Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotaních titul a programových píležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihoeská hospodáská komora Husova 9, eské Budjovice Tel.: (sekretariát úadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:...2 NOVINKY:...2 PIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PESHRANINÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ...23 O MONITORINGU DOTANÍCH TITUL A PROGRAMOVÝCH PÍLEŽITOSTÍ...27 Novinky: Operaní program Cíl Evropská územní spolupráce eská republika Rakousko Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Grantové programy Akního plánu Programu rozvoje kraje 2008 Jihoeského kraje 3. vlna Pipravované výzvy: Regionální operaní program NUTS II Jihozápad 3. výzva konec ervna 2008 všechny oblasti podpory krom oblasti podpory 2.1 Operaní program Podnikání a Inovace 7. dubna PROSPERITA kvten 2008 SPOLUPRÁCE, ICT v podnicích, INOVACE-projekt íjen MARKETING, EKO-ENERGIE, ROZVOJ Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost duben 2008 oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb kvten 2008 oblast podpory 3.4 Rovné píležitosti žen a muž na trhu práce a sladní pracovního a rodinného života kvten oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik erven 2008 oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zamstnanosti erven 2008 oblast podpory 3.3 Integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce Program rozvoje venkova 4. kolo píjmu žádostí opatení III.1.3 Podpora cestovního ruchu 2 z 27

3 1. Cestovní ruch - v souasné dob není pro tuto oblast vyhlášen žádný program Zpt na obsah 2. Infrastruktura Operaní program Doprava Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. ervence 2007 první výzvy pro pedkládání projekt pro erpání prostedk z Operaního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají tchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí sít TEN-T vetn železniních uzl Typy podporovaných projekt: modernizace tranzitních koridor pokraování výstavby dalších úsek sít TEN-T modernizace rozhodujících železniních uzl na síti TEN-T rekonstrukce dalších železniních tratí zaazených do sít TEN-T za úelem zajištní požadovaných parametr realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 1.2 Zajištní interoperability na stávajících železniních tratích, zajištní souladu s TSI a rozvoj systém Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zavádní technologií pro dálkové ovládání zabezpeovacího zaízení a ízení dopravy projekty zamené na zvýšení bezpenosti provozu novými dokonalejšími technologickými zaízeními projekty zamené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpenosti cestování projekty zamené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní doprav Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury, i státní investorská org. zízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sít TEN-T Typy podporovaných projekt: pokraování ve výstavb dalších úsek sít TEN-T modernizace a zkapacitnní již provozovaných úsek kategorie D, R a ostatních silnic I. tíd sít TEN-T realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví a ke zvýšení bezpenosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpeností a plynulostí provozu. Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 3 z 27

4 3.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí mimo sí TEN-T Typy podporovaných projekt: modernizace dležitých tratí a železniních uzl, vetn budování peložek rekonstrukce dalších železniních tratí, v. zajištní interoperability a budování peložek rekonstrukce a rozvoj peshraniních úsek (na území R) postupná elektrizace dalších železniních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí vetn navázání na drážní systémy regionální a mstské hromadné dopravy pípadn jejich kombinace realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. tídy mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zajištní kvalitní sít silnic I. tídy projekty zamené na modernizaci a odstraování závad na silnicích I. tídy projekty zamené na postupnou implementaci telematických systém na silnicích I. tídy projekty zamené na budování obchvat a zklidování dopravy v obydlené zástavb projekty zamené na zabezpeení dostatené kapacity silniní infrastruktury v píhraniních a citlivých oblastech projekty zamené na realizaci technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv již dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpenosti silniního provozu silnic I. tídy Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objekt na stávající vodní cest projekty zamené na rozvoj vodních ástí pístav projekty zamené na vybavenost stávajících vodních cest chybjícími objekty pro vyšší a bezpenjší využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreaní i sportovní projekty zamené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkních parametr vodní dopravy ešením problém splavnosti a bezpenosti plavebního provozu na dopravn významných vnitrozemských vodních cestách Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury a editelství vodních cest R Velikost podpory u všech oblastí je max. 85 % uznatelných náklad projektu. Více informací na Zpt na obsah 4 z 27

