Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o."

Transkript

1 2z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ZPRACOVATELÉ: + externí spolupracovníci Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. arch. Zden4k Kindl IKP Consulting Engineers, s.r.o. Obsah: 1.1. Úvod Cíl studie Územní vymezení rozsahu 6ešené oblasti vn4jší a p6eshrani0ní vazby P6ehled aktuálních zpracovaných dokumentj pro sledovaný zám4r v0etn4 názorj, p6ístupj, koncepcí a obdobných realizovaných a p6ipravovaných koncepcí Integrované dopravní systémy Systémový návrh IDS Jiho0eského kraje Rozvoj IDS v zahrani0í Rozvoj IDS v LR Controlling ve6ejné dopravy Rozvojové principy informa0ních vazeb ve ve6ejné doprav Mízení operativy Odbavovaní cestujících Studie Zlepšení infrastruktury železni0ních tratích PlzePského kraje-leský les a Pošumaví Základní p6ístup k 6ešení: Atributy pro zabezpe0ení interoperability techniky v regionální úrovni Základní technické podmínky ISZ vedlejších tratí Rozsah zabezpe0ení Varianty realizace radiobloku Mimo6ádnosti obsluhy Vazby na ostatní zabezpe0ovací za6ízení Systém datové komunikace po pevném vedení Funk0ní požadavky na 6ešení trasového stav4dla Po0íta0ové jádro elektronického stav4dla Shrnutí Regiotram NISA Analýza sou0asného stavu Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji Kvalifikace p6estupových uzlj Interval obsluhy Inovace tratí Ve vztahu k 6ešení vozového parku: Ve vztahu k elektrické trakci Vztah k p6eprav4 zboží Vztah k IDS Systémový návrh Integrovaného dopravního systému Jiho0eského kraje Oblast organiza0ní Oblast technická Ostatní oblasti... 5

2 3z(65) Jirsíkova 5, Praha Analýza dot0ených tratí Oblast organiza0ní Oblast technická Rizika stavební charakteristiky tratí Rizika technického vybavení tratí Stávající GVD Návrh GVD spole0ného podniku LD-Jihotrans Ostatní atributy Cykloturistika Cyklotrans P6eshrani0ní autobusová doprava Legislativní nástroje oživení Koncepce regionální dopravy na území Bavorska Bayern-Takt + taktová doprava na síti ÖBB Taktová doprava dálkových spojj v LR Návrh harmonogramj a jejich nápln Analýza nákladj a p6ínosj(cost- Benefit Analysis) Osnova záv4re0né zprávy P6íklady vyjád6ení p6ínosj a nákladj P6ínosy Náklady Shrnutí... 5 Rejstík použitých pojm a zkratek v textu neuvedených... 5 Související projekty výzkumu a vývoje MD R... 5 P íloha. 1 P íloha. 2 P edbžný harmonogram akcí Schéma ešené oblasti, akce a realizaní horizonty

3 4z(65) Jirsíkova 5, Praha Úvod Základním úkolem studie je systémov4 6ešit problematiku spojenou s p6ípravou a realizací investi0ní výstavby pro rozvoj kolejové dopravy v oblasti Šumavy a podmínkami jejího budoucího provozování. V tomto sm4ru navazuje na výstupy projektu A 1/12-1 Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji. Studie posuzuje podmínky, p6ínosy a rizika navrhovaných investi0ních akcí, stanovuje rámcový 0asový plán jejich etapizace, p6ípravy a realizace a možné modely jejich financování. Ve vztahu k budoucímu provozu bude v rámci organiza0ního projektu modelovat možnosti dopravní obslužnosti území v 6ešené oblasti v návaznosti na výstupy projektu A 1/3 Optimalizace dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje, v0etn4 zapojení subsystému do budoucího celokrajského IDS. Záv4re0ná doporu0ení budou obsahovat návrh dalšího postupu pro p6ípravnou, realiza0ní a provozní 0ást systému regionální dopravy v oblasti Šumavy. Studie navazuje na zpracovaný krajský projekt A 1/12 Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jiho0eském kraji podprojekt A 1/12-1 Zpracování návrhu rozvoje kolejové dopravy v p6íhrani0ní oblasti Šumavy a vychází z díl0ích záv4rj pro 6ešené území nazvaných pracovn4 Šumavské elektrické dráhy a ABC NET. Dále navazuje na pracovní výstupy projektu A 1/12-3 Vyhledávací studie trasy železni0ní trat4 Leské Bud4jovice státní hranice (Linz) ve vztahu k využití této trat4 pro regionální dopravu. Záv4ry studie budou obsahovat základní podmínky pro organizaci p6ípravy výstavby, realizaci a provozování systému kolejové dopravy v kontextu budoucího za0len4ní do IDS Jiho0eského kraje a s p6eshrani0ní návazností na sousední regiony Horního Rakouska a Dolního Bavorska. Studie doporu0í další postup sm46ující k realizaci uvedených zám4rj Cíl studie Cílem studie je na základ4 provedené analýzy, posouzení p6ínosj a rizik stanovit omezující podmínky a p6edložit samospráv4 Jiho0eského kraje návrh dalšího postupu sm46ujícího k realizaci zám4rj obsažených v Programu rozvoje územního obvodu Jiho0eského kraje ve vztahu k rozvoji kolejové dopravy v 6ešené oblasti Šumavy. Výstup bude sloužit jako podklad

