ROK ízení hospodáství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROK 1966. ízení hospodáství"

Transkript

1 ROK 1966 ízení hospodáství Nové ízení hospodáství. Ve dnech února 1966 svolala vláda SSR na pokyn UVKS celostátní konferenci pedsed krajských, okresních i mstských NV vetn tajemník strany KS. Jde o uvedení v život nových zásad ízení národního hospodáství. Neosvduje se nadále jedin centrální ízení, aby lid jako cínoví vojáci v rukou dítte se podroboval jedinému ústednímu rozumu a vli. Jde o využití iniciativy lidí. Základem bude dlouhodobé plánování nejen státu, ale i okresu a obce. Každý bude realisovat to, na co mu síly staí, a upustí se od dosavadní vžité praxe, že postaí klást požadavky na plán a rozpoet a ostatní zabezpeí stát. Dosavadní stav MNV svazoval ruce, nebo množství pedpis podvazovala jakoukoliv samostatnou innost a tvoile zábranu rozvoji tvoivých sil (viz pevedení MH do komunálních služeb). Z 81 obcí okresu Vsetín jen 10 obcí mlo pesahující nadplánované píjmy svého rozpotu. Ostatní musily býti dotovány pídlem vyšší rozpotové organisace, aby mohly pokrýt své hospodáské úkoly. Konference dospla k názoru, že NV musí býti umožnno získávat další píjmové zdroje, a to : 1. zizováním nových provozoven NV, které by plnily úel služeb a zaruovaly by píjem do rozpotu NV. 2. podílem penžních prostedk odvod na ešení místních podmínek do rozpotu NV za provozy a podniky v obci (jako z lomu, státní správy silnic, od JZD, od Jednoty, z holiské provozovny, od komunálních služeb aj.) 3. zavedením nkterých dalších poplatk z píjm, jako za táboení, poplatky ze ps, za poskytnuté služby 4. dále to budou dan z píjm obyvatelstva, jako z výroby košat, prodej bezového proutí aj. Byly vytýkány nedostatky, že služby obyvatelstvu provádí pokoutn fušei (melouch) a poškozují stát nezdanitelnými píjmy. Tím národní výbory budou mít ve svých rukou píjmy a vydání a stanou se sobstanými i ve finanních prostedkách. Centráln ízené podniky i výrobní družstva by pispívaly svému MNV. Píštím rokem se nebude provádt finanní vypoádání NV na konci roku, pebytky; pasiva budou pecházet do následujícího roku. MNV budou i nadále ídit nákup zemdlských produkt od jednotliv hospodaících rolník a povedou je s využitím všech možností a zvýšením hmotného zájmu pro maximální rst zemdlské výroby. Je teba, aby zemdlským problémem se zabývala celá naše spolenost. Aby se i JZD dostala ke slovu, budou pi zemdlských správách (VZS) voleny rady zástupc zemdlských podnik, které budou vybaveny uritou pravomocí. (JZD byla díve ízena ONV, od r jsou ízena VZS = výrobní zemdlskou správou pi ONV). Je pipravováno opatení na posílení záruk socialistické zákonnosti, zejména zákon o státní správ, o správním ízení, úprava norem, vyizování stížností, problematika pestupk a provinní z hlediska úinnosti jejího postihu, kontrola dodržování socialistické zákonnosti, dodržování stanov družstva, práva u povinnosti pracujících, ízení sociální otázky, úkol ochrany zdraví a bezpenosti pi práci. Zvýšením nájemného zdaleka neeší potebu bytového fondu. Jedním z ešení je možnost v budoucnu aspo 50% dosavadních byt ve státní správ pevést do vlastnictví uživatel byt. Tím odpadne státu starost o údržbu byt.

