Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008"

Transkript

1 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne na základ usnesení. 852/2007 1

2 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.1 NÁZEV DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.2 ZDVODNNÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.3 OPATENÍ DOTANÍHO PROGRAMU... 3 I.4 CÍLE DOTANÍHO PROGRAMU... 3 II. HARMONOGRAM PÍPRAVY A REALIZACE DOTANÍHO PROGRAMU... 4 III. FINANNÍ RÁMEC DOTANÍHO PROGRAMU... 5 IV. PODPOROVANÉ AKTIVITY DOTANÍHO PROGRAMU... 5 V. OPRÁVNNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 6 VI. UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ NÁKLADY... 6 VII. PEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI... 7 VII.1 ŽÁDOST O DOTACI A DALŠÍ POŽADOVANÁ DOKUMENTACE... 7 VII.2 MÍSTO, TERMÍN A ZPSOB DORUENÍ ŽÁDOSTI... 8 VII.3 ADMINISTRÁTOR DOTANÍHO PROGRAMU... 9 VIII. HODNOCENÍ A VÝBR ŽÁDOSTÍ O DOTACE... 9 VIII.1 PROCES HODNOCENÍ... 9 VIII.2 ROZHODOVÁNÍ O UDLENÍ DOTACE VIII.3 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝBRU ŽÁDOSTÍ VIII.4 SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE: VIII.5 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ IX. ZPSOB PROPLÁCENÍ A VYÚTOVÁNÍ NÁKLAD VYBRANÝCH AKCÍ IX.1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE IX.2 ZPSOB PROPLÁCENÍ DOTACE IX.2.1 Proplácení dotací IX.2.2 Vyútování X. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANNÍCH DOTACÍ XI. PÍLOHY

3 Úvod Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 (dále jen Pravidla ) vycházejí ze Smrnice. 5/2007 o Poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice (dále jen Smrnice ) ze dne Pravidla jsou vypracována pro kalendání rok a danou oblast dle l. 3, odst. (3) Smrnice. I. Základní rámec dotaního programu I.1 Název dotaního programu Dotaní program msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20. I.2 Zdvodnní dotaního programu Dotaní program je v roce 20 zamen na: podporu nekomerních místních kulturních aktivit s drazem na podporu celoroních inností místních kulturních organizací zamených pevážn na innost dtí, mládeže a senior. podporu organizací pispívajících svou celoroní inností k udržení tradic a povdomí msta jako kulturního centra jihoeského regionu zvýšení prestiže msta eské Budjovice pro obany a návštvníky. I.3 Opatení dotaního programu V návaznosti na zamení dotaního programu jsou stanovena pro rok 20 tato ti opatení: Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) Opatení 2 Místní kultura (grant) Opatení 3 eské Budjovice, metropole kraje (grant) I.4 Cíle dotaního programu Obecným cílem dotaního programu je podpora místních kulturních aktivit a zkvalitnní kulturního vyžití oban a návštvník msta eských Budjovic. Specifické cíle dotaního programu opatení 1 - podpora místních kulturních spolk a organizací provozujících celoroní innost na území msta eských Budjovic opatení 2 - podpora jednodenních i vícedenních kulturních aktivit vycházejících z iniciativy oban opatení 3 - posílení významu msta eských Budjovice jako centra kultury prostednictvím kulturních akcí regionálního i nadregionálního charakteru 3

4 II. Harmonogram pípravy a realizace dotaního programu OPATENÍ 1 OPATENÍ 2 OPATENÍ 3 1. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva 1. výzva 2. výzva 3. výzva Aktivity vyhlášení DP uzávrka pedkládání žádostí schválení píspvk zastupitelstvem msta uzavení smluv realizace projekt vyútování akcí opatení 1 do opatení 2 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) opatení 3 do dvou msíc po skonení projektu (nebo do pokud je projekt realizován v prosinci) pedložení závrené zprávy o realizaci DP bezen 20 4

