Hodnocení alergenicity jablečných odrůd

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení alergenicity jablečných odrůd"

Transkript

1 Hodnocení alergenicity jablečných odrůd Assessment of allergenicity of apple cultivars STANISLAVA HONZOVÁ 1, ALEXANDRA PROŠKOVÁ 2, FRANTIŠEK PAPRŠTEIN 3, IVANA ŠETINOVÁ 1, MILENA KMÍNKOVÁ 2, ANABELA KVÁČOVÁ 1 1 Imunologické centrum, Imumed s. r. o., Praha 2 Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i. 3 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. SOUHRN Řada pacientů alergických na pyl břízy v oblastech střední a severní Evropy trpí po požití čerstvých jablek projevy orálního alergického syndromu. Tento typ alergické reakce na jablka způsobuje zkřížená reaktivita IgE protilátek mezi hlavním alergenem břízy Bet v 1 a hlavním alergenem jablka Mal d 1. Je známo, že závažnost alergické reakce na jablka závisí nejen na specifické senzibilizaci pacienta, ale je závislá i na jablečné odrůdě. Výběr jablečných odrůd se sníženým obsahem Mal d1 může přispět ke snížení rizika vzniku klinických potíží u polinotiků s alergickou reakcí na jablka a může pomoci se zařazením některých jablek do stravy. U pacientů s prokázanou alergií na jablka byla hodnocena alergenicita vybraných 17 odrůd jablek kožními testy metodou prick to prick. Pro laboratorní vyšetření, test aktivace bazofilů, byla použita vylisovaná jablečná šťáva. Intenzita alergické reakce na jednotlivé odrůdy byla potvrzena SDS-PAGE elektroforézou a imunitní reakcí krevního séra metodou Western blot. V naší práci jsme potvrdili, že různé odrůdy jablek obsahují odlišné množství alergenu Mal d1. U odrůd Boskoopské, Florina, Topaz a Angold byla prokázána nejnižší reaktivita, lze je zařadit mezi kultivary s nízkou alergenicitou. Nejvyšší alergenicita byla zjištěna u odrůd Hetlina a Resista. Klíčová slova: jablečné odrůdy, potravinová alergie, Mal d 1, prick to prick, BAT, immunoblotting SUMMARY Many birch pollen sensitized patients in Central and Northern Europe suffer from oral allergy symptoms after eating fresh apples. This type of apple allergy is caused by cross reactivity of IgE antibodies against the major birch pollen allergen Bet v 1 with Mal d 1. It is known, that severity of allergic reaction to apples was not only related to the specific sensitivity of the individual, but also largely depended on the apple cultivar. Selection of apple cultivars could help for reduction of symptoms in patient with birch pollen-apple allergy and might offer Mal d1 reactive patients a safe way to reintroduce apples to their diets. Using 17 selected apple cultivars, the allergenicity was studied by prick to prick tests in patients. Pressed apple juice was used for laboratory evaluation, basophil activation test. Intensity of patient s allergic reaction to particular cultivars was confirmed by SDS-PAGE electrophoresis and immunity reaction of blood serum by Western blot method. We demonstrated, that different cultivars of apples have different amount of Mal d 1. Cultivars Boskoop, Florina, Topaz and Angold were classified as cultivars with low allergenicity. Hetlina and Resista apples showed the highest allergenicity Key words: Apple cultivars, food allergy, Mal d 1, prick-to prick, BAT, immunoblotting Úvod Jablka patří mezi nejpěstovanější a nejrozšířenější ovoce ve střední Evropě. V naší republice patří mezi ovoce s největší tradicí a produkcí. Jsou doporučována ke konzumaci z důvodů přítomnosti vitamínu C a vlákniny, ale také jako nejlépe dostupné ovoce. Jablka obsahují několik alergenů, z nichž ve střední a severní Evropě je nejrozšířenější citlivost na alergen Mal d 1 pravděpodobně vzhledem k vysoké sekvenční homologii s alergenem břízy Bet v1 (9). Alergen Mal d 1 má molekulovou váhu 18 kda (16). Přecitlivělost na tento alergen se projevuje především otoky rtů a ústní dutiny, obrazem tzv. orálního alergického syndromu. V regionu jižní Evropy je alergie na jablka méně častá a nemá vztah k alergii na břízu. Bylo zjištěno, že je způsobena reakcí na alergen Mal d 3, který patří do skupiny LPT a může vyvolávat závažnější celkové příznaky (5). Kromě uvedených byly detekovány i další alergeny Mal d 2 a Mal d 4 (8). Alergické potíže po konzumaci syrových jablek udává v oblasti střední a severní Evropy až 50 % břízových alergiků. Je známo, že některé jablečné odrůdy, které jsou hojně rozšířené v obchodní síti, jsou silně alergenní. Je to udáváno např. u odrůdy Golden delicius (7). Naopak u odrůd Santana a Topaz byla zjištěna alergenicita snížená (1,11). Alergenicitu jablek je možno sledovat u pacientů metodami in vivo a in vitro. Vzhledem k tomu, že hlavní 188 Alergie 3/2010

