Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù. Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou"

Transkript

1 CZ AUTOALARM ØADY 210 AUTOALARM S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ ovládané plovoucím kódem 210 SK 210 Žádné nebezpeèí pro uživatele radiofrekvenèních pøístrojù Dovozce: Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou a proškolenou osobou TRON spol. s r.o., Sokolská 3, Olomouc

2 POPIS SADY Èesky Jednotka alarmu siréna 897 (pouze model 210 SK) Kabeláž LED dioda. B $ C A Plastové držáky ))%() senzorù Ultrazvukový modul (pouze model 210 SK) Ultrazvukové senzory (pouze model 210 SK) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI PRODUKTY ØADY 210 F U N K C E *01, * *01$ SK 210 jednotka + ovladaèe s plovoucím kódem programovatelné 3.tlaèítko na dálkovém ovladaèi funkce panika pamì poplachù signalizace smìrovkami siréna 897 ovládánání sirény 897 nebo pøídavných modulù dveøní kontakty ultrazvukové senzory vstup pro ultraz. senzory vypínatelný ovladaèem senzor spínací () * skøíòky garážová funkce interní relé (programovatelné).*3 univerzální ovládání centrálního zamykání kabeláž - IS210-UK.p /06/02, 17.41

3 ! UPOZORNÌNÍ PRO TECHNIKA Neprodlužujte ani nezkracujte vodiè antény, vodièe ultrazvukových senzorù Èesky LED musí být umístìna v takové pozici, aby k ní byl vždy snadný pøístup a aby byla vidìt zevnitø i zvenku vozu. Pro pøipevnìní LED na pøístrojovou desku, vyvrtejte otvor o prùmìru 9 mm Pøipevnìte dva ultrazvukové senzory nahoru po stranách okna,co nejdále od ventilaèních møížek Nastavte co nejpøesnìji citlivost ultrazvuk. senzoru, pøedejdete falešným poplachùm Všechna spojení musí být provedena tak, aby byla spolehlivá a bezpeèná (pájení). Spoje musí být izolovány kvalitními materiály (izolaèní páskou), kvùli nebezpeèí zkratu ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ NEŽ ZAÈNETE S INSTALACÍ ALARMU, PEÈLIVÌ PROSTUDUJTE PØÍRUÈKU O POUŽÍVÁNÍ A OPRAVÌ VOZIDLA A ODPOJTE ZÁPORNÝ PÓL BATERIE SE ZVLÁŠTNÍM OHLEDEM NA ZAØÍZENÍ AIRBAGU, POÈÍTACOVÉ SYSTÉMY A KÓDOVANÁ AUTORADIA ÈERVENÝ VODIÈ pøipojte na svorku è.30 (+12V) akumulátoru ÈERNÝ VODIÈ kostra alarmu; pøipojte ke kostøe vozidla ŽLUTÉ VODIÈE- pøipojte jeden vodiè k pravému ukazateli smìru a druhý k levému ukazateli smìru MODRÝ VODIÈ- programovatelný výstup pro sirénu 897 nebo pro ovládání pøídavných modulù. ŽLUTO-ÈERNÝ, ŠEDO-ÈERNÝ, HNÌDO-ÈERNÝ, ÈERVENO-ÈERNÝ, MODRO-ÈERNÝ a ZELENO-ÈERNÝ - ovládá centrální zamykání viz. schema 2 BÍLO-ÈERNÝ VODIÈ- pøipojte na èerný vodiè kabeláže LED diody, pøipojte èervený vodiè stejné kabeláže na +12V FIALOVÝ VODIÈ pøipojte na svorku è.15 spínací skøíòky, na tomto vodièi musí vždy být napìtí +12V bìhem startování i bìhu motoru RÙŽOVÝ A HNÌDÝ VODIÈ - programovatelné vnitøní relé. Relé mùže být naprogramováno jako alarmový výstup (stálý nebo pøerušovaný) nebo jako ovládací výstup pro tlaèítko C dálkového ovladaèe - pokud je stisknuto tlaèítko C je relé aktivováno na 20 sec. a mùže být pøipojeno : vnitøní osvìtlení, parkovací svìtla atd. SVÌTLE MODRÝ - slouží k primetrické ochranì vozu. Musíte zjistit typ signálu z originálních dveøních spínaèù, a pak naprogramovat normální nebo inverzní mód. Normální mód: pokud otevøete dveøe a záporný signál je poslán do centrální jednotky, naprogramujte dveøní vstup na normální mód (nastaveno z výroby). Viz programovací tabulka. Inverzní mód: po uzavøení všech dveøí je poslán záporný signál do centrální jednotky. Pokud otevøete dveøe a záporný signál se ztratí nebo zmìní na kladný, naprogramujte dveøní vstup na inverzní mód. Viz programovací tabulka. Použijte tento vodiè pro pøipojení všech dveøních kontaktù. BÍLO/SVÌTLE MODRÝ VODIÈ na tento vodiè je možno pøipojit ultrazvukový senzor nebo pøídavný senzor (náklonový, mikrovlnný, apod.) Pøipojte na modrý vodiè z kabeláže ultrazvukového modulu.

