RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci"

Transkript

1 RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci Technická příručka Upozornění: Podle federálních / zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis. c

2

3 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA ŠTÍTCÍCH OBALU SYMBOLY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TOHOTO PRODUKTU, JSOU UVEDENY NA ŠTÍTKU NA OBALU. c m h j l n w q k Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol označuje, že daný produkt plně vyhovuje evropské směrnici MDD 93/42/EHS. DATUM VÝROBY SPOTŘEBOVAT DO KATALOGOVÉ ČÍSLO VÝROBCE ČÍSLO ŠARŽE SÉRIOVÉ ČÍSLO VIZ PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE STERILIZACE: Gama záření NELZE POUŽÍT OPAKOVANĚ Pouze pro uživatele z USA 1

4 Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4. Posunutím ovladače ohybu hrotu vzad se hrot vychýlí. Obrázek 5. Posunutím ovladače ohybu hrotu vpřed se hrot vychýlí opačným směrem. 2

5 Nezajištěno Zajištěno Obrázek 6. Otočením ovladače ohybu hrotu a ovladače poloměru zakřivení se zajistí stálá pozice hrotu. Obrázek 7. Přitahováním ovladače poloměru zakřivení se zvětší poloměr zakřivení ohybu. Obrázek 8. Otáčením ovladače laterálního vychýlení se nastavuje vychýlení do strany. 3

6

7 Popis Ovladatelný ablační katétr Medtronic RF Conductr MC je ohebný radiokontrastní ablační katétr vyrobený z extrudovaného polymeru svnitřním opletením z nerezavějící oceli. Katétr RF Conductr MC je určen pro intrakardiální radiofrekvenční (RF) ablace pomocí hrotové elektrody a samostatné disperzní elektrody po připojení na VF generátor Medtronic. Katétr RF Conductr MC lze použít rovněž pro intrakardiální záznamy nebo stimulaci. Distální hrot Násada katétru Ovladač poloměru zakřivení Ohebná distální násada Elektrodové pásky s různým počtem kontaktů a různými mezerami mezi kontakty Obsah sterilního balení Ovladač ohybu hrotu Ovladač laterální výchylky Elektrický konektor Jeden katétr RF Conductr MC. Specifikace modelu a velikosti je uvedena na štítcích obalu. Použití Katétr RF Conductr MC je určen k použití s VF generátorem Medtronic k dodávání energie pro intrakardiální ablace doplňkových atrioventrikulárních (AV) vodivých drah souvisejících s tachykardií při léčbě atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a pro vytvoření úplného AV bloku u pacientů s těžko ovladatelnou komorovou odpovědí na síňovou arytmii. Kontraindikace Použití přístroje je kontraindikováno u pacientů s aktivní systémovou infekcí. Transseptální přístup je kontraindikován u pacientů s trombem nebo myxomem v levé síni nebo přepážkou či klapkou uvnitř síně. Retrográdní transaortální přístup je kontraindikován u pacientů s náhradou aortální chlopně. Technická příručka Česky 5

8 Varování a zvláštní upozornění Všeobecné informace Související průvodní dokumentace S ablačním systémem Medtronic nesmíte pracovat ani připojovat ablační katétr k VF generátoru Medtronic dříve, než si řádně prostudujete a porozumíte technické příručce kablačnímu systému Medtronic a návodu k použití ablačního katétru. Kompatibilita systému Katétr lze použít jedině s VF generátorem a příslušenstvím společnosti Medtronic. Bezpečnost a použití s jinými VF generátory nebo příslušenstvím nebyly zkoumány. Používejte jedině kabely společnosti Medtronic. Odborní uživatelé Katétr by měl být používán pouze lékaři, kteří jsou důkladně vyškoleni v oblasti elektrofyziologie (včetně zavádění a používání intrakardiálních elektrodových katétrů) a mají zkušenosti s ablačními výkony využívajícími RF katétry, nebo pod jejich dohledem. Požadované prostředí Výkony srdeční ablace se mohou provádět pouze v plně vybavené elektrofyziologické laboratoři. Nebezpečí spojená s ablační terapií Vážné vedlejší účinky Při katétrových ablacích byla doložena řada nežádoucích účinků, jako je plicní embolie, infarkt myokardu, cerebrovaskulární příhoda, poškození srdce, perforace a tamponáda, perforace cévního systému a smrt. Další případné nežádoucí účinky jsou uvedeny v části Nežádoucí účinky. Levostranné ablace U pacientů podstupujících zákrok levostranné ablace by se měly v období po ablaci přísně sledovat klinické projevy infarktu. Vzdálenost dvou distálních elektrod >2 mm Katétry se dvěma distálními elektrodami ve vzdálenosti větší než 2 mm by se neměly používat při ablaci přídatných vodivých drah v oblasti septa nebo při léčbě atrioventrikulární nodální reentry tachykardie z důvodu možného vzniku neúmyslné kompletní AV blokády. Manipulace s katétrem a umístění katétru Při manipulaci s katétrem a jeho umisťování pracujte s příslušným fluoroskopickým zobrazením. Při transaortálním přístupu se vyvarujte umístění ablačního katétru do koronárního řečiště. Pocítíte-li odpor, nevyvíjejte nadměrnou sílu k posunu katétru vpřed nebo jeho vytažení. Umístění katétru a aplikace VF energie v koronární artérii jsou spojeny s infarktem myokardu a smrtí. 6 Česky Technická příručka

