STANOVY Bytového družstva Masná 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Bytového družstva Masná 8"

Transkript

1 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku. Článek 2 OBCHODNÍ FIRMA DRUŽSTVA Obchodní firma zní: Bytové družstvo Masná 8, družstvo Sídlo družstva je: Masná 8, Brno Článek 3 SÍDL0 DRUŽSTVA Článek 4 PŘEDMĚT ČINNOSTI Předmětem činnosti družstva je: - pronájem bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišt'ujících řádný provoz bytů a nebytových prostor - zabezpečování provozu, správy, údržby a oprav majetkového fondu družstva. Článek 5 ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL Zapisovaný základní kapitál družstva činil ,-- Kč (padesátšesttisíckorun českých). Zapisovaný základní kapitál je určení výše základního kapitálu družstva, která se zapisovala do obchodního rejstříku. Článek 6 ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD Základní kapitál družstva byl tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva a nesmí být nižší než zapisovaný základní kapitál. Základní členský vklad činí 7.000,-Kč (slovy sedmtisíckorun českých). Základní členský vklad jsou povinni splatit v celém rozsahu všichni členové družstva, ve lhůtě do 7 dnů od konání ustavující schůze družstva na jeho účet.

2 Článek 7 DRUŽSTEVNÍ PODÍL Družstevní podíl představuje práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu. Družstevní podíl představuje finanční účast člena družstva na zakoupení nemovitosti - domu Masná 8 v Brně. Jednotlivé podíly byly stanoveny podle výměry zastavěné plochy bytů, užívaných členy družstva a budou vyjadřovat velikost vlastnického podílu na majetku družstva. Úměrně k velikosti bytu má každý člen družstva také spoluvlastnický podíl na pozemku a společných částech domu. Článek 8 VZNIK ČLENSTVÍ 1. Členem družstva mohou být pouze fyzické osoby - nájemci bytů, případně nebytových prostor v domě Masná 8 v Brně. Členství v družstvu vzniká : a) Zakládajícím členům družstva dnem vzniku družstva rozhodnutím členské schůze o přijetí člena na základě písemné přihlášky b) za trvání družstva : - přijetím za člena členskou schůzí na základě písemné přihlášky, pokud uchazeč splatil členský vklad ve výši 7.000,-- Kč nejpozději do 7 pracovních dnů odedne konání členské schůze - přechodem členství při úmrtí člena na dědice, - převodem členství. 2. Převod členských práv: a) Členská práva a povinnosti může člen převést na jíného člena družstva, b) člen družstva se může dohodnout s jinou osobou o převodu svých členských práv a povinností, c) členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu nebo pozedějším dnem uvedeným v této smlouvě, pokud nabyvatel splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu. Tento převod nepodléhá souhlasu družstva. Článek 9 ZÁNIK ČLENSTVÍ Členství v družstvu zaniká v následujících připadech: 1. Písemná dohoda Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, zaniká členství dnem sjednaným v dohodě. Dohoda musí mít písemnou formu a obsahuje zejména den skončení členství, způsob a formu majetkového vypořádání. 2. Vystoupení Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutim 2 měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva zaslaného na adresu družstva.. 3. Vyloučení Rozhodnutím členské schůze může být z družstva vyloučen člen, který opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje svoje členské povinnosti vyplývající ze stanov. Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být členu doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí může člen podat písemné odvolání k členské schůzi, a to ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání má odkladný účinek. 4. Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželú, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. 5. Likvidace družstva Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

