Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky"

Transkript

1 Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Miroslav Bambas

2 Obsah Obsah... Alkany... Alkany s nerozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkany... Alkany s rozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkyly... Tabulka : Násobící předpony... Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:... Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:...5 Tabulka : Semisystematické názvy...6 Tabulka 5: Alkyly...6 Příklady k procvičení:...7 ykloalkany...9 Příklady k procvičení:...9 Alkeny a alkyny...0 Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem...0 Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami...0 Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem...0 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem... Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly... Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků... ykloalkeny... Příklady k procvičení:... Aromatické uhlovodíky... Tabulka : Triviální názvy arenů... Tabulka : Aryly...7 Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly...9 Příklady k procvičení:...0 Výsledky... Literatura:...

3 Alkany Alkany jsou nasycené acyklické (alifatické) uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je nn +, kde n je počet uhlíkových atomů v molekule alkanu. Názvosloví alkanů je základem názvosloví všech organických sloučenin. Molekuly alkanů mohou obsahovat nerozvětvený i rozvětvený řetězec. nerozvětvený řetězec rozvětvený řetězec Alkany s nerozvětveným řetězcem První čtyři alkany methan, ethan, propan, butan mají názvy triviální, názvy ostatních se tvoří zpravidla z řeckého nebo latinského základu číslovek a z přípony an. Alkany tvoří homologickou řadu s homologickým přírůstkem. Tabulka : Alkany Počet atomů uhlíků Název alkanu Strukturní vzorec Racionální zkrácený vzorec Molekulový vzorec Methan Ethan 6 Propan 8 Butan 0 5 Pentan 5 6 exan 6

4 7 eptan Oktan Nonan Dekan 8 Undekan 9 Dosekán 0 Tridekan 0 Ikosan 8 0 Triakontan n Alkan n n+ Alkany s rozvětveným řetězcem Postranní řetězce rozvětvených alkanů jsou tvořeny uhlovodíkovými zbytky (substituenty), které značíme R. Odvozujeme je teoretickým odtržením vodíku od uhlíku alkanů s nerozvětveným řetězcem a v jejich názvu nahradíme koncovku an koncovkou yl. Jednovazné substituenty nazýváme alkyly. Tabulka : Alkyly název Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec methan ethan 6 propan 8 butan 0 pentan 5 alkan n n+

5 název methyl ethyl propyl butyl pentyl alkyl Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec n n+ Než se pustíme do vytváření názvů a vzorců budeme potřebovat znát a umět použít násobící předpony, která vyjadřuje počet stejných substituentů nebo násobných vazeb stejného typu ve sloučenině. V následující tabulce tyto předpony nalezneme. Ve sloupci A jsou předpony = základní číslovky (např.: čtyři tetra-), které označují počet identických již dále nesubstituovaných skupin. Ve sloupci B jsou předpony pro násobné číslovky (např.: čtyřikrát tetrakis-), které používáme pro vyjádření počtu substituentů, které jsou dále samy substituované. Nakonec ve sloupci nalezneme předpony, které označují počet opakujících se kruhů ve svazcích kruhů. Tabulka : Násobící předpony Číslo Číselný termín A B (mono-) - - di- bis- bi- tri- tris- ter- tetra- tetrakis- kvater- 5 penta- pentakis- kvinkve- 6 hexa- hexakis- sexi- 7 hepta- heptakis- septi- 8 okta- oktakis- okti- 9 nona- nonakis- novi- 0 deka- dekakis- decipříklad dimethyl- bis(dimethylpentyl)- bifenyl Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Při pojmenování alkanů s rozvětveným řetězcem určíme nejdříve nejdelší nerozvětvený řetězec = hlavní řetězec a očíslujeme ho přirozenými čísly počínaje jedničkou tak, aby místa větvení měla co nejmenší číslo. Mějme tento vzorec: lavní řetězec obsahuje 8 uhlíkových atomů název tedy bude končit příslušným alkanem, tedy slovem oktan.

