15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "15. Úvod do organické chemie. AZ Smart Marie Poštová"

Transkript

1 15. Úvod do organické chemie AZ Smart Marie Poštová

2 Úvod do organické chemie Organická chemie je chemií sloučenin uhlíku, mimo sloučeniny (doplňte) 1828 Wöhler: NH 4 CNO NH 2 -CO-NH 2 Organické sloučeniny: přírodního původu nebo synteticky připravené obvykle se vyskytují ve směsích Jaký je počet známých organických sloučenin? (doplňte) Izolace: krystalizací, destilací, extrakcí, chromatograficky, (popište)

3 Elementární analýza Čistá organická látka se spálí ve speciální nádobě a ze spalných produktů, jejich druhů a množství se určí stechiometrický (=empirický) vzorec. Jinou metodou se určí molární hmotnost a porovnáním se stechiometrickým vzorcem se určí molekulový vzorec sloučeniny. Vypočítejte: Spálením 0,2036g organické sloučeniny vzniklo 0,3895g CO 2 a 0,2390g H 2 O. Je-li M(C x H y O z ) = 46, určete stechiometrický a molekulový vzorec sloučeniny.

4 Vazby v organických sloučeninách Převládají vazby kovalentní: σ jednoduché, σ + π dvojné a σ + 2π trojné. V uhlovodících: X 0,4 vazby jsou kovalentní nepolární. V derivátech uhlovodíků, při vazbě na O, N, X,, je: 0,4 < X <1,7. Vazby jsou kovalentní polární, charakterizované dipólovým momentem. Je nutné uvažovat o polaritě molekul. V iontových solích: kyselin, v alkoholátech, v oxoniových solích, je X 1,7 a vazby jsou iontové. Tyto sloučeniny jsou pevné, krystalické, rozpustné ve vodě,

5 Slabé interakce Mezi molekulami alkoholů, aminů, při tvorbě sekundární struktury peptidů, se uplatňují vodíkové můstky. Mezi molekulami nepolárních organických sloučenin působí slabé van der Waalsovy síly. Druh vazby určuje obecné vlastnosti organických sloučenin: rozpustnost ve vhodném rozpouštědle, t t, t v, Většina org. sloučenin se při t>200 C rozkládá.

6 Vaznost prvků v organických sloučeninách C čtyřvazný (v excitovaném stavu) N třívazný O dvojvazný S dvojvazná H jednovazný X jednovazné U iontů může být jiná vaznost.

7 Konstituce a konstituční izomerie Konstituce: udává způsob a pořadí v jakém jsou spojeny atomy ve sloučenině. Izomery: mají stejný sumární = molekulový vzorec, ale jinou konstituci. Konstituční izomery: a) řetězové b) polohové c) skupinové

8 Napište příklady izomerů: Řetězové pro molekulový vzorec C 5 H 12 Polohové pro molekulový vzorec C 4 H 8 a pro vzorec C 3 H 7 Cl Skupinové pro molekulový vzorec C 2 H 6 O Izomerům vyberte názvy z navržených: 2-methylbutan, ethanol, 2-chlorpropan, but-2-en, 2,2-dimethylpropan, propylchlorid, dimethylether, pentan, but-1-en

9 Stereoizomerie Konstituci je nadřazen pojem struktura. Struktura popisuje způsob uspořádání a vzájemného spojení atomů včetně orientace v prostoru. Mezi stereoizomery patří geometrické a optické izomery. Napište: cis but-2-en a trans but-2-en L-glyceraldehyd a D-glyceraldehyd

10 Klasifikace uhlovodíků 1) Acyklické (alifatické), nasycené: ALKANY rozvětvené a nerozvětvené 2) Acyklické (alifatické), nenasycené: ALKENY ALKYNY rozvětvené a nerozvětvené 3) Alicyklické nasycené: CYKLOALKANY nenasycené: CYKLOALKENY s více kruhy-bicyklické, tri tetra rozvětvené a nerozvětvené 4) Aromatické rozvětvené a nerozvětvené

11 Názvosloví uhlovodíků Alkany 1) Určíme nejdelší hlavní řetězec, očíslujeme ho tak, aby soubor lokantů vyjadřujících polohu postranních řetězců, byl co nejnižší. 2) Postranní řetězce tvoří uhlovodíkové zbytky R, které vznikají odtržením H od alkanu. Mají koncovku yl (alkyly). 3) R řadíme v názvu podle abecedy, bez ohledu na násobné předpony. 4) Mezi čísly děláme čárku, mezi čísly a názvy spojovník.