5 3. Financování podnikání Zvýhodnný regionální úvr v Jihoeském kraji Program Program zvýhodnných regionálních úvr pro drobné a malé podnikatele v Jihoeském kraji eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace malý podnikatel Zpsobilé výdaje: - poízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci) - poízení dlouhodobého nehmotného majetku - poízení zásob, v. drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek - poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj - DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnný úvr Max. do výše 1 mil. K Úroková sazby 5 % p. a. Doba splatnost až 5 let Zajiš ován smnkou vystavenou píjemcem podpory avalovanou nejmén jednou FO nebo PO Regionální pracovišt eské Budjovice Husova 9, eské Budjovice, tel.: , Poboka Praha Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel.: , fax: , M-záruky k programm START a ZÁRUKA Od zahájila eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s., poskytování nového typu záruk pro podnikatele, tzv. M-záruky. M-záruka pedstavuje kvalitní, vysoce likvidní, cenov velmi dostupný typ záruky, kterou mže podnikatel nabídnout úvrující bance a usnadnit si tak získání úvru a posílit svoji pozici pi jednání s úvrující bankou o cen úvru. Záruky jsou poskytovány do výše 70 % jistiny úvru (80 % pro zaínající podnikatele). Výše zaruovaného úvru je omezena na 5 mil. K. Cena záruky iní 0,1 % p. a. z výše záruky. M-záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru) poskytovaná v programu ZÁRUKA je urena pro získaní úvr k široké škále podnikatelských projekt financovaných s využitím investiních i provozních bankovních úvr. M-záruka spojená s finanním píspvkem k zaruovanému úvru má omezenjší použití. Je urena pouze pro zaínající podnikatele (program START) a pro podnikatele, kteí realizují projekty ve strukturáln postižených regionech (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybrané ásti nkterých dalších kraj). Zaruovaný úvr musí být poskytnut na dobu delší než 3 roky. 5 z 27

6 M-záruku lze uplatnit pouze k úvrm bank, které mají s MZRB uzavenu dohodu o spolupráci. Více informací na ZÁRUKA Program záruk pro malé a stední podnikatele Program Operaní program Podnikání a Inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Píjem žádosti Místo realizace eská republika s výjimkou území hl. msta Prahy Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Malí a stední podnikatelé Zpsobilými výdaji, ke kterým mže být erpán zaruovaný úvr: a) poízení a rekonstrukce DHM (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci), b) poízení DNM, c) poízení zásob, vetn drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, d) poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. Zaruovaný úvr, ke kterému je poskytnuta pouze zvýhodnná záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru), mže být použit na koupi podniku v konkurzu (podle obchodního zákoníku). DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnná záruka Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru Zvýhodnná záruka - pro podnikatele s mén než 250 zamstnanci, až do výše 80% jistiny zaruovaného úvru na investiní úvry i úvry na poízení zásob. Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru - pro podnikatele s mén než 50 zamstnanci. Tato záruka je poskytnuta k úvrm do 5 mil. K a s dobou splatnosti úvru delší než 3 roky. Finanní píspvek ve výši 10 % vyerpaného zaruovaného úvru je vyplácen podnikatelm realizujícím své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech s vyšší nezamstnanosti. Získání píspvku je podmínno ukonením realizace projektu do 2 let od uzavení smlouvy o záruce. Zpt na obsah 6 z 27

7 4. Oblast investice, technologie NEMOVITOSTI I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádosti: do 10 msíc od potvrzení úspšné Registraní žádosti Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Píjemce podpory Podnikatel (FO i PO), obec, kraj Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Projekt pípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investin pipravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt urený k pronájmu c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoení dokumentace projektové pípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c) Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K (v pípad projektu vyhotovení projektové dokumentace 500 tis. 50 mil. K) Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % - územn samosprávný celek max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 2 mld. K Další informace Bezplatná tel. linka ICT a strategické služby I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní Píjemce podpory zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Pedmt podpory Podporované aktivity: e) tvorba nových IS/ICT ešení a aplikací f) zakládání a rozvoj center sdílených služeb g) zakládání a rozvoj center zákaznické podpory h) zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobk a technologií 7 z 27

