Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o."

Transkript

1 Příklad 100 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

2 Tabulka 1 - Předběžná kalkulace výrobku A a výrobku B Výrobek A Výrobek B Objem výroby 1000 kj 600 kj Přímý materiál Přímé mzdy Výrobní režie (120 %) Vlastní náklady výroby Správní režie (80%) Vlastní náklady výkonu Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu Zisk Cena bez DPH DPH 19% Cena s DPH kj = kalkulační jednice 750,- 420,- 504,- 1674,- 336,- 2010,- 90, ,- 200, ,-. 437,- 940,- 580,- 696, ,- 464,- 2680,- 120, ,- 300, ,- 589, , ,- Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x : Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem Pasiva celkem

3 V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. Otevření rozvahových účtů a) aktiv.. b) pasiv. 2. Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH. b) úhrada dlužného SZP. 3. Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000,- 4. Do spotřeby vydán materiál ,- 5. Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- b) DPH 19 % c) celkem 6. Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- b) DPH 19 %. c) vrácen zbytek zálohy. d) celkem vyúčtována záloha 3 000,- 7. Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- b) úrok 8 000,- c) směnečná suma 8. Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky ,- 9. Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně ,- 10. Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,- 11. Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu ,- b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let ,- 12. Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu ,- 13. Faktura za telefon a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem 14. Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele ,- b) úhrada faktury za telefon. c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) Prodej nepotřebného materiálu a)prodejní cena ,- b) DPH 19%. c) celkem Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně ,- 17. Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD). 18. Vyúčtování celního úřadu - clo ,- 19. Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot ,- 20. Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A,. a 50 kj B,. ) celkem...

4 21. Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- b) DPH 19 % 1 520,- c) celkem 9 520,- 22. Přeprava materiálu ze zahraničí ve vlastní režii ,- 23. Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad v poř.c Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena b) DPH 19% c) celkem 25. Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A., 50 kj B.. ) celkem. 26. Zúčtování přijaté zálohy. 27. Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby ,- 28. Směnka předložena k eskontu bance (op.7) Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru. b) diskont 6 000,- c) připsaná částka. 30. Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitrpodn.ceněo (56 kj A, 45 kj B..) celkem. 31. Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků ,- b) splátka dlouhod.úvěru ,- c) splátka krátkod.úvěru ,- d) splátka dlužné daně z př ,- 32. Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- b) DPH 19 % 3 040,- c) celkem ,- 33. Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- b) DPH 9 % 2 280,- c) celkem ,- 34. Zúčtování mezd a) hrubé mzdy ,- b) srážka SZP (11%) ,- c) srážka daně z příjmu ,- d) dávky nemocenského poj ,- e) srážka na úhradu manka 3 000,- 35. Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam ,- 36. Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů ,- b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku ,- 37. Zúčtování odpisů strojů a zařízení a nákl. automobilu ,- 38. Faktura za výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A,30 kj B.)

5 celkem a) prodejní cena... b) DPH 19%.. c) celkem Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku. b) úhrada z b.účtu c) kurz.rozdíl Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- b) DPH 19 %.. c) celkem. 41. Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) ,- 42. Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem b) výnosy celkem Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti. b) daň z příjmu z mimořádné čin Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem b) účty pasiv celkem.. Úkoly: 1. Doplňte údaje v počáteční rozvaze 2. Otevřete účty hlavní knihy pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný a proveďte kontrolu správnosti převzatých údajů. 3. K účetním případům zapsaným v deníku doplňte účtové předpisy a doklady, podle kterých budou účtovány. U těch účetních předpisů, kde nejsou uvedeny částky, doplňte částky. 4. Účetní případy zaúčtujte na účty hlavní knihy. 5. Po zaúčtování zjistěte obraty na účtech a správnost zaúčtování zkontrolujte obratovou předvahou. 6. Výsledkové účty uzavřete převodem na účet zisků a ztrát a zjistěte hospodářský výsledek za dané účetní období. Z účtu 710 Účet zisků a ztrát převeďte zjištěný účetní hospodářský výsledek na účet 431-Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (zúčtování daňové povinnosti neuvažuje). Do deníku doplňte souhrnné částky nákladů a výnosů v operaci č. 42, a částku hospodářského výsledku v operace č. 44. K oběma operacím doplňte také účtové předpisy a zaúčtujte na účtech hlavní knihy. Do operace č. 43 doplňte částku daně z příjmu neuvažujte žádné daňově neuznatelné náklady či slevy na dani zjištěný zisk nebo ztráta je zároveň základem daně 7. Zjistěte zůstatky rozvahových účtů a sestavte účet Konečný účet rozvažný, proveďte kontrolní součty. 8. Zjistěte výši daňové pohledávky či závazku pro vyúčtování DPH.

