ROK ízení hospodáství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1966. ízení hospodáství"

Transkript

1 ROK 1966 ízení hospodáství Nové ízení hospodáství. Ve dnech února 1966 svolala vláda SSR na pokyn UVKS celostátní konferenci pedsed krajských, okresních i mstských NV vetn tajemník strany KS. Jde o uvedení v život nových zásad ízení národního hospodáství. Neosvduje se nadále jedin centrální ízení, aby lid jako cínoví vojáci v rukou dítte se podroboval jedinému ústednímu rozumu a vli. Jde o využití iniciativy lidí. Základem bude dlouhodobé plánování nejen státu, ale i okresu a obce. Každý bude realisovat to, na co mu síly staí, a upustí se od dosavadní vžité praxe, že postaí klást požadavky na plán a rozpoet a ostatní zabezpeí stát. Dosavadní stav MNV svazoval ruce, nebo množství pedpis podvazovala jakoukoliv samostatnou innost a tvoile zábranu rozvoji tvoivých sil (viz pevedení MH do komunálních služeb). Z 81 obcí okresu Vsetín jen 10 obcí mlo pesahující nadplánované píjmy svého rozpotu. Ostatní musily býti dotovány pídlem vyšší rozpotové organisace, aby mohly pokrýt své hospodáské úkoly. Konference dospla k názoru, že NV musí býti umožnno získávat další píjmové zdroje, a to : 1. zizováním nových provozoven NV, které by plnily úel služeb a zaruovaly by píjem do rozpotu NV. 2. podílem penžních prostedk odvod na ešení místních podmínek do rozpotu NV za provozy a podniky v obci (jako z lomu, státní správy silnic, od JZD, od Jednoty, z holiské provozovny, od komunálních služeb aj.) 3. zavedením nkterých dalších poplatk z píjm, jako za táboení, poplatky ze ps, za poskytnuté služby 4. dále to budou dan z píjm obyvatelstva, jako z výroby košat, prodej bezového proutí aj. Byly vytýkány nedostatky, že služby obyvatelstvu provádí pokoutn fušei (melouch) a poškozují stát nezdanitelnými píjmy. Tím národní výbory budou mít ve svých rukou píjmy a vydání a stanou se sobstanými i ve finanních prostedkách. Centráln ízené podniky i výrobní družstva by pispívaly svému MNV. Píštím rokem se nebude provádt finanní vypoádání NV na konci roku, pebytky; pasiva budou pecházet do následujícího roku. MNV budou i nadále ídit nákup zemdlských produkt od jednotliv hospodaících rolník a povedou je s využitím všech možností a zvýšením hmotného zájmu pro maximální rst zemdlské výroby. Je teba, aby zemdlským problémem se zabývala celá naše spolenost. Aby se i JZD dostala ke slovu, budou pi zemdlských správách (VZS) voleny rady zástupc zemdlských podnik, které budou vybaveny uritou pravomocí. (JZD byla díve ízena ONV, od r jsou ízena VZS = výrobní zemdlskou správou pi ONV). Je pipravováno opatení na posílení záruk socialistické zákonnosti, zejména zákon o státní správ, o správním ízení, úprava norem, vyizování stížností, problematika pestupk a provinní z hlediska úinnosti jejího postihu, kontrola dodržování socialistické zákonnosti, dodržování stanov družstva, práva u povinnosti pracujících, ízení sociální otázky, úkol ochrany zdraví a bezpenosti pi práci. Zvýšením nájemného zdaleka neeší potebu bytového fondu. Jedním z ešení je možnost v budoucnu aspo 50% dosavadních byt ve státní správ pevést do vlastnictví uživatel byt. Tím odpadne státu starost o údržbu byt.

