Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008"

Transkript

1 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne na základ usnesení. 852/2007 1

2 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.1 NÁZEV DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.2 ZDVODNNÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.3 OPATENÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.4 CÍLE DOTANÍHO PROGRAMU... 3 II. HARMONOGRAM PÍPRAVY A REALIZACE DOTANÍHO PROGRAMU... 4 III. FINANNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 5 IV. PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTANÍHO PROGRAMU... 5 V. OPRÁVNNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 6 VI. UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY... 6 VII. PEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI... 7 VII.1 ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE... 7 VII.2 MÍSTO, TERMÍN A ZPSOB DORUENÍ ŽÁDOSTI... 8 VII.3 ADMINISTRÁTOR DOTANÍHO PROGRAMU... 9 VIII. HODNOCENÍ A VÝBR ŽÁDOSTÍ O DOTACE... 9 VIII.1 PROCES HODNOCENÍ... 9 VIII.2 ROZHODOVÁNÍ O UDLENÍ DOTACE VIII.3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBRU ŽÁDOSTÍ VIII.4 SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE: VIII.5 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ IX. ZPSOB PROPLÁCENÍ A VYÚTOVÁNÍ NÁKLAD VYBRANÝCH AKCÍ IX.1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE IX.2 ZPSOB PROPLÁCENÍ DOTACE IX.2.1 Proplácení dotací IX.2.2 Vyútování X. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANNÍCH DOTACÍ XI. PÍLOHY

3 Úvod Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 (dále jen Pravidla ) vycházejí ze Smrnice. 5/2007 o Poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice (dále jen Smrnice ) ze dne Pravidla jsou vypracována pro kalendání rok a danou oblast dle l. 3, odst. (3) Smrnice. I. Základní rámec dotaního programu I.1 Název dotaního programu Dotaní program msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20. I.2 Zdvodnní dotaního programu Dotaní program je v roce 20 zamen na: podporu nekomerních místních kulturních aktivit s drazem na podporu celoroních inností místních kulturních organizací zamených pevážn na innost dtí, mládeže a senior. podporu organizací pispívajících svou celoroní inností k udržení tradic a povdomí msta jako kulturního centra jihoeského regionu zvýšení prestiže msta eské Budjovice pro obany a návštvníky. I.3 Opatení dotaního programu V návaznosti na zamení dotaního programu jsou stanovena pro rok 20 tato ti opatení: Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) Opatení 2 Místní kultura (grant) Opatení 3 eské Budjovice, metropole kraje (grant) I.4 Cíle dotaního programu Obecným cílem dotaního programu je podpora místních kulturních aktivit a zkvalitnní kulturního vyžití oban a návštvník msta eských Budjovic. Specifické cíle dotaního programu opatení 1 - podpora místních kulturních spolk a organizací provozujících celoroní innost na území msta eských Budjovic opatení 2 - podpora jednodenních i vícedenních kulturních aktivit vycházejících z iniciativy oban opatení 3 - posílení významu msta eských Budjovice jako centra kultury prostednictvím kulturních akcí regionálního i nadregionálního charakteru 3

4 II. Harmonogram pípravy a realizace dotaního programu OPATENÍ 1 OPATENÍ 2 OPATENÍ 3 1. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva Aktivity vyhlášení DP uzávrka pedkládání žádostí schválení píspvk zastupitelstvem msta uzavení smluv realizace projekt vyútování akcí opatení 1 do opatení 2 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) opatení 3 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) pedložení závrené zprávy o realizaci DP bezen 20 4

