4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE"

Transkript

1 4 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 41 ELEKTROSTATICKÉ POLE Náboj Každý náboj je celistvým násobkem elementárního náboje: kde a je celé číslo Coulombův zákon Mezi dvěma náboji působí elektrostatická síla dána vztahem: Zde je konstanta úměrnosti, kde je permitivita prostředí Pro vakuum je tato konstanta: Pro dielektrikum zavádíme relativní permitivitu, Intenzita elektrostatického pole bodového náboje je dána vztahem: Elektrická intenzita v poli bodového náboje je: Intenzita pole soustavy bodových nábojů: Gaussův zákon elektrostatiky Znění zákona: Tok vektoru intenzity E libovolnou uzavřenou plochou je úměrný náboji uzavřenému v této ploše Jeho tvar je tedy: Důsledek: uvnitř nabité kulové plochy je elektrické pole Práce sil elektrostatického pole je obecně: 130

2 kde je dráha pohybu náboje v poli Elektrická potenciální energie bodového náboje je: kde je jednotkový testovací náboj Změna elektrické potenciální energie je dána vztahem: Elektrický potenciál Je podíl elektrické potenciální energie a kladného bodového náboje, tedy: Potenciál soustavy bodových nábojů je Potenciál vně vodivé kulové plochy o poloměru se spojitě rozloženým nábojem: Elektrické napětí Je rovno rozdílu potenciálů mezi dvěma body jednotka napětí a elektrického potenciálu je V (volt): Elektrostatické pole v látkách a) látka obsahující volné elektrické náboje vodič Pro homogenní pole: kde, je elektrická indukce b) látka bez volných elektrických nábojů nevodič (dielektrikum, izolant) Výsledné pole uvnitř dielektrika: míra zeslabení pole: relativní permitivita prostředí (jehož permitivita je ), 131

3 Kapacita vodiče: bylo experimentálně prokázáno: kde konstanta úměrnosti senazývá kapacita vodiče Jednotkou kapacity je F (farad) a rozměr této jednotky je: Kapacita kondenzátoru: Kondenzátor tvoří soustava dvou vodičů, které jsou od sebe odděleny nevodivým prostředím (dielektrikem) Jeho kapacita je dána vztahem: deskový kondenzátor Pro deskový kondenzátor platí, že jeho kapacita je: kde je vzdálenost elektrod a jejich plocha Kondenzátory spojené paralelně a sériově a) Sériové zapojení (za sebou) Obecně pro zapojených kondenzátorů: Pro napětí na kondenzátorech platí: b) Paralelní zapojení (vedle sebe) Napětí na celé skupině kondenzátorů je stejné jako napětí na každém z nich Pro dvojici kondenzátorů platí: Obecně pro zapojených kondenzátorů: Energie elektrostatického pole, kde W-odevzdaná práce; W -přijatá práce Pro zvýšení potenciální energie platí: 132

4 Energie elektrického pole kondenzátoru: V homogenním elektrostatickém poli platí: energie homogenního pole je: PŘÍKLADY: 41-1 Dvě stejné kuličky, které jsou nabity stejným elektrickým nábojem, jsou zavěšeny na nitích stejné délky Nitě spolu svírají úhel 2α (viz Obr 41-1) Vypočítejte hustotu látky, která byla použita na výrobu kuliček, víte-li, že při ponoření kuliček do benzenu o hustotě a jeho relativní permitivitě se úhel nití nezměnil Výpis veličin: Na každou kuličku ve vzduchu působí síly: Tíhová ; Elektrického odpuzování (Coulombův zákon) Obr

5 Podmínka rovnováhy ve vzduchu (A) je: Pro ponoření do benzenu (B) přibude vztlaková síla => kde je hustota benzenu Síla elektrického odpuzování v benzenu se zmenší krát, odtud Porovnáním obou tangent obdržíme vztah kde a je hustota materiálu kuličky Dosazením získáme vztah Po číselném dosazení Hustota materiálu každé z kuliček je 41-2 Ve vrcholech rovnostranného trojúhelníka o stranách velikosti jsoucího ve vakuu máme umístěny bodové náboje o velikosti Jak veliký bodový náboj musíme umístit do středu tohoto trojúhelníka, aby náboje byly v rovnováze? (viz obr 41-2) Obr 41-2 Vybereme si např náboj v poloze 3, na který působí i náboje v polohách 1 a2 silami, přičemž 134

6 Podmínka rovnováhy: je síla, kterou působí náboj umístěný v poloze 4 na náboj v místě 3 Náboj musí tedy mít opačné znaménko než náboj Z Coulombova zákona a silových relací nábojů v trojúhelníku plyne Po dosazení vztahů do podmínky rovnováhy hodnotu pro velikost náboje : a porovnáním rovnicdostáváme Stejná úvaha platí pro náboje Q v polohách 1 a Ve vzdálenosti jsou umístěny náboje a Určete intenzitu a potenciál elektrického pole obecně (obr 41-3 A), poté pro vzdálenosti od obou nábojů (obr 41-3 B), (náboje jsou ve vakuu): a) mají-li oba náboje stejné velikosti i znaménka, b) mají-li oba náboje stejné velikosti, ale opačná znaménka Obr 41-3 Pro obecný výpočet položme počátek souřadné soustavy do středu vzdálenosti mezi náboje (obr 41-3 A) a hledáme potenciál v bodě C: [ Intenzitu elektrostatického pole získáme ze vztahu ] 135

7 Intenzita je funkcí x a y a tedy: [ ] { [ ] } { [ ] [ ] } V případě rovnostranného trojúhelníka (obr 41-3 B) má bod C souřadnice: ; ; ; a) ; ; ; Uvážíme-li, že ; kde je velikost intenzity v bodě pole buzeného nábojem b) ; Celková intenzita má v případě a) směr osy y v případě b) směr osy x 41-4 Určete intenzitu a potenciál elektrostatického pole s konstantní plošnou hustotou σ v nekonečné rovině umístěné ve vakuu 136

8 Obr 41-4 Obr 41-5 Použijeme Gaussovy věty Uzavřenou plochu volíme ve tvaru válce se základnami S po obou stranách roviny, které jsou rovnoběžné s rovinou s nábojem (obr 41-4) K celkovému toku intenzity přispívají jen obě základny Plášť nepřispívá, neboť všude na něm platí: Celkový tok můžeme psát Intenzita a potenciál jsou: ; 41-5 Vypočtěte kapacitu kulového kondenzátoru vytvořeného dvěma soustřednými vodivými kulovými plochami o poloměrech a mezi kulovými plochami je vakuum Napětí mezi kulovými plochami je Kapacita kulového kondenzátoru potom bude 41-6 Dvě stejně veliké kuličky nesou elektrické náboje a Určete: a) Velikost a směr sil působících mezi kuličkami ve vakuu, je-li jejich vzdálenost 6 cm b) Velikost a směr sil působících mezi kuličkami ve vakuu, když byly předtím uvedeny do vzájemného styku 137

