- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci spádvé blasti Prahy 1

2 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 2 Pžadavky pr prvé kl Výběrvéh řízení Obálka dručená zájemcem ve lhůtě pr pdávání přihlášek d Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. přihlášku d Výběrvéh řízení (dále jen přihláška ) vyhtvenu způsbem a náležitstech uvedených v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení B. dkumenty prkazující, že zájemce splňuje pžadavky Vypisvatele uvedené v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení C. kncepci využití Prnajímaných prstr NNF D. dklad tm, že zájemce slžil zálhu na kauci. A. k přihlášce d výběrvéh řízení Každý zájemce je právněn pdat puze jednu přihlášku. Přihlášku lze pdat puze písemně, a t v listinné frmě. Přihlášku lze pdat puze v českém jazyce, t neplatí puze pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu pdat přihlášku v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu přihlášky d českéh jazyka. Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky. Přihláška musí být zájemcem datvána a pdepsána (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). Přihláška musí bsahvat tyt identifikační údaje zájemce: bchdní firmu neb název, sídl, právní frmu, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde zájemce - právnicku sbu, a bchdní firmu neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl, byl-li přidělen, a rdné čísl pkud jde pkud jde zájemce - fyzicku sbu, a dručvací adresu, je-li dlišná d sídla resp. místa pdnikání, ppřípadě místa trvaléh pbytu zájemce, a jmén a příjmení kntaktní sby zájemce pr účel Výběrvéh řízení a telefnní, vé a faxvé spjení kntaktní sby zájemce. Sučástí přihlášky musí být: prhlášení zájemce, že suhlasí se všemi pdmínkami Výběrvéh řízení, tyt akceptuje a zavazuje se je respektvat, a dále čísl účtu, na který vrací Vypisvatel zájemci zálhu na kauci a dplatek na kauci pskytnuté zájemcem pdle pdmínek Výběrvéh řízení. Přihlášku lze pdat puze v riginále či v úředně věřené kpii. Vypisvatel dpručuje zájemcům pužít vzr přihlášky, který tvří sučást tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení. 1

3 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ P ř i h l á š k a d výběrvéh řízení na vyhledání nájemce části prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření Vypisvatele, a t v budvě Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst Vypisvatel Výběrvéh řízení : identifikační údaje zájemce : bchdní firma pzn. : uvádí se název, pd kterým je pdnikatel (právnická neb fyzická sba) zapsán d bchdníh rejstříku název pzn.: vyplňuje pdnikatel-právnická sba nezapsaný v bchdním rejstříku jmén a příjmení pzn.: vyplňuje pdnikatel-fyzická sba nezapsaný v bchdním rejstříku NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Praha 1, Na Františku 847/8, PSČ IČ , DIČ CZ Sídl pzn. : vyplňuje pdnikatel-právnická sba míst pdnikání ppř. i trvalý pbyt pzn.: vyplňuje pdnikatel-fyzická sba; místem pdnikání je adresa zapsaná jak míst pdnikání v bchdním rejstříku neb v jiné záknem upravené evidenci právní frma pzn. : vyplňuje puze pdnikatel-právnická sba identifikační čísl pzn. : vyplňuje se puze, byl-li přidělen dručvací adresa pzn. : vyplňuje se puze je-li dlišná d sídla resp. místa pdnikání, ppřípadě místa trvaléh pbytu zájemce čísl účtu zájemce, na který vrací Vypisvatel zájemci zálhu na kauci a dplatek na kauci pskytnuté zájemcem pdle pdmínek Výběrvéh řízení pzn. : vyplňuje se tak, byl uveden jednznačné bankvní spjení jmén a příjmení kntaktní sby zájemce pr účel Výběrvéh řízení telefn : fax: Prhlášení zájemce : Zájemce prhlašuje, že suhlasí se všemi pdmínkami Výběrvéh řízení, tyt akceptuje a zavazuje se je respektvat. Datum : bchdní firma/název jmén a příjmení zájemce jmén a příjmení sby jednající za zájemce pdpis : sby jednající za zájemce 2

