Dlouhodobé projekty ICN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobé projekty ICN"

Transkript

1

2 Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti v rámci âr i na mezinárodní úrovni. Mezi hlavní cíle ICN patfií profesionalizace ãinnosti nevládních neziskov ch organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. ICN je otevfiená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci ostatních neziskov ch organizací s pfiíspûvkov mi organizacemi, vefiejnou správou i podnikatelsk mi subjekty. ICN dosahuje sv ch cílû poskytováním informaãních, vzdûlávacích a publikaãních sluïeb. Jedná se pfiedev ím o správu databáze neziskov ch organizací a databáze finanãních zdrojû, vydávání mûsíãního Informaãního servisu, provoz specializované vefiejné knihovny, organizaci semináfiû pro pracovníky neziskov ch organizací, zprostfiedkování odborn ch konzultací a vydávání publikací pro neziskové organizace. ICN je vydavatelem ãasopisu Mûsíãník pro neziskov sektor (GRANTIS), kter je jedin m celoplo n m periodikem zamûfien m na potfieby pracovníkû neziskov ch organizací v âeské republice bez ohledu na typ ãi zamûfiení jejich organizace. Úvodní slovo VáÏení pfiátelé, rok 2000 byl posledním rokem tisíciletí a znamenal urãit pfielom v fiadû deseti let, kdy se âeská republika nacházela ve stfiedu zájmu zahraniãních dárcû. Jejich podpora se v ak pfiesouvá dále na v chod, coï pfiiná í i novou situaci ve financování nemála ãesk ch neziskov ch organizací. Pfiedev ím díky této skuteãnosti lze rok 2000 povaïovat v historii ICN za krizov - byl pln finanãní nejistoty a personálních zmûn. KaÏdá krize, kterou se podafií pfiekonat, v ak pfiiná í i události pozitivní. Ty se koncem roku zaãaly projevovat zvy ováním kvality na ich sluïeb. V ICN se vytvofiil t m pracovníkû, kterému osud jejich organizace není lhostejn, a jejich ve keré úsilí se soustfiedilo na posilování servisní funkce ICN v rámci neziskového sektoru. Vûfiím, Ïe v sledky stále probíhajícího procesu profesionalizace a institucionálního rozvoje ICN oceníte i Vy, pracovníci neziskov ch organizací, jimï pfiedev ím jsou na e sluïby urãeny. Marek ediv, v konn fieditel ICN, o.p.s. Dlouhodobé projekty ICN a) Projekt informaãní sluïby ICN zpfiístupàuje nejobsáhlej í kolekci informací o neziskovém sektoru v âeské republice. Informaãní oddûlení ICN spravuje knihovnu, Databázi neziskov ch organizací v âr, Databázi finanãních zdrojû pro neziskové organizace, provozuje Klub ICN a zprostfiedkovává konzultace s odborníky na neziskové právo, úãetnictví a daàové poradenství. UÏivateli knihovny nejsou pouze pracovníci neziskov ch organizací, ale také zamûstnanci vefiejné správy, novináfii ãi podnikatelé. Knihovnu nav tûvují ãasto i studenti, a to zejména ze spolupracujících univerzit - Fakulty humanitních studií UK a Provoznû ekonomické fakulty âzu v Praze - prvních "vla tovek" ve v uce pfiedmûtû s tématem neziskového sektoru. V roce 2000 nav tívilo informaãní oddûlení 2437 náv tûvníkû a jeho pracovníci odpovûdûli na 3229 telefonick ch dotazû. Poãet mailov ch a písemn ch dotazû nebyl evidován, ale pohyboval se v fiádu tisícû. Knihovna Knihovna ICN obsahuje ojedinûlou kolekci literatury o neziskovém sektoru, ve které lze nalézt adresáfie neziskov ch organizací, v roãní zprávy, diplomové práce, knihy o neziskovém sektoru i publikace zamûfiené na speciální problematiku (fundraising, legislativa, lidská práva, ekologie atd.) a dal í materiály. Ve fondu knihovny bylo k celkem 2675 svazkû knih (roãní pfiírûstek 208 svazkû). Prostfiednictvím knihovny bylo pfiístupno také mnoïství broïur, nepublikovaného a archivního materiálu a 115 titulû periodik vydávan ch pfieváïnû ãesk mi i zahraniãními neziskov mi organizacemi. Knihovní fond je katalogizován automatick m knihovnick m systémem Clavius, kter je pfiístupn on-line na webov ch stránkách ICN (www.icn.cz). Databáze ICN ICN buduje dvû základní databáze - Databázi neziskov ch organizací v âr a Databázi finanãních zdrojû pro neziskové organizace. Databáze neziskov ch organizací v âr obsahuje údaje o neziskov ch organizacích pûsobících na území âr. Její budování zaãalo v roce 1993 a k obsahovala záznamû aktivních organizací (v archivu celkem záznamû). Databáze finanãních zdrojû pro neziskové organizace obsahuje informace o ãesk ch i zahraniãních nadacích a dal ích institucích, které poskytují finanãní prostfiedky na ãinnost neziskov ch organizací v âr. K obsahovala 151 záznamû organizací. V obou databázích lze vyhledávat podle názvu, typu organizace, jejího sídla, klíãov ch slov ãi cílov ch skupin, obû jsou vefiejnû pfiístupné na webov ch stránkách ICN (www.icn.cz). 1

