Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Banky a bankovní systém Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je objasnit posluchačům charakteristiku obchodní banky a jejích základních funkcí, seznámit je s postavením, cíli, funkcemi a nástroji centrální banky a vysvětlit formy uspořádání bankovní soustavy. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Obchodní banky 2. Centrální banka 3. Bankovní systém K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vyd. Linde 2005, kap.3 (Obchodní banky) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. nejdůležitější formy transformace kapitálu, kterou provádějí banky při finančním zprostředkování; bilance banky a výkaz zisků a ztrát; vlastní kapitál banky a jeho funkce; kapitálová přiměřenost banky; udělení povolení působit jako banka, organizační předpoklady a provozní požadavky kladené na banky. finanční zprostředkování; emise bezhotovostních peněz; aktiva banky; pasiva banky; podrozvahové pohledávky a závazky; externí a interní tvorba kapitálu banky; bankovní činnosti. Jaké jsou základní funkce banky? Jaké funkce plní v bance kapitál? Jaký je obsah a význam jednotlivých položek aktiv bilance banky? Jaký je obsah a význam jednotlivých položek pasiv bilance banky?

2 Jaká je struktura podrozvahových pohledávek a závazků banky? Jaké provozní požadavky jsou kladeny na banku podle platného zákona o bankách? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.4 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. postavení, cíle a funkce centrální banky; bilance centrální banky; nástroje používané centrální bankou a jejich dopad na obchodní banky; bankovní regulace a dohled; organizace České národní banky. vnější a vnitřní stabilita měny; diskontní sazba; operace na peněžním trhu; pravidla likvidity; povinné minimální rezervy; obchody České národní banky. Jaké jsou základní funkce centrální banky? Jaké jsou nejdůležitější vzájemné vazby mezi bilancí centrální banky a komerčních bank? Jaký dopad na banky má zvýšení, resp.snížení diskontní sazby? Jaký dopad má zvýšení, resp. snížení povinných minimálních rezerv na bilanci obchodní banky? Jaké obchody realizuje ČNB s bankami? K poslednímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 1999, kap.3 (Bankovní systém) formy uspořádání bankovní soustavy; současné vývojové trendy v bankovnictví; bankovní prostředí;

3 mezibankovní trh; struktura našeho bankovního systému. univerzální a oddělené bankovnictví; komerční banka; investiční banka; obezřetné podnikání bank; pravidla likvidity; klasifikace pohledávek; repo operace; lombardní úvěr; mezibankovní depozita; mezibankovní devizový trh. Na čem je založen model univerzálního bankovnictví? Jaké jsou hlavní motivy bank ke vstupu na mezibankovní peněžní trh? Co může být předmětem obchodů na mezibankovním peněžním trhu? Jaká je hlavní charakteristika a předmět podnikání hypotéční banky? Jaké jsou současné základní trendy restrukturalizace bank? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto nepovinných publikacích: Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management press, 1999 Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Objektivní nutnost existence bank a bankovního průmyslu v tržní ekonomice. 2. Vztah mezi centrální bankou a vládou. 3. Postavení bank v procesu ekonomické globalizace.

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní produkty I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit studentům charakteristické rysy bankovních produktů, jejich systematizaci, způsob stanovení jejich ceny a následně pak objasnit bankovní účty, jako základní bankovní produkt a popsat organizaci a nástroje platebního styku. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Charakteristika a systematizace bankovních produktů 2. Klientské bankovní účty 3. Organizace a nástroje platebního styku K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.6.1 a 6.2 nemateriální charakter, dualismus a vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů; členění bankovních produktů podle jejich odrazu v bilanci banky; druhy cen bankovních produktů a způsob jejich stanovení; bankovní produkty a jejich vlastnosti; hodnotová a věcná stránka bankovních produktů; aktivní, pasivní a neutrální bankovní obchody; finančně úvěrové, vkladové a platební bankovní produkty; báze pro stanovení ceny bankovního produktu. Jaké jsou společné relevantní rysy bankovních produktů? Jaké jsou druhy cen bankovních produktů? K jaké bázi se může vztahovat cena bankovního produktu? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

