REZUL, bytové družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZUL, bytové družstvo"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI A CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA 2.1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bylo založeno v souladu se Zásadami postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále jen "Zásady") a Pravidly k provádění vybraných ustanovení "Zásad" pro prodej bytových domů svěřených Městské části Praha - Petrovice (dále jen "Pravidla") jako právnická osoba složená z nájemců bytů v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Předmětem činnosti družstva je správa vlastního movitého a nemovitého majetku a pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním základních služeb spojených s pronájmem Účel uvedený v předchozím ustanovení družstvo plní zejména tím, že a) koupí od Městské části Praha-Petrovice (dále jen "obec") v souladu se Zásadami a Pravidly blok domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici (dále jen "bytový dům") a související pozemky. b) bude tento bytový dům, byty a nebytové prostory v něm umístěné, jakož i související pozemky a jiné věci spravovat, c) bude byty a nebytové prostory v bytovém domě, případně pozemky a jiné věci pronajímat nebo půjčovat přednostně svým členům, dále také jejich rodinným příslušníkům, případně též pronajímat jiným osobám, d) převede bezúplatně byty v bytovém domě do vlastnictví členů družstva, kteří budou nájemci těchto bytů a o převod projeví zájem, a to po splnění podmínek uvedených ve smlouvě, podle které byl blok domů koupen od obce, jakož i za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. Čl. 3 ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 3.1. Členy družstva mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby. Členství v družstvu je spojeno s nájemním nebo vlastnickým vztahem k bytu v bytovém domě Členství v družstvu vzniká:

2 a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, nebo c) převodem členství, nebo d) jiným způsobem stanoveným zákonem Podmínkou vzniku členství je zaplacení vstupního vkladu a úplné vyrovnání závazků z nájemného vztahu k bytu k vlastníkovi domu v době vzniku členství Písemná členská přihláška musí obsahovat jméno, rodné (identifikační) číslo, bydliště (sídlo), závazek stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva. Musí být podepsána a doručena předsedovi družstva. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo. Ve lhůtě určené členskou schůzí přijme představenstvo za člena družstva každého, kdo je nájemcem nebo vlastníkem bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10 - Petrovicích, Rezlerově ulici Je-li oprávněných nájemců bytu při vzniku členství v družstvu více zájemců, vznikne podle 700 odst. 3 občanského zákoníku společné členství v družstvu pouze manželům. V ostatních případech bude za člena družstva přijat jen jeden ze společných nájemců zájemců, a to na základě dohody mezi nimi. Nedojde-li k dohodě, nemůže být do družstva přijat žádný z nich Člen družstva může členství v družstvu převést bez souhlasu družstva na jinou osobu písemnou dohodou. Musí však o tom družstvo informovat nejméně měsíc předem. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením uzavřené dohody představenstvu družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. Družstvo dá souhlas k výměně bytu, jen pokud se nový nájemce bytu zaváže stát se členem družstva a řídit se stanovami a rozhodnutími družstva a převzít všechny nevyrovnané závazky původního člena Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou nebo b) vystoupením nebo c) vyloučením nebo d) zánikem družstva bez právního nástupce nebo e) smrtí člena fyzické osoby nebo zánikem člena - právnické osoby, případně jeho vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu. nebo f) prohlášením konkursu na majetek člena, g) zamítnutím insolvenčního návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, h) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a. byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, nebo i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo převodem nebo přechodem členského podílu Vystoupením zaniká členství v družstvu ve lhůtě tří měsíců od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného prohlášení člena o vystoupení družstvu.

