Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou"

Transkript

1 CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou TRON spol. s r.o., Sokolská 3, Olomouc

2 POPIS SADY Èesky Jednotka alarmu siréna 897 (pouze model 210 SK) Kabeláž LED dioda. B $ C A Plastové držáky ))%() senzorù Ultrazvukový modul (pouze model 210 SK) Ultrazvukové senzory (pouze model 210 SK) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI PRODUKTY ØADY 210 F U N K C E *01, * *01$ SK 210 jednotka + ovladaèe s plovoucím kódem programovatelné 3.tlaèítko na dálkovém ovladaèi funkce panika pamì poplachù signalizace smìrovkami siréna 897 ovládánání sirény 897 nebo pøídavných modulù dveøní kontakty ultrazvukové senzory vstup pro ultraz. senzory vypínatelný ovladaèem senzor spínací () * skøíòky garážová funkce interní relé (programovatelné).*3 univerzální ovládání centrálního zamykání kabeláž - IS210-UK.p /06/02, 17.41

3 ! UPOZORNÌNÍ PRO TECHNIKA Neprodlužujte ani nezkracujte vodiè antény, vodièe ultrazvukových senzorù Èesky LED musí být umístìna v takové pozici, aby k ní byl vždy snadný pøístup a aby byla vidìt zevnitø i zvenku vozu. Pro pøipevnìní LED na pøístrojovou desku, vyvrtejte otvor o prùmìru 9 mm Pøipevnìte dva ultrazvukové senzory nahoru po stranách okna,co nejdále od ventilaèních møížek Nastavte co nejpøesnìji citlivost ultrazvuk. senzoru, pøedejdete falešným poplachùm Všechna spojení musí být provedena tak, aby byla spolehlivá a bezpeèná (pájení). Spoje musí být izolovány kvalitními materiály (izolaèní páskou), kvùli nebezpeèí zkratu ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ NEŽ ZAÈNETE S INSTALACÍ ALARMU, PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE PØÍRUÈKU O POUŽÍVÁNÍ A OPRAVÌ VOZIDLA A ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL BATERIE SE ZVLÁŠTNÍM OHLEDEM NA ZAØÍZENÍ AIRBAGU, POÈÍTACOVÉ SYSTÉMY A KÓDOVANÁ AUTORADIA ÈERVENÝ VODIÈ pøipojte na svorku è.30 (+12V) akumulátoru ÈERNÝ VODIÈ kostra alarmu; pøipojte ke kostøe vozidla ŽLUTÉ VODIÈE- pøipojte jeden vodiè k pravému ukazateli smìru a druhý k levému ukazateli smìru MODRÝ VODIÈ- programovatelný výstup pro sirénu 897 nebo pro ovládání pøídavných modulù. ŽLUTO-ÈERNÝ, ŠEDO-ÈERNÝ, HNÌDO-ÈERNÝ, ÈERVENO-ÈERNÝ, MODRO-ÈERNÝ a ZELENO-ÈERNÝ - ovládá centrální zamykání viz. schema 2 BÍLO-ÈERNÝ VODIÈ- pøipojte na èerný vodiè kabeláže LED diody, pøipojte èervený vodiè stejné kabeláže na +12V FIALOVÝ VODIÈ pøipojte na svorku è.15 spínací skøíòky, na tomto vodièi musí vždy být napìtí +12V bìhem startování i bìhu motoru RÙŽOVÝ A HNÌDÝ VODIÈ - programovatelné vnitøní relé. Relé mùže být naprogramováno jako alarmový výstup (stálý nebo pøerušovaný) nebo jako ovládací výstup pro tlaèítko C dálkového ovladaèe - pokud je stisknuto tlaèítko C je relé aktivováno na 20 sec. a mùže být pøipojeno : vnitøní osvìtlení, parkovací svìtla atd. SVÌTLE MODRÝ - slouží k primetrické ochranì vozu. Musíte zjistit typ signálu z originálních dveøních spínaèù, a pak naprogramovat normální nebo inverzní mód. Normální mód: pokud otevøete dveøe a záporný signál je poslán do centrální jednotky, naprogramujte dveøní vstup na normální mód (nastaveno z výroby). Viz programovací tabulka. Inverzní mód: po uzavøení všech dveøí je poslán záporný signál do centrální jednotky. Pokud otevøete dveøe a záporný signál se ztratí nebo zmìní na kladný, naprogramujte dveøní vstup na inverzní mód. Viz programovací tabulka. Použijte tento vodiè pro pøipojení všech dveøních kontaktù. BÍLO/SVÌTLE MODRÝ VODIÈ na tento vodiè je možno pøipojit ultrazvukový senzor nebo pøídavný senzor (náklonový, mikrovlnný, apod.) Pøipojte na modrý vodiè z kabeláže ultrazvukového modulu.

