OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBKLADAČSKÝ BULLETIN. Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13"

Transkript

1 OBKLADAČSKÝ BULLETIN Zpravodaj Cechu obkladačů ČR, 18. září 2009, číslo 13

2 OBSAH 3. Obkladačský miniveletrh Valná hromada zvolila nové představenstvo Bowlingové mistrovství cechu Váţení kolegové, milí čtenáři, předpokládám, ţe v následujících měsících se s blíţícím koncem letošního kalendářního roku začne trochu lépe dýchat všem řemeslníkům. Snad nás opustí vyhlášená stále dokola zmiňovaná krize, ţe se zlepší podnikatelské prostředí, ţe se zlepší platební morálky všech investorů a ţe nastane zase období hodně práce. A to hlavně práce zaplacené včas a řádně. Pravdou je, ţe naše politická scéna v ţádném případě nepředvádí, jak by se měl chovat podnikatel /ţivnostník, ale já doufám, ţe bude zase lépe. Při komunikaci zjišťuji, ţe po obkladačské práci je stále poptávka, a jsem přesvědčen, ţe právě v této době se kvalita odvedené práce projeví snad nejvíce. Na letošním stavebním veletrhu Forarch po dlouhé době pod stánkem cechu vystavují i naši členové montáţní firmy. Jsem sám zvědav jakým způsobem se tato jejich přítomnost projeví v jejich zakázkách. Snad se s jejich pozitivním výsledkem s námi podělí v dalším vydání bulletinu. S přáním hezkého babího léta a uţ s trochu otřepaným, ale bohuţel pravdivým časem blíţích se vánočních svátků Vám přeji vše pohodové 4. FOR ARCH Speciální postupy - řezání technologií Cut Crasch 6. Ceresit MicroProtect systém 7. Znáte novinky u daní z příjmů v roce 2009? Inovace roku Mapei Mapetex systém 8. Firemní karty na zahraničních sluţebních cestách Krátké cechovní zprávy 9. Botament představuje novou značku SUPAX Aktualizovaná učebnice - Technologie obkládání 10. Rekonstrukce podlah prověřila novou technologii Ardex Microtec 11. Jak uplatnit cestovné do nákladů? 12. Jak renovovat balkony a lodţie? 13. Knih jízd nepalte, ne kaţdému se výdajový paušál vyplatí 14. Kiesel - Čas na změnu v koupelně 15. Dopis s modrým pruhem můţete najít ve schránce Datové schránky 16. Výdaje na provoz kanceláře ve vlastním domku 17. Schönox Hexománie - kilo za kila Prodejní akce Ceresit 18. Seznam členů cechu Roman Pommer předseda COČR Úvodní fotografie: RAKO, série NOE 2009, OBKLADAČSKÝ BULETIN Zpravodaj Cechu obkladačů České republiky se zaměřuje na podnikatelský a profesní ţivot firem působících v obkladačského oboru. Důleţité informace zde mohou čerpat obkladači, koupelnová studia, školy, výrobci obkladů, dlaţeb, stavební chemie, nářadí, lišt a dalších doplňků. Vychází 2x ročně, pouze v internetové podobě (formát PDF) a kaţdý si ho můţe zdarma stáhnout z internetových stránek cechu. generální partner Cech obkladačů České republiky o.s., Freyova 27, Praha 9 IČ: , tel.: , 2 hlavní partner

3 OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH Hotel Ludmila v Mělníku se 7. března stal dějištěm čtvrtého Obkladačského miniveletrhu. Bezplatný vstup na tuto ryze odbornou akci vyuţila řada obkladačů a představitelů koupelnových studií, kteří nejsou členy cechu. K dispozici jim byli zástupci 28 značek a firem. ARDEX, BASF, BAT NÁŘADÍ, BOSCH, BOTAMENT, CERESIT, CODEX, FINALIT, HUSQVARNA, HUTTERER- LECHNER, KIESEL, LBCS, MARTÍNEK KERAMIKA, MAPEI, MONTOLIT, MU- REXIN, NATURA HRADEC, PROTOOL, RAKO, REMMERS, ROTOZIP, SAFE-T SURFACE, SAINT-GOBAIN ABRASIVES, SCHLÜTER SYSTEMS, SCHÖNOX, SO- PRO, TRIUSO a WEBER TERRANOVA. Letošní miniveletrh opět vyrostl jak do počtu vystavujících firem tak i počtu návštěvníků. Další ročník se uskuteční 4. března 2010 ve Vílanci u Jihlavy (www.mlynhotel.cz) VALNÁ HROMADA ZVOLILA NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO následující čtyři roky. Představenstvo bude pracovat ve sloţení Roman Pommer, Ing. František Zajíček, Roman Kráčal, Mgr. Karel Suda a Jarmil Resler ml. Do revizní komise byli zvoleni František Loudin, Roman Kraus a Jiří Rýpar. Předsedou cechu se na následující čtyři roky stal Roman Pommer a jeho zástupci budou panové Zajíček a Kráčal. Závěr setkání jiţ tradičně patřil odborné degustaci, tentokrát mělnických vín z Vinařství Kraus. V Mělníku se 5. března konala valná hromada cechu, která zvolila nové představitele na Účastníci valné hromady odsouhlasili výroční zprávu za rok 2008, schválili rozpočet cechu na letošní rok a jako dárek obdrţeli specialitu v podobě Obkladačského tuzemáku. BOWLINGOVÉ MISTROVSTVÍ CECHU Do letošního ročníku v Mělníku se přihlásilo 29 hráčů (tento počet je v celé historii našich turnajů rekordní). Obhájce loňského vítězství Miroslav Haněk se neúčastnil, jelikoţ v domácím prostředí bojoval s chřipkou. 1. místo Ladislav Bartoš (Obklady-Bartoš, Lesná) 2. místo Vladimír Hanuš (Koupelny Hanuš, Ţacléř) 3. místo Pavel Juránek (Kiesel, Praha) 3

