Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 1, tel: , ID: t3jai3, IČO: Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji 17 O D B O R P R O T I E P I D E I C K Ý 1

2 Obsah 1. Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Komentář k epidemickým výskytům Komentář ke sporadickým a rodinným výskytům vybraných nákaz Alimentární nákazy Nákazy očkovacího schématu Virové hepatitidy Onemocnění CNS Antropozoonózy Parazitární a mykotické nákazy Jiné nákazy Jiné sledované oblasti související s infekčními onemocněními Pohlavní nákazy TBC Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě typu B Akutní respirační infekce (ARI) Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem Infekční onemocnění spojené se zdravotní péčí (HAI) Úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 16 a Seznam zkratek Přílohy...

3 1. Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Tabulka č. 1 Přehled celkového počtu jednotlivých infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 17 dle kódu diagnózy: KN 1 (absolutní čísla) dg. A A.1 A3 A4 A4. A8 A9 A1 A3.1 počet případů dg. A37 A37.1 A38 A39. A4 A46 A48.1 A6 A9 počet případů dg. A69. A84.1 A87. B B1.9 B B8. B8.3 B8.4 počet případů dg. B1 B16.9 B17.1 B17. B18.1 B18. B6 B7 B3 počet případů dg. B B8 B8 B86 G J1 J17 W4 W počet případů Tabulka č. Epidemiologická šetření provedená odborem protiepidemickým v roce 17 Epidemiologická šetření KV SO CH KK počet hlášených případů do EPIDATu počet provedených epidemiologických šetření počet provedených nevykázaných epidemiologických šetření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče celkem šetřených daných do souvislosti Komentář k epidemickým výskytům V roce 17 proběhlo v Karlovarském kraji 9 epidemických výskytů, a to 3 epidemie salmonelózy ( ZRZLINA v okrese Karlovy Vary a DZR VONSOV i JOKER v okrese Cheb), 1 norovirová epidemie ( ROLKA v okrese Cheb), 4 epidemie jiné gastroenteritidy ( LL ANES i PALACINKA v okrese Karlovy Vary a PACIFIK i BAJKAL v okrese Cheb) a 1 epidemie kožního onemocnění ( IPETIGO v okrese Karlovy Vary). Zároveň se odborní pracovníci odboru protiepidemického podíleli v součinnosti se složkami IZS a KVS KK na likvidaci ohniska vysoce patogenní aviární influenzy subtyp A (HN8). 3

4 Epidemie salmonelózy v okrese Karlovy Vary (A) Dne bylo při epidemiologickém šetření salmonelózy u dvou sourozenců zjištěno, že se jedná již o 3. a 4. případ potvrzené salmonelózy u konzumentů točené zmrzliny z kavárny a palačinkárny v okrese Karlovy Vary. Dne byl hlášen. případ a dne další případy salmonelózy u konzumentů točené zmrzliny. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 1. Celkem onemocnělo 7 osob, z toho žen a muži. Nemocní byli ve věku 3-7 let, věkový průměr 4 roky, modus 4 roky (4x) a medián 4 roky. Zároveň 4 případy měly souvislost ve rodinách. Klinický průběh onemocnění byl u všech nemocných podobný s dominujícími průjmy a teplotou podrobnosti viz graf č.. U žádného nemocného nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. U 1 případu byla nutná hospitalizace na dětské JIP nemocnice Karlovy Vary z důvodu koinfekce s noroviry. U 6 nemocných byla laboratorně potvrzena SE a 1 případ byl uzavřen na základě klinických příznaků a epidemiologické souvislosti (laboratorně neprokázána Salmonella spp.). Všichni nemocní měli v anamnéze konzumaci točené zmrzliny v období (údajně) a od do a nemocní i konzumaci palačinek se šlehačkou v období od do Souvislost mezi počtem prodaných porcí zmrzliny a počtem nemocných osob ukazuje tabulka č. 3. Z celkového počtu prodaných 76 porcí zmrzliny lze pouze odhadnout attack rate, a to,9 %. Graf č. 3 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. V provozovně byl odborem hygieny výživy a PBU proveden státní zdravotní dozor včetně odběru 8 stěrů z prostředí a vzorků zmrzliny s negativními výsledky cíleného vyšetření na kmeny Salmonella spp. Výtěrem stolice u zaměstnanců provozovny nebyla prokázána Salmonella spp. Kontrolou nebyly zjištěny významnější nedostatky. Zdroj ani vehikulum onemocnění se nepodařilo jednoznačně prokázat. Graf č. 1 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) 3 1 Epidemie A v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle klinických příznaků průjem teplota zvracení bolesti břicha klinické příznaky Tabulka č. 3 Souvislost mezi počtem prodaných porcí zmrzliny a počtem nemocných osob (absolutní čísla) datum konzumace zmrzliny počet prodaných porcí zmrzliny počet nemocných konzumentů údajně zavřeno celkem 76 9 Graf č. 3 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle kolektivu konzumenti zaměstananci počet exponovaných počet nemocných 4

5 Epidemie salmonelózy v okrese Cheb (A) Ve dnech až proběhla v ZSS v okrese Cheb mimořádná epidemiologická situace hromadného výskytu onemocnění způsobených bakterií SE. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 4. Celkem onemocnělo 14 klientů ze 1 exponovaných (14 klientů a 46 zaměstnanců), attack rate činil 9,3 %. ezi nemocnými bylo 1 žen a 4 muži. Nemocní byli ve věku let, věkový průměr 8 let, modus 66, 78 a 84 let (všechny x) a medián 81, let. Graf č. znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Zdravotní stav a průběh onemocnění nevyžadoval intenzivnější léčbu či zdravotní péči u nikoho z postižených. Pouze 1 klient (/1941) s potvrzenou SE byl dne převezen k hospitalizaci do nemocnice v Chebu pro infarkt myokardu, kde téhož dne zemřel. Klinický průběh onemocnění byl u všech 14 nemocných podobný s dominujícími průjmy podrobnosti viz graf č. 6. U všech nemocných po cca 4 dnech klinické příznaky odezněly. Bylo odebráno celkem výtěrů z rekta na bakteriologické vyšetření. V pěti případech byla laboratorně potvrzena SE, která v NRL pro salmonely dotypována jako 9,1 : g,m : - (1 % shoda u všech potvrzených případů) a 9 případů onemocnění bylo vykázáno v klinické a epidemiologické souvislosti. Jídlo pro klienty i zaměstnance je připravováno společně přímo v ZSS. Klientům je každý pátek až neděli zajištěna možnost nákupu chlebíčků a zákusků v místním bufetu, což využil pouze 1 klient z nemocných. Kontrolou stravovacího provozu pracovníkem oddělení hygieny výživy a PBU Cheb nebyly shledány žádné nedostatky. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebyly odebrány, neboť v době šetření již nebyly k dispozici. ádné suroviny ani stěry z prostředí stravovacího provozu nebyly odebrány. Byl proveden odběr vody ze studny ZSS na bakteriologický rozbor, který pracovníci oddělení hygieny obecné a komunální Cheb vyhodnotily jako vyhovující platné legislativě. V rámci kontroly hygienicko-epidemiologického režimu bylo provedeno 7 stěrů z prostředí a byly odebrány 3 naředěné dezinfekční přípravky k posouzení jejich baktericidní účinnosti. Na základě laboratorních rozborů bylo 6 stěrů z prostředí vyhodnoceno jako nevyhovující pro nález patogenní či podmíněně patogenní mikroflóry a 1 naředěný dezinfekční přípravek nebyl účinný na Escherichia coli. SE neprokázána v žádném ze stěrů. Byla uložena sankce. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo jednoznačně objasnit. Byla stanovena protiepidemická opatření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 4 Členění dle data onemocnění (absolutní počet) Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle kolektivu Graf č. 6 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle klinických příznaků klienti zaměstananci počet exponovaných počet nemocných průjem zvracení teplota klinické příznaky

6 Epidemie salmonelózy v okrese Cheb (A) V období od do došlo u zaměstnanců a strávníků stravovacího provozu zapsaného spolku k epidemickému výskytu salmonelózy. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 7. Z celkového počtu 3 exponovaných osob onemocnělo 8 osob, attack rate 93,3 %, kteří dne konzumovali tvarohovo-jablečnou žemlovku s bílkovým sněhem. Onemocnělo 8 mužů a žen. Nemocní byli ve věku -83 let, věkový průměr 48 let, modus 38 a let (oba 3x) a medián let. Celkem onemocnělo 1 zaměstnanců a 13 strávníků. Graf č. 8 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Klinicky u nemocných dominoval průjem, teplota, zimnice a bolesti břicha podrobnosti viz graf č. 9. U 4 osob si onemocnění vyžádalo hospitalizaci na standardních odděleních. U žádné nemocné osoby nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. Celkem 16 nemocných bylo aktivně vyhledáno. Laboratorně byla ve výtěru z rekta u 6 nemocných prokázána SE. Laboratorním vyšetřením stěrů s gastrokrabičky se zbytkem inkriminovaného pokrmu poskytnuté strávníkem (nereprezentativní vzorek) byla rovněž prokázána SE a ve VÚVeL, v.v.i. Brno byla prokázána jednoznačná shoda (SE, fágový typ 8, LVA profil ). Ve vzorku vajec ani ve stěrech z prostředí stravovacího provozu nebyla Salmonella spp. zachycena. Na základě laboratorních vyšetření lze s největší pravděpodobností za vehikulum nákazy považovat tvarohovo-jablečnou žemlovku s bílkovým sněhem. Kontrolou stravovacího provozu byly shledány drobné závady, za které byla udělena sankce. Byla stanovena protiepidemická opatření zaměřena na plošnou dezinfekci ploch a předmětů, sanitární úklid stravovacího provozu, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 7 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění potvrzené případy bez obtíží Graf č. 8 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle kolektivu strávníci zaměstnanci počet exponovaných počet nemocných Graf č. 9 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) 1 1 Epidemie A v okrese Cheb v roce 17 dle klinických příznaků průjem zvracení nauzea bolesti břicha teplota zimnice bolesti kloubů a svalů klinické příznaky bolesti hlavy únava 6

7 Epidemie norovirové gastroenteritidy v okrese Cheb (A8) Ve dnech od do proběhla v lázeňském hotelu v okrese Cheb mimořádná epidemiologická situace hromadného výskytu GIT onemocnění. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 1. Celkem onemocnělo 4 osob (49 hostů a zaměstnanců) z 7 exponovaných osob (16 hostů a 11 zaměstnanců), attack rate činil 19,9 %. Onemocnělo 11 mužů a 43 žen. Nemocní byli ve věku 1-8 let, věkový průměr 66 let, modus 7 let (7x) a medián 71 let. Graf č. 11 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Dne byly dvě nemocné ženy vyšetřeny v interní ambulanci nemocnice v Chebu a podstoupily infuzní terapii bez hospitalizace. U žádného z klientů nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. Všichni nemocní popisovali stejný průběh onemocnění zvracení, průjmovité stolice, bez teplot podrobnosti viz graf č. 1. U všech nemocných onemocnění odeznělo do 48 hodin. Laboratorním vyšetřením 4 klinických vzorků byly v jednom případě prokázány noroviry. U dalších nemocných se nepodařilo zajistit odběr biologického materiálu k laboratornímu vyšetření. V lázeňském hotelu byl proveden státní zdravotní dozor odborem hygieny výživy a PBU a odborem hygieny obecné a komunální bez zjištění významnějších nedostatků. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebyly odebrány, neboť v době šetření již nebyly k dispozici. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo jednoznačně objasnit. V hygienicko-epidemiologickém režimu nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V lázeňském hotelu byla stanovena protiepidemická patření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 1 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A8 v okrese Cheb v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. 11 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Graf č. 1 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) hosté zaměstnanci Epidemie A8 v okrese Cheb v roce 17 dle kolektivu Epidemie A8 v okrese Cheb v roce 17 dle klinických příznaků 1 1 počet exponovaných počet nemocných klinické příznaky 7

8 Epidemie jiné gastroenteritidy v okrese Karlovy Vary (A9) Ve dnech od do proběhla v lázeňské léčebně v okrese Karlovy Vary mimořádná epidemiologická situace hromadného výskytu GIT onemocnění. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 13. Celkem onemocnělo 14 osob (14 dětí z 8 krajů ČR) ze 4 exponovaných osob (3 dětí a zaměstnanců), attack rate činil 31,1 %. Onemocnělo 9 mužů a žen. Nemocní byli ve věku 7-1 let, věkový průměr 1 let, modus 13 let (4x) a medián 1, let. Graf č. 14 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Vzhledem ke zdravotní anamnéze byla 1 dívka hospitalizována na dětském oddělení a 1 chlapec na infekčním oddělení z důvodu probíhajících protiepidemických opatření v lázeňské léčebně. U žádného z dětí nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. U všech 14 nemocných dominovalo zvracení podrobnosti viz graf č. 1. U všech nemocných onemocnění odeznělo do 4 hodin. Bakteriologickým vyšetřením výtěrů z rekta a virologickým vyšetřením 3 vzorků stolice nebyl prokázán původce nákazy. V lázeňské léčebně byl proveden státní zdravotní dozor odborem hygieny výživy a PBU a za zjištěné nedostatky byla uložena sankce. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebyly odebrány, neboť v době šetření již nebyly k dispozici. Státním zdravotním dozorem provedeným odborem hygieny dětí a mladistvých ani epidemiologickým šetřením odborem protiepidemickým nebyly zjištěny nedostatky v hygienicko-epidemiologickém režimu. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo jednoznačně objasnit. V lázeňském hotelu byla stanovena protiepidemická opatření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 13 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. 14 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle kolektivu Graf č. 1 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle klinických příznaků hosté zaměstnanci 1 1 počet exponovaných počet nemocných zvracení průjem teplota klinické příznaky 8