12 Napište vzorce 1) R: methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, benzyl, 2) 2,3-dimethylpentan 2,2,3,3-tetramethyl butan 4-ethyl-2,2,5-trimethylheptan 2,2,4-trimethylpentan (oktanové číslo 100) 3,4,4,5-tetramethyl-5-propyloktan

13 Názvosloví uhlovodíků Alkeny a alkyny 1) Násobné vazby mají označení: = -en, -yn dvě = -dien, dvě diyn,..= a -en-yn 2) Lokant násobné vazby vždy vyjadřuje číslo atomu uhlíku z kterého násobná vazba vychází. 3) Je-li v řetězci = a vazba, značí se poloha = nižším lokantem. 4)Hlavní řetězec musí mít co největší počet násobných vazeb. V případě rovnosti těchto vazeb, volíme řetězec s největším počtem uhlíkových atomů. R zapisujeme podle abecedy a podle polohy na očíslovaném základním řetězci.

14 Napište vzorce 1) R: methyliden, ethyliden porovnejte se zbytky: methylen, ethylen methylidyn, ethylidyn, vinyl, allyl 2) but-1-yn buta-1,3-dien pent-1-en-4-yn hexa-1,3-dien-5-yn 4-vinylhept-1-en-5-yn (zákl. ř. nejdelší při rovnosti vazeb)

15 Názvosloví uhlovodíků Alicyklické uhlovodíky (cyklické, ale ne aromatické) Mezi alicyklické uhlovodíky patří i bicyklické a spiranové uhlovodíky. 1) Základní řetězec je cyklus předpona cyklo- 2) Lokanty substituentů volíme co nejmenší. 3) Názvy substituentů řadíme podle abecedy před název základního řetězce. 4) Alicyklické uhlovodíky jsou nasycené, nenasycené, bicyklické, spiranové,

16 Napište vzorce 1) R: cyklopropyl, cyklobutyl, cyklohexyl, 2) 1-ethyl-2-methylcyklopentan 3) 1,1,2,2-tetramethylcyklobutan 4) 1-ethyl-3-methyl-4-propylcyklohexan cyklohexa-1,3-dien 3-methylcyklohex-1-en 5-methylidencyklopenta-1,3-dien

17 Bicyklické uhlovodíky Bicyklické: dva kruhy mají společné dva nebo více atomů uhlíku. Předpona bicyklo- se dá před název necyklického uhlovodíku, který má stejný počet uhlíků jako bicyklický uhlovodík. Počet uhlíků v jednotlivých řetězcích mezi vrcholy se píše do hranaté závorky (dekriptor). Čísla se píší v sestupném pořadí, oddělená tečkou. Celkový počet uhlíků je o dva větší, než součet čísel v deskriptoru! Napište: bicyklo[4.3.2]undekan undekan=11c

18 Spiranové uhlovodíky Spiranové: spojení kruhů jen jedním atomem. (latinsky spira = závit) Předpona spiro + název necyklického uhlovodíku se stejným počtem uhlíků jako má spiranový uhlovodík. V deskriptoru se uvedou ve vzestupném pořadí počty atomů C, připojených ke spiroatomu v každém kruhu, oddělené tečkou. Celkový počet atomů uhlíků je o jeden větší než v deskriptoru! Napište: spiro[3.4]oktan

19 Názvosloví uhlovodíků Aromatické uhlovodíky (areny): základní areny mají vžité semitriviální (ale lze říci i semisystematické) názvy: benzen, naftalen, anthracen, fenanthren 1) Základní řetězec je cyklus. 2) Polohu substituentů označíme co nejmenšími lokanty, v názvu je udáváme v abecedním pořadí. 3) Areny: monocyklické, polycyklické izolované, polycyklické kondenzované 4) Uhlovodíkové zbytky od arenů nazýváme aryly

20 Napište vzorce 1) R: fenyl, 1-naftyl, 2-naftyl, 2) 2-ethyl-1-methyl-4-propylbenzen 1-methylnaftalen 2-ethylnaftalen isopropylbenzen (kumen) vinylbenzen (styren) bifenyl anthracen fenanthren

21 Napište vzorce Uhlovodíky, v jejichž molekule je k jednomu acyklickému řetězci připojeno několik arylů, se pojmenují jako deriváty acyklického uhlovodíku: Například: 1,4-difenylbutan trimethylmethan

22 Reakce organických sloučenin Pro reakce organických sloučenin platí stejné zákony, jako pro anorganické reakce: ZZH ZZQ zákon chemické rovnováhy: Guldbergův-Waageův kinetické rovnice, Organické reakce jsou rozmanitější, obvykle pomalejší, s výraznou změnou struktury, obvykle vzniká směs produktů. U uhlovodíků se štěpí vazby nepolární, u derivátů uhlovodíků obvykle reagují charakteristické skupiny: např. -OH, -CHO, -COOH, nebo reagují atomy C blízko takové skupiny.

23 Reakční mechanismus, reakční schéma Reakční mechanismus je pravděpodobný popis změny výchozích látek na produkty. Na molekulové úrovni zahrnuje popis aktivovaných komplexů. Je složitý. Proto se při běžném zápisu organické reakce používá reakční schéma: 1 V. L. Pr činidlo, katalyzátor, rozpouštědlo, t, p 2. vedlejší-méně důležitý produkt Schéma se nevyčísluje.