5 III. Finanní rámec dotaního programu Finanní rámec udává základní pehled finanních možností a podmínek dotaního programu. V následující tabulce je definována celková alokace dotaního programu a jednotlivých opatení, minimální a maximální výše dotace a minimální finanní spoluúast žadatele. Celková alokace dotaního programu pro oblast kultury na rok 20 je navržena dle Smrnice. 5/2007, l. 3, odst. (1) ve výši ,- K. Struktura financování dotaního programu: 1 2 OPATENÍ Celoroní innost místních kulturních organizací Celková alokace (v tis. K) Alokace 1. výzva (v tis. K) Alokace 2. výzva (v tis. K) Alokace 3. výzva (v tis. K) Min max. výše dotace (v tis. K) Min. požadovaná spoluúast žadatele (v %) % Místní kultura % / 50 % 3 eské Budjovice, metropole kraje % / 50 % Minimální spoluúast žadatele je v pípad: podnikatelských subjekt (mimo opatení.1) 50% z celkových uznatelných náklad projektu nepodnikatelských subjekt u opatení. 2 a 3 20 % z celkových uznatelných náklad projektu. Vhodná právní subjektivita žadatele je pesn vymezena v l. V. Oprávnní žadatelé o dotaci. IV. Podporované aktivity dotaního programu Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: celoroní innost taneních, folklórních, pveckých, hudebních i dramatických soubor, galerie s celoroní výstavní inností pro veejnost, subjekty vyvíjející osvtovou a vzdlávací innost reprezentace msta eské Budjovice výše uvedenými subjekty na pehlídkách, soutžích a festivalech v R i v zahranií Opatení 2 Místní kultura (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: krátkodobé akce (i nad rámec celoroní innosti), nap. : koncert, jednotlivé výstavy publikaní innost s místní a regionální tématikou Opatení 3 eské Budjovice, kulturní metropole kraje (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: projekty zásadn rozšiující nabídku kulturních aktivit ve mst i regionu vícedenní festivaly všech obor 5

6 V. Oprávnní žadatelé o dotaci Opatení 1 Oprávnným žadatelem mohou být nap.: nepodnikatelské subjekty zejména nestátní neziskové organizace (obanská sdružení, obecn prospšné spolenosti, církevní a náboženské spolenosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadaní fondy, píspvkové organizace msta eské Budjovice a jihoeského kraje, fyzický nepodnikatelský subjekt Opatení 2, 3 Oprávnnými žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, fyzický nepodnikatelský subjekt Všichni žadatelé o dotaci musí spl ovat tyto pedpoklady: mají pidlené I (krom fyzického nepodnikatelského subjektu), vedou úetní i da ovou evidenci, pípadn jinou evidenci o nakládání s dotací, jsou schopni doložit piznání k dani z píjmu za minimáln jedno uzavené úetní období (rok bezprostedn pedcházející roku podání žádosti), jejich dosavadní innost i statut je orientován na aktivity v oblasti kultury nemají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice. Žadatelé nejsou oprávnni k pedkládání návrh ani k získání dotace jestliže: byl na majetek žadatele prohlášen konkurz, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žadatele pro nedostatek majetku, byl zrušen konkurz na majetek žadatele po splnní rozvrhového usnesení, byl zrušen konkurz na majetek žadatele z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkurzu, žadatel vstoupil do likvidace, bylo-li žadateli zrušeno živnostenské oprávnní nebo žadatel perušil provozování živnosti k innostem, pro které má být dotace poskytnuta, žadatel podal návrh na vyrovnání, mají da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich píslušenství, mají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice nebo jeho zizované organizaci. Tyto skutenosti doloží žadatel estným prohlášením, které je pílohou. 2 k žádosti. Žadatel je povinen dodržovat pravidla publicity dle píslušného ustanovení ve Smlouv o poskytnutí dotace (l. VII., odst. (8) - dále jen Smlouva. Logo msta bude k dispozici na webových stránkách msta VI. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je píjemce dotace oprávnn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: byly nezbytné pro realizaci akce, byly vynaloženy nejdíve dnem podání žádosti a nejpozdji dnem ukonení realizace projekt uvedeném v harmonogramu píslušné výzvy byly vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpoené akce, 6