9 Epidemie jiné gastroenteritidy v okrese Karlovy Vary (A9) V období od do došlo u zaměstnanců poskytovatele lůžkové zdravotní péče k epidemickému výskytu GIT onemocnění. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 16 a dle exponovaného kolektivu graf č. 17. Z celkového počtu 398 exponovaných osob onemocnělo osob, attack rate 13,8 %, kteří dne konzumovali pokrmy. V 1 případech se jednalo o osoby konzumující pokrm č. 1 (Zapečené palačinky s krůtím masem, žampiony, brokolicí a mozzarellou) a ve 4 případech o osoby konzumující pokrm č. (Hovězí Saltimbocca, pepřová omáčka, opečené brambory). Z výpočtu relativního rizika vypnulo, že osoby konzumující pokrm č. 1 měly 14x vyšší pravděpodobnost, že onemocní, než osoby konzumující pokrm č.. Onemocnělo 13 mužů a 4 žen. Nemocní byli ve věku -71 let, věkový průměr 4 let, modus 9 let (4x) a medián 39 let. Z personálu stravovacího úseku nikdo neonemocněl, nikdo však nekonzumoval pokrm č. 1. Nikdo z pacientů neonemocněl ani nekonzumoval pokrm č. 1. U žádné nemocné osoby nedošlo ke komplikacím, nikdo nebyl hospitalizován ani nezemřel. Zdroj nákazy ani vehikulum se nepodařilo jednoznačně objasnit. Na základě klinického průběhu onemocnění (průjem, bolest břicha, rychlý ústup potíží viz graf č. 18) a 3 negativních bakteriologických vyšetření rektálních výtěrů nemocných lze usuzovat, že se jednalo o onemocnění virového původu. Vzorky stolice na virologické vyšetření se nepodařilo odebrat u žádného z nemocných. Vzorkování ve stravovací části neprokázalo žádnou patogenní mikroflóru. Kontrolou stravovacího provozu byly shledány drobné závady, za které byla udělena sankce. Byla stanovena protiepidemická opatření zaměřena na plošnou dezinfekci ploch a předmětů, sanitární úklid stravovacího provozu, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Závěrečná zpráva z epidemie publikována v Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 3-4/18, vydávaných Státním zdravotním ústavem Praha. Graf č. 16 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. 17 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle kolektivu Graf č. 18 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle klinických příznaků zaměstnanci Cheb zaměstnanci Karlovy Vary bolest břicha průjem nevolnost zvracení zvýšená teplota počet exponovaných počet nemocných klinické příznaky 9

10 Epidemie jiné gastroenteritidy v okrese Cheb (A9) V období od.1.17 do došlo v 1 lázeňském zařízení v okrese Cheb k epidemickému výskytu akutních gastrointestinálních obtíží u hostů i zaměstnanců lázeňského zařízení. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č. 19. Z celkového počtu 19 exponovaných osob (1 hostů a 99 zaměstnanců) onemocnělo 3 osob ( hostů a 1 zaměstnanců), attack rate 16, %. Onemocnělo 1 mužů a žen. Nemocní byli ve věku 1-84 let, věkový průměr 9 let, modus 84 let (4x) a medián 63 let. Graf č. znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. U všech 3 nemocných dominovalo zvracení a průjem podrobnosti viz graf č. 1. U všech nemocných po cca dnech onemocnění odeznělo. Zdravotní stav a průběh onemocnění nevyžadoval intenzivnější léčbu či zdravotní péči u nikoho z postižených. U žádného z hostů ani zaměstnanců nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. V rámci vyšetření bylo odebráno celkem vzorků klinického materiálu (3 výtěry z rekta na bakteriologické vyšetření a vzorky stolice na virologické vyšetření), všechny s negativním výsledkem. Původce nákazy se nepodařilo prokázat. Strava pro hosty i zaměstnance byla připravována přímo v lázeňském zařízení s odděleným podáváním. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebylo možné odebrat, jelikož v době šetření již nebyly k dispozici. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo objasnit. V hygienicko-epidemiologickém režimu nebyly pracovníky oddělení protiepidemického Cheb shledány žádné závažné nedostatky. Ani kontrolou ve stravovacím a ubytovacím provozu nebyly pracovníky oddělení hygieny výživy a PBU a pracovníkem oddělení hygieny obecné a komunální shledány žádné nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V lázeňském zařízení byla stanovena protiepidemická patření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. 19 Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle kolektivu Graf č. 1 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle klinických příznaků hosté 4 3 zaměstananci 1 1 počet exponovaných počet nemocných 1 průjem zvracení teplota klinické příznaky 1

11 Epidemie jiné gastroenteritidy v okrese Cheb (A9) Ve dnech od.1.17 do proběhla v lázeňském hotelu v okrese Cheb mimořádná epidemiologická situace hromadného výskytu GIT onemocnění. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č.. Celkem onemocnělo osob (17 hostů ze SRN a 3 zaměstnanci) ze 133 exponovaných osob (13 hostů a 3 zaměstnanců), attack rate činil 1, %. Onemocnělo 9 mužů a 11 žen. Nemocní byli ve věku -88 let, věkový průměr 64 let, modus 7 let (4x) a medián 73let. Graf č. 3 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Všechna onemocnění se obešla bez hospitalizace. U žádného z klientů nedošlo ke komplikacím, nikdo nezemřel. Všichni nemocní popisovali stejný průběh onemocnění bolesti břicha, zvracení, průjmovité stolice, bez teplot (podrobnosti viz graf č. 4). U všech nemocných onemocnění odeznělo do 4 hodin. Bakteriologickým vyšetřením 1 výtěrů z rekta nebyl prokázán původce nákazy. Vzorky stolice na virologické vyšetření se nepodařilo odebrat u žádného z nemocných. V lázeňském hotelu byl proveden státní zdravotní dozor odborem hygieny výživy a PBU a odborem hygieny obecné a komunální bez zjištění významnějších nedostatků. Vzorky jídel k laboratornímu vyšetření nebyly odebrány, neboť v době šetření již nebyly k dispozici. Zároveň byly odborem protiepidemickým v rámci epidemiologického šetření zjištěny nedostatky v hygienicko-epidemiologickém režimu, které byly provozovatelem okamžitě odstraněny. Sankce nebyly uloženy. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo jednoznačně objasnit. V lázeňském hotelu byla stanovena protiepidemická opatření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Graf č. Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. 3 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle kolektivu Graf č. 4 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie A9 v okrese Cheb v roce 17 dle klinických příznaků hosté 1 1 zaměstnanci 1 1 počet exponovaných počet nemocných průjem zvracení bolesti břicha klinické příznaky teplota 11

12 Epidemie kožního onemocnění v okrese Karlovy Vary (L1.) V průběhu III. turnusu (od do ) letního dětského tábora konaného v okrese Karlovy Vary, došlo v období od.8.17 do k epidemickému výskytu kožního onemocnění s klinickou diagnózou L1. Impetigo. Výskyt případů dle data onemocnění znázorňuje graf č.. Je však nutné uvést, že vysoký dne souvisí s provedeným jednorázovým screeningem u všech účastníků letního dětského tábora. Celkem onemocnělo 4 osob ( dětí a dospělí/praktikanti) z 8 exponovaných osob (71 dětí a 14 dospělí/praktikanti), attack rate činil 8, %. Onemocnělo 1 mužů a 14 žen. Nemocní byli ve věku 7-16 let, věkový průměr 11 let, modus 13 let (4x) a medián 11 let. Graf č. 6 znázorňuje přehled dle exponovaného kolektivu. Onemocněly děti ze všech šesti oddílů, které pobývaly ve 36 stanech. Nemocní byli bez teplot, pouze s kožními projevy onemocnění, a to pupínky vzhledu strženého puchýře, mokvání a krusty podrobnosti viz graf č. 7. V symptomatologii převládaly lokální léze bez projevů v obličeji. ezi predilekční místa patřila noha, ruka, břicho, hruď, případně vlasatá část hlavy. Diagnóza L1. Impetigo byla stanovena u případů onemocnění na základě klinických příznaků kožní lékařkou, u zbylých 19 případů bylo onemocnění uzavřeno na základě obdobných klinických příznaků a epidemiologické souvislosti. Nikdo z nemocných nebyl hospitalizován, u nikoho nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. V letním dětském táboře byl proveden státní zdravotní dozor odborem hygieny dětí a mladistvých a epidemiologické šetření odborem protiepidemickým. Sankce nebyly uloženy. Velký počet onemocnění u dětí byl způsoben s největší pravděpodobností velkým kolektivem v poměrně malých prostorech se sníženou úrovní hygieny a charakterem vlastního kolektivu. Zdroj nákazy se nepodařilo jednoznačně objasnit. Byla stanovena protiepidemická a organizační opatření, která se ukázala jako účinná, neboť nedošlo k dalšímu šíření nákazy. Závěrečná zpráva z epidemie publikována v Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie /18, vydávaných Státním zdravotním ústavem Praha. Graf č. Členění dle data onemocnění (absolutní čísla) 1 1 Epidemie L1. v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle data onemocnění datum onemocnění Graf č. 6 Členění dle exponovaného kolektivu (absolutní čísla) Epidemie L1. v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle kolektivu Graf č. 7 Členění dle klinických příznaků (absolutní čísla) Epidemie L1. v okrese Karlovy Vary v roce 17 dle klinických příznaků děti dospělí/praktikanti počet exponovaných počet nemocných 1 1 kožní projevy 1 léze kožní projevy léze kožní projevy 3 léze klinické příznaky teplota 1

13 Likvidace ohniska vysoce patogenní aviární influenzy subtyp A (HN8) Dne v 14:31 hodin bylo ředitelce odboru protiepidemického náměstkem pro IZS a operační řízení HZS KK oznámeno podezření na výskyt aviární influenzy ve dvou chovech v okrese Cheb, a to na farmách. Téhož dne v :1 hodin bylo HZS KK oznámeno potvrzení nákazy vysoce patogenní aviární influenzou. Dne proběhla koordinační schůzka zástupců HZS KK, PČR KK, KVS KK a KHS KK. Dne v 9: hodin proběhla koordinační schůzka s dotčenými starosty za účasti zástupců KVS KK, HZS KK, PČR KK, KHS KK a chovatele. V rámci jednání potvrdila ředitelka KVS KK, že se jedná o vysoce patogenní aviární influenzu subtyp A (HN8). Vysoce patogenní aviární influenza A (HN8) u drůbeže byla potvrzena na obou farmách v celkem 1 vzorcích, a to u kachen a brojlerů z jedné farmy a u kachen z druhé farmy. Téhož dne KVS KK nařídila mimořádná veterinární opatření, kde vymezila ochranné pásmo a pásmo dozoru a nařídila povinnosti obcím a chovatelům drůbeže i jiného ptactva. Utrácení obou chovů bylo zahájeno dne.3.17 v 6: hodin a ukončeno téhož dne v 3: hodin. K utracení cca 34 ks drůbeže na farmách vzdálených od sebe 13, km bylo třeba 17 hodin. Nařízená mimořádná veterinární opatření byla KVS KK zrušena dne KHS KK v místě zásahu popsala místo události, pořizovala seznam potenciálně ohrožených osob včetně epidemiologického šetření, informovala všechny potenciálně ohrožené osoby aviární influenzou včetně všech zasahujících osob o opatřeních k zajištění ochrany zdraví a o prvních příznacích možného onemocnění v souvislosti s výskytem infekčního onemocnění a poskytovaly informace médiím. Epidemiologickým šetřením v ohnisku nákazy dne.3.17 bylo zjištěno, že provoz obou farem zajišťuje 4 zaměstnanců chovatele, z nichž 9 se pohybovalo mezi drůbeží. Na základě epidemiologického šetření KHS KK ve spolupráci s lékařem pracovně-lékařské služby zajistila odběr vzorků klinického matriálů od zaměstnanců chovatele vzhledem k jejich klinickým příznakům chřipky. U obou nemocných byla v NRL pro chřipku a nechřipkové respirační virová onemocnění vyloučena metodou PCR chřipka A i B. Na vlastní likvidaci ohniska nákazy se podílelo 61 příslušníků HZS KK, zaměstnanci KVS KK, 4 zaměstnanci Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz Státní veterinární správy ČR a 9 zaměstnanců chovatele. KHS KK v součinnosti s HZS KK usměrňovala pracovníky obou farem a zaměstnance Pohotovostního střediska pro likvidaci nákaz Státní veterinární správy ČR. Zakázala vstup do ohniska nákazy jednomu příslušníku HZS KK pro klinické příznaky respiračního onemocnění. Následně řešila onemocnění u jednoho ze zasahujících příslušníků HZS KK. Nikdo z dalších zasahujících neonemocněl. Vzhledem k potvrzenému subtypu chřipky byla rizika pro zasahující mizivá, přesto byl zásah veden s nejvyšším stupněm ochrany dle Typové činnosti složek IZS při společném zásahu STČ 11//IZS Chřipka ptáků. Zdroj nákazy pro drůbež se KVS KK nepodařil přesně objasnit. S největší pravděpodobností bylo zdrojem nákazy volně žijící ptactvo. 3. Komentář ke sporadickým a rodinným výskytům vybraných nákaz 3.1. Alimentární nákazy Salmonelóza (A) hlášeno 76 případů, tj. 9,9 případu / 1 obyvatel KV: 99 onemocnění, tj. 8,4 případu / 1 obyvatel SO: 36 onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel CH: 141 onemocnění, tj. 13, případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu a dle charakteru výskytu znázorňuje tabulka č. 4. Celkem 64 případů bylo laboratorně potvrzeno a 1 onemocnění uzavřeno na základě klinických příznaků a epidemiologické souvislosti. V 9 případech šlo o koinfekci, a to 1x koinfekce SE s Clostridium difficile, x koinfekce SE s rotaviry, x koinfekce SE s adenoviry, 1x koinfekce SE s noroviry, 1x koinfekce Salmonella Typhimurium s Escherichia coli O6, 1x koinfekce Salmonella Typhimurium s Campylobacter jejuni a 1x koinfekce Salmonella Kentucky se Shigella sonnei. V 1 případě se jednalo o septickou aktivaci při močové infekci u onkologické pacientky (/1946), SE byla prokázána ve stolici i v hemokultuře. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 8 a 9. Z celkového počtu 76 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 6 případů, tj.,3 %. Ve případech došlo k úmrtí pacienta, a to u muže (1941) na následky infarktu myokardu (SE prokázána v rámci epidemie "DZR VONSOV") a u muže (197) na následky multiorgánového selhání (jednalo se o koinfekci SE s Clostridium difficile). U ostatních pacientů nenastaly komplikace. Celkem případů bylo importováno ze zahraničí, a to českým turistou (/9) a českou turistkou (/1978, jednalo se o koinfekci Salmonella Kentucky se Shigella sonnei) z Tuniska, českým turistou (/13) z aďarska a českými turisty (/9 a /9 - dvojčata) z Turecka. Dále byl 1 případ zavlečen z oravskoslezského kraje, a to z Ostravy českou turistkou (/1996). V souvislosti s hlášenými případy bylo vydáno 14 zvýšených zdravotnických dozorů (SO 1, CH 13) osobám v kontaktu s nemocným a vykonávající činnost epidemiologicky závažnou a 14 zvýšených zdravotnických dozorů (CH 14) nemocným potravinářům. 13

