P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: , ID: t3jai32, IČO: Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji P R O T I E P I D E I C K Ý O D B O R 214

2 Obsah 1. Komentář k epidemickým výskytům Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz Alimentární nákazy Nákazy očkovacího schématu Virové hepatitidy Onemocnění CNS Antropozoonózy Parazitární a mykotické nákazy Jiné nákazy Jiné sledované oblasti související s infekčními onemocněními Pohlavní nákazy TBC Očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek proti virové hepatitidě typu B Akutní respirační infekce (ARI) Poranění ostrým kontaminovaným předmětem nebo nástrojem Infekční onemocnění spojené s poskytováním zdravotní péče Úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním Srovnání výskytu infekčních onemocnění v roce 213 a Seznam zkratek

3 počet případů 1. Komentář k epidemickým výskytům Zvýšený výskyt salmonelózy BROUCI v Chebu V období od do proběhl zvýšený výskyt průjmových onemocnění u 1 dětí, bezpříznakově u jedné dospělé osoby z předškolního zařízení v Chebu a u dítěte ze speciální školy. Všechna onemocnění proběhla pod středně těžkým klinickým obrazem, u žádného z nemocných nenastaly komplikace, nikdo nebyl v souvislosti s průjmovým onemocněním hospitalizován v nemocnici (1 dítě bylo hospitalizováno v nemocnici pro druhotné potíže, a to bolest krku), ani nezemřel. Příznaky zahrnovaly vodnatý průjem s teplotami 39 C, zvracení, bolesti břicha a únavu. Odeznění příznaků proběhlo do 4 5 dnů bez komplikací. Celkem onemocnělo 12 osob ze 17 exponovaných (1 uklízečka a 1 dětí z předškolního zařízení ve věku 1 4 roky, 1 dítě ze speciální školy ve věku 6 ti let, které se nakazilo s největší pravděpodobností kontaktem), attack rate 11,2 %. Z celkového počtu 12 nemocných bylo 8 případů aktivně vyhledáno. Celkem byl odebrán biologický materiál u 25 osob (11 dětí a 14 dospělých osob), z toho Salmonella Enteritidis zachycena u 1 osob (9 dětí a 1 dospělé osoby), 2 případy s klinickými příznaky onemocnění, avšak s negativním laboratorním vyšetřením, byly dány do epidemiologické souvislosti. Zdroj ani vehikulum nákazy se nepodařilo prokázat. Přenos nákazy proběhl pravděpodobně alimentární cestou. Ve stravovacím provozu i v provozu předškolního zařízení a v ústavu sociální péče, kam je dodávána strava (zde nikdo neonemocněl) nebyly zjištěny významnější nedostatky. Sankce nebyly uloženy. V souvislosti s tímto výskytem bylo vydáno celkem 14 rozhodnutí, z toho 1 lékařských dohledů, 2 zvýšené zdravotnické dozory a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve výše uvedených zařízeních. Graf č. 1 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle data hlášení (absolutní čísla) 6 Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle hlášení 4 2 datum hlášení Graf č. 2 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle věku Graf č. 3 Zvýšený výskyt A2 BROUCI - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Zvýšený výskyt A2 "BROUCI" ve školském zařízení v Chebu dle pohlaví 33% 67% 3

4 počet případů Epidemie VHA KLASTER na Chebsku V roce 214 se, s výjimkou 1 případu v únoru 214, od září 214 začaly na Chebsku objevovat případy virové hepatitidy typu A. ezi jednotlivými případy nebyla ze začátku zjištěna významnější epidemiologická souvislost. ezi nemocnými dominovaly dospělé osoby, pouze ve 2 případech onemocnělo školní dítě. V prosinci 214 byl zachycen první případ muže s drogovou anamnézou. Díky spolupráci s o.p.s. KOTEC se pracovníkům protiepidemického oddělení KHS Karlovarského kraje podařilo aktivně vyhledat řadu nemocných a izolovat je na infekčním oddělení. Od září do prosince 214 bylo na Chebsku hlášeno 21 onemocnění, z toho 6 bylo zaznamenáno ve skupině drogově závislých osob a u 1 osoby v úzkém kontaktu s drogově závislými. Dva případy nebyly zahrnuty do epidemie KLASTER, a to 1 importovaný případ z Egypta a 1 onemocnění v souvislosti s výskytem v Praze. Všem osobám v kontaktu s nemocnými byl stanoven lékařský dohled a osobám vykonávajícím činnost epidemiologicky závažnou zvýšený zdravotnický dozor, kterým je zamezena možnost případné kontaminace potravin či stravy. Celkem bylo v rámci epidemie KLASTER od září do prosince 214 vydáno 13 rozhodnutí, z toho 96 lékařských dohledů, 5 zvýšených zdravotnických dozorů a 2 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření ve školním zařízení. Šetření epidemie KLASTER pokračuje v roce 215. Graf č. 4 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle kalendářního týdne vykázání (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - počet případů VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT kalendářní týden vykázání Graf č. 5 Epidemie KLASTER - přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - věkové rozložení nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT Graf č. 6 Epidemie KLASTER přehled vykázaných případů do EPIDATu v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví (absolutní čísla) Epidemie "KLASTER" - zastoupení mužů a žen nemocných VHA vykázaných do EPIDATu v období 36KT KT % 53% 4