4 ZAPOJENÍ ULTRAZVUKOVÉHO MODULU Èe s ky Ultrazvukový modul je pøipojen prostøednictvím tøížilové kabeláže (u modelu 210 SK již zapojené). Èervený vodiè (modulu): pøipojte na +12 V. Èerný vodiè (modulu): pøipojte na kostru vozidla. Jestliže není instalována siréna 897 pøipojte na modrý vodiè z jednotky 210 (viz. zapojení pøíslušenství a programování). Modrý vodiè (modulu): pøipojte na Bílo/svìtle modrý vodiè z jednotky 210. ULTRAZVUKOVÉ SENZORY: pøipojte bílý tøípólový konektor do bílého konektoru modulu. Pak upevnìte senzory do sloupkù po stranách okna, pøipojte bílý a èervený konektor do modulu ultrazvuku ( viz. obr) ZAPOJENÍ SIRÉNY 897 Èervený vodiè (modulu): pøipojte na +12 V. Èerný vodiè: pøipojte na kostru vozidla Modrý vodiè : pøipojte na modrý vodiè z jednotky 210 Po ukonèení všech zapojení pøipojte záporný pól baterie. ZAPOJENÍ VODIÈÙ V KONEKTORU A POZICE BARVA FUNKCE A1 èerný anténa A2 bílý/svìtle modrý ultrazvukový signál A3 bílý/èerný LED - záporný A4 modrý výstup pro sirénu 897/pøíslušenství A5 èerný kostra A6 fialový spínací klíèek A7 svìtle modrý dveøní kontakty A8 žlutý smìrová svìtla A9 èervený kladné napájení A10 svìtle modrý/èerný zavírání N.C. kontakt (87A) A11 zelený/èerný zavírání N.O. kontakt (87) A12 šedý/èerný zavírání spoleèný kontakt (30) A13 hnìdý/èerný otevírání spoleèný kontakt (30) A14 žlutý/èerný otevírání N.O. kontakt (87) A15 èervený/èerný otevírání N.C. kontakt (87A) A16 rùžový interní relé (30) A17 hnìdý interní relé (87) A18 žlutý smìrová svìtla

5 SCHEMA 1 Èe s ky ") MODRÝ/ÈERNÝ ŽLUTÝ (2x) ÈERVENO/ÈERNÝ "$" ""$)"! Smìrová svìtla ZELENO/ÈERNÝ ŠEDO/ÈERNÝ ŽLUTO/ÈERNÝ CENTRÁLNÍ % - ZAMYKÁNÍ SVÌTLE MODRÝ HNÌDO/ÈERNÝ +12V VIZ SCHEMA 2 B.$$ Kontakty dveøe/kufr Klíè zapalování FIALOVÝ ÈERVENÝ MODRÝ ÈERNÝ.)$, VÝSTUP PRO SIRÉNU 897 NEBO " MODUL NA PØÁNÍ +12V ÈERVENÝ Ultrazvukový modul ÈERVENÝ BÍLO/ÈERNÝ ÈERNÝ LED DIODA ÈERNÝ HNÌDÝ./ ÈERNÝ RùŽOVÝ ", INTERNÍ RELÉ (max. 10 Amp) Kostra ÈERVENÝ + 12V