9 Vystavení RTG a fluoroskopickému záření Vlivem intenzity rentgenových paprsků a trvání fluoroskopického zobrazení během ablačního výkonu mohou být pacienti a laboratorní personál vystaveni akutnímu radiačnímu poškození zdraví a zvýšenému riziku somatických a genetických účinků záření. Dlouhodobé účinky protrahované fluoroskopie nebyly stanoveny. Minimalizujte vystavení RTG záření. Použití přístroje u těhotných žen a předpubertálních dětí je nutné pečlivě zvážit. Síňokomorové vedení Pečlivě sledujte síňokomorové vedení při dodávání VF energie u pacientů podstupujících modifikaci AV uzlu nebo ablaci přídatných vodivých drah v oblasti septa. Těmto pacientům může hrozit kompletní AV blokáda. V případě zaznamenání částečné nebo úplné AV blokády výdej energie ihned ukončete. Svodový proud Používejte jedině izolované zesilovače, přístroje pro stimulaci a EKG (přístroj IEC typ CF nebo podobný), při nedodržení by mohlo dojít k poranění nebo smrti pacienta. Svodový proud z jakéhokoliv přístroje napojeného na pacienta nesmí za žádných okolností překročit 10 µa. Vyjmutí katétru Informace týkající se vyjmutí katétru po vypnutí generátoru najdete v technické příručce pro ablační systém Medtronic. Dlouhodobá rizika Dlouhodobé nebezpečí vzniku lézí vytvořených díky VF ablaci nebylo stanoveno. Především nejsou známy dlouhodobé účinky lézí v blízkosti specializovaného systému vedení nebo koronárního řečiště. Poměr rizika a přínosů u asymptomatických pacientů mimoto nebyl studován. Skladování katétru a manipulace s katétrem Skladovací podmínky Optimální podmínky pro skladování katétru jsou následující: C, relativní vlhkost maximálně 95 %, bez kondenzace. Kontrola sterilního balení Před použitím zkontrolujte sterilní balení a katétr. Při poškození sterilního balení nebo katétru katétr nepoužívejte. Obraťte se na místního zástupce společnosti Medtronic. Pouze na jedno použití Neprovádějte resterilizaci katétrů společnosti Medtronic, které jsou určeny pouze k jednorázovému použití, ani je nepoužívejte opakovaně. Opakovaným použitím by mohlo dojít ke ztrátě správné elektrické a mechanické funkce, což by mohlo způsobit poranění pacienta, a mohlo by dojít k přenosu infekčních chorob mezi pacienty. Technická příručka Česky 7