9 a) [kuličky se přitahují silou b) [kuličky se odpuzují silou ] 41-7 Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti působí na sebe ve vzduchu silou V jaké vzdálenosti by musely být umístěny v oleji o, aby se velikost síly nezměnila? [ 41-8 Kde na spojnici nábojů a vzdálených je třeba umístit třetí náboj tak, aby na něj nepůsobila žádná síla? Ve kterém místě na spojnici daných nábojů bude intenzita pole nulová? 41-9 Elektrické náboje a jsou umístěny viz obr 41-5 Stanovte: a) intenzitu elektrostatického pole v bodech b) potenciály v bodech A, B, C, A, B, C c) potenciální energii bodového náboje, je-li postupně umístěn v bodech A, B, C a) ; ; ] b) ; ; ] c) ; ; ], Tři kondenzátory, z nichž jeden má kapacitu, dávají při paralelním zapojení kapacitu, při sériovém zapojení Jakou kapacitu mají zbylé dva kondenzátory? [ ] Tři kondenzátory mají kapacitu, a Při kterém spojení dávají a) maximální, b) minimální kapacitu? [paralelně ;sériově ] Napětí mezi bouřkovým mrakem a zemí dosáhlo v okamžiku vzniku blesku hodnoty Bouřkový mrak měl náboj Jaká energie se uvolnila zábleskem při blesku? V jaké formy se při tom elektrická energie přeměnila? [ ; světelnou, zvukovou, chemickou, mechanickou, aj] 138

10 42 ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický proud Zde je náboj, který za dobu projde průřezem vodiče Jednotkou elektrického proudu je ampér (A) Hustota proudu Proud (skalár) souvisí s vektorem hustoty proudu vztahem: kde je vektor kolmý k elementu plochy o obsahu a integruje se přes celý průřez vodiče Orientace je stejná jako orientace intenzity elektrického pole, která vyvolává proud Driftová rychlost Je-li ve vodiči elektrické pole o intenzitě, (kladné) nosiče náboje se pohybují driftovou rychlostí ve směru intenzity Rychlost souvisí s hustotou proudu vztahem: kde je objemová hustota náboje Odpor vodiče Odpor neboli rezistance vodiče (součástky) je definován vztahem: definice odporu kde je napětí přiložené na vodič a proud procházející vodičem Jednotkou je ohm : Rezistivita a konduktivita materiálu jsou definovány jako: definice kde je velikost intenzity elektrického pole Jednotkou rezistivity je Zobecněním předchozího vztahu je vektorová rovnice: Odpor vodiče o délce a průřezu určíme podle vztahu: Změna rezistivity s teplotou Rezistivita většiny materiálů se mění s teplotou Pro řadu materiálů, včetně kovů, lze závislost rezistivity na teplotě aproximovat lineárním vztahem: 139

11 kde je rezistivita při teplotě, je referenční teplota a je teplotní součinitel rezistivity (v určitém teplotním intervalu) Závislost odporu kovu na teplotě Závislost odporu polovodiče na teplotě: Ohmův zákon Pro vodič (součástku) platí Ohmův zákon tehdy, jestliže jeho odpor v rovnici pro odpor vodiče( ) nezávisí na přiloženém napětí definovaný Pro materiál platí Ohmův zákon tehdy, jestliže jeho rezistivita definovaná příslušnou rovnicí ( ) nezávisí na velikosti a směru elektrické intenzity Ohmův zákon v diferenciálním tvaru Rezistivita kovů Za předpokladu volně se pohybujících vodivostních elektronů (jako molekuly v plynu) lze odvodit vztah pro rezistivitu kovu: Zde je objemová koncentrace elektronů a je střední doba mezi srážkami elektronu s atomy kovu Protože je prakticky nezávislé na, platí pro kovy Ohmův zákon Soustava rezistorů zapojených sériově kde jsou hodnoty jednotlivých odporů a je celkový odpor Soustava rezistorů zapojených paralelně kde jsou hodnoty jednotlivých odporů a je celkový odpor Výkon elektrického proudu Výkon přenosu energie v součástce, na níž je napětí a kterou prochází proud, je roven: výkon el proudu 140

12 Disipace energie rezistorem Je-li součástkou rezistor, lze psát předešlou rovnici pro výkon ve tvaru: disipace energie rezistorem V rezistoru je elektrická potenciální energie disipována prostřednictvím srážek nosičů náboje s atomy Elektromotorické napětí Je-li práce, kterou zdroj vykoná při průchodu kladného náboje vnitřkem zdroje od záporného pólu ke kladnému, je jeho elektromotorické napětí (nebo také, tj práce vztažená na jednotkový náboj) rovno: definice EMN Jednotkou EMN je volt, tedy stejná jednotka jako napětí Ideální zdroj EMN má nulový vnitřní odpor Napětí na jeho svorkách je stále rovno elektromotorickému napětí Reálný zdroj EMN má nenulový vnitřní odpor Napětí na jeho svorkách je rovno elektromotorickému napětí pouze v případě, že zdrojem neprochází žádný proud Spojování zdrojů elektromotorického napětí: Kirchhoffovy zákony Uzlové pravidlo (ze zákona zachování elektrického náboje): Součet proudů vstupujících do uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících Smyčkové pravidlo (ze zákona zachování energie): Algebraický součet úbytků napětí při průchodu libovolnou uzavřenou smyčkou je nulový Jednoduché obvody Proud v jednoduchém obvodu tvořeném jedinou smyčkou, kde je zapojen rezistor o odporu a zdroj elektromotorického napětí s vnitřním odporem, je: V případě ideálního zdroje EMN přecházi tento vztah do tvaru 141

13 Obvody stejnosměrného elektrického proudu Základní pojmy: - uzel: místo vodivého spojení, ve kterém se setkávají alespoň tři vodiče (proud se rozděluje do jednotlivých větví) - větev: část obvodu mezi dvěma uzly - jednoduchý elektrický obvod - síť (soustava jednoduchých elektrických obvodů) Zásady a postup výpočtů při řešení stejnosměrných elektrických sítí použitím 1 a 2 Kirchhoffova zákona: - počet rovnic pro řešení elektrické sítě je dán počtem větví - rovnice vybíráme tak, aby byly nezávislé - zvolit předpokládané směry proudů v jednotlivých větvích (tento směr volíme libovolně, nesmíme ho však v průběhu řešení obvodu měnit) - zvolit směr postupu v jednotlivých vybraných smyčkách (tento směr volíme libovolně, nesmíme ho však v průběhu řešení obvodu měnit) - vyznačíme směr od záporného ke kladnému pólu ve zdrojích napětí (tj ve směru růstu potenciálu) EMN a úbytková napětí dosazujeme do rovnic včetně znamének: R I R I 0 0 RI 0 RI 0 Výkon a elektromotorické napětí Jestliže reálnou baterií o elektromotorickém napětí s vnitřním odporem protéká proud, pak výkon, který dodává baterie prostřednictvím nosičů náboje do zbytku celého zapojení, je: kde je napětí na svorkách baterie Ztrátový výkon (uvnitř baterie) je: Výkon zdroje EMN (tj rychlost, s jakou ubývá chemická energie baterie) je roven: 142