2 jablečný alergen Mal d1 je labilní a jeho schopnost vyvolat reakci po různém zpracování se výrazně snižuje, používají se pro kožní prick testy čerstvá jablka. Vyšetření je prováděno metodou prick to prick (1). Pro laboratorní testy je nutné provést stabilizaci jablečné šťávy tak, aby alergenicita Mal d1 byla zachována. Takto upravenou jablečnou šťávu lze použít pro laboratorní imunologické vyšetření testem aktivace bazofilů i pro další imunochemické metody (10,15). V práci jsme se zaměřili především na výskyt nejzávažnějšího jablečného alergenu v našem regionu Mal d1. Protože české tradiční odrůdy z tohoto hlediska zatím ověřovány nebyly, zařadili jsme do studie odrůdy jablek od hojně se vyskytujících v tržní síti až po tradiční české a historické odrůdy. Jablečné odrůdy byly hodnoceny pomocí kožních prick testů metodou prick to prick, testem aktivace bazofilů s jablečnými šťávami, SDS-PAGE elektroforézou a metodou Western blot. K testům prick to prick byla použita čerstvá jablka, k ostatním jablečné šťávy. Soubor a metody Výběr jablečných odrůd Na základě hodnocení pomologických znaků bylo vybráno 17 odrůd jablek ze sklizně Jednalo se o tyto odrůdy: Angold, Boskoopské, Florina, Gala, Gloster, Golden delicius, Hetlina, Chodské, Idared, Jonagold, Meteor, Panenské české, Pinova, Resista, Rubín, Rubinstep a Topaz. Výběr byl zaměřen na odrůdy tržního sortimentu, nově vyšlechtěné odrůdy a na staré odrůdy, které byly v minulosti u nás běžně rozšířené. Jablka byla testována hned po ukončení sklizně na podzim Soubor pacientů Do studie byli vybíráni pacienti alergičtí na pyl břízy, kteří udávali současné projevy potravinové alergie po požití syrového jablka. U všech pacientů se jednalo o obraz tzv. orálního alergického syndromu, alergické reakce na jablka, která souvisí s přecitlivělostí na hlavní jablečný alergen Mal d1. U všech pacientů byla provedena vstupní vyšetření k potvrzení senzibilizace na hlavní alergen pylu břízy a hlavní alergen jablka. Byly provedeny kožní prick testy se směsným alergenem břízy (Alyostal, f. Stallergenes) a kožní test metodou prick to prick s čerstvým jablkem. Byla vybrána odrůda Golden Delicius, která je považována za zvýšeně alergenní. Dále byly provedeny laboratorní testy, stanovení specifického IgE na alergen pylu břízy a na jablko (přístroj Immulite) a test aktivace bazofilů s rekombinantními alergeny Bet v 1, Bet v 2 a Mal d 1 (f. Biomay). Z původních 40 pacientů, u kterých byla provedena vstupní vyšetření, konečný soubor tvořilo 16 pacientů. Všichni tito pacienti byli břízoví alergici, měli projevy OAS po syrovém jablku, dobře reagovali v kožním testu Golden Delicius, byli pozitivní na Bet v 1, pozitivní na Mal d 1 a negativní na Bet v 2. V době testování jablečných odrůd byli bez farmakoterapie. Kontrolní skupiny tvořilo 10 pacientů alergiků, kteří neudávali žádné klinické projevy alergie na jablka a 10 zdravých jedinců neatopiků. U kontrolních skupin pacientů byla provedena stejná vstupní vyšetření jako u pacientů. Před zařazením do studie všichni pacienti podepsali informovaný souhlas. Vlastní testování jablečných odrůd proběhlo těsně po sklizni na podzim Příprava jablečné šťávy Jablka byla po sklizni krátce uchována ve skladovacích boxech (cca 1 měsíc), poté odvezena do VÚPP, zpracována na odšťavňovači Champion (USA, Kalifornia). Uvádíme zkráceně postup přípravy jablečné šťávy. Jablka byla po umytí v chladné vodě zbavena jádřinců, rozkrájena i se slupkou na menší části a ihned ponořena do 3% kyseliny askorbové na 10 min. Byla ponechána okapat a poté vylisována na odšťavňovači. Získaná šťáva byla přefiltrována přes mulovou tkaninu, zvážena, rozdělena do sáčků po 30 až 50 g a ihned zamražena na minus 30 C do dalšího zpracování. Kožní prick testy (SPT) Kožní prick testy byly prováděny standardně dle metodiky EAACI, negativní kontrola a pozitivní kontrola Alyostal (Stallergenes), test s čerstvými jablky metodou prick to prick (1,14). Hodnocení kožních testů proběhlo po 15 min., byla hodnocena velikost pupenu v mm. Jako pozitivní je hodnocen pupen 3 a více mm. Test aktivace bazofilů (BAT) BAT byl proveden v modifikaci uvedené v českém patentu z r (3). Testem aktivace bazofilů se simuluje situace, která probíhá in vivo. K buňkám pacienta se přidá testovaný alergen. Pokud je pacient na alergen senzibilizován, dojde k aktivaci bazofilů (4). Aktivaci bazofilů odpovídá zvýšení exprese znaku CD 63 na jejich membráně. Vyšetření je prováděno z plné krve, protisrážlivé činidlo heparin. Pro vyšetření byly použity připravené stabilizované a následně zmražené jablečné šťávy, které byly rozmraženy bezprostředně před použitím. Součástí každého vyšetření byla negativní kontrola (roztok PBS) a pozitivní kontrola (polyklonální protilátka anti IgE) k vyloučení tzv. non reaktantů. K detekci bazofilů byla použita monoklonální protilátka anti CD 203c (Beckmann Coulter), k detekci aktivovaných bazofilů znak CD63 (Exbio). Měření probíhalo na průtokovém cytometru FC 500 (Beckmann Coulter). Výsledek vyšetření je udáván v %. Test lze hodnotit za předpokladů, že negativní kontrola je méně než 5 %, pozitivní kontrola více než 15 %. Za pozitivní, tj. zvýšenou hodnotu BAT po stimulaci bazofilů s jablečnou šťávu jsme zvolili hodnotu 24 % a více CD63 pozitivních bazofilů (cut-off hodnota při senzitivitě 74 % a specificitě 100 %). Výsledky ROC analýzy byly převzaty z našich předchozích prací, ve kterých vyšetření BAT s jablečnými šťávami probíhalo za totožných podmínek (10,15). SDS-PAGE elektroforéza a Western blot Vzorky pro elektroforézu byly připraveny tak, že ze zmrazeného vzorku šťávy bylo odebráno odpovídající množství a po opatrném rozmražení byl přidán pufr (10mM fosforečnan draselný, ph 7,0 s přídavkem 10 mm DIECA (diethyldithiocarbamat, sodná sůl), 2mM EDTAsodná sůl, 2% suspenze PVPP (polyvinyl polypyrrolidon) Alergie 3/