4 ZAPOJENÍ ULTRAZVUKOVÉHO MODULU Èe s ky Ultrazvukový modul je pøipojen prostøednictvím tøížilové kabeláže (u modelu 210 SK již zapojené). Èervený vodiè (modulu): pøipojte na +12 V. Èerný vodiè (modulu): pøipojte na kostru vozidla. Jestliže není instalována siréna 897 pøipojte na modrý vodiè z jednotky 210 (viz. zapojení pøíslušenství a programování). Modrý vodiè (modulu): pøipojte na Bílo/svìtle modrý vodiè z jednotky 210. ULTRAZVUKOVÉ SENZORY: pøipojte bílý tøípólový konektor do bílého konektoru modulu. Pak upevnìte senzory do sloupkù po stranách okna, pøipojte bílý a èervený konektor do modulu ultrazvuku ( viz. obr) ZAPOJENÍ SIRÉNY 897 Èervený vodiè (modulu): pøipojte na +12 V. Èerný vodiè: pøipojte na kostru vozidla Modrý vodiè : pøipojte na modrý vodiè z jednotky 210 Po ukonèení všech zapojení pøipojte záporný pól baterie. ZAPOJENÍ VODIÈÙ V KONEKTORU A POZICE BARVA FUNKCE A1 èerný anténa A2 bílý/svìtle modrý ultrazvukový signál A3 bílý/èerný LED - záporný A4 modrý výstup pro sirénu 897/pøíslušenství A5 èerný kostra A6 fialový spínací klíèek A7 svìtle modrý dveøní kontakty A8 žlutý smìrová svìtla A9 èervený kladné napájení A10 svìtle modrý/èerný zavírání N.C. kontakt (87A) A11 zelený/èerný zavírání N.O. kontakt (87) A12 šedý/èerný zavírání spoleèný kontakt (30) A13 hnìdý/èerný otevírání spoleèný kontakt (30) A14 žlutý/èerný otevírání N.O. kontakt (87) A15 èervený/èerný otevírání N.C. kontakt (87A) A16 rùžový interní relé (30) A17 hnìdý interní relé (87) A18 žlutý smìrová svìtla

5 SCHEMA 1 Èe s ky ") MODRÝ/ÈERNÝ ŽLUTÝ (2x) ÈERVENO/ÈERNÝ "$" ""$)"! Smìrová svìtla ZELENO/ÈERNÝ ŠEDO/ÈERNÝ ŽLUTO/ÈERNÝ CENTRÁLNÍ % - ZAMYKÁNÍ SVÌTLE MODRÝ HNÌDO/ÈERNÝ +12V VIZ SCHEMA 2 B.$$ Kontakty dveøe/kufr Klíè zapalování FIALOVÝ ÈERVENÝ MODRÝ ÈERNÝ.)$, VÝSTUP PRO SIRÉNU 897 NEBO " MODUL NA PØÁNÍ +12V ÈERVENÝ Ultrazvukový modul ÈERVENÝ BÍLO/ÈERNÝ ÈERNÝ LED DIODA ÈERNÝ HNÌDÝ./ ÈERNÝ RùŽOVÝ ", INTERNÍ RELÉ (max. 10 Amp) Kostra ÈERVENÝ + 12V

6 Èesky SCHEMA 2 - Centrální zamykání! Správnì naprogramujte pøed pøipojením konektrorù viz PROGRAMOVACÍ FUNKCE Sche ma 2A zeleno/èerný jednotk a a lamu šedo/èerný modro/èerný žluto/èerný hnìdo/èerný èerveno/èerný POJISTKA 5A zamykání odemykání KOSTRA Schema 2B KLADNÉ IMPULSY KLADNÝ + 12V zeleno/èerný POJISTKA 5A šedo/èerný zamykání modro/èerný žluto/èerný hnìdo/èerný odemykání èerveno/èerný