5 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 1999, kap.5 (bankovní produkty) charakteristika klientského bankovního účtu; druhy klientských bankovních účtů; běžný účet jako základní bankovní produkt a jeho právní úprava; výnosy a náklady spojené s běžným účtem; bankovní tajemství; opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. kontokorentní, úvěrový, vkladový a depotní účet; smlouva o zřízení a vedení běžného účtu; způsob dispozice s běžným účtem; sedlina podstata a význam; podstata a obsah bankovního tajemství; špinavé peníze 2 Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Jaké povinnosti vyplývají bance ze smlouvy o běžném účtu ve vztahu k majiteli účtu? Jaké znáte zákonem stanovené výjimky z bankovního tajemství? Co tvoří obsah bankovních informací a jaké jsou důvody pro jejich předávání? Co se rozumí neobvyklým obchodem? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.8+10 struktura platebního styku; hotovostní platební styk; organizace bezhotovostního platebního styku; bankovní převody a jejich členění; šeky, jejich náležitosti a druhy; platební karty, jejich náležitosti, druhy a základní výhody jejich používání; dokumentární akreditiv, jeho princip, právní úprava a průběh; dokumentární inkaso, jeho princip, právní úprava a průběh. vnitrobankovní a mezibankovní platební systémy;

6 korespondentské banky a korespondentské účty; SWIFT a jeho podstata; příkaz k úhradě, jeho náležitosti a druhy; šeky na řad, na jméno a na doručitele; eurošekový systém; elektronická peněženka; odvolatelný a neodvolatelný akreditiv. V čem spočívají platební systémy založené na zúčtování plateb prostřednictvím zúčtovací banky? Jaký je průběh placení šekem? Jaký je průběh transakce provedené kartou a její zúčtování? Jaké existují druhy dokumentárních akreditivů? Jaké jsou výhody a nevýhody dokumentárních inkas? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto nepovinných publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1999 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Hlavní cíl cenové politiky banky, základní druhy cen bankovních produktů a způsoby jejich stanovení. 2. Bankovní tajemství versus bankovní informace. 3. Platební karty současnost a budoucnost.

7 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní produkty II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými rysy a strukturou depozitních bankovních produktů, podstatnými odlišnostmi jejich jednotlivých skupin, a to včetně jejich zúročení, zdanění a pojištění a vysvětlit základy oceňování depozitních zdrojů. Tento tematický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Struktura depozitních produktů, jednotlivé druhy vkladů, jejich právní úprava a specifika 2. Vkladové listy, bankovní dluhopisy, hypotéční zástavní listy a depozitní směnky 3. Systém pojištění vkladů v ČR a jeho srovnání s obdobným systémem v EU a základy oceňování depozitních zdrojů K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku a zákonů: O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a O bankách; zásadní a podstatné odlišnosti jednotlivých skupin depozitních produktů; výše a způsob úročení vkladů na vkladových účtech; průběh stavebního spoření a jeho výhodnost pro účastníky. bankovní renta; způsob úročení vkladů; vinkulace a její formy; umořovací řízení; překlenovací úvěr; ohodnocovací číslo. Jaké jsou základní skupiny depozitních produktů a čím se především odlišují? Jaké jsou druhy vkladů na vkladových účtech a jaká je výše a způsob jejich úročení? Jaký je základní princip stavebního spoření a jeho právní úprava? Na jakých faktorech závisí míra efektivního zhodnocení vkladů v rámci stavebního spoření?