6 ) Pojmenujeme příslušné postranní řetězce, které jsou navázány na uhlovodík (v našem případě oktan). V našem vzorci jsou to alkyly: třikrát methyl (dva na uhlíku s číslem a jeden na uhlíku s číslem 5) a jednou ethyl (na uhlíku s číslem 5). V názvu se tedy před slovem oktan umístí trimethyl a ethyl. Alkyly seřadíme abecedně (podle anglické abecedy). Rozhodující je počáteční písmeno bez ohledu na násobící předpony di-, tri-, atd. V případě shody rozhoduje písmeno druhé, atd. V našem názvu tedy: ethyl a trimethyl. Náš název tedy zatím je: ethyltrimethyloktan. ) Před každý alkyl napíšeme číselný lokant (tedy číslo uhlíku, kam je alkyl navázán) a oddělíme jej od názvu spojovníkem. Je-li více alkylů jednoho druhu, musí se jako číselné lokanty vypsat všechna čísla uhlíků, kam jsou alkyly navázány, a oddělujeme tato čísla čárkou. Nejen číselné lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem, toto platí i obráceně: název oddělujeme spojovníkem od následujícího číselného lokantu. Název posledního alkylu se k názvu uhlovodíku označujícímu hlavní řetězec připojuje bez spojovníku a bez mezery. (Pokud můžeme očíslovat řetězec s několika alkyly různými způsoby, volíme takové očíslování, aby alkyl abecedně předřazený měl také nižší číselný lokant). Náš název je již úplný: 5-ethyl-,,5-trimethyloktan. Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Zapíšeme hlavní uhlíkový řetězec (bez vodíkových atomů), který odpovídá základu názvu alkanu, a očíslujeme jej. Mějme tento název:,5-dimethyl--propylheptan. (Základem je heptan, takže zapíšeme sedm uhlíků v řadě) ) K základnímu řetězci připojíme uhlovodíkové zbytky, jejichž umístění udávají číselné lokanty, počet a druh vyplývají z předpony názvu ) Vzorec doplníme vodíkovými atomy tak, aby každý atom uhlíku byl čtyřvazný Náš vzorec je kompletní. 5

7 Pro označení nejjednodušších alkanů s rozvětveným řetězcem, pokud nejsou dále substituovány, lze použít semisystematické názvy, ale systematické názvy mají přednost. Semisystematické názvy obsahují předponu iso-, popř. neo-, jejich význam a příklad užití najdeme v následující tabulce. Tabulka : Semisystematické názvy Předpona Význam předpony Typ alkanu Příklad nerozvětvený alkan... pentan iso- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... isopentan (-methylbutan) neo- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... neopentan (,- dimethylpropan) Někdy se stane, že alkyl je k hlavnímu řetězci připojen jiným atomem uhlíku než koncovým (obr. A), popřípadě se sám větví (obr. B). Potom řetězec takového alkylu je třeba očíslovat, a to tak, že číslo dáme tomu atomu uhlíku, kterým je alkyl vázán k hlavnímu řetězci. Tyto alkyly lze pojmenovat systematicky, např.: -methylpropyl,,-dimethylbutyl, nebo příponou yl s příslušným číselným lokantem dáváme za název alkanu, např.: propan--yl, butan--yl. Lze je také pojmenovat semisystematicky. Přehled vzorců a názvů některých rozvětvených jednovazných nasycených alkylů je uveden v následující tabulce 5 (viz. tabulka 5). Obr. A: -methylpropyl Obr. B:, -dimethylbutyl Tabulka 5: Alkyly Vzorec alkylu -methylethyl propan--yl -methylpropyl Název alkylu systematický semisystematický isopropyl isobutyl 6

8 -methylpropyl butan--yl sek-butyl (čti: sekundární butyl),-dimethylethyl terc-butyl (čti: terciární butyl) -methylbutyl isopentyl,-dimethylpropyl,-dimetylpropyl neopentyl terc-pentyl (čti: terciární pentyl) Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) g) f) h) 7

9 i) j) ) Napište vzorce: a) -methylpentan b) -ethyl-5-methyloktan c),,5-trimethylhexan d) 5-ethyl-,,-trimethyloktan e) 5-methyl--propylnonan f),,-trimethylpentan g),-dimethylpropan h),7-diethyl-,,5,6-tetramethyldekan i) isopropyl 8

10 ykloalkany ykloalkany jsou nasycené cyklické uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíků v cyklu pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je n n. Nejmenší cyklický skelet má tři uhlíkové atomy. Uzavřený kruh uhlíkových atomů se v názvu vyjadřuje předponou cyklo- u základního alkanu. Název Molekulový vzorec Racionální vzorec Zjednodušený racionální vzorec yklopropan 6 yklobutan 8 yklopentan 5 0 yklohexan 6 Při odvozování vzorců a názvů substituovaných cykloalkanů postupujeme jako u alkanů. Polohu substituentů vyjadřujeme pouze tehdy, jsou-li alespoň dva, protože při substituci jednoho atomu vodíku jsou všechny polohy na cyklu rovnocenné. Dále název bude končit názvem příslušného cykloalkanu. Radikály odvozené odtržením jednoho vodíku od cykloalkanu nazýváme cykloalkyly (např.: cyklobutyl, cyklopentyl). Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) ) Napište vzorce: a) cyklopentyl b),-dimethylcyklobutan c),,,,5,6-hexamethylcyklohexan d) -ethyl--isopropylcyklohexan e) -cyklohexyl-,,-trimethylpentan 9