4 4

5 SPECIÁLNÍ POSTUPY - ŘEZÁNÍ TECHNOLOGIÍ CUT CRASCH Řezání keramických dlaţdic vzhledem k vysoké tvrdosti vyţaduje pouţívání diamantových řezacích nástrojů. Nejrozšířenější metodou je řezání na mokrých diamantových pilách. V Chlumčanském závodě firmy Lasselsberger je nově vyuţíváno nejmodernější řezací zařízení, takzvaná technologie Cut Crash. Zde je při řezání vyuţíváno diamantové řezací kolečko, podobné jaké se pouţívá v ručních řezačkách na dlaţdice. Toto kolečko je řízeno počítačem a provede poţadovaný předřez dlaţdice. Takto naříznutá dlaţdice je transportována do lámačky, která odlomí naříznutou část. Takto nalámané prvky mají ostrou hranu, proto jsou následně kalibrovány. Výsledkem je prvek s velmi přesnými rozměry. Zařízení Cut Crash však kromě efektivní výroby mozaik, modulových formátů nebo fasádních pásků, umoţňuje i výrobu funkčních doplňků pro dlaţby jako jsou sokle a schodovky. Zajímavou letošní novinkou, vyráběnou technologií Cut Crash jsou fasádní pásky, které doplňujeme k vybraným stávajícím sériím naší nabídky. Díky specifickým technickým parametrům (vysoká pevnost, chemická odolnost a mrazuvzdornost) odolávají vhodné keramické povrchy dlouhodobému působení klimatických podmínek. Avšak jejich nabídka se neomezuje pouze na exteriér. Právě díky propojení s úspěšnými podlahovými sériemi RAKO jistě své bohaté uplatnění naleznou i v interiéru. Fasádní pásky jsou nabízeny k pěti stávajícím podlahovým sériím Antik, Geo, Orion, Savana, Zircon. Jejich design je v souladu s designem základních dlaţdic, tak aby byla zaručena maximální souhra dlaţdic a fasádních pásků. Fasádní pásky Antik pro rustikální styl jsou v barvách cihlová, růţová, hnědá a ve formátu 29,5x7,2cm. Geo, formát 44,5x10,9cm, v barvách černá a slonová kost vynikne spíše v moderních interiérech. Orion je nabízen ve formátu 44,5x10,9cm a barvách béţová, hnědá, slonová kost a růţová. Imitace povrchu přírodního kamene je dokonalá díky kalibraci a pouţití slídového efektu, který je dosaţen speciálním třpytivým posypem po celé ploše povrchu pásku. Orion je vhodný jak pro moderní tak i nadčasový interiér. Savana, 33,0x8,0cm, v barvách bílošedá, šedá, modrošedá, černá, béţová, oranţová, červená a hnědá se nabízí k vytvoření variabilního, praktického řešení obloţení ploch v exteriéru i interiéru. Šíře barevné palety je zde velkou výhodou. Zirkon opět ve formátu 44,5x10,9cm a zemitých tónech béţové, hnědé, světle a tmavě šedé poskytuje dokonalou imitaci přírodního kamene včetně jemně reliéfního povrchu, Jen těţko budete hledat prostor, kde by Zirkon nezaujal svojí přirozeností a nadčasovostí. V ţádném případě nejsou fasádní pásky pouze doménou exteriéru. Svým příjemným designem a rozměry budou slušet také interiéru, který se pozvolně integruje do přírody. Obklad tak můţe prostoru dominovat a slouţit jako dekorativní prvek. Rozměry povolují různorodou skladbu pokládky, která příjemně dotvoří či zajímavě zvýrazní navrhovaný prostor. Od této inovace fasádních pásků očekáváme atraktivní obklad s dlouhou ţivotností a snadnou údrţbou. Nekompromisní technické parametry všech fasádních pásků RAKO jsou samozřejmostí. 5

6 6

7 ZNÁTE NOVINKY U DANÍ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2009? Samotná změna zákona o daních z příjmů obsahuje 95 změn a 19 přechodných ustanovení. Pro orientaci přinášíme nejdůleţitější změny, které v roce 2009 nastaly, a tipy jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Daně z příjmů patří mezi přímé daně. Zdanění příjmů se týká fyzických osob i osob právnických. Zákon o daních z příjmů přinesl s účinností od 1. ledna 2009 řadu změn. Změny se dotýkají všech osob, které mají příjmy. Změny pocítí ti, co mají příjmy ze závislé činnosti, coţ jsou především zaměstnanci. Novinky se dotknout danění příjmů ţivnostníků, stejně tak i zdanění příjmů obchodních společností. Změny zdanění příjmů ze závislé činnosti Základem daně u osob, které mají příjmy ze závislé činnosti, zůstává takzvaná superhrubá mzda. Základ daně je příjem zvýšený o povinné pojistné zaměstnavatele. Sazba daně zůstává shodná s rokem 2008 ve výši 15 % ze základu daně. Nově zákon umoţňuje osvobození příjmů zaměstnance v souvislosti se vzděláváním. Osvobození od daně se netýká veškerého dalšího vzdělávání zaměstnance, ale je vázáno na vzdělávání související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se zároveň vzdělávání povaţuje za výkon práce. Vzdělávání zaměstnanců je podrobně řešeno v 230 zákoníku práce. Shodně je nahlíţeno i na rekvalifikace, která je upravena zákonem o zaměstnanosti Kdy lze příjmy zaměstnance osvobodit od daně z důvodu vzdělávání? při prohlubování kvalifikace, které umoţňuje zaměstnanci výkon sjednané práce, zaměstnanec má povinnost prohlubovat si svoji kvalifikaci za účelem výkonu sjednané práce, náklady na školení nebo kurzu, při němţ si zaměstnanec prohlubuje kvalifikaci hradí zaměstnavatel, nebo se na úhradě alespoň z části podílí, účast na školení nebo kvalifikačním kurzu je povaţována za výkon práce. Změny u zdanění příjmů OSVČ Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, zjišťují základ daně srovnáním příjmů a výdajů, které ovlivňují základ daně. Podnikatelé, kteří mají povinnost vést účetnictví, vychází při stanovení základu daně ze srovnání výnosů a nákladů. I v podnikatelských příjmech dochází ke změně v danění. Mění se: moţnosti uţití ceny pohonných hmot, moţnosti pouţití kurzu pro přepočet příjmů a výdajů, zdanění závazků, které nebyly uhrazeny včas. Novinka, která patří mezi ty zásadnější, je moţnost stanovení výše nákladů na pohonné hmoty na sluţební cesty OSVČ podle cen pohonných hmot, které se pouţívají při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců v pracovním poměru. Došlo také ke zpřesnění v přepočtu kurzu příjmů a výdajů v cizí měně. Tato novinka se týká jen osob, které nejsou účetní jednotkou, osob, které vedou daňovou evidenci. Nově lze pro přepočet vyuţít kurz jednotný nebo kurz uplatňovaný v účetnictví. Oba způsoby nelze ve stejném zdaňovacím období pouţít současně. Jednou z ne zrovna populárních změn je dodanění závazků, které jsou jiţ po lhůtě splatnosti. Zákon definuje, ţe poplatník navýší základ daně o neuhrazené závazky. Sazba, je stejná u všech fyzických osob. I OSVČ zdaní své příjmy v roce % daní. Stejné pro rok 2009 zůstávají i slevy na dani, stejně tak i daňové zvýhodnění na děti zůstává nezměněno. Novinky u daně z příjmů právnických osob 2009 U právnických osob dochází ke změnám u osvobozených příjmů. Na jednu stranu se ruší osvobození příjmů spořitelních a úvěrových druţstev z úroků a jiných finančních výnosů. Ruší se i moţnost osvobození příjmů stálé provozovny členského státu EU na území ČR. Naopak se zavádí osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku. K zásadnějším změnám dochází v roce 2009 v oblasti daňové uznatelnosti nákladů. Nově patří do daňově uznatelných nákladů úhrady za vzdělávání, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se zároveň vzdělávání hodnotí jako výkon práce. Zaměstnavatel si také nemůţe v roce 2009 odečíst od základu daně nepeněţní plnění ve formě rekreací ve výši přesahující 20 tisíc korun na zaměstnance a rok. V roce 2009 nelze uznat jako daňové náklady výdaje, které jsou spojené s úhradou závazku, o který byla sníţena výše základu daně v minulých zdaňovacích obdobích. Ruší se limit neuznatelných finančních nákladů u finančního leasingu. Dříve se pouţíval limit ve výši 1 %, pokud výše finančních nákladů přesáhla 1 milion korun. Změnu zákona o daních z příjmů doprovází novela zákona o rezervách Zákon o rezervách řeší problematiku opravných poloţek a rezerv. Opravdu zásadní novinkou je změna tvorby rezervy na opravy hmotného majetku. Náklad, který se účtuje při tvorbě rezerv, bude daňově účinným, pokud si podnik vytvoří samostatný účet v bance, kam budou peněţní prostředky v plné výši rezervy převáděny. Peníze ze samostatného bankovního účtu se mohou čerpat jen na účely, pro které byla rezerva tvořena. Tato změna se projeví u tvorby rezerv od roku Rezervy, které si podnik začal tvořit jiţ před se řídí zněním zákona, které bylo platné do konce roku 2008, tudíţ nemusí zřizovat na rezervy bankovní účet. Klára Soukupová, INOVACE ROKU MAPEI MAPETEX SYSTÉM V rámci Obkladačského miniveletrhu v Mělníku rozhodovali odborní návštěvníci o udělení titulu INOVACE ROKU V OBKLADAČSKÉM OBORU Výběr inovace, která obkladačům usnadnila, zrychlila nebo zjednodušila jejich práci se uskutečnila jiţ podruhé. Vítězem hlasování se stal MAPETEX systém od společnosti MAPEI. Na druhém a třetím místě se umístila značka RAKO s mikromozaikou TETRIS a sérií obkladů a dlaţby BOTANICA. Čtvrté místo společně patří Schönox STONE- LINE a WEBER TERRANOVA - certifikovaný ucelený Balkonový systém. Do hlasovací ankety bylo přihlášeno celkem deset inovací. 7

