Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech"

Transkript

1 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program s n zvem VÌt nì jara. V sobotu dne zde vystoupil sbor Blahoslava Hajnce pod vedenìm sbormistrynï Mgr. Evy HrubeöovÈ HajncovÈ, kter zah jil sobotnì odpoledne polyfonnìmi riemi ËeskÈ a italskè hudby. VystoupenÌ sboru ocenili nejen posluchaëi, ale i starosta PhDr. Ji Ì»ejka. N slednï si u dobrèho vìneëka mohli n vötïvnìci vychutnat a zazpìvat s cimb lovou muzikou p tel lidovèho folklûru. V nedïli dne mohli n vötïvnìci proûìt koncert v ûnè hudby. V melodiìch hudebnìho divadla vystoupili pod vedenìm prof. PhDr. Miloöe Schnierera, Luk ö Vacek a Jan KuËera. Vöem ËinkujÌcÌm a pracovnìk m KVIC v Ëele s Ing. Liborem ätursou pat Ì podïkov nì za pïknï str ven kulturnì vìkend. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise PanÌ Aneûka Komprdov oslavila na konci letoönìho b ezna 102 let. Na snìmku p ijìm blahop nì starosty Ji Ìho»ejky. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v sobotu druhèho kvïtna se nepochybnï velk poëet n s, VinohraÔan, setk v prostoru n - mïstìëka mezi Albertem a poötovnìm adem a ve vinohradskèm spoleëenskèm s le nad Albertem. D vodem n m vöem bude v BrnÏ, na BrnÏnsku a na jiûnì MoravÏ jiû zn m, vïhlasn a snad to nep eûenu, kdyû povìm, ûe aû slovutn a na Vinohradech po dlouh Ëas kaûdoroënï po dan Vinohradsk v stava vìn. Sv mi vzorky vìn rok co rok obesìlajì naöi v stavu desìtky drobn ch vina, mal ch, st ednìch i velk ch vina sk ch z vod z desìtek jihomoravsk ch vina sk ch obcì. Nebude tomu jinak ani v letoönìm roce. K desìtk m vsì a mïst, jejichû vina i dodali na vinohradskou v stavu bìlè, ËervenÈ Ëi r ûovè vzorky vìn, se kaûd rok p i azujì dalöì vina skè obce. M snaha i snaha editele naöeho kulturnìho centra Ing. Libora ätursy je rozöi ovat poëty vystavujìcìch producent ñ vina ñ rozöi ovat i mnoûstvì obcì, ze kter ch vzorky vystavovan ch, soutïûìcìch a poslèze ochutn van ch vìn poch zejì. Nap Ìklad v loúskèm roce se n m poda ilo zìskat pro naöi v stavu a rozöì it tak reperto r k ochutn nì nabìzen ch vìn o podluû ckè MikulËice. V letoönìm roënìku vinohradskè vina skè v stavy budeme moci poprvè degustovat vìna z Novosedel a z Josefova. VÏ Ìm, ûe pro p ÌötÌ roënìk se n m poda Ì opït rozöì it spektrum vystavovan ch vìn o vzorky z dalöìch dosud nepoznan ch vina sk ch obcì jiûnì Moravy. Gesci nad kulturnì, Ëi chcete-li folklornì str nkou vinohradskè v stavy, drûì pevnï i v letoönìm roënìku sp telen a Vinohrad m znaënï blìzk jihomoravsk ves RatÌökovice. M ûeme se tedy tïöit na ratìökovickou cimb lovou muziku (ale i na tu vinohradskou), na muûsk i ûensk pïveck sbor (ten ûensk zn me pod n zvem Robky ze sèëky) nebo na temperamentnì, plnokrevn slov ck tanec. V ûenì vinohradötì p telè vìna a jihomoravskèho folkloru, velmi se tïöìm, podobnï jako vy mnozì, na setk nì v sobotu 2. kvïtna na VinohradskÈ v stavï vìn Vinohradsk vina sk sv tek bude zah jen o des tè hodinï dopolednì v st elem z dïla dnes jiû legend rnìho moravskèho dïlost elce Boûeje UrbanskÈho. V ûenì VinohraÔanÈ, nemohu opomenout jedno velmi milè setk nì uskuteënïnè na samèm konci mïsìce b ezna. A nemohu jinak, neû v m alespoú v kr tkosti o onïch p ÌjemnÏ proûit ch chvìlìch nïco povïdït. V p tek 27. b ezna jsem byl p t jubilant m v DomovÏ senior na VÏstonickÈ ulici.»inìm tak kaûd mïsìc a ËinÌm tak r d. Pop eji naöim nejstaröìm obyvatel m k jejich v roëìm a dïkuji jim za to, co pro n s, pro druhè, v ûivotï vykonali. Setk nì jsou to mil, povzn öejìcì, Ëasto i pouën a inspirujìcì.»as od Ëasu p eji i opravdov m pamïtnìk m ñ jubilant m, kte Ì se mohou pochlubit sto a vìce lety. A pr vï 27. b ezna jsem se kromï vìce neû desìtky oslavenc setkal i s jubilantkou panì Aneûkou Komprdovou. Na svït (pokraëov nì na stranï 3) Němčina nekouše V r mci podpory v uky cizìch jazyk na naöì ökole ñ Zä MutÏnick 23 ñ se konala dne uk zkov hodiny jazykovè animace pro û ky 6. a 7. roënìku. CÌlem tohoto projektu nazvanèho NÏmËina nekouöe je zv öit z jem o v uku nïm- Ëiny na z kladnìch ökol ch, motivovat û ky k volbï nïmëiny jako druhèho cizìho jazyka. Jazykov animace odbour v p edstavu, ûe nïmëina je obtìûnï zvl dnuteln a tvrd jazyk. To si mohli na vlastnì k ûi vyzkouöet pod vedenìm nïmeckèho lektora naöi û ci, kte Ì se hodiny nïmeckèho jazyka z Ëastnili. Zjistili, ûe mnoh m nïmeck m slovìëk m rozumïjì a ûe jich nenì m lo, d le si uvïdomili, s kolika r zn mi v robky nïmeck ch a rakousk ch firem se dennodennï setk vajì. Na z vïr se snaûili odpovïdït na ot zku, proë je uûiteënè umït nïmecky. ProË? Znalost nïmëiny n m umoûnì cestovat, navazovat nov p telstvì, mnoho nïmeck ch a rakousk ch firem m sv zastoupenì v»r a nabìzì zajìmavè pracovnì p Ìleûitosti. Se znalostì nïmëiny m ûeme za pracì vycestovat za hranice. A hranice s nïmecky mluvìcìmi zemïmi je dlouh 1277 kilometr! é k m se hodina nïmëiny lìbila a vïtöina z nich se po skonëenì rozlouëila s lektorem slovy: Danke. Auf Wiedersehen! Mgr. I. äìblov SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Z III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady, konaného dne Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady schvaluje ñ realizaci I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì; ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 2. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ rozbory hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda enì Zä a Mä, p ÌspÏvkov ch organizacì M» Brno-Vinohrady, za rok 2014; ñ rozpoëty a odpisovè pl ny na rok 2015 pro Zä a MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHUR- KA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda- enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2014; ñ rozpoëet a odpisov pl n p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt, poplatk a rok z prodlenì schv len 6. sch zì Rady M» Brno-Vinohrady, konanou dne 25. nora 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojenè s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì v bodech 29 a 31, schv len usnesenìm Ë. 61/IV/2007/5, na IV. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady, konanèho dne ; ñ Zpr vu o Ëinnosti Rady M» Brno-Vinohrady od II. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady zruöuje ñ usnesenì Ë. 282/XVI/2014/6; ñ usnesenì Ë. 197/XII/2013/6; ñ usnesenì Ë. 290/MIM/2014/6. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady doporuëuje ñ RadÏ mïsta Brna schv lit pod nì û dosti o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci 1. Ë sti I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì ve v öi KË v r. 2015; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ñ schv lit odkup pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ schv lit prodej pozemk za Ëelem v stavby gar ûovèho domu a prodej Ë sti pozemku za Ëelem z ÌzenÌ p ÌjezdovÈ komunikace ke gar - ûovèmu domu; ñ schv lit prodej Ë stì pozemk vlastnìk m jednotek bytovèho domu»ejkovick 1, 3 pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom»ejkovick 1, 3; ñ prodej Ë stì pozemku pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; ñ schv lit aktualizaci zemnìho pl nu v tèto lokalitï zpït na plochu ËistÈho bydlenì jako podmìnku pro realizaci z mïru ÑObytn soubor äedovaì a vyhrazuje si pr vo na p ipomìnky v r mci procesu po izov nì zmïny zemnìho pl nu; ñ nenavrhnout û dn nov mìsta, na kter ch by mïla b t upravena produkce hudby a ponechat st vajìcì znïnì citovanè vyhl öky beze zmïn. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady odvol v ñ na vlastnì û dost Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Ze 7. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech a Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 3; ñ metodiku pro udïlov nì souhlasu k vyhrazenèmu parkov nì pro osoby se zdravotnìm postiûenìm; ñ poskytnutì daru z konn m z stupc m û k Zä MutÏnick, kte Ì se z Ëastnili älvk ve ökolnìm roce 2014/2015; ñ v povïô n jmu bytu v domï P lavskè n mïstì z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy spoëìvajìcì v nehrazenì n jemnèho a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu delöì neû 3 mïsìce; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za mïsìc duben 2014 a nedoplatku na sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za rok 2013; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 21 p Ìpadech; ñ odebr nì 5 bod ûadateli o byt p idïlen ch za skuteënost, ûe nem byt; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku za n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu; ñ dohodu o ukonëenì n jmu; ñ pron jem nebytov ch prostor; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 4 (7,54 m 2 ) v domï VlËnovsk 6 za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor v domï MutÏnick 15 (22,10 m 2 ); ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu; ñ pron jem zpevnïnè plochy, WC a v p ÌpadÏ öpatnèho poëasì i tïlocviëny v objektu Bzeneck 23, Brno v dobï pr zdnin (Ëervenec a srpen 2015) na uskuteënïnì t dennìch p ÌmÏstsk ch t bor s v ukou jìzdy na in-line bruslìch; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti 60x80 cm na dìl plotu objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti cm na boënì stïnu objektu Bzeneck 23. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vybìr : ñ na realizaci ve ejnè zak zky na stavebnì pr ce ÑModernizace v tah v domech M» Brno-Vinohrady pro bytovè domy Pruö neck 11, 13, 15, 17 a VlËnovsk 3 a 5ì nejvhodnïjöì nabìdku. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vyuûitìm pozemku pro Ëely v cviku t mu HZS»R; ñ s umìstïnìm a provedenìm stavby ÑHPS UPC Brno, Bzeneck ñ rozöì enì DAì; ñ s p ijetìm daru. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì jednoho uchazeëe. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady nevyhovuje: ñ n mitce stïûovatele smï ujìcì proti rozhodnutì o v bïru nejvhodnïjöì nabìdky ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady û d : ñ o realizaci zvyöov nì poëtu parkovacìch st nì ostatnìmi zp soby uveden mi ve ÑStrategii parkov nì ve mïstï BrnÏì, nikoliv vöak na kor ve- ejnè zelenï. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ za azenì do realizace rezidentnìho parkov nì po p edchozìm projedn nì z sad rezidentnìho parkov nì; ñ zmïnu dopravnìho znaëenì na komunikaci P lavskè n mïstì v seku vedle parkoviötï u vyhlìdky na jednosmïrn provoz tak, aby vznikl na P lavskèm n mïstì velk kruhov objezd. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady odvol v : ñ Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady jmenuje: ñ novèho Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 2042/14/6 z Mimo dnè sch ze RM» ze dne z d vod form lnìho nedostatku v povïdi z n jmu bytu. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ skuteënost, ûe n jemkynï z stala jedinou n jemkynì bytu. Zápis do základní umělecké školy SrdeËnÏ zveme vöechny z jemce ve vïku od pïti let k z pisu do Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose ñ ökoly s dlouholetou tradicì vzdïl v nì dïtì a ml deûe v umïleck ch oborech. Pedagogick sbor tvo Ì kvalifikovanì pedagogovè, ada z nich je aktivnì i koncertnï nebo vyuëujì na vyööìch typech ökol umïleckèho zamï enì. V uka probìh na sìdliöti Brno-Vinohrady v modernì kruhovè budovï na»ejkovickè 8, kde vyuëujeme hudebnì, taneënì a liter rnïdramatick obor. Z pisy nov ch û k pro ökolnì rok 2015/2016 zde budou probìhat v tïchto termìnech: z pis do hudebnìho oboru od pondïlì 18. kvïtna do Ëtvrtku 21. kvïtna 2015 a od pondïlì 25. kvïtna do Ëtvrtku 28. kvïtna 2015, vûdy od hodin do hodin. Pro dïti od pïti let otevìr me kolektivnì p ÌpravnÈ studium NotiËka, kde se û ci hravou formou seznamujì s hudbou, hudebnìmi n stroji, notov m z pisem a p ipravujì se tak na individu lnì n strojovou v uku v dalöìm ökolnìm roce. DÏti od sedmi let jsou za azov ny do z kladnìho studia podle zvolenèho studijnìho zamï enì. Naöe ökola takè nabìzì rodië m v poë tku studia jejich dïtì k zap j- ËenÌ nap. dosti n kladn hudebnì n stroj s tìm, ûe aû budou oni i uëitel p esvïdëeni, ûe volba n stroje byla opravdu spr vn a pro û ka vhodn, tak sami dìtïti n stroj po ÌdÌ. Z pis do taneënìho oboru se uskuteënì v pondïlì 25. kvïtna a 1. Ëervna 2015 od do hodin v taneënìm s le budovy ZUä,»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Z pis do liter rnï dramatickèho oboru bude probìhat ve st edu 3. Ëervna 2015 od hodin do hodin v p tek 5. Ëervna 2015 od hodin do hodin. Z pis do v tvarnèho oboru bude probìhat v hlavnì budovï Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48 v BrnÏ-Juli novï v pondïlì 25. kvïtna, v ter 26. kvïtna, ve st edu 27. kvïtna 2015 vûdy od hodin do hodin. VÌce informacì o studiu naleznete na 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) p iöla v b eznu roku 1913 jeötï v Kr lovstvì ËeskÈm ñ rok p ed prvnì velkou v lkou. Oslavila tedy sto a druhè narozeniny. Jako pïtilet zaûila vznik samostatnèho»eskoslovenska. Kdyû se v roce 1933 dobral k moci Adolf Hitler, bylo jì dvacet let. Nejbrut lnïjöì v leën konflikt v dïjin ch lidì ñ druhou svïtovou v lku ñ proûìvala jako mlad t ic tnice... DÏjiny kr Ëely jejìm ûivotem a ona jej proûìvala se ctì, bez ok zalostì a s pokorou. I dnes je tato velmi mil a p Ìjemn sto dvoulet panì v mezìch svèho vïku vit lnì a aktivnì. R da se ËastnÌ skupinovèho cviëenì a terapeutick ch v - tvarn ch dìlen. Se sv mi dïtmi, kterè ji pravidelnï navötïvujì, si nejen r da povykl d, ale zahraje si stolnì hru nebo i karty. Pop l jsem panì KomprdovÈ za naöi obec vöe nejlepöì a k tomu hodnï zdravì. A v ûertu jsem jì tèû pop l, aby jì öel list, kdyû s dïtmi hraje karty. No, sm la se hodnï. Inu, mìt smysl pro humor ve sto dvou letech se Ëasto nevidì. ZejmÈna, kdyû se takovèho vïku m lokdo doûije. V ûen panì Aneûko Komprdov, jeötï jednou, tentokr t na str nk ch VinohradskÈho informu, za n s VinohraÔany, vöe nejlepöì k vaöim v jimeën m narozenin m. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jaro je v rozpuku a mnozì ûijeme jiû v oëek v nì radostn ch a hork ch letnìch dn. Nebude to zìtra ani pozìt Ì. LeË vï te, ûe ty dny p ijdou, ûe nadejdou a s nimi i Ëas dovolen ch a pr zdnin. MusÌme vöak jeötï chvìli trpïlivï poseëkat. Ji Ì»ejka, starosta V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì narozenin oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z tohoto kvïtnovèho ËÌsla. Ti kvïtnovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì v kvïtnu slavì ÑkulatÈì Ëi ÑpolokulatÈì v roëì a p - li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do ter 12. kvïtna 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle Sdělení pro jubilanty V p ÌpadÏ z jmu se mohou kvïtnovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant po danè v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. KvÏtnovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit u panì VrabcovÈ (tel ) do ter 12. kvïtna. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì si slavìcì jubilant m ûe s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop - nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne, zaûije ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti nositel ûivotnìch v roëì ñ v s, jubilant. Ji Ì»ejka, starosta Podvyživení tlouštíci a naše (ne)reformované zdravotnictví Osmn ct ministr zdravotnictvì samostatnè»r ñ tak jako jeho p edch dci ñ usiluje o provedenì reformy zdravotnictvì. Reform to i vych zejì z myölenky, ûe medicìnsk vïda a farmaceutick pr mysl jsou vöemohoucì a dok ûou se vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it. VÏ Ì, ûe zdravotnictvì se dok ûe vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it a nalìt do zdravotnictvì vìce miliard korun. Existuje vöak skupina lèka i nelèka, kter upozorúuje, ûe nem smysl reformovat nereformovatelnè. TvrdÌ, ûe zdravì majì ve sv ch rukou lidè sami. NejvÌce ti, kte Ì se jeötï nestali pacienty, ale i ti, kte Ì jiû nïjakè neduhy eöì. V Ëem je tedy problèm? Hodnotu zdravì si totiû uvïdomìme, aû kdyû jsme upout ni na l ûku, aû zdravì ztratìme. Pak n m hlavou lètajì myölenky: "Co bych j za to dal, kdybych mohl... jako p edtìm, neû jsem onemocnïl." Do tè doby si Ìk me, ûe n m se to nem ûe st t, ûe to "ti druzì". Pro dneönì plnè b icho zapomìn me na zìt ejöì zdravotnì potìûe. P itom t eba cukrovka 2. typu je jen d sledkem mnoha p edchozìch chybn ch rozhodnutì. MUDr. HnÌzdil, Ìk, ûe v nemocnè spoleënosti nemohou b t zdravì obëanè. Jak jsme ale jako jedinci schopni pomoci k ozdravïnì celè spoleënosti? P ece vlastnì angaûovanostì a p Ìkladem, vystoupenìm z davu. Pro udrûenì zdravì tïla a ducha je pot ebn pohyb, kvalitnì strava a vyrovnan mysl. Pohyb a vyrovnan mysl jsou zdarma a p esto n s pohodlnost Ëasto p em h. A jak to m me se stravou? Podle odbornìk jsme nutriënï podvyûiveni, pr mïrnï asi o 20 %. P itom 55 %»ech m nadv hu nebo diagnûzu zvanou obezita. Kdyû to shrneme, tak Ë st populace jsou PODVYéIVENÕ TLOUäTÕCI. M me vöak i dobrou zpr vu. NutriËnÌ podv ûiva a snìûenì tïlesnè v hy i neû doucì nemocnost jsou eöitelnè. ZaËnÏte b t aktivnì, p ijôte si vyslechnout n sledujìcì p edn öky a udïlat prvnì krok. TermÌn TÈma P edn öejìcì LÈËba rakoviny je i v naöich rukou. Jak mï p ed 12 lety strach Ing. Milan Siklenka o ûivot donutil st t se s m sobï lèëitelem Je p irozenè, ûe organizmus st rne a sl bne. Mgr. Eva Silva Lago Je ale nep irozenè, kdyû mu v tom sami pom h me Mlad jeëmen sytì, ËistÌ a podporuje imunitnì Lenka VeËerkov a regeneraënì schopnost organismu LÈk je dobr sluha a zl p n Duöan MiöÌk P est vka ñ klubovna je obsazena jinou skupinou PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (dobrovoln p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v klubovnï M» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , Přání květnovým jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v mïsìci kvïtnu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, jmènem jejìch obyvatel a rovnïû jmènem sv m, vöe nejlepöì k vaöim ûivotnìm jubileìm. S ctou a s pokorou v m r d sdïluji, ûe si nesmìrnï cenìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl - nìm p ed ûivotnìmi osudy v s vöech, a ûe si velmi v ûìm vaöich ûivot, kterè jste ûili pro svè blìzkè i pro n s ostatnì. Bez ok zalostì a gest jste obïtovali svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a tvo ili jste podstatu dneönìch dn a pokl dali jste z klady let nadch zejìcìch. Pat Ì v m za to nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì a v ûenì kvïtnovì jubilanti, nezlomnè zdravì, neohroûenou mysl, nevyëerpateln ûivotnì optimismus, pohodu, l sku a klid v m, vaöim rodin m, vöem vaöim blìzk m. Vöe dobrè k narozenin m, kter ch se pr vï v mïsìci kvïtnu doûìv te. A velkè podïkov nì za vöe uûiteënè, co jste v ûivotï dok zali a vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Projekt Rozvoj podnikání na ZŠ Dovednosti 21. století na Základní škole Čejkovická 10 Naöe z kladnì ökola se v kontextu vöeobecnèho v voje spoleënosti a situace v r mci povïdomì a znalostì dïtì o ekonomice, finanënì gramotnosti a podnik nì rozhodla z Ëastnit projektu Rozvoj podnik nì na Zä ñ Dovednosti 21. stoletì. V r mci tohoto projektu, ve kterèm kooperuje öest z kladnìch ökol, je nutnè a pot ebnè plnïnì urëit ch klìëov ch aktivit. Jednou z tïchto aktivit je takè fungov nì odbornèho krouûku, jehoû z kladnìm cìlem je vytvo enì fiktivnìho soukromèho subjektu ñ urëitèho minipodniku. Krouûek Minipodnik nì vznikl 1. Ìjna 2014 a probìh pod vedenìm Mgr. Petra Koupila (metodik odbornèho krouûku). V souëasnè dobï je v krouûku aktivnï zapojeno 18 û k. Jiû v n vrhu projektu jsme si jako z mïr naöeho fiktivnìho podnik nì zvolili kav rnu. Na podzim roku 2014 û ci proöli v bïrov m ÌzenÌm na pozice v kav rnï a byla vytvo ena zamïstnaneck struktura a vize celèho podniku. TakÈ n m bylo ze strany vedenì ökoly poskytnuto velmi p ÌjemnÈ z zemì pro pracovnì porady a tv rëì Ëinnost v krouûku. V sou- ËasnÈ dobï û ci i metodik p ipravujì vöe pro otev enì kav rny, kterou jsme nazvali Peewitcafe (peewit ñ Ëejka). Mezi dalöì koly pat Ì pravidelnè fungov - nì kav rny v r mci naöì ökoly a takè vytvo enì fiktivnì mïny. V krouûku Minipodnik nì, kter se kon jednou t dnï, se dïti uëì kromï aktivit zamï en ch na jiû zmìnïn tèmata takè etiketï chov nì, zvl d nì provozu kav rny a p ÌpravÏ jednoduch ch pokrm a n poj. Pro û ky je takè p ipravena ada workshop, kde se dïti promïúujì v kucha e a ËÌönÌky. V tïchto povol nìch jsou procviëov ny dovednosti, jako je nap Ìklad peëenì mouënìk, mìch nì nealkoholick ch koktejl, p Ìprava a va enì tepl ch n poj, d le etiketa obsluhov nì a stolov nì. V budoucnosti û ci navötìvì kav rnu Zast vka, kde si vyzkouöejì obsluhu skuteën ch host v praxi. Otev enì naöì kav rny PeewitcafÈ je pl nov no na 29. dubna 2015, na tuto ud lost se peëlivï p ipravujeme a tïöìme se na naöe n vötïvnìky. Mgr. Irena Dr bkov, Zä»ejkovick 3