8 Forma podpory Velikost podpory Další informace Dotace 2 75 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 500 mil. K Bezplatná tel. linka Program ICT 7. Rámcový program Dne 3. prosince byla vyhlášena 3. výzva v programu ICT v rámci 7. Rámcového programu. Výzva je zamena na tyto témata: 1. Challenge 2: Cognitive systems, interaction, robotics; rozpoet 97 mld. EUR téma ICT Cognitive systems, interaction, robotics, 2. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma ICT Digital libraries and technology-enhanced learning 3. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma: ICT Intelligent content and semantics 4. FET Proactive - ICT Science of complex systems for socially intelligent ICT; rozpoet 20 mld. EUR 5. FET Proactive - ICT Embodied intelligence; rozpoet 20 mld. EUR 6. FET Proactive - ICT ICT forever yours; rozpoet 20 mld. EUR 7. Horizontal support action - ICT International cooperation; rozpoet 5 mld. EUR 8. Horizontal support action - ICT Transnational cooperation of NCPs ; rozpoet 3 mld. EUR Celková alokace výzvy iní 265 mld. EUR výzvy: 8. dubna 2008 Více informací na Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb Vláda R Czechinvest Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace eská republika Píjemce podpory PO se sídlem na území R nebo organizaní složka zahraniní osoby umístná na území R Pedmt podpory a) Centra strategických služeb centra zákaznické podpory, centrum sdílených služeb, centra pro vývoj softwaru, experní a ešitelská centra pro informaní a telekomunikaní technologie a high-tech opravárenská centra b) Technologická centra vývoj a inovace high-tech výrobk a technologií, v. specifického software Investice ve výši min. 10 mil. K Vytvoení a obsazení nových pracovních míst pro min.: 8 z 27

9 Forma podpory Velikost podpory Další informace Datum vyhlášení Místo realizace Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - 20 zamstnanc v pípad investice do vybudování ne rozšíení centra pro vývoj software a expertního a ešitelského centra - 30 zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení technologického centra - 50 zamstnanc nových pípad investice do vybudování nebo rozšíení high-tech opravárenského centra a centra sdílených služeb zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení centra zákaznické podpory Dotace na podnikatelskou innost, dotace na školení a rekvalifikaci Max. výše dotace vypotena jako procento stanovené pro jednotlivé regiony soudržnosti NUTS II ze skuten vynaložených uznatelných náklad. Program na podporu rozvoje prmyslových zón MPO R CzechInvest 15. dubna, 15. ervna, 15. záí Prbžn (do vyerpání prostedk státního rozpotu) eská republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové spolenosti, významní investoi. Školení zajiš ované urenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, poízení a píprava marketingových materiál prmyslových zón. Dotace Max K na úhradu až 80 % úeln vynaložených náklad. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument Zpt na obsah 9 z 27

