kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000."

Transkript

1 2007

2

3 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin. Zejména chceme podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváøení podmínek pro samostatný a dùstojný život lidí s postižením, podporovat èinnost Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, poøádat setkání, besedy a akce pro veøejnost. Hlavní èinnosti sdružení jsou koordinace dobrovolníkù a poskytování služeb rané péèe rodinám. Obèanské sdružení I MY je otevøeno rodièùm, odborníkùm i všem dalším zájemcùm o jeho èinnost. Èlenem sdružení se mùže stát každý, kdo se chce na jeho èinnosti podílet nebo ji podpoøit. Èlenský pøíspìvek èiní minimálnì 120 Kè roènì. K mìlo sdružení 33 èlenù. 8. výroèní shromáždìní Výroèní shromáždìní se konalo ve ètvrtek 26. dubna 2007 v budovì dílen Rolnièky v Bezdìkovì ulici. Zúèastnilo se ho 18 èlenù sdružení. Všichni pøítomní byli obeznámeni s èinností o.s. v roce 2006, s revizní a finanèní zprávou za rok Dále byli seznámeni s plánem èinnosti a rozpoètem na rok Vše bylo øádným hlasováním schváleno. V tomto roce ze své funkce místopøedsedkynì odstoupila R.Gargulová a tajným hlasováním byla zvolena Kateøina Rùžièková. Vzhledem k rozvíjející se práci støediska rané péèe a dobrovolnictví byly navrženy zmìny stanov a názvu sdružení, které byly po dlouhé diskusi schváleny. Nový název sdružení je: I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s.. V závìreèné diskusi zaznìly požadavky na zlepšení informovanosti èlenù sdružení, a na promyšlení jak dále rozvinout akci Zkusme to spolu. 2

4 rada Rada se v roce 2007 scházela pravidelnì jednou za mìsíc, jednání se úèastnili její zvolení èlenové a ostatní zájemci z øad èlenù I MY. dobrovolníci 2007 Anderleová Jana, Bárková Hana, Becková Karolína, Bílá Lucie, Blažková Renata, Brylová Kateøina, Bumerlová Marcela, Cszirková Judita, Èerná Edita, Èerná Jana, Dvoøáková Anna, Dvoøáková Kristýna, Fáberová Julie, Foøterová Iva, Grenarová Adéla, Hrušková Martina, Ištok Tomáš, Janoušek Jaroslav, Kleèková Kateøina, Klouda Štìpán, Kodatová Edita, Kovaøíková Jana, Krejza Martin, Køiklánová Vendula, Kubecová Pavla, Kuklová Daniela, Ludvík Tomáš, Máchová Michaela, Marková Kateøina, Melena Martin, Melenová Kateøina, Nousková Veronika, Písaøíková Andrea, Podlaha Martin, Prejzová Lucie, Prchalová Monika, Prchlíková Klára, Pøenosilová Petra, Skalníková Hanka, Slabá Tereza, Slabý Jaroslav, Slavíková Petra, Spilka Richard, Sváèková Denisa, Sýkorová Anna, Šíšová Veronika, Štenglová Denisa, Štíchová Šárka, Tkáèik Marcel, Trešlová Hana, Turecká Libuše, Uher Michal, Uhliarová Andrea, Urbanová Zuzana, Vacková Lucie, Vanèatová Veronika, Viktorinová Kateøina, Vítová Tereza, Vlachová Romana, Vocílková Lenka, Zavadilová Kristýna, Zemanová Markéta Dìkujeme 3

5 dobrovolnictví Dobrovolníkem se mùže stát v podstatì kdokoliv, nebo každý z nás umí nìco, co mùže poskytnout druhým. Co z toho ti lidé mají? Bývalá asistentka: Skvìlou zkušenost. Moc ráda jsem pomohla. Ale hlavnì mi projekt Osobní asistence pro volný èas pomohl pøekonat urèité rozpaky pøi jednání s handicapovanými lidmi. Projekty s dobrovolníky se v našem sdružení vyvíjely od roku Od zaèátku spolupracujeme s Diakonií ÈCE - støedisko Rolnièka ze Sobìslavi. Postupnì jsme navázali spolupráci se sobìslavským gymnáziem, Støední zdravotnickou školou a Obèanským sdružením Kaòka z Tábora. Naše projekty s dobrovolníky : osobní asistence pro volný èas asistent v chránìném bydlení integrované kroužky jednorázové akce 4

