CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY"

Transkript

1 Kapitola 3 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Nyní se budeme zabývat vlastnostmi matic lineárních zobrazení A: V V, kde V je vektorový prostor dimenze n Protože každý komplexní n -dimenzionální vektorový prostor je izomorfní C n, může být bez újmy na obecnosti prostor V nahrazen prostorem C n Podle věty 2 je matice lineárního zobrazení V do V jednoznačně určena volbou báze prostoru V Vyšetřujme, jak se při změně báze změní matice zobrazení Nechť U = {u, u 2,, u n } a V = {v, v 2,, v n } jsou báze V Označme V U lineární prostor V s bází U a V V lineární prostor V s bází V Nechť A je matice lineárního zobrazení A: V U V V, které vektoru popsanému souřadnicemi v bázi U přiřadí vektor jeho souřadnic v bázi V a nechť P je transformační matice přechodu od báze U k bázi V Zvolme libovolně vektor x V a označme y = A(x) Dále označme X a Y vektory (sloupcové) souřadnic x a y v bázi U a X a Y souřadnice týchž vektorů v bázi V Pak podle (27) platí X = P X a Y = P Y, takže P Y = AP X, odkud Y = P AP X Vidíme tedy, že zobrazení A má v bázi V matici A = P AP (3) Matice svázané vztahem (3) budeme vyšetřovat v následujícím odstavci 3 Podobné matice Definice Čtvercovou matici B nazveme podobnou čtvercové matici A, jestliže existuje regulární matice P tak, že Z definice jsou viditelné následující vlastnosti podobnosti matic a) Každá čtvercová matice je podobná sama sobě b) Je-li B podobná A, pak A je podobná B B = P AP (32) c) Je-li A podobná B a B podobná C, pak A je podobná C Vlastnost a) plyne ze vztahu A = EAE = E AE Vlastnost b) dostaneme vynásobením obou stran v (32) maticí P zleva a maticí P zprava: A = P BP = Q BQ, kde Q = P 2

2 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 2 Konečně je-li pak dosazením dostáváme A = P BP a B = Q CQ, A = P Q CQP = (QP ) CQP = R CR, kde R = P Q Platí tedy i c) Vzhledem k vlastnosti b) můžeme místo A je podobná B nebo B je podobná A též říkat, že matice A a B jsou podobné Podobnost je tedy reflexivní, symetrická a tranzitivní relace a tudíž ekvivalence na množině všech čtvercových matic stejného řádu Množina čtvercových matic téhož řádu se proto rozpadá na třídy vzájemně ekvivalentních (tj podobných) matic Jedním z našich cílů bude vybrat v každé třídě ekvivalence jednu matici, tzv reprezentanta třídy V této kapitole se budeme zabývat otázkou pro které třídy je tímto reprezentantem diagonální matice Uvědomíme-li si, že na základě (3) jedna třída podobných matic reprezentuje matice jednoho lineárního zobrazení C n C n ve všech možných bázích C n, pak právě uvedená otázka se dá ekvivalentním způsobem formulovat takto: Existuje pro dané lineární zobrazení A: C n C n taková báze C n, že A v ní má diagonální matici? Odpověď bude zformulována v následujících odstavcích pomocí charakteristických vektorů Předtím ještě popíšeme přímou souvislost mezi dvěma různými pohledy na podobnost matic: algebraickým, daným vztahem (3) a geometrickým, vycházejícím ze změny matice lineárního zobrazení při změně báze Věta 3 Nechť A je čtvercová matice řádu n a A lineární zobrazení C n C n definované vztahem A(x) = Ax Nechť B = {b,, b n } je báze C n a nechť B je matice, jejíž sloupce jsou b,, b n Pak zobrazení A má v bázi B matici A = B AB Důkaz Vyplývá přímo ze vztahu (3), neboť A je matice zobrazení A ve standardní bázi a B je transformační matice přechodu od standardní báze k bázi B 32 Charakteristická čísla, charakteristické vektory Definice Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V Číslo λ nazýváme charakteristickým číslem zobrazení A, jestliže existuje nenulový vektor x V tak, že A(x) = λx Vektor x pak nazýváme charakteristickým vektorem zobrazení A příslušným charakteristickému číslu λ Nechť A je komplexní čtvercová matice n -tého řádu Číslo λ nazýváme charakteristickým číslem matice A, jestliže existuje nenulový vektor x C n tak, že Ax = λx Vektor x pak nazýváme charakteristickým vektorem matice A příslušným charakteristickému číslu λ Charakteristická čísla a charakteristické vektory bývají také nazývány vlastní čísla a vlastní vektory a množina všech charakteristických čísel se nazývá spektrum Objasněme nyní souvislost mezi charakteristickými čísly lineárního zobrazení a charakteristickými čísly matice tohoto zobrazení

3 22 Kapitola 3 Věta 32 Nechť V je vektorový prostor a B nějaká báze V Nechť A je lineární zobrazení V do V a A matice tohoto zobrazení v bázi B Pro každý vektor x V označme [x] B vektor jeho souřadnic v bázi B Pak platí: a) λ je charakteristické číslo zobrazení A právě tehdy, je-li charakteristickým číslem matice A b) Vektor x je charakteristickým vektorem zobrazení A právě tehdy, když [x] B je charakteristickým vektorem matice A Důkaz Podle věty 2 platí vztah y = A(x) právě tehdy, když [y] B = A[x] B Odtud plyne, že A(x) = λx právě tehdy, když A[x] B = λ[x] B, což je ekvivalentní oběma tvrzením věty Z právě dokázané věty vyplývá, že pojmy charakteristického čísla lineárního zobrazení a charakteristického čísla kterékoliv jeho matice jsou totožné a dále že existuje izomorfismus mezi charakteristickými vektory lineárního zobrazení a charakteristickými vektory každé jeho matice Vlastně tedy není třeba od sebe odlišovat charakteristické vektory zobrazení a matic V dalším výkladu bude většina tvrzení pro charakteristické vektory zformulována pro matice; analogická tvrzení pro lineární zobrazení jistě dokáže čtenář zformulovat sám Formulace prostřednictvím lineárního zobrazení bude použita pouze tehdy, přinese-li nějaké zjednodušení (např díky nezávislosti na volbě báze) Věta 33 Číslo λ je charakteristickým číslem matice A právě tehdy, když det (A λe) = (33) Důkaz Rovnice Ax = λx je splněna právě tehdy, když (A λe)x = o; přitom λ bude charakteristickým číslem matice A právě tehdy, když poslední rovnice bude splněna pro nenulový vektor x, což je podle vět 6 a 8 ekvivalentní vztahu (33) Je-li A čtvercová matice n -tého řádu, vyplývá z věty 7, že det (A λe) je polynom n -tého stupně v proměnné λ : det (A λe) = ( λ) n + d λ n + + d n (34) Podle základní věty algebry má polynom (34) celkem n komplexních kořenů λ,, λ n (z nichž některé mohou splývat jsou vícenásobné) Z předcházející věty pak plyne, že charakteristická čísla matice A jsou rovna kořenům polynomu (34), takže Dosazením λ = z tohoto vztahu dostáváme det (A λe) = (λ λ) (λ n λ) λ λ 2 λ n = det A (35) Definice Nechť A je čtvercová matice Pak polynom det (A λe) nazýváme charakteristickým polynomem matice A a vztah det (A λe) = charakteristickou rovnicí matice A Je-li λ k -násobným kořenem charakteristické rovnice, nazýváme jej charakteristickým číslem násobnosti k ( k -násobným charakteristickým číslem)

4 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 23 Věta 33 převádí výpočet charakteristických čísel matice na výpočet determinantu a řešení algebraické rovnice Tento způsob výpočtu však není příliš efektivní a používá se jen ve speciálních případech (zejména malý řád matice) V poslední kapitole ukážeme jiné možnosti výpočtu charakteristických čísel Jednoduchá je situace pro trojúhelníkové matice Důsledek Nechť A = (a ik ) je trojúhelníková matice n -tého řádu Pak její charakteristická čísla jsou a,, a nn Důkaz Podle důsledku věty 7 je determinant trojúhelníkové matice roven součinu jejích diagonálních prvků Odtud plyne, že charakteristická rovnice matice A je (a λ)(a 22 λ) (a nn λ) = a její kořeny jsou a,, a nn Jsou-li známa charakteristická čísla λ i, je výpočet jim příslušných charakteristických vektorů ekvivalentní řešení soustav lineárních homogenních rovnic (A λ i E)x = o Příklad 3 Nechť A = Pak det (A λe) = (λ 5)(λ 3) 2, takže A má dvě charakteristická čísla λ = 5 (jednoduché) a λ 2 = 3 (dvojnásobné) Pro λ = 5 je (A λ E) = a vektor x = (x, x 2, x 3 ) T C 3 bude charakteristickým vektorem příslušným λ právě tehdy, když x o a x x 2 = x 3 Řešením poslední soustavy je x = t Podobně pro charakteristické vektory příslušné λ 2 = 3 dostaneme soustavu x 2 2 x 2 =, x 3 jejímž řešením je každý vektor tvaru x = r 2 + s, r, s C

