Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotaních titul a programových píležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihoeská hospodáská komora Husova 9, eské Budjovice Tel.: (sekretariát úadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:...2 NOVINKY:...2 PIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PESHRANINÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ...23 O MONITORINGU DOTANÍCH TITUL A PROGRAMOVÝCH PÍLEŽITOSTÍ...27 Novinky: Operaní program Cíl Evropská územní spolupráce eská republika Rakousko Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Grantové programy Akního plánu Programu rozvoje kraje 2008 Jihoeského kraje 3. vlna Pipravované výzvy: Regionální operaní program NUTS II Jihozápad 3. výzva konec ervna 2008 všechny oblasti podpory krom oblasti podpory 2.1 Operaní program Podnikání a Inovace 7. dubna PROSPERITA kvten 2008 SPOLUPRÁCE, ICT v podnicích, INOVACE-projekt íjen MARKETING, EKO-ENERGIE, ROZVOJ Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost duben 2008 oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb kvten 2008 oblast podpory 3.4 Rovné píležitosti žen a muž na trhu práce a sladní pracovního a rodinného života kvten oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik erven 2008 oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zamstnanosti erven 2008 oblast podpory 3.3 Integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce Program rozvoje venkova 4. kolo píjmu žádostí opatení III.1.3 Podpora cestovního ruchu 2 z 27

3 1. Cestovní ruch - v souasné dob není pro tuto oblast vyhlášen žádný program Zpt na obsah 2. Infrastruktura Operaní program Doprava Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. ervence 2007 první výzvy pro pedkládání projekt pro erpání prostedk z Operaního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají tchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí sít TEN-T vetn železniních uzl Typy podporovaných projekt: modernizace tranzitních koridor pokraování výstavby dalších úsek sít TEN-T modernizace rozhodujících železniních uzl na síti TEN-T rekonstrukce dalších železniních tratí zaazených do sít TEN-T za úelem zajištní požadovaných parametr realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 1.2 Zajištní interoperability na stávajících železniních tratích, zajištní souladu s TSI a rozvoj systém Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zavádní technologií pro dálkové ovládání zabezpeovacího zaízení a ízení dopravy projekty zamené na zvýšení bezpenosti provozu novými dokonalejšími technologickými zaízeními projekty zamené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpenosti cestování projekty zamené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní doprav Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury, i státní investorská org. zízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sít TEN-T Typy podporovaných projekt: pokraování ve výstavb dalších úsek sít TEN-T modernizace a zkapacitnní již provozovaných úsek kategorie D, R a ostatních silnic I. tíd sít TEN-T realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví a ke zvýšení bezpenosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpeností a plynulostí provozu. Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 3 z 27

4 3.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí mimo sí TEN-T Typy podporovaných projekt: modernizace dležitých tratí a železniních uzl, vetn budování peložek rekonstrukce dalších železniních tratí, v. zajištní interoperability a budování peložek rekonstrukce a rozvoj peshraniních úsek (na území R) postupná elektrizace dalších železniních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí vetn navázání na drážní systémy regionální a mstské hromadné dopravy pípadn jejich kombinace realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. tídy mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zajištní kvalitní sít silnic I. tídy projekty zamené na modernizaci a odstraování závad na silnicích I. tídy projekty zamené na postupnou implementaci telematických systém na silnicích I. tídy projekty zamené na budování obchvat a zklidování dopravy v obydlené zástavb projekty zamené na zabezpeení dostatené kapacity silniní infrastruktury v píhraniních a citlivých oblastech projekty zamené na realizaci technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv již dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpenosti silniního provozu silnic I. tídy Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objekt na stávající vodní cest projekty zamené na rozvoj vodních ástí pístav projekty zamené na vybavenost stávajících vodních cest chybjícími objekty pro vyšší a bezpenjší využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreaní i sportovní projekty zamené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkních parametr vodní dopravy ešením problém splavnosti a bezpenosti plavebního provozu na dopravn významných vnitrozemských vodních cestách Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury a editelství vodních cest R Velikost podpory u všech oblastí je max. 85 % uznatelných náklad projektu. Více informací na Zpt na obsah 4 z 27