7 ÈESKY Naprogramujte èas zamykání a odemykání na 1 vteøinu Sche ma 2C OVLÁDÁNÍ MOTORKÙ Svorka è V POJISTKA10A zeleno/èerný šedo/èerný Jednotka alarmu modro/èerný žluto/èerný Modrý hnìdo/èerný Èervený MOTOREK èerveno/èerný KOSTRA Zeleno/èerný - žluto/èerný - pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V) Šedo / èerný - pøipojit na Modrý vodiè motorku Hnìdo / èerný - pøipojit na Èervený vodiè motorku Èerveno/èerný - modro/èerný - pøipojit na kostru Schema 2D ELEKTROPNEUNATICKÉ OVLÁDÁN Í Naprogramujte èas zamykání a odemykání na 3 vteøiny Svorka è V zeleno/èerný POJISTKA10A DVEØE šedo/èerný modro/èerný CENTRAL UNIT žluto/èerný hnìdo/èerný PØERUŠIT èerveno/èerný KOSTRA Zeleno/èerný - Pøipojit na kostru Žluto/èerný - pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V) Èerveno/èerný - šedo/èerný - propojit KOMPRESOR Najdìte vodiè vedoucí od dveøí øidièe, který ovládá kompresor. Pøerušte jej a pøipojte vodiè vedoucí ze dveøí na Modro/èerný vodiè. Pøipojte vodiè vedoucí z kompresoru na Hnìdo/èerný vodiè

8 Èesky ZAPOJENÍ NA PØÍSLUŠENSTVÍ 1) POUŽITÍ VNITØNÍHO RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ EXTERNÍHO RELÉ: - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem B dálkového ovladaèe A17 A16 HNÌDÝ RÙŽOVÝ 30 Relé 87 87B 30/87 B kontakty pøerušené behem chodu motoru + 12V 2) POKUD NENÍ INSTALOVÁNA SIRÉNA 897, MÙŽETE ZAPOJIT BLOKOVÁNÍ MOTORU POUŽITÍM MODRÉHO VODIÈE: - NASTAVTE FUNKCI5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ 30 Relé 87 87B 30/87 B kontakty pøerušené behem chodu motoru 3) POUŽITÍ VNITØNÍHO RELÉ JAKO OVLÁDACÍ VÝSTUP PRO KLAKSON NEBO PØÍDAVNOU SIRÉNU - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem A nebo B dálkového ovladaèe (trvalý/pøerušovaný) A17 # HNÌDÝ RÙŽOVÝ 15A A A16 +/ + 12V D0*C D0*C + 12V KLAKSON NEBO PØÍDAVNÁ SIRÉNA

9 4) ZAPOJENÍ SIRÉNY 897: Èesky A4 MODRÝ MODRÝ ÈERVENÝ 5AA # ÈERNÝ + 12V 4) ZAPOJENÍ SIRÉNY SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM: - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem B dálkového ovladaèe - NASTAVTE FUNKCI 5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ BÍLÝ A17 HNÌDÝ HNÌDÝ A16 RÙŽOVÝ ÈERNÝ ÈERVENÝ SIRÉNA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM + 12V 10A 6) POKUD NENÍ INSTALOVÁNA SIRÉNA 897, MÙŽETE ZAPOJIT MODRÝ VODIÈ PRO OVLÁDÁNÍ MODULU ZAVÍRÁNÍ OKEN: - NASTAVTE FUNKCI 5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ BÍLÝ /G3 MODUL ZAVÍRÁNÍ OKEN (OVLÁDACÍ VODIÈ)