5 24 Kapitola 3 Charakteristické vektory matice A tedy jsou vektory t r 2t, t, t s, r + s r Věta 34 Podobné matice mají stejné charakteristické polynomy a tudíž stejná charakteristická čísla Důkaz Nechť B = P AP Pak det (B λe) = det (P AP λe) = det (P AP λp EP ) = = det (P (A λe)p ) = det P det (A λe) det P = = det (A λe), neboť det P det P = (věta 8) Jak ukazuje následující příklad, nelze poslední větu obrátit; existují matice se stejným charakteristickým polynomem, které si nejsou podobné Příklad 32 Nechť A = ( ) a E značí jednotkovou matici druhého řádu Pak det(a λe) = det(e λe) = (λ ) 2 Avšak matice E není podobná žádné jiné matici než sobě samotné, neboť pro každou regulární matici P je P EP = (P E)P = P P = E Znalost charakteristických čísel a vektorů matice A se jednoduchým způsobem promítá do jejích mocnin i do maticových polynomů Věta 35 Nechť p(x) = a + a x + + a n x n je komplexní polynom a A libovolná čtvercová matice Nechť λ je charakteristické číslo matice A, jemuž přísluší charakteristický vektor x Položme p(a) = a E + a A + + a n A n Pak matice p(a) má charakteristické číslo p(λ), jemuž přísluší charakteristický vektor x Důkaz Postupným násobením obou stran rovnosti Ax = λx maticí A zleva dostaneme A k x = λ k x, k =, 2, Označme B = p(a) Pak Bx = a Ex + a Ax + + a n A n x = a x + a λx + + a n λ n x = p(λ)x 33 Podobnost diagonální matici Nyní můžeme dát první z odpovědí na otázku zformulovanou na začátku této kapitoly: Kdy má matice lineárního zobrazení diagonální matici? Věta 36 Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V Pak A má diagonální matici právě tehdy, když existuje báze prostoru V tvořená charakteristickými vektory zobrazení A Je-li D = diag(λ,, λ n ) matice zobrazení A v nějaké bázi, pak λ,, λ n jsou charakteristická čísla zobrazení A

6 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 25 Důkaz Předpokládejme, že zobrazení A má v bázi B = {x,, x n } diagonální matici D = diag(λ,, λ n ) Pak v bázi B je A(x k ) = Dx k = λ k x k, k =,, n, takže x,, x n jsou charakteristické vektory zobrazení A a λ,, λ n jim příslušná charakteristická čísla Obráceně, nechť x,, x n jsou charakteristické vektory zobrazení A příslušné charakteristickým číslům λ,, λ n a nechť tyto vektory tvoří bázi V Ze vztahů A(x k ) = λ k x k plyne, že obrazy vektorů báze v zobrazení A mají v této bázi souřadnice λ,, λ n, což podle věty 2 znamená, že matice zobrazení A je v této bázi diag(λ,, λ n ) Z právě dokázané věty vyplývá, že čtvercová matice n -tého řádu je podobná diagonální matici právě tehdy, když má n lineárně nezávislých charakteristických vektorů Na základě věty 3 však můžeme říci ještě více Důsledek Nechť λ,, λ n jsou charakteristická čísla matice A n -tého řádu (ne nutně různá), jimž přísluší lineárně nezávislé charakteristické vektory x,, x n Označme P matici, jejíž sloupce tvoří vektory x,, x n a D = diag(λ,, λ n ) Potom D = P AP Poznamenejme, že pořadí sloupců v matici P není libovolné odpovídá pořadí jim příslušných charakteristických čísel na diagonále matice D Příklad 33 Matice A = z příkladu 3 má charakteristické vektory x = t 2, x 2 = r , x 3 = s, t, r, s Protože vektory x, x 2, x 3 jsou pro nenulové hodnoty r, s, t lineárně nezávislé, je matice A podle důsledku věty 36 podobná diagonální matici 5 D = 3 3 Kromě toho je D = P AP, kde např P = 2

7 26 Kapitola 3 Příklad 34 Matice A = ( ) má jedno dvojnásobné charakteristické číslo λ =, jemuž přísluší charakteristické vektory ( x = t ), t Mezi nimi neexistují 2 lineárně nezávislé, takže matice A není podobná žádné diagonální matici Věta 37 Nechť x,, x k jsou charakteristické vektory matice A příslušné navzájem různým charakteristickým číslům λ,, λ k Pak vektory x,, x k jsou lineárně nezávislé Důkaz Důkaz provedeme matematickou indukcí Je-li k =, pak x o a x je tedy lineárně nezávislý Nechť nyní tvrzení platí pro každých k charakteristických vektorů a nechť x,, x k+ jsou charakteristické vektory příslušné navzájem různým charakteristickým číslům λ,, λ k+ Ukážeme, že tyto vektory jsou lineárně nezávislé Předpokládejme, že pro čísla a,, a k+, platí a x + + a k+ x k+ = o (36) Vynásobením obou stran rovnice (36) maticí (A λ k+ E) dostaneme po úpravě a (λ λ k+ )x + + a k (λ k λ k+ )x k = o Podle indukčního předpokladu jsou vektory x,, x k lineárně nezávislé, takže a (λ λ k+ ) = = a k (λ k λ k+ ) = Protože čísla λ,, λ k+ jsou navzájem různá, plyne odtud, že a = = a k = a rovnice (36) se redukuje na a k+ x k+ = o Avšak x k+ o a i a k+ = Vektory x,, x k+ jsou tedy lineárně nezávislé Důsledek Má-li čtvercová matice n -tého řádu n navzájem různých charakteristických čísel, je podobná diagonální matici Příklad jednotkové matice ukazuje, že tvrzení posledního důsledku nelze obrátit Dále je vidět, že pokud má matice pouze jednoduchá charakteristická čísla, přísluší ke každému z nich právě jeden lineárně nezávislý charakteristický vektor Ukážeme nyní, že existuje obecnější souvislost mezi násobností charakteristických čísel a maximálním počtem k nim existujících lineárně nezávislých charakteristických vektorů Definice Nechť A je lineární zobrazení lineárního prostoru V do V a λ jeho charakteristické číslo Množinu C λ (A) = {x V ; A(x) = λx} nazýváme charakteristickým prostorem zobrazení A příslušným charakteristickému číslu λ Analogicky se definuje charakteristický prostor čtvercové matice

8 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 27 Charakteristický prostor tedy obsahuje všechny charakteristické vektory příslušné uvažovanému charakteristickému číslu a nulový vektor prostoru V Je snadné se přesvědčit, že C λ (A) je lineární podprostor prostoru V, tj že libovolná lineární kombinace charakteristických vektorů příslušných jednomu charakteristickému číslu je opět charakteristický vektor příslušný témuž charakteristickému číslu Věta 38 Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V a λ jeho charakteristické číslo násobnosti k Potom platí dim C λ (A) k Důkaz Označme p = dim C λ (A) a zvolme v C λ (A) bázi {x,, x p } Bázi doplňme na bázi B = {x,, x p, x p+,, x n } celého prostoru V a označme A matici zobrazení A vzhledem k B Protože x i, i =,, p jsou charakteristické vektory příslušné číslu λ, jsou všechny souřadnice A(x i ) vzhledem k bázi B kromě i -té rovny ; i -tá souřadnice je λ To znamená, že matice A má tvar ( ) λ E A = p B O C kde E p je jednotková matice řádu p Z věty 9 dostaneme det (A λe) = ( ) p (λ λ ) p det (C λe n p ), odkud vyplývá, že λ je aspoň p -násobným kořenem charakteristické rovnice a tedy p k Pokud budou mít všechny charakteristické prostory zobrazení A: V V maximální možnou dimenzi, tj dimenzi rovnou násobnosti příslušného charakteristického čísla, bude součet jejich dimenzí roven stupni charakteristického polynomu, tedy dimenzi V Pak je naděje, že bázi V půjde sestrojit z charakteristických vektorů A a zobrazení A bude mít v této bázi diagonální matici Nutnou a postačující podmínkou existence takovéto báze je existence n lineárně nezávislých charakteristických vektorů Nyní ukážeme, že taková báze opravdu existuje K tomu budeme potřebovat následující pomocné tvrzení Lemma Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V a λ,, λ k jeho navzájem různá charakteristická čísla Nechť x i C λi (A), i =,, k a nechť Pak x i =, i =,, k x + + x k = o Důkaz Nechť aspoň jeden vektor x i je nenulový Pak lze vektory přerovnat tak, že x i o pro i m, kde m k a x i = o pro ostatní i Platí tedy x + + x m = o přísluší navzájem různým cha- To však je spor s tvrzením věty 37, neboť vektory x,, x m rakteristickým číslům a musí být tudíž lineárně nezávislé Věta 39 Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V a nechť λ,, λ k jsou navzájem různá charakteristická čísla zobrazení A Nechť S i je lineárně nezávislá podmnožina charakteristického prostoru C λi (A), i =,, k Pak množina S = S S 2 S k je lineárně nezávislá

