kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000."

Transkript

1 2007

2

3 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin. Zejména chceme podporovat všechny formy integrace, zasazovat se o vytváøení podmínek pro samostatný a dùstojný život lidí s postižením, podporovat èinnost Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka, poøádat setkání, besedy a akce pro veøejnost. Hlavní èinnosti sdružení jsou koordinace dobrovolníkù a poskytování služeb rané péèe rodinám. Obèanské sdružení I MY je otevøeno rodièùm, odborníkùm i všem dalším zájemcùm o jeho èinnost. Èlenem sdružení se mùže stát každý, kdo se chce na jeho èinnosti podílet nebo ji podpoøit. Èlenský pøíspìvek èiní minimálnì 120 Kè roènì. K mìlo sdružení 33 èlenù. 8. výroèní shromáždìní Výroèní shromáždìní se konalo ve ètvrtek 26. dubna 2007 v budovì dílen Rolnièky v Bezdìkovì ulici. Zúèastnilo se ho 18 èlenù sdružení. Všichni pøítomní byli obeznámeni s èinností o.s. v roce 2006, s revizní a finanèní zprávou za rok Dále byli seznámeni s plánem èinnosti a rozpoètem na rok Vše bylo øádným hlasováním schváleno. V tomto roce ze své funkce místopøedsedkynì odstoupila R.Gargulová a tajným hlasováním byla zvolena Kateøina Rùžièková. Vzhledem k rozvíjející se práci støediska rané péèe a dobrovolnictví byly navrženy zmìny stanov a názvu sdružení, které byly po dlouhé diskusi schváleny. Nový název sdružení je: I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s.. V závìreèné diskusi zaznìly požadavky na zlepšení informovanosti èlenù sdružení, a na promyšlení jak dále rozvinout akci Zkusme to spolu. 2

4 rada Rada se v roce 2007 scházela pravidelnì jednou za mìsíc, jednání se úèastnili její zvolení èlenové a ostatní zájemci z øad èlenù I MY. dobrovolníci 2007 Anderleová Jana, Bárková Hana, Becková Karolína, Bílá Lucie, Blažková Renata, Brylová Kateøina, Bumerlová Marcela, Cszirková Judita, Èerná Edita, Èerná Jana, Dvoøáková Anna, Dvoøáková Kristýna, Fáberová Julie, Foøterová Iva, Grenarová Adéla, Hrušková Martina, Ištok Tomáš, Janoušek Jaroslav, Kleèková Kateøina, Klouda Štìpán, Kodatová Edita, Kovaøíková Jana, Krejza Martin, Køiklánová Vendula, Kubecová Pavla, Kuklová Daniela, Ludvík Tomáš, Máchová Michaela, Marková Kateøina, Melena Martin, Melenová Kateøina, Nousková Veronika, Písaøíková Andrea, Podlaha Martin, Prejzová Lucie, Prchalová Monika, Prchlíková Klára, Pøenosilová Petra, Skalníková Hanka, Slabá Tereza, Slabý Jaroslav, Slavíková Petra, Spilka Richard, Sváèková Denisa, Sýkorová Anna, Šíšová Veronika, Štenglová Denisa, Štíchová Šárka, Tkáèik Marcel, Trešlová Hana, Turecká Libuše, Uher Michal, Uhliarová Andrea, Urbanová Zuzana, Vacková Lucie, Vanèatová Veronika, Viktorinová Kateøina, Vítová Tereza, Vlachová Romana, Vocílková Lenka, Zavadilová Kristýna, Zemanová Markéta Dìkujeme 3

5 dobrovolnictví Dobrovolníkem se mùže stát v podstatì kdokoliv, nebo každý z nás umí nìco, co mùže poskytnout druhým. Co z toho ti lidé mají? Bývalá asistentka: Skvìlou zkušenost. Moc ráda jsem pomohla. Ale hlavnì mi projekt Osobní asistence pro volný èas pomohl pøekonat urèité rozpaky pøi jednání s handicapovanými lidmi. Projekty s dobrovolníky se v našem sdružení vyvíjely od roku Od zaèátku spolupracujeme s Diakonií ÈCE - støedisko Rolnièka ze Sobìslavi. Postupnì jsme navázali spolupráci se sobìslavským gymnáziem, Støední zdravotnickou školou a Obèanským sdružením Kaòka z Tábora. Naše projekty s dobrovolníky : osobní asistence pro volný èas asistent v chránìném bydlení integrované kroužky jednorázové akce 4

