Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring dotaních titul a programových píležitostí"

Transkript

1 Aktualizace ke dni: Jihoeská hospodáská komora Husova 9, eské Budjovice Tel.: (sekretariát úadu) Fax: Regioprojekt, s. r. o. Pražská 223, Tábor Tel. + Fax: Mobil:

2 Obsah: OBSAH:...2 NOVINKY:...2 PIPRAVOVANÉ VÝZVY: CESTOVNÍ RUCH INFRASTRUKTURA FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ OBLAST INVESTICE, TECHNOLOGIE INOVACE, PODPORA VAV LIDSKÉ ZDROJE PESHRANINÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ...23 O MONITORINGU DOTANÍCH TITUL A PROGRAMOVÝCH PÍLEŽITOSTÍ...27 Novinky: Operaní program Cíl Evropská územní spolupráce eská republika Rakousko Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Grantové programy Akního plánu Programu rozvoje kraje 2008 Jihoeského kraje 3. vlna Pipravované výzvy: Regionální operaní program NUTS II Jihozápad 3. výzva konec ervna 2008 všechny oblasti podpory krom oblasti podpory 2.1 Operaní program Podnikání a Inovace 7. dubna PROSPERITA kvten 2008 SPOLUPRÁCE, ICT v podnicích, INOVACE-projekt íjen MARKETING, EKO-ENERGIE, ROZVOJ Operaní program Lidské zdroje a zamstnanost duben 2008 oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb kvten 2008 oblast podpory 3.4 Rovné píležitosti žen a muž na trhu práce a sladní pracovního a rodinného života kvten oblast podpory 1.1 Zvýšení adaptability zamstnanc a konkurenceschopnosti podnik erven 2008 oblast podpory 2.1 Posílení aktivních politik zamstnanosti erven 2008 oblast podpory 3.3 Integrace sociáln vylouených skupin na trhu práce Program rozvoje venkova 4. kolo píjmu žádostí opatení III.1.3 Podpora cestovního ruchu 2 z 27

3 1. Cestovní ruch - v souasné dob není pro tuto oblast vyhlášen žádný program Zpt na obsah 2. Infrastruktura Operaní program Doprava Ministerstvo dopravy vyhlásilo 9. ervence 2007 první výzvy pro pedkládání projekt pro erpání prostedk z Operaního programu Doprava. Vyhlášené výzvy se týkají tchto oblastí podpory: 1.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí sít TEN-T vetn železniních uzl Typy podporovaných projekt: modernizace tranzitních koridor pokraování výstavby dalších úsek sít TEN-T modernizace rozhodujících železniních uzl na síti TEN-T rekonstrukce dalších železniních tratí zaazených do sít TEN-T za úelem zajištní požadovaných parametr realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 1.2 Zajištní interoperability na stávajících železniních tratích, zajištní souladu s TSI a rozvoj systém Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zavádní technologií pro dálkové ovládání zabezpeovacího zaízení a ízení dopravy projekty zamené na zvýšení bezpenosti provozu novými dokonalejšími technologickými zaízeními projekty zamené na zvyšování cestovní rychlosti, bezpenosti cestování projekty zamené na zvyšování spolehlivosti a pravidelnosti v osobní a nákladní doprav Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury, i státní investorská org. zízená MD Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sít TEN-T Typy podporovaných projekt: pokraování ve výstavb dalších úsek sít TEN-T modernizace a zkapacitnní již provozovaných úsek kategorie D, R a ostatních silnic I. tíd sít TEN-T realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejné zdraví a ke zvýšení bezpenosti realizace investic do infrastruktury vedoucích ke zlepšení dohledu nad bezpeností a plynulostí provozu. Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 3 z 27

