RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci"

Transkript

1 RF CONDUCTR MC Ovladatelný elektrodový katétr pro intrakardiální ablaci Technická příručka Upozornění: Podle federálních / zákonů USA je výdej tohoto zařízení vázán na lékařský předpis. c

2

3 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ UVEDENÝCH NA ŠTÍTCÍCH OBALU SYMBOLY, KTERÉ SE TÝKAJÍ TOHOTO PRODUKTU, JSOU UVEDENY NA ŠTÍTKU NA OBALU. c m h j l n w q k Conformité Européenne (Evropská shoda). Tento symbol označuje, že daný produkt plně vyhovuje evropské směrnici MDD 93/42/EHS. DATUM VÝROBY SPOTŘEBOVAT DO KATALOGOVÉ ČÍSLO VÝROBCE ČÍSLO ŠARŽE SÉRIOVÉ ČÍSLO VIZ PŘILOŽENÁ DOKUMENTACE STERILIZACE: Gama záření NELZE POUŽÍT OPAKOVANĚ Pouze pro uživatele z USA 1

4 Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 Obrázek 4. Posunutím ovladače ohybu hrotu vzad se hrot vychýlí. Obrázek 5. Posunutím ovladače ohybu hrotu vpřed se hrot vychýlí opačným směrem. 2

5 Nezajištěno Zajištěno Obrázek 6. Otočením ovladače ohybu hrotu a ovladače poloměru zakřivení se zajistí stálá pozice hrotu. Obrázek 7. Přitahováním ovladače poloměru zakřivení se zvětší poloměr zakřivení ohybu. Obrázek 8. Otáčením ovladače laterálního vychýlení se nastavuje vychýlení do strany. 3

6

7 Popis Ovladatelný ablační katétr Medtronic RF Conductr MC je ohebný radiokontrastní ablační katétr vyrobený z extrudovaného polymeru svnitřním opletením z nerezavějící oceli. Katétr RF Conductr MC je určen pro intrakardiální radiofrekvenční (RF) ablace pomocí hrotové elektrody a samostatné disperzní elektrody po připojení na VF generátor Medtronic. Katétr RF Conductr MC lze použít rovněž pro intrakardiální záznamy nebo stimulaci. Distální hrot Násada katétru Ovladač poloměru zakřivení Ohebná distální násada Elektrodové pásky s různým počtem kontaktů a různými mezerami mezi kontakty Obsah sterilního balení Ovladač ohybu hrotu Ovladač laterální výchylky Elektrický konektor Jeden katétr RF Conductr MC. Specifikace modelu a velikosti je uvedena na štítcích obalu. Použití Katétr RF Conductr MC je určen k použití s VF generátorem Medtronic k dodávání energie pro intrakardiální ablace doplňkových atrioventrikulárních (AV) vodivých drah souvisejících s tachykardií při léčbě atrioventrikulární nodální reentry tachykardie a pro vytvoření úplného AV bloku u pacientů s těžko ovladatelnou komorovou odpovědí na síňovou arytmii. Kontraindikace Použití přístroje je kontraindikováno u pacientů s aktivní systémovou infekcí. Transseptální přístup je kontraindikován u pacientů s trombem nebo myxomem v levé síni nebo přepážkou či klapkou uvnitř síně. Retrográdní transaortální přístup je kontraindikován u pacientů s náhradou aortální chlopně. Technická příručka Česky 5

