Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011"

Transkript

1 AKTUALITY Oproti 51. KT stoupl počet pozitivních průkazů chřipky v sentinelových vzorcích více jak trojnásobně, lokální epidemie hlásí Španělsko, Norsko a Nizozemí. Lze konstatovat, že Evropa je na počátku chřipkové epidemie. Domi Graf: ZÁHYTNOST VIŮ HŘIPKY A a B (v procentech) v sentinelových vzorcích nujícím kmenem se jeví zatím subtyp H3N2, ačkoliv subtyp H1N1 cir nahlášených do TESSy od 40. KT 2011 (zdroj dat: týdenní hlášení WISO) kuluje rovněž a opakovaně byl původcem těžkých respiračních infekcí. Typ B je oproti A v menšině, vyskytují se však zástupci obou antigenních linií, tedy nejen vakcinální. Vzhledem k více než trojnásobnému nárůstu chřipka pozitivních vzorků mezi 51. a 52. KT 2011 (především ve skupině sentinelových výtěrů) lze usuzovat, že jsme na počátku chřipkové epidemie. Z evropských zemí komentuje překročení epidemického prahu Španělsko. Jako dominující kmen se prosazuje subtyp H3N2. Od počátku sezóny bylo hlášeno 117 riantu. V Evropě se tento kmen zatím nevyskytl. případů těžké akutní respirační infekce, ve 26 případech způsobenou chřipkovými viry (H1N1 9x, H3N2 7x, B 2x). AKTUALIZAE Zatím všechny testované chřipkové izoláty jsou citlivé na oseltamivir, rezistence na inhibitory M2 je 100 %. Souhrn Za NL pro chřipku a NL pro nechřipkové respiračné viry MUDr. Martina Havlíčková INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ EM INFOMATION FOM THE NL AND ESEAH GOUPS OF THE EM Výskyt importovaných PE (arbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011 angl angl Helena Žemličková, Jaroslav Hrabák, Dana Hedlová, Kateřina Laskafeldová, Vlastimil Jindrák, Eva Bendová, Pavel Čermák, Markyta Bártová, Alena Steinerová, Vladimír Petkov, Otakar Nyč Souhrn Summary Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1):