14 Tabulka č. 4 Rozdělení laboratorně potvrzených onemocnění salmonelózou dle sérotypů a dle charakteru výskytu rozdělení dle určených sérotypů laboratorně potvrzený sérotyp počet onemocnění Salmonella Enteritidis 6 81,9 Salmonella Typhimurium 19 6,9 Salmonella Stanley 1,4 Salmonella Weltevreden 1,4 Salmonella Apapa 1,4 Salmonella Java,7 Salmonella Kentucky 3 1,1 Salmonella Infantis 1,4 Salmonella Virchow 1,4 Salmonella Isaszeg, Salmonella Bareilly 8,9 Salmonella sp. 1,4 Salmonella sp.negativní (epid. souvislost v epidemii) % 1 4,3 celkem 76 1, charakter výskytu rozdělení dle charakteru výskytu počet výskytů počet onemocnění sporadický , rodinný 3 19, epidemický ,8 % Graf č. 8 Rozložení případů salmonelózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 9 Rozložení případů salmonelózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 49% Salmonelová sepse (A.1) hlášen 1 případ tj.,3 případu / 1 obyvatel CH: 1 sporadické onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o onemocnění u důchodce (1949). V anamnéze pacienta byly občasné závratě, opakované zvracení, vodnatý průjem a bez teplot. Pacient byl hospitalizován na interní JIP. U pacienta byla v hemokultuře i ve stolici laboratorně potvrzena SE. Jednalo se o polymorbidního pacienta se sníženou imunitou po transplantaci kostní dřeně (kardiak, CHOPN). Shigelóza (A3) hlášen 1 případ tj.,3 případu / 1 obyvatel CH: 1 sporadické onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o onemocnění u ženy (1978) t. č. na D. V anamnéze pacientky byla únava, bolesti břicha a hlavy, zimnice, teplota 38, C a častý vodnatý průjem. Jednalo se importované onemocnění českou turistkou z Tuniska, kde pacientka denně konzumovala krevety a k čištění zubů používala vodu z kohoutku. Onemocnění se obešlo bez komplikací, nehospitalizována. Jednalo se o koinfekci Shigella sonnei se Salmonella Kentucky 14

15 Kampylobakterióza (A4.) hlášeno 1 případů, tj. 173,4 případu / 1 obyvatel KV: 173 onemocnění, tj. 149,3 případu / 1 obyvatel SO: 141 onemocnění, tj. 18, případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 18,9 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu a dle charakteru výskytu znázorňuje tabulka č.. Všech 1 případů bylo laboratorně potvrzeno. V případech šlo o koinfekci, a to 1x koinfekce Campylobacter jejuni se Salmonella Typhimurium, 1x koinfekce Campylobacter jejuni s noroviry, x koinfekce Campylobacter jejuni s rotaviry a 1x koinfekce Campylobacter jejuni se Streptococcus salivarius (G). Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 3 a 31. Z celkového počtu 1 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 64 případů, tj. 1,4 %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. Celkem 4 případy byly importovány ze zahraničí, a to českou turistkou (/1947) z Filipín, českou turistkou (/1) z Itálie, českým turistou (/196) z aďarska a českým turistou (/1988) z řeckého Rhodosu. V souvislosti s hlášenými případy bylo vydáno 13 zvýšených zdravotnických dozorů (KV 1, SO 3, CH 9) osobám v kontaktu s nemocným a vykonávající činnost epidemiologicky závažnou a 16 zvýšených zdravotnických dozorů (KV 1, SO, CH 13) nemocným potravinářům. Tabulka č. Rozdělení lab. potvrzených onemocnění kampylobakteriózou dle sérotypů a dle charakteru výskytu rozdělení dle určených sérotypů laboratorně potvrzený sérotyp počet onemocnění % charakter výskytu rozdělení dle charakteru výskytu počet výskytů počet onemocnění Campylobacter jejuni 489 9, sporadický ,4 Campylobacter coli 4,3 rodinný 4 8 1,6 % Campylobacter spp. 4,8 celkem 1 1, epidemický, Graf č. 3 Rozložení případů kampylobakteriózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 31 Rozložení případů kampylobakteriózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 1% Jiné střevní infekce: Bakteriální (A4) hlášeno 4 případů, tj. 8, případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 6. Tabulka č. 6 Distribuce infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) potvrzené infekční agens % Escherichia coli 1 8,6 Clostridium difficile 89,8 Yersinia enterocolitica 4 1,6 celkem 4 1, 1

16 Escherichia coli hlášeno 1 případů, tj. 7,1 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj.,6 případu / 1 obyvatel SO: 4 onemocnění, tj. 4, případu / 1 obyvatel CH: 14 onemocnění, tj. 1, případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu znázorňuje tabulka č. 7 a graf č. 3. Ve případech šlo o koinfekci, a to 1x koinfekce Escherichia coli O6 se Salmonella Typhimurium a 1x koinfekce Escherichia coli O1 s rotaviry. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 33 a 34. Z celkového počtu 1 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci případů, tj. 9, %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Tabulka č. 7 Distribuce lab. potvrzených sérotypů Escherichia coli v Karl. kraji v roce 17 (abs. čísla) potvrzený sérotyp počet Escherichia coli případů % O6 1 4,8 O6 1 4,8 O 4 19, O86 1 4,8 O111 9, O ,8 O1 9, O16 9, O17 1 4,8 O18 1 4,8 O1 1 4,8 EPEC 1 4,8 netypováno 3 14,3 celkem 1 1, Graf č. 3 Distribuce laboratorně potvrzených sérotypů Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 17 dle původce EPEC % O1 % O18 % O17 % O16 9% netyp. 14% O1 9% O6 % O6 % O119 % O111 9% O 19% O86 % Graf č. 33 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 34 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 48% Clostridium difficile hlášeno případů, tj. 74,1 případu / 1 obyvatel KV: 6 onemocnění, tj. 6,1 případu / 1 obyvatel, z toho 3x exitus letalis v souvislosti s infekcí SO: 13 onemocnění, tj. 137,8 případu / 1 obyvatel, z toho 1x exitus letalis v souvislosti s infekcí CH: 3 onemocnění, tj. 34,8 případu / 1 obyvatel, z toho x exitus letalis v souvislosti s infekcí Laboratorně byl v 19 případech potvrzen antigen Clostridium difficile. Z celkového počtu nahlášených bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile, byla laboratorně potvrzena produkce toxinu v 178 případech, tj. v 8,9 %, z toho ve 4 případech hypertoxigenní kmen 7. Distribuci jednotlivých případů dle produkce toxinu zachycuje tabulka č. 8. V případech šlo o koinfekci, a to 1x koinfekce Clostridium difficile se Salmonella Enteritidis a 1x Clostridium difficile se Streptococcus pneumoniae (J17). V anamnéze 177 nemocných osob bylo zjištěno 16

17 předchozí užívání ATB (viz graf č. 3). Hospitalizaci si vyžádalo 18 onemocnění, tj. 81,8 %, a to zejména na interních odděleních (68 pacientů) a 33 pacientů v intenzivní péči (ARO 1, JIP, NIP 1). Celkem 3 osob onemocnělo v zařízení sociálních služeb. V 1 případech byla nákaza získána v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. V souvislosti s touto infekcí bylo zaznamenáno 17 úmrtí, a to u mužů (197, 198, 199, 1938, 1946) a 1 žen (194, 197, 199, 193, 1936, 1939, 194, 1941, 1948, 19, 1961, 196). Příčinou smrti bylo 1x multiorgánové selhání, 3x srdeční selhání, 1x jaterní selhání a 3x se příčinu smrti nepodařilo zjistit. U zemřelých pacientů se jednalo o infekci spojenou se zdravotní péčí, u 1 pacienta o koinfekci Clostridium difficile se Salmonella Enteritidis a u 1 pacienta o klostridiovou reinfekci. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 36 a 37. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Tabulka č. 8 Distribuce případů dle produkce toxinů u Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 17 produkce toxinu u Clostridium difficile počet případů toxin pozitivní 3 1,4 toxin A pozitivní, toxin B pozitivní 3 13,6 toxin A/B pozitivní 14 6,9 toxin negativní 37 16,8 toxin nevyšetřen,3 Celkem 1, % Graf č. 3 Předchozí užívání ATB v anamnéze pacientů s bakteriální střevní infekcí způsobenou Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 17 dle ATB v anamnéze ne % ano 8% Graf č. 36 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostidium difficile dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 37 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 6% 44% Yersinia enterocolitica hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu / 1 obyvatel KV: onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o 4 sporadická onemocnění, a to u 4 chlapců, z toho 1 ve věkové skupině -4 let, 1 ve věkové skupině -14 let a ve věkové skupině 1-4 let. Z celkového počtu 4 onemocnění si vyžádaly hospitalizaci 3 případy, tj. 7, %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. 17

18 Virové (A8) hlášeno 38 případů, tj. 19,6 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících virové střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 9. Tabulka č. 9 Distribuce infekčních agens způsobujících virové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) potvrzené infekční agens počet případů rotaviry 19 6,9 adenoviry 7 14,8 noroviry 19 8,3 celkem 38 1, % rotaviry hlášeno 19 případů, tj. 73,7 případu / 1 obyvatel KV: 7 onemocnění, tj. 64,7 případu / 1 obyvatel SO: 117 onemocnění, tj. 131,1 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 9,4 případu / 1 obyvatel V 33 případech šlo o koinfekci, a to x koinfekce rotaviry se SE, x koinfekce rotaviry s Campylobacter jejuni, 1x koinfekce rotaviry s Escherichia coli O1, 16x koinfekce rotaviry s noroviry, 9x koinfekce rotaviry s adenoviry a 3x koinfekce rotaviry s adenoviry i noroviry. V 184 případech se jednalo o sporadická onemocnění, 7 onemocnění spadala do 1 rodinných výskytů a 8 případů mělo souvislost s poskytováním zdravotní péče. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 38 a 39. Z celkového počtu 19 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 194 případů, tj. 88,6 %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. U 196 nemocných dětí narozených od roku 7, kdy bylo zahájeno očkování proti rotavitovým infekcím, byla pozitivní očkovací anamnéza v předchorobí zjištěna u 3 dětí, a to u dívky (1) bez kolektivu a chlapců (1, 16) bez kolektivu, obě děti nar. 1 očkovány dvěma dávkami ROTARIXu a dítě nar. 16 třemi dávkami ROTATEQu. U zbylých 193 dětí byla očkovací anamnéza negativní. Celkem 3 nemocných nebylo očkováno vzhledem k věku. V 1 případě se jednalo o importované onemocnění ze zahraničí, a to českým turistou (/11) z Turecka. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Graf č. 38 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 39 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Rotavirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 43% 7% adenoviry hlášeno 7 případů, tj. 19, případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj. 19,8 případu / 1 obyvatel SO: 18 onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel V 1 případech šlo o koinfekci, a to x koinfekce adenoviry se SE, 9x koinfekce adenoviry s rotaviry, 1x koinfekce adenoviry s noroviry a 3x koinfekce adenoviry s rotaviry i noroviry. Ve všech 7 případech se jednalo o sporadická 18

19 onemocnění. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 4 a 41. Z celkového počtu 7 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 44 případů, tj. 77, %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Graf č. 4 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených adenoviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 41 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených adenoviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Adenovirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Adenovirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 44% 6% noroviry hlášeno 19 případů, tj. 36,7 případu / 1 obyvatel KV: 9 onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel SO: 3 onemocnění, tj.,8 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 6,1 případu / 1 obyvatel V případech šlo o koinfekci, a to 1x koinfekce noroviry se SE, 1x koinfekce noroviry s Campylobacter jejuni, 16x koinfekce noroviry s rotaviry, 1x koinfekce noroviry s rotaviry a 3x koinfekce noroviry s rotaviry i adenoviry. V 48 případech se jednalo o sporadická onemocnění, 7 případů spadalo do 1 rodinného výskytu a 4 případů spadalo do epidemického výskytu ROLKA. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 4 a 43. Z celkového počtu 19 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 43 případů, tj. 39,4 %. U žádného z pacientů nenastaly komplikace, nikdo nezemřel. V souvislosti s hlášenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Graf č. 4 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených noroviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Norovirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku 4 Graf č. 43 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených noroviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Norovirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 39% Jiná gastroenteritida (A9) hlášeno 16 případů, tj. 4,4 případu / 1 obyvatel KV: 69 onemocnění, tj. 9, případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj. 9,9 případu / 1 obyvatel Celkem 14 případů spadalo do 4 epidemických výskytů, a to 3 případů do epidemie PACIFIK, případů do epidemie BAJKAL, 14 případů do epidemie LL ANES a případů do epidemie PALACINKA. Podrobnosti viz výše v komentáři k epidemickým výskytům. Dále byly hlášeny sporadické případy u chlapce (1) bez kolektivu a chlapce (13) Š, u kterých se původce onemocnění se nepodařilo prokázat. 19

20 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 44 a 4. Graf č. 44 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 4, Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 17 (relativní čísla) 3, 3,,, 1, 1,,, A A4. A4 A8 A3 A A9 Graf č. 4 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel), Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 17 (relativní čísla), 1, 1,, A A4. A4 A8 A3 A A9, Karlovy Vary Sokolov Cheb 3.. Nákazy očkovacího schématu Pertussis (A37) hlášeno 8 případů, tj. 9,4 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj. 1,9 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 13,4 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V 19 případech se jednalo o sporadická onemocnění, 7 onemocnění spadalo do 3 rodinných výskytů a onemocnění měla souvislost na pracovišti. Věkové rozložení případů, členění dle pohlaví a očkovací anamnézy uvádí graf č. 46, 47 a 48. V anamnéze všech pacientů byl protrahovaný záchvatovitý kašel. Ve všech 8 případech byla diagnóza potvrzena sérologicky.

