Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výskyt importovaných CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011"

Transkript

1 AKTUALITY Oproti 51. KT stoupl počet pozitivních průkazů chřipky v sentinelových vzorcích více jak trojnásobně, lokální epidemie hlásí Španělsko, Norsko a Nizozemí. Lze konstatovat, že Evropa je na počátku chřipkové epidemie. Domi Graf: ZÁHYTNOST VIŮ HŘIPKY A a B (v procentech) v sentinelových vzorcích nujícím kmenem se jeví zatím subtyp H3N2, ačkoliv subtyp H1N1 cir nahlášených do TESSy od 40. KT 2011 (zdroj dat: týdenní hlášení WISO) kuluje rovněž a opakovaně byl původcem těžkých respiračních infekcí. Typ B je oproti A v menšině, vyskytují se však zástupci obou antigenních linií, tedy nejen vakcinální. Vzhledem k více než trojnásobnému nárůstu chřipka pozitivních vzorků mezi 51. a 52. KT 2011 (především ve skupině sentinelových výtěrů) lze usuzovat, že jsme na počátku chřipkové epidemie. Z evropských zemí komentuje překročení epidemického prahu Španělsko. Jako dominující kmen se prosazuje subtyp H3N2. Od počátku sezóny bylo hlášeno 117 riantu. V Evropě se tento kmen zatím nevyskytl. případů těžké akutní respirační infekce, ve 26 případech způsobenou chřipkovými viry (H1N1 9x, H3N2 7x, B 2x). AKTUALIZAE Zatím všechny testované chřipkové izoláty jsou citlivé na oseltamivir, rezistence na inhibitory M2 je 100 %. Souhrn Za NL pro chřipku a NL pro nechřipkové respiračné viry MUDr. Martina Havlíčková INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ EM INFOMATION FOM THE NL AND ESEAH GOUPS OF THE EM Výskyt importovaných PE (arbapenemase Producing Enterobacteriaceae) nákaz v České republice v období září prosinec 2011 angl angl Helena Žemličková, Jaroslav Hrabák, Dana Hedlová, Kateřina Laskafeldová, Vlastimil Jindrák, Eva Bendová, Pavel Čermák, Markyta Bártová, Alena Steinerová, Vladimír Petkov, Otakar Nyč Souhrn Summary Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Příspěvek dokumentuje výskyt importovaných nákaz vyvolaných kmeny z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí karbapenemáz, jak byly zaznamenány v České republice od září do prosince Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1):