3 Grantov kalendáfi Grantov kalendáfi (GK) je dennû aktualizovan souhrn uzávûrek grantov ch fiízení, ve kter ch mohou neziskové organizace z âr získávat prostfiedky na svou ãinnost. Grantov kalendáfi je zvefiejàován prostfiednictvím rozesílky Informaãního servisu Klubu ICN a informaãní nástûnky v ICN. V roce 2000 zaãaly b t aktualizace grantového kalendáfie zvefiejàovány na webov ch stránkách ICN a pravidelnû zdarma rozesílány zájemcûm em. Pfii pfiípravû GK zahájilo ICN spolupráci s obãansk m sdruïením Econnect. Klub ICN Klub ICN od roku 1994 napomáhá v mûnû informací a zku eností mezi neziskov mi organizacemi. âlenové Klubu dostávají kaïd mûsíc Informaãní servis, kter obsahuje burzu pracovních pfiíleïitostí, grantov kalendáfi, aktuální informace o právû probíhajících akcích pofiádan ch neziskov mi organizacemi, podrobné informace o grantov ch uzávûrkách ãesk ch nadací a dal í materiály. V cenû Klubu je pfiedplatné v ech ãísel Mûsíãníku pro neziskov sektor (GRAN- TIS) na dan kalendáfiní rok. âlenové Klubu mohou v Informaãním servisu inzerovat zdarma a mají nárok na slevy pfii odbûru publikací ãi sluïeb ICN. V roce 2000 mûl Klub ICN 275 ãlenû. Burza práce Nabídka pracovních míst se s poptávkou zájemcû o práci v neziskovém sektoru setkává v dennû aktualizované burze práce. Inzeráty jsou do burzy práce zafiazovány bezplatnû a jsou zvefiejàovány na webov ch stránkách ICN, na informaãní nástûnce v ICN, v Informaãním servisu Klubu ICN a v Mûsíãníku pro neziskov sektor (GRANTIS). Odborné konzultace ICN nabízí pracovníkûm neziskov ch organizací individuální konzultace s odborníky z oblasti neziskového úãetnictví, práva a daàového poradenství. Nejãastûj ími tématy konzultací byly: zaloïení neziskové organizace, zmûny stanov ãi statutu, vedení úãetnictví v organizaci, mzdová a personální agenda a danû. V roce 2000 se uskuteãnilo 196 konzultací. Provoz informaãního oddûlení podpofiily Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti (knihovna), Charles Stewart Mott Foundation (knihovna, databáze) a Nadace Roberta Bosche (databáze). Nemalá ãást nákladû na provoz informaãního oddûlení byla hrazena z prostfiedkû ICN. Publikace vydané ICN Adresáfi NNO a institucí v oblasti ochrany kulturního a pfiírodního dûdictví. Adresáfi vydan u pfiíleïitosti konání v roãního kongresu panevropské federace Europa Nostra. Vydán s podporou Ministerstva kultury âr. Sestavujeme daàové pfiiznání neziskové organizace k dani z pfiíjmû právnick ch osob (P. Kuãerová, M. Hnátek). Pfiíruãka o daàov ch problémech neziskov ch subjektû, problematice podání daàového pfiiznání, komunikaci s finanãním úfiadem a o správném sestavení daàového pfiiznání. Publikace, která je zároveà doprovodn m materiálem k semináfiûm ICN, byla vydána s podporou Velvyslanectví Nizozemského království. Fundraising - pofiádání benefiãních akcí (R. Koláfi). Pfiíruãka seznamuje s procesem plánování a pfiípravy úspû né benefice. Publikace, která je zároveà doprovodn m materiálem k semináfiûm ICN, byla vydána s podporou Velvyslanectví Nizozemského království. Posilování rozvoje obãanské spoleãnosti v regionech âr (J. Hlou ek, R. Tich, J. togr, B. Wilson). Sborník dokumentû, které vznikly jako v stup stejnojmenného projektu, kter probíhal v regionech âeského Krumlova a Hradce Králové. Vydání publikace podpofiila Evropská unie z prostfiedkû Phare a Tacis Democracy Programme b) Vzdûlávací projekt Cílem oddûlení vzdûlávacích programû ICN je prostfiednictvím kolení napomáhat profesnímu rûstu pracovníkû neziskov ch organizací, zvy ovat jejich flexibilitu a tím se podílet na profesionalizaci práce neziskov ch organizací. Základní kolicí program V první polovinû roku 2000 pokraãoval tzv. modulov systém kolení, kdy byly tématicky pfiíbuzné semináfie fiazeny do skupin. Nabídka zahrnovala moduly: manaïer neziskové organizace, finance v neziskové organizaci, legislativa neziskového sektoru. Celkem bylo v rámci uveden ch modulû pfiipraveno 37 semináfiû (25 v Praze a 12 v regionech âr). V druhé polovinû roku 2000 byl realizován men í poãet vzdûlávacích akcí, které nebyly fiazeny do modulû. Tématicky se nabízené semináfie opût t kaly fiízení neziskov ch organizací, pfiedev ím v oblasti financování a vyuïívaní lidsk ch zdrojû. V podzimním bloku probûhlo 12 semináfiû (9 v Praze a 3 v regionech âr). V roce 2000 se semináfiû pofiádan ch ICN zúãastnilo celkem 448 osob. 2