5 III. Finanní rámec dotaního programu Finanní rámec udává základní pehled finanních možností a podmínek dotaního programu. V následující tabulce je definována celková alokace dotaního programu a jednotlivých opatení, minimální a maximální výše dotace a minimální finanní spoluúast žadatele. Celková alokace dotaního programu pro oblast kultury na rok 20 je navržena dle Smrnice. 5/2007, l. 3, odst. (1) ve výši ,- K. Struktura financování dotaního programu: 1 2 OPATENÍ Celoroní innost místních kulturních organizací Celková alokace (v tis. K) Alokace 1. výzva (v tis. K) Alokace 2. výzva (v tis. K) Alokace 3. výzva (v tis. K) Min max. výše dotace (v tis. K) Min. požadovaná spoluúast žadatele (v %) % Místní kultura % / 50 % 3 eské Budjovice, metropole kraje % / 50 % Minimální spoluúast žadatele je v pípad: podnikatelských subjekt (mimo opatení.1) 50% z celkových uznatelných náklad projektu nepodnikatelských subjekt u opatení. 2 a 3 20 % z celkových uznatelných náklad projektu. Vhodná právní subjektivita žadatele je pesn vymezena v l. V. Oprávnní žadatelé o dotaci. IV. Podporované aktivity dotaního programu Opatení 1 Celoroní innost místních kulturních organizací (píspvky) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: celoroní innost taneních, folklórních, pveckých, hudebních i dramatických soubor, galerie s celoroní výstavní inností pro veejnost, subjekty vyvíjející osvtovou a vzdlávací innost reprezentace msta eské Budjovice výše uvedenými subjekty na pehlídkách, soutžích a festivalech v R i v zahranií Opatení 2 Místní kultura (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: krátkodobé akce (i nad rámec celoroní innosti), nap. : koncert, jednotlivé výstavy publikaní innost s místní a regionální tématikou Opatení 3 eské Budjovice, kulturní metropole kraje (granty) V rámci tohoto opatení budou podpoeny následující aktivity: projekty zásadn rozšiující nabídku kulturních aktivit ve mst i regionu vícedenní festivaly všech obor 5

6 V. Oprávnní žadatelé o dotaci Opatení 1 Oprávnným žadatelem mohou být nap.: nepodnikatelské subjekty zejména nestátní neziskové organizace (obanská sdružení, obecn prospšné spolenosti, církevní a náboženské spolenosti (pokud poskytují kulturní služby), nadace a nadaní fondy, píspvkové organizace msta eské Budjovice a jihoeského kraje, fyzický nepodnikatelský subjekt Opatení 2, 3 Oprávnnými žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, fyzický nepodnikatelský subjekt Všichni žadatelé o dotaci musí spl ovat tyto pedpoklady: mají pidlené I (krom fyzického nepodnikatelského subjektu), vedou úetní i da ovou evidenci, pípadn jinou evidenci o nakládání s dotací, jsou schopni doložit piznání k dani z píjmu za minimáln jedno uzavené úetní období (rok bezprostedn pedcházející roku podání žádosti), jejich dosavadní innost i statut je orientován na aktivity v oblasti kultury nemají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice. Žadatelé nejsou oprávnni k pedkládání návrh ani k získání dotace jestliže: byl na majetek žadatele prohlášen konkurz, byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu na majetek žadatele pro nedostatek majetku, byl zrušen konkurz na majetek žadatele po splnní rozvrhového usnesení, byl zrušen konkurz na majetek žadatele z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkurzu, žadatel vstoupil do likvidace, bylo-li žadateli zrušeno živnostenské oprávnní nebo žadatel perušil provozování živnosti k innostem, pro které má být dotace poskytnuta, žadatel podal návrh na vyrovnání, mají da ové nedoplatky nebo nedoplatky na jejich píslušenství, mají dluh po splatnosti vi statutárnímu mstu eské Budjovice nebo jeho zizované organizaci. Tyto skutenosti doloží žadatel estným prohlášením, které je pílohou. 2 k žádosti. Žadatel je povinen dodržovat pravidla publicity dle píslušného ustanovení ve Smlouv o poskytnutí dotace (l. VII., odst. (8) - dále jen Smlouva. Logo msta bude k dispozici na webových stránkách msta VI. Uznatelné a neuznatelné náklady V rámci realizace projektu lze hradit pouze tzv. uznatelné náklady. Jedná se o náklady, které je píjemce dotace oprávnn vynaložit na realizaci svého projektu. Uznatelné náklady jsou dále specifikovány takto: byly nezbytné pro realizaci akce, byly vynaloženy nejdíve dnem podání žádosti a nejpozdji dnem ukonení realizace projekt uvedeném v harmonogramu píslušné výzvy byly vynaloženy na aktivity v souladu s obsahovou stránkou a cíli podpoené akce, 6