8 Varování a zvláštní upozornění Všeobecné informace Související průvodní dokumentace S ablačním systémem Medtronic nesmíte pracovat ani připojovat ablační katétr k VF generátoru Medtronic dříve, než si řádně prostudujete a porozumíte technické příručce kablačnímu systému Medtronic a návodu k použití ablačního katétru. Kompatibilita systému Katétr lze použít jedině s VF generátorem a příslušenstvím společnosti Medtronic. Bezpečnost a použití s jinými VF generátory nebo příslušenstvím nebyly zkoumány. Používejte jedině kabely společnosti Medtronic. Odborní uživatelé Katétr by měl být používán pouze lékaři, kteří jsou důkladně vyškoleni v oblasti elektrofyziologie (včetně zavádění a používání intrakardiálních elektrodových katétrů) a mají zkušenosti s ablačními výkony využívajícími RF katétry, nebo pod jejich dohledem. Požadované prostředí Výkony srdeční ablace se mohou provádět pouze v plně vybavené elektrofyziologické laboratoři. Nebezpečí spojená s ablační terapií Vážné vedlejší účinky Při katétrových ablacích byla doložena řada nežádoucích účinků, jako je plicní embolie, infarkt myokardu, cerebrovaskulární příhoda, poškození srdce, perforace a tamponáda, perforace cévního systému a smrt. Další případné nežádoucí účinky jsou uvedeny v části Nežádoucí účinky. Levostranné ablace U pacientů podstupujících zákrok levostranné ablace by se měly v období po ablaci přísně sledovat klinické projevy infarktu. Vzdálenost dvou distálních elektrod >2 mm Katétry se dvěma distálními elektrodami ve vzdálenosti větší než 2 mm by se neměly používat při ablaci přídatných vodivých drah v oblasti septa nebo při léčbě atrioventrikulární nodální reentry tachykardie z důvodu možného vzniku neúmyslné kompletní AV blokády. Manipulace s katétrem a umístění katétru Při manipulaci s katétrem a jeho umisťování pracujte s příslušným fluoroskopickým zobrazením. Při transaortálním přístupu se vyvarujte umístění ablačního katétru do koronárního řečiště. Pocítíte-li odpor, nevyvíjejte nadměrnou sílu k posunu katétru vpřed nebo jeho vytažení. Umístění katétru a aplikace VF energie v koronární artérii jsou spojeny s infarktem myokardu a smrtí. 6 Česky Technická příručka

9 Vystavení RTG a fluoroskopickému záření Vlivem intenzity rentgenových paprsků a trvání fluoroskopického zobrazení během ablačního výkonu mohou být pacienti a laboratorní personál vystaveni akutnímu radiačnímu poškození zdraví a zvýšenému riziku somatických a genetických účinků záření. Dlouhodobé účinky protrahované fluoroskopie nebyly stanoveny. Minimalizujte vystavení RTG záření. Použití přístroje u těhotných žen a předpubertálních dětí je nutné pečlivě zvážit. Síňokomorové vedení Pečlivě sledujte síňokomorové vedení při dodávání VF energie u pacientů podstupujících modifikaci AV uzlu nebo ablaci přídatných vodivých drah v oblasti septa. Těmto pacientům může hrozit kompletní AV blokáda. V případě zaznamenání částečné nebo úplné AV blokády výdej energie ihned ukončete. Svodový proud Používejte jedině izolované zesilovače, přístroje pro stimulaci a EKG (přístroj IEC typ CF nebo podobný), při nedodržení by mohlo dojít k poranění nebo smrti pacienta. Svodový proud z jakéhokoliv přístroje napojeného na pacienta nesmí za žádných okolností překročit 10 µa. Vyjmutí katétru Informace týkající se vyjmutí katétru po vypnutí generátoru najdete v technické příručce pro ablační systém Medtronic. Dlouhodobá rizika Dlouhodobé nebezpečí vzniku lézí vytvořených díky VF ablaci nebylo stanoveno. Především nejsou známy dlouhodobé účinky lézí v blízkosti specializovaného systému vedení nebo koronárního řečiště. Poměr rizika a přínosů u asymptomatických pacientů mimoto nebyl studován. Skladování katétru a manipulace s katétrem Skladovací podmínky Optimální podmínky pro skladování katétru jsou následující: C, relativní vlhkost maximálně 95 %, bez kondenzace. Kontrola sterilního balení Před použitím zkontrolujte sterilní balení a katétr. Při poškození sterilního balení nebo katétru katétr nepoužívejte. Obraťte se na místního zástupce společnosti Medtronic. Pouze na jedno použití Neprovádějte resterilizaci katétrů společnosti Medtronic, které jsou určeny pouze k jednorázovému použití, ani je nepoužívejte opakovaně. Opakovaným použitím by mohlo dojít ke ztrátě správné elektrické a mechanické funkce, což by mohlo způsobit poranění pacienta, a mohlo by dojít k přenosu infekčních chorob mezi pacienty. Technická příručka Česky 7