10 POPIS OVLÁDÁNÍ Èesky B C VYPNUTÍ ALARMU A ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ZAPNUTÍ ALARMU Po stisknutí tlaèítka A (zapnutí/vypnutí), které je umístìno ve støedu dálkového ovladaèe (viz. obr.) pokud je alarm vypnut, smìrová svìtla bliknout dvakrát a zároveò se ozve zvukový signál (programovatelná funkce), èímž je naznaèeno, že systém byl zapnut. Dojde k automatickému uzamèení a k uzavøení oken a støešního okna (pokud bylo pøipojeno). Potom se èervená LED rozsvítí na 30 vteøin (pøedalarmová doba) a potom se rozbliká v pravidelných intervalech. Po stisknutí tlaèítka A (zapnutí/vypnutí), které je umístìno na levé stranì dálkového ovladaèe (viz. obr.) pokud je alarm zapnut, smìrová svìtla bliknout jednou dlouze a zároveò se ozve jeden zvukový signál (programovatelná funkce), èímž je signalizováno, že systém byl vypnut. Pokud došlo k alarmu bìhem aktivace, potom když je systém vypnut se krátce rozsvítí smìrová svìtla (1/2 vteøiny) a ozve se zvukový signál, což znaèí, že došlo k alarmu. Abyste identifikovali který senzor spustil alarm, postupujte podle návodu v odstavci "autodiagnostika alarmu" TESTOVÁNÍ SENZORU A KALIBRACE BÌHEM PRVNÍCH 30 VTEØIN OD AKTIVACE ALARMU POUŽITÍM DALKOVÉHO OVLADAÈE (pøedalarmová doba) TEST OBVODOVÉHO SENZORU (dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru) * Uzavøete všechny chránìné zóny: dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe a poèkejte 5 vteøin. * Tøi krátké zvukové signály a jedno bliknutí smìrových svìtel, které probìhnou zároveò znaèí, že chránìné zóny dveøe/víko motoru a zavazadlového prostoru jsou otevøeny (ovìøte individuálním otevøením každé zóny). 1 2 /"!" DO +1< 30 sec. 3 4 IS210-UK.p /06/02, 17.41

11 Èe sk y NASTAVENÍ CITLIVOSTI ULTRAZVUKOVÝCH SENZORÙ (POUZE MODEL 210 SK) * Stáhnìte pøední okno asi o 20 cm. * Nastavte citlivost do prostøední polohy (viz. obrázek ). * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Vsuòte paži otevøeným okénkem dovnitø vozidla a pohybujte s ní. * Bliknutí smìrových svìtel a zvukový signál znaèí, že pohyb byl zaznamenán. Pokud se toto nestane zvyšte citlivost a zopakujte test. Nenastavujte pøílišnou citlivost vyhnete se tak falešným poplachùm. ve smìru hodinových ruèièek zvyšování citlivosti v protismìru hodinových ruèièek snižování citlivosti v protismìru hodinových ruèièek do krajní polohy senzor vyøazen NASTAVENÍ CITLIVOSTI POZOR: Pokud bìhem pøedaktivaèní doby zùstanou otevøené dveøe nebo pokraèuje ultrazvukový signál, senzor se doèasnì vyøadí pro celou aktivaèní dobu, a signalizuje špatnou funkci senzoru když je systém deaktivován. (viz. "autodiagnostika systému") SENZORY AKTIVNÍ IHNED PO ZAPNUTÍ ALARMU SENZOR KLÍÈE ZAPALOVÁNÍ - zapnìte alarm dálkovým ovladaèem - pokus nastartovat vyvolá poplach AUTODIAGNOSTIKA SYSTÉMU Pokud systém zaznamená poplach nebo špatnou funkci nìkterého ze senzorù bìhem doby, kdy je vozidlo ponecháno bez dozoru, smìrová svìtla krátce bliknou (0,5 vteøiny) když je systém deaktivován. Sledováním èervené LEDky instalované na pøístrojové desce je možno urèit, který se senzorù zpùsobil posledních pìt poplachových stavù. Kdykoliv bìhem doby, kdy je alarm deaktivován je možno zkontrolovat pamì pomocí stisknutí tlaèítek A a B na dálkovém ovladaèi souèasnì. Èervená LEDka zaène blikat, a z posloupnosti jednotlivých blikání lze identifikovat pøíslušný senzor. zhaslá LED: žádný alarm 2 bliknutí: poplach byl zpùsoben ultrazvukovými senzory 3 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem dveøí/víko motoru a zavazadlového prostoru 5 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem spínací skøíòky 8 bliknutí: poplach byl zpùsoben garážovým senzorem 9 bliknutí: vybitá baterie v dálkovém ovladaèi SIGNÁL VYBITÉ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAÈE Pomocí samorozpoznávací funkce se uživatel dozví, že baterie dálkového ovladaèe je témìø vybitá.když probíhá kontrola pamìti, èervená LED na pøístrojové desce blikne 9x. To znamená, že alarmová jednotka zaznamenala, že baterie dálkového ovladaèe je témìø vybitá. Zároveò si všimnìte, že pokud stisknete jakékoliv tlaèítko na dálkovém ovladaèi, èervená LED na tomto dálkovém ovladaèi se pøerušovanì rozbliká. POZOR: * Pøíèiny poplachù se budou zobrazovat v posloupnosti od posledního k pátému. Pokud chcete zopakovat tìchto pìt kódù stisknìte na konci zobrazování obì dvì tlaèítka dálkového ovladaèe ještì jednou.. * Po provedení kontroly bude pamì vymazána opìtovným zapnutím alarmu. * Pamì posledních pìti poplachù se vymaže, když je pøerušeno napájení alarmu.

