Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008"

Transkript

1 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne na základ usnesení. 852/2007 1

2 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.1 NÁZEV DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.2 ZDVODNNÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.3 OPATENÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.4 CÍLE DOTANÍHO PROGRAMU... 3 II. HARMONOGRAM PÍPRAVY A REALIZACE DOTANÍHO PROGRAMU... 4 III. FINANNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 5 IV. PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTANÍHO PROGRAMU... 5 V. OPRÁVNNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 6 VI. UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY... 6 VII. PEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI... 7 VII.1 ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE... 7 VII.2 MÍSTO, TERMÍN A ZPSOB DORUENÍ ŽÁDOSTI... 8 VII.3 ADMINISTRÁTOR DOTANÍHO PROGRAMU... 9 VIII. HODNOCENÍ A VÝBR ŽÁDOSTÍ O DOTACE... 9 VIII.1 PROCES HODNOCENÍ... 9 VIII.2 ROZHODOVÁNÍ O UDLENÍ DOTACE VIII.3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBRU ŽÁDOSTÍ VIII.4 SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE: VIII.5 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ IX. ZPSOB PROPLÁCENÍ A VYÚTOVÁNÍ NÁKLAD VYBRANÝCH AKCÍ IX.1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE IX.2 ZPSOB PROPLÁCENÍ DOTACE IX.2.1 Proplácení dotací IX.2.2 Vyútování X. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANNÍCH DOTACÍ XI. PÍLOHY

3 Úvod Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 (dále jen Pravidla ) vycházejí ze Smrnice. 5/2007 o Poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice (dále jen Smrnice ) ze dne Pravidla jsou vypracována pro kalendání rok a danou oblast dle l. 3, odst. (3) Smrnice. I. Základní rámec dotaního programu I.1 Název dotaního programu Dotaní program msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20. I.2 Zdvodnní dotaního programu Dotaní program je v roce 20 zamen na: podporu nekomerních místních kulturních aktivit s drazem na podporu celoroních inností místních kulturních organizací zamených pevážn na innost dtí, mládeže a senior. podporu organizací pispívajících svou celoroní inností k udržení tradic a povdomí msta jako kulturního centra jihoeského regionu zvýšení prestiže msta eské Budjovice pro obany a návštvníky. I.3 Opatení dotaního programu V návaznosti na zamení dotaního programu jsou stanovena pro rok 20 tato ti opatení: Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) Opatení 2 Místní kultura (grant) Opatení 3 eské Budjovice, metropole kraje (grant) I.4 Cíle dotaního programu Obecným cílem dotaního programu je podpora místních kulturních aktivit a zkvalitnní kulturního vyžití oban a návštvník msta eských Budjovic. Specifické cíle dotaního programu opatení 1 - podpora místních kulturních spolk a organizací provozujících celoroní innost na území msta eských Budjovic opatení 2 - podpora jednodenních i vícedenních kulturních aktivit vycházejících z iniciativy oban opatení 3 - posílení významu msta eských Budjovice jako centra kultury prostednictvím kulturních akcí regionálního i nadregionálního charakteru 3

4 II. Harmonogram pípravy a realizace dotaního programu OPATENÍ 1 OPATENÍ 2 OPATENÍ 3 1. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva Aktivity vyhlášení DP uzávrka pedkládání žádostí schválení píspvk zastupitelstvem msta uzavení smluv realizace projekt vyútování akcí opatení 1 do opatení 2 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) opatení 3 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) pedložení závrené zprávy o realizaci DP bezen 20 4