6 Èesky SCHEMA 2 - Centrální zamykání! Správnì naprogramujte pøed pøipojením konektrorù viz PROGRAMOVACÍ FUNKCE Sche ma 2A zeleno/èerný jednotk a a lamu šedo/èerný modro/èerný žluto/èerný hnìdo/èerný èerveno/èerný POJISTKA 5A zamykání odemykání KOSTRA Schema 2B KLADNÉ IMPULSY KLADNÝ + 12V zeleno/èerný POJISTKA 5A šedo/èerný zamykání modro/èerný žluto/èerný hnìdo/èerný odemykání èerveno/èerný

7 ÈESKY Naprogramujte èas zamykání a odemykání na 1 vteøinu Sche ma 2C OVLÁDÁNÍ MOTORKÙ Svorka è V POJISTKA10A zeleno/èerný šedo/èerný Jednotka alarmu modro/èerný žluto/èerný Modrý hnìdo/èerný Èervený MOTOREK èerveno/èerný KOSTRA Zeleno/èerný - žluto/èerný - pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V) Šedo / èerný - pøipojit na Modrý vodiè motorku Hnìdo / èerný - pøipojit na Èervený vodiè motorku Èerveno/èerný - modro/èerný - pøipojit na kostru Schema 2D ELEKTROPNEUNATICKÉ OVLÁDÁN Í Naprogramujte èas zamykání a odemykání na 3 vteøiny Svorka è V zeleno/èerný POJISTKA10A DVEØE šedo/èerný modro/èerný CENTRAL UNIT žluto/èerný hnìdo/èerný PØERUŠIT èerveno/èerný KOSTRA Zeleno/èerný - Pøipojit na kostru Žluto/èerný - pøipojte na svorku è.30 (+ 12 V) Èerveno/èerný - šedo/èerný - propojit KOMPRESOR Najdìte vodiè vedoucí od dveøí øidièe, který ovládá kompresor. Pøerušte jej a pøipojte vodiè vedoucí ze dveøí na Modro/èerný vodiè. Pøipojte vodiè vedoucí z kompresoru na Hnìdo/èerný vodiè

8 Èesky ZAPOJENÍ NA PØÍSLUŠENSTVÍ 1) POUŽITÍ VNITØNÍHO RELÉ PRO OVLÁDÁNÍ EXTERNÍHO RELÉ: - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem B dálkového ovladaèe A17 A16 HNÌDÝ RÙŽOVÝ 30 Relé 87 87B 30/87 B kontakty pøerušené behem chodu motoru + 12V 2) POKUD NENÍ INSTALOVÁNA SIRÉNA 897, MÙŽETE ZAPOJIT BLOKOVÁNÍ MOTORU POUŽITÍM MODRÉHO VODIÈE: - NASTAVTE FUNKCI5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ KLÍÈ ZAPALOVÁNÍ 30 Relé 87 87B 30/87 B kontakty pøerušené behem chodu motoru 3) POUŽITÍ VNITØNÍHO RELÉ JAKO OVLÁDACÍ VÝSTUP PRO KLAKSON NEBO PØÍDAVNOU SIRÉNU - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem A nebo B dálkového ovladaèe (trvalý/pøerušovaný) A17 # HNÌDÝ RÙŽOVÝ 15A A A16 +/ + 12V D0*C D0*C + 12V KLAKSON NEBO PØÍDAVNÁ SIRÉNA