8 FIREMNÍ KARTY NA ZAHRANIČNÍCH SLUŢEBNÍCH CESTÁCH Platební karty jsou v praxi stále více vyuţívány. To samozřejmě platí i při platbách v zahraničí. Pouţívají je fyzické osoby pro soukromé účely i podnikatelé na pracovních cestách. Ty je ovšem nutné správně vyúčtovat. Pouţívání platebních karet pro výběr hotovosti, při platbách v obchodech nebo na internetu je dnes běţné. Tohoto způsobu platebního styku vyuţívají také podnikatelé a jejich zaměstnanci prostřednictvím firemních platebních karet. Ty lze vyuţít při tuzemských i zahraničních pracovních cestách. S pouţíváním platebních karet souvisí i vyúčtování cestovních náhrad. Pro zahraniční pracovní cesty je samozřejmě nutné určení správného kurzu k přepočtu zahraničních měn. To se můţe jevit jako komplikované, ovšem jen na první pohled. Firemní karta umoţňuje firmě vybírat hotovost na přepáţkách bank, z bankomatů, platit za dodávku zboţí či sluţeb atd. Firemní kartou můţe utrácet peníze do výše zůstatku na firemním účtu (či do výše kontokorentu, který je k němu zřízen). Rozdíl mezi firemní kartou a charge kartou je přibliţně stejný jako mezi debetní platební a kreditní kartou. Pomocí charge karty nakupují firmy výhradně na úvěr. Záloha na pracovní cestu V souladu s 183 zákoníku práce poskytuje zaměstnavatel před vysláním na pracovní cestu zaměstnanci zálohu aţ do předpokládané výše cestovních náhrad. Můţe se ale se zaměstnancem předem dohodnout, ţe mu záloha poskytnuta nebude. Záloha se přitom poskytuje v české nebo v cizí měně, částečně cestovním šekem, převodem zálohy na bankovní účet zaměstnance nebo zapůjčením firemní karty zaměstnavatele. Vyúčtování pracovní cesty se obvykle provádí do deseti pracovních dnů po předloţení písemných dokladů zaměstnancem. Částka, kterou zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje v české měně, se po vyúčtování zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Jestliţe je zaměstnanci předem poskytnuta záloha v hotovosti, pouţije se při vyúčtování pracovní cesty pro přepočet měn kurz z dokladu o směně poskytnuté měny v zahraničí nebo kurz České národní banky (ČNB) platný v den poskytnutí zálohy. Pokud by záloha poskytnuta nebyla, pouţije se kurz ČNB platný v den nástupu na zahraniční pracovní cestu. Záloha při pouţití firemní platební karty Při pouţití platební karty je situace malinko sloţitější. Pro určení správného kurzu je rozhodující způsob poskytnutí platební karty. Obvykle je sice karta vystavena k účtu zaměstnavatele, ale na jméno konkrétního zaměstnance. Ten má potom kartu neustále u sebe k dispozici, nebo ji naopak po návratu z pracovní cesty vrací do úschovy k zaměstnavateli. S tím souvisí i rozdílnost pouţití kurzů. Pokud má zaměstnanec kartu neustále u sebe, je nutné postupovat tak, jako by záloha na pracovní cestu poskytnuta nebyla. Při první pracovní cestě se pouţije kurz ČNB platný v den převzetí platební karty a při dalších cestách kurz platný vţdy v den nástupu na pracovní cestu. Při převzetí karty z úschovy od zaměstnavatele bezprostředně před pracovní cestou se pouţije kurz ČNB platný v den jejího převzetí. V případě výběrů hotovosti z bankomatů v průběhu pracovní cesty se jedná jen o doplnění zálohy (ne o samostatnou zálohu), proto by i v tomto případě měl být pouţit kurz platný první den pracovní cesty. Je pouţití firemních platebních karet na pracovních cestách výhodné? Nespornou výhodou platebních karet je, ţe není nutné zaměstnanci před pracovní cestou poskytovat hotovostní zálohu. S tím souvisí i nákup cizí měny a nutnost vedení valutové pokladny. Zaměstnanec má s firemní kartou vţdy k dispozici potřebné prostředky a nemusí v případě potřeby pouţít vlastní hotovost nebo soukromou platební kartu. Nevýhodou by mohla být prodleva při účtování, jelikoţ lze účtovat aţ na základě došlého výpisu z účtu. Kartu můţe zpravidla pouţívat jen osoba, na kterou je vystavena. Je tedy nutné vystavit platební karty pro všechny zaměstnance, kteří je budou na pracovních cestách vyuţívat. Lze pouţít i soukromou platební kartu? Přestoţe zaměstnavatel poskytne zaměstnanci před odjezdem na pracovní cestu zálohu, můţe se jednoduše stát, ţe finance nestačí. Zaměstnanec bude potom hradit výdaje spojené s pracovní cestou z vlastní hotovosti nebo pouţije soukromou platební kartu. Po návratu ze zahraničí veškeré výdaje zaměstnavateli vyúčtuje. Pravděpodobně mu ale pouţitím vlastní platební karty vzniknou bankovní poplatky spojené s uskutečněnými transakcemi v zahraničí. Tyto poplatky musí být jako nutný vedlejší výdaj rovněţ zaměstnavatelem proplaceny. Nejedná se přitom o běţné poplatky spojené s vedením účtu, pořízení soukromé karty, sráţková daň z úroků a další. Zaměstnavatel se však můţe se zaměstnancem rovnou dohodnout na poskytnutí zálohy převodem na jeho bankovní účet. Zaměstnanec při platbách vyuţije soukromou platební kartu. Pro vyúčtování zálohy se pro přepočet pouţije kurz ČNB platný v den poskytnutí zálohy, tj. den, kdy záloha odešla z účtu zaměstnavatele na účet zaměstnance nebo kurz z dokladu o výběru cizí měny ze zahraničí. Veškeré výdaje spojené s platbami v zahraničí zaměstnanec samozřejmě doloţí také výpisem ze svého účtu. Dagmar Kučerová, KRÁTKÉ CECHOVNÍ ZPRÁVY ČLENSKÁ ZÁKLADNA ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE VELETRHY Do cechu byli přijati obkladači: Milan Hanzák - ALFA, Kladno Lubomír Fišer, Jihlava Team Stavero s.r.o., Šumperk Obkladačská akademie LBCS , Horní Bříza , Horní Bříza CERSAIE, Bologna, Itálie , fliesen/tiles, Hannover, Německo ledna 2010, 8 a koupelnová studia: KM koupelny s.r.o., Česká Lípa SIKO koupelny a.s., Praha Obkladačský miniveletrh 4.března 2010, Vílanec u Jihlavy