2 Na úseku stavebnictví budou mít NV zvýšené pravomoci. Tak nap. úprava mezd pracovníkm vystaveným povtrnostním vlivm, jako zedníci, tesai, klempíi. V obchodní síti využít dobrovolných pracovník DV. To jsou jen nkteré zábry z jmenované konference, pohled na to, jak bude ovlivnn v budoucnu náš život. Na beznovém jednání v Praze byly ministrem Burianem pedloženy návrhy na ešení zemdlské problematiky. Jako základní lánek bude i nadále dlouhodobý plán, který bude ešit problémy pracovních sil, odmování práce, obdlávání pdy, docílení nejvyšších výnos, zvýšením užitkovosti skotu aj. V odmování se bude pecházet podle hrubého dchodu a plnní plánu družstva od PJ k pevné odmn. Dležitým ekonomickým nástrojem jsou ceny. V celém národním hospodáství bude vypracována kategorie cen. V zemdlství budou tyto cenové kategorie : Jednotné (základní nákupní ceny), doplkové dalšími nástroji a volné ceny. Diferenní píplatky se budou v podstat mnit v souvislosti zásadních zmn nákupních cen. Proto budou zemdlské závody roztídny do nkolika skupin podle pírodních podmínek. Diferenní píplatky budou družstvm slabým poskytovány na 100 Ks tržeb v horších výrobních podmínkách, aby i jejich rozvoj byl zabezpeen. Da zemdlská bude se tvoit ze dvou ástí : Jednak z odvodu každého ha pdy, jednak sazbou se skuten docíleného hrubého dchodu. Odbr zemdlských výrobk. Poítá se, že masosvaz bude nakupovat dobytek pímo ve stáji, kde si dohodne i cenu pi odbru. Dovoz bude na náklad kupujícího tedy ne jako doposud. MNV bude i nadále se vyjadovat k plánu družstva a tento schvalovat. Všecky problémy socialistického našeho státu ešil XIII. sjezd KS. Že jako direktivy najdou odezvu i v naší obci, svdí hojnost závazk k tomuto sjezdu. Závazky Závazek strany lidové iní 280 hodin : na zalesnní 60 hodin, jarní úklid 120 hodin, ošetení ovocných strom 100 brigádnických hodin, sbr 200 kg železa. VŽ závazek 470 brigádnických hodin : jarní úklid 150 hodin, sázení smrk 100 hodin, zasklívání ekáren, sklize sena 80 hodin, výmlat 50 hodin, sklize brambor 60 hodin. Závazek MJPO II. : Uspoádá besedu s požárníky o požární technice, pomže pi školení CO. Zúastní se soutže požárních družstev (umístní na 3. míst). Domovní prohlídky 300 brigádnických hodin. Vykachlíkuje sociální zaízení ve zbrojnici, nástik požárního vozu. MJPO I. : Provede školení s filmem, provede prohlídku v soukromých domech a JZD, úastní se soutže okrskové požárních družstev (umístní na 3. míst). Úprava hišt 100 brigádnických hodin, údržba budovy požární zbrojnice 450 brigádnických hodin. Závazek místní skupiny K : 250 brigádnických hodin : výmlat, parket na hišti DV Bacov : 700 brigádnických hodin na stavb cesty do Bacova, 100 brigádnických hodin na prodejn. DV sted obce :