5 3. Financování podnikání Zvýhodnný regionální úvr v Jihoeském kraji Program Program zvýhodnných regionálních úvr pro drobné a malé podnikatele v Jihoeském kraji eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace malý podnikatel Zpsobilé výdaje: - poízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci) - poízení dlouhodobého nehmotného majetku - poízení zásob, v. drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek - poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj - DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnný úvr Max. do výše 1 mil. K Úroková sazby 5 % p. a. Doba splatnost až 5 let Zajiš ován smnkou vystavenou píjemcem podpory avalovanou nejmén jednou FO nebo PO Regionální pracovišt eské Budjovice Husova 9, eské Budjovice, tel.: , Poboka Praha Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel.: , fax: , M-záruky k programm START a ZÁRUKA Od zahájila eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s., poskytování nového typu záruk pro podnikatele, tzv. M-záruky. M-záruka pedstavuje kvalitní, vysoce likvidní, cenov velmi dostupný typ záruky, kterou mže podnikatel nabídnout úvrující bance a usnadnit si tak získání úvru a posílit svoji pozici pi jednání s úvrující bankou o cen úvru. Záruky jsou poskytovány do výše 70 % jistiny úvru (80 % pro zaínající podnikatele). Výše zaruovaného úvru je omezena na 5 mil. K. Cena záruky iní 0,1 % p. a. z výše záruky. M-záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru) poskytovaná v programu ZÁRUKA je urena pro získaní úvr k široké škále podnikatelských projekt financovaných s využitím investiních i provozních bankovních úvr. M-záruka spojená s finanním píspvkem k zaruovanému úvru má omezenjší použití. Je urena pouze pro zaínající podnikatele (program START) a pro podnikatele, kteí realizují projekty ve strukturáln postižených regionech (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybrané ásti nkterých dalších kraj). Zaruovaný úvr musí být poskytnut na dobu delší než 3 roky. 5 z 27

6 M-záruku lze uplatnit pouze k úvrm bank, které mají s MZRB uzavenu dohodu o spolupráci. Více informací na ZÁRUKA Program záruk pro malé a stední podnikatele Program Operaní program Podnikání a Inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Píjem žádosti Místo realizace eská republika s výjimkou území hl. msta Prahy Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Malí a stední podnikatelé Zpsobilými výdaji, ke kterým mže být erpán zaruovaný úvr: a) poízení a rekonstrukce DHM (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci), b) poízení DNM, c) poízení zásob, vetn drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, d) poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. Zaruovaný úvr, ke kterému je poskytnuta pouze zvýhodnná záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru), mže být použit na koupi podniku v konkurzu (podle obchodního zákoníku). DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnná záruka Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru Zvýhodnná záruka - pro podnikatele s mén než 250 zamstnanci, až do výše 80% jistiny zaruovaného úvru na investiní úvry i úvry na poízení zásob. Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru - pro podnikatele s mén než 50 zamstnanci. Tato záruka je poskytnuta k úvrm do 5 mil. K a s dobou splatnosti úvru delší než 3 roky. Finanní píspvek ve výši 10 % vyerpaného zaruovaného úvru je vyplácen podnikatelm realizujícím své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech s vyšší nezamstnanosti. Získání píspvku je podmínno ukonením realizace projektu do 2 let od uzavení smlouvy o záruce. Zpt na obsah 6 z 27

7 4. Oblast investice, technologie NEMOVITOSTI I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádosti: do 10 msíc od potvrzení úspšné Registraní žádosti Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Píjemce podpory Podnikatel (FO i PO), obec, kraj Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Projekt pípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investin pipravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt urený k pronájmu c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoení dokumentace projektové pípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c) Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K (v pípad projektu vyhotovení projektové dokumentace 500 tis. 50 mil. K) Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % - územn samosprávný celek max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 2 mld. K Další informace Bezplatná tel. linka ICT a strategické služby I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní Píjemce podpory zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Pedmt podpory Podporované aktivity: e) tvorba nových IS/ICT ešení a aplikací f) zakládání a rozvoj center sdílených služeb g) zakládání a rozvoj center zákaznické podpory h) zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobk a technologií 7 z 27