9 Firma BOTAMENT představuje v současné době zcela novou značku SUPAX, která přináší vysokojakostní silikony a spárovací hmoty na minerální bázi v pestré paletě barev, toho času nejširší na našem trhu. Dosavadní barevnou spárovací hmotu Botact M32 a silikony Botact S5 i S3 nyní vystřídá nová generace produktů SU- PAX. Nová spárovací hmota Supax M32 představuje inovativní vývoj původní barevné spárovací hmoty Botact M 32. Nová spárovací hmota je rovněţ pouţitelná pro spáry do šířky 5 mm, nová receptura přesvědčí zejména vynikající mísitelností a jejími optimalizovanými vlastnostmi pro zpracování. Spolu s velmi dobrým zaplněním spáry umoţňují novodobá aditiva získání optického působení zvláště jemné a hedvábné struktury povrchu, takzvaný»silk Effect«. S novou značkou spárovacích hmot a silikonů Supax je moţné si do-slova pohrát při dotváření vzhledu díla, coţ umoţňuje výběr aţ z 31 barvy. Díky širokému rozsahu palety barev si na trhu hledá sobě rovnou. Další předností při zpracování hmoty Supax M32 je moţnost včasného čištění zaspárovaných ploch a dále výrazně sníţená náchylnost ke vzniku trhlinek při vytvrzování. Také u receptur silikonů došlo v této souvislosti k úpravě kvality a optického vzhledu. Nový sanitární silikon Supax S5 je exaktně přizpůsobený k barvám spárovací hmoty Supax M32. V oblasti přírodních kamenů pokrývá barevné odstíny spárovacích hmot Multifuge a Multifuge Schmal silikon pro přírodní kameny Supax S3. Nová barevná spárovací hmota Supax M32 nabízí od světlých i tmavých, zemitých barev a šedých odstínů, které se decentně přizpůsobí ušlechtilému vzhledu dlaţdic, aţ po nápadné intenzivní barvy, jimiţ je moţné podtrhnout celkový vzhled. Spárovací hmota bude nyní dodávána v atraktivním, nově vyvinutém obalu, jehoţ uzávěr je utěsněný prostřednictvím termické pečetě. AKTUALIZOVANÁ UČEBNICE - TECHNOLOGIE OBKLÁDÁNÍ Silikátový svaz vydal (i pro řemeslníky) trojdílný komplet Technologie obkládání. Autor, Radomír Sokolář, do učebnice zahrnul nové poznatky o technologiích a materiálech, které přinesla obkladačská praxe od prvního vydání v roce Učebnice je rozdělena: I - Příprava a provádění podkladu II- Obkládání v interiéru III - Obkládání v exteriéru Celková prodejní cena všech tří dílů je 326 Kč (vč. 9 % DPH). Školy a studenti mají 50% slevu. 9

10 10

11 JAK UPLATNIT CESTOVNÉ DO NÁKLADŮ? Podnikatel, který jede na obchodní jednání můţe uplatnit do nákladů cestovní náhrady, dokonce i kapesné. Sluţební cestou se rozumí, kdyţ podnikatel opustí pravidelné pracoviště, tedy místo uvedené na ţivnostenském oprávnění. Podle Zákona o daních z příjmů patří mezi výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů náklady na pracovní cesty včetně výdajů na pracovní cestu spolupracujících osob. Mezi výdaje na pracovní cesty lze zahrnout výdaje na ubytování a dopravu hromadnými dopravními prostředky, na pohonné hmoty spotřebované silničním motorovým vozidlem, které je v obchodním majetku podniku nebo v nájmu a další nezbytné výdaje spojené s pracovní cestou jako je parkovné, úhrada za pouţití internetu a další sluţby. Výdaje na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředky a další výdaje je nutno prokázat dokladem o zaplacení. Do nákladů lze zahrnout také výdaje na dopravu vlastním motorovým vozidlem, které není v obchodním majetku podnikatele. V takovém případě lze vyuţít sazbu základní náhrady vymezené pro zaměstnance a výdaje za spotřebované pohonné hmoty. Základ daně lze sníţit také o stravné podnikatele a při zahraničních pracovních cestách také o kapesné maximálně do výše náhrad vymezených pro zaměstnance. Stravné na sluţební cestě Stravné u tuzemské sluţební cesty můţe uplatnit podnikatel, jehoţ pracovní cesta trvala déle neţ 12 hodin v kalendářním dni. Stravné se neprokazuje dokladem o zakoupení jídla, ale postupuje se podle náhrad určených pro zaměstnance. Zaměstnanec má však, na rozdíl od podnikatele, nárok na vyplácení stravného u pracovních cest, které trvaly déle neţ 5 hodin. Stravné při zahraničních sluţebních cestách se poskytuje naprosto totoţně u zaměstnanců i u podnikatele. Výši zahraničního stravného pro rok 2009 určuje Vyhláška č. 417/2008 Sb. Stravné se poskytuje podle 170 zákoníku práce: v plné výši, pokud zahraniční cesta trvá déle neţ 12 hodin, v poloviční výši, pokud trvá zahraniční cesta déle neţ 6 hodin, maximálně 12 hodin, ve čtvrtinové výši, pokud trvá zahraniční cesta maximálně 6 hodin, nejméně 1 hodinu, při kratších zahraničních pracovních cestách se náhrada neposkytuje. Při zahraniční sluţební cestě je moţné do nákladů zahrnout i kapesné maximálně do výše 40 % stravného. Osobním automobilem na sluţební cestě, co do nákladů? S provozem dopravních prostředků vznikají náklady na spotřebované pohonné hmoty, výdaje na opravy a údrţbu, odpisy, které vyjadřují opotřebení automobilu, havarijní pojištění automobilu, povinné ručení, dálniční známku apod. Které náklady si bude moci podnikatel uplatnit při výpočtu základu daně závisí na tom, jaké vozidlo je pro sluţební cestu pouţito.podnikatel můţe pouţít: vozidlo, které je v obchodním majetku podniku, vozidlo, které není zahrnuto v obchodním majetku podniku, pronajaté vozidlo, vozidlo je vypůjčené. Motorové vozidlo je v obchodním majetku podnikatele Obchodním majetkem je takový majetek, který je ve vlastnictví podnikatele a je nebo byl v evidenci majetku nebo je-li podnikatel účetní jednotkou, o majetku bylo nebo je účtováno.podnikatelé, kteří zahrnuli automobil do obchodního majetku, mohou vozidlo částečně vyuţívat i pro soukromé účely. V takovém případě je však podnikatel povinen náklady, které vznikají s provozem automobilu vhodným poměrem rozdělit na část, kterou uplatní jako náklad v podnikání a část, která souvisí se soukromým vyuţitím auta.výdaje, o které lze sníţit základ daně z příjmů při sluţební cestě vozidlem, které je v obchodním majetku: výdaje na spotřebované pohonné hmoty, výdaje na údrţbu a opravy vozidla, odpisy automobilu, havarijní pojištění, povinné ručení, dálniční známka. Výdaje na spotřebované pohonné hmoty je moţné uplatnit v prokázané výši, bez ohledu na spotřebu, která je uvedena v technickém průkazu automobilu. Pro uplatnění těchto výdajů je nezbytné vést evidenci jízd nejlépe ve formě knihy jízd. V červnu tohoto roku byl schválen pozměňovací návrh zákona o správě daní a poplatků, který ruší povinnost mít knihu jízd. Podnikatelé tak nově nebudou muset evidovat sluţební jízdy a místo nich si budou moci do nákladů započítat paušální odpočet 5000 korun měsíčně za jedno sluţební auto. Odpočet však půjde uplatnit na maximálně tři automobily ve firmě. Návrh by měl vejít v platnost od 1. října tohoto roku. Výdaje na spotřebované pohonné hmoty je nutné prokázat dokladem o nákupu pohonných hmot. Podnikatel je povinen na poţádání finančního úřadu povinen prokázat spotřebu pohonných hmot. V případě, ţe by byla zjištěna zvýšená spotřeba, je nutné tuto spotřebu doloţit například strukturou jízd. Zvýšená spotřeba je pravděpodobná u vyššího zatíţení vozidla nákladem nebo jízdou v náročném terénu. Výdaje na údrţbu a opravy zahrnují nákup náhradních dílů, mytí automobilu nebo oprav. Do těchto výdajů lze zahrnout úpravy vozidla a nákup autodoplňků. Podnikatel musí sledovat maximální výši výdajů na úpravy vozidla v jednom zdaňovacím období. V případě, ţe by hodnota úprav převýšila hranici 40 tisíc korun, jedná se o technické zhodnocení. Odpisy automobilu jsou vyjádřeným opotřebením majetku. U odpisování hmotného majetku je v rámci protikrizových opatření navrţeno zkrácení doby odpisu u majetku, který patří do 1. a 2. odpisové skupiny, které má ovlivnit poptávku a zvýšený zájem o pořízení hmotného majetku. U vozidel, které patří do 2.odpisové skupiny, by mělo dojít ke sníţení doby odpisu z 5 let na 24 měsíců. Motorové vozidlo není zahrnuto v obchodním majetku podnikatele U automobilů, které nejsou obchodním majetkem podniku, nelze uplatnit skutečné výdaje na opravy, náhradní díly, údrţbu, havarijní pojištění či povinné ručení. Všechny výdaje jsou shrnuty do základní náhrady, která je pro rok 2009 stanovena na 3,90 Kč za kaţdý kilometr jízdy. Základní náhradu nelze uplatnit, pokud bylo dříve vozidlo zahrnuto v majetku podniku.mimo základní náhrady lze do cestovného zahrnout výdaje za spotřebované pohonné hmoty.u uplatnění výdajů na pohonné hmoty existují 2 moţnosti: podnikatel doloţí cenu pohonných hmot dokladem o nákupu, pouţijí se údaje průměrných cen pohonných hmot, které stanoví Ministerstvo financí ČR. Vozidlo v pronájmu Nájemce můţe sníţit základ daně o výdaje, které vznikají s provozem vozidla z pronájmu jako je nájemné, výdaje na spotřebu pohonných hmot v prokázané výši, údrţbu a opravy podle nájemní smlouvy, pojištění a další výdaje, které souvisí s provozem vozidla. Vozidlem v pronájmu je i vozidlo pořizované formou finančního leasingu. Vozidlo vypůjčené Výpůjčka je právo na bezplatné vyuţívaní věci po dohodnutou dobu. Smlouva o výpůjčce je upravena občanským zákoníkem. Do nákladů můţe podnikatel zahrnout výši náhrady za spotřebované hmoty a také náklady na drobné opravy a údrţbu vypůjčeného vozidla. Klára Soukupová, 11