3 3.9. Družstvo může člena vyloučit, jestliže závažným způsobem a opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo povinnosti nájemce či vlastníka bytu. Dále jej může vyloučit, nebudeli nájemcem nebo vlastníkem bytu v bytovém domě. Člena - fyzickou osobu - může družstvo vyloučit také, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva Vyloučením zaniká členství v družstvu ve lhůtě uvedené v písemném rozhodnutí družstva, která nesmí být kratší než jeden měsíc od doručení tohoto rozhodnutí vylučovanému členovi O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo člen podat odvolání odůvodněné námitky k členské schůzi. Toto právo zanikne, neuplatní-li právo na odvolání do tří měsíců ode dne, kdy se dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Členská schůze napadené rozhodnutí zruší nebo je potvrdí rozhodne o zamítnutí námitek Člen, jehož se rozhodnutí týká, může ve lhůtě3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí členské schůze požádat soud, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva, a to ve lhůtách stanovených v 231 odst. 4 a 5 obchodního zákoníku Dědic členských práv a povinností zemřelého člena družstva se může stát členem družstva. Jeho rozhodnutí je ve vztahu k družstvu závazné doručením informace o něm představenstvu s doložením pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o nabytí práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. Tímto okamžikem se dědic členských práv a povinností stane členem družstva. Nejpozději vznikem členství v družstvu musí dojít k přechodu nájmu nebo vlastnického práva k bytu v bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo Má-li člen družstva - právnická osoba, jehož členství zaniklo zánikem právnické osoby, právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jeho členských práv a povinností Vznikne-li členovi družstva za trvání jeho manželství vůči družstvu právo na uzavření nájemní smlouvy k bytu v bytovém domě, vznikne se společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu. Toto ustanovení neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí Ustanovení čl platí ve vztahu k členovi družstva a jeho manželu obdobně i v případě, kdy družstvo za trvání jeho manželství vstoupí do nájemní smlouvy k bytu Společné členství manželů vznikne rovněž tehdy, stane-li se byt předmětem společného jmění manželů podle předpisů práva občanského Manželé jsou ze společného členství v družstvu oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas Kromě případů uvedených v článku 3.7. zaniká společné členství manželů v družstvu a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu rozvedenými manžely,

4 d) zánikem nebo zrušením společného jmění manželů, avšak pouze, vzniklo-li podle článku Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Spoluvlastnictví družstevního podílu a jeho zastavení je vyloučeno. Čl. 4 PRÁVA A POVINNOSTI DRUŽSTVA A ČLENŮ DRUŽSTVA 4.1. Člen družstva má tato základní práva: a) podílet se na privatizaci domovního fondu podle stanovených zásad a na privatizaci majetku družstva, b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo (zejména účastí na členských schůzích) nebo prostřednictvím volených orgánů, c) volit a být volen do orgánů družstva, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být ve lhůtě stanovené členskou schůzí informován o jejich vyřízení, e) nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství, nahlížet do roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo podílu na ztrátě, do zápisů ze schůzí a jiných dokladů a písemností družstva, f) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, g) převést členská práva a povinnosti na jinou osobu Člen družstva má tyto základní povinnosti: a) dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy, plnit usnesení členské schůze a opatření orgánů družstva, b) podílet se na činnosti družstva, c) splácet a splatit základní, případně další členský vklad, platit pravidelně nájemné a úhrady spojené s užíváním bytu, platit příspěvky do fondů družstva (fond oprav, fond kupní ceny) a příspěvky na činnost družstva, d) na základě rozhodnutí členské schůze se podílet na úhradě ztrát družstva, e) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro zúčtování služeb, f) umožnit družstvu zjištění technického stavu bytu a provedení případných oprav a úprav, h) chránit majetek družstva Družstvo je vedle práv a povinností vyplývajících z čl. 4.1 a 4.2 těchto stanov povinno: a) vytvářet podmínky pro uplatnění všech práv svých členů, b) vyžadovat plnění všech povinností od svých členů i třetích osob (zejména nájemci bytů a nebytových prostor, osoby s trvalým a přechodným pobytem), c) vést seznam svých členů, vést účetnictví a předepsanou nebo potřebnou administrativu, d) vydávat vnitrodružstevní předpisy, které budou podrobněji upravovat vztahy uvnitř družstva. Čl. 5 KAPITÁL DRUŽSTVA A VKLADY 5.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva.