7 náklad musel skuten vzniknout, byl zaznamenán v úetnictví nebo v da ové evidenci koneného uživatele, musí být identifikovatelný, kontrolovatelný a musí být doložitelný originály úetních i da ových doklad. Uznatelné náklady jsou: autorské honoráe subdodavatelsky zajišované služby, které nejsou pedmtem innosti žadatele pedevším mediální propagace kulturních aktivit a doprovodné služby kulturních akcí náklady na zajištní prostor pro veejné vystoupení, náklady na zajištní prostor pro soustavné fungování místních kulturních spolk. náklady na tisk a distribuci informaních, propaganích materiál a publikací náklady spojené s úastí na soutžích, pehlídkách, festivalech a propaganích akcích (ubytování, cestovné, startovné), náklady na nákup zaízení drobného hmotného majetku (do 40 tis. K) nezbytného pro realizaci projektu, maximáln však do výše: 50% poskytnuté finanní ástky u opatení 1 30% poskytnuté finanní ástky u opatení 2 a 3 náklady na spotební a pomocný materiál související s realizací projektu, maximáln však do výše 5 % uznatelných náklad projektu ostatní osobní náklady maximáln do 10 % uznatelných náklad projektu stravování a oberstvení - maximáln však do výše 20% uznatelných náklad projektu (jen pro opatení 1) Neuznatelné náklady jsou zejména: stravování a oberstvení (jen pro opatení 2 a.3) investiní náklady Pro všechna opatení dotaního programu platí: jeden projekt mže být financován jen jedním dotaním programem z rozpotu msta eské Budjovice dotace je poskytována jako podpora de his náklady, které nejsou výslovn uvedeny ve výtu uznatelných náklad jsou neuznatelné náklady píjemce budou hrazeny v souladu s rozpotem projektu: vetn DPH, pokud žadatel není plátcem DPH snížené o nárokovanou DPH vi finannímu úadu, pokud žadatel je plátcem DPH Hodnotící komise si vyhrazuje právo rozpoet vybraných akcí krátit s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu. V takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu. Pípadná zmna v rozpotu projektu bude hodnotící komisí zaznamenána do hodnotící tabulky píjmy získané v prbhu realizace projektu snižují celkové uznatelné náklady projektu (sponzorské dary a dotace z jiných zdroj se do píjm nezapoítávají) VII. Pedkládání žádostí o dotaci VII.1 Žádost o dotaci a další požadovaná dokumentace Žádost o dotaci (dále jen žádost ) musí být pedložena na pedepsaném formulái, který je pílohou. 1 tchto pravidel 7

8 v tištné podob v jednom vyhotovení vyplnné na PC Formulá Žádosti je k dispozici na internetových stránkách msta. Budjovice na adrese na odboru kultury u administrátora dotaního programu v informaním centru msta Ostatní požadovaná dokumentace (podprné doklady): Vedle vyplnné Žádosti budou vyžadovány tyto pílohy v jednom vyhotovení: 1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávnní jednat jménem žadatele. 2. Piznání k dani z píjmu a finanní výkazy žadatele za poslední uzavené úetní období. 3. Doklad o pidlení I. 4. Prohlášení o partnerství, je-li pedmtné. 5. estné prohlášení žadatele o zajištném spolufinancování projektu. 6. estné prohlášení žadatele o bezúhonnosti. Pílohy. 1, 2, 3 jsou žadatelem pedkládány pouze formou neovených kopií. Pi podpisu Smlouvy pedloží vybraní žadatelé originály tchto píloh k nahlédnutí. V pípad píloh. 4, 5, 6 jsou požadovány originály již pi pedložení žádosti. Vzory estných prohlášení, prohlášení o partnerství jsou rovnž k dispozici na stránkách msta VII.2 Místo, termín a zpsob doruení žádosti Žádosti musí být dorueny v zalepené obálce: doporuenou poštou na adresu uvedenou níže, osobn na podatelnu Magistrátu msta eských Budjovice adresa viz níže; (doruiteli bude vydáno podatelnou podepsané a datované potvrzení o pijetí) Poštovní adresa: Statutární msto eské Budjovice odbor kultury nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Adresa pro osobní doruení: Statutární msto eské Budjovice Podatelna nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Na obálce musí být vyznaeno: oficiální název/jméno žadatele, adresa žadatele, název dotaního programu a íslo opatení, obálka musí být oznaena: Neotvírat ped zapoetím hodnocení. Žádosti zaslané jiným zpsobem (nap. faxem nebo em) nebo doruené na jiné adresy nebudou pevzaty. 8