5 Akutní průjmová onemocnění neurčené etiologie V březnu 214 byl protiepidemickému oddělení Karlovy Vary dán na vědomí podnět doručený na KHS Karlovarského kraje. Tento byl přidělen k vyřízení oddělení hygieny výživy. Jednalo se o nahlášení GIT potíží po konzumaci stravy v restauraci v okrese Karlovy Vary. Z podnětu vyplývalo, že se zdravotní problémy údajně objevily u 7 osob po konzumaci oběda v restauraci. Epidemiologickým šetřením bylo zjištěno dalších 6 postižených osob. Potíže zaznamenalo celkem 13 osob, a to zvracení, průjem, křeče v břiše, slabost, bez teplot. K odeznění příznaků došlo do 24 hodin. Nikdo z postižených nenavštívil lékaře. Epidemiologické šetření se podařilo uskutečnit s 1 postiženými. Každý konzumoval jinou stravu, ale bylo zjištěno, že v restauraci je k obědu podávána voda ve džbánu s plátky citrusů či žlutá limonáda ředěná vodou. Tyto nápoje požili všichni postižení. Ze strany protiepidemického odboru byla nařízena klinická a laboratorní vyšetření u veškerého personálu restaurace. Laboratorním vyšetřením se nepodařilo prokázat žádné infekční agens. Při společném šetření pracovníků protiepidemického odboru a odboru hygieny výživy na místě bylo zjištěno, že cca před 14 dny pracovníci restaurace zaznamenali přeplněný kanál před budovou restaurace, odkud vytékaly splašky na příjezdovou komunikaci k restauraci. Po dobu odstraňování této havárie byla restaurace z provozních důvodů uzavřena. Dalším šetřením však bylo zjištěno, že restaurace je odpojena od veřejného zdroje pitné vody a je využívána voda z místní studny neznámé kvality. Pracovníci odboru hygieny výživy s okamžitou platností nařídili přerušení provozu restaurace v délce trvání na 2 dny a provedení sanitace všech prostor, které bylo následně prodlouženo do doby potvrzení zdravotní nezávadnosti pitné vody. Provozovateli byla uložena sankce. 2. Sumarizace vykázaných diagnóz a epidemiologických šetření Tabulka č. 1 Přehled celkového počtu jednotlivých infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 dle kódu diagnózy: KN 1 (absolutní čísla) dg. A2 A2.1 A3 A4 A4.5 A5.1 A6. A8 A9 A21 počet příp dg. A32 A37 A38 A4 A41 A46 A48.1 A56 A59 A69.2 počet příp dg. A81 A84.1 B B1.8 B1.9 B2 B8 B8.2 B8.3 B8.4 počet příp dg. B15 B16 B17.1 B17.2 B18.1 B18.2 B25 B26 B27 B33. počet příp dg. B35 B58 B8 B85 B86 G J1 J17 W54 W55 počet příp Tabulka č. 2 Epidemiologická šetření provedená protiepidemickým odborem v roce 214 Epidemiologická šetření KV SO CH KVK Počet hlášených případů do EPIDATu Počet provedených epidemiologických šetření Počet provedených nevykázaných epidemiologických šetření Počet případů Infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče celkem šetřených daných do souvislosti