5 5.2. Základní kapitál družstva, zapisovaný do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), činí ,- Kč (slovy: padesát_tisíc_korun_českých) Základní členský vklad činí 2.000,- Kč (slovy: dva_tisíce_korun_českých) Základní členský vklad je modulem, který odpovídá bytu, jehož je člen družstva při založení družstva nájemcem. Každý uchazeč o členství v družstvu je povinen zavázat se k základnímu členskému vkladu ve výši tohoto jednoho modulu Část základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden_tisíc_korun_českých) je vstupním vkladem Základní členský vklad je při vzniku členství splatný s podáním členské přihlášky Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva, rozhodne-li o tom členská schůze. Za další členský vklad se považuje i povinný příspěvek do fondu kupní ceny V případě prodlení s úhradou vkladů a další majetkové účasti podle čl. 5.3 až 5.7. těchto stanov může družstvo vedle dlužné částky od člena požadovat též úrok z prodlení z dlužné částky. Výše úroku činí ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení. Čl. 6 VYPOŘÁDACÍ PODÍL 6.1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl Vypořádací podíl se určí ve výši příspěvku, který člen družstva zaplatil do fondu kupní ceny (čl. 13). Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy členství zaniklo, nejdříve však po vyklizení a předání bytu družstvu. Čl. 7 ČLENSKÁ SCHŮZE 7.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva Členská schůze se schází nejméně jednou za rok Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou vyvěsí nejméně dva týdny před termínem konání členské schůze na určené místo v domě. Členům družstva, kteří za tím účelem oznámili dobu a adresu pobytu mimo byt, zašle písemnou pozvánku doporučeně na oznámenou adresu Členská schůze musí být svolána do čtyřiceti třiceti dnů od rozhodné skutečnosti, a) požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina desetina všech členů družstva nebo kontrolní komise, b) podá-li k ní člen vyloučený z družstva představenstvem odvolání podle čl nebo c) oznámí-li některý z členů představenstva, že hodlá odstoupit z funkce, nebo

6 d) k odvolání člena představenstva, nemůže-li vykonávat svoji funkci po dobu delší dvou měsíců, a současné volbě nového člena představenstva. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do čtyřiceti třiceti dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů družstva Do výlučné působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat řádnou účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o úhradě ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy, h) rozhodovat o odvolání člena družstva proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení, i) rozhodovat o použití nedělitelného fondu, j) rozhodovat o případném dřívějším splacení členského vkladu přesahujícího vstupní vklad, k) rozhodovat o možnosti zavázat se k dalšímu členskému vkladu a k další majetkové účasti na činnosti družstva, l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti ke krytí ztrát družstva, m) rozhodovat o dispozicích s majetkem družstva v případech a ve výši, které si vyhradí, n) rozhodovat o dalších záležitostech, které si vyhradí Členské schůze se podle rozhodnutí představenstva mohou konat formou dílčích schůzí. Dílčí členské schůze se stejným pořadem jednání musí být uskutečněny v průběhu 10 kalendářních dnů Členská schůze je schopna usnášení, dostaví-li se nadpoloviční většina všech členů družstva. To platí i pro konání dílčích členských schůzí Členskou schůzi a dílčí členskou schůzi řídí předseda nebo některý z členů představenstva, a to podle programu, který byl uveden na pozvánce. Program jednání členské schůze připraví představenstvo. Na žádost jedné třetiny desetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze. Pokud žádost dojde po vyvěšení pozvánky na členskou schůzi, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání ve lhůtě do sedmi dnů před konáním členské schůze. Jestliže takové uveřejnění není možné, lze určenou záležitost zařadit na pořad členské schůze jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva O členské schůzi se pořizuje zápis. Koná-li se členská schůze formou dílčích členských schůzí, tvoří zápisy z dílčích členských schůzí přílohu zápisu o členské schůzi. Další Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze (dílčích schůzí), pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům Zápis musí obsahovat a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

