Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech"

Transkript

1 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program s n zvem VÌt nì jara. V sobotu dne zde vystoupil sbor Blahoslava Hajnce pod vedenìm sbormistrynï Mgr. Evy HrubeöovÈ HajncovÈ, kter zah jil sobotnì odpoledne polyfonnìmi riemi ËeskÈ a italskè hudby. VystoupenÌ sboru ocenili nejen posluchaëi, ale i starosta PhDr. Ji Ì»ejka. N slednï si u dobrèho vìneëka mohli n vötïvnìci vychutnat a zazpìvat s cimb lovou muzikou p tel lidovèho folklûru. V nedïli dne mohli n vötïvnìci proûìt koncert v ûnè hudby. V melodiìch hudebnìho divadla vystoupili pod vedenìm prof. PhDr. Miloöe Schnierera, Luk ö Vacek a Jan KuËera. Vöem ËinkujÌcÌm a pracovnìk m KVIC v Ëele s Ing. Liborem ätursou pat Ì podïkov nì za pïknï str ven kulturnì vìkend. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise PanÌ Aneûka Komprdov oslavila na konci letoönìho b ezna 102 let. Na snìmku p ijìm blahop nì starosty Ji Ìho»ejky. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v sobotu druhèho kvïtna se nepochybnï velk poëet n s, VinohraÔan, setk v prostoru n - mïstìëka mezi Albertem a poötovnìm adem a ve vinohradskèm spoleëenskèm s le nad Albertem. D vodem n m vöem bude v BrnÏ, na BrnÏnsku a na jiûnì MoravÏ jiû zn m, vïhlasn a snad to nep eûenu, kdyû povìm, ûe aû slovutn a na Vinohradech po dlouh Ëas kaûdoroënï po dan Vinohradsk v stava vìn. Sv mi vzorky vìn rok co rok obesìlajì naöi v stavu desìtky drobn ch vina, mal ch, st ednìch i velk ch vina sk ch z vod z desìtek jihomoravsk ch vina sk ch obcì. Nebude tomu jinak ani v letoönìm roce. K desìtk m vsì a mïst, jejichû vina i dodali na vinohradskou v stavu bìlè, ËervenÈ Ëi r ûovè vzorky vìn, se kaûd rok p i azujì dalöì vina skè obce. M snaha i snaha editele naöeho kulturnìho centra Ing. Libora ätursy je rozöi ovat poëty vystavujìcìch producent ñ vina ñ rozöi ovat i mnoûstvì obcì, ze kter ch vzorky vystavovan ch, soutïûìcìch a poslèze ochutn van ch vìn poch zejì. Nap Ìklad v loúskèm roce se n m poda ilo zìskat pro naöi v stavu a rozöì it tak reperto r k ochutn nì nabìzen ch vìn o podluû ckè MikulËice. V letoönìm roënìku vinohradskè vina skè v stavy budeme moci poprvè degustovat vìna z Novosedel a z Josefova. VÏ Ìm, ûe pro p ÌötÌ roënìk se n m poda Ì opït rozöì it spektrum vystavovan ch vìn o vzorky z dalöìch dosud nepoznan ch vina sk ch obcì jiûnì Moravy. Gesci nad kulturnì, Ëi chcete-li folklornì str nkou vinohradskè v stavy, drûì pevnï i v letoönìm roënìku sp telen a Vinohrad m znaënï blìzk jihomoravsk ves RatÌökovice. M ûeme se tedy tïöit na ratìökovickou cimb lovou muziku (ale i na tu vinohradskou), na muûsk i ûensk pïveck sbor (ten ûensk zn me pod n zvem Robky ze sèëky) nebo na temperamentnì, plnokrevn slov ck tanec. V ûenì vinohradötì p telè vìna a jihomoravskèho folkloru, velmi se tïöìm, podobnï jako vy mnozì, na setk nì v sobotu 2. kvïtna na VinohradskÈ v stavï vìn Vinohradsk vina sk sv tek bude zah jen o des tè hodinï dopolednì v st elem z dïla dnes jiû legend rnìho moravskèho dïlost elce Boûeje UrbanskÈho. V ûenì VinohraÔanÈ, nemohu opomenout jedno velmi milè setk nì uskuteënïnè na samèm konci mïsìce b ezna. A nemohu jinak, neû v m alespoú v kr tkosti o onïch p ÌjemnÏ proûit ch chvìlìch nïco povïdït. V p tek 27. b ezna jsem byl p t jubilant m v DomovÏ senior na VÏstonickÈ ulici.»inìm tak kaûd mïsìc a ËinÌm tak r d. Pop eji naöim nejstaröìm obyvatel m k jejich v roëìm a dïkuji jim za to, co pro n s, pro druhè, v ûivotï vykonali. Setk nì jsou to mil, povzn öejìcì, Ëasto i pouën a inspirujìcì.»as od Ëasu p eji i opravdov m pamïtnìk m ñ jubilant m, kte Ì se mohou pochlubit sto a vìce lety. A pr vï 27. b ezna jsem se kromï vìce neû desìtky oslavenc setkal i s jubilantkou panì Aneûkou Komprdovou. Na svït (pokraëov nì na stranï 3) Němčina nekouše V r mci podpory v uky cizìch jazyk na naöì ökole ñ Zä MutÏnick 23 ñ se konala dne uk zkov hodiny jazykovè animace pro û ky 6. a 7. roënìku. CÌlem tohoto projektu nazvanèho NÏmËina nekouöe je zv öit z jem o v uku nïm- Ëiny na z kladnìch ökol ch, motivovat û ky k volbï nïmëiny jako druhèho cizìho jazyka. Jazykov animace odbour v p edstavu, ûe nïmëina je obtìûnï zvl dnuteln a tvrd jazyk. To si mohli na vlastnì k ûi vyzkouöet pod vedenìm nïmeckèho lektora naöi û ci, kte Ì se hodiny nïmeckèho jazyka z Ëastnili. Zjistili, ûe mnoh m nïmeck m slovìëk m rozumïjì a ûe jich nenì m lo, d le si uvïdomili, s kolika r zn mi v robky nïmeck ch a rakousk ch firem se dennodennï setk vajì. Na z vïr se snaûili odpovïdït na ot zku, proë je uûiteënè umït nïmecky. ProË? Znalost nïmëiny n m umoûnì cestovat, navazovat nov p telstvì, mnoho nïmeck ch a rakousk ch firem m sv zastoupenì v»r a nabìzì zajìmavè pracovnì p Ìleûitosti. Se znalostì nïmëiny m ûeme za pracì vycestovat za hranice. A hranice s nïmecky mluvìcìmi zemïmi je dlouh 1277 kilometr! é k m se hodina nïmëiny lìbila a vïtöina z nich se po skonëenì rozlouëila s lektorem slovy: Danke. Auf Wiedersehen! Mgr. I. äìblov SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Z III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady, konaného dne Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady schvaluje ñ realizaci I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì; ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 2. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ rozbory hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda enì Zä a Mä, p ÌspÏvkov ch organizacì M» Brno-Vinohrady, za rok 2014; ñ rozpoëty a odpisovè pl ny na rok 2015 pro Zä a MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHUR- KA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda- enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2014; ñ rozpoëet a odpisov pl n p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt, poplatk a rok z prodlenì schv len 6. sch zì Rady M» Brno-Vinohrady, konanou dne 25. nora 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojenè s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì v bodech 29 a 31, schv len usnesenìm Ë. 61/IV/2007/5, na IV. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady, konanèho dne ; ñ Zpr vu o Ëinnosti Rady M» Brno-Vinohrady od II. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady zruöuje ñ usnesenì Ë. 282/XVI/2014/6; ñ usnesenì Ë. 197/XII/2013/6; ñ usnesenì Ë. 290/MIM/2014/6. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady doporuëuje ñ RadÏ mïsta Brna schv lit pod nì û dosti o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci 1. Ë sti I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì ve v öi KË v r. 2015; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ñ schv lit odkup pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ schv lit prodej pozemk za Ëelem v stavby gar ûovèho domu a prodej Ë sti pozemku za Ëelem z ÌzenÌ p ÌjezdovÈ komunikace ke gar - ûovèmu domu; ñ schv lit prodej Ë stì pozemk vlastnìk m jednotek bytovèho domu»ejkovick 1, 3 pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom»ejkovick 1, 3; ñ prodej Ë stì pozemku pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; ñ schv lit aktualizaci zemnìho pl nu v tèto lokalitï zpït na plochu ËistÈho bydlenì jako podmìnku pro realizaci z mïru ÑObytn soubor äedovaì a vyhrazuje si pr vo na p ipomìnky v r mci procesu po izov nì zmïny zemnìho pl nu; ñ nenavrhnout û dn nov mìsta, na kter ch by mïla b t upravena produkce hudby a ponechat st vajìcì znïnì citovanè vyhl öky beze zmïn. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady odvol v ñ na vlastnì û dost Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Ze 7. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech a Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 3; ñ metodiku pro udïlov nì souhlasu k vyhrazenèmu parkov nì pro osoby se zdravotnìm postiûenìm; ñ poskytnutì daru z konn m z stupc m û k Zä MutÏnick, kte Ì se z Ëastnili älvk ve ökolnìm roce 2014/2015; ñ v povïô n jmu bytu v domï P lavskè n mïstì z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy spoëìvajìcì v nehrazenì n jemnèho a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu delöì neû 3 mïsìce; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za mïsìc duben 2014 a nedoplatku na sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za rok 2013; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 21 p Ìpadech; ñ odebr nì 5 bod ûadateli o byt p idïlen ch za skuteënost, ûe nem byt; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku za n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu; ñ dohodu o ukonëenì n jmu; ñ pron jem nebytov ch prostor; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 4 (7,54 m 2 ) v domï VlËnovsk 6 za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor v domï MutÏnick 15 (22,10 m 2 ); ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu; ñ pron jem zpevnïnè plochy, WC a v p ÌpadÏ öpatnèho poëasì i tïlocviëny v objektu Bzeneck 23, Brno v dobï pr zdnin (Ëervenec a srpen 2015) na uskuteënïnì t dennìch p ÌmÏstsk ch t bor s v ukou jìzdy na in-line bruslìch; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti 60x80 cm na dìl plotu objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti cm na boënì stïnu objektu Bzeneck 23. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vybìr : ñ na realizaci ve ejnè zak zky na stavebnì pr ce ÑModernizace v tah v domech M» Brno-Vinohrady pro bytovè domy Pruö neck 11, 13, 15, 17 a VlËnovsk 3 a 5ì nejvhodnïjöì nabìdku. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vyuûitìm pozemku pro Ëely v cviku t mu HZS»R; ñ s umìstïnìm a provedenìm stavby ÑHPS UPC Brno, Bzeneck ñ rozöì enì DAì; ñ s p ijetìm daru. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì jednoho uchazeëe. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady nevyhovuje: ñ n mitce stïûovatele smï ujìcì proti rozhodnutì o v bïru nejvhodnïjöì nabìdky ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady û d : ñ o realizaci zvyöov nì poëtu parkovacìch st nì ostatnìmi zp soby uveden mi ve ÑStrategii parkov nì ve mïstï BrnÏì, nikoliv vöak na kor ve- ejnè zelenï. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ za azenì do realizace rezidentnìho parkov nì po p edchozìm projedn nì z sad rezidentnìho parkov nì; ñ zmïnu dopravnìho znaëenì na komunikaci P lavskè n mïstì v seku vedle parkoviötï u vyhlìdky na jednosmïrn provoz tak, aby vznikl na P lavskèm n mïstì velk kruhov objezd. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady odvol v : ñ Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady jmenuje: ñ novèho Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 2042/14/6 z Mimo dnè sch ze RM» ze dne z d vod form lnìho nedostatku v povïdi z n jmu bytu. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ skuteënost, ûe n jemkynï z stala jedinou n jemkynì bytu. Zápis do základní umělecké školy SrdeËnÏ zveme vöechny z jemce ve vïku od pïti let k z pisu do Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose ñ ökoly s dlouholetou tradicì vzdïl v nì dïtì a ml deûe v umïleck ch oborech. Pedagogick sbor tvo Ì kvalifikovanì pedagogovè, ada z nich je aktivnì i koncertnï nebo vyuëujì na vyööìch typech ökol umïleckèho zamï enì. V uka probìh na sìdliöti Brno-Vinohrady v modernì kruhovè budovï na»ejkovickè 8, kde vyuëujeme hudebnì, taneënì a liter rnïdramatick obor. Z pisy nov ch û k pro ökolnì rok 2015/2016 zde budou probìhat v tïchto termìnech: z pis do hudebnìho oboru od pondïlì 18. kvïtna do Ëtvrtku 21. kvïtna 2015 a od pondïlì 25. kvïtna do Ëtvrtku 28. kvïtna 2015, vûdy od hodin do hodin. Pro dïti od pïti let otevìr me kolektivnì p ÌpravnÈ studium NotiËka, kde se û ci hravou formou seznamujì s hudbou, hudebnìmi n stroji, notov m z pisem a p ipravujì se tak na individu lnì n strojovou v uku v dalöìm ökolnìm roce. DÏti od sedmi let jsou za azov ny do z kladnìho studia podle zvolenèho studijnìho zamï enì. Naöe ökola takè nabìzì rodië m v poë tku studia jejich dïtì k zap j- ËenÌ nap. dosti n kladn hudebnì n stroj s tìm, ûe aû budou oni i uëitel p esvïdëeni, ûe volba n stroje byla opravdu spr vn a pro û ka vhodn, tak sami dìtïti n stroj po ÌdÌ. Z pis do taneënìho oboru se uskuteënì v pondïlì 25. kvïtna a 1. Ëervna 2015 od do hodin v taneënìm s le budovy ZUä,»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Z pis do liter rnï dramatickèho oboru bude probìhat ve st edu 3. Ëervna 2015 od hodin do hodin v p tek 5. Ëervna 2015 od hodin do hodin. Z pis do v tvarnèho oboru bude probìhat v hlavnì budovï Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48 v BrnÏ-Juli novï v pondïlì 25. kvïtna, v ter 26. kvïtna, ve st edu 27. kvïtna 2015 vûdy od hodin do hodin. VÌce informacì o studiu naleznete na 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) p iöla v b eznu roku 1913 jeötï v Kr lovstvì ËeskÈm ñ rok p ed prvnì velkou v lkou. Oslavila tedy sto a druhè narozeniny. Jako pïtilet zaûila vznik samostatnèho»eskoslovenska. Kdyû se v roce 1933 dobral k moci Adolf Hitler, bylo jì dvacet let. Nejbrut lnïjöì v leën konflikt v dïjin ch lidì ñ druhou svïtovou v lku ñ proûìvala jako mlad t ic tnice... DÏjiny kr Ëely jejìm ûivotem a ona jej proûìvala se ctì, bez ok zalostì a s pokorou. I dnes je tato velmi mil a p Ìjemn sto dvoulet panì v mezìch svèho vïku vit lnì a aktivnì. R da se ËastnÌ skupinovèho cviëenì a terapeutick ch v - tvarn ch dìlen. Se sv mi dïtmi, kterè ji pravidelnï navötïvujì, si nejen r da povykl d, ale zahraje si stolnì hru nebo i karty. Pop l jsem panì KomprdovÈ za naöi obec vöe nejlepöì a k tomu hodnï zdravì. A v ûertu jsem jì tèû pop l, aby jì öel list, kdyû s dïtmi hraje karty. No, sm la se hodnï. Inu, mìt smysl pro humor ve sto dvou letech se Ëasto nevidì. ZejmÈna, kdyû se takovèho vïku m lokdo doûije. V ûen panì Aneûko Komprdov, jeötï jednou, tentokr t na str nk ch VinohradskÈho informu, za n s VinohraÔany, vöe nejlepöì k vaöim v jimeën m narozenin m. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jaro je v rozpuku a mnozì ûijeme jiû v oëek v nì radostn ch a hork ch letnìch dn. Nebude to zìtra ani pozìt Ì. LeË vï te, ûe ty dny p ijdou, ûe nadejdou a s nimi i Ëas dovolen ch a pr zdnin. MusÌme vöak jeötï chvìli trpïlivï poseëkat. Ji Ì»ejka, starosta V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì narozenin oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z tohoto kvïtnovèho ËÌsla. Ti kvïtnovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì v kvïtnu slavì ÑkulatÈì Ëi ÑpolokulatÈì v roëì a p - li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do ter 12. kvïtna 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle Sdělení pro jubilanty V p ÌpadÏ z jmu se mohou kvïtnovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant po danè v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. KvÏtnovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit u panì VrabcovÈ (tel ) do ter 12. kvïtna. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì si slavìcì jubilant m ûe s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop - nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne, zaûije ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti nositel ûivotnìch v roëì ñ v s, jubilant. Ji Ì»ejka, starosta Podvyživení tlouštíci a naše (ne)reformované zdravotnictví Osmn ct ministr zdravotnictvì samostatnè»r ñ tak jako jeho p edch dci ñ usiluje o provedenì reformy zdravotnictvì. Reform to i vych zejì z myölenky, ûe medicìnsk vïda a farmaceutick pr mysl jsou vöemohoucì a dok ûou se vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it. VÏ Ì, ûe zdravotnictvì se dok ûe vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it a nalìt do zdravotnictvì vìce miliard korun. Existuje vöak skupina lèka i nelèka, kter upozorúuje, ûe nem smysl reformovat nereformovatelnè. TvrdÌ, ûe zdravì majì ve sv ch rukou lidè sami. NejvÌce ti, kte Ì se jeötï nestali pacienty, ale i ti, kte Ì jiû nïjakè neduhy eöì. V Ëem je tedy problèm? Hodnotu zdravì si totiû uvïdomìme, aû kdyû jsme upout ni na l ûku, aû zdravì ztratìme. Pak n m hlavou lètajì myölenky: "Co bych j za to dal, kdybych mohl... jako p edtìm, neû jsem onemocnïl." Do tè doby si Ìk me, ûe n m se to nem ûe st t, ûe to "ti druzì". Pro dneönì plnè b icho zapomìn me na zìt ejöì zdravotnì potìûe. P itom t eba cukrovka 2. typu je jen d sledkem mnoha p edchozìch chybn ch rozhodnutì. MUDr. HnÌzdil, Ìk, ûe v nemocnè spoleënosti nemohou b t zdravì obëanè. Jak jsme ale jako jedinci schopni pomoci k ozdravïnì celè spoleënosti? P ece vlastnì angaûovanostì a p Ìkladem, vystoupenìm z davu. Pro udrûenì zdravì tïla a ducha je pot ebn pohyb, kvalitnì strava a vyrovnan mysl. Pohyb a vyrovnan mysl jsou zdarma a p esto n s pohodlnost Ëasto p em h. A jak to m me se stravou? Podle odbornìk jsme nutriënï podvyûiveni, pr mïrnï asi o 20 %. P itom 55 %»ech m nadv hu nebo diagnûzu zvanou obezita. Kdyû to shrneme, tak Ë st populace jsou PODVYéIVENÕ TLOUäTÕCI. M me vöak i dobrou zpr vu. NutriËnÌ podv ûiva a snìûenì tïlesnè v hy i neû doucì nemocnost jsou eöitelnè. ZaËnÏte b t aktivnì, p ijôte si vyslechnout n sledujìcì p edn öky a udïlat prvnì krok. TermÌn TÈma P edn öejìcì LÈËba rakoviny je i v naöich rukou. Jak mï p ed 12 lety strach Ing. Milan Siklenka o ûivot donutil st t se s m sobï lèëitelem Je p irozenè, ûe organizmus st rne a sl bne. Mgr. Eva Silva Lago Je ale nep irozenè, kdyû mu v tom sami pom h me Mlad jeëmen sytì, ËistÌ a podporuje imunitnì Lenka VeËerkov a regeneraënì schopnost organismu LÈk je dobr sluha a zl p n Duöan MiöÌk P est vka ñ klubovna je obsazena jinou skupinou PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (dobrovoln p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v klubovnï M» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , Přání květnovým jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v mïsìci kvïtnu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, jmènem jejìch obyvatel a rovnïû jmènem sv m, vöe nejlepöì k vaöim ûivotnìm jubileìm. S ctou a s pokorou v m r d sdïluji, ûe si nesmìrnï cenìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl - nìm p ed ûivotnìmi osudy v s vöech, a ûe si velmi v ûìm vaöich ûivot, kterè jste ûili pro svè blìzkè i pro n s ostatnì. Bez ok zalostì a gest jste obïtovali svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a tvo ili jste podstatu dneönìch dn a pokl dali jste z klady let nadch zejìcìch. Pat Ì v m za to nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì a v ûenì kvïtnovì jubilanti, nezlomnè zdravì, neohroûenou mysl, nevyëerpateln ûivotnì optimismus, pohodu, l sku a klid v m, vaöim rodin m, vöem vaöim blìzk m. Vöe dobrè k narozenin m, kter ch se pr vï v mïsìci kvïtnu doûìv te. A velkè podïkov nì za vöe uûiteënè, co jste v ûivotï dok zali a vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Projekt Rozvoj podnikání na ZŠ Dovednosti 21. století na Základní škole Čejkovická 10 Naöe z kladnì ökola se v kontextu vöeobecnèho v voje spoleënosti a situace v r mci povïdomì a znalostì dïtì o ekonomice, finanënì gramotnosti a podnik nì rozhodla z Ëastnit projektu Rozvoj podnik nì na Zä ñ Dovednosti 21. stoletì. V r mci tohoto projektu, ve kterèm kooperuje öest z kladnìch ökol, je nutnè a pot ebnè plnïnì urëit ch klìëov ch aktivit. Jednou z tïchto aktivit je takè fungov nì odbornèho krouûku, jehoû z kladnìm cìlem je vytvo enì fiktivnìho soukromèho subjektu ñ urëitèho minipodniku. Krouûek Minipodnik nì vznikl 1. Ìjna 2014 a probìh pod vedenìm Mgr. Petra Koupila (metodik odbornèho krouûku). V souëasnè dobï je v krouûku aktivnï zapojeno 18 û k. Jiû v n vrhu projektu jsme si jako z mïr naöeho fiktivnìho podnik nì zvolili kav rnu. Na podzim roku 2014 û ci proöli v bïrov m ÌzenÌm na pozice v kav rnï a byla vytvo ena zamïstnaneck struktura a vize celèho podniku. TakÈ n m bylo ze strany vedenì ökoly poskytnuto velmi p ÌjemnÈ z zemì pro pracovnì porady a tv rëì Ëinnost v krouûku. V sou- ËasnÈ dobï û ci i metodik p ipravujì vöe pro otev enì kav rny, kterou jsme nazvali Peewitcafe (peewit ñ Ëejka). Mezi dalöì koly pat Ì pravidelnè fungov - nì kav rny v r mci naöì ökoly a takè vytvo enì fiktivnì mïny. V krouûku Minipodnik nì, kter se kon jednou t dnï, se dïti uëì kromï aktivit zamï en ch na jiû zmìnïn tèmata takè etiketï chov nì, zvl d nì provozu kav rny a p ÌpravÏ jednoduch ch pokrm a n poj. Pro û ky je takè p ipravena ada workshop, kde se dïti promïúujì v kucha e a ËÌönÌky. V tïchto povol nìch jsou procviëov ny dovednosti, jako je nap Ìklad peëenì mouënìk, mìch nì nealkoholick ch koktejl, p Ìprava a va enì tepl ch n poj, d le etiketa obsluhov nì a stolov nì. V budoucnosti û ci navötìvì kav rnu Zast vka, kde si vyzkouöejì obsluhu skuteën ch host v praxi. Otev enì naöì kav rny PeewitcafÈ je pl nov no na 29. dubna 2015, na tuto ud lost se peëlivï p ipravujeme a tïöìme se na naöe n vötïvnìky. Mgr. Irena Dr bkov, Zä»ejkovick 3

