Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011"

Transkript

1 AKTUALITY Oproti 51. KT stoupl počet pozitivních průkazů chřipky v sentinelových vzorcích více jak trojnásobně, lokální epidemie hlásí Španělsko, Norsko a Nizozemí. Lze konstatovat, že Evropa je na počátku chřipkové epidemie. Domi Graf: ZÁHYTNOST VIŮ HŘIPKY A a B (v procentech) v sentinelových vzorcích nujícím kmenem se jeví zatím subtyp H3N2, ačkoliv subtyp H1N1 cir nahlášených do TESSy od 40. KT 2011 (zdroj dat: týdenní hlášení WISO) kuluje rovněž a opakovaně byl původcem těžkých respiračních infekcí. Typ B je oproti A v menšině, vyskytují se však zástupci obou antigenních linií, tedy nejen vakcinální. Vzhledem k více než trojnásobnému nárůstu chřipka pozitivních vzorků mezi 51. a 52. KT 2011 (především ve skupině sentinelových výtěrů) lze usuzovat, že jsme na počátku chřipkové epidemie. Z evropských zemí komentuje překročení epidemického prahu Španělsko. Jako dominující kmen se prosazuje subtyp H3N2. Od počátku sezóny bylo hlášeno 117 riantu. V Evropě se tento kmen zatím nevyskytl. případů těžké akutní respirační infekce, ve 26 případech způsobenou chřipkovými viry (H1N1 9x, H3N2 7x, B 2x). AKTUALIZAE Zatím všechny testované chřipkové izoláty jsou citlivé na oseltamivir, rezistence na inhibitory M2 je 100 %. Souhrn Za NL pro chřipku a NL pro nechřipkové respiračné viry MUDr. Martina Havlíčková INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ EM INFOMATION FOM THE NL AND ESEAH GOUPS OF THE EM Výskyt importovaných PE (arbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011 angl angl Helena Žemličková, Jaroslav Hrabák, Dana Hedlová, Kateřina Laskafeldová, Vlastimil Jindrák, Eva Bendová, Pavel Čermák, Markyta Bártová, Alena Steinerová, Vladimír Petkov, Otakar Nyč Souhrn Summary Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1):