2 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Klíčová slova: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. Keywords: karbapenemázy, Klebsiella pneumoniae, importované nákazy. V období září prosinec 2011 bylo v Č evidováno celkem 15 případů kolonizace nebo infekce kmeny Klebsiella pneumoniae produkujícími karbapenemázu. U 4 pacientů se jednalo o importovanou nákazu nebo byla prokázána epidemiologická souvislost s importovanými nákazami (5 pacientů). V 6 dalších případech nebyl zjištěn možný zdroj nákazy. KAZUISTIKY IMPOTOVANÝH PŘÍPADŮ V JEDNOTLIVÝH LOKALITÁH 1. ÚVN Praha Od byl na resuscitační stanici hospitalizován 52letý pacient s diagnózou stav po kraniektomii a evakuaci hematomu, hodos Řecko. Hospitalizace na hodu od , repatriace do Č, příjem na JIP neurologického oddělení, překlad na resuscitační stanici (ES) oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Prognóza nepříznivá, postupně progrese syndromu multiorgánového selhání (MODS), exitus letalis. Hemokultura ze Klebsiella pneumoniae citlivá pouze ke kolistinu a gentamicinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy KP2 (sekvenační typ [ST] 258). Na oddělení byla přijata následující opatření: ve spolupráci s bakteriologickým oddělením připravena metodika pro záchyt karbapenemáz (KP), zaveden screening pacientů na oddělení stolice 1x týdně, izolace pacientů (kontaktní přenos) se suspekcí na KP na boxu ES, bariérový ošetřovací režim, důraz na hygienu rukou, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek, preference jednorázových pomůcek. Následně detekován izolát K. pneumoniae (citlivý pouze kolistin gentamicin) z výtěru z rekta ze se suspektní produkcí KP u 76leté pacientky. Kmen zaslán do NL potvrzena pozitivní KP. Jednalo se o chirurgickou pacientku po revizi žlučových cest dne s komplikovaným pooperačním průběhem, dimitována V rámci této hospitalizace od do pobyt na ES. S cca týdenní latencí po úmrtí výše uvedeného pacienta hospitalizována na stejném boxu. Po překladu na chirurgii od do propuštění izolace na jednolůžkovém pokoji. Od byla na JIP Neurologického oddělení hospitalizována 71letá pacientka, pro nutnost úplné plicní ventilace (ÚPV) a vyjádřenou multiorgánovou dysfunkci indikován překlad na IU A oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, izolace na boxu ES tohoto oddělení. Do NL zaslán kmen K. pneumoniae (citlivá pouze kolistin gentamicin) z výtěru z nosu ze potvrzena pozitivní KP. Dne byla pacientka přeložena na oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) ehabilitační kliniky Malvazinky, Praha 5, pracoviště o pozitivitě KP informováno před překladem, pozitivita uvedena v propouštěcí zprávě. Screening stolice pacientů na oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pokračoval do konce ledna, nebyl zachycen žádný další suspektní kmen K. pneumoniae z výše uvedených ani z jiných pracovišť nemocnice, a to ani v klinickém materiálu ani z prostředí. Byl vypracován prozatímní celonemocničně platný materiál Postup pro kontrolu výskytu PE kmenů definující postupy prevence a kontroly a rizikového pacienta (překlad ze zahraničí, zejména ze zdravotnického zařízení, překlad ze zařízení dlouhodobé/chronické intenzivní péče, pacient s anamnestickou pozitivitou). 2. Nemocnice Nový Jičín Od byla na oddělení AO hospitalizovaná 51letá pacientka po autohavárii s diagnózou kóma a respiračního selhání s tracheostomií a nutností ÚPV, stav po osteosyntéze humeru. Pacientka byla letecky transportována do Č po předchozí hospitalizaci v Thesaloniki, Řecko z organizačních důvodů překlad na infekční oddělení nemocnice Opava (možnost bariérového režimu), překlad zpět na oddělení AO, překlad do LDN Vítkov. Sputum ze první záchyt K. pneumoniae citlivé ke gentamicinu, amikacinu, kolistinu, tigecyklinu, meropenemu (MI 2 mg/l x inhibiční zóna 18 mm), kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce metalobetalaktamázy typu VIM1. Poté průběžně po dobu hospitalizace opakované záchyty ze sputa, stolice, moče, záchyt z centrálního žilního katétru (ŽK), záchyt z hemokultury. Po prvním záchytu provedena izolace pacientky (box), zaveden barierový ošetřovací režim, důsledná dezinfekce prostředí a pomůcek (prádlo dekontaminováno před vynesením z boxu), zavedeno používání jednorázových pomůcek (pláště, čepice, rukavice, roušky). Po prvním záchytu bylo provedeno screeningové vyšetření stolice u všech (7) kontaktů hospitalizovaných na oddělení AO. U jednoho 76letého pacienta ošetřovaného stejnou sestrou byl ve výtěru z rekta z zjištěn výskyt stejného kmene. Pacient byl přeložen do LDN Vítkov, poté na infekční oddělení nemocnice Opava, další údaje nejsou známy. 3. Nemocnice Na Homolce, Praha (NNH) Dne byl do NNH repatriován 70letý nemocný překladem z jednotky intenzivní péče nemocnice na Krétě, kde byl hospitalizován od pro mozkové krvácení. O přijetí na neurologické oddělení NNH byl neprodleně informován službu konající konzultant Oddělení klinické mikrobiologie a jeho prostřednictvím sestra kontroly infekcí. Při přijetí byl indikován mikrobiologický screening na přítomnost multirezistentních bakterií včetně PE. Násled 16