8 Forma podpory Velikost podpory Další informace Dotace 2 75 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 500 mil. K Bezplatná tel. linka Program ICT 7. Rámcový program Dne 3. prosince byla vyhlášena 3. výzva v programu ICT v rámci 7. Rámcového programu. Výzva je zamena na tyto témata: 1. Challenge 2: Cognitive systems, interaction, robotics; rozpoet 97 mld. EUR téma ICT Cognitive systems, interaction, robotics, 2. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma ICT Digital libraries and technology-enhanced learning 3. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma: ICT Intelligent content and semantics 4. FET Proactive - ICT Science of complex systems for socially intelligent ICT; rozpoet 20 mld. EUR 5. FET Proactive - ICT Embodied intelligence; rozpoet 20 mld. EUR 6. FET Proactive - ICT ICT forever yours; rozpoet 20 mld. EUR 7. Horizontal support action - ICT International cooperation; rozpoet 5 mld. EUR 8. Horizontal support action - ICT Transnational cooperation of NCPs ; rozpoet 3 mld. EUR Celková alokace výzvy iní 265 mld. EUR výzvy: 8. dubna 2008 Více informací na Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb Vláda R Czechinvest Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace eská republika Píjemce podpory PO se sídlem na území R nebo organizaní složka zahraniní osoby umístná na území R Pedmt podpory a) Centra strategických služeb centra zákaznické podpory, centrum sdílených služeb, centra pro vývoj softwaru, experní a ešitelská centra pro informaní a telekomunikaní technologie a high-tech opravárenská centra b) Technologická centra vývoj a inovace high-tech výrobk a technologií, v. specifického software Investice ve výši min. 10 mil. K Vytvoení a obsazení nových pracovních míst pro min.: 8 z 27

9 Forma podpory Velikost podpory Další informace Datum vyhlášení Místo realizace Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - 20 zamstnanc v pípad investice do vybudování ne rozšíení centra pro vývoj software a expertního a ešitelského centra - 30 zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení technologického centra - 50 zamstnanc nových pípad investice do vybudování nebo rozšíení high-tech opravárenského centra a centra sdílených služeb zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení centra zákaznické podpory Dotace na podnikatelskou innost, dotace na školení a rekvalifikaci Max. výše dotace vypotena jako procento stanovené pro jednotlivé regiony soudržnosti NUTS II ze skuten vynaložených uznatelných náklad. Program na podporu rozvoje prmyslových zón MPO R CzechInvest 15. dubna, 15. ervna, 15. záí Prbžn (do vyerpání prostedk státního rozpotu) eská republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové spolenosti, významní investoi. Školení zajiš ované urenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, poízení a píprava marketingových materiál prmyslových zón. Dotace Max K na úhradu až 80 % úeln vynaložených náklad. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument Zpt na obsah 9 z 27