3 S bývalým členem družstva je družstvo povinno provést majetkové vypořádání. Článek 10 MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ PŘI ZÁNIKU ČLENSTVÍ Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům právo na vypořádací podíl, který se hradí v penězích. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká po uplynutí 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen, popř. jeho dědicové, z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu. Při zániku členství převedením práv a povinností spojených s členstvím nebo při výměně bytu dosavadnímu členu nárok na vypořádací podíl vůči družstvu nevzniká. Vzájemné nároky si účastníci převedu nebo výměny vypořádají mezi sebou. Další členské vklady a další majetková účast se vrací bývalým členúm ve výši, v níž byly do družstva vneseny. Článek 11 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ Člen družstva má právo: - účastnit se osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného, případně zákonného zástupce, jednání a rozhodování na členskéschůzi - volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům - podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, - na roční vyúčtování zaplacených záloh na úhradu služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru. Člen družstva je povinen: - splatit základní členský vklad ve lhůtě určené stanovami, - dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, - platit pravidelně měsíční úhrady nákladů za služby spojené s užíváním bytu a nebytových prostorů a hradit příspěvky na činnost družstva, nebo zálohy na ně, a to ve výši stanovené členskou schůzí, - chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, řádně užívat a udržovat svůj byt, společné prostory a zařízení domu, - neprodleně oznamovat družstvu změny týkající se počtu příslušníků jeho domácnosti, - umožnit po předchozím oznámení pověřených zástupcům družstva zjistit technický stav bytu a minimálně jednou za tři měsíce na měřidlech pro odběr energií. - přispívat podle svých možností k zajištění provozu domu a k plnění úkolů družstva. Článek 12 SEZNAM ČLENŮ DRUŽSTVA Družstvo vede seznam všech svých členů a udržuje jej v souladu se skutečným stavem. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše základního vkladu a členského podílu, datum jeho splacení, případně další rozhodující skutečnosti. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo nahlížet do té částí evidence, která se týká jeho členství a žádat potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v seznamu. Článek 13 UŽÍVÁNÍ DRUŽSTEVNÍHO BYTU Právo užívat družstevní byt vzniká na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu po převzetí družstevního bytu do užívání. Smlouva musí obsahovat zejména označení bytu, rozsah užívání

4 společných prostor a společného zařízení domu, výši měsíčních úhrad na opravy, údržbu, provoz a správu a způsob výpočtu a úhrady služeb spojených s užíváním bytu. Smlouva má písemnou formu a podepíší ji obě strany. Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv při užívání bytu, případně nebytového prostoru. Dále je povinno zajišťovat údržbu domu, společných prostor a zařizení domu a dohlížet na udržování bytů ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Družstvo zajišťuje údržbu a opravy: - stavební konstrukce domu,vč. oprav balkónů - společných prostor včetně střešního pláště, rozvodů studené vody a plynu po hlavní úzávěry v bytech, elektrorozvodů po rozvodnice v bytech a svodů dešťové vody, - vchodových dveří, dveří ve společných prostorách vyjma vchododových dveří do bytů, oken, venkovních nátěrů oken - společné TV antény a TV rozvodů k výstupní zásuvce v bytech, rozvodů a společných zařízení případných domácích telefonů, - opravy a údržba stoupaček odpadů - malbu stěn a stropů ve společných prostorách, - úklid společných prostor, chodníků a prostor popelnic. Člen zajišťuje sám na svůj náklad v bytu a jeho přslušenství opravy a údržbu: - rozvodů teplé a studené vody, plynu a elektrického proudu od vstupních zavíracích systémů, - nátěry dveří, vč. vstupních oken (mimo venkovní strany), ostatních vestavěných dílců, nátěry ÚT - podlahy - veškerého vybavení koupelny, WC (včetně stěn) a kuchyně Člen družstva je povinen: - oznámit představenstvu bez zbytečného odkladu potřebu oprav v bytě, které hradí družstvo a umožnit jejich provedení. Jinak odpovídá za škodu, která neplněním této povinnosti vznikne. - odstranit neprodleně závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech, či zařízeních domu, způsobil sám nebo jeho spolubydlící. Nestane-li se tak ani po upozornění, družstvo samo závadu a poškození odstraní na náklady člena. Článek 14 Právo na uzavření smlouvy o nájmu Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného představenstvem družstva, b) po předložení smlouvy o převodu družstevního podílu, pokud nabyvatel splňuje podmínky pro vznik členství v družstvu, c) na základě dohody o výměně bytu mezi členy družstva, d) na základě zdědění členského podílu. Článek 15 DOMOVNÍ ŘÁD Podrobnosti o o způsobu užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor a zařízení v domě, o zajištění pořádku a čistoty v domě, jeho otevírání a zavírání, o využívání služeb a dalším, upravuje domovní řád, který je vyvěšen v domě. Článek 16 ÚHRADY A ZÁLOHY Člen družstva - nájemce bytu a nebytových prostorů je povinen platit úhradu na krytí nákladů družstva, na provoz a správu domu otevřením fondu na správu družstva a fondu na opravy a údržbu domu. Výši úhrady stanoví členská schůze na základě posouzení technického stavu domu. Úhrada se