6 3. Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz 3.1. Alimentární nákazy Salmonelóza hlášeno 268 případů, tj. 89,2 případu / 1 obyvatel KV: 99 onemocnění, tj. 84,4 případu / 1 obyvatel SO: 49 onemocnění, tj. 54, případu / 1 obyvatel CH: 12 onemocnění, tj. 13,1 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu a dle charakteru výskytu znázorňuje tabulka č. 3. V 1 případě šlo o koinfekci Salmonelly Enteritidis a EPEC. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 7 a 8. Z celkového počtu 268 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 8 případů, tj. 29,9 %. Ve 2 případech bylo zaznamenáno úmrtí (u muže 1936 a ženy 1944), a to na srdeční selhání. Ve 3 případech bylo onemocnění zavlečeno českými turisty ze zahraničí, a to z Egypta, Turecka a Tuniska. V souvislosti s hlášenými případy bylo vydáno 15 (všechny CH) lékařských dohledů a 11 (SO 1, CH 1) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 9 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 1 u nemocného potravináře). Tabulka č. 3 Rozdělení lab. potvrzených onemocnění salmonelózou dle sérotypů a dle charakteru výskytu Rozdělení dle určených sérotypů Rozdělení dle charakteru výskytu Laboratorně potvrzený Počet Charakter Počet Počet % sérotyp onemocnění výskytu výskytů onemocnění % Salmonella Enteritidis ,9 Salmonella Typhimurium 8 3, Salmonella Java 3 1,1 Sporadický ,6 Salmonella Ohio 2,7 Salmonella Infantis 1,4 Salmonella Newport 1,4 Salmonella Braenderup 1,4 Rodinný ,9 Salmonella uenchen 1,4 Salmonella Havana 1,4 Salmonella Wandsworth 1,4 Salmonella Zanzibar 1,4 Zvýšený ,5 Salomonella Virchow 1,4 Salmonella sk. B 1,4 Salmonella sk. C1 1,4 Salmonella species 2,7 Epidemie, Salmonella negativní 2,7 Celkem 268 1, Celkem 268 1, Graf č. 7 Rozložení případů salmonelózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 8 Rozložení případů salmonelózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Salmonelóza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 57% 43% 6

7 Salmonelová sepse hlášeno 5 případů, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Ve 3 případech se jednalo o onemocnění osob důchodového věku (ženy , 1935, muž ), v 1 případě o onkologického pacienta (1962) a v 1 případě o ženu léčenou pro onemocnění pojiva (1959). Ve všech 5 případech byla laboratorně potvrzena Salmonella Enteritidis. Všechny případy byly potvrzeny z hemokultury + v 1 případě potvrzeno současně i z rektálního výtěru a výtěru z krku, a to u pacienta s GIT příznaky onemocnění. Ostatní pacienti bez klinických příznaků gastroenteritidy. Všichni pacienti byli hospitalizováni. Pacientka léčená pro onemocnění pojiva, hospitalizována pro febrilie, zhoršení hybnosti a artralgie byla přeložena pro zhoršení stavu na interní JIP, kde pod obrazem kardiogenního šoku při selhání pravé srdeční komory nastal exitus letalis. Shigelóza hlášeny 3 případy, tj. 1, případu / 1 obyvatel KV: 1 onemocnění, tj.,9 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve 2 nahlášených případech byla laboratorně potvrzena Shigella sonnei a v 1 případě Shigella flexneri. Ve všech 3 případech se jednalo o sporadická onemocnění u žen, z toho v 1 případě bylo onemocnění zavlečeno českou turistkou z Egypta. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 33,3 %. Jeden případ spadal do věkové kategorie -4 roky a 2 případy do let. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí. Kampylobakterióza hlášeno 264 případů, tj. 87,9 případu / 1 obyvatel KV: 86 onemocnění, tj. 73,3 případu / 1 obyvatel SO: 61 onemocnění, tj. 67,2 případu / 1 obyvatel CH: 117 onemocnění, tj. 126,9 případu / 1 obyvatel V 262 nahlášených případech byl laboratorně potvrzen Campylobacter jejuni a ve 2 případech nebyl Campylobacter sp. dourčen. V 251 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 13 onemocnění spadalo do 6 rodinných výskytů. Z celkového počtu 264 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 28 případů, tj. 1,6 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 9 a 1. Ve 4 případech bylo onemocnění zavlečeno ze zahraničí, a to českými turisty z Bulharska, Tuniska, Itálie a cizincem ze SRN. V souvislosti s hlášenými případy byly vydány 4 (všechny CH) lékařské dohledy a 24 (SO 6, CH 18) zvýšených zdravotnických dozorů (z toho 22 u kontaktů vykonávajících činnost epidemiologicky závažnou a 2 u nemocných potravinářů). Graf č. 9 Rozložení případů kampylobakteriózy dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 1 Rozložení případů kampylobakteriózy dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Kampylobakterióza v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5%