6 zajiš ování dobrovolníkù Zaèátkem každého školního roku vyhledáváme nové dobrovolníky. Navštìvujeme støední školy na Táborsku a prezentujeme dobrovolnictví v jednotlivých tøídách. Již pìt let spolupracujeme se sobìslavským gymnáziem pøi zajiš ování dobrovolníkù do našich projektù. Pravidelnì poøádáme koncem èervna pro studenty gymnázia prožitkovou exkurzi v Rolnièce. Studenti se zapojí do dopoledního programu, dozví se o Rolnièce potøebné informace a na závìr probìhne zápas v basketbalu s dìtmi a dospìlými z Rolnièky. Jsme pøesvìdèeni, že tento zážitek umožní studentùm zodpovìdnìji se rozhodnout pro práci dobrovolníka. Další spolupracující školou je Støední zdravotnická škola v Táboøe a také Støední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostøedí ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2007 nám pomáhalo 61 mladých lidí. vzdìlávání dobrovolníkù Každý student, který se chce zapojit do projektu Osobní asistence pro volný èas nebo Asistent v chránìném bydlení, musí absolvovat motivaèní rozhovor s koordinátorkou dobrovolníkù, pøednášku o první pomoci, psychologické testy a výcvik dobrovolníkù. Výcvik dobrovolníkù jsme díky velkému poètu studentù, kteøí se nám v letošním roce pøihlásili, uspoøádali dvakrát. V èervnu výcvik finanènì podpoøila VDV Nadace Olgy Havlové a v listopadu Nadace ADRA. Celkem se výcviku zúèastnilo 22 studentù, kteøí mohou pracovat jako osobní asistenti pro volný èas nebo v chránìném bydlení. Náplní výcviku jsou pøednášky o typech postižení, historii dobrovolnictví, povídání o našich projektech, pøehrávání modelových situací, psychologické hry, prožitkové trasy pro vozíky i nevidomé, rozhovory nad motivy a obavami studentù pøi jejich dobrovolnické èinnosti a individuální rozhovor s psychologem. integrované kroužky Zajiš ujeme dobrovolníky, kteøí pravidelnì jedenkrát týdnì pomáhají pøi kroužcích v Obèanském sdružení Kaòka z Tábora jako asistenti dìtem s postižením. V tomto roce kroužky pravidelnì navštìvovalo 9 studentù. 5

7 osobní asistence pro volný èas Realizací projektu Osobní asistence pro volný èas chceme podpoøit dìti a dospìlé s postižením a jejich rodiny. Vyhledáváme dobrovolníky - studenty støedních škol, kterým poskytujeme potøebné informace a kteøí se stanou kamarádyasistenty dìtem èi dospìlým lidem s postižením. S tìmi pak tráví volný èas podle jejich pøání, zpravidla dvì hodiny týdnì. Spoleènì chodí do knihovny, cukrárny, kina, sportovat a hlavnì si povídají. Snažíme se vyhovìt individuálním potøebám a pøáním dìtí a dospìlých. V letošním roce bylo zapojeno do projektu 17 dvojic klient - dobrovolník. Dobrovolníci se pravidelnì setkávali s koordinátorkou jedenkrát za osm týdnù na spoleèných schùzkách, kde mají možnost si popovídat a probrat své zážitky z projektu. Bìhem roku také poøádáme pro všechny úèastníky projektu rùzné spoleèné výlety, besedy, návštìvy koncertù a divadelních pøedstavení. V èervnu 2006 jsme se napøíklad vypravili spoleènì na sobìslavskou plovárnu, kde jsme si povídali a hráli golf. asistent v chránìném bydlení Dobrovolníci napomáhají k tomu, aby si klienti mohli co nejvíce urèovat, jak chtìjí svùj volný èas využít a mìli možnost jej trávit individuálnì podle svého pøání jako jejich zdraví vrstevníci. Dobrovolníci, kteøí docházejí do bydlení, musí mít výcvik dobrovolníkù vèetnì psychologických testù. V chránìném bydlení jsou dvì skupiny dobrovolníkù: Osobní asistenti pro volný èas, kteøí se s klienty schází a tráví s nimi èas podle jejich pøání. Asistenti pro skupinu, kteøí pøipravují program pro všechny, kdo v bydlení právì jsou a chtìjí se do programu zapojit. Nyní dochází do chránìného bydlení 9 studentù. 6

