STANOVY Družstva MAKRO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Družstva MAKRO"

Transkript

1 STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen zákon o obchodních korporacích, jako celku, a to postupem podle ust. 777 odst. 5 tohoto zákona. Údaj o tom zapíše družstvo do obchodního rejstříku. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikační údaje 1. Firma družstva zní: Družstvo MAKRO, sídlo družstva je na adrese: Praha 6, Zeyerova alej 1936/35, identifikační číslo družstva je: , (dále jen družstvo ). 2. Družstvo jako obchodní korporace je společenstvím neuzavřeného počtu osob (členů), které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů, a to zejména zajišťováním potřeb svých členů. 3. Internetová stránka bytového družstva je na adrese: _http://makrogaraze.websnadno.cz 4. Informační deska bytového družstva se nachází: ve vchodu podzemních garáží a ve vchodu do budov č.p. 1936/35,1937/33a,1938/33,1939/34,1940/36,1941/38. Čl. 2 Předmět činnosti 1. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. 2. Předmětem činnosti družstva je zajišťování potřeb svých členů podle těchto stanov. 3. Hlavním předmětem činnosti družstva je provoz a správa podzemních garáží, které jsou vybudovány pod pozemky parc. č. 3097, 3098, 3099 k.ú. Břevnov, obec Praha,které jsou ve vlastnictví Společenství vlastníků Zeyerova alej 1936,1937,1938 Praha a Společenství vlastníků Na Vypichu.1939,1940,1941 Praha. Podzemní garáže sestávají z 28 garážových boxů, tj. prostor pro zaparkování vymezený vodorovným značením (dále jen box ) a společných prostorů tvořených vjezdem, středovou plochou, strojovnou a rozvody elektro, vody a vzduchotechniky. Čl. 3 Vklady členů bytového družstva a družstevní podíl 1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. Členský vklad tvoří součet základního členského vkladu (dále jen ZČV ) a všech dalších členských vkladů. 1

2 2. ZČV je pro všechny členy stejný a činí 1.786,- Kč. Vstupní vklad ve výši 200,- Kč je splatný při podání přihlášky za člena družstva na účet družstva. Rozdíl mezi ZČV a vstupním vkladem musí být splacen do 1 roku, a to na účet družstva. 3. Další členský vklad (dále jen DČV ), kterým se členové podílí na činnosti družstva, je 1/28 hodnoty podzemních garáží specifikovaných v Čl. 2 těchto stanov, která činí ,- Kč. DČV byl vložen do družstva při výstavbě tohoto objektu. Družstevní podíl 1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. 2. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. V případě, že člen nabude za trvání svého členství v bytovém družstvu další družstevní podíl, dochází ke splynutí těchto družstevních podílů v jediný družstevní podíl. Část II. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1. Členy družstva jsou ke dni přijetí těchto stanov nájemníci boxů v objektu podzemních garáží. Za trvání družstva vzniká dále členství osobám splňujícím podmínky členství podle těchto stanov. Nezletilý se může stát členem jen z důvodu dědění. 2. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení vstupního vkladu, ZČV. 3. Představenstvo rozhodne o přihlášce na svém nejbližším zasedání, o rozhodnutí vyrozumí žadatele písemně. V případě zamítnutí bude žadateli do třiceti dnů vrácen ZČV i DČV. Čl. 5 Přechod a převod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl. Člen může převést svůj družstevní podíl se souhlasem představenstva také na osobu, která není členem družstva. 2. Nový člen družstva je povinen předložit představenstvu pravomocné usnesení soudu o nabytí dědictví nebo dohodu o převodu družstevního podílu. Čl. 6 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu boxu v podzemní garáži, vznikne se společným nájmem boxu i společné členství manželů v družstvu. Vznik společného členství manželů i vznik společného nájmu boxu je vázán na okamžik uzavření nájemní smlouvy a doručení účinné smlouvy družstvu. 2. Právo společného nájmu boxu manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu či převodu členství pouze na jednoho z manželů. 3. Manželé jako společní členové mají jeden hlas, jeden ZČV a jeden DČV. 2

