P nì b eznov m jubilant m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P nì b eznov m jubilant m"

Transkript

1 118 BŘEZEN 2015 P nì b eznov m jubilant m V ûenì vinohradötì jubilanti, senio i, kte Ì jste p iöli na svït v jarnìm mïsìci b eznu. Dovolte mi, abych v m pop l jmènem mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady a jmènem sv m vöe dobrè, vöe nejlepöì k vaöim narozenin m. S ctou a s pokorou v m mohu Ìci, ûe si velmi v ûìm vaöich ûivotnìch krok, ûe se skl nìm p ed ûivotnìmi osudy vöech v s, a ûe si velmi cenìm vaöich Ëin a vaöich ûivot, kterè jste ûili pro vaöe blìzkè i pro celou naöi spoleënost. ObÏtovali jste svou sìlu, energii, svè schopnosti a mnohdy tèû zdravì generacìm, kterè nastoupily po v s. P ipravovali jste a vytv eli jste z klady a podstatu dneöka i let nastupujìcìch. Pat Ì v m za to vöechno nemalè podïkov nì. P eji v m, drazì b eznovì jubilanti, neskonalè zdravì, dobrou a nezdolnou mysl, neutuchajìcì ûivotnì optimismus a pohodu, l sku a klid v m i vaöim rodin m. Vöe nejlepöì k jubileìm, kter ch se pr vï v mïsìci b eznu doûìv te. A velkè dìky za vöe spr vnè, co jste v ûivotï vykonali. PhDr. Ji Ì»ejka starosta mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady Vítání jara Setk nì na radnici m. Ë. Brno-Vinohrady 20. ledna letoönìho roku, Hejtman Michal Haöek jednal o pomoci naöì mïstskè Ë sti. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, nadch zejìcì prvnì b eznovè dny oznamujì, ûe jaro (i to kalend nì) jiû nenì tak vzd lenè, ûe jarnì dny ñ i kdyû pomalu ñ p ece jenom, p ich zejì. B eznov Ëas na Vinohradech je takè Ëasem velk ch p Ìprav, dnes jiû öiroko daleko vïhlasem op edenè vina sko-kulturnì akce, zn mè pod n zvem Vinohradsk v stava vìn. V stava kaûdoroënï p edstavì stovky vzork Ëerven ch, bìl ch i r ûov ch vìn, vypïstovan ch a vyroben ch p edevöìm vina i z jihu Moravy. V b eznu a takè troöku jiû v noru (kaûd rok) objìûdìme spolu s panem editelem vinohradskèho kulturnìho centra Ing. Liborem ätursou jihomoravskè obce, ÑklÌËovÈì pro vinohradskou vina skou v stavu. Na cest ch, na kter ch jsem takè idiëem (douf m, ûe bezpeën m a spolehliv m), domlouv me a zajiöùujeme vzorky vìn, jejich Ëetnost, sbïrn mìsta vzork v obci, smïnu lahvì, termìny koneënèho svozu vzork z obcì do Vinohrad na vina skou v stavu a zajiöùujeme dalöì a dalöì nezbytnosti. P edevöìm vöak ÑzÌsk v meì na tïchto Ñspanil ch jìzd chì mìstnì vina e a mìstnì obecnì reprezentanty pro Ëast na naöì v stavï vìn a pro zajiötïnì co nejëetnïjöìho mnoûstvì vzork vystavovan ch vìn na Vinohradech. V blìzkè dobï navötìvìme v znamnè jihomoravskè vina skè obce jako MutÏnice, Moutnice, Str ûnici, BluËinu, VelkÈ BÌlovice, VelkÈ Popovice, Mikulov, Novosedly, KobylÌ, Bo etice, éaroöice, Pruö nky, Bzenec a dalöì. Velmi v znamnou obcì, kter se kaûd m rokem prezentuje znaën m poëtem vzork vìn od mìstnìch vina, a kter n m v raznï pom h uskuteënit kulturnì program prov zejìcì vinohradskou v stavu vìn, jsou RatÌökovice. I v letoönìm roce nepochybnï krojovan ratìökovick cimb lov muzika, muûskè i ûenskè pïveckè a taneënì soubory, opït obohatì vina skou v stavu u n s na Vinohradech. Vinohradsk v stava vìn se kon vûdy v prvnì kvïtnovou sobotu. Letos tedy p ipadne jejì kon nì na druh kvïtnov den. VÏ Ìm, ûe se v onen den vöichni opït ve zdravì sejdeme p i dobrèm vìnï a povzn öejìcì moravskè muzice a zpïvu. (pokraëov nì na stranï 3) V ûenì p telè hudby, na den 28. b ezna 2015 jsme pro v s p ipravili akci nazvanou ÑVÌt nì jaraì. Program: aû vystoupenì sboru Blahoslava Hajnce aû cimb lov muzika p tel folkloru ZazpÌv me si pro radost, popijeme vìneëko (moûno zakoupit na mìstï), tïöìme se na v s. KVIC Brno-Vinohrady SrdeËnÏ v s zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy radnice).

2 Harmonogram blokového čištění na rok Komunikace Bzeneck vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Pruö neck vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace»ejkovick vëetnï parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok, K tinsk ñ Z kos Komunikace P lavskè n mïstì za objekty OC- 01, OC-02, parkoviötï a odstavnè plochy kolem vìce ËelovÈho objektu P lavskè n m. 12, 13, 14, 15 (OC-03), parkoviötï p ed domy P lavskè n mïstì 6ñ9, parkoviötï u vyhlìdky, parkoviötï p ed objektem Velkopavlovick 25, komunikace Valtick vëetnï parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok, P lavskè n m. ñ Z kos Komunikace Blatnick vëetnï odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace VlËnovsk vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Tvrdonick vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace MutÏnick, vë. parkoviöù p ed domy, komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok a odstavnèho parkoviötï MutÏnick, odstavnè parkoviötï nad supermarketem BILLA Komunikace u gar ûov ch blok p i komunikaci éaroöick, parkoviötï p ed domy P lavskè n m. 1, 2 a parkoviötï p ed Domem sluûeb, RÈvov, éaroöick ñ Z kos, VÏstonick ñ Z kos Komunikace Velkopavlovick, vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, komunikace Mikulovsk, vë. odstavn ch ploch, z liv a parkoviöù p ed domy, Mikulovsk 9 ñ plocha dvora a p Ìjezdov komunikace, komunikace Bo etick, vë. parkoviöù p ed domy a komunikacì u p ilehl ch gar ûov ch blok, Velkopavlovick ñ Z kos. Beseda v knihovně Co víme a nevíme o Brně Tak znì n zev besedy s lektorem Bc. Marcelem Jurczykem, kterou po d Knihovna Ji Ìho Mahena, Velkopavlovick 25, Vinohrady, dne v hod. Pokud se chcete dovïdït, proë se kolonie zbouran p i v stavbï sìdliötï Vinohrady naz vala Hamburk, kde byly psì uliëky, kde st val Wehrmann a dalöì zajìmavosti o BrnÏ, navötivte n s. Vöichni jsou srdeënï zv ni. Z 5. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady, konané 4. února 2015 Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady schvaluje: ñ rozpoëtovè opat enì Ë. 1; ñ harmonogram blokovèho ËiötÏnÌ na rok 2015; ñ p idïlenì bod ûadatel m o byt ve 27 p Ìpadech; ñ ponech nì ûadatele v po adì ûadatel o byt; ñ pron jem bytu; ñ rozöì enì n jmu bytu; ñ prodlouûenì n jemnì smlouvy; ñ p edloûen text n jemnì smlouvy na pron jem bytu; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor, mìstnosti Ë. 4 (7,67 m 2 ) v domï MutÏnick 19, za Ëelem uskladnïnì osobnìch vïcì; ñ zve ejnïnì p iloûenèho z mïru na pron jem nebytov ch prostor o velikosti 56,1 m 2 v domï Bzeneck 17; ñ pron jem nebytov ch prostor ve 2 p Ìpadech; ñ Ëleny a n hradnìky komise pro otevìr nì ob lek ve ejnè zak zky ÑModernizace v tah v domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 m. Ë. Brno-Vinohradyì; ñ smlouvu o dìlo na servis v tah v bytov ch domech Bzeneck 13, Bzeneck 15 a Bzeneck 17; ñ u n jemnìch smluv na pron jem nebytov ch prostor v domech svï en ch m. Ë. Brno-Vinohrady nepouûitì inflaënìho koeficientu k 1. dubnu roku 2015 ve v öi 0,4 %; ñ û dost o p ÌspÏvek z Fondu bytovè v stavby mïsta Brna k 1. termìnu roku 2015 na modernizaci v tah v bytov ch domech VlËnovsk 3, 5, Pruö neck 11, 13, 15, 17 m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ pod nì ûaloby na vym h nì nedoplatku na n - jemnèm a sluûb ch spojen ch s uûìv nìm bytu; ñ dodatek Ë. 1 k P ÌkaznÌ smlouvï v r mci realizace ve ejnè zak zky ÑSnÌûenÌ energetickè n roënosti Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady schvaluje ñ pl n v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno- Vinohrady na rok Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady bere na vïdomì ñ plnïnì pl nu v nos a n klad Spr vy dom m. Ë. Brno-Vinohrady za III. ËtvrtletÌ roku 2014; ñ zpr vu o hospoda enì p ÌspÏvkovÈ organizace KVIC za I. aû III. ËtvrtletÌ 2014; ñ zpr vu o Ëinnosti Rady m. Ë. Brno-Vinohrady od I. zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady volì ñ komisi pro volbu 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady a 7. Ëlena FinanËnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady; objektu mate skè ökoly Bo etick, Brno-Vinohradyì; ñ stavebnì pravy pronajat ch prostor v objektu Velkopavlovick 25; ñ pron jem tïlocviëny na ökolnì rok 2014/2015 ve 2 p Ìpadech; ñ zve ejnïnì z mïru zmïnit n jemnì smlouvu ve 2 p Ìpadech; ñ pron jem jìdelny; ñ pouûìv nì mìsta Velkopavlovick 25, Brno jako kontaktnì adresy pro sdruûenì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady bere na vïdomì: ñ z vïr zjiöùovacìho ÌzenÌ. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady odkl d : ñ projedn nì bodu Ñé dost o zv öenì bezpeënosti n jemnìk ve 12. NP n jemnìho domu Bzeneck 13ì; Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady jmenuje: ñ Ëleny KomisÌ Rady mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady na volebnì obdobì 2014ñ2018. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady p ipojuje se: ñ k centralizovanèmu zad nì ve ejnè zak zky na n kup elektrickè energie z rovnï mïsta Brna. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady doporuëuje: ñ III. zased nì Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno- Vinohrady doporuëit Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit odkup pozemk. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady souhlasì: ñ s vyd nìm zemnìho rozhodnutì o umìstïnì stavby ÑBrno, Rokytova ñ VlËnovsk, stavebnì pravy NNì. Rada mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady stanovì: ñ v öi mïsìënìch odmïn uvolnïn m Ëlen m Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady. Z II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Vinohrady konaného dne 26. ledna 2015 Ve dnech a uvìtala Zä Brno,»ejkovick 10 budoucì prvú Ëky a jejich rodiëe p i z pisu. PanÌ uëitelky ovï ovaly pohybovè, eëovè i sluchovè dovednosti dïtì. PotÏöila n s nejen velk Ëast budoucìch prvú Ëk, ale i jejich dobr n lada, nadöenì a ochota spolupracovat. DÏti byly velmi öikovnè a po splnïnì vöech kol si mohly za svou pr ci vybrat zaslouûenou odmïnu z d rk, kterè p ipravili jejich budoucì staröì spoluû ci. ñ 7. Ëlena KontrolnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady; ñ 7. Ëlena FinanËnÌho v boru Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady doporuëuje ñ Zastupitelstvu mïsta Brna schv lit odkup pozemk. Zastupitelstvo m. Ë. Brno-Vinohrady neschvaluje ñ pravu v Ël nku 5 ÑJedn nì na zased nì Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohradyì a to vypuötïnìm bodu 17; ñ pravu v Ël nku 9 ÑZ pisì, bod 6 na znïnì ÑZ pis ze zased nì ZM» je uloûen na M» Brno-Vinohrady k nahlèdnutì a umìstïn na internetovè str nky M»ì. Zápis na ZŠ Brno, Čejkovická 10 R di bychom tìmto podïkovali rodië m a jejich dïtem, kte Ì projevili ve velkèm poëtu z jem o naöi ökolu a vyj d ili tak d vïru v kvalitu vzdïl v nì na naöì ökole. Co n sleduje po z pisu? V r mci p edökolnì v chovy v m nabìzìme 10 lekcì edukaënï stimulaënìch skupin. V Ëervnu se uskuteënì sch zka rodië budoucìch prvú Ëk, na kterè budou rodiëe sezn meni se zah jenìm a organizacì novèho ökolnìho roku. Kolektiv pedagog Zä Brno,»ejkovick 10 2