5 III. Finanní rámec dotaního programu Finanní rámec udává základní pehled finanních možností a podmínek dotaního programu. V následující tabulce je definována celková alokace dotaního programu a jednotlivých opatení, minimální a maximální výše dotace a minimální finanní spoluúast žadatele. Celková alokace dotaního programu pro oblast kultury na rok 20 je navržena dle Smrnice. 5/2007, l. 3, odst. (1) ve výši ,- K. Struktura financování dotaního programu: 1 2 OPATENÍ Celoroní innost místních kulturních organizací Celková alokace (v tis. K) Alokace 1. výzva (v tis. K) Alokace 2. výzva (v tis. K) Alokace 3. výzva (v tis. K) Min max. výše dotace (v tis. K) Min. požadovaná spoluúast žadatele (v %) % Místní kultura % / 50 % 3 eské Budjovice, metropole kraje % / 50 % Minimální spoluúast žadatele je v pípad: podnikatelských subjekt (mimo opatení.1) 50% z celkových uznatelných náklad projektu nepodnikatelských subjekt u opatení. 2 a 3 20 % z celkových uznatelných náklad projektu. Vhodná právní subjektivita žadatele je pesn vymezena v l. V. Oprávnní žadatelé o dotaci. IV. Podporované aktivity dotaního programu Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: celoroní innost taneních, folklórních, pveckých, hudebních i dramatických soubor, galerie s celoroní výstavní inností pro veejnost, subjekty vyvíjející osvtovou a vzdlávací innost reprezentace msta eské Budjovice výše uvedenými subjekty na pehlídkách, soutžích a festivalech v R i v zahranií Opatení 2 Místní kultura (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: krátkodobé akce (i nad rámec celoroní innosti), nap. : koncert, jednotlivé výstavy publikaní innost s místní a regionální tématikou Opatení 3 eské Budjovice, kulturní metropole kraje (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: projekty zásadn rozšiující nabídku kulturních aktivit ve mst i regionu vícedenní festivaly všech obor 5

6 V. Oprávnní žadatelé o dotaci Opatení 1 Oprávnným žadatelem mohou být nap.: nepodnikatelské subjekty zejména nestátní neziskové organizace (obanská sdružení, obecn prospšné spolenosti, církevní a náboženské spolenosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadaní fondy, píspvkové organizace msta eské Budjovice a jihoeského kraje, fyzický nepodnikatelský subjekt Opatení 2, 3 Oprávnnými žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, fyzický nepodnikatelský subjekt Všichni žadatelé o dotaci musí spl ovat tyto pedpoklady: mají pidlené I (krom fyzického nepodnikatelského subjektu), vedou úetní i da ovou evidenci, pípadn jinou evidenci o nakládání s dotací, jsou schopni doložit piznání k dani z píjmu za minimáln jedno uzavené úetní období (rok bezprostedn pedcházející roku podání žádosti), jejich dosavadní innost i statut je orientován na aktivity v oblasti kultury nemají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice. Žadatelé nejsou oprávnni k pedkládání návrh ani k získání dotace jestliže: byl na majetek žadatele prohlášen konkurz, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žadatele pro nedostatek majetku, byl zrušen konkurz na majetek žadatele po splnní rozvrhového usnesení, byl zrušen konkurz na majetek žadatele z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkurzu, žadatel vstoupil do likvidace, bylo-li žadateli zrušeno živnostenské oprávnní nebo žadatel perušil provozování živnosti k innostem, pro které má být dotace poskytnuta, žadatel podal návrh na vyrovnání, mají da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich píslušenství, mají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice nebo jeho zizované organizaci. Tyto skutenosti doloží žadatel estným prohlášením, které je pílohou. 2 k žádosti. Žadatel je povinen dodržovat pravidla publicity dle píslušného ustanovení ve Smlouv o poskytnutí dotace (l. VII., odst. (8) - dále jen Smlouva. Logo msta bude k dispozici na webových stránkách msta VI. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je píjemce dotace oprávnn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: byly nezbytné pro realizaci akce, byly vynaloženy nejdíve dnem podání žádosti a nejpozdji dnem ukonení realizace projekt uvedeném v harmonogramu píslušné výzvy byly vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpoené akce, 6

