Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o."

Transkript

1 2z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ZPRACOVATELÉ: + externí spolupracovníci Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. Obsah: 1.1. Úvod Cíl studie Územní vymezení rozsahu 6ešené oblasti vn4jší a p6eshrani0ní vazby P6ehled aktuálních zpracovaných dokumentj pro sledovaný zám4r v0etn4 názorj, p6ístupj, koncepcí a obdobných realizovaných a p6ipravovaných koncepcí Integrované dopravní systémy Systémový návrh IDS Jiho0eského kraje Rozvoj IDS v zahrani0í Rozvoj IDS v LR Controlling ve6ejné dopravy Rozvojové principy informa0ních vazeb ve ve6ejné doprav Mízení operativy Odbavovaní cestujících Studie Zlepšení infrastruktury železni0ních tratích PlzePského kraje-leský les a Pošumaví Základní p6ístup k 6ešení: Atributy pro zabezpe0ení interoperability techniky v regionální úrovni Základní technické podmínky ISZ vedlejších tratí Rozsah zabezpe0ení Varianty realizace radiobloku Mimo6ádnosti obsluhy Vazby na ostatní zabezpe0ovací za6ízení Systém datové komunikace po pevném vedení Funk0ní požadavky na 6ešení trasového stav4dla Po0íta0ové jádro elektronického stav4dla Shrnutí Regiotram NISA Analýza sou0asného stavu Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji Kvalifikace p6estupových uzlj Interval obsluhy Inovace tratí Ve vztahu k 6ešení vozového parku: Ve vztahu k elektrické trakci Vztah k p6eprav4 zboží Vztah k IDS Systémový návrh Integrovaného dopravního systému Jiho0eského kraje Oblast organiza0ní Oblast technická Ostatní oblasti... 5

2 3z(65) Jirsíkova 5, Praha Analýza dot0ených tratí Oblast organiza0ní Oblast technická Rizika stavební charakteristiky tratí Rizika technického vybavení tratí Stávající GVD Návrh GVD spole0ného podniku LD-Jihotrans Ostatní atributy Cykloturistika Cyklotrans P6eshrani0ní autobusová doprava Legislativní nástroje oživení Koncepce regionální dopravy na území Bavorska Bayern-Takt + taktová doprava na síti ÖBB Taktová doprava dálkových spojj v LR Návrh harmonogramj a jejich nápln Analýza nákladj a p6ínosj(cost- Benefit Analysis) Osnova záv4re0né zprávy P6íklady vyjád6ení p6ínosj a nákladj P6ínosy Náklady Shrnutí... 5 Rejstík použitých pojm a zkratek v textu neuvedených... 5 Související projekty výzkumu a vývoje MD R... 5 P íloha. 1 P íloha. 2 P edbžný harmonogram akcí Schéma ešené oblasti, akce a realizaní horizonty

3 4z(65) Jirsíkova 5, Praha Úvod Základním úkolem studie je systémov4 6ešit problematiku spojenou s p6ípravou a realizací investi0ní výstavby pro rozvoj kolejové dopravy v oblasti Šumavy a podmínkami jejího budoucího provozování. V tomto sm4ru navazuje na výstupy projektu A 1/12-1 Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji. Studie posuzuje podmínky, p6ínosy a rizika navrhovaných investi0ních akcí, stanovuje rámcový 0asový plán jejich etapizace, p6ípravy a realizace a možné modely jejich financování. Ve vztahu k budoucímu provozu bude v rámci organiza0ního projektu modelovat možnosti dopravní obslužnosti území v 6ešené oblasti v návaznosti na výstupy projektu A 1/3 Optimalizace dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje, v0etn4 zapojení subsystému do budoucího celokrajského IDS. Záv4re0ná doporu0ení budou obsahovat návrh dalšího postupu pro p6ípravnou, realiza0ní a provozní 0ást systému regionální dopravy v oblasti Šumavy. Studie navazuje na zpracovaný krajský projekt A 1/12 Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji podprojekt A 1/12-1 Zpracování návrhu rozvoje kolejové dopravy v p6íhrani0ní oblasti Šumavy a vychází z díl0ích záv4rj pro 6ešené území nazvaných pracovn4 Šumavské elektrické dráhy a ABC NET. Dále navazuje na pracovní výstupy projektu A 1/12-3 Vyhledávací studie trasy železni0ní trat4 Leské Bud4jovice státní hranice (Linz) ve vztahu k využití této trat4 pro regionální dopravu. Záv4ry studie budou obsahovat základní podmínky pro organizaci p6ípravy výstavby, realizaci a provozování systému kolejové dopravy v kontextu budoucího za0len4ní do IDS Jiho0eského kraje a s p6eshrani0ní návazností na sousední regiony Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Studie doporu0í další postup sm46ující k realizaci uvedených zám4rj Cíl studie Cílem studie je na základ4 provedené analýzy, posouzení p6ínosj a rizik stanovit omezující podmínky a p6edložit samospráv4 Jiho0eského kraje návrh dalšího postupu sm46ujícího k realizaci zám4rj obsažených v Programu rozvoje územního obvodu Jiho0eského kraje ve vztahu k rozvoji kolejové dopravy v 6ešené oblasti Šumavy. Výstup bude sloužit jako podklad