4 3.1 Modernizace a rozvoj železniních tratí mimo sí TEN-T Typy podporovaných projekt: modernizace dležitých tratí a železniních uzl, vetn budování peložek rekonstrukce dalších železniních tratí, v. zajištní interoperability a budování peložek rekonstrukce a rozvoj peshraniních úsek (na území R) postupná elektrizace dalších železniních tratí uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí vetn navázání na drážní systémy regionální a mstské hromadné dopravy pípadn jejich kombinace realizace technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví Píjemce podpory: vlastníci / správci železniní infrastruktury (provozovatelé dráhy), i státní investorská organizace zízená MD 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. tídy mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na zajištní kvalitní sít silnic I. tídy projekty zamené na modernizaci a odstraování závad na silnicích I. tídy projekty zamené na postupnou implementaci telematických systém na silnicích I. tídy projekty zamené na budování obchvat a zklidování dopravy v obydlené zástavb projekty zamené na zabezpeení dostatené kapacity silniní infrastruktury v píhraniních a citlivých oblastech projekty zamené na realizaci technických opatení vedoucích k minimalizaci vliv již dokonených staveb na jednotlivé složky životního prostedí a veejného zdraví projekty vedoucí ke zvýšení bezpenosti silniního provozu silnic I. tídy Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sít TEN-T a mimo TEN-T Typy podporovaných projekt: projekty zamené na výstavbu a rekonstrukci plavebních objekt na stávající vodní cest projekty zamené na rozvoj vodních ástí pístav projekty zamené na vybavenost stávajících vodních cest chybjícími objekty pro vyšší a bezpenjší využití vodních cest pro osobní vodní dopravu, rekreaní i sportovní projekty zamené na zlepšení stavu infrastruktury a dalších funkních parametr vodní dopravy ešením problém splavnosti a bezpenosti plavebního provozu na dopravn významných vnitrozemských vodních cestách Píjemce podpory: vlastníci / správci dotené infrastruktury a editelství vodních cest R Velikost podpory u všech oblastí je max. 85 % uznatelných náklad projektu. Více informací na Zpt na obsah 4 z 27

5 3. Financování podnikání Zvýhodnný regionální úvr v Jihoeském kraji Program Program zvýhodnných regionálních úvr pro drobné a malé podnikatele v Jihoeském kraji eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace malý podnikatel Zpsobilé výdaje: - poízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci) - poízení dlouhodobého nehmotného majetku - poízení zásob, v. drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek - poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj - DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnný úvr Max. do výše 1 mil. K Úroková sazby 5 % p. a. Doba splatnost až 5 let Zajiš ován smnkou vystavenou píjemcem podpory avalovanou nejmén jednou FO nebo PO Regionální pracovišt eské Budjovice Husova 9, eské Budjovice, tel.: , Poboka Praha Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel.: , fax: , M-záruky k programm START a ZÁRUKA Od zahájila eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s., poskytování nového typu záruk pro podnikatele, tzv. M-záruky. M-záruka pedstavuje kvalitní, vysoce likvidní, cenov velmi dostupný typ záruky, kterou mže podnikatel nabídnout úvrující bance a usnadnit si tak získání úvru a posílit svoji pozici pi jednání s úvrující bankou o cen úvru. Záruky jsou poskytovány do výše 70 % jistiny úvru (80 % pro zaínající podnikatele). Výše zaruovaného úvru je omezena na 5 mil. K. Cena záruky iní 0,1 % p. a. z výše záruky. M-záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru) poskytovaná v programu ZÁRUKA je urena pro získaní úvr k široké škále podnikatelských projekt financovaných s využitím investiních i provozních bankovních úvr. M-záruka spojená s finanním píspvkem k zaruovanému úvru má omezenjší použití. Je urena pouze pro zaínající podnikatele (program START) a pro podnikatele, kteí realizují projekty ve strukturáln postižených regionech (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj a vybrané ásti nkterých dalších kraj). Zaruovaný úvr musí být poskytnut na dobu delší než 3 roky. 5 z 27