2 Na úseku stavebnictví budou mít NV zvýšené pravomoci. Tak nap. úprava mezd pracovníkm vystaveným povtrnostním vlivm, jako zedníci, tesai, klempíi. V obchodní síti využít dobrovolných pracovník DV. To jsou jen nkteré zábry z jmenované konference, pohled na to, jak bude ovlivnn v budoucnu náš život. Na beznovém jednání v Praze byly ministrem Burianem pedloženy návrhy na ešení zemdlské problematiky. Jako základní lánek bude i nadále dlouhodobý plán, který bude ešit problémy pracovních sil, odmování práce, obdlávání pdy, docílení nejvyšších výnos, zvýšením užitkovosti skotu aj. V odmování se bude pecházet podle hrubého dchodu a plnní plánu družstva od PJ k pevné odmn. Dležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny. V celém národním hospodáství bude vypracována kategorie cen. V zemdlství budou tyto cenové kategorie : Jednotné (základní nákupní ceny), doplkové dalšími nástroji a volné ceny. Diferenní píplatky se budou v podstat mnit v souvislosti zásadních zmn nákupních cen. Proto budou zemdlské závody roztídny do nkolika skupin podle pírodních podmínek. Diferenní píplatky budou družstvm slabým poskytovány na 100 Ks tržeb v horších výrobních podmínkách, aby i jejich rozvoj byl zabezpeen. Da zemdlská bude se tvoit ze dvou ástí : Jednak z odvodu každého ha pdy, jednak sazbou se skuten docíleného hrubého dchodu. Odbr zemdlských výrobk. Poítá se, že masosvaz bude nakupovat dobytek pímo ve stáji, kde si dohodne i cenu pi odbru. Dovoz bude na náklad kupujícího tedy ne jako doposud. MNV bude i nadále se vyjadovat k plánu družstva a tento schvalovat. Všecky problémy socialistického našeho státu ešil XIII. sjezd KS. Že jako direktivy najdou odezvu i v naší obci, svdí hojnost závazk k tomuto sjezdu. Závazky Závazek strany lidové iní 280 hodin : na zalesnní 60 hodin, jarní úklid 120 hodin, ošetení ovocných strom 100 brigádnických hodin, sbr 200 kg železa. VŽ závazek 470 brigádnických hodin : jarní úklid 150 hodin, sázení smrk 100 hodin, zasklívání ekáren, sklize sena 80 hodin, výmlat 50 hodin, sklize brambor 60 hodin. Závazek MJPO II. : Uspoádá besedu s požárníky o požární technice, pomže pi školení CO. Zúastní se soutže požárních družstev (umístní na 3. míst). Domovní prohlídky 300 brigádnických hodin. Vykachlíkuje sociální zaízení ve zbrojnici, nástik požárního vozu. MJPO I. : Provede školení s filmem, provede prohlídku v soukromých domech a JZD, úastní se soutže okrskové požárních družstev (umístní na 3. míst). Úprava hišt 100 brigádnických hodin, údržba budovy požární zbrojnice 450 brigádnických hodin. Závazek místní skupiny K : 250 brigádnických hodin : výmlat, parket na hišti DV Bacov : 700 brigádnických hodin na stavb cesty do Bacova, 100 brigádnických hodin na prodejn. DV sted obce :

3 Zajistí pro Masnu krájee na salám, bude provádt úklid u prodejen. Pomže upravit v hotelu Beva kuchy, která bude dána do provozu. Závazek VO KS a MNV : Povedeme všechny složky, aby závazek byl splnn. MNV bude jednou za 3 msíce hodnotit plnní závazk. lenové KS 400 brigádnických hodin. Zemdlská komise povede zemdlce k plnní dodávkových úkol. Finanní komise povede obany k ádnému placení daní. Komise pro výstavbu bude dohlížet, aby stavebníci ve 2leté lht dali stavby kolaudovat. Komise sociáln zdravotní : bude spolupracovat na poádání zdravotnických pednášek, pebírá patronát nad istotou škol, bude zajišovat uhlí pro dchodce s dchodem do 200 Ks, bude poukazovat finanní prostedky do prodejen na nákup potravin pro sociáln slabé dchodce. Komise pro ochran veejného poádku : bude pravideln msín poádat schze, bude zajišovat prevenci ped sklizovými prácemi v JZD, bude dbát, aby požární technika byla v dobrém stavu, bude dozírat na poádek pi taneních zábavách, bude-li o to složkou požádáme. Komise školská : povolovat tanení zábavy jen tm složkám, které budou výchovn psobit na obany a mládež, bude provádt pohovory s rodii neprospívajících žák, pipraví pásmo pro rozhlasový kroužek. Osobní zmny v JZD, PJ V JZD je personální zmna v osob pedsedy. Petr Malina odstupuje z funkce pedsedy a pebírá funkci agronoma. Pedsedou se stává Michal Maceek. 40, starý a zkušený zemdlský pracovník, který býval zamstnán i na ONV. Hospodaení se v JZD zlepšuje. Finann hospodáský plán byl vypracován na Ks píjm a Ks vydání. Plánované výnosy živoišné a rostlinné výroby byly reálné. Avšak u pidružené výroby a u práce a služeb byly plánované píjmy Ks, a náklady a mzdy jen Ks, tedy ani necelých 10% takže pidružená výroba poítala s istými píjmy Ks. Skutené náklady však byly 70% a v dsledku toho nemla by v plánu vyjít žádná odmna na pracovní jednotku. JZD Prostední Beva zvedla bhem roku tržby o Ks, pesto výše pracovní jednotky vychází 11,24 Ks. Poítáme-li 70% náklad, zbývá Ks na PJ, jejíž výše je tedy 7 Ks. Podle plánu, jak je vypracován nevychází žádná odmna na PJ. Pehled o výnosech a tržbách v rostlinné výrob : ROK 1964 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1965 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1966 Skutené výnosy z 1 ha Pšenice ozimá 19 q 13,60 q 14,20 q Žito ozimé 17 q 12,50 q 11 q Jemen 15 q Oves 16 q 7 q 15 q Jeteloviny 40 q 45 q 40 q Brambory 140 q 33 q 48 q Louky trvalé 20 q 25 q 25 q Celkové tržby RV Ks Ks Ks