12 SPECIÁLNÍ FUNKCE Èes ky FUNKCE TLAÈÍTKA B DÁLKOVÉHO OVLADAÈE Tlaèítko B dálkového ovladèe mùže být použito pro vyvolání funkce PANIKA nebo pro vypnutí ultrazvukových senzorù (vypne též funkci KOMFORT) Funkce PANIKA: stisknutím tlaèítka B déle než 1 sec. aktivujete sirénu a smìrová svìtla na 10 sec. Pro vypnutí sirény pøed uplynutím 10 sec. stisknìte opìt tlaèítko B. Tato funkce je dostupná vždy (pokud není nastartován motor). Vypnutí ultrazvukových senzorù: - zapnìte alarm dálkovým ovladaèem - bìhem 30 sec. po zapnutí stisknìte tlaèítko B dálkového ovladaèe. Smìrová svìtla jednou bliknou a uslyšíte akustický signál, který potvrdí vypnutí ultrazvukových senzorù - nyní jsou ultrazvukové senzory a funkce Komfort doèasnì vypnuty. Pøi další aktivaci alarmu dálkovým ovladaèem je systém plnì funkèní. FUNKCE TLAÈÍTKA C DÁLKOVÉHO OVLADAÈE V závislosti na instalaci do vozidla, stisknutím tlaèítka C dálkového ovladaèe zapnete vnitøní osvìtlení vozidla, parkovací svìtla, otevøete kufr... Stisknutím tlaèítka C (systém je zapnutý nebo vypnutý) rozsvítíte na 20sec. vnitøní osvìtlení (napø.) Pokud opìt stisknete tlaèítko C bude funkce okamžitì pøerušena. PØIPROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE NEBO VYØAZENÍ ZTRACENÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE K provedení tohoto úkonu je tøeba mít alespoò jeden funkèní dálkový ovladaè nebo elektronický klíè. Potom proveïte následující. 1) Zapnìte spínací skøíòku do polohy ON. 2) Stisknìte tlaèítko A na funkèním dálkovém ovladaèi a bìhem stisknutí otoète klíèem spínací skøíòky do polohy OFF. Uvolnìte tlaèítko A. 3) Èervená LED instalovaná na pøístrojové desce 10x blikne 4) Nyní stisknìte tlaèítko 1 (zapnuto/vypnuto) u všech dálkových ovladaèù, které chcete pøiprogramovat. Èervená led krátce pohasne po každém dálkovém ovladaèi, který byl pøiprogramován. 5) Poté zapnìte spínací skøíòku vozidla a programování je ukonèeno. * Mùžete naprogramovat maximálnì 10 dálkových ovladaèù * Dálkové ovladaèe, které nebyly naprogramovány bìhem poslední procedury budou automaticky vymazány. BEZDRÁTOVÉ SENZORY Tyto bezdrátové senzory (infrasenzor, magnetický kontakt) mohou být použity pro zabezpeèení garáže, karavanu a pod. Tyto senzory se programují k alarmu jako poslední pøi programování dálkových ovladaèù. Mùžete pøiprogramovat maximálnì 10 ks dálkových ovladaèù/bezdrátových senzorù. Po pøikódování senzorù bude alarm reagovat na podnìty z tìchto senzorù pouze, pokud bude zapnut ( po uplynutí pøedalarmové doby). Bìhem pøedalarmové doby mohou být senzory testovány a nastavovány stejnì jako dveøní kontakty. Pro deaktivaci senzorù pro jeden cyklus stisknìte tlaèítko B dálkového ovladaèe bìhem pøedalarmové doby.