10 5. Inovace, podpora VaV Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Program Akní plán Programu rozvoje Jihoeského kraje Jihoeský kraj Jihoeský kraj Datum vyhlášení do 12:00 hodin Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Malý a stední podnik, který je vhodným žadatelem o podporu v rámci pedmtných program v OPPI Pedmt podpory Podpora pípravy projekt ve vazb na komerní subjekty (MSP) se v tomto pípad týká Operaního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci OPPI je kladen draz na projekty pipravované do program POTENCIÁL, INOVACE, ŠKOLÍCÍ STEDISKA, NEMOVITOSTI, ICT v podnicích, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA. Forma podpory Velikost podpory Další informace Uznatelné náklady: - Stavebn-technická dokumentace - Stavebn-technické przkumy - Navazující dokumentace - Provádcí dokumentace technologického zaízení - Další dokumentace vedoucí k poízení hmotného i nehmotného investiního majetku, která se stává souástí hodnoty tohoto majetku a výdaj na ní je tak zaútován - Žádost do pedmtného programu - Pílohy k žádosti neinvestiní povahy (studie, projektové zámry, podnikat. zámry, audity, przkumy apod.) Grant Celková alokace 4,6 mil. K Projekty obsahující investiní zpsobilé výdaje min. 91 tis. K, max. 280 tis. K Projekty neobsahující investiní zpsobilé výdaje min. 20 tis. K, max. 154 tis. K Max. do výše podpory 56 % (malý podnik), 46 % (stední podnik) Jihoeský kraj, Odbor grant a evropské integrace, oddlení ízení grant a projekt, Bc. Markéta Pavlovská, tel.: , Jihoeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, Ing. Michal Rozkopal, tel.: , Název 7. Rámcový program Kapacity - Výzkum pro MSP Program Komunitární program Podprogram 7. Rámcový program Alokace 92,72 milion EUR 11. duben 2008 Píjemci Malé a stední podniky, sdružení, svazy, výzkumná centra, agentury, kanceláe, univerzity Oblast Inovace, výzkum, stední podniky Podrobnosti projekt v rámci 7. Rámcového programu - program "Kapacity" výzkum pro sdružení malých a stedních podnik 10 z 27

11 Zdroj cílem je zlepšit konkurenceschopnost evropského prmyslu aktivity 2.1.: Výzkum pro sdružení uritých podnik (pedevším stedních podnik) Fond na podporu výzkumu opatení A Národní vzdlávací fond, o. p. s. zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 10. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení A. Z Fondu pro podporu výzkumu budou podporovány sub-projekty v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert a organizací dárcovských stát EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eské republiky. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 12. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách Fond na podporu výzkumu opatení B Národní vzdlávací fond, o.p.s zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 17. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení B. V rámci opatení B budou podporovány sub-projekty zamené na výmnu expert, krátkodobé studijní pobyty a úast na odborných konferencích poádaných donorskými zemmi v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert mezi zemmi EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eskou republikou. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 17. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách INOVACE Projekt na ochranu práv prmyslového vlastnictví I. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy - Podnikatelský subjekt podle 2, odst. 2 Obchodního zákoníku, který je malým a stedním podnikatelem ve smyslu naízení Komise ES. 70/2001 v platném znní a dle doporuení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvtna 2003 o definici mikropodnik, malých a stedních podnik, pípadn naízení, které tyto pedpisy nahradí a podle zákona. 47/2002 Sb., o podpoe malého a stedního podnikání, v platném znní Píjemce podpory - Veejná výzkumná instituce zízená podle zákona. 341/2005 Sb., o veejných výzkumných institucích, v platném znní - Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdlávání zízené podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znní - FO dle zákona 40/1964 Sb. Obanský zákoník, pln zpsobilá k právním úkonm, která je obanem R Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Podávání pihlášek vynález v zahranií a v R 11 z 27

12 Forma podpory Velikost podpory Další informace b) Zajištní ochrany prmyslového vlastnictví ve form patent v R a zahranií, užitných vzor (pouze v pípad, že byla souasn s pihláškou užitného vzoru podána pihláška vynálezu) v R a zahranií, prmyslových vzor v zahranií a ochranných známek v zahranií Dotace tis. K Celková alokace pro tuto výzvu iní 60 mil. K Bezplatná tel. linka POTENCIÁL II. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace MPO R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (v. o. s., s. r. o., a. s., spolenost komanditní, družstvo, výrobní družstvo, spotební družstvo, jiné družstvo, družstevní podnik, píspvková organizace, evropské Píjemce podpory hospodáské zájmové sdružení, evropská spolenost) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Pedmt podpory Podporované aktivity: - založení nebo rozvoj center prmyslového výzkumu, vývoje a inovací spoívající v poízení pozemk, budov, stroj/zaízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištní aktivit tohoto centra Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K Procentuální výše dotace na zpsobilé investiní výdaje se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní mil. K Další informace Bezplatná tel. linka Dne 30. listopadu 2007 budou v rámci 7. Rámcového programu vyhlášena tato výzva: Priorita Energie - FP7-ENERGY-2008-RUSSIA - výzva zamená na spolupráci s Ruskem s uzávrkou a s rozpotem 4 mil. EUR Více informací na 12 z 27

