P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: , ID: t3jai32, IČO: Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji P R O T I E P I D E I C K Ý O D B O R 214

2 Obsah 1. Komentář k epidemickým výskytům Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz Alimentární nákazy Nákazy očkovacího schématu Virové hepatitidy Onemocnění CNS Antropozoonózy Parazitární a mykotické nákazy Jiné nákazy Jiné sledované oblasti související s infekčními onemocněními Pohlavní nákazy TBC Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě typu B Akutní respirační infekce (ARI) Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem Infekční onemocnění spojené s poskytováním zdravotní péče Úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 213 a Seznam zkratek

3 počet případů 1. Komentář k epidemickým výskytům Zvýšený výskyt salmonelózy BROUCI v Chebu V období od do proběhl zvýšený výskyt průjmových onemocnění u 1 dětí, bezpříznakově u jedné dospělé osoby z předškolního zařízení v Chebu a u dítěte ze speciální školy. Všechna onemocnění proběhla pod středně těžkým klinickým obrazem, u žádného z nemocných nenastaly komplikace, nikdo nebyl v souvislosti s průjmovým onemocněním hospitalizován v nemocnici (1 dítě bylo hospitalizováno v nemocnici pro druhotné potíže, a to bolest krku), ani nezemřel. Příznaky zahrnovaly vodnatý průjem s teplotami 39 C, zvracení, bolesti břicha a únavu. Odeznění příznaků proběhlo do 4 5 dnů bez komplikací. Celkem onemocnělo 12 osob ze 17 exponovaných (1 uklízečka a 1 dětí z předškolního zařízení ve věku 1 4 roky, 1 dítě ze speciální školy ve věku 6 ti let, které se nakazilo s největší pravděpodobností kontaktem), attack rate 11,2 %. Z celkového počtu 12 nemocných bylo 8 případů aktivně vyhledáno. Celkem byl odebrán biologický materiál u 25 osob (11 dětí a 14 dospělých osob), z toho Salmonella Enteritidis zachycena u 1 osob (9 dětí a 1 dospělé osoby), 2 případy s klinickými příznaky onemocnění, avšak s negativním laboratorním vyšetřením, byly dány do epidemiologické souvislosti. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo prokázat. Přenos nákazy proběhl pravděpodobně alimentární cestou. Ve stravovacím provozu i v provozu předškolního zařízení a v ústavu sociální péče, kam je dodávána strava (zde nikdo neonemocněl) nebyly zjištěny významnější nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V souvislosti s tímto výskytem bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí, z toho 1 lékařských dohledů, 2 zvýšené zdravotnické dozory a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve výše uvedených zařízeních. Graf č. 1 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle data hlášení (absolutní čísla) 6 Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle hlášení 4 2 datum hlášení Graf č. 2 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle věku Graf č. 3 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle pohlaví 33% 67% 3

4 počet případů Epidemie VHA KLASTER na Chebsku V roce 214 se, s výjimkou 1 případu v únoru 214, od září 214 začaly na Chebsku objevovat případy virové hepatitidy typu A. ezi jednotlivými případy nebyla ze začátku zjištěna významnější epidemiologická souvislost. ezi nemocnými dominovaly dospělé osoby, pouze ve 2 případech onemocnělo školní dítě. V prosinci 214 byl zachycen první případ muže s drogovou anamnézou. Díky spolupráci s o.p.s. KOTEC se pracovníkům protiepidemického oddělení KHS Karlovarského kraje podařilo aktivně vyhledat řadu nemocných a izolovat je na infekčním oddělení. Od září do prosince 214 bylo na Chebsku hlášeno 21 onemocnění, z toho 6 bylo zaznamenáno ve skupině drogově závislých osob a u 1 osoby v úzkém kontaktu s drogově závislými. Dva případy nebyly zahrnuty do epidemie KLASTER, a to 1 importovaný případ z Egypta a 1 onemocnění v souvislosti s výskytem v Praze. Všem osobám v kontaktu s nemocnými byl stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost epidemiologicky závažnou zvýšený zdravotnický dozor, kterým je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Celkem bylo v rámci epidemie KLASTER od září do prosince 214 vydáno 13 rozhodnutí, z toho 96 lékařských dohledů, 5 zvýšených zdravotnických dozorů a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve školním zařízení. Šetření epidemie KLASTER pokračuje v roce 215. Graf č. 4 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle kalendářního týdne vykázání (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - počet případů VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT kalendářní týden vykázání Graf č. 5 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - věkové rozložení nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT Graf č. 6 Epidemie KLASTER přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - zastoupení mužů a žen nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT % 53% 4