7 náklad musel skuten vzniknout, byl zaznamenán v úetnictví nebo v da ové evidenci koneného uživatele, musí být identifikovatelný, kontrolovatelný a musí být doložitelný originály úetních i da ových doklad. Uznatelné náklady jsou: autorské honoráe subdodavatelsky zajišované služby, které nejsou pedmtem innosti žadatele pedevším mediální propagace kulturních aktivit a doprovodné služby kulturních akcí náklady na zajištní prostor pro veejné vystoupení, náklady na zajištní prostor pro soustavné fungování místních kulturních spolk. náklady na tisk a distribuci informaních, propaganích materiál a publikací náklady spojené s úastí na soutžích, pehlídkách, festivalech a propaganích akcích (ubytování, cestovné, startovné), náklady na nákup zaízení drobného hmotného majetku (do 40 tis. K) nezbytného pro realizaci projektu, maximáln však do výše: 50% poskytnuté finanní ástky u opatení 1 30% poskytnuté finanní ástky u opatení 2 a 3 náklady na spotební a pomocný materiál související s realizací projektu, maximáln však do výše 5 % uznatelných náklad projektu ostatní osobní náklady maximáln do 10 % uznatelných náklad projektu stravování a oberstvení - maximáln však do výše 20% uznatelných náklad projektu (jen pro opatení 1) Neuznatelné náklady jsou zejména: stravování a oberstvení (jen pro opatení 2 a.3) investiní náklady Pro všechna opatení dotaního programu platí: jeden projekt mže být financován jen jedním dotaním programem z rozpotu msta eské Budjovice dotace je poskytována jako podpora de his náklady, které nejsou výslovn uvedeny ve výtu uznatelných náklad jsou neuznatelné náklady píjemce budou hrazeny v souladu s rozpotem projektu: vetn DPH, pokud žadatel není plátcem DPH snížené o nárokovanou DPH vi finannímu úadu, pokud žadatel je plátcem DPH Hodnotící komise si vyhrazuje právo rozpoet vybraných akcí krátit s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu. V takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu. Pípadná zmna v rozpotu projektu bude hodnotící komisí zaznamenána do hodnotící tabulky píjmy získané v prbhu realizace projektu snižují celkové uznatelné náklady projektu (sponzorské dary a dotace z jiných zdroj se do píjm nezapoítávají) VII. Pedkládání žádostí o dotaci VII.1 Žádost o dotaci a další požadovaná dokumentace Žádost o dotaci (dále jen žádost ) musí být pedložena na pedepsaném formulái, který je pílohou. 1 tchto pravidel 7

8 v tištné podob v jednom vyhotovení vyplnné na PC Formulá Žádosti je k dispozici na internetových stránkách msta. Budjovice na adrese na odboru kultury u administrátora dotaního programu v informaním centru msta Ostatní požadovaná dokumentace (podprné doklady): Vedle vyplnné Žádosti budou vyžadovány tyto pílohy v jednom vyhotovení: 1. Statut, resp. stanovy žadatele a doklad prokazující oprávnní jednat jménem žadatele. 2. Piznání k dani z píjmu a finanní výkazy žadatele za poslední uzavené úetní období. 3. Doklad o pidlení I. 4. Prohlášení o partnerství, je-li pedmtné. 5. estné prohlášení žadatele o zajištném spolufinancování projektu. 6. estné prohlášení žadatele o bezúhonnosti. Pílohy. 1, 2, 3 jsou žadatelem pedkládány pouze formou neovených kopií. Pi podpisu Smlouvy pedloží vybraní žadatelé originály tchto píloh k nahlédnutí. V pípad píloh. 4, 5, 6 jsou požadovány originály již pi pedložení žádosti. Vzory estných prohlášení, prohlášení o partnerství jsou rovnž k dispozici na stránkách msta VII.2 Místo, termín a zpsob doruení žádosti Žádosti musí být dorueny v zalepené obálce: doporuenou poštou na adresu uvedenou níže, osobn na podatelnu Magistrátu msta eských Budjovice adresa viz níže; (doruiteli bude vydáno podatelnou podepsané a datované potvrzení o pijetí) Poštovní adresa: Statutární msto eské Budjovice odbor kultury nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Adresa pro osobní doruení: Statutární msto eské Budjovice Podatelna nám. Pemysla Otakara II.. 1, 2, eské Budjovice Na obálce musí být vyznaeno: oficiální název/jméno žadatele, adresa žadatele, název dotaního programu a íslo opatení, obálka musí být oznaena: Neotvírat ped zapoetím hodnocení. Žádosti zaslané jiným zpsobem (nap. faxem nebo em) nebo doruené na jiné adresy nebudou pevzaty. 8