6 zajiš ování dobrovolníkù Zaèátkem každého školního roku vyhledáváme nové dobrovolníky. Navštìvujeme støední školy na Táborsku a prezentujeme dobrovolnictví v jednotlivých tøídách. Již pìt let spolupracujeme se sobìslavským gymnáziem pøi zajiš ování dobrovolníkù do našich projektù. Pravidelnì poøádáme koncem èervna pro studenty gymnázia prožitkovou exkurzi v Rolnièce. Studenti se zapojí do dopoledního programu, dozví se o Rolnièce potøebné informace a na závìr probìhne zápas v basketbalu s dìtmi a dospìlými z Rolnièky. Jsme pøesvìdèeni, že tento zážitek umožní studentùm zodpovìdnìji se rozhodnout pro práci dobrovolníka. Další spolupracující školou je Støední zdravotnická škola v Táboøe a také Støední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostøedí ve Veselí nad Lužnicí. V roce 2007 nám pomáhalo 61 mladých lidí. vzdìlávání dobrovolníkù Každý student, který se chce zapojit do projektu Osobní asistence pro volný èas nebo Asistent v chránìném bydlení, musí absolvovat motivaèní rozhovor s koordinátorkou dobrovolníkù, pøednášku o první pomoci, psychologické testy a výcvik dobrovolníkù. Výcvik dobrovolníkù jsme díky velkému poètu studentù, kteøí se nám v letošním roce pøihlásili, uspoøádali dvakrát. V èervnu výcvik finanènì podpoøila VDV Nadace Olgy Havlové a v listopadu Nadace ADRA. Celkem se výcviku zúèastnilo 22 studentù, kteøí mohou pracovat jako osobní asistenti pro volný èas nebo v chránìném bydlení. Náplní výcviku jsou pøednášky o typech postižení, historii dobrovolnictví, povídání o našich projektech, pøehrávání modelových situací, psychologické hry, prožitkové trasy pro vozíky i nevidomé, rozhovory nad motivy a obavami studentù pøi jejich dobrovolnické èinnosti a individuální rozhovor s psychologem. integrované kroužky Zajiš ujeme dobrovolníky, kteøí pravidelnì jedenkrát týdnì pomáhají pøi kroužcích v Obèanském sdružení Kaòka z Tábora jako asistenti dìtem s postižením. V tomto roce kroužky pravidelnì navštìvovalo 9 studentù. 5

7 osobní asistence pro volný èas Realizací projektu Osobní asistence pro volný èas chceme podpoøit dìti a dospìlé s postižením a jejich rodiny. Vyhledáváme dobrovolníky - studenty støedních škol, kterým poskytujeme potøebné informace a kteøí se stanou kamarádyasistenty dìtem èi dospìlým lidem s postižením. S tìmi pak tráví volný èas podle jejich pøání, zpravidla dvì hodiny týdnì. Spoleènì chodí do knihovny, cukrárny, kina, sportovat a hlavnì si povídají. Snažíme se vyhovìt individuálním potøebám a pøáním dìtí a dospìlých. V letošním roce bylo zapojeno do projektu 17 dvojic klient - dobrovolník. Dobrovolníci se pravidelnì setkávali s koordinátorkou jedenkrát za osm týdnù na spoleèných schùzkách, kde mají možnost si popovídat a probrat své zážitky z projektu. Bìhem roku také poøádáme pro všechny úèastníky projektu rùzné spoleèné výlety, besedy, návštìvy koncertù a divadelních pøedstavení. V èervnu 2006 jsme se napøíklad vypravili spoleènì na sobìslavskou plovárnu, kde jsme si povídali a hráli golf. asistent v chránìném bydlení Dobrovolníci napomáhají k tomu, aby si klienti mohli co nejvíce urèovat, jak chtìjí svùj volný èas využít a mìli možnost jej trávit individuálnì podle svého pøání jako jejich zdraví vrstevníci. Dobrovolníci, kteøí docházejí do bydlení, musí mít výcvik dobrovolníkù vèetnì psychologických testù. V chránìném bydlení jsou dvì skupiny dobrovolníkù: Osobní asistenti pro volný èas, kteøí se s klienty schází a tráví s nimi èas podle jejich pøání. Asistenti pro skupinu, kteøí pøipravují program pro všechny, kdo v bydlení právì jsou a chtìjí se do programu zapojit. Nyní dochází do chránìného bydlení 9 studentù. 6

