Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem"

Transkript

1 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s. Ing. Vít Jánoš KPM CONSULT, a.s. Ing. Ji7í Kal4ík KPM CONSULT, a.s. p. Ji7í Kohl KPM CONSULT, a.s. Doc. Ing. Miroslav Svítek Telematix Services, a.s. Ing. Tomáš Tvrzský Telematix Services, a.s. Ing. Patrik Sieber Sieber Uchytil, s.r.o. + další externí spolupracovníci Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

2 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Obsah Zpracovatelé:... 1 Obsah... 2 Seznam píloh... 3 Záv5re4ná zpráva projektu... 4 Úvod... 4 Základní údaje o projektu... 4 Záv$re%ná doporu%ení... 8 Píloha % =ásti III Projednání projektu... 9 Píloha % =ásti IV Prezentace... 18

3 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Seznam píloh íslo pílohy P1 Název pílohy Kopie zaslaných stanovisek, vyjádení Text Mítko P1.1 Ministerstvo dopravy eské republiky, odbor strategie P1.2 Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie P1.3 eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty,. Bud!jovice P1.4 eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice. Bud!jovice P1.5 eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice P1.6 eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel. Bud!jovice P2 Prezentace projektu tištná verze

4 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Úvod Závrená zpráva projektu Zastupitelstvo Jiho4eského kraje schválilo na základ5 Programu rozvoje územního obvodu Jiho4eského kraje a Ak4ního plánu rozvoje kraje na rok 2002 soubor projektm, jehož sou4ástí v oblasti infrastruktura byl Projekt rozvoje kolejové dopravy a elektrické trakce v Jihoeském kraji - A1/12-1, který zahrnoval celé území regionu. Díl4í podprojekt A1/12-4 s názvem Studie organizan-technické a investiní p!ípravy rozvoje kolejové dopravy v p!íhraniní oblasti Šumavy byl za7azen do AP 2004 a bezprost7edn5 navázal na p7edchozí výstupy ve vymezeném prostoru. Nešené území bylo vymezeno železni4ními trat5mi (PlzeO) HoražQovice p7edm5stí =eské Bud5jovice Horní Dvo7išt5 a státními hranicemi se SRN a Rakouskem. Hlavní pozornost byla zam57ena na oblast Pošumaví a Šumavy, kde v souladu s programovými zám5ry kraje dochází k rozvoji cestovního ruchu, jenž je závislý mimo jiné i na infrastrukturní p7ipravenosti. Obecným cílem projektu bylo systémov5 7ešit problematiku spojenou s p7ípravou a realizací investi4ní výstavby kolejové infrastruktury pro rozvoj regionální dopravy. Optimalizace, modernizace 4i dobudování sít5 regionálních tratí se stává základním p7edpokladem ke zvýšení atraktivnosti, kvality a bezpe4nosti kolejové dopravy. Vzhledem k o4ekávané investi4ní náro4nosti bylo na po4átku dohodnuto, že navržené 7ešení bude rozd5leno do t7í 4asových horizontm. V rámci projektu bylo provedeno posouzení podmínek, p7ínosm a rizik navrhovaných investi4ních akcí, vy4ísleny jejich náklady a zváženy možnosti jejich financování. Sou4asn5 byl navržen model provozování uceleného dopravního systému. území. Základní údaje o projektu Vedoucí manažer projektu Ing.Ivan Študlar, G+ D, a.s. Vedoucí manažer podprojektu Ing.Ivan Študlar, G+ D, a.s. Zhotovitel, Praha Vedoucí 1ešitelského týmu Ing. Arch. Zden!k Kindl, Ing. Lukáš Mašín,, Praha. Bud!jovice Spolupráce Ing.František Kopecký a kolektiv KPM CONSULT, a.s., Brno - Praha Náklady projektu K asový harmonogram návrh zadání zakázky 04/04