4 5z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 pro stanovení dalšího postupu 6ízení projektu, zajišt4ní koordina0ní a inženýrské 0innosti p6i p6íprav4 výstavby a modernizace kolejové infrastruktury v oblasti Šumavy a organizace jejího budoucího provozování Územní vymezení rozsahu ešené oblasti vnjší a peshrani!ní vazby Mešeným územím pro pot6eby této studie se rozumí území okresj Leské Bud4jovice, Leský Krumlov, Prachatice a Strakonice vymezené železni0ními trat4mi Leské Bud4jovice - Horní Dvo6išt4 státní hranice (celostátní tras ) a Leské Bud4jovice Strakonice (celostátní tras ). Zahrnuje sou0asnou železni0ní infrastrukturu na tratích , 195, 197, 198 (0íslování dle TraSových jízdních 6ádJ LD). Do systému železni0ní dopravy v návrhovém období budou zasahovat následující vn4jší vazby projekty a zám4ry: výstavba IV. tranzitního železni0ního koridoru v úseku Praha - Leské Bud4jovice (výstavba do roku 2010) a Leské Bud4jovice - st.hranice - Linz (výstavba do roku 2016) zlepšení infrastruktury tratí Leské Bud4jovice - Volary, Rybník - Lipno nad Vltavou, Lerný K6íž - Nové Údolí, Lí0enice - Volary a Strakonice - Volary a integrace systému s využitím t4chto regionálních drah napojení navrženého regionálního systému lehké kolejové dopravy Šumavské elektrické dráhy na dálkovou a mezistátní dopravu. Ze zám4rj p6eshrani0ního rozsahu je t6eba respektovat, p6ípadn4 koordinovat: zám4ry rakouské strany pro modernizaci úseku Linz - Summerau st.hr., resp. Linz Leské Bud4jovice. zám4ry bavorské strany pro revitalizaci železni0ní trat4 Volary - Nové Údolí na n4meckém území. vazba Dolní Bavorsko LR - Horní Rakousko (ABC NET) možnosti zapojení systému do Bavorského taktu resp. Hornorakouského taktu (Summerauerbahn).

5 6z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Mešené území je po svém obvodu napojeno na okolí následujícími dopravními cestami (uvedeny vazby významné pro rozvoj ŠED, zejména spojení mezi regiony a p6eshrani0ní vazby): sm4r: Vimperk Stachy, Sušice Kvilda Sušice Strážný Philippsreut, Freyung Nové Údolí Haidmühle Horní Planá, Zad. Zvonková Hochficht Dolní Vltavice - Kyselov Aigen Jasánky Sankt Oswald P6ední VýtoP Guglwald Vyšší Brod, Studánky Weigetschag Rybník Horní Dvo6išt4 - Linz region, druh spojení: PlzePský kraj, silni0ní spojení (II/145) PlzePský kraj, silni0ní spojení (II/169) Bavorsko, silni0ní spojení (I/4) Bavorsko, návrh obnovy železnice Hor. Rakousko, návrh ekobus, výhled železnice Hor. Rakousko, p4ší a cykloturistika Hor. Rakousko, p4ší a cykloturistika Hor. Rakousko, omezené silni0ní a turistické Hor. Rakousko, silni0ní spojení (II/161) Hor. Rakousko, železnice, budoucí TŽK Dolní Dvo6išt4 Wullowitz - Linz Hor. Rakousko, silnice (I/3, budoucí R3) Leské Bud4jovice Tábor Praha LR, silnice (I/3, budoucí D3) Leské Bud4jovice Tábor Praha Leské Bud4jovice T6eboP J. Hradec LR, železnice (0. 220, budoucí IV. TŽK) LR, silnice (I/34) Leské Bud4jovice Leské Velenice LR, silnice (II/156), železnice (0. 199) Protivín Písek (- PlzeP) LR, silnice (I/20), železnice (0. 201) Strakonice P6íbram Praha LR, silnice (I/4), železnice (0. 203) Strakonice PlzeP LR, železnice (0. 190) Strakonice Klatovy LR, silnice (I/22)

6 7z(65) Jirsíkova 5, Praha Pehled aktuálních zpracovaných dokument( pro sledovaný zámr v!etn názor(, pístup(, koncepcí a obdobných realizovaných a pipravovaných koncepcí. Pro stanovení základních atributj 6ešení v návrhové 0ásti Studie organiza0n4-technické a investi0ní p6ípravy rozvoje kolejové dopravy v p6íhrani0ní oblasti Šumavy, je nutno zabezpe0it stru0nou analýzu tématicky souvisejících aktuálních dokumentj. Jednotlivé analýzy budou tématicky rozd4leny do oblastí technické, technologické, ale i 0asové Integrované dopravní systémy Rozvoj ve6ejné dopravy je základním úkolem státní správy a územní samosprávy p6i zabezpe0ení dopravní obslužnosti území na principech udržitelného rozvoje dopravy. Základní podmínkou zvýšení atraktivity ve6ejné dopravy, je nutnost vzájemných vazeb jednotlivých spojj a linek všech dopravních prost6edkj dopravcj ve všech dopravních módech. Proto lze sledovat u nás i v zahrani0í snahu o rozvoj tak zvaných integrovaných dopravních systémj (dále IDS). Integrovaná doprava se bezproblémov4 rozvijí v rámci m4stských aglomerací, ale snahou je obsluhovat velká území, zpravidla v hranicích krajj. Vyvstává nutnost celý dopravní systém kraje efektivn4 plánovat, dohlížet, ale i 6ídit.