8 jednorázové akce Dobrovolníci pomáhají pøi akcích pro veøejnost a benefièních akcích Rolnièky. Jedná se o Jarní a Vánoèní jarmark, Zkusme to spolu, Podzimní tancovaèku, Rolnièkování (oslava Dne dìtí), veøejnou sbírku Rolnièkový den a ÈCErolniÈCE. Dobrovolníci zajiš ují pøedevším výtvarný program a atrakce pro dìti nebo pomáhají s realizací akce. Dobrovolníci, kteøí jsou v tìchto projektech zapojeni, se pøihlásí po náboru na støedních školách a nemusí mít výcvik dobrovolníkù. Na závìr bych chtìla podìkovat Mgr. Radimu Jindrovi ze sobìslavského gymnázia, Mgr. Marii Kmínkové ze Støední zdravotnické školy z Tábora, Mgr. Bohdanì Bøízové, PaedDr. Drahomíøe Blažkové, Mgr. Janì Klikové a všem našim dobrovolníkùm a spolupracujícím profesorùm støedních škol za podporu rozvoje dobrovolnictví. Zmìny, které chystáme v roce 2008 : Zmìna názvù projektù - Osobní asistence pro volný èas na Kamarád pro volný èas a Asistent pro skupinu na Kamarád v chránìném bydlení. Od zaèátku èinnosti I MY èlenové sdružení úzce spolupracovali s Diakonií ÈCE støedisko Rolnièka. Bìhem tìchto let se spolupráce s Rolnièkou rozšíøila natolik, že uvažujeme o pøesunu projektù s dobrovolníky pod Rolnièku, kde se zapojíme do týmu støediska. Práce s dobrovolníky se zprofesionalizuje. Renata Gargulová 7

9 raná péèe V roce 2007 jsme pokraèovali v poskytování služeb rané péèe. Naším úkolem, který vyplynul z pøijetí nového zákona è.108/2006 o sociálních službách, bylo získat registraci poskytované sociální služby na krajském úøadì. V záøí tohoto roku se nám podaøilo registraci získat, a tak máme nárok žádat Ministerstvo práce a sociálních vìcí o dotaci na poskytování sociální služby. Stejnì jako v pøedchozím roce poskytujeme služby rodinám dìtí s mentálním, tìlesným nebo kombinovaným postižením nebo dìtí s opoždìným vývojem od narození do sedmi let. Ve støedisku rané péèe v Sobìslavi pracují dvì poradkynì rané péèe, které vyjíždìjí na konzultace do rodin v celém jihoèeském regionu. Nabízené služby: konzultace v rodinách praktické návody k èinnostem a hrám, které podporují psychomotorický vývoj dítìte podpora rodiny pùjèování vhodných pomùcek a hraèek pro dìti a odborné literatury pro rodièe spoleèná setkávání rodin a pøednášky pro rodièe zprostøedkování kontaktù s odborníky sociálnì-právní poradenství pomoc pøi výbìru vhodného pøedškolního a školního zaøízení podporu a aktivní pomoc pøi integraci do bìžné mateøské školy pomoc pøi jednání s úøady 8