5 platí nejpozději do 25 dne příslušného měsíce na účet družstva. Záloha na služby, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu a nebytových prostorů, se platí spolu s úhradou na provoz domu. Nezaplatí-li člen družstva předepsanou úhradu či zálohu do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit družstvu za každý den prodlení se zaplacením úrok z prodlení stanovený příslušným právním předpisem. Rozdíl mezi splacenými zálohami v průběhu kalendářního roku a skutečnými náklady družstva za poskytnuté služby za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem do 3 měsíců poté, kdy mu bude jejich výše známa. Přeplatek zjištěný vyúčtováním družstvo členu uhradí do 1 měsíce po vyúčtování. V téže době je člen povinen uhradit družstvu nedoplatek zjištěný vyúčtováním. Článek 17 PODNÁJEM BYTU A NEBYTOVÝCH PROSTOR Člen družstva může přenechat byt nebo jeho část nebo nebytové prostory, popř. jejich část do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo i bez časového určení s oznamovací povinností představenstvu. Případné smluvní vztahy plynoucí z uzavřené smlouvy o podnájmu se nedotýkají práv a povinností člena ve smyslu těchto stanov. Článek 18 ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: - členská schůze - představenstvo - kontrolní komise Funkční období orgánů družstva činí 5 let. Do orgánů družstva mohu být voleni jen členové družstva starší 18 let. Členové mohou být voleni opětovně. Článek 19 ČLENSKÁ SCHŮZE Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členskou schůzi svolává představenstvo písemnou pozvánkou zaslanou na adresu dle seznamu členů a uveřejněnou na internetových stránkách družstva až do okamžiku konání schůze a ve společných prostorách domu Masná 8 v Brně podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů družstva. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Do působnosti členské schůze patří: - schvalovat a měnit stanovy, - volit a odvolávat představenstvo, - schvalovat roční účetní uzávěrku, - určovat výši úhrad na krytí nákladů družstva, na provoz a správu domu a záloh na služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmem bytu, - rozhodovat o způsobu rozdělení a užití zisku, popřípadě o způsobu úhrady ztrát a o tvorbě a užití fondů bytového družstva, - rozhodovat o základních koncepčních otázkách družstva. - Členská schůze dále rozhoduje o : - užití a nájmu společných prostor - o investicích a opravách převyšujících v celkovém součtu plnění v částce ,- Kč/kalendářní měsíc - o výběru poskytovatelů služeb - o dalších záležitostech, které si vyhradí

6 Členská schůze plní působnost kontrolní komise. Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Program jednání musí být uveden na pozvánce, ke které mají být potřeby přiloženy podklady pro jednání členské schůze.členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá předseda představenstva náhradní schůzi, a to nejpozději do tří týdnů od termínu konání původní členské schůze. Náhradní schůze musí zachovat původní program jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných. Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas (to platí i pro manžele jako společné členy družstva, stejně tak jako v situaci, kd byt je užíván více nájemci, přičemž nejde o manžele). O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - datum a místo konání schůze, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - nepřijaté námitlky členů, kteří požádali o jejich zapsání. - Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis z členské schůze podepisují všichni přítomní členové družstva. Článek 20 PŘEDSTAVENSTVO A KONTROLNÍ KOMISE Představenstvo má tři členy volené členskou schůzí z řad členů družstva. Z řad svých členů volí předsedu družstva (představenstva). Funkční období představenstva je pětileté. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řidí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi. Je oprávněno jednat jménem družstva. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc, svoláno může být kterýmkoliv jeho členem pozvánkou doručenou svolavatelem ostatním členům osobně oproti podpisu. Za představenstvo jako statutární orgán jakož i za družstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě družstva připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Z jednání představenstva se pořizují zápisy podepsané všemi členy představenstva. Kontrolní komise se nezřizuje, její působnost vykonává členská schůze dle zákona o obchodních korporacích. Pro jednání a hlasování v představenstvu se přiměřeně použijí ust. Zákona o obchodních korporacích. Usnesení těchto orgánů lze přijmout i pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu. V takovém případě se hlasující považují za přítomné. Článek 21 HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA Družstvo hradí veškeré náklady a výdaje spojené s řízením své činnosti a s provozem domu, a to jen z přijmů z plateb svých členů. K zajištění této činnosti vytváří příslušné fondy. Článek 22 NEDĚLITELNÝ FOND Družstvo vytváří ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu, tj ,- Kč. Tento fond družstvo doplňuje o 10 % ročního zisku, a to až do doby, než jeho výše dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu, tj ; Kč. O použití nedělitelného fondu rozhoduje představenstvo a fondu se užije zejména ke krytí ztrát a