14 Hmotnost látky vyloučené při elektrolýze kde m je hmotnost vyloučené látky, je hmotnost iontu vylučované látky, jeho náboj, je protékající proud a je čas Pozn: Krokové napětí je elektrické napětí, které vznikne mezi dvěma došlapy v poli s proměnným elektrickým potenciálem (spadlý drát vysokého napětí) Nebezpečí spočívá v tom, že elektrický potenciál se vyrovnává průchodem elektrického proudu přes tělo člověka, který krok učinil Elektrický generátor (alternátor) přeměňuje kinetickou energii rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu Elektrický motor je elektrický stroj, který slouží k přeměně elektrické energie na mechanickou práci Běžné elektrické přístroje a zařízení: žárovka (15-100) W, napětí 230 V, výbojky, bílá elektronika -pračky, ledničky, žehličky, spotřební elektronika televize, audio, video, počítač, elektromotory Snaha o minimální spotřebu (Pozor na pohotovostní polohu!) a maximální užitečnost PŘÍKLADY: 42-1 Vodičem protéká stálý proud Jaký je celkový náboj částic a počet elementárních nábojů, které projdou průřezem vodiče za Výpis veličin: Elektrický proud je dán množstvím náboje, který projde vodičem za jednotku času: Celkový náboj : po dosazení: Počet elementárních nábojů kde je elementární náboj Po dosazení Vodičem projde celkový náboj elementárních nábojů 143

15 42-2 Když byl spotřebič připojený na napětí, protékal jim proud Při poruše elektrického vedení poklesl proud na Jaké bylo napětí v síti při poruše? Výpis veličin: Odpor spotřebiče je dán vztahem: ; => Po dosazení číselných hodnot Při poruše bylo v síti napětí 121 V 42-3 Jaké napětí je mezi dvěma body tlustého měděného drátu, které jsou od sebe vzdáleny, protéká-li drátem proud? Výpis veličin: Odpor vodiče vypočítáme ze vztahu, kde Po dosazení Napětí vypočítáme z Ohmova zákona Dosadíme číselné hodnoty: Napětí mezi body vodiče bylo 144

16 42-4 Akumulátorová baterie má elektromotorické napětí Zapnutím přístroje při odběru proudu pokleslo svorkové napětí na Jakébude svorkové napětí při odběru proudu? Výpis veličin: Po zapojení obvodu vznikne úbytek napětí vlivem změny vnitřního odporu akumulátorové baterie Důsledkem změny odporu se zmenší svorkové napětí Úbytek napětí na vnitřním odporu akumulátorové baterie lze vyjádři vztahem ; Když obvodem poteče proud, svorkové napětí bude, potom svorkové napětí vypočítáme podle vztahu Po dosazení: Při odběru proudu bude svorkové napětí 42-5 Vypočítejte proudy v jednotlivých větvích elektrického obvodu (Obr 42-1 A; B; C), kde odpory jsou ; a a elektromotorická napětí zdrojů jsou Vnitřní odpory zdrojů zanedbáme Obr

17 Výpis veličin: Pro zadané zapojení si můžeme schéma libovolně upravit; schéma zapojení na obr 42-1 jsou rovnocenná pro požadovaný výpočet (zadané schéma si můžeme libovolně překreslovat při zachování zapojení) Zvolíme!: a) směr ve smyčkách I a II; b)pravděpodobný směr toku proudu ; c) uzly A a B Vyznačíme směry elektromotorických napětí Pro uzel A sestavíme rovnici dle 1 Kirchhoffova zákona: (a) Pro smyčku I sestavíme rovnici dle 2 Kirchhoffova zákona: (b) Pro smyčku II sestavíme rovnici dle 2 Kirchhoffova zákona: (c) Poznámka: získali jsme 3 rovnice (a), (b)a (c) pro 3 neznámé Znaménko mínus ( ) u neznámé udává, že orientace toku elektrického proudu je opačná, než jsme zvolili Dosadíme numerické hodnoty: (b) (c) Z rovnice (b) vyjádříme a z rovnice (c) vyjádříme : Dosadíme do rovnice (a) a vypočítáme zvolený směr má opačný než námi 146

18 Proudy Z čehož plyne: : vypočítáme z rovnic (b) a (c), do nichž dosadíme za proud, (b) (c) Proudy v uzlu A mají tyto hodnoty: odpovídají původní volbě, proud má opačný směr, směry proudů 42-6 Vodičem o odporu prošel za minuty náboj Kolik elektronů prošlo vodičem, jaké bylo napětí na koncích vodiče a jaký proud procházel vodičem? 42-7 Vodičem délky a průřezu prochází proud Jak velký je měrný odpor vodiče, je-li napětí na jeho koncích? 42-8 Stanovte vnitřní odpor galvanického článku s napětím naprázdno, má-li při zatížení odporem svorkové napětí 42-9 Žárovka pro napětí a proud se má připojit k baterii o napětí Jaký odpor musíme přidat do obvodu, aby se žárovka nezničila? Dva rezistory mají při sériovém zapojení odpor a při paralelním odpor Jaké odpory mají zapojené rezistory? Akumulátor s napětím dodává v automobilu proud stop světlům s odporem, houkačce s odporem a reflektoru s odporem Jaký proud se bude celkově z akumulátoru odebírat, jsou-li uvedené spotřebiče zapojeny paralelně? 147

19 42-12 Stanovte hodnotu odporu v zapojení podle obr 42-2 tak, aby galvanometrem neprocházel proud Hodnoty napětí a odporu jsou, a Vnitřní odpory zdrojů můžeme zanedbat Obr Vypočítejte: a) proud jdoucí odporem v síti podle obr 42-3, b)při obrácené polaritě napětí Je dáno Vnitřní odpory zdrojů zanedbáváme [ ) ) ] Obr V obvodu podle obr 42-4 jsou zapojeny dva články o elektromotorických napětích a vnitřních odporech a odpory Určete celkový proud, proudy ve větvích a svorková napětí jednotlivých článků a baterie Obr

20 42-15 Stanovte velikost a směr proudu procházejícího odporem v zapojení podle obr 42-5 Hodnoty odporů jsou hodnoty elektromotorických napětí Vnitřní odpory zdrojů zanedbejte [ ] Obr Elektromotor byl zapojený, elektroměr ukázal spotřebu Určete výkon daného elektromotoru při účinnosti Při odchodu z domu jste zapomněli vypnout žárovku Zbytečně svítila Určete hmotnost vody, která by se využitím této energie dala vyčerpat čerpadlem s účinností do výšky Vlákno svítící žárovky o výkonu při napětí má teplotu Stanovte teplotní koeficient odporu tohoto vlákna, je-li jeho odpor za studena (při ) Kolik kilogramů mědi je zapotřebí k instalaci vedení tvořeného dvěma vodiči délky, je-li napětí zdroje, přenášený výkon a úbytek napětí na vedení nemá překročit, když víme, že měrný odpor mědi je a měrná hustota 149

21 43 MAGNETICKÉ POLE A JEHO VLASTNOSTI, MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU Magnetická indukce Magnetická indukce je definovaná pomocí síly působící na zkušební částici s nábojem, která se pohybuje rychlostí v magnetickém poli: působící síla na částici Jednotkou indukce v soustavě jednotek SI je tesla (T): Magnetická intenzita a indukce v izotropním prostředí Vztah mezi magnetickou indukcí a intenzitou magnetického pole v izotropním prostředí je následující: Hallův jev Umístíme-li do magnetického pole vodič průřezu a šířky, kterým protéká elektrický proud, usadí se část nosičů náboje na bočních stranách vodiče a tím se vytvoří napětí Polaritu určuje znaménko nosičů náboje Počet nosičů náboje v objemové jednotce vodiče (koncentrace nosičů náboje) lze vypočítat ze vztahu: (síla dostředivá) koncentrace nosičů náboje Nabitá částice pohybující se v magnetickém poli Nabitá částice o hmotnosti s nábojem, která se pohybuje rychlostí kolmou na indukci homogenního magnetického pole, koná rovnoměrný pohyb po kružnici Použijemeli Newtonova zákona na případ rovnoměrného pohybu po kružnici, dostaneme: Odtud můžeme určit poloměr kružnice : Frekvence, úhlová frekvence a perioda pohybu jsou spojeny vztahy: Ampérova síla Na přímý vodič délky s proudem, nacházející se v homogenním magnetickém poli, působí síla: ; 150

