Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o."

Transkript

1 Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

2 Tabulka 1 - Předběžná kalkulace výrobku A a výrobku B Výrobek A Výrobek B Objem výroby 1000 kj 600 kj Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie (120 %) Vlastní náklady výroby Správní režie (80%) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH kj = kalkulační jednice 750,- 420,- 504,- 1674,- 336,- 2010,- 90, ,- 200, ,-. 437,- 940,- 580,- 696, ,- 464,- 2680,- 120, ,- 300, ,- 589, , ,- Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x : Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem Pasiva celkem

3 V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. Otevření rozvahových účtů a) aktiv.. b) pasiv. 2. Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH. b) úhrada dlužného SZP. 3. Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000,- 4. Do spotřeby vydán materiál ,- 5. Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- b) DPH 19 % c) celkem 6. Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- b) DPH 19 %. c) vrácen zbytek zálohy. d) celkem vyúčtována záloha 3 000,- 7. Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- b) úrok 8 000,- c) směnečná suma 8. Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky ,- 9. Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně ,- 10. Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,- 11. Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu ,- b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let ,- 12. Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu ,- 13. Faktura za telefon a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem 14. Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele ,- b) úhrada faktury za telefon. c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) Prodej nepotřebného materiálu a)prodejní cena ,- b) DPH 19%. c) celkem Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně ,- 17. Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD). 18. Vyúčtování celního úřadu - clo ,- 19. Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot ,- 20. Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A,. a 50 kj B,. ) celkem...

4 21. Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- b) DPH 19 % 1 520,- c) celkem 9 520,- 22. Přeprava materiálu ze zahraničí ve vlastní režii ,- 23. Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad v poř.c Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena b) DPH 19% c) celkem 25. Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A., 50 kj B.. ) celkem. 26. Zúčtování přijaté zálohy. 27. Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby ,- 28. Směnka předložena k eskontu bance (op.7) Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru. b) diskont 6 000,- c) připsaná částka. 30. Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitrpodn.ceněo (56 kj A, 45 kj B..) celkem. 31. Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků ,- b) splátka dlouhod.úvěru ,- c) splátka krátkod.úvěru ,- d) splátka dlužné daně z př ,- 32. Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- b) DPH 19 % 3 040,- c) celkem ,- 33. Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- b) DPH 9 % 2 280,- c) celkem ,- 34. Zúčtování mezd a) hrubé mzdy ,- b) srážka SZP (11%) ,- c) srážka daně z příjmu ,- d) dávky nemocenského poj ,- e) srážka na úhradu manka 3 000,- 35. Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam ,- 36. Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů ,- b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku ,- 37. Zúčtování odpisů strojů a zařízení a nákl. automobilu ,- 38. Faktura za výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A,30 kj B.)

5 celkem a) prodejní cena... b) DPH 19%.. c) celkem Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku. b) úhrada z b.účtu c) kurz.rozdíl Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem. 41. Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) ,- 42. Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem b) výnosy celkem Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti. b) daň z příjmu z mimořádné čin Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem b) účty pasiv celkem.. Úkoly: 1. Doplňte údaje v počáteční rozvaze 2. Otevřete účty hlavní knihy pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný a proveďte kontrolu správnosti převzatých údajů. 3. K účetním případům zapsaným v deníku doplňte účtové předpisy a doklady, podle kterých budou účtovány. U těch účetních předpisů, kde nejsou uvedeny částky, doplňte částky. 4. Účetní případy zaúčtujte na účty hlavní knihy. 5. Po zaúčtování zjistěte obraty na účtech a správnost zaúčtování zkontrolujte obratovou předvahou. 6. Výsledkové účty uzavřete převodem na účet zisků a ztrát a zjistěte hospodářský výsledek za dané účetní období. Z účtu 710 Účet zisků a ztrát převeďte zjištěný účetní hospodářský výsledek na účet 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (zúčtování daňové povinnosti neuvažuje). Do deníku doplňte souhrnné částky nákladů a výnosů v operaci č. 42, a částku hospodářského výsledku v operace č. 44. K oběma operacím doplňte také účtové předpisy a zaúčtujte na účtech hlavní knihy. Do operace č. 43 doplňte částku daně z příjmu neuvažujte žádné daňově neuznatelné náklady či slevy na dani zjištěný zisk nebo ztráta je zároveň základem daně 7. Zjistěte zůstatky rozvahových účtů a sestavte účet Konečný účet rozvažný, proveďte kontrolní součty. 8. Zjistěte výši daňové pohledávky či závazku pro vyúčtování DPH.

