REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov"

Transkript

1 Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí Praha 6 IČO tel , mobil.tel Datum : Paré č. : červen 2011 Obsah : F1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

2 Požárně bezpečnostní řešení Pro vypracování této zprávy byly použity ČSN Požární bezpečnost staveb společná ustanovení, ČSN Nevýrobní objekty, ČSN Výrobní objekty (příloha garáže), ČSN Budovy pro bydlení a ubytování, ČSN Zásobování požární vodou a vyhl. MV 23/2008. Jedná se o zásadní přestavbu a nástavbu stávajícího samostatně stojícího objektu. Objekt dnes má dvě podlaží, je umístěn ve svažitém terénu a obě podlaží slouží jako hromadné garáže. Navrhuje se horní patro odstranit a vybudovat nově 5 nadzemních podlaží. Objekt bude mít celkem 7 podlaží, vzhledem k tomu, že je umístěn ve velmi svažitém terénu, jsou z jedné strany všechna podlaží umístěna nad terénem. V nejnižším podlaží budou byty, nad nimi hromadná garáž a pak v celém domě pouze byty. Pod úrovní 2.PP se nachází prostor 3.PP, který slouží pouze pro umístění retenční vany na zpomalení odtoku dešťových vod, prostor je přístupný samostatným vchodem ze západní fasády, nejedná se o užitné podlaží. Z hlediska požárního se jedná o objekt s 1 suterénem a 6 nadzemními podlažími, vstup do objektu na domovní schodiště je však navržen lávkou na úrovni 2. NP, vjezd do garáží je zajištěn na úrovni 1. NP. Požární úseky bytů ve 2. suterénu mají S 0 /S větší jak 0,05. Všechna podlaží propojuje jedno domovní schodiště a 1 výtah. Požární výška nadzemní části je 14,7 m. Konstrukční systém je nehořlavý. Objekt se zatřiďuje mezi budovy pro bydlení OB2. Garáže jsou hromadné, vestavěné, určené pro vozidla skupiny I, je navrženo 16 parkovacích stání, zakladače navrženy nejsou. Objekt není vybaven žádným vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Do hromadných garáží je zákaz vjezdu automobilů na LPG. Požární úseky Rozdělení objektu na požární úseky : 3. PP (označení podle stavebních výkresů) P 2.01 technické podlaží s retenční vanou 2. PP 1. PP 1.NP 2.NP P 1.01 až P 1.04 byty P 1.05 sklípky P 1.06 chodba před vstupy do bytů, chodba před technickými místnostmi P 1.07 přípravna TUV, kotelna P 1.08 rozvodna slaboproud P 1.09 sklípky N 1.01 hromadná garáž 16 stání N 2.01 až N 2.04 byty N 2.05 kočárkárna, úklid N 2.06 chodba před vstupy do bytů N 3.01 až N 3.04 byty N 3.05 chodba před vstupy do bytů 2

3 3.NP 4.NP 5.NP N 4.01 až N 4.04 byty N 4.05 chodba před vstupy do bytů N 5.01 až N 5.04 byty N 5.05 chodba před vstupy do bytů N 6.01 až N 6.03 byty N 6.04 chodba před vstupy do bytů Další požární úseky tvoří : domovní schodiště chráněná úniková cesta typu A společně se vstupem výtahová šachta instalační šachty instalační šachta (umístěná vedle výtahové šachty) vždy společně s technickou místností na patře Mezní rozměry požárních úseků obytných buněk se nestanovují. Mezní počet stání v hromadné garáži je : 135. x. y. z = ,25. 1,0. 1,5 = 51 stání. Vyhovuje. Velikost ostatních požárních úseků je vyhovující bez průkazu. Požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti 33. Požární zatížení bylo stanoveno podle ČSN , ČSN a ČSN P 2.01 technické podlaží s retenční vanou p v = 7,5 kg/m 2, a = 0,7 I. SPB, požární úsek bez požárního rizika P 1.05, P 1.09 sklípky ČSN p v = 45 kg/m 2, a = 1,0 III. SPB N 1.01 garáže p v = 15 kg/m 2 II. SPB N 2.05 kočárkárna ČSN p v = 15 kg/m 2, a = 1,0 II. SPB P 1.06 chodba před vstupy do bytů ČSN p v = 7,5 kg/m 2, a = 0,8 II. SPB P 1.07 tuv, plynové kotle 3

