Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty."

Transkript

1 Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: a) z hlediska konkrétního druhu majetku, s nímž podnik hospodaří ) z hlediska zdrojů, z jakých yl majetek pořízen Majetek podniku uspořádaný podle složení se nazývá AKTIVA. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodoý majetek, zásoy a pohledávky. Majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů yl pořízen, se nazývá PASIVA. Pasiva zahrnují zejména vlastní kapitál podnikatele, úvěry a další závazky. Jde tedy o dva úhly pohledu na majetek, které vyjadřují skutečnost, že každý druh majetku, s nímž podnik hospodaří, musel ýt financován z určitého finančního zdroje. Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv, protože jde o tentýž předmět, u něhož zjišťujeme složení i jeho zdroje, tj.: AKTIVA = PASIVA Rozvaha osah, druhy, funkce Přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku, uspořádaných vhodným způsoem, se nazývá rozvaha. Jednou z možných forem rozvahy je tzv. T-forma, tj. taulka, v jejíž levé části se uvádějí aktiva a v pravé pasiva. Rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví. Schéma rozvahy: AKTIVA Rozvaha k... PASIVA Složení majetku Zdroje financování majetku PŘÍKLAD Pan Jouza se rozhodl založit podnik. Pro založení podniku musel mít určitý kapitál ve formě peněz (například 250 tis. Kč). Jestliže tyto peníze (aktiva) patří p. Jouzovi, potom je zřejmé, že jsou kryty vlastním zdrojem (vlastním kapitálem). & Řešení: Rozvaha sestavená ke dni zahájení činnosti podniku ude vypadat takto: Peněžní prostředky Kč Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Kč 37

2 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha ÚLOHA 5.1 Úkol: Sestavte rozvahu ke dni založení podniku, jestliže: a) podnikatel vložil při založení podniku do firmy peněžní prostředky v hotovosti ve výši Kč a osoní automoil za Kč ) peněžní prostředky si vypůjčil od jiného podnikatele, osoní automoil je v jeho vlastnictví Součet aktiv v rozvaze se musí rovnat součtu pasiv, což ylo zdůvodněno v kapitole Aktiva a pasiva. Tato rovnice (AKTIVA = PASIVA) tvoří základ rozvahy a je nazývána ilanční rovnicí. Musí platit vždy, a to ez ohledu na množství a druh (typ) uskutečněných hospodářských operací. Druhy rozvahy Podle časového okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje, rozeznáváme: a) zahajovací rozvahu sestavuje se při založení podniku ) počáteční rozvahu sestavuje se na začátku účetního odoí c) konečnou rozvahu sestavuje se na konci účetního odoí (příp. při ukončení činnosti podniku) Počáteční rozvaha představuje majetek, který může podnik v následujícím odoí při své činnosti používat a který může měnit svoji formu. Konečná rozvaha vyjadřuje stav majetku po uskutečnění hospodářské činnosti v daném účetním odoí. Účetním odoím je nepřetržitě po soě jdoucích 12 kalendářních měsíců. Pro potřey operativního řízení je však třea mít informace za kratší časové intervaly. Proto se v praxi sestavují rozvahy například za čtvrtletní neo měsíční odoí, při počítačovém zpracování účetnictví je samozřejmě možno sestavit rozvahu v jakémkoliv okamžiku dle potřey účetní jednotky. Funkce rozvahy Základní funkcí rozvahy je přehledně uspořádat majetek podniku (v peněžním vyjádření) a jeho zdroje financování a poskytnout tak základ pro zhodnocení finanční situace podniku. Je třea si však uvědomit, že rozvaha je statickým pohledem na stav a složení aktiv a pasiv a že jediná rozvaha necharakterizuje časový vývoj hospodaření. Z tohoto důvodu se k získání dynamického pohledu porovnávají rozvahy za více po soě následujících odoí. Kromě vyjádření stavu majetku a zdrojů financování má rozvaha další funkci, a to umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk neo ztrátu), který lze vypočítat jako rozdíl mezi součtem aktiv a dosud známých pasiv (tj. ez zisku). Z toho plyne: ZISK = AKTIVA PASIVA ez zisku & PŘÍKLAD Podnikatel provedl na konci roku soupis majetku a závazků: Peněžní prostředky na ěžném účtu Zoží na skladě Závazek vůči p. Novákovi (od kterého si půjčil do podnikání peníze) Kč Kč Kč Kč 38