3 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ ně byla zavedena preventivní izolace. Ve screeningových vyšetřeních byl prokázán kmen K. pneumoniae produkující karbapenemázu (horní i dolní dýchací cesty, stolice, moč) následně potvrzenou jako KP2 (ST258). Nemocný byl poté izolován v samostatném boxu na AO v režimu kontaktní izolace. Screening pacientů, kteří byli v kontaktu s osídleným nemocným, probíhal do jejich propuštění z nemocnice s negativním výsledkem. Pacient umírá v důsledku těžkého poškození mozku a následné multiorgánové dysfunkce, aniž by byla po dobu hospitalizace zjištěna infekční komplikace vyvolaná detekovaným producentem karbapenemázy. 4. FN Královské Vinohrady 69letý pacient hospitalizován na hematoonkologickém oddělení FNKV v období Pacient je řeckého původu, žije střídavě v Řecku a České republice. Diagnóza stav po tumoru střeva a relapsu tumoru v oblasti caudy pankreatu, pacient byl hospitalizován pro akutní zhoršení stavu (periferní pancytopenie, febrilní neutropenie, elevace P/ 168) z kanyly (nasojejunální sonda) vykultivována K. pneumoniae dobře citlivá k testovaným antibiotikům. Dne záchyt K. pneumoniae citlivé pouze ke gentamicinu, streptomycinu, kolistinu a tigecyklinu z kanyly ŽK. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. V ostatních materiálech (krk, nos, dutina ústní, moč, krev, stolice) kmen neprokázán. Nález kmene hodnocen jako náhodný záchyt, pacient byl propuštěn do domácího ošetřování. Na oddělení byl následně v odstupu 2 týdnu proveden rektální screening u 27 pacientů s negativním výsledkem. 5. Thomayerova nemocnice, Praha Od byl na oddělení AO hospitalizován 40letý pacient s diagnózou intracerebrálního krvácení do mozkového kmene. Pacient byl přeložen z ÚVN Střešovice na oddělení AO, přeložen zpět do ÚVN Střešovice, od do opět hospitalizován v TN na neurologii JIP, od je umístěn na LDN TN z moče první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu, streptomycinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Záchyt K. pneumoniae z moče byl opakovaný (7x, poslední z ), byl stejný kmen zjištěn ve výtěru z nosu, další materiály (výtěr z rekta) nebyly vyšetřeny. Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, izolován. Kontakty nebyly vyšetřeny. Dne byl na na neurologické klinice JIP hospitalizován 56letý pacient pro syndrom GuillanBarré. Od byl pacient přeložen na oddělení AO ( ), od hospitalizován ve FN Motol na odd. spondylochirurgie, dimitován (léčebna Kladruby) z moče a močového katetru první záchyt K. pneumoniae s citlivostí pouze ke ST, GEN, TG. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP3 (ST512). Jiný materiál nebyl vyšetřen. Pozitivita nálezu zjištěna v dalším vyšetření moče z (FN Motol). Nález byl klinicky hodnocen jako kolonizace. Pacient byl ošetřován v bariérovém režimu, Kontakty nebyly vyšetřeny. Nákaza u obou pacientů byla dána do souvislosti v předchozí hospitalizací (červenec 2011) 41letého pacienta ( index case ) s prokázanou infekcí K. pneumoniae produkující KP typu KP 3 (ST512), přeloženého z nemocnice v Anconě, Itálie. PŘÍPADY BEZ POKÁZANÉ EPIDEMIOLOGIKÉ SOUVISLOSTI 6. Mediterra, Sedlčany Dne byla přijata na interní oddělení nemocnice Mediterra Sedlčany z Domova seniorů v Sedlčanech 71letá pacientka, s diagnózou bronchopneumonie se známkami multiorgánového selhání. Odpoledne téhož dne, pro zhoršení celkového stavu s poruchou vědomí, známkami městnání v malém oběhu a nutností ventilační podpory, přeložena na oddělení MOJIP tamní nemocnice odebrány dva vzorky krve na hemokultivaci (negativní), sputum a moč na kultivaci (negativní) a moč na průkaz antigenu Streptococcus pneumonie (pozitivní) a Legionella pneumophila ser. 1 (negativní) byla z močového katetru zachycena K. pneumoniae citlivá pouze ke gentamicinu, kolistinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Pacientka byla ošetřována v bariérovém režimu, screeningové vyšetření stolice kontaktů neproběhlo. Pacientka žila v Domově seniorů společně se svým manželem, necestovala do zahraničí. V poslední době (min. rok) nebyla hospitalizovaná ona ani její manžel. 7. IKEM, Praha Dne byl přijat na kliniku hepatologie 72letý pacient. Od přeložen na kliniku anestezie, resuscitace a intenzivní péče (KAIP) pro zhoršující se renální insuficienci a septický stav, od zařazen na hemodialýzu 3x týdně. Suspektní cholangoitis, zaveden biliární stend do žlučovodu. Pacient přeložen na interní oddělení Strahov. Dne z rány po nekretomii dekubitu (výkon proveden ) izolována K. pneumoniae s citlivostí pouze ke gentamicinu a tigecyklinu. Kmen zaslán ke konfirmaci, potvrzena produkce karbapenemázy typu KP. Kmen byl ze stejného materiálu 17