4 p v = (15 + 3). 1,1. 0,85. 1,0 = 16,8 kg/m 2, a = 1,1 III. SPB P 1.08 slaboproud p v = (35 + 3). 0,9. 0,85. 1,0 = 29 kg/m 2, a = 0,9 III. SPB N 2.06, N 3.05, N 4.05, N 5.05, N 6.04 chodby před vstupy do bytů ČSN p v = 7,5 kg/m 2, a = 0,8 II. SPB byty- ČSN p v = 40 kg/m 2, a = 1,0 III. SPB - instalační šachty - ČSN čl II. SPB - výtahová šachta - ČSN čl II. SPB - chráněná úniková cesta - ČSN čl III. SPB Požární úseky jsou navrženy v I., ve II. a III. stupni požární bezpečnosti. Stavební konstrukce Požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti a druhu jsou uvedeny v následující tabulce. stavební konstrukce I. SPB II. SPB III.SPB požární stěny a stropy podzemní podlaží nadzemní podlaží poslední nadzemní podlaží 30DP1 45DP DP požární uzávěry otvorů podzemní podlaží nadzemní podlaží poslední nadzemní podlaží 30DP1 15DP3 15DP3 30DP1 30DP3 15DP3 obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu podzemní podlaží nadzemní podlaží poslední nadzemní podlaží 30DP1 45DP DP nezajišťující stabilitu objektu

5 nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu nosné konstrukce střech nosné konstrukce uvnitř objektu, které zajišťují stabilitu objektu podzemní podlaží nadzemní podlaží poslední nadzemní podlaží 30DP1 45DP DP konstrukce schodišť, které nejsou součástí chráněných únikových cest výtahové a instalační šachty požárně dělící konstrukce požární uzávěry 30DP2 15DP2 30DP1 15DP1 střešní pláště Jedná se o objekt s požární výškou nad 12 m, na fasádě musí být provedeny nehořlavé požární pásy šířky 900 mm. Konstrukce označené + musí být provedeny z nehořlavých hmot, pokud se jedná o konstrukce chráněné únikové cesty a požárních pásů. Požadavky na povrchové úpravy : - garáže stěny index šíření plamene max. 75 mm/ min., podhledy index šíření plamene 50 mm/min., podlaha z výrobků s třídou reakce na oheň max. C fl Požadavky na těsnění prostupů kabelů a potrubí (ČSN ) Prostupy trubních, vzduchotechnických a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny podle ČSN a ČSN Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělící konstrukci v době výstavby ponechán montážní otvor, potom musí být po instalaci potrubí otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezajišťuje požární utěsnění, musí být provedeno i utěsnění vyhovující ČSN EN U dále uvedených prostupů se kromě úpravy zaplněním otvoru musí zabránit šíření požáru předepsanou hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí, toto těsnění se zajišťuje pomocí manžet a jiných výrobků s požární odolností podle požadované požární odolnosti požárně dělící konstrukce, max. však 90 minut. (ČSN čl ) : a) požární odolnosti EI budou vykazovat: aa) kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI- UU nebo EI-CU) ab) potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-UC) 5