8 jednorázové akce Dobrovolníci pomáhají pøi akcích pro veøejnost a benefièních akcích Rolnièky. Jedná se o Jarní a Vánoèní jarmark, Zkusme to spolu, Podzimní tancovaèku, Rolnièkování (oslava Dne dìtí), veøejnou sbírku Rolnièkový den a ÈCErolniÈCE. Dobrovolníci zajiš ují pøedevším výtvarný program a atrakce pro dìti nebo pomáhají s realizací akce. Dobrovolníci, kteøí jsou v tìchto projektech zapojeni, se pøihlásí po náboru na støedních školách a nemusí mít výcvik dobrovolníkù. Na závìr bych chtìla podìkovat Mgr. Radimu Jindrovi ze sobìslavského gymnázia, Mgr. Marii Kmínkové ze Støední zdravotnické školy z Tábora, Mgr. Bohdanì Bøízové, PaedDr. Drahomíøe Blažkové, Mgr. Janì Klikové a všem našim dobrovolníkùm a spolupracujícím profesorùm støedních škol za podporu rozvoje dobrovolnictví. Zmìny, které chystáme v roce 2008 : Zmìna názvù projektù - Osobní asistence pro volný èas na Kamarád pro volný èas a Asistent pro skupinu na Kamarád v chránìném bydlení. Od zaèátku èinnosti I MY èlenové sdružení úzce spolupracovali s Diakonií ÈCE støedisko Rolnièka. Bìhem tìchto let se spolupráce s Rolnièkou rozšíøila natolik, že uvažujeme o pøesunu projektù s dobrovolníky pod Rolnièku, kde se zapojíme do týmu støediska. Práce s dobrovolníky se zprofesionalizuje. Renata Gargulová 7

9 raná péèe V roce 2007 jsme pokraèovali v poskytování služeb rané péèe. Naším úkolem, který vyplynul z pøijetí nového zákona è.108/2006 o sociálních službách, bylo získat registraci poskytované sociální služby na krajském úøadì. V záøí tohoto roku se nám podaøilo registraci získat, a tak máme nárok žádat Ministerstvo práce a sociálních vìcí o dotaci na poskytování sociální služby. Stejnì jako v pøedchozím roce poskytujeme služby rodinám dìtí s mentálním, tìlesným nebo kombinovaným postižením nebo dìtí s opoždìným vývojem od narození do sedmi let. Ve støedisku rané péèe v Sobìslavi pracují dvì poradkynì rané péèe, které vyjíždìjí na konzultace do rodin v celém jihoèeském regionu. Nabízené služby: konzultace v rodinách praktické návody k èinnostem a hrám, které podporují psychomotorický vývoj dítìte podpora rodiny pùjèování vhodných pomùcek a hraèek pro dìti a odborné literatury pro rodièe spoleèná setkávání rodin a pøednášky pro rodièe zprostøedkování kontaktù s odborníky sociálnì-právní poradenství pomoc pøi výbìru vhodného pøedškolního a školního zaøízení podporu a aktivní pomoc pøi integraci do bìžné mateøské školy pomoc pøi jednání s úøady 8

