Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky"

Transkript

1 Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Miroslav Bambas

2 Obsah Obsah... Alkany... Alkany s nerozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkany... Alkany s rozvětveným řetězcem... Tabulka : Alkyly... Tabulka : Násobící předpony... Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:... Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem:...5 Tabulka : Semisystematické názvy...6 Tabulka 5: Alkyly...6 Příklady k procvičení:...7 ykloalkany...9 Příklady k procvičení:...9 Alkeny a alkyny...0 Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem...0 Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami...0 Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem...0 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem... Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly... Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků... ykloalkeny... Příklady k procvičení:... Aromatické uhlovodíky... Tabulka : Triviální názvy arenů... Tabulka : Aryly...7 Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly...9 Příklady k procvičení:...0 Výsledky... Literatura:...

3 Alkany Alkany jsou nasycené acyklické (alifatické) uhlovodíky, které obsahují pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je nn +, kde n je počet uhlíkových atomů v molekule alkanu. Názvosloví alkanů je základem názvosloví všech organických sloučenin. Molekuly alkanů mohou obsahovat nerozvětvený i rozvětvený řetězec. nerozvětvený řetězec rozvětvený řetězec Alkany s nerozvětveným řetězcem První čtyři alkany methan, ethan, propan, butan mají názvy triviální, názvy ostatních se tvoří zpravidla z řeckého nebo latinského základu číslovek a z přípony an. Alkany tvoří homologickou řadu s homologickým přírůstkem. Tabulka : Alkany Počet atomů uhlíků Název alkanu Strukturní vzorec Racionální zkrácený vzorec Molekulový vzorec Methan Ethan 6 Propan 8 Butan 0 5 Pentan 5 6 exan 6

4 7 eptan Oktan Nonan Dekan 8 Undekan 9 Dosekán 0 Tridekan 0 Ikosan 8 0 Triakontan n Alkan n n+ Alkany s rozvětveným řetězcem Postranní řetězce rozvětvených alkanů jsou tvořeny uhlovodíkovými zbytky (substituenty), které značíme R. Odvozujeme je teoretickým odtržením vodíku od uhlíku alkanů s nerozvětveným řetězcem a v jejich názvu nahradíme koncovku an koncovkou yl. Jednovazné substituenty nazýváme alkyly. Tabulka : Alkyly název Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec methan ethan 6 propan 8 butan 0 pentan 5 alkan n n+

5 název methyl ethyl propyl butyl pentyl alkyl Alkan Racionální vzorec Sumární vzorec n n+ Než se pustíme do vytváření názvů a vzorců budeme potřebovat znát a umět použít násobící předpony, která vyjadřuje počet stejných substituentů nebo násobných vazeb stejného typu ve sloučenině. V následující tabulce tyto předpony nalezneme. Ve sloupci A jsou předpony = základní číslovky (např.: čtyři tetra-), které označují počet identických již dále nesubstituovaných skupin. Ve sloupci B jsou předpony pro násobné číslovky (např.: čtyřikrát tetrakis-), které používáme pro vyjádření počtu substituentů, které jsou dále samy substituované. Nakonec ve sloupci nalezneme předpony, které označují počet opakujících se kruhů ve svazcích kruhů. Tabulka : Násobící předpony Číslo Číselný termín A B (mono-) - - di- bis- bi- tri- tris- ter- tetra- tetrakis- kvater- 5 penta- pentakis- kvinkve- 6 hexa- hexakis- sexi- 7 hepta- heptakis- septi- 8 okta- oktakis- okti- 9 nona- nonakis- novi- 0 deka- dekakis- decipříklad dimethyl- bis(dimethylpentyl)- bifenyl Kuchařka pro vytvoření názvu acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Při pojmenování alkanů s rozvětveným řetězcem určíme nejdříve nejdelší nerozvětvený řetězec = hlavní řetězec a očíslujeme ho přirozenými čísly počínaje jedničkou tak, aby místa větvení měla co nejmenší číslo. Mějme tento vzorec: lavní řetězec obsahuje 8 uhlíkových atomů název tedy bude končit příslušným alkanem, tedy slovem oktan.