6 M-záruku lze uplatnit pouze k úvrm bank, které mají s MZRB uzavenu dohodu o spolupráci. Více informací na ZÁRUKA Program záruk pro malé a stední podnikatele Program Operaní program Podnikání a Inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu eskomoravská záruní a rozvojová banka, a. s. Datum vyhlášení Píjem žádosti Místo realizace eská republika s výjimkou území hl. msta Prahy Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Malí a stední podnikatelé Zpsobilými výdaji, ke kterým mže být erpán zaruovaný úvr: a) poízení a rekonstrukce DHM (u píjemc podpory vedoucích úetnictví), resp. hmotného majetku a pozemk (u píjemc podpory vedoucích daovou evidenci), b) poízení DNM, c) poízení zásob, vetn drobného hmotného majetku, pokud není píjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, d) poízení drobného nehmotného majetku, pokud je píjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj. Zaruovaný úvr, ke kterému je poskytnuta pouze zvýhodnná záruka (bez finanního píspvku k zaruovanému úvru), mže být použit na koupi podniku v konkurzu (podle obchodního zákoníku). DPH je souástí píslušného zpsobilého výdaje Zvýhodnná záruka Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru Zvýhodnná záruka - pro podnikatele s mén než 250 zamstnanci, až do výše 80% jistiny zaruovaného úvru na investiní úvry i úvry na poízení zásob. Zvýhodnná záruka s finanním píspvkem k zaruovanému úvru - pro podnikatele s mén než 50 zamstnanci. Tato záruka je poskytnuta k úvrm do 5 mil. K a s dobou splatnosti úvru delší než 3 roky. Finanní píspvek ve výši 10 % vyerpaného zaruovaného úvru je vyplácen podnikatelm realizujícím své projekty ve vybraných regionech, zejména regionech s vyšší nezamstnanosti. Získání píspvku je podmínno ukonením realizace projektu do 2 let od uzavení smlouvy o záruce. Zpt na obsah 6 z 27

7 4. Oblast investice, technologie NEMOVITOSTI I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádosti: do 10 msíc od potvrzení úspšné Registraní žádosti Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Píjemce podpory Podnikatel (FO i PO), obec, kraj Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Projekt pípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investin pipravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt urený k pronájmu c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoení dokumentace projektové pípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c) Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K (v pípad projektu vyhotovení projektové dokumentace 500 tis. 50 mil. K) Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % - územn samosprávný celek max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 2 mld. K Další informace Bezplatná tel. linka ICT a strategické služby I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní Píjemce podpory zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Pedmt podpory Podporované aktivity: e) tvorba nových IS/ICT ešení a aplikací f) zakládání a rozvoj center sdílených služeb g) zakládání a rozvoj center zákaznické podpory h) zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobk a technologií 7 z 27

8 Forma podpory Velikost podpory Další informace Dotace 2 75 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní 500 mil. K Bezplatná tel. linka Program ICT 7. Rámcový program Dne 3. prosince byla vyhlášena 3. výzva v programu ICT v rámci 7. Rámcového programu. Výzva je zamena na tyto témata: 1. Challenge 2: Cognitive systems, interaction, robotics; rozpoet 97 mld. EUR téma ICT Cognitive systems, interaction, robotics, 2. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma ICT Digital libraries and technology-enhanced learning 3. Challenge 4: Digital libraries and content; rozpoet 50 mld. EUR téma: ICT Intelligent content and semantics 4. FET Proactive - ICT Science of complex systems for socially intelligent ICT; rozpoet 20 mld. EUR 5. FET Proactive - ICT Embodied intelligence; rozpoet 20 mld. EUR 6. FET Proactive - ICT ICT forever yours; rozpoet 20 mld. EUR 7. Horizontal support action - ICT International cooperation; rozpoet 5 mld. EUR 8. Horizontal support action - ICT Transnational cooperation of NCPs ; rozpoet 3 mld. EUR Celková alokace výzvy iní 265 mld. EUR výzvy: 8. dubna 2008 Více informací na Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb Vláda R Czechinvest Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace eská republika Píjemce podpory PO se sídlem na území R nebo organizaní složka zahraniní osoby umístná na území R Pedmt podpory a) Centra strategických služeb centra zákaznické podpory, centrum sdílených služeb, centra pro vývoj softwaru, experní a ešitelská centra pro informaní a telekomunikaní technologie a high-tech opravárenská centra b) Technologická centra vývoj a inovace high-tech výrobk a technologií, v. specifického software Investice ve výši min. 10 mil. K Vytvoení a obsazení nových pracovních míst pro min.: 8 z 27