3 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, (dokonëenì ze strany 1) V ûenì VinohraÔanÈ, v nejbliûöìch dnech si budeme moci vöichni p ipomenout jednu celon rodnï v znamnou ud lost, jedno v roëì, kterè se poslednì dobou tolik nep ipomìn, v podstatï se dokonce nïkdy i p ech zì. A p ece se jedn o ud lost opodstatnïnou, v znamnou. M ûeme tak zjistit p i nazìr nì do naöich modernìch n rodnìch dïjin. Dne 7. b ezna p ed sto öedes ti pïti lety se v srdci Slov cka, v HodonÌnÏ, narodil v chudè rodinï panskèho koëìho Tom ö Masaryk ñ budoucì prvnì prezident Republiky ËeskoslovenskÈ (tak znïl jejì ofici lnì n zev). Tom ö Garrigue Masaryk byl a je pro naöi dneönì spoleënost personou nejvyööìho v znamu. VÏdec (sociolog a filozof), vzdïlanec, politik, st tnìk... a v neposlednì adï tèû osnovatel naöì modernì (samostatnè) st tnosti, jenû nenach zì sv m postavenìm a v znamem v naöich novodob ch dïjin ch sobï rovnèho. Jiû od poë tku dvac t ch let minulèho stoletì slouûì Masaryk jako p Ìklad a vzor pro generace»ech a Moravan. Jeho osobnost nïkdy b v tèû nekriticky vychvalovan, coû se lidem Masarykova form tu m ûe ud t. Naopak zpravidla v dob ch tïûk ch a zmaten ch je Masarykovo jmèno spolu s jeho skutky, ne sice mnoh mi lidmi, zatracov no. ZejmÈna v dneönì dobï, kdy Ëasto je lìëen ûivot naöì n rodnì spoleënosti v habsburskèm rakousko-uherskèm soust tì se znaënou mìrou neopr vnïnè benevolence, tèmï jako n rodnì selanka, je Masarykova p Ìkladu zapot ebì. ZpochybÚov nì ËeskÈ (ËeskoslovenskÈ) st tnosti jako slepè uliëky n rodnìho v voje, hanïnì role a podstaty Ëeskoslovensk ch legiì, nostalgickè vzpomìn nì a mylnè vyzved v nì role habsburskèho podunajskèho soust tì, p edstavuje pokusy o p ekrucov nì naöich dïjin. A dïjiny a jejich v klad, jak vìme, urëujì budoucnost. Masaryk ñ ËlovÏk z masa a kostì, plnokrevn, chybujìcì, odv ûn a vzdïlan humanista a demokrat m v naöich dïjin ch pevnè mìsto. Je t eba si v roëì spojovan s jeho osobnostì p ipomìnat. Je totiû zdrojem n m tolik pot ebnè zdravè n rodnì hrdosti, sebevïdomì a d stojnosti. Datum 7. b ezna 1850 je dobrè si p ipomìnat. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p eji v m dny naplnïnè klidem a mìrem a plno pohody v oëek v nì p ich zejìcìho jara. Ji Ì»ejka, starosta Sdělení pro březnové jubilanty V ûenì vinohradötì jubilanti, v ned vnè dobï se zmïnily, a to docela z sadnï, podmìnky, za kter ch jsem v s doposud ve chvìli vaöich v znamn ch Ñkulat ch i polokulat chì narozenin oslovoval a blahop l v m. Praxe byla takov, ûe si n ö ad za pomoci brnïnskèho magistr tu vyû dal informace, kterè umoûúovaly poslat kaûd mïsìc mè pìsemnè gratulace vinohradsk m jubilant m i s dotazem, p ejì-li si i osobnì n vötïvu a gratulaci starosty. NynÌ jiû takto postupovat nelze. Proto, poëìnaje letoönìm rokem 2015, p eji naöim vinohradsk m jubilant m ve VinohradskÈm informu, jak je patrno z titulnì strany tohoto norovèho ËÌsla. Ti norovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1940 (vëetnï), kte Ì v noru slavì ÑkulatÈì Ëi ÑpolokulatÈì v roëì a p li by si osobnì n vötïvu spojenou s gratulacì starosty mïstskè Ë sti, si mohou do ter 10. b ezna 2015 n vötïvu starosty (vëetnï termìnu) dojednat u sekret ky starosty panì Petry VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle Jarní úklid bytu a těla V p ÌpadÏ z jmu se mohou norovì jubilanti p ihl sit rovnïû u panì VrabcovÈ na telefonnìm ËÌsle na tradiënì setk nì jubilant po danè v klubovnï vinohradskèho Senior klubu na BzeneckÈ ulici Ë. 19. Setk nì je spojenè s blahop nìm jubilant m starostou a p edstaviteli Senior klubu, s vystoupenìm dïtì ze Z kladnì ökoly MutÏnick, s hudbou a zpïvem, s mal m obëerstvenìm a s dobrou n ladou. B eznovì jubilanti, narozenì p ed rokem 1940 (vëetnï), kte Ì majì z jem se setk nì v Senior klubu z Ëastnit, se mohou p ihl sit u panì VrabcovÈ (tel ) do ter 10. b ezna. Do Senior klubu na ÑBlahop nì jubilant mì si slavìcì jubilant m ûe s sebou p ivèst jednoëlenn doprovod: partnera, partnerku Ëi jinèho blìzkèho ËlovÏka. VÏ Ìm, ûe nov zp sob podïkov nì a blahop - nì vinohradsk m jubilant m se Ëasem zabïhne, zaûije ke spokojenosti vöech, p edevöìm vöak ke spokojenosti nositel ûivotnìch v roëì ñ v s, jubilant. Ji Ì»ejka, starosta Jaro je p ede dve mi. Kaûd po dn hospodyúka pl nuje jarnì klid. Poloûili jste si ot zku, jestli nenì pot ebnè udïlat i jarnì klid v naöem tïle? D m takè neëistìme a neopravujeme jen zvenku.»istota p l zdravì ñ Ìk valy naöe babiëky.»ist povrch tïla je d leûit. Co tak oëistit i buúky v tïle?»ist duöe je taky d leûit. ZatÌm n s k tomu nikdo nevede. Tento mïsìc to chceme napravit. Vöimli jste si, kolik lidì chodì o francouzsk ch holìch? MnÏ p ipad, ûe straönï moc a co je nejhoröì, zdajì se mi relativnï mladì. Co je to dnes öedes t let? MnozÌ majì mènï a uû jsou o holìch. KyËle, kolena, prsty u nohou. To je dna, artrûza a dalöì nemoci, zp sobenè tìm, ûe se pravidelnï neuklìzelo uvnit tïla. Jsou to usazeniny nabytè vïkem. ZbyteËn bolest. Je naëase zaëìt s klidem. Kdyû v s zaujala jarnì oëista, moûn v s zaujme i pl n p edn öek: TermÌn TÈma P edn öejìcì CESTY k SPÃCHU ñ Jak se p ipravit na dosaûenì Ing. M. Siklenka velikèho cìle a jak na CESTà k nïmu vytrvat ZdravotnÌ problèmy zp sobenè zan öenìm tïla toxiny Duöan MiöÌk JarnÌ oëista tïla Lenka VeËerkov J GA pro dlouhovïkost Mgr. Eva Silva Lago Zdrav ËlovÏk vydïl v, nemocn m mimo dnè v daje Duöan MiöÌk PÿEDN äky JSOU BEZPLATN (dobrovoln p ÌspÏvek 10 KË na n jem mìstnosti). KonajÌ se kaûdè pondïlì v v KlubovnÏ M» Vinohrady, kter se nach zì v rohu parku s font nou pod radnicì, vedle vin rny, pizzerie a kade nictvì. Dotazy na tel.: , Zástupci ZŠ Mutěnická se zúčastnili kulatého stolu s MŠMT a JMK 2. nora 2015 se editelka ökoly PaedDr. Sokolov, PhDr. KuchyÚkov a Mgr. TrËkov z Ëastnily na JMK za p Ìtomnosti z stupc Ministerstva ökolstvì»r kulatèho stolu. Zä MutÏnick prezentovala projekt OPVK P ÌrodnÌ a technickè vïdy jinak, tento projekt je spolufinancov n Evropsk m soci lnìm fondem a st tnìm rozpoëtem»eskè republiky. D le se jedn nì z Ëastnily i dvï st ednì ökoly a Krajsk hospod sk komora. TÈmatem jedn nì byly v stupy a zkuöenosti z spïön ch projekt OperaËnÌho programu VzdÏl v nì pro konkurenceschopnost p Ìtomn ch organizacì. CÌlenÏ se projedn valy poznatky z projekt, kterè byly zamï eny na podporu technickèho vzdïl v nì. Z stupci Ministerstva ökolstvì»r deklarovali, ûe v p ÌötÌm operaënìm obdobì by chtïli podporovat aktivity podobnèho smïru v p edloûen ch projektech. PaedDr. Ilona Sokolov, editelka ökoly ZŠ Mutěnická žije sportem Na naöì ökole ch peme sport jako d leûitou souë st zdravèho ûivotnìho stylu, jako vhodnou n - plú volnèho Ëasu i jako dobr prost edek formov nì osobnosti. Podobn postoj se snaûìme p edat i naöim û k m, proto jim nabìzìme öirokou ök lu sportovnìho vyûitì. V letoönìm ökolnìm roce jsme se zapojili do celost tnì soutïûe Sazka olympijsk vìceboj, v r mci kterèho plnì vöichni û ci v hodin ch tïlesnè v chovy 8 disciplìn, kterè mapujì jejich pohybovè schopnosti. SvÈ v sledky si pak mohou û ci porovnat s vrstevnìky nap ÌË celou republikou a s nïkter mi olympioniky. Ve svèm volnèm Ëase û ci vyuûìvajì moûnost navötïvovat sportovnì krouûek, krouûek volejbalu a adu taneënìch krouûk. V krouûcìch i hodin ch TV se vïnujeme takè p ÌpravÏ na r znè turnaje a soutïûe. Sami û ci se pak podìlejì i na organizaci soutïûì na rovni ökoly: ve öplhu, florbalu, fotbalu, ringu, stolnìm tenisu a atletice. PravidelnÏ se z ËastÚujeme soutïûì na rovni Brna Ëi JihomoravskÈho kraje, nap Ìklad: atletickè olympi dy dïtì, NovomÏstskÈho poh ru ve florbalu, Preventan Cupu ve vybìjenè, fotbalovèho Mc Donald's Cupu a Coca Cola Cupu, AtletickÈho trojboje brnïnsk ch Zä, öplhu brnïnsk ch Zä a dalöìch. NabÌzÌme vöak sportovnì z ûitky i tïm, kte Ì nemajì soutïûnì ambice. KaûdoroËnÏ si vyr ûìme zabruslit na nïkterou z brnïnsk ch ledov ch ploch. Letos v noru jsme byli bruslit v Rondu, kde se n m vïnovali trenè i Komety Brno, provedli n s i z - zemìm haly a mohli jsme shlèdnout trènink ÑAì t mu s moûnostì zìsk nì autogramu extraligov ch hr Ë. Uk zalo se, ûe na naöì ökole vyr st KometÏ ada skalnìch fanouök. TakÈ kaûdoroënì Atletickou olympi du a BÏh Ak tkami po d me v duchu olympijskè myölenky: ÑNenÌ d leûitè vyhr t, ale z Ëastnit se.ì Mgr. Tereza KuËerov 3