6 ac) potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes mm 2 (EI-UC) ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m -1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů, které nešíří požár podle norem řady ČSN EN a zařízení navrhovaných podle ČSN ) b) požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělicí konstrukcí klasifikace EW. Prostupy požárně dělící konstrukcí dvou a více potrubí podle bodů a/ a b/, které jsou umístěné vedle sebe a mají světlou průřezovou plochu větší jak 2000 mm 2, a jejich vzájemná osová vzdálenost je menší jak 300 mm, musí být vždy utěsněna podle ČSN EN Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy a nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2 se nemusí klasifikovat podle ČSN EN , avšak prostupy požárně dělící konstrukcí musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí jak je uvedeno výše. Posouzení stavebních konstrukcí - stěny, příčky, sloupy Část nosných stěn je železobetonová o tl. 200 mm a krytí výztuže osově min. 35 mm, jejich požární odolnost je REI 120 DP1. Část stěn je zděná z děrovaných cihel tl. 240 mm s požární odolností REI 90 DP1. Stěny, které ohraničují byty, jsou zděné z děrovaných cihel o tl. zdiva 300 mm, jejich požární odolnost je min. REI90DP1. Příčky ve funkci požárních stěn a příčky ohraničující instalační šachty jsou zděné z děrovaných cihel o tl. zdiva 150 mm, jejich požární odolnost je EI 90 DP1. Všechny příčky jsou zděné z děrovaných cihel, tedy nehořlavé. Meziokenní konstrukce na severní fasádě jsou z ocelové konstrukce vyplněné minerální izolací tl. 120 mm, zevnitř je sádrokartonová deska KNAUF RED tl. 12,5 mm, z vnějšku je deska Cetris tl. 14 mm, požární odolnost je EI60DP1. Železobetonové pilíře o rozměru 250/1000 mm a krytí výztuže osově 46 mm mají požární odolnost min. R 60 DP1. Ocelové sloupy budou opláštěny deskami KNAUF FIREBOARD tl. 12,5 mm, tím bude zajištěna požární odolnost R45. Požární pásy jsou vytvořeny obvodovým zdivem, v případě vodorovných pásů na jižní fasádě jsou některé pásy vytvořeny předsazenou konstrukcí lodžií o rozvinuté délce 1300 mm. Svislé pásy jsou na jižní fasádě také vytvořeny lehkou montovanou konstrukcí (skříně na lodžiích) z kovového rámu oboustranně opláštěného nehořlavými deskami, bude použita konstrukce s požární odolností EI30DP1. - zateplení Obvodové stěny, lodžie, terasy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s minerální izolací se stěrkovou omítkou. Strop nad garážemi a strop nad 3. PP (prostor s retenční vanou) bude také zateplen minerální izolací s omítkou. 6

7 - stropy, schodiště Stropy ve všech patrech včetně střechy jsou monolitické železobetonové s tl. desky min. 200 mm, jednostranně pnuté s krytím výztuže min. 20 mm. Požární odolnost stropu je pak REI 60 DP1. Schodiště je železobetonové s tl. desky 160 mm, tedy nehořlavé. - požární uzávěry, dveře Požární uzávěry jsou zakresleny v přiložených schématech. Dveře jednotlivých místností bytů musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí. - povrchové úpravy, podhledy Povrchové úpravy v garážích mají předepsané požadavky na index šíření plamene - viz výše. V bytech a na chodbách jsou navrženy podhledy ze sádrokartonových desek, tedy z nehořlavých hmot. V konstrukcích podhledů nesmí být užito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají či odkapávají (zkouška dle ČSN ). - třídy reakce na oheň použitých materiálů : cihelné zdivo, ocelové konstrukce, betonové konstrukce, sklo, desky Cetris... A1 sádrokartonové desky KNAUF, FIREBOARD...A2 minerální izolace... A1, A2 dřevěné konstrukce... D polystyren... E Únikové cesty Schodiště tvoří samostatný požární úsek a je řešeno jako chráněná úniková cesta typu A přirozeně větraná otevíravými okny o ploše 2 m 2 v každém patře. Okno pro větrání 2. PP je umístěno v anglickém dvorku. Okna při otevření nebudou zužovat únikovou cestu. Mezní délka nechráněné únikové cesty z bytů a bytového vybavení a sklípků pro a = 1,0 je 25 m. Skutečná délka je max. 11,5 m. Vyhovuje. Pro únik z obytných buněk se považuje za postačující šířka únikové cesty 1,1 m, průchod dveřmi může být zúžen na 0,9 m. Tyto šířky jsou zde dodrženy. Mezní délka nechráněné únikové cesty pro možnost úniku jedním směrem z hromadných garáží je 30 m. Skutečná délka je max. 15 m. Vyhovuje. Jedné únikové cesty lze pro 27 stání použít. Dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku kromě dveří, u kterých úniková cesta začíná (z bytů, sklípků, technických místností). Východové dveře na volné prostranství se nemusí otevírat ve směru úniku a mohou mít práh o výšce až 15 mm. Nouzové osvětlení V garážích a na schodišti bude zřízeno nouzové osvětlení, jednotlivá svítidla budou mít vlastní zdroje. Osvětlení musí být v provozu po dobu 15 minut. Nouzové osvětlení bude provedeno podle ČSN EN