9 Forma podpory Velikost podpory Další informace Datum vyhlášení Místo realizace Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - 20 zamstnanc v pípad investice do vybudování ne rozšíení centra pro vývoj software a expertního a ešitelského centra - 30 zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení technologického centra - 50 zamstnanc nových pípad investice do vybudování nebo rozšíení high-tech opravárenského centra a centra sdílených služeb zamstnanc v pípad investice do vybudování nebo rozšíení centra zákaznické podpory Dotace na podnikatelskou innost, dotace na školení a rekvalifikaci Max. výše dotace vypotena jako procento stanovené pro jednotlivé regiony soudržnosti NUTS II ze skuten vynaložených uznatelných náklad. Program na podporu rozvoje prmyslových zón MPO R CzechInvest 15. dubna, 15. ervna, 15. záí Prbžn (do vyerpání prostedk státního rozpotu) eská republika Obce, svazky obcí, kraje, rozvojové spolenosti, významní investoi. Školení zajiš ované urenou organizací, nákup technického vybavení, programového vybavení, poízení a píprava marketingových materiál prmyslových zón. Dotace Max K na úhradu až 80 % úeln vynaložených náklad. 9FE11131D C1256EC200299A41?OpenDocument Zpt na obsah 9 z 27

10 5. Inovace, podpora VaV Grantový program Podpora pípravy projekt do nových operaních program v tematické oblasti VaVaI v Jihoeském kraji s vazbou na komerní sféru Program Akní plán Programu rozvoje Jihoeského kraje Jihoeský kraj Jihoeský kraj Datum vyhlášení do 12:00 hodin Místo realizace Jihoeský kraj Píjemce podpory Malý a stední podnik, který je vhodným žadatelem o podporu v rámci pedmtných program v OPPI Pedmt podpory Podpora pípravy projekt ve vazb na komerní subjekty (MSP) se v tomto pípad týká Operaního programu Podnikání a inovace (OPPI). V rámci OPPI je kladen draz na projekty pipravované do program POTENCIÁL, INOVACE, ŠKOLÍCÍ STEDISKA, NEMOVITOSTI, ICT v podnicích, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA. Forma podpory Velikost podpory Další informace Uznatelné náklady: - Stavebn-technická dokumentace - Stavebn-technické przkumy - Navazující dokumentace - Provádcí dokumentace technologického zaízení - Další dokumentace vedoucí k poízení hmotného i nehmotného investiního majetku, která se stává souástí hodnoty tohoto majetku a výdaj na ní je tak zaútován - Žádost do pedmtného programu - Pílohy k žádosti neinvestiní povahy (studie, projektové zámry, podnikat. zámry, audity, przkumy apod.) Grant Celková alokace 4,6 mil. K Projekty obsahující investiní zpsobilé výdaje min. 91 tis. K, max. 280 tis. K Projekty neobsahující investiní zpsobilé výdaje min. 20 tis. K, max. 154 tis. K Max. do výše podpory 56 % (malý podnik), 46 % (stední podnik) Jihoeský kraj, Odbor grant a evropské integrace, oddlení ízení grant a projekt, Bc. Markéta Pavlovská, tel.: , Jihoeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního ádu a investic, Ing. Michal Rozkopal, tel.: , Název 7. Rámcový program Kapacity - Výzkum pro MSP Program Komunitární program Podprogram 7. Rámcový program Alokace 92,72 milion EUR 11. duben 2008 Píjemci Malé a stední podniky, sdružení, svazy, výzkumná centra, agentury, kanceláe, univerzity Oblast Inovace, výzkum, stední podniky Podrobnosti projekt v rámci 7. Rámcového programu - program "Kapacity" výzkum pro sdružení malých a stedních podnik 10 z 27

11 Zdroj cílem je zlepšit konkurenceschopnost evropského prmyslu aktivity 2.1.: Výzkum pro sdružení uritých podnik (pedevším stedních podnik) Fond na podporu výzkumu opatení A Národní vzdlávací fond, o. p. s. zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 10. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení A. Z Fondu pro podporu výzkumu budou podporovány sub-projekty v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert a organizací dárcovských stát EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eské republiky. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 12. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách Fond na podporu výzkumu opatení B Národní vzdlávací fond, o.p.s zprostedkovatel Fondu pro podporu výzkumu, vyhlásil dne 17. bezna výzvu k pedkládání žádostí v opatení B. V rámci opatení B budou podporovány sub-projekty zamené na výmnu expert, krátkodobé studijní pobyty a úast na odborných konferencích poádaných donorskými zemmi v oblasti výzkumu a vývoje s cílem posílit spolupráci expert mezi zemmi EHP ESVO (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a eskou republikou. Žádosti mohou být pedkládány nejpozdji do 17. kvtna Bližší informace pro žadatele a kompletní text výzvy jsou k dispozici na webových stránkách INOVACE Projekt na ochranu práv prmyslového vlastnictví I. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace Ministerstvo prmyslu a obchodu R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy - Podnikatelský subjekt podle 2, odst. 2 Obchodního zákoníku, který je malým a stedním podnikatelem ve smyslu naízení Komise ES. 70/2001 v platném znní a dle doporuení Komise 2003/361/ES ze dne 6. kvtna 2003 o definici mikropodnik, malých a stedních podnik, pípadn naízení, které tyto pedpisy nahradí a podle zákona. 47/2002 Sb., o podpoe malého a stedního podnikání, v platném znní Píjemce podpory - Veejná výzkumná instituce zízená podle zákona. 341/2005 Sb., o veejných výzkumných institucích, v platném znní - Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdlávání zízené podle zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znní - FO dle zákona 40/1964 Sb. Obanský zákoník, pln zpsobilá k právním úkonm, která je obanem R Pedmt podpory Podporované aktivity: a) Podávání pihlášek vynález v zahranií a v R 11 z 27