4 Náklady RV Ks Ks Ks erpaní PJ v RV Ks Ks Ks Dodávky státu RV ROK 1964 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1965 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1966 Skutené výnosy z 1 ha Pšenice 11 q 20,75 q Žito 119 q 64 q 48 q Brambory 700 q 20 q 74 q V rostlinné výrob byly v roce 1966 všechny jarní práce provedeny vas a pomrn velmi dobe. Kultivace brambor a epy nebyly vas provedeny, pak pišly dešt a práce nemohly být provedeny tak, jak rostliny vyžadovaly. Postik proti plevelm na obilovinách ml dobrý úinek, na bramborách byl proveden pozd a neml úinku. Pozemky JZD jsou vtšinou mokré a má-li být rostlinná výroba úspšná, musí se odvodnit. Odmování v rostlinné výrob dle norem v JZD jsou dosti tvrdé, takže pi plánované pracovní jednotce 13 Ks nevydlá si družstevník víc jak 20 Ks denn pi nejlepší vli (v prmyslu nejmén 50 Ks). Skoro všechny práce v našem JZD se dají provádt stroji až na nakládání sena a obilí. Doporuuje se zasít 10 ha jílku anglického, aby tržba uhradila náklady. Živoišná výroba TRŽBY ROK 1964 Prodej státu ROK 1965 Prodej státu ROK 1966 Prodej státu Mléko Ks Ks Ks Maso Ks Ks Ks Živoišná výroba v roce 1966 pekroila vysoce náklady, takže je aktivní jen Ks. PIDRUŽENÁ ROK 1964 ROK 1965 ROK 1966 VÝROBA TRŽBY Ks Ks Ks Pidružená výroba pekroila pvodní plán tržeb Ks o Ks, jen skutené nálady iní 70%. Tržby se splní až na Stolárnu, která plánovaných tržeb Ks nedosáhne. Konce cizích brigád Patronátní závod Tesla nevysílá již brigádníky z jiných obcí, ale z naší obce což je výhodnjší. Vlastní náklady na 1 l mléka iní 3,75 Ks (1,75 prod. c.) Vlastní náklady na 1 kg masa iní 16 Ks (9 Ks prod. c.) Pda v Prostední Bev

5 Naše obec má celkem 647,38 ha zemdlské pdy, z toho orné pdy 268,68 ha. Obec je zaazena do horské oblasti H2. JZD hospodaí na 58,73 ha (záhumenkái) + vlastní JZD 190,22 ha, tedy úhrnem 248,95 ha. Soukromý sektor je rozlenn takto : SKUPINA POET ZÁVOD ORNÁ P DA ZEMDLSKÁ P DA Nad 5 ha 5 11,23 ha 27,41 ha Od 2 do 5 ha 62 84,41 ha 204,62 ha Od 0,50 do 2 ha ,11 ha 124,83 ha Od 0,30 do 0,50 ha 32 6,07 ha 13,06 ha Od 0,10 do 0,30 ha 63 3,95 ha 10,86 ha Celkem ,80 ha 380,78 ha Dodávky Dodávkové koly za rok 1966 a) soukrom hospodaící rolníci : b) JZD SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso hovzí 320 q 337,82 q Maso vepové 1,84 q Mléko l l l Vejce ks ks Seno 107 q 110 q Zrniny 25 q 21 q 4 q Brambory 229 q 123 q 106 q SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso 150 q 158,37 q Mléko l l Zrniny 60 q 60 q Brambory 300 q 40 q c) záhumenkái SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso 64,40 q Mléko l l Vejce ks ks