24 Typy reakcí Adice: nenasycené vazby se mění na nasycené: = Př. CH 2 =CH 2 + H 2 CH 3 CH 3 Eliminace: = Př. CH 3 CH 3 - H 2 CH 2 =CH 2 Substituce: nahrazení Př. C 2 H 5 I + NaOH C 2 H 5 OH + NaI Přesmyk: vzniká izomer Př. CH 2 =CH OH CH 3 CHO

25 Činidla zahajující organické reakce 1) Radikály: radikál je částice s nepárovým elektronem, velmi reaktivní, s krátkou dobou života. Př. H, Cl, CH 3, 2) Elektrofilní činidla: jsou kationty, nebo molekuly, kde centrální atom nesplňuje oktetové pravidlo. Př. E + : H 3 O +, Cl +, NO 2+,, AlCl 3, 3) Nukleofilní činidla: jsou anionty, nebo neutrální molekuly s volným elektronovým párem. Př. INu - : Cl -, OH -, R -,, NH 3, H 2 O,

26 Homolýza a heterolýza Homolýza: A-B A + B vznik radikálů Homolyticky se štěpí kovalentní nepolární vazba, například dodáním energie ozářením, zahřátím, V molekulách nepolárních organických sloučenin štěpí homolyticky vazbu radikálové činidlo. Heterolýza: A B A + + IB - vzniká kation a anion při heterolytickém štěpení polární vazby Reakci organických sloučenin s polárními vazbami zahajuje elektrofilní, nebo nukleofilní činidlo. A, E, S, P mohou být elektrofilní, nukleofilní, radikálové.

27 Konec patnáctého tématu

28 16. Alkany a cykloalkany AZ Smart Marie Poštová

29 Alkany, cykloalkany Alkany (parafiny) - obecný sumární vzorec: C n H 2n+2 Cykloalkany: C n H 2n n = přirozené číslo homologická řada: -CH 2 - homologický přírůstek CH 4 methan + CH 2 CH 3 CH 3 ethan + CH 2 CH 3 CH 2 CH 3 propan + CH 2 atd mimo C 1 -C 4 (g) v homologické řadě rovnoměrně roste teplota varu, teplota tání, hustota,

30 Označení atomů uhlíku v uhlíkatém řetězci přímé alkany: primární C váže 1C sekundární C váže 2C rozvětvené: terciární C váže 3C kvarterní C váže 4C

31 Fyzikální vlastnosti alkanů Alkany mají nízké teploty tání, teploty varu, mezi molekulami jsou slabé van der Waalsovy síly jsou to nepolární sloučeniny. S rostoucí relativní molekulovou hmotností roste hustota, teplota tání, teplota varu (mimo C 1 až C 4 téměř rovnoměrně o C). C 1 až C 4 (g), C 5 až C 17 (l), C 18, (s) Jsou to bezbarvé látky, lehčí než voda, nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech, například v kapalných alkanech.

32 Konformace alkanů a cykloalkanů Konformery vznikají u alkanů. Kolem σ vazeb je možná volná rotace. Nakreslete zákrytovou a nezákrytovou konformaci ethanu. Lze tyto konformace oddělit? U cykloalkanů je možná částečná rotace kolem σ vazeb od cyklohexanu výše. Nakreslete krajní možné konformace cyklohexanu: vaničkovou a židličkovou. Lze je od sebe oddělit?

33 Chemické vlastnosti Alkany jsou málo reaktivní ( dříve byly nazývané parafiny: latinsky parum affinis = málo slučivý) vazby C C, C H jsou kovalentní nepolární homologické štěpení na radikály X= X(C)- X(H) = 2,5 2,1 = 0,4 Typické reakce: Substituce radikálová halogenace, sulfochlorace, nitrace.

34 Halogenace Příklad, chlorace methanu: UV 1. iniciace: Cl 2 2Cl energii na vznik radikálů dodáme ozářením, zahřátím, 2. propagace: CH 4 + Cl CH 3 + HCl CH 3 + Cl 2 CH 3 Cl + Cl 3. terminace: Cl + CH 3 CH 3 Cl vzniká halogenderivát methylchlorid, chlormethan, Dále vzniká CH 2 Cl 2, CHCl 3, CCl 4. Fluorace, chlorace, bromace reaktivita klesá, jodace prakticky neprobíhá.

35 Sulfochlorace UV 1. iniciace: Cl 2 2 Cl 2. propagace: RH + Cl R + HCl R + SO 2 R SO 2 alkan sulfonylový radikál R SO 2 + Cl 2 RSO 2 Cl + Cl alkansulfonylchlorid 3. terminace: Cl + RSO 2 RSO 2 Cl Dále lze zásaditou hydrolýzou připravit sodnou sůl alkansulfonové kyseliny: RSO 2 Cl + H 2 O + NaOH RSO 3 Na Pokud je R dlouhé, RSO 3 Na = saponát.