7 8z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Železni0ní doprava je a bude nedílnou sou0ástí dopravního systému kraje, je a bude nedílnou sou0ástí budoucího integrovaného systému kraje. Plánování, organizace a 6ízení IDS má ve své podstat4 vliv na rozvoj, modernizaci p6ípadn4 rekonstrukci dopravní infrastruktury. Podrobný rozklad p6edpokládaného rozvoje IDS Jiho0eského kraje ur0í základní atributy p6ístupu v návrhové 0ásti. Dopravní proces je dnes podporován aplikacemi, subsystémy a systémy s inteligencí. Inteligentní dopravní systémy a služby (Inteligent Transports Systems) podporují 0innost organizací a institucí celého dopravn4 p6epravního 6et4zce 1 a také organizací a institucí s dopravou p6ímo 0i nep6ímo spojených 2. Inteligentní dopravní systémy a služby (ITS), založené na práci s informacemi, poskytnou i služby výrazn4 podporující rozvoj systémj ve6ejné dopravy. Rozsah pjsobnosti, množství dopravcj, zpjsob organizace IDS, organizace 6ízení u jednotlivých dopravcj, množství dalších organizací p6ímo a nep6ímo zú0astn4ných v procesu ve6ejné dopravy, jsou rizikové faktory systematicky efektivn4 rozvíjených služeb dopravní telematiky integrovaným dopravním systémjm obsluhující velká území. U nás i v zahrani0í se stále 0ast4ji používá nový pojem CONTROLLING ve6ejné dopravy. Vlastní rozklad zam46ení a cílj controllingu ve6ejné dopravy výrazn4 ovlivní vlastní technické a technologické 6ešení tratí ve vymezené oblasti Systémový návrh IDS Jihoeského kraje Materiál s názvem Systémový návrh IDS Jiho0eského kraje je II. 0ástí Projektu optimalizace dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje. Materiál na základ4 základních argumentj zdjvodpuje vznik IDS Jiho0eského kraje, vznik koordinátora, nástrojj podpory 0innosti koordinátora v oblasti organizace, zpjsobu odbavování, technologie a financování. Z hlediska cílj Studie organiza0n4-technické a investi0ní p6ípravy rozvoje kolejové dopravy je však materiál strukturován v obecné rovin4. Proto je nutno stru0n4 p6iblížit rozvoj IDS u nás i v zahrani0ní Rozvoj IDS v zahranií Integrované dopravní systémy jsou v zahrani0í pln4 rozvinuty nebo rozvíjeny v rámci m4stských aglomerací. Pro podporu dopravní obslužnosti velkých území jsou v zahrani0í, zejména v n4mecky hovo6ících zemích, rozvíjeny služby integrovaných dopravních systémj

8 9z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 ve6ejné dopravy tak zvaných dopravních svaz (ZVV Zürcher Verkehrsverbund). U nás jsou tyto systému nazývány IDS zpravidla 6ízené 0inností koordinátora IDS. Koncepce fungování zahrani0ního dopravního svazu ukazuje následující principiální obrázek. Poptávka po doprav Samosprávné orgány (spolkové zem4, okresy,obce) Nabídka dopravy Dopravci (provozovatelé ve6ejné hromadné dopravy) Dopravní svaz Dopravní svaz je zodpovdný za p epravní výkony, respektive kvantitativní ukazatele p epravy a výši tržeb. Dopravní svaz a jeho spoleníci rozhodují o organizaci dopravních výkon, a o výši a struktu e jízdného. Obr.1. Koncepce fungování dopravního svazu Rozsah pjsobnosti IDS v krajské úrovni v cílovém stavu p6esahuje svou velikostí doposud obsluhovaná území zahrani0ními dopravními svazy. Nejblíže rozsahem pjsobnosti je dopravní svaz pjsobící v curyšské oblasti. Vlastní controlling 3 0innosti v dopravním svazu je sm46ován, tak jak plyne z obr. 1, do spln4ní kvalitativních ukazatelj služeb a sb4ru podkladj pro plánovací úrovep 0innosti. Za spln4ní kvalitativních ukazatelj jako je nap6íklad garance p6estupj, dodržení jízdní doby jsou v systému zodpov4dní jednotliví dopravci. Povinnost, v0etn4 sankcí je zdjrazn4na smlouvou. Je výrazn4 rozvíjen controlling v plánovací úrovni. V oblasti operativn4-dispozi0ního, respektive základního 6ízení, v zahrani0í doposud nebylo pln4 realizováno jednotné dispe0erské 6ízení integrovaného dopravního systému. Problémy se 6eší p6ímou vazbou mezi dispe0inky jednotlivých dopravcj. P6echod na jednotné dispe0erské 6ízení v rámci jednoho integrovaného systému je ve výstavb4 v curyšském dopravním svazu. Ve výstavb4 je jednotná informa0ní centrála pro celou oblast IDS, jejíž 1 dopravní cesta, dopravní prost6edek, dopravní proces, p6epravní proces, zboží, cestující 2 policie, banky, hasi0i, státní správa a územní samospráva 3 Systémy 6ízení