22 Síla, kterou působí magnetické pole o indukci na element proudem, je: vodiče protékaného Směr vektoru, resp, je souhlasný se směrem proudu Moment síly působící na cívku s proudem Na cívku protékanou proudem působí magnetické pole o indukci momentem síly : Zde je magnetický dipólový moment cívky Jeho směr je dán pravidlem pravé ruky a velikost je, kde je počet závitů cívky a je obsah plochy jednoho závitu Potenciální energie magnetického dipólu Magnetický dipól s momentem má v magnetickém poli potenciální energii, která závisí na orientaci vůči : kde je úhel sevřený vektory a Hopkinsonův zákon: Magnetický odpor: Biotův-Savartův zákon Magnetické pole vodiče, kterým protéká elektrický proud, můžeme určit dle Biotova- Savartova zákona Podle něj je magnetická indukce vytvořená elementem ve vzdálenosti od tohoto elementu dána vztahem: Biotův-Savartův zákon ; Zde je vektor, který směřuje od elementu do bodu, v němž určujeme magnetickou indukci Veličina je permeabilita vakua Vztah můžeme přepsat do tvaru pro magnetické pole: ;, kde jejednotkový vektor ve směru polohového vektoru Magnetické pole dlouhého přímého vodiče Velikost magnetické indukce pole přímého dlouhého vodiče ve vzdálenosti od něj je: dlouhý přímý vodič 151

23 Magnetické pole vodiče ve tvaru kruhového oblouku Velikost magnetické indukce ve středu kruhového oblouku vodiče se středovým úhlem a poloměrem, kterým protéká elektrický proud je: ve středu kruhového oblouku Síla působící mezi dvěma rovnoběžnými vodiči, kterými protéká proud Rovnoběžné vodiče ( a ), kterými protéká souhlasně orientovaný proud, se vzájemně přitahují Mají-li proudy opačnou orientaci, vodiče se odpuzují Velikost síly, která působí na jednotku délky každého z vodičů, je: kde je vzdálenost obou vodičů, jsou proudy tekoucí vodiči a Ampérův zákon Vztah mezi elektrickým proudem a magnetickou indukcí vyjadřuje vedle Biotova- Savartova zákona také Ampérův zákon, který má tvar: Ampérův zákon ; Křivkový integrál počítáme podél uzavřené orientované křivky, která se nazývá Ampérova křivka Proud je celkový elektrický proud, obepnutý křivkou (to je celkový proud, který prochází libovolnou plochou mající za hranici tuto uzavřenou křivku) Magnetické pole solenoidu a toroidu Uvnitř solenoidu, kterým protéká elektrický proud I, je v bodech vzdálených od konce solenoidu velikost magnetické indukce: kde ideální solenoid (uvnitř) je počet závitů připadající na jednotku délky solenoidu Uvnitř toroidu s toroid závity je velikost magnetické indukce: kde je vzdálenost mezi středem toroidu a bodem, v němž indukci určujeme Vně toroidu je magnetická indukce nulová Pole magnetického dipólu Cívka, kterou protéká elektrický proud, tvoří magnetický dipól V bodě cívky je magnetická indukce: ležícím na ose magnetický dipól kde je dipólový moment cívky a je souřadnice bodu na ose cívky (závitu) 152

24 PŘÍKLADY: 43-1 Volný elektron vletí do homogenního magnetického pole s indukcí rychlostí Směr rychlosti je kolmý na směr indukčních čar Určete poloměr kruhové dráhy elektronu, víte-li, že náboj elektronu je a hmotnost elektronu je Výpis veličin: Magnetické pole bude na elektron působit silou (Lorencovou), danou vztahem: Tato síla zakřivuje dráhu elektronu Poloměr zakřivení určíme porovnáním sil magnetické a dostředivé, které působí na elektron, tj: kde odtud Po dosazení číselných hodnot: Poloměr zakřivení dráhy volného elektronu v homogenním magnetickém poli je 43-2 Nabitá částice se pohybuje rychlostí po kružnici o poloměru v rovině kolmé na směr indukčních čar magnetického pole o indukci Pohybová energie částice je Vypočítejte elektrický náboj částice a hmotnost částice Výpis veličin: Na pohybující se částici v magnetickém poli působí síla 153

25 Tato síla zakřivuje dráhu elektronu Poloměr zakřivení určíme porovnáním sil magnetické a dostředivé, které působí na elektron kde odtud Hmotnost částice vyjádříme pomocí kinetické energie: Dosadíme číselné hodnoty: Po dosazení za do předešlé rovnice určíme náboj :, číselně Elektrický náboj částice má hodnotu a hmotnost částice je 43-3 Vypočítejte, jaký proud poteče vodičem délky, který je kolmý na indukční čáry magnetického pole s indukcí, přičemž magnetické pole působí na vodič s proudem silou Výpis veličin: Magnetické pole bude působit na vodič silou danou vztahem Úpravou pro tekoucí proud dostaneme Po dosazení Vodičem poteče proud 25 A 43-4 Svislým vodičem dlouhým protéká proud Vypočítejte sílu, jakou na vodič s proudem působí magnetické pole Země (Horizontální složka magnetické indukce magnetického pole Země je ) 154

26 Výpis veličin: Síla, kterou magnetické pole působí na vodič je dána vztahem Po dosazení Magnetické pole Země působí na vodič silou 43-5 Vypočítejte indukci a intenzitu magnetického pole v okolí dlouhého přímého vodiče s proudem v kolmé vzdálenosti Výpis veličin: Pro indukci magnetického pole v okolí magnetického pole ve vakuu platí vztah: Vztah mezi indukcí a intenzitou magnetického pole je následující: Po dosazení: Indukce sledovaného magnetického pole je Jeho intenzita je 43-6 Vypočítejte průměr závitu, kterým protéká proud, víte-li, že magnetická indukce v jeho středu je Výpis veličin: 155

27 Magnetická indukce ve středu závitu je dána vztahem Po úpravě a dosazení Průměr závitu bude 43-7 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem protékaného proudem Výpis veličin:,, Magnetická indukce je a intenzita magnetického pole je 43-8 V homogenním magnetickém poli s magnetickou indukcí v horizontálním směru je kolmo na indukční čáry uložený v horizontálním směru vodič, jehož má tíhu a jímž prochází proud Jakou hodnotu musí mít magnetická indukce, aby uvažovaný vodič nepadal, ale vznášel se? Výpis veličin: I 156

