ROK Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života."

Transkript

1 ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty bylo naízeno, aby na základ dekretu presidenta republiky o státní péi osvtové byly organisovány okrasní a místní rady osvtové, které se stalo složkami státní soustavy mimoškolní kulturn politické výchovy lidu. MOR Ve zdejší obci byla zízena Místní osvtová rada na základ výnosu okresního národního výboru. Usnesením místního národního výboru v Prostední Bev bylo zvoleno 5 znalc lidové výchovy a zástupci JSZ (jednotného svazu eských zemdlc), SM (svazu eské mládeže), a pozdji i knihovníka, Jindicha Kysuana, který byl ustanoven ídícím uitelem na škole U mostu místo Metodje Pure, který odešel na obecnou školu v Juince. Místní osvtová rada MOR byla ustanovena takto : Pedseda : Bedich Vašek, ídící uitel Tajemník : František Kenek, obchodník Pokladník : Julius Kenek, 236 lenové : Julius Fiurášek 39, Josef Hluchá 24, Vladislav Krištof 76, Josef Skalík 62 (SM), Michal Bernátek 194 (JSZ), pozdji Jindich Kysuan, knihovník. Sborový zpv, narozeniny T.G. Masaryka Již na podzim 1945 se poalo s nácvikem smíšeného a mužského pveckého sboru. Asi 30 oban obojího pohlaví, všech vk, stav a politických pesvdení picházelo na Zavadilku jednou týdn, za každého poasí ze všech kout naší obce, aby pstovali božské umní a též aby se spontánn, nenucen pobavili. Byl to obraz beztídní spolenosti aspo chvíli v šastném soužití. Materiály pro nácvik obstarával Bedich Vašek, nacviovali Michal Bernátek a Bedich Vašek, pozdji Jindich Kysuan. Nacviené sbory se zpívaly pi veejných oslavách, které zrovna vyjmenuji : 7. bezna 1946 vykonána byla oslava narozenin T. G. Masaryka s bohatým programem. Úinkovala dechová hudba Bernátkova, smíšený a mužský sbor, salonní kvartet, sólisté : Jindich Kysuan housle, Josef Holák z knhy (tenor), žáci obecných škol a žáci lidové školy zemdlské. Po fanfárách z Libuše promluvil hrdina odboje Robert Malina. Recitace se stídaly s hudebními ísly. Dechová hudba zahrála též Ouverturu od Michala Bernátka. Mužský sbor zazpíval Vno od Bedicha Smetany a píse Tee voda tee. 5. kvtna 1946 byla vykonána oslava 1. výroí osvobození SR od nmeckých okupant. Dopoledne byly konány slavné bohoslužby pi polním oltái na prostranství u Zavadilky. Dojmy z okupace a odboje oživil ve své ei Josef Krištof. Pi jeho vzpomínce na padlé za uctivého ticha zahrála hudba chorál Kdož jste boží bojovníci. Hlavní proslov ml správce školy Jindich Kysuan. Mužský sbor pak zapl Svoji k svému od Bendla a smíšený sbor Kytici valašských