7 7.11. Členská schůze přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Každý člen družstva má jeden hlas. Rozhodnutí je přijato, byla-li pro ně většina hlasů přítomných členů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Koná-li se členská schůze formou dílčích schůzí, hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích se sčítají. Průběh členské schůze se řídí jednacím a hlasovacím řádem členské schůze, který tvoří přílohu č. 1stanov Člen družstva může požádat soud, aby vyslovil, že usnesení členské schůze je neplatné, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze a nebyla-li svolána řádně do jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od konání členské schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu. Čl. 8 PŘEDSTAVENSTVO 8.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo svolává předseda družstva nebo místopředseda družstva písemně nebo osobně. V naléhavých případech může představenstvo svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost Představenstvo má šest členů tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let tak, aby každý vchod bytového domu měl v představenstvu dva zástupce. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena představenstva, může představenstvo jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, případně zástupce právnické osoby, která je členem družstva. Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje představenstvo a je o tom povinen informovat členskou schůzi. Jeho funkce končí dnem konání členské schůze, která odstoupení projednala Člen představenstva může být ze své funkce odvolán členskou schůzí. Členství v představenstvu zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu Představenstvo volí ze svého středu předsedu družstva a prvního a druhého místopředsedu družstva.

8 8.10. Předseda družstva nebo místopředseda družstva jednají za představenstvo navenek. Jednají samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy družstva nebo místopředsedy družstva a dalších alespoň dvou členů jednoho člena představenstva Předseda družstva organizuje a řídí činnost představenstva a běžnou činnost družstva Místopředseda družstva zastupuje předsedu družstva v době jeho nepřítomnosti Členové představenstva mají podle rozhodnutí členské schůze nárok na paušální náhradu za výkon funkce ve výši určené členskou schůzí, zúčastní-li se nejméně 3/4 zasedání představenstva. Pokud budou vůči družstvu v pracovněprávním vztahu mají místo nároku na paušální náhradu nároky vyplývající z pracovněprávního vztahu Každý člen družstva je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva o náhradu škody, kterou družstvu způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo. Čl. 9 KONTROLNÍ KOMISE 9.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Kontrolní komisi svolává její předseda písemně nebo osobně. V naléhavých případech může kontrolní komisi svolat telefonicky nebo jinou vhodnou formou Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva Kontrolní komise má tři členy, které volí členská schůze na dobu tří let tak, aby každý vchod bytového domu měl v kontrolní komisi jednoho zástupce. Pokud v období mezi členskými schůzemi dojde k odstoupení, odvolání, úmrtí nebo jinému ukončení funkce jednoho člena kontrolní komise, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena do následující členské schůze Členem kontrolní komise může být pouze osoba člen družstva starší 25 let, a to člen družstva, případně zástupce právnické osoby, která je členem družstva. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva Člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. O odstoupení písemně informuje kontrolní komisi. a je povinen o tom informovat členskou schůzi. Jeho funkce končí dnem konání členské schůze, která odstoupení projednala Člen kontrolní komise může být ze své funkce odvolán členskou schůzí.