9 4) ZAPOJENÍ SIRÉNY 897: Èesky A4 MODRÝ MODRÝ ÈERVENÝ 5AA # ÈERNÝ + 12V 4) ZAPOJENÍ SIRÉNY SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM: - NASTAVTE FUNKCI 4 tlaèítkem B dálkového ovladaèe - NASTAVTE FUNKCI 5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ BÍLÝ A17 HNÌDÝ HNÌDÝ A16 RÙŽOVÝ ÈERNÝ ÈERVENÝ SIRÉNA SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM + 12V 10A 6) POKUD NENÍ INSTALOVÁNA SIRÉNA 897, MÙŽETE ZAPOJIT MODRÝ VODIÈ PRO OVLÁDÁNÍ MODULU ZAVÍRÁNÍ OKEN: - NASTAVTE FUNKCI 5 tlaèítkem A dálkového ovladaèe A4 MODRÝ BÍLÝ /G3 MODUL ZAVÍRÁNÍ OKEN (OVLÁDACÍ VODIÈ)

10 POPIS OVLÁDÁNÍ Èesky B C VYPNUTÍ ALARMU A ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SYSTÉMU DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ZAPNUTÍ ALARMU Po stisknutí tlaèítka A (zapnutí/vypnutí), které je umístìno ve støedu dálkového ovladaèe (viz. obr.) pokud je alarm vypnut, smìrová svìtla bliknout dvakrát a zároveò se ozve zvukový signál (programovatelná funkce), èímž je naznaèeno, že systém byl zapnut. Dojde k automatickému uzamèení a k uzavøení oken a støešního okna (pokud bylo pøipojeno). Potom se èervená LED rozsvítí na 30 vteøin (pøedalarmová doba) a potom se rozbliká v pravidelných intervalech. Po stisknutí tlaèítka A (zapnutí/vypnutí), které je umístìno na levé stranì dálkového ovladaèe (viz. obr.) pokud je alarm zapnut, smìrová svìtla bliknout jednou dlouze a zároveò se ozve jeden zvukový signál (programovatelná funkce), èímž je signalizováno, že systém byl vypnut. Pokud došlo k alarmu bìhem aktivace, potom když je systém vypnut se krátce rozsvítí smìrová svìtla (1/2 vteøiny) a ozve se zvukový signál, což znaèí, že došlo k alarmu. Abyste identifikovali který senzor spustil alarm, postupujte podle návodu v odstavci "autodiagnostika alarmu" TESTOVÁNÍ SENZORU A KALIBRACE BÌHEM PRVNÍCH 30 VTEØIN OD AKTIVACE ALARMU POUŽITÍM DALKOVÉHO OVLADAÈE (pøedalarmová doba) TEST OBVODOVÉHO SENZORU (dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru) * Uzavøete všechny chránìné zóny: dveøe, víko motoru a zavazadlového prostoru * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe a poèkejte 5 vteøin. * Tøi krátké zvukové signály a jedno bliknutí smìrových svìtel, které probìhnou zároveò znaèí, že chránìné zóny dveøe/víko motoru a zavazadlového prostoru jsou otevøeny (ovìøte individuálním otevøením každé zóny). 1 2 /"!" DO +1< 30 sec. 3 4 IS210-UK.p /06/02, 17.41