2 písní od Marhule (vesms rožnovské staré písn). Shromáždna byla celá obec a výtžek sbírky inil Ks. 28. kvtna 1946 oslaveny na Zavadilce narozeniny presidenta republiky dr. E. Beneše. Smíšený sbor zapl Sláva tob od Bedicha Smetany, proslov ml ídící uitel Josef Holák, recitovalo žactvo obecných škol. 5. ervence 1946 veer na vrchu u Fárk nad Zavadilkou konána pi hoící hranici oslava Mistra Jana Husa. Smíšený sbor zapl Hranice vzplála Proslov ml štábní kapitán etnictva v. v. Josef Mäuthner, dechová hudba Bernátkova úinkovala pi prvodu od školy U mostu na vrch a pi hranici. 28. íjna 1946 byla vykonána oslava státního svátku osvobození. Prvod s hudbou a státní vlajkou pišel od školy U mostu na Zavadilku, kde slavnostní proslov ml ídící uitel Josef Holák a mužský sbor zazpíval Chorál eského národa od Bendla. Byl vyslechnut rozhlasový projev vlády a presidenta republiky o dvouletce, naež štábní kapitán etnictva J. Mäuthner peetl slib obanstva. Dvouletka Z popudu vítzné KS byl totiž vyhlášen dvouletý plán obnovy, jímž se naše hospodáství mlo dostat na úrove pedválenou.též naši obané se na tomto plánu dobe uplatovali. Dne 2. ledna 1946 vykonána pednáška na Zavadilce veterináe MVDr. Svainy z Rožnova na téma : Nejastjší onemocnní domácího zvíectva obrana proti nmu. Vstup byl volný. MOR zaplatila jmenovanému honorá 200 Ks. V msíci beznu 1946 byly konány v hotelu Beva pednášky pro mládež v rámci akce Hovory s mládeží. Poprvé se sešlo 35 len SM pozdji mén. Provedl Bedich Vašek. První film V prosinci 1946 byl pozván odborný uitel Jan Fac z Rožnova p. R. s úzkým nmým filmovým projektorem, aby promítl na Zavadilce pouné filmy z oboru výroby rostlinné a živoišné. 30. prosince 1946 vykonal na Zavadilce okresní osvtový inspektor Vlad. Váa pednášku v rámci státn politické výchovy lidu o košickém vládním programu. Svaz národní revoluce Dosud žijí v naší obci píslušníci odboje z první svtové války, italští legionái Josef Fojtašek 61, František Janíek 47 a Jan Juíek 59. Legionái tvoili za první republiky samostatný spolek Legionáskou jednotu. Po druhé svtové válce se slouili s píslušníky odboje ve druhé svtové válce do sdružení Svaz národní revoluce SNR. Tato organisace byla též ustavena v naší obci. 6. ledna 1946 se tu dostavila provovací komise složená ze 3 len okresního vedení : Ant. Machá, Teodor Vraj a MUDr. Zd. Mader. Pamtní deska na dom. 1 bratím Bílovi Janovi a Bílovi Františku. Oba brati mli v širokém okolí vhlas jako astrologové, jasnovidci a mystikové. Proto se o nich více zmíním. Jejich otec byl spolupracovníkem uitelem Augustina Hýže. Byl bez vyznán, což po nm zddili oba synové. Vychodili mšanskou školu v Rožnov p. R. vyuili se malíi a

3 natrai. Byli velmi bystí, uenliví, a výtení cvienci Sokola. Na své praxi v Praze se zasvtlili do zmínných obor. S kronikáem byli v nejlepším osobním pátelství, proto vidl do jejich práce zblízka. Byli to lidé nejlepších lidských vlastností, poctiví, nezištní, obtaví. Mli bohatý literární elaborát. Když pišli z Rožnova z práce, již na n ekalo na zahrad plno lidí, aby jim vypoítávali horoskopy. Svými dovednostmi udivovali lidi, jímž odkrývali minulost i budoucnost. Svým zpsobem vysvtlovali i bibli. Mli klienteru i mezi vzdlanými a výše postavenými lidmi. Spátelil se s nimi i primá hranické nemocnice Sanetík, který býval na letním byt u Mikundy. František se do odboje velmi obtav zapojil. Pevádl partyzány z Javorník, chodil do štábu na Martinák, pechovával partyzány, ale i zrádce Dvoáka. A tak 4. listopadu 1944 byli oba bratí zatení a jak již výše vylíeno, již se nevrátili. Jejich jména jsou vryta na pomníku jejich matky na hutiském hbitov. Po Františkovi zstala vdova a 3 malé dti. Literaturu jejich vzal primá Sanetík. Jmenovaný ml údajn také odbojovou skupinu Hnutí za svobodu a 18. srpna 1946 jim jako lenm ústedního výboru Hnutí za svobodu byla na jejich domku ísl. 1 odhalena pamtní deska. Hlavním poadatelem byl primá Sanetík. Bylo tam dosti úastník ze Slezska z nichž, mnozí také enili. enil i njaký pestavený kláštera z Perova. Naše pvecké sbory MRO zaply Vno a Sláva tob od Bedicha Smetany. Partyzáni z Dolní Bevy mli estnou stráž. Škoda mladých život. Jan ml 34 léta, František byl mladší. Více než tato kniha a jim zachová vnou pam náš lid. Volby v roce 1946 Volby do národního shromáždní, se konaly na Zavadilce 26. kvtna Již delší dobu se rozvíjelo soutžení mezi politickými stranami. Stranu lidovou podporoval p. Bedich Hoffmann, ímský katolický fará v Horní Bev navrátivši se z koncentraního tábora. Stranu sociáln demokratickou podporoval poslanec Votava z Ostravy. Tato strana sdružovala v obci pední zemdlce. Ve stran komunistické odešel pedseda Mikuláš Mikulec do pohranií a po nm se stal pedsedou Josef Ze, bývalý horník a dlník. Nyní zamstnán v uhelném skladu své manželky. Tento se o agitaci dobe postaral. Volební boj Volební boj mezi stranami vrcholil tsn ped volbami. Všecky domy okolo silnice a cest byly polepeny pestrými plakáty a nápisy. Komunistické plakáty íkaly : Republice více práce, to je naše agitace, Za plné mísy volíme komunisty. Obtavý soudruh Ze zhotovil na silnici vápnem a metrovými písmeny nápis : Volíme stranu svých osvoboditel. Soudruzi si s nápisy všude dali práci. Na plakátech strany lidové byla dv slova pod sebou : Totalita, demokracie. Slovo totalita bylo erven škrtnuto. Tomu naši lidé nerozumli. Agitace eských socialist se odvolávala na dr. E. Beneše, presidenta. Volební komisi tvoili zástupci stran. Výsledek volby : sl. strana komunistická 389 hlas sl. strana sociálndemokratická 150 hlas sl. strana eských socialist 50 hlas sl. strana lidová 289 hlas Zvítzila strana komunistická nejen v naší obci, i v obcích sousedních a v celém stát. Tím byl zajištn revoluní postup.