21 Graf č. 46 Rozložení případů pertussis dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 47 Rozložení případů pertussis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 43% Graf č. 48 Rozložení případů pertussis dle očkovací anamnézy v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 17 očkování proti pertusi v anamnéze nezjištěno 3% ano 47% ne 1% Parapertussis (A37.1) hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Onemocněl chlapec ZŠ (9). V anamnéze nemocného protrahovaný záchvatovitý kašel, onemocnění proběhlo bez komplikací. Jednalo se o sérologicky potvrzené onemocnění. Nemocný řádně očkován proti pertussis. Varicella (B1.9) hlášeno 791 případů, tj. 66,4 případu / 1 obyvatel KV: 346 onemocnění, tj. 98,6 případu / 1 obyvatel SO: 194 onemocnění, tj. 17,3 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 73,3 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 49 a. Všechna onemocnění proběhla bez komplikací. V 39 případech se jednalo o sporadická onemocnění, 13 případů spadalo do 49 rodinných výskytů a 93 případů mělo souvislost v předškolním či školním kolektivu. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti varicelle. Nemocnost v jednotlivých měsících roku je zřetelná z grafu č. 1. Graf č. 49 Varicella rozložení případů dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. Varicella rozložení případů dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Varicella v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 4%

22 nemocnost / 1 ob. Graf č. 1 Varicella nemocnost v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 6,, 4, 3,, 1,, Varicella - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle jednotlivých měsíců (relativní čísla) orbilli (B) nebyly v Karlovarském kraji v roce 17 hlášeny Rubeola (B6) nebyla v Karlovarském kraji v roce 17 hlášena Parotitis (B6) hlášeno 1 případů, tj.,1 případy / 1 obyvatel KV: onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel SO: 3 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 7,6 případu / 1 obyvatel Ve všech 1 případech se jednalo o sporadická onemocnění. V anamnéze všech pacientů bylo zduření příušních žláz. U žádného z nemocných nenastaly komplikace. Věkové rozložení případů, členění dle pohlaví a očkovací anamnézy uvádí graf č., 3 a 4. V případech byla diagnóza potvrzena sérologicky, v 1 případě metodou PCR a v 9 případech se jednalo o možný případ onemocnění stanovený na základě klinických příznaků, bez laboratorního potvrzení diagnózy. Graf č. Rozložení případů parotitis dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 3 Rozložení případů parotitis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 67% Graf č. 4 Rozložení případů parotitis dle očkovací anamnézy v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 17 očkování proti parotitis v anamnéze nezjištěno % ne 13% ano 67%

23 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. a 6. Graf č. Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v roce 17 (relativní čísla),, 1, 1,,, A37 B B6 B6 Graf č. 6 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 17 (relativní čísla) 16, 14, 1, 1, 8, 6, 4,,, K.Vary Sokolov Cheb A37 B B6 B Virové hepatitidy Virová hepatitida typu A (B1) hlášeno případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj.,6 případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Ve případech se jednalo o sporadická onemocnění, případy spadaly do 1 rodinného výskytu a 1 případ byl zaznamenán u muže, který prováděl zednické práce v bydlišti nemocného VHA a používal společnou toaletu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 7 a 8. Celkem u 4 pacientů byla zaznamenána ikterická forma onemocnění a u 1 pacienta forma anikterická. Jeden případ onemocnění byl aktivně vyhledán v rámci lékařského dohledu. Všichni pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. V předchorobí žádný z nemocných nebyl očkován proti VHA. ádné z onemocnění nebylo importováno ze zahraničí. V rámci protiepidemických opatření bylo vydáno celkem 3 rozhodnutí, z toho 9 lékařských dohledů (KV 8, CH 1), zvýšené zdravotnické dozory (CH) a 1 rozhodnutí stanovujících protiepidemická opatření v kolektivu (CH). 3

24 Graf č. 7 Rozložení případů VHA dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) VHA v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 8 Rozložení případů VHA dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) VHA v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 8% Akutní virová hepatitida typu B (B16.9) hlášeny případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněli muži ve věkové skupině -64 let. U 1 pacienta proběhlo onemocnění jako ikterická forma a u 1 pacienta jako forma inaparentní. Jeden pacient byl izolován na infekčním oddělení a 1 pacient ve vězeňské nemocnici v Brně. Obě onemocnění byla potvrzena sérologicky. Oba pacienti negovali rizikové chování. U obou nemocných negativní očkovací anamnéza. V souvislosti s hlášenými případy akutní VHB nebyla vydána žádná rozhodnutí o lékařském dohledu. Akutní virová hepatitida typu C (B17.1) hlášeno 6 případů, tj., případu /1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3, případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocnělo 6 mužů. Věkové rozložení případů uvádí graf č. 9. U 4 pacientů proběhlo onemocnění jako ikterická forma a u pacientů jako forma anikterická. Celkem pacienti byli izolováni na infekčním oddělení, 3 pacienti ve vězeňské nemocnici v Brně a 1 nemocný neizolován. V anamnéze 3 pacientů byl abusus i. v. drog, u 1 pacienta rizikový sexuální kontakt, u 1 pacienta společné používání hygienických potřeb a u 1 pacienta rizikové chování negativní. Ve všech případech byla sérologicky potvrzena hladina anti-hcv protilátek v krvi. V souvislosti s hlášenými případy akutní VHC bylo vydáno 9 rozhodnutí o lékařském dohledu osobám v kontaktu s nemocným. Graf č. 9 Rozložení případů akutní VHC dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Akutní VHC v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Virová hepatitida typu E (B17.) hlášeno 7 případů, tj.,4 případu /1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3, případu / 1 obyvatel SO: 3 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 6 a 61. Celkem u 1 pacienta byla zaznamenána ikterická forma onemocnění a u 6 pacientů forma anikterická. Celkem 4 pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení a ostatní 3 pacienti neizolováni. Sérologicky bylo potvrzeno 6 případů onemocnění a 1 případ potvrzen sérologicky i metodou PCR. Jeden 4

25 případ byl importován z Indie, kde byl Čech na pracovním pobytu. V anamnéze pacientů konzumace rizikových vepřových produktů, u ostatních pacientů konzumace rizikových produktů negována. V souvislosti s hlášenými případy VHE nebyla vydána žádná rozhodnutí o lékařském dohledu ani zvýšeném zdravotnickém dozoru. Graf č. 6 Rozložení případů VHE dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) VHE v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 61 Rozložení případů VHE dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) VHE v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 71% Chronická virová hepatitida typu B (B18.1) hlášeno případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Ve 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění a onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 6 a 63. U všech pacientů proběhlo onemocnění jako forma inaparentní. Nikdo z nemocných nebyl izolován na infekčním oddělení. Celkem 4 onemocnění byla potvrzena sérologicky a u 1 rodinného případu diagnóza uzavřena bez laboratorního vyšetření (PLD uzavřel dg. jako perinatální nákazu). Všichni pacienti negovali rizikové chování. U 4 nemocných negativní očkovací anamnéza, 1 žena údajně očkována v dětství v oldávii. V souvislosti s hlášenými případy chronické VHB nebyla vydána žádná rozhodnutí o lékařském dohledu. Graf č. 6 Rozložení případů chronické VHB dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Chronická VHB v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 63 Rozložení případů chronické VHB dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Chronická VHB v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 4 3 % % Chronická virová hepatitida typu C (B18.) hlášeno 77 případů, tj.,9 případu / 1 obyvatel KV: onemocnění, tj. 43,1 případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj. 4,6 případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj.,4 případu / 1 obyvatel V 7 případech se jednalo o sporadická onemocnění a onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 64 a 6. U 1 pacienta proběhlo onemocnění jako forma ikterická, u 1 pacientů jako forma anikterická a u 64 pacientů jako forma inaparentní. Celkem 11 pacientů bylo izolováno na infekčním oddělení, 44 pacientů ve vězeňské nemocnici v Brně a pacientů neizolováno. Celkem 6 onemocnění bylo potvrzeno sérologicky, 3 onemocnění metodou PCR a 14 onemocnění sérologicky i metodou PCR. U 1 nemocného

26 nemocnost / 1 ob. prokázán genotyp 1a, u 4 nemocných genotyp 1b a u 3 nemocných genotyp 3a. U nezaměstnaného muže (1968) exitus letalis v důsledku multiorgánové selhání. V anamnéze 6 nemocných abusus i. v. drog, u nemocných rizikový sexuální kontakt a 1 nemocných rizikové chování negovalo. V souvislosti s hlášenými případy chronické VHC nebyla vydána žádná rozhodnutí o lékařském dohledu. Graf č. 64 Rozložení případů chronické VHC dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 6 Rozložení případů chronické VHC dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 7% Nemocnost dle typu virové hepatitidy v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 66. Graf č. 66 Virové hepatitidy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) Virové hepatitidy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (relativní čísla), 4, 4, 3, 3,,, 1, 1,,, VHA akut.vhb akut.vhc VHE chron.vhb chron.vhc typ virové hepatitidy K. Vary Sokolov Cheb 3.4. Onemocnění CNS eningokoková meningitida (A39.) hlášeny případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněli chlapci (1, 16). V anamnéze mladšího chlapce od chřipkové potíže, teplota 39 o C a rýma, pro které téhož dne dopoledne vyšetřen PLDD, kterým zjištěno vyšší CRP, dne..17 dopoledne vyšetřen PLDD pro zhoršující se zdravotní stav a počínající petechie na obou pažích, PLDD okamžitě volána ZZS, kterou nasazena ATB a převezen na dětskou kliniku FN Plzeň. V anamnéze staršího chlapce ve večerních hodinách.7.17 únava, nechutenství, teplota 37,8 C, bolest hlavy, v 3: hodin zvracení, dne v 3: hodin křeče, pro kóma přivolána ZZS, nasazena ATB a v :1 hodin letecky přepraven na JIP dětské kliniky FN Plzeň. U mladšího chlapce v likvoru prokázána Neisseria meningitidis sk. C a u staršího chlapce v likvoru, ve výtěru z krku a tracheálního aspirátu potvrzena Neisseria meningitidis, skupina 6

27 neurčena. U mladšího chlapce riziková anamnéza negativní a u staršího chlapce zvýšená fyzická zátěž (celodenní jízda na kole). V rodině mladšího chlapce u dalších třech osob respirační infekt (vyšetřením výtěrů z nosu a krku nebyla u žádného z kontaktů zachycena Neisseria meningitidis). Rodinní příslušníci obou nemocných chlapců profylakticky zajištěni ATB. Oba chlapci v předchorobí neočkováni proti meningokokové infekci. Streptokoková septikémie (A4) hlášeno případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel KV: onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 67 a 68. V anamnéze všech nemocných dušnost a postupné zhoršování zdravotního stavu, u pacientů teplota. Všichni nemocní hospitalizováni, z toho 1 pacient na ARO a pacienti na JIP. U 4 pacientů se jednalo o IPO. V hemokultuře laboratorně potvrzen 4x Streptococcus pneumoniae (z toho 1x Streptococcus pneumoniae prokázán i v abscesu kůže levého ramene a 1x prokázán i močový antigen Streptococcus pneumoniae) a 1x Streptococcus pyogenes. U 1 pacienta prokázán Streptococcus pneumoniae sérotyp 3. Očkovací anamnéza proti pneumokokovým onemocněním u 3 nemocných negativní a u 1 pacienta se nepodařila zjistit. Případy onemocnění s potvrzeným nálezem Streptococcus pneumoniae jsou zahrnuty v grafu č. 17. Graf č. 67 Rozložení případů Streptokokové septikémie dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 68 Rozložení případů Streptokokové septikémie dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Streptokokové septikémie v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Streptokokové septikémie v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 4% Klíšťová encefalitida (A84.1) hlášeno 7 případů, tj. 9,1 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj. 1,4 případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: 13 onemocnění, tj. 14, případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 69 a 7. U všech nemocných projevy meningeálního dráždění. Všechna onemocnění byla sérologicky potvrzena z krve a 1 případů i z likvoru. V případech si onemocnění vyžádalo hospitalizaci, z toho 4x na JIP. V anamnéze 17 nemocných přisátí klíštěte (tj. 63, %), u 3 pacientů poštípání hmyzem, u 1 pacienta odstraňování klíšťat kočkám, u 1 pacienta procházky se psem v lese, u 1 pacienta nález klíštěte v posteli a 4 pacienti si nebyli vědomi přisátí klíštěte. Všichni nemocní negovali konzumaci rizikových potravin, a to nepasterizovaného mléka či výrobků z něj. K nákaze došlo u pacientů v Karlovarském kraji, u 1 pacienta v Jihočeském kraji a u 1 pacienta v Ústeckém/Libereckém kraji. Jeden z pacientů byl v předchorobí očkován proti klíšťové encefalitidě, ale nebyly dodrženy termíny očkování dle pokynů výrobce vakcíny. Nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání do EPIDATu prezentuje graf č. 71 a místní rozložení případů dle udávané lokality pohybu nemocných osob mapa č. 1 v příloze. 7