3 v poměru 2:1 (extrakt:pufr) pro ochranu alergenu. Objem všech vzorků byl vždy 2 ml. Poté bylo upraveno ph z 3,2 3,6 na 9,4 9,6 (20% NaOH). Po důkladném promíchání byl vzorek odstředěn při ot./min., 8 C, 15 min. Ve vzorku byly stanoveny bílkoviny. Elektroforéza byla prováděna v redukujících podmínkách, byly přidána 2 % SDS, 10 % sacharózy, 5 % mercaptoethanolu a barevné značení bromfenolová modř. Celý objem byl zahříván při 100 C po dobu 5 min. a po vychlazení zmražen. SDS-PAGE elektroforéza Elektroforéza probíhala na vertikálním zařízení Mini V 8.10 (f. Biometra) za použití rozdělovacího gelu 12,5 %, zaostřovacího gelu 5 % o síle 1,5 mm po dobu min. při konstantním napětí 150V za chlazení, v pufru Tris-glycin ph 8,3. Touto elektroforézou byl identifikován mezi jednotlivými odrůdami alergen Mal d1 jednak dle standardu alergenu a jednak podle polohy standardů molekulových vah. Na elektroforetický gel byl nanesen do jamek stejný objem šťávy jednotlivých odrůd, aby bylo možno porovnat intenzitu zbarvení sledované bílkoviny. Postup vyvolání byl proveden dusičnanem stříbrným, bílkoviny byly v gelu imobilizované glutaraldehydem a obarvené vyredukovaným stříbrem. Použité chemikálie byly od firmy SIGMA- Aldrich, standard alergenu Mal d1 od firmy Biomay AG. Western blot Po elektroforéze byl gel ponořen na 20 min. do vychlazeného transfer pufru ph 8,3. Blotování bylo provedeno na celulózovou membránu o velikosti pórů 0,2 um na zařízení Mini-Twin. Podmínky blotování byly následující: pufr glycin-methanol, ph 8,3, konstantní proud 450 ma, chlazení vodou v průtoku max 1,0 l/hod, doba transferu 3 hod. K identifikaci alergenu Mal d1 byla použita směs sér pacientů dobře reagujících na Mal d1. Jako primární protilátka byla použita anti-human IgE (kozí), jako sekundární protilátka anti goat IgE-biotin (králičí) a konjugát streptavidin-peroxidása, barvení TMB se substrátem H 2 O 2. Proužky na membránce byly ihned scannovány pro nestálost barvy. Výsledky Testování čerstvě sklizených jablek pomocí kožních testů U všech 16 pacientů i kontrol byly provedeny kožní testy metodou prick to prick s čerstvými jablky a laboratorní vyšetření test aktivace bazofilů s jablečnými šťávami jednotlivých odrůd jablek. Průměrné hodnoty velikosti pupene u souboru pacientů i kontrol shrnuje graf 1. V kožních prick testech nejvýrazněji reagovaly pupenem odrůdy Hetlina, Idared, Jonagold a Gala (průměrná hodnota pupene 5,5 mm a více), dále Panenské, Resista a Meteor (průměrná hodnota pupene 5 až 5,4 mm), nejmenší reakci vykazovaly odrůdy Boskoopské a Gloster. Rozdíly však nebyly statisticky významné. Test aktivace bazofilů Test aktivace bazofilů (BAT) bylo možno hodnotit pouze u 15 pacientů, protože jeden z pacientů nereagoval na pozitivní kontrolu (jednalo se o tzv. nonreaktanta z hlediska vyšetření BAT). U všech ostatních pacientů byly splněny podmínky vyšetření, tj. hodnoty negativní i pozitivní kontroly. Nejnižší hodnoty BAT vykazovaly odrůdy Jonagold (průměr 15,12 %, medián 14 %), Florina (průměr 15,6 %, medián 14 %), Angold (průměr 18,2 %, medián 14 %) a Topaz (průměr 18,68 %, medián 14 %). V tomto vyšetření se jako vysoce alergenní jeví odrůdy Resista, Chodské a Rubín (více než 50 % aktivovaných bazofilů) a dále odrůdy Hetlina, Gala a Gloster (více než 30 %). Výsledky vyšetření jsou uvedeny v grafu 2. SDS-PAGE elektroforéza a Western blot Vzorky šťávy z jednotlivých odrůd byly naneseny na dva gely a podrobeny rozdělení v elektrickém poli současně. Jeden gel byl blotován technikou Western blot a vyvolán imunoreakcí, druhý byl obarven stříbrem. Protože bylo zkoumáno celkem 17 odrůd, byly analyzovány postupně ve třech částech. Intenzita proužků bílkovin z gelu a aktivních bílkovin z membránky blotu byla poté vyhodnocena softwarem ELFOMAN 2.5. Jednotlivé proužky byly převedeny do podoby peaků, byla změřena jejich plocha v místě Mal d1 a vzájemně porovnána. Výsledky vyšetření Western blot a elektroforézy ukazují obrázky 1 A, B, C. Příklady grafického znázornění peaků, které odpovídají Mal d1, uvádí obrázek 2, na kterém je zobrazen nález u vysoce alergenní odrůdy Resista (horní část) a v dolní části obrázku je nález u odrůd s nízkým obsahem Mal d 1, odrůdy Boskoopské, Topaz a Jonagold. Graf 3 ukazuje množství alergenu Mal d 1 ve vzorku šťávy na jamku gelu (45 ul) u sledovaných 17 odrůd jablek. Hodnocení bylo provedeno semikvantitativně srovnáním plochy peaků bílkovin v místě Mal d1 ze šťávy odrůd jablek po blotu. Golden delicius byl použit jako srovnávací vzorek. Po analýzách vzorků jablečné šťávy SDS-PAGE elektroforézou se objevují ve vyhodnocení s nejmenším obsahem Mal d1 odrůdy Angold, Topaz, Boskoopské, Jonagold. Nejsilnější proužky byly nalezeny u odrůd Hetlina, Resista a Panenské české. Imunoreaktivní alergen Mal d1, identifikovaný metodou Western blot, byl nulový až velmi malý u odrůdy Boskoopské a velmi malý u dalších odrůd Jonagold a Topaz. Vysokým obsahem alergenu negativně vynikaly odrůdy Hetlina, Resista a Panenské české. Diskuse Jablka jsou převážně využívána jako stolní ovoce a představují velmi důležitý zdroj vitamínů, stopových prvků a vlákniny. Vzhledem k tomu, že alergie na čerstvá jablka patří mezi velmi časté projevy potravinové alergie, jsou hledány postupy, jak pacientům s touto alergií umožnit konzumovat tuto důležitou potravinu (7,11). Jablečné šťávy a jablečné extrakty používané pro průkaz alergické reakce na jablka vykazují často nízkou senzitivitu vzhledem k labilitě alergenu Mal d1. Z těchto důvodů bylo již dříve doporučeno použít čerstvé kultivary a kožní testy provádět metodou prick to prick. I my jsme ve studii využili těchto skutečností. Pro laboratorní 190 Alergie 3/2010