12 Forma podpory Velikost podpory Další informace b) Zajištní ochrany prmyslového vlastnictví ve form patent v R a zahranií, užitných vzor (pouze v pípad, že byla souasn s pihláškou užitného vzoru podána pihláška vynálezu) v R a zahranií, prmyslových vzor v zahranií a ochranných známek v zahranií Dotace tis. K Celková alokace pro tuto výzvu iní 60 mil. K Bezplatná tel. linka POTENCIÁL II. výzva Program Operaní program Podnikání a inovace MPO R CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí Píjem plných žádostí Místo realizace eská republika mimo hl. m. Prahy Podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou (v. o. s., s. r. o., a. s., spolenost komanditní, družstvo, výrobní družstvo, spotební družstvo, jiné družstvo, družstevní podnik, píspvková organizace, evropské Píjemce podpory hospodáské zájmové sdružení, evropská spolenost) podnikající dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území R zapsanou v obchodním rejstíku dle zákona. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Pedmt podpory Podporované aktivity: - založení nebo rozvoj center prmyslového výzkumu, vývoje a inovací spoívající v poízení pozemk, budov, stroj/zaízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištní aktivit tohoto centra Forma podpory Dotace Velikost podpory mil. K Procentuální výše dotace na zpsobilé investiní výdaje se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % Celková alokace pro tuto výzvu iní mil. K Další informace Bezplatná tel. linka Dne 30. listopadu 2007 budou v rámci 7. Rámcového programu vyhlášena tato výzva: Priorita Energie - FP7-ENERGY-2008-RUSSIA - výzva zamená na spolupráci s Ruskem s uzávrkou a s rozpotem 4 mil. EUR Více informací na 12 z 27

13 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Dne 22. prosince 2006 vyhlásila Evropská komise první výzvy 7. rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Programy: Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Euratom Programy Evropského spoleenství Spolupráce Myšlenky Lidé Kapacity Zdraví Potraviny, zemdlství a rybolov, biotechnologie Informaní a komunikaní technologie Nanovdy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie Energetika Životní prostedí (vetn zmny klimatu) Doprava (vetn letectví) Sociáln-ekonomické a humanitní vdy Vesmír Bezpenost Výzkumné infrastruktury Výzkum ve prospch malých a stedních podnik Regiony znalostí Výzkumný potenciál Vda ve spolenosti Soudržný vývoj politik výzkumu innosti v oblasti mezinárodní spolupráce Nejaderné akce Spoleného výzkumného stediska Program Evropského spoleenství pro atomovou energii (EURATOM) Program EURATOM 50,521 mld. EUR 32,413 mld.eur 6,1 mld. EUR 1,935 mld. EUR 9,05 mld. EUR 3,475 mld. EUR 2,35 mld. EUR 1,89 mld. EUR 4,16 mld. EUR 0,623 mld. EUR 1,43 mld. EUR 1,4 mld. EUR 7,51 mld. EUR 4,75 mld. EUR 4,097 mld. EUR 1,715 mld. EUR 1,336 mld. EUR 0,126 mld. EUR 0,34 mld. EUR 0,33 mld. EUR 0,07 mld. EUR 0,18 mld. EUR 1,751 mld. EUR 2,751 mld. EUR 1,31 mld. EUR Více informací na Zpt na obsah 13 z 27