9 9.9. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který za ni jedná navenek. Členství v kontrolní komisi zaniká zároveň se zánikem členství v družstvu Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. Čl. 10 NÁJEMNÍ VZTAH Nájemní vztahy k bytům a nebytovým prostorám mezi družstvem a jeho členy se řídí obecně závaznými právními předpisy s dále uvedenými výjimkami Člen družstva zajišťuje a hradí všechny opravy v bytě a nebytových prostorech a náklady spojené s jejich údržbou s výjimkou oprav a údržby zajišťovaných a hrazených družstvem Družstvo zajišťuje a hradí: a) opravy, údržbu a modernizaci domu a přilehlého pozemku, b) opravy a údržbu rozvodů elektrické energie, plynu, vody a kanalizačních odpadů kromě vnitřních rozvodů v bytech a nebytových prostorech, jimiž jsou ba) elektrický rozvod v bytě, včetně pojistkové skříně, bb) rozvod plynu v bytě, včetně výstupního šroubení na plynoměru, bc) rozvod vody v bytě od stoupačky, bd) odpadní potrubí v bytě od hrdla odbočky na stoupačce, c) opravu a údržbu stoupaček ústředního topení, včetně radiátorů v bytech, d) údržbu společné televizní antény včetně rozvodu signálu k přípojkám v jednotlivých bytech, e) opravu a údržbu rozvodů domácích telefonů od venkovního tabla k přístroji v bytě Pokud člen družstva nebo jiná osoba, která se zdržovala v jeho bytě, způsobili poškození zařízení, jehož opravu a údržbu zajišťuje a hradí družstvo, je povinen uhradit škodu, která tím družstvu vznikla. Na základě vynaložených nákladů na opravu zařízení vystaví družstvo k úhradě škody členovi družstva fakturu. V případě prodlení člena družstva s úhradou faktury, platí obdobně ustanovení čl Člen družstva může se souhlasem představenstva družstva uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat též ujednání o převodu členských práv a povinností, pokud bude uskutečňována výměna bytu s osobou, která není členem družstva Nájem družstevního bytu zaniká: a) zánikem členství v družstvu, b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva ke dni stanovenému v dohodě, c) písemnou výpovědí člena družstva ke dni uvedenému ve výpovědi. Nájem bytu však nezanikne dříve než posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla oznámena družstvu, d) výpovědí družstva s přivolením soudu z důvodů uvedených v ů 711 odst. 1 písm. c, d, e, g, h) občanského zákoníku, e) uplynutím doby v případě, že nájem bytu byl sjednán na dobu určitou,

10 f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva. Čl. 11 ZISK A ZTRÁTA O způsobu rozdělení a užití zisku, případně o způsobu úhrady ztrát rozhoduje na návrh představenstva členská schůze s tím, že zisk se po odečtení částek připadajících na daně a odvody, příděl do nedělitelného fondu a na další účely schválené členskou schůzí použije přednostně na údržbu a opravy majetku družstva. Část zisku, která nebude takto využita, lze rozdělit mezi členy družstva Podíl člena na části zisku schválené k rozdělení se určí poměrem výše jeho splaceného členského vkladu (včetně příspěvku do fondu kupní ceny) ke splaceným členským vkladům (včetně příspěvků do fondu kupní ceny) všech členů. U členů, kterým členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl krátí úměrně době trvání jejich členství. Toto právo mají i bývalí členové, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. Mají však nárok jen na podíl na zisku za dobu jejich členství K úhradě ztráty je člen povinen přispět na základě rozhodnutí členské schůze. Tato povinnost platí i pro bývalé členy, kterým členství zaniklo v rozhodném roce. Uhrazovací povinnost se týká jen ztrát vzniklých za dobu jejich členství. Čl. 12 NEDĚLITELNÝ FOND Při vzniku družstva se zřizuje nedělitelný fond ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět_tisíc_korun_českých) Nedělitelný fond družstvo každoročně doplňuje o 10 % čistého zisku až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky odpovídající polovině zapisovaného základního kapitálu družstva O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze. Nesmí však být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy. Čl. 13 FOND KUPNÍ CENY Při vzniku družstva se zřizuje fond kupní ceny Fond kupní ceny bude průběžně doplňován tak, aby jeho výše odpovídala splatnému závazku družstva vůči obci, s rezervou ve výši 10 % smluvní měsíční splátky družstva vůči obci Do fondu kupní ceny se v době od vzniku družstva do uzavření smlouvy o koupi bloku domů čp. 275 až 277 v Praze 10, Petrovicích, Rezlerově ulici ukládají všechny vklady členů družstva, s výjimkou vstupních vkladů Představenstvo určí, jakou částkou a kdy budou jednotliví členové družstva povinni přispět do fondu kupní ceny. Vyjde přitom z toho, jaké částky bude nutno podle smlouvy platit obci jako splátky kupní ceny, a z toho, že příspěvky musejí odpovídat poměru podlahové plochy bytů jednotlivých členů.