12 12

13 KNIHU JÍZD NEPALTE, NE KAŢDÉMU SE VÝDAJOVÝ PAUŠÁL VYPLATÍ Zrušení povinného vedení knihy jízd podnikatelé přivítali. Nový výdajový paušál se však vyplatí především drobným podnikatelům, kteří auto příliš nepouţívají. Ostatní by měli dobře promyslet, zda u knihy jízd raději nezůstat. Prezident ČR Václav Klaus stvrdil svým podpisem novelu zákona o dani z příjmů, která ruší povinné vedení knihy jízd pro podnikatele. Ti budou nově moci uplatnit výdajový paušál na dopravu ve výši 5000 korun měsíčně za auto, které pouţívají výhradně k podnikání, a 4000 korun za vozidlo, které neslouţí výlučně k podnikání. Paušál však mohou vyuţít maximálně pro tři firemní vozidla. Poprvé půjde paušál uplatnit jiţ v daňovém přiznání za letošní rok. Především drobní podnikatelé novelu vítají, přinese jim totiţ sníţení administrativy. Podnikatelům, kteří vyuţívají ke své činnosti automobily kaţdý den, se však výdajový paušál na dopravu nemusí vyplatit. Jakmile totiţ přestanou vést knihu jízd a nebudou tak účtovat o skutečných výdajích na pohonné hmoty, ztratí "důkazní materiál" pro účely daně z přidané hodnoty (DPH) a tím i moţnost uplatnit její odečet. Kaţdý podnikatel by si proto měl pečlivě spočítat, zda opravdu na přechodu na paušál vydělá. Kniha jízd do propadliště dějin? Povinná kniha jízd, kterou řada podnikatelů označila za absurditu roku, má konečně alternativu. Parlamentním procesem totiţ prošla novela zákon o daních z příjmů, která umoţňuje podnikatelům uplatnit místo knihy jízd výdajový paušál na dopravu. Jeho měsíční výše činí 5000 korun za jedno sluţební auto. Pokud podnikatel vozidlo vyuţívá k podnikání jen z části, bude moci uplatnit paušál v hodnotě 4000 Kč za měsíc. Odpočet lze však uplatnit na maximálně tři firemní automobily. Pokud chtějí podnikatelé v současnosti uznat výdaje vznikající s provozem dopravního prostředku a sníţit si tak základ daně, musí vést evidenci jízd, tzv. knihu jízd. Kniha jízd můţe mít jakoukoli podobu. Ať je to obyčejný sešit, do kterého podnikatel zapisuje své jízdy, nebo kniha jízd, kterou si podnikatel zakoupí v papírnictví, vozí ji ve svém automobilu a zapisuje do ní sluţební, případně soukromé jízdy. Můţe mít také podobu tabulky vytvořené v tabulkovém kalkulátoru na počítači. Zákon, který ruší povinné vedení knihy jízd, vstoupí v účinnost na začátku října letošního roku. Výdajový paušál na dopravu pak budou moci podnikatelé vyuţít jiţ za celý rok "Hlavním důvodem pro zrušení povinnosti vést knihu jízd je odstranění nadbytečné administrativy, která komplikuje podnikatelům ţivot. Zrušením knihy jízd se dosáhne administrativní úspory více neţ 850 milionů Kč," uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu. Výdajový paušál má několik "ale" Paušální výdaje na dopravu ale mají několik omezení. Nelze je podle ministerstva kombinovat s uplatňováním výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem v prokázané výši za pomoci knihy jízd. To znamená, ţe podnikatel nemůţe uplatňovat výdaje například za prvních šest měsíců knihou jízd a za zbylých půl roku paušálem. Některá média také uvedla, ţe paušál mohou vyuţít jen podnikatelé s maximálně třemi vozy. Zákon však říká něco jiného. "Zákon nerozlišuje mezi malým, středním a velkým podnikatelem. Správná verze tedy je, ţe toto opatření můţe aplikovat jakýkoli podnikatel maximálně na tři vozy. Faktem ale je, ţe tuto moţnost budou vyuţívat především malí a středně velcí podnikatelé," potvrdil Tomáš Bartovský s tím, ţe vlastní-li podnikatel aut více, můţe uplatnit výdajový paušál na dopravu aţ na tři z nich. Otazníky vyvstaly ale i u dalších věcí, jak dokazují diskuze na našem serveru. "Co všechno výdajový paušál zahrnuje? Jak je to s ostatními výdaji, které se pojí s automobilem? Jak je to s odečtem DPH?" ptají se čtenáři. "Výdajový paušál na dopravu zahrnuje jen výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Je-li vozidlo určeno zcela k dosaţení zdanitelných příjmů, lze ostatní výdaje jako odpisy, pojistné, výdaje na opravy a údrţbu apod. uplatnit v prokázané výši," odpovídá Tomáš Bartovský z ministerstva průmyslu a obchodu. Co se týče DPH, je situace podle slov Bartovského následující. Pokud podnikatel vyuţije paušální výdaj na dopravu, nebude o skutečných výdajích na pohonné hmoty účtovat nebo je evidovat v daňové evidenci pro účely daně z příjmů, tj. nebude mít k dispozici daňové doklady pro účely DPH, a tím ztratí moţnost je uplatnit na vstupu. Jinými slovy řečeno, výdajový paušál neumoţní odpočet DPH u pohonných hmot. Odborníci však nevidí vše tak jednoznačně. "Zákonodárce neučinil spolu se zavedením výdajových paušálů ţádné související úpravy v zákoně o dani z přidané hodnoty. Z hlediska moţných výkladů je tedy nejisté, zda zůstane plátcům daně zachován plný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, či zda bude výkladově tento nárok na odpočet daně znemoţněn," tvrdí Jan Molín, daňový analytik společnosti MIVO. Podnikatelé paušál přivítali Podnikatelé přes některé nejasnosti zrušení knihy jízd přivítali. Podle jejich slov jim výdajový paušál hlavně ulehčí administrativu. "Vítáme jej, jde o jednu z administrativních překáţek podnikatelů. Výdajový paušál sníţí administrativu a o to jde, je to oblast, na kterou si podnikatelé nejvíce stěţují," komentovala pro server Podnikatel.cz Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a ţivnostníků ČR. "Z našeho pohledu jde o další z řady opatření vedoucích ke zjednodušení a zefektivnění podnikatelské činnosti. Povinnost vést si knihu jízd podnikatele spíše zatěţovala a nemohli tak vyuţít své finanční prostředky, energii a čas ke smysluplnějším a účelnějším aktivitám, které mají přímou návaznost na podporu a rozvoj jejich podnikání," souhlasí Petr Kuţel, prezident Hospodářské komory ČR. Navzdory vstřícnému postoji ke zrušení povinného vedení knihy jízd si podnikatelé uvědomují i omezení spojené s výdajovým paušálem. Ten se totiţ vyplatí jen těm, kteří nepouţívají automobil příliš často. "Dle našeho názoru limit 5000 Kč není příliš vysoký. Rozhodně neprospěje takovým podnikatelům, kteří auto ke svému podnikání vyuţívají denně," domnívá se Eva Svobodová. Ţe paušál poslouţí spíše drobným podnikatelům, si myslí i Martin Felix, vedoucí odboru PR Česmad Bohemia, největšího tuzemského sdruţení autodopravců. "Nemáme nic proti, ale v praxi to naši členové vyuţijí zřejmě jen u vozidel, která jsou pouţívaná i pro soukromé účely, tzn. zejména osobní auta s paušálem 4000 Kč. U nákladních vozidel a autobusů by se paušál nevyplatil," vysvětluje Felix. Nejkritičtěji se k výdajovým paušálům staví Bedřich Danda, předseda Sdruţení podnikatelů a ţivnostníků ČR, který tvrdí, ţe většině podnikatelů novinka stejně nepomůţe. "Je to vhodné pro toho, kdo jezdí jen 800 km za měsíc.většina podnikatelů ale najezdí mnohem více. Já například najedu měsíčně 5000 km," uzavírá Danda. Daniel Morávek, 13