2 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Klíčová slova: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. Keywords: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. V období září prosinec 2011 bylo v Č evidováno celkem 15 případů kolonizace nebo infekce kmeny Klebsiella pneumoniae produkujícími karbapenemázu. U 4 pacientů se jednalo o importovanou nákazu nebo byla prokázána epidemiologická souvislost s importovanými nákazami (5 pacientů). V 6 dalších případech nebyl zjištěn možný zdroj nákazy. KAZUISTIKY IMPOTOVANÝH PŘÍPADŮ V JEDNOTLIVÝH LOKALITÁH 1. ÚVN Praha Od byl na resuscitační stanici hospitalizován 52letý pacient s diagnózou stav po kraniektomii a evakuaci hematomu, hodos Řecko. Hospitalizace na hodu od , repatriace do Č, příjem na JIP neurologického oddělení, překlad na resuscitační stanici (ES) oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Prognóza nepříznivá, postupně progrese syndromu multiorgánového selhání (MODS), exitus letalis. Hemokultura ze Klebsiella pneumoniae citlivá pouze ke kolistinu a gentamicinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy KP2 (sekvenační typ [ST] 258). Na oddělení byla přijata následující opatření: ve spolupráci s bakteriologickým oddělením připravena metodika pro záchyt karbapenemáz (KP), zaveden screening pacientů na oddělení stolice 1x týdně, izolace pacientů (kontaktní přenos) se suspekcí na KP na boxu ES, bariérový ošetřovací režim, důraz na hygienu rukou, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek, preference jednorázových pomůcek. Následně detekován izolát K. pneumoniae (citlivý pouze kolistin gentamicin) z výtěru z rekta ze se suspektní produkcí KP u 76leté pacientky. Kmen zaslán do NL potvrzena pozitivní KP. Jednalo se o chirurgickou pacientku po revizi žlučových cest dne s komplikovaným pooperačním průběhem, dimitována V rámci této hospitalizace od do pobyt na ES. S cca týdenní latencí po úmrtí výše uvedeného pacienta hospitalizována na stejném boxu. Po překladu na chirurgii od do propuštění izolace na jednolůžkovém pokoji. Od byla na JIP Neurologického oddělení hospitalizována 71letá pacientka, pro nutnost úplné plicní ventilace (ÚPV) a vyjádřenou multiorgánovou dysfunkci indikován překlad na IU A oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, izolace na boxu ES tohoto oddělení. Do NL zaslán kmen K. pneumoniae (citlivá pouze kolistin gentamicin) z výtěru z nosu ze potvrzena pozitivní KP. Dne byla pacientka přeložena na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) ehabilitační kliniky Malvazinky, Praha 5, pracoviště o pozitivitě KP informováno před překladem, pozitivita uvedena v propouštěcí zprávě. Screening stolice pacientů na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pokračoval do konce ledna, nebyl zachycen žádný další suspektní kmen K. pneumoniae z výše uvedených ani z jiných pracovišť nemocnice, a to ani v klinickém materiálu ani z prostředí. Byl vypracován prozatímní celonemocničně platný materiál Postup pro kontrolu výskytu PE kmenů definující postupy prevence a kontroly a rizikového pacienta (překlad ze zahraničí, zejména ze zdravotnického zařízení, překlad ze zařízení dlouhodobé/chronické intenzivní péče, pacient s anamnestickou pozitivitou). 2. Nemocnice Nový Jičín Od byla na oddělení AO hospitalizovaná 51letá pacientka po autohavárii s diagnózou kóma a respiračního selhání s tracheostomií a nutností ÚPV, stav po osteosyntéze humeru. Pacientka byla letecky transportována do Č po předchozí hospitalizaci v Thesaloniki, Řecko z organizačních důvodů překlad na infekční oddělení nemocnice Opava (možnost bariérového režimu), překlad zpět na oddělení AO, překlad do LDN Vítkov. Sputum ze první záchyt K. pneumoniae citlivé ke gentamicinu, amikacinu, kolistinu, tigecyklinu, meropenemu (MI 2 mg/l x inhibiční zóna 18 mm), kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce metalobetalaktamázy typu VIM1. Poté průběžně po dobu hospitalizace opakované záchyty ze sputa, stolice, moče, záchyt z centrálního žilního katétru (ŽK), záchyt z hemokultury. Po prvním záchytu provedena izolace pacientky (box), zaveden barierový ošetřovací režim, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek (prádlo dekontaminováno před vynesením z boxu), zavedeno používání jednorázových pomůcek (pláště, čepice, rukavice, roušky). Po prvním záchytu bylo provedeno screeningové vyšetření stolice u všech (7) kontaktů hospitalizovaných na oddělení AO. U jednoho 76letého pacienta ošetřovaného stejnou sestrou byl ve výtěru z rekta z zjištěn výskyt stejného kmene. Pacient byl přeložen do LDN Vítkov, poté na infekční oddělení nemocnice Opava, další údaje nejsou známy. 3. Nemocnice Na Homolce, Praha (NNH) Dne byl do NNH repatriován 70letý nemocný překladem z jednotky intenzivní péče nemocnice na Krétě, kde byl hospitalizován od pro mozkové krvácení. O přijetí na neurologické oddělení NNH byl neprodleně informován službu konající konzultant Oddělení klinické mikrobiologie a jeho prostřednictvím sestra kontroly infekcí. Při přijetí byl indikován mikrobiologický screening na přítomnost multirezistentních bakterií včetně PE. Násled 16