4 KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum Brno-Vinohrady po d pïveck koncert Vítáme jaro se zpěvem v srdci v melodiìch hudebnìho divadla ËinkujÌ: Alena KuËerov Nedomov ñ mladodramatick sopr n Jan KuËera ñ basbaryton Prof. PhDr. Miloö Schnierer ñ klavìr a pr vodnì slovo Program: 11) Bed ich Smetana: rie Katuöky z opery»ertova stïna 12) Bed ich Smetana: Kr sn to cìl ñ rie kr le Vladislava z opery Dalibor 13) Bed ich Smetana: Jak je mi? rie Milady z tèûe opery 14) AntonÌn Dvo k: To mï se st t ñ rie PurkrabÌho z opery JakobÌn 15) AntonÌn Dvo k: My cizinou jsme bloudili ñ duet Bohuöe a Julie z tèûe opery 16) Giacomo Puccini: Jednoho dne z Ìme v d li ñ rie Butterfly ze stejnojmennè opery 17) Giacomo Puccini: Visi d arte ñ rie Tosky ze stejnojmennè opery 18) Gioachino Rossini: rie o pomluvï z opery LazebnÌk sevillsk 19) Giuseppe Verdi: Nebyla nikdy mou ñ rie kr - le Filipa z opery Don Carlos 10) Wolfgang Amadeus Mozart: Duet Zerliny a Giovanniho z opery Don Giovanni 11) Andrew Lloyd Webber: Memory (VzpomÌnka) z muzik lu KoËky 12) Jerome Kern: Kaln eka ñ z muzik lu LoÔ komediant 13) Leonard Bernstein: Somewhere (NÏkde) z muzik lu West Side Story 14) My Way z reperto ru Paula Anky 15) George Gershwin: Bess, nynì jsi mou ñ duet Porgyho a Bess z jazzovè opery SpoleËensk s l Brno-Vinohrady, P lavskè n m. 15 NedÏle 29. b ezna 2015 v 17 hod. (konec v ) Snad ani v dneönì uspïchanè dobï neexistuje ËlovÏk, kter by n stup jarnìho obdobì nespojoval s nadïjemi na radost, zdravì, l sku a s tìm vöìm p edevöìm vnit nì pohodu prostou vöech str znì, i kdyû jì je kolem n s vìce neû dost. Pr vï proto usilujeme vûdy dvakr t do roka uk zat naöim spoluobëan m nep ebernè moûnosti melodiì z hudebnìho divadla vöech û nr. Je pravidlem, ûe vûdy koncipujeme nov program. Nuûe: basbarytonista Jan KuËera jiû vystoupil u n s v roli Kecala v ProdanÈ nevïstï i v jin ch riìch a novinkou bude pro Vinohrady jeho choù Alena obda en mnohotv rn m lyrick m i dramatick m sopr nem. ManûelÈ KuËerovi p ipravili atraktivnì program z opernìch riì a duet z Ëesk ch a svïtov ch oper a taktèû z popul rnìch muzik l. VöimnÏme si z sadnï kontrastnìho v bïru jejich zpïv : vûdy v ûn ch lyrick ch a naproti tomu i dramatick ch nebo i komick ch. To ukazuje na pozitivnì vyznïnì jejich uplynulèho studia na brnïnskè JAMU. Oba protagonistè p sobì na ve ejn ch koncertech, Alena KuËerov takè na ZUä v KyjovÏ a Jan KuËera je profesorem sûlovèho zpïvu na Jan ËkovÏ konzervato i v OstravÏ. V ûenì, vïrnì n vötïvnìci naöich koncert, p ijôte se s n mi radovat z hudebnìho umïnì a zapomeúte v nedïlnìm podveëeru na nïkdy se vnucujìcì stereotyp vöednìch dn. Miloö Schnierer Vinohrady v reflexních vestičkách Motto: ÑKvalitnÌ design je neviditeln.ì Joshua Porter, americk designèr, publicista. Jiû delöì dobu p em ölìm o barevnosti fas d a pouûìv nì barev ve ve ejnèm prostoru. SÌdliötÏ Vinohrady, mìsto, kde bydlìm, bylo a st le je pro mè vahy snad logicky tìm prvotnìm impulzem. Historii vinohradskèho sìdliötï s vyjmenov nìm autor ñ projektant ñ si lze vyhledat na internetov ch str nk ch Encyklopedie dïjin mïsta Brna. PamÏtnÌci si snad vzpomenou, ûe ölo o v bec prvnì barevnï eöenè sìdliötï v BrnÏ a jedno z prvnìch v tehdejöìm»eskoslovensku. Faktem je, ûe naöe sìdliötï poslednì dobou h Ì takov mi barvami, aû zrak p ech zì. Nutno p ipomenout, ûe ÑinovativnÌì p Ìstup s viditeln mi znaky laick ch vulgarizujìcìch z sah, jeötï kolem roku 2005 uplatúov n nebyl. V tè dobï jsme jako ËlenovÈ samospr vy domu eöili zateplenì domu s v mïnou oken, tudìû vzhled fas dy. Nep ipadalo n m nikterak nepat iënè, ûe n m StavebnÌ ad stanovil povinnost zachovat barevnost a tvary vöech viditeln ch prvk, ale i materi l (nap. dr tosklo v z - bradlìch lodûiì), stejnï jako jednotnè dïlenì oken ve sloupcìch nad sebou. Pamatuji si dokonce i konzultaci s Ëlenem autorskèho projekënìho t mu, panem architektem VaÚkem, kterèho vyhledal a oslovil tehdejöì starosta Vinohrad. Jiû o dva t i roky pozdïji se respekt k p vodnì koncepci zaëal vytr cet, coû je patrnè dodnes. Jako obëana mne zajìm, kde se vzal ten dvojì metr? Jak je moûnè, ûe dnes kaûd d m m ûe vypadat jinak? Podobn ch ot zek zde mohu pokl dat adu, tu poslednì si vöak nemohu odpustit: proë se m m z okna a cestou ulicemi dìvat na k iklavou aû agresivnì, Ëasto nevkusnou a chaotickou barevnou skrum û? Z jakèho d vodu mìstnì reprezentace rezignovala na dodrûov nì jednotnèho konceptu a barevnosti naöì Ëtvrti? P vodnì barevn kompozice dom a ulic zapadala do celistvèho konceptu, kter sjednocoval, zdobil a neprovokoval, coû se o tom novèm Ìci ned. P vodnï byly pouûity probarvenè omìtkovè materi ly na b zi miner lnìch pigment, tedy v p ÌrodnÌ barevnosti bez k iklav ch a reflexnìch efekt. Ano, slyöìm n mitky na jejich nekvalitu, zvl ötï u pozdïji dostavovan ch dom. Ovöem onu nekvalitu stavebnì v roby, ûel p Ìtomnou i dnes, nelze zamïúovat s projektem... NynÏjöÌ divokè vzorov nì dom se podob ÑmÛdnÌmuì odïvnìmu designu. ObjevujÌ se p edimenzovanè n pisy s n zvy ulic a ËÌsly dom, roztodivnè barevnè tvary na fas d ch, agresivnì barvy evokujìcì nebezpeëì a v strahu, zcela Ñpueblovskyì nahodile umìstïnè balkonky a st Ìöky. Digit lnì rastrov nì fas d vinohradsk ch dom popìr celou zam ölenou kompozici: v ökovè domy byly vytvo eny jako svazky dr z krystal, plochè deskovè domy ve dvojìm v ökovèm provedenì svou horizont lnostì pak tyto vertik ly vyrovn vajì. P ekvapuje mne a hlavnï mrzì, ûe nikoho nenapadlo v jimeën koncept jednoho z prvnìch barevn ch sìdliöù u n s udrûovat a zachovat. Absence mïstskèho architekta (nepolitickèho odbornìka) je vlastnï v celèm mïstï jiû dlouho patrn : chaos je pov öen na systèm, obecn estetika pok ivov na, emeslnost kles, stejnï jako cta k autorstvì. Vznik velice nebezpeën precedens r - doby ÑdemokratickÈ vöelidovèì tvorby ve ejnèho mìsta laiky s posvïcenìm politik a ednìk. Trouf m si ale Ìci, ûe souëasn stav takov nemusel b t, pokud by k novè podobï naöì Ëtvrti p istoupili ednìci a politici zodpovïdnï, povolali nap Ìklad nïkterèho z b val ch Ëlen projekënìho t mu, spojili se s druh m vlastnìkem dom MÕR SBD a spoleënï zadali koncepënì studii sìdliötï Vinohrady, zahrnujìcì novè uûivatelskè poûadavky i technickè moûnosti. Z vlastnì zkuöenosti vìm, ûe takto vynaloûenè penìze se vûdy vyplatì, neboù zkvalitnì ûivot nem lo lidem. Je dok z no, ûe hmotovè uspo- d nì a barevnost prost edì ovlivúuje nejen psychiku, ale i biologickè funkce lidì v nïm pob vajìcìch. PouhÈ barvy u ËlovÏka ovlivúujì tepovou frekvenci, hloubku d ch nì, p in öì zklidnïnì Ëi aktivizujì, proto se pouûìvajì nap. u lèëenì duöevnìch chorob. V chaotickèm, neuspo danèm, arogantnï vytvo enèm, ale i öpinavèm prost edì se vìce projevujì spoleëenskè patologickè jevy ñ vandalstvì, n silì, horöì se mezilidskè vztahy, nar st frustrace. S kultivovanou tvorbou prost edì jiû d vno p ed n mi pracovaly starè nejen antickè kultury, v souëasnosti je typick pro vyzr lè demokracie. P eji n m vöem v zapoëatèm roce zdravì na tïle i duchu, proûitky ötïstì a radosti ze sebe sam ch. Jana äinky Ìkov, obyvatelka Vinohrad od roku 1986 K Vinohradům v reflexních vestičkách V ûenì Ëten i vinohradskèho mïsìënìku, dovolte mi kr tce promluvit k Ël nku Vinohrady v reflexnìch vestiëk ch. UbezpeËuji v s, ûe j i cel b val i souëasn ÑmÌstnÌ reprezentaceì jsme s panì pisatelkou p ÌspÏvku v naprostè a up ÌmnÈ shodï. TakÈ bychom nejradïji vidïli fas dy vinohradsk ch dom v p vodnìm ÑbarvoslovÌì. Pro zachov nì p vodnìho barevnèho eöenì fas d vinohradsk ch dom jsme usilovali rozhodnï jiû nïkdy od roku Nap Ìklad dne 12. listopadu se obecnì zastupitelstvo usneslo Ñzachovat st vajìcì barevnè eöenì obytn ch dom...ì. P izv ni byli i auto i architektonickèho eöenì Vinohrad a obec trvala na kontinuitï barevnèho eöenì dom v naöì mïstskè Ë sti. ObecnÌ reprezentace tedy rozhodnï nerezignovala Ñna dodrûov nì jednotnèho konceptu a barevnosti naöì Ëtvrtiì, kter ûto opak tvrdì pisatelka. Vöechny domy ve spr vï obce (obecnì domy) majì novè fas dy i po regeneraci (probìhala v letech 2006 aû 2010) pojedn ny v souladu s p vodnì barevnostì. P i oprav ch obecnìch dom jsme tedy z sady barevnosti (i jak je vnìm pisatelka) naprosto cìlenï poûadovali, prosadili a dodrûeli. StaËÌ jen pohlèdnout na fas dy obecnìch dom. JinÈ to je ovöem v p ÌpadÏ dom, kterè nejsou v majetku (p esnïji ve spr vï) vinohradskè obce. To jsou domy spravovanè samospr vami vlastnìk, druûstev vlastnìk, druûstvem. TÏchto objekt, kterè obec nevlastnì, je na Vinohradech p ev ûn Ë st. P ibliûnï od roku 2008 p ikro- Ëily samospr vy k postupn m oprav m dom vëetnï zateplenì a provedenì nov ch fas d. Samoz ejmï, ûe bylo snahou vedenì obce zajistit a prosadit jednotnou, v principu p vodnì, barevnost. Z kon to vöak neumoûúuje. StavebnÌ ad naöì obce m ûe ovlivnit pouze to, co je zaneseno v regulaënìm pl - nu Ëi zemnìm pl nu. é dn z tïchto podklad pro rozhodov nì stavebnìho adu vöak nep edepisuje barevnè eöenì staveb. P iblìûit situaci lze na p Ìkladu aû strakatè barevnosti fas d soukrom ch staveb (nap. rodinn ch dom ) v mnoha obcìch»ech a Moravy. U soukromèho objektu totiû nelze adem na izovat barevnost jeho fas d nikde v tèto zemi (pokud se nejedn o pam tkov objekt). Je-li to tak dob e nebo ne, to nechù posoudì laskav Ëten s m a panì pisatelka sama. VedenÌ obce bylo nuceno vzìt tuto z konnou skuteënost na vïdomì v z Ì roku Tehdy rada mïstskè Ë sti, aë nerada, vzala na vïdomì, Ñûe podle z kona Ë. 183/2006 Sb., o zemnìm pl nov nì a stavebnìm du v platnèm znïnì (stavebnì z kon) nem ûe stavebnì ad (rozumïjte tedy i obec ñ pozn. J.»ejka) vlastnìk m staveb (stavebnìk m) na izovat barevnè eöenì staveb.ì Je to jednoduöe duch doby. VedenÌ mïstskè Ë sti nem z konn instrument, kter by umoûúoval za Ìdit vïci tak, jak si mnozì p ejì a jak si to rovnïû p eje pisatelka. Ji Ì»ejka, starosta 4