9 10z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 cílem je zabezpe0ení informovanosti cestujících o celé oblasti v p ípad zpoždní a poruch systému ve ejné dopravy. Obecn4 lze konstatovat, že se hledají vzájemné pravomoci mezi dispe0inky. Klí0ovou informací základního 6ízení, zajišsující ve své podstat4 garanci návazností v technických systémech podpory 6ízení v rámci pjsobnosti dopravních svazj, je sledování aktuální polohy dopravních prost edk,. Pro sledování tržeb, plánování, rozpoušt4ní dotací atd. jsou klí0ové informace poskytované odbavovacím systémem. Dopravci v dopravních svazech obecn4 disponují technickými prost6edky velmi dobré úrovn4 poskytující informace o poloze. Nap6íklad systémy GPS(družicová lokalizace polohy) v prost6edcích MHD a v prost6edcích p6ím4stské autobusové dopravy. Technika železni0ní dopravy poskytuje také informaci o poloze v dostate0né kvalit4 tak, aby železni0ní dopravci byly schopni garantovat p6estupní 0asy. P6i rozvíjení integrovaných dopravních systému je pokládán djraz na odbavovací systémy pro cestující, které se stávají základním konstruk0ním prvkem pro tvorbu systému 6ízení. P6i koncipování technických prost6edkj informa0ní centrály dopravního svazu, respektive zú0astn4ných dopravcj, lze dále pozorovat položený djraz na budování informa0ních vazeb na cestujícího a personál dopravních prost6edkj a komunika0ních prost6edkj mezi dopravními prost6edky a centry, mezi jednotlivými centry, mezi terminály a centry a mezi p6estupovými uzly a centry Rozvoj IDS v #R V 0eském prostoru se v oblasti m4stských aglomerací, prjmyslových aglomerací a nov4 krajj rozvíjejí integrované dopravní systémy. Dopravní obslužnost je v rámci krajj zabezpe0ována, organizována a dohlížena 0inností koordinátora. Na obrázku 2 je zobrazen princip postavení koordinátora. Objednavatel dopravy Krajský koordinátor Vlak Dopravci BUS MHD Obr. 2 : Postavení koordinátora dopravy

10 11z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Pro 6ízení IDS je nezbytn4 nutná zejména silná pozice koordinátora. Jak je z6ejmé i ze zahrani0ních IDS, nejvyšší míra atraktivity IDS je urována kvalitou služeb. Atraktivita IDS a úrovep poskytovaných služeb mjže být naplpována jak kvantitativními parametry (rozsah IDS, po0et zaintegrovaných linek, po0et spojj na jednotlivých linkách apod.) tak kvalitativními parametry (tarif, odbavovací systém, p6estupní vazby, dostupnost informací, p6esnost dopravy, 0istota dopravních prost6edkj, bezpe0nost apod.). Funkcí koordinátora je naplpování strategických cílj v rovin4 kvalitativních i kvantitativních parametrj. Koordinátor by m4l zcela jednozna0n4 ur0ovat strategii rozvoje IDS, ur0ovat rozsah výkonj v rámci IDS, garantovat jednotný tarif a zajišsovat dostatek dostupných informací o IDS. V zájmu koordinátora je rovn4ž zajišsování controllingu v rámci IDS. Velkou váhu má v této oblasti správná volba odbavovacího systému. Celou 6adu kvalitativních parametrj IDS však koordinátor nezajišsuje p6ímo, nebos jsou bezprost6edn4 závislé na úrovni služeb zú0astn4ných dopravcj (nap6. p6esnost dopravy, garance p6estupních vazeb, 0istota dopravních prost6edkj, bezpe0nost). Ve v4tšin4 IDS je jediným nástrojem koordinátora pro zajišt4ní t4chto parametrj specifikace kvalitativních parametrj a p6ípadných sankcí ve smlouv4 s dopravcem. Celá 6ada koordinátorj (zejména v LR) však ani této možnosti nevyužívá a kvalitativní parametry ve smlouv4 s dopravcem vjbec nespecifikuje. Stav rozvoje IDS v jednotlivých krajích LR je rozdílný. Dob6e je rozvíjen systém IDS v Praze a okolí, v Brn4 a Jihomoravském kraji a v Ostravské aglomeraci. P6i0emž rozsah, p6ipravenost a praktická realizace IDS Jihomoravského kraje (JMK) je v národním, ale i evropském kontextu ojedinlá. Naproti tomu jsou kraje, kde se pozice koordinátora ve6ejné dopravy teprve p6ipravuje. I p6es to, že koordinátor garantuje ve6ejnosti služby, nejsou vznikající IDS v krajské úrovni doposud vybaveny žádnou technikou pro podporu své 0innosti. Základním technickým vybavením disponují dopravci, je však velmi rozdílné úrovn4. Výjimkou je zám4r IDS JMK vybudovat dispe0ink (CONTROLLING) koordinátora v operativní úrovni s cílem kontroly dodržování smluv dopravci, respektive garanci návazností v p6estupových uzlech. Klí0ovou informací je aktuální poloha dopravního prost6edku jednotlivých dopravcj Controlling ve&ejné dopravy Controlling ve6ejné dopravy je nov4 rozvíjeným pojmem v souvislosti s rozvojem IDS.