9 Termín podání: Konený termín pro pijímání žádostí je: Pro první výzvu dne: do 15. hodin. Pro druhou výzvu dne: do 17. hodin. Pro tetí výzvu dne : do 15. hodin. Žádost obdržená po koneném termínu nebude pijata. Za pijetí žádosti je považováno razítko podatelny magistrátu msta s datem a asem doruení. V pípad zaslání žádosti poštou, musí být žádost doruena na podatelnu magistrátu msta do uvedeného data. VII.3 Administrátor dotaního programu Bližší informace o vyhlášeném dotaním programu podá zájemcm administrátor dotaního programu (dále jen Administrátor ). tj. pracovník odboru kultury. Kontaktní údaje na Administrátora: ADMINISTRÁTOR PROGRAMU Píjmení, jméno, titul Adresa pracovišt adresa Mašínová Petra, Mgr. Magistrát msta eské Budjovice odbor kultury telefon námstí Pemysla Otakara II. Možnost konzultace žádostí o dotace bude v období od vyhlášení výzvy až do termínu uzávrky píjmu žádostí v dané výzv. VIII. Hodnocení a výbr žádostí o dotace VIII.1 Proces hodnocení Vyhodnocovací proces zaíná uplynutím koneného termínu pro pijímání žádostí na uvedenou adresu a koní rozhodnutím zastupitelstva msta udlit dotace vybraným žadatelm. Všechny ádn došlé a zaevidované žádosti budou vyhodnocovány ve dvou fázích: 1. Formální a prvotní vcná kontrola První fáze posouzení žádostí, kterou provádí Administrátor, spoívá v ovení, zda: je žádost úplná a v souladu s požadovanými náležitostmi pedložená žádost a žadatel vyhovují podmínkám daného programu Výsledky kontroly spolen se žádostmi, které vyhovly v první fázi hodnocení, budou pedány hodnotící komisi. 2. Hodnocení finanní a obsahové kvality Druhou fázi hodnocení provádí a je za ni zodpovdná jmenovaná hodnotící komise. Hodnotící komise se pi hodnocení ídí Smrnicí, Pravidly a Jednacím ádem komisí Rady msta ze dne Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle hodnotících kritérií. 9

10 Hodnotící komise: vyhodnotí Administrátorem pedložené žádosti má právo krátit rozpoet vybraných projekt s ohledem na úelnost a hospodárnost rozpotu; v takovém pípad se krátí i podíl žadatele na uznatelných nákladech pi zachování procentuelního rozdlení zdroj financování dle pvodního rozpotu pi hodnocení žádostí musí být pihlédnuto k tomu, že žadatelé, kteí v uplynulých 5 letech ped podáním žádosti porušili povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace i jiné podpory msta eské Budjovice (zejména závažné nedostatky pi realizaci projektu, nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace) mohou být vyloueni v následujících pti letech z poskytnutí dotace. Výstupem hodnocení žádostí hodnotící komisí bude: Protokol hodnocení s uvedením zpsobu hodnocení každé jednotlivé žádosti; protokol bude podepsán všemi leny hodnotící komise; z protokolu musí být patrné poadí žádostí; protokol hodnocení bude obsahovat: o název žadatele o název projektu o výši požadované dotace o vyjádení len hodnotící komise o návrh komise (vybrán / nevybrán) o doporuená výše poskytnuté dotace o píp. dvod zamítnutí nebo krácení rozpotu projektu Seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace vetn výše navržených dotací K odbornému posouzení mže komise využít nezávislých odborník v dané problematice. Dvody, vedoucí k rozhodnutí o pípadném zamítnutí žádosti a neudlení dotace, budou následující: žádost byla obdržena až po datu uzávrky žádost je neúplná, neobsahuje požadované pílohy nebo jinak neodpovídá stanoveným administrativním podmínkám navrhovaná akce není dostaten pipravena k realizaci žadatel není oprávnn žádat o dotaci podle podmínek programu navržená akce je nevhodná (nap. navrhované innosti nejsou kryty programem, návrh pesahuje maximální povolené trvání, požadovaná dotace je vyšší než maximáln povolená atd.) význam navržené akce, pípadn její technická kvalita byla shledána nižší než u vybraných návrh Administrátor poté pedloží seznam vybraných žádostí doporuených k udlení dotace rad msta a následn zastupitelstvu msta k rozhodnutí o udlení dotace. VIII.2 Rozhodování o udlení dotace Zastupitelstvo msta rozhoduje o pidlení dotací. Administrátor do 10 pracovních dn od data usnesení zastupitelstva písemn informuje všechny žadatele o pidlení nebo nepidlení dotace. Úspšní žadatelé budou zárove vyzváni k podpisu smlouvy. Dvody odmítnutí žádosti administrátor žadateli neuvádí. Na pidlení dotace není právní nárok. 10