11 Èe sk y NASTAVENÍ CITLIVOSTI ULTRAZVUKOVÝCH SENZORÙ (POUZE MODEL 210 SK) * Stáhnìte pøední okno asi o 20 cm. * Nastavte citlivost do prostøední polohy (viz. obrázek ). * Aktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Vsuòte paži otevøeným okénkem dovnitø vozidla a pohybujte s ní. * Bliknutí smìrových svìtel a zvukový signál znaèí, že pohyb byl zaznamenán. Pokud se toto nestane zvyšte citlivost a zopakujte test. Nenastavujte pøílišnou citlivost vyhnete se tak falešným poplachùm. ve smìru hodinových ruèièek zvyšování citlivosti v protismìru hodinových ruèièek snižování citlivosti v protismìru hodinových ruèièek do krajní polohy senzor vyøazen NASTAVENÍ CITLIVOSTI POZOR: Pokud bìhem pøedaktivaèní doby zùstanou otevøené dveøe nebo pokraèuje ultrazvukový signál, senzor se doèasnì vyøadí pro celou aktivaèní dobu, a signalizuje špatnou funkci senzoru když je systém deaktivován. (viz. "autodiagnostika systému") SENZORY AKTIVNÍ IHNED PO ZAPNUTÍ ALARMU SENZOR KLÍÈE ZAPALOVÁNÍ - zapnìte alarm dálkovým ovladaèem - pokus nastartovat vyvolá poplach AUTODIAGNOSTIKA SYSTÉMU Pokud systém zaznamená poplach nebo špatnou funkci nìkterého ze senzorù bìhem doby, kdy je vozidlo ponecháno bez dozoru, smìrová svìtla krátce bliknou (0,5 vteøiny) když je systém deaktivován. Sledováním èervené LEDky instalované na pøístrojové desce je možno urèit, který se senzorù zpùsobil posledních pìt poplachových stavù. Kdykoliv bìhem doby, kdy je alarm deaktivován je možno zkontrolovat pamì pomocí stisknutí tlaèítek A a B na dálkovém ovladaèi souèasnì. Èervená LEDka zaène blikat, a z posloupnosti jednotlivých blikání lze identifikovat pøíslušný senzor. zhaslá LED: žádný alarm 2 bliknutí: poplach byl zpùsoben ultrazvukovými senzory 3 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem dveøí/víko motoru a zavazadlového prostoru 5 bliknutí: poplach byl zpùsoben senzorem spínací skøíòky 8 bliknutí: poplach byl zpùsoben garážovým senzorem 9 bliknutí: vybitá baterie v dálkovém ovladaèi SIGNÁL VYBITÉ BATERIE DÁLKOVÉHO OVLADAÈE Pomocí samorozpoznávací funkce se uživatel dozví, že baterie dálkového ovladaèe je témìø vybitá.když probíhá kontrola pamìti, èervená LED na pøístrojové desce blikne 9x. To znamená, že alarmová jednotka zaznamenala, že baterie dálkového ovladaèe je témìø vybitá. Zároveò si všimnìte, že pokud stisknete jakékoliv tlaèítko na dálkovém ovladaèi, èervená LED na tomto dálkovém ovladaèi se pøerušovanì rozbliká. POZOR: * Pøíèiny poplachù se budou zobrazovat v posloupnosti od posledního k pátému. Pokud chcete zopakovat tìchto pìt kódù stisknìte na konci zobrazování obì dvì tlaèítka dálkového ovladaèe ještì jednou.. * Po provedení kontroly bude pamì vymazána opìtovným zapnutím alarmu. * Pamì posledních pìti poplachù se vymaže, když je pøerušeno napájení alarmu.