4 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ B. k dkumentům prkazujícím, že zájemce splňuje pžadavky Vypisvatele uvedené v tét přílze pdmínek Výběrvéh řízení Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky dlžil Vypisvateli průkaz splnění těcht pžadavků Vypisvatele na sbu zájemce: a) že zájemce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch zlčinnéh splčení, trestný čin účasti na zlčinném splčení, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem zájemce či členem statutárníh rgánu zájemce právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li přihlášku d Výběrvéh řízení zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí uvedenu pdmínku splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů; b) že zájemce nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání zájemce pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem zájemce či členem statutárníh rgánu zájemce právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li přihlášku d Výběrvéh řízení zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí uvedenu pdmínku splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z evidence Rejstříku trestů; c) že zájemce nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; d) že na majetek zájemce není prhlášen knkurs neb návrh na prhlášení knkursu nebyl zamítnut pr nedstatek majetku zájemce neb vůči němu není pvlen vyrvnání neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; e) že zájemce není v likvidaci, Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; f) že zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu; 3

5 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ g) že zájemce nemá nedplatek na pjistném na veřejné zdravtní pjištění, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; h) že zájemce nemá nedplatek na pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, tut pdmínku musí zahraniční zájemce splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce; i) že zájemce nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; j) že zájemce nemá závazky p lhůtě splatnsti vůči Vypisvateli, hlavnímu městu Praze ani dalším městským částem hlavníh města Praha. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; k) že má zájemce vážný zájem prnájem Prnajímaných prstr NNF. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením čestnéh prhlášení; l) že dsáhl průměrných výnsů za pskytnutu zdravtní péči d zdravtních pjišťven minimálně ve výši 20 mil. Kč rčně za pslední 3 rky. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením účetní závěrky za každý kalendářní rk s pdacím razítkem příslušnéh finančníh úřadu, že které bude zjevně patrná výše výnsů za pskytnutu zdravtní péči neb splnění tét pdmínky může prkázat ptvrzením auditra svědčující výši výnsů za pskytnutu zdravtní péči; m) Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením výpisu z bchdníh rejstříku či výpis z jiné bdbné evidence; n) Dklad právnění k pdnikání pdle zvláštníh právníh předpisu. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu právnění pdle zvláštníh předpisu; ) Dklad vydaný prfesní samsprávnu kmru či jinu prfesní rganizací jeh členství v tét kmře neb rganizaci. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu vydanéh prfesní samsprávnu kmru či jinu prfesní rganizací jeh (členů týmu) členství v tét kmře neb rganizaci; p) Dklad svědčující dbrnu způsbilst. Zájemce prkazuje splnění tét pdmínky předlžením dkladu svědčujícíh dbrnu způsbilst jeh či členů týmu. Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze v případě zahraničních zájemců, 4

6 PŘÍLOHA Č. 2 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ kteří mhu předkládat Vypisvateli dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka. Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky. Služí-li jak průkaz čestné prhlášení, musí být zájemcem datván a pdepsán (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). Dklady prkazující splnění shra uvedených pžadavků Vypisvatele lze předkládat Vypisvateli puze v riginále či v úředně věřené kpii, a nesmějí být k pslednímu dni lhůty pr pdávání přihlášek d Výběrvéh řízení starší 90 kalendářních dnů. C. ke kncepci využití Prnajímaných prstr NNF Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky předlžil Vypisvateli stručnu (maximálně 3 stránkvu) ucelenu slvní infrmaci hledně jeh záměru využití Prnajímaných prstr NNF, která bude respektvat Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci spádvé blasti Prahy 1. Dále by měla bsahvat ppis mžných synergií s Nemcnicí Na Františku v návaznsti na záměr zájemce využití Prnajímaných prstr NNF. D. k dkladu tm, že zájemce slžil zálhu na kauci Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky dlžil Vypisvateli, že slžil Vypisvatelem stanvenu zálhu na kauci. Výše a frma pskytnutí zálhy na kauci : Vypisvatel stanví zálhu na kauci ve výši : ,- Kč (slvy dvě stě padesát tisíc krun českých) Zálhu na kauci musí zájemce Vypisvateli pskytnut výlučně ve frmě slžení peněžní částky na bankvní účet Vypisvatele a pd variabilním symblem, které Vypisvatel zájemci sdělí při převzetí Pdmínek výběrvéh řízení. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce splu s pdáním přihlášky předlžil Vypisvateli kpií ptvrzení peněžníh ústavu zaplacení zálhy na kauci, a t v listinné frmě. 5