11 VIII.3 Poskytování informací o výbru žádostí Zamstnanci magistrátu, administrátor ani lenové hodnotících komisí nejsou oprávnni poskytovat informace o skutenostech souvisejících s procesem hodnocení žádostí ped usnesením zastupitelstva msta, které schválí úspšné žádosti o dotaci. VIII.4 Složení hodnotící komise: Hodnotící komise pro poskytování dotací budou dv: hodnotící komise pro poskytování píspvk hodnotící komise pro poskytování grant Z dvodu pedejití stetu zájmu nesmí být len hodnotící komise zamstnancem nebo lenem statutárních orgán organizace, která se bude ucházet o dotaci v rámci tohoto dotaního programu. Hodnotící komise pro poskytování píspvk je tvoena kulturní komisí rady msta lenové komise pro poskytování píspvk: 1. Bezecný Zdenk 2. Lomská Radka 3. Šporclová Jaroslava 4. Šerák Karel 5. Procházková Svtlana 6. Procházková Blanka 7. Pelech Petr 8. Turek Daniel 9. Hlaváková Vra 10. ervinková Jana 11. Potová Lucie Hodnotící komise pro poskytování grant je 5 lenná, složena minimáln ze 3 zástupc volených orgán (z toho minimáln 2 zástupc kulturní komise rady msta). Zbývající lenové jsou zástupci odboru kultury. Složení komisí schvaluje rada msta. Hodnotící komise si volí ze svých len pedsedu. lenové komise pro poskytování grant: 1. Thoma Juraj 2. Sedláková Iva 3. Bezecný Zdenk 4. Procházková Svtlana 5. Turek Daniel Náhradníci : Vodika Rudolf, Popelová Ivana, Procházková Blanka Komise má k dispozici administrátora dotaního programu, který zajišuje nezbytnou administrativní podporu pro posouzení pedložených žádostí. VIII.5 Kritéria pro hodnocení Pedmtem hodnocení je posouzení obsahové a ekonomické kvality projektu. Píspvky do výše 30 tis. K vetn nebudou hodnoceny dle tchto hodnotících kritérií. 11

12 Hodnotící kritéria pro opatení 2 a 3 Hodnotící ukazatel Hospodárnost a efektivita Pipravenost žadatele Maximální poet bod 30 bod 20 bod Rozšíení kulturní nabídky Úrove zpracování projektu Šíe dopadu akce 20 bod 10 bod 20 bod Minimální poet získaných bod pro doporuení žádosti ke schválení orgánm msta iní 50 bod. IX. Zpsob proplácení a vyútování náklad vybraných akcí IX.1 Smlouva o poskytnutí dotace Na základ rozhodnutí Zastupitelstva msta eských Budjovic o udlení dotace formou usnesení bude píjemci navržena Smlouva dle vzoru, který je pílohou tchto Pravidel. Tato Smlouva bude zvlášt stanovovat dále uvedená práva a povinnosti: Konená výše dotace: Zastupitelstvem msta schválená výše dotace bude uvedena ve Smlouv. Tato ástka bude poskytnuta žadateli dle stanovených podmínek erpání ve Smlouv vetn zpsobu financování (záloha, platba, vyútování akce). Nesplnní cíl: Jestliže píjemce neuskutení akci tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto ve Smlouv, vyhrazuje si msto eské Budjovice právo odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel (msto eské Budjovice) mže požadovat vrácení ástek již poskytnutých dotací, pokud píjemce neplní podmínky Smlouvy. Dodatky ke Smlouv: Jakékoliv zmny Smlouvy mohou být stanoveny pouze formou písemných íslovaných dodatk k pvodní Smlouv. Nkterá upesnní i zmny formálního charakteru, které se pímo netýkají realizované akce i projektu (nap. zmna adresy, bankovního útu atd.) staí písemn sdlit administrátorovi dotaního programu, pokud msto eské Budjovice netrvá na uzavení dodatku ke Smlouv. Zmny v rámci rozpotu akce (projektu): Rozpotové položky projektu se mohou proti pvodnímu schválenému rozpotu zmnit v rámci uznatelných náklad dotaního programu za pedpokladu, že uvedená zmna nebude mít vliv na základní úel akce a jeho oekávané výsledky. V rámci rozpotu projektu je možné beze zmny Smlouvy (resp. jejího dodatku) pesunout prostedky mezi jednotlivými položkami rozpotu projektu do výše max. 15% z pvodní rozpotové výše dané položky. Tuto zmnu je však nutno pedem písemn oznámit a zdvodnit administrátorovi dotaního programu. 12