4 5z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 pro stanovení dalšího postupu 6ízení projektu, zajišt4ní koordina0ní a inženýrské 0innosti p6i p6íprav4 výstavby a modernizace kolejové infrastruktury v oblasti Šumavy a organizace jejího budoucího provozování Územní vymezení rozsahu ešené oblasti vnjší a peshrani!ní vazby Mešeným územím pro pot6eby této studie se rozumí území okresj Leské Bud4jovice, Leský Krumlov, Prachatice a Strakonice vymezené železni0ními trat4mi Leské Bud4jovice - Horní Dvo6išt4 státní hranice (celostátní tras ) a Leské Bud4jovice Strakonice (celostátní tras ). Zahrnuje sou0asnou železni0ní infrastrukturu na tratích , 195, 197, 198 (0íslování dle TraSových jízdních 6ádJ LD). Do systému železni0ní dopravy v návrhovém období budou zasahovat následující vn4jší vazby projekty a zám4ry: výstavba IV. tranzitního železni0ního koridoru v úseku Praha - Leské Bud4jovice (výstavba do roku 2010) a Leské Bud4jovice - st.hranice - Linz (výstavba do roku 2016) zlepšení infrastruktury tratí Leské Bud4jovice - Volary, Rybník - Lipno nad Vltavou, Lerný K6íž - Nové Údolí, Lí0enice - Volary a Strakonice - Volary a integrace systému s využitím t4chto regionálních drah napojení navrženého regionálního systému lehké kolejové dopravy Šumavské elektrické dráhy na dálkovou a mezistátní dopravu. Ze zám4rj p6eshrani0ního rozsahu je t6eba respektovat, p6ípadn4 koordinovat: zám4ry rakouské strany pro modernizaci úseku Linz - Summerau st.hr., resp. Linz Leské Bud4jovice. zám4ry bavorské strany pro revitalizaci železni0ní trat4 Volary - Nové Údolí na n4meckém území. vazba Dolní Bavorsko LR - Horní Rakousko (ABC NET) možnosti zapojení systému do Bavorského taktu resp. Hornorakouského taktu (Summerauerbahn).

5 6z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Mešené území je po svém obvodu napojeno na okolí následujícími dopravními cestami (uvedeny vazby významné pro rozvoj ŠED, zejména spojení mezi regiony a p6eshrani0ní vazby): sm4r: Vimperk Stachy, Sušice Kvilda Sušice Strážný Philippsreut, Freyung Nové Údolí Haidmühle Horní Planá, Zad. Zvonková Hochficht Dolní Vltavice - Kyselov Aigen Jasánky Sankt Oswald P6ední VýtoP Guglwald Vyšší Brod, Studánky Weigetschag Rybník Horní Dvo6išt4 - Linz region, druh spojení: PlzePský kraj, silni0ní spojení (II/145) PlzePský kraj, silni0ní spojení (II/169) Bavorsko, silni0ní spojení (I/4) Bavorsko, návrh obnovy železnice Hor. Rakousko, návrh ekobus, výhled železnice Hor. Rakousko, p4ší a cykloturistika Hor. Rakousko, p4ší a cykloturistika Hor. Rakousko, omezené silni0ní a turistické Hor. Rakousko, silni0ní spojení (II/161) Hor. Rakousko, železnice, budoucí TŽK Dolní Dvo6išt4 Wullowitz - Linz Hor. Rakousko, silnice (I/3, budoucí R3) Leské Bud4jovice Tábor Praha LR, silnice (I/3, budoucí D3) Leské Bud4jovice Tábor Praha Leské Bud4jovice T6eboP J. Hradec LR, železnice (0. 220, budoucí IV. TŽK) LR, silnice (I/34) Leské Bud4jovice Leské Velenice LR, silnice (II/156), železnice (0. 199) Protivín Písek (- PlzeP) LR, silnice (I/20), železnice (0. 201) Strakonice P6íbram Praha LR, silnice (I/4), železnice (0. 203) Strakonice PlzeP LR, železnice (0. 190) Strakonice Klatovy LR, silnice (I/22)

6 7z(65) Jirsíkova 5, Praha Pehled aktuálních zpracovaných dokument( pro sledovaný zámr v!etn názor(, pístup(, koncepcí a obdobných realizovaných a pipravovaných koncepcí. Pro stanovení základních atributj 6ešení v návrhové 0ásti Studie organiza0n4-technické a investi0ní p6ípravy rozvoje kolejové dopravy v p6íhrani0ní oblasti Šumavy, je nutno zabezpe0it stru0nou analýzu tématicky souvisejících aktuálních dokumentj. Jednotlivé analýzy budou tématicky rozd4leny do oblastí technické, technologické, ale i 0asové Integrované dopravní systémy Rozvoj ve6ejné dopravy je základním úkolem státní správy a územní samosprávy p6i zabezpe0ení dopravní obslužnosti území na principech udržitelného rozvoje dopravy. Základní podmínkou zvýšení atraktivity ve6ejné dopravy, je nutnost vzájemných vazeb jednotlivých spojj a linek všech dopravních prost6edkj dopravcj ve všech dopravních módech. Proto lze sledovat u nás i v zahrani0í snahu o rozvoj tak zvaných integrovaných dopravních systémj (dále IDS). Integrovaná doprava se bezproblémov4 rozvijí v rámci m4stských aglomerací, ale snahou je obsluhovat velká území, zpravidla v hranicích krajj. Vyvstává nutnost celý dopravní systém kraje efektivn4 plánovat, dohlížet, ale i 6ídit.