10 5. Inovace, podpora VaV Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Program Akní plán Programu rozvoje Jihoeského kraje Jihoeský kraj Jihoeský kraj Datum vyhlášení do 12:00 hodin Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Malý a stední podnik, který je vhodným žadatelem o podporu v rámci pedmtných program v OPPI Pedmt podpory Podpora pípravy projekt ve vazb na komerní subjekty (MSP) se v tomto pípad týká Operaního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci OPPI je kladen draz na projekty pipravované do program POTENCIÁL, INOVACE, ŠKOLÍCÍ STEDISKA, NEMOVITOSTI, ICT v podnicích, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA. Forma podpory Velikost podpory Další informace Uznatelné náklady: - Stavebn-technická dokumentace - Stavebn-technické przkumy - Navazující dokumentace - Provádcí dokumentace technologického zaízení - Další dokumentace vedoucí k poízení hmotného i nehmotného investiního majetku, která se stává souástí hodnoty tohoto majetku a výdaj na ní je tak zaútován - Žádost do pedmtného programu - Pílohy k žádosti neinvestiní povahy (studie, projektové zámry, podnikat. zámry, audity, przkumy apod.) Grant Celková alokace 4,6 mil. K Projekty obsahující investiní zpsobilé výdaje min. 91 tis. K, max. 280 tis. K Projekty neobsahující investiní zpsobilé výdaje min. 20 tis. K, max. 154 tis. K Max. do výše podpory 56 % (malý podnik), 46 % (stední podnik) Jihoeský kraj, Odbor grant a evropské integrace, oddlení ízení grant a projekt, Bc. Markéta Pavlovská, tel.: , Jihoeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, Ing. Michal Rozkopal, tel.: , Název 7. Rámcový program Kapacity - Výzkum pro MSP Program Komunitární program Podprogram 7. Rámcový program Alokace 92,72 milion EUR 11. duben 2008 Píjemci Malé a stední podniky, sdružení, svazy, výzkumná centra, agentury, kanceláe, univerzity Oblast Inovace, výzkum, stední podniky Podrobnosti projekt v rámci 7. Rámcového programu - program "Kapacity" výzkum pro sdružení malých a stedních podnik 10 z 27

11 Zdroj cílem je zlepšit konkurenceschopnost evropského prmyslu aktivity 2.1.: Výzkum pro sdružení uritých podnik (pedevším stedních podnik) Fond na podporu výzkumu opatení A Národní vzdlávací fond, o. p. s. zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 10. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení A. Z Fondu pro podporu výzkumu budou podporovány sub-projekty v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert a organizací dárcovských stát EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eské republiky. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 12. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách Fond na podporu výzkumu opatení B Národní vzdlávací fond, o.p.s zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 17. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení B. V rámci opatení B budou podporovány sub-projekty zamené na výmnu expert, krátkodobé studijní pobyty a úast na odborných konferencích poádaných donorskými zemmi v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert mezi zemmi EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eskou republikou. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 17. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách INOVACE Projekt na ochranu práv prmyslového vlastnictví I. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy - Podnikatelský subjekt podle 2, odst. 2 Obchodního zákoníku, který je malým a stedním podnikatelem ve smyslu naízení Komise ES. 70/2001 v platném znní a dle doporuení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvtna 2003 o definici mikropodnik, malých a stedních podnik, pípadn naízení, které tyto pedpisy nahradí a podle zákona. 47/2002 Sb., o podpoe malého a stedního podnikání, v platném znní Píjemce podpory - Veejná výzkumná instituce zízená podle zákona. 341/2005 Sb., o veejných výzkumných institucích, v platném znní - Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdlávání zízené podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znní - FO dle zákona 40/1964 Sb. Obanský zákoník, pln zpsobilá k právním úkonm, která je obanem R Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Podávání pihlášek vynález v zahranií a v R 11 z 27

12 Forma podpory Velikost podpory Další informace b) Zajištní ochrany prmyslového vlastnictví ve form patent v R a zahranií, užitných vzor (pouze v pípad, že byla souasn s pihláškou užitného vzoru podána pihláška vynálezu) v R a zahranií, prmyslových vzor v zahranií a ochranných známek v zahranií Dotace tis. K Celková alokace pro tuto výzvu iní 60 mil. K Bezplatná tel. linka POTENCIÁL II. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace MPO R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (v. o. s., s. r. o., a. s., spolenost komanditní, družstvo, výrobní družstvo, spotební družstvo, jiné družstvo, družstevní podnik, píspvková organizace, evropské Píjemce podpory hospodáské zájmové sdružení, evropská spolenost) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Pedmt podpory Podporované aktivity: - založení nebo rozvoj center prmyslového výzkumu, vývoje a inovací spoívající v poízení pozemk, budov, stroj/zaízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištní aktivit tohoto centra Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K Procentuální výše dotace na zpsobilé investiní výdaje se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní mil. K Další informace Bezplatná tel. linka Dne 30. listopadu 2007 budou v rámci 7. Rámcového programu vyhlášena tato výzva: Priorita Energie - FP7-ENERGY-2008-RUSSIA - výzva zamená na spolupráci s Ruskem s uzávrkou a s rozpotem 4 mil. EUR Více informací na 12 z 27