11 Alkeny a alkyny Alkeny jsou nenasycené acyklické uhlovodíky, které mezi uhlíky v řetězci obsahují jednu dvojnou vazbu a mají obecný vzorec n n. Alkadieny mají dvě dvojné vazby a obecný vzorec je n n -. Alkyny obsahují jednu trojnou vazbu a obecný vzorec je n n -. Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem Názvy nerozvětvených alkenů a alkynů tvoříme od názvu alkanů nahrazením přípony -an příponou en (jedna dvojná vazba), -adien (dvě dvojné vazby), -atrien (tři dvojné vazby), dále příponou yn (jedna trojná vazba), -adiyn (dvě trojné vazby), -atriyn (tři trojné vazby), -enyn (jedna dvojná vazba a jedna trojná vazba), apod. Řetězec opět číslujeme a to tak, aby poloha násobných vazeb byla určena co nejmenším číslem. Toto číslo vlastně vyjadřuje číslo atomu uhlíku, ze kterého násobná vazba vychází. Číselný lokant umisťujeme pouze před označení druhu násobné vazby a opět lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem (např. but--en). Pro přípony adien, -atrien, -adiyn, -atriyn, atd. přesouváme z této přípony písmeno a před číselný lokant a za lokantem pak již zbyde jen přípona dien, -trien, -diyn, -triyn, atd. Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami Vzorec Název but--yn buta-,-dien okta-,,5,7-tetraen Jsou-li v molekule současně dvojné i trojné vazby, pak (můžeme-li si vybrat) označíme dvojnou vazbu nižším číselným lokantem a v názvu uvádíme vždy dvojnou vazbu před vazbu trojnou pent--en--yn hexa-,-dien-5-yn Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Při odvozování názvů alkenů a alkynů volíme jako hlavní řetězec ten s největším počtem násobných vazeb. (V případě rovnosti počtu násobných vazeb volíme ten, který má největší počet uhlíkových atomů). lavní řetězec očíslujeme tak, aby lokanty násobných vazeb byly co nejmenší čísla. Můžeme-li si vybrat, vybereme to číslování, které přisuzuje uhlovodíkovým zbytkům nižší čísla. Uhlovodíkové zbytky navázané na hlavní řetězec uvádíme v abecedním pořadí před pojmenování hlavního řetězce; platí zde stejná pravidla jako u pojmenování alkanů. Příklady pojmenování vzorců uvádí následující tabulka. 0

12 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Vzorec Název butylhexa-,,5-trien,,5,5-tetramethylhept--yn -ethyl--propylhexa-,-dien-5-yn Od nenasycených uhlovodíků můžeme odtržením jednoho nebo i více vodíkových atomů tvořit uhlovodíkové zbytky (substituenty). Uhlovodíkový zbytek od alkenů se nazývá alkenyl a od alkynů alkynyl. Jednovazné substituenty označujeme příponou -yl, dvojvazné příponami -diyl, -ylen, -yliden a trojvazné příponami -triyl, -ylidyn. Přehled nejužívanějších alkenylů a alkynylů je uveden v následující tabulce. Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly Počet uhlíků Vzorec Název s příponou -yl, diyl, -triyl -ylen -yliden, -ylidyn Triviální název methylen methyliden methylidyn ethylen ethyliden ethylidyn ethenyl vinyl ethen-,- diyl propan-,- diyl propyliden (vinylen)

13 isopropyliden propylidyn prop--en-- yl allyl Triviální názvy se používají k pojmenování pouze následujících nenasycených acyklických uhlovodíků. Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků Vzorec systematický triviální ethen ethylen (nedoporučuje se používat) ethyn acetylen propadien allen -methylbuta-,-dien isopren