11 13.4. Představenstvo určí splatnost příspěvku do fondu kupní ceny, který bude sloužit k úhradě první splátky kupní ceny Příspěvky do fondu kupní ceny se považují za další členský vklad (čl. 5.8., 6.2., 11.2.) O použití fondu kupní ceny ke splátkám kupní ceny podle smlouvy s obcí rozhoduje představenstvo. O jiném použití tohoto fondu rozhoduje členská schůze V případě prodlení člena družstva s placením příspěvku do fondu kupní ceny platí přiměřeně ustanovení článku 5.8. Čl. 14 FOND PROVOZNÍ Fond je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů Z prostředků fondu se hradí běžné provozní a správní náklady, které platí družstvo. Čl. 15 FOND OPRAV Fond oprav je tvořen z pravidelných měsíčních úhrad placených členy družstva, popř. nájemci nebo uživateli bytů ) Z prostředků fondu se hradí opravy a údržba zařízení, které zajišťuje a hradí družstvo (čl. Čl. 16 JINÉ FONDY Družstvo může zřídit i jiné fondy. O jejich zřízení, výši příspěvků a podmínkách použití rozhoduje členská schůze. Čl. 17 ZÁVĚR Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí družstva dne 21. října 1998 a obsahují: a) změny přijaté náhradní členskou schůzí družstva konanou dne 18. října 1999, b) změny přijaté členskou schůzí družstva konanou dne 9. října 2001, c) změny přijaté členskou schůzí družstva konanou dne. června 2014 REZUL, bytové družstvo

12 Příloha č. 1 (k čl stanov) JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD členské schůze družstva REZUL, bytové družstvo Členská schůze družstva REZUL, bytové družstvo, Rezlerova 275, Praha 10 se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a tímto jednacím a hlasovacím řádem: 1. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný pověřený člen představenstva (dále jen předsedající). Představenstvo v průběhu členské schůze plní funkci návrhové komise. Zápis z členské schůze ověřují všichni přítomní členové představenstva. 2. Členská schůze projednává jednotlivé body programu schůze tak, že se nejprve seznámí se zprávou, návrhem nebo informací představenstva nebo kontrolní komise. 3. Členové družstva mohou své požadavky na vysvětlení, návrhy a názory uplatnit ústně, popř. písemně v diskusi k příslušnému bodu programu. S písemnými požadavky, návrhy či názory uplatněnými před projednáním příslušného bodu programu bude členská schůze seznámena přednostně. 4. Při projednávání návrhu změny stanov musí být členská schůze s jednotlivými ustanoveními, kterých se změna týká, doslovně seznámena v platném znění a ve znění po navrhované změně. 5. O předložených návrzích se hlasuje veřejně, zvednutím ruky. V průběhu vyhlášeného hlasování může člen družstva hlasovat pouze jednou (pro nebo proti návrhu nebo se zdržet hlasování). 6. Před zahájením každého hlasování předsedající informuje členskou schůzi o usnášeníschopnosti. 7. Nejprve se hlasuje o návrhu ve znění předloženém představenstvem nebo kontrolní komisí. V případě, že je návrh přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. V případě, že návrh představenstva nebyl přijat, hlasuje se o návrhu kontrolní komise, byl-li podán. O dalších návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. 8. Výsledky hlasování oznámí předsedající ihned po provedeném hlasování. 9. Při opuštění členské schůze je člen družstva povinen odepsat se z listiny přítomných. REZUL, bytové družstvo

13

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1 S T A N O V Y ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 je otevřené společenství korporace, založená za účelem podnikání a zajišťování hospodářských,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435 Příloha č. 1 ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Článek I Název a sídlo společenství (1) Název: Společenství vlastníků jednotek Žalovská 433-434-435

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012

Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 Stanovy Metropolitního spořitelního družstva (dále jen spořitelní družstvo ) Úplné znění ke dni 23. 10. 2012 I. Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva 1. Obchodní firma spořitelního družstva zní:

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1 Návrh stanov společenství vlastníků jednotek v domě 107 ul. Rooseveltová Olomouc ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství )

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ STANOVY společenství vlastníků bytových jednotek SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM KŘIVOKLÁTSKÁ 254-258 se sídlem Praha 9, Křivoklátská 254 Ve znění změn a doplňků schválených shromážděními, konanými dne 4.3.2005 a

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více