7 8z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Železni0ní doprava je a bude nedílnou sou0ástí dopravního systému kraje, je a bude nedílnou sou0ástí budoucího integrovaného systému kraje. Plánování, organizace a 6ízení IDS má ve své podstat4 vliv na rozvoj, modernizaci p6ípadn4 rekonstrukci dopravní infrastruktury. Podrobný rozklad p6edpokládaného rozvoje IDS Jiho0eského kraje ur0í základní atributy p6ístupu v návrhové 0ásti. Dopravní proces je dnes podporován aplikacemi, subsystémy a systémy s inteligencí. Inteligentní dopravní systémy a služby (Inteligent Transports Systems) podporují 0innost organizací a institucí celého dopravn4 p6epravního 6et4zce 1 a také organizací a institucí s dopravou p6ímo 0i nep6ímo spojených 2. Inteligentní dopravní systémy a služby (ITS), založené na práci s informacemi, poskytnou i služby výrazn4 podporující rozvoj systémj ve6ejné dopravy. Rozsah pjsobnosti, množství dopravcj, zpjsob organizace IDS, organizace 6ízení u jednotlivých dopravcj, množství dalších organizací p6ímo a nep6ímo zú0astn4ných v procesu ve6ejné dopravy, jsou rizikové faktory systematicky efektivn4 rozvíjených služeb dopravní telematiky integrovaným dopravním systémjm obsluhující velká území. U nás i v zahrani0í se stále 0ast4ji používá nový pojem CONTROLLING ve6ejné dopravy. Vlastní rozklad zam46ení a cílj controllingu ve6ejné dopravy výrazn4 ovlivní vlastní technické a technologické 6ešení tratí ve vymezené oblasti Systémový návrh IDS Jihoeského kraje Materiál s názvem Systémový návrh IDS Jiho0eského kraje je II. 0ástí Projektu optimalizace dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje. Materiál na základ4 základních argumentj zdjvodpuje vznik IDS Jiho0eského kraje, vznik koordinátora, nástrojj podpory 0innosti koordinátora v oblasti organizace, zpjsobu odbavování, technologie a financování. Z hlediska cílj Studie organiza0n4-technické a investi0ní p6ípravy rozvoje kolejové dopravy je však materiál strukturován v obecné rovin4. Proto je nutno stru0n4 p6iblížit rozvoj IDS u nás i v zahrani0ní Rozvoj IDS v zahranií Integrované dopravní systémy jsou v zahrani0í pln4 rozvinuty nebo rozvíjeny v rámci m4stských aglomerací. Pro podporu dopravní obslužnosti velkých území jsou v zahrani0í, zejména v n4mecky hovo6ících zemích, rozvíjeny služby integrovaných dopravních systémj

8 9z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ve6ejné dopravy tak zvaných dopravních svaz (ZVV Zürcher Verkehrsverbund). U nás jsou tyto systému nazývány IDS zpravidla 6ízené 0inností koordinátora IDS. Koncepce fungování zahrani0ního dopravního svazu ukazuje následující principiální obrázek. Poptávka po doprav Samosprávné orgány (spolkové zem4, okresy,obce) Nabídka dopravy Dopravci (provozovatelé ve6ejné hromadné dopravy) Dopravní svaz Dopravní svaz je zodpovdný za p epravní výkony, respektive kvantitativní ukazatele p epravy a výši tržeb. Dopravní svaz a jeho spoleníci rozhodují o organizaci dopravních výkon, a o výši a struktu e jízdného. Obr.1. Koncepce fungování dopravního svazu Rozsah pjsobnosti IDS v krajské úrovni v cílovém stavu p6esahuje svou velikostí doposud obsluhovaná území zahrani0ními dopravními svazy. Nejblíže rozsahem pjsobnosti je dopravní svaz pjsobící v curyšské oblasti. Vlastní controlling 3 0innosti v dopravním svazu je sm46ován, tak jak plyne z obr. 1, do spln4ní kvalitativních ukazatelj služeb a sb4ru podkladj pro plánovací úrovep 0innosti. Za spln4ní kvalitativních ukazatelj jako je nap6íklad garance p6estupj, dodržení jízdní doby jsou v systému zodpov4dní jednotliví dopravci. Povinnost, v0etn4 sankcí je zdjrazn4na smlouvou. Je výrazn4 rozvíjen controlling v plánovací úrovni. V oblasti operativn4-dispozi0ního, respektive základního 6ízení, v zahrani0í doposud nebylo pln4 realizováno jednotné dispe0erské 6ízení integrovaného dopravního systému. Problémy se 6eší p6ímou vazbou mezi dispe0inky jednotlivých dopravcj. P6echod na jednotné dispe0erské 6ízení v rámci jednoho integrovaného systému je ve výstavb4 v curyšském dopravním svazu. Ve výstavb4 je jednotná informa0ní centrála pro celou oblast IDS, jejíž 1 dopravní cesta, dopravní prost6edek, dopravní proces, p6epravní proces, zboží, cestující 2 policie, banky, hasi0i, státní správa a územní samospráva 3 Systémy 6ízení

9 10z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 cílem je zabezpe0ení informovanosti cestujících o celé oblasti v p ípad zpoždní a poruch systému ve ejné dopravy. Obecn4 lze konstatovat, že se hledají vzájemné pravomoci mezi dispe0inky. Klí0ovou informací základního 6ízení, zajišsující ve své podstat4 garanci návazností v technických systémech podpory 6ízení v rámci pjsobnosti dopravních svazj, je sledování aktuální polohy dopravních prost edk,. Pro sledování tržeb, plánování, rozpoušt4ní dotací atd. jsou klí0ové informace poskytované odbavovacím systémem. Dopravci v dopravních svazech obecn4 disponují technickými prost6edky velmi dobré úrovn4 poskytující informace o poloze. Nap6íklad systémy GPS(družicová lokalizace polohy) v prost6edcích MHD a v prost6edcích p6ím4stské autobusové dopravy. Technika železni0ní dopravy poskytuje také informaci o poloze v dostate0né kvalit4 tak, aby železni0ní dopravci byly schopni garantovat p6estupní 0asy. P6i rozvíjení integrovaných dopravních systému je pokládán djraz na odbavovací systémy pro cestující, které se stávají základním konstruk0ním prvkem pro tvorbu systému 6ízení. P6i koncipování technických prost6edkj informa0ní centrály dopravního svazu, respektive zú0astn4ných dopravcj, lze dále pozorovat položený djraz na budování informa0ních vazeb na cestujícího a personál dopravních prost6edkj a komunika0ních prost6edkj mezi dopravními prost6edky a centry, mezi jednotlivými centry, mezi terminály a centry a mezi p6estupovými uzly a centry Rozvoj IDS v #R V 0eském prostoru se v oblasti m4stských aglomerací, prjmyslových aglomerací a nov4 krajj rozvíjejí integrované dopravní systémy. Dopravní obslužnost je v rámci krajj zabezpe0ována, organizována a dohlížena 0inností koordinátora. Na obrázku 2 je zobrazen princip postavení koordinátora. Objednavatel dopravy Krajský koordinátor Vlak Dopravci BUS MHD Obr. 2 : Postavení koordinátora dopravy

