STANOVY Bytového družstva Masná 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Masná 8"

Transkript

1 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku. Článek 2 OBCHODNÍ FIRMA DRUŽSTVA Obchodní firma zní: Bytové družstvo Masná 8, družstvo Sídlo družstva je: Masná 8, Brno Článek 3 SÍDL0 DRUŽSTVA Článek 4 PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je: - pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišt'ujících řádný provoz bytů a nebytových prostor - zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav majetkového fondu družstva. Článek 5 ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL Zapisovaný základní kapitál družstva činil ,-- Kč (padesátšesttisíckorun českých). Zapisovaný základní kapitál je určení výše základního kapitálu družstva, která se zapisovala do obchodního rejstříku. Článek 6 ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD Základní kapitál družstva byl tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva a nesmí být nižší než zapisovaný základní kapitál. Základní členský vklad činí 7.000,-Kč (slovy sedmtisíckorun českých). Základní členský vklad jsou povinni splatit v celém rozsahu všichni členové družstva, ve lhůtě do 7 dnů od konání ustavující schůze družstva na jeho účet.

2 Článek 7 DRUŽSTEVNÍ PODÍL Družstevní podíl představuje práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu. Družstevní podíl představuje finanční účast člena družstva na zakoupení nemovitosti - domu Masná 8 v Brně. Jednotlivé podíly byly stanoveny podle výměry zastavěné plochy bytů, užívaných členy družstva a budou vyjadřovat velikost vlastnického podílu na majetku družstva. Úměrně k velikosti bytu má každý člen družstva také spoluvlastnický podíl na pozemku a společných částech domu. Článek 8 VZNIK ČLENSTVÍ 1. Členem družstva mohou být pouze fyzické osoby - nájemci bytů, případně nebytových prostor v domě Masná 8 v Brně. Členství v družstvu vzniká : a) Zakládajícím členům družstva dnem vzniku družstva rozhodnutím členské schůze o přijetí člena na základě písemné přihlášky b) za trvání družstva : - přijetím za člena členskou schůzí na základě písemné přihlášky, pokud uchazeč splatil členský vklad ve výši 7.000,-- Kč nejpozději do 7 pracovních dnů odedne konání členské schůze - přechodem členství při úmrtí člena na dědice, - převodem členství. 2. Převod členských práv: a) Členská práva a povinnosti může člen převést na jíného člena družstva, b) člen družstva se může dohodnout s jinou osobou o převodu svých členských práv a povinností, c) členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozedějším dnem uvedeným v této smlouvě, pokud nabyvatel splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu. Tento převod nepodléhá souhlasu družstva. Článek 9 ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká v následujících připadech: 1. Písemná dohoda Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, zaniká členství dnem sjednaným v dohodě. Dohoda musí mít písemnou formu a obsahuje zejména den skončení členství, způsob a formu majetkového vypořádání. 2. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutim 2 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva zaslaného na adresu družstva.. 3. Vyloučení Rozhodnutím členské schůze může být z družstva vyloučen člen, který opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje svoje členské povinnosti vyplývající ze stanov. Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být členu doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí může člen podat písemné odvolání k členské schůzi, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 4. Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželú, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 5. Likvidace družstva Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

3 S bývalým členem družstva je družstvo povinno provést majetkové vypořádání. Článek 10 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘI ZÁNIKU ČLENSTVÍ Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům právo na vypořádací podíl, který se hradí v penězích. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká po uplynutí 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen, popř. jeho dědicové, z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu. Při zániku členství převedením práv a povinností spojených s členstvím nebo při výměně bytu dosavadnímu členu nárok na vypořádací podíl vůči družstvu nevzniká. Vzájemné nároky si účastníci převedu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Další členské vklady a další majetková účast se vrací bývalým členúm ve výši, v níž byly do družstva vneseny. Článek 11 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ Člen družstva má právo: - účastnit se osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného, případně zákonného zástupce, jednání a rozhodování na členskéschůzi - volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům - podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - na roční vyúčtování zaplacených záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru. Člen družstva je povinen: - splatit základní členský vklad ve lhůtě určené stanovami, - dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, - platit pravidelně měsíční úhrady nákladů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostorů a hradit příspěvky na činnost družstva, nebo zálohy na ně, a to ve výši stanovené členskou schůzí, - chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, řádně užívat a udržovat svůj byt, společné prostory a zařízení domu, - neprodleně oznamovat družstvu změny týkající se počtu příslušníků jeho domácnosti, - umožnit po předchozím oznámení pověřených zástupcům družstva zjistit technický stav bytu a minimálně jednou za tři měsíce na měřidlech pro odběr energií. - přispívat podle svých možností k zajištění provozu domu a k plnění úkolů družstva. Článek 12 SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše základního vkladu a členského podílu, datum jeho splacení, případně další rozhodující skutečnosti. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo nahlížet do té částí evidence, která se týká jeho členství a žádat potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 13 UŽÍVÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU Právo užívat družstevní byt vzniká na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu po převzetí družstevního bytu do užívání. Smlouva musí obsahovat zejména označení bytu, rozsah užívání