2 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Klíčová slova: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. Keywords: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. V období září prosinec 2011 bylo v Č evidováno celkem 15 případů kolonizace nebo infekce kmeny Klebsiella pneumoniae produkujícími karbapenemázu. U 4 pacientů se jednalo o importovanou nákazu nebo byla prokázána epidemiologická souvislost s importovanými nákazami (5 pacientů). V 6 dalších případech nebyl zjištěn možný zdroj nákazy. KAZUISTIKY IMPOTOVANÝH PŘÍPADŮ V JEDNOTLIVÝH LOKALITÁH 1. ÚVN Praha Od byl na resuscitační stanici hospitalizován 52letý pacient s diagnózou stav po kraniektomii a evakuaci hematomu, hodos Řecko. Hospitalizace na hodu od , repatriace do Č, příjem na JIP neurologického oddělení, překlad na resuscitační stanici (ES) oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Prognóza nepříznivá, postupně progrese syndromu multiorgánového selhání (MODS), exitus letalis. Hemokultura ze Klebsiella pneumoniae citlivá pouze ke kolistinu a gentamicinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy KP2 (sekvenační typ [ST] 258). Na oddělení byla přijata následující opatření: ve spolupráci s bakteriologickým oddělením připravena metodika pro záchyt karbapenemáz (KP), zaveden screening pacientů na oddělení stolice 1x týdně, izolace pacientů (kontaktní přenos) se suspekcí na KP na boxu ES, bariérový ošetřovací režim, důraz na hygienu rukou, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek, preference jednorázových pomůcek. Následně detekován izolát K. pneumoniae (citlivý pouze kolistin gentamicin) z výtěru z rekta ze se suspektní produkcí KP u 76leté pacientky. Kmen zaslán do NL potvrzena pozitivní KP. Jednalo se o chirurgickou pacientku po revizi žlučových cest dne s komplikovaným pooperačním průběhem, dimitována V rámci této hospitalizace od do pobyt na ES. S cca týdenní latencí po úmrtí výše uvedeného pacienta hospitalizována na stejném boxu. Po překladu na chirurgii od do propuštění izolace na jednolůžkovém pokoji. Od byla na JIP Neurologického oddělení hospitalizována 71letá pacientka, pro nutnost úplné plicní ventilace (ÚPV) a vyjádřenou multiorgánovou dysfunkci indikován překlad na IU A oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, izolace na boxu ES tohoto oddělení. Do NL zaslán kmen K. pneumoniae (citlivá pouze kolistin gentamicin) z výtěru z nosu ze potvrzena pozitivní KP. Dne byla pacientka přeložena na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) ehabilitační kliniky Malvazinky, Praha 5, pracoviště o pozitivitě KP informováno před překladem, pozitivita uvedena v propouštěcí zprávě. Screening stolice pacientů na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pokračoval do konce ledna, nebyl zachycen žádný další suspektní kmen K. pneumoniae z výše uvedených ani z jiných pracovišť nemocnice, a to ani v klinickém materiálu ani z prostředí. Byl vypracován prozatímní celonemocničně platný materiál Postup pro kontrolu výskytu PE kmenů definující postupy prevence a kontroly a rizikového pacienta (překlad ze zahraničí, zejména ze zdravotnického zařízení, překlad ze zařízení dlouhodobé/chronické intenzivní péče, pacient s anamnestickou pozitivitou). 2. Nemocnice Nový Jičín Od byla na oddělení AO hospitalizovaná 51letá pacientka po autohavárii s diagnózou kóma a respiračního selhání s tracheostomií a nutností ÚPV, stav po osteosyntéze humeru. Pacientka byla letecky transportována do Č po předchozí hospitalizaci v Thesaloniki, Řecko z organizačních důvodů překlad na infekční oddělení nemocnice Opava (možnost bariérového režimu), překlad zpět na oddělení AO, překlad do LDN Vítkov. Sputum ze první záchyt K. pneumoniae citlivé ke gentamicinu, amikacinu, kolistinu, tigecyklinu, meropenemu (MI 2 mg/l x inhibiční zóna 18 mm), kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce metalobetalaktamázy typu VIM1. Poté průběžně po dobu hospitalizace opakované záchyty ze sputa, stolice, moče, záchyt z centrálního žilního katétru (ŽK), záchyt z hemokultury. Po prvním záchytu provedena izolace pacientky (box), zaveden barierový ošetřovací režim, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek (prádlo dekontaminováno před vynesením z boxu), zavedeno používání jednorázových pomůcek (pláště, čepice, rukavice, roušky). Po prvním záchytu bylo provedeno screeningové vyšetření stolice u všech (7) kontaktů hospitalizovaných na oddělení AO. U jednoho 76letého pacienta ošetřovaného stejnou sestrou byl ve výtěru z rekta z zjištěn výskyt stejného kmene. Pacient byl přeložen do LDN Vítkov, poté na infekční oddělení nemocnice Opava, další údaje nejsou známy. 3. Nemocnice Na Homolce, Praha (NNH) Dne byl do NNH repatriován 70letý nemocný překladem z jednotky intenzivní péče nemocnice na Krétě, kde byl hospitalizován od pro mozkové krvácení. O přijetí na neurologické oddělení NNH byl neprodleně informován službu konající konzultant Oddělení klinické mikrobiologie a jeho prostřednictvím sestra kontroly infekcí. Při přijetí byl indikován mikrobiologický screening na přítomnost multirezistentních bakterií včetně PE. Násled 16