5 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha výb!rové 1ízení 07/04 zahájení projektu 09/04 dokonení projektu 12/05 Etapy projektu ást I analýza, základní rámec projektu ást II organizaní projekt ást III projednání projektu, p1ipomínkové 1ízení ást IV prezentace, záv!rená zpráva Plánované finan4ní prost7edky projektu byly dodrženy. Cíl projektu dle zadání byl v plném rozsahu napln5n a lze konstatovat, že n5které 4ásti projektu byly zpracovány podrobn5ji, nad rámec zadání. =asový harmonogram dle plánu projektu byl p7ekro4en o dva m5síce (12/2005 oproti 10/2005) vzhledem k 4asové náro4nosti projednávání a zajišt5ní posouzení projektu zejména od Ministerstva dopravy =R a Správy železni4ní dopravní cesty, s.o. ást I Analýza, základní rámec projektu V úvodu analytické 4ásti bylo provedeno podrobné územní vymezení projektu v4etn5 p7eshrani4ních vazeb. Dále byl zpracován p7ehled aktuálních zpracovaných dokumentm a koncepcí využitelných pro sledovaný zám5r. V této 4ásti analýzy byl kladen dmraz na rozvoj IDS (železnice pokrývá jen 4ást 7ešeného území) a na problematiku controllingu ve7ejné dopravy pro pot7ebu návrhové 4ásti. Využita byla rovn5ž dokon4ená studie Zlepšení infrastruktury železni4ních tratí PlzeOského kraje =eský Les a Pošumaví, která bezprost7edn5 navazuje na 7ešené území v Jiho4eském kraji. Analyzován byl rovn5ž sou4asný stav p7ípravy projektu Regiotram NISA, který uvažuje podobným systémem lehké kolejové dopravy (tram-train). Následn5 byly stanoveny základní atributy technického 7ešení s využitím nejnov5jších poznatkm pro provoz regionálních železnic. Byly definovány základní požadavky zabezpe4ovacího za7ízení tratí, datové a hlasové komunikace. V rámci analýzy sou4asného stavu byl kriticky posouzen systém 7ízení a provozování dopravy, jehož základní nevýhodou je velmi nízká trasová a tedy i cestovní rychlost poplatná zejména celkovému stavu infrastruktury a velkému po4tu omezení trasové rychlosti, nap7. v dmsledku nep7ehledných pom5rm resp. nízkého stupn5 zabezpe4ení železni4ních p7ejezdm. Sou4asn5 byl posouzen stav vozidlového parku, který je k dispozici a neskýtá perspektivu zvýšení atraktivity kolejové dopravy.

6 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Podrobn5 byla zpracována analýza jednotlivých tratí, jejich stavebních charakteristik, dosahovaných rychlostí a zmapována rizika sou4asného stavu. Analýza se dále zabývala stavem provozu v4etn5 p7eshrani4ních návazností a napojením na dálkovou taktovou dopravu postupn5 zavád5nou MD =R. V záv5re4né 4ásti byl stanoven rozsah cost-benefit analýzy dle metodiky MMR v4etn5 možnosti posouzení p7ínosm a nákladm projektu. ást II Organizaní projekt Organiza4ní projekt byl strukturován po dohod5 s projektovým týmem tak, aby byla podrobn5 stanovena investi4ní opat7ení dle jednotlivých 7ešených tratí ve t7ech 4asových horizontech a u jednotlivých díl4ích zám5rm stanoveny náklady a p7ínosy, zejména vliv na zvýšení trasové rychlosti. Obecn5 byla do prvého horizontu (pro období cca do r.2013 plánovací období EU) za7azena ta opat7ení, která se vyzna4ují maximálními p7ínosy ve vztahu k vynaloženým nákladmm. Návrh stavebních úprav a novostaveb byl podrobn5 zpracován a p7ehledn5 4len5n dle jednotlivých tratí, byly rovn5ž navrženy díl4í úpravy jednotlivých železni4ních stanic a nové zastávky. Vše je doloženo situacemi a výkresy navržených stavebních úprav v rozsahu, který je pro vlastníka tratí v =R (v sou4asnosti SŽDC, s.o.) použitelný pro p7ípravu jednotlivých liniových i místních staveb na stávajících železni4ních tratích. V úvahu byly vzaty i aspekty památkové ochrany, jimiž jsou zejména železni4ní mosty. Na tento návrh navázaly ekonomické podklady, odhad nákladm v oblasti úprav kolejové infrastruktury, rovn5ž v 4len5ní dle jednotlivých 4asových horizontm. Dále byl zpracován návrh dopravní technologie provozu na jednotlivých tratích, ze kterého vyplynuly požadavky na sd5lovací a zabezpe4ovací za7ízení. Velká pozornost byla v5nována problematice železni4ních p7ejezdm, jejichž po4et a nízký stupeo zabezpe4ení je nad rámec celosísového prmm5ru. Podrobn5 byly zpracovány návrhy na technické 7ešení systému z pohledu dálkového 7ízení provozu z centrálního dispe4erského pracovišt5. Pozornost byla v5nována rovn5ž nezbytnému dopln5ní sd5lovací techniky na jednotlivých tratích. Obdobn5 jako u kolejové infrastruktury byl zpracován podrobný propo4et nákladm na 7ešení technických systémm tratí. Podkladem pro vytvo7ení modelm financování navržených investi4ních akcí je jak stávající vlastnická struktura hmotného investi4ního majetku, tak i p7ehled potenciálních finan4ních zdrojm v =R i v rámci EU v4etn5 možnosti využití bankovních úv5rm. Posouzeno bylo i