10 11z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Pro 6ízení IDS je nezbytn4 nutná zejména silná pozice koordinátora. Jak je z6ejmé i ze zahrani0ních IDS, nejvyšší míra atraktivity IDS je urována kvalitou služeb. Atraktivita IDS a úrovep poskytovaných služeb mjže být naplpována jak kvantitativními parametry (rozsah IDS, po0et zaintegrovaných linek, po0et spojj na jednotlivých linkách apod.) tak kvalitativními parametry (tarif, odbavovací systém, p6estupní vazby, dostupnost informací, p6esnost dopravy, 0istota dopravních prost6edkj, bezpe0nost apod.). Funkcí koordinátora je naplpování strategických cílj v rovin4 kvalitativních i kvantitativních parametrj. Koordinátor by m4l zcela jednozna0n4 ur0ovat strategii rozvoje IDS, ur0ovat rozsah výkonj v rámci IDS, garantovat jednotný tarif a zajišsovat dostatek dostupných informací o IDS. V zájmu koordinátora je rovn4ž zajišsování controllingu v rámci IDS. Velkou váhu má v této oblasti správná volba odbavovacího systému. Celou 6adu kvalitativních parametrj IDS však koordinátor nezajišsuje p6ímo, nebos jsou bezprost6edn4 závislé na úrovni služeb zú0astn4ných dopravcj (nap6. p6esnost dopravy, garance p6estupních vazeb, 0istota dopravních prost6edkj, bezpe0nost). Ve v4tšin4 IDS je jediným nástrojem koordinátora pro zajišt4ní t4chto parametrj specifikace kvalitativních parametrj a p6ípadných sankcí ve smlouv4 s dopravcem. Celá 6ada koordinátorj (zejména v LR) však ani této možnosti nevyužívá a kvalitativní parametry ve smlouv4 s dopravcem vjbec nespecifikuje. Stav rozvoje IDS v jednotlivých krajích LR je rozdílný. Dob6e je rozvíjen systém IDS v Praze a okolí, v Brn4 a Jihomoravském kraji a v Ostravské aglomeraci. P6i0emž rozsah, p6ipravenost a praktická realizace IDS Jihomoravského kraje (JMK) je v národním, ale i evropském kontextu ojedinlá. Naproti tomu jsou kraje, kde se pozice koordinátora ve6ejné dopravy teprve p6ipravuje. I p6es to, že koordinátor garantuje ve6ejnosti služby, nejsou vznikající IDS v krajské úrovni doposud vybaveny žádnou technikou pro podporu své 0innosti. Základním technickým vybavením disponují dopravci, je však velmi rozdílné úrovn4. Výjimkou je zám4r IDS JMK vybudovat dispe0ink (CONTROLLING) koordinátora v operativní úrovni s cílem kontroly dodržování smluv dopravci, respektive garanci návazností v p6estupových uzlech. Klí0ovou informací je aktuální poloha dopravního prost6edku jednotlivých dopravcj Controlling ve&ejné dopravy Controlling ve6ejné dopravy je nov4 rozvíjeným pojmem v souvislosti s rozvojem IDS.

11 12z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Je a bude p6ímou podporou fungujícího dopravního systému v regionu a to podporou provázaností jednotlivých linek a spojj jednotlivých dopravcj. Rozvoj dopravy v regionech má t6i základní atributy, tedy i vlastní technické 6ešení controllingj bude mít t6i úrovn4. Plánovací zpravidla je sou0ástí rozvojových územních plánj, ve vztahu k dopravní obslužnosti se jedná o plánování jednotlivých linek tak, aby byla propojena významná centra regionu, prjmyslové zóny, spole0enská a turistická centra atd. Organizaní je podpora k praktické realizaci dopravy, mjžeme ji p6irovnat k osazení dopravních zna0ek na silnicích. Ve vztahu k dopravní obslužnosti se jedná o podporu plánování jednotlivých spojj, linek rjzných dopravcj a dopravních oborj, plán jízdních 6ádJ(JM), respektive grafikonj. Jedná se také o organizaci plateb v IDS, organizaci rozpoušt4ní dota0ních prost6edkj, ale i tvorbu smluv s dopravci a jejich kontrolu. Operativní praktická realizace 6ízení dopravy v IDS, ve vztahu k dopravní obslužnosti je to sledování pln4ní grafikonu, respektive JM, obsazenosti jednotlivých spojj, tržeb, nákladj atd., ale i poskytování aktuálních informací cestující ve6ejnosti. Typickým p6íkladem 6ešení operativy je 6ešení vlivj dopadj nep6íznivých situací jako jsou nap6íklad kongesce, nesjízdnost silnic, nehody a další mimo6ádné situace ovlivpující plynulost dopravy. Základním požadavkem plánování linek a sestavy jejich grafikonj, respektive jízdních 6ádJ, podporující efektivn4 rozvíjenou dopravní obslužnost je takt. Tvorba taktových JM dává jasný požadavek na podobu infrastruktury dopravních cest, p6estupních terminálj, ale i vlastního technického vybavení nap6íklad železni0ních tratí. Atributy pro návrhovou 0ást: návrh taktových JM v jednotlivých dopravních módech (oborech), návrh p6estupních uzlj s minimalizací p6estupních 0asJ- hrana/hrana, dodržení taktj mezi zvolenými uzly, krácení cestových rychlostí specifika železni0ní dopravy, optimalizace p6estupových vazeb mezi dopravními obory, p6eshrani0ní doprava,