4 kolení kolitelû Oddûlení vzdûlávacích programû ICN reagovalo na zájem pracovníkû neziskov ch organizací a uspofiádalo pro nû v únoru a v dubnu 2000 " kolení kolitelû". kolení bylo urãené zejména pro manaïery neziskov ch organizací, z jejichï fiad by se mohli rekrutovat kolitelé a pro lektory, ktefií nemají fiádné andragogické vzdûlání a chtûli si po metodické stránce oïivit své lektorské a facilitátorské dovednosti. kolení kolitelû bylo uskuteãnûno formou víkendov ch kurzû. c) Regionální projekt Cílem regionálního projektu ICN (zahájen 1995) je zpfiístupnit informace a sluïby ICN ve v ech regionech âr, podporovat vzájemnou komunikaci neziskov ch organizací a napomoci partnerství obãanského sektoru a vefiejné správy na lokální úrovni. Od roku 1997 realizovalo ICN svûj regionální projekt ve dvou liniích - prohlubováním spolupráce s vefiejn mi knihovnami a budováním vlastních poboãek - regionálních informaãních center ICN. Regionální poboãky se v roce 2000 postupnû osamostatnily. Regionální centrum ICN v âeském Krumlovû se transformovalo na obãanské sdruïení ICOS a následníkem Regionálního centra ICN v Hradci Králové se stalo Obãanské poradenské stfiedisko, o.p.s. Obû organizace poskytují dále sluïby neziskov m organizacím ve sv ch regionech. SoubûÏnû s krokem vedoucím k osamostatàování regionálních poboãek ICN v polovinû roku 2000 iniciovalo vznik a stalo se jedním ze zakládajících ãlenû Asociace neziskov ch organizací poskytujících podporu neziskovému sektoru v regionech. Cílem ãinnosti Asociace je vytvofiení efektivní sítû kooperujících neziskov ch organizací, které pomáhají sv mi sluïbami (pfiedev ím informaãními, vzdûlávacími a konzultaãními) rozvoji neziskového sektoru v regionech. Spolupráce s univerzitami Velk pfiínos pro realizaci semináfiû znamenalo v roce 2000 navázání spolupráce s Provoznû ekonomickou fakultou âeské zemûdûlské univerzity v Praze. PEF âzu poskytuje moderní prostory pro semináfie ICN a stala se dûleïit m partnerem ICN v oblasti vzdûlávání. ICN pokraãovalo ve spolupráci také s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Informaãní slu- Ïby ICN vyuïívají napfiíklad studenti nového magisterského programu FHS UK "Obãansk sektor". V informaãním oddûlení ICN se seznamují se specializovanou literaturou, jsou jim poskytovány konzultace a mohou vykonávat stáïe v rámci studia. Vzdûlávací projekt ICN podpofiila Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti. Spolupráce s vefiejn mi knihovnami V em spolupracujícím vefiejn m knihovnám rozesílá ICN kaïd mûsíc bezúplatnû aktuální informace z neziskového sektoru, Informaãní servis Klubu ICN a Mûsíãník pro neziskov sektor (GRANTIS). Knihovny obdrïely pfii zahájení spolupráce sadu základních publikací, která je prûbûïnû doplàována o novû vydané tituly. Knihovny poskytují ve sv ch regionech informaãní sluïby pro neziskové organizace a naopak informují o nich a jejich aktivitách irokou vefiejnost. Vzájemnému kontaktu mezi pracovníky knihoven zapojen ch do sítû ICN slouïí pravidelná kaïdoroãní pracovní setkání. Jejich úãelem je v mûna zku eností s poskytováním informací o neziskovém sektoru a spoleãná pfiíprava dal ího rozvoje sítû a zlep ení kvality sluïeb v následujícím roce. V roce 2000 zorganizovalo ICN tato setkání koncem bfiezna v Olomouci (pro knihovny na Moravû) a poãátkem dubna v Praze (pro knihovny v âechách). Spolupracující knihovny se tradiãnû zapojily také do únorové kampanû "30 dní pro obãansk sektor". Pofiádaly prezentaãní akce neziskov ch organizací (napfi. Mladá Boleslav, umperk), diskusní setkání zástupcû neziskov ch organizací s pfiedstaviteli mûsta a okresu (napfi. Tfiebíã) nebo setkání neziskov ch organizací k vzájemné v mûnû informací a zku eností (napfi. âeská Lípa, Cheb, Mladá Boleslav). Do sítû spolupracujících vefiejn ch knihoven pfiibyly na jafie 2000 knihovna v Chomutovû (Stfiedisko knihovnick ch a kulturních sluïeb) a Mûstská knihovna Louny a síè se tak rozrostla na 45 spolupracujících knihoven. Zvlá tní postavení v síti spolupracujících knihoven zaujímá Knihovna KromûfiíÏska, ve které od podzimu 1998 pûsobí Regionální pracovi - tû ICN pfii Knihovnû KromûfiíÏska (RP ICN). Toto pracovi tû ICN poskytuje servisní sluïby a adresné informace nejen pro NNO okresu KromûfiíÏ, ale i pro dal í zájemce z celého Zlínského kraje - v roce 2000 se na kromûfiíïské pracovi tû obrátilo 484 zájemcû o informace. Kromû standardnû poskytovan ch informaãních sluïeb buduje RP ICN databázi NNO Zlínského kraje, v roce 2000 pfiipravilo jiï 3. aktualizaci Adresáfie NNO KromûfiíÏska. Pracovi tû poskytuje také konzultaãní sluïby pro NNO v oblasti psaní projektû, pomáhá pfii propagaci akcí NNO na KromûfiíÏsku, vydává soupisy ãlánkû o NNO na KromûfiíÏsku. Pro koly pfiipravilo besedy na téma "NNO, dárcovství, dobroãinnost, dobrovolnictví", kter ch se zúãastnilo 269 ÏákÛ Z a S. Projekt "Nezamûstnaní absolventi jako dobrovolníci neziskov ch organizací", kter realizuje RP ICN ve spolupráci s kromûfiíïsk m Úfiadem práce od záfií 1999, pomáhá v souãasné dobû zapojovat do ãinnosti NNO ãerstvé absolventy kol a nezamûstnané. Regionální projekt v roce 2000 podpofiila Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti. âást nákladû byla hrazena z prostfiedkû ICN. 3