4 Na základ voleb byl též sestaven místní národní výbor. Za stranu komunistickou byli zvoleni leny MNV tito soudruzi : Janíek Jan z Noií, Galan Pavel, Antonín Vašut, Julius Fiurášek 39, Ondryášová Anna, porodní asistentka 27, Šena Štpán, Bernatský Rudolf 56, Jan Bíl 58, Mikuda František, (Mikuláš Mikulec), Kantor Ludvík, Ze Josef 120, tedy 11 len. Za stranu sociálndemokratickou : Oldich Divín 45, Juroška Michal 66, Mikulenka František, mlyná, Maceek Michal 40, tedy 4 lenové. Za stranu eských socialist : Hluchá Josef, ková, Kubá Pavel, krejí, tedy 2 lenové. Za sl. stranu lidovou : Krištof Josef 97, Šíra Jan 52, Skalík Josef 62, Jureka Rudolf 29, Ondryáš František 260, Josef Divín 75 a Dominik Maceek 180, tedy 7 len. Pedsedou MNV byl zvolen Jan Bíl 58, kom. I. místopedsedou byl zvolen Oldich Divín 45, soc. dem. II. místopedsedou byl zvolen Josef Hluchá, nár. soc. Radní : Josef Skalík 62, lidová, Kantor Ludvík, Fiurášek Julius, Kenek Julius, Jan Šíra, Josef Divín. Podpora na válené škody Zemský národní výbor v Brn udlil zdejší obci podporu na válkou poškozené domy. Obecné školy U mostu bylo pidleno Ks, soukromníkm Ks. Unra V beznu bylo rozdleno mezi potebné obany šatstvo od urny (UNRRA). Rozdíleli : Štpán Šena, Michal Maceek, Josef Hluchá, Ladislav Krištof 76. V kvtnu byl zakoupen pro MNV nový psací stroj. Ve schzi MNV zvolen byl pedsedou zemdlské komise Michal Maceek 40, protože dosavadní pedseda Julius Janíek (francouzský legioná) odstoupil. Podána též žádost o subvenci na elektrifikaci Bacova a Knhy. V prosinci pak jednáno s VME o zmínné elektrifikaci. Obec pispje ástkou Ks splatnou do Peníze MNV vypjí. Hospodaení v obci v roce 1945 Píjem ádného hospodaení Vydání ádného hospodaení Píjem mimoádného hospodaení Vydání mimoádného hospodaení Na opravu cest vydáno Ks Ks ,80 Ks ,80 Ks Ks Josef Vank, po 10 letech služby obdržel definitivní místo obecního zízence. Paušál obecních dávek z nápoj stanoven takto :