5 Zima se svou öedì a mrazem postupnï odch zì a p ed v pomyslnè ûezlo optimistickèmu jaru plnèmu v nì, pestr ch barev a ptaëìho zpïvu. PojÔte se radostnï naladit na JarnÌm koncertï û k PhDr. ZbyÚka Mrkose dne 24. b ezna 2015 v 18. hodin v komornìm s le ZUä»ejkovick. V pestrèm hudebnìm programu zaznì soubory zobcov ch a p ÌËn ch flèten, kterè se budou Jak pravì zn m lidov pranostika: ÑB ezen za kamna vlezem, duben jeötï tam budem.ì VyplnÌ-li se tato p edpovïô nebo ne, to je ot zka. Doposud n m naöe veselè poëasì prov dì psì kusy. ChvÌli led a snìh, p i kter ch kolabuje mïstsk doprava a chvìli kr snï, svìtì slunìëko a ruëiëka teplomïru stoup do neoëek van ch v öin. To je pak kolikr t tïûkè rozhodov nì, jak program si vlastnï na vìkend nebo na pr zdniny zvolit. Ale aù uû bude v b eznu a dubnu jakkoliv, m me pro v s p ipraveno p r zajìmav ch aktivit. Pro dïti je tu VideodÌlna junior, kter se uskuteënì od do DÏti si v nì spoleënï vyrobì opravdov kr tk film. Budou pouûìvat metodu STOP MOTION, kter se d prov dït mnoha zp soby. TÈma, scèn i zp sob, jak film vyrobit bude z viset jen na dïtskè fantazii. STOP MOTION se d totiû vytv et pomocì modelìny, kresby, r zn ch hraëek i p ÌmÈ akce. st Ìdat se sûlov mi vystoupenìmi mlad ch klavìrist, houslist a kytarist. Tento koncert v m jistï p inese hezkè umïleckè z ûitky a bude pro v s p Ìjemn m vykro- ËenÌm do jarnì pohody. Dagmar MenöÌkov, uëitelka hudebnìho oboru ZUä PhDr. ZbyÚka Mrkose, DoölÌkova 48 Pro ml deû a dospïlè je p ipraven kurz PletenÌ koöìk dne , kdy si pomocì pedigu a öèny (proutky a p sky) ËastnÌci budou moci uplèst vlastnì koöìk ve tvaru gondoly (p lkulat koö s uchem), a to jak v p ÌrodnÌm, tak i barevnèm provedenì. PoslednÌ akcì, kter n s Ëek tïsnï p ed Velikonocemi je p ÌmÏstsk t bor Velikonoce v pohybu, kter se bude konat 2.ñ ñ jde o t bor se sportovnìm zamï enìm, kter je urëen pro dïti od 7 do 12 let. KromÏ pohybu budou do programu za azeny hry, soutïûe a v tvarnè tvo- enì a dïti budou mìt moûnost blìûe se sezn mit s tradicemi Velikonoc a sv tk jara. VÌce informacì k akcìm a moûnost p ihl öenì najdete na naöem webu IQ Roma servis V s srdeënï zve na výstavu fotografií tv rëìho brnïnskèho fotografa Tom öe äkody. Za kolektiv pracovnìk Louky Mgr. Eva Petr öov SV» Luû nky, pracoviötï Louka Fotografie zachycujì ûivot a profese lidì, kte Ì nechtïjì b t vnìm ni jako stìn spoleënosti, ale bïûnì lidè ûijìcì v JihomoravskÈm kraji. Vernis ûe probïhnou v N kupnìm centru Kr lovo Pole, Cimburkova, Kr lovo pole od hod. (v stava potrv do ) a n slednï v ObchodnÌm centru MAX, KubÌËkova, Bystrc od hod. (v stava potrv do ). St ednì ökole strojìrenskè a elektrotechnickè, Brno,Trnkova 113, se poda ilo vybudovat a dne 21. ledna 2015 zah jit provoz novè odbornè uëebny CNC (ÑComputer Numerical Controlì ñ poëìtaëem ÌzenÈ obr bïcì stroje). Tuto modernì uëebnu slavnostnï otev el n mïstek hejtmana JihomoravskÈho kraje, pan Ing. Stanislav Jur nek. Pan n mïstek v tèto souvislosti vyj d il p esvïdëenì, ûe podobnï modernï vybavenè uëebny jistï p il kajì z jemce o strojìrenskè obory a poda Ì se tak zv öit z jem o technickè vzdïl v nì v naöem regionu. St ednì ökola strojìrensk a elektrotechnick je vzdïl vacì za ÌzenÌ s dlouholetou tradicì ve v chovï ml deûe ve studijnìch a uëebnìch oborech v dennìm studiu, n stavbovèm dennìm i d lkovèm studiu a v poslednìch letech takè ve zkr - cenèm studiu. Obory zamï enè na programov nì CNC stroj jsou jedny z nejû danïjöìch na trhu pr ce. äkola si proto vyt Ëila jako cìl vybudovat pro svè û ky t i plnï funkënì odbornè uëebny vybavenè nejpouûìvanïjöìmi Vinohradské hudební jaro Březnodubnové akce na Louce Střední škola strojírenská a elektrotechnická v Brně má novou CNC učebnu ÌdÌcÌmi systèmy v znamn ch firem naöeho regionu. KonkrÈtnÏ se jedn o ÌdÌcÌ systèmy Fanuc, Sinumerik a Heidenhain. S touto postupnou modernizacì praktickè v uky na ökole zaëaly p ich zet takè spïchy û k v celost tnìch soutïûìch zamï en ch na programov nì a obsluhu CNC stroj, v nichû se û ci umisùovali na stupnìch vìtïz. äkola dokonce v loúskèm roce zìskala prestiûnì titul DoporuËeno zamïstnavateli 2014, kter udïlujì z stupci p ednìch zamïstnavatel z celè»eskè republiky a oceúujì tak ökoly s kvalitnì p Ìpravou û k do zamïstn nì. KDO JE PŘIPRAVEN, NEBÝVÁ ZASKOČEN P epadenì ñ slovo, ze kterèho aû mrazì. Pro napadenè osoby jde zpravidla o natolik traumatizujìcì zkuöenost, ûe na dlouhou dobu poznamen jejich psychiku. St edem z jmu pachatel tèto trestnè Ëinnosti se st vajì nejen ednìci v bank ch a prodavaëi v obchodech, ale nïkdy takè lidè na ulicìch. A jak potvrzujì i str ûnìci, Brno v tomto ohledu bohuûel nenì û dnou v jimkou. ObÏùmi majetkovè Ëi n silnè kriminality se Ëasto st vajì ûeny, senio i a hendikepovanì lidè, kte Ì pat Ì mezi nejohroûenïjöì skupiny obyvatelstva. P Ìkladem m ûe b t p Ìpad, kter ned vno zaznamenala MÏstsk policie Brno. Mlad ûena se v sobotu veëer po setmïnì vydala ven s patn ctitisìcovou hotovostì ve svè kabelce. äla plnï sama a cestu si napl novala p es opuötïn park. Je t eba zd raznit, ûe na vinï nikdy nenì obïù, byù oloupenì Ëi jinak zneuûitì lidè Ëasto i pod tlakem okolì podlèhajì sebeobviúov nì. Na druhou stranu, spolèhat se pouze na to, ûe ÑmnÏ se to p ece st t nem ûeì, nenì p Ìliö öùastnè. UrËitÏ je vhodnè mìt alespoú z kladnì povïdomì o tom, jak se zachovat. Zkuste se teô zamyslet a sami sebe se zeptat, co byste v takovè situaci dïlali vy. Jak byste reagovali?»eho byste si vöìmali? V souvislosti s obrannou strategiì odbornìci nejëastïji doporuëujì, aby napaden osoba toënìka zaskoëila nebo öokovala. TÌm m ûe odrazit jeho tok nebo p inejmenöìm zìskat Ëas na rozmyölenou co dïlat d l a kdy p ivolat pomoc. Nep ipravenost a ryzì improvizace napadenèho v raznï nahr v pachateli. ÿìk se, ûe kdo je p ipraven, nenì zaskoëen. A tady to platì do puntìku. ZmÌrnit negativnì n sledky p ÌpadnÈho toku lze t eba nïkter m z technick ch prost edk osobnì ochrany, jak mi jsou nap Ìklad obrann sprej, paralyzèr Ëi intenzivnì svïteln zdroj. ZaËne-li se napaden efektivnï br nit a d jasnï najevo, ûe nenì pasivnì obïtì, toënìka tìm p ekvapì. HodnÏ agresor totiû preferuje snadnè cìle, a tak radïji svè snaûenì vzd. Ze statistik vypl v, ûe lidè, kte Ì vystupujì sebevïdomï, jsou mnohem mènï p epad ni. PoËÌtejte vûdy radïji s tou nejhoröì variantou ñ s nevöìmavostì kolemjdoucìch. Bohuûel jsou v adï p Ìpad r di, ûe jich se to net k. A nïkdy moûn ani re lnï nevï Ì, ûe by napadenèmu dok zali ËinnÏ pomoci. Rada pro p ihlìûejìcì je jasn : snaûte se alespoú co nejd Ìv p ivolat hlìdku mïstskè nebo st tnì policie. Policii p i dalöìm öet enì pom ûe co nejp esnïjöì popis toënìka. VöimnÏte si proto hlavnï pohlavì, rasy, vïku, v öky, v hy, Ëesu, obleëenì a p ÌpadnÏ smïru, kter m utìkal. Velmi tìm usnadnìte p tr nì. Ze vöeho nejlepöì vöak je udïlat maximum pro to, abyste se do tèto z tïûovè situace nedostali. Proto dbejte p edevöìm tïchto klìëov ch doporuëenì: nechoôte po setmïnì sami p es neosvïtlen mìsta, tmavè pr chody nebo opuötïnè ulice, pokud nutnï nemusìte. BuÔte zdravï ned vï ivì v Ëi cizìm lidem a sledujte, co se kolem v s dïje. M te-li podez enì, ûe jste pron sledov ni, zkuste se dostat do blìzkosti jin ch (i nezn m ch) osob. Pokud to nenì moûnè, aspoú p edstìrejte, ûe telefonujete. V p ÌpadÏ jakèkoliv mimo dnè ud losti se obraùte na tìsúovou linku mïstskè (156) nebo st tnì policie (158). Pavel äoba 5