3 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ ně byla zavedena preventivní izolace. Ve screeningových vyšetřeních byl prokázán kmen K. pneumoniae produkující karbapenemázu (horní i dolní dýchací cesty, stolice, moč) následně potvrzenou jako KP2 (ST258). Nemocný byl poté izolován v samostatném boxu na AO v režimu kontaktní izolace. Screening pacientů, kteří byli v kontaktu s osídleným nemocným, probíhal do jejich propuštění z nemocnice s negativním výsledkem. Pacient umírá v důsledku těžkého poškození mozku a následné multiorgánové dysfunkce, aniž by byla po dobu hospitalizace zjištěna infekční komplikace vyvolaná detekovaným producentem karbapenemázy. 4. FN Královské Vinohrady 69letý pacient hospitalizován na hematoonkologickém oddělení FNKV v období Pacient je řeckého původu, žije střídavě v Řecku a České republice. Diagnóza stav po tumoru střeva a relapsu tumoru v oblasti caudy pankreatu, pacient byl hospitalizován pro akutní zhoršení stavu (periferní pancytopenie, febrilní neutropenie, elevace P/ 168) z kanyly (nasojejunální sonda) vykultivována K. pneumoniae dobře citlivá k testovaným antibiotikům. Dne záchyt K. pneumoniae citlivé pouze ke gentamicinu, streptomycinu, kolistinu a tigecyklinu z kanyly ŽK. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. V ostatních materiálech (krk, nos, dutina ústní, moč, krev, stolice) kmen neprokázán. Nález kmene hodnocen jako náhodný záchyt, pacient byl propuštěn do domácího ošetřování. Na oddělení byl následně v odstupu 2 týdnu proveden rektální screening u 27 pacientů s negativním výsledkem. 5. Thomayerova nemocnice, Praha Od byl na oddělení AO hospitalizován 40letý pacient s diagnózou intracerebrálního krvácení do mozkového kmene. Pacient byl přeložen z ÚVN Střešovice na oddělení AO, přeložen zpět do ÚVN Střešovice, od do opět hospitalizován v TN na neurologii JIP, od je umístěn na LDN TN z moče první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu, streptomycinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Záchyt K. pneumoniae z moče byl opakovaný (7x, poslední z ), byl stejný kmen zjištěn ve výtěru z nosu, další materiály (výtěr z rekta) nebyly vyšetřeny. Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, izolován. Kontakty nebyly vyšetřeny. Dne byl na na neurologické klinice JIP hospitalizován 56letý pacient pro syndrom GuillanBarré. Od byl pacient přeložen na oddělení AO ( ), od hospitalizován ve FN Motol na odd. spondylochirurgie, dimitován (léčebna Kladruby) z moče a močového katetru první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke ST, GEN, TG. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Jiný materiál nebyl vyšetřen. Pozitivita nálezu zjištěna v dalším vyšetření moče z (FN Motol). Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, Kontakty nebyly vyšetřeny. Nákaza u obou pacientů byla dána do souvislosti v předchozí hospitalizací (červenec 2011) 41letého pacienta ( index case ) s prokázanou infekcí K. pneumoniae produkující KP typu KP 3 (ST512), přeloženého z nemocnice v Anconě, Itálie. PŘÍPADY BEZ POKÁZANÉ EPIDEMIOLOGIKÉ SOUVISLOSTI 6. Mediterra, Sedlčany Dne byla přijata na interní oddělení nemocnice Mediterra Sedlčany z Domova seniorů v Sedlčanech 71letá pacientka, s diagnózou bronchopneumonie se známkami multiorgánového selhání. Odpoledne téhož dne, pro zhoršení celkového stavu s poruchou vědomí, známkami městnání v malém oběhu a nutností ventilační podpory, přeložena na oddělení MOJIP tamní nemocnice odebrány dva vzorky krve na hemokultivaci (negativní), sputum a moč na kultivaci (negativní) a moč na průkaz antigenu Streptococcus pneumonie (pozitivní) a Legionella pneumophila ser. 1 (negativní) byla z močového katetru zachycena K. pneumoniae citlivá pouze ke gentamicinu, kolistinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Pacientka byla ošetřována v bariérovém režimu, screeningové vyšetření stolice kontaktů neproběhlo. Pacientka žila v Domově seniorů společně se svým manželem, necestovala do zahraničí. V poslední době (min. rok) nebyla hospitalizovaná ona ani její manžel. 7. IKEM, Praha Dne byl přijat na kliniku hepatologie 72letý pacient. Od přeložen na kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní péče (KAIP) pro zhoršující se renální insuficienci a septický stav, od zařazen na hemodialýzu 3x týdně. Suspektní cholangoitis, zaveden biliární stend do žlučovodu. Pacient přeložen na interní oddělení Strahov. Dne z rány po nekretomii dekubitu (výkon proveden ) izolována K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Kmen byl ze stejného materiálu 17