6 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č.op Č.účtu Částka Č.op Č.účtu Částka MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D MD 112-Materiál na skladě D

7 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D MD Pokladna D MD Zaměstnanci D MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D

8 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D

9 MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D MD 431 HV ve schvalovacím řízení D MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D

10 MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D

11 MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka

12 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet Celkem

13 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. - řešení Příklad 100 Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

14 Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. VÚD Otevření rozvahových účtů a) aktiv ,- A-účty 701 b) pasiv ,- 701 P-účty 2. VBÚ Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH , b) úhrada dlužného SZP , VPD Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000, VYD Do spotřeby vydán materiál , FAP Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- 111 b) DPH 19 % ,- 343 c) celkem , VUD, Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb PPD a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- 501 b) DPH 19 % 380,- 343 c) vrácen zbytek zálohy 620,- 211 d) celkem vyúčtována záloha 3 000, SMI Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- 311 b) úrok 8 000,- 662 c) směnečná suma , VUD Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky , PRI Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně , REK Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,

15 11. VUD Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu , b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let , VBU Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu , FAP Faktura za telefon a) smluvní cena ,- 518 b) DPH 19 % 2 508,- 343 c) celkem , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele , b) úhrada faktury za telefon , c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) , FAV Faktura za prodej nepotřebného materiálu a) prodejní cena ,- 642 b) DPH 19% 7 220,- 343 c) celkem , VYD Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně , FAP Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD) , JCD Vyúčtování celního úřadu - clo , VPD Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot , PRI Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A, ,- a 50 kj B, ,- ) celkem , VUD Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- 315 b) DPH 19 % 1 520,- 343 c) celkem 9 520, VUD Přeprava mat.ze zahraničí ve vlastní režii , PŘI Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad (poř.c.) , FAV Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena (100x x3100) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VYD Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A ,- 50 kj B ,-) celkem , VUD Zúčtování přijaté zálohy , VYD Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby , VUD Směnka předložena k eskontu bance (op.7) , VBÚ Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru ,- 232 b) diskont 6 000,- 562 c) připsaná částka , PRI Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitropodn.ceněo (56 kj A, ,- 45 kj B ,-) celkem ,

16 31. VBU Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků , b) splátka dlouhod.úvěru , c) splátka krátkod.úvěru , d) splátka dlužné daně z př , FAP Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- 502 b) DPH 19 % 3 040,- 343 c) celkem , FAP Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- 511 b) DPH 9 % 2 280,- 343 c) celkem , ZVL Zúčtování mezd a) hrubé mzdy , b) srážka SZP (11%) , c) srážka daně z příjmu , d) dávky nemocenského poj , e) srážka na úhradu manka 3 000, VUD Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů , b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku , VUD Zúčtování odpisů strojů,zařízení,nákl.automob , FAV Fakturujeme výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A 50x2300, 30 kj 30x3100,-.) celkem a) prodejní cena (115000, ,-) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VBU Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku ,- 321 b) úhrada z b.účtu ,- 221 c) kurz.rozdíl-ztráta 5 000, FAV Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- 602 b) DPH 19 % 9 500,- 343 c) celkem , VUD Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) , Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem ,- 710 N-účty b) výnosy celkem ,- V-účty Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti 6 824, b) daň z příjmu z mimořádné čin. 0,- 44. Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení , Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem 702 A-účty b) účty pasiv celkem P-účty 702

17 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat ,- obrat ,- MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D 1. PZ ,- 1. PZ ,- obrat 0,- obrat 0,- 37) ,- KZ ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D 5) ,- 9) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 8) ,- 10) 8 000,- 14) ,- 2) ,- 17) ,- 23) ,- 29) ,- 12) ,- 18) ,- 36) ,- 14) ,- 19) 7 800,- 14) ,- 22) ,- 31) ,- obrat ,- obrat ,- 31) ,- 31) ,- 34) ,- 36) ,- MD 112-Materiál na skladě D 39) ,- 1. PZ ,- 4) ,- obrat ,- obrat ,- 9) ,- 16) ,- KZ ,- 23) ,- 27) ,- obrat ,- obrat ,-

18 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D 1. PZ ,- 7) ,- 31) ,- 1. PZ ,- 15) ,- 26) ,- obrat ,- obrat 0,- 24) ,- 36) ,- KZ 0,- 38) ,- 40) ,- obrat obrat ,- KZ ,- MD Pokladna D MD Zaměstnanci D 1. PZ ,- 3) 3 000,- 12) ,- 1. PZ ,- 6) 620,- 19) 7 800,- 34) ,- 34) ,- obrat 620,- obrat ,- 34) ,- 34) ,- 34) 3 000,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D 1. PZ ,- 25) ,- 14) ,- 1. PZ ,- 20) ,- 14) ,- 5) ,- 20) ,- 21) 9 520,- 13) ,- obrat ,- obrat ,- 39) ,- 17) ,- KZ ,- 32) ,- 33) ,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D PZ 0,- 28) ,- PZ 0,- 7) ,- 29) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat KZ 0,- MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D PZ 0,- 1. PZ ,- 29) ,- obrat obrat 0,- 0,- obrat ,- obrat 0,- KZ ,- KZ ,-