4 Čerstvá jablka SPT pupen Graf 1: Kožní testy metodou prick to prick u pacientů a kontrol u 17 testovaných odrůd jablek BAT jablečná šťáva průměrné hodnoty Graf 2: Výsledky vyšetření testu aktivace bazofilů u pacientů a kontrol u 17 odrůd jablek testy bylo popsáno několik způsobů úpravy jablečného homogenátu a jablečné šťávy k zachování imunoreaktivity labilního alergenu Mal d 1 (1). V naší práci jsme volili postup, který se nám osvědčil v předchozích studiích (10,15), kdy jsme hodnotili možnosti ovlivnění alergenicity jablečné šťávy. Pro identifikaci alergenů se používá imunochemická metoda Western blot, kdy se proteiny, rozdělené elektroforézou, přeblotují na membránu a následně se vyvolají imunoreakcí a zviditelní obarvením. Obvykle používaná elektroforéza pro tento postup je SDS-PAGE s koncentrací separačního gelu % a 3 5 % zaostřovacího gelu (12). Pro identifikaci proteinů v gelu se používá barvení Coomassie blue nebo barvení stříbrem, které je výrazně citlivější než za použití Coomassie blue (13). Pro blotting jablečných alergenů se používají membrány NC o velikosti porů 0,2 nebo 0,45 um, někdy také PVDF-Imobilon P (2,6,8,16). V naší práci jsme vycházeli z doporučovaných postupů. Pro identifikaci proteinů u SDS-PAGE elektroforézy byl použit dusičnan stříbrný. Blotování bylo provedeno na celulózovou membránu o velikosti pórů 0,2 um, k identifikaci imunoreaktivního alergenu Mal d1 použita směs sér pacientů, kteří ve vstupním vyšetření dobře reagovali na Mal d 1. Při hodnocení odrůd semikvantitativními metodami byl nejnižší obsah proteinu odpovídajícího Mal d1 prokázán ve šťávách jablečných odrůd Boskoopské, Angold, Jonagold a Topaz. Naopak vysoký obsah bílkoviny odpovídající Mal d 1 vykazovaly odrůdy Hetlina, Resista a Panenské české. Odrůda Golden delicius, která je běžnou tržní odrůdou a o které je udáváno, že je vysoce alergenní, byla použita jako srovnávací vzorek. Vysoká alergenicita této odrůdy v našich podmínkách nebyla potvrzena Při vyšetření pacientů nejvíce reagovaly v kožních testech odrůdy Hetlina, Idared, Jonagold a Gala. Dále Panenské české, Resista a Meteor. Nejnižší reakci v kožním testu Alergie 3/

5 Blot 1 Gel 1 Mal d1 Mal d1 MV 2 Angold, 3 Boskoopské, 4 Mal d1-standard, 5 Florina, 6 Gala, 7 Gloster, 8 Golden delicius, 9 blot: Hetlina; 9 gel: mol. váha standard, 10 gel Hetlina Obr. 1A: Vyšetření Western blot a SDS-PAGE elektroforéza 1. část. Hodnocení části A: Blot: Nejsilnější proužek má vzorek odrůdy Hetlina a Golden delicius. Nejslabší Boskoopské a Angold. Gel: Zřetelně nejslabší jsou odrůdy Angold a Boskoopské. Blot 2 Gel 2 Mal d1 Mal d1 MV 1 Chodské (30 ul), 2 Chodské (45 ul), 3 Idared, 4 Mal d1-standard, 5 Jonagold, 6 Meteor, 7 Panenské české, 8 Golden delicius, 9 blot Pinova; gel: mol. váha standard, 10 Pinova Obr. 1B: Vyšetření Western blot a SDS-PAGE elektroforéza 2. část. Hodnocení: Blot: Nejsilnější proužek má vzorek odrůdy Panenské české a Chodské, nejslabší Jonagold a Idared. Gel: Zřetelně nejslabší jsou odrůdy Idared a Jonagold. Nejsilnější je proužek u odrůdy Panenské české. Blot 3 Gel 3 Mal d1 Mal d1 MV 1 Resista snížení množství (30 ul), 2 Resista (45 ul), 3 Rubín, 4 Mal d1 standard, 5 Rubinstep, 6 Topaz, 7 Boskoopské (blot), 7 mol. váha (gel), 8 Golden delicius, 9 Jonagold (45 ul), 10 Jonagold (snížení množství 30 ul) Obr. 1C: Vyšetření Western blot a SDS-PAGE elektroforéza jablečných šťáv 3. část. Blot: Nejslabší alergen Mal d1 je u odrůdy Boskoopské, slabý proužek alergenu Mal d1 je dále u odrůdy Topaz. Silný je u odrůdy Resista a Rubinstep. Gel: Intenzita proužků odpovídá proužkům blotu 192 Alergie 3/2010