9 28 Kapitola 3 Důkaz Předpokládejme, že S i = {x i, x i2,, x ini } Pak S = {x ij ; j n i, i k} Předpokládejme dále, že Označíme-li pro i =,, k k n i a ij x ij = o i= j= n i y i = a ij x ij, j= pak y i C λi (A) a y + + y k = o Z předcházejícího lemmatu nyní vyplývá, že všechny vektory y i jsou nulové; z lineární nezávislosti prvků S i pak plyne a ij = pro všechna i, j, což znamená, že S je lineárně nezávislá Důsledek Matice A je podobná diagonální matici právě tehdy, když násobnost každého jejího charakteristického čísla je rovna dimenzi příslušného charakteristického prostoru Protože charakteristický prostor dim C λ (A ) obsahuje všechny charakteristické vektory příslušné číslu λ, je jeho dimenze rovna dimenzi prostoru všech řešení soustavy (A λe)x = o, tedy n hod(a λe), kde n je řád matice A Závěrem můžeme tedy shrnout, že matice A n -tého řádu je podobná diagonální matici D právě tehdy, má-li n lineárně nezávislých charakteristických vektorů, což nastane právě tehdy, když pro každé charakteristické číslo λ násobnosti k je hodnost matice (A λe) rovna n k Tato podmínka je splněna například má-li A n různých charakteristických čísel Matice D má na své hlavní diagonále vždy charakteristická čísla matice A je tedy určena jednoznačně až na pořadí svých diagonálních prvků Samostatnou zmínku zasluhují reálné matice Má-li reálná matice A pouze reálná charakteristická čísla, bude podobná reálné diagonální matici za výše uvedených podmínek Je-li některé z charakteristických čísel matice A imaginární, nebude A podobná žádné reálné diagonální matici Z komplexního diagonálního tvaru reálné matice lze však odvodit reálný kanonický tvar velice blízký (svou řídkostí) matici diagonální Lemma Nechť x i, y i R n, i =,, r, u i R n, i =,, s a předpokládejme, že vektory z i = x i + jy i, z i = x i jy i, i =,, r, u,, u s, jsou lineárně nezávislé v C n Pak vektory x,, x r, y,, y r, u,, u s jsou lineárně nezávislé v R n Důkaz Nechť α x + + α r x r + β y + + β r y r + γ u + + γ s u s = o Protože z i + z i = 2x i a z i z i = 2jy i, je (α jβ )z + (α + jβ )z + + (α r jβ r )z r + (α r + jβ r )z r + 2γ u + + 2γ s u s = o Z lineární nezávislosti vektorů z, z,, z r, z r, u,, u s plyne α i + jβ i =, α i jβ i =, i =,, r, γ i =, i =,, s, odkud je α i =, β i =, i =,, r; vektory x,, x r, y,, y r, u,, u s jsou tedy lineárně nezávislé

10 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 29 Tvrzení lemmatu můžeme stručně formulovat takto: Nahradíme-li v lineárně nezávislé množině vektorů z C n každou komplexně sdruženou dvojici vektorů jejich reálnou a imaginární částí, dostaneme lineárně nezávislé vektory v R n Věta 3 Nechť A je reálná matice n -tého řádu, která má n lineárně nezávislých charakteristických vektorů (obecně komplexních) Pak A je podobná reálné blokově diagonální matici B O O O B 2 O B =, O O B k kde každému reálnému charakteristickému číslu λ odpovídá blok B i = (λ) řádu a každé dvojici komplexně sdružených charakteristických čísel α ± jβ odpovídá blok ( ) α β B i = β α Důkaz Reálná matice má charakteristický polynom s reálnými koeficienty Jeho kořeny jsou tedy buď reálné nebo se vyskytují v komplexně sdružených dvojicích Reálným charakteristickým číslům evidentně odpovídají reálné charakteristické vektory Je-li λ imaginární charakteristické číslo a x jemu příslušný charakteristický vektor, pak ze vztahu (A λe)x = o plyne (A λe)x = (A λe)x = o, takže x je charakteristický vektor A příslušný komplexně sdruženému charakteristickému číslu λ Označme λ = α + jβ a x = u + jv Pak Au + jav = A(u + jv) = (α + jβ)(u + jv) = (αu βv) + j(αv + βu) Odtud porovnáním reálných a imaginárních částí dostáváme Au = αu βv (37) Av = αv + βu Kromě toho pro každý reálný charakteristický vektor x samozřejmě platí Ax = λx (38) Podle předpokladu má matice A n lineárně nezávislých charakteristických vektorů Komplexně sdruženým dvojicím charakteristických vektorů přiřaďme dvojice reálných vektorů u a v budou splňovat vztahy (37) a spolu se zbývajícími reálnými charakteristickými vektory je vezměme jako sloupce matice, kterou označíme P Vztahy (37) a (38) lze pak zapsat v maticovém tvaru: AP = P B P je čtvercová matice n -tého řádu a na základě předcházejícího lemmatu jsou její sloupce lineárně nezávislé, takže je regulární Je tedy B = P AP a matice B je podobná matici A

11 3 Kapitola 3 O matici B z poslední věty říkáme, že má reálný kanonický tvar Příklad 35 Hledejme reálný kanonický tvar matice a příslušnou transformační matici A = Charakteristická rovnice matice A je ( (3 λ) ) 2 = a její kořeny jsou λ = λ 3 = 3 + 2j, λ 2 = λ 4 = 3 2j Matice (A λ E) má tvar (A λ E) = 2j 2 2 2j 2 2 2j 2 2 2j Její hodnost je 2, takže matice A má celkem čtyři lineárně nezávislé komplexní charakteristické vektory dva příslušné charakteristickému číslu 3 + 2j a další dva budou k nim komplexně sdružené Odtud vyplývá, že matice A bude podobná komplexní diagonální matici D = diag(3 + 2j, 3 + 2j, 3 2j, 3 2j) a reálné kanonické matici B = Pro nalezení transformační matice P takové, že A = P BP nyní stačí vyřešit soustavu (A λ E)x = o Její řešení lze zapsat ve tvaru x = u j + v j = u + v Na základě důkazu věty 3 má pak matice P tvar P = + j u + v

12 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 3 34 Příklady Příklad 36 Ukážeme, jak lze využít podobnosti diagonální matici při řešení homogenních soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty Každá taková soustava má tvar x = a x + a 2 x a n x n x 2 = a 2 x + a 22 x a 2n x n x n = a n x + a n2 x a nn x n Označíme-li A = (a ik ) a x(t) = x (t) x 2 (t) x n (t), můžeme soustavu psát též ve tvaru x = Ax (39) Předpokládejme, že matice A je podobná diagonální matici D = diag(λ, λ 2,, λ n ) : D = P AP a definujme y(t) vztahem x(t) = P y(t) Podle důsledku věty 36 tvoří sloupce matice P charakteristické vektory v,, v n příslušné charakteristickým číslům λ,, λ n Z lineárnosti derivování vyplývá, že x (t) = P y (t) Dosazením do (39) dostáváme y = P AP y = Dy Tato soustava se rozpadá na n navzájem nezávislých rovnic y = λ y y 2 = λ 2 y 2 y n = λ n y n, jejichž obecným řešením jsou funkce y (t) = C e λt, y 2 (t) = C 2 e λ2t,, y n (t) = C n e λnt, kde C,, C n jsou libovolné konstanty Je tedy y(t) = C e λ t C 2 e λ 2t C n e λnt,

13 32 Kapitola 3 odkud x(t) = P y(t) = n C i p i e λ it i= n C i p 2i e λ it i= n C i p ni e λit c i= = n C i v i e λit Z příkladu 4 vyplývá, že funkce v e λt,, v n e λnt jsou lineárně nezávislé Protože dimenze prostoru všech řešení soustavy (39) je n (viz příklad 2), tvoří tyto funkce bázi prostoru všech řešení a každé řešení soustavy (39) má tedy tvar i= x(t) = n C i v i e λit i= Příklad 37 Nalezněte obecné řešení soustavy diferenciálních rovnic Řešení Označme Pak x(t) = x = 3x + x 2 + x 3 x 2 = 2x + 4x 2 + 2x 3 (3) x (t) x 2 (t) x 3 (t) x 3 = x x 2 + x 3 a A = x (t) = x (t) x 2 (t) x 3 (t) a soustavu (3) můžeme zapsat v maticovém tvaru x = Ax Bude-li mít matice A tři reálné lineárně nezávislé charakteristické vektory v, v 2, v 3, bude podle předcházejícího příkladu mít její obecné řešení tvar x(t) = C v e λ t + C 2 v 2 e λ 2t + C 3 v 3 e λ 3t, kde λ, λ 2, λ 3 jsou charakteristická čísla odpovídající vektorům v, v 2, v 3 a C, C 2, C 3 libovolné reálné konstanty Charakteristická rovnice matice A je det(a λe) = (4 λ)(λ 2) 2 = A má tedy jedno jednoduché charakteristické číslo λ = 4 a jedno dvojnásobné charakteristické číslo λ 2 = 2 Řešením soustavy (A λ E)x = o dostaneme vektory charakteristického prostoru C λ (A) Rozšířená matice soustavy je 2 2 3

