Stanovy bytového družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Dvouřádky, bytové družstvo Sídlem družstva je: Brno, třída Kpt. Jaroše 1845/26, PSČ Článek 2 Vznik a trvání družstva 1. Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz Předmět činnosti dle odst. 1. družstvo realizuje zejména tím, že: a) vykonává investiční činnost související s výstavbou bytových domů na pozemkových parcelách číslo 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 a 2223/2 v k. ú. Černovice (dále jen pozemek ), b) zabezpečuje správu, provoz, údržbu a opravy bytových prostor v bytových domech zejména po stránce právní, finanční a účetní, c) zabezpečuje správu, provoz a údržbu společných částí a technologických zařízení bytového domu, d) zajišťuje základní služby spojené s užíváním bytů, e) uzavírá nájemní smlouvy a převádí jednotky do vlastnictví členů na základě zákona o vlastnictví bytů Článek 4 Právní postavení družstva 1. Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem Členové družstva neručí za jeho závazky, pokud další ustanovení těchto stanov neurčují jinak Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Družstvo však musí mít stále nejméně 5 členů pokud se jedná o fyzické osoby, nebo nejméně 2 členy, jsou-li tyto osobami právnickými

2 II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Článek 5 Vznik členství 1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, jestliže zároveň splnil tyto podmínky: a) podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující členské schůzi družstva, b) zaplatil základní členský vklad, Za trvání družstva vzniká členství v družstvu: a) přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, o přijetí rozhoduje představenstvo družstva, členství vzniká až zaplacením členského vkladu, b) převodem členství v družstvu za podmínek daných zákonem a těmito stanovami, c) přechodem členství - děděním, přechodem členství v důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva Ke vzniku členství podle odstavce 4. písm. a) je nezbytný souhlas příslušných orgánů Statutárního města Brna, Městské části Brno-Černovice Písemná přihláška do družstva musí obsahovat: a) označení, že jde o přihlášku do družstva, b) označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu a bydliště v případě fyzické osoby, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo v případě právnické osoby, c) závazek ke splacení základního členského vkladu a příspěvku na provoz družstva, d) specifikaci domu, nadzemního podlaží a bytu, o jehož nájem projevil uchazeč o členství zájem, e) datum sepsání přihlášky, f) podpis přihlašované osoby Článek 6 Převod členství 1. Člen družstva je oprávněn převést členská práva a povinnosti v družstvu na jinou osobu písemnou smlouvou Člen družstva je povinen minimálně dva měsíce předem oznámit členské schůzi družstva svůj záměr převést členský podíl v družstvu a sdělit osobu nabyvatele.---- Článek 7 Přechod členství děděním 1. Smrtí člena družstva přechází jeho členská práva a povinnosti na dědice, kterému připadl členský podíl na základě pravomocně ukončeného dědického řízení Členem družstva se v důsledku dědění může stát i nezletilá osoba

3 Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu, vznikne se společným nájmem bytu manželů i společné členství manželů v družstvu Ze společného členství jsou manželé oprávněni a povinni jednat společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování na členské schůzi družstva 1 hlas.- 3. Právo společného nájmu bytu manželů i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů za trvání manželství podle čl. 6 a 7 těchto stanov Vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne oběma manželům společný nájem bytu uzavřením manželství. Pro zánik práva nájmu platí ustanovení 705 odst. 2 občanského zákoníku Společné členství manželů v družstvu nevznikne, jestliže spolu manželé trvale nežijí Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva i nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva i nájemcem družstevního bytu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu Článek 9 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) smrtí fyzické osoby, e) vstupem do likvidace, prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, h) zánikem družstva Písemná dohoda musí být podepsána předsedou nebo místopředsedou družstva a musí obsahovat datum, ke kterému členství zaniká a datum, kdy dojde k vyklizení a předání bytu Vystoupením zaniká členství po uplynutí dvou měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil svoje vystoupení družstvu. Dnem oznámení je den, kdy bylo písemné oznámení družstvu doručeno Člen družstva může být družstvem vyloučen, jestliže:

4 a) opakovaně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, anebo obecně závazné právní předpisy, které se na členství a nájem vztahují. Tomuto vyloučení musí předcházet písemné napomenutí, které musí obsahovat uvedení důvodu, pro kterýje napomenutí udíleno. Tento důvod nemůže být dodatečně změněn. Rozhodnutí o napomenutí musí být členu družstva doručeno do vlastních rukou a musí v něm být určena lhůta k vyjádření b) nesplatil další členský vklad, resp. příspěvek na provoz družstva, ani v náhradním termínu 30 dnů po lhůtě splatnosti. Toto jednání se považuje za hrubé porušení členských povinností, se kterým je spojeno vyloučení z družstva c) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva, d) zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, e) přijal majetkový či jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči družstvu f) nezaplatil po delší dobu než dva měsíce nájemné, zálohy na služby a energie nebo příspěvek na provoz družstva, popř. ostatní částky, určené členskou schůzí či vyplývající přímo z těchto stanov O vyloučení člena rozhoduje představenstvo družstva Rozhodnutí o vyloučení se doručuje členovi do vlastních rukou Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o vyloučení dověděl nebo mohl dovědět, zaniká Má-li právnická osoba, jejíž členství v družstvu zaniká, svého právního nástupce, vstupuje tento nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností.-- Článek 10 Evidence členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují tyto skutečnosti:- a) jméno, bydliště a rodné číslo (u člena - fyzické osoby), n ázev, sídlo a identifikační číslo (u člena - právnické osoby), b) datum vzniku členství, c) výše členského vkladu, d) výše splaceného členského vkladu, resp. dalšího vkladu, e) datum zániku členství a výše vypořádacího podílu, f) číslo bytového či nebytového prostoru, který je členem užíván, stav a popis vybavení bytového či nebytového prostoru v době vzniku členství, g) veškeré změny evidovaných skutečností u stávajících členů Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu Článek 11 Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva:

5 a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva, b) volit a být volen za člena orgánů družstva má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li v době volby 18 let věku, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být informován do 30 dnů po jejich podání písemně, e) být seznámen obvyklým způsobem s roční uzávěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení, f) být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytových či nebytových prostor a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním, g) nerušeně užívat své bytové prostory v objektu družstva, užívat společné prostory a zařízení v objektu k účelům ke kterým jsou určeny a využívat služeb s tím spojených, h) po splnění všech podmínek stanovených zákonem nebo těmito stanovami právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytových prostor, i) právo na stanovení výše poplatků podle příslušných právních předpisů, j) právo na převod členských práv podle těchto stanov a platných právních předpisů, k) právo na uzavření smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu, a to za podmínek určených těmito stanovami a právními předpisy platnými v době převodu Člen družstva má zejména následující povinnosti: a) zaplatit základní a další členský vklad ve výši a termínech upravených těmito stanovami, ke kterým se zavázal podpisem přihlášky za člena družstva.porušení těchto povinností je sankcionováno způsobem uvedeným v čl. 14., 15. a 16. těchto stanov, b) kromě základního a dalšího členského vkladu je každý člen povinen současně s předložením přihlášky do družstva uhradit příspěvek na provoz družstva do doby, než bude člen hradit nájem za užívání bytu, a to ve výši 3.000,- Kč. Jestliže družstvo nebo příslušné orgány Statutárního města Brna, Městská část Brno - Černovice rozhodnou o nepřijetí žadatele za člena družstva, je družstvo povinno vrátit žadateli tento příspěvek nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí o nepřijetí žadatele za člena družstva c) člen družstva je povinen po podpisu nájemní smlouvy ode dne předání a převzetí bytu hradit měsíční příspěvek na běžný chod družstva, který je zahrnut do platby za služby a bude hrazen současně s nájemným, d) platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání bytových prostor včetně úhrad do fondu oprav, jakož i úhrady za služby spojené s užíváním bytových jednotek. Prodlení platby proti stanovenému termínu je sankcionováno v souladu s právními předpisy platnými v době porušování těchto členských povinností (tj.