5 Akutní průjmová onemocnění neurčené etiologie V březnu 214 byl protiepidemickému oddělení Karlovy Vary dán na vědomí podnět doručený na KHS Karlovarského kraje. Tento byl přidělen k vyřízení oddělení hygieny výživy. Jednalo se o nahlášení GIT potíží po konzumaci stravy v restauraci v okrese Karlovy Vary. Z podnětu vyplývalo, že se zdravotní problémy údajně objevily u 7 osob po konzumaci oběda v restauraci. Epidemiologickým šetřením bylo zjištěno dalších 6 postižených osob. Potíže zaznamenalo celkem 13 osob, a to zvracení, průjem, křeče v břiše, slabost, bez teplot. K odeznění příznaků došlo do 24 hodin. Nikdo z postižených nenavštívil lékaře. Epidemiologické šetření se podařilo uskutečnit s 1 postiženými. Každý konzumoval jinou stravu, ale bylo zjištěno, že v restauraci je k obědu podávána voda ve džbánu s plátky citrusů či žlutá limonáda ředěná vodou. Tyto nápoje požili všichni postižení. Ze strany protiepidemického odboru byla nařízena klinická a laboratorní vyšetření u veškerého personálu restaurace. Laboratorním vyšetřením se nepodařilo prokázat žádné infekční agens. Při společném šetření pracovníků protiepidemického odboru a odboru hygieny výživy na místě bylo zjištěno, že cca před 14 dny pracovníci restaurace zaznamenali přeplněný kanál před budovou restaurace, odkud vytékaly splašky na příjezdovou komunikaci k restauraci. Po dobu odstraňování této havárie byla restaurace z provozních důvodů uzavřena. Dalším šetřením však bylo zjištěno, že restaurace je odpojena od veřejného zdroje pitné vody a je využívána voda z místní studny neznámé kvality. Pracovníci odboru hygieny výživy s okamžitou platností nařídili přerušení provozu restaurace v délce trvání na 2 dny a provedení sanitace všech prostor, které bylo následně prodlouženo do doby potvrzení zdravotní nezávadnosti pitné vody. Provozovateli byla uložena sankce. 2. Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Tabulka č. 1 Přehled celkového počtu jednotlivých infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 dle kódu diagnózy: KN 1 (absolutní čísla) dg. A2 A2.1 A3 A4 A4.5 A5.1 A6. A8 A9 A21 počet příp dg. A32 A37 A38 A4 A41 A46 A48.1 A56 A59 A69.2 počet příp dg. A81 A84.1 B B1.8 B1.9 B2 B8 B8.2 B8.3 B8.4 počet příp dg. B15 B16 B17.1 B17.2 B18.1 B18.2 B25 B26 B27 B33. počet příp dg. B35 B58 B8 B85 B86 G J1 J17 W54 W55 počet příp Tabulka č. 2 Epidemiologická šetření provedená protiepidemickým odborem v roce 214 Epidemiologická šetření KV SO CH KVK Počet hlášených případů do EPIDATu Počet provedených epidemiologických šetření Počet provedených nevykázaných epidemiologických šetření Počet případů Infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče celkem šetřených daných do souvislosti

6 3. Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz 3.1. Alimentární nákazy Salmonelóza hlášeno 268 případů, tj. 89,2 případu / 1 obyvatel KV: 99 onemocnění, tj. 84,4 případu / 1 obyvatel SO: 49 onemocnění, tj. 54, případu / 1 obyvatel CH: 12 onemocnění, tj. 13,1 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu a dle charakteru výskytu znázorňuje tabulka č. 3. V 1 případě šlo o koinfekci Salmonelly Enteritidis a EPEC. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 7 a 8. Z celkového počtu 268 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 8 případů, tj. 29,9 %. Ve 2 případech bylo zaznamenáno úmrtí (u muže 1936 a ženy 1944), a to na srdeční selhání. Ve 3 případech bylo onemocnění zavlečeno českými turisty ze zahraničí, a to z Egypta, Turecka a Tuniska. V souvislosti s hlášenými případy bylo vydáno 15 (všechny CH) lékařských dohledů a 11 (SO 1, CH 1) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 9 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 1 u nemocného potravináře). Tabulka č. 3 Rozdělení lab. potvrzených onemocnění salmonelózou dle sérotypů a dle charakteru výskytu Rozdělení dle určených sérotypů Rozdělení dle charakteru výskytu Laboratorně potvrzený Počet Charakter Počet Počet % sérotyp onemocnění výskytu výskytů onemocnění % Salmonella Enteritidis ,9 Salmonella Typhimurium 8 3, Salmonella Java 3 1,1 Sporadický ,6 Salmonella Ohio 2,7 Salmonella Infantis 1,4 Salmonella Newport 1,4 Salmonella Braenderup 1,4 Rodinný ,9 Salmonella uenchen 1,4 Salmonella Havana 1,4 Salmonella Wandsworth 1,4 Salmonella Zanzibar 1,4 Zvýšený ,5 Salomonella Virchow 1,4 Salmonella sk. B 1,4 Salmonella sk. C1 1,4 Salmonella species 2,7 Epidemie, Salmonella negativní 2,7 Celkem 268 1, Celkem 268 1, Graf č. 7 Rozložení případů salmonelózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 8 Rozložení případů salmonelózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 57% 43% 6

