INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese 1. Školní vzdělávací program a praxe / [School educational programme and practice] / Zdeněk Kesner -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 6-7 (2008/2009), s Jedním ze základních ukazatelů úspěšnosti školy je uplatnitelnost absolventů v praxi. Rámcový vzdělávací program (RVP) doporučuje vnímat regionální podmínky trhu práce a školní vzdělávací program (ŠVP) je má odrazit ve svém obsahu. Ředitelé škol by tedy měli ověřovat pojetí RVP (zda je pro školu produktivní či částečně kontrální) a cíle, kterým musí ŠVP odpovídat, aby konvertoval s praxí a tím zajišťoval absolventům co nejlepší uplatnění. rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; ředitel školy ; řízení školy ; vzdělávací program ; vztah škola-výroba ; absolvent ; uplatnění ; trh práce ; zpětná vazba 2. Marketingové řízení školy / [School management based on marketing] / Jaroslav Světlík -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 6-7 (2008/2009), s Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že škola, která chce v tržním prostředí přežít a rozvíjet se, by se měla zaměřit na studenta jako na svého zákazníka. Protože jsou mezi studenty značné rozdíly (co do chování, nadání, zájmů atd.), měly by být jejich potřeby uspokojovány rozdílným způsobem. Chytrý ředitel by si ale měl být vědom toho, že úspěch školy nemůže být postaven pouze na směnných vztazích, 1

2 ale na dlouhodobých důvěrných a poctivých vztazích s rodiči, absolventy, podniky a školskými institucemi. Článek je ukázkou z knihy Marketingové řízení školy. řízení školy ; ředitel školy ; manažerský personál ; škola ; řízení ; vztah rodiče-škola ; vztah škola-výroba ; marketing ; koncepce ; tržní ekonomika 3. Výuka matematiky je na dobré úrovni : [Mathematics teaching is on good level: there are still reserves in teaching gifted children] / v práci s nadanými žáky jsou však rezervy / Lukáš Doubrava -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 111, č. 26 (2008), s Podle šetření České školní inspekce v r nejsou na základních a středních školách ve výuce matematiky žádné zásadní nedostatky. Specifickou záležitostí jsou mimořádně nadaní žáci. Jen malá část škol je schopna vytvořit těmto žákům ve výuce potřebné podmínky. matematika ; výuka ; žák ; vysoce nadaný ; hodnocení výuky ; nedostatek ; inspekce ; průzkum ; základní škola ; střední škola ; Česká školní inspekce ; Není nám co závidět, počty úrazů dětí se každoročně zvyšují : [Number of children's injuries increases every year: amendment to on the evidence of children's injuries will probably not influence it, but it can facilitate teachers' work] / novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí to asi neovlivní, ale práci učitelům usnadní / Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 16, č. 25 (2008), s. 3. Statistické údaje dokládající nárůst dětských úrazů za poslední desetiletí. Nesrozumitelnost současné vyhlášky o evidenci školních úrazů a velké množství administrativní práce ve školách s tím spojené. Hlavní změny obsažené v návrhu novely této vyhlášky, která by měla platit od začátku roku 2009: přesné vymezení pojmu školní úraz a vypuštění povinnosti školy zasílat záznam o úrazu zřizovateli. vyhláška ; školská legislativa ; školní nehoda ; administrativa ; škola 5. Kam po 1. stupni základní školy? : [Where to go after primary school?: the Olomouc and Zlín regions] / Olomoucký a Zlínský kraj / Pavlína Šťastnová -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 16, č. 25 (2008), s

3 Statistické údaje o počtu žáků přestupujících v průběhu základní školní docházky na obory víceletých gymnázií v uvedených krajích. Data podle pohlaví. Úspěšnost přijetí. regionální školství ; statistická data ; víceleté gymnázium ; přechod ze základní na střední školu ; počet žáků ; přijetí do školy ; gender ; Olomoucký kraj ; Zlínský kraj 6. Skupinová integrace mimořádně nadaných žáků do běžné třídy se segregací na předměty matematika a český jazyk, psaní na základní škole / [Group integration of exceptionally gifted pupils into mainstream class with segregation of mathematics and the Czech language, writing in primary school] / Libuše Vlková -- čeština In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN Roč. 132, č. 5 (2007/2008), s Systém vzdělávání mimořádně nadaných žáků první třídy na Základní škole nám. Curieových v Praze. Propagace modelu integrace do běžných tříd s orientací na předměty matematika a český jazyk. Využití asistenta pedagoga, který třídním učitelům pomáhá v realizaci individuálních vzdělávacích plánů nadaných žáků podle jejich orientace na češtinu nebo matematiku. vysoce nadaný ; nadaný ; žák ; vzdělávání ; matematika ; čeština ; diferencovaná výuka ; segregace ; individuální výuka ; individuální přístup ; rozvíjení schopností ; asistent ; spolupráce ve výchově ; základní škola ; individuální vzdělávací plán ; ročník 1 7. Učitelé versus kurikulární reforma : [Teachers versus curricular reform: Czech findings and experience] / české poznatky a zkušenosti / Jaroslava Vašutová -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Pedagogické rozhľady -- ISSN , -- Roč. 17, č. 3 (2008), s Zkušenosti z dosavadního průběhu kurikulární reformy na českých základních a středních školách. Podcenění informování a získání učitelů pro reformu a jeho důsledky v podobě odmítání nebo nepochopení reformy a nedostatečné připravenosti učitelů na její realizaci. Nedostatky v počátečním i dalším vzdělávání učitelů zaměřeném na reformu. školská reforma ; reforma ; kurikulum ; rámcový vzdělávací program ; základní škola ; střední škola ; učitel ; postoj učitele ; odpor ke změnám ; nedostatek ; vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; Česká republika 3