36 Nitrace 1. iniciace: zahajuje NO 2, který má nepárový elektron O=N =O RH + NO 2 R + HNO 2 2. propagace: R + HNO 3 RNO 2 + OH RH + OH R + H 2 O 3. terminace: R + NO 2 RNO 2 Při propagaci vzniká směs produktů u alkanů s více C. Nejvíc vznikne: terciárních sekundárních primárních sloučenin. Napište schéma nitrace propanu a pojmenujte produkty.

37 Stabilita radikálů Stabilita klesá od terciárního, přes sekundární k primárnímu radikálu. Nejméně stabilní je methylový radikál. Nakreslete terciární butylový radikál, sekundární isopropylový radikál, ethylový radikál a methylový radikál. Zdůvodněte rozdílnou stabilitu jednotlivých radikálů pomocí +I efektu. Které nitrosloučeniny při nitraci propanu vznikne nejvíc a proč?

38 Eliminace termolýza (krakování): výroba benzinu z vyšších frakcí ropy C 16 H 34 (hexadekan) C 8 H 18 (oktan) + C 8 H 16 (okten) dehydrogenace: pomocí katalyzátorů Ni, Pt a zahřívání na teplotu C: Ni, Pt CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 2 = CH CH = CH 2 +2H 2 butan buta-1,3-dien

39 Izomerizace: Další reakce z nerozvětvených alkanů se vyrábí rozvětvené, které mají vyšší oktanové číslo. Výroba syntetického benzínu a mazacích olejů: nco + (2n+1)H C V. L. tvoří vodní plyn obohacený vodíkem C n H 2n +2 + nh 2 a katalyzátory: vzniká benzín, který má o. č. = 40, obsahuje hodně nerozvětvených alkanů a také alkoholy, aldehydy a ketony musí se proto dál upravovat. (Dnes snaha o výrobu z CO 2 ze vzduchu a H 2 O + el.en. )

40 Příprava alkanů v laboratoři Dekarboxylací alkalických solí nasycených karboxylových kyselin: RCOONa + NaOH RH + Na 2 CO 3 Navrhněte přípravu methanu a přípravu ethanu. Napište rovnice. Budou tyto plyny redukovat Bayerovo činidlo? Budou odbarvovat bromovou vodu? Vysvětlete. Jak dokážete, že po dekarboxylaci zbyl uhličitan jako vedlejší produkt?

41 Fosilní suroviny Ropa: Ropa je tmavě hnědá až černá páchnoucí kapalina, je to směs alkanů, cykloalkanů, arenů. Zpracování: frakční destilací atmosférickou se získávají: ropné plyny, benziny, petrolej, plynový olej, vyšší olejové destiláty a mazut. Mazut se dále destiluje za sníženého tlaku na vakuové oleje. Zbytek tvoří asfalt.

42 Fosilní suroviny Uhlí: Černé uhlí se zahřívá za nepřístupu vzduchu, vzniká koks, dehet a karbonizační plyn. Koks je redukční činidlo při výrobě kovů, nebo palivo. Dehet: směs arenů Z karbonizačního plynu se vypírá čpavková voda a získává se topný plyn svítiplyn.

43 Fosilní suroviny Zemní plyn: Je ze 60-90% methan. Užívá se jako palivo, ale také jako důležitá chemická surovina. Viz informace o methanu.

44 Přehled alkanů Methan CH 4 : Výskyt: zemní plyn, důlní plyn, bioplyn, g frakce z ropy Příprava: Al 4 C H 2 O 3CH 4 + 4Al(OH) 3 (trikarbid tetrahliníku) Hoří: CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O (palivo zemní plyn) Methan je chemická surovina výroba syntézního plynu a z něho výroba org. sl. CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 Z methanu se vyrábí ethyn ( acetylen) 6CH 4 + O 2 2CO + 10H 2 + 2CH CH (acetylen, ethyn) částečná oxidace pomocí katalyzátoru

45 Přehled alkanů Ethan: Katalytickou dehydrogenací se získává ethen na výrobu PE: CH 3 CH 3 CH 2 =CH 2 + H 2 Propan a butan: dehydrogenací propen, buten, butadien polymerace. Nebo palivo. C 3 H 8 + C 4 H O 2 7CO 2 + 9H 2 O (- H o 298) r Pentany a hexany: C 5 H 12 + C 6 H 14 (l) nepolární rozpouštědlo petroleter

46 Benzin Je směs C 4 C 11 uhlovodíků, získaných destilací z ropy jako surový benzin. Musí se upravovat. Kvalitu benzinu udává oktanové číslo: heptan má okt. č. 0, isooktan (2,2,4-trimethylpentan) má okt. č. 100 Například: natural 95 pracuje ve zkušebním motoru stejně jako směs 95% isooktanu a 5%heptanu. Oktanové číslo lze zvýšit: antidetonačním činidlem, dříve (C 2 H 5 ) 4 Pb, dnes areny, alkoholy, izomerizací primárního benzínu zvýšením podílu rozvětvených uhlovodíků,

47 Další frakce z ropy Petrolej: krakováním se z něho vyrábí benzin, nebo se užívá po úpravě do tryskových leteckých motorů (letecký benzin). Plynový olej + petrolej = nafta Kvalitu nafty udává cetanové číslo. Hexadekan má cetanové číslo methylnaftalen má cetanové číslo 0. Oleje: mazací, vazelíny. Mazut: tovární palivo, nebo destilace za sníženého tlaku. Asfalt: izolace, vozovky.

