Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech"

Transkript

1 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program s n zvem VÌt nì jara. V sobotu dne zde vystoupil sbor Blahoslava Hajnce pod vedenìm sbormistrynï Mgr. Evy HrubeöovÈ HajncovÈ, kter zah jil sobotnì odpoledne polyfonnìmi riemi ËeskÈ a italskè hudby. VystoupenÌ sboru ocenili nejen posluchaëi, ale i starosta PhDr. Ji Ì»ejka. N slednï si u dobrèho vìneëka mohli n vötïvnìci vychutnat a zazpìvat s cimb lovou muzikou p tel lidovèho folklûru. V nedïli dne mohli n vötïvnìci proûìt koncert v ûnè hudby. V melodiìch hudebnìho divadla vystoupili pod vedenìm prof. PhDr. Miloöe Schnierera, Luk ö Vacek a Jan KuËera. Vöem ËinkujÌcÌm a pracovnìk m KVIC v Ëele s Ing. Liborem ätursou pat Ì podïkov nì za pïknï str ven kulturnì vìkend. Michal Krejsa, p edseda KulturnÌ komise PanÌ Aneûka Komprdov oslavila na konci letoönìho b ezna 102 let. Na snìmku p ijìm blahop nì starosty Ji Ìho»ejky. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, v sobotu druhèho kvïtna se nepochybnï velk poëet n s, VinohraÔan, setk v prostoru n - mïstìëka mezi Albertem a poötovnìm adem a ve vinohradskèm spoleëenskèm s le nad Albertem. D vodem n m vöem bude v BrnÏ, na BrnÏnsku a na jiûnì MoravÏ jiû zn m, vïhlasn a snad to nep eûenu, kdyû povìm, ûe aû slovutn a na Vinohradech po dlouh Ëas kaûdoroënï po dan Vinohradsk v stava vìn. Sv mi vzorky vìn rok co rok obesìlajì naöi v stavu desìtky drobn ch vina, mal ch, st ednìch i velk ch vina sk ch z vod z desìtek jihomoravsk ch vina sk ch obcì. Nebude tomu jinak ani v letoönìm roce. K desìtk m vsì a mïst, jejichû vina i dodali na vinohradskou v stavu bìlè, ËervenÈ Ëi r ûovè vzorky vìn, se kaûd rok p i azujì dalöì vina skè obce. M snaha i snaha editele naöeho kulturnìho centra Ing. Libora ätursy je rozöi ovat poëty vystavujìcìch producent ñ vina ñ rozöi ovat i mnoûstvì obcì, ze kter ch vzorky vystavovan ch, soutïûìcìch a poslèze ochutn van ch vìn poch zejì. Nap Ìklad v loúskèm roce se n m poda ilo zìskat pro naöi v stavu a rozöì it tak reperto r k ochutn nì nabìzen ch vìn o podluû ckè MikulËice. V letoönìm roënìku vinohradskè vina skè v stavy budeme moci poprvè degustovat vìna z Novosedel a z Josefova. VÏ Ìm, ûe pro p ÌötÌ roënìk se n m poda Ì opït rozöì it spektrum vystavovan ch vìn o vzorky z dalöìch dosud nepoznan ch vina sk ch obcì jiûnì Moravy. Gesci nad kulturnì, Ëi chcete-li folklornì str nkou vinohradskè v stavy, drûì pevnï i v letoönìm roënìku sp telen a Vinohrad m znaënï blìzk jihomoravsk ves RatÌökovice. M ûeme se tedy tïöit na ratìökovickou cimb lovou muziku (ale i na tu vinohradskou), na muûsk i ûensk pïveck sbor (ten ûensk zn me pod n zvem Robky ze sèëky) nebo na temperamentnì, plnokrevn slov ck tanec. V ûenì vinohradötì p telè vìna a jihomoravskèho folkloru, velmi se tïöìm, podobnï jako vy mnozì, na setk nì v sobotu 2. kvïtna na VinohradskÈ v stavï vìn Vinohradsk vina sk sv tek bude zah jen o des tè hodinï dopolednì v st elem z dïla dnes jiû legend rnìho moravskèho dïlost elce Boûeje UrbanskÈho. V ûenì VinohraÔanÈ, nemohu opomenout jedno velmi milè setk nì uskuteënïnè na samèm konci mïsìce b ezna. A nemohu jinak, neû v m alespoú v kr tkosti o onïch p ÌjemnÏ proûit ch chvìlìch nïco povïdït. V p tek 27. b ezna jsem byl p t jubilant m v DomovÏ senior na VÏstonickÈ ulici.»inìm tak kaûd mïsìc a ËinÌm tak r d. Pop eji naöim nejstaröìm obyvatel m k jejich v roëìm a dïkuji jim za to, co pro n s, pro druhè, v ûivotï vykonali. Setk nì jsou to mil, povzn öejìcì, Ëasto i pouën a inspirujìcì.»as od Ëasu p eji i opravdov m pamïtnìk m ñ jubilant m, kte Ì se mohou pochlubit sto a vìce lety. A pr vï 27. b ezna jsem se kromï vìce neû desìtky oslavenc setkal i s jubilantkou panì Aneûkou Komprdovou. Na svït (pokraëov nì na stranï 3) Němčina nekouše V r mci podpory v uky cizìch jazyk na naöì ökole ñ Zä MutÏnick 23 ñ se konala dne uk zkov hodiny jazykovè animace pro û ky 6. a 7. roënìku. CÌlem tohoto projektu nazvanèho NÏmËina nekouöe je zv öit z jem o v uku nïm- Ëiny na z kladnìch ökol ch, motivovat û ky k volbï nïmëiny jako druhèho cizìho jazyka. Jazykov animace odbour v p edstavu, ûe nïmëina je obtìûnï zvl dnuteln a tvrd jazyk. To si mohli na vlastnì k ûi vyzkouöet pod vedenìm nïmeckèho lektora naöi û ci, kte Ì se hodiny nïmeckèho jazyka z Ëastnili. Zjistili, ûe mnoh m nïmeck m slovìëk m rozumïjì a ûe jich nenì m lo, d le si uvïdomili, s kolika r zn mi v robky nïmeck ch a rakousk ch firem se dennodennï setk vajì. Na z vïr se snaûili odpovïdït na ot zku, proë je uûiteënè umït nïmecky. ProË? Znalost nïmëiny n m umoûnì cestovat, navazovat nov p telstvì, mnoho nïmeck ch a rakousk ch firem m sv zastoupenì v»r a nabìzì zajìmavè pracovnì p Ìleûitosti. Se znalostì nïmëiny m ûeme za pracì vycestovat za hranice. A hranice s nïmecky mluvìcìmi zemïmi je dlouh 1277 kilometr! é k m se hodina nïmëiny lìbila a vïtöina z nich se po skonëenì rozlouëila s lektorem slovy: Danke. Auf Wiedersehen! Mgr. I. äìblov SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Z III. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Vinohrady, konaného dne Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady schvaluje ñ realizaci I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì; ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 2. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ rozbory hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda enì Zä a Mä, p ÌspÏvkov ch organizacì M» Brno-Vinohrady, za rok 2014; ñ rozpoëty a odpisovè pl ny na rok 2015 pro Zä a MutÏnick 23, Mä Bo etick 7, Mä SNÃHUR- KA, Bo etick 26, Mä Pruö neck 8 a Mä Velkopavlovick 15; ñ rozbor hospoda enì a zlepöen v sledek hospoda- enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za rok 2014; ñ rozpoëet a odpisov pl n p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC Brno-Vinohrady na rok 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojen ch s uûìv nìm byt, poplatk a rok z prodlenì schv len 6. sch zì Rady M» Brno-Vinohrady, konanou dne 25. nora 2015; ñ pravidla pro vym h nì nedoplatk n jemnèho, plateb za sluûby spojenè s uûìv nìm byt a poplatk z prodlenì v bodech 29 a 31, schv len usnesenìm Ë. 61/IV/2007/5, na IV. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady, konanèho dne ; ñ Zpr vu o Ëinnosti Rady M» Brno-Vinohrady od II. zased nì Zastupitelstva M» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady zruöuje ñ usnesenì Ë. 282/XVI/2014/6; ñ usnesenì Ë. 197/XII/2013/6; ñ usnesenì Ë. 290/MIM/2014/6. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady doporuëuje ñ RadÏ mïsta Brna schv lit pod nì û dosti o poskytnutì dotace z rozpoëtu JihomoravskÈho kraje na realizaci 1. Ë sti I. etapy pracì na akci ÑZmÏna vyuûitì st vajìcìho stravovacìho pavilonu objektu Bzeneck 23 na vìce Ëelov kulturnì s l, vëetnï parkoviötïì ve v öi KË v r. 2015; ñ Zastupitelstvu mïsta Brna ñ schv lit odkup pozemk do vlastnictvì statut rnìho mïsta Brna; ñ schv lit prodej pozemk za Ëelem v stavby gar ûovèho domu a prodej Ë sti pozemku za Ëelem z ÌzenÌ p ÌjezdovÈ komunikace ke gar - ûovèmu domu; ñ schv lit prodej Ë stì pozemk vlastnìk m jednotek bytovèho domu»ejkovick 1, 3 pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom»ejkovick 1, 3; ñ prodej Ë stì pozemku pro rozöì enì lodûiì bytov ch dom MutÏnick 2 a MutÏnick 4; ñ schv lit aktualizaci zemnìho pl nu v tèto lokalitï zpït na plochu ËistÈho bydlenì jako podmìnku pro realizaci z mïru ÑObytn soubor äedovaì a vyhrazuje si pr vo na p ipomìnky v r mci procesu po izov nì zmïny zemnìho pl nu; ñ nenavrhnout û dn nov mìsta, na kter ch by mïla b t upravena produkce hudby a ponechat st vajìcì znïnì citovanè vyhl öky beze zmïn. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady odvol v ñ na vlastnì û dost Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo M» Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlenku KontrolnÌho v boru ZM» Brno-Vinohrady. Ze 7. a mimořádné schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané ve dnech a Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ RozpoËtovÈ opat enì Ë. 3; ñ metodiku pro udïlov nì souhlasu k vyhrazenèmu parkov nì pro osoby se zdravotnìm postiûenìm; ñ poskytnutì daru z konn m z stupc m û k Zä MutÏnick, kte Ì se z Ëastnili älvk ve ökolnìm roce 2014/2015; ñ v povïô n jmu bytu v domï P lavskè n mïstì z d vodu hrubèho poruöenì n jemnì smlouvy spoëìvajìcì v nehrazenì n jemnèho a hrad za plnïnì poskytovan s uûìv nìm bytu delöì neû 3 mïsìce; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za mïsìc duben 2014 a nedoplatku na sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu za rok 2013; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 21 p Ìpadech; ñ odebr nì 5 bod ûadateli o byt p idïlen ch za skuteënost, ûe nem byt; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy na uûìv nì bytu ve 4 p Ìpadech; ñ rozöì enì n jmu bytu ve 3 p Ìpadech; ñ spl tky na hradu nedoplatku za n jemnè a sluûby spojenè s uûìv nìm bytu; ñ dohodu o ukonëenì n jmu; ñ pron jem nebytov ch prostor; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor ñ mìstnosti Ë. 4 (7,54 m 2 ) v domï VlËnovsk 6 za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor v domï MutÏnick 15 (22,10 m 2 ); ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu; ñ pron jem zpevnïnè plochy, WC a v p ÌpadÏ öpatnèho poëasì i tïlocviëny v objektu Bzeneck 23, Brno v dobï pr zdnin (Ëervenec a srpen 2015) na uskuteënïnì t dennìch p ÌmÏstsk ch t bor s v ukou jìzdy na in-line bruslìch; ñ pron jem nebytov ch prostor v objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti 60x80 cm na dìl plotu objektu Bzeneck 23; ñ umìstïnì informaënìho laminovanèho banneru o velikosti cm na boënì stïnu objektu Bzeneck 23. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vybìr : ñ na realizaci ve ejnè zak zky na stavebnì pr ce ÑModernizace v tah v domech M» Brno-Vinohrady pro bytovè domy Pruö neck 11, 13, 15, 17 a VlËnovsk 3 a 5ì nejvhodnïjöì nabìdku. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vyuûitìm pozemku pro Ëely v cviku t mu HZS»R; ñ s umìstïnìm a provedenìm stavby ÑHPS UPC Brno, Bzeneck ñ rozöì enì DAì; ñ s p ijetìm daru. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady vyluëuje: ñ z dalöì Ëasti v zad vacìm ÌzenÌ ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì jednoho uchazeëe. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady nevyhovuje: ñ n mitce stïûovatele smï ujìcì proti rozhodnutì o v bïru nejvhodnïjöì nabìdky ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 M» Brno-Vinohradyì. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady û d : ñ o realizaci zvyöov nì poëtu parkovacìch st nì ostatnìmi zp soby uveden mi ve ÑStrategii parkov nì ve mïstï BrnÏì, nikoliv vöak na kor ve- ejnè zelenï. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady poûaduje: ñ za azenì do realizace rezidentnìho parkov nì po p edchozìm projedn nì z sad rezidentnìho parkov nì; ñ zmïnu dopravnìho znaëenì na komunikaci P lavskè n mïstì v seku vedle parkoviötï u vyhlìdky na jednosmïrn provoz tak, aby vznikl na P lavskèm n mïstì velk kruhov objezd. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady odvol v : ñ Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady jmenuje: ñ novèho Ëlena ökolskè komise. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady zruöuje: ñ usnesenì Ë. 2042/14/6 z Mimo dnè sch ze RM» ze dne z d vod form lnìho nedostatku v povïdi z n jmu bytu. Rada MÏstskÈ Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ skuteënost, ûe n jemkynï z stala jedinou n jemkynì bytu. Zápis do základní umělecké školy SrdeËnÏ zveme vöechny z jemce ve vïku od pïti let k z pisu do Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose ñ ökoly s dlouholetou tradicì vzdïl v nì dïtì a ml deûe v umïleck ch oborech. Pedagogick sbor tvo Ì kvalifikovanì pedagogovè, ada z nich je aktivnì i koncertnï nebo vyuëujì na vyööìch typech ökol umïleckèho zamï enì. V uka probìh na sìdliöti Brno-Vinohrady v modernì kruhovè budovï na»ejkovickè 8, kde vyuëujeme hudebnì, taneënì a liter rnïdramatick obor. Z pisy nov ch û k pro ökolnì rok 2015/2016 zde budou probìhat v tïchto termìnech: z pis do hudebnìho oboru od pondïlì 18. kvïtna do Ëtvrtku 21. kvïtna 2015 a od pondïlì 25. kvïtna do Ëtvrtku 28. kvïtna 2015, vûdy od hodin do hodin. Pro dïti od pïti let otevìr me kolektivnì p ÌpravnÈ studium NotiËka, kde se û ci hravou formou seznamujì s hudbou, hudebnìmi n stroji, notov m z pisem a p ipravujì se tak na individu lnì n strojovou v uku v dalöìm ökolnìm roce. DÏti od sedmi let jsou za azov ny do z kladnìho studia podle zvolenèho studijnìho zamï enì. Naöe ökola takè nabìzì rodië m v poë tku studia jejich dïtì k zap j- ËenÌ nap. dosti n kladn hudebnì n stroj s tìm, ûe aû budou oni i uëitel p esvïdëeni, ûe volba n stroje byla opravdu spr vn a pro û ka vhodn, tak sami dìtïti n stroj po ÌdÌ. Z pis do taneënìho oboru se uskuteënì v pondïlì 25. kvïtna a 1. Ëervna 2015 od do hodin v taneënìm s le budovy ZUä,»ejkovick 8, Brno-Vinohrady. Z pis do liter rnï dramatickèho oboru bude probìhat ve st edu 3. Ëervna 2015 od hodin do hodin v p tek 5. Ëervna 2015 od hodin do hodin. Z pis do v tvarnèho oboru bude probìhat v hlavnì budovï Z kladnì umïleckè ökoly PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48 v BrnÏ-Juli novï v pondïlì 25. kvïtna, v ter 26. kvïtna, ve st edu 27. kvïtna 2015 vûdy od hodin do hodin. VÌce informacì o studiu naleznete na 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) p iöla v b eznu roku 1913 jeötï v Kr lovstvì ËeskÈm ñ rok p ed prvnì velkou v lkou. Oslavila tedy sto a druhè narozeniny. Jako pïtilet zaûila vznik samostatnèho»eskoslovenska. Kdyû se v roce 1933 dobral k moci Adolf Hitler, bylo jì dvacet let. Nejbrut lnïjöì v leën konflikt v dïjin ch lidì ñ druhou svïtovou v lku ñ proûìvala jako mlad t ic tnice... DÏjiny kr Ëely jejìm ûivotem a ona jej proûìvala se ctì, bez ok zalostì a s pokorou. I dnes je tato velmi mil a p Ìjemn sto dvoulet panì v mezìch svèho vïku vit lnì a aktivnì. R da se ËastnÌ skupinovèho cviëenì a terapeutick ch v - tvarn ch dìlen. Se sv mi dïtmi, kterè ji pravidelnï navötïvujì, si nejen r da povykl d, ale zahraje si stolnì hru nebo i karty. Pop l jsem panì KomprdovÈ za naöi obec vöe nejlepöì a k tomu hodnï zdravì. A v ûertu jsem jì tèû pop l, aby jì öel list, kdyû s dïtmi hraje karty. No, sm la se hodnï. Inu, mìt smysl pro humor ve sto dvou letech se Ëasto nevidì. ZejmÈna, kdyû se takovèho vïku m lokdo doûije. V ûen panì Aneûko Komprdov, jeötï jednou, tentokr t na str nk ch VinohradskÈho informu, za n s VinohraÔany, vöe nejlepöì k vaöim v jimeën m narozenin m. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jaro je v rozpuku a mnozì ûijeme jiû v oëek v nì radostn ch a hork ch letnìch dn. Nebude to zìtra ani pozìt Ì. LeË vï te, ûe ty dny p ijdou, ûe nadejdou a s nimi i Ëas dovolen ch a pr zdnin. MusÌme vöak jeötï chvìli trpïlivï poseëkat. Ji Ì»ejka, starosta V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì narozenin oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z tohoto kvïtnovèho ËÌsla. Ti kvïtnovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì v kvïtnu slavì ÑkulatÈì Ëi ÑpolokulatÈì v roëì a p - li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do ter 12. kvïtna 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle Sdělení pro jubilanty V p ÌpadÏ z jmu se mohou kvïtnovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant po danè v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. KvÏtnovÌ jubilanti, narozenì p ed rokem 1945 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit u panì VrabcovÈ (tel ) do ter 12. kvïtna. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì si slavìcì jubilant m ûe s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop - nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne, zaûije ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti nositel ûivotnìch v roëì ñ v s, jubilant. Ji Ì»ejka, starosta Podvyživení tlouštíci a naše (ne)reformované zdravotnictví Osmn ct ministr zdravotnictvì samostatnè»r ñ tak jako jeho p edch dci ñ usiluje o provedenì reformy zdravotnictvì. Reform to i vych zejì z myölenky, ûe medicìnsk vïda a farmaceutick pr mysl jsou vöemohoucì a dok ûou se vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it. VÏ Ì, ûe zdravotnictvì se dok ûe vypo dat s jakoukoliv nemocì. StaËÌ maliëkost: vìce öet it a nalìt do zdravotnictvì vìce miliard korun. Existuje vöak skupina lèka i nelèka, kter upozorúuje, ûe nem smysl reformovat nereformovatelnè. TvrdÌ, ûe zdravì majì ve sv ch rukou lidè sami. NejvÌce ti, kte Ì se jeötï nestali pacienty, ale i ti, kte Ì jiû nïjakè neduhy eöì. V Ëem je tedy problèm? Hodnotu zdravì si totiû uvïdomìme, aû kdyû jsme upout ni na l ûku, aû zdravì ztratìme. Pak n m hlavou lètajì myölenky: "Co bych j za to dal, kdybych mohl... jako p edtìm, neû jsem onemocnïl." Do tè doby si Ìk me, ûe n m se to nem ûe st t, ûe to "ti druzì". Pro dneönì plnè b icho zapomìn me na zìt ejöì zdravotnì potìûe. P itom t eba cukrovka 2. typu je jen d sledkem mnoha p edchozìch chybn ch rozhodnutì. MUDr. HnÌzdil, Ìk, ûe v nemocnè spoleënosti nemohou b t zdravì obëanè. Jak jsme ale jako jedinci schopni pomoci k ozdravïnì celè spoleënosti? P ece vlastnì angaûovanostì a p Ìkladem, vystoupenìm z davu. Pro udrûenì zdravì tïla a ducha je pot ebn pohyb, kvalitnì strava a vyrovnan mysl. Pohyb a vyrovnan mysl jsou zdarma a p esto n s pohodlnost Ëasto p em h. A jak to m me se stravou? Podle odbornìk jsme nutriënï podvyûiveni, pr mïrnï asi o 20 %. P itom 55 %»ech m nadv hu nebo diagnûzu zvanou obezita. Kdyû to shrneme, tak Ë st populace jsou PODVYéIVENÕ TLOUäTÕCI. M me vöak i dobrou zpr vu. NutriËnÌ podv ûiva a snìûenì tïlesnè v hy i neû doucì nemocnost jsou eöitelnè. ZaËnÏte b t aktivnì, p ijôte si vyslechnout n sledujìcì p edn öky a udïlat prvnì krok. TermÌn TÈma P edn öejìcì LÈËba rakoviny je i v naöich rukou. Jak mï p ed 12 lety strach Ing. Milan Siklenka o ûivot donutil st t se s m sobï lèëitelem Je p irozenè, ûe organizmus st rne a sl bne. Mgr. Eva Silva Lago Je ale nep irozenè, kdyû mu v tom sami pom h me Mlad jeëmen sytì, ËistÌ a podporuje imunitnì Lenka VeËerkov a regeneraënì schopnost organismu LÈk je dobr sluha a zl p n Duöan MiöÌk P est vka ñ klubovna je obsazena jinou skupinou PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (dobrovoln p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v klubovnï M» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , Přání květnovým jubilantům V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v mïsìci kvïtnu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, jmènem jejìch obyvatel a rovnïû jmènem sv m, vöe nejlepöì k vaöim ûivotnìm jubileìm. S ctou a s pokorou v m r d sdïluji, ûe si nesmìrnï cenìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl - nìm p ed ûivotnìmi osudy v s vöech, a ûe si velmi v ûìm vaöich ûivot, kterè jste ûili pro svè blìzkè i pro n s ostatnì. Bez ok zalostì a gest jste obïtovali svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a tvo ili jste podstatu dneönìch dn a pokl dali jste z klady let nadch zejìcìch. Pat Ì v m za to nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì a v ûenì kvïtnovì jubilanti, nezlomnè zdravì, neohroûenou mysl, nevyëerpateln ûivotnì optimismus, pohodu, l sku a klid v m, vaöim rodin m, vöem vaöim blìzk m. Vöe dobrè k narozenin m, kter ch se pr vï v mïsìci kvïtnu doûìv te. A velkè podïkov nì za vöe uûiteënè, co jste v ûivotï dok zali a vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Projekt Rozvoj podnikání na ZŠ Dovednosti 21. století na Základní škole Čejkovická 10 Naöe z kladnì ökola se v kontextu vöeobecnèho v voje spoleënosti a situace v r mci povïdomì a znalostì dïtì o ekonomice, finanënì gramotnosti a podnik nì rozhodla z Ëastnit projektu Rozvoj podnik nì na Zä ñ Dovednosti 21. stoletì. V r mci tohoto projektu, ve kterèm kooperuje öest z kladnìch ökol, je nutnè a pot ebnè plnïnì urëit ch klìëov ch aktivit. Jednou z tïchto aktivit je takè fungov nì odbornèho krouûku, jehoû z kladnìm cìlem je vytvo enì fiktivnìho soukromèho subjektu ñ urëitèho minipodniku. Krouûek Minipodnik nì vznikl 1. Ìjna 2014 a probìh pod vedenìm Mgr. Petra Koupila (metodik odbornèho krouûku). V souëasnè dobï je v krouûku aktivnï zapojeno 18 û k. Jiû v n vrhu projektu jsme si jako z mïr naöeho fiktivnìho podnik nì zvolili kav rnu. Na podzim roku 2014 û ci proöli v bïrov m ÌzenÌm na pozice v kav rnï a byla vytvo ena zamïstnaneck struktura a vize celèho podniku. TakÈ n m bylo ze strany vedenì ökoly poskytnuto velmi p ÌjemnÈ z zemì pro pracovnì porady a tv rëì Ëinnost v krouûku. V sou- ËasnÈ dobï û ci i metodik p ipravujì vöe pro otev enì kav rny, kterou jsme nazvali Peewitcafe (peewit ñ Ëejka). Mezi dalöì koly pat Ì pravidelnè fungov - nì kav rny v r mci naöì ökoly a takè vytvo enì fiktivnì mïny. V krouûku Minipodnik nì, kter se kon jednou t dnï, se dïti uëì kromï aktivit zamï en ch na jiû zmìnïn tèmata takè etiketï chov nì, zvl d nì provozu kav rny a p ÌpravÏ jednoduch ch pokrm a n poj. Pro û ky je takè p ipravena ada workshop, kde se dïti promïúujì v kucha e a ËÌönÌky. V tïchto povol nìch jsou procviëov ny dovednosti, jako je nap Ìklad peëenì mouënìk, mìch nì nealkoholick ch koktejl, p Ìprava a va enì tepl ch n poj, d le etiketa obsluhov nì a stolov nì. V budoucnosti û ci navötìvì kav rnu Zast vka, kde si vyzkouöejì obsluhu skuteën ch host v praxi. Otev enì naöì kav rny PeewitcafÈ je pl nov no na 29. dubna 2015, na tuto ud lost se peëlivï p ipravujeme a tïöìme se na naöe n vötïvnìky. Mgr. Irena Dr bkov, Zä»ejkovick 3