3 Čl. 7 Členská práva a povinnosti 1. Člen družstva má zejména právo: a) účastnit se družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, b) volit a být volen do družstevních orgánů a po zvolení se účastnit osobně jejich jednání, c) na uzavření nájemní smlouvy a předání boxu do nájmu, splatí-li na výzvu a ve lhůtě stanovené představenstvem členské vklady a splní případné další podmínky, d) na uzavření nájemní smlouvy na základě oznámení převodu družstevního podílu nebo představenstvem schválené dohody o výměně boxu, e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a služeb a na vypořádání podle zákona. f) Pronajmout box cizí osobě (nečlenovi) po předchozím souhlasu představenstva. 2. Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, plnit usnesení a rozhodnutí orgánů družstva, dodržovat Provozní řád podzemní garáže a zajistit dodržování tohoto Provozního řádu podnájemníkem svého boxu, b) uhradit členské vklady (popř. jeho doplatek či jiné plnění, ke kterému se zavázal) ve výši a lhůtě stanovené představenstvem, c) platit nájemné za užívání boxu a služby s tím spojené, hradit členské příspěvky a poplatky za správu podzemní garáže ve výši stanovené představenstvem, d) chránit družstevní majetek, uhradit škodu, kterou způsobil on nebo jeho podnájemník na majetku družstva, e) oznamovat družstvu včas a písemnou formou (nejpozději do třiceti dnů) všechny podstatné změny týkající se člena, zejména převodu družstevního podílu, výměny nebo prodeje boxu a vzniku podnájmu boxu třetí osobě a změně podnájmu boxu, f) osobně se podílet na péči o objekt podzemních garáží (pravidelné týdenní služby, jejichž obsah určuje představenstvo) a to i v případě pronájmu boxu cizí osobě(nečlenovi). Čl. 8 Převod družstevního podílu 1. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení účastníků smlouvy o uzavření takové smlouvy. Čl. 9 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou ke sjednanému dni, b) písemným oznámením o vystoupení z družstva, c) vyloučením člena, 3

4 d) převodem družstevního podílu e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, i) zamítnutím insolvenčního návrhu, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, k) zánikem družstva bez právního nástupce. Čl. 10 Dohoda Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství dnem sjednaným v písemné dohodě, jedno vyhotovení této dohody vydá družstvo členovi. Čl. 11 Vystoupení Člen může z družstva vystoupit, členství zaniká uplynutím dvou měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení písemného oznámení. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva. Čl. 12 Úmrtí člena V případě úmrtí člena se členským podílem se pro účely dědění rozumí vypořádací podíl (viz Čl. 15). Čl. 13 Vyloučení 1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena z družstva, jestliže: a) závažným způsobem nebo opakovaně a přes písemně udělenou výstrahu člen porušuje i nadále své členské povinnosti, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členu, c) nezaplatil družstvu nájemné za dobu delší než tři měsíce ani po předchozím opakovaném písemném upozornění. 2. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena nejpozději lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Vydání rozhodnutí o vyloučení musí předcházet rozhodnutí o udělení výstrahy s odůvodněním a určením přiměřené lhůty ke zjednání nápravy včetně upozornění, že v opačném případě rozhodne představenstvo o vyloučení na svém nejbližším zasedání. 3. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být vylučovanému členovi doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou s uvedením důvodu podle odst. 1 tohoto Čl., který nelze dodatečně měnit. 4

5 4. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. 5. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. Čl. 14 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká kromě důvodů uvedených v čl. 13 odst. 1 stanov, rovněž: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení společného nájmu boxu rozvedenými manžely nebo po zrušení (zúžení) společného jmění manželů (SJM). 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem boxu pozůstalý/á manžel/ka. 3. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem boxu ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo dohodou manželů po zrušení (zúžení) společného jmění manželů nebo rozhodnutím soudu. Čl. 15 Majetkové vypořádání 1. Zánikem členství vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná majetkové účasti dosavadního člena. 2. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu nebo jeho dědicům. 3. Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu, anebo výměny boxu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Čl. 16 Členská evidence 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště člena i den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností, o nichž bylo družstvo informováno. 2. Družstvo se souhlasem členů shromažďuje, zpracovává, eviduje, inventarizuje, archivuje i skartuje všechny osobní údaje svých členů, obsažené v členských spisech, v souladu se z. č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). 5