10 V roce 2007 využilo našich služeb 14 klientských rodin. Uskuteènili jsme 67 konzultací v rodinách a 1 konzultaci pro klienta v MŠ. Semináøe a pøednášky: 21. dubna 2007 jsme uspoøádali semináø Rodinné konstelace spoleènì se Støediskem rané péèe pro rodiny dìtí se zrakovým postižením v Èeských Budìjovicích. 8. prosince 2007 probìhla pøednáška na téma Jak se vyrovnává rodina s handicapem dítìte ve støedisku Rolnièka v Sobìslavi. Projekty a dary: Podali jsme 4 projekty, 2 byly úspìšné. Od Nadace O2 jsme získali 100 tisíc korun na realizaci projektu Chceme vìdìt víc, který je zamìøen na vzdìlávání a od VDV Nadace O. Havlové 30 tisíc korun na doplnìní pùjèovny hraèek a pomùcek a nákup knížek do knihovny støediska. Do pùjèovny pomùcek a hraèek se nám podaøilo získat jako sponzorský dar 3 molitanové válce, které slouží k nácviku a podpoøe pøetáèení dítìte. Dìkujeme za nì firmì Sinfo Mladá Vožice a Molitan Planá nad Lužnicí. Dìkujeme za finanèní dar ve výši Kè manželùm Kašovým. Vzdìlávání pracovníkù a osvìta: Ve spolupráci se SPRP v Èeských Budìjovicích a SRP Tamtam v Praze jsme uspoøádali 3 pøednášky o rané péèi pro pediatry v okresech Jindøichùv Hradec, Èeský Krumlov a Tábor. Vytváøeli jsme webové stránky støediska rané péèe. Poradkynì rané péèe absolvovaly v roce 2007: Kurz Osobnostní rozvoj pro úspìšnou práci v NNO Metodické setkání na téma Logopedie a výuka ètení dìtí s Downovým syndromem Pøednášky: Aspergerùv syndrom, Skupinové nácviky sociálních dovedností pro lidi s Aspergerovým syndromem, Zvládání problémového chování u lidí s poruchou autistického spektra a mentální retardací. Spolupracující organizace a odborníci, kde jsme èerpali odbornou radu a pomoc: Støedisko rané péèe Diakonie ÈCE v Praze Stodùlkách Spoleènost pro ranou péèi - støedisko v Èeských Budìjovicích Støedisko Diakonie ÈCE-Støedisko Rolnièka v Sobìslavi Mgr. Jana Kliková a PhDr. Iva Jungwirthová Tým støediska rané péèe: Kateøina Rùžièková, DiS. - vedoucí støediska a poradkynì rané péèe Mgr. Barbora Žáková - poradkynì rané péèe Mgr. Pavla Šenová - administrativa Ludmila Dvoøáková - úèetnictví Kateøina Rùžièková 9

11 klubová dopoledne Klubová dopoledne byla organizována pravidelnì každý mìsíc s tím, že místo a èas jsme domlouvali individuálnì na setkáních rady. Vyrábìli jsme ceny do tomboly na tancovaèku a výrobky na Jarní a Vánoèní jarmark. Vyhráli jsme si pøi výrobì lampionù, magnetek, sešitkù z ruèního papíru a jiných vìcièek. Naši trpìlivost provìøilo skládání hvìzdièek z pergamenového papíru. Výtìžek z akcí není pøíliš velký, ale pomáhá k zajištìní nìkterých èinností sdružení. Dìkujeme všem, kteøí klubová dopoledne navštìvují, i tìm, kteøí pøispìli svými výrobky. Na podzim pøišly mezi nás nové maminky, za což jsme vdìèné, protože mnohé z nás už pracují a naše øady na klubovém dopoledni zaèaly øídnout. Rády pøivítáme každého, kdo by se k nám chtìl pøipojit. Mùžete nás kontaktovat nás na telefonu (Pavla Šenová). panenky pro UNICEF Jak jsme si pøedsevzali, tak jsme uèinili. V letošním roce se podaøilo ušít a ozdobit 27 panenek. V Sobìslavi se jich podaøilo prodat pìt. Dalších dvacet dva kusù bylo posláno do Prahy do sídla Unicef. Organizace výroby byla stejná jako v loòském roce, navíc jsme uspoøádali putovní výstavu po Sobìslavi. Ta zaèínala v MŠ Nerudova, potom se panenky pøestìhovaly do MŠ Duha, za týden na to skonèily v Senior domì a nakonec a nejdéle pobyly v lékárnì U Zlaté koruny. Putovní výstava zabrala mnoho èasu a sil, a tak si v pøíštím roce malinko odpoèineme a další rok zaèneme s novými silami. Velice dìkujeme všem, kteøí se na výrobì podíleli ženám v Senior domu, Domu s peèovatelskou službou, èajovnì Rolnièky za distribuci, sobìslavské Hlásce, všem, kteøí poskytli výstavní plochu, koordinátorkám výstavy M. Megisové a R. Gargulové a hlavnì všem, kteøí vìnovali svùj um a èas výrobì panenek. 10