12 SPECIÁLNÍ FUNKCE Èes ky FUNKCE TLAÈÍTKA B DÁLKOVÉHO OVLADAÈE Tlaèítko B dálkového ovladèe mùže být použito pro vyvolání funkce PANIKA nebo pro vypnutí ultrazvukových senzorù (vypne též funkci KOMFORT) Funkce PANIKA: stisknutím tlaèítka B déle než 1 sec. aktivujete sirénu a smìrová svìtla na 10 sec. Pro vypnutí sirény pøed uplynutím 10 sec. stisknìte opìt tlaèítko B. Tato funkce je dostupná vždy (pokud není nastartován motor). Vypnutí ultrazvukových senzorù: - zapnìte alarm dálkovým ovladaèem - bìhem 30 sec. po zapnutí stisknìte tlaèítko B dálkového ovladaèe. Smìrová svìtla jednou bliknou a uslyšíte akustický signál, který potvrdí vypnutí ultrazvukových senzorù - nyní jsou ultrazvukové senzory a funkce Komfort doèasnì vypnuty. Pøi další aktivaci alarmu dálkovým ovladaèem je systém plnì funkèní. FUNKCE TLAÈÍTKA C DÁLKOVÉHO OVLADAÈE V závislosti na instalaci do vozidla, stisknutím tlaèítka C dálkového ovladaèe zapnete vnitøní osvìtlení vozidla, parkovací svìtla, otevøete kufr... Stisknutím tlaèítka C (systém je zapnutý nebo vypnutý) rozsvítíte na 20sec. vnitøní osvìtlení (napø.) Pokud opìt stisknete tlaèítko C bude funkce okamžitì pøerušena. PØIPROGRAMOVÁNÍ NOVÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE NEBO VYØAZENÍ ZTRACENÉHO DÁLKOVÉHO OVLADAÈE K provedení tohoto úkonu je tøeba mít alespoò jeden funkèní dálkový ovladaè nebo elektronický klíè. Potom proveïte následující. 1) Zapnìte spínací skøíòku do polohy ON. 2) Stisknìte tlaèítko A na funkèním dálkovém ovladaèi a bìhem stisknutí otoète klíèem spínací skøíòky do polohy OFF. Uvolnìte tlaèítko A. 3) Èervená LED instalovaná na pøístrojové desce 10x blikne 4) Nyní stisknìte tlaèítko 1 (zapnuto/vypnuto) u všech dálkových ovladaèù, které chcete pøiprogramovat. Èervená led krátce pohasne po každém dálkovém ovladaèi, který byl pøiprogramován. 5) Poté zapnìte spínací skøíòku vozidla a programování je ukonèeno. * Mùžete naprogramovat maximálnì 10 dálkových ovladaèù * Dálkové ovladaèe, které nebyly naprogramovány bìhem poslední procedury budou automaticky vymazány. BEZDRÁTOVÉ SENZORY Tyto bezdrátové senzory (infrasenzor, magnetický kontakt) mohou být použity pro zabezpeèení garáže, karavanu a pod. Tyto senzory se programují k alarmu jako poslední pøi programování dálkových ovladaèù. Mùžete pøiprogramovat maximálnì 10 ks dálkových ovladaèù/bezdrátových senzorù. Po pøikódování senzorù bude alarm reagovat na podnìty z tìchto senzorù pouze, pokud bude zapnut ( po uplynutí pøedalarmové doby). Bìhem pøedalarmové doby mohou být senzory testovány a nastavovány stejnì jako dveøní kontakty. Pro deaktivaci senzorù pro jeden cyklus stisknìte tlaèítko B dálkového ovladaèe bìhem pøedalarmové doby.

13 Èesky PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE Po dokonèení všech elektrických zapojení mùže instalující pøizpùsobit systém charakteristice vozidla a požadavkùm uživatele. Nìkteré funkce jsou z výroby nastaveny jako zapnuté a mohou být vypnuty, jiné jsou nastaveny jako vypnuty a mohou být zapnuty. Zde je popis programovatelných funkcí: PROGRAMOVÁNÍ DOBY CENTRÁLNÍHO ZAMYKÁNÍ (funkce è.1) Pøed zapojením centrálního zamykání se ujistìte, jaky typ zamykání je ve vozidle instalovaný : motorky, elektropneumatické, komfortní systém a vyberte odpovídající dobu zavírání) KOMFORTNÍ FUNKCE - pouze u nìkterých vozidel (funkce è.2) Pro vozidla vybavená funkcí KOMFORT - stisknutím tlaèítka A dálkového ovladaèe mùžete zavøít okna. Jestliže je funkce KOMFORT zapnuta, zapnutím systému aktivujete zavírací impuls 28 sec., jestliže bìhem této doby stisknete tlaèítko B dálkového ovládání, zastavíte zavírání, a okna se zaènou otevírat. VNITØNÍ RELÉ (funkce è. 3) Mùžete naprogramovat, jakým zpùsobem bude vnitøní relé pracovat (RÙŽOVÝ A HNÌDÝ VODIÈ). Relé mùže být naprogramováno jako alarmový výstup (aktivovaný pokud pøi zapnutém systému senzory detekují poplach), nebo jako výstup ovládaný tlaèítkem C dálkového ovladaèe. Pokud je stisknuto tlaèítko C dálkového ovladaèe, relé sepne na 20 sec. vnitøní osvìtlení, parkovací svìtla nebo otevøe kufr vozidla. VÝSTUP ALARMU TRVALÝ/PØERUŠOVANÝ (funkce è.4) Jestliže je vnitøní relé naprogramováno jako výstup bìhem alarmu, mùže být naprogramováno jako trvalý výstup nebo pøerušovaný - mùžete pøipojit klakson vozu nebo pøídavnou sirénu. POMOCNÝ VÝSTUP NEBO OVLÁDÁNÍ SIRÉNY 897 (funkce è.5) Jestliže není instalována siréna 897, mùže být tento vodiè (MODRÝ) naprogramován jako pomocný výstup, pro použití s moduly ( ovládání modulu zavírání oken, napájení pøídavných modulù pøípadnì jako zapínací signál pro GPS systémy). VSTUP DVEØNÍCH SPÍNAÈÙ (funkce è.6) Podívejte se na popis zapojení SVÌTLE MODRÉHO vodièe. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ AKUSTICKÉ SIGNALIZACE ON/OFF (funkce è.7) Jestliže je instalována siréna 897, mùžete zvolit, jestli chcete akustickou signalizaci pøi vypnutí/zapnutí alarmu