11 12z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 Je a bude p6ímou podporou fungujícího dopravního systému v regionu a to podporou provázaností jednotlivých linek a spojj jednotlivých dopravcj. Rozvoj dopravy v regionech má t6i základní atributy, tedy i vlastní technické 6ešení controllingj bude mít t6i úrovn4. Plánovací zpravidla je sou0ástí rozvojových územních plánj, ve vztahu k dopravní obslužnosti se jedná o plánování jednotlivých linek tak, aby byla propojena významná centra regionu, prjmyslové zóny, spole0enská a turistická centra atd. Organizaní je podpora k praktické realizaci dopravy, mjžeme ji p6irovnat k osazení dopravních zna0ek na silnicích. Ve vztahu k dopravní obslužnosti se jedná o podporu plánování jednotlivých spojj, linek rjzných dopravcj a dopravních oborj, plán jízdních 6ádJ(JM), respektive grafikonj. Jedná se také o organizaci plateb v IDS, organizaci rozpoušt4ní dota0ních prost6edkj, ale i tvorbu smluv s dopravci a jejich kontrolu. Operativní praktická realizace 6ízení dopravy v IDS, ve vztahu k dopravní obslužnosti je to sledování pln4ní grafikonu, respektive JM, obsazenosti jednotlivých spojj, tržeb, nákladj atd., ale i poskytování aktuálních informací cestující ve6ejnosti. Typickým p6íkladem 6ešení operativy je 6ešení vlivj dopadj nep6íznivých situací jako jsou nap6íklad kongesce, nesjízdnost silnic, nehody a další mimo6ádné situace ovlivpující plynulost dopravy. Základním požadavkem plánování linek a sestavy jejich grafikonj, respektive jízdních 6ádJ, podporující efektivn4 rozvíjenou dopravní obslužnost je takt. Tvorba taktových JM dává jasný požadavek na podobu infrastruktury dopravních cest, p6estupních terminálj, ale i vlastního technického vybavení nap6íklad železni0ních tratí. Atributy pro návrhovou 0ást: návrh taktových JM v jednotlivých dopravních módech (oborech), návrh p6estupních uzlj s minimalizací p6estupních 0asJ- hrana/hrana, dodržení taktj mezi zvolenými uzly, krácení cestových rychlostí specifika železni0ní dopravy, optimalizace p6estupových vazeb mezi dopravními obory, p6eshrani0ní doprava,

12 13z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 rekrea0ní doprava, turistika. Linnost ve všech t6ech úrovních rozvoje ve6ejné dopravy je dnes podporována informa0ními systémy, respektive aplikacemi, subsystémy a systémy dopravní telematiky. Databáze t4chto systémj obsahují informace nezbytné pro tvorbu vlastní technické podpory. Ve vztahu k zadání studie je nutno provést rozklad vzájemných informa0ních vazeb. Ten umožní definovat atributy v technické úrovni Rozvojové principy informaních vazeb ve ve&ejné doprav+ P6edchozí stru0ný popis lze propracovat do následujících principj informa0ních vazeb ve ve6ejné doprav4. Kvalitní nabídku služeb nelze stanovit bez jistého rozsahu zcela p6esných informací. Konkrétní požadavky na výstupy dopravního telematického systému pro tvorbu koncep0ní nabídky ve ve6ejné doprav4 jsou: V plánovací a organizaní úrovni controllingu ve ejné dopravy: Uzemní rozvoj Cíle cest v území P epravní proudy Vývoj kongescí Cíle cest v území Plánovací úrove3 controlingu ve ejné dopravy Plán linek ve ejné dopravy Návrh jízdních ád, Obr.3 Princip informa0ních vazeb plynoucí z popisu. Podrobn4 jsou jednotlivé informa0ní vazby popsány v souvisejících projektech V4dy a výzkumu a vyjad6ují p6edpokládaný vývoj v oblasti telematické podpory dopravní obslužnosti v úrovni výkonu státní správy a územní samosprávy v 0asovém horizontu 5-10 let. 4 Požadavky na techniku tratí

13 14z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 V operativní úrovni controllingu ve ejné dopravy 5 : Controllig ve ejné dopravy ízení operativy Polohová informace dopravního prost edku Informace z odbavovacích systém, Informace uživatel,m ízení operativy Obr.4: Princip informa0ních vazeb v systému 6ízení ve6ejné dopravy Pro p6esnou specifikaci požadavkj na technické vybavení p6edm4tných tratí je nutno vlastní 6ízení operativy IDS podrobit podrobn4jší analýze. Systém dispe0inku IDS je typicky systémem 6ízení koordinátora ve6ejné dopravy. Je ve své podstat4 telematickou podporou kontroly pln4ní smluv mezi objednavateli dopravy a jednotlivými dopravci uzav6ené na jednotlivé linky a je zárovep garancí predikcí 6 vývoje v doprav4 a jejím vzájemném sdílení dispe0ery jednotlivých dopravcj, respektive personálem dopravních prost6edkj 7. O dysfunkcích v systému jsou informováni cestující prost6ednictvím informa0ních za6ízení p6estupních uzlj, p6ípadn4 dopravních prost6edkj, respektive prost6ednictvím dopravního personálu. Klí0ovými informacemi jsou, respektive budou: informace o poloze, informace z odbavovacích systémj, systém musí poskytovat informace o dysfunkcích v systému cestujícím, dopravním zam4stnancjm v systému, 5 Dispe0ink koordinátora IDS 6 Prognóza vývoje 7 V p6ípad4, že p6íslušný dopravce nemá seriozní dispe0ink.