10 Manipulace s katétrem a péče o něj Katétr nadměrně neohýbejte a netvořte na něm smyčky. Při nadměrném ohnutí nebo při vytvoření smyčky může dojít k poškození vnitřních drátů elektrod a k narušení možností tvarování distálního hrotu. Zabraňte vniknutí vlhkosti do konektorů na katétru, VF generátoru společnosti Medtronic nebo kabelech. Při vniknutí vlhkosti do konektorů nebude systém pravděpodobně správně fungovat. Neotírejte katétr organickými rozpouštědly, jako je například alkohol. Zajistíte tak optimální bezpečnost pacienta a zachováte neporušenost elektrod katétru. Při likvidaci katétru postupujte v souladu s místními požadavky na ochranu životního prostředí. Použití vybavení v souvislosti se zákrokem Slabá baterie Nezahajujte ablační zákrok, pokud na VF generátoru Medtronic svítí zpráva LOW BATTERY (VYBITÁ BATERIE). Vyměňte baterii. Manipulace s RF katétry během terapie Nedotýkejte se současně ablační elektrody RF katétru a disperzní elektrody, zejména pokud je v provozu VF generátor Medtronic. Mohlo by dojít ke zranění obsluhující osoby. Implantované přístroje VF energie může mít nepříznivý vliv na implantované přístroje, jako jsou kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD). Při používání VF energie v blízkosti implantovaných přístrojů je nutné brát v úvahu následující pokyny: Během ablace udržujte v pohotovosti externí prostředky pro stimulaci a defibrilaci. Během dodávání VF energie deaktivujte implantabilní kardioverter-defibrilátory. Při dodávání ablační energie v těsné blízkosti elektrod implantovaných do síně nebo komory buďte mimořádně opatrní. Před ablací a po ní proveďte kompletní testování implantovaného přístroje. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) Katétr je vyroben z materiálů, které nemohou být použity při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Stejnosměrný proud Nedodávejte prostřednictvím VF generátoru nebo katétru stejnosměrný proud. VF generátor ani katétr nejsou určeny k dodávání stejnosměrného proudu. VF generátor ani katétr nebyl testován na dodávání stejnosměrného proudu. Kontakt s jinými elektrodami Zkontrolujte, že není hrot elektrody na katétru v kontaktu s elektrodami jiných katétrů zavedených v srdci, neboť by při dodávání VF energie mohlo docházet k zahřívání těchto elektrod. 8 Česky Technická příručka

11 Náhlý vzestup impedance Pokud během ablačního zákroku dojde k náhlému vzestupu impedance, přerušte dodávání energie. Prověřte ablační elektrody na katétru a v případě potřeby odstraňte krevní sraženinu. Výkonnost katétru Srovnávací testy RF katétrů společnosti Medtronic prokázaly, že katétry snesou až 25 výdejů VF energie bez snížení výkonnosti. Klinický souhrn Klinické podklady jsou uvedeny v technické příručce k ablačnímu systému Medtronic. Nežádoucí účinky Jeden nebo více nežádoucích účinků bylo uvedeno u 67 z 683 pacientů (celkový počet nežádoucích účinků byl 88) v rámci klinické studie ablačního systému Medtronic. Následující nežádoucí účinky jsou uvedeny v sestupném pořadí dle jejich klinického významu při určování jejich výskytu a četnosti (<1 %, není-li stanoveno jinak).. Smrt Srdeční tamponáda Cerebrovaskulární příhoda Infarkt myokardu Neúmyslná AV blokáda nebo raménková blokáda vyžadující nový kardiostimulátor (1,0 %) Perforace koronárního sinu Bakteriální endokarditida Fibrilace komor Spasmus koronárních artérií Chlopenní insuficience Lacerace femorální artérie Trombus/embolie Obstrukce střeva Poranění pažního pletence Pneumonie Krevní sraženina v oblasti dolní duté žíly Hluboká žilní trombóza Perikardiální výpotek (2,2 %) Perikarditida Pleurální výpotek Dechový útlum Dislokace síňové elektrody Infekce intravenózního místa Hypotenze Bradykardie Vazovagální reakce Tromboflebitida Zvýšení teploty Hematom v místě vpichu (1,6 %) Flebotrombóza Vysoká hladina CPK Další komplikace související s ablačním zákrokem, které jsou uvedené v literatuře: Plicní embolie Tromboembolie Poranění nervů nebo cév Přechodná ischemická příhoda Infekce U 18 pacientů ze 683 pacientů zahrnutých do studie došlo k úmrtí. U žádného z 18 pacientů nebylo při vyšetřování vyhodnoceno použití systému Medtronic RFCA jako jednoznačná příčina úmrtí. Pouze u dvou případů úmrtí bylo posouzeno, že je možná souvislost mezi příčinou úmrtí a přístrojem a u třetího úmrtí možná souvislost se zákrokem. Komplikace související s přístrojem byly doloženy u 30 ze 683 pacientů (4 %) včetně neúmyslné AV blokády u 13 pacientů (1,9 %), perikardiálního výpotku u 8 pacientů (1,2 %) a srdeční tamponády u 3 pacientů (0,4 %). Technická příručka Česky 9