6 ) Pojmenujeme příslušné postranní řetězce, které jsou navázány na uhlovodík (v našem případě oktan). V našem vzorci jsou to alkyly: třikrát methyl (dva na uhlíku s číslem a jeden na uhlíku s číslem 5) a jednou ethyl (na uhlíku s číslem 5). V názvu se tedy před slovem oktan umístí trimethyl a ethyl. Alkyly seřadíme abecedně (podle anglické abecedy). Rozhodující je počáteční písmeno bez ohledu na násobící předpony di-, tri-, atd. V případě shody rozhoduje písmeno druhé, atd. V našem názvu tedy: ethyl a trimethyl. Náš název tedy zatím je: ethyltrimethyloktan. ) Před každý alkyl napíšeme číselný lokant (tedy číslo uhlíku, kam je alkyl navázán) a oddělíme jej od názvu spojovníkem. Je-li více alkylů jednoho druhu, musí se jako číselné lokanty vypsat všechna čísla uhlíků, kam jsou alkyly navázány, a oddělujeme tato čísla čárkou. Nejen číselné lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem, toto platí i obráceně: název oddělujeme spojovníkem od následujícího číselného lokantu. Název posledního alkylu se k názvu uhlovodíku označujícímu hlavní řetězec připojuje bez spojovníku a bez mezery. (Pokud můžeme očíslovat řetězec s několika alkyly různými způsoby, volíme takové očíslování, aby alkyl abecedně předřazený měl také nižší číselný lokant). Náš název je již úplný: 5-ethyl-,,5-trimethyloktan. Kuchařka pro vytvoření vzorce acyklického alkanu s rozvětveným řetězcem: ) Zapíšeme hlavní uhlíkový řetězec (bez vodíkových atomů), který odpovídá základu názvu alkanu, a očíslujeme jej. Mějme tento název:,5-dimethyl--propylheptan. (Základem je heptan, takže zapíšeme sedm uhlíků v řadě) ) K základnímu řetězci připojíme uhlovodíkové zbytky, jejichž umístění udávají číselné lokanty, počet a druh vyplývají z předpony názvu ) Vzorec doplníme vodíkovými atomy tak, aby každý atom uhlíku byl čtyřvazný Náš vzorec je kompletní. 5

7 Pro označení nejjednodušších alkanů s rozvětveným řetězcem, pokud nejsou dále substituovány, lze použít semisystematické názvy, ale systematické názvy mají přednost. Semisystematické názvy obsahují předponu iso-, popř. neo-, jejich význam a příklad užití najdeme v následující tabulce. Tabulka : Semisystematické názvy Předpona Význam předpony Typ alkanu Příklad nerozvětvený alkan... pentan iso- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... isopentan (-methylbutan) neo- Na předposledním uhlíku jsou methyly (celkem x )... neopentan (,- dimethylpropan) Někdy se stane, že alkyl je k hlavnímu řetězci připojen jiným atomem uhlíku než koncovým (obr. A), popřípadě se sám větví (obr. B). Potom řetězec takového alkylu je třeba očíslovat, a to tak, že číslo dáme tomu atomu uhlíku, kterým je alkyl vázán k hlavnímu řetězci. Tyto alkyly lze pojmenovat systematicky, např.: -methylpropyl,,-dimethylbutyl, nebo příponou yl s příslušným číselným lokantem dáváme za název alkanu, např.: propan--yl, butan--yl. Lze je také pojmenovat semisystematicky. Přehled vzorců a názvů některých rozvětvených jednovazných nasycených alkylů je uveden v následující tabulce 5 (viz. tabulka 5). Obr. A: -methylpropyl Obr. B:, -dimethylbutyl Tabulka 5: Alkyly Vzorec alkylu -methylethyl propan--yl -methylpropyl Název alkylu systematický semisystematický isopropyl isobutyl 6

8 -methylpropyl butan--yl sek-butyl (čti: sekundární butyl),-dimethylethyl terc-butyl (čti: terciární butyl) -methylbutyl isopentyl,-dimethylpropyl,-dimetylpropyl neopentyl terc-pentyl (čti: terciární pentyl) Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) g) f) h) 7

9 i) j) ) Napište vzorce: a) -methylpentan b) -ethyl-5-methyloktan c),,5-trimethylhexan d) 5-ethyl-,,-trimethyloktan e) 5-methyl--propylnonan f),,-trimethylpentan g),-dimethylpropan h),7-diethyl-,,5,6-tetramethyldekan i) isopropyl 8

10 ykloalkany ykloalkany jsou nasycené cyklické uhlovodíky, které obsahují mezi atomy uhlíků v cyklu pouze jednoduché vazby. Jejich obecný vzorec je n n. Nejmenší cyklický skelet má tři uhlíkové atomy. Uzavřený kruh uhlíkových atomů se v názvu vyjadřuje předponou cyklo- u základního alkanu. Název Molekulový vzorec Racionální vzorec Zjednodušený racionální vzorec yklopropan 6 yklobutan 8 yklopentan 5 0 yklohexan 6 Při odvozování vzorců a názvů substituovaných cykloalkanů postupujeme jako u alkanů. Polohu substituentů vyjadřujeme pouze tehdy, jsou-li alespoň dva, protože při substituci jednoho atomu vodíku jsou všechny polohy na cyklu rovnocenné. Dále název bude končit názvem příslušného cykloalkanu. Radikály odvozené odtržením jednoho vodíku od cykloalkanu nazýváme cykloalkyly (např.: cyklobutyl, cyklopentyl). Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) ) Napište vzorce: a) cyklopentyl b),-dimethylcyklobutan c),,,,5,6-hexamethylcyklohexan d) -ethyl--isopropylcyklohexan e) -cyklohexyl-,,-trimethylpentan 9