28 , Magnetická indukce musí mít velikost 43-9 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve středu kruhového vodiče s poloměrem protékaného proudem Dva dlouhé rovnoběžné vodiče jsou od sebe vzdálené Jedním prochází proud a druhým souhlasně orientovaný proud Ve kterém místě na kolmé spojnici obou vodičů bude magnetická indukce výsledného magnetického pole nulová? Dvěma velmi dlouhými rovnoběžnými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vzduchu ve vzájemné vzdálenosti procházejí elektrické proudy se stejnými hodnotami Vypočtěte velikost magnetické indukce v bodě, který leží uprostřed mezi vodiči, a) procházejí-li vodiči proudy stejným směrem, b) procházejí-li vodiči proudy navzájem opačnými směry 157

29 44 STŘÍDAVÉ PROUDY Obvod s rezistorem Sériový obvod skládající se ze střídavého zdroje elektromotorického napětí(emn) a rezistoru Dle 2 Kirchhoffova zákona je: Napětí na rezistoru se mění harmonicky dle vztahu: Fázový rozdíl pro zátěž skládající se pouze z odporu je Z toho vyplývá, že proud a napětí jsou ve fázi, jejich maxima a minima nastávají ve stejných okamžicích, vztah mezi amplitudami je: a jsou netlumené Obvod s rezistorem, fázorový a časový diagram: Odporovou zátěž nazýváme rezistance Obvod s kapacitou (kondenzátorem) Obvod skládající se z harmonického zdroje EMN a kondenzátoru o kapacitě kde Napětí na kondenzátoru je: je amplituda napětí na kondenzátoru Z definice kapacity: vyplývá, že: Definujme nyní tzv kapacitanci kondenzátoru: 158

30 Nahradíme li funkci funkcí sinus: dostaneme: kde je amplituda proudu, je fázový rozdíl mezi proudem a napětím Proud tedy předbíhá napětí o čtvrt periody Vztah mezi amplitudami napětí a proudu je: Obvod s kapacitou, fázorový a časový diagram: Energie dodaná zdrojem se v první čtvrt periodě spotřebuje na vytvoření elektrického pole kondenzátoru, v další čtvrt periodě elektrické pole mizí a energie se opět do zdroje nezmenšená vrací (ideální kapacita nezpůsobuje ztráty energie) Ve zbývajících dvou čtvrt periodách je proces stejný, jen s opačnou orientací znamének Průměrný výkon proudu v obvodu v jedné periodě je roven nule Obvod s indukčností (cívkou) Obvod skládající se z harmonického zdroje EMN a ideální cívky o indukčnosti L (odpor vinutí cívky ) kde Napětí na cívce je: je amplituda napětí na cívce Okamžité napětí na cívce, ve které se mění proud s rychlostí je: a z toho vyplývá, že: 159

31 Okamžitý proud je roven: Definujme nyní tzv induktanci cívky: Nahradíme-li funkci funkcí sinus fázově posunutou, dostaneme: kde je amplituda proudu, je fázový rozdíl mezi proudem a napětím Napětí tedy předbíhá proud o čtvrt periody Vztah mezi amplitudami napětí a proudu je: Obvod s indukčností, fázorový a časový diagram: Energie dodaná zdrojem se v první čtvrt periodě spotřebuje na vytvoření magnetického pole cívky, v další čtvrt periodě se opět do zdroje nezmenšená vrací (ideální cívka nezpůsobuje ztráty energie) Ve zbývajících dvou čtvrt periodách je proces stejný, jen s opačnou orientací znamének Průměrný výkon v obvodu v jedné periodě je roven nule (nedochází ke ztrátám energie) 160

32 Přehled výsledků řešení jednoduchých obvodů střídavého proudu PRVEKOBVODU rezistor kondenzátor cívka SYMBOL R C L IMPEDANCE R FÁZE PROUDU ve fázi s předbíhá o 90 zpožděna za o 90 FÁZOVÝ ROZDÍL VZTAH MEZI AMPLITUDAMI Sériový obvod RC Náboj při nabíjení kondenzátoru: ( ) kde je ustálený náboj a je časová konstanta sériového RC obvodu Proud při nabíjení kondenzátoru: Náboj při vybíjení kondenzátoru (přes rezistor): a proud při jeho vybíjení: ) Sériový obvod RL Růst proudu při připojení EMN do obvodu: kde je ustálená hodnota proudu a je časová konstanta sériového RL obvodu Pokles proudu při odpojení emn od cívky (díky odporu z ustálené hodnoty ): Sériový obvod RLC Obsahuje zdroj EMN a sériově zapojený odpor, cívku a kondenzátor Všemi prvky prochází tentýž proud: a okamžité napětí se rozdělí mezi tyto prvky tak, aby celkové napětí v obvodu bylo: Na rezistoru jsou napětí a proud ve fázi (fázor napětí na rezistoru má stejný směr jako fázor proudu v obvodu), na kondenzátoru proud předbíhá napětí o 90 (fázor napětí na kondenzátoru je zpožděn za fázorem proudu o 90 ) a na cívce je proud zpožděn za napětím o 90 (fázor napětí na cívce předbíhá o 90 před fázorem proudu) 161

33 Fázor výsledného napětí je roven vektorovému součtu fázorů napětí na jednotlivých prvcích R, L a C Fázory na cívce a kondenzátoru mají opačnou orientaci a lze je nahradit jediným fázorem Dle Pythagorovy věty: kde výraz ve jmenovateli na pravé straně poslední rovnice je celkový odpor série RLC (impedance) a označujeme jej Pro amplitudu proudu z předchozích vztahů platí: Pozn: Veškeré vztahy odpovídají ustálenému harmonickému proudu Fázový rozdíl mezi napětím a proudem je: Je-li má obvod induktivní charakter, je-li má obvod kapacitní charakter a je-li obvod je v rezonanci (napěťová rezonance pro sériový RLC obvod) Sériový RLC obvod, fázorový diagram: Rezonance: Amplituda proudu v obvodu je maximální, jestliže: kde je takzvaná rezonanční úhlová frekvence Impedance je rovna reaktanci 162

34 Pozn: Rezonanční frekvence odpovídá vlastní úhlové frekvenci (netlumených) kmitů v obvodu LC Platí Thompsonův vztah: Paralelní obvod RLC Obsahuje zdroj EMN a paralelně zapojený odpor, cívku a kondenzátor Všemi prvky prochází totéž napětí: a okamžitý proud vstupující do obvodu se rozdělí mezi tyto prvky tak, aby celkový proud v obvodu byl: Na rezistoru jsou napětí a proud ve fázi (fázor napětí na rezistoru má stejný směr jako fázor proudu v obvodu), na kondenzátoru proud předbíhá napětí o 90 (fázor napětí na kondenzátoru je zpožděn za fázorem proudu o 90 ) a na cívce je proud zpožděn za napětím o 90 (fázor napětí na cívce předbíhá o 90 před fázorem proudu) Fázor výsledného napětí je roven vektorovému součtu fázorů napětí na jednotlivých prvcích R, L a C Fázory na cívce a kondenzátoru mají opačnou orientaci a lze je nahradit jediným fázorem Výsledná okamžitá hodnota proudu v paralelním RLC obvodu je: Amplituda proudu je: kde výraz s odmocninou je tzv admitance Fázový rozdíl mezi napětím a proudem je: Rezonance: Admitance nabývá extrémních hodnot pro: kde je takzvaná rezonanční úhlová frekvence Platí Thompsonův vztah pro rezonanci: 163