4 Muzikály v Lednici 2015 Jesus Christ Superstar 4. roënìk Muzik l v Lednici letos uvede anglickou koncertnì verzi nejslavnïjöì rockovè opery vöech dob ve velkèm orchestr lnìm aranûm ñ Jesus Christ Superstar Andrew Lloyd Webbera. Pat Ì k tïm nejhranïjöìm Webberov m dìl m vedle FantÛma opery, Cats a Evity. P ÌbÏh vych zì z NovÈho z kona a zpracov - v poslednìch sedm dnì ûivota JeûÌöe Krista z pohledu Jid öe IökariotskÈho. SvÏtovÈ dìlo p evedl do koncertnì podoby herec, reûisèr a öèf muzik lovèho souboru MÏstskÈho divadla Brno Petr GazdÌk Je drûitelem Ceny Thalie 2009 za sv j mimo dn hereck v kon v muzik lu BÌdnÌci, kde hraje hlavnì postavu galejnìka Jeana Valjeana. ReûijnÏ se podìlel na uvedenì tïchto titul : Balada o l sce, Mary Poppins, KvÌtek z horroru (za nïjû zìskal Cenu»eskÈho divadla), Jekyll a Hyde, Jezinky a bezinky, Zorro, Mlad Frankenstein, Don Juan!, Let sn. Na nïkterè zajìmavosti t kajìcì se vzniku muzik lu jsme se zeptali p Ìmo Petra GazdÌka: n Co pro tebe znamen JCS ParadoxnÏ jsem si myslel, ûe v JCS nikdy hr t nebudu, ûe jsem jin typ zpïv ka a herce. U n s byl od devades t ch let JeûÌö zn m opravdu jen jako Ñshow pro rockeryì. ZajÌmavÈ na tom je, ûe se Jid ö stal jednou z m ch nejoblìbenïjöìch, ale takè ÑnejslavnÏjöÌchì rolì ñ hostoval jsem s nì nap Ìklad ve VÌdni, v jinak mezin rodnìm obsazenì opravdov ch svïtov ch hvïzd souëasnèho muzik lu. n Je pro tebe koncertnì p edstavenì, kterè bude uvedeno v Lednici nïëìm jin m, neû bïûn m p edstavenìm v divadle? Ano, je to jedineën p Ìleûitost zahr t si mimo dn p ÌbÏh, s tïmi nejlepöìmi kolegy, v angliëtinï (coû podporuje autenticitu p vodnìho dìla) a navìc v doprovodu velkèho orchestru v geni lnìm aranûm mèho kamar da a jednoho z nejvïtöìch Ëesk ch aranûèr Igora Vavrdy ñ na poslednìm uvedenì tohoto p edstavenì, aë nemocen, jeötï byl ñ chv lil n s... n Jak m ö pohled na v klad tèmatu o JeûÌöi Kristovi v tomto dìle z pohledu Jid öe? SnaûÌm se Jid öe podvïdomï alespoú troöku oëistit ñ v mèm pod nì je to TEN, kdo to tzv. Ñmyslel dob eì... zn te to? n Jsi öèfem Ñmuzik luì a takè reûisèrem a hercem v jednè osobï, kterou Ñroliì m ö nejradïji a kterou povaûujeö za nejtïûöì? NejradÏji m m pr vï soubïh vöech tïchto kol. Srdcem jsem herec, celou osobnostì uû reûisèr a öèf, to tak nïjak doplúuje. n Jak hodnotìö spolupr ci s Muzik ly v Lednici a co se ti vybavì, kdyû se ekne z mek Lednice UNESCO? Je to velmi dobr n pad, velmi kr snè mìsto, mimo dn p Ìleûitost, projekt, kter nenì u n s zatìm obvykl... Jen si myslìm, ûe by si p edstavenì, v rozsahu a n roënosti v jakèm je kaûd rok nabìzìme, zaslouûila na stejnèm mìstï alespoú 10 reprìz! Úspěšní a pracující Romové nejsou výjimkami Poruchy autistickèho spektra (d le jen PAS) pat Ì mezi nejz vaûnïjöì poruchy dïtskèho ment lnìho v voje, kter je onemocnïnìm naruöen do hloubky v nïkolika oblastech. DÏti s PAS majì specifickè vnìm nì okolnìho svïta a ûivotnìch situacì, majì problèmy v komunikaci a soci lnì interakci, nejsou schopnè mluvit o sv ch pot eb ch, se sv mi vrstevnìky se nekamar dì. Abychom podpo ili rodiëe ve v chovï tïchto dïtì, kte Ì jsou vïtöinou na problèm sami (jelikoû ökolskè ani zdravotnickè instituce tento jejich problèm ne eöì), realizujeme od projekt s n zvem ÑAbychom si rozumïliì, jehoû cìlem je rozöì- enì nabìdky sluûeb ranè pèëe zavedenìm moûnosti logopedickè pèëe p Ìmo v dom cìm prost edì rodiny uûivatele prost ednictvìm terènnì soci lnì sluûby ranè pèëe. TÈû vzdïl v me rodiëe dïtì s PAS v oblasti v chovy dìtïte s tìmto onemocnïnìm a v oblasti vyuûitì speci lnìch kompenzaënìch pom cek pro Brno ñ T etì b eznov t den mïli moûnost ËastnÌci z vïreënè bruselskè konference projektu Roma MATRIX shlèdnout netypickou fotografickou v stavu s Romy a o Romech. Ta byla vyvrcholenìm nïkolikamïsìënì celoevropskè kampanï bojujìcì neot el mi zp soby se stereotypy majoritnì populace v Ëi nim. ProtirasistickÈ medi lnì kampanï vytv elo celkem öest partner v pïti evropsk ch zemìch. Pat il mezi nï takè IQ Roma servis se svou kampanì ÑMy pracujemeì, jeû usiluje o zv öenì zamïstnanosti Rom a zamïstnavatele se snaûì p esvïdëit, ûe ÑD t öanci stojì jen vaöe odhodl nìì. Celoevropskou kampaú a jejì hlavnì slogan ÑSee the Personì (VnÌmej ËlovÏka) po celè EvropÏ navìc podpo ila sèrie vìce neû 70 ve ejn ch fotografick ch v stav. ÑSpolu s dalöìmi partnery z deseti evropsk ch zemì jsme se hned na zaë tku projektu domluvili, ûe se pokusìme pojmout tuto romskou protirasistickou kampaú i pro n s dosud neobvykl m zp sobem. Taky RomovÈ, kte Ì se hned od poë tku Ëastnili pl - novacìch sch zek, zd razúovali, ûe je nutnè je zaëìt prezentovat jinak, neû jen formou tradiënìch obr zk, jako jsou RomovÈ, kte Ì tanëì nebo zpìvajì, ze kter ch se uû