6 Obec celkem : Maso 562,43 q Mléko l Vejce ks Obilí 81 q Brambory 163 q Zemdlský dorost Zajištní mládeže do zemdlství. V roce 1966 zajištn 1 žák do zemdlského uilišt : Josef ervený. 1 žák je na 4leté ZTŠ : Mikulenka Jan 166 na ekonomické škole Frýdek : Kubáová M. 180 na ekonomické škole Opava : Langrová M. zemdlské odborné uilišt Valašské Meziíí : Josef Vank 281, Juíek Jan v roce 1965 absolvoval 4letou ZTŠ. V roce 1965 byli odesláni do zemdlského uilišt : Fiurášek Miroslav a Fiurášek Jindich oba byli vráceni, že nevyhovují. Výstup z JZD 8/ byl pohovor se leny JZD, kteí neplní úkoly a souhlasili s výstupem z JZD. Jsou to ísla dom : 14, 178, 235. Letošním rokem zaíná též nové plánování zemdlské výroby, které znamená její volnjší rozvoj. Výroba zrnin a brambor bude ízena direktivn, ostatní produkty podle podmínek každého zemdlce. Je povoleno zámnné plnní, a to za 100 kg zrnin 600 kg brambor. Pi stanovení úkolu mže vznést požadavek na osivo pro píští rok. Ve mléku je náhradní plnní za 100 l mléka, 180 vajec, zámnné plnní masa je pro zemdlce od 0,5 do 2 ha. Dohoda (kontrakt) v obecní soupisce je závazná jak pro výkupce ZNP, mlékárnu apod. tak pro rolníka. Závažný je smr plánování masa. Zemdlec urí, ve kterém tvrtletí dodá plánovaný kus. ZNP bude vyhodnocovat v cenové relaci zemdlce, kteí dodrží termín dodávky, a to vyšší cenou až o 4 Ks za 1 kg. V opaném pípad cena nesmluvného kusu bude nižší. Ochrana pdy Zemdlství ovlivní též novela zákona o ochran zemdlského, pdního fondu 53/66 z 30/6 1966, která má 8 závažných bod. Postihuje vlastníky pdy, kteí ádn nehospodaí, ale i výkup pdy na nezemdlské úely (stavba). Ke zmn kultury na zemdlské pedání fondu je teba povolení ONV, a to pi zmn orné pdy v zemdlskou. Pi zmn zemdlské pdy v ornou pdu není teba povolení. Pozemky musí být obhospodaovány tak, aby pdní fond nebyl zmenšován ani zhoršován. Pokud není provedeno vyntí pdy nesmí nikdo pdu odnímat. Netýká se stavebních obvod. Každá stavba musí být umístna tak, aby nenarušovala zemdlskou pdu. Každý zabraný pozemek na výstavbu musí uhradit odvod hrubé roní produkce na 1 ha Ks, u luk a pastvin 750 Ks.

7 13/ vypracoval MNV plán o ochran a vytváení zdravých životních podmínek v katastrálním území Prostední Beva, který zahrnuje všechny složky, místní podniky v psobnosti a ve správ MNV po stránce pdy, ovzduší, rekreaních míst, obytných budov, dopravy do zamstnání, údržba istoty vody veejných studní (i soukromých) a zajištní všeobecné hygieny. Prostední Beva má 169 soukromých chat, 11 rekreaních zaízení, 3 pohostinství a horské hotely na Pústevnách a Skalíkové louce. I. Zneištní ovzduší snad by picházelo v úvahu v lomu v Knhyních, ten je však uprosted hor vzdálen lidských píbytk. V JZD dochází k zneištní nadbytkem pavku nedostateným vtracím zaízením v kravín 97. Návrh : 4krát do roka vyištní drážek na skrabáku mrvy, propláchnout tlakem vodou, vystavní plánovaného septiku. II. Vytvoení a ochrana zdravého stavu vody vetn veejných a soukromých studní. Obec má 19 soukromých vodovod, 5 veejných studní ostatní soukromé závady se odstraují chloraminem a pravidelným ištním. Ozdravovna Nový život má studnu napojenou ze Solanky. Zemní filtrace nedostauje. Rekreaní stedisko Hranice erpá vodu z Bevy pomocí zemní filtrace. Ostatní podniky se zásobují vodou ze studánek. Do koupališt LSD Jednoty zízen pítok novým potrubím Ø 15 cm z litiny. Druhé koupališt u rekreaního stediska cementárny erpají vodu z Knhyky. Sypání smetí do tok je stíháno. Prameny pod Snozem v Bacov tzv. Dobrá voda mže zásobovat vodou sted obce. Ochrana zdravého vytváení stavu pdy. Erose vodní odplavuje pdu, zneišuje vodu i okolí. Zastavovací obvod Bacov má dobré podmínky, proto byl uren (majetek E. Fárka) pro výstavbu vekend. Farma JZD zaplavuje okolí movkou. Je tu nutnost ádné jímky. Mokrá pda Prostední Beva má 220 ha zamokené pdy. Stojatá voda i v brázdách je zdrojem nezdravé biologické innosti. Ochrana a vytváení zdravého stavu stavebního obvodu. Sídlišt ve stedu obce pro výstavbu rodinných domk má dobré prostedí. Zajišování zdravých podmínek pro poskytování služeb v obci. Zdravotní komise provádí pravidelné prohlídky ve všech provozovnách, hygienické podmínky potravin, vody, uskladnní. Vada dopravy Pi zábavách jsou veejné místnosti vtrány. Aby se odstranilo nelidské makání v autobusech, žádá se zvýšení potu autobus. VŽ Obnovení výboru žen pi MNV. Výbor žen za roky 1964, 1965 provedl 6 vítání do života, 8 návštv pestárlých, 2 kulturní zájezdy na Slovensko, kurs vaení a šití za úasti 18 poslucha a vedení kuchae, provádl úkoly MNV k 20. výroí osvobození SR, sázení smrk pro JZD, žové a senové brigády aj.