3 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ ně byla zavedena preventivní izolace. Ve screeningových vyšetřeních byl prokázán kmen K. pneumoniae produkující karbapenemázu (horní i dolní dýchací cesty, stolice, moč) následně potvrzenou jako KP2 (ST258). Nemocný byl poté izolován v samostatném boxu na AO v režimu kontaktní izolace. Screening pacientů, kteří byli v kontaktu s osídleným nemocným, probíhal do jejich propuštění z nemocnice s negativním výsledkem. Pacient umírá v důsledku těžkého poškození mozku a následné multiorgánové dysfunkce, aniž by byla po dobu hospitalizace zjištěna infekční komplikace vyvolaná detekovaným producentem karbapenemázy. 4. FN Královské Vinohrady 69letý pacient hospitalizován na hematoonkologickém oddělení FNKV v období Pacient je řeckého původu, žije střídavě v Řecku a České republice. Diagnóza stav po tumoru střeva a relapsu tumoru v oblasti caudy pankreatu, pacient byl hospitalizován pro akutní zhoršení stavu (periferní pancytopenie, febrilní neutropenie, elevace P/ 168) z kanyly (nasojejunální sonda) vykultivována K. pneumoniae dobře citlivá k testovaným antibiotikům. Dne záchyt K. pneumoniae citlivé pouze ke gentamicinu, streptomycinu, kolistinu a tigecyklinu z kanyly ŽK. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. V ostatních materiálech (krk, nos, dutina ústní, moč, krev, stolice) kmen neprokázán. Nález kmene hodnocen jako náhodný záchyt, pacient byl propuštěn do domácího ošetřování. Na oddělení byl následně v odstupu 2 týdnu proveden rektální screening u 27 pacientů s negativním výsledkem. 5. Thomayerova nemocnice, Praha Od byl na oddělení AO hospitalizován 40letý pacient s diagnózou intracerebrálního krvácení do mozkového kmene. Pacient byl přeložen z ÚVN Střešovice na oddělení AO, přeložen zpět do ÚVN Střešovice, od do opět hospitalizován v TN na neurologii JIP, od je umístěn na LDN TN z moče první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu, streptomycinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Záchyt K. pneumoniae z moče byl opakovaný (7x, poslední z ), byl stejný kmen zjištěn ve výtěru z nosu, další materiály (výtěr z rekta) nebyly vyšetřeny. Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, izolován. Kontakty nebyly vyšetřeny. Dne byl na na neurologické klinice JIP hospitalizován 56letý pacient pro syndrom GuillanBarré. Od byl pacient přeložen na oddělení AO ( ), od hospitalizován ve FN Motol na odd. spondylochirurgie, dimitován (léčebna Kladruby) z moče a močového katetru první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke ST, GEN, TG. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Jiný materiál nebyl vyšetřen. Pozitivita nálezu zjištěna v dalším vyšetření moče z (FN Motol). Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, Kontakty nebyly vyšetřeny. Nákaza u obou pacientů byla dána do souvislosti v předchozí hospitalizací (červenec 2011) 41letého pacienta ( index case ) s prokázanou infekcí K. pneumoniae produkující KP typu KP 3 (ST512), přeloženého z nemocnice v Anconě, Itálie. PŘÍPADY BEZ POKÁZANÉ EPIDEMIOLOGIKÉ SOUVISLOSTI 6. Mediterra, Sedlčany Dne byla přijata na interní oddělení nemocnice Mediterra Sedlčany z Domova seniorů v Sedlčanech 71letá pacientka, s diagnózou bronchopneumonie se známkami multiorgánového selhání. Odpoledne téhož dne, pro zhoršení celkového stavu s poruchou vědomí, známkami městnání v malém oběhu a nutností ventilační podpory, přeložena na oddělení MOJIP tamní nemocnice odebrány dva vzorky krve na hemokultivaci (negativní), sputum a moč na kultivaci (negativní) a moč na průkaz antigenu Streptococcus pneumonie (pozitivní) a Legionella pneumophila ser. 1 (negativní) byla z močového katetru zachycena K. pneumoniae citlivá pouze ke gentamicinu, kolistinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Pacientka byla ošetřována v bariérovém režimu, screeningové vyšetření stolice kontaktů neproběhlo. Pacientka žila v Domově seniorů společně se svým manželem, necestovala do zahraničí. V poslední době (min. rok) nebyla hospitalizovaná ona ani její manžel. 7. IKEM, Praha Dne byl přijat na kliniku hepatologie 72letý pacient. Od přeložen na kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní péče (KAIP) pro zhoršující se renální insuficienci a septický stav, od zařazen na hemodialýzu 3x týdně. Suspektní cholangoitis, zaveden biliární stend do žlučovodu. Pacient přeložen na interní oddělení Strahov. Dne z rány po nekretomii dekubitu (výkon proveden ) izolována K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Kmen byl ze stejného materiálu 17