14 14

15 DOPIS S MODRÝM PRUHEM MŮŢETE NAJÍT VE SCHRÁNCE V červenci se změnil systém doručování písemností. Pokud nevyzvednete dopis s modrým pruhem ve stanovené lhůtě, doručovatel můţe vhodit písemnost do vaší domovní schránky. Tento úkon však nemá právní účinky. Od 1. července 2009 se změnil občanský soudní řád. Významnou změnu zaznamenal systém doručování písemností. Z důvodu jednotnosti se změna promítne i v souvisejících zákonech. Změna v doručování písemností vyvolala novelizaci zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, konkrétně 17, který upravuje doručování písemností od správce daně. Další ustanovení 17, které se týká doručování písemností, vstoupí v platnost od 1. září Od září 2009 zákon počítá s elektronickým doručováním adresátům, které mají zpřístupněnou datovou schránku. Doručení písemností v daňovém řízení Správce daně doručuje úřední písemnosti zpravidla poštou. Doručit písemnost mohou přímo i pracovníci správce daně a dokonce i zveřejněním na vývěsní desce správce daně. Písemnost se doručuje v bytě, provozovně, kanceláři nebo pracovním místě, kde se adresát zdrţuje. Písemnost lze povaţovat za doručenou i mimo tyto prostory, pokud příjemce převzetí písemnosti neodepře. 17 Zákona o správě daní a poplatků umoţňuje doručit písemnost všude, kde doručovatel příjemce zastihne. Dopis z finančního úřadu je často určen k doručení do vlastních rukou. A právě u těchto písemností se mění způsob doručování. Doručovatel můţe vhodit po marném uplynutí lhůty na vyzvednutí písemnost do domovní nebo jiné adresátem uţívané schránky. Ne kaţdý dopis s pruhem skončí ve schránce Správce daně můţe podle zákona vyloučit vhození písemnosti do schránky. Taková písemnost se vrací odesílateli. Aby doručovatel rozpoznal, která obálka patří do schránky a kterou bude odesílat zpět správci daně, musí být jednoznačně označena. Pro zasílání písemností v daňovém řízení se i nadále budou pouţívat obálky s doručenkou a modrým pruhem. Obálky se však musí upravit. Nově můţeme na obálce najít zelenou nálepku s textem Nevracet, vloţit do schránky. Takto označená písemnost můţe být po uplynutí lhůty pro vyzvednutí vhozena do schránky adresáta. Podle informací, které uvádí Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách, bude moţnost vhodit písemnost do schránky hojně vyuţívána: Domníváme se, ţe nový institut vloţení do schránky je moţno vyuţít u téměř všech typů zasílaných písemností, neboť kaţdý má povinnost dbát o svoji poštovní schránku tak, aby byla správně označená a zabezpečená. Obálku, na které zmíněnou zelenou nálepku nenajdeme, vyloučil správce daně od vloţení do schránky, písemnost musí být doručena podle pravidel, na které jsme byli zvyklí do července Obálka s pruhem ve schránce nemá ţádné právní účinky Zákon o správě daní a poplatků stanoví, ţe pokud si příjemce nevyzvedne písemnost do patnácti dnů od uloţení, povaţuje se poslední den této lhůty za den doručení a to i v případě, ţe se o uloţení písemnosti příjemce nedozvěděl ( 17 odst. 5). Doplnění zákona o moţnost vhodit písemnost do schránky po marném uplynutí lhůty na doručení je změkčovacím institutem ve fikci doručení. Adresát, který si nestihl písemnost vyzvednout nebo z jiného důvodu dopis od správce daně nevyzvedl, se alespoň dozví obsah písemnosti, která mu byla právně doručena. Pokud adresát nemá poštovní schránku nebo ji nemá řádně označenou, vyvěsí se sdělení na úřední desce správce daně. Doručování písemností v praxi Finanční úřad odeslal panu Holému dopis s doručenkou. Dopis s modrým pruhem byl označen zelenou nálepkou NEVRACET, VLOŢIT DO SCHRÁNKY. Pan Holý nebyl zastiţen ve svém bytě a písemnost byla uloţena na poště. Pan Holý obdrţel oznámení o uloţení zásilky s vyznačeným typem písemnosti a také lhůtou pro vyzvednutí dopisu, do 15 dnů. Ze zákona se povaţuje dopis za doručený v poslední den patnáctidenní lhůty. Pokud by k této situaci došlo před 1. červencem 2009, dopis by se vracel zpět správci daně, ale i přesto by byl povaţován za doručený. Podle nové úpravy se však dopis správci daně nevrátí, písemnost je povaţována za doručenou v poslední den patnáctidenní lhůty, ale pan Holý najde písemnost ve své schránce a můţe se tak dozvědět obsah sdělení od finančního úřadu. Finanční úřad obdrţí pouze doručenku bez potvrzení o převzetí zásilky. Na doručence je vyznačeno datum, kdy byla písemnost uloţena z důvodu určení data doručení. Změny v doručování písemností od správce daně od 1. září 2009 Od září 2009 se mění znění 17a o elektronickém doručování. Zákon reaguje na zavedení datových schránek. Adresátovi, který má zpřístupněnou datovou schránku bude správce daně přednostně doručovat písemnosti právě do datové schránky. Pokud by adresát nemohl ze závaţných důvodů uloţenou písemnost vyzvednout, můţe poţádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení. Ţádost je nutné podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručovanou písemností skutečně seznámil, nejpozději do 6 měsíců od doručení. Klára Soukupová, DATOVÉ SCHRÁNKY Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Datová schránka, jinak se také nazývá elektronické úloţiště, je určena k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Prostřednictvím datové schránky lze komunikovat se státními orgány, orgány územních samosprávných celků, zdravotní pojišťovnou, notářem či soudním exekutorem. Kdo musí a kdo můţe ţádat o datovou schránku? O zřízení datové schránky můţe poţádat kaţdý z nás bez ohledu na to, zda podnikáte, či nikoli. Pro fyzické osoby je ale elektronické úloţiště nepovinné. Právnické osoby mají povinnost zřídit datovou schránku dánu zákonem. Podnikatelé, ţivnostníci a OSVČ, povinnost zřídit datovou schránku zatím nemají. Zákon však tuto povinnost jednoznačně ukládá právnickým osobám. Podnikající fyzické osoby si datovou schránku mohou zřídit, ale nemají zákonnou povinnost. Povinně musí zřídit datovou schránku společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky, ale i druţstva, nadace, církve či ostatní neziskové příspěvkové organizace. Jak zřídit datovou schránku? Datová schránka je zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů od podání ţádosti. Správcem a zřizovatelem i provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta. Pouţití datové schránky Datovou schránku vyuţijí pro doručování dokumentů orgány veřejné správy. Datová schránka umoţní posílat a přijímat pouze úřední dokumenty v elektronické podobě. Po zřízení datové schránky uţ nebudete muset na poštu, většina korespondence od orgánů veřejné moci se bude doručovat elektronicky. 15