8 Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 11.7 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, Příslušná ustanovení zákonů: O cenných papírech, O dluhopisech a Směnečného a šekového; výše a způsob úročení bankovních dluhopisů; právní úprava hypotečních zástavních listů jako speciálních dluhopisů; pohled investora na hypotéční zástavní listy; základní rysy depozitní směnky; výhody a nevýhody depozitní směnky pro klienta banky. forma dluhopisu; diskontovaný dluhopis; krytí a náhradní krytí nominální hodnoty HZL; směnečná částka; úroková doložka. Jakými podstatnými náležitostmi se mohou odlišovat jednotlivé druhy dluhopisů? Čím se odlišuje právní úprava HZL od právní úpravy ostatních dluhopisů? Jaké obvyklé charakteristiky mají depozitní směnky v naší praxi? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 11.8 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák Příslušná ustanovení Zákona o bankách; funkce pojištění vkladů; zdroje fondu pojištění vkladů; rozsah náhrady a pravidla jejího vyplácení v ČR; pojištění vkladů v EU; základní trendy ve vývoji bankovních pasiv; nejvýznamnější faktory ovlivňující náklady na depozitní zdroje; metody měření nákladů na získání depozitních zdrojů.

9 povinné a dobrovolné pojištění vkladů; fond pojištění vkladů; metoda průměrných historických nákladů; metoda mezních nákladů depozitních zdrojů; explicitní úroková sazba; implicitní výnos; cross-selling. Jakým způsobem mohou být koncipovány systémy pojištění vkladů? Jaké existují základní trendy ve vývoji bankovních pasiv? Jakými metodami se měří náklady na získávání depozitních zdrojů? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto nepovinných publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1999 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1. Srovnání právní úpravy jednotlivých druhů vkladů a jejich výhod a nevýhod pro klienty. 2. Základní fáze systému stavebního spoření a jejich rozhodující charakteristiky. 3. Srovnání pojištění vkladů v ČR a EU.

10 Metodické listy pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tématického celku: Bankovní produkty III. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s bankovními úvěrovými produkty, jejich podstatou, strukturou a jejími jednotlivými složkami, se vznikem a realizací úvěrového vztahu, se způsoby úročení a splácení úvěrů a v závěru pak se zajištěním úvěrů a nástroji, které jsou za tímto účelem využívány. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Struktura bankovních úvěrových produktů, vznik a realizace úvěrového vztahu a jednotlivé druhy peněžních úvěrů 2. Závazkové úvěry a záruky včetně související problematiky směnky a její právní úpravy 3. Zajištění úvěrů, jeho jednotlivé formy a nástroje K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Obchodního zákoníku; hlediska systematizace úvěrových produktů a možnosti jejich využití; úvěrová smlouva, její právní úprava a význam v realizaci úvěrového vztahu; základní charakteristiky jednotlivých komerčních a spotřebních úvěrů; vymezení a využívání spotřebních úvěrů v zemích EU. kontokorentní, eskontní a negociační úvěr; referenční úroková sazba; úvěrový rámec; eskontní provize; revolvingové, splátkové a hypotéční spotřební úvěry. Jaké jsou základní náležitosti žádosti o úvěr a smlouvy o úvěru? Jaké jsou základní odlišnosti v úročení kontokorentního a eskontního úvěru? V čem se odlišují spotřební a komerční úvěry? Jak jsou vymezeny spotřební úvěry ve Směrnicích ES?

11 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 13.5 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák Příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, Zákona směnečného a šekového a Občanského soudního řádu; podstata a technika akceptačního úvěru; podstata ručitelského úvěru a jeho druhy; podstata a právní úprava bankovní záruky; průběh bankovní záruky; druhy bankovních záruk; charakteristika a základní druhy směnek; možnost využití a výhody směnek. přímý a nepřímý remboursní úvěr; avalový úvěr; mandátní smlouva; beneficient; osoby zavázané za směnek; trata, trasant, trasát, akceptant; směnečný postih. Jaký je účel a způsob použití akceptačního úvěru? Jaký postup se používá při uplatnění záruky? Jaké jsou podstatné náležitosti směnky? Jaké jsou druhy indosamentů? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 12., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku, Zákona o cenných papírech, Občanského soudního řádu a Zákona o mimosoudních dražbách; nástroje využívané k zajišťování úvěrů a formy jejich používání; charakteristika, právní úprava, vznik, realizace, zánik a formy ručení; charakteristika, právní úprava, vznik, realizace, zánik a používané zajišťovací instrumenty zástavního práva; postoupení pohledávek;