4 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) izolován také , od byly z rány izolovány již jen jiné kmeny s běžnou rezistencí. Pacient necestoval. Hospitalizován opakovaně od března 1999 klinice hepatologie IKEM. 8. FN Motol, Praha Ve FN Motol byl zjištěn výskyt K. pneumoniae produkujících karbapenemázu typu VIM1 metalobetalaktamáza u 4 pacientů. Ve všech případech se jednalo o kolonizaci dýchacího nebo močového ústrojí. Zdroj infekce nebyl zjištěn. ZÁVĚ Během roku 2011 došlo k nárůstu zachycených izolátů enterobakterií produkujících karbapenemázy. Jednalo se především o K. pneumoniae exprimující enzymy KP2 a KP3 (karbapenemázy skupiny 2f serinové karbapenemázy), případně VIM1 (karbapenemázy skupiny 3/B metaloβlaktamázy). Kmeny K. pneumoniae produkující KP2 importované z Řecka náležely k celosvětově rozšířenému klonu ST258. Kmen K. pneumoniae eprimující KP3 od pacienta z Itálie byl identifikován jako nepříliš rozšířený klon ST512. Gen bla KP3 byl lokalizován na plazmidu pkpqil. Toto uspořádání opět ukazuje na jednoznačné klonální šíření ze zemí s vysokou prevalencí PE (Izrael, Řecko, Itálie). Využitelnost fenotypových a genotypových testů k detekci karbapenemáz je limitovaná. Definitivní průkaz produkce karbapenemázy je prováděn biologickým testem hydrolýzy některého z karbapenemů. Z analýzy kmenů zasílaných k ověření produkce karbapenemázy do NL pro antibiotika nebo na Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni je patrné, že mikrobiologické laboratoře jsou připraveny podchytit výskyt tohoto závažného typu rezistence a kazuistiky zachycené v tomto přehledu reflektují aktuální výskyt PE nákaz v Č. Avšak nejméně ve třech případech neprokázalo epidemiologické šetření souvislost s importovanou nákazou, která se v podmínkách Č jeví stále jako nejpravděpodobnější rizikový faktor šíření PE. Nelze vyloučit, že šetření odhalilo pouze následné případy PE infekce a počet případů je tedy reálně vyšší. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit přístup k opatřením k zamezení šíření PE kmenů. Ve většině případů se podařilo zajistit bariérový režim ošetřování a bylo prováděn screening kontaktů pro vyhledání dalších sekundárních případů. Autoři (HŽ a JH) tohoto přehledu děkují všem zúčastněným laboratořím za spolupráci. Věříme, že výše publikovaná data pomohou dalším pracovištím v České republice v oblasti diagnostiky PE, ale i v oblasti prevence šíření tohoto vysoce nebezpečného typu rezistence. Helena Žemličková NL pro antibiotika, entrum pro epidemiologii a mikrobiologii, Státní zdravotní ústav, Praha Jaroslav Hrabák Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň Dana Hedlová Oddělení nemocniční hygieny a BOZP, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Kateřina Laskafeldová Laboratoř mikrobiologie, P& LAB, a. s., Nový Jičín Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a ATB stanice, Nemocnice na Homolce, Praha Eva Bendová Ústav lékařské mikrobiologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Pavel Čermák Markyta Bártová Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha Alena Steinerová itylab, spol. s r. o., Praha Vladimír Petkov Oddělení klinické mikrobiologie, IKEM, Praha Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha 18

5 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ Izolace raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia gynekologické pacientky Isolation of Oligella urethralis, a rare species, from a labial cyst of a gynecological patient Petr Ježek, Petr Petráš, Jindra Plíhalová Souhrn Summary Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1): Klíčová slova: Oligella urethralis, cysta, labium major Keywords: Oligella urethralis, labial cyst Úvod Oligella urethralis (dříve Moraxella urethralis a D skupina IVe) byla poprvé popsána jako Moraxellalike organismus Lautropem a spol. v r.1970 [2]. Později uveřejněný popis pro M. urethralis se velmi shoduje s popisem deborda z r.1942, který tento mikroorganismus uvádí, jako příslušníka nové čeledi Mimeae [1]..ossau a spol. [3] ji v r.1987 poprvé popsali jako samostatný druh a přeřadili ji z rodu Moraxella do samostatného rodu Oligella. Dnes tvoří spolu s rody Alcaligenes, Advenella, Achromobacter, Bordetella, Derxia a Taylorella čeleď Alcaligenaceae [4]. Do téhož rodu je řazen ještě druh Oligella ureolytica. Oligella urethralis jsou gramnegativní nápadně drobné koky event. kokobacily, často se vyskytující ve dvojicích. Většinou nepohyblivé, některé kmeny však mají peritrichální bičíky. Jsou aerobní, nehemolytické, biochemicky málo aktivní, růstově jen mírně náročné, sacharidy nefermentují ani neoxidují, oxidáza a většinou i kataláza pozitivní. Většina kmenů izolovaných z humánního klinického materiálu pochází z moči nebo z urogenitálního aparátu žen a z ucha [4]. Jejich patogenita je obecně označována za nízkou. Jsou však popsány a klinicky doloženy jasné infekce zejména v močovém traktu [5, 6, 12, 14]. Ve starší literatuře jsou zdokumentovány i závažné infekce jako fulminantní septikémie [7, 9] nebo subakutní endokarditida [8] a kapavce podobná uretritida [10] druhem tehdy označeným Mima polymorpha event. M. polymorpha var. oxidans, které odpovídají popisem právě dnešní O. urethralis. Ojediněle jsou zaznamenány i případy septické artritidy [11]. Kazuistika Ženě (56 let) byla na gynekologické ambulanci v Oblastní nemocnici Příbram exstirpována cysta velikosti cca 2x1cm v oblasti mediální strany pravého labia major. Pacientka uvedla v anamnéze přítomnost útvaru přibližně 10 let bez zjevných klinických potíží. Při vyšetření před výkonem nebyl zaznamenám ošetřujícím gynekologem žádný další gynekologický ani jiný zdravotní problém. ytologické vyšetření bylo rovněž v normě. Pacientce ambulantně provedena diagnostická hysteroskopie, frakcionovaná kyretáž a exstirpace cysty. V průběhu výkonu gynekolog popisuje pružnou cystu nažloutlé barvy, bez zjevné bolestivosti, proti spodině volně pohyblivá. Okolní sliznice klidná, čípek hladký a epitelizovaný. Obsah cysty žlutavé barvy zaslán na mikrobiologické vyšetření. Histolog popisuje útvar jako cystopapilární hidradenom velikosti 18x10x7 mm. Antibiotická terapie po výkonu nasazena nebyla a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Průběh léčby byl bez obtíží a hojení probíhalo per primam. Z obsahu cysty byla vykultivována Oligella urethralis. Mikrobiologie Na mikrobiologické vyšetření byl dodán bohužel pouze stěr na tamponu nikoliv přímo obsah cysty, takže mikroskopické vyšetření z materiálu nebylo možno provést. Nicméně z kultivace vyrostl aerobně za 24 hodin při 37 kmen gramnegativních drobných koků s tendencí tvořit dvojice (obr. 1), podobně jako je tomu u neisserií. Vykazoval dobré růstové vlastnosti i na Mconkey agaru. Na krevním agaru rostl bez patrné hemolýzy v drobných mazlavých smetanovitých koloniích (obr. 2). Jiné mikroorganismy z materiálu izolovány nebyly. 19