11 Alkeny a alkyny Alkeny jsou nenasycené acyklické uhlovodíky, které mezi uhlíky v řetězci obsahují jednu dvojnou vazbu a mají obecný vzorec n n. Alkadieny mají dvě dvojné vazby a obecný vzorec je n n -. Alkyny obsahují jednu trojnou vazbu a obecný vzorec je n n -. Alkeny a alkyny s nerozvětveným řetězcem Názvy nerozvětvených alkenů a alkynů tvoříme od názvu alkanů nahrazením přípony -an příponou en (jedna dvojná vazba), -adien (dvě dvojné vazby), -atrien (tři dvojné vazby), dále příponou yn (jedna trojná vazba), -adiyn (dvě trojné vazby), -atriyn (tři trojné vazby), -enyn (jedna dvojná vazba a jedna trojná vazba), apod. Řetězec opět číslujeme a to tak, aby poloha násobných vazeb byla určena co nejmenším číslem. Toto číslo vlastně vyjadřuje číslo atomu uhlíku, ze kterého násobná vazba vychází. Číselný lokant umisťujeme pouze před označení druhu násobné vazby a opět lokanty a názvy oddělujeme spojovníkem (např. but--en). Pro přípony adien, -atrien, -adiyn, -atriyn, atd. přesouváme z této přípony písmeno a před číselný lokant a za lokantem pak již zbyde jen přípona dien, -trien, -diyn, -triyn, atd. Tabulka 7: Uhlovodíky s násobnými vazbami Vzorec Název but--yn buta-,-dien okta-,,5,7-tetraen Jsou-li v molekule současně dvojné i trojné vazby, pak (můžeme-li si vybrat) označíme dvojnou vazbu nižším číselným lokantem a v názvu uvádíme vždy dvojnou vazbu před vazbu trojnou pent--en--yn hexa-,-dien-5-yn Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Při odvozování názvů alkenů a alkynů volíme jako hlavní řetězec ten s největším počtem násobných vazeb. (V případě rovnosti počtu násobných vazeb volíme ten, který má největší počet uhlíkových atomů). lavní řetězec očíslujeme tak, aby lokanty násobných vazeb byly co nejmenší čísla. Můžeme-li si vybrat, vybereme to číslování, které přisuzuje uhlovodíkovým zbytkům nižší čísla. Uhlovodíkové zbytky navázané na hlavní řetězec uvádíme v abecedním pořadí před pojmenování hlavního řetězce; platí zde stejná pravidla jako u pojmenování alkanů. Příklady pojmenování vzorců uvádí následující tabulka. 0

12 Tabulka 8: Alkeny a alkyny s rozvětveným řetězcem Vzorec Název butylhexa-,,5-trien,,5,5-tetramethylhept--yn -ethyl--propylhexa-,-dien-5-yn Od nenasycených uhlovodíků můžeme odtržením jednoho nebo i více vodíkových atomů tvořit uhlovodíkové zbytky (substituenty). Uhlovodíkový zbytek od alkenů se nazývá alkenyl a od alkynů alkynyl. Jednovazné substituenty označujeme příponou -yl, dvojvazné příponami -diyl, -ylen, -yliden a trojvazné příponami -triyl, -ylidyn. Přehled nejužívanějších alkenylů a alkynylů je uveden v následující tabulce. Tabulka 9: Alkenyly a alkynyly Počet uhlíků Vzorec Název s příponou -yl, diyl, -triyl -ylen -yliden, -ylidyn Triviální název methylen methyliden methylidyn ethylen ethyliden ethylidyn ethenyl vinyl ethen-,- diyl propan-,- diyl propyliden (vinylen)

13 isopropyliden propylidyn prop--en-- yl allyl Triviální názvy se používají k pojmenování pouze následujících nenasycených acyklických uhlovodíků. Tabulka 0: Triviální názvy nenasycených acyklických uhlovodíků Vzorec systematický triviální ethen ethylen (nedoporučuje se používat) ethyn acetylen propadien allen -methylbuta-,-dien isopren