4 Muzikály v Lednici 2015 Jesus Christ Superstar 4. roënìk Muzik l v Lednici letos uvede anglickou koncertnì verzi nejslavnïjöì rockovè opery vöech dob ve velkèm orchestr lnìm aranûm ñ Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webbera. Pat Ì k tïm nejhranïjöìm Webberov m dìl m vedle FantÛma opery, Cats a Evity. P ÌbÏh vych zì z NovÈho z kona a zpracov - v poslednìch sedm dnì ûivota JeûÌöe Krista z pohledu Jid öe IökariotskÈho. SvÏtovÈ dìlo p evedl do koncertnì podoby herec, reûisèr a öèf muzik lovèho souboru MÏstskÈho divadla Brno Petr GazdÌk Je drûitelem Ceny Thalie 2009 za sv j mimo dn hereck v kon v muzik lu BÌdnÌci, kde hraje hlavnì postavu galejnìka Jeana Valjeana. ReûijnÏ se podìlel na uvedenì tïchto titul : Balada o l sce, Mary Poppins, KvÌtek z horroru (za nïjû zìskal Cenu»eskÈho divadla), Jekyll a Hyde, Jezinky a bezinky, Zorro, Mlad Frankenstein, Don Juan!, Let sn. Na nïkterè zajìmavosti t kajìcì se vzniku muzik lu jsme se zeptali p Ìmo Petra GazdÌka: n Co pro tebe znamen JCS ParadoxnÏ jsem si myslel, ûe v JCS nikdy hr t nebudu, ûe jsem jin typ zpïv ka a herce. U n s byl od devades t ch let JeûÌö zn m opravdu jen jako Ñshow pro rockeryì. ZajÌmavÈ na tom je, ûe se Jid ö stal jednou z m ch nejoblìbenïjöìch, ale takè ÑnejslavnÏjöÌchì rolì ñ hostoval jsem s nì nap Ìklad ve VÌdni, v jinak mezin rodnìm obsazenì opravdov ch svïtov ch hvïzd souëasnèho muzik lu. n Je pro tebe koncertnì p edstavenì, kterè bude uvedeno v Lednici nïëìm jin m, neû bïûn m p edstavenìm v divadle? Ano, je to jedineën p Ìleûitost zahr t si mimo dn p ÌbÏh, s tïmi nejlepöìmi kolegy, v angliëtinï (coû podporuje autenticitu p vodnìho dìla) a navìc v doprovodu velkèho orchestru v geni lnìm aranûm mèho kamar da a jednoho z nejvïtöìch Ëesk ch aranûèr Igora Vavrdy ñ na poslednìm uvedenì tohoto p edstavenì, aë nemocen, jeötï byl ñ chv lil n s... n Jak m ö pohled na v klad tèmatu o JeûÌöi Kristovi v tomto dìle z pohledu Jid öe? SnaûÌm se Jid öe podvïdomï alespoú troöku oëistit ñ v mèm pod nì je to TEN, kdo to tzv. Ñmyslel dob eì... zn te to? n Jsi öèfem Ñmuzik luì a takè reûisèrem a hercem v jednè osobï, kterou Ñroliì m ö nejradïji a kterou povaûujeö za nejtïûöì? NejradÏji m m pr vï soubïh vöech tïchto kol. Srdcem jsem herec, celou osobnostì uû reûisèr a öèf, to tak nïjak doplúuje. n Jak hodnotìö spolupr ci s Muzik ly v Lednici a co se ti vybavì, kdyû se ekne z mek Lednice UNESCO? Je to velmi dobr n pad, velmi kr snè mìsto, mimo dn p Ìleûitost, projekt, kter nenì u n s zatìm obvykl... Jen si myslìm, ûe by si p edstavenì, v rozsahu a n roënosti v jakèm je kaûd rok nabìzìme, zaslouûila na stejnèm mìstï alespoú 10 reprìz! Úspěšní a pracující Romové nejsou výjimkami Poruchy autistickèho spektra (d le jen PAS) pat Ì mezi nejz vaûnïjöì poruchy dïtskèho ment lnìho v voje, kter je onemocnïnìm naruöen do hloubky v nïkolika oblastech. DÏti s PAS majì specifickè vnìm nì okolnìho svïta a ûivotnìch situacì, majì problèmy v komunikaci a soci lnì interakci, nejsou schopnè mluvit o sv ch pot eb ch, se sv mi vrstevnìky se nekamar dì. Abychom podpo ili rodiëe ve v chovï tïchto dïtì, kte Ì jsou vïtöinou na problèm sami (jelikoû ökolskè ani zdravotnickè instituce tento jejich problèm ne eöì), realizujeme od projekt s n zvem ÑAbychom si rozumïliì, jehoû cìlem je rozöì- enì nabìdky sluûeb ranè pèëe zavedenìm moûnosti logopedickè pèëe p Ìmo v dom cìm prost edì rodiny uûivatele prost ednictvìm terènnì soci lnì sluûby ranè pèëe. TÈû vzdïl v me rodiëe dïtì s PAS v oblasti v chovy dìtïte s tìmto onemocnïnìm a v oblasti vyuûitì speci lnìch kompenzaënìch pom cek pro Brno ñ T etì b eznov t den mïli moûnost ËastnÌci z vïreënè bruselskè konference projektu Roma MATRIX shlèdnout netypickou fotografickou v stavu s Romy a o Romech. Ta byla vyvrcholenìm nïkolikamïsìënì celoevropskè kampanï bojujìcì neot el mi zp soby se stereotypy majoritnì populace v Ëi nim. ProtirasistickÈ medi lnì kampanï vytv elo celkem öest partner v pïti evropsk ch zemìch. Pat il mezi nï takè IQ Roma servis se svou kampanì ÑMy pracujemeì, jeû usiluje o zv öenì zamïstnanosti Rom a zamïstnavatele se snaûì p esvïdëit, ûe ÑD t öanci stojì jen vaöe odhodl nìì. Celoevropskou kampaú a jejì hlavnì slogan ÑSee the Personì (VnÌmej ËlovÏka) po celè EvropÏ navìc podpo ila sèrie vìce neû 70 ve ejn ch fotografick ch v stav. ÑSpolu s dalöìmi partnery z deseti evropsk ch zemì jsme se hned na zaë tku projektu domluvili, ûe se pokusìme pojmout tuto romskou protirasistickou kampaú i pro n s dosud neobvykl m zp sobem. Taky RomovÈ, kte Ì se hned od poë tku Ëastnili pl - novacìch sch zek, zd razúovali, ûe je nutnè je zaëìt prezentovat jinak, neû jen formou tradiënìch obr zk, jako jsou RomovÈ, kte Ì tanëì nebo zpìvajì, ze kter ch se uû stalo kliöè. A ûe neust l m zobrazov - nìm nïkolika v jimeën ch romsk ch osobnostì spìöe posilujeme p esvïdëenì majority, ûe tyto pozitivnì p Ìklady jsou jen v jimkou. Vöichni se shodli na tom, ûe se tentokr t zamï Ìme na vytv enì Ñp ekvapivï pozitivnìchñ obraz Rom, kterè budou konfrontovat nebo dokonce i öokovat a nabour vat zaûitè negativnì n zory na Romy. ée chceme, aby naöe hlavnì kampaú, i ty lok lnì, byly neot elè, z bavnè, nevzbuzujìcì v ostatnìch pocity viny, ale nabìzejìcì eöenì a vìru, ûe ûìt spolu je moûnè,ñ vysvïtluje ideovè pozadì kampanì ä rka PÛlov, koordin - torka aktivit projektu Roma MATRIX v»eskè republice. Proto se nap Ìklad sada plak t, kter je k vidïnì na zemì severoitalskèho mïsta Bologna, snaûì tamnì majoritnì ve ejnost p esvïdëit, ûe aëkoliv existujì nezpochybnitelnè rozdìly mezi lidmi s r zn mi tradicemi, v bïûnèm ûivotï jsme si vöichni velmi podobnì. Prost ednictvìm osobnìch v povïdì o kaûdodennìch zvyklostech zobrazen ch Rom, kterè jsou v podstatï totoûnè, jako u bïûnè italskè populace, nab d ostatnì, aby Ñnehledali rozdìly tam, kde û dnè nejsouì. KreativnÌ koncept maôarskè kampanï je zase zaloûen na videospotech, ve kter ch hlavnìch postavy nosì neobvyklè masky a tïöì se v r zn ch ûivotnìch situacìch (ve ökole, v pr ci, v obchodï) bïûnèmu zach zenì a rovnèmu p Ìstupu. Vöe je uzav eno momentem, kdy si herci masky svlèkajì, a div k odhalì, ûe jedn o Romy. Klipy chtïjì podpo it hlavnì poselstvì kampanï o tom, ûe pro soci lnì za- ËlenÏnÌ opravdu û dnè p ek ûky nejsou, a to bez ohledu na etnicitu lidì, kter ch se to t k. Bulharsk kampaú zase uûìv siln slogan ÑMy nejsme v jimkaì, aby uk zala, ûe pozitivnì p Ìklady pracujìcìch a spïön ch Rom nejsou p Ìpady ojedinïl mi, ale ûe takov ch Rom je mnoho. Myölenka kampanï vzeöla p Ìmo od skupiny zdravotnìch medi tor, kte Ì se rozhodli bojovat proti rasistick m ur ûk m, kter ch se jim pravidelnï dost - v, a to i navzdory jejich nepopirateln m odborn m schopnostem a kvalifikaci. SÈrie billboard umìstïna v bulharskè VarnÏ zase p ipomìn, ûe ÑKaûd m me sv j senì. A to i romskè dïti, kterè jsou na tïchto plak tech vyobrazeny vûdy Ñv p evleëenìì za svou vysnïnou budoucì profesi. V»eskÈ republice se kampaú Ñmy pracujemeì ûeji zamï ila na negativnì p edsudky a stereotypy, kterè br nì Rom m najìt si zamïstn nì. Skrze öest televiznìch spot, speci lnì webovè str nky, r - diovè spoty a po ady a plak tovou i billboardovou kampaú prezentovala pozitivnì zkuöenosti, kterè majì zamïstnavatelè se zamïstn v nìm Rom a snaûila se dok zat dalöìm zamïstnavatel m i ve ejnosti, ûe zde existujì zamïstnavatelè, kte Ì se ve ejnï hl sì k tomu, ûe zamïstn vajì Romy a nemajì obavy p ijìmat je. Tato jasnï zacìlen kampaú zaznamenala jiû v prvnìch mïsìcìch konkrètnì v sledky. äest klient IQ Roma servisu si naölo novou pr ci dìky burze pr ce na webov ch str nk ch kam mohou romötì uchazeëi o pr ci nahr t p Ìmo svè profily a nabìdnout tak sv m potenci lnìm zamïstnavatel m svè schopnosti a zkuöenosti. Str nku se takè pravidelnï nauëili navötïvovat naöi spolupracujìcì zamïstnavatelè, do jejichû ad p ibudou kaûd t den minim lnï dvï novè firmy, kterè se odhodlaly a rozhodly se d t öanci Rom m. Roma MATRIX, v jehoû r mci byly kampanï realizov ny, je evropsk projekt, kter si klade za cìl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii v Ëi Rom m a zv öenì jejich integrace skrze akënì programy nap ÌË Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvìm 20 organizacì z 10 Ëlensk ch zemì EU, v nichû ûije 85 % romskè populace EvropskÈ unie (vìce na str nk ch Projekt je finanënï podporov n programem EvropskÈ unie ÑZ kladnì pr va a obëanstvìì. Realizace kampanï v»eskè republice byla spolufinancov na p ÌspÏvky Ministerstva pr - ce a soci lnìch vïcì»r a JihomoravskÈho kraje. Abychom si rozuměli Logopedick pèëe pro dïti s poruchami autistickèho spektra do dom cìho prost edì tyto dïti. R di bychom takè posìlili spolupr ci s institucemi prvotnìho kontaktu v JihomoravskÈm kraji. Projekt je podpo en NadacÌ rozvoje obëanskè spoleënosti z prost edk VELUX Foundations. CelosvÏtovÏ je v poslednì dobï zaznamen v n n r st poëtu dïtì s PAS, kter je podle odbornìk d n jednak zdokonalenìm diagnostick ch metod a d le nap Ìklad vïkem rodië, kdy u rodië nad 35 let je riziko v skytu vïtöì. Podle dostupnè evidence ûije v JihomoravskÈm kraji v souëasnè dobï asi 500 dïtì ranèho vïku s touto poruchou. Pokud byste i vy chtïli vïnovat sv j Ëas jako dobrovolnìci ve prospïch organizace DOTYK II, o. p. s. a pomoci n m p i organizaci aktivit pro dïti s PAS nebo pro jinè skupiny uûivatel naöich sluûeb, podìvejte se na str nky kde v sekci dobrovolnictvì naleznete bliûöì informace. DOTYK II, o. p. s., VÌdeÚsk 127, Brno ï 4