5 Krátkodobé projekty ICN a) Posilování rozvoje obãanské spoleãnosti v regionech âeské republiky Tfiílet projekt ve svém posledním roce bilancoval, jak se podafiilo naplnit jeho pûvodní zámûr - posílit vzdûlávacími, konzultaãními a osvûtov mi aktivitami (vãetnû moïnosti stáïí v zahraniãí) rozvoj neziskov ch organizací ve dvou regionech âr, v âeském Krumlovû a v Hradci Králové. Regiony byly vybrány na základû podrobné anal zy - srovnání poãtu a zamûfiení fungujících NNO, úrovnû jejich komunikace, spolupráce a charakteru jejich vztahu k vefiejné správû. Postfiehy, komentáfie a studie na témata: úãast NNO na tvorbû a implementaci rozvojov ch strategií, koalice NNO v âr a jiné modely spolupráce uvnitfi neziskového sektoru, moïnosti mezisektorové spolupráce a dal í byly publikovány ve sborníku, jehoï autory jsou J. Hlou ek (koordinátor projektu v Hradci Králové), R. Tich (koordinátor projektu v âeském Krumlovû), B. Wilson (fieditel partnerské organizace Social Care Initiatives Network, Velká Británie) a J. togr (autor samostatné studie "Problematika vefiejného prostoru"). Projekt podpofiila Evropská unie z prostfiedkû Phare a Tacis Democracy Programme. b) Právní prostfiedí pro neziskov sektor v âr V roce 2000 se uzavfiel tfiílet projekt zamûfien na anal zu, aktivní lobování a osvûtu v procesu transformace právního prostfiedí pro neziskové organizace v âr. V posledním roce projektu ICN realizovalo komplexní cyklus semináfiû Aktuální otázky legislativy NNO v âeské republice. Uskuteãnily se dva celodenní semináfie (v Praze a Brnû), jejichï obsahem byla reflexe potfiebn ch zmûn v oblasti legislativy neziskového sektoru v âr a identifikace zpûtné vazby. Obsah semináfiû byl rozdûlen do tfií blokû: revize typov ch zákonû, oblast fiskální, oblast seberegulace NNO. Diskusní semináfie byly pfiipraveny ve spolupráci s 1. poradenskou, o.p.s. Lektory a moderátory tûchto diskusí byli JUDr. L. Deverová a Ing. P. Pajas. Projekt podpofiilo Velvyslanectví Kanady. c) S obãany âeské republiky o Evropské unii d) V roãní kongres Europa Nostry v Praze ICN spoleãnû s Evropsk m hnutím v âr vyhrálo na podzim 2000 v bûrové fiízení Ministerstva zahraniãních vûcí âr na osmimûsíãní projekt v rámci Komunikaãní strategie vstupu âr do Evropské unie. Hlavním cílem projektu je iniciovat zájem a diskusi iroké vefiejnosti o problematice vstupu âeské republiky do Evropské unie prostfiednictvím aktivit neziskov ch organizací. V rámci projektu jsou zji Èovány informaãní potfieby NNO t kající se problematiky EU, vytváfien elektronick katalog, organizovány odborné semináfie pro NNO. Projekt vyvrcholí uspofiádáním závûreãné konference na téma "NNO a EU" koncem ãervna Souãástí projektu je také fond vytvofien MZV na projekty neziskov ch organizací, které iniciují zájem a diskusi iroké vefiejnosti o otázkách vstupu âeské republiky do Evropské unie. ICN bylo na poãátku roku 2000 osloveno panevropskou federací pro ochranu kulturního a pfiírodního dûdictví Europa Nostra s Ïádostí o zaji tûní ãeské spoluúãasti na pofiádání svého v roãního kongresu v ãervnu 2000 v Praze. ICN vystupovalo jako koordinátor úãasti ãesk ch NNO na kongresu, komunikovalo s ãesk mi médii a zajistilo doplàkov studijní program pro zahraniãní úãastníky kongresu. U pfiíleïitosti kongresu byl publikován Adresáfi NNO a iniciativ pûsobících na poli ochrany kulturního a pfiírodního dûdictví. Projekt podpofiilo Ministerstvo kultury âr a Europa Nostra. 4