7 náklad musel skuten vzniknout, byl zaznamenán v úetnictví nebo v da ové evidenci koneného uživatele, musí být identifikovatelný, kontrolovatelný a musí být doložitelný originály úetních i da ových doklad. Uznatelné náklady jsou: autorské honoráe subdodavatelsky zajišované služby, které nejsou pedmtem innosti žadatele pedevším mediální propagace kulturních aktivit a doprovodné služby kulturních akcí náklady na zajištní prostor pro veejné vystoupení, náklady na zajištní prostor pro soustavné fungování místních kulturních spolk. náklady na tisk a distribuci informaních, propaganích materiál a publikací náklady spojené s úastí na soutžích, pehlídkách, festivalech a propaganích akcích (ubytování, cestovné, startovné), náklady na nákup zaízení drobného hmotného majetku (do 40 tis. K) nezbytného pro realizaci projektu, maximáln však do výše: 50% poskytnuté finanní ástky u opatení 1 30% poskytnuté finanní ástky u opatení 2 a 3 náklady na spotební a pomocný materiál související s realizací projektu, maximáln však do výše 5 % uznatelných náklad projektu ostatní osobní náklady maximáln do 10 % uznatelných náklad projektu stravování a oberstvení - maximáln však do výše 20% uznatelných náklad projektu (jen pro opatení 1) Neuznatelné náklady jsou zejména: stravování a oberstvení (jen pro opatení 2 a.3) investiní náklady Pro všechna opatení dotaního programu platí: jeden projekt mže být financován jen jedním dotaním programem z rozpotu msta eské Budjovice dotace je poskytována jako podpora de his náklady, které nejsou výslovn uvedeny ve výtu uznatelných náklad jsou neuznatelné náklady píjemce budou hrazeny v souladu s rozpotem projektu: vetn DPH, pokud žadatel není plátcem DPH snížené o nárokovanou DPH vi finannímu úadu, pokud žadatel je plátcem DPH Hodnotící komise si vyhrazuje právo rozpoet vybraných akcí krátit s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu. V takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu. Pípadná zmna v rozpotu projektu bude hodnotící komisí zaznamenána do hodnotící tabulky píjmy získané v prbhu realizace projektu snižují celkové uznatelné náklady projektu (sponzorské dary a dotace z jiných zdroj se do píjm nezapoítávají) VII. Pedkládání žádostí o dotaci VII.1 Žádost o dotaci a další požadovaná dokumentace Žádost o dotaci (dále jen žádost ) musí být pedložena na pedepsaném formulái, který je pílohou. 1 tchto pravidel 7

8 v tištné podob v jednom vyhotovení vyplnné na PC Formulá Žádosti je k dispozici na internetových stránkách msta. Budjovice na adrese na odboru kultury u administrátora dotaního programu v informaním centru msta Ostatní požadovaná dokumentace (podprné doklady): Vedle vyplnné Žádosti budou vyžadovány tyto pílohy v jednom vyhotovení: 1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávnní jednat jménem žadatele. 2. Piznání k dani z píjmu a finanní výkazy žadatele za poslední uzavené úetní období. 3. Doklad o pidlení I. 4. Prohlášení o partnerství, je-li pedmtné. 5. estné prohlášení žadatele o zajištném spolufinancování projektu. 6. estné prohlášení žadatele o bezúhonnosti. Pílohy. 1, 2, 3 jsou žadatelem pedkládány pouze formou neovených kopií. Pi podpisu Smlouvy pedloží vybraní žadatelé originály tchto píloh k nahlédnutí. V pípad píloh. 4, 5, 6 jsou požadovány originály již pi pedložení žádosti. Vzory estných prohlášení, prohlášení o partnerství jsou rovnž k dispozici na stránkách msta VII.2 Místo, termín a zpsob doruení žádosti Žádosti musí být dorueny v zalepené obálce: doporuenou poštou na adresu uvedenou níže, osobn na podatelnu Magistrátu msta eských Budjovice adresa viz níže; (doruiteli bude vydáno podatelnou podepsané a datované potvrzení o pijetí) Poštovní adresa: Statutární msto eské Budjovice odbor kultury nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Adresa pro osobní doruení: Statutární msto eské Budjovice Podatelna nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Na obálce musí být vyznaeno: oficiální název/jméno žadatele, adresa žadatele, název dotaního programu a íslo opatení, obálka musí být oznaena: Neotvírat ped zapoetím hodnocení. Žádosti zaslané jiným zpsobem (nap. faxem nebo em) nebo doruené na jiné adresy nebudou pevzaty. 8