4 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) izolován také , od byly z rány izolovány již jen jiné kmeny s běžnou rezistencí. Pacient necestoval. Hospitalizován opakovaně od března 1999 klinice hepatologie IKEM. 8. FN Motol, Praha Ve FN Motol byl zjištěn výskyt K. pneumoniae produkujících karbapenemázu typu VIM1 metalobetalaktamáza u 4 pacientů. Ve všech případech se jednalo o kolonizaci dýchacího nebo močového ústrojí. Zdroj infekce nebyl zjištěn. ZÁVĚ Během roku 2011 došlo k nárůstu zachycených izolátů enterobakterií produkujících karbapenemázy. Jednalo se především o K. pneumoniae exprimující enzymy KP2 a KP3 (karbapenemázy skupiny 2f serinové karbapenemázy), případně VIM1 (karbapenemázy skupiny 3/B metaloβlaktamázy). Kmeny K. pneumoniae produkující KP2 importované z Řecka náležely k celosvětově rozšířenému klonu ST258. Kmen K. pneumoniae eprimující KP3 od pacienta z Itálie byl identifikován jako nepříliš rozšířený klon ST512. Gen bla KP3 byl lokalizován na plazmidu pkpqil. Toto uspořádání opět ukazuje na jednoznačné klonální šíření ze zemí s vysokou prevalencí PE (Izrael, Řecko, Itálie). Využitelnost fenotypových a genotypových testů k detekci karbapenemáz je limitovaná. Definitivní průkaz produkce karbapenemázy je prováděn biologickým testem hydrolýzy některého z karbapenemů. Z analýzy kmenů zasílaných k ověření produkce karbapenemázy do NL pro antibiotika nebo na Ústav mikrobiologie LF UK v Plzni je patrné, že mikrobiologické laboratoře jsou připraveny podchytit výskyt tohoto závažného typu rezistence a kazuistiky zachycené v tomto přehledu reflektují aktuální výskyt PE nákaz v Č. Avšak nejméně ve třech případech neprokázalo epidemiologické šetření souvislost s importovanou nákazou, která se v podmínkách Č jeví stále jako nejpravděpodobnější rizikový faktor šíření PE. Nelze vyloučit, že šetření odhalilo pouze následné případy PE infekce a počet případů je tedy reálně vyšší. Jako vysoce pozitivní lze hodnotit přístup k opatřením k zamezení šíření PE kmenů. Ve většině případů se podařilo zajistit bariérový režim ošetřování a bylo prováděn screening kontaktů pro vyhledání dalších sekundárních případů. Autoři (HŽ a JH) tohoto přehledu děkují všem zúčastněným laboratořím za spolupráci. Věříme, že výše publikovaná data pomohou dalším pracovištím v České republice v oblasti diagnostiky PE, ale i v oblasti prevence šíření tohoto vysoce nebezpečného typu rezistence. Helena Žemličková NL pro antibiotika, entrum pro epidemiologii a mikrobiologii, Státní zdravotní ústav, Praha Jaroslav Hrabák Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Plzeň Dana Hedlová Oddělení nemocniční hygieny a BOZP, Ústřední vojenská nemocnice, Praha Kateřina Laskafeldová Laboratoř mikrobiologie, P& LAB, a. s., Nový Jičín Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a ATB stanice, Nemocnice na Homolce, Praha Eva Bendová Ústav lékařské mikrobiologie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha Pavel Čermák Markyta Bártová Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha Alena Steinerová itylab, spol. s r. o., Praha Vladimír Petkov Oddělení klinické mikrobiologie, IKEM, Praha Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie, 2. lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Motol, Praha 18