6 Speciální projekty ICN a) Mûsíãník pro neziskov sektor (GRANTIS) Mûsíãník pro neziskov sektor je jedin m celostátním periodikem zamûfien m na potfieby pracovníkû v ech typû neziskov ch organizací bez rozdílu oblasti, ve které tyto organizace pûsobí (zdravotní, sociální, kulturní, ekologická, ochrany památek atd.). Pracovníci neziskov ch organizací mohou z ãasopisu informace nejen ãerpat, ale mají moïnost jeho prostfiednictvím i sami informovat (napfiíklad o sv ch aktivitách). Mûsíãník se postupnû stává potfiebn m informaãním zdrojem i pro studenty, novináfie, pracovníky vefiejné správy i politiky. Do ãasopisu pfiispívají jak pracovníci neziskov ch organizací, tak odborníci pûsobící mimo neziskov sektor. Pravideln mi rubrikami Mûsíãníku pro neziskov sektor v roce 2000 byly: Úvodník, Rozhovor, Diskuse, Dne ní téma, Ze zahraniãí, Úãetní a právní servis, Jak se dafií spolkûm v..., Va e finance, Vzdûlávání v zahraniãí, Jednou vûtou, Dokumenty, Burza práce. V Mûsíãníku najdete recenze knih a nové pfiírûstky v knihovnû ICN, opravy údajû z Adresáfie neziskov ch organizací, oznámení o pfiipravovan ch akcích pofiádan ch neziskov mi organizacemi a dal í informace. V rubrice "Va e finance" jsou zvefiejàovány aktuální uzávûrky nadací, ministerstev ãi firem, ve kter ch mohou NNO Ïádat o finanãní podporu sv ch projektû. Zejména studentûm a vûdeck m pracovníkûm je urãena rubrika Vzdûlávání v zahraniãí, kterou pfiipravuje Akademické informaãní centrum a která informuje o stáïích, stipendijních programech a mezinárodních konferencích, na nûï poskytují zahraniãní nadace pfiíspûvek. V roce 2000 se souãástí ãasopisu staly ãtyfistránkové regionální pfiílohy Brno, Liberecko a Jablonecko, jiïní âechy, PlzeÀsko, v chodní âechy, Vysoãina a jiïní Morava, jeï informovaly o aktivitách neziskov ch organizací v tûchto regionech. Mûsíãník pro neziskov sektor vycházel v roce 2000 jiï osm m rokem. Projekt v roce 2000 podpofiily Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti a Nadace VIA. b) Program sociální obãanská iniciativa v Evropû financovan z prostfiedkû Nadace Roberta Bosche Nadace Roberta Bosche byla zaloïena v Nûmecku v roce 1964, aby pokraãovala ve filantropické práci nûmeckého prûmyslníka R. Bosche ( ). Jedním z programû Nadace Roberta Bosche je "Sociální obãanská iniciativa v Evropû - setkání a spolupráce obãansk ch skupin". Jeho cílem je podporovat vzájemná setkání, v mûnu zku eností a spolupráci mezi obãansk mi skupinami v Nûmecku a ve stfiední a v chodní Evropû. Program pfiispívá takék rozvoji dobrovolnické ãinnosti a k zv ení informovanosti o obãanském sektoru. ICN je administrátorem programu "Sociální obãanská iniciativa v Evropû" v âr od roku Jeho grantová podpora je urãena pfiedev ím sdruïením a spolkûm, které se angaïují v sociální ãi charitativní oblasti. Nejãastûj ími Ïadateli jsou matefiská centra, rodiãovská sdruïení, kluby seniorû, neziskové organizace pracující s postiïen mi lidmi, spolky pro dûti a mládeï a iniciativy zamûfiené na Ïenskou otázku. Administrátorky programu poskytují poradensk servis, vedou databázi ãesk ch a nûmeck ch obãansk ch iniciativ se sociálním a charitativním zamûfiením, pomáhají pfii vyhledávání vhodného zahraniãního partnera, zpracovávají a doporuãují pfiedloïené projekty nûmeckému ústfiedí Nadace Roberta Bosche, provádí prûbûïnou kontrolu a pfiedbûïné vyúãtování a organizují ãesko-nûmecké víkendové semináfie, workshopy a projektová setkání. Za rok 2000 zpracovalo ICN celkem 26 Ïádostí o grant. c) KampaÀ "30 dní pro obãansk sektor" ICN se stalo tradiãním koordinátorem celoplo né mediální kampanû "30 dní pro obãansk sektor", jejíï tfietí roãník se uskuteãnil ve dnech Hlavním cílem kampanû s podtitulem "Obec a obãané" bylo zdûraznit v znam spolupráce obãansk ch iniciativ s pfiedstaviteli vefiejné správy a podnikatelské sféry na regionální a lokální úrovni. Zámûrem kampanû "30 dní" bylo také (stejnû jako v minul ch roãnících) poskytnout neziskov m organizacím prostor pro prezentaci jejich aktivit a spoleãnû tak poukázat na rozmûr, zamûfiení a silné stránky neziskového sektoru v âr. KampaÀ vyvrcholila mezinárodním diskusním fórem s recepcí a kulat mi stoly, které v rámci t dne "Setkávání" uspofiádalo obãanské sdruïení Spiralis. V rámci kampanû se uskuteãnilo celkem 460 akcí. Statistická anal za firmy Newton IT zjistila anal zou médií v dobû kampanû 5636 ãlánkû a pofiadû s "neziskovou" tématikou. Oficiální stránky kampanû na serveru Lidem.cz zaznamenaly v únoru 2000 celkem 3100 pfiístupû. Projekt podpofiili Philip Morris - Tabák, a.s. (hlavní partner), Nadace Roberta Bosche, Nadace Open Society Fund Praha, Grey Praha, Stfiedoãeská energetická, a.s., Nadace VIA, Generali poji Èovna, a.s. (partner regionû), Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, velvyslanectví Nizozemí a Kanady. Mediálními partnery byli âeská televize, âesk rozhlas, Mladá Fronta Dnes a nakladatelství Mona. 5