6 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Obrázek 1: Oligella urethralis, gramnegativní drobné koky (zvětš. 1000x, foto P. Ježek) Tabulka 1: Biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (Erba Lachema, Brno) Test Výsledek Test Výsledek Test Výsledek OXI PHS ESL AT bga GGT IND bgl LA AG NAG MLT UE MAN TE LYS XYL SI GLU EL ůst 37 FU GAL ůst 42 INO NO3 SU NO2 Tabulka 2: Identifikační profil programem TNW 6.5 Obrázek 2: Oligella urethralis, narůst kmene na krevním agaru (foto P. Ježek) Identifikovaný taxon Identifikační skóre Tindex Oligella urethralis Moraxella atlantae Moraxella canis Brevudimonas diminuta Moraxella lincolnii Moraxella caprae Tabulka 3: itlivost kmene Oligella urethralis k antibiotikům diskovým difúzním testem ATB Biochemické vlastnosti vykazovaly velmi nízkou aktivitu připomínající nefermentující tyčky. Za zmínku stojí pozitivní oxidáza a kataláza, redukce nitritů a pozitivní γglutamyltransferáza. Kmen neacidifikoval (neštěpil) žádný z testovaných cukrů, neprodukoval indol, neredukoval nitráty a nedekarboxyloval žádné z testovaných aminokyselin. Další biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (ErbaLachema, Brno) jsou uvedeny v tabulce 1 a jsou ve shodě s dosud publikovanými údaji pro tento druh [3, 5, 13]. Biochemický profil byl vyhodnocen programem TNW 6.5 jako Oligella urethralis (viz tabulka 2). Identifikace byla potvrzena metodou hmotnostní spektrometrie MALDI TOF na přístroji Microflex (BrukerDaltonics) v SZÚ Praha. Protože pro tento druh dosud neexistují žádné standardy ani break pointy pro stanovení citlivosti, pracovali jsme s hodnotami EUAST a BSA pro Acinetobacter sp. Vyšetření citlivosti na antibiotika bylo provedeno na MH agaru 20 výsledek ATB výsledek ampicilin norfloxacin penicilin ciprofloxacin cotrimoxazol nitrofurantoin amoxicilin/klav. chloramfenikol gentamycin kolistin cefuroxim neomycin s hustotou inokula 0,5 McFarlandovy zákalové stupnice difúzním diskovým testem s odečtem za 24 hodin při 37. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. Většina publikací uvádí citlivost k penicilinům a βlaktamovým antibiotikům. Popsaná je rezistence k fluorochinolonům [5]. Náš kmen byl sice dobře citlivý k fluorochinolonům, nicméně produkoval βlaktamázu a byl tudíž rezistentní k penicilinům včetně aminopenicilinů. Test produkce βlaktamázy byl proveden nitrocephinovým testem (Oxoid). V literatuře jsme nalezli pouze jeden záznam rezistentního kmene O. urethralis k penicilinům, který publikoval Pugliese a kol. v roce 1993 [14]. Zřejmě tato vlastnost není u kmene O. urethralis běžná a jde o získanou rezistenci. Diskuze Oligella urethralis je považována za kolonizující flóru urogenitálního traktu, zejména žen, s nízkou patogenitou. U naší pacientky rovněž nelze potvrdit etiologickou účast na