4 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) izolován také , od byly z rány izolovány již jen jiné kmeny s běžnou rezistencí. Pacient necestoval. Hospitalizován opakovaně od března 1999 klinice hepatologie IKEM. 8. FN Motol, Praha Ve FN Motol byl zjištěn výskyt K. pneumoniae produkujících karbapenemázu typu VIM1 metalobetalaktamáza u 4 pacientů. Ve všech případech se jednalo o kolonizaci dýchacího nebo močového ústrojí. Zdroj infekce nebyl zjištěn. ZÁVĚ Během roku 2011 došlo k nárůstu zachycených izolátů enterobakterií produkujících karbapenemázy. Jednalo se především o K. pneumoniae exprimující enzymy KP2 a KP3 (karbapenemázy skupiny 2f serinové karbapenemázy), případně VIM1 (karbapenemázy skupiny 3/B metaloβlaktamázy). Kmeny K. pneumoniae produkující KP2 importované z Řecka náležely k celosvětově rozšířenému klonu ST258. Kmen K. pneumoniae eprimující KP3 od pacienta z Itálie byl identifikován jako nepříliš rozšířený klon ST512. Gen bla KP3 byl lokalizován na plazmidu pkpqil. Toto uspořádání opět ukazuje na jednoznačné klonální šíření ze zemí s vysokou prevalencí PE (Izrael, Řecko, Itálie). Využitelnost fenotypových a genotypových testů k detekci karbapenemáz je limitovaná. Definitivní průkaz produkce karbapenemázy je prováděn biologickým testem hydrolýzy některého z karbapenemů. Z analýzy kmenů zasílaných k ověření produkce karbapenemázy do NL pro antibiotika nebo na Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni je patrné, že mikrobiologické laboratoře jsou připraveny podchytit výskyt tohoto závažného typu rezistence a kazuistiky zachycené v tomto přehledu reflektují aktuální výskyt PE nákaz v Č. Avšak nejméně ve třech případech neprokázalo epidemiologické šetření souvislost s importovanou nákazou, která se v podmínkách Č jeví stále jako nejpravděpodobnější rizikový faktor šíření PE. Nelze vyloučit, že šetření odhalilo pouze následné případy PE infekce a počet případů je tedy reálně vyšší. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit přístup k opatřením k zamezení šíření PE kmenů. Ve většině případů se podařilo zajistit bariérový režim ošetřování a bylo prováděn screening kontaktů pro vyhledání dalších sekundárních případů. Autoři (HŽ a JH) tohoto přehledu děkují všem zúčastněným laboratořím za spolupráci. Věříme, že výše publikovaná data pomohou dalším pracovištím v České republice v oblasti diagnostiky PE, ale i v oblasti prevence šíření tohoto vysoce nebezpečného typu rezistence. Helena Žemličková NL pro antibiotika, entrum pro epidemiologii a mikrobiologii, Státní zdravotní ústav, Praha Jaroslav Hrabák Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň Dana Hedlová Oddělení nemocniční hygieny a BOZP, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Kateřina Laskafeldová Laboratoř mikrobiologie, P& LAB, a. s., Nový Jičín Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a ATB stanice, Nemocnice na Homolce, Praha Eva Bendová Ústav lékařské mikrobiologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Pavel Čermák Markyta Bártová Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha Alena Steinerová itylab, spol. s r. o., Praha Vladimír Petkov Oddělení klinické mikrobiologie, IKEM, Praha Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha 18