7 Dozorãí rada ICN, o.p.s. Karel Winkelbauer, pfiedseda Richard Medek, ãlen JUDr. Tomá Sokol, ãlen Správní rada ICN, o.p.s. RNDr. Jana Ry linková, CSc., pfiedsedkynû Irena A. Brichta, ãlen Charlotte Sommer, ãlen ICN dûkuje v em sv m spolupracovníkûm v roce 2000: lektorûm a konzultantûm - JUDr. L. Deverové, Mgr. M. Hnátkovi, R. Koláfiovi, Ing. J. Ledvinové, PaeDr. O. Medlíkové, JUDr. K. Pe tovi, B. Petrlíkové, PhDr. O. Schormovi, JUDr. A. Strunové a A. Velíkové, v em regionálním koordinátorûm kampanû "30 dní", zejména pak D. Divákové, Bc. T. Dvofiákovi, Mgr. J. Hlou kovi, M. Chromeãkovi, K. Kepákové, J. KoÏelské, L. Krajdlovi, D. Mat skovi, O. mídovi a L. Vrajovi, v em kontaktním osobám ve spolupracujících knihovnách, zejména pak S. Bosákové, M. Doãkalové, K. Lachmanové, D. Martinoviãové, M. Mudrové, M. Pokorné, M. Posltové, E. Reifové, Z. Stromkové, K. eligové, E. enfeldové a D. Trochtové a dal ím - zejména PhDr. M. Bergerové, PhDr. J. Doubnerové, Z. Hlou kové, PhDr.. Ka párkové, Mgr. M. Kvítkovi, Ing. L. Nekolové, A. Pobfiíslové, J. Podrápské, Bc. Z. Tarantovi a RRA Most, Dr. Ing. R. Tichému, Ing. M. Svobodové, T. Svobodové, D. peldové, A. Vitáskové, O. Vlãkové, B. Wilsonovi, Mgr. Z. Zavadilovi. Pracovníci ICN v roce 2000 Mgr. Milan Caha* Mgr. ErÏika Frinková Mgr. Dagmar Hefimanská* Marie Hıbnerová* Mgr. Zuzana JeÏková Jan Kvasniãka* Petr Miláãek Mgr. Hana Obermayerová* Ing. Alexander Papánek Mgr. Denisa Parkosová* Vûra Petrt lová Mgr. Petr Pirochta Mgr. Barbora Resnerová* Jana Ruxová* Mgr. Zoja Seyãková* Ing. Marek ediv Dagmar evãíková Martina vecová* ZdeÀka vestková* Ing. Jolana Turnerová* PhDr. Daniela Urbancová* Petr Vrba* Ing. Markéta Wırtherlová* Mgr. Jana Zahradníãková * v prûbûhu roku z ICN ode li ICN v roce 2000 podpofiili Europa Nostra, Generali poji Èovna, a.s., Charles Stewart Mott Foundation, Ministerstvo kultury âr, Ministerstvo zahraniãních vûcí âr, Nadace ICN, Nadace Roberta Bosche, Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti, Nadace VIA, Phare a Tacis Democracy Programme, Tabák, a.s., Velvyslanectví Kanady, Velvyslanectví Nizozemského království ICN dûkuje v em dárcûm za jejich podporu. Kontakt ICN, o.p.s. Hradební 3, Praha 1 tel.: 02/ , fax: 02/ Vydalo Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. v kvûtnu 2001 Grafická úprava Vladimír Îák Tisk Tobola 6