4 Muzikály v Lednici 2015 Jesus Christ Superstar 4. roënìk Muzik l v Lednici letos uvede anglickou koncertnì verzi nejslavnïjöì rockovè opery vöech dob ve velkèm orchestr lnìm aranûm ñ Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webbera. Pat Ì k tïm nejhranïjöìm Webberov m dìl m vedle FantÛma opery, Cats a Evity. P ÌbÏh vych zì z NovÈho z kona a zpracov - v poslednìch sedm dnì ûivota JeûÌöe Krista z pohledu Jid öe IökariotskÈho. SvÏtovÈ dìlo p evedl do koncertnì podoby herec, reûisèr a öèf muzik lovèho souboru MÏstskÈho divadla Brno Petr GazdÌk Je drûitelem Ceny Thalie 2009 za sv j mimo dn hereck v kon v muzik lu BÌdnÌci, kde hraje hlavnì postavu galejnìka Jeana Valjeana. ReûijnÏ se podìlel na uvedenì tïchto titul : Balada o l sce, Mary Poppins, KvÌtek z horroru (za nïjû zìskal Cenu»eskÈho divadla), Jekyll a Hyde, Jezinky a bezinky, Zorro, Mlad Frankenstein, Don Juan!, Let sn. Na nïkterè zajìmavosti t kajìcì se vzniku muzik lu jsme se zeptali p Ìmo Petra GazdÌka: n Co pro tebe znamen JCS ParadoxnÏ jsem si myslel, ûe v JCS nikdy hr t nebudu, ûe jsem jin typ zpïv ka a herce. U n s byl od devades t ch let JeûÌö zn m opravdu jen jako Ñshow pro rockeryì. ZajÌmavÈ na tom je, ûe se Jid ö stal jednou z m ch nejoblìbenïjöìch, ale takè ÑnejslavnÏjöÌchì rolì ñ hostoval jsem s nì nap Ìklad ve VÌdni, v jinak mezin rodnìm obsazenì opravdov ch svïtov ch hvïzd souëasnèho muzik lu. n Je pro tebe koncertnì p edstavenì, kterè bude uvedeno v Lednici nïëìm jin m, neû bïûn m p edstavenìm v divadle? Ano, je to jedineën p Ìleûitost zahr t si mimo dn p ÌbÏh, s tïmi nejlepöìmi kolegy, v angliëtinï (coû podporuje autenticitu p vodnìho dìla) a navìc v doprovodu velkèho orchestru v geni lnìm aranûm mèho kamar da a jednoho z nejvïtöìch Ëesk ch aranûèr Igora Vavrdy ñ na poslednìm uvedenì tohoto p edstavenì, aë nemocen, jeötï byl ñ chv lil n s... n Jak m ö pohled na v klad tèmatu o JeûÌöi Kristovi v tomto dìle z pohledu Jid öe? SnaûÌm se Jid öe podvïdomï alespoú troöku oëistit ñ v mèm pod nì je to TEN, kdo to tzv. Ñmyslel dob eì... zn te to? n Jsi öèfem Ñmuzik luì a takè reûisèrem a hercem v jednè osobï, kterou Ñroliì m ö nejradïji a kterou povaûujeö za nejtïûöì? NejradÏji m m pr vï soubïh vöech tïchto kol. Srdcem jsem herec, celou osobnostì uû reûisèr a öèf, to tak nïjak doplúuje. n Jak hodnotìö spolupr ci s Muzik ly v Lednici a co se ti vybavì, kdyû se ekne z mek Lednice UNESCO? Je to velmi dobr n pad, velmi kr snè mìsto, mimo dn p Ìleûitost, projekt, kter nenì u n s zatìm obvykl... Jen si myslìm, ûe by si p edstavenì, v rozsahu a n roënosti v jakèm je kaûd rok nabìzìme, zaslouûila na stejnèm mìstï alespoú 10 reprìz! Úspěšní a pracující Romové nejsou výjimkami Poruchy autistickèho spektra (d le jen PAS) pat Ì mezi nejz vaûnïjöì poruchy dïtskèho ment lnìho v voje, kter je onemocnïnìm naruöen do hloubky v nïkolika oblastech. DÏti s PAS majì specifickè vnìm nì okolnìho svïta a ûivotnìch situacì, majì problèmy v komunikaci a soci lnì interakci, nejsou schopnè mluvit o sv ch pot eb ch, se sv mi vrstevnìky se nekamar dì. Abychom podpo ili rodiëe ve v chovï tïchto dïtì, kte Ì jsou vïtöinou na problèm sami (jelikoû ökolskè ani zdravotnickè instituce tento jejich problèm ne eöì), realizujeme od projekt s n zvem ÑAbychom si rozumïliì, jehoû cìlem je rozöì- enì nabìdky sluûeb ranè pèëe zavedenìm moûnosti logopedickè pèëe p Ìmo v dom cìm prost edì rodiny uûivatele prost ednictvìm terènnì soci lnì sluûby ranè pèëe. TÈû vzdïl v me rodiëe dïtì s PAS v oblasti v chovy dìtïte s tìmto onemocnïnìm a v oblasti vyuûitì speci lnìch kompenzaënìch pom cek pro Brno ñ T etì b eznov t den mïli moûnost ËastnÌci z vïreënè bruselskè konference projektu Roma MATRIX shlèdnout netypickou fotografickou v stavu s Romy a o Romech. Ta byla vyvrcholenìm nïkolikamïsìënì celoevropskè kampanï bojujìcì neot el mi zp soby se stereotypy majoritnì populace v Ëi nim. ProtirasistickÈ medi lnì kampanï vytv elo celkem öest partner v pïti evropsk ch zemìch. Pat il mezi nï takè IQ Roma servis se svou kampanì ÑMy pracujemeì, jeû usiluje o zv öenì zamïstnanosti Rom a zamïstnavatele se snaûì p esvïdëit, ûe ÑD t öanci stojì jen vaöe odhodl nìì. Celoevropskou kampaú a jejì hlavnì slogan ÑSee the Personì (VnÌmej ËlovÏka) po celè EvropÏ navìc podpo ila sèrie vìce neû 70 ve ejn ch fotografick ch v stav. ÑSpolu s dalöìmi partnery z deseti evropsk ch zemì jsme se hned na zaë tku projektu domluvili, ûe se pokusìme pojmout tuto romskou protirasistickou kampaú i pro n s dosud neobvykl m zp sobem. Taky RomovÈ, kte Ì se hned od poë tku Ëastnili pl - novacìch sch zek, zd razúovali, ûe je nutnè je zaëìt prezentovat jinak, neû jen formou tradiënìch obr zk, jako jsou RomovÈ, kte Ì tanëì nebo zpìvajì, ze kter ch se uû stalo kliöè. A ûe neust l m zobrazov - nìm nïkolika v jimeën ch romsk ch osobnostì spìöe posilujeme p esvïdëenì majority, ûe tyto pozitivnì p Ìklady jsou jen v jimkou. Vöichni se shodli na tom, ûe se tentokr t zamï Ìme na vytv enì Ñp ekvapivï pozitivnìchñ obraz Rom, kterè budou konfrontovat nebo dokonce i öokovat a nabour vat zaûitè negativnì n zory na Romy. ée chceme, aby naöe hlavnì kampaú, i ty lok lnì, byly neot elè, z bavnè, nevzbuzujìcì v ostatnìch pocity viny, ale nabìzejìcì eöenì a vìru, ûe ûìt spolu je moûnè,ñ vysvïtluje ideovè pozadì kampanì ä rka PÛlov, koordin - torka aktivit projektu Roma MATRIX v»eskè republice. Proto se nap Ìklad sada plak t, kter je k vidïnì na zemì severoitalskèho mïsta Bologna, snaûì tamnì majoritnì ve ejnost p esvïdëit, ûe aëkoliv existujì nezpochybnitelnè rozdìly mezi lidmi s r zn mi tradicemi, v bïûnèm ûivotï jsme si vöichni velmi podobnì. Prost ednictvìm osobnìch v povïdì o kaûdodennìch zvyklostech zobrazen ch Rom, kterè jsou v podstatï totoûnè, jako u bïûnè italskè populace, nab d ostatnì, aby Ñnehledali rozdìly tam, kde û dnè nejsouì. KreativnÌ koncept maôarskè kampanï je zase zaloûen na videospotech, ve kter ch hlavnìch postavy nosì neobvyklè masky a tïöì se v r zn ch ûivotnìch situacìch (ve ökole, v pr ci, v obchodï) bïûnèmu zach zenì a rovnèmu p Ìstupu. Vöe je uzav eno momentem, kdy si herci masky svlèkajì, a div k odhalì, ûe jedn o Romy. Klipy chtïjì podpo it hlavnì poselstvì kampanï o tom, ûe pro soci lnì za- ËlenÏnÌ opravdu û dnè p ek ûky nejsou, a to bez ohledu na etnicitu lidì, kter ch se to t k. Bulharsk kampaú zase uûìv siln slogan ÑMy nejsme v jimkaì, aby uk zala, ûe pozitivnì p Ìklady pracujìcìch a spïön ch Rom nejsou p Ìpady ojedinïl mi, ale ûe takov ch Rom je mnoho. Myölenka kampanï vzeöla p Ìmo od skupiny zdravotnìch medi tor, kte Ì se rozhodli bojovat proti rasistick m ur ûk m, kter ch se jim pravidelnï dost - v, a to i navzdory jejich nepopirateln m odborn m schopnostem a kvalifikaci. SÈrie billboard umìstïna v bulharskè VarnÏ zase p ipomìn, ûe ÑKaûd m me sv j senì. A to i romskè dïti, kterè jsou na tïchto plak tech vyobrazeny vûdy Ñv p evleëenìì za svou vysnïnou budoucì profesi. V»eskÈ republice se kampaú Ñmy pracujemeì ûeji zamï ila na negativnì p edsudky a stereotypy, kterè br nì Rom m najìt si zamïstn nì. Skrze öest televiznìch spot, speci lnì webovè str nky, r - diovè spoty a po ady a plak tovou i billboardovou kampaú prezentovala pozitivnì zkuöenosti, kterè majì zamïstnavatelè se zamïstn v nìm Rom a snaûila se dok zat dalöìm zamïstnavatel m i ve ejnosti, ûe zde existujì zamïstnavatelè, kte Ì se ve ejnï hl sì k tomu, ûe zamïstn vajì Romy a nemajì obavy p ijìmat je. Tato jasnï zacìlen kampaú zaznamenala jiû v prvnìch mïsìcìch konkrètnì v sledky. äest klient IQ Roma servisu si naölo novou pr ci dìky burze pr ce na webov ch str nk ch kam mohou romötì uchazeëi o pr ci nahr t p Ìmo svè profily a nabìdnout tak sv m potenci lnìm zamïstnavatel m svè schopnosti a zkuöenosti. Str nku se takè pravidelnï nauëili navötïvovat naöi spolupracujìcì zamïstnavatelè, do jejichû ad p ibudou kaûd t den minim lnï dvï novè firmy, kterè se odhodlaly a rozhodly se d t öanci Rom m. Roma MATRIX, v jehoû r mci byly kampanï realizov ny, je evropsk projekt, kter si klade za cìl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii v Ëi Rom m a zv öenì jejich integrace skrze akënì programy nap ÌË Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvìm 20 organizacì z 10 Ëlensk ch zemì EU, v nichû ûije 85 % romskè populace EvropskÈ unie (vìce na str nk ch Projekt je finanënï podporov n programem EvropskÈ unie ÑZ kladnì pr va a obëanstvìì. Realizace kampanï v»eskè republice byla spolufinancov na p ÌspÏvky Ministerstva pr - ce a soci lnìch vïcì»r a JihomoravskÈho kraje. Abychom si rozuměli Logopedick pèëe pro dïti s poruchami autistickèho spektra do dom cìho prost edì tyto dïti. R di bychom takè posìlili spolupr ci s institucemi prvotnìho kontaktu v JihomoravskÈm kraji. Projekt je podpo en NadacÌ rozvoje obëanskè spoleënosti z prost edk VELUX Foundations. CelosvÏtovÏ je v poslednì dobï zaznamen v n n r st poëtu dïtì s PAS, kter je podle odbornìk d n jednak zdokonalenìm diagnostick ch metod a d le nap Ìklad vïkem rodië, kdy u rodië nad 35 let je riziko v skytu vïtöì. Podle dostupnè evidence ûije v JihomoravskÈm kraji v souëasnè dobï asi 500 dïtì ranèho vïku s touto poruchou. Pokud byste i vy chtïli vïnovat sv j Ëas jako dobrovolnìci ve prospïch organizace DOTYK II, o. p. s. a pomoci n m p i organizaci aktivit pro dïti s PAS nebo pro jinè skupiny uûivatel naöich sluûeb, podìvejte se na str nky kde v sekci dobrovolnictvì naleznete bliûöì informace. DOTYK II, o. p. s., VÌdeÚsk 127, Brno ï 4