35 Admitance je rovna vodivosti RLC obvodu, tj: což je tzv proudová rezonance Paralelní RLC obvod, fázorový diagram: Výkon v obvodech se střídavým proudem Okamžitý výkon je dán vztahem: z kterého po dosazení dostaneme vztah: a tedy výkon mění periodicky svoji velikost i znaménko Pokud jsou proud a napětí téhož znaménka, výkon je kladný a do obvodu se přivádí proud, v opačném případě je to naopak Efektivní hodnota proudu kde je amplituda proudu v obvodu Efektivní hodnota napětí kde je amplituda napětí v obvodu 164

36 Efektivní hodnoty jak napětí, tak proudu nám umožňují vyjádřit střední hodnotu ztrát ve střídavém obvodu v ustáleném stavu a to ve stejném tvaru, jako pro stejnosměrné veličiny Efektivní hodnota střídavého proudu (napětí) v určitém časovém intervalu je definována jako velikost stálého stejnosměrného proudu, který vyvine v téže době stejné teplo Úprava vztahů pro okamžitý výkon kde první člen na pravé straně je složka činná, wattová (nezávislá na čase) a druhý člen je pro složku jalovou, bezwattovou (závislou na čase) Vyjádříme-li předchozí vztah pomocí efektivních hodnot, nabývá tvaru: Průměrný (skutečný) výkon střídavého proudu Průměrný výkon střídavého proudu je roven součinu efektivních hodnot proudu a napětí a kosinu fázového posunu mezi proudem a napětím Člen se nazývá účiník, součin je tzv zdánlivý výkon Pro střídavé RLC obvody energii dodává generátor střídavého napětí, kdy část energie je uložena v elektrickém poli kondenzátoru, část v magnetickém poli cívky a část spotřebovává rezistor V ustáleném stavu je časová střední hodnota energie v jedné periodě v cívce a kondenzátoru konstantní Elektromagnetická energie se přenáší jen od zdroje k rezistoru Napětí na rezistoru Napětí na ideální cívce kde Napětí na ideálním kondenzátoru kde Ohmův zákon pro obvody střídavého proudu kde je tzv impedance Soustava prvků zapojených sériově kde je impedance jednotlivých prvků 165

37 Soustava prvků zapojených paralelně kde je impedance jednotlivých prvků PŘÍKLADY: 44-1 Při otáčení závitu v homogenním magnetickém polije amplituda střídavého napětí a perioda Určete hodnotu napětí v časech 0 ; ; ; Výpis veličin Okamžitá hodnota střídavého napětí v čase t je dána vztahem: kde Po dosazení pro uvedené časy dostáváme: Okamžité hodnoty napětí jsou 44-2 Ve spotřebitelské síti je efektivní napětí Určete amplitudu střídavého napětí Výpis veličin: 166

38 Mezi amplitudou napětí a jeho efektivní hodnotou platí vztah: Úpravou a po dosazení dostáváme V V Amplituda střídavého napětí v síti je 325 V 44-3 Ampérmetr je zapojený v obvodu se střídavým proudem a ukazuje hodnotu Jaká je hodnota střídavého proudu? Výpis veličin: Mezi amplitudou napětí a jeho efektivní hodnotou platí vztah: Úpravou a po dosazení dostáváme, Amplituda střídavého proudu je 28,3 A 44-4 Induktance cívky v obvodě se střídavým proudem o frekvenci má hodnotu Při jaké frekvenci bude její indukce? Výpis veličin: Indukčnost cívky určíme ze vztahu po induktanci Jestliže indukčnost cívky se nemění, porovnáním dostáváme po úpravě Po dosazení číselných hodnot 167

39 Induktance cívky bude při frekvenci 44-5 Vypočítejte kapacitu kondenzátoru, když víme, že v obvodu střídavého proudu o frekvenci byla jeho kapacitance stejně veliká jako induktance cívky s indukčností Výpis veličin: Pro kapacitanci a induktanci platí vztahy a Porovnáním dostáváme a upravíme Po dosazení číselných hodnot, Kapacita kondenzátoru je 44-6 Žárovku se jmenovitými hodnotami napětí a proudu a chceme připojit ke zdroji střídavého napětí o frekvenci pomocí tlumivky (cívky) zapojené se žárovkou do série Určete indukčnost tlumivky (odpor zanedbejte) Výpis veličin: Pro napětí v obvodu platí Induktance tlumivky ž kde je napětí na tlumivce 168

40 Odtud Po číselném dosazení, Indukčnost tlumivky je 44-7 Elektrický motor při napětí a proudu odebral z elektrické sítě za dobu hodiny energii Určete činný příkon ; účiník ; jalový výkon spotřebiče 44-8 Jaké musí být hodnoty elektrického odporu, kapacity a vlastní indukčnosti L v sériovém RLC obvodě, aby se obvod choval jako: a) elektrický odpor b) ideální kondenzátor o kapacitě c) bezodporová cívka s vlastní indukčností? ) ) ) 169

41 45 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, ENERGIE MAGNETICKÉHO POLE Magnetický indukční tok Magnetický indukční tok plochou v magnetickém poli je definován vztahem: magnetický indukční tok v němž se integruje přes uvažovanou plochu Jednotka magnetického indukčního toku v jednotkách SI je weber, Je-li pole B kolmé k uvažované ploše a je-li homogenní, zjednoduší se předešlý vztah na tvar: je homogenní Faradayův zákon elektromagnetické indukce Mění-li se v čase magnetický indukční tok plochou ohraničenou uzavřenou vodivou smyčkou, vytvoří se ve smyčce elektromotorické napětí (EMN) a proud Tento děj se nazývá elektromagnetická indukce Indukované elektromotorické napětí má hodnotu: Faradayův indukční zákon Nahradíme-li smyčku hustě navinutou cívkou o závitech, pak indukované EMN je: indukované EMN v cívce Kvantitativní vyjádření Faradayova zákona Uvažujme dva rovnoběžné vodiče připojené k voltmetru v homogenním magnetickém poli kolmo k indukčním čarám, jejichž vzájemná vzdálenost je Po těchto vodičích se příčně rychlostí pohybuje další vodič a na volné nosiče náboje ve vodiči působí magnetická síla, která způsobuje pohyb elektronů ve vodiči Elektrony se ve vodiči tedy pohybují, jako kdyby byly v elektrickém poli o intenzitě Indukuje se tedy elektrické pole Konfigurace popisovaného děje je na následujícím obrázku Obr 4-50 Konfigurace pro kvalitativní vyjádření Faradayova zákona Při pohybu vodiče působí na každý volný elektron ve vodiči síla: ( ) Toto silové působení je ekvivalentní působení elektrického pole o intenzitě: 170