14 ykloalkeny ykloalkeny jsou nenasycené cyklické uhlovodíky obsahující dvojnou vazbu. Jejich obecný vzorec je n n -. Při odvozování názvu postupujeme velmi podobně jako u cykloalkanů, avšak číslujeme polohu násobných vazeb co nejmenšími čísly přednostně před polohou substituentů. V případě jedné dvojné vazby nečíslujeme cyklus. Např.: správně nesprávně Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) ) Napište vzorce: a) -methylcyklopenten b) hex--en-5-yn c),-dimethylhexa-,-dien-5-yn d) 5-ethyl-5,6,6trimethylhept--yn e) penta-,-diyn f) -vinylhept--en-5-yn g),-dimethylcyklopenten

15 Aromatické uhlovodíky Aromatické uhlovodíky, jiným názvem areny, jsou uhlovodíky, které splňují podmínky aromatického charakteru: ) molekula je cyklická a atomy tvořící kruh leží v jedné rovině ) existují alespoň dvě její struktury, z nichž jednu od druhé odvodíme myšleným posunem π elektronů, popř. volných elektronových párů, po celém obvodu kruhu ) celkový počet π elektronů (včetně volných elektronových párů), které se účastní myšleného posunu, musí splňovat ückelovo pravidlo, které říká, že tento počet se rovná n +, kde n = 0,,,. atd. V molekulách dochází k delokalizaci π, kterou označujeme ve vzorci tenčím kruhem vepsaným doprostřed cyklu. Nejjednodušším arenem je benzen 6 6 a od něj se odvozují další areny nahrazením jednoho nebo více vodíkových atomů uhlovodíkovými zbytky, nebo připojením dalších benzenových jader za vzniku vícejaderných kondenzovaných arenů. Základní areny mají vžité triviální názvy: Tabulka : Triviální názvy arenů Vzorec Název 6 6 benzen naftalen anthracen

16 Fenanthren 8 chrysen Některé substituované areny mají vžité triviální názvy. toluen kumen styren mesitylen Substituované areny lze pojmenovat semisystematickými názvy podle substitučního principu. Tento název se skládá z triviálního názvu základního arenu a z předpony, která vyjadřuje polohu a druh substituentu. Polohu substituentu označujeme co možná nejmenšími čísly (v případě jediného substituentu na benzenu není třeba číslovat, automaticky má číslo jedna) a substituenty uvádíme v abecedním pořadí jejich názvů bez ohledu na násobící předpony. methylbenzen ethylbenzen -ethyl--methyl--propylbenzen toluen 5

17 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) V případě stejných substituentů na benzenu odvodíme název arenu od benzenu.,-dimethylbenzen,-diethylbenzen,-divinylbenzen Vzájemnou polohu dvou substituentů lze také vyjádřit pomocí předpon ortho- (poloha,), meta- (poloha,) a para- (poloha,). Při psaní názvů tyto předpony zkracujeme. Uvádíme pouze jejich první písmena, tedy o-, m-, p-. Např.:,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen,-dimethylbenzen o-dimethylbenzen m-dimethylbenzen p-dimethylbenzen triviální názvy: o-xylen m-xylen p-xylen V případě různých substituentů na benzenu odvodíme název arenu od vyššího triviálního názvu, tj, toluen, styren, atd. -ethylstyren p-ethylstyren 6

18 -methylnaftalen, (všechny vzorce jsou identické) Někdy je vhodné vyjádřit aren jako substituent, a to při tvorbě názvů arenů substituovaných dlouhými postranními řetězci. Substituenty odvozené z molekul arenů se nazývají aryly a mají v názvu opět koncovku yl. Názvy nejběžnějších arylů jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka : Aryly Aren Aryl a jeho název 6 5 fenyl benzen,-fenylen,-fenylen,-fenylen o-fenylen m-fenylen p-fenylen -tolyl -tolyl -tolyl o-tolyl m-tolyl p-tolyl -methylfenyl - methylfenyl - methylfenyl toluen benzyl benzyliden benzylidyn 7

19 styren styryl o-xylen,-xylyl,-xylyl,5-xylyl naftalen -naftyl * -naftyl * -anthryl * -anthryl * anthracen 9 9-anthryl * * nepoužíváme název naftalen--yl, ale stažený název -naftyl, obdobně je tomu i u anthracenu. Dále nepoužíváme starší označení poloh řeckými písmeny α, β. 8

20 Názvy arylů uvedených v tabulce používáme při pojmenovávání takových uhlovodíků, kdy v jejich molekule je k jednomu acyklickému řetězci připojeno několik arylů. Pojmenováváme je jako acyklické uhlovodíky se substituenty aryly. Příklady takových uhlovodíků jsou v následují v tabulce: Tabulka : yklické uhlovodíky se substituenty aryly Vzorec Název,-difenylbutan (-fenylbutyl)benzen difenylmethan benzylbenzen trifenylmethan benzhydrylbenzen,-difenylethen stilben (-fenylvinyl)benzen bifenyl (viz. tabulka násobící předpony) -fenyl-,-dimethylhex--en (,-dimethylhex--enyl) benzen 9