14 6. Lidské zdroje ŠKOLÍCÍ STEDISKA I. výzva Ministerstvo prmyslu a obchodu CzechInvest Datum vyhlášení Píjem registraních žádostí: Píjem plných žádostí: Místo realizace Území eské republiky mimo území hl. m. Prahy 1) PO nebo FO vymezená dle 2, odst. 2 písm. a), b) a c) Obchodního zákoníku, která má - min. 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE), piemž innost dle podporovaného NACE (OKE) aktivn vykonává - zabezpeuje projektem v tomto programu vzdlávání pro své zamstnance Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory 2) PO nebo FO osoba, která má - živnostenské oprávnní odpovídající NACE2 ( další vzdlávání) - minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti po jejichž trvání zárove mže doložit aktivní podnikatelskou innost dle živnostenského oprávnní odpovídajícímu NACE ( další vzdlávání) - zabezpeuje vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) 3) Obecn prospšná spolenost nebo obanské sdružení, které - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance podnikatel s živnostenským oprávnním v oblasti odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) 4) Sdružení právnických osob nebo podnikatelská, oborová, odvtvová nebo profesní komory které - jsou zízené dle Obchodního zákoníku nebo dle jiného právního pedpisu - zabezpeují vzdlávání pro zamstnance svých len majících živnostenské oprávnní odpovídající nkterému z podporovaných NACE (OKE) - mají minimáln 2 uzavená úetní období bezprostedn pedcházející roku podání registraní žádosti - mají živnostenské oprávnní odpovídající NACE ( další vzdlávání) Podporované aktivity: výstavba, poízení, rekonstrukce, modernizace prostor urených pro vzdlávání a jejich vybavení, zaízení školícími pomckami a programy a zaizovací pedmty Dotace 200 tis. 100 mil. K Procentuální výše podpory se ídí regionální mapou platnou pro období : Jihozápad malý podnik max. 56 % - stední podnik max. 46 % - velký podnik max. 36 % 14 z 27

15 Další informace Celková alokace pro tuto výzvu iní 400 mil. K Bezplatná tel. linka Výbrová dotaní ízení Ministerstva kultury na rok Ministerstvo kultury eské republiky vyhlásilo výbrová dotaní ízení na rok Program Podpora zahraniních kontakt v oblasti neprofesionálních umleckých aktivit Podpora regionálních kulturních tradic I. termín II. termín Více informací k jednotlivých dotaním ízení na Národní projekt Standard rozvoje lidských zdroj IIP Program Operaní program Rozvoj lidských zdroj Czech Invest Czech Invest Datum vyhlášení 14. ervna do vyerpání prostedk Místo realizace eská republika mimo Prahu Píjemce podpory podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost zpracovatelský sektor a sektory navazujících služeb, innosti v oblasti výpoetní techniky, výzkum a vývoj, výroba a rozvod elektiny, plynu a vody Pedmt podpory zavedení standardu IIP Forma podpory dotované poradenství % spolufinancování - MSP ,- K/poradenský (auditorský) den - ostatní ,- K/poradenský (auditorský) den Velikost podpory - max. výše podpory pro MSP ,- K - max. výše podpory pro ostatní ,- K Další informace nebo informaní linka Zpt na obsah 15 z 27

16 7. Peshraniní spolupráce Operaní program Cíl Evropská území spolupráce eská republika Rakousko Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj R (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn (první uzávrka ) Místo realizace eská republika - Jihoeský kraj, kraj Vysoina a Jihomoravský kraj Rakousko území Horního a Dolního Rakouska a msto Víde Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace Veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí a neziskové organizace) Prioritní osy a oblasti podpory: Prioritní osa 1 socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how 1. Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 2. Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného asu 3. Rozvoj lidských zdroj, trh práce, vzdlávání a kvalifikace 4. Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Prioritní osa 2 regionální dostupnost a udržitelný rozvoj 1. Doprava a regionální dostupnost 2. Životní prostedí a prevence rizik 3. Udržitelné sít a struktury institucionální spolupráce Projekty musí mít významný pozitivní dopad na eské a rakouské píhranií a zahrnovat alespo jednoho eského a jednoho rakouského partnera. Partnei jmenují ze svých ad tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat min. dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí. Tmi jsou: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Finanní podpora Celková alokace pro eskou stranu 69 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Finanní podpora z ERDF max. 85 % celk. zpsobilých výdaj rozpotu Min. výše požadovaného píspvku ERDF musí být vyšší než EUR Operaní program Nadnárodní spolupráce Stední Evropa 1. výzva Datum vyhlášení: : Operaní program podporuje nadnárodní spolupráci poskytováním finanních prostedk na spolené projekty realizované v rámci mezinárodního partnerství mezi veejnými i soukromými subjekty z Rakouska, eské republiky, Nmecka, Maarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Projektové návrhy by mly být zameny na zlepšování regionální konkurenceschopnosti a kvality života prostednictvím realizace aktivit v rámci jedné i více priorit programu: inovace, dostupnost, životní prostedí a konkurenceschopnost a atraktivita mst a region. Spolenou žádost o projekt posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner, a to Spolenému technickému sekretariátu ve Vídni. 16 z 27