12 13z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 rekrea0ní doprava, turistika. Linnost ve všech t6ech úrovních rozvoje ve6ejné dopravy je dnes podporována informa0ními systémy, respektive aplikacemi, subsystémy a systémy dopravní telematiky. Databáze t4chto systémj obsahují informace nezbytné pro tvorbu vlastní technické podpory. Ve vztahu k zadání studie je nutno provést rozklad vzájemných informa0ních vazeb. Ten umožní definovat atributy v technické úrovni Rozvojové principy informaních vazeb ve ve&ejné doprav+ P6edchozí stru0ný popis lze propracovat do následujících principj informa0ních vazeb ve ve6ejné doprav4. Kvalitní nabídku služeb nelze stanovit bez jistého rozsahu zcela p6esných informací. Konkrétní požadavky na výstupy dopravního telematického systému pro tvorbu koncep0ní nabídky ve ve6ejné doprav4 jsou: V plánovací a organizaní úrovni controllingu ve ejné dopravy: Uzemní rozvoj Cíle cest v území P epravní proudy Vývoj kongescí Cíle cest v území Plánovací úrove3 controlingu ve ejné dopravy Plán linek ve ejné dopravy Návrh jízdních ád, Obr.3 Princip informa0ních vazeb plynoucí z popisu. Podrobn4 jsou jednotlivé informa0ní vazby popsány v souvisejících projektech V4dy a výzkumu a vyjad6ují p6edpokládaný vývoj v oblasti telematické podpory dopravní obslužnosti v úrovni výkonu státní správy a územní samosprávy v 0asovém horizontu 5-10 let. 4 Požadavky na techniku tratí

13 14z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 V operativní úrovni controllingu ve ejné dopravy 5 : Controllig ve ejné dopravy ízení operativy Polohová informace dopravního prost edku Informace z odbavovacích systém, Informace uživatel,m ízení operativy Obr.4: Princip informa0ních vazeb v systému 6ízení ve6ejné dopravy Pro p6esnou specifikaci požadavkj na technické vybavení p6edm4tných tratí je nutno vlastní 6ízení operativy IDS podrobit podrobn4jší analýze. Systém dispe0inku IDS je typicky systémem 6ízení koordinátora ve6ejné dopravy. Je ve své podstat4 telematickou podporou kontroly pln4ní smluv mezi objednavateli dopravy a jednotlivými dopravci uzav6ené na jednotlivé linky a je zárovep garancí predikcí 6 vývoje v doprav4 a jejím vzájemném sdílení dispe0ery jednotlivých dopravcj, respektive personálem dopravních prost6edkj 7. O dysfunkcích v systému jsou informováni cestující prost6ednictvím informa0ních za6ízení p6estupních uzlj, p6ípadn4 dopravních prost6edkj, respektive prost6ednictvím dopravního personálu. Klí0ovými informacemi jsou, respektive budou: informace o poloze, informace z odbavovacích systémj, systém musí poskytovat informace o dysfunkcích v systému cestujícím, dopravním zam4stnancjm v systému, 5 Dispe0ink koordinátora IDS 6 Prognóza vývoje 7 V p6ípad4, že p6íslušný dopravce nemá seriozní dispe0ink.

14 15z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 p6ímo 8 nebo prost6ednictvím dispe0inku dopravce. Potom lze princip informa0ních vazeb vlastního systému 6ízení dispe0inku IDS vyjád6it takto: Plnní jízdních ád, Predikce dysfunkcí v systému Plánovací a organizaní úrove3 Controlingu Dispeink: Správc, provozu IZS Policie Dispeink koordinátora IDS Dispeink DP Dispeink dopravc,(;d, autobusy) Dopravní prost edky neza azené pod dispeink dopravc, Obr. 5 : Princip informa0ních vazeb dispe0inku IDS Informace cestujícím, zamstnanc,m,prost edk,m atd. (Mobil, int. vozidla, int. p estup uzlu, WAP, Internet atd. Z obrázku 5 plynou jednozna0né informa0ní vazby mezi technikou dispe0inku IDS a: technikou 6ízení železni0ní dopravy, technikou p6estupových uzlj, technikou dopravního prost6edku. Pro technickou specifikaci požadavkj je nutno definovat systémové požadavky informa0ních vazeb: Dispeink IDS dispeink Dopravc, o Dostupnost 99,95 % 8 Technickými prost6edky

15 16z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost p6enos zakódovaných zpráv, kódování na rozhraních systémj center. Dispeink IDS inteligence p estupových uzl, o Dostupnost 99,5 %, o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost ochrana dat, ochrana na rozhraní vazeb. Dispeink IDS inteligence dopravního prost edku o Dostupnost 99,95 %, o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost ochrana dat, ochrana na rozhraní vazeb Odbavovaní cestujících Odbavovací systémy jsou nositeli informací pro koordinátora v ekonomické a organiza0ní oblasti. Dnes lze zabezpe0it odbavování cestujících 6adou komfortních 6ešení. Možnosti 6ešení vedou od 0ipových karet integrovaného využití až po platby pomocí mobilj. Je pot6ebné zdjraznit možnost financování systému odbavování cestujících z vn4jších soukromých zdrojj. Maximální zjednodušení odbavování cestujících nap6íklad hybridní 0ipovou kartou je jedním z nástrojj podpory rozvoje ve6ejné dopravy. Ve studii dle jsou popsány zpjsoby odbavování cestujících, v0etn4 typu techniky u jednotlivých dopravcj. S konstatováním, respektive s doporu0ením Studie dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje, na typového sjednocení odbavování cestujících v prost6edcích autobusové dopravy, nelze souhlasit. Vývoj v oblasti sjednocení sm46uje k vzájemnému sdílení informací, vede