9 Termín podání: Konený termín pro pijímání žádostí je: Pro první výzvu dne: do 15. hodin. Pro druhou výzvu dne: do 17. hodin. Pro tetí výzvu dne : do 15. hodin. Žádost obdržená po koneném termínu nebude pijata. Za pijetí žádosti je považováno razítko podatelny magistrátu msta s datem a asem doruení. V pípad zaslání žádosti poštou, musí být žádost doruena na podatelnu magistrátu msta do uvedeného data. VII.3 Administrátor dotaního programu Bližší informace o vyhlášeném dotaním programu podá zájemcm administrátor dotaního programu (dále jen Administrátor ). tj. pracovník odboru kultury. Kontaktní údaje na Administrátora: ADMINISTRÁTOR PROGRAMU Píjmení, jméno, titul Adresa pracovišt adresa Mašínová Petra, Mgr. Magistrát msta eské Budjovice odbor kultury telefon námstí Pemysla Otakara II. Možnost konzultace žádostí o dotace bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávrky píjmu žádostí v dané výzv. VIII. Hodnocení a výbr žádostí o dotace VIII.1 Proces hodnocení Vyhodnocovací proces zaíná uplynutím koneného termínu pro pijímání žádostí na uvedenou adresu a koní rozhodnutím zastupitelstva msta udlit dotace vybraným žadatelm. Všechny ádn došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 1. Formální a prvotní vcná kontrola První fáze posouzení žádostí, kterou provádí Administrátor, spoívá v ovení, zda: je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi pedložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu Výsledky kontroly spolen se žádostmi, které vyhovly v první fázi hodnocení, budou pedány hodnotící komisi. 2. Hodnocení finanní a obsahové kvality Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovdná jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise se pi hodnocení ídí Smrnicí, Pravidly a Jednacím ádem komisí Rady msta ze dne Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle hodnotících kritérií. 9

10 Hodnotící komise: vyhodnotí Administrátorem pedložené žádosti má právo krátit rozpoet vybraných projekt s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu; v takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu pi hodnocení žádostí musí být pihlédnuto k tomu, že žadatelé, kteí v uplynulých 5 letech ped podáním žádosti porušili povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace i jiné podpory msta eské Budjovice (zejména závažné nedostatky pi realizaci projektu, nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace) mohou být vyloueni v následujících pti letech z poskytnutí dotace. Výstupem hodnocení žádostí hodnotící komisí bude: Protokol hodnocení s uvedením zpsobu hodnocení každé jednotlivé žádosti; protokol bude podepsán všemi leny hodnotící komise; z protokolu musí být patrné poadí žádostí; protokol hodnocení bude obsahovat: o název žadatele o název projektu o výši požadované dotace o vyjádení len hodnotící komise o návrh komise (vybrán / nevybrán) o doporuená výše poskytnuté dotace o píp. dvod zamítnutí nebo krácení rozpotu projektu Seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace vetn výše navržených dotací K odbornému posouzení mže komise využít nezávislých odborník v dané problematice. Dvody, vedoucí k rozhodnutí o pípadném zamítnutí žádosti a neudlení dotace, budou následující: žádost byla obdržena až po datu uzávrky žádost je neúplná, neobsahuje požadované pílohy nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám navrhovaná akce není dostaten pipravena k realizaci žadatel není oprávnn žádat o dotaci podle podmínek programu navržená akce je nevhodná (nap. navrhované innosti nejsou kryty programem, návrh pesahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než maximáln povolená atd.) význam navržené akce, pípadn její technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrh Administrátor poté pedloží seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace rad msta a následn zastupitelstvu msta k rozhodnutí o udlení dotace. VIII.2 Rozhodování o udlení dotace Zastupitelstvo msta rozhoduje o pidlení dotací. Administrátor do 10 pracovních dn od data usnesení zastupitelstva písemn informuje všechny žadatele o pidlení nebo nepidlení dotace. Úspšní žadatelé budou zárove vyzváni k podpisu smlouvy. Dvody odmítnutí žádosti administrátor žadateli neuvádí. Na pidlení dotace není právní nárok. 10