8 Do nového výboru žen byly jmenovány : Peteková Anna 312, Kysuanová Milada 207, Chrbjátová Marie 171, Vašková Bediška 160, Jureková Ludmila 29, Skalíková Františka 114, Vachnová Aloisie 241, Kantorová Vra 351, Juíková Anna 165, Šírová Oldiška 52, Jurošková Františka 66, Majerová Marie 355, Mikudová Anastázie 414, Fiurášková Josefa 124, Pavlátová Božena 467, Jurajdová Marie 323, Machálková Anežka 244, Kubáová Zdenka 181, Fiurášková Božena 49. estný odznak mateství III. stupn obdržela k MDŽ Váová Anna, matka 5 dtí. Výstavba obce Z komise pro výstavbu : MNV uplatoval svj zájem pi plánování adaptace hotelu Zavadilka. Bylo intervenováno, aby v sále zstalo jevišt OB, protože jiného sálu obec nemá. Bylo protestováno, aby záchody byly zízeny na verand, ímž by zápach se šíil na silnici, kde je vždycky shromáždno mnoho lidí pi autobusových zastávkách, i letních host. Vybudována byla tona pro autobus v Bacov o prmru 30 m, opraveny základy most u. 36 a 262, by cesta byla zpsobilá pro jízdu autobusem. Na žádost MNV dotoval ONV na povodové škody Ks, do ehož byly zahrnuty i škody na komunikacích a mostech. Trestnost Komise pro veejný poádek mla 46 pípad. Školská komise mla 2 pípady pestupk, zemdlská komise 8 pípad neplnní dodávek, obanské soužití 24 pípad, rozkrádání 8 pípad, 5 pípad proti pracovní kázni vynechání smn v závodech. Uloženo bylo 10 pokut ve výši Ks. Rozkrádání deva, nedovolené tžby SNB, obvodní oddlení veejné bezpenosti v Horní Bev zaslalo MNV dopis stran rozkrádání deva ve státních a družstevních lesích a nedovolené tžby deva a návrh na opatení v rámci kolektivní bezpenosti. Pachatelé odcizují devo ve velkém množství na prodej. V rámci kolektivní bezpenosti nutno zapojit všechny spoleenské organisace MNV, jejich komise, aktiv i obany, aby nebyl poškozen kolektiv. Dopis se má projednat ve všech komisích, uspoádat s vedením polesí besedu, JZD urit 1 družstevníka, který by dohlídal na lesy. OB Osvtová beseda vykazuje letos tuto innost. Vystoupení sólist : 3 Taneních zábav : 51 Ostatních kulturních a spoleenských podnik : 44