28 nemocnost / 1 ob. Graf č. 69 Rozložení případů Klíšťové encefalitidy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 7 Rozložení případů Klíšťové encefalitidy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % % Graf č. 71 Klíšťová encefalitida nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) KE - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) 14, 1, 1, 8, 6, 4,,, KV SO CH měsíc vykázání Enterovirová meningitida (A87.) hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj.,6 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněli 4 muži. Věkové rozložení uvádí graf č. 7. V anamnéze všech nemocných meningeální dráždění a teplota. U všech nemocných v likvoru metodou PCR prokázány enteroviry. Ve všech 4 případech si onemocnění vyžádalo hospitalizaci, z toho x na JIP. V anamnéze 1 pacienta v předchorobí pobyt v Itálii. Graf č. 7 Rozložení případů Enterovirové meningitidy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) 3 Enterovirová meningitida v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku

29 nemocnost / 1 ob. Bakteriální meningitida (G) hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel SO: 3 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněly 4 ženy. Věkové rozložení uvádí graf č. 73. V anamnéze všech nemocných meningeální dráždění. Všichni nemocní hospitalizováni, z toho 3 pacienti na JIP. U 3 pacientů se jednalo o IPO. V likvoru laboratorně potvrzen 3x Streptococcus pneumoniae (z toho 1x prokázán i močový antigen Streptococcus pneumoniae) a 1x Streptococcus salivarius (při příjmu průjmy a zvracení potvrzen Campylobacter jejuni). U Očkovací anamnéza proti pneumokokovým onemocněním u 3 nemocných negativní. Případy onemocnění s potvrzeným nálezem Streptococcus pneumoniae jsou zahrnuty v grafu č. 17. Graf č. 73 Rozložení případů Bakteriální meningitidy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) 3 Bakteriální meningitida v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Nemocnost dle jednotlivých onemocnění CNS v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 74. Graf č. 74 Onemocnění CNS nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a jednotlivých okresů (relativní čísla) Onemocnění CNS - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) 16, 14, 1, 1, 8, 6, 4,,, A39. A4 A84.1 A87. G diagnóza K.Vary Sokolov Cheb 3.. Antropozoonózy Tularémie (A1) hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Onemocněl muž (1963). V anamnéze bolestivá rezistence třísla, teplota přes 39 C, na USG pravého třísla obraz lymfadenopatie. PLD odeslán k vyšetření do infekční ambulance Karlovy Vary, kde pomalou aglutinací prokázán pozitivní titr protilátek Francisella tularensis. Na základě klinických příznaků dg. uzavřena jako ulceroglandulární forma. V anamnéze chov koček, psa a agamy. Konzumaci zvěřiny a králíka negoval. V anamnéze pobyty v přírodě a koupání v přírodním koupališti Bílá voda. 9

30 Listeriová meningitida (A3.1) hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel Jednalo se o onemocnění u ženy (1938). V anamnéze pacientky toxonutritivní cirhóza. Přijata na interní oddělení pro progredující poruchu vědomí a pro probíhající Listeriovou meningitis přeložena na interní JIP. Následně kóma při hyperamonémii a progrese ascitu. V hemokultuře i likvoru laboratorně prokázána Listeria monocytogenes. Vzhledem k zdravotnímu stavu pacientky nebylo možné provést podrobnější epidemiologické šetření. Lymeská borelióza (A69.) hlášeno 69 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 9 onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel SO: 31 onemocnění, tj. 34,7 případu / 1 obyvatel CH: 9 onemocnění, tj. 9,8 případu / 1 obyvatel V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 69 případů, z nichž bylo laboratorně potvrzeno, tj. 7,4 %. Zbylých 17 onemocnění bylo uzavřeno na základě klinických příznaků (erythema migrans). V anamnéze nemocných dominovalo erythema migrans, a to u 1 nemocných (tj. 73,9 %), neurologické potíže zaznamenány u pacientů (paréza nervus facialis), kloubní potíže zaznamenány u nemocných, jiné příznaky u pacientů (lymfocytom a lymfadenopatie) a u 1 nemocných příznaky smíšené (z toho u 11 pacientů s erythema migrans). Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 7 a 76. V přenosu nákazy dominovalo přisátí klíštěte, což znázorňuje graf č. 77. K nákaze došlo u 64 pacientů v Karlovarském kraji, u 1 pacienta v Plzeňském kraji, u 1 pacienta v Jihočeském kraji, u 1 pacienta v Ústeckém kraji, u 1 pacienta v Libereckém kraji a u 1 pacienta v oravskoslezském kraji. Nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání do EPIDATu prezentuje graf č. 78 a místní rozložení případů dle udávané lokality pohybu nemocných osob mapa č. v příloze. Graf č. 7 Rozložení případů Lymeské borreliózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) LB v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 76 Rozložení případů Lymeské borreliózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) LB v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % % Graf č. 77 Rozložení případů Lymeské borreliózy dle vektoru v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) LB v Karlovarském kraji v roce 17 dle udaného vektoru vektor 3

31 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. Graf č. 78 Lymeská borrelióza nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) LB - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) 18, 16, 14, 1, 1, 8, 6, 4,,, KV SO CH měsíc vykázání alárie (B) hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 případů CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Onemocněl muž (1987) původem z Ghany, žijící v ČR 7 měsíců. V anamnéze tříměsíční pobyt v Ghaně jako dobrovolník v mezinárodní organizaci. Klinicky v anamnéze horečka, třesavka, zimnice, pocení a mírný dráždivý kašel. Vyšetřen na interním oddělení a nasazena infuzní terapie. Přeložen na Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, kde při příjmu ikterus sklér i patra, laboratorně vysoké CRP, zvýšené hodnoty jaterních testů a pozitivní test na Plasmodium falciparum. Zahájena terapie. alarická plazmódia v krevních nátěrech již nedetekovatelná. Antimalarika v předchorobí neužíval. Nemocnost dle jednotlivých antropozoonóz v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 79. Graf č. 79 Antropozoonózy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a jednotlivých okresů (relativní čísla) 4, 3, Antropozoonózy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) 3,,, 1, 1,,, A1 A3.1 A69. B diagnóza K.Vary Sokolov Cheb 31

32 3.6. Parazitární a mykotické nákazy Dermatofytóza (B3) hlášeny případy, tj.,7 případu / 1 případů CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněl muž (196) a žena (). Toxoplazmóza (B8) hlášeny případy, tj.,7 případu / 1 případů KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněl muž (1987) a žena (1988). U obou pacientů proběhlo onemocnění jako uzlinová forma. U obou pacientů diagnóza potvrzena sérologicky. V anamnéze obou nemocných byl kontakt s kočkami. Konzumace syrového masa oběma nemocnými negována. Obě onemocnění se obešla bez hospitalizace. Enterobiasis (B8) hlášeno případů, tj. 7,4 případu / 1 obyvatel KV: 18 onemocnění, tj. 1, případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadických onemocnění a případy spadaly do 1 rodinného výskytu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 8 a 81. V 1 případech laboratorně potvrzen Enterobius vermicularis a v 1 případech diagnóza uzavřena na základě klinické anamnézy. Graf č. 8 Rozložení případů Enterobiasis dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Enterobiasis v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 81 Rozložení případů Enterobiasis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Eneterobiasis v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 41% Scabies (B86) hlášeno 87 případů, tj. 9,3 případu / 1 obyvatel KV: 36 onemocnění, tj. 31,1 případu / 1 obyvatel SO: 9 onemocnění, tj. 3, případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj. 4, případu / 1 obyvatel Jednalo se o 4 sporadických případů, 3 případů spadalo do 1 rodinných výskytů a 3 případy měly souvislost na pracovišti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 8 a 83. Graf č. 8 Rozložení případů Scabies dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Scabies v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 83 Rozložení případů Scabies dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Scabies v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 1% 3

33 nemocnost / 1 ob. Nemocnost dle jednotlivých parazitárních a mykotických nákaz v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 84. Graf č. 84 Parazitární a mykotické nákazy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a jednotlivých okresů (relativní čísla) 3, 3, Parazitární a mykotické nákazy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a dle jednotlivých okresů (relativní čísla),, 1, 1, K.Vary Sokolov Cheb,, B3 B8 B8 B86 diagnóza 3.7. Jiné nákazy Scarlatina (A38) hlášeno 8 případů, tj. 8,6 případu / 1 obyvatel KV: 41 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: onemocnění, tj.,4 případu / 1 obyvatel CH: 4 onemocnění, tj. 6,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 79 sporadických případů a 6 případů spadalo do 3 rodinných výskytů. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 8 a 86. Graf č. 8 Rozložení případů Scarlatiny dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Scarlatina v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 86 Rozložení případů Scarlatiny dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Scarlatina v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 4% Erysipelas (A46) hlášeno případů, tj. 8,4 případu / 1 obyvatel KV: onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel SO: 18 onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 87 a

34 Graf č. 87 Rozložení případů Erysipelas dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Erysipelas v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 88 Rozložení případů Erysipelas dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Erysipelas v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 64% Legionářská nemoc (A48.1) hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj.,6 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 89 a 9. V anamnéze 1 pacienta, závratě, hyposaturace, zahlenění, na RTG plic bronchopneumonie s následným rozvojem sepse. V anamnéze dalšího pacienta zimnice, třesavka, slabost, bolesti hlavy, teploty až 4 C, bolesti kloubů (zejména kyčlí a kolen), kašel. U dalšího pacienta vertigo, teplota 39,8 C, suchý dráždivý kašel, bolest hlavy, na RTG plic bronchopneumonie. U posledního pacienta suchý dráždivý kašel, únava, teploty až 39,7 C. Všichni pacienti hospitalizováni, z toho dva nemocní na JIP. U 1 pacienta prokázána kultivačně Legionella pneumophila sg., ST 69 a u 3 pacientů prokázán močový antigen Legionella pneumophila (Binax NOW R Legionella TEST). V 1 případě (/199) exitus letalis na srdeční a respirační selhání (v anamnéze extirpace nezhoubného novotvaru na Neurochirurgické klinice FN Plzeň). V 1 případě (/966) se jednalo o importované onemocnění z Egypta z hotelu v Hurghadě. V rámci státního zdravotního dozoru v souvislosti s výskytem 1 případu legionelózy, a to u pacientky z Karlovarského kraje byly v lůžkovém zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji odebrány vzorky vody k ověření kvality používané vody, a to na přítomnost zárodků Legionella pneumophila a stěry z vodovodních koncovek. Jeden ze vzorků vody byl vyhodnocen jako nevyhovující (tj., %), a to pro překročení mezní hodnoty pro ukazatel Legionella spp. Oba stěry z vodovodních koncovek vyzněly v ukazateli Legionella spp. negativně. V rámci dalších 7 environmentálních šetření v souvislosti s výskytem 6 případů legionelózy, a to u 4 nemocných z Karlovarského kraje a nemocných ze SRN hlášených cestou ELDSNet bylo ve lázeňských zařízeních, na 1 pracovišti a ve 4 bydlištích odebráno 3 vzorků vody k ověření kvality používané vody, a to na přítomnost zárodků Legionella pneumophila a 4 stěrů z vodovodních koncovek. Jeden ze vzorků vody byl vyhodnocen jako nevyhovující (tj.,86 %), a to pro překročení mezní hodnoty pro ukazatel Legionella spp. V 1 stěru z vodovodní koncovky byly zachyceny zárodky Legionella pneumophila sg. -14 (tj. 4,17 %). Graf č. 89 Rozložení případů Legionářské nemoci dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 9 Rozložení případů Legionářské nemoci dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) 4 3 Legionelóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Legionelóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % % 34

35 Chlamydia trachomatis (A6) hlášeno 13 případů, tj. 34,7 případu / 1 obyvatel KV: 34 onemocnění, tj. 9,3 případu / 1 obyvatel SO: 4 onemocnění, tj.,4 případu / 1 obyvatel CH: 4 onemocnění, tj. 6,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. V souvislosti s podezřením na chlamydiovou infekci bylo vyšetřeno 43 osob (666 mužů a 3337 žen), z nichž potvrzená infekce byla nahlášena v 13 případech. Nákaza původcem Chlamydia trachomatis byla potvrzena v stěrech z cervixu, v 4 stěrech z uretry, v 1 případě z moči a v 1 případech z jiného odebíraného materiálu. K průkazu je využívána zejména metoda PCR, ev. rychlé imunochromatografické testy. Věkové rozložení hlášených případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 91 a 9. Celkem případy (/1993, /1991) byly importovány z Anglie. Výskyt sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění i dalších sledovaných pohlavních nákaz v Karlovarském kraji znázorňuje graf č. 11. Graf č. 91 Rozložení hlášených případů chlamydiových infekcí dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Chlamydiové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 9 Rozložení hlášených případů chlamydiových infekcí dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Chlamydiové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 41% Trichomoniáza (A9) hlášeno 7 případů, tj.,4 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 6 onemocnění, tj. 6, případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocnělo 7 žen. Věkové rozložení hlášených případů uvádí graf č. 93. U všech nemocných laboratorně prokázána Trichomonas vaginalis. Výskyt trichomoniázy i dalších sledovaných pohlavních nákaz v Karlovarském kraji znázorňuje graf č. 11. Graf č. 93 Rozložení hlášených případů trichomoniázy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Trichomoniáza v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Infekce virem Herpes simplex (B) hlášeny 3 případy, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Onemocněli 3 muži. Věkové rozložení hlášených případů uvádí graf č. 94. U muže (1963) onkologického pacienta s tumorem na plicích (po absolvování dvou řad 3