21 Příklady k procvičení: ) Pojmenujte: a) b) c) d) e) f) g) h) ) Napište vzorce: a) benzyl b) p-xylen c) -ethyl--methyl--propylbenzen d),-diethyl--methylbenzen e) -naftyl f),5-dimethyl--(-naftyl)hexan g) -ethyl--fenyl--methylbenzen h) bifenyl 0

22 Výsledky Alkany ) a),-dimethylpentan b),,,-tetramethylbutan c),-dimethylpentan d),,6-trimethyloktan e) -ethyl-,,5-trimethylpentan f) -ethyl-,-dimethylhexan g) -ethyl-,5,5,6-tetramethylnonan h) -ethyl-,5-dimethyl-6-propylnonan i) -methylpentyl j) 5-(-methylpropyl)nonan = isobutylnonan (složitější rozvětvený alkyl dáváme za číselný lokant do kulatých závorek) ) a) b) c) d) e) f) g) h) i)

23 ykloalkany ) a) methylcyklobutan b) -ethyl--methylcyklopentan c),-dimethylcyklohexan d) cyklopropyl e) cyklooktan ) a) b) c) d) e) Alkeny a alkyny ) a) hex--en b) pent--en--yn c),-dimethylbut--en d) -ethyl--methylpent--en e) buta-,-diyn f) hex--yn g) cyklobuten h) 7-methylcyklohepta-,,5-trien i),5-diethyl-,-dimethylhepta-,6-dien j),,5,5-tetramethylhept--yn k),,6-triethyl-6-methylokt--yn l) 5-vinylcyklopenta-,-dien m) -methylcyklobuten ) a) b) c) d) e) f)

24 g) ykloalkeny ) a) -ethyl--methylnaftalen b) fenyl c),5-xylyl d),-diethylnaftalen e),,5-trimethylbenzen (triv.: mesitylen) f),-difenylpropan [(-fenylpropyl)benzen] g) -butyl--ethyl--isopropylbenzen h) -vinylanthracen ) a) b) c) d) e) f) g) h) jiná možnost názvu: -(,5- dimethylhexyl)naftalen

25 Literatura: [] Fikr J., Kahovec J., Názvosloví organické chemie. (Rubico, Olomouc 00) [] onza J., Mareček A., hemie pro čtyřletá gymnázia.díl. (Nakladatelství Olomouc, Olomouc 998) [] Pacák J., Procvičujeme organickou chemii. (Karolinum, Praha 99) [] Blažek J., Melichar M., Přehled chemického názvosloví. (SPN, Praha 986) [5] Kotlík B., Růžičková K., hemie II v kostce. (Fragment, Praha 997) [6] Pacák J., Jak porozumět organické chemii. (Karolinum, Praha 997) [7] Dundr M., Klímová., Znáte organickou chemii? (Prospektrum, Praha 997) [8] Vacík J. a kol., Přehled středoškolské chemie. (SPN, Praha 990) [9] Červinka O., Dědek V., Ferles M., Organická chemie. (SNTL, Praha 98)

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Rozdělení podle typu sloučeniny názvosloví uhlovodíků názvosloví derivátů uhlovodíků podle způsobu odvození názvu názvosloví triviální názvosloví

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií

Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Studijní materiál (nejen) pro studenty středních škol a gymnázií Martin Klejch 2005 2006 Obsah Obsah...1 Slovo úvodem...3 Uhlovodíky...5 Alifatické uhlovodíky...5 Alkany...6 Alkeny, Alkyny...13 Jedno

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba,

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Wichterlovo gymnázium, strava-poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ PRA DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZVSLVÍ A ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V RGANICKÉ CEMII PAVEL CZERNEK TMÁŠ KRCŇÁK JARSLAV VERLÍK strava 2006 Recenze:

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKANY Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkany. V rámci

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy?

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? ROPA A JEJÍ SLOŽENÍ 1. Najdětě v učebnici odpovědi na následující otázky: a. Jak vznikla ropa? b. Jaké je chemické složení ropy? c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? d. Doplňte

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Z.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. HEMIE Organická

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Základy organické chemie

Základy organické chemie Základy organické chemie Trocha historie vyčleněna mezi 18-19. stoletím M. Lomonosov, A. Lavoisier studium procesu hoření, org. látky vznikají v organismech účinkem živé síly ( vis vitalis ) F. Wöhler,

Více

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Organická chemie Uhlovodíky Ročník 8. Anotace Aktivita slouží k upevnění učiva na téma základní uhlovodíky.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma).