12 Trvalá stimulace byla nutná u 1,6 % (2/128) pacientů v případě přídatných vodivých drah v oblasti septa, u 3,1 % (1/32) v případě levých zadních drah a u 1,7 % (4/238) pacientů s modifikací AV uzlu, kde u těchto pacientů došlo k neúmyslné částečné nebo kompletní AV blokádě v průběhu studie. Návod k použití Všeobecné informace 1. Balení katétru před otevřením zkontrolujte. Obsah balení byl před dodáním sterilizován. Pokud je obal otevřený či poškozený, obsah nepoužívejte. 2. Asepticky vyjměte katétr z obalu a umístěte jej na sterilní pracovní plochu (Obrázek 1). 3. Pečlivě zkontrolujte neporušenost elektrod katétru a jeho celkový stav. Pokud jsou elektrody nebo hrot uvolněné, deformované nebo jinak viditelně poškozené, katétr nepoužívejte. 4. Sterilním způsobem vytvořte vaskulární přístup. K zavedení katétru lze použít femorální, brachiální, podklíčkový nebo jugulární přístup. 5. Připojte katétr ke kabelu katétru: a. Při připojování kabelu ke katétru se řiďte barevným označením konektorů. b. Připojte kabel (Obrázek 2): Zarovnejte dvojitou šipku na plastovém konektoru kabelu s vnějším výstupkem na konektoru rukojeti katétru. c. Přitlačte konektory k sobě. Při připojování nevyvíjejte nadměrnou sílu. Poznámka: Chcete-li kabel katétru od katétru odpojit (Obrázek 3), stáhněte před vytažením konektoru zpět upínací kroužek, aby se uvolnila pojistka. 6. Za použití fluoroskopického zobrazení a EKG zaveďte katétr do požadované oblasti srdce. Použití ovládacích prvků na rukojeti 1. Posunutím ovladače ohybu hrotu vzad (Obrázek 4) se hrot katétru vychýlí. Hrot lze ohnout nejméně o 180. Chcete-li hrot narovnat nebo vychýlit opačným směrem, posuňte ovladač ohybu hrotu vpřed (Obrázek 5). 2. Pozici hrotu je možné ovládat otáčením ovladače ohybu hrotu; při otočení po směru hodinových ručiček dochází k vyššímu tření a při otočení v opačném směru dochází k nižšímu tření (Obrázek 6). Chcete-li zajistit stálou pozici hrotu, otočte ovladač ohybu hrotu po směru hodinových ručiček do zajištěné polohy. 3. Přitahováním ovladače poloměru zakřivení (Obrázek 7) se zvětšuje poloměr zakřivení ohybu. Chcete-li poloměr zakřivení ohybu zmenšit, posuňte ovladač poloměru zakřivení vpřed. 10 Česky Technická příručka

13 4. Sílu potřebnou k zajištění poloměru zakřivení je možné upravit otáčením ovladače poloměru zakřivení; při otočení po směru hodinových ručiček dochází k vyššímu tření a při otočení v opačném směru dochází k nižšímu tření (Obrázek 6). 5. Otáčením ovladače laterální výchylky po směru nebo proti směru hodinových ručiček lze hrot ohnout na jednu nebo na druhou stranu až o 45 (Obrázek 8). 6. Před vyjmutím katétru opět zarovnejte značky na ovladači laterální výchylky, posuňte ovladač ohybu hrotu vpřed a pomocí fluoroskopie ověřte, že se hrot nachází v neutrální pozici. Omezená záruka společnosti Medtronic Úplné informace o zárukách naleznete v přiloženém dokumentu. Technická příručka Česky 11

14

15

16 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Internet: Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic pro ES/Distribuce Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední Východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Internet: Tel.: Fax: Technické příručky: Medtronic, Inc M220826A049A *M220826A049*

ATAKR II 4803 Ablační systém

ATAKR II 4803 Ablační systém ATAKR II 4803 Ablační systém Technická příručka 0123 Vysvětlení symbolů 3 Vysvětlení symbolů Symboly uvedené na štítcích obalu 0123 Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol označuje, že daný