8 Jiné střevní infekce: bakteriální hlášeno 158 případů, tj. 52,6 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 4. Tabulka č. 4 Distribuce infekčních agens způsobujících bakteriální střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % Escherichia coli 21 13,3 Clostridium difficile ,4 Yersinia enterocolitica 2 1,3 Celkem 158 1, Escherichia coli hlášeno 21 případů, tj. 7, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 16 onemocnění, tj. 17,4 případu / 1 obyvatel Distribuci jednotlivých případů dle laboratorně určeného sérotypu znázorňuje tabulka č. 5. V 1 případě šlo o koinfekci EPEC a Salmonelly Enteritidis a v 1 případě o koinfekci Escherichia coli O157 s rotaviry. Hospitalizaci si vyžádaly 3 případy onemocnění, tj. 14,3 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 11 a 12. Tabulka č. 5 Distribuce laboratorně potvrzených sérotypů Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 Potvrzený sérotyp Escherichia coli Počet případů O55 2 9,5 O86 2 9,5 O ,8 O ,3 O , O ,3 O ,3 EPEC 2 9,5 Netypováno 1 4,8 Celkem 21 1, % Graf č. 11 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 12 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Escherichia coli dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce Escherichia coli v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 57% 8

9 Clostridium difficile hlášeno 135 případů, tj. 45, případu / 1 obyvatel KV: 52 onemocnění, tj. 44,3 případu / 1 obyvatel SO: 28 onemocnění, tj. 3,8 případu / 1 obyvatel CH: 55 onemocnění, tj. 59,6 případu / 1 obyvatel Z celkového počtu 135 nahlášených bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile, byla potvrzena produkce toxinu ve 121 případech, tj. v 89,6 %. Distribuci jednotlivých případů dle produkce toxinu zachycuje tabulka č. 6. V anamnéze 92 případů bylo zjištěno předchozí užívání ATB (viz graf č. 13). Hospitalizaci si vyžádalo 128 onemocnění, tj. 94,8 %. V souvislosti s touto infekcí bylo zaznamenáno 8 úmrtí (u 5 mužů 1923, 1932, 1938, 194, 1943 a 3 žen 1929, 1932, 1933), a to 1x na srdeční selhání a 7x na celkové selhání organismu. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 14 a 15. Tabulka č. 6 Distribuce případů dle produkce toxinů u Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 Produkce toxinu u Clostridium difficile Počet případů toxin pozitivní 7 51,9 toxin A pozitivní 4 3, toxin B pozitivní 19 14,1 toxin A/B pozitivní 28 2,7 toxin negativní 6 4,4 toxin nevyšetřen 8 5,9 Celkem 135 1, % Graf č. 13 Předchozí užívání ATB v anamnéze pacientů s bakteriální střevní infekcí způsobenou Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle ATB v anamnéze ne 32% ano 68% Graf č. 14 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostidium difficile dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 15 Rozložení případů bakteriálních střevních infekcí způsobených Clostridium difficile dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Jiné bakteriální střevní infekce - Clostridium difficile v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 47% Yersinia enterocolitica hlášeny 2 případy, tj.,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o 2 sporadická onemocnění muže a ženy. Hospitalizaci si vyžádal 1 případ onemocnění, tj. 5, %. Jeden případ spadal do věkové kategorie let a 1 případ do 65+ let.