9 Termín podání: Konený termín pro pijímání žádostí je: Pro první výzvu dne: do 15. hodin. Pro druhou výzvu dne: do 17. hodin. Pro tetí výzvu dne : do 15. hodin. Žádost obdržená po koneném termínu nebude pijata. Za pijetí žádosti je považováno razítko podatelny magistrátu msta s datem a asem doruení. V pípad zaslání žádosti poštou, musí být žádost doruena na podatelnu magistrátu msta do uvedeného data. VII.3 Administrátor dotaního programu Bližší informace o vyhlášeném dotaním programu podá zájemcm administrátor dotaního programu (dále jen Administrátor ). tj. pracovník odboru kultury. Kontaktní údaje na Administrátora: ADMINISTRÁTOR PROGRAMU Píjmení, jméno, titul Adresa pracovišt adresa Mašínová Petra, Mgr. Magistrát msta eské Budjovice odbor kultury telefon námstí Pemysla Otakara II. Možnost konzultace žádostí o dotace bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávrky píjmu žádostí v dané výzv. VIII. Hodnocení a výbr žádostí o dotace VIII.1 Proces hodnocení Vyhodnocovací proces zaíná uplynutím koneného termínu pro pijímání žádostí na uvedenou adresu a koní rozhodnutím zastupitelstva msta udlit dotace vybraným žadatelm. Všechny ádn došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 1. Formální a prvotní vcná kontrola První fáze posouzení žádostí, kterou provádí Administrátor, spoívá v ovení, zda: je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi pedložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu Výsledky kontroly spolen se žádostmi, které vyhovly v první fázi hodnocení, budou pedány hodnotící komisi. 2. Hodnocení finanní a obsahové kvality Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovdná jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise se pi hodnocení ídí Smrnicí, Pravidly a Jednacím ádem komisí Rady msta ze dne Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle hodnotících kritérií. 9

10 Hodnotící komise: vyhodnotí Administrátorem pedložené žádosti má právo krátit rozpoet vybraných projekt s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu; v takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu pi hodnocení žádostí musí být pihlédnuto k tomu, že žadatelé, kteí v uplynulých 5 letech ped podáním žádosti porušili povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace i jiné podpory msta eské Budjovice (zejména závažné nedostatky pi realizaci projektu, nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace) mohou být vyloueni v následujících pti letech z poskytnutí dotace. Výstupem hodnocení žádostí hodnotící komisí bude: Protokol hodnocení s uvedením zpsobu hodnocení každé jednotlivé žádosti; protokol bude podepsán všemi leny hodnotící komise; z protokolu musí být patrné poadí žádostí; protokol hodnocení bude obsahovat: o název žadatele o název projektu o výši požadované dotace o vyjádení len hodnotící komise o návrh komise (vybrán / nevybrán) o doporuená výše poskytnuté dotace o píp. dvod zamítnutí nebo krácení rozpotu projektu Seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace vetn výše navržených dotací K odbornému posouzení mže komise využít nezávislých odborník v dané problematice. Dvody, vedoucí k rozhodnutí o pípadném zamítnutí žádosti a neudlení dotace, budou následující: žádost byla obdržena až po datu uzávrky žádost je neúplná, neobsahuje požadované pílohy nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám navrhovaná akce není dostaten pipravena k realizaci žadatel není oprávnn žádat o dotaci podle podmínek programu navržená akce je nevhodná (nap. navrhované innosti nejsou kryty programem, návrh pesahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než maximáln povolená atd.) význam navržené akce, pípadn její technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrh Administrátor poté pedloží seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace rad msta a následn zastupitelstvu msta k rozhodnutí o udlení dotace. VIII.2 Rozhodování o udlení dotace Zastupitelstvo msta rozhoduje o pidlení dotací. Administrátor do 10 pracovních dn od data usnesení zastupitelstva písemn informuje všechny žadatele o pidlení nebo nepidlení dotace. Úspšní žadatelé budou zárove vyzváni k podpisu smlouvy. Dvody odmítnutí žádosti administrátor žadateli neuvádí. Na pidlení dotace není právní nárok. 10