5 5

6 STAÈÍ ZAVOLAT HOTOVOST AŽ DO DOMU NA 8 A 13 MÌSÍCÙ MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE AŽ KÈ PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , Pronajmu gar û, éaroöick, novostavba. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Elektrik : opravy, mont û, revize. T: MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel Hled m pron jem zahrady v BrnÏ-LÌöni. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û na ul.»ejkovick. Tel.: Hled m dl. pron jem nebo menöì byt ke koupi, netrv m na tèto lokalitï. T Hled m ke koupi byt 2+kk nebo vïtöì, do 2,5 mil. Tel Centrum podpory firem Žarošická 30, Brno - Vinohrady kancelářské prostory v objektu BILLY , Nabízí hodinový pronájem Zasedací místnosti Konferenční místnosti Školící místnosti LCOS BRNO, MASAROVA 7 po pá sobota AKCE hovězí zadní 159 Kč/1 kg kuřecí prsa 114 Kč/1 kg kotleta bez kosti 119 Kč/1 kg krkovička bez kosti 115 Kč/1 kg NOVINKA: pstruh, siven, kapr na pultech našeho řeznictví, každou středu čerstvý závoz. MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! NabÌzÌm opravy poëìtaë a notebook, tvorbu a spr vu webov ch str nek Bc. Jan Ryö vka, tel.: ï kapacita 6-8 účastníků kapacita účastníků kapacita 6-12 účastníků cena Kč / hodina dle délky pronájmu cena Kč / hodina dle délky pronájmu ceny bez DPH V ceně pronájmu: WiFi připojení na Internet Občerstvení voda, čaj, káva Služba recepce cena Kč / hodina dle délky pronájmu 6