10 virové hlášeno 19 případů, tj. 63,3 případu / 1 obyvatel Přehled jednotlivých infekčních agens způsobujících virové střevní infekce je znázorněn v tabulce č. 7. Tabulka č. 7 Distribuce infekčních agens způsobujících virové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Potvrzené infekční agens Počet případů % rotaviry ,7 adenoviry 3 1,6 noroviry 9 4,7 Celkem 19 1, rotaviry hlášeno 178 případů, tj. 59,3 případu / 1 obyvatel KV: 87 onemocnění, tj. 74,2 případu / 1 obyvatel SO: 52 onemocnění, tj. 57,3 případu / 1 obyvatel CH: 39 onemocnění, tj. 42,3 případu / 1 obyvatel V 1 případě šlo o koinfekci rotaviry a Escherichia coli O157 a ve 2 případech o koinfekci rotaviry a adenoviry. V 161 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývajících 17 onemocnění spadalo do 9 rodinných výskytů. Z celkového počtu 178 onemocnění si vyžádalo hospitalizaci 165 případů, tj. 92,7 %. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 16 a 17. V rámci šetření byla zjišťována očkovací anamnéza u dětských pacientů, z celkového počtu 121 dětí ve věkové skupině -4 roky nebylo žádné očkováno. Graf č. 16 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku 15 Graf č. 17 Rozložení případů virových střevních infekcí způsobených rotaviry dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Rotavirové střevní infekce v Kalovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 44% adenoviry hlášen 3 případů, tj. 1, případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 2 mužů a 1 ženy. Všechna onemocnění si vyžádala hospitalizaci. Dle věkového rozvrstvení byl zaznamenán 1 případ ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let a 1 případ nad 65 let věku. 1

11 nemocnost / 1 ob. nemocnost / 1 ob. noroviry hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 5 onemocnění, tj. 4,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 3 onemocnění, tj. 3,3 případu / 1 obyvatel Jednalo se o sporadická onemocnění 8 mužů a 1 ženy. Hospitalizaci si vyžádalo 8 případů, tj. 88,9 %. Dle věkového rozvrstvení bylo zaznamenáno 5 případů ve věku -4 roky, 1 případ ve věku 5-14 let, 1 případ ve věku let a 2 případy ve věku let. Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 18 a 19. Graf č. 18 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A2 A4.5 A4 A8 A3 Graf č. 19 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) K.Vary Sokolov Cheb A2 A4.5 A4 A8 A3 11

12 Botulismus hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel SO: 1 případ, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel, muže (195) žijícího o samotě, v anamnéze D2T, hypertenze, obezita (morbidní), v roce 22 dg. Hereditární motorická a sensitivní polyneuropatie Charkot-arie-Tooth II.typu, konzumace i prošlých potravin průběh onemocnění v noci na špatně spal, ráno cítil slabost, poruchy rovnováhy, 1x zvracení, přecitlivělost na světlo, špatná výslovnost, bez potíží s polykáním, hyperglykemie; večer vzhledem ke špatné výslovnosti volána sousedy RZP a pacient s podezřením na CP převezen na neurologickou ambulanci zde lucidní, dysartrický, dyspnoický a ortopnoický, divergence bulbů, pro dominující dyspnoi pacient předán interní JIP; ráno na JIP zhoršení stavu, objevily se potíže s polykáním, nástup afázie, oboustranná ptóza víček, divergence bulbů s obleněnou až zaniklou fotoreakcí bilat., hypersalivace, progrese cyanózy, zástava dechu a porucha vědomí, anesteziologem provedena urgentní orotracheální intubace s následnou umělou plicní ventilací; při UPV rychlý vzestup SpO 2 a obnova spontánního dechu; pacient přeložen dne na ARO, kde neuroložka vyslovila podezření na botulismus kontaktováno Toxikologické informační středisko (TIS) a infekční klinika na Bulovce, s ohledem na progredující poruchu hybnosti při odpovídající klinické symptomatologii indikována aplikace antitoxinu po jehož aplikaci stav přechodně zlepšen dne ve večerních hodinách telefonicky z NRL předběžně potvrzena otrava botulotoxinem (diagnostika botulotoxinů byla prováděna biologickým pokusem na zvířeti ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě) po konzultaci s TIS dne podána druhá dávka antitoxinu v noci na se dostavily subfebrilie, nástup hemodynamické instability a oligurie, přes enormně vysokou vazopresorickou podporu došlo k rozvoji septického šokového stavu a dne exitus letalis Laboratorně krev z pozitivní průkaz botulotoxinů (použito smíšené antisérum A, B, E) žaludeční obsah negativní průkaz botulotoxinů odebraná chalupářská vepřová konzerva a šunkové bábovka (aspik) s neg. výsledkem Gastroenteritida předpokládaného infekčního původu hlášen 1 případ, tj.,3 případu / 1 obyvatel KV: 1 případ, tj.,9 případu / 1 obyvatel, důchodkyně (1934) hospitalizované pro gastroenteritidu na KIN Nemocnice Na Bulovce, laboratorní vyšetření neprokázalo žádné infekční agens 3.2. Nákazy očkovacího schématu Pertussis hlášeno 36 případů, tj. 12, případu / 1 obyvatel KV: 23 onemocnění, tj. 19,6 případu / 1 obyvatel SO: 11 onemocnění, tj. 12,1 případu / 1 obyvatel CH: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel V 32 případech se jednalo o sporadická onemocnění, zbývající 4 onemocnění spadala do 1 rodinného výskytu, kde zdrojem pro 2 děti a manžela byla s největší pravděpodobností matka dětí. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 2 a 21. Z celkového počtu 36 případů byla u 22 pacientů šetřením zjištěna pozitivní očkovací anamnéza, tj. u 61,1 %. Ve 34 případech byla diagnóza laboratorně stanovena sérologicky a ve 2 případech metodou PCR z nazofaryngeálního výtěru s konfirmačním potvrzením v NRL. Graf č. 2 Rozložení případů pertussis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 21 Rozložení případů pertussis dle pohlaví v Karlovarském kraji v r. 214 (abs. čísla) Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Pertussis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 39% 61% 12