6 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č.op Č.účtu Částka Č.op Č.účtu Částka MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D MD 112-Materiál na skladě D

7 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D MD Pokladna D MD Zaměstnanci D MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D

8 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D

9 MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D MD 431 HV ve schvalovacím řízení D MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D

10 MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D

11 MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka

12 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet mezisoučet Celkem

13 Souvislý příklad účtování ve společnosti Vapon, s.r.o. - řešení Příklad 100 Základní údaje o účetní jednotce: Název: Vapon, s.r.o. Sídlo: B.Němcové 63/IV, Chlumec nad Cidlinou IČO: DIČ: Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu /0100 Firma Vapon, s.r.o. vyrábí punčochové zboží běžné pánské a dámské ponožky a zdravotní ponožky. Své výrobky prodává obchodníkům v Chlumci na Cidlinou a Kolíně a obchodníkovi v Mnichově (SRN) na základě obchodních smluv uzavíraných na jeden rok. V následujícím období bude vyrábět běžné dámské a pánské ponožky (výrobek A) a ponožky se zdravotní úpravou (výrobek B). V roce 2002 předpokládá na základě uzavřených smluv a dohod výrobu kalkulačních jednotek výrobku A a 600 kalkulačních jednotek výrobku B (1 kalkulační jednotka = 100 párů ponožek). V lednu má zajištěn odbyt pro 150 jednotek výrobku A a 80 jednotek výrobku B Podmínky pro účtování : - Firma zaměstnává 6 pracovníků. - Firma je registrovaným plátcem DPH. - Evidence zásob je vedena podle způsobu A. Na skladě hotových výrobků má 80 kg výrobku A a 10 kg výrobku B v hodnotě ,- - Hotové výrobky se oceňují ve vnitropodnikové ceně na úrovni vlastních nákladů výkonu. - Hmotný dlouhodobý majetek odepisuje lineárně, nevede účetní odpisy. Nevlastní nemovitý majetek, podniká v pronajatých prostorách, za které platí čtvrtletní nájemné hrazené pozadu, do 15. prvního měsíce následujícího čtvrtletí. Pro rok 2002 je nájemné bylo zvýšeno na Kč ,- za čtvrtletí (Kč ,- měsíčně). - Účetní období je měsíční, každý měsíc je uzavíráno zjištěním měsíčního výsledku hospodaření na účtu zisků a ztrát a stavu majetku a zdrojů na konečném účtu rozvažném. Účtový rozvrh: Třída 0 : 022,082 Třída 1: 111,112,123, Třída 2: 211,221,231,232,261, Třída 3: 311,312,313,314,315,321,322,324,331,335,336,341,342,343,349,379,383, Třída 4: 411,421,428,429,431,461 Třída 5: 501,502,511,518,521,524,542,551,562,563,582 Třída 6: 601,602,613,622,642,662,663,688 Třída 7: 701,702,710