8 Autonomní detekce a signalizace Objekt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizací. Budou osazeny autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN Všechny byty mají plochu do 150 m 2 a jsou jednopodlažní. Každý byt proto bude vybaven jedním tímto zařízením. Toto zařízení bude umístěno vždy v předsíni bytu. Technická zařízení budovy Vytápění Vytápění objektu je navrženo z plynových kotlů umístěných ve 2. PP, technické místnosti s kotli tvoří samostatný požární úsek. Do bytů plyn zaveden není. Vodiče, kabely Zařízení, která mají být funkční při požáru (nouzové osvětlení), se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu (podle požadavků čl ČSN ). Na kabely, které neslouží pro protipožární účely, se vztahují požadavky ČSN čl Pokud jsou kabely uloženy volně bez další ochrany (požadovaná požární odolnost EI30) a pokud hmotnost hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg na m 3, pak se dále neposuzují. Kabely jsou vedeny pod omítkou. Kabely volně vedené v chráněné únikové cestě musí být se sníženou hořlavostí a nebo musí vykazovat požární odolnost EI 30. Vzduchotechnika Vzduchotechnika v bytech je navržena pouze v malém rozsahu, jedná se o lokální ventilátory pro odtah vzduchu ze sociálních zařízení a od digestoří. Dále je navrženo umělé větrání garáží. Instalační šachty jsou řešeny po výšce jako jeden požární úsek.instalační šachty musí být odvětrány vně objektu nikoliv do prostoru požárních úseků. Výška instalačních šachet je do 45 m. VZT potrubí s profilem do mm 2 a se světlou vzdáleností prostupů jednotlivých potrubí do šachty min. 500 mm, nemusí mít při prostupu šachetní stěnou osazenou požární klapku. Pokud nebude možné dodržet předepsanou vzdálenost 500 mm, bude jedno z potrubí požárně izolováno do vzdálenosti 500 mm na požární odolnost 30 minut. Potrubí, která nebudou vyhovovat výše uvedeným požadavkům, budou mít na hranicích požárních úseků osazeny požární klapky. Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny na požární odolnost shodnou s požadovanou požární odolností konstrukce, kterou prostupují. Otvory pro výfuk a sání vzduchu musí splňovat požadavky na svislé a vodorovné vzdálenosti těchto otvorů od požárně otevřených ploch (čl až ČSN ) Otvory pro výfuk musí být vzdáleny min. 1,5 m : - od východů z únikových cest na volné prostranství - otvorů pro přirozené větrání chráněné únikové cesty (CHÚC A) - nasávacích otvorů VZT 8