7 Persefona rozöì Ì pomoc pro osoby s problèmov m zvl d nìm vzteku Aktivity organizace Persefona, pokr vajìcì kompletnï problematiku dom cìho a sexu lnìho n silì, rozvine projekt Z labyrintu n silì. Jeho cìlem je snìûit v skyt dom cìho n silì na ûen ch a muûìch a zmïnit postoje spoleënosti k sexu lnìmu n silì ve vztazìch. Spolek Persefona pom h obïtem dom cìho n silì, sexu lnìho zneuûìv nì a zn silnïnì v JihomoravskÈm kraji prost ednictvìm osobnìho, telefonickèho a ovèho poradenstvì. ÑDÌky projektu rozöì Ìme kapacitu konzultacì urëen ch obïtem a jejich blìzk m a takè individu lnì terapii osob, jeû se chtïjì nauëit zvl dat svè agresivnì chov nì. Zcela novï pro nï otev eme skupinovou terapii,ì sdïlila editelka Persefony Jitka»echov.»lenovÈ terapie se budou soust edit na p ijetì odpovïdnosti za n silnè jedn nì, zlepöenì schopnostì ovl dat svè emoce a na n cvik dovednostì zamezujìcìch stupúov nì hnïvu. Projekt podpo ila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (ûe)n m öanci, kter je financov n z Norsk ch fond. VÌce informacì o projektu a Ëinnosti organizace naleznete na LÉKÁRNA PÁLAVA Pálavské náměstí 14, Brno-Vinohrady Pevná linka: , mobilní telefon: , ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ PŘÍZNIVÉ CENY DOPLATKŮ ZA LÉKY ŠIROKÁ NABÍDKA DERMOKOSMETIKY ODVOZ INKONTINENČNÍCH PLEN K VÁM DOMŮ ZDARMA VAŠE ZDRAVÍ JE NAŠÍ PRIORITOU TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Kde firmy pomáhají To, ûe firmy v BrnÏ nejsou lhostejnè ke svèmu okolì, dokazuje dalöì p Ìklad toho, kde firmy pom - hajì. Za ÌzenÌ pro dïti a ml deû Pestr klubovna se dostalo do nep ÌjemnÈ situace. Prostory, kterè byly bïûnï p ÌstupnÈ dïtem a mlad m lidem, pot ebovaly akutnì pravu. ZamÏstnanci PestrÈ klubovny vöak vïdïli, ûe sv mi silami nebudou moci rychle a efektivnï zp Ìstupnit mìsto tïm, kte Ì to pot ebujì. VyhlÌdky pro opravy se odhadovaly aû na nïkolik t dn. DÌky projektu ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì, kter realizuje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno, do nïhoû se Pestr klubovna zapojila, p iölo velmi rychlè a ËinnÈ eöenì. Z firem, jeû jsou zapojeny, se naöla ta, kter mohla v tomto konkrètnìm p ÌpadÏ pomoci, ËÌmû vzniklo propojenì mezi firmou a organizacì, kterè vy stilo v ûasnou spolupr ci. FiremnÌ dobrovolnìci z firmy Natmal, s. r. o. toho byli d kazem, kdyû pom hali i bïhem vìkendu, 11. aû 12. b ezna. S pracì se zaëalo velmi brzy r no. BÏhem dvou dn zìskal prostor nov barevn kab t a pro dïti to znamenalo p Ìslib brzkèho otev enì. BÏhem n sledujìcìho t dne se Pestr klubovna opït otev ela pro dïti a ml deû v obtìûn ch ûivotnìch situacìch. DÏti tak mohou v prostor ch klubu opït smysluplnï tr vit voln Ëas v bezpeënèm prost edì nebo se obr tit na pracovnìky, kte Ì jim poskytujì podporu a pomoc p i eöenì kaûdodennìch problèm aj. FiremnÌ dobrovolnìci ocenili, ûe mohli takto, byù i nep Ìmo, pomoci dïtem a odnesli si dobr pocit z dobrovolnictvì, kterè smï ovalo na pomoc druh m. Pro vedoucì PestrÈ klubovny a celè za ÌzenÌ byla pomoc s pravou prostor, navìc v tak kr tkèm ËasovÈm seku, do tè doby nep edstaviteln. Pomoci firemnìch dobrovolnìk od tèto konkrètnì firmy si zamïstnanci za ÌzenÌ velmi v ûì, chv lì jejich perfektnï odvedenou pr ci a ochotu, dìky Ëemuû bylo moûnè zkr tit p edpokl dan Ëas otev enì klubovny na minimum. Tento druh pomoci ukazuje, jak je nesmìrnï uûiteënè propojenì ziskovèho a neziskovèho sektoru. O tom, jak se m ûete coby firma nebo organizace poskytujìcì soci lnì sluûby zapojit, vìce v odkaze: Projekt ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì je podpo en grantem z Islandu, Lichtenötejnska a Norska v r mci EHP fond. a PR oddïlenì, Ratolest Brno 7

8 KVĚTEN V DOMEČKU Divadlo pro nejmenöì SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe na p edstavenì divadla Parav nek s n zvem ÑPoh dky ze äpalìëkuì. Nest rnoucì HrubÌnovy poh dky st ÌdajÌ pìsniëky s kytarou, akordeonem a flètnou v pod nì Kate iny RakovËÌkovÈ a herce divadla Radost Radima SasÌnka. P ijôte na poslednì p edstavenì tohoto ökolnìho roku 21. kvïtna 2015 v hodin do s lu na P lavskèm n mïstì. VstupnÈ 50 KË. Akademie DomeËku P ehlìdka Ëinnosti pohybov ch krouûk DomeËku a jejich host z VinohraÔ nku a Zä MutÏnick se uskuteënì ve st edu 13. kvïtna 2015 od hodin v aule Zä»ejkovick. SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe i kamar dy! V let do Asie Prost ednictvìm v tvarn ch a keramick ch pracì dïtì z krouûk DomeËku se p eneseme do Japonska,»Ìny, Indie, tropickè dûungle... P ijôte se podìvat na v stavu v naöì galerii ve dnech ñ , DomeËek, Valtick 23, v pracovnì dny 8ñ12, 14ñ18 hod. JÌzda zruënosti Ve spolupr ci s cyklistick m oddìlem PBV MTB Team Brno jsme p ipravili v r mci BrnÏnsk ch dn bez raz akci pro cyklisty ve vïku od 3 do 15 let. Ve st edu 27. kvïtna mezi a v prostoru pod tenisov mi kurty na Bo etickè ulici uvidìte uk zky terènnìch technik jìzdy na kole, bezpeënè jìzdy v terènu na r znèm povrchu a vöe si takè vyzkouöìte. KromÏ toho bude k dispozici technick poradna a v z vïru odpoledne probïhne z vod jìzdy na Ëas o drobnè ceny. SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe! Pro ËastnÌky povinn helma! Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz BrnÏnskÈho DÏtskÈho Divadla (BDD) se uskuteënì dne v Divadle Bolka PolÌvky, JakubskÈ n mïstì Ë. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou z Ëastnit dïti s r zn mi z jmy ve vïku od 8 do 16 let, resp. ml deû do 18 let. BDD od svèho zaloûenì (r. 2009) doposud uvedlo, p ev ûnï v prostor ch sklepnì scèny Divadla Husa na prov zku, tyto inscenace: Baron Trenck starobrnïnsk povïst, reûie: Pavel Gejguö. LesnÌ l ska scèn Milan Uhde, hudba Miloö ätïdroú, reûie: Simona Nyitrayov. Sachsi da st edovïkè fraöky, Hans Sachs, reûie: VÌtÏzslav VÏtrovec. DvojÌ skuteënost ûijeme ve virtu lnìm svïtï nebo ve skuteënosti? ScÈn a reûie: Martin Domk. Chud k Choma a vìëkov Vij podle povìdky N. V. Gogola. ScÈn a reûie: Simona Nyitrayov. Rozh dan abeceda o öikanï na Zä. ScÈn : Michaela Rotterov. DÏti, kterè konkurzem spïönï projdou, se mohou jiû z Ëastnit letnìho soust edïnì BDD 2015, kterè se kon v termìnu od do v RS H l v ml n. P ihl sit se k Ëasti na konkurzu a dalöì informace lze zìskat nejlèpe na ovè adrese: V p ÌpadÏ, ûe tento zp sob komunikace nenì moûn i telefonicky na ËÌsle: Informace o pr ci BDD najdete takè na V ter 17. b ezna jsme v klubu po delöì dobï p ivìtali oblìbenèho lektora a cestovatele. RNDr. Rusek se s n mi p iöel podïlit o dojmy ze svèho putov nì po Maroku a p inesl n m uk zat i nïkterè zajìmavosti. Na dokonëenì povìd nì o druhè polovinï cesty si ale budeme muset poëkat aû do roku 2016 ñ naöe ËasovÈ moûnosti se zatìm neprotnuly, ale m me se na co tïöit. J Blahop nì b eznov m jubilant m bylo plnè pohody a radosti jako obvykle a tak bych jenom r d dodal odvahu tïm spoluobëan m, kte Ì ËekajÌ na blahop nì a pozv nì od M» ñ bohuûel ho dostat nemohou, ale nic nebr nì tomu, abyste p iöli p Ìmo do klubu, t eba i bez p edbïûnèho ohl öenì ñ s radostì si v s do seznamu doplnìme a pak v m zazpìv me a pohostìme v s i v ö p Ìpadn doprovod ñ a nemusìte mìt ani ÑzaokrouhlenÈì v roëì. J Dr. äubert se po mïsìënì p est vce p iblìûil k z vïru svèho cyklu o historii a zajìmavostech moravsk ch hrad ñ konec abecedy se blìûì, ale nïco zajìmavèho si pro n s od z Ì urëitï p ipravì. J Do sklìpku n s jelo o nïco mènï neû na podzim a p r mìst bylo k dispozici, ale bavili jsme se i za p ispïnì dalöìho zpìvajìcìho n vötïvnìka sklìpku tak dob e, ûe jsem musel p ed 23. hodinou Ñzaveletì k odchodu, abychom neodjìûdïli za rannìho kuropïnì (viz fota na webu). spïön byla i uû 3. v stava v robk patchworku ñ vzhledem k nar stajìcìmu z jmu bude koncem listopadu dalöì, Ëtvrt, z ejmï uû dokonce dvoudennì, termìn se up esúuje. P elom b ezna a dubna byl ve znamenì muzicìrov nì ñ nejd Ìve Milan VaÚura hr l kr snè melodie pro duöi a rozjìm nì i vzpomìn nì a pak doc. Richter p ipomnïl hudebnì uskupenì ÑSestry Allanovyì (swing je kr sn ) ñ a n m p ipomene R. A. DvorskÈho. BlÌûÌcÌ se lèto a houba skou sezonu n m p iblìûil Petr Hrouda netradiënìm p iblìûenìm zajìmavostì o houb ch a tïsnï p ed uz vïrkou Informu pohovo il o osudech dalöìch manûelek Ëesk ch panovnìk PhDr. Ji Ì»ejka ñ tentokr t to byla Ëesk kr lovna Johana z Roûmit lu, manûelka Ji Ìho z PodÏbrad, matka 11 dïtì, diplomatka i vojev dkynï. V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch v klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cvi- ËenÌ pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï pokraëuje kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick - Ëast i p ÌpadnÈ konzultace zdarma J ñ TER ZPÃV K R. A. DVORSK doc. Mgr. V. Richter Informace o akcích Senior klubu ñ»tvrtek S TAMILSK MI TYGRY V Z DECH... (video + foto), K. JelÌnek (z ûitky cestovatele) ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov SENIOR KLUB V KVĚTNU Kapacita kvïtnovèho z jezdu do éô ru nad S - zavou byla naplnïna vz pïtì po zve ejnïnì jeho obsahu uû v prvnìm dubnovèm t dnu, coû Vlastu JelÌnkovou skoro vydïsilo, KromÏ Ìû se sice naplúovala o nïco pomaleji, ale v tuto chvìli uû je asi takè plno. Jak to bude s poslednì Ëervnovou akcì na JiûnÌm Port le ñ uvidìme ñ moûn se pojede nïkam jinam, ale urëitï se pojede, p ijôte se informovat. Pomalu se blìûì ukonëenì prvnìho roënìku angliëtiny pro seniory (dvï skupiny, 10 ËastnÌk ), ale p ihl sì-li se v z Ì novì z jemci, urëitï se otev e nov skupina ñ panì lektorka se tïöì, protoûe s n mi ml dne, a tak se zaënïte rozhodovat J. StejnÏ tak bude pokraëovat i kurz PC gramotnosti pro z jemce na Zä MutÏnick (od z Ì) i pondïlnì cviëenì senior ñ to dìky obïtavosti Ing. Siklenky z ejmï opït pobïûì i p es pr zdniny. Jinak budeme r di, kdyû si na n s vzpomenete i p i p ÌpadnÈm n lezu nepot ebn ch dioptrick ch br lì a nech te n m je t eba v lèk rnï P lava. JeötÏ radïji budeme, kdyû si k n m na nïkterou z naöich akcì najdete cestu ñ neost chejte se p ijìt, vöechno je nïkdy poprvè. J DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (od 13 hod.) Renata Spurn ñ TER V LET ñ éœ R nad S ZAVOU, ZELEN HORA (odjezd 08.00) V. JelÌnkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V KVÃTNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MORAVSK HRADY (Brumov, Letovice, Nov SvÏtlov) Dr. L. äubert ñ»tvrtek N MÃSTÕ SVOBODY V PROMÃN CH»ASU Bc. M. Krejsa MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