13 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Programy: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Euratom Programy Evropského spoleenství Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Zdraví Potraviny, zemdlství a rybolov, biotechnologie Informaní a komunikaní technologie Nanovdy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostedí (vetn zmny klimatu) Doprava (vetn letectví) Sociáln-ekonomické a humanitní vdy Vesmír Bezpenost Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospch malých a stedních podnik Regiony znalostí Výzkumný potenciál Vda ve spolenosti Soudržný vývoj politik výzkumu innosti v oblasti mezinárodní spolupráce Nejaderné akce Spoleného výzkumného stediska Program Evropského spoleenství pro atomovou energii (EURATOM) Program EURATOM 50,521 mld. EUR 32,413 mld.eur 6,1 mld. EUR 1,935 mld. EUR 9,05 mld. EUR 3,475 mld. EUR 2,35 mld. EUR 1,89 mld. EUR 4,16 mld. EUR 0,623 mld. EUR 1,43 mld. EUR 1,4 mld. EUR 7,51 mld. EUR 4,75 mld. EUR 4,097 mld. EUR 1,715 mld. EUR 1,336 mld. EUR 0,126 mld. EUR 0,34 mld. EUR 0,33 mld. EUR 0,07 mld. EUR 0,18 mld. EUR 1,751 mld. EUR 2,751 mld. EUR 1,31 mld. EUR Více informací na Zpt na obsah 13 z 27

14 6. Lidské zdroje ŠKOLÍCÍ STEDISKA I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy 1) PO nebo FO vymezená dle 2, odst. 2 písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku, která má - min. 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE), piemž innost dle podporovaného NACE (OKE) aktivn vykonává - zabezpeuje projektem v tomto programu vzdlávání pro své zamstnance Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory 2) PO nebo FO osoba, která má - živnostenské oprávnní odpovídající NACE2 ( další vzdlávání) - minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti po jejichž trvání zárove mže doložit aktivní podnikatelskou innost dle živnostenského oprávnní odpovídajícímu NACE ( další vzdlávání) - zabezpeuje vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) 3) Obecn prospšná spolenost nebo obanské sdružení, které - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) 4) Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová, odvtvová nebo profesní komory které - jsou zízené dle Obchodního zákoníku nebo dle jiného právního pedpisu - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance svých len majících živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) Podporované aktivity: výstavba, poízení, rekonstrukce, modernizace prostor urených pro vzdlávání a jejich vybavení, zaízení školícími pomckami a programy a zaizovací pedmty Dotace 200 tis. 100 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % 14 z 27

15 Další informace Celková alokace pro tuto výzvu iní 400 mil. K Bezplatná tel. linka Výbrová dotaní ízení Ministerstva kultury na rok Ministerstvo kultury eské republiky vyhlásilo výbrová dotaní ízení na rok Program Podpora zahraniních kontakt v oblasti neprofesionálních umleckých aktivit Podpora regionálních kulturních tradic I. termín II. termín Více informací k jednotlivých dotaním ízení na Národní projekt Standard rozvoje lidských zdroj IIP Program Operaní program Rozvoj lidských zdroj Czech Invest Czech Invest Datum vyhlášení 14. ervna do vyerpání prostedk Místo realizace eská republika mimo Prahu Píjemce podpory podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost zpracovatelský sektor a sektory navazujících služeb, innosti v oblasti výpoetní techniky, výzkum a vývoj, výroba a rozvod elektiny, plynu a vody Pedmt podpory zavedení standardu IIP Forma podpory dotované poradenství % spolufinancování - MSP ,- K/poradenský (auditorský) den - ostatní ,- K/poradenský (auditorský) den Velikost podpory - max. výše podpory pro MSP ,- K - max. výše podpory pro ostatní ,- K Další informace nebo informaní linka Zpt na obsah 15 z 27