7 rizik družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Článek 23 FOND ČLENSKÝCH PODÍLŮ Fond členských podílů se tvoři z peněžního plnění na koupi obytného nájemního domu. Prostředky Fondu členských podílů se použijí na úhradu nákladů spojených s koupí obytného nájemního domu. Fond členských podílů se eviduje podle jednotlivých členů. Členské podíly musí členové poukázovat na účet družstva v termínu a způsobem stanoveném představenstvem a schváleném členskou schůzí. Pokud tak ve stanoveném termínu jednotliví členové družstva neučiní, jsou povinni uhradit družstvu smluvní pokutu rovnající se 10 % částky připadající na úhradu kupní ceny jejich bytu. Kupní cenou bytu se pro tento případ rozumí poměrná část celkové kupní ceny domu připadající na byt dotčeného člena družstva, určená poměrem výměry bytu k celkové výměře všech bytů v domě Masná 8, Brno. O použití finančních prostředků získaných ze smluvních pokut rozhodne členská schůze. Družstvo dále vytváří : - Fond na správu družstva - Fond na opravy a údržbu domu. Článek 24 OSTATNÍ FONDY 1) Do fondu na správu družstva přispívá každý člen družstva měsíční částkou, kterou určuje členská schůze. Z tohoto fondu se hradí náklady na administrativní činnost družstva, soudní a správní poplatky, vedení účetnictví a jiná vydání, která nesouvisí přímo s provozem, údržbou a opravami domu. 2) Fond na opravy a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelnými měsíčními příspěvky členů družstva, jejichž výši rovněž určuje členská schůze. Tento fond slouží především k úhradě nákladů na provoz, opravy, údržbu, modernizaci a rekonstrukci domu. Článek 25 ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU Družstvo užije vzniklého zisku: - k platbě daní, jakož i místních poplatků a k úhradě všech dalších platebních povinností vůči státu, případně jiným osobám - k tvorbě nedělitelného fondu, - k tvorbě a dotacím dalších fondů družstva, popřípadě k dalšim investicím, podle rozhodnutí členské schůze, případně k rozdělení mezi členy družstva dle rozhodnuti členské schůze. Článek 26 ÚHRADA ZTRÁTY Případná ztráta z činnosti družstva se uhradí podle rozhodnuti členské schůze: a) z nedělitelného fondu, b) tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle členských podílů, anebo c) kombinací obou zpúsobů. d) Článek 27 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Představenstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Její návrh připraví představenstva