6 zejména penále z prodlení). O případném zmírnění tvrdostí sankce může rozhodnout pouze členská schůze nadpoloviční většinou přítomných e) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy družstva a dbát, aby i další osoby, užívající s ním bytový prostor, plně respektovali práva ostatních nájemců v objektu, f) chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jeho ohrožení, g) usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva, h) oznamovat družstvu včas změny, týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním bytový či nebytový prostor, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování služeb, i) podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva a přispívat poměrnou částí na úhradu případné ztráty družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského vkladu, j) umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu užívaného bytového či nebytového prostoru, k) řídit se rozhodnutími orgánů družstva Družstvo je oprávněno zejména: a) kontrolovat, zda je chráněn majetek družstva a dodržován domovní řád a provádět opatření na ochranu tohoto majetku a dodržování domovního řádu,----- b) oznamovat na nástěnkách v jednotlivých domech členy družstva, kteří porušují svoje povinnosti, zejména tím, že neplatí zálohy na služby spojené s užíváním bytu apod Článek 12 Majetkoprávní poměry výstavby bytových domů 1. Výstavba bytových domů bude probíhat na základě sdružení finančních prostředků Města Brna a obchodní společnosti REKO a.s. Město Brno vkládá do výstavby finanční prostředky státní dotace a finanční prostředky Fondu bytové výstavby Města Brna a REKO a.s. vkládá do výstavby inženýrské sítě a finanční prostředky. 2. Po ukončení výstavby bude provedeno majetkoprávní vypořádání, podle kterého se stanou Město Brno a družstvo spoluvlastníky bytových jednotek, včetně odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných částech budov a REKO a.s. bude finančně vypořádáno podle Smlouvy o sdružení Družstvo se zavazuje respektovat podmínky Programu na podporu výstavby nájemního bydlení, tj. zejména: a) byty postavené se státní dotací musejí být po dobu 20 let od jejich kolaudace užívány k trvalému nájemnímu bydlení, b) členství budoucích nájemců v družstvu vzniká až schválením příslušnými orgány Statutárního města Brna, Městské části Brno-Černovice, c) po kolaudaci bytových domů se zřídí ve prospěch České republiky zástavní právo k předmětným bytovým jednotkám, včetně odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných částech domů a pozemcích. Tímto -----

7 zástavním právem bude zajišťována pohledávka státu ve výši poskytnuté dotace po dobu 20 let Účastníci smlouvy o sdružení souhlasí se zřízením zástavního práva ve prospěch peněžního ústavu poskytujícího hypoteční úvěr družstvu. Toto zástavní právo bude zřízeno před zástavním právem ve prospěch státu Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice se smluvně zavázalo, že po uplynutí dvaceti let od kolaudace budov převede bezplatně vlastnictví svého podílu na jednotkách do vlastnictví družstva, popř. jednotlivých nájemců - členů družstva. Článek 13 Vymezení práva užívání bytových a nebytových prostor Podrobnou úpravu a obsah práv a povinností spojených s užíváním bytových a nebytových prostor určí vnitřní předpis družstva III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL DRUŽSTVA A ČLENSKÝ VKLAD Článek 14 Základní kapitál družstva 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Pod tuto stanovenou hranici nesmí zapisovaný základní kapitál klesnout Článek 15 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad je určen stejnou částkou pro všechny členy družstva, bez ohledu na výši podílu podlahové plochy pronajatého bytu či nebytového prostoru člena družstva k podlahové ploše objektu Základní členský vklad fyzické i právnické osoby při založení družstva činí ,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých) Při přijímání nových členů činí základní členský vklad 3.000,-Kč (tři tisíce korun českých). Nově přijatý člen je povinen splatit základní členský vklad do 15 dnů ode dne podání přihlášky za člena, jinak členství nevznikne Ke vzniku členství je nezbytný souhlas příslušných orgánů města Brna, Městská část Brno Černovice. Bez udělení souhlasu členství nevznikne Článek 16 Další členský vklad 1. Členové družstva jsou povinni zaplatit další členský vklad, k jehož splacení se zavázali podpisem přihlášky do družstva. Jeho výši stanoví představenstvo družstva. Tento další vklad je splatný ve lhůtě tří měsíců od podepsání přihlášky do družstva za člena. V případě, že v době splatnosti dalšího vkladu nebyly zahájeny stavební práce na výstavbě bytového domu, v němž se bude nacházet