48 Konec šestnáctého tématu

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička  Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2. Alkany uhlovodíky s otevřeným řetězcem a pouze jednoduchými vazbami vazby sigma, největší výskyt elektronů na spojnici jader v názvu mají koncovku an Cykloalkany uhlovodíky s uzavřeným řetězcem a pouze

Více

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o )

Názvosloví Konformace Isomerie. Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) ALKANY 1 Názvosloví Konformace Isomerie Uhlíky: primární (1 o ) sekundární (2 o ) terciární (3 o ) kvartérní (4 o ) 2 Alkany (resp. cykloalkany) jsou nejzákladnější organické sloučeniny složené pouze z

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Alklany a cykloalkany Homologická řada alkanů Nerozvětvené alkany tvoří homologickou řadu obecného vzorce C n H 2n+2, kde n jsou malá celá čísla.

Více

Alkany a cykloalkany

Alkany a cykloalkany Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Alena Jirčáková Charakteristika alkanů: Malá reaktivita, odolné chemickým činidlům Nasycené

Více

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

UHLOVODÍKY ALKANY (...) UHLOVODÍKY ALKANY (...) alifatické nasycené uhlovodíky nerozvětvené i rozvětvené mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby (σ vazby), mezi nimi úhel 109 28 název: kmen + an obecný vzorec C n H 2n + 2 tvoří

Více

Rozdělení uhlovodíků

Rozdělení uhlovodíků Rozdělení uhlovodíků 1/8 Alkany a cykloalkany Obecné vzorce: alkany C n H 2n+2, cykloalkany C n H 2n, kde n je přirozené číslo Homologický přírustek: - CH 2 - Alkany přímé ( n - alkany) rozvětvené Primární,

Více

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec Digitální učební materiál Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

Více

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza.

VLASTNOSTI ALKANŮ 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE 3. ELIMINAČNÍ REAKCE VÝZNAMNÉ ALKANY. Substituční reakce. Sulfochlorace alkanů. Termolýza. Kromě CO 2 vznikají i saze roste svítivost Substituční reakce vazby: C C C H jsou nepolární => jsou radikálové S R...radikálová substituce 3 fáze... VLASTNOSTI ALKANŮ tady něco chybí... 2. RADIKÁLOVÁ SUBSTITUCE

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 -

ALKANY. ený. - homologický vzorec : C n H 2n+2 2 - ALKANY - nasycené uhlovodíky, řetězec otevřený ený - homologický vzorec : C n H 2n+2 - názvy zakončeny koncovkou an - tvoří homologickou řadu = řada liší šící se o stále stejný počet atomů - stále stejný

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_C.3.01 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Více

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků

Organická chemie. názvosloví acyklických uhlovodíků Organická chemie názvosloví acyklických uhlovodíků Obsah definice vlastnosti organických sloučenin prvkové složen ení organických sloučenin vazby v molekulách org. sloučenin rozdělen lení organických sloučenin

Více

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

VY_32_INOVACE_29_HBENO5 Alkany reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 15. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Výroba alkanů. Reakvita alkanů, důležité

Více

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině Otázka: Areny Předmět: Chemie Přidal(a): I. Prokopová 3 podmínky: 1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině 2) musí existovat minimálně dvě možnosti uspořádání π elektronů 3)

Více

Názvosloví uhlovodíků

Názvosloví uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Varianty názvosloví: Triviální názvosloví tradiční, souvisí s výskytem

Více

Procvičování uhlovodíky pracovní list

Procvičování uhlovodíky pracovní list Procvičování uhlovodíky pracovní list 1. Uvedené uhlovodíky roztřiďte do pěti skupin. Uveďte vzorce příslušných uhlovodíků: Přiřaďte: ALKANY ALKENY ALKYNY CYKLOALKANY naftalen okten butyn butan benzen

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Fosilní zdroje

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-6 ALKANY Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONA III / 2

Více

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE:

16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 16.UHLOVODÍKY A IZOMERIE ORGANICKÝCH SLOUČENIN IZOMERIE: 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem se liší? 4) Vyber správné

Více

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C) Otázka: Uhlovodíky Předmět: Chemie Přidal(a): Majdush Obsahují ve svých molekulách pouze atomy uhlíku a vodíku Nejjednodušší org. sloučeniny Uhlík je schopný řetězit se a vytvářet tak nejrůznější řetězce,

Více

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší?