14 15z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 p6ímo 8 nebo prost6ednictvím dispe0inku dopravce. Potom lze princip informa0ních vazeb vlastního systému 6ízení dispe0inku IDS vyjád6it takto: Plnní jízdních ád, Predikce dysfunkcí v systému Plánovací a organizaní úrove3 Controlingu Dispeink: Správc, provozu IZS Policie Dispeink koordinátora IDS Dispeink DP Dispeink dopravc,(;d, autobusy) Dopravní prost edky neza azené pod dispeink dopravc, Obr. 5 : Princip informa0ních vazeb dispe0inku IDS Informace cestujícím, zamstnanc,m,prost edk,m atd. (Mobil, int. vozidla, int. p estup uzlu, WAP, Internet atd. Z obrázku 5 plynou jednozna0né informa0ní vazby mezi technikou dispe0inku IDS a: technikou 6ízení železni0ní dopravy, technikou p6estupových uzlj, technikou dopravního prost6edku. Pro technickou specifikaci požadavkj je nutno definovat systémové požadavky informa0ních vazeb: Dispeink IDS dispeink Dopravc, o Dostupnost 99,95 % 8 Technickými prost6edky

15 16z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost p6enos zakódovaných zpráv, kódování na rozhraních systémj center. Dispeink IDS inteligence p estupových uzl, o Dostupnost 99,5 %, o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost ochrana dat, ochrana na rozhraní vazeb. Dispeink IDS inteligence dopravního prost edku o Dostupnost 99,95 %, o Spolehlivost plyne z dostupnosti, o Integrita 20s, o Bezpe0nost ochrana dat, ochrana na rozhraní vazeb Odbavovaní cestujících Odbavovací systémy jsou nositeli informací pro koordinátora v ekonomické a organiza0ní oblasti. Dnes lze zabezpe0it odbavování cestujících 6adou komfortních 6ešení. Možnosti 6ešení vedou od 0ipových karet integrovaného využití až po platby pomocí mobilj. Je pot6ebné zdjraznit možnost financování systému odbavování cestujících z vn4jších soukromých zdrojj. Maximální zjednodušení odbavování cestujících nap6íklad hybridní 0ipovou kartou je jedním z nástrojj podpory rozvoje ve6ejné dopravy. Ve studii dle jsou popsány zpjsoby odbavování cestujících, v0etn4 typu techniky u jednotlivých dopravcj. S konstatováním, respektive s doporu0ením Studie dopravní obslužnosti Jiho0eského kraje, na typového sjednocení odbavování cestujících v prost6edcích autobusové dopravy, nelze souhlasit. Vývoj v oblasti sjednocení sm46uje k vzájemnému sdílení informací, vede

16 17z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 k využívání hybridní karty širšího uplatn4ní. P6íkladem je zám4r LD zavést tak zvanou modrou 0ipovou kartu. Atributy pro návrhovou 0ást v této oblasti jsou: vybavení terminálj, požadavky na p6enos informace, vybavení mobilních prost6edkj, definování požadavkj na hybridní 0ipovou kartu, možnost financování z netradi0ních zdrojj program PPP Studie Zlepšení infrastruktury železni!ních tratích Plze/ského kraje-1eský les a Pošumaví Zadavatelem studie byl odbor dopravy KU PlzePského kraje. Zadání studie sleduje ve své podstat4 oživení železni0ní dopravy v regionu tak, aby se železni0ní doprava stala nedílnou sou0ástí dopravního systému PlzePského kraje. P6edm4tné železni0ní trat4 184 a 185 tvo6í p6irozenou spojnici mezi hv4zdicov4 rozvinutými hlavními trat4mi regionu. Realizace železni0ní dopravy na t4chto tratích má tedy p6edpoklad stát se sou0ástí páte6e dopravního systému regionu, na kterou v jednotlivých p6estupových uzlech budou navazovat ostatní dopravní systémy. Tuto skute0nost podtrhuje obecn4 nezastupitelný význam podhorských a horských železnic pro život regionu. Uvedené trat4 navíc obsluhují p6íhrani0ní, atraktivní oblasti PlzePského kraje. Mají p6irozenou vazbu na trat4 obdobného významu Jiho0eského kraje. Je p6edpoklad zapojení infrastruktury t4chto tratí do p6eshrani0ních dopravních systémj integrovaného využívaní. Podmínkou je zkvalitnit realizaci dopravy a to zlepšeným standardem infrastruktury a dopravních prost6edkj tak, aby doprava byla rychlá, levná, spolehlivá a bezpe0ná.