14 ykloalkeny ykloalkeny jsou nenasycené cyklické uhlovodíky obsahující dvojnou vazbu. Jejich obecný vzorec je n n -. Při odvozování názvu postupujeme velmi podobně jako u cykloalkanů, avšak číslujeme polohu násobných vazeb co nejmenšími čísly přednostně před polohou substituentů. V případě jedné dvojné vazby nečíslujeme cyklus. Např.: správně nesprávně Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) ) Napište vzorce: a) -methylcyklopenten b) hex--en-5-yn c),-dimethylhexa-,-dien-5-yn d) 5-ethyl-5,6,6trimethylhept--yn e) penta-,-diyn f) -vinylhept--en-5-yn g),-dimethylcyklopenten

15 Aromatické uhlovodíky Aromatické uhlovodíky, jiným názvem areny, jsou uhlovodíky, které splňují podmínky aromatického charakteru: ) molekula je cyklická a atomy tvořící kruh leží v jedné rovině ) existují alespoň dvě její struktury, z nichž jednu od druhé odvodíme myšleným posunem π elektronů, popř. volných elektronových párů, po celém obvodu kruhu ) celkový počet π elektronů (včetně volných elektronových párů), které se účastní myšleného posunu, musí splňovat ückelovo pravidlo, které říká, že tento počet se rovná n +, kde n = 0,,,. atd. V molekulách dochází k delokalizaci π, kterou označujeme ve vzorci tenčím kruhem vepsaným doprostřed cyklu. Nejjednodušším arenem je benzen 6 6 a od něj se odvozují další areny nahrazením jednoho nebo více vodíkových atomů uhlovodíkovými zbytky, nebo připojením dalších benzenových jader za vzniku vícejaderných kondenzovaných arenů. Základní areny mají vžité triviální názvy: Tabulka : Triviální názvy arenů Vzorec Název 6 6 benzen naftalen anthracen

16 Fenanthren 8 chrysen Některé substituované areny mají vžité triviální názvy. toluen kumen styren mesitylen Substituované areny lze pojmenovat semisystematickými názvy podle substitučního principu. Tento název se skládá z triviálního názvu základního arenu a z předpony, která vyjadřuje polohu a druh substituentu. Polohu substituentu označujeme co možná nejmenšími čísly (v případě jediného substituentu na benzenu není třeba číslovat, automaticky má číslo jedna) a substituenty uvádíme v abecedním pořadí jejich názvů bez ohledu na násobící předpony. methylbenzen ethylbenzen -ethyl--methyl--propylbenzen toluen 5

17 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) V případě stejných substituentů na benzenu odvodíme název arenu od benzenu.,-dimethylbenzen,-diethylbenzen,-divinylbenzen Vzájemnou polohu dvou substituentů lze také vyjádřit pomocí předpon ortho- (poloha,), meta- (poloha,) a para- (poloha,). Při psaní názvů tyto předpony zkracujeme. Uvádíme pouze jejich první písmena, tedy o-, m-, p-. Např.:,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen o-dimethylbenzen m-dimethylbenzen p-dimethylbenzen triviální názvy: o-xylen m-xylen p-xylen V případě různých substituentů na benzenu odvodíme název arenu od vyššího triviálního názvu, tj, toluen, styren, atd. -ethylstyren p-ethylstyren 6

18 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) Někdy je vhodné vyjádřit aren jako substituent, a to při tvorbě názvů arenů substituovaných dlouhými postranními řetězci. Substituenty odvozené z molekul arenů se nazývají aryly a mají v názvu opět koncovku yl. Názvy nejběžnějších arylů jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka : Aryly Aren Aryl a jeho název 6 5 fenyl benzen,-fenylen,-fenylen,-fenylen o-fenylen m-fenylen p-fenylen -tolyl -tolyl -tolyl o-tolyl m-tolyl p-tolyl -methylfenyl - methylfenyl - methylfenyl toluen benzyl benzyliden benzylidyn 7

19 styren styryl o-xylen,-xylyl,-xylyl,5-xylyl naftalen -naftyl * -naftyl * -anthryl * -anthryl * anthracen 9 9-anthryl * * nepoužíváme název naftalen--yl, ale stažený název -naftyl, obdobně je tomu i u anthracenu. Dále nepoužíváme starší označení poloh řeckými písmeny α, β. 8

20 Názvy arylů uvedených v tabulce používáme při pojmenovávání takových uhlovodíků, kdy v jejich molekule je k jednomu acyklickému řetězci připojeno několik arylů. Pojmenováváme je jako acyklické uhlovodíky se substituenty aryly. Příklady takových uhlovodíků jsou v následují v tabulce: Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly Vzorec Název,-difenylbutan (-fenylbutyl)benzen difenylmethan benzylbenzen trifenylmethan benzhydrylbenzen,-difenylethen stilben (-fenylvinyl)benzen bifenyl (viz. tabulka násobící předpony) -fenyl-,-dimethylhex--en (,-dimethylhex--enyl) benzen 9