16 17z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 k využívání hybridní karty širšího uplatn4ní. P6íkladem je zám4r LD zavést tak zvanou modrou 0ipovou kartu. Atributy pro návrhovou 0ást v této oblasti jsou: vybavení terminálj, požadavky na p6enos informace, vybavení mobilních prost6edkj, definování požadavkj na hybridní 0ipovou kartu, možnost financování z netradi0ních zdrojj program PPP Studie Zlepšení infrastruktury železni!ních tratích Plze/ského kraje-1eský les a Pošumaví Zadavatelem studie byl odbor dopravy KU PlzePského kraje. Zadání studie sleduje ve své podstat4 oživení železni0ní dopravy v regionu tak, aby se železni0ní doprava stala nedílnou sou0ástí dopravního systému PlzePského kraje. P6edm4tné železni0ní trat4 184 a 185 tvo6í p6irozenou spojnici mezi hv4zdicov4 rozvinutými hlavními trat4mi regionu. Realizace železni0ní dopravy na t4chto tratích má tedy p6edpoklad stát se sou0ástí páte6e dopravního systému regionu, na kterou v jednotlivých p6estupových uzlech budou navazovat ostatní dopravní systémy. Tuto skute0nost podtrhuje obecn4 nezastupitelný význam podhorských a horských železnic pro život regionu. Uvedené trat4 navíc obsluhují p6íhrani0ní, atraktivní oblasti PlzePského kraje. Mají p6irozenou vazbu na trat4 obdobného významu Jiho0eského kraje. Je p6edpoklad zapojení infrastruktury t4chto tratí do p6eshrani0ních dopravních systémj integrovaného využívaní. Podmínkou je zkvalitnit realizaci dopravy a to zlepšeným standardem infrastruktury a dopravních prost6edkj tak, aby doprava byla rychlá, levná, spolehlivá a bezpe0ná.

17 18z(65) Jirsíkova 5, Praha Základní p&ístup k &ešení: Mešení je navrženo do dvou horizontj, p6i0emž v prvním bude realizována obnova a modernizace techniky tratí s cílem zvýšení cestovní rychlosti a maximálního využití stavebních dispozic tratí. V druhém potom jsou navrženy velké stavební úpravy. Pro vlastní technické 6ešení byly váženy následující atributy: Technické vybavení tratí zahrnující zabezpe0ovací techniku, sd4lovací techniku, odbavovací systémy, systémy energetiky, systémy provozní diagnostiky atd., jsou nedílným vybavením infrastruktury. Charakter vybavení, zastaralost techniky, systémovost nasazení a flexibilita techniky výrazn4 ovlivpuje využití stavebních možnosti vlastní dopravní infrastruktury a to zejména z hlediska kapacity, rychlosti a dynamiky realizované dopravy. Dnes je technika železni0ních tratí zejména v regionální oblasti také nástrojem realizace dopravní politiky regionu tím, že zabezpe0í informa0ní, respektive technické a technologické, vazby na dopravní systém regionu reprezentovaným 9 v cílovém stavu takzvaným controllingem ve6ejné dopravy. Obecn4 je rozvoj techniky dopravních cest poznamenám vstupem PC technologií. Technika má, respektive mjže mít, vysoké užitné vlastnosti. Snižují se realiza0ní a provozní náklady, zvyšuje se systémovost rozvinutí, flexibilita 10 a modularita 11 budovaných technických systémj. Do systémj dopravních cest vstupuje inteligence. Podmínkou systémového p6ístupu k 6ešení je p6esn4 definovat požadavky na techniku tak, aby p6inášela co nejv4tší užitné vlastnosti. Technika regionálních železnic také prochází intenzivním vývojem. Hledali se a hledají nová standardizovaná 6ešení. Rozdílné postavení železnic v rjzných regionech nedovoluje tvorbu unifikovaných standardj techniky tratí. P6í0inou je práv4 rozdílnost struktury požadavkj na systém jako takový 12. P6ístup 6ešitelJ této 0ásti studie proto vychází z požadavkj dopravního systému kraje 13, technologického a technického 6ešení budoucího 9 P6ímo na první úrovep, nep6ímo na druhou a t6etí 10 P6izpJsobivost k zm4n4 podmínek nasazení organizace dopravy, zm4ny konfigurace infrastruktury atd. 11 Možnost zm4n redundance technického vybavení vyšší/nižší požadavky na techniku 12 Jiný bude u systémj typu regiotram, jiný u rychlodrah, jiný u turistických drah atd. 13 Výstup z 0ásti : dopravní technologie této studie

18 19z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 controlingu ve6ejné dopravy PlzePského kraje 14, analýzy možností stávajícího vybavení infrastruktury definovaných tratí a možnosti technického a technologického 6ešení Atributy pro zabezpeení interoperability techniky v regionální úrovni Jednotný standart technického vybavení tratí a prost6edkj souvisejících 15 vyžaduje zám4r o bezprost6ední spolupráci dopravních systémj PlzePského kraje - Leského lesa, Pošumaví (trat4 184, 185) a Jiho0eského kraje-p6íhrani0ní oblasti Šumavy (trat4 194, 198, 196,197). Doprava na t4chto tratích má být aktivn4 zapojena do p6eshrani0ních dopravních systémj sousedních státj Základní technické podmínky ISZ vedlejších tratí Ve studii byl definován jednotný standard vybavení tratí. V závislosti na požadavky controlingu ve6ejné dopravy, možnosti stávajícího vybavení tratí atd., lze modulárn4 systém aplikovat. Níže uvedené, je i atributem pro p6ístup v návrhové 0ásti práce. Integrovaný systém zabezpeení pro vedlejší trat musí umož3ovat: ú0elné 6ízení provozu a ovládání zabezpe0ovacích za6ízení v provozn4 souvislé 0ásti železni0ní sít4 z jednoho trasového stav4dla a p6edávání informací do použitých informa0ních systémj. Principy projektu ISZ musí splpovat princip modularity. Tím se rozumí schopnost navýšení o další požadavky p6i zm4n4 kategorizace tratí, návrh optimálního rozsahu zabezpe0ení jednotlivých dopraven a jednotlivých trasových úsekj, individuáln4 podle místních podmínek a provozního zatížení jednotlivých trasových úsekj. Integrovaný systém zabezpeení zpravidla tvo í: po0íta0ové jádro EZZ s JOP, umíst4né na TST, zabezpe0ující jízdu vlakj, posunu a PMD v dopravnách 6ízené oblasti a mezi nimi, nadstavby JOP pro 6ízení dopravy (DOZ pro ovládání více TST z jednoho pracovišt4, ELDODO, GTN s p6ípadnou vazbou na použité informa0ní systémy apod.), 14 V oblasti technické podpory procesu 15 Nap6íklad odbavovací systémy, p6enos informací atd.