8 byt, jehož nájemcem se člen družstva má stát, je termínem splatnosti den zahájení těchto prací. Na tuto skutečnost je družstvo povinno upozornit člena nejméně jeden týden před zahájením prací. Výše dalšího členského vkladu může být přiměřeně valorizována o míru inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem.- 2. Pokud člen nesplatí další členský vklad ani v náhradním termínu 30 dnů po lhůtě splatnosti dalšího členského vkladu, považuje se toto jednání za hrubé porušení členských povinností, se kterým je spojeno vyloučení z družstva. O takovém vyloučení rozhodne představenstvo družstva Na základě žádosti člena může představenstvo družstva upravit z důležitých důvodů lhůtu splatnosti dalšího vkladu člena, a to odchylně od ustanovení těchto stanov Článek 17 Společná ustanovení k členským vkladům 1. Členské vklady se splácejí na účet družstva nebo v hotovosti Členské vklady mohou být pouze peněžité Článek 18 Vypořádací podíl 1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který je určen poměrem splaceného vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství, k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního majetku družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží k majetku, jež je v nedělitelném fondu, v jiných zřízených zajišťovacích fondech a k příspěvku na provoz družstva. Rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se roční účetní závěrka sestavuje Vypořádací podíl se vyplácí takto: a) část odpovídající výši základního členského vkladu je splatná do 3 měsíců ode dne schválení účetní uzávěrky za rok ukončení členství, b) zbývající část je splatná do jednoho roku ode dne schválení účetní uzávěrky za rok ukončení členství Výplata vypořádacího podílu je vždy vázána na uvolnění bytu Při převodu bytu do vlastnictví člena družstva - nájemce nevzniká členovi nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se hradí v penězích, nedohodne-li se družstvo se členem na vypořádání jiným způsobem Při výplatě vypořádacího podílu je družstvo oprávněno jednostranně započíst své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží Zaniká-li členství v družstvu v důsledku nesouhlasu člena s převodem práv a povinností družstva na právního nástupce družstva, vzniká nárok člena vůči právnímu nástupci družstva. Vypořádací podíl je splatný do tří měsíců ode dne, kdy

9 na právního nástupce přešlo jmění družstva, nedohodne-li se člen s právním nástupcem družstva jinak Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených se členstvím v družstvu nebo výměnou bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou Případné spory o výši vypořádacího podílu rozhoduje členská schůze družstva IV. ORGÁNY DRUŽSTVA Článek 19 Struktura orgánů družstva a jejich jednání 1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a osoby navržené právnickými osobami, které jsou členy družstva, a to i opětovně Je-li členem družstva právnická osoba jedná jejím jménem její statutární zástupce. 4. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, které podle těchto stanov spadají do jejich působnosti Pokud tyto stanovy neurčují jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení orgánů družstva jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech jejich členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů Členové představenstva nemohou být bez souhlasu členské schůze členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti Člen družstva, který byl do funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to písemně orgánu, jehož je členem. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná orgán, jehož je členem. Příslušný orgán projedná odstoupení na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 3 měsíců od doručení odstoupení, jinak výkon funkce zaniká uplynutím této lhůty. Tento orgán je také oprávněn pověřit výkonem uvolněné funkce náhradníka, a to až dob, než bude řádně zvolen nový člen tohoto orgánu Článek 20 Členská schůze 1. Schůze členů družstva je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze je svolávána představenstvem podle potřeby, nejméně však jednou za rok písemnou pozvánkou zaslanou členům doporučeným dopisem anebo předanou osobně předsedou proti podpisu nejméně 15 dnů před konáním schůze Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to s uvedením důvodu nejméně třetina členů nebo kontrolní komise Do působnosti členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva družstva,