17 18z(65) Jirsíkova 5, Praha Základní p&ístup k &ešení: Mešení je navrženo do dvou horizontj, p6i0emž v prvním bude realizována obnova a modernizace techniky tratí s cílem zvýšení cestovní rychlosti a maximálního využití stavebních dispozic tratí. V druhém potom jsou navrženy velké stavební úpravy. Pro vlastní technické 6ešení byly váženy následující atributy: Technické vybavení tratí zahrnující zabezpe0ovací techniku, sd4lovací techniku, odbavovací systémy, systémy energetiky, systémy provozní diagnostiky atd., jsou nedílným vybavením infrastruktury. Charakter vybavení, zastaralost techniky, systémovost nasazení a flexibilita techniky výrazn4 ovlivpuje využití stavebních možnosti vlastní dopravní infrastruktury a to zejména z hlediska kapacity, rychlosti a dynamiky realizované dopravy. Dnes je technika železni0ních tratí zejména v regionální oblasti také nástrojem realizace dopravní politiky regionu tím, že zabezpe0í informa0ní, respektive technické a technologické, vazby na dopravní systém regionu reprezentovaným 9 v cílovém stavu takzvaným controllingem ve6ejné dopravy. Obecn4 je rozvoj techniky dopravních cest poznamenám vstupem PC technologií. Technika má, respektive mjže mít, vysoké užitné vlastnosti. Snižují se realiza0ní a provozní náklady, zvyšuje se systémovost rozvinutí, flexibilita 10 a modularita 11 budovaných technických systémj. Do systémj dopravních cest vstupuje inteligence. Podmínkou systémového p6ístupu k 6ešení je p6esn4 definovat požadavky na techniku tak, aby p6inášela co nejv4tší užitné vlastnosti. Technika regionálních železnic také prochází intenzivním vývojem. Hledali se a hledají nová standardizovaná 6ešení. Rozdílné postavení železnic v rjzných regionech nedovoluje tvorbu unifikovaných standardj techniky tratí. P6í0inou je práv4 rozdílnost struktury požadavkj na systém jako takový 12. P6ístup 6ešitelJ této 0ásti studie proto vychází z požadavkj dopravního systému kraje 13, technologického a technického 6ešení budoucího 9 P6ímo na první úrovep, nep6ímo na druhou a t6etí 10 P6izpJsobivost k zm4n4 podmínek nasazení organizace dopravy, zm4ny konfigurace infrastruktury atd. 11 Možnost zm4n redundance technického vybavení vyšší/nižší požadavky na techniku 12 Jiný bude u systémj typu regiotram, jiný u rychlodrah, jiný u turistických drah atd. 13 Výstup z 0ásti : dopravní technologie této studie

18 19z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 controlingu ve6ejné dopravy PlzePského kraje 14, analýzy možností stávajícího vybavení infrastruktury definovaných tratí a možnosti technického a technologického 6ešení Atributy pro zabezpeení interoperability techniky v regionální úrovni Jednotný standart technického vybavení tratí a prost6edkj souvisejících 15 vyžaduje zám4r o bezprost6ední spolupráci dopravních systémj PlzePského kraje - Leského lesa, Pošumaví (trat4 184, 185) a Jiho0eského kraje-p6íhrani0ní oblasti Šumavy (trat4 194, 198, 196,197). Doprava na t4chto tratích má být aktivn4 zapojena do p6eshrani0ních dopravních systémj sousedních státj Základní technické podmínky ISZ vedlejších tratí Ve studii byl definován jednotný standard vybavení tratí. V závislosti na požadavky controlingu ve6ejné dopravy, možnosti stávajícího vybavení tratí atd., lze modulárn4 systém aplikovat. Níže uvedené, je i atributem pro p6ístup v návrhové 0ásti práce. Integrovaný systém zabezpeení pro vedlejší trat musí umož3ovat: ú0elné 6ízení provozu a ovládání zabezpe0ovacích za6ízení v provozn4 souvislé 0ásti železni0ní sít4 z jednoho trasového stav4dla a p6edávání informací do použitých informa0ních systémj. Principy projektu ISZ musí splpovat princip modularity. Tím se rozumí schopnost navýšení o další požadavky p6i zm4n4 kategorizace tratí, návrh optimálního rozsahu zabezpe0ení jednotlivých dopraven a jednotlivých trasových úsekj, individuáln4 podle místních podmínek a provozního zatížení jednotlivých trasových úsekj. Integrovaný systém zabezpeení zpravidla tvo í: po0íta0ové jádro EZZ s JOP, umíst4né na TST, zabezpe0ující jízdu vlakj, posunu a PMD v dopravnách 6ízené oblasti a mezi nimi, nadstavby JOP pro 6ízení dopravy (DOZ pro ovládání více TST z jednoho pracovišt4, ELDODO, GTN s p6ípadnou vazbou na použité informa0ní systémy apod.), 14 V oblasti technické podpory procesu 15 Nap6íklad odbavovací systémy, p6enos informací atd.