13 nemocnost / 1 ob. počet případů Varicella hlášeno 1827 případů, tj. 68,4 případu / 1 obyvatel KV: 572 onemocnění, tj. 487,7 případu / 1 obyvatel SO: 67 onemocnění, tj. 668,5 případu / 1 obyvatel CH: 648 onemocnění, tj. 72,7 případu / 1 obyvatel Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 22 a 23. V 1 případě byly zaznamenány jiné komplikace, a to u dívky ZŠ (22) z okresu Sokolov, která byla hospitalizována pro febrilie, zvracení, kašel a dehydrataci hlášeno jako varicella s jinými komplikacemi (B1.8). Ostatní případy byly bez komplikací. Nikdo z nemocných nebyl očkován proti varicelle. Nemocnost v jednotlivých měsících roku je zřetelná z grafu č. 24. Graf č. 22 Varicella rozložení případů dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 23 Varicella rozložení případů dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Varicella v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Graf č. 24 Varicella nemocnost v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) Varicella - nemocnost v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) orbilli nebyly v Karlovarském kraji v roce 214 hlášeny Rubeola nebyla v Karlovarském kraji v roce 214 hlášena

14 nemocnost / 1 ob. počet případů Parotitis hlášeno 1 případů, tj. 3,3 případy / 1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 7 onemocnění, tj. 7,6 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění. U žádného z nemocných nebyly zaznamenány komplikace. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 25 a 26. Ve všech případech byla zjištěna pozitivní očkovací anamnéza. V 8 případech byla diagnóza stanovena na základě klinických příznaků bez laboratorního potvrzení, pouze ve 2 případech byla potvrzena sérologicky. Graf č. 25 Rozložení případů parotitis dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 26 Rozložení případů parotitis dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Parotitis v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5% 5% Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících a jednotlivých okresech v roce 214 uvádí graf č. 27 a 28. Graf č. 27 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v Karlovarském kraji v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 14

15 nemocnost / 1 ob. Graf č. 28 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu (Pertussis, orbilli, Rubeola, Parotitis) v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (relativní čísla, přepočteno na 1 obyvatel) 25 Nemocnost vybraných nákaz očkovacího schématu v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v roce 214 (rel. čísla) A37 B5 B6 B26 K.Vary Sokolov Cheb 3.3. Virové hepatitidy Virová hepatitida typu A hlášeno 26 případů, tj. 8,7 případu / 1 obyvatel KV: 3 onemocnění, tj. 2,6 případu / 1 obyvatel SO: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel CH: 22 onemocnění, tj. 23,9 případu / 1 obyvatel V 5 případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV odsouzeného vězně, SO důchodce, CH kuchařky, kuchaře v LD pro kontakt s VHA v Praze a pracovníka fast foodu s importem VHA z Egypta), ve 2 případech o rodinný výskyt (KV nezaměstnaného s i.v. drogovou anamnézou a dívky ZŠ v LD pro VHA u přítele matky) a 19 případů bylo šetřeno v souvislosti s epidemií KLASTER na Chebsku (komentář viz výše). Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 29 a 3. V souvislosti s 26 hlášenými případy VHA bylo vydáno celkem 413 rozhodnutí, z toho 397 lékařských dohledů, 9 zvýšených zdravotnických dozorů a 7 rozhodnutí stanovujících a ukončujících protiepidemická opatření v kolektivních zařízeních. Současně byla požádána příslušná zdravotnická zařízení o spolupráci ve smyslu zajištění nařízených protiepidemických opatření. Na zajištění očkování proti VHA v ohnisku nákazy bylo u Z ČR zažádáno o dodání očkovacích látek pro 67 osob v přímém kontaktu s 6 onemocněními. Jednalo se o 2 rodinných příslušníků, 5 úzkých kontaktů (3 kamarádi, 2 sousedi) a 42 spolužáků ze základní školy. Graf č. 29 Rozložení případů VHA dle věku v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) Graf č. 3 Rozložení případů VHA dle pohlaví v Karlovarském kraji v roce 214 (absolutní čísla) 2 15 VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku VHA v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví % 62% 15