17 Pro první výzvu jsou alokovány prostedky ve výši 30 % z celkového rozpotu ERDF, tj. 67 milión EUR. Více informací na Blokový grant CZ 0001 Fond technické asistence v rámci FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Ministerstvo financí R - Centrum pro zahraniní pomoc Národní kontaktní místo FM EHP/Norsko Datum vyhlášení do 16:00 hodin Místo realizace eská republika Píjemce podpory Pedmt podpory Forma podpory Velikost podpory Další informace - instituce veejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva) - státní instituce - nevládní neziskové organizace a sociální partnei - univerzity a školy - profesní komory a svazy - další subjekty psobící ve veejném zájmu Žadatel musí mít právní subjektivitu a být zízen v eské republice. Podpora spolupráce a výmny zkušeností mezi eskými subjekty a subjekty ze zemí EHP ESVO zahrnuje následující oblasti zamení: 1. Posilování kapacity eské republiky pi poskytování rozvojové pomoci tetím zemím 2. Spolupráce pi pijímání a implementaci acquis 3. Výmna zkušeností a spolupráce s cílem zkvalitnní veejných služeb Podporované aktivity: - spolené projekty technické pomoci R a zemí EFTA - semináe a konference poádané ve spolupráci se zemmi EFTA - ssistence norských expert, penos know-how zejména v prioritních oblastech na píslušných institucích a úadech v R - studijní cesty eských pracovník na píslušné instituce/ úady v Norsku zamené na prioritní oblasti FM EHP/Norska Grant Celková alokace 1,325 mil. EUR Výše grantu max. 90 % celkových oprávnných náklad Min EUR, max EUR 70.html Program Peshraniní spolupráce Cíl 3 eská republika Svobodný stát Bavorsko Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Ministerstvo pro místní rozvoj (Národní orgán) Datum vyhlášení Prbžn Místo realizace na eské stran kraje Karlovarský, Plzeský, Jihoeský a na bavorské stran pilehlé zemské okresy v Horních Frankách, Horní Falci a Dolním Bavorsku Píjemce podpory Vhodní žadatelé: veejnoprávní subjekty a subjekty neziskového sektoru (kraje, obce, svazky obcí, neziskové organizace, apod.) 17 z 27

18 Pedmt podpory Projekty, které budou žádat o dotaci z programu, musí mít významný pozitivní dopad pro eské a bavorské píhranií a zahrnovat jednoho bavorského a jednoho eského partnera. Partnei ze svých ad jmenují tzv. vedoucího partnera, který zodpovídá za projekt jako celek. Projekt také musí splovat minimáln dv ze ty kritérií spolupráce stanovených Evropskou komisí: spolená píprava, spolená realizace, spolené financování a spolený personál. Projekty pak mohou být pedkládány v rámci tchto oblastí podpory: - hospodáská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru - cestovní ruch, volný as a rekreace - profesní vzdlávání a trh práce - výchova a všeobecné vzdlávání, vda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální pée, civilní ochrana a ochrana ped katastrofami - sít (Dispoziní fond) - životní prostedí a ochrana pírody - územní plánování a rozvoj venkovského prostoru - doprava - komunikaní a informaní systémy Cílem programu je rozvoj esko-bavorského píhranií jako spoleného životního, pírodního a hospodáského prostoru, posílení konkurenceschopnosti oblasti a celkové zlepšení udržitelnosti životních podmínek pro obyvatele. Forma podpory Finanní podpora Velikost podpory Max. 85 % Pijímány budou projekty s celkovým rozpotem nad EUR. Další informace vyzvy Program tvrtletní podpora projekt esko nmecké spolupráce esko-nmecký fond budoucnosti esko-nmecký fond budoucnosti Datum vyhlášení 2004 tvrtletn k , , , Místo realizace eská republika Píjemce podpory Žadatelé, kteí projekt realizují spolen s nmeckým resp. eským partnerem Pedmt podpory Sblížení a porozumní mezi echy a Nmci, zvýšení potu vzájemných setkání a možnost spolupráce, zejména smující do budoucna. Oblasti projekt: Mládež Školy a vzdlávání Sociální projekty a menšiny Stavební projekty Dialogy Ekologie Kultura Publikace, vda Stipendia Fondu budoucnosti Forma podpory Dotace Velikost podpory Maximáln 50% celkových náklad Další informace Ilona Rožková, tel.: z 27