8 Finanãní zpráva ICN (v echny údaje v Kã) V sledovka ( ) V NOSY trïby z prodeje sluïeb trïby z propagace a inzerce trïby z prodeje zboïí pfiijaté úroky kurzové zisky v nosy z odepsan ch pohledávek 998 trïby z prodeje NIM provozní dotace dary právnick ch osob provozní dotace dary fyzick ch osob 0 V NOSY CELKEM NÁKLADY Materiálové spotfieba materiálu kanceláfiské potfieby DHIM (od 1000 do Kã) Materiálové náklady celkem SluÏby spotfieba el.energie prodané zboïí oprava a údrïba HIM cestovné náklady na representaci kopírování nájemné fax, telefon po tovné reklama a propagace kolení a ostatní vzdûlávání ostatní sluïby ekonomické sluïby lektorské a pfiekladatelské sluïby vydavatelské a nakladatelské sluïby ubytovací sluïby hromadné rozesílky SluÏby celkem Osobní náklady mzdové náklady ostatní mzdové náklady sociální poji tûní - zamûstnavatel zdravotní poji tûní - zamûstnavatel ostatní sociální poji tûní zákonné soc.náklady civilní sluïby Osobní náklady celkem Ostatní nepfiímé danû a poplatky úroky 22 kurzové ztráty dary právnick m osobám manka a kody bankovní poplatky odpisy NIM a HIM majetku daà z pfiíjmu Ostatní celkem NÁKLADY CELKEM ROZVAHA AKTIVA Stálá aktiva celkem Nehmotn investiãní majetek 0 Oprávky k nehmotnému investiãnímu majetku 0 Samostatné movité vûci a zafiízení Oprávky k SMV Hmotn investiãní majetek Oprávky k hmotnému investiãnímu majetku Ostatní finanãní investice Stálá aktiva celkem ObûÏná aktiva celkem ZboÏí 0 Pohledávky z obchodního styku DPH Pohledávky za zamûstnanci 0 Peníze Bankovní úãty Peníze na cestû Náklady pfií tích období Pfiíjmy pfií tích období Poskytnuté zálohy na zásoby Jiné pohledávky 29 Kurzovní rozdíly aktivní 0 ObûÏná aktiva celkem AKTIVA CELKEM PASIVA Vlastní zdroje Fond základního jmûní 0 Fond rezervní 0 Úãet ziskû a ztrát Hospodáfisk v sledek ve schvalovacím fiízení 0 Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje Závazky z obchodního styku Závazky k zamûstnancûm Závazky ostatní k zamûstnancûm Závazky k institucím SZ a ZP Jiné závazky DaÀ z pfiíjmu Ostatní pfiímé danû V daje pfií tích období 0 V nosy pfií tích období Cizí zdroje celkem PASIVA CELKEM PROJEKTY ICN (období od ) PROJEKTY ICN A. Mezinárodní projekty Posilování rozvoje Sociální obãanská iniciativa Mezinárodní projekty celkem B. Ostatní projekty PR KampaÀ Strategické plánování S obãany âr o EU Legislativní projekt Ostatní projekty celkem NÁKLADY NA PROJEKTY