14 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY 33 Odtud x = p 2, p R Analogicky dostáváme pro vektory z C λ2 (A) soustavu (A λ 2 E)x = o, jíž odpovídá rozšířená matice Řešením soustavy jsou vektory Položíme-li v = x = r 2 + s, v 2 = pak obecné řešení soustavy (3) má tvar což rozepsáno do souřadnic dává, r, s R, v 3 = x(t) = C v e 4t + C 2 v 2 e 2t + C 3 v 3 e 2t, x (t) = C e 4t + C 2 e 2t x 2 (t) = 2C e 4t + C 3 e 2t x 3 (t) = C e 4t C 2 e 2t C 3 e 2t Příklad 38 Vypočtěte obecné reálné řešení soustavy diferenciálních rovnic x = Ax, kde A = 3 Řešení Charakteristická rovnice (A λe) = ( λ)(λ 2 2λ + 5) = má kořeny λ =, λ 2 = + 2j, λ 3 = λ 2 = 2j Jim po řadě odpovídají charakteristické vektory 2j 2j v =, v 2 =, v 3 = v 2 =, 3 3 které jsou lineárně nezávislé Bázi prostoru řešení dané soustavy tedy tvoří funkce y (t) = v e t, y 2 (t) = v 2 e (+2j)t, y 3 (t) = v 3 e ( 2j)t ;,

15 34 Kapitola 3 jsou však komplexní a lze je nahradit řešeními reálnými Položíme-li x (t) = y (t) = e t, x 2 (t) = y 2 sin 2t 2(t) + y 3 (t) = Re y 2 (t) = e t cos 2t 2 3 cos 2t x 3 (t) = y 2(t) y 3 (t) 2j = Im y 2 (t) = e t 2 cos 2t sin 2t 3 sin 2t budou x, x 2, x 3 jako lineární kombinace řešení y, y 2, y 3 rovněž řešeními dané soustavy; navíc jsou reálná a také lineárně nezávislá Podle lemmatu před větou 3 jsou totiž lineárně nezávislé vektory v, Re v 2, Im v 2 a stejně jako v příkladu 4 odtud plyne lineární nezávislost funkcí x, x 2, x 3 Obecné řešení je pak jejich libovolnou lineární kombinací: což rozepsáno do souřadnic dává x(t) = C x + C 2 x 2 + C 3 x 3 C i R, x (t) = e t ( 2C 2 sin 2t + 2C 3 cos 2t) x 2 (t) = e t (C + C 2 cos 2t + C 3 sin 2t) x 3 (t) = e t ( C + 3C 2 cos 2t + 3C 3 sin 2t) Příklad 39 Dokažte, že má-li matice A třetího řádu charakteristická čísla λ =, λ 2 =, λ 3 = 2, je A 3 2A 2 A = 2E Řešení Podle příkladu 32 je jednotková matice E podobná pouze sama sobě; stejně tak i každý násobek E je matice, která je podobná pouze sama sobě Stačí tedy ukázat, že matice B = A 3 2A 2 A je podobná matici 2E Matice A je podle důsledku věty 37 podobná diagonální matici D = 2 Existuje tedy regulární matice P tak, že A = P DP Odtud dostáváme,, a potom platí A 2 = P DP P DP = P D 2 P, A 3 = P D 2 P P DP = P D 3 P B = P D 3 P 2P D 2 P P DP = P (D 3 2D 2 D)P Přímým výpočtem zjistíme, že a tvrzení je dokázáno D 3 2D 2 D = 2E

16 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Úlohy 3 Rozhodněte, která z následujících tvrzení jsou pravdivá: a) Je-li matice A podobná B, pak A + C je podobná B + C b) Je-li matice A podobná B, pak AC je podobná BC pro každou matici C, pro níž mají součiny smysl c) Je-li α, pak matice αa je podobná A d) Je-li det A = det B, je A podobná B e) Je-li matice A podobná B, je A 2 podobná B 2 f) Je-li matice A regulární a podobná B, je A podobná B g) Jestliže matice B vznikne z A elementárními úpravami, je podobná A h) Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V a nechť A a A jsou jeho matice vzhledem ke dvěma různým bázím prostoru V Pak A je podobná A i) Podobné matice mají stejnou hodnost j) Mají-li matice A a B stejnou hodnost, jsou si podobné 32 Rozhodněte, která z následujících tvrzení jsou pravdivá: a) Mají-li dvě matice stejná charakteristická čísla, jsou si podobné b) Je-li matice A podobná diagonální matici D = diag(d,, d n ), pak d,, d n jsou charakteristická čísla matice A c) Je-li matice A podobná diagonální matici, pak všechna její charakteristická čísla mají násobnost d) Je-li některé z charakteristických čísel reálné matice A imaginární, není matice A podobná žádné reálné diagonální matici e) Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V a nechť B je báze prostoru V tvořená charakteristickými vektory zobrazení A Pak A má v bázi B diagonální matici f) Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V Neexistuje-li žádná báze V tvořená charakteristickými vektory zobrazení A, nemá zobrazení A v žádné bázi diagonální matici g) Reálná matice A řádu n je podobná reálné diagonální matici právě tehdy, když existuje báze R n tvořená charakteristickými vektory matice A h) Ke každému charakteristickému číslu násobnosti k existuje k lineárně nezávislých charakteristických vektorů i) Je-li matice A podobná diagonální matici D, pak matice B je podobná A právě tehdy, když je podobná D j) Každý charakteristický vektor matice A je také charakteristickým vektorem matice A 2

17 36 Kapitola 3 33 Nalezněte charakteristická čísla a charakteristické vektory následujících lineárních zobrazení: a) rotace kolem některé souřadné osy v R 3 o úhel α; b) A: V 3 V 3 ; A(x) = a x, kde a je pevný nenulový vektor ve V 3 (vektorové násobení v prostoru volných vektorů V 3 ); c) transpozice čtvercové matice 34 U každé z následujících matic vypočtěte její charakteristická čísla a charakteristické vektory Dále určete, zda matice je podobná diagonální matici; v kladném případě nalezněte matici P tak, aby P AP byla diagonální a) A = d) A = , b) A =, e) , c) A = Nalezněte matici A, která má dvojnásobné charakteristické číslo λ = 2 s charakteristickým prostorem C λ (A) = {(t, s, t s) T, t, s R} a charakteristické číslo λ 2 = 4 s charakteristickým prostorem C λ2 (A) = {(r, r, r) T, r R} 36 Vypočtěte reálný kanonický tvar B matice 2 2 A = 2 2 a určete matici P tak, aby A = P BP 37 Vypočtěte obecné řešení soustavy diferenciálních rovnic x = Ax, s maticí soustavy a) A =, b) A = 2 2, c) A = Ukažte, že každé dvě matice tvaru ( ) cos α sin α, α R sin α cos α, jsou si podobné, zatímco žádné dvě matice tvaru ( ) ( cos α sin α cos β sin β, sin α cos α sin β cos β ), α, β, π, α β, si podobné nejsou

18 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY Matice A typu 3 x 3 má charakteristická čísla 2,, 2 Vypočtěte charakteristická čísla matice A 2 + A + E a rozhodněte, zda A 2 + A + E je podobná některé diagonální matici 3 Určete takovou bázi R 3, aby lineární zobrazení A: R 3 R 3 dané vztahem mělo v této bázi diagonální matici A(x, x 2, x 3 ) = (, x 3, x 2 ) 3 Rozhodněte a zdůvodněte, zda jsou podobné matice 2 A =, B = Převodem na diagonální tvar vypočtěte 33 Určete všechny matice, které jsou podobné pouze samy sobě 34 Vypočtěte všechna reálná α, pro něž je matice ( ) 3 α A = 2 podobná a) reálné diagonální matici, b) komplexní diagonální matici 35 Ukažte, že každá reálná čtvercová matice druhého řádu se záporným determinantem je podobná reálné diagonální matici 36 Ukažte, že existuje jediné lineární zobrazení A: R 3 R 3 takové, že N(A) = (, 2, ) a λ = 2 je jeho charakteristické číslo, jemuž přísluší množina charakteristických vektorů v = (t s, t, s), kde t nebo s Nalezněte matici tohoto zobrazení vzhledem ke standardní bázi R 3 37 V lineárním prostoru P 3 všech polynomů nejvýše třetího stupně je dáno zobrazení A, přiřazující polynomu p polynom q daný vztahem q(x) = p (x) + x x 5 p(t) dt Přesvědčte se, že A je lineární a rozhodněte, zda existuje taková báze P 3, v níž má A diagonální matici 38 Ukažte, že je-li A taková matice, že A 2 = A, pak A nemůže mít jiná charakteristická čísla než a

19 38 Kapitola 3 39 Dokažte, že čtvercová matice je regulární právě tehdy, když není její charakteristické číslo 32 Nechť A je regulární matice s charakteristickým číslem λ, jemuž přísluší charakteristický vektor x Dokažte, že A má charakteristické číslo λ s charakteristickým vektorem x 32 Dokažte, že jsou-li A a B regulární matice, pak AB a BA jsou podobné 322 Dokažte, že pro libovolné čtvercové matice A, B téhož řádu mají matice AB a BA stejné charakteristické polynomy 323 Dokažte, že podobné matice mají stejné determinanty 324 Dokažte, že pro každou čtvercovou matici A mají A a A T stejné charakteristické polynomy a tudíž i stejná charakteristická čísla 36 Výsledky 3 Pravdivá tvrzení: e), f), h), i) 32 Pravdivá tvrzení: b), d), e), f), g), i), j) 33 a) λ =, charakteristický vektor je každý směrový vektor příslušné souřadné osy; b) λ =, x = a; c) λ = ; všechny symetrické matice a) λ =,, 2; P = b) λ =,, 2; P = c) λ =, λ 2 = 3; x = d) λ = 2, 3 ± j; P = e) λ = 3, x = 35 A = 36 B = , x 2 = + j j 2 j 2 + j 2 ; λ 2 = λ 3 = λ 4 = 2, x 2 =, P = , x 3 =