3 Zajistí pro Masnu krájee na salám, bude provádt úklid u prodejen. Pomže upravit v hotelu Beva kuchy, která bude dána do provozu. Závazek VO KS a MNV : Povedeme všechny složky, aby závazek byl splnn. MNV bude jednou za 3 msíce hodnotit plnní závazk. lenové KS 400 brigádnických hodin. Zemdlská komise povede zemdlce k plnní dodávkových úkol. Finanní komise povede obany k ádnému placení daní. Komise pro výstavbu bude dohlížet, aby stavebníci ve 2leté lht dali stavby kolaudovat. Komise sociáln zdravotní : bude spolupracovat na poádání zdravotnických pednášek, pebírá patronát nad istotou škol, bude zajišovat uhlí pro dchodce s dchodem do 200 Ks, bude poukazovat finanní prostedky do prodejen na nákup potravin pro sociáln slabé dchodce. Komise pro ochran veejného poádku : bude pravideln msín poádat schze, bude zajišovat prevenci ped sklizovými prácemi v JZD, bude dbát, aby požární technika byla v dobrém stavu, bude dozírat na poádek pi taneních zábavách, bude-li o to složkou požádáme. Komise školská : povolovat tanení zábavy jen tm složkám, které budou výchovn psobit na obany a mládež, bude provádt pohovory s rodii neprospívajících žák, pipraví pásmo pro rozhlasový kroužek. Osobní zmny v JZD, PJ V JZD je personální zmna v osob pedsedy. Petr Malina odstupuje z funkce pedsedy a pebírá funkci agronoma. Pedsedou se stává Michal Maceek. 40, starý a zkušený zemdlský pracovník, který býval zamstnán i na ONV. Hospodaení se v JZD zlepšuje. Finann hospodáský plán byl vypracován na Ks píjm a Ks vydání. Plánované výnosy živoišné a rostlinné výroby byly reálné. Avšak u pidružené výroby a u práce a služeb byly plánované píjmy Ks, a náklady a mzdy jen Ks, tedy ani necelých 10% takže pidružená výroba poítala s istými píjmy Ks. Skutené náklady však byly 70% a v dsledku toho nemla by v plánu vyjít žádná odmna na pracovní jednotku. JZD Prostední Beva zvedla bhem roku tržby o Ks, pesto výše pracovní jednotky vychází 11,24 Ks. Poítáme-li 70% náklad, zbývá Ks na PJ, jejíž výše je tedy 7 Ks. Podle plánu, jak je vypracován nevychází žádná odmna na PJ. Pehled o výnosech a tržbách v rostlinné výrob : ROK 1964 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1965 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1966 Skutené výnosy z 1 ha Pšenice ozimá 19 q 13,60 q 14,20 q Žito ozimé 17 q 12,50 q 11 q Jemen 15 q Oves 16 q 7 q 15 q Jeteloviny 40 q 45 q 40 q Brambory 140 q 33 q 48 q Louky trvalé 20 q 25 q 25 q Celkové tržby RV Ks Ks Ks

4 Náklady RV Ks Ks Ks erpaní PJ v RV Ks Ks Ks Dodávky státu RV ROK 1964 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1965 Skutené výnosy z 1 ha ROK 1966 Skutené výnosy z 1 ha Pšenice 11 q 20,75 q Žito 119 q 64 q 48 q Brambory 700 q 20 q 74 q V rostlinné výrob byly v roce 1966 všechny jarní práce provedeny vas a pomrn velmi dobe. Kultivace brambor a epy nebyly vas provedeny, pak pišly dešt a práce nemohly být provedeny tak, jak rostliny vyžadovaly. Postik proti plevelm na obilovinách ml dobrý úinek, na bramborách byl proveden pozd a neml úinku. Pozemky JZD jsou vtšinou mokré a má-li být rostlinná výroba úspšná, musí se odvodnit. Odmování v rostlinné výrob dle norem v JZD jsou dosti tvrdé, takže pi plánované pracovní jednotce 13 Ks nevydlá si družstevník víc jak 20 Ks denn pi nejlepší vli (v prmyslu nejmén 50 Ks). Skoro všechny práce v našem JZD se dají provádt stroji až na nakládání sena a obilí. Doporuuje se zasít 10 ha jílku anglického, aby tržba uhradila náklady. Živoišná výroba TRŽBY ROK 1964 Prodej státu ROK 1965 Prodej státu ROK 1966 Prodej státu Mléko Ks Ks Ks Maso Ks Ks Ks Živoišná výroba v roce 1966 pekroila vysoce náklady, takže je aktivní jen Ks. PIDRUŽENÁ ROK 1964 ROK 1965 ROK 1966 VÝROBA TRŽBY Ks Ks Ks Pidružená výroba pekroila pvodní plán tržeb Ks o Ks, jen skutené nálady iní 70%. Tržby se splní až na Stolárnu, která plánovaných tržeb Ks nedosáhne. Konce cizích brigád Patronátní závod Tesla nevysílá již brigádníky z jiných obcí, ale z naší obce což je výhodnjší. Vlastní náklady na 1 l mléka iní 3,75 Ks (1,75 prod. c.) Vlastní náklady na 1 kg masa iní 16 Ks (9 Ks prod. c.) Pda v Prostední Bev