19 20z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 pod6ízená stav4dla v ovládaných dopravnách, zprost6edkovávající ovládání vn4jších prvkj z TST a umožpující v provozn4 nezbytném rozsahu místní ovládání výhybek p6i posunu a nouzové ovládání zabezpe0ovacího za6ízení v obvodu stav4dla (bez možnosti plnohodnotné místní obsluhy), PZS bez vazby na TST, PZS dohlížená a ovládaná TST, trasová zabezpe0ovací za6ízení mezi dopravnami na hranici obvodu ovládaného z TST a sousedními dopravnami mimo obvod TST nebo sousedními TST, systém bezpe0né datové komunikace mezi TST a ostatním zabezpe0ovacím za6ízením v 6ízené oblasti, systém bezpe0né radiové datové komunikace TST s VDV, systém radiové hlasové komunikace obsluhujícího zam4stnance TST se strojvedoucími, systém radiobloku, zajišsující vazbu mezi TST a VDV a funkci VZ, systém vyhodnocení polohy vlaku prost6edky RB a jeho návaznost na systém vyhodnocení prjjezdu železni0ních vozidel kontrolním místem a systém vyhodnocení volnosti úsekj vn4jšími prvky zabezpe0ovacího za6ízení, systém napájení zabezpe0ovacích za6ízení, systém hlasového spojení mezi zam4stnanci pro zajišt4ní technologických procesj v 6ízené oblasti a jeho záznam, systém informa0ních vazeb na informa0ní systémy okolí - dopravce, správce, územní samospráva atd Rozsah zabezpeení Výstup bodu 2. této zprávy, cíle I. a II. horizontu 6ešení, snaha o standardizaci komplexního 6ešení regionálních tratí definoval základnu možných variant uplatn4ní IZS: ISZ pro oblast se zabezpeením 3. kategorie podle TNŽ , bez RB - zabezpe0ení oblasti ovládané z TST musí splpovat požadavky na zabezpe0ení 3. kategorie

20 21z(65) Jirsíkova 5, Praha 8 podle TNŽ Kontrola volnosti úsekj by m4la být zajišsována p6ednostn4 po0íta0i náprav. Jízda vlaku musí být dovolována hlavními náv4stidly. Zabezpe0ené p6ejezdy musí být vybaveny za6ízením PZS 2 nebo PZS 3(v odjvodn4ných p6ípadech i PZM 2 uzamykatelného na míst4) libovolného provedení podle LSN O neschopnosti PZS dávat výstrahu musí být strojvedoucí informován bu_ náv4stí p6ejezdníku (hlavního náv4stidla) nebo prost6ednictvím obsluhy TST. ISZ pro oblasti se zabezpeením 3. kategorie s RB - za6ízení podle bodu a) dopln4né RB. RB musí zajistit p6enos dovolení a podmínek jízdy vlaku na stanovišt4 strojvedoucího (MA) v závislosti na vyhodnocené poloze vlaku a v rozsahu, který musí umožnit nahrazení hlavních náv4stidel, jejich p6edv4stí a p6ejezdníkj neprom4nnými náv4stidly. Sou0asn4 musí být umožn4no ponechat hlavní náv4stidla p6edv4sti a p6ejezdníky, ovládané nebo kontrolované z TST tam, kde to vyžadují provozní podmínky (zejména smíšený provoz VDV s RB a bez RB). Mešení trasové 0ásti musí umožnit funkci VZ s kontrolou rychlosti na VDV s p6íslušným vybavením. ISZ pro oblasti bez kontroly volnosti úsek, se ZRS - provoz v oblasti je zajišsován podle p6edpisu LD D3. Obsluha TST plní funkci dirigujícího dispe0era. Výhybky musí být možno zabezpe0it jak samovratnými p6estavníky, tak i vým4novými zámky a výkolejky p6ípadn4 výkolejkovými zámky. Klí0e musí být p6ímo nebo prost6ednictvím úst6edního zámku uzav6eny v EZ nebo za6azeny do soupravy hlavních klí0j podle p6edpisu LD D3. Zabezpe0ené p6ejezdy musí být vybaveny za6ízením PZS 2 nebo PZS 3 (v odjvodn4ných p6ípadech PZM 2 uzamykaným na míst4 a uvolpovaným dispe0erem) podle LSN O neschopnosti PZS dávat výstrahu musí být strojvedoucí informován bu_ náv4stí p6ejezdníku nebo prost6ednictvím obsluhy TST. Skute0nost, že celý vlak uvolnil p6edchozí prostorové oddíly, potvrzuje strojvedoucí podle ustanovení p6edpisu LD D3 obsluze TST. ZRS musí registrovat na základ4 informací zadaných obsluhujícím zam4stnancem stav za6ízení a všechna vydaná dovolení k jízdám vlakj a ostatním dopravním 0innostem. P6i své 0innosti musí respektovat stav za6ízení kontrolovaných a ovládaných z TST (nap6. PZS, EZ). Nesmí vydat souhlas s dovolením dopravní 0innosti, která se za daného stavu nesmí uskute0nit. Jízda vlaku je povolována hlasovou výpravou. P6i zabezpe0ení výhybek prost6ednictvím EZ musí zobrazené dovolení jízdy vlaku pro obsluhu TST splpovat požadavky na rozsvícení dovolující náv4sti p6edepsané pro zabezpe0ovací za6ízení 1. kategorie.

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D.

Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu. Ing. Kopecký František, Ph.D. Komplexní řešení dopravní telematiky v regionech a problematika systémového přístupu Ing. Kopecký František, Ph.D. FD ČVUT v Praze Obsah přednášky Základy systémového přístupu Příklady přínosů komplexního

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom

Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí. dislokovaných v okrsku. Jarom Taktické cviení jednotek požární ochrany obcí dislokovaných v okrsku Jarom Jarom 22.6.2012 Zpracoval pprap. Miroslav Reil I. Téma cviení: Dvojité dopravní vedení B od zdroje nebo stroje, zapojení armatur,

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více