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma). ALKANY, CYKLOALKANY UHLOVODÍKY ALIFATICKÉ (NECYKLICKÉ) CYKLICKÉ NASYCENÉ (ALKANY) NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.) ALICYKLICKÉ (NEAROMA- TICKÉ) AROMATICKÉ (ARENY) NASYCENÉ (CYKLO- ALKANY) NENASYCENÉ (CYKLOALKENY

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 19.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_Ch_OCH Ročník: II. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Organická

Více

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE

NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE NÁZVSLVÍ RGANIKÉ EMIE Typy vzorců: kyselina octová ethanol Sumární (molekulový) Stechiometrický (empirický) Strukturní (konstituční) o racionální (funkční) o strukturní - prostý - elektronový - geometrický

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule

b) strukturní- znázorňují vazby mezi atomy a jejich uspořádání - C C C C - c) racionální vyjadřují druh a počet atomů v molekule ORGANICKÁ CHEMIE Zabývá se zkoumáním organických sloučenin. Organické sloučeniny - sloučeniny, ve kterých jsou vázáné atomy uhlíku a většinou i vodíku. Některé z nich obsahují i vázaný O, N, S, P, méně

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH1

SADA VY_32_INOVACE_CH1 SADA VY_32_INOVACE_CH1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Danou Tkadlecovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: tkadlecova@szesro.cz Základy názvosloví anorganických sloučenin

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_110_Alkany AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 9., 20. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Uhlovodíky ČÍSLO PROJEKTU:

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY C OH COOH. řešení. uhlovodíkový zbytek. KARBOXYLOVÝCH funkčních skupin. - obsahují 1 či více KARBXYLVÉ KYSELINY - obsahují 1 či více KARBXYLVÝCH funkčních skupin. - nejvyšší organické oxidační produkty uhlovodíků řešení R CH R C H R = uhlovodíkový zbytek 1 KARBXYLVÉ KYSELINY Dělení dle: a) typu

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +.

Dusíkové pravidlo. Počet dusíků m/z lichá m/z sudá 0, 2, 4,... (sudý) EE + OE +. Dusíkové pravidlo Základní formulace (platí pro M R a OE +. ): lichá M R = lichý počet dusíků v molekule sudá M R = sudý počet dusíků v molekule nebo nula Pro ionty EE + přesně naopak: lichá hodnota m/z

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

ALKENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012. Ročník: devátý

ALKENY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKENY Datum (období) tvorby: 13. 8. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkeny. V rámci

Více

Organická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory)

Organická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory) UNIVERZITA PARDUBIE Fakulta chemickotechnologická Katedra organické chemie rganická chemie 1 (pro posluchače kombinovaného studia oboru Speciální chemickobiologické obory) Ing. Petr Šimůnek, Ph. D. ZÁKLADNÍ

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Petra Holzbecherová

Více

3. V nádobách na obrázku č. 2 jsou látky, které můžeme mít doma. Některé z nich jsou anorganické

3. V nádobách na obrázku č. 2 jsou látky, které můžeme mít doma. Některé z nich jsou anorganické Ukázky z pracovních listů z organické chemie 3. V nádobách na obrázku č. 2 jsou látky, které můžeme mít doma. Některé z nich jsou anorganické a některé jsou organické. Dokážeš je roztřídit a zapsat do

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou:

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Podle původu rozlišujeme polymery přírodní a syntetické. Přírodní polymery jsou: MAKROMOLEKULÁRNÍ LÁTKY (POLYMERY) Makromolekuly jsou molekulové systémy složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce tvoří pravidelně se opakující části,

Více

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké Organická chemie Obor chemie zabývající se přípravou, vlastnostmi a použitím organických sloučenin. Organická sloučenina o Původní představou bylo, že je to sloučenina, která se vyskytuje v rostlinných

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník

Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Repetitorium anorganické a organické chemie Ch51 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová

CH 3 -CH 3 -> CH 3 -CH 2 -OH -> CH 3 -CHO -> CH 3 -COOH ethan ethanol ethanal kyselina octová KARBOXYLOVÉ KYSELINY Karboxylové kyseliny jsou sloučeniny, v jejichž molekule je karboxylová funkční skupina: Jsou nejvyššími organickými oxidačními produkty uhlovodíků: primární aldehydy uhlovodíky alkoholy

Více

No. 1 MW=106. No. 2 MW=156 [C 6 H 5 ] + [M-H] + M CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1