5 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ Izolace raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia gynekologické pacientky Isolation of Oligella urethralis, a rare species, from a labial cyst of a gynecological patient Petr Ježek, Petr Petráš, Jindra Plíhalová Souhrn Summary Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Autoři popisují izolaci raritního druhu Oligella urethralis z materiálu získaného z cysty pravého labia major gynekologické pacientky. Stručně je popsána kazuistika a morfologické a biochemické znaky bakterie. U kmene byla zjištěna rezistence k penicilinům, která zřejmě není běžně u tohoto druhu zaznamenávána a pravděpodobně jde o získanou vlastnost. Je možné, že se jedná o první záchyt Oligella urethralis v klinickém materiálu v České republice. Zprávy EM (SZÚ, Praha) 2012; 21(1): Klíčová slova: Oligella urethralis, cysta, labium major Keywords: Oligella urethralis, labial cyst Úvod Oligella urethralis (dříve Moraxella urethralis a D skupina IVe) byla poprvé popsána jako Moraxellalike organismus Lautropem a spol. v r.1970 [2]. Později uveřejněný popis pro M. urethralis se velmi shoduje s popisem deborda z r.1942, který tento mikroorganismus uvádí, jako příslušníka nové čeledi Mimeae [1]..ossau a spol. [3] ji v r.1987 poprvé popsali jako samostatný druh a přeřadili ji z rodu Moraxella do samostatného rodu Oligella. Dnes tvoří spolu s rody Alcaligenes, Advenella, Achromobacter, Bordetella, Derxia a Taylorella čeleď Alcaligenaceae [4]. Do téhož rodu je řazen ještě druh Oligella ureolytica. Oligella urethralis jsou gramnegativní nápadně drobné koky event. kokobacily, často se vyskytující ve dvojicích. Většinou nepohyblivé, některé kmeny však mají peritrichální bičíky. Jsou aerobní, nehemolytické, biochemicky málo aktivní, růstově jen mírně náročné, sacharidy nefermentují ani neoxidují, oxidáza a většinou i kataláza pozitivní. Většina kmenů izolovaných z humánního klinického materiálu pochází z moči nebo z urogenitálního aparátu žen a z ucha [4]. Jejich patogenita je obecně označována za nízkou. Jsou však popsány a klinicky doloženy jasné infekce zejména v močovém traktu [5, 6, 12, 14]. Ve starší literatuře jsou zdokumentovány i závažné infekce jako fulminantní septikémie [7, 9] nebo subakutní endokarditida [8] a kapavce podobná uretritida [10] druhem tehdy označeným Mima polymorpha event. M. polymorpha var. oxidans, které odpovídají popisem právě dnešní O. urethralis. Ojediněle jsou zaznamenány i případy septické artritidy [11]. Kazuistika Ženě (56 let) byla na gynekologické ambulanci v Oblastní nemocnici Příbram exstirpována cysta velikosti cca 2x1cm v oblasti mediální strany pravého labia major. Pacientka uvedla v anamnéze přítomnost útvaru přibližně 10 let bez zjevných klinických potíží. Při vyšetření před výkonem nebyl zaznamenám ošetřujícím gynekologem žádný další gynekologický ani jiný zdravotní problém. ytologické vyšetření bylo rovněž v normě. Pacientce ambulantně provedena diagnostická hysteroskopie, frakcionovaná kyretáž a exstirpace cysty. V průběhu výkonu gynekolog popisuje pružnou cystu nažloutlé barvy, bez zjevné bolestivosti, proti spodině volně pohyblivá. Okolní sliznice klidná, čípek hladký a epitelizovaný. Obsah cysty žlutavé barvy zaslán na mikrobiologické vyšetření. Histolog popisuje útvar jako cystopapilární hidradenom velikosti 18x10x7 mm. Antibiotická terapie po výkonu nasazena nebyla a pacientka byla propuštěna do domácího ošetřování. Průběh léčby byl bez obtíží a hojení probíhalo per primam. Z obsahu cysty byla vykultivována Oligella urethralis. Mikrobiologie Na mikrobiologické vyšetření byl dodán bohužel pouze stěr na tamponu nikoliv přímo obsah cysty, takže mikroskopické vyšetření z materiálu nebylo možno provést. Nicméně z kultivace vyrostl aerobně za 24 hodin při 37 kmen gramnegativních drobných koků s tendencí tvořit dvojice (obr. 1), podobně jako je tomu u neisserií. Vykazoval dobré růstové vlastnosti i na Mconkey agaru. Na krevním agaru rostl bez patrné hemolýzy v drobných mazlavých smetanovitých koloniích (obr. 2). Jiné mikroorganismy z materiálu izolovány nebyly. 19