Více

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic,

Více

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194

ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 ATTAIN BIPOLAR OTW 4194 Transvenózní, bipolární, stimulační, levokomorová elektroda uvolňující steroid, zaváděná do srdeční žíly přes vodicí drát Technická příručka 0123 2003 Následující seznam uvádí ochranné

Více

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka

6996T. Tunelovací nástroj. Technická příručka 6996T Tunelovací nástroj Technická příručka Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní ochranné

Více

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře

9995 8.2. Dodatek k příručce pro lékaře 9995 8.2 Aktualizace softwaru programátoru týkající se sledování a grafu trendů parametru AT/AF Daily Burden (Denní zatížení AT/AF) v přístrojích Advisa DR MRI SureScan A3DR01, Advisa DR A5DR01, Consulta

Více

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci

SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci SPRINKLR Ovladatelný katétr s proplachovaným hrotem pro intrakardiální ablaci Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

Návod k použití. Endovaskulární katétr MicroSonic SV

Návod k použití. Endovaskulární katétr MicroSonic SV Autorizovaný zástupce: KRAUTH medical KG (GmbH & Co.) Wandsbeker Königstrasse 27-29 22041 Hamburg, Germany Endovaskulární katétr MicroSonic SV 2009 EKOS Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k použití

Více

ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii

ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii ATTAIN 6215 Balónkový katétr pro venografii Technická příručka Upozornění: Podle federálních c zákonů USA je výdej tohoto přístroje vázán na lékařský předpis. 0123 Následující názvy jsou ochrannými známkami

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11

NÁVOD PRO UŽIVATELE. Software verze 1.11 NÁVOD PRO UŽIVATELE NÁVOD PRO UŽIVATELE Software verze 1.11 Předmluva Bezpečnostní opatření: Pumpový generátor Aquamantys Pump Generator je určen pouze pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem

Více

SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI)

SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI) SENSIA SES01 Jednodutinový kardiostimulátor (AAI/VVI) Implantační příručka 2005 0123 Následující názvy jsou ochranné známky společnosti Medtronic: Capture Management, Medtronic, Sensia Obsah 1 Popis 5

Více

CAPSURE EPI 4965. Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid. Technická příručka

CAPSURE EPI 4965. Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid. Technická příručka CAPSURE EPI 4965 Unipolární epikardiální elektroda uvolňující steroid Technická příručka 0123 1993 CAPSURE EPI 4965 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

Více

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití.

Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Vše během jedné směny. Vše na jedno nabití. Lithium-ion Baterie pro defibrilátor/monitor LIFEPAK 12 Nabíječka REDI-CHARGE 7:00 8:00 Den zachraňování životů začíná. Neustálá připravenost. Okamžitá reakce.

Více

Cochlear TM. Nucleus Aqua+ Recipient Kit Instructions

Cochlear TM. Nucleus Aqua+ Recipient Kit Instructions Cochlear TM Nucleus Aqua+ Recipient Kit Instructions Cochlear Nucleus Sada příslušenství Aqua+ Cochlear Nucleus Aqua+ Cívka Cochlear Nucleus Aqua+ a magnet Třmen Cochlear Nucleus Mic Lock (volitelné) Pojistná

Více

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362

Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Inspekční bezdrátový videosystém KC362 KC362 Popis Kontrolní USB videokamera KC-362 pro rádiový přenos je navržena jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob pro řešení skrytých závad a zvýšení produktivity.

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka

TRANSVENE 6937. Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC. Technická příručka TRANSVENE 6937 Unipolární endokardiální elektroda pro horní dutou žílu TRANSVENE-SVC Technická příručka 0123 1999 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic

Více

Šroubovák MatrixPRO Návod k použití

Šroubovák MatrixPRO Návod k použití POPIS: Šroubovák MatrixPRO Driver (05.000.020) je navržen pro vložení samořezných šroubů DePuy Synthes MatrixNEURO TM (délky 3-4 mm) a neurologických samořezných šroubů s nízkým profilem (délka 3-4 mm)

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ

POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ POKYNY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ Stropní Ventilátor Model Fresco (FN522XX) NEŽ ZAČNETE Správné použití: - Tento produkt je výhradně určen jako stropní ventilátor k nekomerčním účelům. - Tento produkt musí

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010

Návody k obsluze. kladkové polohovadlo TR-0102 099-010253-EW512 26.11.2010 Návody k obsluze kladkové polohovadlo CZ TR-0102 Všeobecné pokyny Přečtěte si návod k obsluze! Návod k obsluze vás seznámí s bezpečným zacházením s výrobky. Přečtěte si návod k obsluze všech součástí systému!