13 Èesky PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE Po dokonèení všech elektrických zapojení mùže instalující pøizpùsobit systém charakteristice vozidla a požadavkùm uživatele. Nìkteré funkce jsou z výroby nastaveny jako zapnuté a mohou být vypnuty, jiné jsou nastaveny jako vypnuty a mohou být zapnuty. Zde je popis programovatelných funkcí: PROGRAMOVÁNÍ DOBY CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ (funkce è.1) Pøed zapojením centrálního zamykání se ujistìte, jaky typ zamykání je ve vozidle instalovaný : motorky, elektropneumatické, komfortní systém a vyberte odpovídající dobu zavírání) KOMFORTNÍ FUNKCE - pouze u nìkterých vozidel (funkce è.2) Pro vozidla vybavená funkcí KOMFORT - stisknutím tlaèítka A dálkového ovladaèe mùžete zavøít okna. Jestliže je funkce KOMFORT zapnuta, zapnutím systému aktivujete zavírací impuls 28 sec., jestliže bìhem této doby stisknete tlaèítko B dálkového ovládání, zastavíte zavírání, a okna se zaènou otevírat. VNITØNÍ RELÉ (funkce è. 3) Mùžete naprogramovat, jakým zpùsobem bude vnitøní relé pracovat (RÙŽOVÝ A HNÌDÝ VODIÈ). Relé mùže být naprogramováno jako alarmový výstup (aktivovaný pokud pøi zapnutém systému senzory detekují poplach), nebo jako výstup ovládaný tlaèítkem C dálkového ovladaèe. Pokud je stisknuto tlaèítko C dálkového ovladaèe, relé sepne na 20 sec. vnitøní osvìtlení, parkovací svìtla nebo otevøe kufr vozidla. VÝSTUP ALARMU TRVALÝ/PØERUŠOVANÝ (funkce è.4) Jestliže je vnitøní relé naprogramováno jako výstup bìhem alarmu, mùže být naprogramováno jako trvalý výstup nebo pøerušovaný - mùžete pøipojit klakson vozu nebo pøídavnou sirénu. POMOCNÝ VÝSTUP NEBO OVLÁDÁNÍ SIRÉNY 897 (funkce è.5) Jestliže není instalována siréna 897, mùže být tento vodiè (MODRÝ) naprogramován jako pomocný výstup, pro použití s moduly ( ovládání modulu zavírání oken, napájení pøídavných modulù pøípadnì jako zapínací signál pro GPS systémy). VSTUP DVEØNÍCH SPÍNAÈÙ (funkce è.6) Podívejte se na popis zapojení SVÌTLE MODRÉHO vodièe. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AKUSTICKÉ SIGNALIZACE ON/OFF (funkce è.7) Jestliže je instalována siréna 897, mùžete zvolit, jestli chcete akustickou signalizaci pøi vypnutí/zapnutí alarmu

14 ZAPNUTÍ PROGRAMOVACÍHO REŽIMU Èesky * Deaktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Otevøete dveøe na stranì øidièe a otoète klíèem v zapalování do polohy ON. * Stisknìte a držte stisknuté tlaèítko B dálkového ovladaèe, vypnìte zapalování do polohy OFF a uvolnìte tlaèítko. * Èervená LED na pøístrojové desce se rozsvítí a zùstane tak a zároveò uslyšíte zvukový signál. V tomto bodì mùžete zaèít s programováním. * Vyberte a aktivujte požadovanou funkci stisknutím jednoho nebo druhého tlaèítka na dálkovém ovladaèi tolikrát, kolikrát je požadováno. * Stisknìte tlaèítko 1 nebo 2 tolikrát, jaké èíslo odpovídá funkci v tabulce o pøehledu funkcí. LED pohasne po každém stisknutí tlaèítka. Poèkejte 2 vteøiny až se ozve zvukový signál, který potvrdí programování. Po této první programovací operaci mùžete provést další podle postupu v "programovací tabulce". * Programování se ukonèí zapnutím zapalování do polohy ON a vyèkání po dobu 30 vteøin. V obou pøípadech èervená LED na pøístrojové desce ihned zhasne. PROGRAMOVACÍ TABULKA Pro podrobnìjší informace nahlédnìte do odstavce speciální funkce v návodu Stisknutím tlaèítka A ovladaèe Stisknutím tlaèítka B ovladaèe KÓD Funkce Programovatelná funkce Doba zavírání centrálního zamykání Komfortní zavírání (28 sec.) Režim práce vnitøního relé Vnitøní relé jako výstup alarmu Výstup pro pøídavné moduly Vstup dveøních kontaktù Akustická signalizace ON/OFF Takto oznaèené funkce byly naprogramovány výrobcem 3 sec. ON Ovládaný tlaèítkem C dálk. ovladaèe Pøerušovaný Pøídavný modul Kladný ON 1 akustický/led signál potvrdí volbu 1 sec. OFF Výstup alarmu Trvalý Siréna 897 Záporný OFF 2 akustické/led signály potvrdí volbu