P nì dubnov m jubilant m

P nì dubnov m jubilant m V stava vìn 2014 ñ umïleckè foto Bc. ä rka KoneËn. 119 DUBEN 2015 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, blìûì se v znamnè kulatè v roëì konce druhè velkè v lky, kterou naz v me, jedno zda laici Ëi odbornìci,

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 106 ÚNOR 2014 Fotografie ze setk nì profesion lnìch i amatèrsk ch pracovnìk v oblasti kultury na Vinohradech se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënilo zaë tkem prosince loúskèho roku. V ûenì

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

P nì b eznov m jubilant m

P nì b eznov m jubilant m 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem

Více

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006

BLATE»EK Z OBSAHU: 16.»Ìslo, 2006. »Ìslo 16, 2006. Mä Blatensk 2145, 2006 16.»Ìslo, 2006 Mä Blatensk 2145, 2006 Z OBSAHU: Co bylo a jeötï budeö OkÈnka: PedagogickÈ okènko: Jsou agresivnì? Tvo me s dïtmi doma V tvarnè okènko: Co jsme proûili v mïsìci dubnu SportovnÌ okènko: Dobr

Více

PROSINEC 2012 LEDEN 2013

PROSINEC 2012 LEDEN 2013 94 PROSINEC 2012 LEDEN 2013 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, opït po roce se cel naöe spoleënost, my vöichni ñ i my Na Vinohradech, ocit me v Ëase v noënìm, v dobï oëek v nì p Ìchodu, v dobï adventnì. V

Více

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši

SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014. Turnaj v mariáši 107 BŘEZEN 2014 SBĚRATELSKÁ BURZA KVIC 2014 BRNO-VINOHRADY P lavskè n mïstì 15 (nad Albertem) LZE KOUPIT A PRODAT staroûitnosti vöeho druhu ñ mince ñ medaile ñ odznaky ñ zn mky ñ pohlednice ñ knihy ñ miner

Více

1. září na ZŠ Mutěnická 23

1. září na ZŠ Mutěnická 23 80 ŘÍJEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v p edposlednìm z ijovèm t dnu mou mysl obest ela opravdov radost sv zan s dobr m pocitem, ûe zase troöinku p ÌmÏji spïjeme ñ jak to jen povïdït ñ snad k lepöìm

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

PROSINEC 2013 LEDEN 2014

PROSINEC 2013 LEDEN 2014 105 PROSINEC 2013 LEDEN 2014 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, stojìme spoleënï na pomyslnè hranici mezi star m a nov m rokem. Ano, je to pr vï ten okamûik, kdy hledìme v nadïjìch vp ed, ale takè se ohlìûìme

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9

Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní a literární agentura, Krátkého 1, Praha 9 Aldo Nicolaj O italskèm dramatikovi toho v encyklopediìch a slovnìcìch mnoho nenajdeme. Z Ël nk dr.

Více

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011

Za paní Eliškou Čtvrtečkovou. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, Poděkování partnerům EZŠ Brno ČERVENEC SRPEN 2011 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, 78 ČERVENEC SRPEN 2011 lèto roku 2011 je jiû plnï v rozpuku a nast v ñ ostatnï jako kaûd rok v tuto dobu ñ Ëas pr zdnin. Je urëen p edevöìm dïtem a ökol k m, i tïm naöim

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÕ RoËnÌk XXXI V Praze dne 28. Ëervence 2003 Ë stka 8 Cena 51 KË 1. V mïr MF Ë. 03/2003, kter m se mïnì seznam zboûì s regulovan mi cenami vydan v mïrem MF Ë. 01/2003...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak

Regenerace t ikr t a pokaûdè jinak Ot zky starostovi PhDr. Ji Ìmu»ejkovi na aktu lnì vinohradsk tèmata 40 ÚNOR 2008 V ûen pane starosto, dovolte mi poloûit V m Ëty i ot zky navozujìcì souëasn ûivot na Vinohradech. 1. M ûete n m vymezit