19 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D PZ 0,- 21) 8 000,- 26) ,- PZ 0,- 10) 8 000,- 14) ,- obrat 8 000,- obrat 8 000,- obrat ,- obrat ,- KZ 0,- KZ 0,- MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D 1 PZ 3 000,- 6) 3 000,- 26) ,- 1. PZ ,- 3) 3 000,- 34) 3 000,- 34) ,- 34) ,- obrat 3 000,- obrat 6 000,- 35) ,- KZ 0,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D PZ 0,- 31) ,- 1. PZ ,- 18) ,- 43) obrat 0,- obrat ,- obrat ,- obrat 6 824,- KZ ,- KZ 6 824,- MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D 36) ,- 1. PZ ,- 1. PZ ,- 41) ,- 34) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D 1. PZ ,- PZ 0,- 11) ,- 11) ,- obrat 0,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D 31) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 1. PZ ,- obrat ,- obrat 0,- 5) ,- 15) 7 220,- KZ ,- 6) 380,- 21) 1 520,- 13) 2 508,- 24) ,- 32) 3 040,- 38) ,- 33) 2 280,- 40) 9 500,- MD 431 HV ve schvalovacím řízení D obrat ,- obrat ,- 11) ,- 1. PZ ,- KZ ,- 11) ,- obrat ,- obrat 0,- KZ 0,-

20 MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D 4) ,- 32) ,- 6) 2 000,- obrat ,- převod na ÚZZ 27) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D 33) ,- 13) ,- obrat ,- převod na ÚZZ 41) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D 34) ,- 16) ,- obrat ,- převod na ÚZZ Obrat ,- převod na ÚZZ MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D 35) ,- 37) ,- obrat převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D 28) 6 000,- 39) 5 000,- 31) ,- obrat 5 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D 24) ,- 40) ,- 38) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,- MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D 25) ,- 20) ,- 8) ,- 30) ,- 22) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,-

21 MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D 15) ,- 7) 8 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat 8 000,- MD 591-Daň z běžné činnosti D D 43) 6 824,- obrat 6 824,- převod na ÚZZ MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat obrat MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Náklady celkem ,- Výnosy celkem ,- ZISK ,-

22 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D 022 0,- 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , mezisoučet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3.mezisoučet 411 0,- 0, , ,- 1.mezisoučet 423 0,- 0, , ,- 2.mezisoučet ,- 0, ,- 0,- 1.mezisoučet Celkem

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena

10. Kalkulace. Skladní karta Název materiálu: černá kůže (MJ = 1 m) Č. Datum Doklad Text. Množství Cena 10. Kalkulace Obsah kapitoly: Kalkulace (definice, postup výpočtu) Kalkulační vzorec (popis položek) Náklady přímé a nepřímé (režie) Kalkulační metody (kalkulace dělením, kalkulace přirážková) Stanovení

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková

GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby. Ing. Gabriela Dlasková GOLFRESORT, s.r.o. Cvičení 3 Zásoby Ing. Gabriela Dlasková 1 Příklad 1. GOLF s.r.o. je podnik, který se zabývá výrobou golfových holí, oblečení a bot a je mj. dodavatelem GOLFRESORTu s.r.o. Správně přiřaďte

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek

Účetní doklady. Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby vlastní výroby (výrobky) Dlouhodobý majetek Účetní doklady Příklad 1 (určování účetních dokladů) Doplňte účetní doklady k následujícím oblastem účtování: Účtování Doklad (úplný název) Zkratka Pokladna Bankovní účet Bankovní úvěr Zásoby nakupované

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Účetnictví pro pokročilé

Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 1. Otevření a uzavření účetnictví 1.1. Otevření účetnictví - přes

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,-

5) FAP stavební práce na výrobní hale smluvní cena... Kč 1 680 000,- PŘÍKLAD Č. 1 Akciová společnost PRODŘEVO, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku a v roce 200x proběhly následující účetní operace: 1) VBÚ převod peněz z poskytnutého dlouhodobého úvěru... Kč

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Řešené příklady z finančního účetnictví

Řešené příklady z finančního účetnictví MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Řešené příklady z finančního účetnictví Eva Hýblová Brno 2008 Autorka: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Lektorovala: Ing. Milana Otrusinová Eva Hýblová, 2006 ISBN

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více