15 TECHNICKÁ DATA Napájení 9-15 V Spotøeba pøi aktivním alarmu (s ultrazvuky)...<10 ma Spotøeba pøi aktivním alarmu (bez ultrazvukù) < 3 ma Pøedaktivaèní doba. 30 sec Doba alarmového cyklu sec Kapacita relé kontaktu smìrových svìtel A Kapacita kontaktu vnitøního relé..10 A Kapacita relé kontaktu zamykacího systému A o o Provozní teplota C do + 85C Èesky CERTIFIKACE Tento produkt splòuje podmínky Evropských pøedpisù 95/54/CE a 95/56/CE. Na každém alarmu je nálepka s pøíslušným certifikaèním èíslem. Navíc na zadní stranì dálkových ovladaèù je nálepka s certifikaèním èíslem s odkazem na standardy ETS a ETS s ovìøením evropských institucí. Produkt Certifikaèní znaèka XXX e XXXX AI-XX XXXX UPOZORNÌNÍ Výrobce nemùže být èinìn odpovìdným za poruchy nebo špatnou funkci alarmu nebo elektrického systému vozidla vinou špatné instalace nebo pøekroèení limitù urèených jako technická data. Alarm slouží jako odstrašující prostøedek proti pøípadným krádežím. FIRMA LASERLINE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PROVEDENÍ ZMÌN, KTERÉ BUDOU POVAŽOVÁNY ZA NEZBYTNÉ BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ. TRON spol. S r.o. Sokolská OLOMOUC tel: fax:

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ:

NÁVOD K INSTALACI 2 INSTALACE UPOZORNĚNÍ: GT 910/911/912/913/914 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 910 je dálkově ovládaný modulární autoalarm vybavený dvěma dálkovými ovladači GT 888 s vestavěným elektronickým klíčem, univerzálním výstupem pro ovládání

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 900/901/902/903/904 GT 905/906/907/908/909 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 SESTAVY Systémy pro ovládání originálním dálkovým ovladačem vozidla: - GT 900: řídící jednotka alarmu + 1x elektronický klíč

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE GT 970 NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE 1 POPIS GT 971 je dálkově ovládaný alarm pro motocykly a skútry vybavený vestavěným náklonným senzorem reagujícím ve dvou osách, záložní baterií, obvodovým zajištěním

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

montážní a uživatelský návod

montážní a uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a antiscanem CS-521 MONTÁŽNÍ NÁVOD Schéma zapojení - Podrobně si přečtěte návod pro správnou funkčnost systému a jeho správné naprogramování. - Neinstalujte žádný

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

GSM alarm s displejem SE200

GSM alarm s displejem SE200 GSM alarm s displejem SE200 Obsah: Přehled funkcí... 2 Popis ústředny... 2 Nastavení funkcí... 5 Tovární resetování... 6 Kódování dálkového ovládače... 6 Kódování chráněné zóny... 6 Změna hesla... 7 Nastavení

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora

MAGICAR M1090. Montážny manuál Montážní manuál Installation guide. Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora MAGICAR M1090 Montážny manuál Montážní manuál Installation guide Autoalarm so ŠTART tlačidlom, integrovaným pagerom a diaľkovým štartom motora Autoalarm se tlačítkem, integrovaným pagerem a dálkovým startem

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál

RC 202-KEY. www.9000.cz. MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál RC 202-KEY www.9000.cz MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montažní manuál Modul dálkového ovládání s plovoucím kódom Montážní a uživatelský manuál OBSAH Hlavní znaky... 2 1. Funkce

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 841 PTL (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Manuál GSM-01 Alarmu

Manuál GSM-01 Alarmu Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Bezdrátová souprava pro QAA75

Bezdrátová souprava pro QAA75 Návod na použití pro instalatéry a uživatele CZ Bezdrátová souprava pro QAA75 CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