7 Salmonelová sepse hlášeno 5 případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Ve 3 případech se jednalo o onemocnění osob důchodového věku (ženy , 1935, muž ), v 1 případě o onkologického pacienta (1962) a v 1 případě o ženu léčenou pro onemocnění pojiva (1959). Ve všech 5 případech byla laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis. Všechny případy byly potvrzeny z hemokultury + v 1 případě potvrzeno současně i z rektálního výtěru a výtěru z krku, a to u pacienta s GIT příznaky onemocnění. Ostatní pacienti bez klinických příznaků gastroenteritidy. Všichni pacienti byli hospitalizováni. Pacientka léčená pro onemocnění pojiva, hospitalizována pro febrilie, zhoršení hybnosti a artralgie byla přeložena pro zhoršení stavu na interní JIP, kde pod obrazem kardiogenního šoku při selhání pravé srdeční komory nastal exitus letalis. Shigelóza hlášeny 3 případy, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve 2 nahlášených případech byla laboratorně potvrzena Shigella sonnei a v 1 případě Shigella flexneri. Ve všech 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění u žen, z toho v 1 případě bylo onemocnění zavlečeno českou turistkou z Egypta. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 33,3 %. Jeden případ spadal do věkové kategorie -4 roky a 2 případy do let. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Kampylobakterióza hlášeno 264 případů, tj. 87,9 případu / 1 obyvatel KV: 86 onemocnění, tj. 73,3 případu / 1 obyvatel SO: 61 onemocnění, tj. 67,2 případu / 1 obyvatel CH: 117 onemocnění, tj. 126,9 případu / 1 obyvatel V 262 nahlášených případech byl laboratorně potvrzen Campylobacter jejuni a ve 2 případech nebyl Campylobacter sp. dourčen. V 251 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 13 onemocnění spadalo do 6 rodinných výskytů. Z celkového počtu 264 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 28 případů, tj. 1,6 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 9 a 1. Ve 4 případech bylo onemocnění zavlečeno ze zahraničí, a to českými turisty z Bulharska, Tuniska, Itálie a cizincem ze SRN. V souvislosti s hlášenými případy byly vydány 4 (všechny CH) lékařské dohledy a 24 (SO 6, CH 18) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 22 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 2 u nemocných potravinářů). Graf č. 9 Rozložení případů kampylobakteriózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 1 Rozložení případů kampylobakteriózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5%

8 Jiné střevní infekce: bakteriální hlášeno 158 případů, tj. 52,6 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 Distribuce infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % Escherichia coli 21 13,3 Clostridium difficile ,4 Yersinia enterocolitica 2 1,3 Celkem 158 1, Escherichia coli hlášeno 21 případů, tj. 7, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu znázorňuje tabulka č. 5. V 1 případě šlo o koinfekci EPEC a Salmonelly Enteritidis a v 1 případě o koinfekci Escherichia coli O157 s rotaviry. Hospitalizaci si vyžádaly 3 případy onemocnění, tj. 14,3 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 11 a 12. Tabulka č. 5 Distribuce laboratorně potvrzených sérotypů Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 Potvrzený sérotyp Escherichia coli Počet případů O55 2 9,5 O86 2 9,5 O ,8 O ,3 O , O ,3 O ,3 EPEC 2 9,5 Netypováno 1 4,8 Celkem 21 1, % Graf č. 11 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 12 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 57% 8

9 Clostridium difficile hlášeno 135 případů, tj. 45, případu / 1 obyvatel KV: 52 onemocnění, tj. 44,3 případu / 1 obyvatel SO: 28 onemocnění, tj. 3,8 případu / 1 obyvatel CH: 55 onemocnění, tj. 59,6 případu / 1 obyvatel Z celkového počtu 135 nahlášených bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile, byla potvrzena produkce toxinu ve 121 případech, tj. v 89,6 %. Distribuci jednotlivých případů dle produkce toxinu zachycuje tabulka č. 6. V anamnéze 92 případů bylo zjištěno předchozí užívání ATB (viz graf č. 13). Hospitalizaci si vyžádalo 128 onemocnění, tj. 94,8 %. V souvislosti s touto infekcí bylo zaznamenáno 8 úmrtí (u 5 mužů 1923, 1932, 1938, 194, 1943 a 3 žen 1929, 1932, 1933), a to 1x na srdeční selhání a 7x na celkové selhání organismu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 14 a 15. Tabulka č. 6 Distribuce případů dle produkce toxinů u Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 Produkce toxinu u Clostridium difficile Počet případů toxin pozitivní 7 51,9 toxin A pozitivní 4 3, toxin B pozitivní 19 14,1 toxin A/B pozitivní 28 2,7 toxin negativní 6 4,4 toxin nevyšetřen 8 5,9 Celkem 135 1, % Graf č. 13 Předchozí užívání ATB v anamnéze pacientů s bakteriální střevní infekcí způsobenou Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle ATB v anamnéze ne 32% ano 68% Graf č. 14 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostidium difficile dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 15 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 47% Yersinia enterocolitica hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 2 sporadická onemocnění muže a ženy. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 5, %. Jeden případ spadal do věkové kategorie let a 1 případ do 65+ let.

10 virové hlášeno 19 případů, tj. 63,3 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících virové střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 Distribuce infekčních agens způsobujících virové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % rotaviry ,7 adenoviry 3 1,6 noroviry 9 4,7 Celkem 19 1, rotaviry hlášeno 178 případů, tj. 59,3 případu / 1 obyvatel KV: 87 onemocnění, tj. 74,2 případu / 1 obyvatel SO: 52 onemocnění, tj. 57,3 případu / 1 obyvatel CH: 39 onemocnění, tj. 42,3 případu / 1 obyvatel V 1 případě šlo o koinfekci rotaviry a Escherichia coli O157 a ve 2 případech o koinfekci rotaviry a adenoviry. V 161 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 17 onemocnění spadalo do 9 rodinných výskytů. Z celkového počtu 178 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 165 případů, tj. 92,7 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 16 a 17. V rámci šetření byla zjišťována očkovací anamnéza u dětských pacientů, z celkového počtu 121 dětí ve věkové skupině -4 roky nebylo žádné očkováno. Graf č. 16 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku 15 Graf č. 17 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 44% adenoviry hlášen 3 případů, tj. 1, případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 2 mužů a 1 ženy. Všechna onemocnění si vyžádala hospitalizaci. Dle věkového rozvrstvení byl zaznamenán 1 případ ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let a 1 případ nad 65 let věku. 1