7 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ popsaném procesu, byť byla jediným izolovaným mikroorganismem. Zhojení per primam po extirpaci cysty bez použití antibiotik a desetiletá anamnéza může jen podpořit tuto skutečnost. Zajímavá se zdá zaznamenaná rezistence k penicilinům, která se zřejmě běžně u tohoto druhu nevyskytuje. Závěr V článku je popsán záchyt raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia major gynekologické pacientky. Ve světové literatuře je tento druh považován za saprofytickou flóru zejména urogenitálního aparátu žen. Nicméně vzácně jsou popsány i velmi závažné infekce. I v naší klinicky a mikrobiologicky zdokumentované kazuistice nelze spolehlivě potvrdit etiologický význam, byť v obsahu cysty nebyl izolován žádný další mikroorganismus. Zřejmě jde i zde o nízce patogenní kmen. Zajímavým zjištěním je rezistence k penicilinu, protože tato zřejmě není obvyklou vlastností tohoto druhu. Autorům se nepodařilo nalézt v české literatuře žádný záznam o výskytu penicilinové rezistence u tohoto druhu ani informaci o nálezu této bakterie v klinickém materiálu. Je tedy velmi pravděpodobné, že se jedná o českou premiéru. Poděkování NL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za zapůjčení přístroje Microflex k MALDITOF MS identifikaci bakterií. LITEATUA 1. DeBord G. Description of Mimeae Trib. nov. with three gebera and three species and two new species of Neisseria from conjunctivitis and vaginitis. Iowa State oll Sci 1942;16: Lautrop H, Brovre K, Frederiksen WA. A Moraxellalike microorganism isolated from the genitourinary tract of man. Acta Pathol Microbiol Scand. 1970; 78: ossau, Kersters K, Falsen E, Jantzen E,Servere P, Union A, Nehls L, DeLeyJ. Oligella, a new genus including Oligella urethralis comb. nov. (formerly Moraxella urethralis) and Oligella ureolytica sp.nov. (formerly D groupive): relationship to Taylorella equigenitalis and related taxa. Int J Syst Bacteriol.1987; 37(3): Sedláček I. Taxonomie prokaryot, Masarykova Univerzita, Brno. 2007; str Abdolrasouli A, Aligholi M, Hemmati Y. Quinolone rezistence in Oligella urethralisassociated urinary tract infection. Iranian J Pharm Therap. 2006; 5(1): Graham D, Band JD, Thornsberry, Hollis DG,Weaver E. Infections caused by Moraxella urethralis,moraxellalikegroups M5 and M6, and Kingella kingae in the United States, ev Infect Dis.1990; 12(3): Faust J, Hood M. Fulminanting septicaemia cause by Mima polymorpha. Amer J lin Pathol. 1949; 19: Pike M, Schulze ML, Mccullogh M. Isolation of Mima polymorpha from a patient with subacute bacterial endocarditis. Amer J lin Pathol.1951; 21: ichardson L. Mimeae septicemia. J Amer Med Ass. 1969; 207: Kozub W, Bucolo S, Sami A, hatman E, Pribar H. Gonorrhoealike urethritis due to Mima polymorpha var. oxidans. Arch Intern Med. 1968; 122: Mesnard, Sire JM, Donnio PY, iou JY, Avril JL. Septic arthritis due to Oligella urethralis. Eur J lin Microbiol Infect Dis.1992; 11: Mora SE, Trapero M, Val MG, alleja AIL. Infecciónurinaria por Oligella urethralis. Aten Primaria 2001; 28(9): iley PS, Hollis DG, Waever E. haracterisation and differentiation of 59 strains of Moraxella urethralis from clinical specimens. Appl Microbiol. 1974; 28(3): Puglieses A, Pacris B, Schoch PE, unha BA. Oligella urethralis urosepsis. lin Infect Dis. 1993;17(6): Petr Ježek Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Petr Petráš Národní referenční laboratoř pro stafylokoky Státní zdravotní ústav, Praha Jindra Plíhalová Gynekologickoporodnické oddělení Oblastní nemocnice Příbram,a.s. 21

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje

PREVENCE A KONTROLA ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU. MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje PREVENCE A KONTROLA ŠÍŘEN ENÍ MRSA V NĚKTERÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EU MUDr. Miroslava Girod Schreinerová KHS Karlovarského kraje Sledované údaje Obecná národní údaje Existence národní směrnice Regionální

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Odborný program III. Konference AKUTNE.CZ 19.listopadu 2011 PREVENCE NOZOKOMIÁLNÍCH NÁKAZ NA KARIM Michaela Veselá Veronika Smékalová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Brno

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová

Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová Problematika nozokomiálních infekcí na chirurgické klinice Jaromíra Kratochvílová 21. Mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 23. 24. září 2014 I. chirurgická klinika Přednosta Prof.