10 Manipulace s katétrem a péče o něj Katétr nadměrně neohýbejte a netvořte na něm smyčky. Při nadměrném ohnutí nebo při vytvoření smyčky může dojít k poškození vnitřních drátů elektrod a k narušení možností tvarování distálního hrotu. Zabraňte vniknutí vlhkosti do konektorů na katétru, VF generátoru společnosti Medtronic nebo kabelech. Při vniknutí vlhkosti do konektorů nebude systém pravděpodobně správně fungovat. Neotírejte katétr organickými rozpouštědly, jako je například alkohol. Zajistíte tak optimální bezpečnost pacienta a zachováte neporušenost elektrod katétru. Při likvidaci katétru postupujte v souladu s místními požadavky na ochranu životního prostředí. Použití vybavení v souvislosti se zákrokem Slabá baterie Nezahajujte ablační zákrok, pokud na VF generátoru Medtronic svítí zpráva LOW BATTERY (VYBITÁ BATERIE). Vyměňte baterii. Manipulace s RF katétry během terapie Nedotýkejte se současně ablační elektrody RF katétru a disperzní elektrody, zejména pokud je v provozu VF generátor Medtronic. Mohlo by dojít ke zranění obsluhující osoby. Implantované přístroje VF energie může mít nepříznivý vliv na implantované přístroje, jako jsou kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD). Při používání VF energie v blízkosti implantovaných přístrojů je nutné brát v úvahu následující pokyny: Během ablace udržujte v pohotovosti externí prostředky pro stimulaci a defibrilaci. Během dodávání VF energie deaktivujte implantabilní kardioverter-defibrilátory. Při dodávání ablační energie v těsné blízkosti elektrod implantovaných do síně nebo komory buďte mimořádně opatrní. Před ablací a po ní proveďte kompletní testování implantovaného přístroje. Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) Katétr je vyroben z materiálů, které nemohou být použity při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Stejnosměrný proud Nedodávejte prostřednictvím VF generátoru nebo katétru stejnosměrný proud. VF generátor ani katétr nejsou určeny k dodávání stejnosměrného proudu. VF generátor ani katétr nebyl testován na dodávání stejnosměrného proudu. Kontakt s jinými elektrodami Zkontrolujte, že není hrot elektrody na katétru v kontaktu s elektrodami jiných katétrů zavedených v srdci, neboť by při dodávání VF energie mohlo docházet k zahřívání těchto elektrod. 8 Česky Technická příručka

11 Náhlý vzestup impedance Pokud během ablačního zákroku dojde k náhlému vzestupu impedance, přerušte dodávání energie. Prověřte ablační elektrody na katétru a v případě potřeby odstraňte krevní sraženinu. Výkonnost katétru Srovnávací testy RF katétrů společnosti Medtronic prokázaly, že katétry snesou až 25 výdejů VF energie bez snížení výkonnosti. Klinický souhrn Klinické podklady jsou uvedeny v technické příručce k ablačnímu systému Medtronic. Nežádoucí účinky Jeden nebo více nežádoucích účinků bylo uvedeno u 67 z 683 pacientů (celkový počet nežádoucích účinků byl 88) v rámci klinické studie ablačního systému Medtronic. Následující nežádoucí účinky jsou uvedeny v sestupném pořadí dle jejich klinického významu při určování jejich výskytu a četnosti (<1 %, není-li stanoveno jinak).. Smrt Srdeční tamponáda Cerebrovaskulární příhoda Infarkt myokardu Neúmyslná AV blokáda nebo raménková blokáda vyžadující nový kardiostimulátor (1,0 %) Perforace koronárního sinu Bakteriální endokarditida Fibrilace komor Spasmus koronárních artérií Chlopenní insuficience Lacerace femorální artérie Trombus/embolie Obstrukce střeva Poranění pažního pletence Pneumonie Krevní sraženina v oblasti dolní duté žíly Hluboká žilní trombóza Perikardiální výpotek (2,2 %) Perikarditida Pleurální výpotek Dechový útlum Dislokace síňové elektrody Infekce intravenózního místa Hypotenze Bradykardie Vazovagální reakce Tromboflebitida Zvýšení teploty Hematom v místě vpichu (1,6 %) Flebotrombóza Vysoká hladina CPK Další komplikace související s ablačním zákrokem, které jsou uvedené v literatuře: Plicní embolie Tromboembolie Poranění nervů nebo cév Přechodná ischemická příhoda Infekce U 18 pacientů ze 683 pacientů zahrnutých do studie došlo k úmrtí. U žádného z 18 pacientů nebylo při vyšetřování vyhodnoceno použití systému Medtronic RFCA jako jednoznačná příčina úmrtí. Pouze u dvou případů úmrtí bylo posouzeno, že je možná souvislost mezi příčinou úmrtí a přístrojem a u třetího úmrtí možná souvislost se zákrokem. Komplikace související s přístrojem byly doloženy u 30 ze 683 pacientů (4 %) včetně neúmyslné AV blokády u 13 pacientů (1,9 %), perikardiálního výpotku u 8 pacientů (1,2 %) a srdeční tamponády u 3 pacientů (0,4 %). Technická příručka Česky 9