7 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 3 pžadavky na návrhy zájemců Prvá bálka každéh zájemce předkládaná d druhéh kla Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. pdrbnu specifikaci využití Prnajímaných prstr NNF (navrhvaný prjekt) B. infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích C. dklady tm, že je zájemce schpen realizvat navrhvaný záměr D. návrh časvéh harmngramu E. pžadavky zájemce na vzájemnu sučinnst zájemce a Vypisvatele F. dklad tm, že zájemce slžil dplatek na kauci. A. k pdrbné specifikaci využití Prnajímaných prstr NNF (navrhvanému prjektu) Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli alespň: 1. Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ Ad.1 navrhvaný Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF Zájemce uvede pdrbný ppis knkrétníh navrhvanéh prjektu využití Prnajímaných prstr NNF včetně využití jedntlivých plch a prstr Prnajímaných prstr NNF (tj. pdrbně specifikuje navrhvaný účel nájmu jedntlivých plch a prstr místnstí Prnajímaných prstr NNF) s tím, že (a) zájemce bude vycházet z Plánku prnajímaných Prstr NNF; Plánek prnajímaných prstr NNF tvří sučást Přílhy č. 1 pdmínek Výběrvéh řízení a s tím, že (b) Vypisvatel nepřipuští využití Prnajímaných prstr NNF k jiným účelům než prvzvání NZZ. a graficky znázrní využití jedntlivých plch a prstr (místnstí) Prnajímaných prstr NNF a připjí ke grafickému znázrnění slvní kmentář. Vypisvatel pžaduje, aby navrhvaný prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ: - bsahval bry, které v Nemcnici Na Františku ( Nemcnicí Na Františku je dále též myšlen Vypisvatel) nejsu a zvýší kmplexnst lékařské péče v Nemcnici Na Františku (nesmí být navrhvány bry, které jsu již prvzvány v Nemcnici Na Františku); - bsahval činnsti, které Nemcnice Na Františku ze struktury svých pacientů ptřebuje a které jsu pr pacienty Nemcnice Na Františku pskytvány nyní v jiných zařízeních; - bsahval činnsti psilující alespň 2 stávající bry prvzvány v Nemcnici Na Františku; - bsahval v rámci navrhvaných činnstí, činnsti pr běžné pjištěnce, tzn. hrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění. V rámci psuzení Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ bude psuzvána míra naplnění výše uvedených pžadavků. 1

8 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vypisvatel dále pžaduje, aby Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ bsahval: - aktuální pčet hlavních výknů prváděných ve vlastním zdravtnickém zařízení; - plán získání nvých URC (unikátní rdné čísl), kteří dsud nejsu pacienty Nemcnice Na Františku; - návrh dalšíh prpjení s Nemcnicí Na Františku nad rámec výše uvedených hdncených pžadavků na Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ; - Návrh plánu vzdělávání zdravtnickéh persnálu Nemcnice Na Františku (tereticky a prakticky); - Ppis technlgií, které budu pužívány v jedntlivých brech, čekává se pužití nemdernějších technlgií a pstupů; - Ppis nvých léčebných metd, které bude zájemce realizvat. Tyt pžadavky na zpracvání Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ nebudu samstatně hdnceny, ale budu kmplexně psuzeny z hlediska kvality a kmplexnsti navrhvanéh Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ. Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. B. k infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli písemnu infrmaci bsahující minimálně: 1. výčet plch a prstr Prnajímaných prstr NNF, které hdlá přenechat d užívání třetím sbám, a dále 2. účel, ke kterému hdlá takvé plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechat d užívání třetím sbám (účel užívání), a dále 3. identifikační údaje třetích sb, kterým hdlá přenechat jím uvedené plchy a prstry d užívání (identifikačními údaji se rzumí bchdní firma neb název, sídl, právní frma, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde právnicku sbu, a bchdní firma neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl, byl-li přidělen, pkud jde fyzicku sbu), a dále. 4. dbu, p kteru hdlá přenechat jím uvedené plchy a prstry třetím sbám, přičemž zájemce uvede i případy, kdy hdlá plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechávat třetím sbám krátkdbě. Nehdlá-li zájemce plchy a prstry tvřící Prnajímané prstry NNF přenechat byť jen krátkdbě d užívání třetím sbám, musí zájemce takvu skutečnst výslvně písemně prhlásit. Infrmaci dalších uživatelích/pdnájemcích resp. písemné prhlášení pdle předchzí věty lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. C. k dkladům tm, že je zájemce schpen realizvat navrhvaný záměr 2