3 Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 Řešení: 1. Zjištění hospodářského výsledku: ZISK = Aktiva Pasiva ez zisku, tj = Kč 2. Výpočet nové výše vlastního kapitálu: VLASTNÍ KAPITÁL = původní výše vlastního kapitálu + zisk, tj = Kč AKTIVA Rozvaha na konci odoí PASIVA Peněžní prostředky Zásoy zoží Závazek vůči p. Novákovi Struktura rozvahy Aktiva se v rozvaze člení na dlouhodoý majetek (hmotný, nehmotný a finanční) a oěžný majetek (zásoy, krátkodoý finanční majetek, pohledávky). Pasiva se v rozvaze člení na vlastní zdroje a cizí zdroje (závazky). Zjednodušená struktura rozvahy: AKTIVA I. Dlouhodoý majetek - Dlouhodoý hmotný majetek - Dlouhodoý nehmotný majetek - Dlouhodoý finanční majetek PASIVA I. Vlastní zdroje (= vlastní kapitál) - Základní kapitál - Kapitálové fondy a fondy ze zisku - Hospodářský výsledek II. Oěžný majetek - Zásoy (materiál, zoží, výroky) - Krátkodoý finanční majetek pokladna a ceniny ankovní účty krátkodoé cenné papíry - Pohledávky II. Cizí zdroje - Úvěry - Ostatní závazky dodavatelům zaměstnancům ostatním sujektům (finančnímu úřadu, zdrav. pojišťovnám, správě sociálního zaezpečení) ÚLOHA 5.2 Pan František Vomáčka má firmu na výrou ytových doplňků. K vykázal tato aktiva a pasiva: závazky vůči dodavatelům Kč, pohledávky u oděratelů Kč, nákladní automoil LIAZ Kč, ankovní úvěry Kč, soustruh Kč, dřevo Kč, peníze na ěžném účtě Kč, závazky vůči zaměstnancům Kč, vlastní kapitál? Kč. Úkol č. 1: Sestavte rozvahu podnikatele k

4 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Změny rozvahových položek Úkol č. 2: Určete výši: a) dlouhodoého majetku.. Kč ) oěžného majetku.. Kč Úkol č. 3: Kolik Kč činily: a) vlastní zdroje.. Kč ) cizí zdroje.. Kč 5.2 Změny rozvahových položek Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému dni. Hospodářskou činností (nákupem, výroou, prodejem apod.) se majetek a zdroje financování dostávají do koloěhu, v němž mění svou formu. Proto v každé organizaci dochází k častým změnám v aktivech a pasivech. Koloěh majetku Dlouhodoý majetek si udržuje svou podou, používáním se většinou opotřeovává a na hospodářské činnosti se podílí delší dou. Oěžný majetek naopak neustále mění svou formu, jeho koloěh má ve výroním podniku tyto části: 1. Nákup materiálu za hotové (dochází k přeměně peněžních prostředků v zásou materiálu) neo na fakturu (vzniká závazek podnikateli u dodavatele, který se vyrovná po zaplacení) 2. Výroa dochází ke spotřeě materiálu a vzniku dalších nákladů (spotřeované mzdy, energie apod.), výsledkem výroy jsou výroky, které se prodávají 3. Prodej za hotové (dochází ke směně výroků za peněžní prostředky) neo na fakturu (vzniká pohledávka za oděratelem). Za peněžní prostředky se nakupuje materiál a celý proces se opakuje. Hospodářské operace a účetní případy a jejich vliv na rozvahu Hospodářské operace, které ovlivňují změny v rozvahových stavech aktiv a pasiv, musí ýt evidovány, tj. zapsány v účetních dokladech (prodej výroků ve vystavené faktuře, úhrada od oděratele výpisem z ěžného účtu) a jsou podkladem pro zápisy v účetních knihách. Hospodářské operace doložené účetními doklady se nazývají účetními případy. & PŘÍKLAD Hospodářskou operací je například nákup materiálu od dodavatele na sklad. Pokud má ýt tato hospodářská operace zaznamenána v účetnictví, musí ýt doložena účetními doklady (faktura, příjemka) a stává se účetním případem. Změny rozvahových položek v rozvaze Změny rozvahových položek aktiv a pasiv, které vznikají na základě účetních případů, se mohou zachycovat přímo v rozvaze, a to změnou rozvahových stavů příslušných aktiv a pasiv. To znamená, že se po každém účetním případu (tj. hospodářské operaci zapsané v účetním dokladu) sestaví nová rozvaha. Při dalším výkladu udeme vycházet ze zahajovací rozvahy: AKTIVA Rozvaha k PASIVA Kč Kč Peníze na ěžném účtu Kč Závazky dodavatelům Kč Pohledávky za oděrateli Kč Kč Kč Kč 40