20 CHARAKTERISTICKÉ VEKTORY a) x (t) = 3C 2 e 2t + C 3, x 2 (t) = C e t 2C 2 e 2t, x 3 (t) = 2C e t + C 2 e 2t + C 3 b) x (t) = C e t + C 3 e 3t, x 2 (t) = (C + 2C 2 )e t C 3 e 3t, x 3 (t) = C 2 e t 3C 3 e 3t c) x = C e 2t + (C 2 cos t + C 3 sin t), x 2 = ( (C 2 + C 3 ) cos t + (C 3 C 2 ) sin t ) e 3t, x 3 = C e 2t + ( (2C 2 C 3 ) cos t + (2C 3 + C 2 ) sin t ) e 3t 38 Návod: Využijte charakteristických čísel obou matic 39 λ = 3, 3, 7; je podobná diagonální matici D = diag(3, 3, 7) 3 Např,, 3 Obě jsou podobné téže diagonální matici, takže na základě tranzitivnosti podobnosti je A podobná B Všechny násobky jednotkové matice 34 a) α > 2; b) α 2 35 Návod: Ukažte, že diskriminant charakteristické rovnice je kladný 2 36 A = Existuje báze P 3, v níž matice zobrazení A bude D = diag (, 2, 3, 4) 32 Návod: Vynásobte matici AB zleva maticí B B 322 Porovnejte charakteristická čísla obou matic Návod: Nechť λ je charakteristické číslo matice AB s charakteristickým vektorem x Vynásobte obě strany rovnosti ABx = λx maticí B zleva

21 Kapitola 4 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR V předcházející kapitole jsme vyšetřovali ta lineární zobrazení, která lze ve vhodně zvolené bázi popsat diagonální maticí Existují však lineární zobrazení, která nemají v žádné bázi diagonální matici V této kapitole budeme pro ně hledat reprezentaci maticemi, které jsou v jistém smyslu blízké diagonálním maticím Navíc se ukáže, že zvolený způsob popisu bude jako zvláštní případ zahrnovat i matice diagonální Pro libovolné lineární zobrazení A vektorového prostoru V do V nalezneme takovou bázi prostoru V (bude se nazývat Jordanova kanonická báze), v níž bude mít matice zobrazení A kromě prvků na dvou diagonálách všechny ostatní prvky nulové Jordanova kanonická báze bude složena ze zobecněných charakteristických vektorů Její konstrukce bude komplikovanější než v případě charakteristických vektorů a vyžádá si zavedení některých pomocných pojmů a odvození několika pomocných tvrzení Existence naznačené báze bude dokázána ve větě?? 4 Zobecněné charakteristické vektory V předcházející kapitole jsme ukázali, že pokud se dá báze definičního oboru lineárního zobrazení A sestavit z jeho charakteristických vektorů, bude mít A v této bázi diagonální matici V maticové terminologii to znamená, že pokud má čtvercová matice n -tého řádu n lineárně nezávislých charakteristických vektorů, je podobná diagonální matici Jak však ukazuje příklad 34, existují matice, které nejsou podobné žádné diagonální matici a tedy existují i lineární zobrazení, která nemají v žádné bázi svého definičního oboru diagonální matici Nyní zobecníme pojem charakteristického vektoru tak, aby pro každé lineární zobrazení A vektorového prostoru V do V bylo možné sestrojit bázi prostoru V z těchto zobecněných charakteristických vektorů Definice Nenulový vektor v C n se nazývá zobecněným charakteristickým vektorem matice A, jestliže existuje λ C a celé k tak, že (A λe) k v = o Analogicky se definuje zobecněný charakteristický vektor lineárního zobrazení: Je-li A lineární zobrazení vektorového prostoru V do V, pak nenulový vektor v V se nazývá zobecněným charakteristickým vektorem zobrazení A, jestliže existuje λ C a celé k tak, že (A λi) k (v) = o Je-li v zobecněným charakteristickým vektorem matice A a k nejmenší celé číslo, pro něž (A λe) k v = o, pak (A λe) k v o Položíme-li v = (A λe) k v, pak 4

22 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 4 (A λe)v = o Odtud plyne, že λ je charakteristické číslo matice A a v jemu příslušný charakteristický vektor Definice Nechť v je zobecněný charakteristický vektor matice A a nechť k je nejmenší přirozené číslo, pro něž je (A λe) k v = o Položme v = (A λe) k v v 2 = (A λe) k 2 v (4) v k = (A λe)v v k = v Uspořádanou k -tici {v,, v k } nazýváme řetězcem zobecněných charakteristických vektorů příslušných číslu λ, číslo k nazýváme délkou řetězce Podle této definice považujeme samotný charakteristický vektor za řetězec délky Vynásobme každý ze vztahů (4) maticí (A λe) Dostaneme (A λe)v = (A λe) k v = (A λe)v 2 = (A λe) k v = v (A λe)v 3 = (A λe) k 2 v = v 2 (42) (A λe)v k = (A λe)v = v k Opakovaným násobením první rovnice z (42) maticí A λe dostáváme (A λe) i v i = o, i =,, k, takže i -tý vektor řetězce patří do nulového prostoru matice (A λe) i Vlastnosti zobecněných charakteristických vektorů příslušných číslu λ a tvořících řetězec délky k tedy můžeme shrnout do následujícího přehledu: (A λe)v = o (A λe)v = o v N(A λe) (A λe)v 2 = v (A λe) 2 v 2 = o v 2 N(A λe) 2 (A λe)v 3 = v 2 (A λe) 3 v 3 = o v 3 N(A λe) 3 (43) (A λe)v k = v k (A λe) k v k = o v k N(A λe) k Každý ze vztahů v prvním sloupci (43) lze pro i = 2,, k zapsat také ve tvaru Av i = λv i + v i Vztahy v prvním sloupci (43) umožňují postupný výpočet zobecněných charakteristických vektorů, patřících do jednoho řetězce, tedy začínajících jedním konkrétně zvoleným charakteristickým vektorem v Existuje-li k v další vektor řetězce v 2, musí vzhledem k (43) platit (A λe)v 2 = v (44)

23 42 Kapitola 4 Vektor v 2 je tedy řešením soustavy (A λe)x = v (45) Soustava (45) má podle věty 2 řešení právě tehdy, když hodnost matice této soustavy je rovna hodnosti matice rozšířené To prakticky znamená, že ne ke všem charakteristickým vektorům bude existovat řetězec délky větší než Pokud vektor v 2 existuje, je další výpočet analogický vektor v 3 hledáme jako řešení soustavy (A λe)x = v 2, atd Později ukážeme, že celý proces výpočtu vektorů řetězce má vždy pouze konečný počet kroků

24 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 43 Příklad 4 Vypočtěte řetězce zobecněných charakteristických vektorů matice A = ( ) 4 2 Řešení Charakteristická rovnice je det(a λe) = (λ 3) 2 =, takže matice A má jediné charakteristické číslo λ = 3 Pro charakteristické vektory v platí (A 3E)v = o; protože ( A 3E = ) (, je v = t ), t Pokud bude existovat zobecněný charakteristický vektor v 2, musí podle (44) splňovat rovnici (A 3E)v 2 = v Rozšířená matice soustavy, jejímž řešením bude vektor v 2, je ( ) t t Hodnost matice této soustavy i hodnost rozšířené matice jsou stejné pro všechna t a podle věty 2 pro všechna t existuje řešení: v 2 = ( u t u ) ( = u ) ( + t Další zobecněný charakteristický vektor v 3 by byl řešením soustavy (A 3E)v 3 = v 2 Rozšířená matice této soustavy je ( ) u t u Zde však jsou si hodnosti matice soustavy a matice rozšířené rovny pouze pro t = Pak by ale v = o, což pro charakteristický vektor není možné Znamená to tedy, že řetězec končí vektorem v 2 délka řetězce je 2 Všimněme si, že všechny soustavy měly stejnou matici soustavy, měnila se pouze pravá strana Výpočet celého řetězce, příslušného charakteristickému číslu λ, lze tedy stručně popsat jedinou maticí, která vznikne z matice (A λe) postupným přidáváním pravých stran v, v 2 : ( ) t u t t u Příklad 42 Vypočtěte zobecněné charakteristické vektory matice A = Řešení Charakteristický polynom matice A je det(a λe) = (2 λ) 3 ; matice má tedy jedno trojnásobné charakteristické číslo λ = 2 A 2E = )