16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 16.IZOMERIE a UHLOVODÍKY 1) Co je to izomerie a jak se dělí? 2) Co je konstituce, konfigurace a konformace? 3) V čem se izomery shodují a v čem liší? 4) Urči typy konstituční izomerie. 5) Co je tautomerie

Více

CHEMIE - Úvod do organické chemie

CHEMIE - Úvod do organické chemie Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace SŠHS Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911

Více

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY

2.1 ALKANY A CYKLOALKANY Alkany se dříve nazývaly jako parafiny. Tento název vznikl spojením latinských slov parum (= málo) a affinis (= slučivý), což vystihuje jednu z hlavních vlastností alkanů (jsou málo reaktivní). Cykloalkany

Více

Typy vzorců v organické chemii

Typy vzorců v organické chemii Typy vzorců v organické chemii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Typy vzorců v organické chemii Zápis

Více

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Ropa Kondenzované uhlovodíky Nejdůležitější surovina pro výrobu organických sloučenin Nejvýznamnější surovina světové ekonomiky Výroba energie Chemické zpracování - 15 % Cena a zásoby ropy (70-100 let) Ropné krize Nutnost hledání

Více

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK

Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie. Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Reakce organických sloučenin Názvosloví organické chemie Tomáš Hauer 2.LF UK Izomerie Izomerie izomerní sloučeniny stejný sumární vzorec, různá struktura prostorové uspořádání = izomery různé

Více

18. Reakce v organické chemii

18. Reakce v organické chemii 1) homolýza, heterolýza 2) substituce, adice, eliminace, přesmyk 3) popis mechanismů hlavních typů reakcí (S R, A E, A R ) 4) příklady 18. Reakce v organické chemii 1) Homolýza, heterolýza KLASIFIKACE

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto H 3 C Vymezení arenů V aromatickém cyklu dochází k průniku orbitalů kolmých k rovině cyklu. Vzniká tzv. delokalizovaná vazba π. Stabilita benzenu

Více

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky

Názvosloví organické chemie: část 1. - uhlovodíky Názvosloví organické chemie: část. - uhlovodíky Irena Jirotková opyright istudium, 005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě

Více

Struktura organických sloučenin

Struktura organických sloučenin Struktura organických sloučenin Vzorce: Empirický (stechiometrický) druh atomů a jejich poměrné zastoupení v molekule Sumární(molekulový) druh a počet atomů v molekule Strukturní které atomy jsou spojeny

Více

Herní otázky a jejich řešení:

Herní otázky a jejich řešení: Herní otázky a jejich řešení: 1) Kde v přírodě můžeme najít methan? Methan je plyn, který je hlavní součástí zemního plynu, tvoří se také při přeměnách uhlí a dále vzniká mikrobiálním rozkladem celulosy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy?

c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? ROPA A JEJÍ SLOŽENÍ 1. Najdětě v učebnici odpovědi na následující otázky: a. Jak vznikla ropa? b. Jaké je chemické složení ropy? c. Jakým způsobem mohou být odděleny jednotlivé složky ropy? d. Doplňte

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří

Organická chemie. Rozdíl mezi organickými a anorganickými látkami účinek organické látky anorganické látky citlivé, těkavé, rozkládají se, hoří Organická chemie Organická chemie je chemie sloučenin uhlíku, kromě samotného uhlíku a některých jednoduchých sloučenin uhlíku, jako jsou CO, CO 2, H 2 CO 3, uhlčitanů, hydrogenuhličitanů a karbidů, které

Více

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace

Alkeny. Alkeny. Největšíprůmyslový význam majíethen (ethylen) a propen (propylen) jako suroviny pro další přeměny nebo pro polymerace Alkeny Dvojná vazba je tvořena jednou vazbou sigma a jednou vazbou pí. Dvojná vazba je kratší než vazba jednoduchá a všechny čtyři atomy vázané na dvojnou vazbu leží v jedné rovině. Fyzikální vlastnosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitněni výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Zpracování ropy

Více

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2

CH 2 = CH 2 ethen systematický název propen CH 2 = CH CH 3 but-1-en CH 2 = CH CH 2 CH 3 but-2-en CH 3 CH = CH CH 3 buta-1,3-dien CH 2 = CH CH = CH 2 Základní názvy organických látek alifatické nasycené alkany (příklady s nerozvětvenými řetězci) methan CH 4 ethan CH 3 CH 3 propan CH 3 CH 2 CH 3 butan CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 pentan CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování Přírodní zdroje uhlovodíků a jejich zpracování 1 Rozdělení: Přírodní zdroje org. látek fosilní - zemní plyn, ropa, uhlí (vznikají geochemickými procesy miliony let) recentní (současné) - dřevo, rostlinné

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Organická chemie, biochemie 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný

Více

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O

CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O CYKLICKÉ UHLOVODÍKY O nasycené i nenasycené uhlovodíky vytvářející kruhy- cyklické sloučeniny. Mohou vytvářet různé počty kruhů: jeden -monocyklické (nasycené i nenasycené) dva bicyklické (nasycené i nenasycené)

Více

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů.

