PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ"

Transkript

1 PŘEDNEMOCNIČNÍ INDUKCE TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE LEDOVÝMI KRYSTALOIDNÍMI ROZTOKY ZLEPŠUJE OBĚHOVOU STABILITU NEMOCNÝCH PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ TRUHLÁŘ A. 1,2, ŠKULEC R. 2,3, ŠEBLOVÁ J. 3, ŢABKA L. 1, ČERNÝ V. 2,4 1 Zdravotnická záchranná sluţba Královéhradeckého kraje; 2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové; 3 Územní středisko záchranné sluţby Středočeského kraje; 4 Dept. of Anesthesia, Dalhousie University, Halifax, NS, Canada

2 pre incident resuscitation post-resuscitation

3 CÍL SDĚLENÍ zhodnocení vlivu rychlé intravenózní aplikace ledových krystaloidů na krevní oběh u nemocných po srdeční zástavě s nedefibrilovatelnými EKG rytmy (non- VF) v podmínkách přednemocniční péče (PNP) s omezenou moţností monitorace odpovědět na otázku: Je opodstatněná obava z aplikace velkého objemu ledových krystaloidních roztoků v PNP?

4 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA zahájení terapeutické hypotermie (TH) je doporučeno co nejdříve po ROSC (obnovení spontánního oběhu) metoda je proveditelná v PNP nejčastější příčinou úmrtí je PCAS (post-cardiac arrest syndrom, syndrom po srdeční zástavě) oběhová nestabilita se po ROSC vyskytuje často obava z neţádoucích účinků velké objemové náloţe tekutin patří k nejčastějším důvodům odmítání metody

5 METODY prospektivně zařazováni pacienti s iniciálním nedefibrilovatelným rytmem (asystolie nebo PEA) splňující kritéria k indukci přednemocniční TH v rámci nerandomizované klinické studie PRE-COOL (ClinicalTrials NCT ) nemocní léčení TH (skup. A) porovnáni s historickou kontrolou (skup. B) sledované parametry: tělesná teplota, krevní tlak, srdeční frekvence, šokový index, výskyt komplikací (recidiva zástavy, plicní edém), klinický výsledek

6

7 CÍLE PROJEKTU PRIMÁRNÍ CÍLE dosaţení cílové tělesné teploty C v PNP? dosaţená rychlost ochlazování ( C / 30 min) SEKUNDÁRNÍ CÍLE výskyt komplikací a neţádoucích účinků v PNP hospitalizační mortalita šestiměsíční mortalita neurologický výsledek kdykoliv při hospitalizaci neurologický výsledek při dimisi neurologický výsledek 6 měsíců od NZO

8 METODY POUŢITELNÉ v PNP metoda účinnost výhody nevýhody chladné infúzní roztoky (4ºC) vynikající ++++ velmi rychlá metoda k navození hypotermie (2,5 3,5ºC/hod); levná metoda; moţnost kombinace s dalšími postupy nemůţe být pouţívána k dlouhodobému udrţování hypotermie v úzkém rozmezí tělesné teploty; vyţaduje aplikaci velkého objemu infúzních roztoků povrchové chlazení ochlazovacími balíčky střední ++ snadná a levná metoda; neinvazivní metoda relativně neefektivní metoda k indukci mírné hypotermie pokud pouţívána samostatně; (ice-packs) riziko vzniku omrzlin EMCOOLSpad vynikající ++++ velmi účinná metoda (3,4ºC/hod); neinvazivní metoda vysoká cena Polderman KH: Keeping a cool head: How to induce and maintain hypothermia. Crit Care Med 2004

9 F 1/1 (5)15 20(30) ml/kg IV tympanální teploměr MICROLIFE 1DE1 (0 100 ºC)

10 INDIKACE

11 ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE zástava oběhu úrazové etiologie pacient při vědomí po krátké KPR bezvědomí jiné etiologie neţ NZO akutní srdeční selhání (Killip III IV) náhodná hypotermie (<30 C) bradyarytmie vyţadující kardiostimulaci status DNR (neresuscitovat) RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE těţká oběhová nestabilita klinicky významné krvácení do GIT nebo CNS těţká sepse / septický šok těhotenství závaţná myopatie nebo koagulopatie vysoké riziko jiných přidruţených komplikací

12

13

14 VÝSLEDKY I Skupina A TH Skupina B kontrola P Počet nemocných (n) N/A Muţi (n) ,14 Mnoţství podaného ledového roztoku (ml) Dávka ledového roztoku (ml/kg) Pokles tělesné teploty v PNP ( C) Vypočítaná ochlazovací rychlost ( C/30 min) 1042 ± 469 N/A 13,5 ± 5,2 N/A 1,34 ± 0,70 N/A 1,27 ± 0,69 N/A