stalo kliöè. A ûe neust l m zobrazov - nìm nïkolika v jimeën ch romsk ch osobnostì spìöe posilujeme p esvïdëenì majority, ûe tyto pozitivnì p Ìklady jsou jen v jimkou. Vöichni se shodli na tom, ûe se tentokr t zamï Ìme na vytv enì Ñp ekvapivï pozitivnìchñ obraz Rom, kterè budou konfrontovat nebo dokonce i öokovat a nabour vat zaûitè negativnì n zory na Romy. ée chceme, aby naöe hlavnì kampaú, i ty lok lnì, byly neot elè, z bavnè, nevzbuzujìcì v ostatnìch pocity viny, ale nabìzejìcì eöenì a vìru, ûe ûìt spolu je moûnè,ñ vysvïtluje ideovè pozadì kampanì ä rka PÛlov, koordin - torka aktivit projektu Roma MATRIX v»eskè republice. Proto se nap Ìklad sada plak t, kter je k vidïnì na zemì severoitalskèho mïsta Bologna, snaûì tamnì majoritnì ve ejnost p esvïdëit, ûe aëkoliv existujì nezpochybnitelnè rozdìly mezi lidmi s r zn mi tradicemi, v bïûnèm ûivotï jsme si vöichni velmi podobnì. Prost ednictvìm osobnìch v povïdì o kaûdodennìch zvyklostech zobrazen ch Rom, kterè jsou v podstatï totoûnè, jako u bïûnè italskè populace, nab d ostatnì, aby Ñnehledali rozdìly tam, kde û dnè nejsouì. KreativnÌ koncept maôarskè kampanï je zase zaloûen na videospotech, ve kter ch hlavnìch postavy nosì neobvyklè masky a tïöì se v r zn ch ûivotnìch situacìch (ve ökole, v pr ci, v obchodï) bïûnèmu zach zenì a rovnèmu p Ìstupu. Vöe je uzav eno momentem, kdy si herci masky svlèkajì, a div k odhalì, ûe jedn o Romy. Klipy chtïjì podpo it hlavnì poselstvì kampanï o tom, ûe pro soci lnì za- ËlenÏnÌ opravdu û dnè p ek ûky nejsou, a to bez ohledu na etnicitu lidì, kter ch se to t k. Bulharsk kampaú zase uûìv siln slogan ÑMy nejsme v jimkaì, aby uk zala, ûe pozitivnì p Ìklady pracujìcìch a spïön ch Rom nejsou p Ìpady ojedinïl mi, ale ûe takov ch Rom je mnoho. Myölenka kampanï vzeöla p Ìmo od skupiny zdravotnìch medi tor, kte Ì se rozhodli bojovat proti rasistick m ur ûk m, kter ch se jim pravidelnï dost - v, a to i navzdory jejich nepopirateln m odborn m schopnostem a kvalifikaci. SÈrie billboard umìstïna v bulharskè VarnÏ zase p ipomìn, ûe ÑKaûd m me sv j senì. A to i romskè dïti, kterè jsou na tïchto plak tech vyobrazeny vûdy Ñv p evleëenìì za svou vysnïnou budoucì profesi. V»eskÈ republice se kampaú Ñmy pracujemeì ûeji zamï ila na negativnì p edsudky a stereotypy, kterè br nì Rom m najìt si zamïstn nì. Skrze öest televiznìch spot, speci lnì webovè str nky, r - diovè spoty a po ady a plak tovou i billboardovou kampaú prezentovala pozitivnì zkuöenosti, kterè majì zamïstnavatelè se zamïstn v nìm Rom a snaûila se dok zat dalöìm zamïstnavatel m i ve ejnosti, ûe zde existujì zamïstnavatelè, kte Ì se ve ejnï hl sì k tomu, ûe zamïstn vajì Romy a nemajì obavy p ijìmat je. Tato jasnï zacìlen kampaú zaznamenala jiû v prvnìch mïsìcìch konkrètnì v sledky. äest klient IQ Roma servisu si naölo novou pr ci dìky burze pr ce na webov ch str nk ch kam mohou romötì uchazeëi o pr ci nahr t p Ìmo svè profily a nabìdnout tak sv m potenci lnìm zamïstnavatel m svè schopnosti a zkuöenosti. Str nku se takè pravidelnï nauëili navötïvovat naöi spolupracujìcì zamïstnavatelè, do jejichû ad p ibudou kaûd t den minim lnï dvï novè firmy, kterè se odhodlaly a rozhodly se d t öanci Rom m. Roma MATRIX, v jehoû r mci byly kampanï realizov ny, je evropsk projekt, kter si klade za cìl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii v Ëi Rom m a zv öenì jejich integrace skrze akënì programy nap ÌË Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvìm 20 organizacì z 10 Ëlensk ch zemì EU, v nichû ûije 85 % romskè populace EvropskÈ unie (vìce na str nk ch Projekt je finanënï podporov n programem EvropskÈ unie ÑZ kladnì pr va a obëanstvìì. Realizace kampanï v»eskè republice byla spolufinancov na p ÌspÏvky Ministerstva pr - ce a soci lnìch vïcì»r a JihomoravskÈho kraje. Abychom si rozuměli Logopedick pèëe pro dïti s poruchami autistickèho spektra do dom cìho prost edì tyto dïti. R di bychom takè posìlili spolupr ci s institucemi prvotnìho kontaktu v JihomoravskÈm kraji. Projekt je podpo en NadacÌ rozvoje obëanskè spoleënosti z prost edk VELUX Foundations. CelosvÏtovÏ je v poslednì dobï zaznamen v n n r st poëtu dïtì s PAS, kter je podle odbornìk d n jednak zdokonalenìm diagnostick ch metod a d le nap Ìklad vïkem rodië, kdy u rodië nad 35 let je riziko v skytu vïtöì. Podle dostupnè evidence ûije v JihomoravskÈm kraji v souëasnè dobï asi 500 dïtì ranèho vïku s touto poruchou. Pokud byste i vy chtïli vïnovat sv j Ëas jako dobrovolnìci ve prospïch organizace DOTYK II, o. p. s. a pomoci n m p i organizaci aktivit pro dïti s PAS nebo pro jinè skupiny uûivatel naöich sluûeb, podìvejte se na str nky kde v sekci dobrovolnictvì naleznete bliûöì informace. DOTYK II, o. p. s., VÌdeÚsk 127, Brno ï 4