5 5

6 STAÈÍ ZAVOLAT HOTOVOST AŽ DO DOMU NA 8 A 13 MÌSÍCÙ MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE AŽ KÈ PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , Pronajmu gar û, éaroöick, novostavba. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Elektrik : opravy, mont û, revize. T: MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel Hled m pron jem zahrady v BrnÏ-LÌöni. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û na ul.»ejkovick. Tel.: Hled m dl. pron jem nebo menöì byt ke koupi, netrv m na tèto lokalitï. T Hled m ke koupi byt 2+kk nebo vïtöì, do 2,5 mil. Tel Centrum podpory firem Žarošická 30, Brno - Vinohrady kancelářské prostory v objektu BILLY , Nabízí hodinový pronájem Zasedací místnosti Konferenční místnosti Školící místnosti LCOS BRNO, MASAROVA 7 po pá sobota AKCE hovězí zadní 159 Kč/1 kg kuřecí prsa 114 Kč/1 kg kotleta bez kosti 119 Kč/1 kg krkovička bez kosti 115 Kč/1 kg NOVINKA: pstruh, siven, kapr na pultech našeho řeznictví, každou středu čerstvý závoz. MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! NabÌzÌm opravy poëìtaë a notebook, tvorbu a spr vu webov ch str nek Bc. Jan Ryö vka, tel.: ï kapacita 6-8 účastníků kapacita účastníků kapacita 6-12 účastníků cena Kč / hodina dle délky pronájmu cena Kč / hodina dle délky pronájmu ceny bez DPH V ceně pronájmu: WiFi připojení na Internet Občerstvení voda, čaj, káva Služba recepce cena Kč / hodina dle délky pronájmu 6

7 Persefona rozöì Ì pomoc pro osoby s problèmov m zvl d nìm vzteku Aktivity organizace Persefona, pokr vajìcì kompletnï problematiku dom cìho a sexu lnìho n silì, rozvine projekt Z labyrintu n silì. Jeho cìlem je snìûit v skyt dom cìho n silì na ûen ch a muûìch a zmïnit postoje spoleënosti k sexu lnìmu n silì ve vztazìch. Spolek Persefona pom h obïtem dom cìho n silì, sexu lnìho zneuûìv nì a zn silnïnì v JihomoravskÈm kraji prost ednictvìm osobnìho, telefonickèho a ovèho poradenstvì. ÑDÌky projektu rozöì Ìme kapacitu konzultacì urëen ch obïtem a jejich blìzk m a takè individu lnì terapii osob, jeû se chtïjì nauëit zvl dat svè agresivnì chov nì. Zcela novï pro nï otev eme skupinovou terapii,ì sdïlila editelka Persefony Jitka»echov.»lenovÈ terapie se budou soust edit na p ijetì odpovïdnosti za n silnè jedn nì, zlepöenì schopnostì ovl dat svè emoce a na n cvik dovednostì zamezujìcìch stupúov nì hnïvu. Projekt podpo ila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (ûe)n m öanci, kter je financov n z Norsk ch fond. VÌce informacì o projektu a Ëinnosti organizace naleznete na LÉKÁRNA PÁLAVA Pálavské náměstí 14, Brno-Vinohrady Pevná linka: , mobilní telefon: , ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ PŘÍZNIVÉ CENY DOPLATKŮ ZA LÉKY ŠIROKÁ NABÍDKA DERMOKOSMETIKY ODVOZ INKONTINENČNÍCH PLEN K VÁM DOMŮ ZDARMA VAŠE ZDRAVÍ JE NAŠÍ PRIORITOU TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Kde firmy pomáhají To, ûe firmy v BrnÏ nejsou lhostejnè ke svèmu okolì, dokazuje dalöì p Ìklad toho, kde firmy pom - hajì. Za ÌzenÌ pro dïti a ml deû Pestr klubovna se dostalo do nep ÌjemnÈ situace. Prostory, kterè byly bïûnï p ÌstupnÈ dïtem a mlad m lidem, pot ebovaly akutnì pravu. ZamÏstnanci PestrÈ klubovny vöak vïdïli, ûe sv mi silami nebudou moci rychle a efektivnï zp Ìstupnit mìsto tïm, kte Ì to pot ebujì. VyhlÌdky pro opravy se odhadovaly aû na nïkolik t dn. DÌky projektu ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì, kter realizuje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno, do nïhoû se Pestr klubovna zapojila, p iölo velmi rychlè a ËinnÈ eöenì. Z firem, jeû jsou zapojeny, se naöla ta, kter mohla v tomto konkrètnìm p ÌpadÏ pomoci, ËÌmû vzniklo propojenì mezi firmou a organizacì, kterè vy stilo v ûasnou spolupr ci. FiremnÌ dobrovolnìci z firmy Natmal, s. r. o. toho byli d kazem, kdyû pom hali i bïhem vìkendu, 11. aû 12. b ezna. S pracì se zaëalo velmi brzy r no. BÏhem dvou dn zìskal prostor nov barevn kab t a pro dïti to znamenalo p Ìslib brzkèho otev enì. BÏhem n sledujìcìho t dne se Pestr klubovna opït otev ela pro dïti a ml deû v obtìûn ch ûivotnìch situacìch. DÏti tak mohou v prostor ch klubu opït smysluplnï tr vit voln Ëas v bezpeënèm prost edì nebo se obr tit na pracovnìky, kte Ì jim poskytujì podporu a pomoc p i eöenì kaûdodennìch problèm aj. FiremnÌ dobrovolnìci ocenili, ûe mohli takto, byù i nep Ìmo, pomoci dïtem a odnesli si dobr pocit z dobrovolnictvì, kterè smï ovalo na pomoc druh m. Pro vedoucì PestrÈ klubovny a celè za ÌzenÌ byla pomoc s pravou prostor, navìc v tak kr tkèm ËasovÈm seku, do tè doby nep edstaviteln. Pomoci firemnìch dobrovolnìk od tèto konkrètnì firmy si zamïstnanci za ÌzenÌ velmi v ûì, chv lì jejich perfektnï odvedenou pr ci a ochotu, dìky Ëemuû bylo moûnè zkr tit p edpokl dan Ëas otev enì klubovny na minimum. Tento druh pomoci ukazuje, jak je nesmìrnï uûiteënè propojenì ziskovèho a neziskovèho sektoru. O tom, jak se m ûete coby firma nebo organizace poskytujìcì soci lnì sluûby zapojit, vìce v odkaze: Projekt ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì je podpo en grantem z Islandu, Lichtenötejnska a Norska v r mci EHP fond. a PR oddïlenì, Ratolest Brno 7