15 VÝSLEDKY II Skupina A TH Skupina B kontrola Počet nemocných (n) N/A Hypotenze [MAP < 70 mmhg] (%) Recidiva srdeční zástavy v PNP(%) Šokový index při přijetí do nemocnice 30,0 63,6 0,02 12,5 13,6 0,79 0,85 0,97 0,39 Plicní edém (n) 0 0 N/A P Příznivý neurologický výsledek [Cerebral Performance Category 1 2] 26,3% 13,6% 0,40

16 DISKUZE I proč sledováni nemocní s non-vf rytmy? předpoklad závaţnějšího ischemickoanoxického poškození a vyššího profitu z léčby redukující reperfúzní poškození

17 Circulation (Oct 2008) Resuscitation (Oct 2008)

18

19 MYOKARDIÁLNÍ DYSFUNKCE globální hypokineza myokardu (myocardial stunning) nízký CO (8 hod), hypotenze (6 hod), dysrytmie, srdeční selhání terapeuticky ovlivnitelná a reverzibilní normalizace CO do 72 hod úprava EF aţ měsíce AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU 50% po KPR mimo nemocnici 11% po KPR v nemocnici CAVE: absence stenokardií před NZO a nepřítomnost ST-elevací nevylučuje akutní okluzi koronární tepny laboratorní markery (specificita troponinu T 80% a CK-MB 73% po 12 hod)

20 DISKUZE II proč podána niţší dávka roztoku? kratší doba transportu je vhodnější selektivní ochlazování CNS? nelze spolehlivě stanovit predikuje hypotenze horší outcome? hypotenze (TK sys < 90 mmhg) zvyšuje riziko úmrtí (OR 2,7; 95% CI 2,5 3,0) Crit Care Med 2009 hypotenze (TK sys < 100 mmhg) zvyšuje riziko úmrtí (OR 3,5; 95% CI 1,3 9,6) Resuscitation 2008

21 SYSTÉMOVÁ ISCHEMICKO-REPERFÚZNÍ ODPOVĚĎ při KPR úplné zastavení DO2 (šokový stav) po ROSC sníţená DO2 z důvodu myokardiální dysfunkce, hemodynamické nestability a poruchy mikrocirkulace aktivace endotelu SIRS plazmatické koncentrace cytokinů, adhezivních molekul a endotoxinu stoupají jiţ 3 hod po ROSC SIRS PCAS ~ SEPSIS-LIKE RESPONSE

22

23 GOAL-DIRECTED THERAPY MAP CVP SvO 2 diuréza laktát Hb mmhg 8-12 mmhg >70% >1 ml/kg/hod norma nebo 90(-100)? g/l intravaskulární deplece tekutin volumoterapie při nedosaţení cílového MAP přes dostatečný preaload běţná inotropika a vasopresory dysrytmie léčeny běţným způsobem (antiarytmika, elektroimpulzoterapie) po korekci vnitřního prostředí a vyloučení ischémie

24 TH A KONTRAKTILITA Resuscitation 2008 Yearbook of Int Care and Emerg Med 2009

25 ZÁVĚR časná aplikace bolusu ledových krystaloidů po KPR je v podmínkách PNP bezpečná a sniţuje výskyt hypotenze vyţadující podporu oběhu katecholaminy v léčené skupině byl pozorován trend k lepšímu neurologickému výsledku obavy z plicního edému nejsou opodstatněné

26 DĚKUJI ZA POZORNOST

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?

Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Které kritické a extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky? Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol, Praha Lidský organismus je v optimálním stavu, jsou-li jeho orgánové systémy a jejich funkce v náležitých

Více

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy

Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy 198 Hypertenzní krize, emergentní a urgentní hypertenzní stavy současný stav poznání a doporučení pro péči o tyto stavy Tomáš Janota, Jiří Widimský III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha Hypertenzní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie

Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie Časopis České neurologické společnosti ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, Slovenskej neurochirurgickej

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc

Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Perioperační ochrana myokardu - teorie nebo reálná možnost? Roman Hájek Kardiochirurgická klinika FN Olomouc Klinické aspekty kardioprotekce kardiovaskulární komplikace jsou vedoucí příčinou morbidity

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

) a gentuzumab ozogamicinu.

) a gentuzumab ozogamicinu. UŽITÍ ALL-TRANS-RETINOVÉ KYSELINY U AKUTNÍ PROMYELOCYTÁRNÍ LEUKEMIE VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNÝ MODEL CÍLENÉ LÉČBY V HEMATOONKOLOGII Tomáš Szotkowski 1, Edgar Faber 1, Jan Starý 2, Jaromír Hubáček 1, Romana Szotkowská

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH

TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Krajská nemocnice Liberec, a.s., Transfuzní oddělení a Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc pořádají PRACOVNÍ DEN TROMBOCYTY V NETRANSFUZNÍCH

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více