12 podstata, právní úprava, vznik, výkon, zánik a využití zadržovacího práva pro zajištění úvěrů; podstata, právní úprava, vznik, výkon a zánik zajišťovacího převodu práva. akcesorické a abstraktní zajištění; subsidiarita; forma ručení; směnečné a šekové rukojemství; hypotéka a abstraktní hypotekární dluh; právo podzástavní; cese. Z jakých hledisek se člení úvěrové zajištění a jaké druhy tohoto zajištění se rozlišují? Jaké formy ručení se využívají v bankovní praxi? K čemu slouží smluvní pokuta? Jaké existují druhy cesí? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Čermáková I.: Bankovní záruka, Sekurkon, 1977 Holeyšovský M.: Zástavní právo, Newsletter, 1995 Kopáč, L.: Směnky a směnečné právo, Prospektrum, 1992 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Pokuste se zpracovat žádost o úvěr za Váš, nebo hypotetický podnik. 2. Porovnejte jednotlivé druhy závazkových úvěrů a záruk z hlediska jejich podstaty, možnosti využití a výhod pro klienta banky. 3. Indosament- podstata, využití, účinky, druhy. 4. Zástava cenných papírů.

13 Metodické listy pro páté soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tématického celku: Alternativní formy financování a základy řízení bankovních rizik. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je nejprve seznámit studenty s podstatou, základními charakteristikami, možnostmi využití a výhodami, resp.nevýhodami faktoringu, forfaitingu a dalších alternativních produktů umožňujících financování klientů a následně pak se základy řízení úvěrového rizika, základy měření a řízení úrokového rizika a základy řízení likvidity. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Alternativní produkty bank umožňující financování klientů 2. Základy řízení úvěrového rizika 3. Základy měření a řízení úrokového rizika a řízení likvidity K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 14., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák podstata faktoringu a průběh faktoringového případu; podstata forfaitingu a průběh forfafaitingové operace; charakteristika projektového financování; podstata rizikového kapitálu a tři základní fáze jeho účasti ve firmě. pravý a nepravý faktoring; garanční platba; zjevný a skrytý faktoring; export a import faktor; finanční forfaiting; venture capital. Z jakých položek se skládají náklady faktoringu? Jaké položky ovlivňují cenu forfaitingu? Jaké subjekty se účastní projektového financování? V jakých formách se realizuje vstup rizikového kapitálu do firmy? V jakých výrobně vývojových fázích může rizikový kapitál vstoupit do firmy?

14 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST C: ZÁKLADY ŘÍZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK, kapitola 11., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení platného znění Zákona o rezervách pro zajištění daně z příjmu; zdroje krytí úvěrového rizika; úvěrové analýzy jako podstatná součást řízení úvěrového rizika; úvěrová analýza komerčních úvěrů informační zdroje a hlavní součásti; úvěrová analýza spotřebních úvěrů informační zdroje a základní systémy posuzovací úvěrové analýzy; empirické úvěrové analýzy. složky úvěrového rizika; tiché rezervy; collateral; DIR; úvěrová agentura; credit scoring, Jaké jsou základní zdroje krytí úvěrového rizika? Jaké jsou hlavní součásti úvěrové analýzy pro poskytnutí komerčního úvěru? Jaké skupiny ukazatelů sleduje finanční analýza firmy? Jaké jsou výsledky porovnání použití posuzovacích a empirických úvěrových analýz? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST C: ZÁKLADY ŘÍZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK, kapitoly 12 a 13., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; výše úrokového rizika; měření úrokového rizika metodou GAP analýzy a durací GAP; přístupy k řízení úrokového rizika; podstata likvidity banky a její vztah k rentabilitě; základní princip řízení likvidity banky a zdroje likvidity. GAP; úroková citlivost aktiv a pasiv; durace;

15 swap; futures; FRA; výkaz cash flow. Jak je definován GAP? Co zkoumá GAP analýza? Co zkoumá metoda měření úrokového rizika s využitím durace? Co je možno považovat za jádro řízení likvidity? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto publikacích: Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled, VŠE, 1995 Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika, Management Press, 1994 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Vymezte a popište základní rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem. 2. V čem spočívá princip metody credit scoring? 3. Periodické GAPy a kumulativní GAP GAPová zpráva..