10 c) volit a odvolávat členy kontrolní komise družstva, d) schvalovat roční účetní uzávěrku, e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o úhradě ztráty, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení, o zrušení družstva nebo o změně právní formy, i) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutím představenstva družstva, j) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou byty, nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci v nemovitosti, které se rozhodování týká. To neplatí, jestliže družstvu vznikla povinnost převést byt do vlastnictví člena, který je nájemcem k) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení člena družstva Členská schůze může rozhodovat i o dalších otázkách, pokud si rozhodování o příslušné otázce vyhradila Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů Na členské schůzi se hlasuje veřejným hlasováním Pro přijetí usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů, nestanoví-li zákon potřebu vyššího počtu hlasů Při hlasování členské schůze má každý člen družstva 1 hlas. Společní členové manželé mají společně jeden hlas Pokud jsou manželé společnými členy družstva ke dni konání členské schůze, postačí, zúčastní-li se schůze jeden z nich Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen, a to na základě plné moci. Podpis na této plné moci musí být úředně ověřen Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 6. tohoto článku stanov. Další náležitosti stanoví zákon O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům jednání. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil předsedovi družstva do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode

11 dne, kdy člen požádal o zaprotokolováni námitky, nebo od oznámení námitky předsedovi družstva Článek 21 Představenstvo 1. Představenstvo družstva řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou stanovami nebo zákonem vyhrazeny jinému orgánu družstva Představenstvo je voleno členskou schůzí družstva Představenstvo má tři členy a jejich funkční období jsou tři roky Představenstvo volí ze svého středu předsedu družstva, který rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem vyhrazeny jinému orgánu družstva, a místopředsedu družstva. Za svoji činnost odpovídají předseda a místopředseda představenstvu družstva Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Za představenstvo jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy Článek 22 Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je volena členskou schůzí družstva Kontrolní komise má tři členy a jejich funkční období jsou tři roky Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo. Je oprávněna účastnit se zasedání všech orgánů družstva Kontrolní komise se schází minimálně jednou za tři měsíce a je oprávněna požadovat od představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva V. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Článek 23 Společná ustanovení k hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet Náklady hradí družstvo z fondů vytvářených z příjmů získaných z bytového hospodářství a ze své případné ostatní činnosti Článek 24 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 1. Členská schůze se při projednání roční účetní závěrky usnese na použití zisku, případně na způsobu úhrady ztrát