Reakce alkanů 75. mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: Oxidace kyslíkem, hoření, tvorba hydroperoxidů. eakce alkanů 75 5. eakce alkanů Alkany poskytují především radikálové reakce (často probíhající řetězovým mechanismem), iniciované světlem nebo radikálovými iniciátory: alogenace pomocí X 2 ; bromaci lze

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie, anorganická chemie Tercie 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, Apple TV, tablety, tyčinkové a kalotové modely molekul,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

1. ročník Počet hodin

1. ročník Počet hodin SOUSTAVY LÁTEK A JEJICH SLOŽENÍ rozdělení přírodních látek a vlastnosti chemických látek soustavy látek a jejich složení STAVBA ATOMU historie pohledu na atom složení a struktura atomu stavba atomu VELIČINY

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Názvosloví v organické chemii

Názvosloví v organické chemii Názvosloví v organické chemii Anorganika - procvičování O BeF 2 a(n) 2 NaSN 5 IO 6 hydrogenfosforečnan vápenatý síran zinečnatý dusičnan hlinitý dusitan sodný hydroxid měďnatý oxid uhelnatý fluorid berylnatý

Více

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma).

V molekulách obou skupin uhlovodíků jsou atomy uhlíku mezi sebou vázány pouze vazbami jednoduchými (sigma). ALKANY, CYKLOALKANY UHLOVODÍKY ALIFATICKÉ (NECYKLICKÉ) CYKLICKÉ NASYCENÉ (ALKANY) NENASYCENÉ (ALKENY, ALKYNY APOD.) ALICYKLICKÉ (NEAROMA- TICKÉ) AROMATICKÉ (ARENY) NASYCENÉ (CYKLO- ALKANY) NENASYCENÉ (CYKLOALKENY

Více

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování

Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Organická chemie (KATA) rychlý souhrn a opakování Molekulové orbitaly hybridizace N a O Polarita vazby, induktivní efekt U kovalentní vazby mezi rozdílnými atomy, nebude elektronový pár oběma atomy sdílen

Více

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor

Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor Hydroxysloučeniny Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Alena Jirčáková Hydroxysloučeniny Dělení hydroxysloučenin: Deriváty

Více

Organická chemie 2. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.

Organická chemie 2. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. Organická chemie 2 RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. brulikova@orgchem.upol.cz 1 Pověry. zkouška z OC2 je nedavatelná nejde se dostat přes písemnou část strach ze zkoušky strach ze zkoušejících Zbytečné obavy

Více

Aromacké uhlovodíky reakce

Aromacké uhlovodíky reakce Aromacké uhlovodíky reakce Temacká oblast : Chemie organická chemie Datum vytvoření: 20. 7. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Reakce výroby nesubstuovaných

Více

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D.

Příklady k semináři z organické chemie OCH/SOCHA. Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k semináři z organické chemie /SA Doc. RNDr. Jakub Stýskala, Ph.D. Příklady k procvičení 1. Které monochlorované deriváty vzniknou při radikálové chloraci následující sloučeniny. Který z nich

Více

ORGANICKÉ SLOUČENINY

ORGANICKÉ SLOUČENINY ORGANICKÉ SLOUČENINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké

Teploty tání a varu jsou měřítkem čistoty organické sloučeniny Čisté sloučeniny tají, nebo vřou při malém teplotním rozmezí (1-2 C) a celkem vysoké Organická chemie Obor chemie zabývající se přípravou, vlastnostmi a použitím organických sloučenin. Organická sloučenina o Původní představou bylo, že je to sloučenina, která se vyskytuje v rostlinných

Více

Uhlovodíky -pracovní list

Uhlovodíky -pracovní list Uhlovodíky -pracovní list VY_52_INOVACE_195 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Uhlovodíky -pracovní list 1)Podle textu odpovězte na otázky Uhlík v uhlovodících má schopnost

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Rozdělení podle typu sloučeniny názvosloví uhlovodíků názvosloví derivátů uhlovodíků podle způsobu odvození názvu názvosloví triviální názvosloví

Více

Doplňte počet uhlíků k předponě:

Doplňte počet uhlíků k předponě: OPAKOVÁNÍ Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona Počet uhlíků Předpona Počet uhlíků Penta 5 Metha 1 Propa 3 Okta 8 Hexa 6 Deka 10 Etha 2 Buta 4 Hepta 7 Nona 9 Doplňte počet uhlíků k předponě: Předpona

Více

17. Organické názvosloví

17. Organické názvosloví 17. Organické názvosloví 1) základní info 2) základní principy názvosloví uhlovodíků a organických sloučenin 3) izomerie a formy izomerie 4) řešení praktických příkladů 1) Základní info * Organická chemie

Více

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil

Organické názvosloví. LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů. Jiří Pospíšil Organické názvosloví LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Přehled Typy vzorců Sumární, empirický, etc. Uhlovodíky a jejich názvosloví Nasycené Nenasycené cyklické Aromatické sloučeniny a jejich

Více

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Chemie - Sexta, 2. ročník

Chemie - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Reakce a činidla v organické chemii I v organické chemii platí, že reakce je děj při němž dochází ke změně složení a vlastností látek. Při reakcích