25 44 Kapitola 4 a řešením soustavy (A 2E)x = o dostaneme charakteristické vektory: x = t s = t + s, t + s Počítejme nyní zobecněné charakteristické vektory Ty budou řešením soustavy, jejíž rozšířená matice je t (46) s Hodnost matice soustavy A 2E je ; podle věty 2 bude soustava řešitelná, pokud i rozšířená matice soustavy bude mít hodnost To nastane právě tehdy, když s = t Vidíme tedy, že první vektor řetězce je v = t, t t a (46) přechází do t t Řešením soustavy s touto rozšířenou maticí je druhý vektor řetězce: t v 2 = u = t + u + v v Zde t, a u, v jsou libovolná čísla Výpočet dalšího vektoru řetězce vede na soustavu s rozšířenou maticí t u (47) v I zde je podmínkou řešitelnosti soustavy, aby hodnost matice (47) byla, to však pro t není možné Řetězec tudíž nemá další pokračování, jeho délka je 2 Celkem má matice A dva řetězce (přesněji řečeno dvě množiny řetězců) jeden délky 2, tvořený vektory v = t t, v 2 = t u v, t a druhý délky, tvořený libovolným charakteristickým vektorem různým od v, tedy w = r, s r s

26 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 45 Výpočet řetězce v, v 2 lze stručně zapsat pomocí následující matice x v v 2 t t t u s t v U následujícího příkladu uvedeme řešení pouze ve stručném zápisu Příklad 43 Vypočtěte zobecněné charakteristické vektory matice A = Řešení A je trojúhelníková, její charakteristická čísla jsou λ = 2 (jednoduché) a λ 2 = 3 (trojnásobné) a) λ = 2 : Pro λ = 2 existuje řetězec délky : b) λ 2 = 3 : 2 u v = u, u w w 2 w 3 2 t s r t s 2t t Pro λ 2 = 3 existuje řetězec délky 3 (t ) : w = t, w 2 = t + s, w 3 = t t 2 + r + s Uvedené příklady ukazují, že vektory řetězců nejsou charakteristickým vektorem určeny jednoznačně; ve všech příkladech však byly vektory v řetězci lineárně nezávislé Dokážeme nyní, že jde o obecnou vlastnost

27 46 Kapitola 4 Věta 4 Nechť {v,, v k } je řetězec zobecněných charakteristických vektorů matice A, příslušných charakteristickému číslu λ Pak vektory {v,, v k } jsou lineárně nezávislé Důkaz Větu dokážeme matematickou indukcí podle délky řetězce Pro k = je tvrzení zřejmé v o, neboť jde o charakteristický vektor Předpokládejme dále, že řetězce délky k jsou lineárně nezávislé a uvažujme řetězec {v,, v k } Nechť α v + + α k v k = o (48) Vynásobením obou stran rovnice (48) maticí (A λe) dostaneme po úpravě α 2 v + + α k v k = o Protože vektory v, v 2,, v k tvoří také řetězec a jsou podle indukčního předpokladu lineárně nezávislé, je α 2 = = α k = a rovnice (48) se redukuje na α v = o Avšak v je charakteristický vektor a tudíž v o, což znamená, že i α = a vektory v,, v k jsou lineárně nezávislé 42 Jordanova kanonická báze Lineární nezávislost vektorů řetězce lineárního zobrazení A: V V vede k domněnce, že z nich bude možné sestavit bázi prostoru V Vyšetřeme nejdříve, jak by v takové bázi vypadala matice zobrazení A Lemma Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V Nechť λ je charakteristické číslo zobrazení A, jemuž přísluší řetězec zobecněných charakteristických vektorů v,, v n Nechť vektory v,, v n tvoří bázi prostoru V Pak zobrazení A má vzhledem k této bázi matici λ λ λ J = λ Důkaz Sloupce matice lineárního zobrazení A tvoří vektory souřadnic obrazů A(v k ), k =,, n Tvrzení tedy ihned vyplývá ze vztahů A(v ) = λv a A(v k ) = λv k + v k, k = 2,, n, což jsou vztahy ekvivalentní s (A λi)(v k ) = v k Věta 42 Nechť A je lineární zobrazení vektorového prostoru V do V Nechť existuje báze prostoru V tvořená řetězci zobecněných charakteristických vektorů Pak matice zobrazení A má v této bázi tvar J O O O J 2 O J =, (49) O O J k

28 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 47 kde J i je čtvercová matice buďto tvaru (λ j ) typu (, ) nebo tvaru λ j λ j λ j J i = λ j (4) pro nějaké charakteristické číslo λ j zobrazení A Přitom každému řetězci zobecněných charakteristických vektorů v bázi odpovídá jedna matice J i ; její řád je roven délce příslušného řetězce Důkaz Vyplývá opakovaným použitím předcházejícího lemmatu; každý řetězec přispěje do matice zobrazení jedním blokem J i Definice Matici (4) nazýváme Jordanovým blokem odpovídajícím charakteristickému číslu λ, o matici (49) říkáme, že má Jordanův kanonický tvar Bázi, v níž má lineární zobrazení matici v Jordanově kanonickém tvaru, budeme nazývat Jordanovou kanonickou bází Poznamenejme, že v Jordanově kanonickém tvaru může více bloků příslušet témuž charakteristickému číslu a řád bloků nemusí být roven násobnosti příslušného charakteristického čísla Počet Jordanových bloků v kanonickém tvaru odpovídá počtu řetězců v bázi, řád každého bloku je určen délkou odpovídajícího řetězce Ihned je vidět, že pokud je matice podobná diagonální matici D, je D také jejím Jordanovým kanonickým tvarem Dále platí Věta 43 Nechť λ je m -násobné charakteristické číslo lineárního zobrazení A Pak součet délek všech řetězců v Jordanově kanonické bázi příslušných číslu λ je m Důkaz Nechť J je Jordanova matice odpovídající Jordanově kanonické bázi Protože matice J je trojúhelníková a má stejný charakteristický polynom jako A, odpovídá počet výskytů každého charakteristického čísla na diagonále J jeho násobnosti Současně však se počet výskytů čísla λ na diagonále J rovná počtu zobecněných charakteristických vektorů v Jordanově bázi odpovídajících číslu λ, což je ekvivalentní součtu délek všech řetězců příslušných číslu λ K větě 42 vyslovíme samostatně i její maticovou analogii Věta 44 Nechť pro čtvercovou matici A n -tého řádu existuje Jordanova kanonická báze C n tvořená zobecněnými charakteristickými vektory {v, v 2,, v n } Pak A je podobná matici v Jordanově kanonickém tvaru (49) a platí J = P AP, kde P je matice, jejíž sloupce jsou v, v 2,, v n Přitom pořadí bloků J i v matici (49) odpovídá pořadí řetězců, v němž jsou jejich vektory zařazeny do Jordanovy báze Důkaz První část je ekvivalentní tvrzení věty 42 a druhá vyplývá z věty 3 Všimneme-li si, že sjednocením vektorů řetězců v každém z příkladů 4, 42 a 43 vznikne vždy lineárně nezávislá množina, můžeme ke každé z matic v těchto příkladech nalézt jejich Jordanův kanonický tvar

29 48 Kapitola 4 Příklad 44 a) Matice A = ( 4 ) 2 z příkladu 4 má jediné charakteristické číslo λ = 3 s řetězcem ( ) ( ) ( ) v = t, v 2 = u + t, t Vektory v, v 2 tvoří tedy pro každé t a každé u Jordanovu kanonickou bázi C 2 Jeden řetězec délky 2 v Jordanově kanonické bázi znamená jeden Jordanův blok řádu 2 v matici J : ( ) 3 J = 3 Podle věty 44 je J = P AP, kde sloupce matice P tvoří vektory v a v 2 (volíme např t =, u = ): ( ) P = b) Matice A = z příkladu 42 má jedno trojnásobné charakteristické číslo λ = 2 se dvěma řetězci; jeden má délku 2 a tvoří ho vektory t v = t, v 2 = u, t, t v druhý délku, tvořený libovolným charakteristickým vektorem různým od v : w = r, s r, r + s s Vektory v, v 2, w jsou pro každou přípustnou volbu parametrů r, s, t lineárně nezávislé, takže tvoří Jordanovu kanonickou bázi C 3 Protože báze sestává z vektorů dvou řetězců, bude mít Jordanova kanonická matice 2 bloky řádů rovnajících se délkám odpovídajících řetězců: 2 a J = Matici P, pro níž J = P AP, opět dostaneme podle věty 44 Její sloupce budou tvořit vektory Jordanovy kanonické báze (volíme t =, u = v = s =, r = ): P =

30 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 49 c) Matice A = z příkladu 43 má dvě charakteristická čísla: λ = 2 (jednoduché) a λ 2 = 3 (trojnásobné) Pro λ má matice řetězec délky v = u, u K λ 2 existuje řetězec délky 3 ( t ) w = t, w 2 = t + s, w 3 = t 2 + r + s Pro u a t jsou vektory v, w, w 2, w 3 lineárně nezávislé a tvoří Jordanovu kanonickou bázi C 4 Jí odpovídá Jordanova matice J = a transformační matice P = 2, pro níž J = P AP Ve zbytku této kapitoly bude ukázáno, že existence Jordanových bází v předcházejícím příkladu není náhodná; dokážeme, že každá čtvercová matice je podobná nějaké matici v Jordanově kanonickém tvaru, nebo, což je ekvivalentní, že pro každé lineární zobrazení na vektorovém prostoru V existuje Jordanova kanonická báze V K tomu bude třeba ukázat, že se vždy podaří nalézt dostatečné množství lineárně nezávislých zobecněných charakteristických vektorů Lineární nezávislost tedy bude hrát v úvahách o Jordanově kanonické bázi zásadní úlohu Víme již (věta 4), že vektory každého řetězce jsou lineárně nezávislé Dále postupně ukážeme, že sjednocením vektorů řetězců odpovídajících různým charakteristickým číslům dostaneme lineárně nezávislou množinu a že sjednocením vektorů řetězců začínajících lineárně nezávislými charakteristickými vektory dostaneme také lineárně nezávislou množinu Pokud čtenáře nezajímají podrobnosti naznačeného důkazu, může pokračovat až od důsledku věty?? Důsledek Každá čtvercová matice je podobná matici v Jordanově kanonickém tvaru