9 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli tyt dklady své schpnsti realizvat zájemcem předlžený Prjekt využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ (k prjektu využití viz písm. A tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení), knkrétně: výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, prkazující právnění zájemce vyknávat činnsti, ke kterým mají být pdle Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ využívány Prnajímané prstry NNF. Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a puze v riginále či v úředně věřené kpii s tím, že takvý výpis nesmí být k pslednímu dni lhůty pr pdání bálek d druhéh kla starší 90 kalendářních dnů. Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zájemce zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zájemce zapsán, lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze v případě zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvý výpis v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka; kpie dkladů udělených právněních k pdnikání (živnstenská právnění či licence) pr všechny činnsti, ke kterým mají být pdle Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ využívány Prnajímané prstry NNF. Kpie dkladů udělených právněních k pdnikání lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Kpie dkladů udělených právněních k pdnikání lze předkládat Vypisvateli výlučně v českém jazyce, t neplatí puze pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvý výpis v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka; čestné prhlášení zájemce bsahující pdrbnsti jeh zkušenstech (vč. rzsahu a dby takvých zkušenstí) s prvzvání bdbnéh zdravtnickéh zařízení a pdrbné a průkazné reference tm, že zájemce má s prvzváním bdbnéh zdravtnickéh zařízení zkušenst (že se na pdbných prjektech účastnil). Vypisvatel pžaduje zkušenst s prvzvání bdbnéh zdravtnickéh zařízení p dbu nejméně 3 let. Ke každé referenci musí zájemce uvést ppis zdravtnickéh zařízení, v rámci kteréh prkazvané zkušensti nabyl a uvést jména a příjmení sb, u kterých si může Vypisvatel infrmace uvedené zájemcem věřit (vč. jejich telefnickéh, faxvéh a mailvéh spjení). dklad prkazující, že ke dni lhůty pr pdání bálek d druhéh kla prvzuje nejméně jedn bdbné zdravtnické zařízení. Čestné prhlášení bsahující pčet lékařů, kteří se budu pdílet na prvzvání zdravtnickéh zařízení v minimálním pčtu stanveném příslušným právním předpisem pr daný br a činnst. Kpie dkladů prkazující kvalifikaci lékařů zájemce minimálně v rzsahu pžadavků nutných k registraci nestátníh zdravtnickéh zařízení 3

10 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Kpie dkladů prkazující kvalifikaci dbrnéh zástupce zájemce nejvyšší v daném bru (v brech navrhvaných zájemcem v Prjektu využití Prnajímaných prstr NNF za účelem prvzvání NZZ) Čestné prhlášení, reference a dklady pdle tht dstavce lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě. Čestné prhlášení pdle tht dstavce lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce. Reference a kpie dkladů lze předkládat Vypisvateli puze v českém jazyce, t neplatí puze, pkud se týká zahraničních zájemců, kteří mhu předkládat Vypisvateli takvé dklady v půvdním jazyce s připjením úředně věřenéh překladu d českéh jazyka. D. k návrhu časvéh harmngramu 1. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli návrh časvéh harmngramu pstupu Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (tj. pr bdbí d uzavření smluvy buducí smluvě nájemní d dby uzavření nájemní smluvy). 2. Vypisvatel dále pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli návrh časvéh harmngramu pr bdbí p uzavření nájemní smluvy, ze kteréh bude zřejmé, v jakém časvém bdbí zahájí nájemce prvzvání NZZ v Prnajímaných prstrách NNF pdle jím navrženéh záměru (viz část A. tét přílhy pdmínek Výběrvéh řízení). Návrh časvéh harmngramu lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. E. k pžadavkům zájemce na vzájemnu sučinnst zájemce a Vypisvatele Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce předlžil Vypisvateli rvněž veškeré své pžadavky na vzájemnu sučinnst Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (tj. pr bdbí d uzavření smluvy buducí smluvě nájemní d dby uzavření nájemní smluvy). Pžadavky na vzájemnu sučinnst lze předkládat Vypisvateli puze v listinné frmě a v českém jazyce. F. k dkladu tm, že zájemce slžil dplatek na kauci Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce ve lhůtě pr pdávání bálek d druhéh kla Výběrvéh řízení dlžil Vypisvateli, že slžil Vypisvatelem stanvený dplatek na kauci Výše a frma pskytnutí dplatku na kauci: Vypisvatel stanví dplatek na kauci ve výši: ,- Kč (slvy dvě stě padesát tisíc krun českých) 4