Více

Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze

Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze Obsah 1.0 Směrnice EEC 93/42 3 1.1 Záruční podmínky 3 2.0 Popis nástrojů 4 2.1 Vyobrazení nástrojů a popis částí 4 2.2 Objednávací

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13

POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL STRANA 13 6cz33013.fm5 Page 10 Thursday, February 8, 2001 6:03 PM CZ NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTŘEBIČE STRANA 11 VÝMĚNA ŽÁROVKY STRANA 11 PŘED POUŽITÍM CHLADNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA

Více

Dodatek k návodu k obsluze přístroje

Dodatek k návodu k obsluze přístroje Výměna senzoru kyslíku Úvod Senzor kyslíku vyměňujte každé dva roky nebo podle potřeby. Všeobecné pokyny pro opravu Před zahájením údržby ventilátoru se důkladně seznamte se všemi bezpečnostními štítky

Více

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ

CFS 210. Regulační přístroj. Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem. Návod k instalaci 6 720 649 360 (2012/02) CZ Návod k instalaci Regulační přístroj CFS 210 6 720 648 120-00.1T Regulační přístroj pro kotle na pevná paliva s kotlovým čerpadlem 6 720 649 360 (2012/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax

LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK 500 Automatizovaný externí defibrilátor s technologií cprmax DŮLEŽITÉ Odpovědnost za informace

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2-12 73502_V6_11/09/2014 I II III 2 30 Nm 1 6 3 7 4 5 8 5 9 6 10 IV A Tloušťka L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H B plechu 0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 0,9 mm 1 mm 1,1 mm 1,2 mm 1,3

Více

Polar WearLink + Hybrid. Uživatelská příručka

Polar WearLink + Hybrid. Uživatelská příručka Polar WearLink + Hybrid Uživatelská příručka A1 A2 B1 B2 B3 B4 C ČEŠTINA Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro hybridní vysílače Polar WearLink +, Polar WearLink + W.I.N.D. a Polar WearLink +.

Více

K A P P A KAPPA FOUR

K A P P A KAPPA FOUR K A P P A KAPPA FOUR 4x 2x 3x 1x 1x 3a L L R R KAPPA FOUR A C D E F A C D Varování k instalaci a tipy Odpojte záporný (-) vodič od baterie vozidla. V místě instalace se ujistěte, zda pod povrchem není

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. čerpadel řady CF - CFP

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. čerpadel řady CF - CFP NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY čerpadel řady CF - CFP Obsah: 1.1.0 Základní informace 1.1.1 Použití 1.1.2 Technické specifikace 1.2.0 Instalace 1.2.1 Upozornění 1.3.0 Před uvedením do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit.

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit. NÁVOD K OBSLUZE www.dentunit.cz E - 2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Děkujeme Vám za zakoupení nového výrobku společnosti EMS. Výrobek odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Váš AIR-FLOW S2 je kombinací

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A TECHNICKÝ MANUÁL VERZE 2.0 e-loop Žíhání bez plamene! 1 Hlavní vypínač 2 Displej zbytkového vyhřívání 3 Žíhací trubice skládající se z: 3a: Vnější trubice: Výhřevné těleso z křemenného skla

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V. Rok: 2010. Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten

Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V. Rok: 2010. Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten Příručka pro uživatele Stroj pro formátování hadic a trubek (SLANGAFKORT) Typ: EM 400 380 V Rok: 2010 Výrobce: Berg-Tech Ltd. Adresa: 38 Parkweg 3451 RK Vleuten Tel.: 030 6777062 Fax: 030 6772817 1 EU

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol

Komorové arytmie. MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD. Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Komorové arytmie MUDr. Lucie Riedlbauchová,PhD Kardiologická klinika UK 2.LF a FN Motol Definice a rozdělení Komorové arytmie = poruchy srdečního rytmu vznikající ve svalovině komor v převodním systému