11 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. noroviry hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 5 onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 8 mužů a 1 ženy. Hospitalizaci si vyžádalo 8 případů, tj. 88,9 %. Dle věkového rozvrstvení bylo zaznamenáno 5 případů ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let, 1 případ ve věku let a 2 případy ve věku let. Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 18 a 19. Graf č. 18 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A2 A4.5 A4 A8 A3 Graf č. 19 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) K.Vary Sokolov Cheb A2 A4.5 A4 A8 A3 11

12 Botulismus hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 případ, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel, muže (195) žijícího o samotě, v anamnéze D2T, hypertenze, obezita (morbidní), v roce 22 dg. Hereditární motorická a sensitivní polyneuropatie Charkot-arie-Tooth II.typu, konzumace i prošlých potravin průběh onemocnění v noci na špatně spal, ráno cítil slabost, poruchy rovnováhy, 1x zvracení, přecitlivělost na světlo, špatná výslovnost, bez potíží s polykáním, hyperglykemie; večer vzhledem ke špatné výslovnosti volána sousedy RZP a pacient s podezřením na CP převezen na neurologickou ambulanci zde lucidní, dysartrický, dyspnoický a ortopnoický, divergence bulbů, pro dominující dyspnoi pacient předán interní JIP; ráno na JIP zhoršení stavu, objevily se potíže s polykáním, nástup afázie, oboustranná ptóza víček, divergence bulbů s obleněnou až zaniklou fotoreakcí bilat., hypersalivace, progrese cyanózy, zástava dechu a porucha vědomí, anesteziologem provedena urgentní orotracheální intubace s následnou umělou plicní ventilací; při UPV rychlý vzestup SpO 2 a obnova spontánního dechu; pacient přeložen dne na ARO, kde neuroložka vyslovila podezření na botulismus kontaktováno Toxikologické informační středisko (TIS) a infekční klinika na Bulovce, s ohledem na progredující poruchu hybnosti při odpovídající klinické symptomatologii indikována aplikace antitoxinu po jehož aplikaci stav přechodně zlepšen dne ve večerních hodinách telefonicky z NRL předběžně potvrzena otrava botulotoxinem (diagnostika botulotoxinů byla prováděna biologickým pokusem na zvířeti ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě) po konzultaci s TIS dne podána druhá dávka antitoxinu v noci na se dostavily subfebrilie, nástup hemodynamické instability a oligurie, přes enormně vysokou vazopresorickou podporu došlo k rozvoji septického šokového stavu a dne exitus letalis Laboratorně krev z pozitivní průkaz botulotoxinů (použito smíšené antisérum A, B, E) žaludeční obsah negativní průkaz botulotoxinů odebraná chalupářská vepřová konzerva a šunkové bábovka (aspik) s neg. výsledkem Gastroenteritida předpokládaného infekčního původu hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel KV: 1 případ, tj.,9 případu / 1 obyvatel, důchodkyně (1934) hospitalizované pro gastroenteritidu na KIN Nemocnice Na Bulovce, laboratorní vyšetření neprokázalo žádné infekční agens 3.2. Nákazy očkovacího schématu Pertussis hlášeno 36 případů, tj. 12, případu / 1 obyvatel KV: 23 onemocnění, tj. 19,6 případu / 1 obyvatel SO: 11 onemocnění, tj. 12,1 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel V 32 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývající 4 onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu, kde zdrojem pro 2 děti a manžela byla s největší pravděpodobností matka dětí. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 2 a 21. Z celkového počtu 36 případů byla u 22 pacientů šetřením zjištěna pozitivní očkovací anamnéza, tj. u 61,1 %. Ve 34 případech byla diagnóza laboratorně stanovena sérologicky a ve 2 případech metodou PCR z nazofaryngeálního výtěru s konfirmačním potvrzením v NRL. Graf č. 2 Rozložení případů pertussis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 21 Rozložení případů pertussis dle pohlaví v Karlovarském kraji v r. 214 (abs. čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 39% 61% 12

13 nemocnost / 1 ob. počet případů Varicella hlášeno 1827 případů, tj. 68,4 případu / 1 obyvatel KV: 572 onemocnění, tj. 487,7 případu / 1 obyvatel SO: 67 onemocnění, tj. 668,5 případu / 1 obyvatel CH: 648 onemocnění, tj. 72,7 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 22 a 23. V 1 případě byly zaznamenány jiné komplikace, a to u dívky ZŠ (22) z okresu Sokolov, která byla hospitalizována pro febrilie, zvracení, kašel a dehydrataci hlášeno jako varicella s jinými komplikacemi (B1.8). Ostatní případy byly bez komplikací. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti varicelle. Nemocnost v jednotlivých měsících roku je zřetelná z grafu č. 24. Graf č. 22 Varicella rozložení případů dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 23 Varicella rozložení případů dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Graf č. 24 Varicella nemocnost v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Varicella - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) orbilli nebyly v Karlovarském kraji v roce 214 hlášeny Rubeola nebyla v Karlovarském kraji v roce 214 hlášena

14 nemocnost / 1 ob. počet případů Parotitis hlášeno 1 případů, tj. 3,3 případy / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 7,6 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění. U žádného z nemocných nebyly zaznamenány komplikace. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 25 a 26. Ve všech případech byla zjištěna pozitivní očkovací anamnéza. V 8 případech byla diagnóza stanovena na základě klinických příznaků bez laboratorního potvrzení, pouze ve 2 případech byla potvrzena sérologicky. Graf č. 25 Rozložení případů parotitis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 26 Rozložení případů parotitis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 27 a 28. Graf č. 27 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 14