5 Změny rozvahových položek ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 PŘÍKLAD na změny rozvahových položek 1. Oděratelé uhradili na ěžný účet podniku splatné faktury Kč 2. Dodavatel zaslal fakturu za dodávku materiálu (materiál yl převzat na sklad) Kč 3. Z ěžného účtu zaplacena daň finančnímu úřadu Kč 4. Banka uhradila z povoleného úvěru dodavatelské faktury Kč Řešení: 1. účetní případ úhrada faktury od oděratele na ěžný účet Kč Účetním dokladem je výpis z ěžného účtu. Úhradou se snižuje pohledávka za oděrateli a přiývají peněžní prostředky na ěžném účtu. Tímto účetním případem dochází ke změně ve dvou rozvahových položkách: q v aktivech se snižuje stav v položce Oděratelé q v aktivech se zvyšuje stav na Běžném účtu Schematické znázornění 1. změny & Běžný účet + přírůstek peněžních prostředků Oděratelé snížení pohledávky AKTIVA + AKTIVA ÚLOHA 5.3 Úkol: Sestavte rozvahu po 1. změně (doplňte chyějící částky a v případě, že chyí rozvahová položka, dopište ji na volný řádek) AKTIVA Rozvaha po 1. změně PASIVA Peníze na ěžném účtu Pohledávky za oděrateli Závazky dodavatelům.. 2. účetní případ dodavatelská faktura za materiál Kč Účetním dokladem je dodavatelská faktura a příjemka materiálu. Na základě došlé faktury se zvyšuje závazek (dluh) vůči dodavatelům, protože vyúčtovaná částka neyla dosud zaplacena, a zvyšuje se zásoa materiálu na skladě. Účetní případ mění dvě rozvahové položky: q v aktivech dochází k přírůstku v položce Materiál na skladě q v pasivech se zvyšuje cizí zdroj v položce Dodavatelé Schematické znázornění 2. změny Materiál na skladě + přírůstek materiálu AKTIVA + Dodavatelé + přírůstek závazků PASIVA + 41

6 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Změny rozvahových položek ÚLOHA 5.4 Úkol: Sestavte rozvahu po 2. změně. (doplňte chyějící částky a v případě, že chyí rozvahová položka, dopište ji na volný řádek) AKTIVA Rozvaha po 2. změně PASIVA Peníze na ěžném účtu Závazky dodavatelům Pohledávky za oděrateli.. 3. účetní případ z ěžného účtu zaplacena daň finančnímu úřadu Kč Účetním dokladem je výpis z ěžného účtu. Tímto účetním případem dochází ke změně na ěžném účtě snížení peněžních prostředků, protože yly použity na splátku závazku a zároveň se snižuje závazek vůči finančnímu úřadu. Účetní případ opět mění dvě rozvahové položky: q v aktivech se snižuje stav v položce Běžný účet q v pasivech se snižuje závazek (dluh) v položce Schematické znázornění 3. změny Bankovní účty úytek peněžních prostředků AKTIVA úytek závazků PASIVA ÚLOHA 5.5 Úkol: Sestavte rozvahu po 3. změně (doplňte chyějící částky a v případě, že chyí rozvahová položka, dopište ji na volný řádek) AKTIVA Rozvaha po 3. změně PASIVA Peníze na ěžném účtu Závazky dodavatelům Pohledávky za oděrateli.. 42