6 Brněnské Dětské Divadlo hled novè Ëleny, pro doplnïnì souboru, ve vïku od 8 do 18 let BrnÏnskÈ DÏtskÈ Divadlo (BDD) hled pro doplnïnì souboru novè Ëleny s r zn mi z jmy ve vïku od 8 do 15 let, resp. ml deû do 18 let. Doposud BDD uvedlo, p ev ûnï v prostor ch sklepnì scèny divadla Husa na prov zku, tyto inscenace: Baron Trenck ñ starobrnïnsk povïst, reûie: Pavel Gejguö. LesnÌ l ska ñ scèn Milan Uhde, hudba Miloö ätïdroú, reûie: Simona Nyitrayov. Sachsi da ñ st edovïkè fraöky, Hans Sachs, reûie: VÌtÏzslav VÏtrovec. DvojÌ skuteënost ñ ûijeme ve virtu lnìm svïtï nebo ve skuteënosti? ScÈn a reûie: Domk Martin. Chud k Choma a vìëkov Vij ñ podle povìdky N. V. Gogola Rozh dan Abeceda ñ o öikanï na z kladnì ökole BDD je dïtsk divadelnì soubor, kter se ve vöech oblastech svè v chovnï-umïleckè a v chovnï-dramatickè Ëinnosti zamï uje na aktivnì zapojenì dïtì r znèho vïku jiû od samèho poë tku p Ìpravy kaûdè jednotlivè divadelnì inscenace. BDD se snaûì volnï navazovat na d ÌvÏjöÌ Ëinnost DÏtskÈho studia Divadla na prov zku, kterè vedl, dnes jiû zesnul, reûisèr ZdenÏk PospÌöil. To znamen, ûe jde o kontinu lnì, vìceletou umïleckou p Ìpravu a zìskanè znalosti Ëi dovednosti budou dïtmi d le vyuûìv ny v dalöìm bïûnèm ûivotï. Z tèto Ëinnosti mohou v budoucnu takè vzejìt i dalöì v raznè umïleckè osobnosti, ËÌmû BDD sv m dìlem p ispìv ke znovuobnovenì tradice, ve kterè se o mïstï BrnÏ vûdy hovo ilo jako o ÑlÌhni hereck ch talent ì. CÌlem BDD je vznik divadelnìch inscenacì na co nejvyööì moûnè rovni s perspektivou dalöìho ËetnÈho reprìzov nì. DalöÌ informace lze zìskat nejlèpe na ovè adrese: V p ÌpadÏ, ûe tento zp sob komunikace nenì moûn i telefonicky na ËÌsle: Informace o pr ci BDD najdete takè na Projekt BDD se kon za finanënì podpory statut rnìho mïsta Brna. Činnost projektu Rodinné pasy v roce 2014 Jihomoravsk projekt RodinnÈ pasy je od loúskèho roku realizov n marketingovou spoleënostì VERTIGO.CZ, a.s., kter zvìtïzila ve v bïrovèm ÌzenÌ a zajiöùuje realizaci projektu v obdobì let 2014ñ2016. V prvnìm roce p sobenì proöel projekt RodinnÈ pasy nïkolika z sadnìmi zmïnami, jako jsou nap Ìklad grafick design, spuötïnì nov ch webov ch str nek a p edevöìm nastavenì novèho uûivatelskèho systèmu. ÑJsem r d, ûe rodinnè pasy zah jily Ëinnost v JihomoravskÈm kraji jiû v roce O jeho spïönosti svïdëì nejen zavedenì do dalöìch kraj, ale p edevöìm poëet registrovan ch uûivatel a poskytovatel slev. V loúskèm roce jsme projekt posunuli opït o kousek d l. Aplikovali jsme nov systèm, kter ve spojenì s novou bezkontaktnì Ëipovou kartou Rodinn pas JihomoravskÈho kraje umoûúuje zpïtnè ovï enì v öe Ëerpan ch slev v re lnèm Ëase a kontrolu proveden ch transakcì ve vazbï na vydanou kartu uûivatele. Douf me, ûe ostatnì kraje toho opït vyuûijì a budou Ëerpat z naöich zkuöenostì, tak jak tomu bylo doposud,ì ekl n mïstek hejtmana JihomoravskÈho kraje Roman Cel. RodinnÈ pasy vznikly v roce 2006 jako projekt podporujìcì rodinu s dïtmi do 18 let vïku, jehoû cìlem je snìûenì rodinnèho rozpoëtu slevami, kterè lze Ëerpat aù uû na rodinn ch v letech, p i bïûn ch n kupech Ëi n vötïv ch kulturnìch a sportovnìch akcì. PostupnÏ se do projektu zapojilo dalöìch sedm kraj : Olomouck, Kr lovèhradeck, Pardubick, ZlÌnsk, steck, kraj VysoËina a hlavnì mïsto Praha. Slevy mohou uûivatelè navìc Ëerpat takè na Slovensku nebo v DolnÌm Rakousku, kde se pohybujì stejnï jako v»eskè republice od 5 aû do 50 procent. DÌky novèmu systèmu majì uûivatelè p ehled o slev ch vyuûit ch u poskytovatel zapojen ch do projektu RodinnÈ pasy. JednoduchÈ uûivatelskè rozhranì umoûúuje snadnou orientaci v jednotliv ch funkcìch. Z kladnì funkcì systèmu je p ehledn v pis vyuûit ch slev, pomocì kterèho lze snadno zjistit, kdy byla sleva uplatnïna, u kterèho poskytovatele a v jakè v öi. Do novèho systèmu budou postupnï zapojov ni takè poskytovatelè slev v JihomoravskÈm kraji, kte Ì budou technicky umoûúovat propojenì se systèmem. Pro p Ìpad, ûe poskytovatel toto propojenì se systèmem dosud technicky nezajiöùuje, je p ipravena funkce ruënìho vkl d nì transakce, dìky kterè si m ûe uûivatel s m jednoduöe zadat daje o vyuûit ch slev ch do svèho uûivatelskèho Ëtu, a tìm zìskat ucelen p ehled o tom, kolik uöet il. RodinnÈ pasy v aktu lnìch ËÌslech: Celkov poëet zaregistrovan ch rodin v»r: PoËet zaregistrovan ch rodin v r mci JMK: PoËet zaregistrovan ch rodin v JMK za rok 2014: Celkov poëet zapojen ch poskytovatel v»r: PoËet zapojen ch poskytovatel v r mci JMK: 822 PoËet zapojen ch poskytovatel v JMK za rok 2014: 127 Z novï zapojen ch poskytovatel v roce 2014 jmenujme nap Ìklad N rodnì pam tkov stav, kter poskytuje rodin m slevu 1+1 vstupenka zdarma do t iceti t Ì pam tek v»eskè republice. V znamn m medi lnìm partnerem se stala takè spoleënost TICKET ART, kter poskytuje drûitel m rodinn ch pas zv hodnïnè vstupnè na vybranè kulturnì p edstavenì. V roce 2014 proöel projekt RodinnÈ pasy v raznou grafickou promïnou. Nov m designem se m ûe pochlubit jak Ëasopis Rodinka a uûivatelskè karty, tak v stupnì tiskovè materi ly a reklamnì p edmïty, ale p edevöìm webovè str nky sekce JihomoravskÈho kraje. Str nky jsou navrûenè s d razem na modernì, atraktivnì a uûivatelsky p ÌvÏtivÈ prost edì. Jsou takè p ipraveny pro vyuûitì v mobilnìch telefonech a tabletech, umì se p izp sobit vöem za ÌzenÌm bez ohledu na velikost jejich obrazovky. Odkaz: Doölo takè ke spuötïnì novè vstupnì st nky projektu ÑrozcestnÌkì, kter n vötïvnìky p Ìmo navede do poûadovanèho kraje projektu. Odkaz: VstupnÌ str nka projektu. Sekce projektu JihomoravskÈho kraje NovÏ vyd vanè uûivatelskè karty jsou bezkontaktnì, ËipovÈ a jsou v r mci rodië p enosnè. Grafick vizu l, kter karty odliöuje, je na prvnì pohled z ejm. élut karta, kter se jiû nevyd v, z st v st le platn aû do jejì exspirace. NovÈ bezkontaktnì karty jsou modrè barvy. Redesign grafiky probïhl takè u katalogu poskytovatel, katalogu 50 % slev a Ëasopisu Rodinka.»asopis Rodinka je od roku 2014 vyd v n v tiötïnè podobï dvakr t roënï, a to v lètï a v zimï. JarnÌ a podzimnì vyd nì je zve ejúov no v elektronickè formï. RodinnÈ pasy v roce 2014 uspo daly pro rodiny oblìbenè z bavnì akce, kter mi podporujì mezigeneraënì souûitì rodin a kulturnì z ûitky. Pro n vötïvnìky byl p ipraven bohat kulturnì program, v tvarn dìlna a dïtskè hry, popkorn i öpek Ëky zdar- Recenze již píšeme více jak rok BLoK slaví narozeniny! Je to jiû rok, co studenti St ednì ökoly KNIH, o. p. s. a Gymn zia Globe, s. r. o. pìöì recenze na nejnovïjöì kniûnì, divadelnì a filmovè novinky. Kaûd t den si tak na adrese m ûete p eëìst novè zajìmavè Ël nky p Ìmo od student. Celkem se seölo p es 200 recenzì a dalöì neust - le p ib vajì. Vûdy je tak nïco novèho ke ËtenÌ, a pokud nevìte, kterou knihu si aktu lnï p jëit z knihovny, koupit z knihkupectvì Ëi kam zajìt do divadla a kina, BLoK je to spr vnè mìsto pro v s. ZaË tkem nora se studenti takè z Ëastnili region lnìho kola recitaënì soutïûe s n zvem Memori l Rosti»tvrtlÌka. ObÏ ökoly se navìc podìlely na kon nì celè akce vëetnï jejìho moderov nì. R di v s takè p ivìt me na dni otev en ch dve Ì u n s, na BzeneckÈ 23, 30. dubna od do hodin. A KLUBY ČR M te problèmy s alkoholem nebo hazardnìm hranìm a chtïli byste je eöit? ChybÌ V m informace a podpora ke zvl dnutì VaöÌ z vislosti? Chcete se dozvïdït, jak to zvl dajì ostatnì? Na koho se obr tit Jsme obecnï prospïön spoleënost A Kluby»R, o.p.s. poskytujìcì pomoc a podporu osob m z visl m na alkoholu, lècìch a hazardnìm hr ËstvÌ, vëetnï pomoci jejich rodin m a blìzk m. Poskytujeme terapeutick lèëebn program, n slednou pè- Ëi, individu lnì a skupinovou terapii, prvnì kontakt a soci lnì poradenstvì. Naöe sluûby jsou poskytov ny zdarma a jsou zaloûeny na principu respektu v Ëi klientovi. KaûdoroËnÏ takè po d me Adiktologickou konferenci a soutïû pro dïti a ml deû. Novinky pro rok 2015 BÏhem tohoto roku otevìr me novè terapeutickè skupiny ambulantnì lèëby a n slednè pèëe. Skupiny jsou zamï enè na lèëbu a dolèëov nì z vislosti na alkoholu, p ÌpadnÏ dle z jmu i hr ËstvÌ/s zka stvì. Skupiny jsou polootev enè do deseti Ëlen. Z Ëastnit se m ûe kdokoliv, kdo se rozhodl nepìt alkohol a cìtì, ûe by pot eboval ve svèm rozhodnutì podpo it. Jedin podmìnka Ëasti na skupinï je st Ìzlivost. Vöichni ËastnÌci (vëetnï terapeut ) se zav ûì mlëenlivostì, aby se nic z toho, o Ëem se bude na skupinï mluvit, nedostalo mimo skupinu. Ëast na skupinï je bezplatn a je moûnè vystupovat anonymnï. Skupina trv 90 minut pod vedenìm terapeut : Mgr. Petra Kaöparov, tel: Mgr. Martin ävanda Ph.D, tel: Setk nì se kon v prostorech organizace A Kluby»R, o.p.s. na ulici Hybeöova 1. Novinky lze sledovat na webov ch str nk ch nebo n s najdete na facebooku. ma. Tentokr t se setk nì rodin uskuteënilo v Ëervnu na brnïnskèm letiöti a v srpnu v äiklovï ml nï. Propagace projektu a n bor nov ch rodin pak probìhal v pr bïhu celèho roku na akcìch V roëì Mezin rodnìho roku rodiny, DÏtsk den v Gymn ziu K enov, JihomoravskÈ doûìnky, Sv tek senior a na v noënìch trzìch na brnïnskèm v staviöti. Kontakt: Marta» stkov manaûer projektu RodinnÈ pasy tel.: ; 6