7 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha p7ípadné partnerství ve7ejných a soukromých subjektm PPP. Samostatnou 4ást tvo7í návrh po7ízení nových vozidel. Navržen byl model provozování celého systému a to jak z hlediska operativního 7ízení, tak i celé organizace. Ten bude nutno modifikovat v závislosti na rozhodnutí zastupitelstva J4. kraje, že koordinaci ve7ejné dopravy nebude zajišsovat samostatná právnická osoba, ale odbor dopravy a silni4ního hospodá7ství KÚ. V další 4ásti je podrobn5 7ešen návrh dopravní obslužnosti na jednotlivých tratích a v jednotlivých horizontech v osobní i nákladní doprav5. Principiáln5 je uvažováno s taktovou dopravou navazující na dálkový 4i p7eshrani4ní provoz a rovn5ž na linkovou autobusovou dopravu. Navržena jsou typov5 vhodná kolejová vozidla pro budoucí provoz. Pro jednotlivé trat5 je zpracován modelový jízdní 7ád, pot7eby vozidel i provozního personálu, vy4ísleny jsou rovn5ž provozní náklady v4etn5 trak4ních. Celý filozofický p7ístup sleduje maximální zkrácení jízdních dob a zrychlení p7estupových návazností. Další 4ást projektu, dmležitá pro další postup, se zabývá návrhem 7ízení projektu, zajišt5ním koordina4ní a inženýrské 4innosti. Byla doporu4ena celá struktura managementu, která p7esahuje rámec možností kraje a je nutné ji modifikovat v dohod5 s investorem resp. vlastníkem dopravní infrastruktury (z7ízení funkce koordinátora projektu a projektového týmu v obdobné struktu7e, jako u Regiotramu NISA). DMležitým výstupem projektu je studie proveditelnosti (feasibility study), která byla zpracována dle metodiky MMR pro I. horizont a je dmležitým podkladem pro p7ípravu žádosti o využití fondm EU. Podrobn5 je zpracována i cost-benefit analýza, ze které vyplývají kladné výsledky resp. doporu4ení k realizaci. Záv5re4ná 4ást projektu se zabývala marketingem v obecné rovin5, který je nezbytnou podmínkou realizace a úsp5šného provozu celého systému. ást III Projednání projektu, pipomínkové ízení Zpracovaný organiza4ní projekt byl projednán s orgány ve7ejné správy a zú4astn5nými subjekty. Krom5 standardního projednání bylo rovn5ž vyžádáno stanovisko odboru strategie ministerstva dopravy =R, se kterým byla p7edb5žn5 projednána možnost za7azení celého projektu mezi regionální projekty s p7eshrani4ním dopadem uplatoované v rámci podpory z fondm EU. Doklady o projednání jsou sou4ástí dokumentace. V prmb5hu zpracování projektu byly p7edány OÚP KÚ podn5ty pro úpravy ÚP VÚC Jiho4eského kraje, které vyplynuly z návrhové 4ásti a modifikují resp. up7esoují výstupy podprojektu A 1/12-1.

8 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha ást IV Prezentace, záv#rená zpráva Na záv5r projektu byla zpracována prezentace, která je k dispozici v písemné i elektronické podob5 (formát *ppt). Presentace je zpracována pln5 v souladu s organiza4ním projektem a tak je vlastn5 vhodným úvodem k celé dokumentaci. P7edpokládá se její využití pro další propagaci výstupm projektu. Tato presentace byla využita p7i projednávání projektu a p7i presentaci projektu vedení Jiho4eského kraje, vedoucím odborm KÚ a dot4eným subjektmm, která prob5hla v sídle Krajského ú7adu JK dne 21. zá7í Závrená doporuení Projektový tým ve spolupráci se zhotovitelem p7edkládají následující zásadní doporu4ení: 1) Využít výstupy projektu pro jednání s MD =R, SFDI a EU ve vztahu k možnosti za7azení projektu (I. horizontu) mezi akce podporované z fondm EU. 2) Pokra4ovat v konceptu rozvoje Šumavských drah p7ípravou výstavby nových tratí v rámci t5chto projektm: Studie prodloužení regionální dráhy Rybník Lipno nad Vltavou a) Úsek Lipno nad Vltavou Frymburk, I.etapa b) Úsek Frymburk =erná v Pošumaví, II. etapa 3) Využít výstupy projektu pro pot7eby ODSH KÚ, zejména návrhy na investi4ní a provozní opat7ení ve vztahu ke koordinaci dopravy v 7ešené oblasti resp. zavedení IDS Šumava. 4) Využít výstupy projektu pro pot7ebu Správy železni4ní dopravní cesty, s.o. p7i plánování rozvoje železni4ní infrastruktury v 7ešeném území a =eských drah, a.s., p7ípadn5 dalších dopravcm, pro pot7eby rozvoje dopravní obslužnosti. 5) Využít výstupy projektu pro presentaci a propagaci Jiho4eského kraje, resp. aktivit Jiho4eského kraje na poli koncepce a rozvoje regionální dopravy Vypracovali dne : Ing. Ivan Študlar, vedoucí manažer projektu A 1/12 Ing. Lukáš Mašín, vedoucí projektant,