19 20z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 pod6ízená stav4dla v ovládaných dopravnách, zprost6edkovávající ovládání vn4jších prvkj z TST a umožpující v provozn4 nezbytném rozsahu místní ovládání výhybek p6i posunu a nouzové ovládání zabezpe0ovacího za6ízení v obvodu stav4dla (bez možnosti plnohodnotné místní obsluhy), PZS bez vazby na TST, PZS dohlížená a ovládaná TST, trasová zabezpe0ovací za6ízení mezi dopravnami na hranici obvodu ovládaného z TST a sousedními dopravnami mimo obvod TST nebo sousedními TST, systém bezpe0né datové komunikace mezi TST a ostatním zabezpe0ovacím za6ízením v 6ízené oblasti, systém bezpe0né radiové datové komunikace TST s VDV, systém radiové hlasové komunikace obsluhujícího zam4stnance TST se strojvedoucími, systém radiobloku, zajišsující vazbu mezi TST a VDV a funkci VZ, systém vyhodnocení polohy vlaku prost6edky RB a jeho návaznost na systém vyhodnocení prjjezdu železni0ních vozidel kontrolním místem a systém vyhodnocení volnosti úsekj vn4jšími prvky zabezpe0ovacího za6ízení, systém napájení zabezpe0ovacích za6ízení, systém hlasového spojení mezi zam4stnanci pro zajišt4ní technologických procesj v 6ízené oblasti a jeho záznam, systém informa0ních vazeb na informa0ní systémy okolí - dopravce, správce, územní samospráva atd Rozsah zabezpeení Výstup bodu 2. této zprávy, cíle I. a II. horizontu 6ešení, snaha o standardizaci komplexního 6ešení regionálních tratí definoval základnu možných variant uplatn4ní IZS: ISZ pro oblast se zabezpeením 3. kategorie podle TNŽ , bez RB - zabezpe0ení oblasti ovládané z TST musí splpovat požadavky na zabezpe0ení 3. kategorie

20 21z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 podle TNŽ Kontrola volnosti úsekj by m4la být zajišsována p6ednostn4 po0íta0i náprav. Jízda vlaku musí být dovolována hlavními náv4stidly. Zabezpe0ené p6ejezdy musí být vybaveny za6ízením PZS 2 nebo PZS 3(v odjvodn4ných p6ípadech i PZM 2 uzamykatelného na míst4) libovolného provedení podle LSN O neschopnosti PZS dávat výstrahu musí být strojvedoucí informován bu_ náv4stí p6ejezdníku (hlavního náv4stidla) nebo prost6ednictvím obsluhy TST. ISZ pro oblasti se zabezpeením 3. kategorie s RB - za6ízení podle bodu a) dopln4né RB. RB musí zajistit p6enos dovolení a podmínek jízdy vlaku na stanovišt4 strojvedoucího (MA) v závislosti na vyhodnocené poloze vlaku a v rozsahu, který musí umožnit nahrazení hlavních náv4stidel, jejich p6edv4stí a p6ejezdníkj neprom4nnými náv4stidly. Sou0asn4 musí být umožn4no ponechat hlavní náv4stidla p6edv4sti a p6ejezdníky, ovládané nebo kontrolované z TST tam, kde to vyžadují provozní podmínky (zejména smíšený provoz VDV s RB a bez RB). Mešení trasové 0ásti musí umožnit funkci VZ s kontrolou rychlosti na VDV s p6íslušným vybavením. ISZ pro oblasti bez kontroly volnosti úsek, se ZRS - provoz v oblasti je zajišsován podle p6edpisu LD D3. Obsluha TST plní funkci dirigujícího dispe0era. Výhybky musí být možno zabezpe0it jak samovratnými p6estavníky, tak i vým4novými zámky a výkolejky p6ípadn4 výkolejkovými zámky. Klí0e musí být p6ímo nebo prost6ednictvím úst6edního zámku uzav6eny v EZ nebo za6azeny do soupravy hlavních klí0j podle p6edpisu LD D3. Zabezpe0ené p6ejezdy musí být vybaveny za6ízením PZS 2 nebo PZS 3 (v odjvodn4ných p6ípadech PZM 2 uzamykaným na míst4 a uvolpovaným dispe0erem) podle LSN O neschopnosti PZS dávat výstrahu musí být strojvedoucí informován bu_ náv4stí p6ejezdníku nebo prost6ednictvím obsluhy TST. Skute0nost, že celý vlak uvolnil p6edchozí prostorové oddíly, potvrzuje strojvedoucí podle ustanovení p6edpisu LD D3 obsluze TST. ZRS musí registrovat na základ4 informací zadaných obsluhujícím zam4stnancem stav za6ízení a všechna vydaná dovolení k jízdám vlakj a ostatním dopravním 0innostem. P6i své 0innosti musí respektovat stav za6ízení kontrolovaných a ovládaných z TST (nap6. PZS, EZ). Nesmí vydat souhlas s dovolením dopravní 0innosti, která se za daného stavu nesmí uskute0nit. Jízda vlaku je povolována hlasovou výpravou. P6i zabezpe0ení výhybek prost6ednictvím EZ musí zobrazené dovolení jízdy vlaku pro obsluhu TST splpovat požadavky na rozsvícení dovolující náv4sti p6edepsané pro zabezpe0ovací za6ízení 1. kategorie.