4 8. Škola s programem pro rozvoj nadání a talentu dětí / [A school with a programme for the development of talent in children] / Miloslav Hubatka -- čeština In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN Roč. 132, č. 5 (2007/2008), s V článku je popsán model vzdělávání nadaných a talentovaných žáků na základní škole ve Znojmě, který umožňuje vytvořit fungující školu pro nadané děti v běžných podmínkách pro běžnou školu, tj. s běžným rozpočtem, bez vnější subvence, ochrany apod. nadaný ; talent ; žák ; vysoce nadaný ; vzdělávání ; rozvíjení schopností ; základní škola ; koncepce ; Znojmo 9. Současné přístupy k projektování kurikula v Evropě / [Present approaches to curriculum concept in Europe] / Eliška Walterová -- čeština In: Pedagogické rozhľady -- ISSN , -- Roč. 17, č. 3 (2008), s Charakter kurikulárních změn probíhajících od konce 80. let 20. století v evropských zemích: důraz na celoživotní vzdělávání a obecné, tj. klíčové kompetence. Nejednotnost v definování pojmů kompetence a klíčové kompetence. Dva přístupy k vymezení kompetencí a konstrukci kurikula: shrnující a integrující. Klíčové kompetence jako součást strategických cílů Lisabonského procesu. Úkoly stojící před evropskými zeměmi v této oblasti. školská reforma ; kurikulum ; způsobilost ; způsobilostní minimum ; pojem ; klíčové kompetence 10. Jak se dělá školní knihovna / [How is the school library built] / Božena Blažková - - čeština In: Grand biblio : časopis pro čtenářskou veřejnost o knihách ze všech stran -- ISSN , -- Roč. 2, č. 9 (2008), s Zkušenosti s budováním školní knihovny na základní škole. Sloučení žákovské a učitelské knihovny. Vybavování encyklopedickou a populárně naučnou literaturou, internetem a kopírkou. Zapojování školní knihovny do výuky, spolupráce s učiteli, informační výchova. Upozornění na webové stránky některých zajímavých školních knihoven v Královéhradeckém kraji a Centra pro školní knihovny. školní knihovna ; základní škola ; vybavení ; spolupráce ve výchově ; práce s informacemi ; Královéhradecký kraj 4

5 11. Do škol vtrhla kyberšikana / [Cyberbullying has broken into schools] / Olga Šedivá -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 16, č. 26 (2008), s. 3. Výsledky šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání týkajícího se současného stavu násilí na českých školách. Nárůst kyberšikany a reakce ministerstva školství: příprava metodiky prevence zneužívání informačních a komunikačních technologií k agresi mezi žáky. Jaká opatření mohou školy učinit proti kyberšikaně už dnes. výsledek výzkumu ; násilí ; šikanování ; vztahy mezi vrstevníky ; informační technologie ; škola ; metodika ; prevence ; zákrok ; kyberšikana 12. Základní vzdělávání / [Primary education] / Pavla Katzová -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 8 (2008/2009), s Autorka se věnuje ustanovením školského zákona a souvisejícím předpisům vztahujícím se k základnímu vzdělávání (především 44 - Cíle základního vzdělávání, 46 - Organizace základního vzdělávání a 47 - Přípravné třídy základních škol). základní školství ; základní škola ; výchovně vzdělávací cíle ; organizace výuky ; přípravný ročník ; školský zákon ; školská legislativa 13. Příprava školy na inspekci / [Preparation of school for inspection] / Zdeněk Kesner -- čeština In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 8 (2008/2009), s Hlavním úkolem České školní inspekce (ČŠI) je kontrola a hodnocení dosažené úrovně a účinnosti řízení a výsledků školy. Inspekce bývá komplexní nebo tematická, zaměřená na aktuální téma. O vykonání inspekce se ředitel školy doví písemně několik dní předem. V článku jsou uvedena doporučení řediteli, co má učinit a na co se má soustředit od oznámení vykonání inspekce do nástupu inspekčního týmu. inspekce ; činnost ; škola ; ředitel školy ; hodnocení školy ; řízení školy ; kontrola ; hodnocení ; názor ; poradenská služba ; Česká školní inspekce 5