16 Akutní virová hepatitida typu B hlášeno 8 případů, tj. 2,7 případu / 1 obyvatel SO: 8 onemocnění, tj. 8,8 případu / 1 obyvatel Akutní VHB onemocnělo 5 nezaměstnaných osob, 2 důchodci a 1 odsouzený vězeň, který byl následně izolován ve vězeňské nemocnici v Brně. Ostatní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. Věkové rozložení případů a členění dle pohlaví uvádí graf č. 31 a 32. Všechna onemocnění byla potvrzena sérologicky. Pozitivní i.v. drogová anamnéza byla zjištěna u 3 osob, v 1 případě došlo k přenosu od promiskuitní partnerky. V souvislosti s 3 onemocněními byly vydány 3 rozhodnutí o lékařském dohledu. Dalších 1 rozhodnutí o lékařském dohledu bylo vydáno pracovištěm Karlovy Vary vězňům, kteří byli v rizikovém kontaktu s nemocným vězněm, který setrvával v místní věznici pouze několik dní. Graf č. 31 Rozložení případů akutní VHB dle věku v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) 1 akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle věku Graf č. 32 Rozložení případů akutní VHB dle pohlaví v Karl. kraji v roce 214 (absolutní čísla) akutní VHB v Karlovarském kraji v roce 214 dle pohlaví 5 25% % Akutní virová hepatitida typu C hlášeny 3 případy, tj. 1, případu /1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel CH: 1 onemocnění, tj. 1,1 případu / 1 obyvatel Všechny případy byly ve věkové skupině let a měly klinické projevy onemocnění. Všichni pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V anamnéze 2 pacientů (SO nezaměstnané ženy a invalidního důchodce) zjištěna i.v. aplikace drog a u dělníka (CH) příležitostný náhodný sex. Ve všech případech byla sérologicky potvrzena hladina anti-hcv protilátek v krvi. V souvislosti s uvedenými případy nebylo vydáno žádné rozhodnutí o lékařském dohledu. Virová hepatitida typu E hlášeny 4 případy, tj. 1,3 případu /1 obyvatel KV: 2 onemocnění, tj. 1,7 případu / 1 obyvatel SO: 2 onemocnění, tj. 2,2 případu / 1 obyvatel Ve všech případech se jednalo o sporadická onemocnění (KV důchodce a učitelky, SO důchodce a zdravotní sestry), z toho 3 ve věkové skupině let a 1 ve věku nad 65 let. V anamnéze 3 pacientů byla zjištěna konzumace vepřového masa, masných a uzenářských výrobků, pouze učitelka negovala konzumaci těchto potravin. Všechny případy byly potvrzeny sérologicky. Všichni nemocní pacienti byli hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s hlášenými případy VHE bylo vydáno celkem 9 rozhodnutí, z toho 8 lékařských dohledů a 1 zvýšený zdravotnický dozor. Chronická virová hepatitida typu B hlášeno 9 případů, tj. 3, případu / 1 obyvatel KV: 4 onemocnění, tj. 3,4 případu / 1 obyvatel SO: 5 onemocnění, tj. 5,5 případu / 1 obyvatel Ve všech 9 případech, ve věkové skupině let, se jednalo o dospělé osoby (KV kuchaře, pracovníka nehtového studia, ženy v domácnosti všichni vietnamské národnosti a obviněné ženy z věznice; SO odsouzeného muže z věznice, nezaměstnané ženy, prodejce, úřednice a muže vyšetřovaného pro neplodnost). Onemocnění bylo sérologicky potvrzeno u 5 mužů a 4 žen. Z celkového počtu bylo 6 onemocnění zjištěno náhodně, a to při lékařském vyšetření pro jiné onemocnění, při vyšetření pro vyloučení neplodnosti, v rámci screeningu IVF centra, u samovolného abortu (v anamnéze přítele i.v. užívání drog), v rámci vstupního vyšetření při nástupu do vazby (v anamnéze i.v. užívání drog) a v rámci žádosti odsouzeného vězně o invalidní důchod (v anamnéze i.v. užívání drog) všechny tyto případy bez klinických příznaků virové hepatitidy. Ve 3 případech byla potvrzena akutní exacerbace chronické VHB s klinickými příznaky onemocnění, pacienti hospitalizováni na infekčním oddělení. V souvislosti s případem kuchaře vydáno 1 rozhodnutí o lékařském dohledu.