36 chemoterapií) febrilní stav a opakované poruchy vědomí, hospitalizován na interní JIP pro dehydrataci, hyponatremii a enteritidu, pro nález EP aktivity na EEG, tachypnoe a kóma přeložen na ARO, na RTG susp. aspirace doprava, na CT katastrofální postižení obou hemisfér při encefalitidě, respirační insuficience, během několika hodin mydriáza a klinický obraz smrti mozku, exitus letalis v asystolii při rozvoji mozkového otoku, v likvoru metodou PCR potvrzena RNA HSV 1. Graf č. 94 Rozložení hlášených případů infekce virem Herpes simplex dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Infekce virem Herpes simplex v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Herpes zoster (B) hlášeno 177 případů, tj. 9,6 případu / 1 obyvatel KV: 87 onemocnění, tj. 7,1 případu / 1 obyvatel SO: 74 onemocnění, tj. 8,9 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 9 a 96. Graf č. 9 Rozložení případů Herpes zoster dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Herpes zoster v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 96 Rozložení případů Herpes zoster dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Herpes zoster v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 6% 4% Jiné virové infekce Exantema subitum (B8.) šestá nemoc hlášeno 37 případů, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 18 onemocnění, tj. 1, případu / 1 obyvatel SO: 11 onemocnění, tj. 1,3 případu / 1 obyvatel CH: 8 onemocnění, tj. 8,7 případu / 1 obyvatel V 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění a 7 případů mělo souvislost v kolektivu dětí. Věkové rozložení případů, členění dle pohlaví a nemocnosti v jednotlivých okresech uvádí graf č. 97, 98 a 99. Erythema infectiosum (B8.3) pátá nemoc hlášeno 7 případů, tj. 9,1 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 6 onemocnění, tj. 8,3 případu / 1 obyvatel V 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění a 4 případy spadaly do rodinných výskytů. Věkové rozložení případů, členění dle pohlaví a nemocnosti v jednotlivých okresech uvádí graf č. 97, 98 a

37 nemocnost / 1 ob. Syndrom ruka-noha-ústa (B8.4) pátá nemoc hlášeno 4 případů, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj. 1,9 případu / 1 obyvatel SO: 3 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 9,4 případu / 1 obyvatel V 41 případech se jednalo o sporadická onemocnění a 4 případy spadaly do rodinných výskytů. Věkové rozložení případů, členění dle pohlaví a nemocnosti v jednotlivých okresech uvádí graf č. 97, 98 a 99. Graf č. 97 Rozložení případů jiných virových infekcí dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné virové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku B8. B8.3 B8.4 Graf č. 98 Rozložení případů jiných virových infekcí dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Jiné virové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 4% 46% Graf č. 99 Nemocnost jiných virových nákaz v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 17 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Jiné virové infekce - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle jednotlivých okresů (rel. čísla), 4, 4, 3, 3,,, 1, 1,,, B8. B8.3 B8.4 KV SO CH Infekční mononukleóza (B7) hlášeno 4 případů, tj. 14,1 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj. 1,4 případu / 1 obyvatel SO: 13 onemocnění, tj. 14,6 případu / 1 obyvatel CH: 17 onemocnění, tj. 18, případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 1 a

38 Graf č. 1 Rozložení případů Infekční mononukleózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Infekční mononukleóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 11 Rozložení případů Infekční mononukleózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Infekční mononukleóza v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 4% Chřipka potvrzená (J1) hlášeno 99 případů, tj. 33,3 případu / 1 obyvatel KV: 69 onemocnění, tj. 9, případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 16,8 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 16,3 případu / 1 obyvatel V rámci studie Odběry biologického materiálu surveillance chřipky a dalších respiračních viróz bylo potvrzeno celkem 17 pozitivních případů chřipky (SO 9, CH 8), a to ve všech případech chřipka A (H3N). imo uvedenou studii bylo dále nahlášeno celkem 8 potvrzených případů chřipky, a to 71x chřipka A, 1x chřipka A (H1N1) a 1x chřipka B. Ve všech 99 případech se jednalo o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Celkem 6 nemocných chřipkou muselo být hospitalizováno (z toho na ARO a 19 na JIP). Celkem 1 případů mělo klinicky závažný průběh chřipky. U 7 pacientů byla zahájena umělá plicní ventilace a u 4 pacientů byly podány antivirotika. Celkem 4 pacienti s klinicky závažným průběhem chřipky (/1941, /19, /194, /1946) zemřeli. V anamnéze 11 pacientů bylo očkování proti chřipce v předchorobí (6x Vaxigrip, x Influvac), v 1 případě se očkovací anamnézu nepodařilo zjistit a 87 pacientů neočkováno proti chřipce. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 1 a 13. Distribuci jednotlivých typů (subtypů) chřipky uvádí graf č. 14. Graf č. 1 Rozložení případů chřipky dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Chřipka v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 13 Rozložení případů chřipky dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Chřipka v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 4% % 38

39 Graf č. 14 Celkový chřipky, klinicky závažných případů chřipky a úmrtí dle jednotlivých typů (subtypů) laboratorně potvrzených u pacientů v roce 17 v Karlovarském kraji (absolutní čísla) Výskyt chřipky v Karlovarském kraji v roce 17 distribuce dle jednotlivých typů (subtypů) - celkový počet, závažnost a úmrtí A A(H3) A(H1N1) A(H3N) B A/B typ (subtyp) chřipky celkem z toho KZP úmrtí Pneumonie (J17) hlášeno případů, tj. 7,4 případu / 1 obyvatel KV: 7 onemocnění, tj. 6, případu / 1 obyvatel SO: 9 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 6 onemocnění, tj. 6, případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění bez epidemiologické souvislosti. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 1 a 16. Ve případech byl původcem onemocnění Streptococcus pneumoniae. V 6 případech se jednalo o invazivní pneumokokové onemocnění, kdy byl v hemokultuře prokázán Streptococcus pneumoniae (z toho ve 3 případech zároveň prokázán močový antigen Streptococcus pneumoniae). Ve zbylých 14 případech byl prokázán pouze močový antigen Streptococcus pneumoniae (z toho v 1 případě u /1949 se jednalo o koinfekci s Clostridium difficile). V anamnéze pacientů dominovala dušnost, kašel, teplota a na RTG pozitivní nález pneumonie. V 1 případě (/1943) i příznaky septikémie. Všech onemocnění si vyžádalo hospitalizaci, z toho 1x na ARO, 9x na JIP (z toho 3 IPO) a 1 pacientů na standardních odděleních (z toho 3 IPO). Celkem pacienti (/ IPO, /1946) zemřeli. Celkem 1 pacient měl pozitivní očkovací anamnézu proti pneumokokovým nákazám (podrobnosti viz tabulka č. 1), u 4 pacientů se očkovací anamnézu nepodařilo zjistit a 1 nemocných nebylo očkováno proti pneumokokovým nákazám. Případy onemocnění s potvrzeným nálezem Streptococcus pneumoniae jsou zahrnuty v grafu č. 17. V 1 případě u ženy (194) s CHOPN a potvrzeným onemocněním pertuse, septický šokový stav s akutním respiračním selháváním, hospitalizována na JIP, na RTG rozsáhlá bronchopneumonie vpravo s výpotkem, na EKG sinusová tachykardie, sérologicky potvrzeny protilátky proti Chlamydia pneumoniae, RSV, Candida albicans a kultivačně Klebsiella variicola, Escherichia coli, dg. uzavřena jako rozsáhlá pleuropneumonie vpravo, způsobená jiným infekčním organismem. V 1 případě u dívky (17) kašel, zvýšená teplota, rýma, neklid, plačtivost a poslechově pneumonie, hospitalizována na dětském oddělení, kde sérologicky potvrzena Chlamydia pneumoniae, v průběhu hospitalizace (4. den) nástup horečky a rozvíjející se gastroenteritida, laboratorně potvrzeny rotaviry. Graf č. 1 Rozložení případů pneumonie dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Pneumonie v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 16 Rozložení případů pneumonie dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) Pneumonie v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % % 39

40 Celkový počet pneumokokových onemocnění, z toho invazivních případů, úmrtí, očkování a členění dle klinického projevu znázorňuje graf č. 17 (zahrnuty i 4 případy streptokokové septikémie a 3 případy bakteriální meningitidy způsobené Streptococcus pneumoniae). Pneumokokovým onemocněním bylo postiženo nepatrně více žen, a to 14 (tj. 1,9 %) než mužů, kterých onemocnělo 13 (tj. 48,1 %). Z celkového počtu 7 pneumokokových onemocnění ( pneumonií, 4 streptokokové septikémie a 3 meningitidy) bylo 13 případů (tj. 48,1 %) klasifikováno jako invazivní pneumokoková onemocnění ( IPO ), a to 6 pneumonií, 4 streptokokové septikémie a 3 meningitidy. Z 13 případů IPO byl v 7 případech dourčen sérotyp Streptococcus pneumoniae v NRL pro streptokokové nákazy (přehled určených sérotypů uvádí tabulka č. 11), z nichž 6, tj. 8,7 % bylo preventabilních očkováním. U 1 z zemřelých pacientů byl kmen Streptococcus pneumoniae dotypován jako sérotyp 3 a u druhého zemřelého byl prokázán pouze močový antigen Streptococcus pneumoniae. Tabulka č. 1 Pneumokoková onemocnění u očkovaných osob v Karlovarském kraji v roce 17 Streptococcus pneumoniae očkování okres pohlaví věk klinika laboratorně potvrzený sérotyp potvrzený sérotyp v očkovací látce druh očkovací látky počet dávek IPO SO 1 pneumonie ne - Prevenar 13 4 ne Tabulka č. 11 Invazivní pneumokoková onemocnění v Karlovarském kraji v roce 17, dourčené sérotypy (absolutní čísla) počet IPO počet dourčených sérotypy Streptococcus pneumoniae z toho preventabilních očkováním počet % dourčené sérotypy ,7 x3**, x8**, 9N, 1A*, 19A * sérotyp není součástí žádné očkovací látky ** sérotypy součástí očkovací látky Pneumo 3 (t.č. nedostupná) Graf č. 17 Pneumokoková onemocnění (pneumonie, septikémie, meningitidy) v Karlovarském kraji v roce 17, celkový počet onemocnění, počet IPO, úmrtí a očkování (absolutní čísla) Počet pneumokokových onemocnění dle klinického projevu onemocnění v Karlovarském kraji v roce 17 vč. očkování a úmrtí celkem věkové kategorie celkový (CPP) IPO (z CPP) pneumonie (z IPO) sepse (z IPO) sepse s pneumonií (z IPO) meningitida (z IPO) očkování úmrtí Kousnutí nebo úder psem (W4) hlášen 1 případ tj.,3 případu / 1 obyvatel CH: 1 pokousání, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o pokousání muže () do lýtka LDK psem v Aši. Zahájena specifická antirabická profylaxe. Poranění jiným savcem (W) hlášeny případy tj.,7 případu / 1 obyvatel KV: 1 pokousání, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 1 pokousání, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o pokousání muže (193) do čela liškou při turistickém pobytu v Tatrách na Slovensku a pokousání muže (19) do palce LHK netopýrem v Ostrově. U obou zahájena specifická antirabická profylaxe, z toho u muže pokousaného netopýrem včetně pasivní imunizace. 4

41 nemocnost / 1 ob. Nemocnost dle jednotlivých jiných nákaz v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v roce 17 uvádí graf č. 18. Graf č. 18 Jiné nákazy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a jednotlivých okresů (relativní čísla) 9, 8, Jiné nákazy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 17 dle diagnóz a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) 7, 6,, 4, 3, K.Vary Sokolov Cheb, 1,, A38 A46 A48.1 A6 A9 B B B8 B7 J1 J17 W4 W diagnóza 4. Jiné sledované oblasti související s infekčními onemocněními 4.1. Pohlavní nákazy Z dalších infekčních onemocnění byly sledovány pohlavní nákazy, a to gonokokové infekce, syfilis a HIV infekce. Jednotlivé případy gonokokových infekcí a syfilis nebyly vykazovány do registru EPIDAT, ale do Národního registru pohlavních nemocí a byly krajským pracovištěm sledovány na úrovni celého Karlovarského kraje. Krajské pracoviště dále sleduje výskyt HIV infekcí v Karlovarském kraji, data vychází z hlášení NRL pro HIV/AIDS. Gonokokové infekce (A4) hlášeno 6 případů, tj. 1,9 případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj. 1,4 případu / 1 obyvatel SO: 7 onemocnění, tj. 3, případu / 1 obyvatel CH: 6 onemocnění, tj. 8,3 případu / 1 obyvatel Celkem 44 případů bylo sporadických, u zbylých 1 případů byla epidemiologická souvislost v 1 různých vztazích. Celkem 4 případy byly potvrzeny u cizince, a to ze zemí původu Slovensko, ongolsko, Vietnam a u 1 cizince neuvedeno. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 19 a 11. Graf č. 19 Rozložení případů gonokokových infekcí dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Gonokokové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Graf č. 11 Rozložení případů gonokokových infekcí dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Gonokokové infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví % 78% 41