16 7. Peshraniní spolupráce Operaní program Cíl Evropská území spolupráce eská republika Rakousko Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn (první uzávrka ) Místo realizace eská republika - Jihoeský kraj, kraj Vysoina a Jihomoravský kraj Rakousko území Horního a Dolního Rakouska a msto Víde Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí a neziskové organizace) Prioritní osy a oblasti podpory: Prioritní osa 1 socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how 1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného asu 3. Rozvoj lidských zdroj, trh práce, vzdlávání a kvalifikace 4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 1. Doprava a regionální dostupnost 2. Životní prostedí a prevence rizik 3. Udržitelné sít a struktury institucionální spolupráce Projekty musí mít významný pozitivní dopad na eské a rakouské píhranií a zahrnovat alespo jednoho eského a jednoho rakouského partnera. Partnei jmenují ze svých ad tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat min. dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí. Tmi jsou: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Finanní podpora Celková alokace pro eskou stranu 69 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Finanní podpora z ERDF max. 85 % celk. zpsobilých výdaj rozpotu Min. výše požadovaného píspvku ERDF musí být vyšší než EUR Operaní program Nadnárodní spolupráce Stední Evropa 1. výzva Datum vyhlášení: : Operaní program podporuje nadnárodní spolupráci poskytováním finanních prostedk na spolené projekty realizované v rámci mezinárodního partnerství mezi veejnými i soukromými subjekty z Rakouska, eské republiky, Nmecka, Maarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Projektové návrhy by mly být zameny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality života prostednictvím realizace aktivit v rámci jedné i více priorit programu: inovace, dostupnost, životní prostedí a konkurenceschopnost a atraktivita mst a region. Spolenou žádost o projekt posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner, a to Spolenému technickému sekretariátu ve Vídni. 16 z 27

17 Pro první výzvu jsou alokovány prostedky ve výši 30 % z celkového rozpotu ERDF, tj. 67 milión EUR. Více informací na Blokový grant CZ 0001 Fond technické asistence v rámci FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Datum vyhlášení do 16:00 hodin Místo realizace eská republika Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - instituce veejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) - státní instituce - nevládní neziskové organizace a sociální partnei - univerzity a školy - profesní komory a svazy - další subjekty psobící ve veejném zájmu Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zízen v eské republice. Podpora spolupráce a výmny zkušeností mezi eskými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO zahrnuje následující oblasti zamení: 1. Posilování kapacity eské republiky pi poskytování rozvojové pomoci tetím zemím 2. Spolupráce pi pijímání a implementaci acquis 3. Výmna zkušeností a spolupráce s cílem zkvalitnní veejných služeb Podporované aktivity: - spolené projekty technické pomoci R a zemí EFTA - semináe a konference poádané ve spolupráci se zemmi EFTA - ssistence norských expert, penos know-how zejména v prioritních oblastech na píslušných institucích a úadech v R - studijní cesty eských pracovník na píslušné instituce/ úady v Norsku zamené na prioritní oblasti FM EHP/Norska Grant Celková alokace 1,325 mil. EUR Výše grantu max. 90 % celkových oprávnných náklad Min EUR, max EUR 70.html Program Peshraniní spolupráce Cíl 3 eská republika Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace na eské stran kraje Karlovarský, Plzeský, Jihoeský a na bavorské stran pilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním Bavorsku Píjemce podpory Vhodní žadatelé: veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace, apod.) 17 z 27