No. 1 MW=106. No. 2 MW=156 [C 6 H 5 ] + [M-H] + M CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1 No. 1 [C 6 H 5 ] + [M-H] + 77 105 106 MW=106 CHO [C 4 H 3 ] + 51 M+1 50 100 150 No. 2 M+1= 4.2 / 64.1*100 = 6.6% : 1.1 = 6*C M+2= 63.7 / 64.1*100 = 99.4% = Br 51 77 [C 6 H 5 ] + [C 4 H 3 ] + MW=156 Br

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny

Uhlovodíky s trojnými vazbami. Alkyny Uhlovodíky s trojnými vazbami alkyny právě jedna trojná vazba, necyklické... Obecné vlastnosti trojné vazby Skládá se z jedné vazby σ a dvou vazeb π. Učební text, Hb 2010 Maximální elektronová hustota

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup

ZS Purkynova Vyskov. Mgr. Jana Vašíèková / vasickova@zspurkynova.vyskov.cz Pøedmìt Chemie Roèník 9. Klíèová slova Uhlovodíky Oèekávaný výstup Chemie Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 05 March 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 Názvosloví uhlovodíkù Významné anorganické kyseliny Významné oxidy Deriváty uhlovodíkù halogenderiváty Kyslíkaté

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Chemický vzorec je zápis chemické látky. Izolovaný atom se zapíše značkou prvku. Fe atom železa Molekula je svazek atomů. Počet atomů v molekule

Více

Základy chemického názvosloví

Základy chemického názvosloví Základy chemického názvosloví Oxidační číslo O. č. je počet elementárních nábojů částice Elementární náboj je nejmenší možný Hodnota 1,602. 10-19 C e - má jeden záporný elementární náboj P + má jeden kladný

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

Deriváty karboxylových kyselin

Deriváty karboxylových kyselin Deriváty karboxylových kyselin Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Alena Jirčáková Substituční deriváty karboxylových kyselin:

Více

Opakování učiva organické chemie Smart Board

Opakování učiva organické chemie Smart Board Opakování učiva organické chemie Smart Board VY_52_INOVACE_200 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie ročník: 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul.

Teorie hybridizace. Vysvětluje vznik energeticky rovnocenných kovalentních vazeb a umožňuje předpovědět prostorový tvar molekul. Chemická vazba co je chemická vazba charakteristiky chemické vazby jak vzniká vazba znázornění chemické vazby kovalentní a koordinační vazba vazba σ a π jednoduchá, dvojná a trojná vazba polarita vazby

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE

Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Příloha č. 1 Technická specifikace přístrojů k zadávací dokumentaci Plynové chromatografy a analyzátory k pokusným jednotkám pro projekt UniCRE Část A Chromatograf PZ1 Popis systému: Dvoukanálový GC systém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_148 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA

P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA P Ř ÍRODOVĚ DECKÁ FAKULTA ORGANICKÁ CEMIE I ING. RUDOLF PETER, CSC. OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSA PŘ EDMĚ TU Úvod... 3 1. Alkany...

Více

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin.

Elektronové posuny. Indukční efekt (I-efekt) Indukční a mezomerní efekt. I- efekt u substituovaných karboxylových kyselin. Indukční efekt (I-efekt) posun vazebných σ elektronů v kovalentních Elektronové posuny Indukční a mezomerní efekt vazbách vyvolaný (indukovaný) polární kovalentní vazbou týká se jen σ vazeb účinek klesá

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Organická chemie. bakalářský směr. prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Organická chemie. bakalářský směr. prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická rganická chemie bakalářský směr prof. Ing. Antonín Klásek, DrSc. ZLÍ 2006 ecenzoval: doc. Dr. Jan laváč, PhD. Antonín Klásek, 2006 ISB 80 7318 483-4

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany VY_32_INOVACE_CHE_254 Alkany a cykloalkany Autor: Jiřina Borovičková Ing. Použití: 9. třída Datum vypracování: 10.2.2013 Datum pilotáže: 12.3.2013 Metodika: Zopakovat charakteristiku alkanů,popsat nejběžnějí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_INOVACE_CHE_410 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ

STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ STUDIE ZAŘÍZENÍ NA PYROLYTICKÝ ROZKLAD ODPADŮ Zadavatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Zhotovitel: FITE a.s. Výstavní 2224/8 709 51 Ostrava

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Redoxní reakce Jsou to chem. reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce.