11 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dplatek na kauci musí zájemce Vypisvateli pskytnut výlučně ve frmě slžení peněžní částky způsbem uvedeným v infrmaci pdle dst písm. c) pdmínek Výběrvéh řízení. Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce v prvé bálce (předkládané ve lhůtě pr pdávání bálek d druhéh kla Výběrvéh řízení) předlžil Vypisvateli kpií ptvrzení peněžníh ústavu zaplacení dplatku na kauci, a t v listinné frmě. Pzn. : Za zahraničníh zájemce se pvažuje zájemce se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu mim území České republiky; Pzn. : Vedle shra uvedenéh pvinnéh bsahu prvé bálky může zájemce uvést další skutečnsti, které pvažuje za významné, pakliže nejde skutečnsti, které mají být pdle pdmínek Výběrvéh řízení uvedeny ve druhé bálce (nabídka). 5

12 PŘÍLOHA Č. 3 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Čestné prhlášení Níže uvedený zájemce tímt čestně prhlašuje prstřednictvím sby (sb), která (které) za něj jedná (jednají) pdle platných právních předpisů, že suhlasí se zásadami smluvy buducí smluvě nájemní, jejíž text je uveden v přílze č. 5 pdmínek Výběrvéh řízení na vyhledání nájemce nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968, pzemku parc. č. 968, pzemku parc. č. 970, pzemku parc. č. 971, pzemku parc. č. 972, pzemku parc. č. 973, pzemku parc. č. 969, pzemku parc. č. 1038/4 v k.ú. Staré měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst zájemce: jmén a příjmení sby platně jednající za zájemce: V dne pdpis sby platně jednající za zájemce: 6

13 PŘÍLOHA Č. 4 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 4 pžadavky na nabídky zájemců Druhá bálka každéh zájemce předkládaná d druhéh kla Výběrvéh řízení musí bsahvat: A. cenvu nabídku (výši nájemnéh) B. návrh smluvy buducí smluvě nájemní. Veškeré infrmace, které zájemce předlží Vypisvateli ve druhé bálce, musí být v českém jazyce. Veškeré infrmace, které zájemce předlží Vypisvateli ve druhé bálce, musí být Vypisvateli předány v českém jazyce, 1x v listinné a 1x v digitální pdbě (na CD). Pr infrmace předkládané v digitální pdbě musí zájemce pužít puze frmáty kmpatibilní s Micrsft Office. Listinné vyhtvení návrhu smluvy buducí smluvě nájemní musí být zájemcem datván a pdepsán (a t způsbem, kterým zájemce platně činí právní úkny). A. k cenvé nabídce (výši nájemnéh) Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce Vypisvateli předlžil nabídku bsahující výši celkvéh rčníh nájemnéh za 1m 2 nabízenéh za užívání Prnajímaných prstr NNF. Navrhvaná částka nesmí být nižší než 1.800,- Kč bez DPH. Navrhvaná částka musí být uvedena jak částky bez DPH. B. k návrhu smluvy buducí smluvě nájemní Vypisvatel pžaduje, aby každý zájemce Vypisvateli předlžil pdepsaný návrh smluvy buducí smluvě nájemní, tak jak je uveden přílze č. 5 pdmínek Výběrvéh řízení. Zájemce není právněn d textu smluvy buducí smluvě nájemní jakkliv zasahvat či jej měnit s výjimku dplnění svých identifikačních údajů a dplnění článku 2.5. smluvy buducí smluvě nájemní. Pzn.: Vedle shra uvedenéh pvinnéh bsahu druhé bálky může zájemce uvést další skutečnsti, které pvažuje za významné.

14 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 5 závazný text smluvy buducí smluvě nájemní buducí nájemní smluva SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NÁJEMNÍ Nemcnice Na Františku se sídlem Na Františku 847/8, Praha 1 jednající ředitelem MUDr. Rbertem Zelenákem IČ: DIČ: CZ (dále jen buducí prnajímatel ) a se sídlem... jednající: IČO: DIČ: Bankvní spjení: č.ú.: ÚDAJE DOPLNÍ ZÁJEMCE (dále jen buducí nájemce ) ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tat smluva buducí smluvě nájemní je uzavírána na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. ze dne, kterým byly schváleny výsledky výběrvéh řízení na výběr nájemce části prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření buducíh prnajímatele, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré Měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst , které buducí prnajímatel vyhlásil dne Plán části prstr služících k pdnikání tvří Přílhu č. 1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. Buducí nájemce tímt ujišťuje buducíh prnajímatele, že v listinách pdaných d cit. výběrvéh řízení uvedl puze pravdivé infrmace a v cit. výběrvém řízení nezamlčel buducímu prnajímateli žádné pdstatné skutečnsti, neuvedl buducíh prnajímatele v myl a ani nevyužil mylu buducíh prnajímatele. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ NÁJEMNÍ 1.1 Účastníci se tut smluvu buducí smluvě nájemní písemně zavazují, že d 10 měsíců de dne uzavření tét smluvy buducí smluvě nájemní (d dhdnuté dby) na písemnu výzvu kterékli z nich dručenu druhé smluvní straně, uzavřu nájemní smluvu náležitstech uvedených v Přílze č. 2 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 1