11 VIII.3 Poskytování informací o výbru žádostí Zamstnanci magistrátu, administrátor ani lenové hodnotících komisí nejsou oprávnni poskytovat informace o skutenostech souvisejících s procesem hodnocení žádostí ped usnesením zastupitelstva msta, které schválí úspšné žádosti o dotaci. VIII.4 Složení hodnotící komise: Hodnotící komise pro poskytování dotací budou dv: hodnotící komise pro poskytování píspvk hodnotící komise pro poskytování grant Z dvodu pedejití stetu zájmu nesmí být len hodnotící komise zamstnancem nebo lenem statutárních orgán organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotaního programu. Hodnotící komise pro poskytování píspvk je tvoena kulturní komisí rady msta lenové komise pro poskytování píspvk: 1. Bezecný Zdenk 2. Lomská Radka 3. Šporclová Jaroslava 4. Šerák Karel 5. Procházková Svtlana 6. Procházková Blanka 7. Pelech Petr 8. Turek Daniel 9. Hlaváková Vra 10. ervinková Jana 11. Potová Lucie Hodnotící komise pro poskytování grant je 5 lenná, složena minimáln ze 3 zástupc volených orgán (z toho minimáln 2 zástupc kulturní komise rady msta). Zbývající lenové jsou zástupci odboru kultury. Složení komisí schvaluje rada msta. Hodnotící komise si volí ze svých len pedsedu. lenové komise pro poskytování grant: 1. Thoma Juraj 2. Sedláková Iva 3. Bezecný Zdenk 4. Procházková Svtlana 5. Turek Daniel Náhradníci : Vodika Rudolf, Popelová Ivana, Procházková Blanka Komise má k dispozici administrátora dotaního programu, který zajišuje nezbytnou administrativní podporu pro posouzení pedložených žádostí. VIII.5 Kritéria pro hodnocení Pedmtem hodnocení je posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu. Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle tchto hodnotících kritérií. 11

12 Hodnotící kritéria pro opatení 2 a 3 Hodnotící ukazatel Hospodárnost a efektivita Pipravenost žadatele Maximální poet bod 30 bod 20 bod Rozšíení kulturní nabídky Úrove zpracování projektu Šíe dopadu akce 20 bod 10 bod 20 bod Minimální poet získaných bod pro doporuení žádosti ke schválení orgánm msta iní 50 bod. IX. Zpsob proplácení a vyútování náklad vybraných akcí IX.1 Smlouva o poskytnutí dotace Na základ rozhodnutí Zastupitelstva msta eských Budjovic o udlení dotace formou usnesení bude píjemci navržena Smlouva dle vzoru, který je pílohou tchto Pravidel. Tato Smlouva bude zvlášt stanovovat dále uvedená práva a povinnosti: Konená výše dotace: Zastupitelstvem msta schválená výše dotace bude uvedena ve Smlouv. Tato ástka bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek erpání ve Smlouv vetn zpsobu financování (záloha, platba, vyútování akce). Nesplnní cíl: Jestliže píjemce neuskutení akci tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve Smlouv, vyhrazuje si msto eské Budjovice právo odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel (msto eské Budjovice) mže požadovat vrácení ástek již poskytnutých dotací, pokud píjemce neplní podmínky Smlouvy. Dodatky ke Smlouv: Jakékoliv zmny Smlouvy mohou být stanoveny pouze formou písemných íslovaných dodatk k pvodní Smlouv. Nkterá upesnní i zmny formálního charakteru, které se pímo netýkají realizované akce i projektu (nap. zmna adresy, bankovního útu atd.) staí písemn sdlit administrátorovi dotaního programu, pokud msto eské Budjovice netrvá na uzavení dodatku ke Smlouv. Zmny v rámci rozpotu akce (projektu): Rozpotové položky projektu se mohou proti pvodnímu schválenému rozpotu zmnit v rámci uznatelných náklad dotaního programu za pedpokladu, že uvedená zmna nebude mít vliv na základní úel akce a jeho oekávané výsledky. V rámci rozpotu projektu je možné beze zmny Smlouvy (resp. jejího dodatku) pesunout prostedky mezi jednotlivými položkami rozpotu projektu do výše max. 15% z pvodní rozpotové výše dané položky. Tuto zmnu je však nutno pedem písemn oznámit a zdvodnit administrátorovi dotaního programu. 12