13 IX.2 Zpsob proplácení dotace IX.2.1 Proplácení dotací Granty: Píjemci podpory mže být poskytnuta platba pedem (záloha). S ohledem na délku trvání projekt bude píjemcm grantu poskytnuta zálohová platba nejpozdji 14 dn od podpisu Smlouvy obma stranami po provedení píslušných rozpotových opatení bankovním pevodem na úet píjemce podpory. Výše zálohových plateb iní 70 % z celkové ástky dotace a bude stanovena na základ schváleného rozpotu projektu. Zbývajících 30 % je píjemci proplaceno do 21 dn po pedložení a odsouhlasení vyútování projektu vcn píslušným odborem, nejpozdji poslední pracovní den v píslušném kalendáním roce. Píspvky: Píspvky budou vyplaceny jednorázov do 14 dn od podpisu Smlouvy po provedení píslušných rozpotových opatení (rozhodující je pozdjší datum). IX.2.2 Vyútování Po realizaci akce pedloží píjemce podpory vyútování a závrenou zprávu na formuláích, které jsou pílohou tchto Pravidel. Pi nedodržení termínu dokonení realizace projektu, nedodání Závrené zprávy a vyútování ve stanoveném termínu budou následovat sankce uvedené ve Smlouv a v l. IX.1. Zárove píjemce podpory doloží originály veškerých prvotních da ových a úetních doklad, které odpovídají schválenému rozpotu akce a kopie tchto da ových a úetních doklad k založení pro poteby Poskytovatele dotace Kopie musí spl ovat podmínku prkaznosti, jednoznanosti a vrného zútování plateb (dle zákona o úetnictví). Závrenou zprávu kontroluje Administrátor. K vyhodnocení sepíše protokol. Pro granty: Na základ schváleného vyútování projektu akce a kontroly závrené zprávy vetn dokumentace akce bude proplacena zbývající ástka rozpotu projektu (30 %) bankovním pevodem na úet píjemce podpory. V pípad, že z koneného vyútování projektu vyplývá, že ást dotace nebyla vyerpána, Píjemce dotace má povinnost vrátit ást poskytnuté dotace. Pípadným vymáháním poskytnutých dotací spadá do kompetence finanního odboru. Administrátor pedá finannímu odboru podklady k vymáhání.. Píjemce bere na vdomí, že v pípad zjištní závažných nedostatk pi realizaci projektu, vetn nedodržení termínu odevzdání vyútování poskytnuté dotace nebo pi porušení povinností vyplývajících ze Smrnice z tchto Pravidel je Poskytovatel dotace je oprávnn vylouit v následujících 5-ti letech žádosti Píjemce o poskytnutí úelových prostedk z rozpotu Poskytovatele dotace, pípadn pi výbru žádostí urených k poskytnutí dotace k této skutenosti pihlédnout. 13

14 X. Zásady pro poskytování finanních dotací Dotaní program msta eských Budjovic na podporu kultury v roce 20 se ídí Smrnicí pro poskytování dotací z rozpotu msta eské Budjovice. 5/2007 ze dne Tato Pravidla schválila Rada msta eské Budjovice svým usnesením. 852/2007 ze dne Pravidla nahrazují smrnici. 10/2004 o poskytování finanních prostedk do oblasti kultury. XI. Pílohy 1. Formulá žádosti o dotaci a) Formulá žádosti o píspvek b) Formulá žádosti o grant 2. Vzor estného prohlášení o bezúhonnosti 3. Vzor estného prohlášení o spolufinancování 4. Vzor prohlášení o partnerství 5. Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace 6. Formulá koneného vyútování píspvku/grantu a závrené zprávy 14

15 15

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU VYSÍLÁNÍ ČESKÝCH UČITELŮ DO ROZVOJOVÝCH ZEMÍ - PODPORA ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V PARTNERSKÝCH ROZVOJOVÝCH

Více