8 KVĚTEN V DOMEČKU Divadlo pro nejmenöì SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe na p edstavenì divadla Parav nek s n zvem ÑPoh dky ze äpalìëkuì. Nest rnoucì HrubÌnovy poh dky st ÌdajÌ pìsniëky s kytarou, akordeonem a flètnou v pod nì Kate iny RakovËÌkovÈ a herce divadla Radost Radima SasÌnka. P ijôte na poslednì p edstavenì tohoto ökolnìho roku 21. kvïtna 2015 v hodin do s lu na P lavskèm n mïstì. VstupnÈ 50 KË. Akademie DomeËku P ehlìdka Ëinnosti pohybov ch krouûk DomeËku a jejich host z VinohraÔ nku a Zä MutÏnick se uskuteënì ve st edu 13. kvïtna 2015 od hodin v aule Zä»ejkovick. SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe i kamar dy! V let do Asie Prost ednictvìm v tvarn ch a keramick ch pracì dïtì z krouûk DomeËku se p eneseme do Japonska,»Ìny, Indie, tropickè dûungle... P ijôte se podìvat na v stavu v naöì galerii ve dnech ñ , DomeËek, Valtick 23, v pracovnì dny 8ñ12, 14ñ18 hod. JÌzda zruënosti Ve spolupr ci s cyklistick m oddìlem PBV MTB Team Brno jsme p ipravili v r mci BrnÏnsk ch dn bez raz akci pro cyklisty ve vïku od 3 do 15 let. Ve st edu 27. kvïtna mezi a v prostoru pod tenisov mi kurty na Bo etickè ulici uvidìte uk zky terènnìch technik jìzdy na kole, bezpeënè jìzdy v terènu na r znèm povrchu a vöe si takè vyzkouöìte. KromÏ toho bude k dispozici technick poradna a v z vïru odpoledne probïhne z vod jìzdy na Ëas o drobnè ceny. SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe! Pro ËastnÌky povinn helma! Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz BrnÏnskÈho DÏtskÈho Divadla (BDD) se uskuteënì dne v Divadle Bolka PolÌvky, JakubskÈ n mïstì Ë. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou z Ëastnit dïti s r zn mi z jmy ve vïku od 8 do 16 let, resp. ml deû do 18 let. BDD od svèho zaloûenì (r. 2009) doposud uvedlo, p ev ûnï v prostor ch sklepnì scèny Divadla Husa na prov zku, tyto inscenace: Baron Trenck starobrnïnsk povïst, reûie: Pavel Gejguö. LesnÌ l ska scèn Milan Uhde, hudba Miloö ätïdroú, reûie: Simona Nyitrayov. Sachsi da st edovïkè fraöky, Hans Sachs, reûie: VÌtÏzslav VÏtrovec. DvojÌ skuteënost ûijeme ve virtu lnìm svïtï nebo ve skuteënosti? ScÈn a reûie: Martin Domk. Chud k Choma a vìëkov Vij podle povìdky N. V. Gogola. ScÈn a reûie: Simona Nyitrayov. Rozh dan abeceda o öikanï na Zä. ScÈn : Michaela Rotterov. DÏti, kterè konkurzem spïönï projdou, se mohou jiû z Ëastnit letnìho soust edïnì BDD 2015, kterè se kon v termìnu od do v RS H l v ml n. P ihl sit se k Ëasti na konkurzu a dalöì informace lze zìskat nejlèpe na ovè adrese: V p ÌpadÏ, ûe tento zp sob komunikace nenì moûn i telefonicky na ËÌsle: Informace o pr ci BDD najdete takè na V ter 17. b ezna jsme v klubu po delöì dobï p ivìtali oblìbenèho lektora a cestovatele. RNDr. Rusek se s n mi p iöel podïlit o dojmy ze svèho putov nì po Maroku a p inesl n m uk zat i nïkterè zajìmavosti. Na dokonëenì povìd nì o druhè polovinï cesty si ale budeme muset poëkat aû do roku 2016 ñ naöe ËasovÈ moûnosti se zatìm neprotnuly, ale m me se na co tïöit. J Blahop nì b eznov m jubilant m bylo plnè pohody a radosti jako obvykle a tak bych jenom r d dodal odvahu tïm spoluobëan m, kte Ì ËekajÌ na blahop nì a pozv nì od M» ñ bohuûel ho dostat nemohou, ale nic nebr nì tomu, abyste p iöli p Ìmo do klubu, t eba i bez p edbïûnèho ohl öenì ñ s radostì si v s do seznamu doplnìme a pak v m zazpìv me a pohostìme v s i v ö p Ìpadn doprovod ñ a nemusìte mìt ani ÑzaokrouhlenÈì v roëì. J Dr. äubert se po mïsìënì p est vce p iblìûil k z vïru svèho cyklu o historii a zajìmavostech moravsk ch hrad ñ konec abecedy se blìûì, ale nïco zajìmavèho si pro n s od z Ì urëitï p ipravì. J Do sklìpku n s jelo o nïco mènï neû na podzim a p r mìst bylo k dispozici, ale bavili jsme se i za p ispïnì dalöìho zpìvajìcìho n vötïvnìka sklìpku tak dob e, ûe jsem musel p ed 23. hodinou Ñzaveletì k odchodu, abychom neodjìûdïli za rannìho kuropïnì (viz fota na webu). spïön byla i uû 3. v stava v robk patchworku ñ vzhledem k nar stajìcìmu z jmu bude koncem listopadu dalöì, Ëtvrt, z ejmï uû dokonce dvoudennì, termìn se up esúuje. P elom b ezna a dubna byl ve znamenì muzicìrov nì ñ nejd Ìve Milan VaÚura hr l kr snè melodie pro duöi a rozjìm nì i vzpomìn nì a pak doc. Richter p ipomnïl hudebnì uskupenì ÑSestry Allanovyì (swing je kr sn ) ñ a n m p ipomene R. A. DvorskÈho. BlÌûÌcÌ se lèto a houba skou sezonu n m p iblìûil Petr Hrouda netradiënìm p iblìûenìm zajìmavostì o houb ch a tïsnï p ed uz vïrkou Informu pohovo il o osudech dalöìch manûelek Ëesk ch panovnìk PhDr. Ji Ì»ejka ñ tentokr t to byla Ëesk kr lovna Johana z Roûmit lu, manûelka Ji Ìho z PodÏbrad, matka 11 dïtì, diplomatka i vojev dkynï. V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch v klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cvi- ËenÌ pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï pokraëuje kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick - Ëast i p ÌpadnÈ konzultace zdarma J ñ TER ZPÃV K R. A. DVORSK doc. Mgr. V. Richter Informace o akcích Senior klubu ñ»tvrtek S TAMILSK MI TYGRY V Z DECH... (video + foto), K. JelÌnek (z ûitky cestovatele) ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov SENIOR KLUB V KVĚTNU Kapacita kvïtnovèho z jezdu do éô ru nad S - zavou byla naplnïna vz pïtì po zve ejnïnì jeho obsahu uû v prvnìm dubnovèm t dnu, coû Vlastu JelÌnkovou skoro vydïsilo, KromÏ Ìû se sice naplúovala o nïco pomaleji, ale v tuto chvìli uû je asi takè plno. Jak to bude s poslednì Ëervnovou akcì na JiûnÌm Port le ñ uvidìme ñ moûn se pojede nïkam jinam, ale urëitï se pojede, p ijôte se informovat. Pomalu se blìûì ukonëenì prvnìho roënìku angliëtiny pro seniory (dvï skupiny, 10 ËastnÌk ), ale p ihl sì-li se v z Ì novì z jemci, urëitï se otev e nov skupina ñ panì lektorka se tïöì, protoûe s n mi ml dne, a tak se zaënïte rozhodovat J. StejnÏ tak bude pokraëovat i kurz PC gramotnosti pro z jemce na Zä MutÏnick (od z Ì) i pondïlnì cviëenì senior ñ to dìky obïtavosti Ing. Siklenky z ejmï opït pobïûì i p es pr zdniny. Jinak budeme r di, kdyû si na n s vzpomenete i p i p ÌpadnÈm n lezu nepot ebn ch dioptrick ch br lì a nech te n m je t eba v lèk rnï P lava. JeötÏ radïji budeme, kdyû si k n m na nïkterou z naöich akcì najdete cestu ñ neost chejte se p ijìt, vöechno je nïkdy poprvè. J DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (od 13 hod.) Renata Spurn ñ TER V LET ñ éœ R nad S ZAVOU, ZELEN HORA (odjezd 08.00) V. JelÌnkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V KVÃTNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MORAVSK HRADY (Brumov, Letovice, Nov SvÏtlov) Dr. L. äubert ñ»tvrtek N MÃSTÕ SVOBODY V PROMÃN CH»ASU Bc. M. Krejsa MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh

Hypotek rnì trh. Hypotek rnì trh Hypotek rnì trh ObecnÏ lze Ìci, ûe rok 2 a prvnì polovina roku 24 se nesly ve svïtle rostoucìho z jmu o vïrovè produkty hypoteënìch bank, a to i p es nulovou st tnì rokovou dotaci k hypoteënìm vïr m na

Více

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava

5. září se uskutečnily první Vinohradské trhy. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, ŘÍJEN 2015. Karel Gott revival Morava 124 ŘÍJEN 2015 Akce na Vinohradech 28. 9. 2015: v r mci dne Vinohrad probïhne ve SpoleËenskÈm s le na P lavskèm n mïstì 15, Brno-Vinohrady koncert pïveckèho sboru Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do

Více

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m

P nì lednov m vinohradsk m jubilant m 116 PROSINEC 2014 LEDEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, pozvolna, pomalu a vï Ìm, ûe tiöe, plyne n m vöem Ëas adventnì. V jeho z vïru, jako kaûd rok, s pln m d stojenstvìm, slavnostnï vöak neok zale

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m

P nì prosincov m vinohradsk m jubilant m VzpomÌnka na lèto na Vinohradech. 115 PROSINEC 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, letoönì podzimnì volebnì gaudium se koneënï i na Vinohradech doklop talo ke svèmu oëek vanèmu z vïru. Po obecnìch volb

Více

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří

ZŠ Mutěnická: Den otevřených dveří 60 PROSINEC 2009 Vinohrady získaly vánoční dárek V tïchto dnech jsou to p ibliûnï dva roky, kdy jsem od ednìk Magistr tu mïsta Brna zìskal informaci o tom, ûe Vinohrady jsou poslednì mïstskou Ë stì, kter

Více

Listopad na Vinohradech

Listopad na Vinohradech 125 LISTOPAD 2015 Listopad na Vinohradech Zveme v s v sobotu 7. 11. 2015 od 9.00 do 14.00 hodin na VINOHRADSK TRHY. Vydl ûdïn plocha p ed radnicì (ze strany parku), Velkopavlovick 25, Brno-Vinohrady. Je

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì

Z HLINECKÉ RADNICE. je pojata komplexnï a eöì Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 10. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 2. srpna 2004 v 15.30

Více

Na Vinohradech se opět koštovalo

Na Vinohradech se opět koštovalo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 8. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXI SEŠIT 2 Vydáno: ÚNOR 2005 Cena: 100 Kč OBSAH» st normativnì ñ Protokol z mimo dnèho zased nì SmÌöenÈ komise, ustavenè

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera

Jarní píseň Zdeněk H. Kučera 85 BŘEZEN 2012 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v polovinï letoönìho nora, v mraziv des t den onoho mïsìce, dorazila do naöì obce zajìmav a sv m zp sobem takè tak trochu vz cn, byù jen t ÌËlenn n vötïva.

Více

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010

Budeme zateplovat ZŠ Mutěnická ÚNOR 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 15. nora v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost

28. výročí Dne Vinohrad. Dýňová slavnost 59 LISTOPAD 2009 28. výročí Dne Vinohrad V pondïlì 28. z Ì se p ed SpoleËensk m s lem na n mïstìëku u poöty uskuteënila akce na poëest 28. v roëì zah jenì v stavby naöeho domova ñ Vinohrad. Akce se uskuteënila

Více

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru

Mladé kapely aneb Vinohradsk Woodstock 2015 na obzoru 121 ČERVEN 2015 DruhÈho kvïtna navötìvil Vinohrady premièr Bohuslav Sobotka. P ijel na tradiënì Vinohradskou v stavu vìn. V naöì obci pobyl vïënï zanepr zdnïn p edseda vl dy»eskè republiky p es Ëty i hodiny.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LX SEŠIT 5 Vydáno: KVĚTEN 2004 Cena: 40 Kč OBSAH» st normativnì ñ ñ Protokol mezi Ministerstvem ökolstvì, ml deûe a tïlov

Více

Výstava hub LISTOPAD 2014. VÌce na stranï 2. Od 27. do 29. z Ì se na Vinohradech uskuteënila jiû po sedmè v stava hub.

Výstava hub LISTOPAD 2014. VÌce na stranï 2. Od 27. do 29. z Ì se na Vinohradech uskuteënila jiû po sedmè v stava hub. 114 LISTOPAD 2014 VÌce na stranï 2 Od 27. do 29. z Ì se na Vinohradech uskuteënila jiû po sedmè v stava hub. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, docela ned vno, ve dnech 10. a 11. Ìjna, se tèû vinohradskou

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava

Vinohradské vinné trhy. Fotografická výstava 82 PROSINEC 2011 Vinohradské vinné trhy V p tek 2. prosince 2011 budou v prostor ch SpoleËenskÈho s lu KVIC, nad Albertem P lavskè n mïstì 15, prod vat svè v robky vina i ze Str ûnice, Bzence, Mikulova,

Více

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1

Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1. PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7. » st 1 n OBSAH Z ûitkov pedagogika 1 Metoda dramaturgie, teorie a praxe po d nì z ûitkov ch kurz 1 PodÏkov nì 3 Auto i 5 P edmluva 7» st 1 TEORIE: METODY A JEJICH POUéITÕ Kapitola prvnì Vznik holistickèho procesu

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Stopy Ëasu (redakce) 126 PROSINEC 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v tïchto chvìlìch vöichni proûìv me p edv noënì Ëas. VÏtöina z n s se plnï v tïchto dnech snaûì vûìt do n lady Ëi atmosfèry onè p

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 6 4 / 0 8. Usnesení R M 2 / 6 4 / 0 8 čj. zápisu MCH 7062/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 64. zasedání dne 8. prosince 2008 R M 1 / 6 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Vánoce Jaroslav Vrchlický

Vánoce Jaroslav Vrchlický SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. ledna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady.