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 1 Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 Tato pokojová anténa je širokopásmová, pracuje ve frekvenčním pásmu 40 860 MHz. Přijímá radiové vlny pro příjem jak klasického analogového signálu tak signálu pro příjem

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PORUCHY SRDEČNÍHO RYTMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Arytmie 1 Fyziologickým udavatelem (pacemakerem) rytmu je SA uzel SINUSOVÝ rytmus typická křivka EKG http://www.wikiskripta.eu/index.php/projevy_poruch_tvorby_a_veden%c3%ad_vzruchu_na_elektrokardiogramu

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce

ONE123. Programovatelný zesilovač. 1. Základní charakteristiky. 2. Bezpečnostní instrukce Programovatelný zesilovač ONE123 Programovatelný domovní zesilovač ONE123 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM/DAB signálu v náročných domovních rozvodech (STA). ONE123

Více

Akumulátorová baterie 12 V (olověná, vhodného formátu) síťovým adaptérem (možno doobjednat) dodávaným výhradně firmou LACME

Akumulátorová baterie 12 V (olověná, vhodného formátu) síťovým adaptérem (možno doobjednat) dodávaným výhradně firmou LACME LACME Les Pelouses Route du Lude 722 00 LA PLECHE telefon: +33 (02) 43 48 20 81 fax: +33 (02) 43 45 24 25 www.lacme.com CLOVERT B13 NÁVOD K OBSLUZE CLOVERT B13 je zařízení na dodávání elektrického proudu

Více

Inspekční USB videosystém

Inspekční USB videosystém Inspekční USB videosystém Model: KC-361A Návod k obsluze KC361A Inspekční USB videosystém Model KC-361A Přehled Inspekční USB videosystém KC-361A je určen jako uživatelsky jednoduchý a ekonomický způsob

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306

NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČ IMPEDANCE ZKRATOVÉ SMYČKY MZC-306 SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Verze AMT HWT Měřič MZC-304 je moderní měřicí přístroj, vysoké kvality pro snadné a bezpečné použití.

Více

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning D Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация Návod k použití zkoušečky Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni per l

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle!

Kryt s elektrickým krbem pro S 5004. Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5. Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Návod k použití Strana 2 Návod k montáži Strana 5 Je nutno mít při jízdě ve vozidle! Kryt s elektrickým krbem pro S 5004 Obsah Použité symboly... 2 Dodatek k návodu

Více

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307

3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual. Česky 307 3 Ranger Pressure Infusor Model 145 Operator s Manual Česky 307 Obsah Část 1: Technický servis a zasílání objednávek 311 Technický servis 311 USA 311 Zasílání objednávek 311 USA 311 Správné použití a

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému

Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Léčiva používaná u chorob kardiovaskulárního systému Poruchy srdečního rytmu Vznikají na podkladě poruchy rychlosti, pravidelnosti, vzniku a vedení nervového vzruchu Příčinou těchto poruch je poškození

Více

Jedna 2ml injekční ampulka obsahuje 10 mg natrii tetradecylis sulfas.

Jedna 2ml injekční ampulka obsahuje 10 mg natrii tetradecylis sulfas. Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls181238/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fibrovein 5 mg/ml Solution for Injection Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. DTR1 BDS200 504606-50 CZ

www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. DTR1 BDS200 504606-50 CZ www.blackanddecker.eu Upozornění! Určeno pro kutily. 504606-50 CZ DTR1 BDS200 2 ČEŠTINA Použití Toto nářadí Black & Decker slouží k vyhledávání elektrických vedení pod napětím 230V a kovových potrubí za

Více

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX

H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze H562 IX H562 WH H562 BK H572 IX H592 IX Odsavač par Návod k obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

Pokyny pro uživatele 10/10. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Pokyny pro uživatele 10/10 A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 PROVOZ... 4 FOTOMETRICKÝ GRAF... 4 VÝMĚNA GOBO...