7 Změny rozvahových položek ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 4. účetní případ z ankovního úvěru zaplacena faktura dodavateli Kč Účetním dokladem je výpis z úvěrového účtu. Zaplacením se snižuje závazek vůči dodavateli a zároveň se zvyšuje závazek vůči ance z titulu čerpání ankovního úvěru. Dochází ke změně dvou rozvahových položek: q v pasivech se snižuje závazek (dluh) v položce Dodavatelé q v pasivech se zvyšuje závazek (dluh) v položce Bankovní úvěry Schematické znázornění 4. změny Bankovní úvěry + přírůstek závazků Dodavatelé úytek závazků PASIVA + PASIVA ÚLOHA 5.6 Úkol: Sestavte rozvahu po 4. změně (doplňte chyějící částky a v případě, že chyí rozvahová položka, dopište ji na volný řádek) AKTIVA Rozvaha po 4. změně PASIVA Peníze na ěžném účtě Závazky dodavatelům Pohledávky za oděrateli.. V rozvahových položkách vznikly 4 základní typy změn: 1. Aktiva i pasiva se zvýšila o stejnou částku A +, P + 2. Aktiva i pasiva se snížila o stejnou částku A -, P - 3. Změna jen v rámci aktiv (jedno aktivum se zvýšilo a jiné snížilo) A +, A - 4. Změna jen v rámci pasiv (jedno pasivum se zvýšilo a jiné snížilo) P +, P - SHRNUTÍ SHRNUTÍ Rozvahové změny lze shrnout takto: 1. Každý účetní případ mění rozvahu nejméně ve dvou rozvahových položkách, a to o stejnou částku 2. Některé účetní případy vyvolávají změny na oou stranách rozvahy (od 1 a 2 výše uvedené taulky) 3. Některé účetní případy půsoí v rozvaze změny jen na jedné straně (od 3 a 4 výše uvedené taulky) 4. Po každém účetním případu trvá rozvahová rovnováha ü 43

8 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Změny rozvahových položek ÚLOHA 5.7 Pepa a Honza založili k společnost s ručením omezeným PEPHON, s. r. o., zaývající se ochodní činností. Do podnikání vložili: Pepa Kč peněžní vklad na ěžný účet v ance, Honza Kč nepeněžní vklad ve formě počítače, Kč peněžní vklad do pokladny. Základní kapitál společnosti je Kč. Účetní případy v listopadu: 1. Faktura přijatá za nákup zoží (zoží ylo převzato na sklad) Kč 2. Společnost PEPHON, s.r.o., si na rozjezd podnikání půjčila v ance peníze Kč (poskytnutý úvěr yl připsán společnosti na účet, k dispozici je výpis z BÚ i výpis z úvěrového účtu) 3. Výěr z ěžného účtu do pokladny (výpis z BÚ, příjmový PD) Kč 4. Za hotové nákup kopírovacího stroje Kč Účetní případy v prosinci: 1. Bylo zaplaceno za dodávku zoží (výpis z BÚ) Kč 2. Splátka úvěru (výpis z BÚ, výpis z úvěrového účtu) Kč 3. Faktura přijatá za nákup osoního auta Kč 4. Za hotové nákup zoží (zoží ylo převzato na prodejnu) Kč Úkol č. 1: Sestavte zahajovací rozvahu společnosti. AKTIVA Zahajovací rozvaha PASIVA Úkol č. 2: Znázorněte vliv jednotlivých účetních případů v měsíci listopadu na rozvahové položky a sestavte rozvahu na konci listopadu. č. Popis účetního případu AKTIVA Kč PASIVA Kč AKTIVA Rozvaha k PASIVA 44

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více