13 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Programy: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Euratom Programy Evropského spoleenství Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Zdraví Potraviny, zemdlství a rybolov, biotechnologie Informaní a komunikaní technologie Nanovdy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostedí (vetn zmny klimatu) Doprava (vetn letectví) Sociáln-ekonomické a humanitní vdy Vesmír Bezpenost Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospch malých a stedních podnik Regiony znalostí Výzkumný potenciál Vda ve spolenosti Soudržný vývoj politik výzkumu innosti v oblasti mezinárodní spolupráce Nejaderné akce Spoleného výzkumného stediska Program Evropského spoleenství pro atomovou energii (EURATOM) Program EURATOM 50,521 mld. EUR 32,413 mld.eur 6,1 mld. EUR 1,935 mld. EUR 9,05 mld. EUR 3,475 mld. EUR 2,35 mld. EUR 1,89 mld. EUR 4,16 mld. EUR 0,623 mld. EUR 1,43 mld. EUR 1,4 mld. EUR 7,51 mld. EUR 4,75 mld. EUR 4,097 mld. EUR 1,715 mld. EUR 1,336 mld. EUR 0,126 mld. EUR 0,34 mld. EUR 0,33 mld. EUR 0,07 mld. EUR 0,18 mld. EUR 1,751 mld. EUR 2,751 mld. EUR 1,31 mld. EUR Více informací na Zpt na obsah 13 z 27

14 6. Lidské zdroje ŠKOLÍCÍ STEDISKA I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy 1) PO nebo FO vymezená dle 2, odst. 2 písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku, která má - min. 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE), piemž innost dle podporovaného NACE (OKE) aktivn vykonává - zabezpeuje projektem v tomto programu vzdlávání pro své zamstnance Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory 2) PO nebo FO osoba, která má - živnostenské oprávnní odpovídající NACE2 ( další vzdlávání) - minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti po jejichž trvání zárove mže doložit aktivní podnikatelskou innost dle živnostenského oprávnní odpovídajícímu NACE ( další vzdlávání) - zabezpeuje vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) 3) Obecn prospšná spolenost nebo obanské sdružení, které - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) 4) Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová, odvtvová nebo profesní komory které - jsou zízené dle Obchodního zákoníku nebo dle jiného právního pedpisu - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance svých len majících živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) Podporované aktivity: výstavba, poízení, rekonstrukce, modernizace prostor urených pro vzdlávání a jejich vybavení, zaízení školícími pomckami a programy a zaizovací pedmty Dotace 200 tis. 100 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % 14 z 27

15 Další informace Celková alokace pro tuto výzvu iní 400 mil. K Bezplatná tel. linka Výbrová dotaní ízení Ministerstva kultury na rok Ministerstvo kultury eské republiky vyhlásilo výbrová dotaní ízení na rok Program Podpora zahraniních kontakt v oblasti neprofesionálních umleckých aktivit Podpora regionálních kulturních tradic I. termín II. termín Více informací k jednotlivých dotaním ízení na Národní projekt Standard rozvoje lidských zdroj IIP Program Operaní program Rozvoj lidských zdroj Czech Invest Czech Invest Datum vyhlášení 14. ervna do vyerpání prostedk Místo realizace eská republika mimo Prahu Píjemce podpory podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost zpracovatelský sektor a sektory navazujících služeb, innosti v oblasti výpoetní techniky, výzkum a vývoj, výroba a rozvod elektiny, plynu a vody Pedmt podpory zavedení standardu IIP Forma podpory dotované poradenství % spolufinancování - MSP ,- K/poradenský (auditorský) den - ostatní ,- K/poradenský (auditorský) den Velikost podpory - max. výše podpory pro MSP ,- K - max. výše podpory pro ostatní ,- K Další informace nebo informaní linka Zpt na obsah 15 z 27