16 Do datové schránky budou doručovány úřední listiny v elektronické podobě, které budou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele. Pokud bude chtít majitel datové schránky také zaslat datovou zprávu, odesílaný dokument musí být označen zaručeným elektronickým podpisem. Datová schránka nenahrazuje ovou schránku. Na rozdíl od u, který slouţí k vyřizování elektronické pošty a komunikaci s jakoukoli další osobou, datová schránka je určena pouze pro komunikaci vlastníka schránky s úřady. Pomocí datové schránky nelze komunikovat s jinou fyzickou či právnickou osobou, nelze ji vyuţít ani pro přímou komunikaci s jednotlivými úředníky orgánů veřejné správy. Z datové schránky lze odeslat zprávu pouze úřadu jako celku. Jak funguje? Jakmile by do datové schránky došel nový dokument, vlastník datové schránky dostane upozornění. Je to velmi podobné, jako oznámení o zásilce, které poštovní doručovatel vhodí do poštovní schránky. Můţete si vybrat, zda vás na novou datovou zprávu upozorní SMS ve vašem mobilním telefonu nebo ová zpráva.oznámení pomocí SMS je zpoplatněno, oznámení em je zcela zdarma. Dokument je doručen okamţikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Pokud se vlastník datové schránky nepřihlásí do 10 dnů ode dne doručení dokumentu, povaţuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty. VÝDAJE NA PROVOZ KANCELÁŘE VE VLASTNÍM DOMKU Podnikatel si často zřizuje kancelář ve vlastní nemovitosti. Následně řeší problém, které z nákladů na provoz domu můţe zahrnout do nákladů firmy a sníţit tak základ daně z příjmů. Nájemní smlouva není v tomto případě řešením Podnikatel potřebuje pro své podnikání různý majetek. OSVČ pro daňové účely odlišuje majetek, který je součástí obchodního majetku podniku. Zároveň můţe podnikatel pouţívat i další majetek, který nikdy mezi obchodní majetek svého podniku nezařadí. Odlišit obchodní majetek a další prostředky, které nejsou obchodním majetkem podnikatele, je velmi důleţité pro posouzení, jaké výdaje můţe podnikatel uplatnit při výpočtu základu daně z příjmů. Zákon o daních z příjmů definuje obchodní majetek jako souhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka a je o nich účtováno, nebo jsou uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně z příjmů. Obchodním majetkem mohou být věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty. Obchodní majetek má obvykle tyto formy: dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky, finanční prostředky. Dlouhodobý hmotný majetek podnikatele Mezi dlouhodobý majetek podniku patří hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, který má dobu pouţitelnosti delší neţ jeden rok. Hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje majetek movitý a nemovitosti. U movitého dlouhodobého majetku je zákonem předepsána minimální pořizovací cena 40 tisíc korun. Tento limit je důleţité pro daňovou uznatelnost výdajů na movitý majetek. Pokud nakoupí podnikatel movitý majetek v hodnotě do Kč, pořízení tohoto majetku je jednorázovým daňovým výdajem. Pokud by pořizovací cena limit přesáhla, majetek bude sniţovat základ daně postupně formou odpisů. U nemovitého majetku limit pořizovací ceny neplatí. Nemovitost v podnikání Nemovitým majetkem jsou stavby, budovy, domy, byty a nebytové prostory. Mezi dlouhodobý hmotný majetek nelze zařadit druţstevní byt, protoţe vlastník takového bytu není ve skutečnosti vlastníkem nemovitosti, ale člen bytového druţstva a má podíl na majetku druţstva. Budovy a stavby se postupně opotřebovávají, opotřebení je vyjádřeno odpisem. Odpis majetku je podle 24 Zákona o daních z příjmů výdajem, který sniţuje daňový základ poplatníka. Odpis patří mezi výdaje vynaloţené na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů. Kdy lze nemovitost odepisovat? Při odepisování nemovitostí je třeba upozornit na několik zásad a podmínek. 1) Pozemky se neodepisují Pozemek je podle zákona o daních z příjmů vyloučen z odpisování. Pokud se pořizuje budova, obvykle pořizovací cena budovy zahrnuje i cenu pozemku. Proto je nutné hned od počátku, kdy se budova zařazuje mezi majetek OSVČ, vyčíslit hodnotu pozemku a cenu budovy. Odpisy se počítají pouze z ceny budovy, pozemek se eviduje jako majetek neodepisovatelný. 2)Podnikatel je vlastníkem budovy Podnikatel je vlastníkem budovy dnem vkladu nemovitosti do katastru nemovitostí. Pokud podnikatel nemovitost koupí, práva k nemovitosti nabývá dnem, kdy byl doručen návrh na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. 3) Část budovy nemůţe být v obchodním majetku podniku Část budovy nemůţe být obchodním majetkem podniku. Do podnikání nelze vloţit například pouze 1 místnost rodinného domu. Pokud chce třeba i pouze jedinou místnost podnikatel pouţívat pro podnikání, do majetku musí vloţit celou budovu. Následně pak krátí daňové výdaje, které souvisí s provozem budovy. Jak vyčíslit náklady na provoz kanceláře v rodinném domku podnikatele? Podnikatelé, kteří vlastní nemovitost, si často doma zřizují kancelář nebo jiné podnikatelské prostory. Následně zvaţují, jak a v jaké výši dostat do nákladů podniku výdaje na provoz kanceláře, která je umístěna třeba ve vlastním rodinném domě. Poměrně často se v praxi stává, ţe podnikatel - vlastník domu uzavře sám se sebou nájemní smlouvu. Na jedné straně vystupuje podnikatel jako fyzická osoba, která vlastní dům, na druhé straně vystupuje jako firma podnikatel. Podnikatel si tak zdánlivě vyřeší problém s daňovými náklady, protoţe do výdajů podniku uplatní nájemné. Při podání daňového přiznání pak zdaňuje příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ( 7) a také příjmy z pronájmu podle 9. Takto uzavřená smlouva je však neplatná! Podnikatel, který je fyzickou osobou, je tentýţ právní subjekt jako soukromý vlastník nemovitosti. Problém neřeší ani situace, kdy podnikatel uzavře nájemní smlouvu se svou manţelkou, pokud nemají nemovitost v bezpodílovém spoluvlastnictví. Jak tedy správně postupovat? Aby mohl podnikatel uplatnit do výdajů, které sníţí základ daně odpisy, výdaje spojené s údrţbou a opravou domu či bytu, který je pouze z části pouţíván pro podnikání, musí nemovitost vloţit do obchodního majetku. Majetek, který podnikatel vkládá do obchodního majetku, musí ohodnotit vstupní cenou podle 29 zákona o daních z příjmů. U nemovitého majetku můţe podnikatel pouţít ocenění pořizovací cenou, pokud nemovitý majetek pořídil úplatně (koupí) v době kratší neţ 5 let před zařazením nemovitosti do obchodního majetku. Cenu lze navýšit o náklady prokazatelně vynaloţené na opravy a technické zhodnocení majetku. V ostatních případech se pouţije reprodukční pořizovací cena tedy odhadní cena podle zákona o oceňování majetku. Daňové výdaje, které vznikají s provozem budovy, se krátí podle zvoleného kritéria. Vhodné je například pro rozpočet daňových výdajů pouţít poměr metrů čtverečních plochy vyuţívané k podnikání a k bydlení. Klára Soukupová, 16