18 Pedmt podpory Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný pozitivní dopad pro eské a bavorské píhranií a zahrnovat jednoho bavorského a jednoho eského partnera. Partnei ze svých ad jmenují tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat minimáln dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Projekty pak mohou být pedkládány v rámci tchto oblastí podpory: - hospodáská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru - cestovní ruch, volný as a rekreace - profesní vzdlávání a trh práce - výchova a všeobecné vzdlávání, vda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální pée, civilní ochrana a ochrana ped katastrofami - sít (Dispoziní fond) - životní prostedí a ochrana pírody - územní plánování a rozvoj venkovského prostoru - doprava - komunikaní a informaní systémy Cílem programu je rozvoj esko-bavorského píhranií jako spoleného životního, pírodního a hospodáského prostoru, posílení konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro obyvatele. Forma podpory Finanní podpora Velikost podpory Max. 85 % Pijímány budou projekty s celkovým rozpotem nad EUR. Další informace vyzvy Program tvrtletní podpora projekt esko nmecké spolupráce esko-nmecký fond budoucnosti esko-nmecký fond budoucnosti Datum vyhlášení 2004 tvrtletn k , , , Místo realizace eská republika Píjemce podpory Žadatelé, kteí projekt realizují spolen s nmeckým resp. eským partnerem Pedmt podpory Sblížení a porozumní mezi echy a Nmci, zvýšení potu vzájemných setkání a možnost spolupráce, zejména smující do budoucna. Oblasti projekt: Mládež Školy a vzdlávání Sociální projekty a menšiny Stavební projekty Dialogy Ekologie Kultura Publikace, vda Stipendia Fondu budoucnosti Forma podpory Dotace Velikost podpory Maximáln 50% celkových náklad Další informace Ilona Rožková, tel.: z 27

19 ázev titulu Malé granty Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 1. bezna, 1. ervna, 1. záí a 1. prosince Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Standardní fondy Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 15. bezen a 15. záí - každoron Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory více než Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Zpt na obsah 19 z 27

20 8. Životní prostedí Operaní program Životní prostedí 3. výzva Ministerstvo životního prostedí R vyhlásilo prostednictvím Státního fondu životního prostedí eské republiky 3. výzvu k pedkládání žádostí o dotaci v rámci Operaního programu Životní prostedí. Píjem žádostí: Prioritní osa 1: Prioritní osa 1 (kontinuální píjem): Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodáské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblasti podpory: 1.1 Snížení zneištní vod Snížení zneištní z komunálních zdroj Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích nad 2000 EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV v aglomeracích nad 2000 EO vetn zavedení odstraování dusíku a celkového fosforu a vhodného ešení kalového hospodáství v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích nad 2000 EO Omezení v rámci výzvy: v rámci této kategorie budou pijímány pouze projekty ešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací R, na které se vztahuje naplování požadavk smrnice Rady. 91/271/EHS, o ištní mstských odpadních vod, konkrétní seznam aglomerací je nedílnou souástí vyhlášené výzvy. V rámci této kategorie budou pijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systém pouze za následujících podmínek: - navrhovaná rekonstrukce stokových systém bezprostedn souvisí s opatením, jehož cílem je napojení nového zneištní (EO) na kanalizaní systém - objem rozpotových náklad na rekonstrukce stokových systém bude nižší oproti rozpotovým nákladm na výstavbu nové kanalizace, projekty ešící pouze rekonstrukce kanalizaních systém nebudou pijatelné Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích pod EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV nebo zajištní odpovídajícího pimeného ištní v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny Omezení v rámci výzvy: pijímány budou pouze projekty ešící aglomerace, v kterých jsou v souasné dob odvádny odpadní vody kanalizaním systémem, který není zakonen OV nebo jiným odpovídajícím ištním, piemž píslušná obec má k tomuto zpsobu zneškodování odpadních vod platné povolení k vypouštní odpadních vod, resp. toto povolení má platnost alespo do Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projekt): - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdroj pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, - výstavba, rekonstrukce a dostavba pivad a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objekt sloužící veejné poteb v obcích nad 2000 obyvatel, 20 z 27

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 6. 2010 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 4. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 15. 4. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 14. 8. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 3. 1. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ

Terminologie OP LZZ Globální cíl OP LZZ Obsah prezentace Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost (2007 2013) NNO a strukturální fondy 18. 3. 2009 Karlovy Vary Obecn k OP LZZ Využívání zdroj ESF Aktuáln k OP LZZ Terminologie OP LZZ Globální

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje

Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Možnosti dotačních titulů v rámci Operačního programu životního prostředí, Programu 129 250 MZE a Krajského úřadu Pardubického kraje Porovnání alokace na PO 1 OPŽP 2007-2013 a OPŽP 2014-2020 OPŽP 2007-2013

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více