15 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 2.1 Smluvní strany knstatují, že buducí nájemce pdle pdmínek výběrvéh řízení uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní slžil jak zájemce buducímu prnajímateli kauci ve výši ,- Kč (slvy pět set tisíc krun českých). Smluvní strany dhdly, že uvedená kauce bude pužita jak jistta, kteru dává buducí nájemce buducímu prnajímateli k zajištění splnění svých závazků z tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2.2 Buducí prnajímatel se zavazuje, že ve lhůtě uvedené v dst. 1.1 tét smluvy buducí smluvě nájemní vyklidí a připraví k předání buducímu nájemci předmět nájmu. 2.3 V případě prdlení buducíh prnajímatele s vyklizením a připravením k předání předmětu nájmu zanikne závazek buducíh nájemce dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení buducíh nájemce buducímu prnajímateli, že nájemní smluvu s buducím prnajímatelem neuzavře. 2.4 Zanikne-li pvinnst buducíh prnajímatele vyklidit a připravit k předání předmět nájmu, zanikne závazek dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení kterékli ze smluvních stran druhé smluvní straně, že smluvní strana nájemní smluvu s druhu smluvní stranu neuzavře. 2.5 Sučinnst smluvních stran d dby uzavření nájemní smluvy: buducí prnajímatel se zavazuje: zájemce dplní pžadavky na vzájemnu sučinnst Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (viz část E přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení) buducí nájemce se zavazuje: zájemce dplní své závazky ve věci vzájemné sučinnsti Vypisvatele a zájemce p dbu trvání smluvy buducí smluvě nájemní (viz část E přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení) 2.6 V případě prdlení některé ze smluvních stran s uzavřením nájemní smluvy zanikne závazek dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení dtčené smluvní strany smluvní straně, která je v prdlení s uzavřením nájemní smluvy, že dtčená smluvní strana neuzavře nájemní smluvu se smluvní stranu, která je v prdlení s uzavřením nájemní smluvy. D dby dručení písemnéh známení pdle předchzí věty, vzniká dtčené straně nárk na smluvní pkutu, a t p dbu prvých 14 (čtrnácti) dnů prdlení s uzavřením nájemní smluvy ve výši ,- Kč (dvacet tisíc krun českých) za každý den prdlení. V případě prdlení s uzavřením nájemní smluvy delším než 14 (čtrnáct) dnů, vzniká dtčené smluvní straně nárk na další (jednrázvu) smluvní pkutu, a t ve výši ,- Kč (dvě stě dvacet tisíc krun českých). 2.7 Závazek buducíh prnajímatele dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) zanikne rvněž, zjistí-li buducí prnajímatel, že buducí nájemce prušil svji pvinnst vztahující se k účasti buducíh nájemce ve výběrvém řízení tak, že : uvedl v listinách pdaných d výběrvéh řízení (uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní) nepravdivé infrmace aneb v listinách pdaných d výběrvéh řízení (uvedenéh v úvdním ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní) zamlčel pdstatné skutečnsti, aneb 2