42 Syfilis (A-A3) hlášeno 1 případů, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel KV: 8 onemocnění, tj. 6,9 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Všech 1 případů bylo sporadických bez epidemiologické souvislosti. Celkem 3 případy byly potvrzeny u cizinců, a to z Ukrajiny, Ruska a u 1 cizince neuvedeno. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 111 a 11. Graf č. 111 Rozložení případů syfilis dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 11 Rozložení případů syfilis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Syfilis v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku Syfilis v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 6 4 % % HIV infekce (B-B4) hlášeno 1 případů, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel KV: 9 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel, z toho 4 nákazy u cizinců, a to z Ukrajiny, Bulharska, Turecka a u 1 cizince země původu neuvedena CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel, jednalo se o nákazu u cizinky z Ukrajiny Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 113 a 114. Graf č. 113 Rozložení případů HIV infekce dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 114 Rozložení případů HIV infekce dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (abs. čísla) 6 4 HIV infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku HIV infekce v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 1% 9% Výskyt sledovaných pohlavních infekcí vč. sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění a trichomoniázy v Karlovarském kraji v roce 17 znázorňuje graf č. 11. Graf č. 11 Výskyt pohlavních nákaz (gonokokové infekce, syfilis, sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění, HIV infekce, trichomoniáza) v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) gonokokové infekce Výskyt sledovaných pohlavních nákaz v Karlovarském kraji v roce 17 syfilis chlamydiové infekce pohlavní nákazy HIV infekce 4 trichomoniáza

43 4.. TBC TBC (A1-A19) a Plicní mykobakteriální infekce (A31) hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj.,6 případu / 1 obyvatel, ve všech případech TBC plic SO: 4 onemocnění, tj. 4, případu / 1 obyvatel, z toho 3 TBC plic a 1 plicní mykobakteriální infekce CH: onemocnění, tj., případu / 1 obyvatel, v obou případech TBC plic V 8 případech se jednalo o TBC plic (prokázáno 7x ycobacterium tuberculosis, 1x pozitivní pouze mikroskopický nález ze sekčního materiálu) a v 1 případě o plicní mykobakteriální infekci (prokázáno ycobacterium kansasii). Celkem 8 případů bylo vyšetřeno pro obtíže a v 1 případě záchyt v rámci pitvy. Ve všech 9 případech byla nákaza zjištěna poprvé. Očkovací anamnéza byla u 1 pacienta pozitivní a u 8 pacientů neznáma. U 8 nemocných byla zahájena léčba při hospitalizaci a u 1 nezahájena pro exitus letalis na TBC. Celkem 3 pacienti zemřeli, z toho na TBC (/77 let, /4 let) a pacientka s plicní mykobakteriální infekcí na zdravotní následky způsobené dopravní nehodou (/6 let). Ve 3 případech se jednalo o cizince, a to z Vietnamu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 116 a 117. Jednotlivé případy byly vykazovány do Registru tuberkulózy a byly sledovány na úrovni celého Karlovarského kraje. Graf č. 116 Rozložení případů TBC a PI dle věku v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Graf č. 117 Rozložení případů TBC a PI dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) TBC v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku TBC v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví 6% 44% 4.3. Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě typu B V roce 17 se narodily děti HBsAg pozitivním matkám (z toho 1 vietnamské národnosti), z toho 1 v okrese Sokolov a 1 v okrese Cheb. U všech dětí bylo ihned po narození zahájeno pasivní i aktivní očkování proti VHB Akutní respirační infekce (ARI) Epidemiologická situace akutních respiračních onemocnění byla v týdenních intervalech monitorována během celého roku. Do roku 17 zasáhly chřipkové sezóny, a to část chřipkové sezóny 16/17 tzn KT 17 a část chřipkové sezóny 17/18, tzn KT 17. Relativní nemocnost ARI (přepočteno na 1 obyvatel) v Karlovarském kraji a v ČR v obou sezónách roku 17 ukazuje tabulka č. 1 a graf č

44 nemocnost / 1 ob. Tabulka č. 1 ARI: relativní nemocnost v Karlovarském kraji a v ČR v období KT 17 (sezóna 16/17) a 36.. KT roku 17 (sezóna 17/18) - relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost v KK Relativní nemocnost v ČR Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost v KK Relativní nemocnost v ČR Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost v KK Relativní nemocnost v ČR Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost v KK Relativní nemocnost v ČR Zdroj číselných dat: Registr akutních respiračních infekcí, po zpracování dat SZÚ Praha (jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v okrese a jednotlivých věkových skupinách) Graf č. 118 Relativní nemocnost ARI v období KT 17 (sezóna 16/17) a 36.. KT roku 17 (sezóna 17/18), trend nemocnosti v Karlovarském kraji ve srovnání s ČR (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji a v ČR v KT roku 17 (rel. čísla) sezóna 16/17 sezóna 17/18 relativní nemocnost v KK relativní nemocnost v ČR V sezóně 16/17, od ledna do srpna 17 (konkrétně 1.KT 17 3.KT 17) došlo na území Karlovarského kraje od 1.KT do 4.KT k postupnému výraznému nárůstu ARI ve všech věkových skupinách s výrazným poklesem v době jarních prázdnin v 6.KT, velikonočních svátků v 1.KT a v prvním týdnu letních prázdnin v 7.KT. Celkově byl od 4.KT do 3.KT v Karlovarském kraji zaznamenáván sestupný trend nemocnosti ARI. V sezóně 17/18, od září do prosince 17 (konkrétně 36.KT 17.KT 17) došlo na území Karlovarského kraje k postupnému nárůstu ARI ve všech věkových skupinách s poklesem v 39.KT, 4.KT a 46.KT způsobeným s největší pravděpodobností probíhajícím státním svátkem a ředitelskými volny ve školách a výrazným poklesem v.kt způsobeným s největší pravděpodobností vánočními svátky. Nejvyšší nemocnost byla během roku 17 evidována ve věkové skupině - let, nejnižší u dospělé populace a seniorů. Trend nemocnosti v Karlovarském kraji téměř shodně kopíroval vyvíjející se trend na celém území ČR v obou sezónách. Epidemiologická situace ARI byla v průběhu obou sledovaných období roku 17 poměrně klidná s vyšší nemocnoctí ARI v sezóně 16/17. 44

45 4.. Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem Sledování jednotlivých případů poranění bylo děleno na profesionální a neprofesionální poranění. U profesionálních poranění bylo postupováno v souladu s ustanovením 7b zák. č. 8/ Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V Karlovarském kraji bylo zaznamenáno celkem 114 případů poranění, z toho 86 profesionálních a 8 neprofesionálních poranění. Profesionální poranění hlášeno 86 případů KV: 43, SO: 9, CH: 14 V roce 17 bylo nahlášeno celkem 86 případů poranění zdravotnických nebo jiných odborných pracovníků, z toho 9 u lékařů ( poranění při operačním výkonu, při kanylaci, 1 při provádění punkce, 1 při inseminaci pacientky), 6 u středního zdravotnického personálu (9 při operačním výkonu, při kanylaci, 7 při odběru krve, 8 při aplikaci injekce, 9 při pneumopunktuře, 1 při manipulaci s nástrojem, 1 při manipulaci s vrácenými léčivy, 1 při odstraňování klíštěte injekční jehlou, 1 při asistenci u dopravní nehody, 3 při ošetřování pacienta, 1 při edukaci pacienta, 1 při převazu, při laboratorní diagnostice, 4 při dekontaminaci nástrojů, 1 při nasazování krytu na jehlu, 11 při odstraňování nebezpečného odpadu), 11 u nižšího zdravotnického personálu (1 při dopomoci u odběru krve, při odstraňování nebezpečného odpadu, 3 při dekontaminaci nástrojů, 1 při provádění osobní hygieny pacienta, 1 při ošetřování pacienta), 1 studentky SZŠ na praxi (při odstraňování nebezpečného odpadu), 1 dělníka (při odstraňování nebezpečného odpadu) a uklízeček (při odstraňování nebezpečného odpadu). Celkem bylo poraněno 76 žen a 1 mužů. Všichni poranění byli řádně očkováni proti VHB s výjimkou 3 středních zdravotnických pracovníků. Celkem 81 poraněným osobám (KV 38, SO 9, CH 14) byl stanoven lékařský dohled, jehož součástí bylo mimo jiné sledování zdravotního stavu i pravidelná kontrolní sérologická vyšetření a poraněným osobám (KV) lékařský dohled nestanoven z důvodu negativního vyšetření potencionálního zdroje nákazy. V 1 případech (CH) lékařský dohled ukončen vzhledem k negativním výsledkům vyšetření na VHB, VHC a HIV u potencionální zdroje nákazy. Ve případech (KV 1, SO 1) bylo rizikové poranění u dárců krve hlášeno příslušné transfúzní stanici. Neprofesionální poranění hlášeno 8 případů KV: 16, SO: 4, CH: 8 U osob nezdravotnických profesí bylo dále zaznamenáno celkem 8 případů poranění. Jednalo se o náhodná poranění, a to o použitou injekční jehlu při odstraňování nebezpečného odpadu v lázeňských zařízeních u 11 pokojských a 1 manažera (KV 1, CH ), o použitou injekční jehlu při odstraňování z podlahy operačního sálu uklízečkou (KV), o použitou injekční jehlu při kosmetickém výkonu u kosmetičky (CH), o použitou injekční jehlu při odstraňování milií u studenty SŠ kosmetické (SO), o použitou injekční jehlu při manipulaci s prádlem u pradleny (KV), o použitou injekční jehlu při bodnutí spolužákem u žáka ZŠ (SO), o použitou injekční jehlu v sáčku s PET víčky u žáka ZŠ (SO), o použitou injekční jehlu pohozenou v listí u chlapců (KV), o použitou injekční jehlu v hračce u důchodkyně (SO), o použitou injekční jehlu pohozenou na ulici u dívky (CH), o použitou injekční jehlu pohozenou na WC v baru u majitelky (CH), o použitou injekční jehlu při došlápnutí u traktoristy (KV), o použitou injekční jehlu při likvidaci komunálního odpadu u pracovníka technických služeb (CH), o použitou injekční jehlu při prohlídce osobních věcí ve věznici u dozorkyně (KV), o kontaminaci krví při ošetřování krvácejícího poranění u skladnice a technika (obě CH, z toho v 1 případě byl ošetřován pobodaný muž, který měl v anamnéze abusus i. v. drog a u kterého pozitivní anti-hcv). Celkem bylo poraněno žen a 8 mužů. Celkem 1 poraněných osob bylo v předchorobí očkováno proti VHB, 1 poraněných osob nebylo v předchorobí očkováno proti VHB a u 1 poraněné osoby se nepodařilo očkovací anamnézu proti VHB zjistit. Ve všech případech byl informován registrující lékař o nutnosti sledování zdravotního stavu s ohledem na riziko infekce VHB, VHC a HIV. U neočkovaných poraněných proti VHB bylo doporučeno očkování proti VHB a u všech poraněných kontrola očkovací anamnézy proti tetanu s případným přeočkováním Infekční onemocnění spojené se zdravotní péčí (HAI) V rámci sledování infekcí spojených se zdravotní péčí byla nastavena spolupráce s lůžkovými zdravotnickými zařízeními v Karlovarském kraji. V roce 17 bylo pracovníky odboru protiepidemického šetřeno celkem 4346 podezření na infekci spojenou se poskytováním zdravotní péče, z nichž na základě šetření bylo dáno do souvislosti s poskytováním zdravotní péče 18 infekcí. Se zdravotnickým personálem příslušných oddělení byla průběžně projednávána opatření k předcházení vzniku a šíření těchto infekcí. Rozdělení infekcí dle druhu infekce je znázorněno v tabulce č. 13 a grafu č Sledování dle jednotlivých územních pracovišť uvádí tabulka č. 14. Členění dle pohlaví a věkové rozložení případů a uvádí graf č. 1 a 11. 4

46 počet HAI Tabulka č. 13 Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji v roce 17 dle druhu infekce (absolutní čísla) Druh HAI počet infekcí infekce krevního řečiště (IKŘ) 1 infekce močové (URO) infekce gastrointestinálního traktu (GIT) 6 infekce kožní (KOZ) 13 infekce rané (RAN) 9 infekce respirační (RES) 36 ostatní (OST) 8 Celkem 18 Graf č. 119 Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji v roce 17 dle druhu infekce (absolutní čísla) Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji 17 dle druhu infekce IKŘ URO GIT KOZ RAN RES OST Tabulka č. 14 Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji v roce 17 dle sledování na jednotlivých pracovištích KHS KK (absolutní čísla) okres infekce spojené se zdravotní péčí šetřeno HAI Karlovy Vary 7 71 Sokolov Cheb 6 9 Celkem Graf č. 1 Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji v roce 17 dle pohlaví (absolutní čísla) Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji 17 dle pohlaví 4% % Graf č. 11 Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji v roce 17 dle věku (absolutní čísla) Infekce spojené se zdravotní péčí v Karlovarském kraji 17 dle věku nad 7 46

47 diagnóza 4.7. Úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním Na území Karlovarského kraje bylo v roce 17 zaznamenáno celkem 7 úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním. Případy úmrtí jsou popsány v jednotlivých kapitolách: Alimentární nákazy: salmonelóza 1 úmrtí, bakteriální střevní infekce způsobené Clostridium difficile 17 úmrtí (z toho 1x koinfekce se salmonelózou), Virové hepatitidy: chronická VHC 1 úmrtí, Jiné nákazy: legionelóza 1 úmrtí, infekce virem Herpes simplex 1 úmrtí, chřipka 4 úmrtí, pneumonie úmrtí. Členění dle jednotlivých diagnóz vč. smrtnosti uvádí tabulka č. 1 a graf č. 1. (Nejsou zde vedeny nahlášené případy úmrtí na TBC a 1 případ úmrtí v souvislosti s plicní mykobakteriální infekcí.) Tabulka č. 1 Úmrtí v souvislosti s infekčními onemocněními v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) počet počet Smrtnost diagnóza (dle EPIDATu) onemocnění úmrtí (%) pohlaví/rok nar. pacienta A - Salmonelóza 76 1,4 /1941 A4 - Bakteriální střevní infekce způsobená Clostridium difficile 17 7,7 A Legionelóza 4 1, /199 /197*, 198, 199, 1938, 1946 /194, 197, 199, 193, 1936, 1939, 194, 1941, 1948, 19, 1961, 196 B - Herpes simplex ,3 /1963 B18. - Chronická virová hepatitida typu C ,3 /1968 J1 - Chřipka , /1941, 19 /194, 1946 J17 - Pneumonie 9,1 /1943, 1946 Celkem případů úmrtí 7 * 1x koinfekce Clostridium difficile a Salmonella Enteritidis Graf č. 1 Grafické vyjádření smrtnosti v souvislosti s infekčními onemocněními dle jednotlivých diagnóz v Karlovarském kraji v roce 17 (absolutní čísla) Úmrtí v souvislosti s infekčními onemocněními v Karlovarském kraji v roce 17 dle jednotlivých diagnóz A A4 Cl.difficile A48.1 B B18. J1 J celkový počet onemocnění počet úmrtí 47