10 V roce 2007 využilo našich služeb 14 klientských rodin. Uskuteènili jsme 67 konzultací v rodinách a 1 konzultaci pro klienta v MŠ. Semináøe a pøednášky: 21. dubna 2007 jsme uspoøádali semináø Rodinné konstelace spoleènì se Støediskem rané péèe pro rodiny dìtí se zrakovým postižením v Èeských Budìjovicích. 8. prosince 2007 probìhla pøednáška na téma Jak se vyrovnává rodina s handicapem dítìte ve støedisku Rolnièka v Sobìslavi. Projekty a dary: Podali jsme 4 projekty, 2 byly úspìšné. Od Nadace O2 jsme získali 100 tisíc korun na realizaci projektu Chceme vìdìt víc, který je zamìøen na vzdìlávání a od VDV Nadace O. Havlové 30 tisíc korun na doplnìní pùjèovny hraèek a pomùcek a nákup knížek do knihovny støediska. Do pùjèovny pomùcek a hraèek se nám podaøilo získat jako sponzorský dar 3 molitanové válce, které slouží k nácviku a podpoøe pøetáèení dítìte. Dìkujeme za nì firmì Sinfo Mladá Vožice a Molitan Planá nad Lužnicí. Dìkujeme za finanèní dar ve výši Kè manželùm Kašovým. Vzdìlávání pracovníkù a osvìta: Ve spolupráci se SPRP v Èeských Budìjovicích a SRP Tamtam v Praze jsme uspoøádali 3 pøednášky o rané péèi pro pediatry v okresech Jindøichùv Hradec, Èeský Krumlov a Tábor. Vytváøeli jsme webové stránky støediska rané péèe. Poradkynì rané péèe absolvovaly v roce 2007: Kurz Osobnostní rozvoj pro úspìšnou práci v NNO Metodické setkání na téma Logopedie a výuka ètení dìtí s Downovým syndromem Pøednášky: Aspergerùv syndrom, Skupinové nácviky sociálních dovedností pro lidi s Aspergerovým syndromem, Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací. Spolupracující organizace a odborníci, kde jsme èerpali odbornou radu a pomoc: Støedisko rané péèe Diakonie ÈCE v Praze Stodùlkách Spoleènost pro ranou péèi - støedisko v Èeských Budìjovicích Støedisko Diakonie ÈCE-Støedisko Rolnièka v Sobìslavi Mgr. Jana Kliková a PhDr. Iva Jungwirthová Tým støediska rané péèe: Kateøina Rùžièková, DiS. - vedoucí støediska a poradkynì rané péèe Mgr. Barbora Žáková - poradkynì rané péèe Mgr. Pavla Šenová - administrativa Ludmila Dvoøáková - úèetnictví Kateøina Rùžièková 9

11 klubová dopoledne Klubová dopoledne byla organizována pravidelnì každý mìsíc s tím, že místo a èas jsme domlouvali individuálnì na setkáních rady. Vyrábìli jsme ceny do tomboly na tancovaèku a výrobky na Jarní a Vánoèní jarmark. Vyhráli jsme si pøi výrobì lampionù, magnetek, sešitkù z ruèního papíru a jiných vìcièek. Naši trpìlivost provìøilo skládání hvìzdièek z pergamenového papíru. Výtìžek z akcí není pøíliš velký, ale pomáhá k zajištìní nìkterých èinností sdružení. Dìkujeme všem, kteøí klubová dopoledne navštìvují, i tìm, kteøí pøispìli svými výrobky. Na podzim pøišly mezi nás nové maminky, za což jsme vdìèné, protože mnohé z nás už pracují a naše øady na klubovém dopoledni zaèaly øídnout. Rády pøivítáme každého, kdo by se k nám chtìl pøipojit. Mùžete nás kontaktovat nás na telefonu (Pavla Šenová). panenky pro UNICEF Jak jsme si pøedsevzali, tak jsme uèinili. V letošním roce se podaøilo ušít a ozdobit 27 panenek. V Sobìslavi se jich podaøilo prodat pìt. Dalších dvacet dva kusù bylo posláno do Prahy do sídla Unicef. Organizace výroby byla stejná jako v loòském roce, navíc jsme uspoøádali putovní výstavu po Sobìslavi. Ta zaèínala v MŠ Nerudova, potom se panenky pøestìhovaly do MŠ Duha, za týden na to skonèily v Senior domì a nakonec a nejdéle pobyly v lékárnì U Zlaté koruny. Putovní výstava zabrala mnoho èasu a sil, a tak si v pøíštím roce malinko odpoèineme a další rok zaèneme s novými silami. Velice dìkujeme všem, kteøí se na výrobì podíleli ženám v Senior domu, Domu s peèovatelskou službou, èajovnì Rolnièky za distribuci, sobìslavské Hlásce, všem, kteøí poskytli výstavní plochu, koordinátorkám výstavy M. Megisové a R. Gargulové a hlavnì všem, kteøí vìnovali svùj um a èas výrobì panenek. 10