8 spolu s návrhem na způsob rozdělení a užití zisku, popřipadě způsob úhrady ztrát. Představenstvo zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření dnržstva, obsahujíci přehled činnosti v uplynulém roce, jakož i navrhované záměry pro příští období. Shora uvedené materiály předkládá představenstvo k projednání členské schůzi. Článek 28 ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA Družtvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, c) rozhodnutim soudu. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo může také zaniknout splynutím nebo sloučením s jiným družstvem, popř. rozdělením. Usnesení členské schůze o splynutí nebo sloučení, popř. rozdělení musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení kapitálu, který na něj přechází. Článek 29 LIKVIDACE DRUŽSTVA Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělenín likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každmému členu. Likvidační zůstatek se dělí postupně tak, že se každému členu uhradí částka do výše základního členského vkladu. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení líkvidačního zůstatku. Do uplynutí tří měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. Článek 30 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Rozhodnutí orgánů družstva o všech záležitostech se dotčeným osobám oznamují písemně. Do 15 dnů ode dne následujícího po doručení rozhodnutí představenstva se může odvolat písemně k členské schůzi, a to podáním adresovaným k rukám kteréhokoliv člena představenstva, : a) člen, který byl z družstva vyloučen b) osoba, která nebyla přijata za člena družstva Rozhodnutí členské schůze o odvolání proti rozhodnutí představenstva je konečné. Družstvo doručuje svému členu písemnosti osobně oproti podpisu, nelze -li jej zastihnout pak doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho trvalého bydliště. Pro případ doručování formou doporučené zásilky se písemnost považuje za doručenou i v případě odmínutí převzetí zásilky, popř. jejího nevyzvednutí v úložní době. Dnem doručení je v tomto případě den vrácení zásilky družstvu. Článek 31 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ustanoveními těchto stanov se řídí i právní vztahy vzniklé mezi družstvem a jeho členem, jakož i mezi členy navzájem. Ve věcech stanovami výslovně neupravených se právní poměry družstva, jakož i právní vztahy mezi družstvem a jeho členy řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích, případně zákoníku občanského. Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí dne

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA dodatek č. 2 ve znění platném ke dni.. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva je: KLUB INVESTORŮ T&G, družstvo (dále jen družstvo). 2) Družstvo má sídlo:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích Část I. Základní ustanovení článek l. 1. Firma: Bytové družstvo Nikoly Tesly 3 2. Sídlo: Praha 6, Nikoly Tesly 3,

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení

Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení Stanovy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Klub rodičů a přátel při ZŠ Záhuní, z.s. (dále jen Klub nebo spolek). 2. Sídlo spolku: ZŠ Záhuní 408, 744

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU

SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ JABLÍČKO STANOVY SPOLKU Čl. 1 Název spolku Název spolku zní Spolek rodičů Jablíčko. Čl. 2 Sídlo spolku Sídlem spolku je Ostrava-Hrabová, Příborská 28. Čl. 3 Účel spolku Účelem spolku je spolupráce

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s.

Stanovy. spolku. Klatovské kočky z.s. Stanovy spolku Klatovské kočky z.s. Název spolku: Klatovské kočky z.s. Sídlo spolku: Hálkova 157, 339 01 Klatovy Kraj: Plzeňský Čl. 1 Základní ustanovení 1.) Název spolku: Klatovské kočky z.s. 2.) Sídlo

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Čl. I Úvodní ustanovení

Čl. I Úvodní ustanovení Stanovy Singulární společnosti Nedašov, o.s. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název občanského

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno

STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno STANOVY Bytové družstvo Úvoz 66, Brno I. Firma, sídlo a doba trvání společnosti 1. Firmou družstva je: Bytové družstvo Úvoz 66, Brno ------------------------------------------------------------------ 2.

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Bytové družstvo Erika STANOVY

Bytové družstvo Erika STANOVY Bytové družstvo Erika STANOVY 1. 10. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma zní: Bytové družstvo Erika. 1.2. Sídlo družstva je : Praha 12 - Modřany, Krouzova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 18.4.2001 oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici

Více

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SAKUMPIKUM z.s. I. Úvodní ustanovení Občanské sdružení SAKUMPIKUM o.s., IČ: 22879374 registrované Ministerstvem vnitra dne 4. 8. 2011 pod č.j.: VS/11/85347/11-R ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut Spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, spolčující členy na základě společného zájmu. 2. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1 Název a sídlo a právní forma spolku Název: Asociace poskytovatelů energetických služeb, z.s. (dále jen Spolek ) používaná zkratka "APES" Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 Právní forma

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S.

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SPŠ STAVEBNÍ BRNO, O.S. Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole stavební Brno, o.s. (dále jen

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více