6 ZPÁVY ENTA EPIDEMIOLOGIE A MIKOBIOLOGIE (SZÚ, PAHA) 2012; 21(1) Obrázek 1: Oligella urethralis, gramnegativní drobné koky (zvětš. 1000x, foto P. Ježek) Tabulka 1: Biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (Erba Lachema, Brno) Test Výsledek Test Výsledek Test Výsledek OXI PHS ESL AT bga GGT IND bgl LA AG NAG MLT UE MAN TE LYS XYL SI GLU EL ůst 37 FU GAL ůst 42 INO NO3 SU NO2 Tabulka 2: Identifikační profil programem TNW 6.5 Obrázek 2: Oligella urethralis, narůst kmene na krevním agaru (foto P. Ježek) Identifikovaný taxon Identifikační skóre Tindex Oligella urethralis Moraxella atlantae Moraxella canis Brevudimonas diminuta Moraxella lincolnii Moraxella caprae Tabulka 3: itlivost kmene Oligella urethralis k antibiotikům diskovým difúzním testem ATB Biochemické vlastnosti vykazovaly velmi nízkou aktivitu připomínající nefermentující tyčky. Za zmínku stojí pozitivní oxidáza a kataláza, redukce nitritů a pozitivní γglutamyltransferáza. Kmen neacidifikoval (neštěpil) žádný z testovaných cukrů, neprodukoval indol, neredukoval nitráty a nedekarboxyloval žádné z testovaných aminokyselin. Další biochemické vlastnosti zaznamenané v NEFEMtestu 24 (ErbaLachema, Brno) jsou uvedeny v tabulce 1 a jsou ve shodě s dosud publikovanými údaji pro tento druh [3, 5, 13]. Biochemický profil byl vyhodnocen programem TNW 6.5 jako Oligella urethralis (viz tabulka 2). Identifikace byla potvrzena metodou hmotnostní spektrometrie MALDI TOF na přístroji Microflex (BrukerDaltonics) v SZÚ Praha. Protože pro tento druh dosud neexistují žádné standardy ani break pointy pro stanovení citlivosti, pracovali jsme s hodnotami EUAST a BSA pro Acinetobacter sp. Vyšetření citlivosti na antibiotika bylo provedeno na MH agaru 20 výsledek ATB výsledek ampicilin norfloxacin penicilin ciprofloxacin cotrimoxazol nitrofurantoin amoxicilin/klav. chloramfenikol gentamycin kolistin cefuroxim neomycin s hustotou inokula 0,5 McFarlandovy zákalové stupnice difúzním diskovým testem s odečtem za 24 hodin při 37. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. Většina publikací uvádí citlivost k penicilinům a βlaktamovým antibiotikům. Popsaná je rezistence k fluorochinolonům [5]. Náš kmen byl sice dobře citlivý k fluorochinolonům, nicméně produkoval βlaktamázu a byl tudíž rezistentní k penicilinům včetně aminopenicilinů. Test produkce βlaktamázy byl proveden nitrocephinovým testem (Oxoid). V literatuře jsme nalezli pouze jeden záznam rezistentního kmene O. urethralis k penicilinům, který publikoval Pugliese a kol. v roce 1993 [14]. Zřejmě tato vlastnost není u kmene O. urethralis běžná a jde o získanou rezistenci. Diskuze Oligella urethralis je považována za kolonizující flóru urogenitálního traktu, zejména žen, s nízkou patogenitou. U naší pacientky rovněž nelze potvrdit etiologickou účast na