Redoxní reakce Jsou to chem. reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce se skládá z oxidace a redukce. Chemické reakce 1) Zákon zachování hmotnosti Součet hmotností výchozích látek a produktů se během chemické reakce nemění. 2) Zákon zachování energie Energie při chemických reakcích nevzniká ani nezaniká,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

Učitelé učitelům: náměty, pomůcky a věcičky pro chemické hračičky. Renata Šulcová

Učitelé učitelům: náměty, pomůcky a věcičky pro chemické hračičky. Renata Šulcová Renata Šulcová Učitelé učitelům: náměty, pomůcky a věcičky pro chemické hračičky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta, KUDCH Praha 2006-2013 e-mail: rena@natur.cuni.cz Význam aktivizací v

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 18.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_16_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 27.03.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Ethery, thioly a sulfidy

Ethery, thioly a sulfidy Ethery, thioly a sulfidy Úvod becný vzorec alkoholů je R--R. Ethery Názvosloví etherů Názvy etherů obsahují jména alkylových a arylových sloučenin ze kterých tvořeny v abecedním pořadí následované slovem

Více

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ

DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ DERIVÁTY - OPAKOVÁNÍ Doplňte k názvu derivátu uhlovodíku charakteristickou skupinu: alkohol Název derivátu Charakteristická skupina nitroderivát karboxylová kyselina aldehyd halogenderivát keton Doplňte

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 23.4..2013

Více

ALKENY Jsou to alifatické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou v molekule obecného vzorce

ALKENY Jsou to alifatické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou v molekule obecného vzorce UHLOVODÍKY S DVOJNÝMI VAZBAMI UHLOVODÍKY ALIFATICKÉ (NECYKLICKÉ) CYKLICKÉ NASYCENÉ (ALKANY) NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.) ALICYKLICKÉ (NEAROMA- TICKÉ) AROMATICKÉ (ARENY) NASYCENÉ (CYKLO- ALKANY) NENASYCENÉ

Více

Alkany jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby.

Alkany jsou uhlovodíky, které v otevřeném uhlíkatém řetězci mají mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. 1.Uhlovodíky Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku. ROZDĚLENÍ Nasycené Uhlovodíky Nenasycené alkany cykloalkany alkeny alkiny areny (aromatické uhlovodíky.) 1.1 Nasítené 1.1.1 - Alkány

Více

Organická chemie - úvod

Organická chemie - úvod rganická chemie - úvod Trocha historie Původní dělení hmoty: Neživá anorganická Živá organická Rozdělení chemie na organickou a anorganickou objevy a isolace látek z přírodních materiálů.w.scheele(1742-1786):

Více

Alkany. Typická reakce alkenů. Radikálová substituce. Průběh elektrofilní adice. Průběh elektrofilní adice. Průběh elektrofilní adice

Alkany. Typická reakce alkenů. Radikálová substituce. Průběh elektrofilní adice. Průběh elektrofilní adice. Průběh elektrofilní adice Alkany nepolární, nerozpustné ve vodě málo reaktivní dehydrogenace 3 3 2 = 2 2 Radikálová substituce Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení vazby) l l l l Propagace (reakce radikálu s alkanem alkylový

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta. Organická chemie. Doc. Čermák. Obecná část

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta. Organická chemie. Doc. Čermák. Obecná část Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta rganická chemie Doc. Čermák 2014 becná část Proč nás bolí svaly po cvičení v posilovně? o je v pilulce proti bolení hlavy, kterou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Vodík - maturitní otázka z chemie

Vodík - maturitní otázka z chemie Vodík - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Únor 18, 2015 http://biologie-chemie.cz/vodik-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Vodík P?edm?t: Chemie P?idal(a): Ivana K. Zna?ka: H El.

Více

Stručné základy názvosloví organických sloučenin

Stručné základy názvosloví organických sloučenin Stručné základy názvosloví organických sloučenin V názvosloví organických sloučenin existují názvy systematické, tradiční semisystematické (propanol, benzoová kyseliny ) a triviální. Triviální názvy (-

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY KARBXYLVÉ KYSELINY kyslíkaté deriváty uhlovodíků v jejichž molekulách se vyskytuje jedna nebo více karboxylových skupin karboxylová skupina vzniká spojením karbonylové a hydroxylové skupiny rozlišujeme:

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE

NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE NOMENKLATURA A TERMINOLOGIE Chem. Listy 92, 415-429(1998) NOMENKLATURA REGULÁRNÍCH DVOUPRAMENNÝCH ORGANICKÝCH ŽEBŘÍKOVITÝCH POLYMERŮ A SPIROPOLYMERŮ (Doporučení IUPAC, 1993) Česká komise pro makromolekulami

Více

Karboxylové kyseliny karbo xylová

Karboxylové kyseliny karbo xylová Karboxylové kyseliny Karboxylové kyseliny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků. Mají karboxylovou charakteristickou skupinu COOH. Skupina je skložena ze dvou charakteristických skupin: 1) z karbonylové skupiny

Více