4 společných prostor a společného zařízení domu, výši měsíčních úhrad na opravy, údržbu, provoz a správu a způsob výpočtu a úhrady služeb spojených s užíváním bytu. Smlouva má písemnou formu a podepíší ji obě strany. Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv při užívání bytu, případně nebytového prostoru. Dále je povinno zajišťovat údržbu domu, společných prostor a zařizení domu a dohlížet na udržování bytů ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Družstvo zajišťuje údržbu a opravy: - stavební konstrukce domu,vč. oprav balkónů - společných prostor včetně střešního pláště, rozvodů studené vody a plynu po hlavní úzávěry v bytech, elektrorozvodů po rozvodnice v bytech a svodů dešťové vody, - vchodových dveří, dveří ve společných prostorách vyjma vchododových dveří do bytů, oken, venkovních nátěrů oken - společné TV antény a TV rozvodů k výstupní zásuvce v bytech, rozvodů a společných zařízení případných domácích telefonů, - opravy a údržba stoupaček odpadů - malbu stěn a stropů ve společných prostorách, - úklid společných prostor, chodníků a prostor popelnic. Člen zajišťuje sám na svůj náklad v bytu a jeho přslušenství opravy a údržbu: - rozvodů teplé a studené vody, plynu a elektrického proudu od vstupních zavíracích systémů, - nátěry dveří, vč. vstupních oken (mimo venkovní strany), ostatních vestavěných dílců, nátěry ÚT - podlahy - veškerého vybavení koupelny, WC (včetně stěn) a kuchyně Člen družstva je povinen: - oznámit představenstvu bez zbytečného odkladu potřebu oprav v bytě, které hradí družstvo a umožnit jejich provedení. Jinak odpovídá za škodu, která neplněním této povinnosti vznikne. - odstranit neprodleně závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech, či zařízeních domu, způsobil sám nebo jeho spolubydlící. Nestane-li se tak ani po upozornění, družstvo samo závadu a poškození odstraní na náklady člena. Článek 14 Právo na uzavření smlouvy o nájmu Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného představenstvem družstva, b) po předložení smlouvy o převodu družstevního podílu, pokud nabyvatel splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu, c) na základě dohody o výměně bytu mezi členy družstva, d) na základě zdědění členského podílu. Článek 15 DOMOVNÍ ŘÁD Podrobnosti o o způsobu užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor a zařízení v domě, o zajištění pořádku a čistoty v domě, jeho otevírání a zavírání, o využívání služeb a dalším, upravuje domovní řád, který je vyvěšen v domě. Článek 16 ÚHRADY A ZÁLOHY Člen družstva - nájemce bytu a nebytových prostorů je povinen platit úhradu na krytí nákladů družstva, na provoz a správu domu otevřením fondu na správu družstva a fondu na opravy a údržbu domu. Výši úhrady stanoví členská schůze na základě posouzení technického stavu domu. Úhrada se