12 jarní rolnièkovský jarmark V sobotu se za pìkného poèasí uskuteènil na sobìslavském námìstí u kašny tradièní rolnièkovský Jarní trh. Bìhem nìj probìhla akce pro veøejnost s názvem Zkusme to spolu. Akci zahájil proslovem starosta mìsta Sobìslavi Ing. J. Bláha a senátor Mgr. P. Eybert. Oba si na vlastní kùži vyzkoušeli jízdu na mechanickém invalidním vozíku do knihkupectví a zpìt. Pøi návratu uznali, že to byl úkol nelehký. Snažili jsme se veøejnosti pøiblížit tìžkosti každodenního života vozíèkáøù i nevidomých. Na místním námìstí jsme simulovali pøejezd obyèejného prážku mezi dveømi, výjezd na šikmou plochu nebo nájezd na chodník. Pracovnice Tyfloservisu z Èeských Budìjovic seznámily veøejnost s rùznými typy zrakového postižení a zájemcùm umožnily vyzkoušet si kompenzaèní pomùcky. Akce se setkala s kladným ohlasem, a proto vás v pøíštím roce zveme na její II. roèník. Veškeré èinnosti by se neuskuteènily nebýt velkého poètu dobrovolníkù, kteøí zajiš ovali nejen akci Zkusme to spolu, ale i ranní pøípravu trhu a výtvarný program pro dìti. 11

13 podzimní tancovaèka v øípci Termín tancovaèky pøipadl na 10. listopad 2007 na 16. hodinu odpolední. Hlavním tématem byl Pravìk. Toto téma se linulo celou tancovaèkou a proplétalo se všemi èinnostmi. Téma na všechny dýchlo již pøi vstupu do sálu, kde vykukovaly rùzné kožky a kosti. Nechybìl ani dìtský výtvarný koutek, kde si mohly dìti vyrábìt jako každý rok. V tombole jsme mohli vyhrát perníkové mamuty, smaltované spony do vlasù, náušnice a jiné nemalé ceny. V dìtské dražbì dìti dražily pexeso s dinosaury, velkého maòáska mluvícího ptáka a døevìný obrázek s dinosaurem. Dospìláci pøi dražbì bojovali o dort s dinosaury, pravou Vìstonickou Venuši, látkového Pramuže a dva keramické kachle. Nechybìly ani soutìže pro velké, malé i nejmenší dìti. Vrcholným zážitkem byla Zpívající fontána Martina Èecha a Libora Macáka, kdy dìti jakoby zhypnotizované sledovaly tanec a všelijak støíkající vodu. Provádìly pohyby podle instrukcí pánù moderátorù a rozsvìcovaly èi zhasínaly pøinesené baterky. Pánové celou zábavu bravurnì moderovali, udržovali náladu a zvládali svým hlasem nemalý poèet dìtí. Hudbu zajiš ovali Jan Rùžièka a Marek Stoklasa. Toto všechno by nebylo možné zvládnout bez pomoci dobrovolníkù. Podìkování patøí také keramické dílnì v Rolnièce a dobrovolnicím, které ušily, upekly a darovaly výrobky do tomboly a dražby. Keramické kachle vyrobila a vìnovala Jana Povondrová ze sobìslavského Domu dìtí a mládeže. 12