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006. âeské v carsko o. p. s. pro lidi a pfiírodu

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006. âeské v carsko o. p. s. pro lidi a pfiírodu Vyrocni_zprava_final 17.7.2007 8:39 Str. 1 TENTO MATERIÁL JE FINANCOVÁN EVROPSK M SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOâTEM âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 Text: kolektiv zamûstnancû âeské v carsko

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní

V roãní zpráva za rok 2001. Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní MINISTERSTVO FINANCÍ Úfiad státního dozoru v poji Èovnictví a penzijním pfiipoji tûní 001 Státní dozor v penzijním pfiipoji tûní V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 V roãní zpráva za rok 2001 Státní dozor v penzijním

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

'05. v roãní zpráva. annual report

'05. v roãní zpráva. annual report '05 v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 05 obsah Úvodní slovo 4 Zpráva pfiedstavenstva 6 Zpráva dozorãí rady 10 Údaje o spoleãnosti 11 Hlavní ukazatele podle IFRS 12 Vztahy s propojen

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Mary Thompson-Jones, nadace via 1. ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice

Mary Thompson-Jones, nadace via 1. ata é Velvyslanectví Spojen ch státû americk ch v âeské republice Nadace VIA V roãní zpráva 2009 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0

V r o ã n í z p r á v a 2 0 0 0 2 0 0 0 V roãní zpráva 2000 2 0 0 0 OBSAH 3 2 Tato v roãní zpráva byla sestavena podle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, podle zákona ã. 591/1992 Sb., o cenn ch papírech, ve

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech

2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech Nadace VIA V roãní zpráva 2009 Obsah 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2009 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marcela a Jan kolníkovi 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE

VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1. V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 1 V ROâNÍ ZPRÁVA 2004 PROXIMA SOCIALE VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 2 VZ PS 04 COMPLET NEW 1.6.2005 11:57 Stránka 3 1 PROXIMA SOCIALE Jaké je na

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0

v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 výročnízpráva 2 0 0 0 o b s a h slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 profil a strategie spoleãnosti 5 zpráva dozorãí rady 8 orgány spoleãnosti 9 finanãní ãást 10 zpráva auditora 23 3 VáÏení obchodní pfiátelé,

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70

Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69. Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 ÚČETNICTVÍ A DANĚ Účetnictví certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 69 Daňový specialista certifikovaný (rekvalifikační) kurz... str. 70 Prezentace účetních informací v kontextu pravidel IFRS... str.

Více

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání

Obsah Základní charakteristika Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Základní jmûní, druhy akcií Pfiedmût podnikání V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á

Více

Hrabûnka Mathilda Nostitzová

Hrabûnka Mathilda Nostitzová Nadace VIA V roãní zpráva 2008 OBSAH 2 Úvodní slovo 4 O naší nadaci 8 Rok 2008 v číslech 10 Dárci a partneři Nadace VIA 11 Portrét dárce Marie âeloudová 12 Na i dárci a partnefii 22 Rozvoj neziskových

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012

Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice. V ROâNÍ ZPRÁVA. kolní rok 2011 2012 Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice V ROâNÍ ZPRÁVA kolní rok 2011 2012 V roãní zpráva Stfiedního odborného uãili tû Jifiice,. p. o., Ruská cesta 404, 289 22 Jifiice,

Více

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více