5 5

6 STAÈÍ ZAVOLAT HOTOVOST AŽ DO DOMU NA 8 A 13 MÌSÍCÙ MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE AŽ KÈ PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , Pronajmu gar û, éaroöick, novostavba. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel Elektrik : opravy, mont û, revize. T: MalÌ skè a natïraëskè pr ce. Cena dle domluvy. Tel Hled m pron jem zahrady v BrnÏ-LÌöni. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û na ul.»ejkovick. Tel.: Hled m dl. pron jem nebo menöì byt ke koupi, netrv m na tèto lokalitï. T Hled m ke koupi byt 2+kk nebo vïtöì, do 2,5 mil. Tel Centrum podpory firem Žarošická 30, Brno - Vinohrady kancelářské prostory v objektu BILLY , Nabízí hodinový pronájem Zasedací místnosti Konferenční místnosti Školící místnosti LCOS BRNO, MASAROVA 7 po pá sobota AKCE hovězí zadní 159 Kč/1 kg kuřecí prsa 114 Kč/1 kg kotleta bez kosti 119 Kč/1 kg krkovička bez kosti 115 Kč/1 kg NOVINKA: pstruh, siven, kapr na pultech našeho řeznictví, každou středu čerstvý závoz. MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! NabÌzÌm opravy poëìtaë a notebook, tvorbu a spr vu webov ch str nek Bc. Jan Ryö vka, tel.: ï kapacita 6-8 účastníků kapacita účastníků kapacita 6-12 účastníků cena Kč / hodina dle délky pronájmu cena Kč / hodina dle délky pronájmu ceny bez DPH V ceně pronájmu: WiFi připojení na Internet Občerstvení voda, čaj, káva Služba recepce cena Kč / hodina dle délky pronájmu 6