Více

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení? ALKOLY, FENOLY A ETHERY Kvašení 1. S použitím literatury nebo internetu odpovězte na následující otázky: a. Jakým způsobem v přírodě vzniká etanol? Napište rovnici. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_14

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í KARBONYLOVÉ SLOUČENINY = látky, které obsahují karbonylovou skupinu Aldehydy mají skupinu C=O na konci řetězce, aldehydická skupina má potom tvar... Názvosloví aldehydů: V systematickém názvu je zakončení

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH29

DUM VY_52_INOVACE_12CH29 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH29 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011

PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 Kód uchazeče:... Datum:... PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2011 30 otázek maximum: 60 bodů čas: 60 minut 1. Napište názvy anorganických sloučenin: (4

Více

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

ALKENY NENASYCENÉ UHLOVODÍKY ALKENY NENASYCENÉ ULOVODÍKY 1 ALKENY - mají ve svých molekulách alespoň jednu dvojnou vazbu- C=C homologický vzorec : C n 2n názvy od alkanů zakončeny koncovkou en CYKLOALKENY - homologický vzorec : C

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_359_Uhlovodíky Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 LRR/CHPB2 Chemie pro biology 2 Reakce a reakční mechanismy v organické chemii Lucie Szüčová Osnova: homolytické a heterolytické

Více

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty:

Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: ALKOHOLY, FENOLY A ANALOGICKÉ SIRNÉ SLOUČENINY Jednou z nejdůležitějších skupin derivátů uhlovodíků jsou sloučeniny obsahující jednovazné hydroxylové skupiny OH, proto hydroxyderiváty: Obecný vzorec hydroxysloučenin

Více

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety)

Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Metodika pro učitele Reakce organických sloučenin (teoretické cvičení s tablety) Základní charakteristika výukového programu: Délka: 3 4 vyučovací hodiny (VH); možnost vybrat pouze určité kapitoly Věková

Více

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Ch - Uhlovodíky VARIACE Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukových materiálů je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý

ALKANY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ALKANY Datum (období) tvorby: 12. 7. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s alkany. V rámci

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty

Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty Úvod Karboxylové kyseliny jsou nejdůležitější organické kyseliny. Jejich funkční skupina je karboxylová skupina a tento název je složen ze slov karbonyl a

Více

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY

(Z)-but-2-en 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY 2.2 ALKENY A CYKLOALKENY Pro alkeny se dříve používalo označení olefiny. Tento název vznikl spojením latinských slov oleum (= ropa) a affinis (= slučivý), a to díky jejich výrobě z ropy. Alifatické acyklické

Více

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HALOGENDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ R X, Ar - X Obsahují ve svých molekulách vazbu uhlík-halogen (C-X) -I > +M Například : chlormethan, methylchlorid trichlormethan, chloroform trijodmethan, jodoform chlorid uhličitý,

Více

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková HYDROXYDERIVÁTY Alkoholy -OH skupina vázána na uhlíkový atom alifatického řetězce Fenoly -OH skupina vázána na uhlíku, který je součástí aromatického

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Investice do rozvoje vzdělávání Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Investice do rozvoje vzdělávání

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

4. Tvorba názvů v organické chemii

4. Tvorba názvů v organické chemii 4. Tvorba názvů v organické chemii Systematický substituční název organické sloučeniny tvořený morfémy lze rozdělit na kmen, předpony (prefixy), přípony (safixy) a lokanty. Kmen je taková část názvu, která

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/11 Zdroje uhlovodíků Střední

Více

Halogenderiváty. Halogenderiváty

Halogenderiváty. Halogenderiváty Názvosloví Halogeny jsou v názvu vždy v předponě. Trichlormethan mátriviálnínázev CHLOROFORM Podle připojení halogenu je dělíme na primární sekundární a terciární Br Vazba mezi uhlíkem a halogenem je polarizovaná

Více

Aminy a další dusíkaté deriváty

Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy a další dusíkaté deriváty Aminy jsou sloučeniny příbuzné amoniaku, u kterých jsou nahrazeny jeden, dva nebo všechny tři atomy vodíku alkylovými nebo arylovými skupinami. Aminy mají stejně jako amoniak,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr.

Více

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby. T-7 Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu:

Více

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření)

2.3.2012. Oxidace. Radikálová substituce alkanů. Elektrofilní adice. Dehydrogenace CH 3 CH 3 H 2 C=CH 2 + 2 H. Oxygenace (hoření) xidace alkanů Dehydrogenace Reaktivita alkanů xidace Radikálová substituce 3 3 2 = 2 2 xygenace (hoření) 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 Radikálová substituce alkanů Iniciace (vznik radikálu, homolytické štěpení

Více

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY

UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 29. září 2013 Název zpracovaného celku: UHLOVODÍKY UHLOVODÍKY Uhlovodíky organické sloučeniny, jejichž molekuly obsahují pouze atomy uhlíku

Více

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium Vyučovací předmět - Chemie 4. ročník - seminář Vzdělávací obor - Člověk a příroda

Více