6 Obr. 2: Grafické vyhodnocení peaků aktivních bílkovin Western blot. Horní část obrázku: vysoce alergenní odrůda Resista, kontrolní Golden delicius. Dolní část: odrůdy s nízkým obsahem Mal d 1, Boskoopské, Topaz, Jonagold. vykazovala odrůda Boskoopské. V testu aktivace bazofilů vysoce reagovaly odrůdy Resista, Chodské a Rubín a dále odrůdy Hetlina, Gala, Gloster. Velmi nízké hodnoty vykazovaly odrůdy Jonagold, Topaz, Florina a Angold. Naše nálezy jsou převážně ve shodě s literárními údaji. V Nizozemsku doporučovaná a nově rozšířená odrůda Santana nebyla námi studována. Potvrdili jsme ale sníženou alergenicitu odrůdy Topaz, která v práci holandských autorů byla také zařazena mezi odrůdy s nízkou alergenicitou (1,11). Je zajímavé, že Golden delicius, o kterém jsou údaje, že obsahuje nejvíce alergenu Mal d1, nebyl z tohoto hlediska v naší studii na předním místě. Odrůdy, které jsme v naší práci hodnotili jako odrůdy se zvýšenou alergenicitou (Hetlina, Resista, Panenské české), nebyly do evropských studií zařazeny. Mimo odrůdu Topaz se pro podmínky České republiky jeví jako perspektivní odrůdy Boskoopské, Florina a Angold, které také vykazovaly sníženou alergenicitu. Identifikace kultivarů jablek se sníženou alergenicitou může přispět ke zlepšení kvality života pacientů přecitlivělých na pyl břízy, kteří mají současně alergické projevy na jablko ve smyslu orálního alergického syndromu. Vzhledem k tomu, že alergie na ovoce spojená s přecitlivělostí na Bet v 1 probíhá většinou mírně, někteří z pacientů pokračují v příjmu syrových jablek a vystavují se tak riziku zhoršení své alergie. Většina pacientů se ale vyhýbá příjmu syrových jablek, a tím se snižuje příjem důležitých vitamínů, minerálů a vlákniny. Znalost odrůd s nízkým obsahem Mal d1 představuje jednu z možností, jak bezpečně znovu zařadit syrová jablka do jídelníčku těchto pacientů. Tento postup je ale vhodný pouze pro oblasti střední a severní Evropy, kde je alergická reakce Alergie 3/

7 Alergen Mal d1 Graf 3: Obsah alergenu Mal d1 ve vzorcích jablečné šťávy (45 ul) u sledovaných 17 kultivarů jablek, hodnocení metodou Western blot na syrová jablka spojena se senzibilizací na hlavní alergen břízy Bet v1. Závěr V práci bylo prokázáno, že různé jablečné odrůdy obsahují rozdílné množství alergenu Mal d 1. Výsledky se částečně lišily podle použité metody. Nejvyšší obsah alergenu byl prokázán u odrůdy Hetlina, a to všemi metodami. Dále lze v našich podmínkách zařadit mezi vysoce alergenní odrůdu Resista, zvýšenou alergenicitu vykazovaly i odrůdy Panenské české a Chodské. Nejpříznivější nález, tedy nejnižší obsah proteinu odpovídajícího alergenu Mal d1, vykazovaly odrůdy Boskoopské, Florina, Topaz a Angold. Výzkumný projekt bude pokračovat v následujících letech, plánujeme rozšíření souboru pacientů i rozšíření počtu hodnocených jablečných kultivarů. Práce byla podpořena výzkumným projektem NAZV, Min. zemědělství, QH LITERATURA 1. Bolhaar STHP, van de Weg EW, van Ree R et al. In vivo assessment with prick-to-prick testing and double-blind, placebocontrolled food challenge of allergenicity of apple cultivars. J Allergy Clin Immunol. 2005;116: Cudowska B, Kaczmarski M, Reagani P: Immunoblotting in the diagnosis of cross-reactivity in children allergic to biích. Rocz Akad Med Bialymst. 2005; 50: CS patent z : Způsob měření aktivace basofilů po stimulaci alergenem pro stanovení přecitlivělosti na tento alergen a příslušný kit. Patentový spis, Věstník č.8; De Weck AL, Sanz ML, Gamboa PM et al. Diagnostic Tests Based on Human Basophils: More Potentials and Perspectives than Pitfalls. Int Arch Allergy Immunol.2008; 146: Fernández-Rivas M, Bolhaar S, González-Mancebo E et al. Apple allergy across Europe: How allergen sensitization profiles determine the clinical expression of allergies to plant foods. J Allergy Clin Immunol. 2006; 118: Ferrer A, Cannes J, Gallego T et al: Characterization and improvement of apple extracts for diagnosis of apple IgE- mediated allergy. Ann Allergy Asthma Immunol. 2005; 95: Gaos Z, van de Weg EW, Matos CI et al. Assessment of allelic diversity in intron-containing Mal d 1 genes and their association to apple allergenicity. BMC Plant Biol. 2008; 8: Herndl A, Marzban G, Kolarich D et al: Mapping of Malus domestica allergens by 2-D electrophoresis and IgE-reactivity. Electrophoresis. 2007; 28: Holm J, Beartzen G, Gajhede M et al. Molecular basis of allergic Gross-reactivity between group 1 major allergen from birch and apple. J Chromatogr B. 2001; 756: Houška M. Inaktivace alergenů v potravinách pomocí vysokotlaké pasterace. Výzkumná zpráva Národní program výzkumu II, MŠMT č. 2B Kootstra HS, Vlieg-Boerstra BJ, Dubios AEJ. Assessment of the reduced allergenic properties of the Santana apple. Ann Allergy Astma Immuno. 2007; 99: Skamstrup Hansen K, Vestergaard H et al. Double-blind, placebo-controlled food challenge with apple. Allergy. 2001; 56: Son DY, Scheurer S, Hoffmann A et al. Pollen-related food allergen; cloning and immunological analysis of isoforms and mutants of Mal d1, the major apple allergen, and Bet v 1, the major pollen allergen. Eur J Nutr. 1999; 38: Šetinová I, Havranová M, Daňková E et al. Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu. Alergie. 2007; 9: Šetinová I, Trnková B, Honzová S et al. The influence of oxidative and polymerisation processes of apple juice on allergenicity of protein Mal d1 in apple juice. XXVIII Congress of EAACI Warsaw, Poland, June 6-10, Vieths S, Janek K, Aulepp H, Petersen A. Isolation and characterization of the 18-kDa major apple allergen and comparison with the major birch pollen allergen (Bet v 1). Allergy. 2007; 50: prim. MUDr. Stanislava Honzová, CSc. Imunologické centrum, Imumed s.r.o. Mlynářská Praha Alergie 3/2010

Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu

Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu Diagnostické možnosti alergie na jablko a mrkev u pacientů s projevy orálního alergického syndromu Diagnostic options of allergy to apple and carrot in patients with oral allergy syndrome IVANA ŠETINOVÁ,

Více

Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi

Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi Vliv vysokého tlaku na snížení alergenicity proteinů rmal d1 a rdau c1 a orientační kvantifikace jejich obsahu v jablku Golden Delicious a mrkvi Influence of the high pressure on reduction of allergenicity

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi

Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi Senzibilizace k alergenovým složkám arašídů a její význam v klinické praxi Senzitization to peanut allergen components and its use in clinical practice PETRA VÍTOVCOVÁ, PETR PANZNER, IVANA MALKUSOVÁ, TOMÁŠ

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance

Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Diagnostic Possibilities of Food Allergy and Intolerance Květa Ettlerová1, Pavel Kohout2 1Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové 2Klinika gerontologická a metabolická,

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI

DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI DIAGNOSTIKA ALERGIÍ NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Mgr. Manuela Trojáčková Ph.D. a kolektiv Laboratoř klinické imunologie a alergologie Laboratoře AGEL a.s., Nový Jičín ALERGIE epidemie 21. století Alergická onemocnění

Více

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování

Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Obsah Protein Gel Electrophoresis Kitu a jeho skladování Protein Gel Electrophoresis Kit obsahuje veškerý potřebný materiál provádění vertikální polyakrilamidové gelové elektroforézy. Experiment provádějí

Více

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé?

Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Bet v 1 alergeny v potravinách.. známé či neznámé? Simona Bělohlávková 1,2, Martin Fuchs 1 Immuno-flow, s.r.o. 1 LF Plzeň, UK Praha 2 XXXIV. Kongres SSAKI a ČSAKI 19.10.2017, Horný Smokovec Bet v 1 bílkoviny

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU

MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY JETELOVIN PRO POTENCIÁLNÍ PĚSTOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ARIDNÍHO KLIMATU Less known species of the legumes for potential growing in arid climate conditions Pelikán J. 1, Knotová D. 1, Raab S.

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

Funkční testy: BasoFlowEx Kit FagoFlowEx Kit

Funkční testy: BasoFlowEx Kit FagoFlowEx Kit Mgr. Martin Čonka EXBIO Praha, a.s. Funkční testy: BasoFlowEx Kit FagoFlowEx Kit Funkční testy napodobení biologický procesů in vitro nehrozí nebezpečí ohrožení pacienta v průběhu testování možná analýza

Více

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru

1. Metodika. Protokol č. F1-4 Metodika: Srovnávací analýza efektivity přípravy rekombinantního proteinu ve fermentoru Protokol č.: F1-4 Datum: 20.12.2010 Metodika: analýza efektivity přípravy výběr z výsledků ze zkušebních provozů výroby antigenů. Vypracoval: Ing. Václav Filištein, Mgr. Tereza Chrudimská, Spolupracující

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER

PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER PCR IN DETECTION OF FUNGAL CONTAMINATIONS IN POWDERED PEPPER Trojan V., Hanáček P., Havel L. Department of Plant Biology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/035/073 Alergie na bílkovinu kravského

Více

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup:

Protokoly Transformace plasmidu do elektrokompetentních buněk BL21 Pracovní postup: Protokoly Pracovní potřeby, pufry a chemikálie jsou uvedeny na konci protokolu. Pracovní postupy jsou odvozeny od těchto kitů: Champion pet160 Directional TOPO Expression Kit with Lumio Technology (Invitrogen)

Více

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com

Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com Návod k použití Informace o produktech jsou dostupné na internetových stránkách: www.demeditec.com TPA IRMA Radioimunoanalýza pro kvantitativní stanovení cytokeratinu 8 a 18 v séru Prosím používejte pouze

Více

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research

Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Zpráva z konference IADR, Barcelona 2010 IADR International Association for Dental Research Česká stomatologická komora, Grantová agentura Univerzity Karlovy a Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku)

Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Sekvenční injekční analýza laboratoř na ventilu (SIA-LOV) (Stanovení obsahu heparinu v injekčním roztoku) Teorie: Sekvenční injekční analýza (SIA) je další technikou průtokové analýzy, která umožňuje snadnou

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. ulkas/fotky&foto

Více

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance

První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance První samodiagnostický test na zjištění potravinové intolerance K čemu je testování dobré? testování pomáhá řešit některé chronické nemoci a odhalit jejich možnou příčinu provedení testu je vhodné vždy,

Více

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl

Western blotting. 10% APS 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl 20,28 µl 40,56 µl 81,12 µl Western blotting 1. Příprava gelu složení aparatury hustotu gelu volit podle velikosti proteinů příprava rozdělovacího gelu: 10% 12% počet gelů 1 2 4 1 2 4 objem 6 ml 12 ml 24 ml 6 ml 12 ml 24 ml 40% akrylamid

Více

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN

Vizualizace DNA ETHIDIUM BROMID. fluorescenční barva interkalační činidlo. do gelu do pufru barvení po elfu SYBR GREEN ETHIDIUM BROMID fluorescenční barva interkalační činidlo do gelu do pufru barvení po elfu Vizualizace DNA SYBR GREEN Barvení proteinů Coommassie Brilliant Blue Coomassie Blue x barvení stříbrem Porovnání

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D.

Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D. Metody analýzy DNA využívané ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu Holovousy RNDr. Jana Čmejlová, Ph.D. 1951 - Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy 1997 - Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Profesionální alergická onemocnění v ČR

Profesionální alergická onemocnění v ČR Profesionální alergická onemocnění v ČR Occupational allergic diseases in the Czech Republic BEATRICA DLOUHÁ, DANA HAVLOVÁ, ZDEŇKA FENCLOVÁ, JAROMÍR ŠAMÁNEK, LUDMILA BEČVÁŘOVÁ, LENKA RYCHLÁ, MICHAELA ČERSTVÁ

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA

DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA DEMEDITEC Bordetella pertussis IgA ELISA Kat. č. DEBPT02 Návod k použití soupravy VÝROBCE: Demeditec Diagnostics GmbH Lise-Meitner-Straße 2 D-24145 Kiel (Germany), tel: +49 (0)431/71922-0, fax. +49 (0)431/71922-55,

Více

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011

Presepsin nový marker sepse. Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin nový marker sepse Kateřina Valošková OKB Nemocnice ve Frýdku-Místku XL.Den zdravotníků 2.6.2011 Presepsin Presepsin = scd14-st = glykoprotein exprimovaný na povrchu membrány monocytů a makrofágů

Více

Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem

Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický význam u dětí s atopickým ekzémem Detection of different types of hypersensitivity and their clinical relevance in children with atopic eczema

Více

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů

Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů Proteinové znaky dětské leukémie identifikované pomocí genových expresních profilů M.Vášková a spol. Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol Childhood Leukemia Investigation Prague Průtoková

Více

Alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku u atopického ekzému dospělých

Alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku u atopického ekzému dospělých Alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku u atopického ekzému dospělých Cow s milk allergy and wheat allergy in atopic eczema of adults KVĚTUŠE ETTLEROVÁ 1, JARMILA ČELAKOVSKÁ 2, KAREL ETTLER 2, JAROSLAVA

Více

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed

Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed Diagnostické postupy u pacientů s alergií na včelí a vosí jed Diagnostic approaches in bee and wasp venom allergic patients Martina Vachová, Petr Panzner, Tomáš Vlas Ústav imunologie a alergologie, LF

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam

Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam Název: Školitel: Magnetické částice pro detekci nádorových onemocnění, založené na protilátkách Vojtěch Adam Datum: 7..203 Reg.č.projektu: CZ..07/2.4.00/3.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

Rekombinantní alergeny:

Rekombinantní alergeny: O a l e r g e n O V É i m u n o t e r a p i i Č. 26 červen 2007 Rekombinantní alergeny: důležité otázky v roce 2006 Klinická problematika Sublinguální desenzibilizace v pediatrii Vážená paní doktorko,

Více

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA

Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO SRÁŽENÍ ORTHOFOSFOREČNANŮ NA ÚČOV OSTRAVA Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume XLVIII (2002), No.2, p. 49-56, ISSN 0474-8476 Mohamed YOUSEF *, Jiří VIDLÁŘ ** STUDIE CHEMICKÉHO

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Využití průtokové cytometrie v diagnostice alergických onemocnění. Jana Zsoldosová

Využití průtokové cytometrie v diagnostice alergických onemocnění. Jana Zsoldosová Využití průtokové cytometrie v diagnostice alergických onemocnění Jana Zsoldosová Alergie = hypersenzitivní reakce zprostředkovaná imunitními mechanismy (humorálními a buněčnými) = skupina chorob, u nichž

Více

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery

Jabloně. Angold. Bohemia. Daria. Denár. Discovery Angold Jabloně Doba sklizně: 2/2 září - zač. října Plody jsou velké, kulovité až kulovitě kuželovité, pravidelné; slupka je hladká, lesklá, středně tlustá, zelenavě žlutá, žíhaná jasně červenou krycí barvou.

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104

NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 NÁVOD K POUŽITÍ HOŘČÍK 600 A KATALOGOVÉ ČÍSLO 104 POUŽITÍ Souprava Mg 600 A se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace hořečnatých iontů v séru, v moči a v dalších biologických materiálech. SOUHRN

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru

CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného antigenu CA15-3 v lidském séru Informace o výrobku Informace o ostatních produktech jsou dostupné na www.demeditec.com Návod k použití CA15-3 IRMA Souprava CA15-3 IRMA umožňuje přímé in-vitro kvantitativní stanovení s tumorem asociovaného

Více

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200

MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 Kat. č. ZP02001-48 Doba zpracování: 50-60 minut pro MagPurix 12S 50-70 minut pro MagPurix 24 Použití Souprava MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200 je určena pro izolátor

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Kyselina myristová, poměr vybraných mastných kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse

Kyselina myristová, poměr vybraných mastných kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse Kyselina myristová, poměr vybraných mastných kyselin a jejich význam pro diagnostiku sepse --- (průběžná data) Roman Zazula Miroslav Průcha František Pehal Martin Müller Michal Moravec Tomáš Freiberger

Více

Potravinová alergie chyťme ji včas

Potravinová alergie chyťme ji včas » Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním ze skupiny tzv. atopických onemocnění. julief514/fotky&foto Potravinová alergie chyťme ji včas Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Papírová a tenkovrstvá chromatografie Jednou z nejrozšířenějších analytických metod je bezesporu chromatografie, umožňující účinnou separaci látek nutnou pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci složek