16 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ buducí nájemce uvedl buducíh prnajímatele v myl resp. využil mylu buducíh prnajímatele, a buducí prnajímatel na základě takvéh zjištění známí buducímu nájemci písemně, že nájemní smluvu s buducím nájemcem neuzavře. V tm případě zanikne závazek buducíh prnajímatele dle dst tét smluvy buducí smluvě nájemní (tj. závazek uzavřít nájemní smluvu) dnem dručení písemnéh známení buducíh prnajímatele dle předchzí věty tht článku buducímu nájemci. Buducí nájemce je pvinen za prušení kterékli ze shra uvedených pvinnstí vztahující se k účasti buducíh nájemce ve výběrvém řízení zaplatit buducímu prnajímateli smluvní pkutu ve výši ,- Kč (slvy dvacet tisíc krun českých). Smluvní pkuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) dnů de dne, kdy buducí prnajímatel uplatnil u buducíh nájemce nárk na její zaplacení, a t na účet buducíh prnajímatele, který buducí prnajímatel písemně známí buducímu nájemci. Buducí prnajímatel je právněn pžadvat náhradu škdy způsbené prušením pvinnsti, na kteru se vztahuje smluvní pkuta, a je právněn se dmáhat náhrady škdy přesahující smluvní pkutu. 2.8 Pkud jde buducíh prnajímatele, je právněn si nárky, které mu vznikly za buducím nájemcem pdle tét smluvy buducí smluvě nájemní d dby sknčení tét smluvy buducí smluvě nájemní, uspkjit z částky dané buducím nájemcem jak jistty pdle dst. 2.1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2.9 Krmě případů upravených záknem, sknčí tat smluva buducí smluvě nájemní též zánikem závazku jedné ze smluvních stran uzavřít nájemní smluvu. V případě sknčení tét smluvy buducí smluvě nájemní zánikem závazku jedné ze smluvních stran uzavřít nájemní smluvu nezanikají nárky na zaplacení smluvní pkuty a nárky na náhradu vzniklé škdy Smluvní strany uplatňujíce princip smluvní autnmie v bčanskprávních vztazích výslvně dhdly, že tat smluva buducí smluvě nájemní je p jejich vzájemné dhdě uzavírána rvněž jak smluva ve prspěch třetí sby, a t sby, která v den uzavření tét smluvy buducí smluvě nájemní, neexistuje. a) Buducí prnajímatel se tut smluvu buducí smluvě nájemní zavazuje, že d dhdnuté dby uzavře na písemnu výzvu buducíh nájemce nájemní smluvu s třetí sbu, kteru buducí nájemce určí v takvé výzvě (dále jen tercius ) za splnění těcht pdmínek : tercius je právnicku sbu, a t veřejnu bchdní splečnst, kmanditní splečnst, splečnst s ručením mezeným aneb akcivu splečnst pdle zák. č. 90/2012 Sb., bchdních krpracích, a dále buducí nájemce je zakladatelem tercia, a dále tercius je právněn pdnikat v brech resp. je právněn vyvíjet všechny činnsti dpvídající účelu nájmu, a dále buducí nájemce se buducímu prnajímateli zaváže, že nedjde k dbrvlnému zániku jeh účasti v tercivi bez předchzíh písemnéh suhlasu buducíh prnajímatele. b) Smluvní strany ujednaly, že tercius je ze smluvy v jeh prspěch právněn kamžikem, kdy jsu splněny všechny pdmínky uvedené v předchzím písm. a) tht dst ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 3.1 Pkud není v tét smluvě buducí smluvě nájemní uveden jinak, řídí se právní vztahy jí zalžené příslušnými ustanveními bčanskéh zákníku. 3

17 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 3.2 Smluvní strany prhlašují, že v případě, že by kdykli v buducnu byl shledán některé ustanvení tét smluvy buducí smluvě nájemní neb ddatku(ů) k ní neplatným, platnst statních ujednání smluvy buducí smluvě nájemní tím není dtčena. Pr pstup smluvních stran upravený takt neplatným ustanvením se pužijí příslušná ustanvení zákna, která jsu pvaze neplatnéh ustanvení nejbližší. 3.3 Pkud by z jakéhkliv důvdu, na který účastníci při uzavírání tét smluvy buducí smluvě nájemní nepmysleli neb nemhli pmyslet, mhl být její účel zmařen, jsu účastníci pvinni neprdleně, nejpzději však d 14 dnů de dne, kdy takvá skutečnst vyjde najev, upravit své právní vztahy tak, aby byl dsažen účelu tét smluvy buducí smluvě nájemní. 3.4 Tat smluva buducí smluvě nájemní může být změněna puze písemným ddatkem pdepsaným běma smluvními stranami. Pkud některá ze stran předlží návrh ddatku k tét smluvě buducí smluvě nájemní, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tmut návrhu nejpzději d 30 dnů d jejíh deslání. P tutéž dbu je vázána strana, která jej pdala. 3.5 V případě sprů bsah a plnění tét smluvy buducí smluvě nájemní jsu účastníci pvinni vynalžit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě pžadvat, aby tyt spry byly řešeny smírnu cestu, zejména aby byly dstraněny klnsti veducí ke vzniku práva d tét smluvy buducí smluvě nájemní dstupit neb způsbující její neplatnst. V případě pchybnstí autentičnsti textu platí, že pvinnsti účastníka nesmí být menší a práv nesmí být větší, než je ve vyhtvení smluvy buducí smluvě nájemní, které má v držení druhý účastník. Jakékliv pravy textu platí jen, byly-li běma účastníky parafvány. 3.6 Nedílnu sučástí tét smluvy buducí smluvě nájemní je její přílha Zásady nájemní smluvy. 3.7 Smluvní strany připjují pdpisy svých právněných zástupců na důkaz, že tat smluva buducí smluvě nájemní byla uzavřena v suladu s příslušnými ustanveními zákna a že celý text tét smluvy buducí smluvě nájemní včetně její přílhy je smluvním stranám jasný a srzumitelný, a dále na důkaz th, že je bsah smluvy buducí smluvě nájemní prjevem pravé a svbdné vůle smluvních stran, a že smluva buducí smluvě nájemní byla uzavřena určitě a vážně, nikli v tísni za nápadně nevýhdných pdmínek či za jinak jednstranně nevýhdných pdmínek. 3.8 Tat smluva buducí smluvě nájemní je vyhtvena v 5 (pěti) výtiscích, z nichž 3 (tři) výtisky bdrží buducí prnajímatel a 2 (dva) výtisky bdrží buducí nájemce. 3.9 Tat smluva buducí smluvě nájemní nabývá platnsti a účinnsti dnem jejíh pdpisu běma smluvními stranami. V Praze dne:... za buducíh nájemce za buducíh prnajímatele Nemcnice Na Františku MUDr. Rbert Zelenák Ředitel 4