11 VIII.3 Poskytování informací o výbru žádostí Zamstnanci magistrátu, administrátor ani lenové hodnotících komisí nejsou oprávnni poskytovat informace o skutenostech souvisejících s procesem hodnocení žádostí ped usnesením zastupitelstva msta, které schválí úspšné žádosti o dotaci. VIII.4 Složení hodnotící komise: Hodnotící komise pro poskytování dotací budou dv: hodnotící komise pro poskytování píspvk hodnotící komise pro poskytování grant Z dvodu pedejití stetu zájmu nesmí být len hodnotící komise zamstnancem nebo lenem statutárních orgán organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotaního programu. Hodnotící komise pro poskytování píspvk je tvoena kulturní komisí rady msta lenové komise pro poskytování píspvk: 1. Bezecný Zdenk 2. Lomská Radka 3. Šporclová Jaroslava 4. Šerák Karel 5. Procházková Svtlana 6. Procházková Blanka 7. Pelech Petr 8. Turek Daniel 9. Hlaváková Vra 10. ervinková Jana 11. Potová Lucie Hodnotící komise pro poskytování grant je 5 lenná, složena minimáln ze 3 zástupc volených orgán (z toho minimáln 2 zástupc kulturní komise rady msta). Zbývající lenové jsou zástupci odboru kultury. Složení komisí schvaluje rada msta. Hodnotící komise si volí ze svých len pedsedu. lenové komise pro poskytování grant: 1. Thoma Juraj 2. Sedláková Iva 3. Bezecný Zdenk 4. Procházková Svtlana 5. Turek Daniel Náhradníci : Vodika Rudolf, Popelová Ivana, Procházková Blanka Komise má k dispozici administrátora dotaního programu, který zajišuje nezbytnou administrativní podporu pro posouzení pedložených žádostí. VIII.5 Kritéria pro hodnocení Pedmtem hodnocení je posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu. Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle tchto hodnotících kritérií. 11

12 Hodnotící kritéria pro opatení 2 a 3 Hodnotící ukazatel Hospodárnost a efektivita Pipravenost žadatele Maximální poet bod 30 bod 20 bod Rozšíení kulturní nabídky Úrove zpracování projektu Šíe dopadu akce 20 bod 10 bod 20 bod Minimální poet získaných bod pro doporuení žádosti ke schválení orgánm msta iní 50 bod. IX. Zpsob proplácení a vyútování náklad vybraných akcí IX.1 Smlouva o poskytnutí dotace Na základ rozhodnutí Zastupitelstva msta eských Budjovic o udlení dotace formou usnesení bude píjemci navržena Smlouva dle vzoru, který je pílohou tchto Pravidel. Tato Smlouva bude zvlášt stanovovat dále uvedená práva a povinnosti: Konená výše dotace: Zastupitelstvem msta schválená výše dotace bude uvedena ve Smlouv. Tato ástka bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek erpání ve Smlouv vetn zpsobu financování (záloha, platba, vyútování akce). Nesplnní cíl: Jestliže píjemce neuskutení akci tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve Smlouv, vyhrazuje si msto eské Budjovice právo odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel (msto eské Budjovice) mže požadovat vrácení ástek již poskytnutých dotací, pokud píjemce neplní podmínky Smlouvy. Dodatky ke Smlouv: Jakékoliv zmny Smlouvy mohou být stanoveny pouze formou písemných íslovaných dodatk k pvodní Smlouv. Nkterá upesnní i zmny formálního charakteru, které se pímo netýkají realizované akce i projektu (nap. zmna adresy, bankovního útu atd.) staí písemn sdlit administrátorovi dotaního programu, pokud msto eské Budjovice netrvá na uzavení dodatku ke Smlouv. Zmny v rámci rozpotu akce (projektu): Rozpotové položky projektu se mohou proti pvodnímu schválenému rozpotu zmnit v rámci uznatelných náklad dotaního programu za pedpokladu, že uvedená zmna nebude mít vliv na základní úel akce a jeho oekávané výsledky. V rámci rozpotu projektu je možné beze zmny Smlouvy (resp. jejího dodatku) pesunout prostedky mezi jednotlivými položkami rozpotu projektu do výše max. 15% z pvodní rozpotové výše dané položky. Tuto zmnu je však nutno pedem písemn oznámit a zdvodnit administrátorovi dotaního programu. 12