42 Intenzita tohoto indukovaného elektrického pole je rovna potenciálovému spádu: Z toho vyplývá, že: Následně mohou nastat dva obecné případy: a) Vodič se pohybuje stálou rychlostí: a indukované napětí je tedy: b) Vodič se pohybuje nerovnoměrnou rychlostí, tj: a indukované napětí je tedy: Což je Faradayův zákon elektromagnetické indukce Indukované elektromotorické napětí se tedy rovná (jak již bylo zmíněno výše) časové změně indukčního toku procházejícího plochou vymezenou obvodem Indukovaný proud Uzavřeným vodičem, na kterém se indukovalo elektromotorické napětí, prochází indukovaný elektrický proud Lenzův zákon (Lenzovo pravidlo) Indukovaný proud má takový směr, aby jeho magnetické pole brání změně magnetického pole, která tento proud vyvolává Přímý vodič: Flemingovo pravidlo pravé ruky Položíme ruku nad vodič tak, aby indukční čáry vstupovaly do dlaně a odchýlený palec ukazoval směr pohybu vodiče, pak prsty ukazují směr indukovaného proudu Indukované elektrické pole Indukované EMN je vytvořeno v čase se měnícím magnetickým indukčním tokem, a to i když smyčka, uvnitř níž se tok mění, není skutečný vodič, ale jen myšlená uzavřená křivka Měnící se indukční tok indukuje elektrické pole v každém bodě takové křivky, a to bez ohledu na to, zda se tento bod sám nachází v magnetickém poli či nikoli (podstatné je, že se mění tok magnetického pole plochou, na jejímž obvodu bod leží) Indukované EMN se váže k vztahem: ;, 171

43 kde se integruje podél myšlené uzavřené křivky S užitím této rovnice můžeme Faradayův zákon psát v nejobecnějším tvaru: Faradayův zákon Podstata tohoto zákona je, že měnícím se magnetickým indukčním tokem se indukuje elektrické pole Smyčka v homogenním magnetickém poli Indukční tok, který prochází plochou smyčky je roven: kde je úhel mezi normálou k ploše smyčky a směrem vektoru magnetické indukce Při otáčení smyčky se magnetický tok mění, a tedy dochází k indukci EMN dle rovnice: Pro konstantní platí: kde je maximální hodnota indukovaného elektromotorického napětí amplituda napětí a vztah můžeme psát ve tvaru: Cívka a indukčnost Cívka (induktor) je zařízení, kterým můžeme vytvořit magnetické pole v jisté oblasti Teče-li elektrický proud každým z N závitů cívky, sčítá se jejich magnetický tok Indukčnost cívky pak je: definice indukčnosti Jednotkou indukčnosti v jednotkách SI je henry (H): Indukčnost připadající na jednotku délky dlouhého solenoidu, který má průřez a závitů na jednotku délky l (to je v oblasti, kde se neuplatní rozptyl na koncích), je: solenoid Vlastní indukce (samoindukce) Mění-li se proud v cívce s indukčností, indukuje se v ní EMN Toto indukované EMN je: Směr najdeme pomocí Lenzova zákona: indukované elektromotorické napětí brání změně, která jej vyvolává Sama velikost proudu nemá vliv na indukované EMN, závisí pouze na rychlosti změny proudu v cívce Indukované EMN má opačnou polaritu vzhledem k EMN zdroje 172

44 Vlastní indukčnost jednotlivých cívek závisí na jejich tvaru, rozměrech a magnetických vlastnostech prostředí Vlastní indukčnost solenoidu Solenoid délky o přůřezu mající závitů vytvoří při průchodu proudu vinutím indukční tok kde je počet závitů na jednotku délky solenoidu Jelikož pro pole uvnitř solenoidu platí: je indukčnost rovna: Sériový obvod RL Připojíme-li zdroj konstantního EMN do obvodu s rezistorem o odporu a cívkou o indukčnosti, pak proud roste (exponenciálně se blíží) do ustálené (stacionární) hodnoty podle vztahu: růst proudu ( ) kde určuje rychlost růstu proudu a nazývá se časová konstanta -obvodu Odpojíme-li zdroj konstantního EMN, klesá (exponenciálně) proud z hodnoty k nule podle vztahu: pokles proudu Jevy vlastní indukce se projevují při zapnutí a vypnutí proudu (sepnutí a přerušení obvodu) Při sepnutí spínače se nejprve vytváří magnetické pole v okolí vodiče a proud tedy nenabývá okamžitě své maximální hodnoty K indukci EMN dochází vlivem vlastní indukce a okamžitá hodnota elektromotorického napětí v obvodu je: Vzájemná indukčnost Jsou-li dvě cívky (označené 1 a 2) blízko sebe, pak proměnný proud v jedné z nich indukuje EMN ve druhé cívce Tato vzájemná indukce je vyjádřena vztahy: kde (měřená v henry) je vzájemná indukčnost daného uspořádání cívek ( a proto tedy můžeme rovnice zapsat výše uvedeným způsobem) 173

45 Energie magnetického pole Magnetická energie odpovídá práci nutné ke vzniku magnetického pole, která se při jeho zániku uvolní Pokud uvažujeme jednoduchý obvod s cívkou o indukčnosti, tak v důsledku vlastní indukce se v obvodu indukuje EMN: Celkové EMN v obvodu tedy je: Práce elektrického proudu za čas : kde první výraz na pravé straně rovnice je energie dodaná zdrojem a druhý je energie spotřebovaná na vytvoření mag pole Teče-li cívkou o indukčnosti mag energie cívky proud, má vzniklé magnetické pole celkovou energii: pro Vztah neplatí pro cívky s feromagnetickým jádrem, neboť zde je indukčnost funkcí protékaného proudu ( ) Je-li B velikost magnetické indukce v libovolném bodě, je hustota energie magnetického pole v tomto bodě rovna: hustota energie mag pole (vakuum) PŘÍKLADY: 45-1 Magnetická indukce homogenního magnetického pole je Vypočítejte magnetický indukční tok kruhovou plochou o poloměru pro případ, že svírá se směrem indukce úhel Výpis veličin: Magnetický indukční tok je dán vztahem, kde α je úhel, který svírá normála plochy s vektorem magnetické indukce, proto Po úpravě 174

46 po dosazení číselných hodnot, Magnetický indukční tok danou plochou je 45-2 V homogenním magnetickém poli s intenzitou se kolmo na indukční čáry pohybuje vodič délky rychlostí Vypočítejte, jaké napětí se indukuje na vodiči, víte-li, že Výpis veličin: Indukované napětí je dáno vztahem Vztah mezi indukcí a intenzitou magnetického pole ve vakuu je Po úpravě a po číselném dosazení, Na vodiči se indukuje napětí 45-3 Kolik závitů musíme navinout na papírový válec o průměru a délce, aby cívka měla indukčnost Výpis veličin: Pro jeden závit platí vztah 175

47 Pro N závitů je z toho Do vztahu dosadíme:, potom,kde je plošný obsah průřezu cívky Úpravou získáme, Dosazením číselných hodnot získáme Musíme navinout 955 závitů 45-4 Vypočítejte energii magnetického pole válcové cívky, jenž má 500 závitů, délku a poloměr Cívkou protéká proud Energie magnetického pole je dána vztahem Za dosadíme vztah a tím získáme výraz Dosazením číselných hodnot dostáváme m ( m) ( A) J Energie magnetického pole cívky je 176

48 45-5 Vypočítejte magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti od velmi dlouhého vodiče, kterým protéká proud Výpis veličin: Obr 4-51 Vyjdeme z definice pro magnetickou indukci d Můžeme uvažovat nekonečně dlouhý vodič viz obr 45-1 V souladu s tímto obrázkem, můžeme psát d sin, odtud Potom hodnota magnetické indukce je Po dosazení číselných hodnot dostáváme Intenzita magnetického pole v místě A bude 177