6 Část III. Nájem boxu v podzemní garáži Čl. 17 Vznik nájmu 1. Nájem boxu v podzemní garáži vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do nájmu box. Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 2. Členu vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) vydáním rozhodnutí o přidělení boxu, b) převodem družstevního podílu, c) schválením dohody o výměně boxu, d) zděděním družstevního podílu. 3. Nájemní smlouva musí obsahovat označení předmětu nájmu, způsob výpočtu nájemného, popis příslušenství. Práva a povinnosti vyplývající z nájmu boxu pro pronajímatele a nájemce vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku, příp. dalších obecně závazných platných právních předpisů 4. Při převodu členských práv k boxu v podzemní garáži nový člen box přejímá tak jak stojí a leží a nevzniká mu nárok na technické předání boxu družstvem. Čl. 18 Nájemné 1. Člen nájemce boxu v podzemní garáži je povinen platit družstvu za užívání nájemné. 2. Součástí nájemného je částka určená na tvorbu rezervy na údržbu objektu podzemních garáží, případně dalších fondů. Představenstvo je oprávněno stanovit jednorázový příspěvek na doplnění chybějících prostředků při předpokládaných výdajích, převyšujících stávající zdroje k tomu určené. Záloha nájemného se platí měsíčně, nejpozději do pátého (5.) dne příslušného měsíce. Rozdíl mezi zálohou a skutečně vynaloženými náklady na úhradu za plnění služeb a kalendářní rok vyúčtuje družstvo nejpozději do třicátého prvního (31.) března následujícího roku. Vyúčtováním zjištěný přeplatek družstvo uhradí členovi nejpozději do šedesáti (60) dnů po vyúčtování. V téže době je člen povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek. Nezaplatí-li člen nájemce boxu stanovené nájemné do pěti (5) dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 0,1% za každý den. 3. Výši záloh nájemného navrhuje představenstvo podle vyúčtování za minulý rok s přihlédnutím k očekávanému vývoji cen. 4. Zaviněné škody způsobené nájemcem v podzemní garáži hradí nájemce boxu ve výši potřebné k jejímu odstranění. Čl. 19 Zánik nájmu boxu v podzemní garáži Nájem boxu v podzemní garáži zaniká: 6

7 a) písemnou dohodou mezi družstvem a členem nájemcem ke dni stanovenému v dohodě, b) písemnou výpovědí člena nájemce s uvedením lhůty, kdy má nájem skončit. Část IV. Orgány družstva Čl. 20 Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze konaná nejméně jednou ročně. Plní současně i funkci kontrolní komise. 2. Do působnosti členské schůze patří zejména: a) přijímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva, c) schvalovat roční závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku (přebytku z nájemného za užívání boxů v podzemní garáži) a způsobu úhrady ztráty, schvalovat zřizování fondů a jejich statutů, e) rozhodovat a schvalovat rozpočet družstva, f) rozhodovat a schvalovat výši měsíčního nájemného a záloh na poskytované služby, g) pověřit jednoho až dva členy družstva výkonem kontrolní činnosti h) rozhodovat o otázkách spojených s členstvím v družstvu a s nájmem boxů v podzemní garáži, i) rozhodovat o námitkách člena proti vyloučení z družstva, j) rozhodovat o přeměně nebo jiném zrušení družstva, k) rozhodovat a schvalovat případné odměny členům představenstva a ostatním členům družstva, l) na základě usnesení členské schůze o zániku družstva jmenovat likvidátora, rozhodovat o likvidačním zůstatku, m) rozhodovat o dalších otázkách, které si vyhradí. Čl Jednání členské schůze svolává předseda představenstva podle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. 2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, a to do třiceti (30) dnů od doručení výzvy. 3. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva, nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejní na informační desce, internetových stránkách družstva a současně se zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje také pořad jednání a termín konání případné náhradní členské schůze. 4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů členů družstva. 7

8 5. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů. 6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Čl Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas na každý box, jehož je nájemcem. Manželé jako společní členové družstva, mají rovněž jeden hlas na každý box, jehož jsou nájemci. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na schůzi zastupoval. 2. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Čl O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, a) přijatá usnesení, b) výsledky hlasování, c) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednání. Čl. 24 Představenstvo družstva 1. Představenstvo má tři členy; předsedu, místopředsedu a člena. 2. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší: a) řídit činnost družstva, b) jednat za družstvo navenek, c) plnit usnesení členské schůze, d) svolávat členskou schůzi, e) předkládat členské schůzi účetní závěrku, návrh na použití zisku, vypořádání ztráty a nedoplatků, f) předkládat členské schůzi návrh výše nájemného a záloh na zajišťované služby, g) předkládat členské schůzi návrhy na opravy většího rozsahu, které zabezpečuje družstvo, a jsou hrazeny z vytvořené rezervy na opravy. 3. Navenek jedná za představenstvo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba, aby k napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojili své podpisy předseda a místopředseda. 4. Funkční období představenstva je pět let. 5. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně jednou ročně. Rozhoduje většinou hlasů svých členů. Část V. 8