12 2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů ke dni jednání členské schůze Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto fondy nepostačují k úhradě ztráty, podílí se na ztrátě členové družstva poměrem, ve kterém se vypočte jejich podíl na zisku, s omezením podle Článku 11, bod 2, písm. i) stanov Článek 25 Nedělitelný fond Družstvo zřizuje při svém vzniku nedělitelný fond minimálně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje o 10% ročního čistého zisku, a to až do doby, kdy výše tohoto fondu dosáhne částky, rovnající se polovině základního zapisovaného kapitálu Článek 26 Fond údržby, dlouhodobých investic a správy objektu 1. Do tohoto fondu se převádí částka nejméně 80% ročního čistého zisku. Členská schůze může určit částku vyšší. Je určen k investicím do bytových domů, k úhradě plateb spojených s opravami a údržbou bytových domů a k úhradě nákladů na správu objektů. Nevykáže-li družstvo zisk, jsou povinni tento fond vytvářet členové, a to pravidelnými měsíčními částkami podle usnesení členské schůze, splatnými vždy do l5.dne každého měsíce, počínaje prvním měsícem následujícím po schválení roční závěrky Úhrady za bydlení a služby spojené s bydlením a termín jejich splatnosti stanoví družstvo individuálně pro každého nájemce bytu, podle jednotlivých kritérií vydaných vnitřním předpisem družstva v souladu s právními předpisy Člen družstva je povinen po podpisu nájemní smlouvy ode dne předání a převzetí bytu hradit měsíčně nájemné, které nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného. Toto nájemné bude stanoveno pro každého člena družstva individuálně v souladu s právními předpisy. Část nájemného odpovídající spoluvlastnickému podílu družstva bude použita ke splácení hypotečního úvěru družstva, část nájemného odpovídající spoluvlastnickému podílu města bude evidována na odděleném účtu družstva a bude využita ke krytí nákladů na opravy, údržbu a správu nemovitostí Člen družstva je povinen po podpisu nájemní smlouvy ode dne předání a převzetí bytu hradit měsíční příspěvek na běžný chod družstva, který je zahrnut do platby za služby a bude hrazen současně s nájemným VI. ZÁNIK, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA, ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY Článek 27 Zánik družstva 1. Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku Družstvo se ruší:

13 a) usnesením členské schůze, b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutím soudu o zrušení družstva a to dnem, uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, d) usnesením členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. pokud tento den není uveden dnem, kdy toto usnesení bylo přijato Článek 28 Sloučení, splynutí, rozdělení družstva a přechod jmění 1. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí předsedovi družstva do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl podle ustanovení článku 18 těchto stanov je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku Článek 29 Likvidace družstva 1. Likvidace družstva se provede podle příslušného zákona. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodního jména družstva s dovětkem v likvidaci Likvidátory družstva jmenuje členská schůze. Likvidátoři jsou povinni vypracovat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku musí být na požádání předložen každému členu družstva Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba musí do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo těmito stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí tří měsíců, nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen

14 Článek 30 Změna právní formy 1. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost, přičemž jako právnická osoba nezaniká Na změnu právní formy se použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o změně právní formy obchodních společností Člen družstva, který s takovou změnou nesouhlasí, má právo na vypořádání, avšak pouze za předpokladu, že se účastnil členské schůze, která rozhodla o přeměně, nehlasoval pro ni a po změně právní formy nevykonával práva společníka VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 31 Platnost a účinnost stanov 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení ustavující schůzí družstva. Účinnosti nabývají dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku O změně stanov rozhoduje členská schůze po předchozím souhlasu Statutárního města Brna, Městská část Brno - Černovice. Představenstvo družstva je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud Článek 32 Stanovy a obecně platné právní předpisy Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení obchodního zákoníku, občanského zákoníku a navazujících právních předpisů

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s.

Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. S T A N O V Y Klubu přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub přátel školy ZŠ Jižní IV., z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je: Základní škola JIŽNÍ IV.,

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s.

STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. STANOVY SPOLKU Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z. s. Zakladatelé spolku Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680, z.s. Ing. Lucie Libovická, nar. 5. 5. 1968, bytem Lipová 484, 252

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014)

Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) Stanovy družstva (ve znění k 20. srpna 2014) I. Základní ustanovení Čl.1 Firma, sídlo a předmět podnikání 1. Firma zní: Stavební bytové družstvo A+G Stadion 2. Sídlem družstva je: Liberec 7, Jeronýmova

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW (DÁLE JEN DRUŽSTVO) OBSAH 1. ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY... 3 1.1. ČLÁNEK 1... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.2. ČLÁNEK 2... 3 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA... 3 1.3. ČLÁNEK 3... 3 PŘEDMĚT

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více