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Peníze, úrok a finanční trh Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní depozita Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR

OBSAH STUDIJNÍ LITERATURA. Mgr.Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR BANKOVNÍ PRÁVO 2014 1 OBSAH Seznámení s bankovním právem Znát strukturu bankovní soustavy v ČR 2 STUDIJNÍ LITERATURA POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha : Nakladatelství C. H. Beck 2006. SEKERKA, B.

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 2 Název tematického celku: Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU SPRÁVCE dílčí část Bankovnictví a pojišťovnictví Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Bankovní systém 4 2 Pasivní a aktivní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Investiční bankovnictví B Název tématického celku: Investiční bankovnictví a jeho místo v systému finančního trhu. Cíl: Základním cílem

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Účetnictví pojišťoven Název tématického celku: Metodika účetnictví I. Cíl: Získat základní znalosti o účetnictví pojišťoven. V této části

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 OBSAH ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 1.1 VÝVOJ OBCHODNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.2 VÝVOJ CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.3 BANKOVNICTVÍ NA ČESKÉM ÚZEMÍ V 19. STOLETÍ A PO ROCE 1918 11 1.4 ČESKÉ BANKOVNICTVÍ

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_62_INOVACE_12_19 Bankovní soustava

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Úvod do financí. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Úvod do financí. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Úvod do financí Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Finance Finance jsou speciální částí ekonomie zabývající se chováním finančních trhů a oceňováním obchodovaných finančních nástrojů. Členění

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Česká národní banka (ČNB)

Česká národní banka (ČNB) Bankovní soustava = soubor.., které fungují na území určitého státu Banka.. osoba (ZK 500 mil. Kč) Depozitní funkce ukládají se tam. Úvěry.. pro banku Zprostředkovatel finančních služeb (, nákup a prodej

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Otázka: Bankovnictví. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Shamanka

Otázka: Bankovnictví. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Shamanka Otázka: Bankovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): Shamanka Do roku 1990 byl jednoúrovňový bankovní systém s výrazným monopolem státní banky československé. Nyní dvouúrovňový bankovní systém: 1) centrální

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven

Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace k předmětu Účetnictví pojišťoven Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním trhu. Výklad bude vycházet především z aktuálního

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Výčet položek číselníku: : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: FZAJUV Charakteristika: Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

Hotovostní a bezhotovostní platby

Hotovostní a bezhotovostní platby Hotovostní a bezhotovostní platby Hotovostní platby Platební styk = soustava různých forem a způsobů placení, které zprostředkují pohyb peněz v národním hospodářství Platby z ruky do ruky - například v

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí

PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí !, \-: ~ f~., " 1-- PENEŽNí EKONOMIE A BANKOVNICTVí Zbynek Revenda, Martin Mandel, Jan Kodera, Petr Musílek, Petr Dvorók, Jaroslav Brada ~. ḟ~, Management Press, Praha 1996 . Predmluva 17 l. část PENÍZE

Více

ŠVP pro obchodní akademii

ŠVP pro obchodní akademii Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program: Obchodní akademie Mariánské Lázně ŠVP pro obchodní akademii DODATKY KE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM OBCHODNÍ AKADEMIE PLATNÝM: od 1. 9. 2017

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Formy zajištění úvěru

POPIS ČÍSELNÍKU. Formy zajištění úvěru : 11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Název položky FZAJUV Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

1. vlastní firma využívá trvale 2. cizí musí časem vracet (splácet) jiným subjektům ( bankám dodavatelům apod)

1. vlastní firma využívá trvale 2. cizí musí časem vracet (splácet) jiným subjektům ( bankám dodavatelům apod) Otázka: Financování podnikových činnosti Předmět: Ekonomie/Finance podniku Přidal(a): nikita Zdroje financování Zdroje financování členíme: podle formy jsou to: peněžní hotové peníze, pohledávky, devizy

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více