12 jarní rolnièkovský jarmark V sobotu se za pìkného poèasí uskuteènil na sobìslavském námìstí u kašny tradièní rolnièkovský Jarní trh. Bìhem nìj probìhla akce pro veøejnost s názvem Zkusme to spolu. Akci zahájil proslovem starosta mìsta Sobìslavi Ing. J. Bláha a senátor Mgr. P. Eybert. Oba si na vlastní kùži vyzkoušeli jízdu na mechanickém invalidním vozíku do knihkupectví a zpìt. Pøi návratu uznali, že to byl úkol nelehký. Snažili jsme se veøejnosti pøiblížit tìžkosti každodenního života vozíèkáøù i nevidomých. Na místním námìstí jsme simulovali pøejezd obyèejného prážku mezi dveømi, výjezd na šikmou plochu nebo nájezd na chodník. Pracovnice Tyfloservisu z Èeských Budìjovic seznámily veøejnost s rùznými typy zrakového postižení a zájemcùm umožnily vyzkoušet si kompenzaèní pomùcky. Akce se setkala s kladným ohlasem, a proto vás v pøíštím roce zveme na její II. roèník. Veškeré èinnosti by se neuskuteènily nebýt velkého poètu dobrovolníkù, kteøí zajiš ovali nejen akci Zkusme to spolu, ale i ranní pøípravu trhu a výtvarný program pro dìti. 11

13 podzimní tancovaèka v øípci Termín tancovaèky pøipadl na 10. listopad 2007 na 16. hodinu odpolední. Hlavním tématem byl Pravìk. Toto téma se linulo celou tancovaèkou a proplétalo se všemi èinnostmi. Téma na všechny dýchlo již pøi vstupu do sálu, kde vykukovaly rùzné kožky a kosti. Nechybìl ani dìtský výtvarný koutek, kde si mohly dìti vyrábìt jako každý rok. V tombole jsme mohli vyhrát perníkové mamuty, smaltované spony do vlasù, náušnice a jiné nemalé ceny. V dìtské dražbì dìti dražily pexeso s dinosaury, velkého maòáska mluvícího ptáka a døevìný obrázek s dinosaurem. Dospìláci pøi dražbì bojovali o dort s dinosaury, pravou Vìstonickou Venuši, látkového Pramuže a dva keramické kachle. Nechybìly ani soutìže pro velké, malé i nejmenší dìti. Vrcholným zážitkem byla Zpívající fontána Martina Èecha a Libora Macáka, kdy dìti jakoby zhypnotizované sledovaly tanec a všelijak støíkající vodu. Provádìly pohyby podle instrukcí pánù moderátorù a rozsvìcovaly èi zhasínaly pøinesené baterky. Pánové celou zábavu bravurnì moderovali, udržovali náladu a zvládali svým hlasem nemalý poèet dìtí. Hudbu zajiš ovali Jan Rùžièka a Marek Stoklasa. Toto všechno by nebylo možné zvládnout bez pomoci dobrovolníkù. Podìkování patøí také keramické dílnì v Rolnièce a dobrovolnicím, které ušily, upekly a darovaly výrobky do tomboly a dražby. Keramické kachle vyrobila a vìnovala Jana Povondrová ze sobìslavského Domu dìtí a mládeže. 12