7 PODLAH ÿsk PR CE, plovoucì podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokl dka a renovace parket. Tel.: , SrdeËnÏ v s zveme na p edn öku K esùanstvì ñ pilì evropskè kultury v p tek od hodin ve SpoleËenskÈm s le, P lavskè n mïstì 15. Po p edn öce bude vyhrazen Ëas na besedu. Vstup zdarma. P edn öejìcì William Bynum. Info: Zä»ejkovick, Brno-Vinohrady hled uëitele informatiky na zkr cen vazek (4 h.). Poûadujeme ukonëenè Vä vzdïl nì, aprobace INF pro 2. st. Zä, 3 roky praxe, znalost programov nì, spr vy webu, znalost e-learningov ch systèm AES a bakal i. éivotopisy s p ehledem praxe a vzdïl nì + motivaënì dopis zasìlejte elektronicky na adresu: MUDr. Ondřej RÁČEK zubní lékař registruje pacienty všech pojišťoven, Velkopavlovická 25 (radnice ÚMČ Vinohrady) Telefon: st, čt, pá * po, út LCOS BRNO, MASAROVA 7 po pá sobota SOBOTNÍ SPECIÁLY PILATES (9 10:30) Cvičební pobyt Itálie Palmovka (joga, pilates, jogging, in line brusle) Skupinové lekce pro širokou veřejnost. Na Rodinné, Senior pasy a Klub VZP 10 % sleva na permanentku. clubvalerie.cz T: KoupÌm gar û, novostavba éaroöick. Tel Pronajmu gar û, éaroöick, novostavba. Tel Bazar, v kup ñ prodej, Geislerova 1. Tel R mov nì obraz, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel DlouhodobÏ pronajmu gar û, novostavba éaroöick. Tel KoupÌm gar û poblìû ulice Valtick. Tel Mlad rodina hled byt 4+1, 5+1, Brno-Vinohrady. Platba v hotovosti. T Elektrik : opravy, mont û, revize. T: OB gars. Vinohrady za stejn ev. vïtöì v p Ìz. nebo v tah, hled m. T DlouhodobÏ pronajmu gar û na ul. MutÏnick ñ tel.: DlouhodobÏ pronajmu gar û na ul. VÏstonick. Tel Hled m dlouhodob pron jem Ëi mal byt v BrnÏ. T.: KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ nov dvì ka sk ÌÚky a pracovnì desky na mìru ñ Vrba , MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, , platba hotově = SLEVA 250 Kč! STAÈÍ ZAVOLAT HOTOVOST AŽ DO DOMU NA 8 A 13 MÌSÍCÙ MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE AŽ KÈ