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009

Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním pololetí roku 2009 počet případů/1 OD Pardubická krajská nemocnice, a.s., Oddělení klinické mikrobiologie Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště 29 Sledování nozokomiálních infekcí krevního řečiště v PKN v prvním

Více

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA

LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA LÉČBA VENTILÁTOROVÉ PNEUMONIE SPOLUPRÁCE INTENZIVISTY A MIKROBIOLOGA Chytra I 1., Bergerová T 2. ARK FN v Plzeň 1 Ústav mikrobiologie, FN Plzeň 2 VAP definice, rozdělení spolupráce intenzivisty a mikrobiologa

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH

DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH DOPORUČENÝ POSTUP PRO KONTROLU EPIDEMIOLOGICKY ZÁVAŽNÝCH BAKTERIÁLNÍCH KMENŮ MUDR. JAROMÍRA KRATOCHVÍLOVÁ 1 Účel SESTAVENO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ Účelem doporučeného pracovního postupu je poskytnout

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření

G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření G-2 Pokyny pro uchování a transport materiálu odebraného na mikrobiologická vyšetření Tento dokument popisuje zásady skladování a transportu nejčastějších typů odběrů z nejčastějších infekčních lokalizací.

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví

Metodika II. Rozdělení respondentů dle oddělení a počtu let odpracovaných let ve zdravotnictví Bezpečnost práce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí se zaměřením na bodná poranění Škochová D., I. chirurgická klinika VFN v Praze Brno 25.9.2013 20. mezinárodní konference SNEH Nemocniční

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR

Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Konference Infekce v gynekologii (Praha, 8.11.2014) Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v EU a v ČR Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Raritní infekce identifikované soupravami ErbaLachema v ONP Příbram

Raritní infekce identifikované soupravami ErbaLachema v ONP Příbram Raritní infekce identifikované soupravami ErbaLachema v ONP Příbram Petr Ježek Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Spoluautoři: Petr PetrášNRL pro stafylokoky,szú Praha Pavel ŠvecCCM,MU Brno Josef ScharfenNRL

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM

Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM strana: 1 z 15 Příručka k odběru biologického materiálu pro vyšetření prováděná na OKM Legenda k tabulkám: Odběr stručný popis získání vzorku Adjustace popis odběrového materiálu (údaj uvedený kurzívou

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací

Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací Prevalenční studie NI v roce 2009 na odděleních ARO a JIP s invazivní umělou plicní ventilací M. Girod Schreinerová 2, H. Šrámová 1 B. Procházka 3, H. Šebestová 3, P.Urbášková 3, V.Černý 4, B. Čečetková

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014

Elecsys anti HCV II ROCHE. 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Posouzení IVD: Elecsys anti HCV II ROCHE Tesařová Eva, Křížová Eva, Pacasová Rita 8. střešovický transfuzní den Praha 26. listopadu 2014 Hepatitis C virus obalený RNA virus o průměru 50 nm čeleď Flaviviridae,

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Rozbor sledování nemocničních infekcí krevního řečiště v PKN v průběhu roku 2008

Rozbor sledování nemocničních infekcí krevního řečiště v PKN v průběhu roku 2008 Rozbor sledování nemocničních infekcí krevního řečiště v PKN v průběhu roku 28 V návaznosti na zprávu a podrobné tabulkové přehledy uveřejněné dne.6.29 v Informacích Pardubické krajské nemocnice a.s. č.28/29

Více

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů

Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Faktory ovlivňující počet zemřelých dárců orgánů Eva Pokorná Transplantcentrum IKEM Praha Zemřelí dárci orgánů / 1 mil. obyv. 25 ČR 1989-2009 23,2 20 21,3 19,8 20,9 19,2 20,5 18,6 20,1 19 21 19,3 19,4

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha 10

Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ústav mikrobiologie Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlova v Praze Alej Svobody 80 304 60 Plzeň Pracovní