14 Rozvaha firmy Vapon, s.r.o. k x Rozvaha firmy Vapon, s.r.o ke dni x Aktiva Pasiva Stálá aktiva Vlastní kapitál 022 Samostatné movité věci , Základní kapitál ,- 082 Oprávky k sam.mov.věcem ,- 421 Rezervní fond ,- Oběžná aktiva: 431 Hosp.výsledek ve schva- 112 Materiál na skladě ,- lovacím řízení ,- 123 Hotové výrobky ,- Cizí zdroje: 311 Odběratelé ,- 231 Krátkodobý úvěr ,- 335 Pohledávky za zaměstnanci 3 000,- 321 Dodavatelé ,- 221 Běžný účet ,- 331 Zaměstnanci , Pokladna ,- 341 Daň z příjmu ,- Přechodná aktiva 342 Ostatní přímé daně ,- 343 Zúčtování DPH ,- 336 Zúčtování s org. SZP ,- 461 Bankovní úvěry ,- Přechodná pasiva 383 Výdaje příštích období ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,- V účetním deníku v období leden 200x byly zachyceny tyto účetní operace: Č. Dokl. T e x t Částka MD D 1. VÚD Otevření rozvahových účtů a) aktiv ,- A-účty 701 b) pasiv ,- 701 P-účty 2. VBÚ Z b.účtu provedena úhrada splatných závazků a) úhrada dlužné DPH , b) úhrada dlužného SZP , VPD Vyplacena záloha na nákup kancel.potřeb 3 000, VYD Do spotřeby vydán materiál , FAP Faktura za nákup materiálu a) nákupní cena ,- 111 b) DPH 19 % ,- 343 c) celkem , VUD, Vyúčtování nákupu kancelářských potřeb PPD a) doklady o nákupu (vydány do spotřeby) 2 000,- 501 b) DPH 19 % 380,- 343 c) vrácen zbytek zálohy 620,- 211 d) celkem vyúčtována záloha 3 000, SMI Odběratelé uhradili splatnou fakturu směnkou a) výše pohledávky ,- 311 b) úrok 8 000,- 662 c) směnečná suma , VUD Přeprava materiálu provedena vlast.prostředky , PRI Dodávka materiálu převzata na sklad v poř.ceně , REK Část dodávky reklamována - nákupní cena 8 000,

15 11. VUD Rozdělení zisku z min.období a) příděl do rezervního fondu , b) zbytek převeden nerozdělený do dalších let , VBU Výplata mezd a dávek NP zaměstnancům převodem z běžného účtu , FAP Faktura za telefon a) smluvní cena ,- 518 b) DPH 19 % 2 508,- 343 c) celkem , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace a) přijata záloha od odběratele , b) úhrada faktury za telefon , c) úhrada dod.faktury za materiál (op.5) , FAV Faktura za prodej nepotřebného materiálu a) prodejní cena ,- 642 b) DPH 19% 7 220,- 343 c) celkem , VYD Prodaný materiál vyskladněn v pořiz. ceně , FAP Faktura od zahraničního dodavatele materiálu (5 000 USD, aktuální kurz 25,-/USD) , JCD Vyúčtování celního úřadu - clo , VPD Pojištění dodávky mat. ze zahr.uhrazeno v hot , PRI Na sklad přijaty dokončené výrobky ve vnitropodnikové ceně (52 kj A, ,- a 50 kj B, ,- ) celkem , VUD Reklamace dodavatelem uznána v plném rozsahu (op.8) a) smluvní cena 8 000,- 315 b) DPH 19 % 1 520,- 343 c) celkem 9 520, VUD Přeprava mat.ze zahraničí ve vlastní režii , PŘI Dodávka mat.ze zahr. převzata na sklad (poř.c.) , FAV Faktura odběratelům v Chlumci n/cidl. za prodané výrobky (100 kj A a 50 kj B) a) prodejní cena (100x x3100) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VYD Vyskladnění prodaných výrobků ze skladu ve vnitropodn.ceně (100 kj A ,- 50 kj B ,-) celkem , VUD Zúčtování přijaté zálohy , VYD Výdej pom.materiálu a čist.prostř.do spotřeby , VUD Směnka předložena k eskontu bance (op.7) , VBÚ Banka poskytla eskontní úvěr s diskontem 6000,- na b.účet a) výše úvěru ,- 232 b) diskont 6 000,- 562 c) připsaná částka , PRI Na sklad hotových výrobků přijaty výrobky ve vnitropodn.ceněo (56 kj A, ,- 45 kj B ,-) celkem ,