7 INFOMAE Z NL A ODBONÝH PAOVIŠŤ SZÚ popsaném procesu, byť byla jediným izolovaným mikroorganismem. Zhojení per primam po extirpaci cysty bez použití antibiotik a desetiletá anamnéza může jen podpořit tuto skutečnost. Zajímavá se zdá zaznamenaná rezistence k penicilinům, která se zřejmě běžně u tohoto druhu nevyskytuje. Závěr V článku je popsán záchyt raritního druhu Oligella urethralis z obsahu cysty labia major gynekologické pacientky. Ve světové literatuře je tento druh považován za saprofytickou flóru zejména urogenitálního aparátu žen. Nicméně vzácně jsou popsány i velmi závažné infekce. I v naší klinicky a mikrobiologicky zdokumentované kazuistice nelze spolehlivě potvrdit etiologický význam, byť v obsahu cysty nebyl izolován žádný další mikroorganismus. Zřejmě jde i zde o nízce patogenní kmen. Zajímavým zjištěním je rezistence k penicilinu, protože tato zřejmě není obvyklou vlastností tohoto druhu. Autorům se nepodařilo nalézt v české literatuře žádný záznam o výskytu penicilinové rezistence u tohoto druhu ani informaci o nálezu této bakterie v klinickém materiálu. Je tedy velmi pravděpodobné, že se jedná o českou premiéru. Poděkování NL pro stafylokoky děkuje firmě BioVendor za zapůjčení přístroje Microflex k MALDITOF MS identifikaci bakterií. LITEATUA 1. DeBord G. Description of Mimeae Trib. nov. with three gebera and three species and two new species of Neisseria from conjunctivitis and vaginitis. Iowa State oll Sci 1942;16: Lautrop H, Brovre K, Frederiksen WA. A Moraxellalike microorganism isolated from the genitourinary tract of man. Acta Pathol Microbiol Scand. 1970; 78: ossau, Kersters K, Falsen E, Jantzen E,Servere P, Union A, Nehls L, DeLeyJ. Oligella, a new genus including Oligella urethralis comb. nov. (formerly Moraxella urethralis) and Oligella ureolytica sp.nov. (formerly D groupive): relationship to Taylorella equigenitalis and related taxa. Int J Syst Bacteriol.1987; 37(3): Sedláček I. Taxonomie prokaryot, Masarykova Univerzita, Brno. 2007; str Abdolrasouli A, Aligholi M, Hemmati Y. Quinolone rezistence in Oligella urethralisassociated urinary tract infection. Iranian J Pharm Therap. 2006; 5(1): Graham D, Band JD, Thornsberry, Hollis DG,Weaver E. Infections caused by Moraxella urethralis,moraxellalikegroups M5 and M6, and Kingella kingae in the United States, ev Infect Dis.1990; 12(3): Faust J, Hood M. Fulminanting septicaemia cause by Mima polymorpha. Amer J lin Pathol. 1949; 19: Pike M, Schulze ML, Mccullogh M. Isolation of Mima polymorpha from a patient with subacute bacterial endocarditis. Amer J lin Pathol.1951; 21: ichardson L. Mimeae septicemia. J Amer Med Ass. 1969; 207: Kozub W, Bucolo S, Sami A, hatman E, Pribar H. Gonorrhoealike urethritis due to Mima polymorpha var. oxidans. Arch Intern Med. 1968; 122: Mesnard, Sire JM, Donnio PY, iou JY, Avril JL. Septic arthritis due to Oligella urethralis. Eur J lin Microbiol Infect Dis.1992; 11: Mora SE, Trapero M, Val MG, alleja AIL. Infecciónurinaria por Oligella urethralis. Aten Primaria 2001; 28(9): iley PS, Hollis DG, Waever E. haracterisation and differentiation of 59 strains of Moraxella urethralis from clinical specimens. Appl Microbiol. 1974; 28(3): Puglieses A, Pacris B, Schoch PE, unha BA. Oligella urethralis urosepsis. lin Infect Dis. 1993;17(6): Petr Ježek Oddělení klinické mikrobiologie a parazitologie Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Petr Petráš Národní referenční laboratoř pro stafylokoky Státní zdravotní ústav, Praha Jindra Plíhalová Gynekologickoporodnické oddělení Oblastní nemocnice Příbram,a.s. 21