19 ázev titulu Malé granty Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 1. bezna, 1. ervna, 1. záí a 1. prosince Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Standardní fondy Program International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond International Visegrád Fund Mezinárodní Visegrádský fond Mezinárodní Visegrádský fond 15. bezen a 15. záí - každoron Místo realizace eská republika, Maarská republika, Polská republika a Slovenská republika Píjemce podpory fyzické a právnické osoby Pedmt podpory Kulturní spolupráce, vdecké výmny a výzkumu, školství, výmny mladých lidí, peshraniní spolupráce, podpory turismu. Forma podpory nenávratná dotace % spolufinancování 50% Velikost podpory více než Eur Další informace International Visegrad Fund, Kralovske udolie 8, Bratislava Slovak Republic Zpt na obsah 19 z 27

20 8. Životní prostedí Operaní program Životní prostedí 3. výzva Ministerstvo životního prostedí R vyhlásilo prostednictvím Státního fondu životního prostedí eské republiky 3. výzvu k pedkládání žádostí o dotaci v rámci Operaního programu Životní prostedí. Píjem žádostí: Prioritní osa 1: Prioritní osa 1 (kontinuální píjem): Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodáské infrastruktury a snižování rizika povodní Oblasti podpory: 1.1 Snížení zneištní vod Snížení zneištní z komunálních zdroj Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích nad 2000 EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV v aglomeracích nad 2000 EO vetn zavedení odstraování dusíku a celkového fosforu a vhodného ešení kalového hospodáství v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích nad 2000 EO Omezení v rámci výzvy: v rámci této kategorie budou pijímány pouze projekty ešící aglomerace dle aktuálního Seznamu aglomerací R, na které se vztahuje naplování požadavk smrnice Rady. 91/271/EHS, o ištní mstských odpadních vod, konkrétní seznam aglomerací je nedílnou souástí vyhlášené výzvy. V rámci této kategorie budou pijímány projekty zahrnující rekonstrukce stokových systém pouze za následujících podmínek: - navrhovaná rekonstrukce stokových systém bezprostedn souvisí s opatením, jehož cílem je napojení nového zneištní (EO) na kanalizaní systém - objem rozpotových náklad na rekonstrukce stokových systém bude nižší oproti rozpotovým nákladm na výstavbu nové kanalizace, projekty ešící pouze rekonstrukce kanalizaních systém nebudou pijatelné Podporované aktivity (typy projekt) v aglomeracích pod EO: - výstavba, rekonstrukce a intenzifi kace centrálních OV nebo zajištní odpovídajícího pimeného ištní v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1) v souladu s platnými pedpisy R i EU - výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systém sloužících veejné poteb v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chránné krajinné oblasti vetn jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdroj, ochranná pásma pírodních léivých zdroj a zdroj pírodních minerálních vod, chránné oblasti pirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny Omezení v rámci výzvy: pijímány budou pouze projekty ešící aglomerace, v kterých jsou v souasné dob odvádny odpadní vody kanalizaním systémem, který není zakonen OV nebo jiným odpovídajícím ištním, piemž píslušná obec má k tomuto zpsobu zneškodování odpadních vod platné povolení k vypouštní odpadních vod, resp. toto povolení má platnost alespo do Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projekt): - výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdroj pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, - výstavba, rekonstrukce a dostavba pivad a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objekt sloužící veejné poteb v obcích nad 2000 obyvatel, 20 z 27

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více