21 Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) ) Napište vzorce: a) benzyl b) p-xylen c) -ethyl--methyl--propylbenzen d),-diethyl--methylbenzen e) -naftyl f),5-dimethyl--(-naftyl)hexan g) -ethyl--fenyl--methylbenzen h) bifenyl 0

22 Výsledky Alkany ) a),-dimethylpentan b),,,-tetramethylbutan c),-dimethylpentan d),,6-trimethyloktan e) -ethyl-,,5-trimethylpentan f) -ethyl-,-dimethylhexan g) -ethyl-,5,5,6-tetramethylnonan h) -ethyl-,5-dimethyl-6-propylnonan i) -methylpentyl j) 5-(-methylpropyl)nonan = isobutylnonan (složitější rozvětvený alkyl dáváme za číselný lokant do kulatých závorek) ) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

23 ykloalkany ) a) methylcyklobutan b) -ethyl--methylcyklopentan c),-dimethylcyklohexan d) cyklopropyl e) cyklooktan ) a) b) c) d) e) Alkeny a alkyny ) a) hex--en b) pent--en--yn c),-dimethylbut--en d) -ethyl--methylpent--en e) buta-,-diyn f) hex--yn g) cyklobuten h) 7-methylcyklohepta-,,5-trien i),5-diethyl-,-dimethylhepta-,6-dien j),,5,5-tetramethylhept--yn k),,6-triethyl-6-methylokt--yn l) 5-vinylcyklopenta-,-dien m) -methylcyklobuten ) a) b) c) d) e) f)

24 g) ykloalkeny ) a) -ethyl--methylnaftalen b) fenyl c),5-xylyl d),-diethylnaftalen e),,5-trimethylbenzen (triv.: mesitylen) f),-difenylpropan [(-fenylpropyl)benzen] g) -butyl--ethyl--isopropylbenzen h) -vinylanthracen ) a) b) c) d) e) f) g) h) jiná možnost názvu: -(,5- dimethylhexyl)naftalen

25 Literatura: [] Fikr J., Kahovec J., Názvosloví organické chemie. (Rubico, Olomouc 00) [] onza J., Mareček A., hemie pro čtyřletá gymnázia.díl. (Nakladatelství Olomouc, Olomouc 998) [] Pacák J., Procvičujeme organickou chemii. (Karolinum, Praha 99) [] Blažek J., Melichar M., Přehled chemického názvosloví. (SPN, Praha 986) [5] Kotlík B., Růžičková K., hemie II v kostce. (Fragment, Praha 997) [6] Pacák J., Jak porozumět organické chemii. (Karolinum, Praha 997) [7] Dundr M., Klímová., Znáte organickou chemii? (Prospektrum, Praha 997) [8] Vacík J. a kol., Přehled středoškolské chemie. (SPN, Praha 990) [9] Červinka O., Dědek V., Ferles M., Organická chemie. (SNTL, Praha 98)

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Základy organické chemie

Základy organické chemie Základy organické chemie Trocha historie vyčleněna mezi 18-19. stoletím M. Lomonosov, A. Lavoisier studium procesu hoření, org. látky vznikají v organismech účinkem živé síly ( vis vitalis ) F. Wöhler,

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách

Chemie. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 133 1.ročník: 35 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 34 týdnů po 2 hodinách Učební osnova předmětu Chemie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 1.ročník: 5 týdnů po 1 hodině 2.ročník: 4

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN Přírodní zdroje organických sloučenin můžeme rozdělit do 2 základních skupin: 1) RECENTNÍ (současné) např. dřevo, živočišné tkáně 2) FOSILNÍ (pravěké) ropa, zemní

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 28.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 28.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 28.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_06_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Testy k procvičení Základy organické chemie

Testy k procvičení Základy organické chemie 1. Které z uvedených vzorců představují organické sloučeniny? C 6 H 12 O 6 (A), Na 2 CO 3 (B), NH 2 CONH 2 (C), CuSO 4 (D), HCI 3 (E), CO (F), C 2 H 6 (G) a) ABCE b) ACDG c) ACEG d) ACFG 2. Typické vaznosti

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. 1.Redoxní reakce - Charakteristika redoxních reakcí - Oxidační a redukční činidlo ná pojmy oxidace, redukce, redox reakce, dokáže

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka září listopad určí společné a rozdílné vlastnosti látek žák pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Pracovní listy

ORGANICKÁ CHEMIE Pracovní listy RGANIKÁ EMIE Pracovní listy Mgr. Renata ančíková, RNDr. Miroslava ermanová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Z.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic B S A Uhlovodíky... 6 Alkany...