15 nemocnost / 1 ob. Graf č. 28 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 25 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 K.Vary Sokolov Cheb 3.3. Virové hepatitidy Virová hepatitida typu A hlášeno 26 případů, tj. 8,7 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj. 2,6 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 22 onemocnění, tj. 23,9 případu / 1 obyvatel V 5 případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV odsouzeného vězně, SO důchodce, CH kuchařky, kuchaře v LD pro kontakt s VHA v Praze a pracovníka fast foodu s importem VHA z Egypta), ve 2 případech o rodinný výskyt (KV nezaměstnaného s i.v. drogovou anamnézou a dívky ZŠ v LD pro VHA u přítele matky) a 19 případů bylo šetřeno v souvislosti s epidemií KLASTER na Chebsku (komentář viz výše). Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 29 a 3. V souvislosti s 26 hlášenými případy VHA bylo vydáno celkem 413 rozhodnutí, z toho 397 lékařských dohledů, 9 zvýšených zdravotnických dozorů a 7 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření v kolektivních zařízeních. Současně byla požádána příslušná zdravotnická zařízení o spolupráci ve smyslu zajištění nařízených protiepidemických opatření. Na zajištění očkování proti VHA v ohnisku nákazy bylo u Z ČR zažádáno o dodání očkovacích látek pro 67 osob v přímém kontaktu s 6 onemocněními. Jednalo se o 2 rodinných příslušníků, 5 úzkých kontaktů (3 kamarádi, 2 sousedi) a 42 spolužáků ze základní školy. Graf č. 29 Rozložení případů VHA dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 3 Rozložení případů VHA dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 2 15 VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 62% 15

16 Akutní virová hepatitida typu B hlášeno 8 případů, tj. 2,7 případu / 1 obyvatel SO: 8 onemocnění, tj. 8,8 případu / 1 obyvatel Akutní VHB onemocnělo 5 nezaměstnaných osob, 2 důchodci a 1 odsouzený vězeň, který byl následně izolován ve vězeňské nemocnici v Brně. Ostatní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 31 a 32. Všechna onemocnění byla potvrzena sérologicky. Pozitivní i.v. drogová anamnéza byla zjištěna u 3 osob, v 1 případě došlo k přenosu od promiskuitní partnerky. V souvislosti s 3 onemocněními byly vydány 3 rozhodnutí o lékařském dohledu. Dalších 1 rozhodnutí o lékařském dohledu bylo vydáno pracovištěm Karlovy Vary vězňům, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným vězněm, který setrvával v místní věznici pouze několik dní. Graf č. 31 Rozložení případů akutní VHB dle věku v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 32 Rozložení případů akutní VHB dle pohlaví v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5 25% % Akutní virová hepatitida typu C hlášeny 3 případy, tj. 1, případu /1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Všechny případy byly ve věkové skupině let a měly klinické projevy onemocnění. Všichni pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V anamnéze 2 pacientů (SO nezaměstnané ženy a invalidního důchodce) zjištěna i.v. aplikace drog a u dělníka (CH) příležitostný náhodný sex. Ve všech případech byla sérologicky potvrzena hladina anti-hcv protilátek v krvi. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí o lékařském dohledu. Virová hepatitida typu E hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu /1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV důchodce a učitelky, SO důchodce a zdravotní sestry), z toho 3 ve věkové skupině let a 1 ve věku nad 65 let. V anamnéze 3 pacientů byla zjištěna konzumace vepřového masa, masných a uzenářských výrobků, pouze učitelka negovala konzumaci těchto potravin. Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s hlášenými případy VHE bylo vydáno celkem 9 rozhodnutí, z toho 8 lékařských dohledů a 1 zvýšený zdravotnický dozor. Chronická virová hepatitida typu B hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 5 onemocnění, tj. 5,5 případu / 1 obyvatel Ve všech 9 případech, ve věkové skupině let, se jednalo o dospělé osoby (KV kuchaře, pracovníka nehtového studia, ženy v domácnosti všichni vietnamské národnosti a obviněné ženy z věznice; SO odsouzeného muže z věznice, nezaměstnané ženy, prodejce, úřednice a muže vyšetřovaného pro neplodnost). Onemocnění bylo sérologicky potvrzeno u 5 mužů a 4 žen. Z celkového počtu bylo 6 onemocnění zjištěno náhodně, a to při lékařském vyšetření pro jiné onemocnění, při vyšetření pro vyloučení neplodnosti, v rámci screeningu IVF centra, u samovolného abortu (v anamnéze přítele i.v. užívání drog), v rámci vstupního vyšetření při nástupu do vazby (v anamnéze i.v. užívání drog) a v rámci žádosti odsouzeného vězně o invalidní důchod (v anamnéze i.v. užívání drog) všechny tyto případy bez klinických příznaků virové hepatitidy. Ve 3 případech byla potvrzena akutní exacerbace chronické VHB s klinickými příznaky onemocnění, pacienti hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s případem kuchaře vydáno 1 rozhodnutí o lékařském dohledu.