16 7. Peshraniní spolupráce Operaní program Cíl Evropská území spolupráce eská republika Rakousko Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn (první uzávrka ) Místo realizace eská republika - Jihoeský kraj, kraj Vysoina a Jihomoravský kraj Rakousko území Horního a Dolního Rakouska a msto Víde Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí a neziskové organizace) Prioritní osy a oblasti podpory: Prioritní osa 1 socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how 1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného asu 3. Rozvoj lidských zdroj, trh práce, vzdlávání a kvalifikace 4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 1. Doprava a regionální dostupnost 2. Životní prostedí a prevence rizik 3. Udržitelné sít a struktury institucionální spolupráce Projekty musí mít významný pozitivní dopad na eské a rakouské píhranií a zahrnovat alespo jednoho eského a jednoho rakouského partnera. Partnei jmenují ze svých ad tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat min. dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí. Tmi jsou: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Finanní podpora Celková alokace pro eskou stranu 69 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Finanní podpora z ERDF max. 85 % celk. zpsobilých výdaj rozpotu Min. výše požadovaného píspvku ERDF musí být vyšší než EUR Operaní program Nadnárodní spolupráce Stední Evropa 1. výzva Datum vyhlášení: : Operaní program podporuje nadnárodní spolupráci poskytováním finanních prostedk na spolené projekty realizované v rámci mezinárodního partnerství mezi veejnými i soukromými subjekty z Rakouska, eské republiky, Nmecka, Maarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Projektové návrhy by mly být zameny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality života prostednictvím realizace aktivit v rámci jedné i více priorit programu: inovace, dostupnost, životní prostedí a konkurenceschopnost a atraktivita mst a region. Spolenou žádost o projekt posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner, a to Spolenému technickému sekretariátu ve Vídni. 16 z 27

17 Pro první výzvu jsou alokovány prostedky ve výši 30 % z celkového rozpotu ERDF, tj. 67 milión EUR. Více informací na Blokový grant CZ 0001 Fond technické asistence v rámci FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Datum vyhlášení do 16:00 hodin Místo realizace eská republika Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - instituce veejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) - státní instituce - nevládní neziskové organizace a sociální partnei - univerzity a školy - profesní komory a svazy - další subjekty psobící ve veejném zájmu Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zízen v eské republice. Podpora spolupráce a výmny zkušeností mezi eskými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO zahrnuje následující oblasti zamení: 1. Posilování kapacity eské republiky pi poskytování rozvojové pomoci tetím zemím 2. Spolupráce pi pijímání a implementaci acquis 3. Výmna zkušeností a spolupráce s cílem zkvalitnní veejných služeb Podporované aktivity: - spolené projekty technické pomoci R a zemí EFTA - semináe a konference poádané ve spolupráci se zemmi EFTA - ssistence norských expert, penos know-how zejména v prioritních oblastech na píslušných institucích a úadech v R - studijní cesty eských pracovník na píslušné instituce/ úady v Norsku zamené na prioritní oblasti FM EHP/Norska Grant Celková alokace 1,325 mil. EUR Výše grantu max. 90 % celkových oprávnných náklad Min EUR, max EUR 70.html Program Peshraniní spolupráce Cíl 3 eská republika Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace na eské stran kraje Karlovarský, Plzeský, Jihoeský a na bavorské stran pilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním Bavorsku Píjemce podpory Vhodní žadatelé: veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace, apod.) 17 z 27