14 vánoèní jarmark Vánoènímu jarmarku, který se konal v sobotu 15. prosince, pøedcházely velké pøípravy. Na klubovém dopoledni jsme od øíjna vymýšlely výrobky, které dobrovolnice vyrábìly doma. V prosinci došlo na koneèné úpravy a na vymýšlení výtvarného programu pro dìti. Samotný jarmark zaèal ráno v 8.30 hod, kdy 20 dobrovolníkù zajiš ovalo ranní pøípravu, což znamená sejít se v 7 hodin ráno a nanosit všechny potøebné vìci na námìstí. Zkrátka vše, co je potøeba k zajištìní hladkého prùbìhu trhu. Návštìvnost jarmarku byla veliká. Opìtovnì mìla velký úspìch DÌTSKÁ TRŽNICE, kde si dìti prodávaly svoje výrobky. Rády a za malý peníz si zde dospìlí i dìti nakoupili vánoèní dárky a prodávající zase odcházeli s pocitem dobøe vydìlaných penìz. Dobrovolnice nabídly dìtem bohatý výtvarný program, zájemci vyrábìli vánoèní ozdoby ze slámy, papíru, aj. Dobøe se prodávaly drobné vánoèní ozdoby, malované obrázky na sklo, sklenìné svícínky a dózièky, ruènì pletené ponožky, linecké a lístkové peèivo, vánoèní svícny aj. Dobrovolníci pomáhali s prodejem svíèek Rolnièky, získané peníze byly vìnovány Speciální škole pøi fakultní nemocnici Motol. Tak jako se vydaøilo poèasí (bylo mrazivo a chvílemi sluneèno), tak se vydaøil i jarmark. Vánoèními koledami a písnìmi k zimní atmosféøe pøispíval Žes ový kvartet ze Sobìslavi. 13

15 Náklady v Kè potraviny kanceláøské potøeby, fotomateriál knihy, CD, pomùcky (Raná péèe) materiál cestovné (Raná péèe, OAVÈ) telefon poštovné, správní poplatky vstupenky, semináøe, pøednášky, ostatní služby mzdy zamìstnancù (Raná péèe) DPP (Raná péèe, OAVÈ) zdravotní, sociální pojištìní finanèní uzávìrka , , , , , , , , , , ,00 ostatní náklady - poplatky, pojištìní 4.662,00 celkem náklady ,00 Pøíjmy v Kè èlenské pøíspìvky jarmarky tancovaèka ÈT/NROS Pomozte dìtem! (OAVÈ) Výbor dobré vùle (Raná péèe) Nadace Dìtský mozek (OAVÈ) Nadace ADRA (OAVÈ) Nadace o2 (Raná péèe) dary dotace KÚ Jihoèeského kraje (Raná péèe) Mìstský úøad Sobìslav Pøevod z fondu rezerv úroky BÚ celkem pøíjmy 6.030, , , , , , , , , , , ,03 17, ,00 Hospodáøský výsledek 0 14

16 Stav fondù k Fond ÈT/NROS - Pomozte dìtem! (OAVÈ) Fond Dìtský mozek (OAVÈ) Fond Nadace ADRA (OAVÈ) Fond Nadace o2 (Raná péèe) Fond darù na OAVÈ ,00 600, , , ,00 Fond darù raná péèe 1.206,50 Fond rezerv ,03 Fondy celkem ,03 dìkujeme za pomoc a spolupráci Výroba stavebnic a dìtského nábytku Planá nad Lužnicí Mìsto Sobìslav Nadace Dìtský mozek Sinfo Mladá Vožice Èeské houby Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka v Sobìslavi Gymnázium Sobìslav Mìsto Sobìslav Dùm s peèovatelskou službou a Senior dùm Sobìslav Tyfloservis Èeské Budìjovice Hospoda v Øípci SPRP Støedisko rané péèe Èeské Budìjovice 15