31 5 Kapitola 4 43 Jordanova kanonická matice Z předcházejícího odstavce vlastně již vyplynul tvar matic, jimiž budeme reprezentovat jednotlivé třídy podobnosti Současně se také ukazuje, jak tuto Jordanovu kanonickou matici nalézt Jde však o poměrně komplikovaný způsob výpočet všech řetězců zobecněných charakteristických vektorů, z nichž lze sestavit Jordanovu kanonickou bázi a teprve pak na základě věty 42 Jordanovu kanonickou matici J Přestože k určení J stačí pouze délky všech řetězců báze, není uvedený způsob jejich stanovení příliš efektivní Navíc zatím není jasné, zda a případně jak se liší Jordanovy kanonické matice odpovídající různým bázím Přitom Jordanova kanonická báze není zdaleka určena jednoznačně V tomto odstavci ukážeme jiný možný způsob výpočtu Jordanovy kanonické matice, z nějž zároveň vyplyne její jednoznačnost až na pořadí jednotlivých bloků Podle věty 42 je Jordanův kanonický tvar matice je určen počtem a délkou řetězců v Jordanově kanonické bázi Protože každý řetězec začíná charakteristickým vektorem, je počet řetězců příslušných číslu λ roven maximálnímu počtu lineárně nezávislých charakteristických vektorů příslušných λ, tj dim C λ (A) Délku všech řetězců v Jordanově bázi lze pro každé λ odvodit z hodnosti matic (A λe) i, i =, 2, Namísto ne příliš přehledného explicitního vztahu pro délky řetězců v závislosti na hod(a λe) i uvedeme schematické znázornění jejich výpočtu Úvaha se bude týkat jednoho libovolně zvoleného charakteristického čísla λ a jemu příslušných charakteristických vektorů, zobecněných charakteristických vektorů a řetězců v pevně zvolené Jordanově kanonické bázi o n prvcích Položme h = n hod(a λe); z předchozí úvahy vyplývá, že číslo h udává celkový počet řetězců v bázi Označme dále h 2 = hod(a λe) hod(a λe) 2 h 3 = hod(a λe) 2 hod(a λe) 3 h 4 = hod(a λe) 3 hod(a λe) 4 Protože podle věty je hod(a λe) i hod(a λe) i+, jsou čísla h i nezáporná Současně lze také h i vyjádřit pomocí dimenzí nulových prostorů matic (A λe) j h = dim N(A λe) h 2 = dim N(A λe) 2 dim N(A λe) h 3 = dim N(A λe) 3 dim N(A λe) 2 Odtud vyplývá, že číslo h i udává přírůstek dimenze nulového prostoru matice (A λe) i proti dimenzi nulového prostoru matice (A λe) i Vzhledem k tomu, že pro tyto nulové prostory platí N(A λe) i N(A λe) i, je h i rovno maximálnímu počtu lineárně nezávislých vektorů, které přibudou v N(A λe) i oproti N(A λe) i Každý takový vektor je tudíž i -tý vektor řetězce zobecněných charakteristických vektorů a h i tím udává počet řetězců v bázi, jejichž délka je aspoň i nebo, což je ekvivalentní, kolik řetězců délky i má

32 JORDANŮV KANONICKÝ TVAR 5 pokračování Posloupnost h, h 2, je tedy nerostoucí a existuje přirozené k tak, že h k a h k+ = h k+2 = = Podrobnosti zdůvodnění lze nalézt v [6], str Přiřaďme hodnotám h, h 2,, h k symbolickou tabulku podle tohoto pravidla: hodnotě h i odpovídá i -tý řádek tabulky, v němž je odleva do prvních h i sloupců zapsán symbol Z výše uvedených vlastností čísel h, h 2,, h k pak vyplývá, že k charakteristickému číslu λ existuje v bázi tolik řetězců, kolik má tabulka sloupců a jejich délky jsou reprezentovány počtem hvězdiček v každém sloupci Schéma budeme nazývat hvězdičkový diagram Hlavní význam hvězdičkového diagramu spočívá ve faktu, že jeho konstrukci provádíme jednoduchým způsobem po řádcích a informace o řetězcích pak odečítáme z jeho sloupců Příklad 45 Stanovte Jordanův kanonický tvar matice A = Řešení: Matice A má jediné charakteristické číslo λ = 2 násobnosti 5 Počítejme postupně mocniny matice A 2E A 2E = 2 2 3, (A 2E)2 = Odtud hod(a 2E) = 2, takže h = 5 2 = 3 Dále Hvězdičkový diagram má tedy tvar h 2 = hod(a 2E) hod(a 2E) 2 = 2 =, h 3 = hod(a 2E) 2 hod(a 2E) 3 = =, h 4 = hod(a 2E) 3 hod(a 2E) 4 = =, (A 2E)3 = O a matice má jeden řetězec délky 3 a dva řetězce délky, všechny příslušné charakteristickému číslu λ = 2 Odtud dostáváme Jordanův kanonický tvar J =

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Vlastní čísla a vlastní vektory 1 Motivace Uvažujme lineární prostor všech vázaných vektorů v rovině, které procházejí počátkem, a lineární zobrazení tohoto prostoru do sebe(lineární transformaci, endomorfismus)

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

Operace s maticemi. 19. února 2018

Operace s maticemi. 19. února 2018 Operace s maticemi Přednáška druhá 19. února 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice (opakování) 3 Regulární matice 4 Inverzní matice 5 Determinant matice Matice Definice (Matice). Reálná matice

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních diferenciálních rovnic y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x) y = a (x)y + a (x)y + + a n (x)y n + f (x). y n = a

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

1. Jordanův kanonický tvar

1. Jordanův kanonický tvar . Jordanův kanonický tvar Obecně nelze pro zadaný lineární operátor ϕ : U U najít bázi α takovou, že (ϕ) α,α by byla diagonální. Obecně však platí, že pro každý lineární operátor ϕ : U U nad komplexními

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory

ALGEBRA. Téma 5: Vektorové prostory SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Matematický ústav v Opavě Na Rybníčku 1, 746 01 Opava, tel. (553) 684 611 DENNÍ STUDIUM Téma 5: Vektorové prostory Základní pojmy Vektorový prostor nad polem P, reálný (komplexní)

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

Kapitola 5. Symetrické matice

Kapitola 5. Symetrické matice Kapitola 5 Symetrické matice Symetrické matice mají mezi všemi maticemi významné postavení. Nejen, že se častěji vyskytují v aplikacích, ale i jejich matematické vlastnosti jsou specifické. V této kapitole

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak,

Podobnost matic. Definice 8.6. Dány matice A, B M n (C). Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, Podobnost matic Definice 84 Dány matice A, B M n (C) Jestliže existuje regulární matice P M n (C) tak, že B = P 1 AP, pak říkáme, že matice B je podobná matici A a píšeme A B Takto zavedená binární relace

Více

Program SMP pro kombinované studium

Program SMP pro kombinované studium Zadání příkladů k procvičení na seminář Program SMP pro kombinované studium Nejdůležitější typy příkladů - minimum znalostí před zkouškovou písemkou 1) Matice 1. Pro matice 1 0 2 1 0 3 B = 7 3 4 4 2 0

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity)

Lineární zobrazení. 1. A(x y) = A(x) A(y) (vlastnost aditivity) 2. A(α x) = α A(x) (vlastnost homogenity) 4 Lineární zobrazení Definice: Nechť V a W jsou vektorové prostory Zobrazení A : V W (zobrazení z V do W nazýváme lineárním zobrazením, pokud pro všechna x V, y V a α R platí 1 A(x y = A(x A(y (vlastnost

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 15 Vlastní čísla a vlastní vektory V této a následujících kapitolách budeme zkoumat jeden z nejdůležitějších pojmů tohoto kurzu. Definice15.1 Buď A:V Vlineárnízobrazení,Vvektorovýprostornad tělesem

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Jan Tomeček Tento stručný text si klade za cíl co nejrychlejší uvedení do teorie Greenových funkcí pro obyčejné diferenciální

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést

maticeteorie 1. Matice A je typu 2 4, matice B je typu 4 3. Jakých rozměrů musí být matice X, aby se dala provést Úlohy k zamyšlení 1. Zdůvodněte, proč třetí řádek Hornerova schématu pro vyhodnocení polynomu p v bodě c obsahuje koeficienty polynomu r, pro který platí p(x) = (x c) r(x) + p(c). 2. Dokažte, že pokud

Více

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi.