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE

KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE KATÉTROVÉ MOČOVÉ INFEKCE NA PRACOVIŠTI INTENZIVNÍ PÉČE Hejná, R., Nouzová, L., Hocková J. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol ÚVOD Zavedení permanentního močového

Více

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava

Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Gelové nehty ano či ne? Bc. Jana Vácová Nemocnice Jihlava Proč? Hygiena rukou je aktuální téma. Zákaz gelové manikúry zdravotníkům je diskutované téma. Nezpracované téma, nedostatek informací podložených

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program

XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 22. duben Program XIII. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 22. duben 2016 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 22. 4. 2016 / 9.00 17.00 hodin 8.00 9.00: Registrace BLOK I.: 9.00 10.00 Nutriční

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha

Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Jak může laboratoř zvýšit relevanci výsledku? V. Adámková Ústav lékařské mikrobiologie FNKV, Praha Mikrobiologická diagnostika v éře narůstající rezistence k antibiotikům obtížný odhad citlivosti původce

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20

Věstník OBSAH: o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo nelékařské obory pro rok 2016... 20 Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 8. LEDNA 2016 Cena: 120 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE... 2 2. Dotační

Více

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR

Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR Lékařská mikrobiologie současné možnosti oboru v AČR podplukovník MUDr. Petr DOUDA Ředitel Centra preventivní péče Ústřední vojenský zdravotní ústav České Budějovice Hlavní odborník Lékařské mikrobiologie

Více

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti

Krev je biologický materiál lidského původu. stále existuje po jejich podání reálné riziko smrti Helena Ondrášková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Česká společnost bezkrevní medicíny TRALI versus TACO Krev

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Akutní komplikace po transplantaci ledviny

Akutní komplikace po transplantaci ledviny Akutní komplikace po transplantaci ledviny Janka Slatinská Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha Přežívání štěpů po transplantaci kadaverózní ledviny Chirurgické komplikace Chirurgické komplikace

Více

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY?

VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? VÍME VŠE O PREVENCI NEMOCNIČNÍ INFEKCÍ SPOJENÝCH S KATETRIZACÍ CENTRÁLNÍ ŽÍLY? Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL VI. Markův den, Korunní pevnůstka Olomouc, 12.11.2015 KRITÉRIA CDC laboratorně

Více

STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK

STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK Tomáš Guckýet al. LABORATOŘE AGEL a.s. Nový Jičín Spektrum monitorovaných ATB v naší laboratoři a) KLASICKÁ : aminoglykosidy a glykopeptidy b) β Laktamováantibiotika

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Nosokomiální nákazy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Nosokomiální nákazy MUDr. Drahomíra Rottenbornová Infekční onemocnění, která vznikla v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení nebo v souvislosti se zdravotnickými výkony. Včetně nákaz, které se

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky K Čj.: 440/2013/DP/ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Hmotnostní spektrometr ZADAVATEL: Ústřední vojenská

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Farmakoterapie antibiotiky u pacientů vyšších věkových skupin vzhledem k bakteriální rezistenci

Farmakoterapie antibiotiky u pacientů vyšších věkových skupin vzhledem k bakteriální rezistenci Farmakoterapie antibiotiky u pacientů vyšších věkových skupin vzhledem k bakteriální rezistenci Pavel Čermák, Miroslav Förstl Ústav klinické mikrobiologie FN Hradec Králové Cíl práce: Cílem této retrospektivní

Více

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM Péče o dárce orgánů Martina Illková Magda Kovářová FN Brno KARIM FN Brno Od roku 2008 spádové traumacentrum pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina nárůst dárců orgánů dg. smrti mozku FN USA Září 2011 dg.smrti

Více

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM

CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM CITLIVOST A REZISTENCE MIKROORGANISMŮ K ANTIBIOTIKŮM Mgr. Sylva Janovská, Ph.D. Mgr. Eva Slehová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zhodnocení rizika pro populaci ČR Způsob přenosu nákazy Riziko jednotlivých infekcí Riziko pro zdravotnická zařízení AKTUÁLNÍ SITUACE POBYT CIZINCŮ

Více

1 Vzorek C, vaginální výtěr

1 Vzorek C, vaginální výtěr Pavel Dušek, kruh 3001, 13. 17.12.2010 1 1 Vzorek C, vaginální výtěr 1.1 Úvod Kromě mikrobiálního obrazu poševního je kultivace vaginálního výtěru na Sabouraudově půdě důležitá diagnostická metoda pro

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

ATB V TĚHOTENSTVÍ. Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

ATB V TĚHOTENSTVÍ. Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha ATB V TĚHOTENSTVÍ Mašata J. Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Indikace k použití atb v graviditě Terapeutické Profylaktické Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost

Více