17 rok 2007 v datech leden jednání rady, klubové dopoledne (výroba z korálkù) zahájení práce na webových stránkách OAVÈ - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky RP - pøednáška pro pediatry v Jindøichovì Hradci únor jednání rady klubové dopoledne (pøíprava na Jarní jarmark, peèení perníèkù, výroba vìtrníkù) OAVÈ - pøíprava výtvarného programu na jarmark - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky bøezen jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava na Jarní jarmark) Jarní jarmark Rolnièky a I. roèník akce Zkusme to spolu OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi jarmarku - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky duben jednání rady, klubové dopoledne, 8. výroèní shromáždìní OAVÈ - pøednáška MUDr.Šebka O první pomoci RP - semináø pro rodièe Rodinné konstalace kvìten jednání rady, klubové dopoledne ( výroba magnetek) OAVÈ - pøíprava výtvarného a sportovního programu na Rolnièkování - spoleèná schùzka koordinátora s dobrovolníky - pøíprava výcviku dobrovolníkù RP - pøednáška pro pediatry v Èeském Krumlovì èerven jednání rady, klubové dopoledne putovní výstava panenek pro UNICEF - Nerudova-zahájení výstavy panenek MŠ Duha, Senior-dùm OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi Rolnièkování - prožitková exkurze v Rolnièce - spoleèná schùzka s novými dobrovolníky pøed výcvikem a vypracování psychologických testù - výcvik dobrovolníkù - pøedprázdninové posezení a výlet RP - pøednáška pro pediatry v Táboøe 16

18 èervenec putovní výstava panenek - lékárna U Zlaté koruny OAVÈ - pøíprava projektù s dobrovolníky pro šk. rok 2007/08 srpen OAVÈ - pøíprava projektù s dobrovolníky pro šk.rok 2007/08 záøí jednání rady, klubové dopoledne (výroba ruèního papíru) odeslání 22 kusù panenek pro UNICEF do Prahy OAVÈ - nábory nových dobrovolníkù na støedních školách - spoleèná schùzka koordinátorky s dobrovolníky RP - metodické setkání uèitelù a pedag. pracujících s dìtmi s Downovým syndromem-oveèka o.p.s. øíjen jednání rady, klubové dopoledne ( pøíprava tomboly na tancovaèku - výroba notýskù z ruèního papíru) OAVÈ - nábory nových dobrovolníkù na støedních školách - spoleèná schùzka koordinátorky s dobrovolníky - pøíprava výcviku dobrovolníkù - pøíprava výtvarného programu na tancovaèku RP - semináø Osobnostní rozvoj pro úspìšnou práci v NNO listopad jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava tancovaèky) Podzimní tancovaèka OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù a výtvarného programu pøi tancovaèce - spoleèná schùzka s novými dobrovolníky pøed výcvikem a vypracování psychologických testù - výcvik dobrovolníkù RP - pøednáška Aspergerùv syndrom - Apla Jižní Èechy prosinec jednání rady, klubové dopoledne (pøíprava výrobkù na Vánoèní jarmark Rolnièky) úèast na Vánoèním jarmarku Rolnièky OAVÈ - zajištìní dobrovolníkù pøi jarmarku - spoleèné pøedvánoèní posezení dobrovolníkù, klientù a koordinátorù RP - pøednáška pro rodièe Jak se rodina vyrovnává s handicapem dítìte - pøednáška Nácvik soc. dovedností pro lidi s AS Apla Jižní Èechy - pøednáška Zvládání problémového chování Apla Jižní Èechy OAVÈ- osobní asistence pro volný èas RP- raná péèe 17

19 kdo jsme výroèní shromáždìní èlenù... 2 rada... 3 dobrovolníci... 3 dobrovolnictví... 4 zajiš ování dobrovolníkù... 5 vzdìlávání dobrovolníkù... 5 integrované kroužky... 5 osobní asistence pro volný èas... 6 asistent v chránìném bydlení... 6 jednorázové akce... 7 raná péèe... 8 klubová dopoledne panenky pro UNICEF jarní rolnièkovský jarmark podzimní tancovaèka v Øípci vánoèní jarmark finanèní uzávìrka kalendárium obsah

20 I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. Bechyòská 50/III, Sobìslav tel: Èíslo úètu: /0300

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce...

Obsah. Úvod... 2. Poslání organizace... 3. Struktura organizace... 3. Pøehled èinnosti 2013... 4. Vzdìlávací institut... 8. Odborné akce... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Výroèní zpráva 2013 Obsah Úvod............................................. 2 Poslání organizace...................................... 3 Struktura organizace.....................................