5 Naše obec má celkem 647,38 ha zemdlské pdy, z toho orné pdy 268,68 ha. Obec je zaazena do horské oblasti H2. JZD hospodaí na 58,73 ha (záhumenkái) + vlastní JZD 190,22 ha, tedy úhrnem 248,95 ha. Soukromý sektor je rozlenn takto : SKUPINA POET ZÁVOD ORNÁ P DA ZEMDLSKÁ P DA Nad 5 ha 5 11,23 ha 27,41 ha Od 2 do 5 ha 62 84,41 ha 204,62 ha Od 0,50 do 2 ha ,11 ha 124,83 ha Od 0,30 do 0,50 ha 32 6,07 ha 13,06 ha Od 0,10 do 0,30 ha 63 3,95 ha 10,86 ha Celkem ,80 ha 380,78 ha Dodávky Dodávkové koly za rok 1966 a) soukrom hospodaící rolníci : b) JZD SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso hovzí 320 q 337,82 q Maso vepové 1,84 q Mléko l l l Vejce ks ks Seno 107 q 110 q Zrniny 25 q 21 q 4 q Brambory 229 q 123 q 106 q SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso 150 q 158,37 q Mléko l l Zrniny 60 q 60 q Brambory 300 q 40 q c) záhumenkái SORTIMENT PLÁN PLNNÍ DLUH Maso 64,40 q Mléko l l Vejce ks ks

6 Obec celkem : Maso 562,43 q Mléko l Vejce ks Obilí 81 q Brambory 163 q Zemdlský dorost Zajištní mládeže do zemdlství. V roce 1966 zajištn 1 žák do zemdlského uilišt : Josef ervený. 1 žák je na 4leté ZTŠ : Mikulenka Jan 166 na ekonomické škole Frýdek : Kubáová M. 180 na ekonomické škole Opava : Langrová M. zemdlské odborné uilišt Valašské Meziíí : Josef Vank 281, Juíek Jan v roce 1965 absolvoval 4letou ZTŠ. V roce 1965 byli odesláni do zemdlského uilišt : Fiurášek Miroslav a Fiurášek Jindich oba byli vráceni, že nevyhovují. Výstup z JZD 8/ byl pohovor se leny JZD, kteí neplní úkoly a souhlasili s výstupem z JZD. Jsou to ísla dom : 14, 178, 235. Letošním rokem zaíná též nové plánování zemdlské výroby, které znamená její volnjší rozvoj. Výroba zrnin a brambor bude ízena direktivn, ostatní produkty podle podmínek každého zemdlce. Je povoleno zámnné plnní, a to za 100 kg zrnin 600 kg brambor. Pi stanovení úkolu mže vznést požadavek na osivo pro píští rok. Ve mléku je náhradní plnní za 100 l mléka, 180 vajec, zámnné plnní masa je pro zemdlce od 0,5 do 2 ha. Dohoda (kontrakt) v obecní soupisce je závazná jak pro výkupce ZNP, mlékárnu apod. tak pro rolníka. Závažný je smr plánování masa. Zemdlec urí, ve kterém tvrtletí dodá plánovaný kus. ZNP bude vyhodnocovat v cenové relaci zemdlce, kteí dodrží termín dodávky, a to vyšší cenou až o 4 Ks za 1 kg. V opaném pípad cena nesmluvného kusu bude nižší. Ochrana pdy Zemdlství ovlivní též novela zákona o ochran zemdlského, pdního fondu 53/66 z 30/6 1966, která má 8 závažných bod. Postihuje vlastníky pdy, kteí ádn nehospodaí, ale i výkup pdy na nezemdlské úely (stavba). Ke zmn kultury na zemdlské pedání fondu je teba povolení ONV, a to pi zmn orné pdy v zemdlskou. Pi zmn zemdlské pdy v ornou pdu není teba povolení. Pozemky musí být obhospodaovány tak, aby pdní fond nebyl zmenšován ani zhoršován. Pokud není provedeno vyntí pdy nesmí nikdo pdu odnímat. Netýká se stavebních obvod. Každá stavba musí být umístna tak, aby nenarušovala zemdlskou pdu. Každý zabraný pozemek na výstavbu musí uhradit odvod hrubé roní produkce na 1 ha Ks, u luk a pastvin 750 Ks.