V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. 29 ÚNOR 2007 V Ìjnu minulèho roku byla zvolena nov politick reprezentace m. Ë. Brno-Vinohrady. ZajÌmalo by n s, jakè pohledy v rozvoji naöì mïstskè Ë sti m ûeme oëek vat. Ptali jsme se starosty obce PhDr.

Více

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2

vod a ediënì pozn mka 1»lenïnì 2 Obsah vod a ediënì pozn mka 1»lenÏnÌ 2» st I UZAVÕR NÕ KUPNÕ SMLOUVY 3 SouvisejÌcÌ legislativa 4 ZobecnÏnÌ dotaz a odpovïdì 4 KAPITOLA 1 P Ìprava na n kup zboûì nebo sluûby 5 Kdo je spot ebitel? 5 Uzav

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012

Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Zápis ze zasedání tří akademických senátů JAMU 21.2. 2012 Přítomni: viz zvláštní prezenční listina Hosté: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor JAMU, JUDr. Lenka Valová, kvestorka JAMU, doc. Richard

Více

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014

Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Společnost pro kriminalistiku Society for Criminalistics Quick Report 1/2014 Praha, leden 2014 Vážené kolegyně, vážení kolegové, až budete tento QR číst, bude to možná už celý měsíc poté, co jsme se těšili

Více

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4)

ŘÍJEN 2010. Je jasnè, ûe pokud se nïkde stavì, p in öì stavebnì Ëinnost komplikace v ûivotï vöem okolo. (PokraËov nì na stranï 4) SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 11. Ìjna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KYNOLOGICKÝ KLUB DRAHELČICE RUDNÁ, O.S. Obsah ÚVODNÍ SLOVO...3 DŮVOD EXISTENCE A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ...3 LIDÉ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...4 ČINNOST V ROCE 2009...4 Výcvik základní poslušnosti

Více

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol?

10 DUBEN 2005. Patn ctiny Zä Bzeneck. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Vy eöì mate skè ökoly optimalizaci ökol? V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 10 DUBEN 2005 v kvïtnu letoönìho roku uplyne jiû öedes t let od ukonëenì nejstraönïjöìho v leënèho konfliktu v dïjin ch lidstva. Vstoupil do dïjin pod oznaëenìm Druh svïtov

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní kynologická organizace Zásmuky

Základní kynologická organizace Zásmuky Zápis č. 1/2014 z členské schůze ZKO Zásmuky 261, konané dne 6.12.2014 Přítomni: Zdeněk Auterský, Peter Andel, Michaela Černá, Hana Dobšová, Pavel Drahoš, Gabriela Kořínková, Pavel Kotrba, Libor Kytka,

Více

PROSINEC 2010 LEDEN 2011

PROSINEC 2010 LEDEN 2011 72 PROSINEC 2010 LEDEN 2011 Jsou tu Vánoce Zdeněk H.Kučera Příroda oblékla bílý šat, krajem zní opět zvonky saní, nebeská pošta přijímá zas pro Ježíška tisíce přání. Po štědrovečerní večeři se vánoční

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

28. září DEN VINOHRAD

28. září DEN VINOHRAD 90 ZÁŘÍ 2012 28. září DEN VINOHRAD Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce Mandolínový orchestr Moravan Hudební škola Yamaha 14.00 17.00 hod. zábavné odpoledne Společenský sál Pálavské náměstí 15 (vedle Alberta)

Více

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ

Zápis ze schůze Výboru SRPŠ Zápis ze schůze Výboru SRPŠ při ZŠ a MŠ v Horní Moštěnici SRPŠ Horní Moštěnice je občanské sdružení s oficiálním názvem "Sdružení rodičů a dalších fyzických a právnických osob při Základní škole v Horní

Více

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010

Vítání dětí do života. Jak se změnily Vinohrady KVĚTEN 2010 65 KVĚTEN 2010 Jak se změnily Vinohrady V minulèm Informu jsem popisoval jak se za uplynulè Ëty i roky zmïnily Vinohrady v bytovè oblasti. Dnes bych chtïl ve v Ëtu zmïn pokraëovat a chtïl bych se zamï

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006

Optimalizace sìtï ökol na Vinohradech ÈERVEN 2006 22 ÈERVEN 2006 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nemohu zaëìt n ö vodnìk jinak, neû reminiscencì na ned vn, v po adì jiû Ëtrn ct vinohradsk koöt vìn. P lo mu z ejmï vöe co takovèmu velkolepèmu kulturnìmu

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404

OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 5/2014 MK ČR E 21404 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V červnu oslaví své narozeniny: Babica Jan, Kubečka Jiří, Kowalzce Zdeněk, Stehlík Antonín, Hajníková Miloslava,

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010 Metoda Lokální multiplikátor LM3 Ing. Stanislav Kutáček červen 2010 Lokální multiplikátor obecně Lokální multiplikátor 1, vyvinutý v londýnské New Economics Foundation (NEF), 2 pomáhá popsat míru lokalizace

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad

Redakce VinohradskÈho informu p eje sv m Ëten m hezkou dovolenou. SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad 23 ÈERVENEC SRPEN 2006 SlavnostnÌ p ed nì maturitnìch vysvïdëenì prvnìm maturant m Vinohrad äkolnì rok ubìh mal m dïtem pomalu, ale prvnìm maturant m vinohradskèho Gymn zia Globe ubïhlo 9 mïsìc z vratnï

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky

ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky ukázka teambuildingu ČSOB v lesní školce 97 kilometrů plných zábavy a interaktivních her 1 uvítací rituál s představením lesní školky 146 vrbových proutků, ze kterých jsme postavili živou stavbu - bunkr

Více

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě

Vítání dětí. Žáci ze ZŠ Mutěnická na škole v přírodě 122 ČERVENEC SRPEN 2015 Vítání dětí V sobotu 6. Ëervna 2015 se na vinohradskè radnici opït konalo vìt nì dïtì. SlavnostnÌm zp sobem bylo p. starostou uvìt no a do pamïtnì knihy zaps no 11 nìûe uveden ch

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA 4 MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ØÍJEN 2004 ZDARMA Vinohrady se opït skvïle bavily äanci d unik tnì chr nïn dìlna Unik tnì chr nïnou dìlnu tzv. dohledovèho centra datov ch sìtì spoleënosti Netbox ofici lnï otev eli

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice

Z Á P I S. z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 28. března 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů Zastupitelstva MČ do 18:15 hod 7 členů Zastupitelstva MČ

Více

Tenisový klub Pačejov

Tenisový klub Pačejov Zápis ze zasedání valné hromady občanského sdružení (spolku) Tenisový klub Pačejov zaregistrovaného 27.7.2011 na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/85238/11-R, IČO: 22880925 se sídlem v Pačejově nádraží

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

Česká pedagogická společnost

Česká pedagogická společnost Česká pedagogická společnost SJEZD ČESKÉ PEDAGOGICKÉ SPOLEČNOSTI - USNESENÍ Praha, Pedagogická fakulta UK 16. 2. 2011 Sjezd České pedagogické společnosti se konal dne 16. února 2011 v Praze na Pedagogické

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005

15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 15 ØÍJEN LISTOPAD 2005 V ûenì spoluobëanè, s potïöenìm se na V s v dneönìm vodnìku naöeho vinohradskèho periodika obracìm, abych V m podal sdïlenì o dvou d leûit ch ud lostech, jeû se odehr ly v pr bïhu

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29.

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI. Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI Setkání zpracovatelů projektů v rámci programu KLASTRY CzechInvest, Praha, Štěpánská 15 29. června 2006 Dotazník vyplnilo celkem 13 ze 14 účastníků setkání. Výsledné bodové

Více

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015

Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Zápis ze 4. jednání rady města Turnov ze dne 26.2.2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně

Více

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007

Vinohradsk kronika PODÃKOV NÕ BŘEZEN 2007 30 BŘEZEN 2007 V ûenì spoluobëanè, podobnï jako vïtöina z n s, i j p i cestov nì do centra mïsta Brna za n kupem Ëi pracovnìmi povinnostmi, vyuûìv m prost edky hromadnè mïstskè dopravy. JezdÌm tedy trolejbusem

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více