9 VO KS Stranické školení : VO KS pro leny, základní kroužek, kroužek samostatného studia uitel a Veerní škola pro funkcionáe strany, MNV a složek NF (vetn bezpartijních. Tato umístna byla na Zavadilce). CO, Beskydské divadlo Všenárodní píprava obyvatelstva CO (civilní obrany). Organisována pravidelná návštva Beskydského divadla na Horní Bev. Jednota LSD promítá pravideln úzký film v Bacov. Vydání na OB iní Ks. Lidové knihovn pibylo 215 svazk, její vydání iní Ks. OB provedla také zdailou besedu s dchodci. Byli pohoštni a zahrála jim smycová hudba OB. Pedseda J. Kysuan vyzvedl v proslovu význam dchodc v pomoci národnímu hospodáství. Místní jednota požární ochrany sted nevykazuje letos výjimenou innost MJPO Knhyn pokrauje v budování požární zbrojnice. T. J. Sokol sted, oddíl kopané vyhrál letos turnaj o pohár Nového Valašska. Úspšný je i šachový oddíl. Mívá pes 100 dosplých len. SK s. ervený kíž má letos 95 len : 54 žen a 41 muž, 6 zdravotních hlídek, 1 zdravotní družinu, 4 dobrovolné zdravotní sestry, 10 zdravotních hlídek ZDŠ, z toho 30 žák ZDŠ U mostu, kde byla též soutž pro okolní školy. V ZDŠ U mostu je též stanice první pomoci. V první pomoci bylo ošeteno 100 osob. Na zdravotním úseku odpracováno 393 hodin na senosei v JZD 38 hodin, na výmlatu v JZD 94 hodin. Uspoádány pednášky : Píiny úraz, Kdy nutno operovat, Úvahy ped uzavíráním manželství, Hygiena dospívající dívky. Tato témata byla pednesena na pednáškách i v Knhyních. Provedeno bylo též školení zdravotních hlídek. SPB Svaz protifašistických bojovník má 23 len : 16 muž a 7 žen. Nejmladší je Uhláová 38 rok, nejstarší Filoména Mikulenková 76 rok. Svazarm Svazarm má 87 len, pedseda J. Kysuan. Motoristický kroužek má 20 len, vedoucí Karel Blažek. Stelecký kroužek má 14 len, vedoucí Ivan Kulišák, a radistický 6 len. Stelecký kroužek zúastnil se soutže Stelecké ligy na

10 Vsetín, kde 7 soutžících obdrželo 6. místo. Stelecký kroužek pro žáky má 24 len. Radistický kroužek vede Lubomír Kysuan a Jan Drozd. 2. íjna byl uspoádán den brannosti za úasti modelá, motoakrobat z Valašského Meziíí, oddílu Juda ze Vsetína. Zapoato se stavbou budovy pro motoopravnu, klubovnu, skladišt a místnosti pro radistický kroužek. V srpnu 1966 byla první brigáda, výkop jámy pro vápno. SSP Stav len : 42 vesnických k nimž pevedením pibude 57 len ze závodních organisací. Pedseda je Michal Maceek 40. Stará se hlavn o akce v Msíci SSP. PAMTNÍ SPIS Týkajíc se postavení nové školy v obci Prostední Beva, Léta Pán 1878 ve jménu nejsvtjší trojice Boha Otce, i Syna i Ducha svatého s heslem spojenými silami pro Boha, církev a národ usnesli se jednohlasn totiž Slavné pedstavenstvo obce v spojení s místní školní radou v dorozumní pokroku milovaných oban školu novou vystaviti a protož postaráno bylo an obec Prostední Beva žádných pozemk nemá o potebnou, píhodnou a píslušnou prostoru pro školu novou opatiti.

11 K úelu tomu z dobré vle a ochotou postoupil prostoru pro novou školu pan František Janíek, rolník pod. 170 v Prostední Bev za mírnou úkupní cenu pr 125 zl. r.. ve výme pro 400 sáh na vné a budoucí asy. S pomocí Boží a piinním piškolených ct. oban poala první práce dne 24. ervna 1878 jmenovit na den sv. Jana Kestitele, kteroužto stavbu v cest dražební stavitelský mistr Jan Michal Barabáš v Rožnov pronajal a dnes dne 9ho ervence 1878 také slavnostní uhelní kámen se založil a spis tento do nho vložen byl. Na stavbu tto povolena jest ze zemského fondu zl., pravím jeden tisíc pt set zlatých r.. Obec Prostední Beva pifaena jest do Hutiska a asu tohoto duchovní pastý jest Dstojný velebný pán fará Karel Šubert narozen v Plumlov. Velebný pán kaplan Tomáš Kvapil narozen v Námšti u Olomouce, a rektor a spolu uitel Štpán Šubert narozený v Dub u Olomouce. Nynjší p. uitel v Prostední Bev Jan Malé, který dosavad vyuuje ve dvou školách a sice v každé škole týdn ti dni a sice ti dni v údolí eeném na Ulici pod. 40 a ti dni v údolí Knhyách pod. 126 v domech majetných. Pedstavenstvo obce Prostední Bevy asu tohoto : Pán Jan Mikulenka, starosta. 20 Pán František Janíek, první radní. 170 Pán Jií Mikulenka, druhý radní. 51 Výbor ili zastupitelstvo obce : Pán Jan Fiurášek. 23 Pán Josef Mikulenka. 17 Pán Cyril Solanský. 9 Pán Josef Jureka. 29 Pán Jan Halamík. 126 Pán Michal Bíl. 58 Pán Jan Ondryáš. 2 Pán Josef Juíek. 172 Pán Josef Pastorek. 46 Pedseda místní školní rady : Pán Cyril Solanský. 9 asu tohoto jsou peníze v obhu : Mdné peníze : 1 kr a 4 kr (krejcary) Stíbrné peníze : 10 kr, 20 kr, ¼ zl a 1 zl Papírové peníze : 1 zl, 5 zl, 10 zl, 50 zl, 100 zl a zl. V roce 1876 byli ustanovené od vlády nové míry a váhy, kdežto prvé byly :..ty, libry, loty, kvintlíky, na místo tchto jest nyní : kilo deka a gramy. Stížné zboží a plochy stížné milo se na lokt a plochy na sáhy stopy a palce., místo tchto užívá se nyní metr, decimetr a ve vtších Deka, Hekto Kilo a Miria. Tekutiny prve : beky, vdra, máze a židliky tvrtky, nyní jest litr, Deka, Hekto Kilo a Miria. Jiné zboží mice, tvrti, achtele mesle nyní též litry, Deka, Hekto Kilo a Miria litru. Cena potravin a zboží : Hl. pšenice 9 zl a 40 kr