5 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ Izolace raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia gynekologické pacientky Isolation of Oligella urethralis, a rare species, from a labial cyst of a gynecological patient Petr Ježek, Petr Petráš, Jindra Plíhalová Souhrn Summary Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1): Klíčová slova: Oligella urethralis, cysta, labium major Keywords: Oligella urethralis, labial cyst Úvod Oligella urethralis (dříve Moraxella urethralis a D skupina IVe) byla poprvé popsána jako Moraxellalike organismus Lautropem a spol. v r.1970 [2]. Později uveřejněný popis pro M. urethralis se velmi shoduje s popisem deborda z r.1942, který tento mikroorganismus uvádí, jako příslušníka nové čeledi Mimeae [1]..ossau a spol. [3] ji v r.1987 poprvé popsali jako samostatný druh a přeřadili ji z rodu Moraxella do samostatného rodu Oligella. Dnes tvoří spolu s rody Alcaligenes, Advenella, Achromobacter, Bordetella, Derxia a Taylorella čeleď Alcaligenaceae [4]. Do téhož rodu je řazen ještě druh Oligella ureolytica. Oligella urethralis jsou gramnegativní nápadně drobné koky event. kokobacily, často se vyskytující ve dvojicích. Většinou nepohyblivé, některé kmeny však mají peritrichální bičíky. Jsou aerobní, nehemolytické, biochemicky málo aktivní, růstově jen mírně náročné, sacharidy nefermentují ani neoxidují, oxidáza a většinou i kataláza pozitivní. Většina kmenů izolovaných z humánního klinického materiálu pochází z moči nebo z urogenitálního aparátu žen a z ucha [4]. Jejich patogenita je obecně označována za nízkou. Jsou však popsány a klinicky doloženy jasné infekce zejména v močovém traktu [5, 6, 12, 14]. Ve starší literatuře jsou zdokumentovány i závažné infekce jako fulminantní septikémie [7, 9] nebo subakutní endokarditida [8] a kapavce podobná uretritida [10] druhem tehdy označeným Mima polymorpha event. M. polymorpha var. oxidans, které odpovídají popisem právě dnešní O. urethralis. Ojediněle jsou zaznamenány i případy septické artritidy [11]. Kazuistika Ženě (56 let) byla na gynekologické ambulanci v Oblastní nemocnici Příbram exstirpována cysta velikosti cca 2x1cm v oblasti mediální strany pravého labia major. Pacientka uvedla v anamnéze přítomnost útvaru přibližně 10 let bez zjevných klinických potíží. Při vyšetření před výkonem nebyl zaznamenám ošetřujícím gynekologem žádný další gynekologický ani jiný zdravotní problém. ytologické vyšetření bylo rovněž v normě. Pacientce ambulantně provedena diagnostická hysteroskopie, frakcionovaná kyretáž a exstirpace cysty. V průběhu výkonu gynekolog popisuje pružnou cystu nažloutlé barvy, bez zjevné bolestivosti, proti spodině volně pohyblivá. Okolní sliznice klidná, čípek hladký a epitelizovaný. Obsah cysty žlutavé barvy zaslán na mikrobiologické vyšetření. Histolog popisuje útvar jako cystopapilární hidradenom velikosti 18x10x7 mm. Antibiotická terapie po výkonu nasazena nebyla a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Průběh léčby byl bez obtíží a hojení probíhalo per primam. Z obsahu cysty byla vykultivována Oligella urethralis. Mikrobiologie Na mikrobiologické vyšetření byl dodán bohužel pouze stěr na tamponu nikoliv přímo obsah cysty, takže mikroskopické vyšetření z materiálu nebylo možno provést. Nicméně z kultivace vyrostl aerobně za 24 hodin při 37 kmen gramnegativních drobných koků s tendencí tvořit dvojice (obr. 1), podobně jako je tomu u neisserií. Vykazoval dobré růstové vlastnosti i na Mconkey agaru. Na krevním agaru rostl bez patrné hemolýzy v drobných mazlavých smetanovitých koloniích (obr. 2). Jiné mikroorganismy z materiálu izolovány nebyly. 19