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

AŽD Praha s.r.o. Zabezpečení vedlejších tratí radiobloky. stav realizace, záměry. Ing. František Frýbort AŽD Praha s.r.o.

AŽD Praha s.r.o. Zabezpečení vedlejších tratí radiobloky. stav realizace, záměry. Ing. František Frýbort AŽD Praha s.r.o. AŽD Praha s.r.o. Zabezpečení vedlejších tratí radiobloky stav realizace, záměry Ing. František Frýbort AŽD Praha s.r.o. Účel a cíl radiobloku RB je sytém zabezpečení a řízení určený pro vedlejší tratě

Více

Možnosti zvyšování rychlostí

Možnosti zvyšování rychlostí Možnosti zvyšování rychlostí na české železnici Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Historické ohlédnutí a souvislosti Historický dluh: úsporné parametry tratí z 19.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení

Instituce Znní stanoviska - struný obsah pipomínky Poizovatelem navržený zpsob ešení Vyhodnocení stanovisek dotených orgán, organizací hájících veejné zájmy podle zvláštních pedpis v pedmtném území, orgán ÚP sousedních urbanistických obvod uplatnných ke spolenému jednání o návrhu regulaního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS

Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Rešerše rozvoje IDS včeské republice a zásady systémového přístupu k rozvoji IDS Ing. František Kopecký, Ph.D. Stavební fórum - Bratislava 8.3.20 Kvalitní veřejná osobní doprava v regionu je základním

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

KPM CONSULT, a.s. Ing. František Kopecký, Ph.D. Bratislava -stavebníí fórum o dopravě - 8.3.2011

KPM CONSULT, a.s. Ing. František Kopecký, Ph.D. Bratislava -stavebníí fórum o dopravě - 8.3.2011 KPM CONSULT, a.s. Ing. František Kopecký, Ph.D. Kdo jsme? Inženýrská, projektantská a poradenská firma Vznik firmy : Rok 1996 Zaměření: - Koordinace velkých investičních akcí na železnici ČR Mezníky rozvoje

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK

Veřejná doprava v Libereckém kraji. Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v Libereckém kraji Ing. Petr Prokeš, KORID LK Veřejná doprava v LK Dálková železniční doprava - Objednatel: stát - MD ČR - Dopravce: České dráhy, a.s. - 4 vozební ramena - Doplnění systému:

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Bezpečnostní plán. INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009. AGROTEC MOGUL rally. Hustopeče 12. 13. 6. 2009

Bezpečnostní plán. INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009. AGROTEC MOGUL rally. Hustopeče 12. 13. 6. 2009 Bezpečnostní plán INFORMACE PRO OBCE pátek 12. 6. 2009 AGROTEC MOGUL rally Hustopeče 12. 13. 6. 2009 REGIONÁLNÍ POHÁR MISTROVSTVÍ EVROPY STŘED, koeficient 5 MEDIASPORT MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V RALLY

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020

Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Národní implementační plán ERTMS 2014 2020 Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D. Ing. Petr Varadinov Odbor strategie ACRI - Praha, 2. června 2015 Legislativní

Více

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava)

2. Žadatel 2.1. Identifikace žadatele Název pozemkového úadu (nap. Ministerstvo Zemdlství R Pozemkový úad Jihlava) 1. Název projektu 1.1. Struný a výstižný název projektu - uvete, struný a výstižný název projektu, návaznost projektu k priorit, opatení, podopatení a investinímu zámru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1. Specifické

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Datum konání: 4., 5., 6. 5. 2016 Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve dnech 4.

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI

TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI TEMATICKY SOUVISEJÍCÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY NA KRAJSKÉ ÚROVNI Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu září 2015 AKTUALIZACE STRATEGICKÉ VIZE

Více

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní:

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní: Zámr opravy: a) identifikaní údaje o plánované stavb v lenní: název stavby tok, název VD Se, oprava spárování zdí pelivu místo, pípadn. km, k.ú. VD Se, Chrudimka.km 50,722, Se Inventární íslo DHM 9051002501

Více

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod)

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod) 240 Brno - Jihlava Výlukový jízdní ád IDS JMK S4, R4 Brno - Nám nad Oslavou Jízdní ád obsahuje pouze vlaky dotené výlukou, vlaky v jízdním ádu neuvedené jedou bez omezení. km SŽDC, státní organizace /

Více

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová

Praktici a ízená pée. Aktuální problémy zdravotnictví 2008. MUDr.Jana Uhrová Praktici a ízená pée Aktuální problémy zdravotnictví 2008 MUDr.Jana Uhrová Pojem a možnosti ízení zdravotní pée Kdo stát, zdravotní pojišovny, poskytovatelé, obané/pojištnci Co rozsah a podmínky poskytování

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015

České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha. Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015 České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Praha Opatření oddělení přípravy JŘ č.187/2015 Folkový kvítek odvoz účastníků Účinnost od: 07.05. 2015 Platí do: 09.05.2015 Zpracoval: Ověřil: Schválil: FUNKCE

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách

S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách S jedinou jízdenkou po Praze i Středních Čechách Současná situace PID obsluhuje celé území Prahy ale pouze 1/3 obyvatel Středočeského kraje (409 000 obyvatel / 300 obcí) neexistence společného přestupního

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Koncept návrhové ásti RPSS

Koncept návrhové ásti RPSS Koncept návrhové ásti RPSS Priorita 1 Zvyšování informovanosti v sociální oblasti Opatení 1.1 Zvyšování informovanosti o nabídce sociálních služeb na území SO ORP (s drazem na území mimo statutární msto.b.)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA

Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA rektor Smrnice rektora. 36R/2007 POŽÁRNÍ OCHRANA Plze 10. prosince 2007 R-586-07 Tato smrnice v souladu se zákonem. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis a vyhláškou. 246/2001 Sb., o

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. Petr Horák. petr.horak@ppl.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Vzdlávání zamstnanc spolenosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávnná jednat jménem zadavatele PPL CZ, s.r.o.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více