5 platí nejpozději do 25 dne příslušného měsíce na účet družstva. Záloha na služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a nebytových prostorů, se platí spolu s úhradou na provoz domu. Nezaplatí-li člen družstva předepsanou úhradu či zálohu do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit družstvu za každý den prodlení se zaplacením úrok z prodlení stanovený příslušným právním předpisem. Rozdíl mezi splacenými zálohami v průběhu kalendářního roku a skutečnými náklady družstva za poskytnuté služby za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem do 3 měsíců poté, kdy mu bude jejich výše známa. Přeplatek zjištěný vyúčtováním družstvo členu uhradí do 1 měsíce po vyúčtování. V téže době je člen povinen uhradit družstvu nedoplatek zjištěný vyúčtováním. Článek 17 PODNÁJEM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR Člen družstva může přenechat byt nebo jeho část nebo nebytové prostory, popř. jejich část do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo i bez časového určení s oznamovací povinností představenstvu. Případné smluvní vztahy plynoucí z uzavřené smlouvy o podnájmu se nedotýkají práv a povinností člena ve smyslu těchto stanov. Článek 18 ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: - členská schůze - představenstvo - kontrolní komise Funkční období orgánů družstva činí 5 let. Do orgánů družstva mohu být voleni jen členové družstva starší 18 let. Členové mohou být voleni opětovně. Článek 19 ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou na adresu dle seznamu členů a uveřejněnou na internetových stránkách družstva až do okamžiku konání schůze a ve společných prostorách domu Masná 8 v Brně podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů družstva. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Do působnosti členské schůze patří: - schvalovat a měnit stanovy, - volit a odvolávat představenstvo, - schvalovat roční účetní uzávěrku, - určovat výši úhrad na krytí nákladů družstva, na provoz a správu domu a záloh na služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem bytu, - rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztrát a o tvorbě a užití fondů bytového družstva, - rozhodovat o základních koncepčních otázkách družstva. - Členská schůze dále rozhoduje o : - užití a nájmu společných prostor - o investicích a opravách převyšujících v celkovém součtu plnění v částce ,- Kč/kalendářní měsíc - o výběru poskytovatelů služeb - o dalších záležitostech, které si vyhradí

6 Členská schůze plní působnost kontrolní komise. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Program jednání musí být uveden na pozvánce, ke které mají být potřeby přiloženy podklady pro jednání členské schůze.členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda představenstva náhradní schůzi, a to nejpozději do tří týdnů od termínu konání původní členské schůze. Náhradní schůze musí zachovat původní program jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas (to platí i pro manžele jako společné členy družstva, stejně tak jako v situaci, kd byt je užíván více nájemci, přičemž nejde o manžele). O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - datum a místo konání schůze, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - nepřijaté námitlky členů, kteří požádali o jejich zapsání. - Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis z členské schůze podepisují všichni přítomní členové družstva. Článek 20 PŘEDSTAVENSTVO A KONTROLNÍ KOMISE Představenstvo má tři členy volené členskou schůzí z řad členů družstva. Z řad svých členů volí předsedu družstva (představenstva). Funkční období představenstva je pětileté. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řidí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi. Je oprávněno jednat jménem družstva. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, svoláno může být kterýmkoliv jeho členem pozvánkou doručenou svolavatelem ostatním členům osobně oproti podpisu. Za představenstvo jako statutární orgán jakož i za družstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Z jednání představenstva se pořizují zápisy podepsané všemi členy představenstva. Kontrolní komise se nezřizuje, její působnost vykonává členská schůze dle zákona o obchodních korporacích. Pro jednání a hlasování v představenstvu se přiměřeně použijí ust. Zákona o obchodních korporacích. Usnesení těchto orgánů lze přijmout i pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující považují za přítomné. Článek 21 HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Družstvo hradí veškeré náklady a výdaje spojené s řízením své činnosti a s provozem domu, a to jen z přijmů z plateb svých členů. K zajištění této činnosti vytváří příslušné fondy. Článek 22 NEDĚLITELNÝ FOND Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu, tj ,- Kč. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního zisku, a to až do doby, než jeho výše dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu, tj ; Kč. O použití nedělitelného fondu rozhoduje představenstvo a fondu se užije zejména ke krytí ztrát a