9 Otvory pro sání musí být vzdáleny : - vodorovně min. 1,5 m a svisle min. 3,0 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn - potrubím vyvedeny min. 1,0 m nad rovinu střešního pláště, pokud střešní plášť je schopen šířit požár Pro byty v posledním podlaží je navrženo chlazení, na střeše nad chlazeným bytem bude vždy umístěna jedna chladící jednotka, bez zvláštních požadavků na požární zajištění kromě těsnění prostupu potrubí střešní konstrukcí. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru Obvodové stěny jsou kombinací zcela požárně otevřených ploch (okna, dveře) a požárně uzavřených ploch (obvodové zděné stěny). Hustota tepelného toku u zcela požárně otevřených ploch je 40 kg/m 2. - východní fasáda Odstupová vzdálenost je 0 m. Nejsou zde žádné požárně otevřené plochy. - severní fasáda Odstupová vzdálenost je 2,6 m (l = 7,5 m, h do 3 m, 40 % požárně otevřených ploch s p v = 40 kg/m 2 ). Odstupová vzdálenost od vjezdu do garáží je 3,0 m (l = 4,5 m, h = do 3 m, 40 % požárně otevřených ploch, p v = 15 kg/m 2 ). - jižní fasáda Odstupová vzdálenost je max. 5,8 m (l = 5 až 13,5 m, h do 3 m, 80 % požárně otevřených ploch s p v = 40 kg/m 2 ). - západní fasáda Odstupová vzdálenost je 2,9 m (l = 15,4 m, h do 3 m, 40 % požárně otevřených ploch s p v = 40 kg/m 2 ). - stávající sousední objekty Dům č. 1430/8 nemá od západní fasády - směrem k řešenému objektu žádné požárně otevřené plochy, odstupové vzdálenosti od ostatních fasád řešený objekt nezasáhnou. Objekt č zděná rodinná vila je vzdálena od řešeného objektu 12 m a její požárně nebezpečný prostor navrhovaný objekt nezasáhne. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední objekty a je tedy vyhovující. Požárně nebezpečný prostor sousedních objektů nezasáhne navrhovaný objekt. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními - elektrická požární signalizace Elektrická požární signalizace se zde nepožaduje a proto zřízena nebude. - stabilní hasicí zařízení Stabilní hasicí zařízení se nepožaduje a nezřizuje. 9

10 - zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru Odvod tepla a kouře se nepožaduje a tedy nezřizuje. - zařízení pro únik osob při požáru Požární a evakuační výtahy, evakuační rozhlas se nepožadují a tedy nezřizují. - výstražné a bezpečnostní tabulky V objektu budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní tabulky a značky dle Vládního nařízení č. 11/2002 Sb. označující rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, tepelné elektrické spotřebiče. Dále budou rozmístěny informativní značky pro označení únikových cest, únikových východů, věcných prostředků požární ochrany. - přenosné hasicí přístroje V objektu budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje : 2.PP P1.07, P chodba před požárními úseky 1 ks sněhový s hasicí schopností 55B P sklípky 1 ks vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A a nebo práškový s hasicí schopností 21A P1.06 chodba - 1 ks sněhový s hasicí schopností 55B 1.PP N garáže 2 ks práškové nebo pěnové s hasicí schopností 183B 1.NP N ks pěnový s hasicí schopností 13A 3.NP N ks pěnový s hasicí schopností 13A 5.NP N ks pěnový s hasicí schopností 13A Hasicí přístroje budou umístěny na dobře viditelném a trvale přístupném místě, rukojeť přístroje má být ve výšce max mm nad podlahou. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku Příjezdy a přístupy Příjezd je zajištěn po zpevněné komunikaci ulicí Na Pláni do vzdálenosti 12 m od vstupu do objektu. Přístupová komunikace má vyhovující šířku větší jak požadovaných 3,0 m a je obousměrná. Výstup na střechu bude zajištěn žebříkem z podesty nejvyššího patra domovního schodiště. Nástupní plochy Jako nástupní plocha bude sloužit příjezdová komunikace před severní fasádou. Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek, vnější odběrní místa Požadované množství vody pro je dodávka 6 l/sec. z hydrantů osazených na potrubí min. DN 100 mm. Toto množství je zajištěno ze stávajících podzemních hydrantů na vodovodním řadu DN 100 v ulici, nejbližší hydrant je ve vzdálenosti cca 16 m od objektu, což je méně než požadovaných 150 m. 10

11 vnitřní odběrní místa V objektu budou instalovány vnitřní hydranty (hadicové systémy) s tvarově stálou hadicí délky 30 m a průměru 19 mm (v 1. suterénu průměru 25 mm) umožňující účinnou obsluhu jednou osobou. Bude zajištěna dodávka vody v množství 0,3 l/sec při tlaku 0,2 MPa. Návrh potrubí musí respektovat podmínky č ČSN Hadicové systémy jsou rozmístěny vždy na mezipodestě domovního schodiště, je možné zasáhnout celou plochu požárních úseků alespoň jedním proudem vody. Pro vnitřní hydranty je zajištěna voda z přípojky vodovodního řadu. Ing. Martina Doubková Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT č