12 Hl. rži Hl. ovsa Hl. jemen Kilo hovzího masa Kilo másla Litr piva 6 zl 3 zl 4 zl 8 kr 44 kr 60 kr 12 kr Doufaje v pomoc Boží, že zapoaté toto dílo, které velikých obtí vyžaduje zvlášt v této naší hornaté a chudobné osad se také vlastn dokoní a že budoucí pokolení svým obtavým pedkm za jejich snahu povždy žehnat bude. Jedná se o školní budovu, jak ji vidíte na str. 3 této kroniky. Na škole byl zvon, jímž pan ídící vyzvánl k modlení ráno, v poledne a veer. Zvon dal pemístit ídící uitel Robert Malina na zvonici na kopeku nad Janíky 170, nyní tuto funkci vykonává zvon na hasiské zbrojnici. Vyzvání se i mrtvým. Jmenovaná školní budova byla zbourána (demolována) v roce Hospodaení MNV Plnní rozpotu za rok 1966 : Píjmy dan od obyvatelstva ,- Da zemdlská od JZD 5 000,- Da od JHZ soukromí zemdlci ,- Da domovní ,- Správní poplatky, porážky atd ,- ZDŠ školy ,- Mateská školka materiál 8 467,- Školní jídelna ,- Píjmy mateské školky za stravné ,- Školství a kultura (údržba.) 3 887,- Vnitní správa, Požární ochrana 5 151,- MNV (vnitní správa, požární ochrana) ,- Sociální zabezpeení, sociální dávky ,- Místní hospodáství, nepl. služby 5 089,- Místní hospodáství obytné domy 666,- Sbor pro obanské záležitosti 492,- Místní hospodáství 368,- Akce Z, stavby ,- Doprava ,- Mimoádné dotace ONV, pov. škody ,- Rozpoet celkem vetn dotaze ONV erpání ,- Veejná lidová knihovna Má 285 tená : dosplých 133, do 25 let 15, KS 10. Provádí prodej knih. Prodáno bylo za Ks knih. Nejvíce etli : Adéla Ondryášová 27, Vašková J. 38, Kubáová Zd. 180, Drozdová Reg., Blažková Štpánka. Pesthování lékae

13 MUDr. Vykysalý 1. ledna 1966 odchází z Prostední Bevy do Valašského Meziíí. Bydlil v Prostední Bev 10 let. Provedena byla revise hospodaení MNV okresním pracovníkem X. Punocháem a uložena byla nápravná opatení. Výsledek inventarisace jednotlivých zaízení MNV vetn škol v roce 1966 : ,70 Ks. Pírstek : ,26 Ks. konený stav : ,35 Ks, úbytek : ,61 Ks. drobné a krátkodobé pedmty : celkem stav : ,19 Ks pírstek : ,50 Ks, úbytek : ,42 Ks materiálové zásoby : celkem : Ks, pírstek : Ks, úbytek : Ks konený stav : Ks.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

ROK 1961. MNV, komise pro veejný poádek. Výkup mléka JZD

ROK 1961. MNV, komise pro veejný poádek. Výkup mléka JZD ROK 1961 MNV, komise pro veejný poádek V tomto roce nebylo ve složení MNV a komisí žádných zmn. Jen trestní komise byla pejmenována 29/9 1961 na komisi pro veejný poádek. Z 26 poslanc je 16 len KS a z