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008

RoËenka N rodnìho programu HIV/AIDS v»eskè republice 2007ñ2008 St tnì zdravotnì stav CENTRUM ODBORN CH»INNOSTÕ Odbor podpory zdravì a hygieny dïtì a mladistv ch OddÏlenÌ psychosoci lnìch determinant zdravì a prevence rizikovèho chov nì PracoviötÏ prevence HIV/AIDS

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen?

AKTUALITY. Helcococcus kunzii kolonizace ran nebo patogen? Souhrn Summary LATEST NEWS. Helcococcus kunzii a wound colonizer or pathogen? ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(10) oběd a svačinu, mohlo tak dojít ke kontaminaci svačiny nedostatečně umytou rukou, na přípravě dopoledních svačin (mazání chlebů a zdobení

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

Stránka 1 (celkem 39)

Stránka 1 (celkem 39) Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: P-01-OKM Oblast využití: Mikrobiologie Platnost od: 8.6.2015 Verze č.: 9 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

Informace pro obyvatelstvo

Informace pro obyvatelstvo PŘÍLOHA č. 2 Informace pro obyvatelstvo ANTRAX se v ČR běžně nevyskytuje, nebezpečí hrozí při úmyslném zneužití. Tři formy onemocnění: Kožní - nákaza poraněnou kůží - místo svědí, vzniká pupínek, pak puchýř,

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice

Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Hlášení akutních respiračních infekcí (ARI) v České republice Reporting of acute respiratory infections (ARIs) in the Czech Republic 6. týden 2011 (4. 2.

Více

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003

Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 1 Studijní materiál důchodce č. 154 Březen 2003 Virové infekce šířící se potravinami a vodou (Lebensmittelbedingte Virusinfektionen) Höhne M., Schreier E. Pädiat.Prax., Vol-62, 2003, č. 3, s. 559-570 Volně

Více

Synlabianer. Rettův syndrom. Infekce a cestování. časopis pro pacienty a lékaře. ročník VIII. červenec září 2014. Členové skupiny SYNLAB CZECH

Synlabianer. Rettův syndrom. Infekce a cestování. časopis pro pacienty a lékaře. ročník VIII. červenec září 2014. Členové skupiny SYNLAB CZECH Synlabianer červenec září 2014 ročník VIII. časopis pro pacienty a lékaře Rettův syndrom Infekce a cestování Členové skupiny SYNLAB CZECH www.synlab.cz obsah čísla 4 Zdraví národa: Češi u vyšetření ledvin

Více

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12

Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie LP 03-0443/12 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Revize č.: 1 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení lékařské mikrobiologie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 17. 6. 2013 Nahrazuje: Laboratorní

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny

DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA. Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny DÍTĚ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI OČIMA PEDIATRA Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Monika Čermáková Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra Informace pro zájemce o NRP a náhradní rodiny Středisko

Více

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i

o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i o d b o r n ý č a s o p i s p r o l é k a ř e v p r v n í l i n i i r o č n í k 2 č í s lo 1 Antibiotika Očkování Deprese u diabetiků Mužská sexuální dysfunkce Poruchy štítné žlázy + Kazuistiky Vydavatel:

Více

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Informovanost vysokoškolské mládeže o zdravotních rizicích spojených s pobytem v zahraničí, znalosti a využívání možností prevence

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Společnost infekčního lékařství ČLS JEP Česká parazitologická společnost ECHINOKOKOVÉ INFEKCE Praha, Lékařský dům 4. března 2014 Program odborného semináře

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více