6 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Obrázek 1: Oligella urethralis, gramnegativní drobné koky (zvětš. 1000x, foto P. Ježek) Tabulka 1: Biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (Erba Lachema, Brno) Test Výsledek Test Výsledek Test Výsledek OXI PHS ESL AT bga GGT IND bgl LA AG NAG MLT UE MAN TE LYS XYL SI GLU EL ůst 37 FU GAL ůst 42 INO NO3 SU NO2 Tabulka 2: Identifikační profil programem TNW 6.5 Obrázek 2: Oligella urethralis, narůst kmene na krevním agaru (foto P. Ježek) Identifikovaný taxon Identifikační skóre Tindex Oligella urethralis Moraxella atlantae Moraxella canis Brevudimonas diminuta Moraxella lincolnii Moraxella caprae Tabulka 3: itlivost kmene Oligella urethralis k antibiotikům diskovým difúzním testem ATB Biochemické vlastnosti vykazovaly velmi nízkou aktivitu připomínající nefermentující tyčky. Za zmínku stojí pozitivní oxidáza a kataláza, redukce nitritů a pozitivní γglutamyltransferáza. Kmen neacidifikoval (neštěpil) žádný z testovaných cukrů, neprodukoval indol, neredukoval nitráty a nedekarboxyloval žádné z testovaných aminokyselin. Další biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (ErbaLachema, Brno) jsou uvedeny v tabulce 1 a jsou ve shodě s dosud publikovanými údaji pro tento druh [3, 5, 13]. Biochemický profil byl vyhodnocen programem TNW 6.5 jako Oligella urethralis (viz tabulka 2). Identifikace byla potvrzena metodou hmotnostní spektrometrie MALDI TOF na přístroji Microflex (BrukerDaltonics) v SZÚ Praha. Protože pro tento druh dosud neexistují žádné standardy ani break pointy pro stanovení citlivosti, pracovali jsme s hodnotami EUAST a BSA pro Acinetobacter sp. Vyšetření citlivosti na antibiotika bylo provedeno na MH agaru 20 výsledek ATB výsledek ampicilin norfloxacin penicilin ciprofloxacin cotrimoxazol nitrofurantoin amoxicilin/klav. chloramfenikol gentamycin kolistin cefuroxim neomycin s hustotou inokula 0,5 McFarlandovy zákalové stupnice difúzním diskovým testem s odečtem za 24 hodin při 37. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. Většina publikací uvádí citlivost k penicilinům a βlaktamovým antibiotikům. Popsaná je rezistence k fluorochinolonům [5]. Náš kmen byl sice dobře citlivý k fluorochinolonům, nicméně produkoval βlaktamázu a byl tudíž rezistentní k penicilinům včetně aminopenicilinů. Test produkce βlaktamázy byl proveden nitrocephinovým testem (Oxoid). V literatuře jsme nalezli pouze jeden záznam rezistentního kmene O. urethralis k penicilinům, který publikoval Pugliese a kol. v roce 1993 [14]. Zřejmě tato vlastnost není u kmene O. urethralis běžná a jde o získanou rezistenci. Diskuze Oligella urethralis je považována za kolonizující flóru urogenitálního traktu, zejména žen, s nízkou patogenitou. U naší pacientky rovněž nelze potvrdit etiologickou účast na