MAGICAR M870AS. Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál MAGICAR M870AS Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 2 OBSAH 1. Důležité

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Instalační návod. Ver. 04_cz

Instalační návod. Ver. 04_cz Instalační návod Ver. 04_cz 19.8.2013 OBSAH 1 Popis... 3 1.1 Úvodem... 3 1.2 Přenos poplachů... 3 1.3 Poplachová hlášení... 4 2 Uživatelská Obsluha... 5 2.1 Zjištění polohy prozvoněním... 5 2.2 Zjištění

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu:

3G SERVER. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: 3G SERVER Návod k použití Hlavní výhody produktu: Online monitoring z jakéhokoliv telefonu s funkcí videohovorů Velmi snadná instalace a obsluha Vzdálená správa přes SMS s možností např. nahrát si video

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko:

DINNER TIME DOUBLE. Navyknutí zvířete na krmítko Dinner Time Double. Kočky Tipy pro navyknutí kočky na krmítko: DINNER TIME DOUBLE Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti Savic. Než krmítko začnete používat, doporučujeme Vám vyzkoušet, zda lze poklopy manuálně otevřít. Doporučujeme ověřit funkčnost krmítka

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka

PH-912 Nový dveřní videotelefon pro 1 účastníka PH-912 Mi Barevný Handsfree videotelefon s funkcí EZS Max. Kapacita :4 k a m e r y a až 4 monitory OSD menu Mic. Panik tlačítko Odjištění/Zajištění(EZS) Nastavení kontrastu Obraz/Mluvení 24Hr Monitorování

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI

GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI GT 990.36 NÁVOD K INSTALACI 1 POPIS GT 990.36 je autoalarm s lokalizátorem, který vyniká malými rozměry a je určený pro automobily, karavany, lodě a jiné. Je vybaven GSM/GPRS a GPS telefonním modulem.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Mobilní jednotka O2 Car Control

Mobilní jednotka O2 Car Control Mobilní jednotka O2 Car Control Obsah: 1. co je mobilní jednotka 2. popis fungování 3. obsah balení 4. aktivace a sledování jednotky 5. instalace 6. otestování 7. obsluha jednotky 1 1. Co je mobilní jednotka

Více

www.agf-zavlahy.cz ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití BEZDRÁTOVÝ DEŠŤOVÝ SENZOR pro automatické zavlažovací systémy

www.agf-zavlahy.cz ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití BEZDRÁTOVÝ DEŠŤOVÝ SENZOR pro automatické zavlažovací systémy ORBIT Irrigation Products, Inc. Návod k instalaci a použití BEZDRÁTOVÝ DEŠŤOVÝ SENZOR pro automatické zavlažovací systémy Modely: 57071, 57271 www.agf-zavlahy.cz 1 Protokoly: Mezinárodní modely mají Prohlášení

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál

24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F. uživatelský manuál 24V autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR M680F uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...3 2. Úvod...3 3. Dálkový ovladač...3 4. Displej dálkového ovladače...4 4.1.

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-100 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-100...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 Základní vlastnosti...3

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt

Obsah 1. Popis GPS 2. P íprava a záznam dat 3. Vyhodnocení získaných dat 4. Záruka a certifikace 5. Kontakt Verze: 8.0 Obsah 1. Popis GPS 1.1. Technická specifikace... 3 1.2. Popis součástí... 4 2. Příprava a záznam dat 2.1. Paměťová karta... 6 2.2. Připojení GPS... 6 2.2.1. Připojení GPS s řízením... 7 2.2.2.

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

Uúivatelskù manuál PC585

Uúivatelskù manuál PC585 Uúivatelskù manuál KELCOM International 2002 Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové Tel: (049) 5513886 Fax: (049) 5513882 E-mail: Tech@kelcom.cz Printed in Canada 29034608 R001 PC585 OBSAH Několik slov

Více

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky

Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky Analogový telefonní přístroj AASTRA6730a s napájením z linky 1 1) Popis přístroje Telefonní přístroje Aastra 6730a patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své třídě nabízí vynikající

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2221 (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL S KARTOU ŘIDIČE) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. ZÁKLADNÍ PYNY 1.1 Přednastavené komunikační prostředky 2. PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM CONNEX: ZÁKAZNICKÁ

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více