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ

Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU

NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU NANOFILTRACE INDIGOKARMÍNU PETR MIKULÁŠEK Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Ústav environmentálního a chemického inženýrství Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný

Více

Operační rukavice Jana Bednaříková, B. Braun Medical s.r.o. Brno 22.9.2015

Operační rukavice Jana Bednaříková, B. Braun Medical s.r.o. Brno 22.9.2015 Operační rukavice Jana Bednaříková, B. Braun Medical s.r.o. Brno 22.9.2015 Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) Informované použití OOPP je nezbytnou součástí metodiky zavedené ke kontrole šíření infekcí

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru

Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru Fejfárková Z., Pikner R. Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice a.s., Klatovy, pikner@nemkt.cz Stanovení autoprotilátek proti TSH receptoru (anti

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: 567 564 551, fax: 567 305 352, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w Čj.: KHS/25271/2015/ZR/HDM/Zaj

Více

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi.

Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. Stanovení specifického IgE proti alergenovým komponentám a jeho význam pro klinickou praxi. synlab czech s.r.o. MUDr. Stanislava Štěpánová Honzová stanislava.honzova@synlab.cz Alergenové extrakty nebo

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru

PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru PSA ELISA test pro kvantitativní stanovení celkového prostatického specifického antigenu (PSA) v lidském séru Obj. číslo: 52030 96 testů kompletní souprava Účel použití Prostatický specifický antigen (PSA)

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING

PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING PRAXE A PŘÍNOSY INDEXOVÉHO BENCHMARKINGU PRACTISE AND BENEFITS OF INDEX BENCHMARKING Daniel Salava 1 Anotace: Tento článek se zabývá problematikou a aspekty užití indexového benchmarkingu zejména v malých

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno

Marcela Vlková Jana Nechvátalová. FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Marcela Vlková Jana Nechvátalová FN u sv. Anny v Brně LF MU Brno Leukocytární subpopulace CD45 CD45 Lymfocytární subpopulace Fenotypizace základní subpopulace T a B lymfocytů a NK buněk subpopulace základních

Více

Kultivační metody stanovení mikroorganismů

Kultivační metody stanovení mikroorganismů Kultivační metody stanovení mikroorganismů Základní rozdělení půd Syntetická, definovaná media, jednoduché sloučeniny, známé sloţení Komplexní media, vycházejí z ţivočišných nebo rostlinných tkání a pletiv,

Více

sp.zn.: sukls5500/2012

sp.zn.: sukls5500/2012 sp.zn.: sukls5500/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Soluprick SQ Kožní roztok alergenorum extractum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Potravinová anafylaxe a označování balených potravin

Potravinová anafylaxe a označování balených potravin Potravinová anafylaxe a označování balených potravin Food anaphylaxis and food labelling KVĚTUŠE ETTLEROVÁ Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové SOUHRN Potravinová

Více

THE ASSOCIATION OF SERUM BILIRUBIN AND PROMOTER VARIATIONS IN UGT1A1 WITH ATHEROSCLEROSIS

THE ASSOCIATION OF SERUM BILIRUBIN AND PROMOTER VARIATIONS IN UGT1A1 WITH ATHEROSCLEROSIS THE ASSOCIATION OF SERUM BILIRUBIN AND PROMOTER VARIATIONS IN UGT1A1 WITH ATHEROSCLEROSIS Vítek L 1,2, Jiráskov sková A 1, Šmídová H 1, Dostálov lová G 3, Bělohlávek J 3, Kadlčkov ková L, Linhart,, A 3

Více

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Autorský kolektiv: Martina Bunešová, Jana Blažková, Petr Coufal, Bedřich Friedecký, Miloslava Kapustová, Jiří Kotrbatý, Pavel Malina 1.

Více

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu

Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Protilátky proti Helicobacter pylori (IgG) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2080-9601 G Helicobacter pylori IgG Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01 (96)

Více

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny)

Porovnání odhadu sklizní k s 3-letým průměrem sklizní. 3-letý průměr sklizní (tuny) Druh Porovnání odhadu sklizní k 1.9.2017 s 3-letým průměrem sklizní Odhad sklizně ovoce k 1.9.2017 (tuny) 3-letý průměr sklizní 2014-2016 (tuny) Srovnání sklizně v % (odhad k 1.9.2017/3- letý průměr) Jabloně

Více

2446. 47. týden 2006 ZPRÁVA O TRHU OVOCE. Vývoj cen zem. výrobců: Komoditní zpravodajství. Ceny zemědělských výrobců.

2446. 47. týden 2006 ZPRÁVA O TRHU OVOCE. Vývoj cen zem. výrobců: Komoditní zpravodajství. Ceny zemědělských výrobců. Ročník X., čtrnáctideník, 23.11.2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.ovoce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU OVOCE Vývoj cen zem. výrobců: Obsah: Jablka Idared tř. V...

Více

VYUŽITÍ KOMERČNÍ METODY IMUNOCHEMICKÉHO ODSTRANĚNÍ RUBISCO V ANALÝZE ROSTLINNÉHO PROTEOMU

VYUŽITÍ KOMERČNÍ METODY IMUNOCHEMICKÉHO ODSTRANĚNÍ RUBISCO V ANALÝZE ROSTLINNÉHO PROTEOMU VYUŽITÍ KOMERČNÍ METODY IMUNOCHEMICKÉHO ODSTRANĚNÍ RUBISCO V ANALÝZE ROSTLINNÉHO PROTEOMU MARTIN ČERNÝ, JAN SKALÁK, BARBORA KURKOVÁ, ELENA BABULIAKOVÁ a BŘETISLAV BRZOBOHATÝ Laboratoř molekulární biologie

Více

Vitamín C, kyselina askorbová

Vitamín C, kyselina askorbová Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Vitamín C, kyselina askorbová Veronika Valešová Gymnázium Pardubice, Dašická ulice 1083, Pardubice Cíl Mým cílem

Více