7 Persefona rozöì Ì pomoc pro osoby s problèmov m zvl d nìm vzteku Aktivity organizace Persefona, pokr vajìcì kompletnï problematiku dom cìho a sexu lnìho n silì, rozvine projekt Z labyrintu n silì. Jeho cìlem je snìûit v skyt dom cìho n silì na ûen ch a muûìch a zmïnit postoje spoleënosti k sexu lnìmu n silì ve vztazìch. Spolek Persefona pom h obïtem dom cìho n silì, sexu lnìho zneuûìv nì a zn silnïnì v JihomoravskÈm kraji prost ednictvìm osobnìho, telefonickèho a ovèho poradenstvì. ÑDÌky projektu rozöì Ìme kapacitu konzultacì urëen ch obïtem a jejich blìzk m a takè individu lnì terapii osob, jeû se chtïjì nauëit zvl dat svè agresivnì chov nì. Zcela novï pro nï otev eme skupinovou terapii,ì sdïlila editelka Persefony Jitka»echov.»lenovÈ terapie se budou soust edit na p ijetì odpovïdnosti za n silnè jedn nì, zlepöenì schopnostì ovl dat svè emoce a na n cvik dovednostì zamezujìcìch stupúov nì hnïvu. Projekt podpo ila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (ûe)n m öanci, kter je financov n z Norsk ch fond. VÌce informacì o projektu a Ëinnosti organizace naleznete na LÉKÁRNA PÁLAVA Pálavské náměstí 14, Brno-Vinohrady Pevná linka: , mobilní telefon: , ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ PŘÍZNIVÉ CENY DOPLATKŮ ZA LÉKY ŠIROKÁ NABÍDKA DERMOKOSMETIKY ODVOZ INKONTINENČNÍCH PLEN K VÁM DOMŮ ZDARMA VAŠE ZDRAVÍ JE NAŠÍ PRIORITOU TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU Kde firmy pomáhají To, ûe firmy v BrnÏ nejsou lhostejnè ke svèmu okolì, dokazuje dalöì p Ìklad toho, kde firmy pom - hajì. Za ÌzenÌ pro dïti a ml deû Pestr klubovna se dostalo do nep ÌjemnÈ situace. Prostory, kterè byly bïûnï p ÌstupnÈ dïtem a mlad m lidem, pot ebovaly akutnì pravu. ZamÏstnanci PestrÈ klubovny vöak vïdïli, ûe sv mi silami nebudou moci rychle a efektivnï zp Ìstupnit mìsto tïm, kte Ì to pot ebujì. VyhlÌdky pro opravy se odhadovaly aû na nïkolik t dn. DÌky projektu ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì, kter realizuje obëanskè sdruûenì Ratolest Brno, do nïhoû se Pestr klubovna zapojila, p iölo velmi rychlè a ËinnÈ eöenì. Z firem, jeû jsou zapojeny, se naöla ta, kter mohla v tomto konkrètnìm p ÌpadÏ pomoci, ËÌmû vzniklo propojenì mezi firmou a organizacì, kterè vy stilo v ûasnou spolupr ci. FiremnÌ dobrovolnìci z firmy Natmal, s. r. o. toho byli d kazem, kdyû pom hali i bïhem vìkendu, 11. aû 12. b ezna. S pracì se zaëalo velmi brzy r no. BÏhem dvou dn zìskal prostor nov barevn kab t a pro dïti to znamenalo p Ìslib brzkèho otev enì. BÏhem n sledujìcìho t dne se Pestr klubovna opït otev ela pro dïti a ml deû v obtìûn ch ûivotnìch situacìch. DÏti tak mohou v prostor ch klubu opït smysluplnï tr vit voln Ëas v bezpeënèm prost edì nebo se obr tit na pracovnìky, kte Ì jim poskytujì podporu a pomoc p i eöenì kaûdodennìch problèm aj. FiremnÌ dobrovolnìci ocenili, ûe mohli takto, byù i nep Ìmo, pomoci dïtem a odnesli si dobr pocit z dobrovolnictvì, kterè smï ovalo na pomoc druh m. Pro vedoucì PestrÈ klubovny a celè za ÌzenÌ byla pomoc s pravou prostor, navìc v tak kr tkèm ËasovÈm seku, do tè doby nep edstaviteln. Pomoci firemnìch dobrovolnìk od tèto konkrètnì firmy si zamïstnanci za ÌzenÌ velmi v ûì, chv lì jejich perfektnï odvedenou pr ci a ochotu, dìky Ëemuû bylo moûnè zkr tit p edpokl dan Ëas otev enì klubovny na minimum. Tento druh pomoci ukazuje, jak je nesmìrnï uûiteënè propojenì ziskovèho a neziskovèho sektoru. O tom, jak se m ûete coby firma nebo organizace poskytujìcì soci lnì sluûby zapojit, vìce v odkaze: Projekt ÑSpouötÌme lavinu dobrovolnictvìì je podpo en grantem z Islandu, Lichtenötejnska a Norska v r mci EHP fond. a PR oddïlenì, Ratolest Brno 7