Více

PROTECTA DR D364DRM. Příručka pro lékaře

PROTECTA DR D364DRM. Příručka pro lékaře PROTECTA DR Digitální dvoudutinový implantabilní kardioverter defibrilátor (DDE-DDDR) Technologie SmartShock (Rozlišení šumu RV elektrody, Výstraha pro neporušenost RV elektrody, Rozlišení T-vlny, Potvrzení+,

Více

Návod k obsluze Kompaktní váha

Návod k obsluze Kompaktní váha KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Návod k obsluze Kompaktní váha KERN FOB-S Verze 1.1

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2

POW XG4035 CZ 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 1 POUŽITÍ... 2 2 POPIS (FIG A)... 2 3 BEZPEČNOST... 2 3.1 Seznámení se s přístrojem... 3 3.2 Bezpečnostní a zdravotní opatření... Chyba! Záložka není definována. 4 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ

Více

Conergy. www.conergy.com

Conergy. www.conergy.com Conergy Montageanleitung Installation manual Instrucciones de montaje Instructions de montage Istruzioni di montaggio Instruções de montagem Εγχειρίδιο εγκατάστασης Montážní návod Montážny návod www.conergy.com

Více

REVEAL LINQ LNQ11. Implantabilní srdeční monitor. Příručka pro lékaře

REVEAL LINQ LNQ11. Implantabilní srdeční monitor. Příručka pro lékaře Implantabilní srdeční monitor Příručka pro lékaře 0123 2013 Následující seznam uvádí ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny ostatní

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com

POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com POWX410 Copyright 2010 VARO www.varo.com 1 POPIS... 2 2 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 3 SYMBOLY... 3 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Kroužkový sběrač. Průmyslová zdvihací. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace

Kroužkový sběrač. Průmyslová zdvihací. Stavební zdvihací zařízení. Průmyslová automatizace 10A /30A Kroužkový sběrač Kroužkový sběrač je zařízení, které pomocí sady kroužků a sběračů umožňuje přenos elektrického proudu mezi pevnou a rotující částí. Kroužkový sběrač 10A/30A najde uplatnění zejména

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka OPN: CR-BA-EU/US/AU verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko Tel.: +31 (0)88 678 34 44 E-mail:

Více

Návod k obsluze Eagle Standard

Návod k obsluze Eagle Standard I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Standard W W W. P O W E R. C Z VAROVÁNÍ Chraňte zařízení před deštěm a vlhkem, zabráníte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Vzhledem

Více

Mivardi Pulsar. Uživatelská příručka. Výrobce: Yatai Electric Appliances Co., Ltd

Mivardi Pulsar. Uživatelská příručka. Výrobce: Yatai Electric Appliances Co., Ltd Mivardi Pulsar Uživatelská příručka Reklamační oddělení a servis: FISH - PRO s.r.o. Třebovská 47, 789 85 Mohelnice Tel: 583 431 886 Fax: 583 431 887 E-mail: servis@fish-pro.cz Výrobce: Yatai Electric Appliances

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

MEDIREG II, MEDISELECT II

MEDIREG II, MEDISELECT II Provoz Přeprava Skladování CZ NÁVOD K POUŅITÍ MEDIREG II, MEDISELECT II VYSOKOTLAKÉ REDUKČNÍ VENTILY 1. Předmluva Redukční ventily GCE jsou zdravotnické prostředky klasifikované jako třída IIb podle směrnice

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

MAXIMO II VR D284VRC. Příručka pro lékaře

MAXIMO II VR D284VRC. Příručka pro lékaře MAXIMO II VR Digitální jednodutinový implantabilní kardioverter defibrilátor (VVE-VVIR) Funkce ATP During Charging, funkce TherapyGuide a bezdrátová telemetrie Conexus Příručka pro lékaře 2008 0123 MAXIMO

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ

A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ A52010GNW0 CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076

CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 CapSureFix Novus MRI SureScan 5076 Bipolární implantabilní zašroubovatelná síňokomorová transvenózní elektroda s uvolňováním steroidu Technická příručka 0123 1999 Následující seznam uvádí ochranné známky

Více

772/773 Milliamp Process Clamp Meter

772/773 Milliamp Process Clamp Meter 772/773 Milliamp Process Clamp Meter Návod k obsluze Úvod Ruční klešťový miliampérmetr Fluke 772 a 773 s napájením na baterie (dále měřicí přístroj) lze použít při řešení potíží s vysílači, elektronkami,

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

TM-L90. Příručka operátora

TM-L90. Příručka operátora TM-L90 Příručka operátora 401352101 Části tiskárny 3 síťový vypínač 2 kryt řezací jednotky 4 1 páčka pro otevření krytu kryt cívky papíru 5 ovládací panel Tabulky spínačů DIP Sériové rozhraní Spínač Funkce

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více