8 Informace o akcích Senior klubu Druhou polovinu ledna otev ela p edn öka pracovnìka»oi na tèma ÑNebezpeËÌ prodejnìch akcìì, v jejìmû pr bïhu Mgr. HavÌ upozornil na aktu lnì praktiky Ñömejd ì, na povinnosti prodejc a pr va kupujìcìch p i prodejnìch akcìch r znèho druhu. P i blahop nì lednov m jubilant m se vöichni p ÌtomnÌ dob e bavili (viz fotografie na naöem webu), Dr. äubert pak pokraëoval ve svèm cyklu p iblìûenìm historie t Ì hrad ze slezskèho pomezì a leden uzav el Mgr. Brabenec zajìmavou p edn ökou o podstatï pamïti, jejìch druzìch a zp sobech ukl - d nì i vybavov nì informacì v naöem mozku ñ p i odchodu vïtöina z n s p Ìtomn ch uû alespoú vïdïla, proë zapomìn me a co s tìm m ûeme dïlat. J nor mïl zah jit Ing. Grunt, ale protoûe se st le lèëì ze svèho razu, p iblìûili jsme si oblast BlÌzkÈho V chodu nejen prohlèdnutìm jeho p edem p ipraven ch fotografiì, ale i nïkolika filmov ch öot, vztahujìcìch se k tèto oblasti svïta. ZnaËnou pozornost i uzn nì vyvolal v pr bïhu svèho povìd nì o osobnìch z ûitcìch z horolezectvì a z dob v nì nejen evropsk ch horsk ch vrchol a uk zkami horolezeckè v stroje Ing. VlËek. V druhèm t dnu nora Eliöka Vackov p iblìûila nïkterè z mnoha zajìmavostì Prahy a PhDr.»ejka zajìmav ûivot druhè manûelky Zikmunda LucemburskÈho. DalöÌ Ë st mèho pravidelnèho dvojsloupku bude obsahovat slìbenè podrobnïjöì informace o klubem p ipravovan ch z jezdech pro seniory (tïöì se na V s jejich organiz torka Vlasta JelÌnkov a m ûete se k nì zaëìt chodit p ihlaöovat): ñ 26. b ezna opït navötìvìme vinn sklìpek ÑU Je- Úouraì v Pruö nk ch, odjezd v (viz program); ñ 28. dubna je cìlem z mek Lysice, prohlìdka asi poslednì v robny ruënìho modrotisku v Oleönici (moûnost n kupu) a po obïdï prohlìdka hradu Svojanov (odjezd v 8.15, cena 250 KË vstupnè, spoleën obïd). A o dalöìch dvou z jezdech v kvïtnu a Ëervnu podrobnïji opït v p ÌötÌm ËÌsle J. Z vïrem si dovolìm p ipomenout termìn dalöì p ipravovanè prodejnì v stavy v robk patchworku v sobotu 28. b ezna (13.00 aû 17.00). spïönï a za pr bïûnï se zvyöujìcìho poëtu ËastnÌk pokraëujì jiû ve druhèm pololetì ËtvrteËnÌ konverzaënì kurzy angliëtiny v malè klubovnï Bzeneck 21 od 8 hodin (viz ilustraënì foto z lekce dne ) a st l z jem je i o ÑnekoneËn ì p teënì kurz PC pro seniory v Zä MutÏnick. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov ch akcì najdete na webovè str nce www. vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zìsk te p Ìmo u n s v dobï naöich akcì v klubu na BzeneckÈ 19 (viz program). Ing. LudÏk HodboÔ tel V ûenì senio i vöech vïkov ch skupin, pohlavì a z jm, zveme v s k Ëasti na akcìch v klubovnï Bzeneck 19 (zaë tky v 15.00, otev ena od 14.30) ñ viz program nìûe. KaûdÈ pondïlì v dobï 14.00ñ15.30 probìh cviëenì pro seniory ve SpoleËenskÈm s le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötï) za ÌzenÌ Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma, p ez vky s sebou ñ jste zv ni, urëitï p ijôte ñ kromï protaûenì tïla se urëitï i dob e psychicky naladìte J. Kaûd p tek (mimo ökolnìch pr zdnin) v dobï aû pokraëuje kurz PC pro seniory (i zaë teënìky) v Zä MutÏnick ñ Ëast i p ÌpadnÈ konzultace zdarma ñ TER 70. V RO»Õ OSVOBOZENÕ MÃSTA BRNA Bc. Michal Krejsa ñ»tvrtek MEZIN RODNÕ DEN éen Ing. L. HodboÔ, hostè a t m spolupracovnìk ñ TER KR SY NAäÕ VLASTI (pokraëov nì, s promìt nìm), E. Vackov BŘEZEN V DOMEČKU SENIOR KLUB V BŘEZNU Hand knitting aneb PletenÌ rukama ZahoÔte pletacì jehlice a p ijôte si vyzkouöet oblìbenou techniku pletenì rukama. P ipravili jsme pro v s sobotnì dìlnu, ve kterè si uk ûeme, jak uplèst origin lnì ö lu za velmi kr tk Ëas ñ ti nejöikovnïjöì to dok ûou za p l hodiny! R di uvìt me dospïlè a dïti od 10 let, zkuöenosti s pletenìm nejsou pot eba. Sobota 7. b ezna 2015, 9.30ñ Cena 230 KË zahrnuje materi l na ö lu. P ihl öky s platbou p ijìm me v kancel i DomeËku, Valtick 23 do 4. b ezna. JarnÌ keramick dìlna SrdeËnÏ zveme vöechny, kte Ì r di tvo Ì, do jarnì keramickè dìlny. P ijôte si vyrobit veselè jarnì keramickè dekorace, misky, kvïtin Ëe, z vïsy atd... Hotov dìlka ozdobìme glazurou, sklìëky a l kem. Jaro k v m pak p ijde urëitï rychleji. Pro vöechny umïlce i neumïlce od 5 let a dospïlè. MladöÌ dïti v doprovodu rodië. V sobotu 14. b ezna v DomeËku, Valtick 23. Cena 180 KË zahrnuje veöker materi l, v pal i n slednè glazov nì. P ihl öky v kancel i DomeËku, nebo na t.: , Divadlo pro nejmenöì LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ si tentokr t pro nejmenöì dïti p ipravilo poh dku o starèm dobrèm Kaöp rkovi. P ijôte se podìvat na p ÌbÏh o tom, ÑJak Kaöp rek zachr nil princeznuì. Ve Ëtvrtek 19. b ezna 2015 v hodin v s le na P lavskèm n m. VstupnÈ 50 KË za osobu. LetnÌ t bory DomeËku P ihl öky se z lohou p ijìm me v kancel i DomeËku, Valtick 23. Na lèto 2015 pro dïti p ipravujeme pobytovè i p ÌmÏstskÈ t bory: P ÌmÏstsk v tvarn t bor 20. aû Cena 1500 KË (z loha 500 KË) zahrnuje veöker materi l, vstupnè, jìzdnè, teplè obïdy, pitn reûim, odbornè vedenì. DÏti od 7 let si pod vedenìm zkuöenè lektorky vyzkouöejì mnoho v tvarn ch technik: pr ci s keramickou hlìnou, textilem, p Ìrodninami, dr tov nì, smalty a dalöì. KromÏ toho je na programu n vötïva umïleckè dìlny, v stavy i v let do p Ìrody. P ÌmÏstsk t bor ÑCestovatelÈ po galaxiiì 27.ñ Cena 1300 KË (z loha 500 KË) zahrnuje teplè obïdy, pitn reûim, vstupnè, jìzdnè, materi l a odmïny pro dïti, pedagogickè vedenì. Pro dïti od 6 do 12 let je p ipraveno dobrodruûnè putov nì vesmìrem, objevov nì zn m ch i nezn m ch planet, v lety, koup nì, hry a soutïûe. P ÌmÏstsk t bor ÑHokus pokus aneb V k ûi vyn lezceì 17.ñ Cena 1300 KË (z loha 500 KË) zahrnuje teplè obïdy, pitn reûim, vstupnè, jìzdnè, materi l a odmïny pro dïti, pedagogickè vedenì. Pro dïti od 6 do 12 let. Hravou cestou si uk ûeme, jakè to je b t vyn - lezcem a bo iëem m t, budeme experimentovat, vöe vyzkouöìme na vlastnì k ûi. KromÏ toho si uûijeme hry, soutïûe, koup nì i n vötïvu v stavy. Asterix a Obelix a dobrodruûn v prava Pobytov t bor v RTS Jalovec 11. aû Cena 2600 KË (z loha 1000 KË) zahrnuje dopravu vlastnìm autobusem, stravu 5 dennï, pitn reûim, ubytov nì ve 2 aû 5 l ûkov ch pokojìch, materi l a odmïny pro dïti, pedagogickè a zdravotnì zabezpeëenì. Pro dïti od 6 do 12 let je p ipraveno putov nì za slavn mi Galy ze zn m ch komiks, hry, soutïûe, v lety, koup nì, t borovè dovednosti. Cesta do budoucnosti Stanov t bor v Mr kotìnï 8. aû Cena 3800 KË (z loha 1000 KË) zahrnuje dopravu vlastnìm autobusem, stravu 5 dennï, pitn reûim, ubytov nì ve stanech s podsadou, p Ìp. chatce, materi l a odmïny pro dïti, pedagogickè a zdravotnì zabezpeëenì. Pro dïti a ml deû od 6 do 16 let. PodÌv me se, jak bude vypadat ûivot lidì na zemi v roce Jak m zp sobem budou asi komunikovat? Bude existovat facebook, nebo se vr tìme zp tky do jeskynï? Po adatelstvì tohoto t bora p ebìr Iva JanË lkov a PS Lysice. P ihl öky a info na u: nebo t.: ñ»tvrtek MANéELKY»ESK CH PANOVNÕKŸ (pokraëov nì cyklu), PhDr. J.»ejka ñ TER ZAJÕMAVOSTI Z CEST ñ MAROKO RNDr. T. Rusek ñ»tvrtek BLAHOPÿ NÕ JUBILANTŸM, narozen m v b eznu, Ing. L. HodboÔ a t m spolupracovnìk ñ SOBOTA RU»NÕ PR CE ñ PATCHWORK (a dalöì pr ce ñ od 13 hodin), Renata Spurn ñ TER MORAVSK HRADY (Vel. Mezi ÌËÌ, Vikötejn, Znojmo), Dr. L. äubert ñ»tvrtek BAVÕME SE VE VINN M SKLÕPKU (Pruö nky-nechory), Ing. L. HodboÔ ñ SOBOTA V STAVA V ROBKŸ PATCHWORK (13ñ17 hodin), R. Spurn ñ TER POSEZENÕ U KLAVÕRU ñ PÕSNI»KY PRO DUäI (pokraëov nì), Milan VaÚura MÏsÌËnÌk Vinohradsk inform. Ev. ËÌslo: MK»R E Vyd v : KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady, p ÌspÏvkov organizace, MutÏnick 21, Brno, tel.: , I»O: OdpovÏdn redaktor: Pavel Z vadsk. V roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: , , Uz vïrka p ÌötÌho ËÌsla je 13. b ezna Redakce si vyhrazuje pr vo v bïru p ÌspÏvk a jejich redakënì pravy. Celkov n klad: 5850 kus.