49 Indukce je a intenzita magnetického pole je Jsou kolmé na nákresnu v bodě A jejích orientace je ve směru za nákresnu 45-6 Nejnápadněji se jevy vlastní indukce projevují při spojení spínače nebo přerušení proudu Vyjádřete matematicky nárůst proudu při zapojení elektromotorického napětí do sériového obvodu s cívkou o indukčnosti a činném odporu Po zapojení napětí d d, do obvodu se v cívce vlivem vlastní indukce indukuje elektromotorické celkové elektromotorické napětí v obvodu bude Při odporu R prochází obvodem proud Za předpokladu, že, můžeme diferenciál vyjádřit ve tvaru Proto můžeme psát Po integraci dostáváme, kde je integrační konstanta Její hodnotu určíme z počátečních podmínek pro je, tedy ln ln Platí tedy ln a odtud pro časový průběh proudu vyjádříme Po zapojení elektromotorického napětí do obvodu, má proud v obvodu časový průběh daný vztahem 45-7 Přímý vodič délky, kterým protéká proud je umístěn v magnetickém poli s indukcí, kolmo na její směr Jaká síla působí na vodič? 178

50 45-8 Vodič délky se pohybuje kolmo na směr homogenního magnetického pole s indukcí a kolmo na směr své délky rychlostí Určete elektromotorické napětí, které se ve vodiči indukuje? 45-9 Cívkou, která má 100 závitů s vlastní indukčností, protéká proud Určete indukční tok procházející plochou jednoho závitu Jak veliká je energie magnetického pole cívky o 2500 závitech s průměrem a délkou při průchodu proudu? 179

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Výkon střídavého proudu, účiník

Výkon střídavého proudu, účiník ng. Jaromír Tyrbach Výkon střídavého proudu, účiník odle toho, kterého prvku obvodu se výkon týká, rozlišujeme u střídavých obvodů výkon činný, jalový a zdánlivý. Ve střídavých obvodech se neustále mění

Více

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová

TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová STŘEDNÍ ŠOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBAR, SÝOROVA 1/613 příspěvková organizace TRANSFORMÁTORY Ing. Eva Navrátilová - 1 - Transformátor jednofázový = netočivý elektrický stroj, který využívá elektromagnetickou indukci

Více

Elektromagnetická indukce

Elektromagnetická indukce Elektromagnetická indukce Magnetický indukční tok V kapitolách o Gaussově zákonu elektrostatiky jsme vztahem (8.1) definovali skalární veličinu dφ e nazvanou tok elektrické intenzity (nebo také elektrický

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus 1 Matematický aparát 1.1 Skalární a vektorová pole Skalární pole, hladina skalárního pole, vektorové pole, siločára, stacionární a nestacionární

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

Příklady: 22. Elektrický náboj

Příklady: 22. Elektrický náboj Příklady: 22. Elektrický náboj 1. V krystalové struktuře chloridu cesného CsCl tvoří ionty Cs + vrcholy krychle a iont Cl leží v jejím středu (viz obrázek 1). Délka hrany krychle je 0,40 nm. Každému z

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

Úvod do elektrokinetiky

Úvod do elektrokinetiky Úvod do elektrokinetiky Hlavní body - elektrokinetika Elektrické proudy pohyb nábojů Ohmův zákon, mikroskopický pohled Měrná vodivost σ izolanty, vodiče, polovodiče Elektrické zdroje napětí (a proudu)

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu R i zdroje včetně

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli

Více

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi.

4. Nakreslete hysterezní smyčku feromagnetika a popište ji. Uveďte příklady využití jevu hystereze v praxi. IZSE/ZKT 1 1.Definujte el. potenciál. Skalární fyzikální veličina, která popisuje potenciální energii jednotkového elektrického náboje v neměnném elektrickém poli. Značka: φ[v],kde W je potenciální energie

Více

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety Magnetické pole Ve starověké Malé Asii si Řekové všimli, že kámen magnetovec přitahuje podobné kameny nebo železné předměty. Číňané kolem 3. století n.l. objevili kompas. Tyčový magnet (z magnetovce nebo

Více

Elektronika ve fyzikálním experimentu

Elektronika ve fyzikálním experimentu Elektronika ve fyzikálním experimentu Josef Lazar Ústav přístrojové techniky, AV ČR, v.v.i. E-mail: joe@isibrno.cz www: http://www.isibrno.cz/~joe/elektronika/ Elektrický obvod Analogie s kapalinou Základními

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Flyback converter (Blokující měnič)

Flyback converter (Blokující měnič) Flyback converter (Blokující měnič) 1 Blokující měnič patří do rodiny měničů se spínaným primárním vinutím, což znamená, že výstup je od vstupu galvanicky oddělen. Blokující měniče se používají pro napájení

Více

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření 7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření Intenzity elektrického a magnetického pole, elektrická a magnetická indukce. Materiálové vztahy. Měrné metody elektrických a magnetických veličin.

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Výkon v obvodu

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu

MAGNETISMUS Magnetické pole následkem pohybu elektrických nábojů permanentní magnet elektromagnet póly severní jižní blízkosti elektrického proudu MAGNETISMUS Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Vytváří jej buď permanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet přitahuje kovové předměty. Jeho silové účinky

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE)

Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Základy elektrotechniky a výkonová elektrotechnika (ZEVE) Studijní program Vojenské technologie, 5ti-leté Mgr. studium (voj). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace na semestr 24-12-12 (Př-Cv-Lab). Rozpis výuky

Více

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Tuhé těleso, hmotný bod, počet stupňů volnosti hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano Stupně volnosti konstanta určující nejmenší

Více

Transformátory. Teorie - přehled

Transformátory. Teorie - přehled Transformátory Teorie - přehled Transformátory...... jsou elektrické stroje, které mění napětí při přenosu elektrické energie při stejné frekvenci. Používají se především při rozvodu elektrické energie.

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r

Více

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ) Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako

Více

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice Elektrotechnika Elektronická učebnice Bc. Mgr. Roman Hodslavský Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ..07/..07/03.007 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Přehled fyzikálních veličin a symbolů...

Více

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory

Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti transformátoru, zvláštní transformátory ,Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 29. 11. 2013 Ele 1 základní pojmy, požadavky a parametry, transformátory - jejich význam. princip činnosti

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Magnetická síla a moment sil Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 6. MAGNETICKÁ SÍLA A MOMENT SIL 3 6.1 ÚKOLY 3 ÚLOHA 1: HMOTNOSTNÍ

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 17. 4. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 5 Pořadové číslo žáka: 24

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Semestrální práce RLC obvody Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Semestrální práce RLC obvody Michaela Šebestová 28.6.2009 Obsah 1 Úvod 2 Teorie elektrotechniky 2.1 Použité teorémy fyziky 2.1.1

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce Osnova přednášky Magnetické pole v látkovém prostředí, Ampérovy proudové smyčky, veličiny B, M, H materiálové vztahy, susceptibilita a permeabilita

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE HRW 28, 29(29, 30) 31 5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5.1 Magneticképole,jehozdrojeaúčinkyHRW28(29) 5.1.1 Permanentní magnet Vedle výhradně přitažlivé interakce

Více