9 Hospodaření družstva Čl. 25 Majetek a financování činnosti družstva 1. Majetek družstva se vytváří sdružením prostředků členů (zejména zápisného, členských vkladů, atp.) a z výsledků činnosti družstva. 2.Družstvo je povinno každý rok před účetní uzávěrkou uhradit Společenství vlastníků Na Vypichu 1939,1940,1941 Praha náklady za vodu a elektřinu, které ze Společenství odebírá. 3. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku, vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 4. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi ke schválení i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě úhrady ztrát. Účetní závěrka se zveřejňuje zákonem předepsaným způsobem. Čl. 26 Fondy družstva 1. Družstvo zřizuje ke dni vzniku nedělitelný fond ve výši 10 % základního kapitálu. Tento fond bude doplňován nejméně o 10 % ročního čistého zisku až do výše ,- Kč. Po dosažení této výše se doplňuje ze zisku družstva podle usnesení členské schůze. 2. Zdroje nedělitelného fondu se použijí na úhradu ztráty družstva. 3. Nedělitelný fond se nesmí použít za dobu trvání družstva k rozdělení mezi členy. Výjimku stanoví zákon. 4. Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších účelových fondů. Část VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 27 Zánik, sloučení, splynutí a rozdělení družstva Družstvo může na základě usnesení členské schůze zaniknout, sloučit se, splynout nebo rozdělit se. Podmínky stanoví zákon. Čl. 28 Rozhodnutí orgánů družstva obecného charakteru, dotýkající se všech členů družstva, se zveřejňují v sídle družstva vývěskou. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva se oznamují písemně těmto členům s uvedením, kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Rozhodnutí musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o právu podat námitky. Čl Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí Družstva MAKRO dne dosavadní stanovy se zrušují. 9

10 2. Právní vztahy těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy. 1 0

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení

Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva II. Členství v družstvu II. 1 Společná ustanovení I. Základní ustanovení I. 1 Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha 12 Kamýk, ul. Otradovická, čp. 728/5, PSČ 142 00 Identifikační

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794. dle zákona o obchodních korporacích S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němětice sídlo NIHOŠOVICE č.p. 24 387 01 Volyně IČO 00113794 dle zákona o obchodních korporacích Stanovy byly schváleny na ustavující členské schůzi dne 10.12.

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov:

Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Návrh na usnesení členské schůze ve věci změny stanov: Členská schůze schvaluje tuto změnu stanov: 1) V Čl. 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ve smyslu ust. 221 a násl. Obchodního zákoníku

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Článek 4 Práva a povinnosti členů

Článek 4 Práva a povinnosti členů Stanovy spolku Asociace investičních fondů, z.s. ( Spolek ) Článek 1 Název a sídlo spolku a doba jeho trvání 1. Název Spolku je: Asociace investičních fondů, z.s. 2. Sídlo Spolku je v obci: Praha 3. Spolek

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno

S t a n o v y. Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno S t a n o v y Sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno I. Obecná ustanovení 1. Zakládá se občanské sdružení občanů, kteří mají zájem se aktivně podílet na vytváření a naplňování výchovné a vzdělávací koncepce

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s.

Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Stanovy Mateřského centra Cirkus, z.s. Název spolku: Mateřské centrum Cirkus, z.s. Sídlo: Praha Mateřské centrum Cirkus je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. I. Účel spolku Účelem spolku je vybudování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY Stanovy BD U Arény Stránka 1 z 14 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA U ARÉNY I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě.

Vytvoření a propagace přirozeného a přírodního vzdělávání dětí předškolního věku v podmínkách života ve městě. 1. Název spolku Název spolku zní: Spolek šťastných dětí (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Sídlo spolku Maixnerova

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I.

Stanovy Družstva Papírníkova. Část I. Stanovy Družstva Papírníkova Část I. čl. 1 Základní ustanovení Družstvo Papírníkova je společenství neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem uspokojování bytových potřeb svých členů i jiných osob

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze STANOVY Spolek přátel GFP IČO 705 65 309 se sídlem Masarykova 450/14, 277 11 Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze I. Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Spolek přátel GFP 2) Sídlo

Více

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NÁVRH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Článek 1 Obecná ustanovení Tyto Stanovy (dále jen Stanovy ) jsou základním dokumentem družstva a mohou být měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY Družstva Ružinovská 1162

STANOVY Družstva Ružinovská 1162 STANOVY Družstva Ružinovská 1162 ČLÁNEK I Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob 2. Družstvo

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ------------------------------------------------------------------------ 1.1.Bytové družstvo Bubenská 1160/13 (dále jen družstvo ) je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více