6 14. Projekt všedního dne ve škole, který dál žije svým vlastním životem / [Project of common day at school, which lives its own life] / Alena Tučímová ; [Redaktor] Zlata Šťástková -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 16, č. 27 (2008), s. 7. Realizace celoškolního projektu jedné základní školy, jejíž žáci a učitelé se rozhodli usnadnit vozíčkářům přístup do školy zřízením plošiny. Získání financí na plošinu. Návazné akce: příspěvek do soutěže Dětský čin roku, natáčení České televize ve škole, pozvání dětské delegace na Kavčí hory na natáčení pořadu Pomáhejme si zaměřeného na sluchově postižené apod. Přínos projektu: pochopení problémů postižených a aktivní účast dětí na pomoci. projekt ; pomoc ; postižený ; dostupnost pro handicapované ; tělesně postižený ; paraplegik ; škola ; základní škola 15. České školství v porovnání se zahraničím : [Czech school system in comparison with foreign countries: brief introduction of publication Education at a Glance 2008] / stručné seznámení s publikací Education at a Glance 2008 / Michaela Kleňhová, Ústav pro informace ve vzdělávání -- čeština In: Školství [Tištěný text] -- ISSN Roč. 16, č. 27 (2008), s. 10. Porovnání dat o úrovni dosahovaného vzdělání, počtu let strávených vzděláváním a pracovních podmínkách učitelů (plat, pracovní doba, doba výuky, počet žáků na učitele apod.) v České republice se zeměmi OECD, jak je uvádí publikace Education at a Glance statistická data ; školství ; stupeň vzdělání ; délka studia ; pracovní podmínky učitelů ; učitel ; plat ; pracovní doba ; komparace ; Education at a Glance 2008 ; Česká republika ; země OECD 16. S prevencí rizikového chování se má začít již v mateřince : [Prevention of risk behaviour should start in nursery school: then teacher is the most important source of information for pupils] / pro žáky je pak nejdůležitějším zdrojem informací učitel / Lukáš Doubrava -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 111, č. 27 (2008), s Informace z celodenní konference nazvané Prevence rizik úrazů a negativních projevů chování dětí a mládeže, kterou v polovině roku 2008 uspořádal Výzkumný 6

7 ústav bezpečnosti práce v Praze. Každý rok jsou totiž úrazy příčinou smrti zhruba tří set dětí. Jde o to, aby děti byly vzdělávány a vychovávány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví už od malička, aby se pro ně kultura bezpečnosti stala později naprostou a přirozenou samozřejmostí. bezpečnost ; zdraví ; škola ; výchovné působení ; zdravotní výchova ; školní nehoda ; nehoda ; dítě ; výchova k bezpečnosti ; odchylka v chování ; prevence ; konference ; Praha ; Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2008/2009 / [Summary of pedagogical-organizational information for kindergartens, primary schools, secondary schools, conservatories, tertiary technical schools, basic art schools, language schools with the right of state examination and school facilities for the school year 2008/2009] / Část 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. -- čeština In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy -- ISSN Roč. 111, č. 27 (2008), s. I-X přílohy. Předkládaný soubor pedagogicko - organizačních informací má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, pedagogům a dalším zájemcům základní informace, které se vztahují ke školnímu roku 2008/2009. pedagogická informace ; školní rok ; organizace výuky ; dokument ; mateřská škola ; základní škola ; střední škola ; konzervatoř ; základní umělecká škola ; vyšší odborná škola ; jazyková škola ; výchovně vzdělávací zařízení ; 2008/ Školní vzdělávací program a výchova k tvořivosti / [School educational programme and education to creativity] / Zdeněk Kesner -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Řízení školy -- ISSN , -- Roč. 5, č. 9 (2008/2009), s Školní vzdělávací program (ŠVP) pro střední školu by měl být sestaven tak, aby došlo ve vzdělávacím procesu k mírnému omezení učiva a naopak k rozšíření podílu tvořivosti, a to jak učitelů, tak žáků. Žáci tak dostanou možnost rozvíjet tvořivé myšlení, které si potom odnesou do praxe a života. V článku je uvedeno schéma procesu výchovy k tvořivosti a dosažení korelace mezi ŠVP a kreativním programem. 7

8 školní vzdělávací program ; vzdělávací projekt ; střední škola ; učební osnovy ; tvořivost ; tvůrčí činnosti ; rozvíjení schopností ; výchovně vzdělávací cíle ; učitel ; žák ; tvůrčí myšlení Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-911/09. Základní škola sv. Voršily v Praze. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-911/09 Základní škola sv. Voršily v Praze Adresa: Ostrovní 9/2070, 110 00 Praha 1 Identifikátor: 600001083 IČ: 45246751

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A.

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Školní vzdělávací program. Nechť je cílem studia moudrost. J.A. GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Nechť je cílem studia moudrost. J.A. Komenský

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více