14 vánoèní jarmark Vánoènímu jarmarku, který se konal v sobotu 15. prosince, pøedcházely velké pøípravy. Na klubovém dopoledni jsme od øíjna vymýšlely výrobky, které dobrovolnice vyrábìly doma. V prosinci došlo na koneèné úpravy a na vymýšlení výtvarného programu pro dìti. Samotný jarmark zaèal ráno v 8.30 hod, kdy 20 dobrovolníkù zajiš ovalo ranní pøípravu, což znamená sejít se v 7 hodin ráno a nanosit všechny potøebné vìci na námìstí. Zkrátka vše, co je potøeba k zajištìní hladkého prùbìhu trhu. Návštìvnost jarmarku byla veliká. Opìtovnì mìla velký úspìch DÌTSKÁ TRŽNICE, kde si dìti prodávaly svoje výrobky. Rády a za malý peníz si zde dospìlí i dìti nakoupili vánoèní dárky a prodávající zase odcházeli s pocitem dobøe vydìlaných penìz. Dobrovolnice nabídly dìtem bohatý výtvarný program, zájemci vyrábìli vánoèní ozdoby ze slámy, papíru, aj. Dobøe se prodávaly drobné vánoèní ozdoby, malované obrázky na sklo, sklenìné svícínky a dózièky, ruènì pletené ponožky, linecké a lístkové peèivo, vánoèní svícny aj. Dobrovolníci pomáhali s prodejem svíèek Rolnièky, získané peníze byly vìnovány Speciální škole pøi fakultní nemocnici Motol. Tak jako se vydaøilo poèasí (bylo mrazivo a chvílemi sluneèno), tak se vydaøil i jarmark. Vánoèními koledami a písnìmi k zimní atmosféøe pøispíval Žes ový kvartet ze Sobìslavi. 13

15 Náklady v Kè potraviny kanceláøské potøeby, fotomateriál knihy, CD, pomùcky (Raná péèe) materiál cestovné (Raná péèe, OAVÈ) telefon poštovné, správní poplatky vstupenky, semináøe, pøednášky, ostatní služby mzdy zamìstnancù (Raná péèe) DPP (Raná péèe, OAVÈ) zdravotní, sociální pojištìní finanèní uzávìrka , , , , , , , , , , ,00 ostatní náklady - poplatky, pojištìní 4.662,00 celkem náklady ,00 Pøíjmy v Kè èlenské pøíspìvky jarmarky tancovaèka ÈT/NROS Pomozte dìtem! (OAVÈ) Výbor dobré vùle (Raná péèe) Nadace Dìtský mozek (OAVÈ) Nadace ADRA (OAVÈ) Nadace o2 (Raná péèe) dary dotace KÚ Jihoèeského kraje (Raná péèe) Mìstský úøad Sobìslav Pøevod z fondu rezerv úroky BÚ celkem pøíjmy 6.030, , , , , , , , , , , ,03 17, ,00 Hospodáøský výsledek 0 14

16 Stav fondù k Fond ÈT/NROS - Pomozte dìtem! (OAVÈ) Fond Dìtský mozek (OAVÈ) Fond Nadace ADRA (OAVÈ) Fond Nadace o2 (Raná péèe) Fond darù na OAVÈ ,00 600, , , ,00 Fond darù raná péèe 1.206,50 Fond rezerv ,03 Fondy celkem ,03 dìkujeme za pomoc a spolupráci Výroba stavebnic a dìtského nábytku Planá nad Lužnicí Mìsto Sobìslav Nadace Dìtský mozek Sinfo Mladá Vožice Èeské houby Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka v Sobìslavi Gymnázium Sobìslav Mìsto Sobìslav Dùm s peèovatelskou službou a Senior dùm Sobìslav Tyfloservis Èeské Budìjovice Hospoda v Øípci SPRP Støedisko rané péèe Èeské Budìjovice 15

17 rok 2007 v datech leden jednání rady, klubové dopoledne (výroba z korálkù) zahájení práce na webových stránkách OAVÈ - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky RP - pøednáška pro pediatry v Jindøichovì Hradci únor jednání rady klubové dopoledne (pøíprava na Jarní jarmark, peèení perníèkù, výroba vìtrníkù) OAVÈ - pøíprava výtvarného programu na jarmark - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky bøezen jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava na Jarní jarmark) Jarní jarmark Rolnièky a I. roèník akce Zkusme to spolu OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi jarmarku - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky duben jednání rady, klubové dopoledne, 8. výroèní shromáždìní OAVÈ - pøednáška MUDr.Šebka O první pomoci RP - semináø pro rodièe Rodinné konstalace kvìten jednání rady, klubové dopoledne ( výroba magnetek) OAVÈ - pøíprava výtvarného a sportovního programu na Rolnièkování - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky - pøíprava výcviku dobrovolníkù RP - pøednáška pro pediatry v Èeském Krumlovì èerven jednání rady, klubové dopoledne putovní výstava panenek pro UNICEF - Nerudova-zahájení výstavy panenek MŠ Duha, Senior-dùm OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi Rolnièkování - prožitková exkurze v Rolnièce - spoleèná schùzka s novými dobrovolníky pøed výcvikem a vypracování psychologických testù - výcvik dobrovolníkù - pøedprázdninové posezení a výlet RP - pøednáška pro pediatry v Táboøe 16