5 Hostinec Nová Hotel Beva Hotel Zavadilka Hotel Skokan Skalíkova louka Pústevny Ks Ks Ks Ks Ks Ks První filmový promítací pístroj Pro školu U mostu zakoupen nmý úzký filmový promítací pístroj Scholar za Ks. MNV jmenoval také zástupce obce do MŠR (místní školní rady) : Mikuláš Mikulec 285, Šena Štpán 83, Divín Oldich 45, Kubá Pavel 239, Maceek Dominik 180, Juroška Michal 66. Sbor dobrovolných hasi Sbor dobrovolných hasi ml v roce len. Starosta byl Josef Mikulenka. 20, náelník Pavel Petek a zbrojí Julius Fiurášek 39. Sbor byl inný pi povodových pracích. Nová stíkaka V letošním roce byla zakoupena motorová stíkaka a 300m hadic. 21. ervence t. r. byla stíkaka dopoledne místním faráem P. Jaroslavem íným posvcena. Odpoledne bylo okrskové požární cviení. Vstupné inilo za pár : Ks, veer Ks. istý výnos inil Ks. Požár 15. záí vyhoel dm. 27 majitelky Anny Ondryášové, porodní asistentky. Tanení zábavy nabyly opt popularity, nebo mládež si te mohla vynahraditi válená omezení. Dechová hudba tajemníka Bernátka byla permanentn zamstnána na Zavadilce v hotelu Beva nebo v hotelu u Skokana v Knhyních. Vánoní strom republiky O vánocích zazáila svtla barevných žárovek na vánoním stromu republiky, které namontoval Julius Kenek 236. Obané vkládali almužny do uzavené pokladniky pod stromem pro chudé. Komu z chudých zstal pocit lidské cti, tomu bylo s vtší tíží almužnu pijímati, než byla tíže obtí vloženého obnosu. Letos byla chudinská podpora 14 osobám zvýšena od 80 Ks do 250 Ks. SP

6 Zárove zrekapitulujeme innost eské sociální pomoci : V roce 1943 bylo poskytnuto 51 podpor v úhrnné výši K. V roce 1944 poskytnuto 63 podpor ve výši K. Válkou postižený J. Fárek obdržel K. V roce 1945 poskytnuto 59 podpor ve výši Ks. V letošním roce poskytnuto 35 podpor ve výši Ks. Letošní sbírky t. j. velikononí sbírka do uzavených pokladnic, což bylo vykonáno SM na silnicích a vánoní strom republiky vynesly Ks.

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam

Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam Vznik Kesanského spoleenství impulsy, dvody, události, význam Impulsy a dvody Vznik Kesanského spoleenství v Tšín na poátku 20. století byl výslednicí ady vliv a událostí, majících jak pvod ve staleté

Více

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL

STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL STRUČNÁ HISTORIE ČELADENSKÝCH ŠKOL Čeladná 2013 Mgr. Zdenka PŘADKOVÁ Dnes už jen zažloutlé stránky několika dochovaných školních kronik vypovídají o existenci několika škol ve zdejší rozlehlé obci, o každodenních

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026

Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Ročník : VII Červen 2013 číslo : 0026 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 70. a 72. setkání, akce Bouda, publicistika, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ

Více

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023

Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Ročník : VI Září 2012 číslo : 0023 Z obsahu čísla : Kronika projektu, 64. setkání, pivní setkání, Dětský den, ohlasy z našich stránek a veřejnosti, počty zařazených VPM NÁRODU, KTERÝ SI NEVÁŽÍ HRDINŮ,

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století

Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Emancipace shora Ženské organizace v českých zemích v druhé polovině 20. století Květa Jechová Ženy v Československu dosáhly v letech 1948 1989 řady úspěchů v procesu zrovnoprávnění, ačkoliv právě v té

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr.

Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. .í*f*y / í Celého díla sei? 20. Cena 16 kr. žádejte práv vydaný nejnovjší a nejúplnjší bohat illustrovaný Seznam knih Cena 10 kr. Menší, Na 50 illustrací. o- Poštou proti zaslání 14 kr. v pošt. známkách.

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více