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè

dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè dávám práci svému srdci Dobrovolníci v nemocnici ve FTNsP Krè VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 O O becnì dobrovolnictví bsah Ú vod 2/ 3 1. Úvod.................................................... 3 2. Obecnì o dobrovolnictví......................................

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2008 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA 2008 Milé sestry a bratøi z Kolpingových rodin! Milé sestry a milí bratøi v Kolpingovì díle, Spoleènost

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

DOMUS D OUM o POKOJ.

DOMUS D OUM o POKOJ. VÝROCNÍ ZPRAVA 2 11 DOMUS O DUM o POKOJ. 1 2 3 4 5 6 Obsah: 7 8 9 10 Ú vodní slovo...1 Jazykový koutek...1 Historie......2 Pøedstavení...3 3. 1 Proè pomáháme dìtem a jejich rodièùm...3 Veøejný závazek

Více

obèanské sdružení 120 00 Praha 2

obèanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2002 N A D Ì J E Varšavská 37 obèanské sdružení 120 00 Praha 2 1 Prevence sociálního vylouèení èi exkluze a sociální zaèleòování neboli inkluze, subsidiarita a sociální soudržnost, organizovaná

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

EKOCENTRUM CHRPA NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKÙ a KURZÙ 2014/2015 Dùm dìtí a mládeže v Uherském Brodì plní funkci støediska pro volný èas dìtí a mládeže v našem mìstì i regionu. Naše zaøízení nabízí služby

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA

FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA FARNÍ CHARITA ÈESKÁ LÍPA VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 I. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 MOTTO: POTØEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. OHSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní slovo III. Poslání, vznik, pùsobnost, struktura Farní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice

MĚSTSKÁ CHARITA. České Budějovice MĚSTSKÁ CHARITA České Budějovice Výroèní zpráva 2013 MĚSTSKÁ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE Adresa: Žižkova 12/309, 370 01 Èeské Budìjovice IÈ: 600 727 09 Èíslo úètu: 7000029251/8040 (Oberbank AG, poboèka Èeské

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku

Adresáø. poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku Adresáø poskytovatelù sociálních služeb a souvisejících aktivit ve Frýdku-Místku ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobèané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných zmìn.

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009

VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2009 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY 2 1. Úvod 3 - Historie a souèasnost Kolpingova díla ÈR 4 - Vrcholné orgány Kolpingova díla ÈR 5 2. Aktivity centrálního svazu Kolpingova

Více

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì

organizace spoèívá v informaèní, osvìtové a poradenské èinnosti vèetnì 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Agentura Koniklec je obèanské sdružení pro lidská práva a životní prostøedí, založené v roce 1992. Agentura Koniklec smìøuje k vyhledávání a uskuteèòování efektivních a netradièních

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ

TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 02 OBSAH 03 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 07 PROVOZOVNY 11 KULTURNÍ AKCE 18 TAMBURAŠSKÝ ORCHESTR BRAÈ 20 MAŽORETKY PETRA 22 TV ODRA 26 KNIHOVNA 28 VAGONÁØSKÉ MUZEUM 32 SPORT 43 EKONOMICKÉ ÚDAJE 58 ZÁMÌR PRO ROK 2014

Více

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity

našimi pravidelnými pøispìvateli. I drobný finanèní dar nám pomùže udržet a rozvíjet naše dosavadní aktivity Vážení pøátelé, pøedkládáme Vám výroèní zprávu Hnutí DUHA Olomouc za rok 007 Chtìli bychom Vám touto cestou podìkovat za Vaši pøízeò a podporu Dìkujeme i tìm, kteøí v roce 007 využili našich služeb nebo

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla!

ÚVODNÍ SLOVO. Milí èlenové, pøíznivci a podporovatelé Kolpingova díla! VÝROÈNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ÈESKÉ REPUBLIKY 2010 OBSAH Úvodní slovo 3 Kolpingovo dílo ve svìtì 4 Kolpingovo dílo Èeské republiky 6 Adolph Kolping 7 Kolpingovo dílo v roce 2010 8 Terapeutická komunita

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání

Služby následné péèe pro uživatele drog doléèovací programy, chránìné bydlení a zamìstnání 2014/ 14 / 1 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více