7 13/ vypracoval MNV plán o ochran a vytváení zdravých životních podmínek v katastrálním území Prostední Beva, který zahrnuje všechny složky, místní podniky v psobnosti a ve správ MNV po stránce pdy, ovzduší, rekreaních míst, obytných budov, dopravy do zamstnání, údržba istoty vody veejných studní (i soukromých) a zajištní všeobecné hygieny. Prostední Beva má 169 soukromých chat, 11 rekreaních zaízení, 3 pohostinství a horské hotely na Pústevnách a Skalíkové louce. I. Zneištní ovzduší snad by picházelo v úvahu v lomu v Knhyních, ten je však uprosted hor vzdálen lidských píbytk. V JZD dochází k zneištní nadbytkem pavku nedostateným vtracím zaízením v kravín 97. Návrh : 4krát do roka vyištní drážek na skrabáku mrvy, propláchnout tlakem vodou, vystavní plánovaného septiku. II. Vytvoení a ochrana zdravého stavu vody vetn veejných a soukromých studní. Obec má 19 soukromých vodovod, 5 veejných studní ostatní soukromé závady se odstraují chloraminem a pravidelným ištním. Ozdravovna Nový život má studnu napojenou ze Solanky. Zemní filtrace nedostauje. Rekreaní stedisko Hranice erpá vodu z Bevy pomocí zemní filtrace. Ostatní podniky se zásobují vodou ze studánek. Do koupališt LSD Jednoty zízen pítok novým potrubím Ø 15 cm z litiny. Druhé koupališt u rekreaního stediska cementárny erpají vodu z Knhyky. Sypání smetí do tok je stíháno. Prameny pod Snozem v Bacov tzv. Dobrá voda mže zásobovat vodou sted obce. Ochrana zdravého vytváení stavu pdy. Erose vodní odplavuje pdu, zneišuje vodu i okolí. Zastavovací obvod Bacov má dobré podmínky, proto byl uren (majetek E. Fárka) pro výstavbu vekend. Farma JZD zaplavuje okolí movkou. Je tu nutnost ádné jímky. Mokrá pda Prostední Beva má 220 ha zamokené pdy. Stojatá voda i v brázdách je zdrojem nezdravé biologické innosti. Ochrana a vytváení zdravého stavu stavebního obvodu. Sídlišt ve stedu obce pro výstavbu rodinných domk má dobré prostedí. Zajišování zdravých podmínek pro poskytování služeb v obci. Zdravotní komise provádí pravidelné prohlídky ve všech provozovnách, hygienické podmínky potravin, vody, uskladnní. Vada dopravy Pi zábavách jsou veejné místnosti vtrány. Aby se odstranilo nelidské makání v autobusech, žádá se zvýšení potu autobus. VŽ Obnovení výboru žen pi MNV. Výbor žen za roky 1964, 1965 provedl 6 vítání do života, 8 návštv pestárlých, 2 kulturní zájezdy na Slovensko, kurs vaení a šití za úasti 18 poslucha a vedení kuchae, provádl úkoly MNV k 20. výroí osvobození SR, sázení smrk pro JZD, žové a senové brigády aj.