9 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Píloha. 1 $ásti III Projednání projektu P7edm5tem této 4ásti projektu bylo získání p7edb5žných názorm a p7ipomínek odpov5dných orgánm a subjektm. Vyjád7ení byla veskrze kladná. Zvlášt5 dmležité je velmi kladné hodnocení organiza4ního projektu ze strany Ministerstva dopravy =R. Konkrétní p7ipomínky budou uplatoovány v další realizaci projektu Šumavských elektrických drah, resp. p7i zpracování dalších stupom dokumentace na jednotlivé trat5 a úseky. Kopie uvedených písemných stanovisek a vyjád7ení dle tabulky 1 jsou uvedena na následujících stranách. Tabulka 1 Seznam zaslaných stanovisek, vyjád!ení Subjekt Ministerstvo dopravy eské republiky, odbor strategie Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty,. Bud!jovice eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice. Bud!jovice eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel. Bud!jovice Ing. Ond1ej Jašek, 1editel odboru strategie Ing. Mojmír Nejezchleb, 1editel odboru koncepce a strategie Ing. Vojt!ch Šimánek, vrchní p1ednosta SDC Ing. Vladimír Rut, technický nám!stek Ladislav Kašpar, vrchní p1ednosta Ing. Luboš Smejkal, vrchní p1ednosta

10 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha. 1.1 Ministerstvo dopravy +eské republiky, odbor strategie, Ing. Ond!ej Jašek,!editel odboru strategie

11 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha. 1.2 Správa železniní dopravní cesty, s.o., odbor koncepce a strategie, Ing. Mojmír Nejezchleb,!editel odboru koncepce a strategie

12 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha

13 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha eské dráhy, a.s., Správa dopravní cesty, +. Budjovice, Ing. Vojtch Šimánek, vrchní p!ednosta SDC

14 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice +. Budjovice, Ing. Vladimír Rut, technický námstek

15 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha

16 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha eské dráhy, a.s., Uzlová železniní stanice Strakonice, Ladislav Kašpar, vrchní p!ednosta

17 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha P!íloha eské dráhy, a.s., Depo kolejových vozidel +. Budjovice, Ing. Luboš Smejkal, vrchní p!ednosta

18 Kounicova 688/26, Brno z (18) Jirsíkova 538/5, Praha Píloha. 2 $ásti IV Prezentace P7edm5tem této 4ásti projektu bylo vytvo7ení prezentace v elektronické i tišt5né podob5. Prezentace byla zpracována v programu PowerPoint. Zásadou p7i zpracování prezentace bylo to, aby její struktura byla v souladu s organiza4ním projektem. Tím je zajišt5no, že prezentaci lze využít jako vstupní krok k seznámení odborníkm i široké ve7ejnosti s vlastním obsahem organiza4ního projektu. S prezentací lze dále pracovat tak, že lze dle okolností, dle složení poslucha4m a dle zam57ení p7im57en5 rozsah prezentace zúžit buq v celém profilu, 4i v jednotlivých 4ástech. Prezentace byla p7edvedena na Krajském ú7adu Jiho4eského kraje dne 21. zá7í 2005 vedení kraje, zástupcmm odborm Krajského ú7adu JK, odborným složkám =eských drah, a.s., Správy železni4ní dopravní cesty, s.o., 4lenMm projektového týmu i dalším zástupcmm orgánm a odborníkmm. Výtisk prezentace je p7iložen na následujících stranách.

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více