17 nemocnost / 1 ob. počet případů Chronická virová hepatitida typu C hlášeno 97 případů, tj. 32,3 případu / 1 obyvatel KV: 73 onemocnění, tj. 62,2 případu / 1 obyvatel SO: 21 onemocnění, tj. 23,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Chronická VHC byla laboratorně potvrzena u 97 případů (KV 59 obviněných mužů a 8 obviněných žen ve věznicích, 3 nezaměstnaných mužů z toho u 2 propuštěných z výkonu trestu, údržbáře, dělnice a ženy po porodu; SO 14 odsouzených mužů z věznic, 2 nezaměstnaných mužů, občasného brigádníka v anamnéze opakovaně ve výkonu trestu, 2 manželů, pradleny a dělníka; CH nezaměstnaného muže a ženy a manažerky). Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 33 a 34. Ve věznicích byla u 81 obviněných a odsouzených osob pozitivita zjištěna v rámci vstupního screeningu, nikdo neměl klinické příznaky virové hepatitidy. Ze 7 nezaměstnaných osob klinicky onemocněly 2 osoby a byly hospitalizovány na infekčním oddělení, u ostatních bylo chronické onemocnění zjištěno náhodně. U ostatních osob byla chronická VHC zjištěna rovněž náhodně. V 86 případech byla zjištěna riziková anamnéza (z toho u 73 osob ve věznicích), a to v 47 případech i.v. abusus drog, ve 3 případech i.v. abusus drog a tetování a v 9 případech tetování. V anamnéze dělnice údajné očkování použitou jehlou na Ukrajině a u manažerky s onkologickým onemocněním 13 transfúzí všichni dárci vyšetřeni s negativním výsledkem. V souvislosti s případem nezaměstnané ženy vydáno 1 rozhodnutí o lékařském dohledu. Graf č. 33 Rozložení případů chronické VHC dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 34 Rozložení případů chronické VHC dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) chronická VHC v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 15% 85% Nemocnost dle typu virové hepatitidy v Karlovarském kraji v jednotlivých okresech v r. 214 uvádí graf č. 35. Graf č. 35 Virové hepatitidy nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) Virové hepatitidy - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle typu VH a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) VHA akut.vhb akut.vhc VHE chron.vhb chron.vhc typ virové hepatitidy KV SO CH 17

18 3.4. Onemocnění CNS eningokoková meningitida nebyla v Karlovarském kraji v roce 214 hlášena Streptokoková septikémie hlášeno 8 případů, tj. 2,7 případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 4 onemocnění, tj. 4,4 případu / 1 obyvatel V 6 případech se jednalo o osoby důchodového věku nad 65 let a o 2 dospělé osoby ve věkové skupině let. Nebyl zaznamenán rozdíl mezi pohlavími, onemocněli 4 muži a 4 ženy. Celkem 8x byl prokázán Streptococcus pneumoniae z hemokultury (ve 2 případech dourčen sérotyp 3) + 1x současně pozitivní močový antigen. Ani jeden pacient nebyl očkován vakcínou proti pneumokokovým nákazám. Ve 3 případech zaznamenán exitus letalis, a to v případě polymorbidní pacientky (1942) přijaté na ARO pro srdeční selhání a celkovou schvácenost s podezřením na rozvíjející se sepsi (v hemokultuře prokázán Streptococcus pneumoniae, sérotyp 3), v případě onkologického pacienta (1935) hospitalizovaného pro febrilie, bolesti v podbřišku a septickou aktivaci a v případě polymorbidního pacienta (194) s polyetážovou aortální stenózou hospitalizovaného pro oběhovou nestabilitu, zmatenost a podezření na kanylovou sepsi, na RTG obraz plicního otoku, dif. dg. ARDS při šoku. Případy onemocnění s potvrzeným nálezem Streptococcus pneumoniae jsou zahrnuty v grafu č. 63. Septikémie jiná hlášeno 7 případů, tj. 2,3 případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V 5 případech se jednalo o osoby důchodového věku nad 65 let, o paraplegika (195) a o klienta ÚSP (1994). Septický stav byl zaznamenán u 6 mužů a 1 ženy. Z hemokultury byla potvrzena 3x Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Escherichia coli (+ 1x nález v moči). V 1 případě došlo k úmrtí pacienta (1932) překládaného z interního oddělení na oddělení následné péče, kde došlo k rozvoji septického stavu (v hemokultuře potvrzena Klebsiella pneumoniae). Ve 3 případech se jednalo o infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče. Pomalé virové infekce (Creutzfeldtova-Jacobova nemoc) hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyv. KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V obou případech šlo o ženy důchodového věku (1939, 1943), kdy byla zaznamenána velmi rychlá progrese neurologických potíží (opakované bolesti hlavy, poruchy spánku, paměti, motoriky a řeči, ztráta stability a rovnováhy, závratě), dále rychlý rozvoj demence a zhoršení celkového stavu. V obou případech došlo k úmrtí pacientek. Diagnóza byla potvrzena při pitvě a stanovena jako Creutzfeldtova-Jacobova nemoc, sporadická forma onemocnění. Po provedení pitvy a potvrzení prionového onemocnění byla provedena podrobná epidemiologická šetření. V anamnéze ženy (1939) se nepotvrdila transplantace orgánů, transfúze, léčba hormonálními léky, operace mozku, očí a podobné rizikové zákroky. V anamnéze ženy (1943) zjištěna operace meningiomu parietálně vpravo s výraznými pooperačními změnami (1/23). Stravovací zvyklosti obou pacientek byly naprosto běžné. Klíšťová encefalitida hlášeno 12 případů, tj. 4, případu / 1 obyvatel KV: 8 onemocnění, tj. 6,8 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 36 a 37. Všechna onemocnění byla laboratorně potvrzena a vyžádala si hospitalizaci všech pacientů. Z celkového počtu 12 nemocných udávalo přisátí klíštěte 9 osob, tj. 75, %. Zbylé 3 osoby negovaly přisátí klíštěte, avšak 1 žena uváděla časté odstraňování klíšťat svému psovi. Všichni nemocní negovali konzumaci rizikových potravin nepasterizovaného mléka či výrobků z něj. ádný z pacientů nebyl očkován proti klíšťové encefalitidě. Výskyt onemocnění klíšťovou encefalitidou v Karlovarském kraji v roce 214 v jednotlivých měsících prezentuje graf č. 38 a členění dle udávaného místa pobytu osob graf č