8 Do nového výboru žen byly jmenovány : Peteková Anna 312, Kysuanová Milada 207, Chrbjátová Marie 171, Vašková Bediška 160, Jureková Ludmila 29, Skalíková Františka 114, Vachnová Aloisie 241, Kantorová Vra 351, Juíková Anna 165, Šírová Oldiška 52, Jurošková Františka 66, Majerová Marie 355, Mikudová Anastázie 414, Fiurášková Josefa 124, Pavlátová Božena 467, Jurajdová Marie 323, Machálková Anežka 244, Kubáová Zdenka 181, Fiurášková Božena 49. estný odznak mateství III. stupn obdržela k MDŽ Váová Anna, matka 5 dtí. Výstavba obce Z komise pro výstavbu : MNV uplatoval svj zájem pi plánování adaptace hotelu Zavadilka. Bylo intervenováno, aby v sále zstalo jevišt OB, protože jiného sálu obec nemá. Bylo protestováno, aby záchody byly zízeny na verand, ímž by zápach se šíil na silnici, kde je vždycky shromáždno mnoho lidí pi autobusových zastávkách, i letních host. Vybudována byla tona pro autobus v Bacov o prmru 30 m, opraveny základy most u. 36 a 262, by cesta byla zpsobilá pro jízdu autobusem. Na žádost MNV dotoval ONV na povodové škody Ks, do ehož byly zahrnuty i škody na komunikacích a mostech. Trestnost Komise pro veejný poádek mla 46 pípad. Školská komise mla 2 pípady pestupk, zemdlská komise 8 pípad neplnní dodávek, obanské soužití 24 pípad, rozkrádání 8 pípad, 5 pípad proti pracovní kázni vynechání smn v závodech. Uloženo bylo 10 pokut ve výši Ks. Rozkrádání deva, nedovolené tžby SNB, obvodní oddlení veejné bezpenosti v Horní Bev zaslalo MNV dopis stran rozkrádání deva ve státních a družstevních lesích a nedovolené tžby deva a návrh na opatení v rámci kolektivní bezpenosti. Pachatelé odcizují devo ve velkém množství na prodej. V rámci kolektivní bezpenosti nutno zapojit všechny spoleenské organisace MNV, jejich komise, aktiv i obany, aby nebyl poškozen kolektiv. Dopis se má projednat ve všech komisích, uspoádat s vedením polesí besedu, JZD urit 1 družstevníka, který by dohlídal na lesy. OB Osvtová beseda vykazuje letos tuto innost. Vystoupení sólist : 3 Taneních zábav : 51 Ostatních kulturních a spoleenských podnik : 44

9 VO KS Stranické školení : VO KS pro leny, základní kroužek, kroužek samostatného studia uitel a Veerní škola pro funkcionáe strany, MNV a složek NF (vetn bezpartijních. Tato umístna byla na Zavadilce). CO, Beskydské divadlo Všenárodní píprava obyvatelstva CO (civilní obrany). Organisována pravidelná návštva Beskydského divadla na Horní Bev. Jednota LSD promítá pravideln úzký film v Bacov. Vydání na OB iní Ks. Lidové knihovn pibylo 215 svazk, její vydání iní Ks. OB provedla také zdailou besedu s dchodci. Byli pohoštni a zahrála jim smycová hudba OB. Pedseda J. Kysuan vyzvedl v proslovu význam dchodc v pomoci národnímu hospodáství. Místní jednota požární ochrany sted nevykazuje letos výjimenou innost MJPO Knhyn pokrauje v budování požární zbrojnice. T. J. Sokol sted, oddíl kopané vyhrál letos turnaj o pohár Nového Valašska. Úspšný je i šachový oddíl. Mívá pes 100 dosplých len. SK s. ervený kíž má letos 95 len : 54 žen a 41 muž, 6 zdravotních hlídek, 1 zdravotní družinu, 4 dobrovolné zdravotní sestry, 10 zdravotních hlídek ZDŠ, z toho 30 žák ZDŠ U mostu, kde byla též soutž pro okolní školy. V ZDŠ U mostu je též stanice první pomoci. V první pomoci bylo ošeteno 100 osob. Na zdravotním úseku odpracováno 393 hodin na senosei v JZD 38 hodin, na výmlatu v JZD 94 hodin. Uspoádány pednášky : Píiny úraz, Kdy nutno operovat, Úvahy ped uzavíráním manželství, Hygiena dospívající dívky. Tato témata byla pednesena na pednáškách i v Knhyních. Provedeno bylo též školení zdravotních hlídek. SPB Svaz protifašistických bojovník má 23 len : 16 muž a 7 žen. Nejmladší je Uhláová 38 rok, nejstarší Filoména Mikulenková 76 rok. Svazarm Svazarm má 87 len, pedseda J. Kysuan. Motoristický kroužek má 20 len, vedoucí Karel Blažek. Stelecký kroužek má 14 len, vedoucí Ivan Kulišák, a radistický 6 len. Stelecký kroužek zúastnil se soutže Stelecké ligy na