13 IX.2 Zpsob proplácení dotace IX.2.1 Proplácení dotací Granty: Píjemci podpory mže být poskytnuta platba pedem (záloha). S ohledem na délku trvání projekt bude píjemcm grantu poskytnuta zálohová platba nejpozdji 14 dn od podpisu Smlouvy obma stranami po provedení píslušných rozpotových opatení bankovním pevodem na úet píjemce podpory. Výše zálohových plateb iní 70 % z celkové ástky dotace a bude stanovena na základ schváleného rozpotu projektu. Zbývajících 30 % je píjemci proplaceno do 21 dn po pedložení a odsouhlasení vyútování projektu vcn píslušným odborem, nejpozdji poslední pracovní den v píslušném kalendáním roce. Píspvky: Píspvky budou vyplaceny jednorázov do 14 dn od podpisu Smlouvy po provedení píslušných rozpotových opatení (rozhodující je pozdjší datum). IX.2.2 Vyútování Po realizaci akce pedloží píjemce podpory vyútování a závrenou zprávu na formuláích, které jsou pílohou tchto Pravidel. Pi nedodržení termínu dokonení realizace projektu, nedodání Závrené zprávy a vyútování ve stanoveném termínu budou následovat sankce uvedené ve Smlouv a v l. IX.1. Zárove píjemce podpory doloží originály veškerých prvotních da ových a úetních doklad, které odpovídají schválenému rozpotu akce a kopie tchto da ových a úetních doklad k založení pro poteby Poskytovatele dotace Kopie musí spl ovat podmínku prkaznosti, jednoznanosti a vrného zútování plateb (dle zákona o úetnictví). Závrenou zprávu kontroluje Administrátor. K vyhodnocení sepíše protokol. Pro granty: Na základ schváleného vyútování projektu akce a kontroly závrené zprávy vetn dokumentace akce bude proplacena zbývající ástka rozpotu projektu (30 %) bankovním pevodem na úet píjemce podpory. V pípad, že z koneného vyútování projektu vyplývá, že ást dotace nebyla vyerpána, Píjemce dotace má povinnost vrátit ást poskytnuté dotace. Pípadným vymáháním poskytnutých dotací spadá do kompetence finanního odboru. Administrátor pedá finannímu odboru podklady k vymáhání.. Píjemce bere na vdomí, že v pípad zjištní závažných nedostatk pi realizaci projektu, vetn nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace nebo pi porušení povinností vyplývajících ze Smrnice z tchto Pravidel je Poskytovatel dotace je oprávnn vylouit v následujících 5-ti letech žádosti Píjemce o poskytnutí úelových prostedk z rozpotu Poskytovatele dotace, pípadn pi výbru žádostí urených k poskytnutí dotace k této skutenosti pihlédnout. 13

14 X. Zásady pro poskytování finanních dotací Dotaní program msta eských Budjovic na podporu kultury v roce 20 se ídí Smrnicí pro poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice. 5/2007 ze dne Tato Pravidla schválila Rada msta eské Budjovice svým usnesením. 852/2007 ze dne Pravidla nahrazují smrnici. 10/2004 o poskytování finanních prostedk do oblasti kultury. XI. Pílohy 1. Formulá žádosti o dotaci a) Formulá žádosti o píspvek b) Formulá žádosti o grant 2. Vzor estného prohlášení o bezúhonnosti 3. Vzor estného prohlášení o spolufinancování 4. Vzor prohlášení o partnerství 5. Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace 6. Formulá koneného vyútování píspvku/grantu a závrené zprávy 14

15 15

Pravidla dotačního programu města České Budějovice. na podporu kultury v roce 2010

Pravidla dotačního programu města České Budějovice. na podporu kultury v roce 2010 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2010 Schváleno Radou města České Budějovice dne 13.1. 2010 na základě usnesení č. 6/2010 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Pravidla pro poskytování programových dotací

Pravidla pro poskytování programových dotací Pravidla pro poskytování programových dotací Program SPOLUPRÁCE města Valašské Klobouky na rok 2017 1 Program Spolupráce města Valašské Klobouky pro rok 2017 je platný pro kalendářní rok 2017. 1. Základní

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2008

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2008 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2008 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne: 12.9.2007 na základě usnesení č. 846/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I.1

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2010.