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic 6. týden 2011 (4. 2.

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů

III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů III. Setkání pneumologů a pneumochirurgů Suplementum 1 ROČNÍK 11 2014 www.geum.org/pneumo II. KONGRES ČESKÉ PNEUMOLOGICKÉ A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP XXIII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE XII.

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů

AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE. informace pro pacienty a jejich blízké. kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE informace pro pacienty a jejich blízké kolektiv autorů Kolektiv autorů AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE

Více

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE

PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP a Českou parazitologickou společností odborný seminář PARAZITÁRNÍ NEUROINFEKCE Praha 5.4.2011

Více

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace

Hojení ran. 1 leden / únor 2014 ročník X. O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR. Předsterilizační příprava a sterilizace 1 leden / únor 2014 ročník X. odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky 63 Kč / 3 pro předplatitele 58 Kč O novinkách povídání s hlavní sestrou ČR Předsterilizační příprava a sterilizace bezpečí

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny.

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny. Infekce močových cest - přehledné sdělení Medicína a umění 1. Úvod Močové infekce jsou vzhledem k četnosti výskytu nejčastějšími infekcemi, vyvolanými bakteriálními původci. Infekci močových cest charakterizuje

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Léčba a prevence infekční endokarditidy

Léčba a prevence infekční endokarditidy 81 Léčba a prevence Radek Pelouch I. interní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Infekční endokarditida (IE) je velmi závažné onemocnění, jehož incidence ani mortalita se v posledních desetiletích

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky

Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2013; 22(8) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky Staphylococcus petrasii, a novel staphylococcal species from the Czech

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více