Více

ROK 1967. Organisace obcí. Odpor proti zaazení. Hodnocení poslanc. Zrušení bacovské školy. Pemístní prodejny Bacov

ROK 1967. Organisace obcí. Odpor proti zaazení. Hodnocení poslanc. Zrušení bacovské školy. Pemístní prodejny Bacov ROK 1967 Organisace obcí Podle nové organisace obcí budou rozdleny obce na stediskové a spádové. Ve stediskových obcích bude soustedna výstavba škol, kulturních zaízení,zdravotní pée, služeb atd.; budou

Více

ROK 1963. KS má 60 len. lenská schze koná nejmén 1krát msín, výborové týdn. Pedseda je František Vašut.

ROK 1963. KS má 60 len. lenská schze koná nejmén 1krát msín, výborové týdn. Pedseda je František Vašut. ROK 1963 Letošní rok je významný tím, že naplujeme usnesení XII. sjezdu KS a všem pipadá veliká úloha výchova socialistického lovka. V obci jsme mli letos 512 popisných ísel z toho 88 chat s 2 200 obyvateli.

Více

ROK 1962. Stav zemdlství

ROK 1962. Stav zemdlství ROK 1962 Stav zemdlství V letošním roce byla dodávka masa vymena 135 závodm, nesplnilo 72 závod. Vejce byly vymeny 168 závodm, nesplnilo 69 závod na 100%. Mléko bylo vymeno 126 závodm, nesplnilo 47 závod,

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná

ROK 1952. Tídní boj. Výmna funkcioná ROK 1952 Tídní boj Rok 1952 poínáme ve znamení zvýšeného tídního boje. Náš hlavní cíl je socialisace vesnice. Lidé keovit lpí na starých tradicích, zvyklostech a formách, hledí nedviv ba odmítav na nový

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce

ROK 1965. 20. výroí Osvobození SR retrospektiva. Zemdlství. Zalesování. Zaazení obce ROK 1965 20. výroí Osvobození SR retrospektiva Je jubilejní rok v nmž oslavujeme 20. výroí osvobození SR Rudou armádou. Po revoluním národním výboru ujímá se vedení obce v r. 1946 volený orgán lidu, MNV,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby ROK 1957 Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace V letošním roce opt byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

ROK 1960. Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr.

ROK 1960. Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr. ROK 1960 Opt pikroujeme k vylíení hospodáských, politických, kulturních a spoleenských pomr. Pomry hospodáské : A naše obec je vesnice, je obcí dlnickou a zemdlstvím se živí jen nepatrný díl našeho obyvatelstva.

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak

ROK 1959 MNV. Výbor žen. Mateský odznak ROK 1959 Zapoal pod dojmem výboj dlouho lovenstva do vesmíru. SSSR vypustil 2. ledna raketu, která obhla kolem msíce a stala se obžnicí slunce. Epochální úspch lidstva znamená také zasažení msíce kosmickou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH:

CÏ ESKEÂ REPUBLIKY OBSAH: RocÏnõÂk 1999 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKEÂ REPUBLIKY CÏ aâstka 47 RozeslaÂna dne 29. cïervna 1999 Cena KcÏ 41,60 OBSAH: 126. NaÂlez UÂstavnõÂho soudu ze dne 19. kveïtna 1999 ve veïci naâvrhu na zrusïenõâ

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty

Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái starosty Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 51. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 28. 11. 2012 v kancelái

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K

Upravený rozpoet. Cyklostezka: nákup materiálu 5 2219 5139 nájemné 18 16 019,00 5164 nákup služeb 50 5169 opravy 35 5171 celkem 108 16 019,00 K Výdaje: Upravený rozpoet erpání Paragraf Položka Silnice: nákup materiálu 20 15 912,00 2212 5139 nákup služeb 60 47 711,90 5169 opravy a udržování 370 341 767,60 5171 cesta k lesu 225.465,-- odvodnní ulice

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s.

STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. STANOVY obanského sdružení Buddha Mangala o.s. lánek 1 Název a charakter sdružení Obanské sdružení pijalo název Buddha Mangala o.s.(dále jenom obanské sdružení). Je to dobrovolné nezávislé sdružení oban

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin.

Zápis. z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Zápis z 6. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 24. dubna 2006 od 18. hodin. Pítomno: dle prezenní listiny Program jednání: 1) Rozbor hospodaení k 31.3.2006. 2) Rozpotové opatení. 1/2006. 3) Žádost

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více