18 PŘÍLOHA Č. 5 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 smluvy buducí smluvě nájemní ZÁSADY NÁJEMNÍ SMLOUVY 1. PŘEDMĚT PRONÁJMU/NÁJMU 1.1 Část prstr služících k pdnikání v nemvitsti Hlavníh města Praha svěřené MČ Praha 1 a vymezené k hspdaření buducíh prnajímatele, a t budvy Nemcnice Na Františku č.p. 847 na pzemku parc. č. 968 v k.ú. Staré Měst, Praha 1, zapsané u Katastrálníh úřadu pr hlavní měst Prahu, Katastrální pracviště Praha na LV 576 pr k.ú. Staré Měst , které buducí prnajímatel vyhlásil dne Plán části prstr služících k pdnikání tvří Přílhu č. 1 tét smluvy buducí smluvě nájemní. 2. ÚČEL NÁJMU 2.1 Prnajímatel přenechává nájemci předmět nájmu d užívání za účelem jeh užívání v suladu s jeh stavebně technickým určením, jak: dplní zájemce s tím, že dplnění musí dpvídat návrhu využití (viz část A Přílhy č. 3 pdmínek Výběrvéh řízení), Nájemce prhlašuje, že se před pdpisem tét nájemní smluvy sbně a důkladně seznámil se stavem předmětu nájmu a ptvrzuje, že předmět nájmu přejímá ke dni účinnsti tét nájemní smluvy ve stavu způsbilém ke smluvenému účelu nájmu. 3. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU 3.1 Tat nájemní smluva se sjednává na dbu určitu, a t na dbu 10 (deseti) let s pcí na prdlužení dby nájmu 10 let. 7.1 Nájemné Rční nájemné za 1 m 2 se stanví takt: dplní zájemce 4. NÁJEMNÉ A ÚHRADA SLUŢEB V rčním nájemném není zahrnuta daň z přidané hdnty, kteru bude prnajímatel nájemci účtvat ve výši pdle příslušných právních předpisů. Sučástí nájemnéh není úhrada jakýchkli plateb a pplatků hrazených ddavatelům médií a služeb pskytvaných pr využití předmětu nájmu, které je nájemce pvinen si zajišťvat svým jménem a na své náklady a hradit je přím ddavatelům takvých médií a služeb. 5

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Smlouva o nájmu nebytového prostoru

Smlouva o nájmu nebytového prostoru Smluva nájmu nebytvéh prstru 0. SMLUVNÍ STRANY Jmén (dplňte) datum narzení: (dplňte) trvale bytem v(dplňte) Upzrnění: Tat smluva bude brzy aktualizvána na základě nvely Občanskéh zákníku. Děkujeme za pchpení.

Více

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI

O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI KiUi UZAVŘENI BUDUCÍ SMLUVY ZŘÍZENI VĚCNÉH BŘEMENE -SLUŽEBNSTI pdle ust. 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, a ustanvení 25 dst. 4 zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 13904/P/2019-HSPH Čj.: UZSVM/P/9669/2019-HSPH Smluva díl ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2019 uzavřená dle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů (dále jen bčanský

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více