48 . Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 16 a 17 Tabulka č. 16 Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 16 a 17 u jednotlivých diagnóz vykázaných v roce 17 (absolutní / relativní čísla viz komentář v tabulce) diagnóza (dle KN 1) 16 (abs.čísla) (abs.čísla) srovnání obou sledovaných období (v %) 17 relativní čísla: přepočteno na 1 obyv. A Salmonellosis (Salmonelóza) , 9,9 A.1 Salmonelová septikémie 1 -,,3 A3 Shigellosis 1 -,3 A4 Jiné bakteriální střevní infekce ,6 8, A4. Enteritis, původce Campylobacter sp ,7 173,4 A8 Virové střevní infekce , 19,6 A9 Jiná gastroenteritidis ,6 4,4 A1 Tularémie 1 1,,3 A3.1 Listeriová meningitida 1 -,3 A37 Pertussis (Dávivý kašel) ,6 9,4 A37.1 Parapertussis ,7,3 A38 Scarlatina (Spála) 9 8 -,6 8,6 A39 eningokoková infekce,,7 A4 Streptokoková septikémie, původce: Streptococcus pneumoniae 6-16,7 1,7 A46 Erysipelas (Růže) 4-4, 8,4 A48.1 Legionelóza 4 +, 1,3 A6 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění ,9 34,7 A9 Trichomoniáza ,1,4 A69. Lymeská borrelióza ,7 3, A84.1 Středoevropská encefalitida přenášená klíšťaty ,7 9,1 A87 Virová meningitida , 1,3 B Infekce virem Herpes simplex 4 3 -, 1, B1.9 Varicella (Plané neštovice) , 66,4 B Herpes zoster (Pásový opar) ,1 9,6 B8. Exanthema subitum (Šestá nemoc) , 1, B8.3 Erythema infectiosum (Pátá nemoc) ,4 9,1 B8.4 Syndrom ruka-noha-ústa 4 +1,1 1, B1 Akutní hepatitida A 3-9,6 1,7 B16.9 Akutní hepatitida B 4 -,,7 B17.1 Akutní hepatitida C 1 6-4,, B17. Akutní hepatitida E 7 +8,6,4 B18.1 Chronická virová hepatitida B 1 -, 1,7 B18. Chronická virová hepatitida C ,1,9 B6 Parotitis epidemica (Epidemický zánět příušnic) ,8,1 B7 Infekční mononukleóza ,6 14,1 B3 Dermatofytóza,,7 B alárie - Plasmodium falciparum 1 -,3 B8 Toxoplasmosis (Toxoplazmóza) 6-66,7,7 B8 Enterobiosis (Onem. dětským roupem) 17 +,7 7,4 B86 Scabies (Svrab) ,8 9,3 G Bakteriální meningitida 3 4 +, 1,3 J1 Chřipka způsobená identifikovaným chřipkovým virem , 33,3 J17 Pneumonie (Zánět plic) 3-4,3 7,4

49 W4 Kousnutí nebo úder psem 1 -,,3 W Poranění jiným savcem -,7 Celkem 3 39 Seznam zkratek ARI akutní respirační infekce ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení ATB antibiotika CRP C-Reaktivní Protein (významný indikátor, zda u infekce použít, či nepoužít antibiotika) ČR Česká republika dg. diagnóza DNA deoxyribonukleová kyselina EEG standardní neinvazivní metoda funkčního vyšetření elektrické aktivity centrálního nervového systému HAI infekce spojené se zdravotní péčí HIV onemocnění virem lidské imunodeficience HSV Herpes simplex virus HZS KK Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje CH okres Cheb IPO invazivní pneumokoková onemocnění IZS integrovaný záchranný systém JIP jednotka intenzivní péče KE Klíšťová encefalitida KHS KK Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech KK Karlovarský kraj KT kalendářní týden KV okres Karlovy Vary KVS KK Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj LB Lymeská borrelióza muž D mateřská dovolená KN ezinárodní klasifikace nemocí NRL Národní referenční laboratoř PBU předměty běžného užívání PCR polymerázová řetězová reakce (metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založena na principu replikace nukleových kyselin) PČR KK Policie České republiky pro Karlovarský kraj PLD praktický lékař pro dospělé PLDD praktický lékař pro děti a dorost PI plicní mykobakteriální infekce RNA ribonukleová kyselina RTG rentgen SE Salmonella Enteritidis SO okres Sokolov SRN Spolková republika Německo SZŠ střední zdravotnická škola TBC tuberkulóza ÚP územní pracoviště USG ultrazvuk VHA virová hepatitida typu A VHB virová hepatitida typu B VHC virová hepatitida typu C VHE virová hepatitida typu E VÚVeL, v.v.i. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, veřejná výzkumná instituce ZSS zařízení sociálních služeb žena Zpracovala: Ing. artina Prokopová V Karlových Varech dne

50 Přílohy apa č. 1 Klíšťová encefalitida v Karlovarském kraji v roce 17 dle udávané lokality pohybu nemocných osob (absolutní čísla)

51 apa č. Lymeská borrelióza v Karlovarském kraji v roce 17 dle udávané lokality pohybu nemocných osob (absolutní čísla) 1

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 3 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 7 9

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 (01. 04. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V KVĚTNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V KVĚTNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V DUBNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V DUBNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Aviární influenza v Karlovarském kraji

Aviární influenza v Karlovarském kraji Mezikrajský seminář epidemiologů PARDUBICE 2017 KHS kraje Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého a HS hlavního města Prahy Aviární influenza v Karlovarském kraji Martina

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVENCI 2019 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVENCI 2019 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Č. j.:

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Č. j.:

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2018/2019

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2018/2019 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32 Váš

Více

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 217 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum

Více

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017 I.Martinková 1, H.Šebáková 1, Š.Matlerová 1, H.Tomášková 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2 Zdravotní ústav Ostrava Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském

Více

Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech

Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Infekční onemocnění přenášená potravinami a vodou v ČR rok 2017 a vývoj nemocnosti v minulých pěti letech

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference

Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference MUDr. Martina Marešová Mezikrajský seminář epidemiologů Pardubice, 16. 5. 18. 5. 2017 Noroviry Čeleď Caliciviridae Neobalené

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Food- and waterborne infections in the Czech Republic in 2012 and incidence trends Pavla Lexová, Čestmír Beneš,

Více

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2018 do 31. 03. 2018 V 1. čtvrtletí 2018 pracovnice odboru hygieny

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha Symptom průjem.. NN? Více vodnatých nebo kašovitých stolic

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36021, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71009281

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji 7. a 8. srpna 2010 Liberecký kraj bleskové povodně postiženo

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36021, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71009281

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vzdušné nákazy např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky,

Více

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu P. Králík, M. Morávková, P. Vašíčková, M. Slaný Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. QJ1210114 Zelinářské

Více

Diagnostika ostatních střevních patogenů. V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková

Diagnostika ostatních střevních patogenů. V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková Diagnostika ostatních střevních patogenů V. IBD pracovní dny, Hořovice 2019 Jana Matějková Odběr vzorku Výtěr z rekta důležitá edukace pokud pacient provádí odběr sám Zaslán v transportní půdě Průjmovitá

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Epidemie VHA v Libyni

Epidemie VHA v Libyni Epidemie VHA v Libyni okres Louny MUDr. Olga Štorkánová Bc. Zdeňka Klapková Mezikrajový seminář epidemiologů KHS kraje Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, HS hlavního města Prahy a Ústeckého

Více

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ Využití molekulárně epidemiologických metod v praxi epidemiologa KHS P. Pazdiora Konference MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ METODY V SURVEILLANCE A ŠETŘENÍ EPIDEMIÍ Praha, 28.3.2019 Prokázané sekvenační typy legionel

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

V daném období pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V daném období pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2019 do 31. 03. 2019 V daném období pracovnice odboru hygieny výživy

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU M. Hausenblasová Mezikrajová konference epidemiologů pěti krajů Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. města Prahy Hotel Bellevue

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů

Trendy zoonóz v ČR. Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha. Mezikrajový seminář epidemiologů Trendy zoonóz v ČR Dlhý J., Beneš Č. Ministerstvo zdravotnictví ČR Státní zdravotní ústav Praha Mezikrajový seminář epidemiologů Hygienické stanice hl. m. Prahy, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Výskyt rotavirových onemocnění v České republice v letech , EpiDat Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt rotavirových onemocnění v České republice v letech , EpiDat Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt rotavirových onemocnění v České republice v letech 1997-2017, EpiDat Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum pro analýzu epidemiologických

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2010 v České republice INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 200

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

Výskyt VHA na táboře v Nemojově

Výskyt VHA na táboře v Nemojově Výskyt VHA na táboře v Nemojově Bc. Pavla Pitrmucová a kolektiv Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Jičín Mezikrajský seminář epidemiologů 2017 1 Virová hepatitida A Původce: neobalený RNA virus

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 khsues1131a15 KHSUL 25604/2018 Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO,

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, 18.5.2017 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, podatelna@khsova.cz,

Více

V 1. pololetí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:

V 1. pololetí 2018 pracovnice odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové: Přehled o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za období od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018 V 1. pololetí 2018 pracovnice odboru hygieny

Více

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2011 v České republice

Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2011 v České republice Hodnocení závěrečných hlášení o mimořádné epidemiologické situaci ve výskytu infekčních nemocí za rok 2011 v České republice Evaluation of final reports of emergency outbreaks of infectious diseases in

Více

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011

Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011 Pertuse a parapertuse v České republice v roce 2011 Pertussis and parapertussis in the Czech Republic in 2011 Kateřina Fabiánová, Jana Zavadilová, Čestmír Beneš, Bohumír Kříž Souhrn Summary V roce 2011

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013

Jan Máca ARK FN Ostrava. Chřipka-up to date 2013 Jan Máca ARK FN Ostrava Chřipka-up to date 2013 Obsah chřipkové viry aktuální epidemiologická situace v ČR strategie terapie a prevence dohled a organizace péče CHŘIPKOVÉ VIRY EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE Struktura

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Průběh pandemické chřipky A(H1N1) ve FN Hradec Králové. Plíšek S., Kosina P., Prášil P., Kračmarová R., Gebouský P. KIN LF UK a FN Hradec Králové

Průběh pandemické chřipky A(H1N1) ve FN Hradec Králové. Plíšek S., Kosina P., Prášil P., Kračmarová R., Gebouský P. KIN LF UK a FN Hradec Králové Průběh pandemické chřipky A(H1N1) ve FN Hradec Králové Plíšek S., Kosina P., Prášil P., Kračmarová R., Gebouský P. KIN LF UK a FN Hradec Králové Výskyt nového typu chřipky A (H1N1) březen, duben 2009 Mexiko

Více

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007

PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PTAČÍ CHŘIPKA od 20. června do 14. srpna 2007 PARDUBICKÝ KRAJ 4 ohniska viru ptačí chřipky v uzavřených chovech v Pardubickém kraji: - Tisová, - Nořín, - Kosořín, - Netřeby. Likvidace: - 1.917 kusů drůbeže

Více

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky 2014 2016 Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví březen 2017 Obsah Dotčené právní předpisy Postup orgánů ochrany

Více

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol.

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Historie Pracovníci Odboru epidemiologie i i infekčních nemocí ve

Více

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Zýková I., Švancar P., Vitouš A., Prattingerová I., Sedlák P., Remeta P., Žihlová L., Morman D. JIP interních

Více

Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě

Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě Rotavirové infekce, očkování v ČR a ve světě Doc. MUDr. Petr Pazdiora,CSc. Ústav epidemiologie LF UK v Plzni V. Hradecké vakcinologické dny Hradec Králové 1.-3.10.2009 Proč věnujeme rotavirům pozornost?

Více

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog

Viry jako původci NN. z pohledu epidemiologa. Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Viry jako původci NN z pohledu epidemiologa Hradecké virologické dny MUDr. Lenka Hobzová Nemocniční hygienik a epidemiolog Druhy NN =Infekce spojené se zdravotní péčí Pneumonie Infekce místa operační rány

Více

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou

Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější zdravotní riziko - asociované s pitnou vodou Biologické příčiny nemocí z pitné vody nejběžnější a nejrozšířenější riziko - asociované s pitnou vodou Infekční nemoci jsou způsobeny patogenními mikroorganismy infekční agens: patogenní bakterie, viry,

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Úklid na co je nutné TAKÉ myslet MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Obsah Ochrana zaměstnance úklidu Očkování proti VHB Postup při poranění Ochranné pomůcky - rukavice Dezinfekční program

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

Zpráva o činnosti a hodnocení plnění kontrolního plánu 2016 Odbor HDM Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje

Zpráva o činnosti a hodnocení plnění kontrolního plánu 2016 Odbor HDM Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Zpráva o činnosti a hodnocení plnění kontrolního plánu 2016 Odbor HDM Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje Obsah ÚKOLY DOTČENÉHO ORGÁNU... 2 STANOVISKA A VYJÁDŘENÍ - 77 ZÁKONA Č. 258/2000 SB.,

Více