16 31. VBU Na B.Ú. zúčtována a) splátka úroků , b) splátka dlouhod.úvěru , c) splátka krátkod.úvěru , d) splátka dlužné daně z př , FAP Faktura za el.energii a) smluvní cena ,- 502 b) DPH 19 % 3 040,- 343 c) celkem , FAP Faktura za pravidelnou prohlídku a seřízení výr. strojů a) smluvní cena ,- 511 b) DPH 9 % 2 280,- 343 c) celkem , ZVL Zúčtování mezd a) hrubé mzdy , b) srážka SZP (11%) , c) srážka daně z příjmu , d) dávky nemocenského poj , e) srážka na úhradu manka 3 000, VUD Zákonné pojištění zaměstnanců hrazené zam , VBU Na běžném účtu byly zúčtovány operace: a) přijetí úhrady od odběratelů , b) platba nájemného za 4. čtvrtletí min.roku , VUD Zúčtování odpisů strojů,zařízení,nákl.automob , FAV Fakturujeme výrobky odběratelům v Kolíně (50 kj A 50x2300, 30 kj 30x3100,-.) celkem a) prodejní cena (115000, ,-) ,- 601 b) DPH 19% ,- 343 c) celkem , VBU Úhrada zahraničnímu dodavateli (op.17) při aktuálním kurzu 26,-/USD a) výše závazku ,- 321 b) úhrada z b.účtu ,- 221 c) kurz.rozdíl-ztráta 5 000, FAV Faktura za přepravu provedenou pro jinou firmu a) smluvní cena ,- 602 b) DPH 19 % 9 500,- 343 c) celkem , VUD Zahrnutí nájemného do nákl.běžného období (úhrada bude uskutečněna v příštím období) , Převod N a V na účet 710 a) náklady celkem ,- 710 N-účty b) výnosy celkem ,- V-účty Zaúčtování daně z příjmu účetní jednotky do nákladů a) daň z příjmu z běžné činnosti 6 824, b) daň z příjmu z mimořádné čin. 0,- 44. Převod hosp.výsledku do schvalovacího řízení , Převod zůstatků rozvahových účtů na konečný Účet rozvažný a) účty aktiv celkem 702 A-účty b) účty pasiv celkem P-účty 702

17 Účty hlavní knihy MD 701 Počáteční účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat ,- obrat ,- MD 022 Samostatné movité věci D MD 082 Oprávky k SMV D 1. PZ ,- 1. PZ ,- obrat 0,- obrat 0,- 37) ,- KZ ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- MD 111 Pořízení materiálu D MD Běžný účet D 5) ,- 9) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 8) ,- 10) 8 000,- 14) ,- 2) ,- 17) ,- 23) ,- 29) ,- 12) ,- 18) ,- 36) ,- 14) ,- 19) 7 800,- 14) ,- 22) ,- 31) ,- obrat ,- obrat ,- 31) ,- 31) ,- 34) ,- 36) ,- MD 112-Materiál na skladě D 39) ,- 1. PZ ,- 4) ,- obrat ,- obrat ,- 9) ,- 16) ,- KZ ,- 23) ,- 27) ,- obrat ,- obrat ,-

18 MD Odběratelé D MD Bankovní úvěr D 1. PZ ,- 7) ,- 31) ,- 1. PZ ,- 15) ,- 26) ,- obrat ,- obrat 0,- 24) ,- 36) ,- KZ 0,- 38) ,- 40) ,- obrat obrat ,- KZ ,- MD Pokladna D MD Zaměstnanci D 1. PZ ,- 3) 3 000,- 12) ,- 1. PZ ,- 6) 620,- 19) 7 800,- 34) ,- 34) ,- obrat 620,- obrat ,- 34) ,- 34) ,- 34) 3 000,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 123 Výrobky D MD 321 Dodavatelé D 1. PZ ,- 25) ,- 14) ,- 1. PZ ,- 20) ,- 14) ,- 5) ,- 20) ,- 21) 9 520,- 13) ,- obrat ,- obrat ,- 39) ,- 17) ,- KZ ,- 32) ,- 33) ,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 312 Směnky k inkasu D MD 232 Eskontní úvěr D PZ 0,- 28) ,- PZ 0,- 7) ,- 29) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat KZ 0,- MD 313 Pohl. za esk.cenné papíry D MD 411 Základní kapitál D PZ 0,- 1. PZ ,- 29) ,- obrat obrat 0,- 0,- obrat ,- obrat 0,- KZ ,- KZ ,-