Více

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè,

dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 Výroční zpráva 2005 1 V ûenì p telè, dar2005.qxd 19.4.2006 12:51 StrÆnka 1 1 V ûenì p telè, p edkl d me V m v roënì zpr vu o Ëinnosti a hospoda enì naöeho sdruûenì v roce 2005. R di bychom p i tèto p Ìleûitosti podïkovali V m vöem, kte Ì

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče

Jak se změnily Vinohrady DUBEN 2010. Školní psycholog a rodiče SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 19. dubna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na

POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na 79 ZÁŘÍ 2011 POZVÁNKA M» Brno-Vinohrady, KVIC Brno-Vinohrady a Kolektiv autor pod z ötitou starosty M» Brno-Vinohrady PhDr. Ji Ìho»ejky V s srdeënï zvou na FOTOGRAFICKOU VÝSTAVU K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ BRNĚNSKÝCH

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7

Radnice mïstskè Ë sti Brno-éidenice m novou adresu ñ Gajdoöova 7 6»erven 2005 Pro obëany Juli nova, Z brdovic a éidenic vyd v Statut rnì mïsto Brno ñ M» Brno-éidenice Gajdoöova 7, 615 00 Brno, tel. st edna 548 426 111, fax 548 426 129 S L O V O S T A R O S T Y V ûenì

Více

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie

»ESK PÿEKLAD ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE. SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie. Vydala Evropsk unie NEPRODEJN ESDP EVROPSK PERSPEKTIVY ZEMNÕHO ROZVOJE SmÏrem k vyv ûenèmu a trvale udrûitelnèmu rozvoji zemì EvropskÈ unie P ijato v Postupimi ministry zemì EU, kte Ì zodpovìdajì za zemnì pl nov nì KvÏten

Více

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou.

PlukovnÌk M. Hladil na setk nì se starostou m. Ë. PhDr. J.»ejkou. Foto: redakce. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou Ji Ìm»ejkou. 32 KVĚTEN 2007 V ûenì VinohraÔanÈ, oproti d ÌvÏjöÌm obdobìm p iöel letoönì jarnì Ëas ponïkud d Ìve. Je v plnèm rozpuku a naöe Vinohrady se poëìnajì halit do onoho p ÌjemnÈho, zklidúujìcìho a malebnèho

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily

Srbští hosté na Vinohradech. Vinohrady se bavily 47 ŘÍJEN 2008 Na snìmku z tradiënìch doûìnkov ch slavnostì v BratislavÏ-Vajnorech je Sauro Santi, starosta italskèho mïsta Alviano, Iveta RadiËov, poslankynï slovenskèho parlamentu a kandid tka na prezidentku

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA $ MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. PROSINEC 2004 ZDARMA VINOHRADSKÉ UDÁLOSTI V ûenì Ëten i, obëanè Vinohrad mïli od letoönìho Ëervna Ëty ikr t p Ìleûitost jìt k volb m. Nejprve k tïm historick m do EvropskÈho parlamentu,

Více

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû

Z HLINECKÉ RADNICE. kter bude mezi mïstem a spïön m ûadatelem uzavìr na a na jejìmû Strana 2 Z HLINECKÉ RADNICE USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY l USNESENÍ RADY z 11. dnè sch ze rady mïsta Hlinska, kter se konala v pondïlì 30. srpna 2004 v

Více

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004

VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 2006 ï RO»NÕK 48 ï»õslo 1 VÃK PÿI S ATKU A ROZDÕL MEZI VÃKEM éenicha A VÃKEM NEVÃSTY V»ESK REPUBLICE V LETECH 1991ñ2004 KRYäTOF ZEMAN Age at Marriage and Age Difference Between the Age of Groom and Age

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples.

ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007. www.vsfs.cz. Setkání s absolventy. Západ slunce ve Windhoeku. Konference. Vzpomínka na ples. OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 6 / ČÍSLO 1 / SRPEN 2007 www.vsfs.cz Setkání s absolventy Konference Aktuální vývoj finančních trhů Západ slunce ve Windhoeku Vzpomínka na ples

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Kvalita bydlení je velký trh

Kvalita bydlení je velký trh Podnikání a význam auditu (str. 28-40) O největší slévárně přesného lití pracující metodou vytavitelného modelu v České republice si přečtěte zajímavé informace na str. 3. V ČR je v současné době 11 sléváren

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Vládou přijatá strategie celoživotního učení

Vládou přijatá strategie celoživotního učení příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (11 / 2007) www. premium.prosperita.info Vládou přijatá strategie celoživotního učení by neměl být jen list popsaného

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení

Protože auto provází na cestách života skoro každého z nás Podnikání v létě je název jednoho z bloků, který jsme pro vás, vážení Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (7 / 2007) www. premium.prosperita.info Reakce TNT Post na odsunutí termínu liberalizace poštovních služeb OdsunutÌm termìnu liberalizace poötovnìho

Více

ř ě í í í č ý č ý č ě úč ř ě í í í č ý č ý č ě ř ě í í í č ý č ý č ě úč Ú í í ě í í č é č é í é ý ý ů í í í ě č í ř ř í ů ě ě í ž ů ž í é ží í šť ě ří ě ý Ůž ů í í ú í č ž ž ř ě í ý ů ě č í ř í í ů í ří

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1

Adobe Acrobat 4.0: tèma ËÌslo 1 B ezen 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 1 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems MilÌ p telè, v vodu prvnìho letoönìho vyd nì Adobe novin bychom v m r di

Více

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu

MBA graduanti. Grˆbeho vila na ot zky»eskèho rozhlasu OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ, VEDENÍ A PŘÍZNIVCŮ ŠKOLY ROČNÍK 4 / ČÍSLO 2 / KVĚTEN 2005 MBA graduanti Grˆbeho vila Gener lnì editelka odpovìd na ot zky»eskèho rozhlasu Florida ñ koneën stanice 2 roënìk

Více

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R

1. VÝSKYT. Graf 1: VÃKOV STRUKTURA POPULACE PACIENTŸ. % p Ìpad dle vïkov ch kategoriì. Analyzovan data: N=9516 http://www.svod.cz Zdroj dat: ZIS»R 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Anatomie varlat / 6 3. Rizikové faktory / 7 4. Jak provádět samovyšetřování varlat / 7 5. Nádory varlat / 9 6. Diagnostika / 9 7. Léčení / 10 8. Nutnost pravidelných kontrol

Více

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi,

Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, Příloha Z rozmanitých oborů Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (9 / 2006) www. premium.prosperita.info Jsem ale rád, že jsem tuto práci poznal, poznal i lidi, kteří jsou schopni "s tím

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz NEURÓZY, PSYCHOSOMATICKÁ ONEMOCNĚNÍ A PSYCHOTERAPIE Jan Poněšický Jan PonÏöick NeurÛzy, psychosomatick onemocnïnì a psychoterapie Tato kniha,

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Jaký bude svět podle Deloitte

Jaký bude svět podle Deloitte Příloha Stavebnictví a Podnikání Auto i studie vych zejì z vlastnìho v zkumu vyuûìv nì ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovor s vìce neû 5000 partnery, vysok mi manaûery podnik a editeli institucì

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými,

Nelibujeme si v přílišné byrokracii a neděláme věci složitými, Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zvítězili jste v prestižní anketě pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku 2006. Vaše prvenství je obrovským úspěchem i proto, že jste zlomili éru vítězství pojišťovacích

Více

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná

Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 8 (7 / 2006) www. premium.prosperita.info Makro - jistota, která je dnes pro podnikatele nenahraditelná Martin Dlouhý, generální ředitel společnosti Makro,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

š é í í í š ž í č í ř Č Č č ě í ť í č ť č ě ě č í č ř ě é ý č š é í í í š í í í í í š ď č í ť í ř Č Č č í ří é ý ě í ž í í ď í í í í í í é č í í é ě í úč í í ří í č í ří ě í í éž ě í í ž ý ě í í í í í

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení

Rada m sta Brna ZM7/0235. Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Rada m sta Brna ZM7/0235 Z7/05. zasedání Zastupitelstva m sta Brna konané od 14. dubna 2015 Název: Humanitární finanční pomoc m stu Charkov, návrh na poskytnutí daru návrh rozpočtového opat ení Obsah:

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více