8 KVĚTEN V DOMEČKU Divadlo pro nejmenöì SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe na p edstavenì divadla Parav nek s n zvem ÑPoh dky ze äpalìëkuì. Nest rnoucì HrubÌnovy poh dky st ÌdajÌ pìsniëky s kytarou, akordeonem a flètnou v pod nì Kate iny RakovËÌkovÈ a herce divadla Radost Radima SasÌnka. P ijôte na poslednì p edstavenì tohoto ökolnìho roku 21. kvïtna 2015 v hodin do s lu na P lavskèm n mïstì. VstupnÈ 50 KË. Akademie DomeËku P ehlìdka Ëinnosti pohybov ch krouûk DomeËku a jejich host z VinohraÔ nku a Zä MutÏnick se uskuteënì ve st edu 13. kvïtna 2015 od hodin v aule Zä»ejkovick. SrdeËnÏ zveme rodiëe, prarodiëe i kamar dy! V let do Asie Prost ednictvìm v tvarn ch a keramick ch pracì dïtì z krouûk DomeËku se p eneseme do Japonska,»Ìny, Indie, tropickè dûungle... P ijôte se podìvat na v stavu v naöì galerii ve dnech ñ , DomeËek, Valtick 23, v pracovnì dny 8ñ12, 14ñ18 hod. JÌzda zruënosti Ve spolupr ci s cyklistick m oddìlem PBV MTB Team Brno jsme p ipravili v r mci BrnÏnsk ch dn bez raz akci pro cyklisty ve vïku od 3 do 15 let. Ve st edu 27. kvïtna mezi a v prostoru pod tenisov mi kurty na Bo etickè ulici uvidìte uk zky terènnìch technik jìzdy na kole, bezpeënè jìzdy v terènu na r znèm povrchu a vöe si takè vyzkouöìte. KromÏ toho bude k dispozici technick poradna a v z vïru odpoledne probïhne z vod jìzdy na Ëas o drobnè ceny. SrdeËnÏ zveme dïti i rodiëe! Pro ËastnÌky povinn helma! Konkurz Brněnského Dětského Divadla Konkurz BrnÏnskÈho DÏtskÈho Divadla (BDD) se uskuteënì dne v Divadle Bolka PolÌvky, JakubskÈ n mïstì Ë. 5, Brno, od 9 do 17 hod. Konkurzu se mohou z Ëastnit dïti s r zn mi z jmy ve vïku od 8 do 16 let, resp. ml deû do 18 let. BDD od svèho zaloûenì (r. 2009) doposud uvedlo, p ev ûnï v prostor ch sklepnì scèny Divadla Husa na prov zku, tyto inscenace: Baron Trenck starobrnïnsk povïst, reûie: Pavel Gejguö. LesnÌ l ska scèn Milan Uhde, hudba Miloö ätïdroú, reûie: Simona Nyitrayov. Sachsi da st edovïkè fraöky, Hans Sachs, reûie: VÌtÏzslav VÏtrovec. DvojÌ skuteënost ûijeme ve virtu lnìm svïtï nebo ve skuteënosti? ScÈn a reûie: Martin Domk. Chud k Choma a vìëkov Vij podle povìdky N. V. Gogola. ScÈn a reûie: Simona Nyitrayov. Rozh dan abeceda o öikanï na Zä. ScÈn : Michaela Rotterov. DÏti, kterè konkurzem spïönï projdou, se mohou jiû z Ëastnit letnìho soust edïnì BDD 2015, kterè se kon v termìnu od do v RS H l v ml n. P ihl sit se k Ëasti na konkurzu a dalöì informace lze zìskat nejlèpe na ovè adrese: V p ÌpadÏ, ûe tento zp sob komunikace nenì moûn i telefonicky na ËÌsle: Informace o pr ci BDD najdete takè na V ter 17. b ezna jsme v klubu po delöì dobï p ivìtali oblìbenèho lektora a cestovatele. RNDr. Rusek se s n mi p iöel podïlit o dojmy ze svèho putov nì po Maroku a p inesl n m uk zat i nïkterè zajìmavosti. Na dokonëenì povìd nì o druhè polovinï cesty si ale budeme muset poëkat aû do roku 2016 ñ naöe ËasovÈ moûnosti se zatìm neprotnuly, ale m me se na co tïöit. J Blahop nì b eznov m jubilant m bylo plnè pohody a radosti jako obvykle a tak bych jenom r d dodal odvahu tïm spoluobëan m, kte Ì ËekajÌ na blahop nì a pozv nì od M» ñ bohuûel ho dostat nemohou, ale nic nebr nì tomu, abyste p iöli p Ìmo do klubu, t eba i bez p edbïûnèho ohl öenì ñ s radostì si v s do seznamu doplnìme a pak v m zazpìv me a pohostìme v s i v ö p Ìpadn doprovod ñ a nemusìte mìt ani ÑzaokrouhlenÈì v roëì. J Dr. äubert se po mïsìënì p est vce p iblìûil k z vïru svèho cyklu o historii a zajìmavostech moravsk ch hrad ñ konec abecedy se blìûì, ale nïco zajìmavèho si pro n s od z Ì urëitï p ipravì. J Do sklìpku n s jelo o nïco mènï neû na podzim a p r mìst bylo k dispozici, ale bavili jsme se i za p ispïnì dalöìho zpìvajìcìho n vötïvnìka sklìpku tak dob e, ûe jsem musel p ed 23. hodinou Ñzaveletì k odchodu, abychom neodjìûdïli za rannìho kuropïnì (viz fota na webu). spïön byla i uû 3. v stava v robk patchworku ñ vzhledem k nar stajìcìmu z jmu bude koncem listopadu dalöì, Ëtvrt, z ejmï uû dokonce dvoudennì, termìn se up esúuje. P elom b ezna a dubna byl ve znamenì muzicìrov nì ñ nejd Ìve Milan VaÚura hr l kr snè melodie pro duöi a rozjìm nì i vzpomìn nì a pak doc. Richter p ipomnïl hudebnì uskupenì ÑSestry Allanovyì (swing je kr sn ) ñ a n m p ipomene R. A. DvorskÈho. BlÌûÌcÌ se lèto a houba skou sezonu n m p iblìûil Petr Hrouda netradiënìm p iblìûenìm zajìmavostì o houb ch a tïsnï p ed uz vïrkou Informu pohovo il o osudech dalöìch manûelek Ëesk ch panovnìk PhDr. Ji Ì»ejka ñ tentokr t to byla Ëesk kr lovna Johana z Roûmit lu, manûelka Ji Ìho z PodÏbrad, matka 11 dïtì, diplomatka i vojev dkynï. V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch v klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cvi- ËenÌ pro seniory ve spoleëenskèm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï pokraëuje kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick - Ëast i p ÌpadnÈ konzultace zdarma J ñ TER ZPÃV K R. A. DVORSK doc. Mgr. V. Richter Informace o akcích Senior klubu ñ»tvrtek S TAMILSK MI TYGRY V Z DECH... (video + foto), K. JelÌnek (z ûitky cestovatele) ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov SENIOR KLUB V KVĚTNU Kapacita kvïtnovèho z jezdu do éô ru nad S - zavou byla naplnïna vz pïtì po zve ejnïnì jeho obsahu uû v prvnìm dubnovèm t dnu, coû Vlastu JelÌnkovou skoro vydïsilo, KromÏ Ìû se sice naplúovala o nïco pomaleji, ale v tuto chvìli uû je asi takè plno. Jak to bude s poslednì Ëervnovou akcì na JiûnÌm Port le ñ uvidìme ñ moûn se pojede nïkam jinam, ale urëitï se pojede, p ijôte se informovat. Pomalu se blìûì ukonëenì prvnìho roënìku angliëtiny pro seniory (dvï skupiny, 10 ËastnÌk ), ale p ihl sì-li se v z Ì novì z jemci, urëitï se otev e nov skupina ñ panì lektorka se tïöì, protoûe s n mi ml dne, a tak se zaënïte rozhodovat J. StejnÏ tak bude pokraëovat i kurz PC gramotnosti pro z jemce na Zä MutÏnick (od z Ì) i pondïlnì cviëenì senior ñ to dìky obïtavosti Ing. Siklenky z ejmï opït pobïûì i p es pr zdniny. Jinak budeme r di, kdyû si na n s vzpomenete i p i p ÌpadnÈm n lezu nepot ebn ch dioptrick ch br lì a nech te n m je t eba v lèk rnï P lava. JeötÏ radïji budeme, kdyû si k n m na nïkterou z naöich akcì najdete cestu ñ neost chejte se p ijìt, vöechno je nïkdy poprvè. J DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel.: ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu) PhDr. J.»ejka ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (od 13 hod.) Renata Spurn ñ TER V LET ñ éœ R nad S ZAVOU, ZELEN HORA (odjezd 08.00) V. JelÌnkov ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, NAROZEN M V KVÃTNU Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ TER MORAVSK HRADY (Brumov, Letovice, Nov SvÏtlov) Dr. L. äubert ñ»tvrtek N MÃSTÕ SVOBODY V PROMÃN CH»ASU Bc. M. Krejsa MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 15. kvïtna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily

Adventní trhy na nádvoří Rychnovského zámku se místním lionům vydařily lion_1_2007.qxd 16.3.2007 15:09 StrÆnka 1 n n n n n Předvánoční klubové dobročinné akce Plesová sezóna lionských klubů Zasedání kabinetu Příprava na konvent D122 v Nitře Výstavba nemocnice v Keni zahájena

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola,

Pavel vidïl vïci jinak neû Apollos. Snaûil se, prosil, nalèhal, ale neuspïl. SlouûÌ ke cti apoötola, ZPRAVODAJ SBORU CÕRKVE BRATRSK V PRAZE 5 3/04 VHODN PÿÕLEéITOST Pokud jde o bratra Apolla, velice jsem na nïj nalèhal, aby k v m öel spolu s jin mi bratry, ale v û dnèm p ÌpadÏ nechtïl jìt uû nynì; p jde

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

REUNION. J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády. REUNION 2006 1 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALEMSKÉHO ROÈNÍK XXX J. E. Jan Hrabě Dobrzensky z Dobrzenicz, Velkopřevor ČVP byl 4. března 2006 v Zurichu jednomyslně zvolen předsedou Řádové vlády.

Více

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou

pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou pozitivnì ûivot neboli jak ûìt s virem a vìrou Vydal St tnì zdravotnì stav, PracoviötÏ manaûera N rodnìho programu /AIDS, ve spolupr ci s»eskou spoleënostì AIDS pomoc a firmou GlaxoSmithKline V ûenì p

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG

Nový distriktní projekt Sběr upotřebených brýlí se rozbíhá v obou našich republikách. Europa Fóra n Vzpomínka na PDG lion_4_2006.qxd 8.1.2007 07:28 StrÆnka 1 n Informace z lionského Europa Fóra n Vzpomínka na PDG Braňa Béreše n 15. výročí distriktu n Dobročinný koncert ke Světovému dni zraku v Plzni 2006 - podzim/jeseú

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více