7 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ popsaném procesu, byť byla jediným izolovaným mikroorganismem. Zhojení per primam po extirpaci cysty bez použití antibiotik a desetiletá anamnéza může jen podpořit tuto skutečnost. Zajímavá se zdá zaznamenaná rezistence k penicilinům, která se zřejmě běžně u tohoto druhu nevyskytuje. Závěr V článku je popsán záchyt raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia major gynekologické pacientky. Ve světové literatuře je tento druh považován za saprofytickou flóru zejména urogenitálního aparátu žen. Nicméně vzácně jsou popsány i velmi závažné infekce. I v naší klinicky a mikrobiologicky zdokumentované kazuistice nelze spolehlivě potvrdit etiologický význam, byť v obsahu cysty nebyl izolován žádný další mikroorganismus. Zřejmě jde i zde o nízce patogenní kmen. Zajímavým zjištěním je rezistence k penicilinu, protože tato zřejmě není obvyklou vlastností tohoto druhu. Autorům se nepodařilo nalézt v české literatuře žádný záznam o výskytu penicilinové rezistence u tohoto druhu ani informaci o nálezu této bakterie v klinickém materiálu. Je tedy velmi pravděpodobné, že se jedná o českou premiéru. Poděkování NL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za zapůjčení přístroje Microflex k MALDITOF MS identifikaci bakterií. LITEATUA 1. DeBord G. Description of Mimeae Trib. nov. with three gebera and three species and two new species of Neisseria from conjunctivitis and vaginitis. Iowa State oll Sci 1942;16: Lautrop H, Brovre K, Frederiksen WA. A Moraxellalike microorganism isolated from the genitourinary tract of man. Acta Pathol Microbiol Scand. 1970; 78: ossau, Kersters K, Falsen E, Jantzen E,Servere P, Union A, Nehls L, DeLeyJ. Oligella, a new genus including Oligella urethralis comb. nov. (formerly Moraxella urethralis) and Oligella ureolytica sp.nov. (formerly D groupive): relationship to Taylorella equigenitalis and related taxa. Int J Syst Bacteriol.1987; 37(3): Sedláček I. Taxonomie prokaryot, Masarykova Univerzita, Brno. 2007; str Abdolrasouli A, Aligholi M, Hemmati Y. Quinolone rezistence in Oligella urethralisassociated urinary tract infection. Iranian J Pharm Therap. 2006; 5(1): Graham D, Band JD, Thornsberry, Hollis DG,Weaver E. Infections caused by Moraxella urethralis,moraxellalikegroups M5 and M6, and Kingella kingae in the United States, ev Infect Dis.1990; 12(3): Faust J, Hood M. Fulminanting septicaemia cause by Mima polymorpha. Amer J lin Pathol. 1949; 19: Pike M, Schulze ML, Mccullogh M. Isolation of Mima polymorpha from a patient with subacute bacterial endocarditis. Amer J lin Pathol.1951; 21: ichardson L. Mimeae septicemia. J Amer Med Ass. 1969; 207: Kozub W, Bucolo S, Sami A, hatman E, Pribar H. Gonorrhoealike urethritis due to Mima polymorpha var. oxidans. Arch Intern Med. 1968; 122: Mesnard, Sire JM, Donnio PY, iou JY, Avril JL. Septic arthritis due to Oligella urethralis. Eur J lin Microbiol Infect Dis.1992; 11: Mora SE, Trapero M, Val MG, alleja AIL. Infecciónurinaria por Oligella urethralis. Aten Primaria 2001; 28(9): iley PS, Hollis DG, Waever E. haracterisation and differentiation of 59 strains of Moraxella urethralis from clinical specimens. Appl Microbiol. 1974; 28(3): Puglieses A, Pacris B, Schoch PE, unha BA. Oligella urethralis urosepsis. lin Infect Dis. 1993;17(6): Petr Ježek Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Petr Petráš Národní referenční laboratoř pro stafylokoky Státní zdravotní ústav, Praha Jindra Plíhalová Gynekologickoporodnické oddělení Oblastní nemocnice Příbram,a.s. 21

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti.

III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. III. Výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádané při 20. výročí založení společnosti. Josef Scharfen předseda SLM ČLS JEP III.výroční zasedání SLM ČLS JEP 18.-19.2.2011 1

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR

TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM v ČR ZEMŘELÍ DÁRCI ORGÁNŮ - zásadní podmínka i limit transplantační medicíny Petr Němec, N Eva Pokorná Česká transplantační společnost Kongres ČSARIM, České Budějovice 2009 Organizace

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014

MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI SZÚ SZÚ, 12 2014 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 306/2012 Sb., podmínky předcházení vzniku

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic 6. týden 2011 (4. 2.

Více

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2001 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: Kč OBSAH METODICKÁ OPATŘENÍ 6. Spádovost lůžkových zdravotnických zařízení v hlavním městě Praze (akutní lůžková

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM

Novinky v transplantační a dárcovské medicíně. Eva Pokorná TC IKEM Novinky v transplantační a dárcovské medicíně Eva Pokorná TC IKEM Transplantační program Multidisciplinární obor Týmová medicína Nezastupitelnost jednotlivých oborů Podpora státu (právní normy) Podpora

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Standardy z pohledu zdravotní péče

Standardy z pohledu zdravotní péče Standardy z pohledu zdravotní péče Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty UK a ÚVN Praha Česká chirurgická společnost ČLS JEP Proč se hovoří o standardu péče 1 z hlediska

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více