12 Trvalá stimulace byla nutná u 1,6 % (2/128) pacientů v případě přídatných vodivých drah v oblasti septa, u 3,1 % (1/32) v případě levých zadních drah a u 1,7 % (4/238) pacientů s modifikací AV uzlu, kde u těchto pacientů došlo k neúmyslné částečné nebo kompletní AV blokádě v průběhu studie. Návod k použití Všeobecné informace 1. Balení katétru před otevřením zkontrolujte. Obsah balení byl před dodáním sterilizován. Pokud je obal otevřený či poškozený, obsah nepoužívejte. 2. Asepticky vyjměte katétr z obalu a umístěte jej na sterilní pracovní plochu (Obrázek 1). 3. Pečlivě zkontrolujte neporušenost elektrod katétru a jeho celkový stav. Pokud jsou elektrody nebo hrot uvolněné, deformované nebo jinak viditelně poškozené, katétr nepoužívejte. 4. Sterilním způsobem vytvořte vaskulární přístup. K zavedení katétru lze použít femorální, brachiální, podklíčkový nebo jugulární přístup. 5. Připojte katétr ke kabelu katétru: a. Při připojování kabelu ke katétru se řiďte barevným označením konektorů. b. Připojte kabel (Obrázek 2): Zarovnejte dvojitou šipku na plastovém konektoru kabelu s vnějším výstupkem na konektoru rukojeti katétru. c. Přitlačte konektory k sobě. Při připojování nevyvíjejte nadměrnou sílu. Poznámka: Chcete-li kabel katétru od katétru odpojit (Obrázek 3), stáhněte před vytažením konektoru zpět upínací kroužek, aby se uvolnila pojistka. 6. Za použití fluoroskopického zobrazení a EKG zaveďte katétr do požadované oblasti srdce. Použití ovládacích prvků na rukojeti 1. Posunutím ovladače ohybu hrotu vzad (Obrázek 4) se hrot katétru vychýlí. Hrot lze ohnout nejméně o 180. Chcete-li hrot narovnat nebo vychýlit opačným směrem, posuňte ovladač ohybu hrotu vpřed (Obrázek 5). 2. Pozici hrotu je možné ovládat otáčením ovladače ohybu hrotu; při otočení po směru hodinových ručiček dochází k vyššímu tření a při otočení v opačném směru dochází k nižšímu tření (Obrázek 6). Chcete-li zajistit stálou pozici hrotu, otočte ovladač ohybu hrotu po směru hodinových ručiček do zajištěné polohy. 3. Přitahováním ovladače poloměru zakřivení (Obrázek 7) se zvětšuje poloměr zakřivení ohybu. Chcete-li poloměr zakřivení ohybu zmenšit, posuňte ovladač poloměru zakřivení vpřed. 10 Česky Technická příručka

13 4. Sílu potřebnou k zajištění poloměru zakřivení je možné upravit otáčením ovladače poloměru zakřivení; při otočení po směru hodinových ručiček dochází k vyššímu tření a při otočení v opačném směru dochází k nižšímu tření (Obrázek 6). 5. Otáčením ovladače laterální výchylky po směru nebo proti směru hodinových ručiček lze hrot ohnout na jednu nebo na druhou stranu až o 45 (Obrázek 8). 6. Před vyjmutím katétru opět zarovnejte značky na ovladači laterální výchylky, posuňte ovladač ohybu hrotu vpřed a pomocí fluoroskopie ověřte, že se hrot nachází v neutrální pozici. Omezená záruka společnosti Medtronic Úplné informace o zárukách naleznete v přiloženém dokumentu. Technická příručka Česky 11

14

15

16 Výrobce Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Internet: Tel.: Fax: Autorizovaný zástupce společnosti Medtronic pro ES/Distribuce Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nizozemsko Tel.: Fax: Hlavní sídlo společnosti pro Evropu/Afriku/Střední Východ Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Švýcarsko Internet: Tel.: Fax: Technické příručky: Medtronic, Inc M220826A049A *M220826A049*

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr

TORQR Intrakardiální elektrodový katétr TORQR Intrakardiální elektrodový katétr Technická příručka 0123 Následující názvy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích: Medtronic,

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK MODEL 2490G/2490H/2490J Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích.

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život.