19 MD 315 Ostatní pohledávky D MD 324 Přijaté zálohy D PZ 0,- 21) 8 000,- 26) ,- PZ 0,- 10) 8 000,- 14) ,- obrat 8 000,- obrat 8 000,- obrat ,- obrat ,- KZ 0,- KZ 0,- MD 335 Pohledávky za zam. D MD 336 Zúčtování s org. SZP D 1 PZ 3 000,- 6) 3 000,- 26) ,- 1. PZ ,- 3) 3 000,- 34) 3 000,- 34) ,- 34) ,- obrat 3 000,- obrat 6 000,- 35) ,- KZ 0,- obrat ,- obrat ,- KZ ,- MD 379 Jiné závazky D MD 341 Dan z příjmu D PZ 0,- 31) ,- 1. PZ ,- 18) ,- 43) obrat 0,- obrat ,- obrat ,- obrat 6 824,- KZ ,- KZ 6 824,- MD 383 Výdaje příštích období D MD 342 Ostatní přímé daně D 36) ,- 1. PZ ,- 1. PZ ,- 41) ,- 34) ,- obrat ,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 421 Zákonný rezervní fond D MD 428 Nerozd.zisk min.let D 1. PZ ,- PZ 0,- 11) ,- 11) ,- obrat 0,- obrat ,- obrat 0,- obrat ,- KZ ,- KZ ,- MD 461 Bankovní úvěry dlouhodobé D MD 343 Zúčtování DPH D 31) ,- 1. PZ ,- 2) ,- 1. PZ ,- obrat ,- obrat 0,- 5) ,- 15) 7 220,- KZ ,- 6) 380,- 21) 1 520,- 13) 2 508,- 24) ,- 32) 3 040,- 38) ,- 33) 2 280,- 40) 9 500,- MD 431 HV ve schvalovacím řízení D obrat ,- obrat ,- 11) ,- 1. PZ ,- KZ ,- 11) ,- obrat ,- obrat 0,- KZ 0,-

20 MD 501 Spotřeba materiálu D MD 502 Spotřeba energie D 4) ,- 32) ,- 6) 2 000,- obrat ,- převod na ÚZZ 27) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 511 Opravy a udržování D MD 518 Ostatní služby D 33) ,- 13) ,- obrat ,- převod na ÚZZ 41) ,- obrat ,- převod na ÚZZ MD 521 Mzdové náklady D MD 542 Prodaný materiál D 34) ,- 16) ,- obrat ,- převod na ÚZZ Obrat ,- převod na ÚZZ MD 524 Zákonné pojištění D MD 551-Odpisy D 35) ,- 37) ,- obrat převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 562 Úroky D MD 563 Kursové ztráty D 28) 6 000,- 39) 5 000,- 31) ,- obrat 5 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ MD 601 Tržby za vlastní výrobky D MD 602 Tržby z prodeje služeb D 24) ,- 40) ,- 38) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,- MD 613 Změna stavu výrobků D MD 622 Aktivace vnitropodn.služeb D 25) ,- 20) ,- 8) ,- 30) ,- 22) ,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat ,-

21 MD 642 Tržby z prodeje materiálu D MD 662 Úroky D 15) ,- 7) 8 000,- převod na ÚZZ obrat ,- převod na ÚZZ obrat 8 000,- MD 591-Daň z běžné činnosti D D 43) 6 824,- obrat 6 824,- převod na ÚZZ MD 702 Konečný účet rozvažný D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- obrat obrat MD 710 Účet zisku a ztráty D Č. Č.účtu Částka Č. Č.účtu Částka , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Náklady celkem ,- Výnosy celkem ,- ZISK ,-

22 Obratová předvaha Účet Obrat MD Obrat D Účet Obrat MD Obrat D 022 0,- 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , ,- 0, , , , , mezisoučet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- 3.mezisoučet 411 0,- 0, , ,- 1.mezisoučet 423 0,- 0, , ,- 2.mezisoučet ,- 0, ,- 0,- 1.mezisoučet Celkem

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: TEST - základy účetnictví Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová TEST - základy účetnictví (teorie - zadání) 1. Doplňte druh majetku (například oběžný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování 'r:.~1iiq)t (j/vt{~ I 6 v t 15uv{ ~. ~d1.ji/fm~y:: {~7 { /d.~1(~ fnj.

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více