12 OBSAH : Technická zpráva Půdorys 3. PP - M 1:200 Půdorys 2. PP - M 1:200 Půdorys 1. PP - M 1:200 Půdorys 1. NP - M 1:200 Půdorys 2. NP - M 1:200 Půdorys 3. NP - M 1:200 Půdorys 4. NP - M 1:200 Půdorys 5. NP - M 1:200 OBSAH : Technická zpráva Půdorys 3. PP - M 1:200 Půdorys 2. PP - M 1:200 Půdorys 1. PP - M 1:200 Půdorys 1. NP - M 1:200 Půdorys 2. NP - M 1:200 Půdorys 3. NP - M 1:200 Půdorys 4. NP - M 1:200 Půdorys 5. NP - M 1:200 OBSAH : Technická zpráva Půdorys 3. PP - M 1:200 Půdorys 2. PP - M 1:200 Půdorys 1. PP - M 1:200 Půdorys 1. NP - M 1:200 Půdorys 2. NP - M 1:200 Půdorys 3. NP - M 1:200 Půdorys 4. NP - M 1:200 Půdorys 5. NP - M 1:200 OBSAH : Technická zpráva Půdorys 3. PP - M 1:200 Půdorys 2. PP - M 1:200 Půdorys 1. PP - M 1:200 Půdorys 1. NP - M 1:200 Půdorys 2. NP - M 1:200 Půdorys 3. NP - M 1:200 Půdorys 4. NP - M 1:200 Půdorys 5. NP - M 1:200 12

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Místo stavby: Charakter stavby : Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP profesí domovní techniky: Projektant části PD: Objekt: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU TECHNICKÁ ZPRÁVA stavební povolení AKCE : Školící středisko č.p. 44, p.č. 51 Čechy INVESTOR: PLASTICO spol. s r.o., č.p. 46, 75115 Domaželice VYPRACOVAL: Jaroslava Pakostová,

Více

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory,

Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, -1- Akce: Stavební úpravy objektu České advokátní komory, Národní třída 16, Praha 1. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: OSSZ Trutnov rekonstrukce budovy A Místo: Trutnov

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY VITTUS GROUP, s. r. o. : 180 00 Praha 8, Světova 1 * : 602 297 478 * IČ: 25690744 * DIČ: CZ-25690744, e-mail: jkdomus@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY PRO ZMĚNU STAVBY:) STAVEBNÍ ÚPRAVY ROZŠÍŘENÍ

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.3 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Dokumentace pro provádění stavby Seznam příloh

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DLE 41 ODST. 2 VYHL. 246/2001 SB. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV STAVBY: Novostavba rodinného domu MÍSTO STAVBY: Okrouhlá, parc. č. 96/82 k.ú. Okrouhlá INVESTOR: Jaromír Bekr Rumunská

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ QATROSYSTEM, spol. s r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb

23/2008 Sb. VYHLÁKA. ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb Změna: 268/2011 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Investor Obec Záboří Záboří 88, 387 34 Záboří Místo: parc.č. 126/1, k.ú. Záboří čp. 86 Projektant: Ing. Marian Vyžral, Svépomoc

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO CENTRA A SPORTOVNÍHO STŘEDISKA MLÁDEŽE V CHRUDIMI INVESTOR: PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AFK CHRUDIM

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení

Stavby srubového charakteru. Požárně bezpečnostní řešení Stavby srubového charakteru Požárně bezpečnostní řešení Vladan Henek, 15.11. 2011 Základní vlastnosti dřeva Průměrná teplota bodu vzplanutí 180 275 C Hodnota bodu hoření 260 290 C Bod vznícení 330 470

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever.

SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 01 - obchodní galerie Písek - sever. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje

Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti. Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje 14. ročník konference Červený kohout Nedostatky v projektových dokumentacích a při realizacích staveb z hlediska požární bezpečnosti Ing. Milan Brabec HZS Jihočeského kraje Nedostatky zjištěné v rámci

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice

Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Třebovice Dalkia Česká republika a.s. 28 října 3337/7 709 74 Ostrava Elektrárna (ETB) Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně Dokumentace Část Fe PC (Část stavby) 03/B - Odsíření a odprášení kotle K2 Odprášení

Více

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1

D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 D.1.3-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Investor: Vypracovala: SŠCHL Kamenice -vybudování nového zdroje tepla k.ú.těptín, Kamenice, Korunní čp.2, parc.č.931/1, 624/42, 825/1 HZS Středočeského kraje Kladno,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1-

277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. -1- -1- Akce: Novostavba 3 rodinných domů na p. č. 277/11 a 277/12, k. ú. Dolní Břežany. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 05 V souladu s ustanovením 49 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel: Statutární

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

D.1.3 - Koncepce požární ochrany

D.1.3 - Koncepce požární ochrany Fürll & Hannemann Inženýrská kancelář Majitelé: Dr.-Ing. (TU) Peter Fürll & Dr. Ing. (TU) Joachim Hannemann poradenství projektování statika výběrová řízení vedení stavby posudky Ackermannstraße 17 01217

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu ALICE 4.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Alice 4.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH: Požárně

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í S T A V B Y Akce: Rekonstrukce VZDUCHOTECHNIKY v kuchyni ZŠ Chvaletická Místo stavby: Praha 9 Lehovec, Chvaletická čp. 918 Investor: MČ Praha 14, Úřad městské části, odbor školství, Bratří Venclíků 1073 Zpracovatel

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze

MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI. Prováděcí dokumentace pro POV hlavní stavební fáze Název stavby : Místo stavby: MEZINÁRODNÍ VÝZKUMNÉ LASEROVÉ CENTRUM ELI Dolní Břežany, Dolní Břežany, Charakter stavby : POV hlavní stavební fáze Stupeň dokumentace: Investor: Generální projektant: HIP

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32

STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA. Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ A PŮDNÍ VESTAVBA Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1235/32 D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Praha, srpen 2014 Vypracovala : Košťálová Jaroslava tel. 274 819 215 1 1. Úvod V rámci

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby servis@cuka.cz tel.: 382 224 333 gsm: 602 433 918 Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby Stupeň: Technická zpráva pro stavební řízení Datum: únor 2018 Vypracoval:

Více

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb

2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2 České technické normy řady 73 08xx z oboru požární bezpečnosti staveb 2.1 České technické normy a jejich aplikace Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

RODINNÝ DŮM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s.

Posuzování požárních vlastností stavebních výrobků Praha, 16.9.2015 Ing. Jana Buchtová, PAVUS, a.s. Seminář pro výrobce a uživatele stavebních výrobků opatřených označením CE ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011/EU (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI. Stupeň. Dokumentace pro provedení stavby D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA OBJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VINOŘI Stupeň Dokumentace pro provedení stavby Adresa stavby ul. Mikulovská a Ronovská Praha 9 Vinoř č. parcely 1093/1, 1093/2,

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech

Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech Problematika požární prevence ve shromažďovacích prostorech mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Právní předpisy a normy zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 4 odst. 2 písmene h) činnost

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: novostavba objektu rodinného domu a garáže Adresa: parc. č. 114/1, 115/1, 116/1, Babice nad Svitavou Zpracovatel: A.D.U. atelier

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í

P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Stavební úpravy domu Kněžská 24, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval : Radek Příhoda U Hada 8 370

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.01; 91.040.30 Květen 2009 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty Fire protection of buildings Non-industrial buildings Sécurité des bâtimens contre l,incendie

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ NÁZEV STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T. G. MASARYKA MÍSTO STAVBY DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ul. Modřanská 10, Praha 12 INVESTOR

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení k projektu stavby ke stavenímu povolení : Komunitní dům pro seniory Tyršova č.p. 73 k.ú. Broumov investor : Město Broumov Masarykova 239 Broumov projektant :PLANCON Kollárova

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více