19 nemocnost / 1 ob. počet případů Graf č. 36 Rozložení případů KE dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 37 Rozložení případů KE dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 42% 58% Graf. č. 38 Klíšťová encefalitida - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (relativní čísla) KE - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 dle měsíce vykázání a dle jednotlivých okresů (rel. čísla) 4, 3, 2, 1, KV SO CH, měsíc vykázání Graf. č. 39 Klíšťová encefalitida v Karlovarském kraji v roce 214 dle udávaného místa pobytu osob (absolutní čísla) 5 KE v Karlovarském kraji v roce 214 dle udávaného místa pohybu osob (abs.čísla) okres K.Vary okres Sokolov okres Cheb jiné

20 Bakteriální meningitida hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel V obou případech onemocněl muž, a to OSVČ (1978) a důchodce (1949). Oba případy se projevily meningeálními klinickými projevy. U důchodce v likvoru kultivačně a metodou PCR prokázán Staphylococcus aureus, susp. probíhající infekce VZV a reaktivace latentní infekce HSV, dále v séru zjištěny anam. protilátky VZV a reaktivace latentní infekce HSV. U OSVČ, neočkovaného proti pneumokokovým nákazám, v hemokultuře i likvoru prokázán Sterptococcus pneumoniae. Nikdo z pacientů nezemřel. Případ onemocnění s potvrzeným Streptococcus pneumoniae je zahrnut v grafu č Antropozoonózy Tularémie hlášeny 2 případ, tj.,7 případu / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 2 sporadická onemocnění u mužů OSVČ (1968) a nezaměstnaného (1959). Oba pacienti byli hospitalizováni, OSVČ na stomatologické klinice pro febrilie a zduření krčních uzlin a nezaměstnaný muž na infekčním oddělení pro febrilie a zduření uzlin v tříslech (provedena exstirpace uzliny v levém třísle). Obě onemocnění byla klinicky a sérologicky potvrzena. U OSVČ uzavřeno jako ulceroglandulární forma a u nezaměstnaného muže jako glandulární forma. V obou případech byl negován přímý kontakt se zvířaty, u nezaměstnaného muže v anamnéze přisátí 2 klíšťat a u OSVČ poštípání hmyzem. Listerióza hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Diagnóza uzavřena jako A32.1 Listeriová meningitidis a meningoencefalitid u řidiče kamionu (197). V anamnéze koncem září 214 silné bolesti hlavy a necitlivost poloviny těla, praktickým lékařem zaléčen glukokortikoidy a protizánětlivými léčivy a absolvoval 3denní pobyt v termálních lázních na Slovensku. Po návratu opět silné bolesti hlavy, nauzea, febrilie, zmatenost cestou neurologa odeslán k hospitalizaci na infekční oddělení. V anamnéze konzumace různých sýrů (převážně měkkých, zrajících a s plísní) a majonézových salátů zahřátých na pokojovou teplotu, dále operace krční páteře (11/213). V likvoru kultivačně prokázána Listeria monocytogenes. Lymeská borrelióza hlášeno 18 případů, tj. 36, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 34,1 případu / 1 obyvatel SO: 52 onemocnění, tj. 57,3 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel V průběhu roku bylo nahlášeno celkem 18 případů, z nichž 93 bylo laboratorně potvrzeno, tj. 86,1 %. Zbylých 15 onemocnění bylo uzavřeno na základě klinických příznaků. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 4 a 41. V přenosu nákazy dominovalo přisátí klíštěte, což znázorňuje graf č. 42. Výskyt onemocnění lymeskou borreliozou v Karlovarském kraji v roce 214 v jednotlivých měsících prezentuje graf č. 43 a členění dle udávaného místa pobytu osob graf č. 44. Graf č. 4 Rozložení případů LB dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 41 Rozložení případů LB dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) LB v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku LB v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 52% 48% 2

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 (01. 04. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Food- and waterborne infections in the Czech Republic in 2012 and incidence trends Pavla Lexová, Čestmír Beneš,

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy

Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb (ZPZS) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ZOVZ) Prováděcí právní předpisy vyhláška č. 306/2012 Sb. vyhláška č. 473/2008 Sb. Trestní

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009 Epidemiologické aspekty současného trendu výskytu nejen lymeské borreliózy v ČR Daniela Janovská Ústav epidemiologie 3.LF UK Duben 21 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Infekce s nejvyšší incidencí v roce 29 45,8

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2007 2011 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2008 2012 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2009 2013 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

Přílohy. Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace. 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad Přílohy Příloha č. 1: Přehled rozvojových cílů tisíciletí, Světová zdravotnická organizace Název cíle popis cíle 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad -snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí (ti,

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha-východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 2.6.216 1 Pohlavně přenosná ve Středočeském kraji rok 215 Zdrojem

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2005 2009 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nozokomiální nákazy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Nozokomiální nákazy - NN jsou nákazy vzniklé v přímé

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu

Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu Mikrobiální bezpečnost potravin rostlinného původu P. Králík, M. Morávková, P. Vašíčková, M. Slaný Oddělení bezpečnosti potravin a krmiv Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. QJ1210114 Zelinářské