18 Pedmt podpory Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný pozitivní dopad pro eské a bavorské píhranií a zahrnovat jednoho bavorského a jednoho eského partnera. Partnei ze svých ad jmenují tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat minimáln dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Projekty pak mohou být pedkládány v rámci tchto oblastí podpory: - hospodáská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru - cestovní ruch, volný as a rekreace - profesní vzdlávání a trh práce - výchova a všeobecné vzdlávání, vda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální pée, civilní ochrana a ochrana ped katastrofami - sít (Dispoziní fond) - životní prostedí a ochrana pírody - územní plánování a rozvoj venkovského prostoru - doprava - komunikaní a informaní systémy Cílem programu je rozvoj esko-bavorského píhranií jako spoleného životního, pírodního a hospodáského prostoru, posílení konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro obyvatele. Forma podpory Finanní podpora Velikost podpory Max. 85 % Pijímány budou projekty s celkovým rozpotem nad EUR. Další informace vyzvy Program tvrtletní podpora projekt esko nmecké spolupráce esko-nmecký fond budoucnosti esko-nmecký fond budoucnosti Datum vyhlášení 2004 tvrtletn k , , , Místo realizace eská republika Píjemce podpory Žadatelé, kteí projekt realizují spolen s nmeckým resp. eským partnerem Pedmt podpory Sblížení a porozumní mezi echy a Nmci, zvýšení potu vzájemných setkání a možnost spolupráce, zejména smující do budoucna. Oblasti projekt: Mládež Školy a vzdlávání Sociální projekty a menšiny Stavební projekty Dialogy Ekologie Kultura Publikace, vda Stipendia Fondu budoucnosti Forma podpory Dotace Velikost podpory Maximáln 50% celkových náklad Další informace Ilona Rožková, tel.: z 27

19 ázev titulu Malé granty Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 1. bezna, 1. ervna, 1. záí a 1. prosince Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Standardní fondy Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 15. bezen a 15. záí - každoron Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory více než Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Zpt na obsah 19 z 27

20 8. Životní prostedí Operaní program Životní prostedí 3. výzva Ministerstvo životního prostedí R vyhlásilo prostednictvím Státního fondu životního prostedí eské republiky 3. výzvu k pedkládání žádostí o dotaci v rámci Operaního programu Životní prostedí. Píjem žádostí: Prioritní osa 1: Prioritní osa 1 (kontinuální píjem): Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodáské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblasti podpory: 1.1 Snížení zneištní vod Snížení zneištní z komunálních zdroj Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích nad 2000 EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV v aglomeracích nad 2000 EO vetn zavedení odstraování dusíku a celkového fosforu a vhodného ešení kalového hospodáství v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích nad 2000 EO Omezení v rámci výzvy: v rámci této kategorie budou pijímány pouze projekty ešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací R, na které se vztahuje naplování požadavk smrnice Rady. 91/271/EHS, o ištní mstských odpadních vod, konkrétní seznam aglomerací je nedílnou souástí vyhlášené výzvy. V rámci této kategorie budou pijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systém pouze za následujících podmínek: - navrhovaná rekonstrukce stokových systém bezprostedn souvisí s opatením, jehož cílem je napojení nového zneištní (EO) na kanalizaní systém - objem rozpotových náklad na rekonstrukce stokových systém bude nižší oproti rozpotovým nákladm na výstavbu nové kanalizace, projekty ešící pouze rekonstrukce kanalizaních systém nebudou pijatelné Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích pod EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV nebo zajištní odpovídajícího pimeného ištní v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny Omezení v rámci výzvy: pijímány budou pouze projekty ešící aglomerace, v kterých jsou v souasné dob odvádny odpadní vody kanalizaním systémem, který není zakonen OV nebo jiným odpovídajícím ištním, piemž píslušná obec má k tomuto zpsobu zneškodování odpadních vod platné povolení k vypouštní odpadních vod, resp. toto povolení má platnost alespo do Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projekt): - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdroj pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, - výstavba, rekonstrukce a dostavba pivad a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objekt sloužící veejné poteb v obcích nad 2000 obyvatel, 20 z 27

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více