Život s kardiostimulátorem. Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Život s kardiostimulátorem Pomáháme vám žít plnohodnotnější život. Pokud byla vám nebo někomu z vašich blízkých diagnostikována pomalá srdeční činnost (bradykardie), tato příručka vám pomůže pochopit stav

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta

MONITOR MEDTRONIC CARELINK. Model 2490C Příručka pro pacienta MONITOR MEDTRONIC CARELINK Model 2490C Příručka pro pacienta Následující seznam obsahuje ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Medtronic v USA a případně v jiných zemích. Všechny

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

CONSULTA CRT-P C3TR01

CONSULTA CRT-P C3TR01 CONSULTA CRT-P Digitální kardiostimulátor se srdeční resynchronizační terapií (OAE-DDDR) Diagnostika Comlete Capture Management (ACM, RVCM, LVCM) s funkcí OptiVol pro monitorování stavu tekutiny v plicích,

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Upozornění: Federální zákon USA dovoluje prodávat tento výrobek pouze lékařům nebo na jejich objednávku.

Upozornění: Federální zákon USA dovoluje prodávat tento výrobek pouze lékařům nebo na jejich objednávku. Česky ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT

lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní vs. dostupná medicína MUDr. Ing. David Macků Biodat research group FEL, ČVUT Ideáln lní medicína Nejkvalitnější Nejnovější poznatky vědy v v medicíně Nejdražší Dostupná medicína Běžná medicína

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ

DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ DIAGNÓZA a LÉČBA ARYTMIÍ ARK 1.LF UK a TN Praha ARYTMIE poruchy srdečního rytmu veškeré srdeční rytmy, které se odlišují od sinusového rytmu ARYTMIE Z klinického hlediska dvě základní skupiny : - tachyarytmie

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

EKG elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring

EKG elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring HYDROGELOVÉ ELECTRODY EKG elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring Elektrody Kendall pro dlouhodobý monitoring se vyznačují vysoce kvalitním senzorem Ag/AgCl a patentkovým (press-stud) konektorem, který

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Outdoor sportovní kamera

Outdoor sportovní kamera Outdoor sportovní kamera Uživatelská příručka Obsah Bezpečnostní opatření... Technická specifikace... Příslušenství kamery... Rozhraní kamery.. Popis uchycení kamery... Instalace baterie... Zapnutí/Vypnutí

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA

ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA ELEKTRONICKÝ VÁŽNÍ INDIKÁTOR DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ INSTALACE A ÚDRŽBA 1.2. UCHOVÁNÍ TOHOTO MANUÁLU Uchovávejte tento manuál poblíž zařízení Všichni pracující se zařízením musí vědět kde se nachází. 1.3.

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Uživatelská příručka Upute za uporabu Használati utasítás Podręcznik użytkownika Manual de utilizare Priročnik za uporabo Kullanım Kılavuzu.

Uživatelská příručka Upute za uporabu Használati utasítás Podręcznik użytkownika Manual de utilizare Priročnik za uporabo Kullanım Kılavuzu. Uživatelská příručka Upute za uporabu Használati utasítás Podręcznik użytkownika Manual de utilizare Priročnik za uporabo Kullanım Kılavuzu Polar H7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 C ČEŠTINA Snímač tepové frekvence

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací

Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací Zdraví a bezpečnost a průvodce instalací www.whirlpool.eu/register ČESKY... str. 2 2 ČESKY ZDRAVÍ A BEZPEČNOST a průvodce INSTALACÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY WHIRLPOOL. Abychom

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace

Axiomet AXB350. 1. Bezpečnostní informace Axiomet AXB350 1. Bezpečnostní informace Nebudete-li postupovat podle níže uvedených pokynů, můžete si způsobit zasažení elektrickým proudem nebo úraz. Než přistoupíte k používání tohoto přístroje, přečtěte

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1

R S C A K S C A K R/K PROVOZNÍ PŘÍRUČKA AUTO REFRAKTOMETR KR-1 PROVOZNÍ PŘÍRUČK UTO REFRKTOMETR KR-1 R L R/K ID M HIGH HIGH FOG FOG 12.00 12.00 01 01 VD VD -1. -1.25 25-0. -0.50 50 7.75 7.75 0000100001000 0000100001000 0000100001000 0000100001000 mm mm R S C K P P

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG. MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc PATOFYZIOLOGIE projevů ZÁTĚŽE MYOKARDU na EKG MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc OBJEMOVÉ A TLAKOVÉ PŘETÍŽENÍ HYPERTROFIE - DILATACE SRDEČNÍCH ODDÍLŮ Hypertrofie/Dilatace síní

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU

Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Ester, matka Guzmána Zlepšená kompenzace s pumpou od 2010 MÉ DÍTĚ S DIABETEM 1. TYPU Většina rodičů dětí diagnostikovaných s diabetem 1. typu se zajímá o otázky typu: Proč se to stalo zrovna mému dítěti?

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více