10 Vsetín, kde 7 soutžících obdrželo 6. místo. Stelecký kroužek pro žáky má 24 len. Radistický kroužek vede Lubomír Kysuan a Jan Drozd. 2. íjna byl uspoádán den brannosti za úasti modelá, motoakrobat z Valašského Meziíí, oddílu Juda ze Vsetína. Zapoato se stavbou budovy pro motoopravnu, klubovnu, skladišt a místnosti pro radistický kroužek. V srpnu 1966 byla první brigáda, výkop jámy pro vápno. SSP Stav len : 42 vesnických k nimž pevedením pibude 57 len ze závodních organisací. Pedseda je Michal Maceek 40. Stará se hlavn o akce v Msíci SSP. PAMTNÍ SPIS Týkajíc se postavení nové školy v obci Prostední Beva, Léta Pán 1878 ve jménu nejsvtjší trojice Boha Otce, i Syna i Ducha svatého s heslem spojenými silami pro Boha, církev a národ usnesli se jednohlasn totiž Slavné pedstavenstvo obce v spojení s místní školní radou v dorozumní pokroku milovaných oban školu novou vystaviti a protož postaráno bylo an obec Prostední Beva žádných pozemk nemá o potebnou, píhodnou a píslušnou prostoru pro školu novou opatiti.

11 K úelu tomu z dobré vle a ochotou postoupil prostoru pro novou školu pan František Janíek, rolník pod. 170 v Prostední Bev za mírnou úkupní cenu pr 125 zl. r.. ve výme pro 400 sáh na vné a budoucí asy. S pomocí Boží a piinním piškolených ct. oban poala první práce dne 24. ervna 1878 jmenovit na den sv. Jana Kestitele, kteroužto stavbu v cest dražební stavitelský mistr Jan Michal Barabáš v Rožnov pronajal a dnes dne 9ho ervence 1878 také slavnostní uhelní kámen se založil a spis tento do nho vložen byl. Na stavbu tto povolena jest ze zemského fondu zl., pravím jeden tisíc pt set zlatých r.. Obec Prostední Beva pifaena jest do Hutiska a asu tohoto duchovní pastý jest Dstojný velebný pán fará Karel Šubert narozen v Plumlov. Velebný pán kaplan Tomáš Kvapil narozen v Námšti u Olomouce, a rektor a spolu uitel Štpán Šubert narozený v Dub u Olomouce. Nynjší p. uitel v Prostední Bev Jan Malé, který dosavad vyuuje ve dvou školách a sice v každé škole týdn ti dni a sice ti dni v údolí eeném na Ulici pod. 40 a ti dni v údolí Knhyách pod. 126 v domech majetných. Pedstavenstvo obce Prostední Bevy asu tohoto : Pán Jan Mikulenka, starosta. 20 Pán František Janíek, první radní. 170 Pán Jií Mikulenka, druhý radní. 51 Výbor ili zastupitelstvo obce : Pán Jan Fiurášek. 23 Pán Josef Mikulenka. 17 Pán Cyril Solanský. 9 Pán Josef Jureka. 29 Pán Jan Halamík. 126 Pán Michal Bíl. 58 Pán Jan Ondryáš. 2 Pán Josef Juíek. 172 Pán Josef Pastorek. 46 Pedseda místní školní rady : Pán Cyril Solanský. 9 asu tohoto jsou peníze v obhu : Mdné peníze : 1 kr a 4 kr (krejcary) Stíbrné peníze : 10 kr, 20 kr, ¼ zl a 1 zl Papírové peníze : 1 zl, 5 zl, 10 zl, 50 zl, 100 zl a zl. V roce 1876 byli ustanovené od vlády nové míry a váhy, kdežto prvé byly :..ty, libry, loty, kvintlíky, na místo tchto jest nyní : kilo deka a gramy. Stížné zboží a plochy stížné milo se na lokt a plochy na sáhy stopy a palce., místo tchto užívá se nyní metr, decimetr a ve vtších Deka, Hekto Kilo a Miria. Tekutiny prve : beky, vdra, máze a židliky tvrtky, nyní jest litr, Deka, Hekto Kilo a Miria. Jiné zboží mice, tvrti, achtele mesle nyní též litry, Deka, Hekto Kilo a Miria litru. Cena potravin a zboží : Hl. pšenice 9 zl a 40 kr