18 èervenec putovní výstava panenek - lékárna U Zlaté koruny OAVÈ - pøíprava projektù s dobrovolníky pro šk. rok 2007/08 srpen OAVÈ - pøíprava projektù s dobrovolníky pro šk.rok 2007/08 záøí jednání rady, klubové dopoledne (výroba ruèního papíru) odeslání 22 kusù panenek pro UNICEF do Prahy OAVÈ - nábory nových dobrovolníkù na støedních školách - spoleèná schùzka koordinátorky s dobrovolníky RP - metodické setkání uèitelù a pedag. pracujících s dìtmi s Downovým syndromem-oveèka o.p.s. øíjen jednání rady, klubové dopoledne ( pøíprava tomboly na tancovaèku - výroba notýskù z ruèního papíru) OAVÈ - nábory nových dobrovolníkù na støedních školách - spoleèná schùzka koordinátorky s dobrovolníky - pøíprava výcviku dobrovolníkù - pøíprava výtvarného programu na tancovaèku RP - semináø Osobnostní rozvoj pro úspìšnou práci v NNO listopad jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava tancovaèky) Podzimní tancovaèka OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù a výtvarného programu pøi tancovaèce - spoleèná schùzka s novými dobrovolníky pøed výcvikem a vypracování psychologických testù - výcvik dobrovolníkù RP - pøednáška Aspergerùv syndrom - Apla Jižní Èechy prosinec jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù na Vánoèní jarmark Rolnièky) úèast na Vánoèním jarmarku Rolnièky OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi jarmarku - spoleèné pøedvánoèní posezení dobrovolníkù, klientù a koordinátorù RP - pøednáška pro rodièe Jak se rodina vyrovnává s handicapem dítìte - pøednáška Nácvik soc. dovedností pro lidi s AS Apla Jižní Èechy - pøednáška Zvládání problémového chování Apla Jižní Èechy OAVÈ- osobní asistence pro volný èas RP- raná péèe 17

19 kdo jsme výroèní shromáždìní èlenù... 2 rada... 3 dobrovolníci... 3 dobrovolnictví... 4 zajiš ování dobrovolníkù... 5 vzdìlávání dobrovolníkù... 5 integrované kroužky... 5 osobní asistence pro volný èas... 6 asistent v chránìném bydlení... 6 jednorázové akce... 7 raná péèe... 8 klubová dopoledne panenky pro UNICEF jarní rolnièkovský jarmark podzimní tancovaèka v Øípci vánoèní jarmark finanèní uzávìrka kalendárium obsah

20 I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyòská 50/III, Sobìslav tel: Èíslo úètu: /0300

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník.

O B È A S N Í K. Tøíkrálová sbírka. Povodnì 2013. Charity pomáhají chudým D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É. Javorník. O B È A S N Í K D I E C É Z N Í C H A R I T Y O S T R AV S KO - O PAV S K É Javorník Krnov Opava Hluèín Hrabynì sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopøivnice Èeský Tìšín Frýdek-Místek Tøinec Nový

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových...

OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie a Václava Klausových... Výroèní zpráva za rok 2005 OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu manželù Livie

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového

Øeditel ústavu sociální péèe Mgr. Radomír Bednáø požádal naše mìsto o pomoc pøi získání nového STODSKÉ LISTY Rozpoèet mìsta 10. reprezentaèní ples Zasedala bezpeènostní rada Doprava zpùsobuje tìžkosti Kormoráni na Radbuze Je konec plesù ve Stodì? Ptaèí chøipka Volejbalistky vedou tabulku Vydává

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB

ADRESÁØ SLUŽEB POHODA. Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na území Hlavního mìsta Prahy ADRESÁØ SLUŽEB TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY A ROZPOÈTEM HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY. ADRESÁØ SLUŽEB Výsledek monitorování služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 53 1/2012 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 INFORMACE Z RADNICE Jarní úklid do kontejnerù V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých místech umístìn

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více