2. Určete jádro KerL zobrazení L, tj. nalezněte alespoň jednu jeho bázi a určete jeho dimenzi. Řešené příklady z lineární algebry - část 3 Typové příklady s řešením Příklad 3.1: Zobrazení L: P 3 R 23 je zobrazení z prostoru P 3 všech polynomů do stupně 3 (včetně nulového polynomu) do prostoru R

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012 2. Schurova věta Petr Tichý 3. října 2012 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci

Více

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3,

Vektorový prostor. Př.1. R 2 ; R 3 ; R n Dvě operace v R n : u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ), V (E 3 )...množina vektorů v E 3, Vektorový prostor Příklady: Př.1. R 2 ; R 3 ; R n...aritmetický n-rozměrný prostor Dvě operace v R n : součet vektorů u = (u 1,...u n ) a v = (v 1,...v n ) je vektor u + v = (u 1 + v 1,...u n + v n ),

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus.

(2) [B] Nechť G je konečná grupa tvořena celočíselnými maticemi roměru 2 2 s operací násobení. Nalezněte všechny takové grupy až na izomorfizmus. (1 [B] Nechť A : R 6 R 6 je lineární zobrazební takové, že A 26 = I. Najděte lineární prostory V 1, V 2 a V 3 takové, že R 6 = V 1 V 2 V 3 dim V 1 = dim V 2 = dim V 3 AV 1 V 1, AV 2 V 2 a AV 3 V 3 (2 [B]

Více

1 Projekce a projektory

1 Projekce a projektory Cvičení 3 - zadání a řešení úloh Základy numerické matematiky - NMNM20 Verze z 5. října 208 Projekce a projektory Opakování ortogonální projekce Definice (Ortogonální projekce). Uvažujme V vektorový prostor

Více

1 Vektorové prostory a podprostory

1 Vektorové prostory a podprostory Pro nahrazení účasti v jednotlivých cvičeních (resp. pro studenty kombinované formy) je dostačující vypracování a odevzdání tučně vyznačených příkladů. 1 Vektorové prostory a podprostory Definujte vektorový

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů?

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů? Kapitola 9 Matice a počet koster Graf (orientovaný i neorientovaný) lze popsat maticí, a to hned několika různými způsoby. Tématem této kapitoly jsou incidenční matice orientovaných grafů a souvislosti

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 / 63 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

Lineární algebra : Polynomy

Lineární algebra : Polynomy Lineární algebra : Polynomy (2. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 15. dubna 2014, 11:21 1 2 2.1 Značení a těleso komplexních čísel Značení N := {1, 2, 3... }... množina

Více

19. Druhý rozklad lineární transformace

19. Druhý rozklad lineární transformace Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Úmluva. Všude P = C. Vpřednášce o vlastních vektorech jsme se seznámili s diagonalizovatelnými

Více

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program

Diferenˇcní rovnice Diferenciální rovnice Matematika IV Matematika IV Program Program Diferenční rovnice Program Diferenční rovnice Diferenciální rovnice Program Frisch a Samuelson: Systém je dynamický, jestliže jeho chování v čase je určeno funkcionální rovnicí, jejíž neznámé závisí

Více

Věta o dělení polynomů se zbytkem

Věta o dělení polynomů se zbytkem Věta o dělení polynomů se zbytkem Věta. Nechť R je okruh, f, g R[x], přičemž vedoucí koeficient polynomu g 0 je jednotka okruhu R. Pak existuje jediná dvojice polynomů q, r R[x] taková, že st(r) < st(g)

Více

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m.

Matice. Je dána matice A R m,n, pak máme zobrazení A : R n R m. Matice lineárních zobrazení [1] Připomenutí Zobrazení A : L 1 L 2 je lineární, když A( x + y ) = A( x ) + A( y ), A(α x ) = α A( x ). Což je ekvivalentní s principem superpozice: A(α 1 x 1 + + α n x n

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

Úlohy nejmenších čtverců

Úlohy nejmenších čtverců Úlohy nejmenších čtverců Petr Tichý 7. listopadu 2012 1 Problémy nejmenších čtverců Ax b Řešení Ax = b nemusí existovat, a pokud existuje, nemusí být jednoznačné. Často má smysl hledat x tak, že Ax b.

Více

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6)

Věta 12.3 : Věta 12.4 (princip superpozice) : [MA1-18:P12.7] rovnice typu y (n) + p n 1 (x)y (n 1) p 1 (x)y + p 0 (x)y = q(x) (6) 1. Lineární diferenciální rovnice řádu n [MA1-18:P1.7] rovnice typu y n) + p n 1 )y n 1) +... + p 1 )y + p 0 )y = q) 6) počáteční podmínky: y 0 ) = y 0 y 0 ) = y 1 y n 1) 0 ) = y n 1. 7) Věta 1.3 : Necht

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Diferenciální rovnice študenti MFF 15. augusta 2008 1 7 Diferenciální rovnice Požadavky Soustavy lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu lineární

Více

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice

2.6. Vlastní čísla a vlastní vektory matice 26 Cíle V této části se budeme zabývat hledáním čísla λ které je řešením rovnice A x = λ x (1) kde A je matice řádu n Znalost řešení takové rovnice má řadu aplikací nejen v matematice Definice 261 Nechť

Více

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR

Fakt. Každou soustavu n lineárních ODR řádů n i lze eliminací převést ekvivalentně na jednu lineární ODR DEN: ODR teoreticky: soustavy rovnic Soustava lineárních ODR 1 řádu s konstantními koeficienty je soustava ve tvaru y 1 = a 11 y 1 + a 12 y 2 + + a 1n y n + b 1 (x) y 2 = a 21 y 1 + a 22 y 2 + + a 2n y

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC

2.6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC .6. VLASTNÍ ČÍSLA A VEKTORY MATIC V této kapitole se dozvíte: jak jsou definována vlastní (charakteristická) čísla a vektory čtvercové matice; co je to charakteristická matice a charakteristický polynom

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Matice lineárních zobrazení

Matice lineárních zobrazení Matice lineárních zobrazení Nechť V, +, a W, +, jsou nenulové vektorové prostory konečných dimenzí n a m nad tělesem T, +,, nechť posloupnosti vektorů g 1, g 2,..., g n V a h 1, h 2,..., h m W tvoří báze

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) LDR druhého řádu VMAT, IMT 1 / 22 Lineární diferenciální rovnice druhého řádu Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

NALG 001 Lineární algebra a geometrie 1, zimní semestr MFF UK Doba řešení: 3 hodiny

NALG 001 Lineární algebra a geometrie 1, zimní semestr MFF UK Doba řešení: 3 hodiny NALG 001 Lineární algebra a geometrie 1, zimní semestr MFF UK Závěrečná zkouška verze cvičná 9.1.2013 Doba řešení: 3 hodiny Přednášející: L. Barto, J. Tůma Křestní jméno: Příjmení: Instrukce Neotvírejte

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1]

transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím [1] [1] Afinní transformace je posunutí plus lineární transformace má svou matici vzhledem k homogenním souřadnicím využití například v počítačové grafice Evropský sociální fond Praha & EU. Investujeme do

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost

3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost 3 Lineární kombinace vektorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Obrázek 5: Vektor w je lineární kombinací vektorů u a v. Vektory u, v a w jsou lineárně závislé. Obrázek 6: Vektor q je lineární

Více

Definice : Definice :

Definice : Definice : KAPITOLA 7: Spektrální analýza operátorů a matic [PAN16-K7-1] Definice : Necht H je komplexní Hilbertův prostor. Řekneme, že operátor T B(H) je normální, jestliže T T = T T. Operátor T B(H) je normální

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

Těleso racionálních funkcí

Těleso racionálních funkcí Těleso racionálních funkcí Poznámka. V minulém semestru jsme libovolnému oboru integrity sestrojili podílové těleso. Pro libovolné těleso R je okruh polynomů R[x] oborem integrity, máme tedy podílové těleso

Více

α β ) právě tehdy, když pro jednotlivé hodnoty platí β1 αn βn. Danou relaci nazýváme relace

α β ) právě tehdy, když pro jednotlivé hodnoty platí β1 αn βn. Danou relaci nazýváme relace Monotónní a Lineární Funkce 1. Relace předcházení a to Uvažujme dva vektory hodnot proměnných α = α,, 1 αn ( ) a β = ( β β ) 1,, n x,, 1 xn. Říkáme, že vekto r hodnot α předchází vektor hodnot β (značíme

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

Matice. a m1 a m2... a mn

Matice. a m1 a m2... a mn Matice Nechť (R, +, ) je okruh a nechť m, n jsou přirozená čísla Matice typu m/n nad okruhem (R, +, ) vznikne, když libovolných m n prvků z R naskládáme do obdélníkového schematu o m řádcích a n sloupcích

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

)(x 2 + 3x + 4),

)(x 2 + 3x + 4), 3 IREDUCIBILNÍ ROZKLADY POLYNOMŮ V T [X] 3 Ireducibilní rozklady polynomů v T [x] - rozklady polynomů na ireducibilní (dále nerozložitelné) prvky v oboru integrity polynomů jedné neurčité x nad tělesem

Více

Cvičení z Lineární algebry 1

Cvičení z Lineární algebry 1 Cvičení z Lineární algebry Michael Krbek podzim 2003 2392003 Hodina Jsou dána komplexní čísla z = +2 i a w = 2 i Vyjádřete c algebraickém tvaru (z + w) 3,, (zw), z w 2 Řešte v komplexním oboru rovnice

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více