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I

Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Gymnázium Botičská Sbírka atraktivních úloh z organické chemie I Úvod do organické chemie, uhlovodíky, halogenderiváty, dusíkaté deriváty Tuto sbírku úloh sestavil Petr Šíma, učitel Gymnázia Botičská v

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy:

1. Několik základních pojmů ze středoškolské matematiky. Na začátku si připomeneme následující pojmy: Opakování středoškolské matematiky Slovo úvodem: Tato pomůcka je určena zejména těm studentům presenčního i kombinovaného studia na VŠFS, kteří na středních školách neprošli dostatečnou průpravou z matematiky

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 03.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

CHEMIE (8. a 9. ročník)

CHEMIE (8. a 9. ročník) CHEMIE (8. a 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučování chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí jejich každodenního života a biologických procesů. Při výuce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny

Pracovní list: Karbonylové sloučeniny Pracovní list: Karbonylové sloučeniny 1. Doplň schéma rozdělení karbonylových sloučenin: karbonylové sloučeniny obsahují skupinu obsahují skupinu koncovka je koncovka je např. např. 2. Označ červeně ketony

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 1. Základní pojmy a veličiny v chemii MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE PROFILOVÁ ZKOUŠKA 2014/2015 Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, směs, chemicky čistá látka, sloučenina, typy soustav a jejich

Více

Chemická vazba Něco málo opakování Něco málo opakování Co je to atom? Něco málo opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

MO 1 - Základní chemické pojmy

MO 1 - Základní chemické pojmy MO 1 - Základní chemické pojmy Hmota, látka, atom, prvek, molekula, makromolekula, sloučenina, chemicky čistá látka, směs. Hmota Filozofická kategorie, která se používá k označení objektivní reality v

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Chemie Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Chemie Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014

Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 říjen Oct září Sep Období Month Vyučovací předmět / Subject: Chemie Třída / Class: VIII. Prováděcí plán / Unit Plan Školní rok / School Year 2013/2014 Vyučující / Teacher: Bc. Barbora Svátková, Clive Allen

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: Z.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA TABULEK U SZ Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 JAKÁ MUSÍ BÝT TABULKA věcně správná s srozumitelná jednoznačná úsporná přehledná musí mít pěkný vzhled

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, řazení rezistorů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 203 Klíčová slova: rezistor,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Chemické formáty. Bedřich Košata

Chemické formáty. Bedřich Košata Chemické formáty Bedřich Košata SMILES Simplified Molecular Input Line Entry Specification Navržen pro použití lidmi Podobná normálnímu zápisu chemických struktur Umožňuje ale nevyžaduje kanonickou formu

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny Názvosloví pokud je karboxylováskupina součástířetězce, sloučenina mákoncovku -ovákyselina. Pokud je mimo řetězec má sloučenina koncovku karboxylová kyselina. butanová kyselina cyklohexankarboxylová

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: SLOŽENÍ A STRUKTURA ATOMU Vývoj názorů na stavbu atomu, historický a současný model atomu. Atomové jádro, radioaktivita, typy záření, přirozená a umělá radioaktivita, nuklid, izotopy, historie

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně v běžných třídách

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

Organická chemie. Stručný úvod do stereochemie. Ing. Libuše Arnoštová, CSc. ÚLB, 1.LF UK

Organická chemie. Stručný úvod do stereochemie. Ing. Libuše Arnoštová, CSc. ÚLB, 1.LF UK rganická chemie Stručný úvod do stereochemie Ing. Libuše Arnoštová, CSc. ÚLB, 1.LF UK Jednotlivé kapitoly chemické strukturní teorie : 1. Nauka o konstituci Elementární složení C,,,N,S V menší míře kovy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto SUBSTITUČNÍ DERIVÁTY KARBOXYLOVÝCH O KYSELIN R C O X karboxylových kyselin - substituce na vedlejším uhlovodíkovém řetězci aminokyseliny - hydroxykyseliny

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina

anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Opakování názvosloví anorganických sloučenin Iontové rovnice MUDr.Jan Pláteník, PhD Stavba hmoty: Atom Molekula Ion Sloučenina Směs (dispersní soustava) 1 Atom Nejmenšíčástice prvku, která vykazuje jeho

Více