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2015 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2011 2015 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky.

specifickou léčbu, 8. záškrt, 9. spalničky, 10. zarděnky. ODHAD RIZIKA A TYPOVÉ SITUACE PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NA PALUBĚ LETADLA PRO POTŘEBU SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU Přehled typových situací při podezření

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E. Zpráva o činnosti odboru protiepidemického K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36021, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71009281

Více

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2010

Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 2010 Epidemiologická situace v Libereckém kraji v roce 21 Všeobecná charakteristika V Libereckém kraji bylo v roce 21 evidováno v registru EpiDat 5822 povinně hlášených infekčních onemocnění (1357 na 1 obyvatel

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍN ODBOR EPIDEMIOLOGIE ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍN ODBOR EPIDEMIOLOGIE ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍN ODBOR EPIDEMIOLOGIE ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2009 I. POČET A KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ PROTIEPIDEMICKÉHO ODBORU VE ZLÍNSKÉM KRAJI K 31.12.2009

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. *Kojení *Fyziologický novorozenec *Dárcovské mateřské mléko *Patologický novorozenec (Low Body Wight) *Umělá kojenecká výživa * Optimální nutriční složení * Imunologické faktory

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno

Fakultní nemocnice Brno Laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie Jihlavská 20, Brno Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie, 804 Lékařská parazitologie, 805 Lékařská virologie, 822 Lékařská mykologie 1. Vyšetření mikroorganismů z klinického materiálu a z kultur mikroskopicky - barvený

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ ZPRÁVA O EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2008 I. POČET A KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ PROTIEPIDEMICKÝCH ODD.

Více

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK

dílčí stanoviska pro jiné obory HS stanoviska nebo vyjádření HOK se sídlem v Praze, Rytířská 12, 1 Údaje pro výroční zprávu - rok 2015 Hygiena obecná a komunální stanoviska nebo vyjádření HOK posuzování vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. 68 dílčí stanoviska pro jiné

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA

Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Problematika epidemiologicky závažných bakteriálních kmenů ve FNUSA Jaromíra Kratochvílová XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny Brno, Hotel Slovan 22. 23.9. září 2015 Epidemiologicky

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1

18.11.2011. 23.11.2011 prezentace OKMP 1 18.11.2011 23.11.2011 prezentace OKMP 1 Zasílání vzorků na mikrobiologické vyšetření Zásady,chyby a využití MVDr.Petr Ježek Organizační členění OKMP. OKMP MVDr.Petr Ježek ATB středisko MUDr.Romana Filová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Průjmová onemocnění Enteritida Gastroenteritida Akutní zánět sliznice tenkého střeva Akutní zánět tenkého střeva společně se zánětem sliznice

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Šárka Rumlarová Centrum pro očkování a cestovní medicínu Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Pacienti s diabetem v ČR 825 400 diabetiků

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Bakteriologická analýza potravin Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D.

Respirační infekce a jejich původci. MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Respirační infekce a jejich původci MUDr. Černohorská Lenka, Ph.D. Běžná flóra Dutina ústní ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní, neisserie Nosohltan - ústní streptokoky, stafylokoky koag. negativní,

Více

Bakteriologická analýza potravin

Bakteriologická analýza potravin Bakteriologická analýza potravin a. Souhrn Ve studii zaměřené na bakteriologickou analýzu potravin jsme sledovali výskyt vybraných patogenních agens v potravinách z tržní sítě. Výběr vyšetřovaných komodit

Více

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2012 Infekční nemoci 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Infekční nemoci Řada: Zdravotnická statistika

Více

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji 7. a 8. srpna 2010 Liberecký kraj bleskové povodně postiženo

Více

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029

Kontakt Telefon: 485 313 020 Služba : 485 313 033 ATB : 485 313 029 Klinický materiál odeslaný do laboratoře je zpracován dle standardních postupů (SOP) a vyšetření je kódováno dle sazebníku zdravotnických. O dalším vyšetřovacím postupu rozhoduje lékař se specializovanou

Více

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno

Nozokomiální legionelóza v praxi. MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Nozokomiální legionelóza v praxi MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D. ústavní hygienička Masarykův onkologický ústav Brno Obsah požadavky legislativy kasuistika opatření v ohnisku praktické postupy ve ZZ Požadavky

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

NEOBVYKLÝ VÝSKYT LISTERIÓZY v Jihočesk. eském m kraji

NEOBVYKLÝ VÝSKYT LISTERIÓZY v Jihočesk. eském m kraji NEOBVYKLÝ VÝSKYT LISTERIÓZY v Jihočesk eském m kraji v období od června 2008 do března b 2009 s objasněním m vehikula MUDr. Jitka Luňáčkov ková KHS České Budějovice 24.Pe Pečenkovyenkovy epidemiologické

Více

HIV / AIDS v ČR

HIV / AIDS v ČR HIV / AIDS v ČR - 21 1.1.21-31.12.21 18 nových případů HIV u občanů ČR a residentů (z toho 1 [22,8%] u residentů zejména z Ukrajiny 12, dále ze Slovenska 1, z Ruska, Vietnamu 2, Polska 2, aj.) Zastoupení

Více

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno

Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Péče o dítě s infekčním onemocněním Mgr. Marcela Křiváková Ph.D. SZŠ Jaselská, Brno Imunita 1. Definice 2. Funkce rozpoznat škodlivé látky (zevní, vnitřní) mobilizovat obrané mechanizmy likvidovat škodliviny

Více