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014. MLADÉ KAPELY aneb VINOHRADSKÝ WOODSTOCK 2014 jde do dalšího ročníku 110 ČERVEN 2014 Mezinárodní výstava ušlechtilých koček 28. až 29. 6. 2014 ZO 36 Brno zve vöechny milovnìky zvì at na Mezin rodnì v stavu koëek, kter se kon ve dnech 28. aû 29. 6. 2014 v Z kladnì ökole

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

2. září na ZŠ Mutěnická

2. září na ZŠ Mutěnická 102 ŘÍJEN 2013 2. září na ZŠ Mutěnická SkonËil kr sn sluneën Ëas letnìch pr zdnin naplnïn v lety, sportem, z bavou a spoustou z ûitk. Dva mïsìce utekly jako voda a je tu 2. z Ì a naöi û ci se vracejì do

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010

Škola se obléká do nového kabátu ZÁŘÍ 2010 68 ZÁŘÍ 2010 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, takè letoönì mìsty û rnè lèto n s ubezpeëilo o v jimeënè loze a v znamu zelenï v naöì p ev ûnï panelovè mïstskè Ë sti. VysazenÈ stromy a ke e ËelÌ horku, praönosti

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující

Projekt regenerace se rozbíhá. Domeček jubilující 46 ZÁŘÍ 2008 DÏtskÈho letnìho t boru pro dïti od 6 do 15 let, kter kaûdoroënï DomeËek po d, se letos z Ëastnilo 55 dïtì. Foto I. Heindlov V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p elom mïsìc srpna a z Ì pro valnou

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009

Lidové velikonoční zvyky a obyčeje. V skleničkách opět zazáří mok. V ûenì vinohradötì spoluobëanè, DUBEN 2009 VelikonoËnÌ v zdoba, kterou vytvo ili û ci Zä MutÏnick V ûenì vinohradötì spoluobëanè, SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 20. dubna v

Více

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd

LISTOPAD 2010. N. Niziolov, vychovatelka äd 70 LISTOPAD 2010 Oslavili jsme první podzimní den Ve Ëtvrtek 23. z Ì jsme vyuûili kr snèho odpoledne a oslavili jsme prvnì podzimnì den ve ökolnì druûinï v letem do Ochoze. Vybaveni bat ûky jsme s dïtmi

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010

ZŠ Mutěnická získala nový kabát PROSINEC 2010 71 PROSINEC 2010 Starosta Ji Ì»ejka blahop eje manûel m VÏ e a Karlu TomeËkov m, kte Ì letos 23. Ìjna oslavili öedes tè v roëì spoleënèho ûivota V ûenì vinohradötì spoluobëanè, jiû ÑkoneËnÏì p ich zì,

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více