7 rizik družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Článek 23 FOND ČLENSKÝCH PODÍLŮ Fond členských podílů se tvoři z peněžního plnění na koupi obytného nájemního domu. Prostředky Fondu členských podílů se použijí na úhradu nákladů spojených s koupí obytného nájemního domu. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých členů. Členské podíly musí členové poukázovat na účet družstva v termínu a způsobem stanoveném představenstvem a schváleném členskou schůzí. Pokud tak ve stanoveném termínu jednotliví členové družstva neučiní, jsou povinni uhradit družstvu smluvní pokutu rovnající se 10 % částky připadající na úhradu kupní ceny jejich bytu. Kupní cenou bytu se pro tento případ rozumí poměrná část celkové kupní ceny domu připadající na byt dotčeného člena družstva, určená poměrem výměry bytu k celkové výměře všech bytů v domě Masná 8, Brno. O použití finančních prostředků získaných ze smluvních pokut rozhodne členská schůze. Družstvo dále vytváří : - Fond na správu družstva - Fond na opravy a údržbu domu. Článek 24 OSTATNÍ FONDY 1) Do fondu na správu družstva přispívá každý člen družstva měsíční částkou, kterou určuje členská schůze. Z tohoto fondu se hradí náklady na administrativní činnost družstva, soudní a správní poplatky, vedení účetnictví a jiná vydání, která nesouvisí přímo s provozem, údržbou a opravami domu. 2) Fond na opravy a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelnými měsíčními příspěvky členů družstva, jejichž výši rovněž určuje členská schůze. Tento fond slouží především k úhradě nákladů na provoz, opravy, údržbu, modernizaci a rekonstrukci domu. Článek 25 ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU Družstvo užije vzniklého zisku: - k platbě daní, jakož i místních poplatků a k úhradě všech dalších platebních povinností vůči státu, případně jiným osobám - k tvorbě nedělitelného fondu, - k tvorbě a dotacím dalších fondů družstva, popřípadě k dalšim investicím, podle rozhodnutí členské schůze, případně k rozdělení mezi členy družstva dle rozhodnuti členské schůze. Článek 26 ÚHRADA ZTRÁTY Případná ztráta z činnosti družstva se uhradí podle rozhodnuti členské schůze: a) z nedělitelného fondu, b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle členských podílů, anebo c) kombinací obou zpúsobů. d) Článek 27 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Představenstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Její návrh připraví představenstva

8 spolu s návrhem na způsob rozdělení a užití zisku, popřipadě způsob úhrady ztrát. Představenstvo zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření dnržstva, obsahujíci přehled činnosti v uplynulém roce, jakož i navrhované záměry pro příští období. Shora uvedené materiály předkládá představenstvo k projednání členské schůzi. Článek 28 ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA Družtvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutim soudu. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo může také zaniknout splynutím nebo sloučením s jiným družstvem, popř. rozdělením. Usnesení členské schůze o splynutí nebo sloučení, popř. rozdělení musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení kapitálu, který na něj přechází. Článek 29 LIKVIDACE DRUŽSTVA Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělenín likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každmému členu. Likvidační zůstatek se dělí postupně tak, že se každému členu uhradí částka do výše základního členského vkladu. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení líkvidačního zůstatku. Do uplynutí tří měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. Článek 30 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Rozhodnutí orgánů družstva o všech záležitostech se dotčeným osobám oznamují písemně. Do 15 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí představenstva se může odvolat písemně k členské schůzi, a to podáním adresovaným k rukám kteréhokoliv člena představenstva, : a) člen, který byl z družstva vyloučen b) osoba, která nebyla přijata za člena družstva Rozhodnutí členské schůze o odvolání proti rozhodnutí představenstva je konečné. Družstvo doručuje svému členu písemnosti osobně oproti podpisu, nelze -li jej zastihnout pak doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho trvalého bydliště. Pro případ doručování formou doporučené zásilky se písemnost považuje za doručenou i v případě odmínutí převzetí zásilky, popř. jejího nevyzvednutí v úložní době. Dnem doručení je v tomto případě den vrácení zásilky družstvu. Článek 31 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ustanoveními těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členem, jakož i mezi členy navzájem. Ve věcech stanovami výslovně neupravených se právní poměry družstva, jakož i právní vztahy mezi družstvem a jeho členy řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně zákoníku občanského. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo "Máj sekce 207 C" (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese České

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto

Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Stanovy Spolku pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto Preambule: Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku. 1. Název a sídlo spolku: 1.1. Název spolku zní: Spolek pro

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA KRYNICKÁ Hlava první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Krynická (dále jen družstvo) Sídlo družstva: Krynická 502/23, 181 00 Praha 8 Článek

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

Současný stav úpravy honebního společenstva

Současný stav úpravy honebního společenstva Současný stav úpravy honebního společenstva Založení honebního společenstva ( 19 zákona č. 449/2001 Sb., dále jen zákon o myslivosti ) Návrh na založení spolu s návrhem na uznání společenstevní honitby

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1 Firma družstva zní: Bytové družstvo 19-21-23, IČ: 25186418 (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2 Sídlo družstva je na adrese:

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva

VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva VZOR č. 4: Stanovy bytového družstva přizpůsobené požadavkům zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Obchodní firma: Bytové družstvo

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více