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2010. Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2010. Schváleno Radou města Českých Budějovic dne: 21. dubna 2010. 1 Obsah: ÚVOD... 3 I.1 NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU...

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast"

VZOR Programu podpory... Program podpory pro oblast 1. Základní rámec Programu VZOR Programu podpory... Program podpory pro "oblast" 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu

Více

Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc

Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc STATUTÁRNÍ MSTO OLOMOUC VP 15/2007 Pravidla pro poskytování podpor statutárním mstem Olomouc Platnost a úinnost od: 15. 11. 2007 Vydali: Zpracovatelé: lenové pracovního týmu: Martin Novotný, primátor Bc.

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu.

3. Finanční rámec Programu Finanční rámec udává základní přehled finančních možností a podmínek Programu. Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov pro rok 20 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Píloha. 1 k usnesení Rady HMP ze dne v y h l a š u j e

Píloha. 1 k usnesení Rady HMP ze dne v y h l a š u j e Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 0309 ze dne 28. 2. 2006 Hlavní msto Praha v y h l a š u j e grantové ízení na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl.m. Prahy pro rok 2006 (s ukonením realizace

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011 Poskytování dotace Sbírka vnitřních předpisů Magistrátu města České Budějovice č. 8/2008 strana 1 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2011 Schváleno

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě

DOTAČNÍ PROGRAM. národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU aktivit příslušníků národnostních menšin a integrace cizinců v Mostě Ev. č. 04/2015 Dokument schválila Rada města Mostu usnesením č. RmM/1215/22/2015 ze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010

Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010 Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov pro rok 2010 1. Základní rámec programu 1.1. Název programu Program podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov v roce 2010 1.2. Zdůvodnění

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

&!!"#$##% Strana 1 (celkem 5)

&!!#$##% Strana 1 (celkem 5) !"#$##% &!!"#$##% '!"( ( Strana 1 (celkem 5) 1 Obecná ustanovení 1. Hospodaení a útování NS se ídí touto smrnicí a jejími pílohami. 2. Smrnice vychází z platných zákonných norem pro organizace, u kterých

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne

Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne Usnesení z veejného zasedání zastupitelstva obce Bestek konaného dne 26.3.2014 Usnesení. 14/2014 Zastupitelstvo obce podle 84 odst. 1) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis, schvaluje

Více

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro ve ejnou zakázku malého rozsahu Název projektu: Víc hlav víc ví paliativní pée v odborném a veejném diskurzu íslo projektu: CH.10/1/040 Výzva k podání nabídky pro veejnou zakázku malého rozsahu Název veejné zakázky: Tiskové materiály

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017

Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 Podmínky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017 I. Název dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů v roce 2017. II. Vyhlašovatel

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1

Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE. Úvodní ustanovení l. 1 Píloha. 4 PODPISOVÝ ÁD MAGISTRÁTU MSTA ESKÉ BUDJOVICE Úvodní ustanovení l. 1 1. Podpisový ád upravuje oprávnní a povinnosti pi podepisování písemností vyhotovených orgány msta. 2. Podpisový ád stanoví:

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla

Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Jednací ád Zastupitelstva msta Napajedla Zastupitelstvo msta Napajedla (dále zastupitelstvo") vydalo ve smyslu 96 zákona. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších zmn a doplk, (dále zákon") svým usnesením

Více

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016

Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 Podmínky dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016 I. Název dotačního programu Podpora kultury ve městě Znojmě v roce 2016. II. Vyhlašovatel programu a poskytovatel dotace Vyhlašovatelem

Více

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010

SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: /2011/KUSK. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE. I: za rok 2010 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_085012/2010/KUSK Stejnopis. j.: 006009/2011/KUSK Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce NMICE I: 00665169 za rok 2010 Pezkoumání se uskutenilo dne: 22.2.2011

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více