13 IX.2 Zpsob proplácení dotace IX.2.1 Proplácení dotací Granty: Píjemci podpory mže být poskytnuta platba pedem (záloha). S ohledem na délku trvání projekt bude píjemcm grantu poskytnuta zálohová platba nejpozdji 14 dn od podpisu Smlouvy obma stranami po provedení píslušných rozpotových opatení bankovním pevodem na úet píjemce podpory. Výše zálohových plateb iní 70 % z celkové ástky dotace a bude stanovena na základ schváleného rozpotu projektu. Zbývajících 30 % je píjemci proplaceno do 21 dn po pedložení a odsouhlasení vyútování projektu vcn píslušným odborem, nejpozdji poslední pracovní den v píslušném kalendáním roce. Píspvky: Píspvky budou vyplaceny jednorázov do 14 dn od podpisu Smlouvy po provedení píslušných rozpotových opatení (rozhodující je pozdjší datum). IX.2.2 Vyútování Po realizaci akce pedloží píjemce podpory vyútování a závrenou zprávu na formuláích, které jsou pílohou tchto Pravidel. Pi nedodržení termínu dokonení realizace projektu, nedodání Závrené zprávy a vyútování ve stanoveném termínu budou následovat sankce uvedené ve Smlouv a v l. IX.1. Zárove píjemce podpory doloží originály veškerých prvotních da ových a úetních doklad, které odpovídají schválenému rozpotu akce a kopie tchto da ových a úetních doklad k založení pro poteby Poskytovatele dotace Kopie musí spl ovat podmínku prkaznosti, jednoznanosti a vrného zútování plateb (dle zákona o úetnictví). Závrenou zprávu kontroluje Administrátor. K vyhodnocení sepíše protokol. Pro granty: Na základ schváleného vyútování projektu akce a kontroly závrené zprávy vetn dokumentace akce bude proplacena zbývající ástka rozpotu projektu (30 %) bankovním pevodem na úet píjemce podpory. V pípad, že z koneného vyútování projektu vyplývá, že ást dotace nebyla vyerpána, Píjemce dotace má povinnost vrátit ást poskytnuté dotace. Pípadným vymáháním poskytnutých dotací spadá do kompetence finanního odboru. Administrátor pedá finannímu odboru podklady k vymáhání.. Píjemce bere na vdomí, že v pípad zjištní závažných nedostatk pi realizaci projektu, vetn nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace nebo pi porušení povinností vyplývajících ze Smrnice z tchto Pravidel je Poskytovatel dotace je oprávnn vylouit v následujících 5-ti letech žádosti Píjemce o poskytnutí úelových prostedk z rozpotu Poskytovatele dotace, pípadn pi výbru žádostí urených k poskytnutí dotace k této skutenosti pihlédnout. 13

14 X. Zásady pro poskytování finanních dotací Dotaní program msta eských Budjovic na podporu kultury v roce 20 se ídí Smrnicí pro poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice. 5/2007 ze dne Tato Pravidla schválila Rada msta eské Budjovice svým usnesením. 852/2007 ze dne Pravidla nahrazují smrnici. 10/2004 o poskytování finanních prostedk do oblasti kultury. XI. Pílohy 1. Formulá žádosti o dotaci a) Formulá žádosti o píspvek b) Formulá žádosti o grant 2. Vzor estného prohlášení o bezúhonnosti 3. Vzor estného prohlášení o spolufinancování 4. Vzor prohlášení o partnerství 5. Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace 6. Formulá koneného vyútování píspvku/grantu a závrené zprávy 14

15 15

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací

Z á s a d y PROGRAMU 233510. Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy.j. : 16 841/2008-50_233510 Z á s a d y PROGRAMU 233510 Podpora rozvoje a obnovy materiáln technické základny sportovních organizací Zásady Programu 233510 Podpora

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2)

PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY. (VERZE č. 2) PRAVIDLA DOTAČNÍHO PROGRAMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA PODPORU SOCIÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2015 PŘÍSPĚVKY (VERZE č. 2) Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 29.04.2015 na základě usnesení č. 684/2015

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 6/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 17. 9. 2014, o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014

Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014 Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2014. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více