17 17

18 Přehled profesionálních obkladačů (stav ) Jihočeský kraj Ábel Dušan Dačice Binder Jan Sezimovo Ústí Kraus Roman Soběslav Loudin & spol s.r.o. Mladá Voţice STAVOPLAST KL spol. s.r.o. Stachy Vaněk Martin Tábor Weber Radek Milevsko Jihomoravský kraj Dubnický Ivo Znojmo Horáček Martin Brno KRÁČAL - OBKLADY, s.r.o. Hodonín Müllner Tomáš Blatnička Neklapil Pavel Brno Šesták Milan Brno Šťastný Pavel Brno Vozdecký David Brno Karlovarský kraj Hladík Bohumír Sokolov Hossner Martin Nová Role Jančar Miroslav - Fachman Karlovy Vary Kindel Zdeněk - obkladačství Karlovy Vary Kotek Michal Nová Role Talpaš Petr Sokolov Toman Petr Karlovy Vary Tomín Pavel Nová Svatava Královéhradecký kraj Hanuš Vladimír Ţacléř Kašpar Václav Česká Skalice Keramo-montáţ s.r.o. Hradec Králové Klíma Ivan Hořejší Vrchlabí Makovský Ivan Trutnov Oupic Roman Hradec Králové Liberecký kraj Hána Milan Česká Lípa KM KOUPELNY s.r.o. Česká Lípa Ptáček Milan - Apex Liberec Škrabák Radomír Liberec Moravskoslezský kraj Červinka Petr Polanka nad Odrou Tkadlec Jan MONTSTAV Ostrava Olomoucký kraj Čech Zdeněk Všechovice Gregůrek Karel Šumperk Hodulák Michal Přerov NOVA THERMOBAU COM s.r.o. Šternberk Švarc Jaroslav Kojetín Team Stavero s.r.o. Šumperk Pardubický kraj KERAMIZOL s.r.o. Letohrad Stavební sdruţení Boštík s.r.o. Litomyšl Plzeňský kraj EUROOBKLADY s.r.o. Plzeň Chochol František Kaznějov Kubíček Jaroslav Zbůch Litvaj Eduard Plzeň Martínek keramika s.r.o. Plzeň MIRASTA s.r.o. Tachov OBKLADY Bartoš s.r.o. Lesná Sdruţení plzeňských obkladačů s.r.o. Plzeň STAVMAN spol. s r.o. Plzeň Steuer Jindřich ing. Plzeň Vítek František Sušice Praha Bechyně Jaroslav Praha Broţ Pavel Praha ELREKO Praha s.r.o. Praha Hansík Milan Praha Jodas Petr Praha Novotný Josef Praha Pařízek Jiří Praha Rýpar Jiří Praha Slavíček Martin - Marty & Marty Praha Středočeský kraj Brokl Jan Klecany Daňhelka Miroslav Chrást Tišice Hanzák Milan ALFA Kladno KODET KLADNO s.r.o. Kladno Kratochvíl Miroslav Mladá Boleslav Krištof Tomáš Beroun Křepelka Milan Beroun Pěchouček Petr Třebovle Splavec Josef Kostelec nad Černými lesy Stehlík Jiří Beroun Tláskal Jan Karlík Ústecký kraj Bureš Martin Louny Šujan Milan Most Vysočina Bath line s.r.o. Polnička Bauer Miroslav Jihlava Dvořák Jaroslav Havlíčkův Brod Fišer Lubomír Jihlava Hocke Pavel Ţďár nad Sázavou Hvězda Miroslav Havlíčkův Brod Kiessling Karel Jihlava Tuma Jiří Kamenice u Jihlavy Zlínský kraj Hynek Stanislav S - Plus Kroměříţ Školy s výukou obkladačů Výrobci a prodejci stavební chemie Česká zemědělská akademie Humpolec, Integrovaná střední škola stavební Ústí nad Labem, Střední škola technická Most - Velebudice, SOŠ a SOU Hradec Králové, Střední odborné učiliště stavební Brno - Bosonohy, ww.soubosonohy.cz Střední škola Horní Bříza, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola polytechnická Olomouc, Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek Místek, Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, Střední škola stavební Louny, Střední škola stavební Teplice, Střední škola technických oborů Havířov, Ardex Baustoff, s.r.o. B - port spol. s r.o. Henkel ČR s.r.o. Kiesel s.r.o. LB Ceramic System Mapei s.r.o. MC-Bauchemie s.r.o., Botament Murexin s.r.o. Remax s.r.o. Schönox s.r.o. Sopro CZ s.r.o. Uzin s.r.o. Weber Terranova s.r.o Výrobci lišt PROFIN - PLASTY s.r.o. Schlüter - Systems KG Výrobci nářadí Robert Bosch odbytová s.r.o. Výrobci a prodejci obkladů a dlaţby Lasselsberger a.s. Remax s.r.o. SIKO koupelny a.s. Experti Roman Pommer Dr. Eduard Justa

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely

Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely 9 Vozidlo poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci na soukromé a služební účely Poměrně obvyklé je, že zaměstnavatel bezplatně poskytne svému zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům

243/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření

Evidence, účtování, odepisování majetku. Organizační opatření STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. je závazná pro zaměstnance školy. 2. Dokument nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.9.2012. 3. Kontrolou plnění směrnice pověřuji vedoucí ekonomicko-správního

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více