12 Hl. rži Hl. ovsa Hl. jemen Kilo hovzího masa Kilo másla Litr piva 6 zl 3 zl 4 zl 8 kr 44 kr 60 kr 12 kr Doufaje v pomoc Boží, že zapoaté toto dílo, které velikých obtí vyžaduje zvlášt v této naší hornaté a chudobné osad se také vlastn dokoní a že budoucí pokolení svým obtavým pedkm za jejich snahu povždy žehnat bude. Jedná se o školní budovu, jak ji vidíte na str. 3 této kroniky. Na škole byl zvon, jímž pan ídící vyzvánl k modlení ráno, v poledne a veer. Zvon dal pemístit ídící uitel Robert Malina na zvonici na kopeku nad Janíky 170, nyní tuto funkci vykonává zvon na hasiské zbrojnici. Vyzvání se i mrtvým. Jmenovaná školní budova byla zbourána (demolována) v roce Hospodaení MNV Plnní rozpotu za rok 1966 : Píjmy dan od obyvatelstva ,- Da zemdlská od JZD 5 000,- Da od JHZ soukromí zemdlci ,- Da domovní ,- Správní poplatky, porážky atd ,- ZDŠ školy ,- Mateská školka materiál 8 467,- Školní jídelna ,- Píjmy mateské školky za stravné ,- Školství a kultura (údržba.) 3 887,- Vnitní správa, Požární ochrana 5 151,- MNV (vnitní správa, požární ochrana) ,- Sociální zabezpeení, sociální dávky ,- Místní hospodáství, nepl. služby 5 089,- Místní hospodáství obytné domy 666,- Sbor pro obanské záležitosti 492,- Místní hospodáství 368,- Akce Z, stavby ,- Doprava ,- Mimoádné dotace ONV, pov. škody ,- Rozpoet celkem vetn dotaze ONV erpání ,- Veejná lidová knihovna Má 285 tená : dosplých 133, do 25 let 15, KS 10. Provádí prodej knih. Prodáno bylo za Ks knih. Nejvíce etli : Adéla Ondryášová 27, Vašková J. 38, Kubáová Zd. 180, Drozdová Reg., Blažková Štpánka. Pesthování lékae

13 MUDr. Vykysalý 1. ledna 1966 odchází z Prostední Bevy do Valašského Meziíí. Bydlil v Prostední Bev 10 let. Provedena byla revise hospodaení MNV okresním pracovníkem X. Punocháem a uložena byla nápravná opatení. Výsledek inventarisace jednotlivých zaízení MNV vetn škol v roce 1966 : ,70 Ks. Pírstek : ,26 Ks. konený stav : ,35 Ks, úbytek : ,61 Ks. drobné a krátkodobé pedmty : celkem stav : ,19 Ks pírstek : ,50 Ks, úbytek : ,42 Ks materiálové zásoby : celkem : Ks, pírstek : Ks, úbytek : Ks konený stav : Ks.

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby

ROK 1957. Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace. Zlepšení životního prostedí. Volby ROK 1957 Zastupitelské orgány, volby, výzdoba, agitace V letošním roce opt byly provedeny volby do místního, okresního a krajského národního výboru. Zákon o národních výborech byl již v naší obci prodiskutován

Více

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ

ROK 1953 MNV. Osvtová beseda. Svazarm MHJ ROK 1953 MNV V letošním roce byl posílen MNV soudruhy zvláš agilními a horlivými jako Ze Josef, Židek Josef 158, Hruška Josef 315, Antonín Fiurášek 37, Juíková Filoména 243 aj. To je zárukou, že dosavadní

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života.

ROK 1946. Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. ROK 1946 Zapoal v celostátním mítku odstraováním ruin ze svtové války, obnovováním závod, osídlováním pohranií a hojením ran v každém smru života. Místní osvtová rada Výnosem ministerstva školství a osvty

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 2/2005 ÍSLO / V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU. USNESENÍ Z. ZASEDÁNÍ RR ZS konané dne. dubna v Lázních Bohdane# Za úasti, tj., % len Republikové rady!zs a n#kterých vedoucích pracovník úst(edí!zs se uskutenilo

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš

Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš Rok 1999, kdy uplynulo 720 let od pravdpodobného vypálení Rouzen, jejíž likvidace se podle povstí stala impulsem k založení Vísky, zaal nepíliš studeným lednem s minimálním množstvím snhu. Pravé zimní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více