14 ZAPNUTÍ PROGRAMOVACÍHO REŽIMU Èesky * Deaktivujte alarm pomocí dálkového ovladaèe. * Otevøete dveøe na stranì øidièe a otoète klíèem v zapalování do polohy ON. * Stisknìte a držte stisknuté tlaèítko B dálkového ovladaèe, vypnìte zapalování do polohy OFF a uvolnìte tlaèítko. * Èervená LED na pøístrojové desce se rozsvítí a zùstane tak a zároveò uslyšíte zvukový signál. V tomto bodì mùžete zaèít s programováním. * Vyberte a aktivujte požadovanou funkci stisknutím jednoho nebo druhého tlaèítka na dálkovém ovladaèi tolikrát, kolikrát je požadováno. * Stisknìte tlaèítko 1 nebo 2 tolikrát, jaké èíslo odpovídá funkci v tabulce o pøehledu funkcí. LED pohasne po každém stisknutí tlaèítka. Poèkejte 2 vteøiny až se ozve zvukový signál, který potvrdí programování. Po této první programovací operaci mùžete provést další podle postupu v "programovací tabulce". * Programování se ukonèí zapnutím zapalování do polohy ON a vyèkání po dobu 30 vteøin. V obou pøípadech èervená LED na pøístrojové desce ihned zhasne. PROGRAMOVACÍ TABULKA Pro podrobnìjší informace nahlédnìte do odstavce speciální funkce v návodu Stisknutím tlaèítka A ovladaèe Stisknutím tlaèítka B ovladaèe KÓD Funkce Programovatelná funkce Doba zavírání centrálního zamykání Komfortní zavírání (28 sec.) Režim práce vnitøního relé Vnitøní relé jako výstup alarmu Výstup pro pøídavné moduly Vstup dveøních kontaktù Akustická signalizace ON/OFF Takto oznaèené funkce byly naprogramovány výrobcem 3 sec. ON Ovládaný tlaèítkem C dálk. ovladaèe Pøerušovaný Pøídavný modul Kladný ON 1 akustický/led signál potvrdí volbu 1 sec. OFF Výstup alarmu Trvalý Siréna 897 Záporný OFF 2 akustické/led signály potvrdí volbu

15 TECHNICKÁ DATA Napájení 9-15 V Spotøeba pøi aktivním alarmu (s ultrazvuky)...<10 ma Spotøeba pøi aktivním alarmu (bez ultrazvukù) < 3 ma Pøedaktivaèní doba. 30 sec Doba alarmového cyklu sec Kapacita relé kontaktu smìrových svìtel A Kapacita kontaktu vnitøního relé..10 A Kapacita relé kontaktu zamykacího systému A o o Provozní teplota C do + 85C Èesky CERTIFIKACE Tento produkt splòuje podmínky Evropských pøedpisù 95/54/CE a 95/56/CE. Na každém alarmu je nálepka s pøíslušným certifikaèním èíslem. Navíc na zadní stranì dálkových ovladaèù je nálepka s certifikaèním èíslem s odkazem na standardy ETS a ETS s ovìøením evropských institucí. Produkt Certifikaèní znaèka XXX e XXXX AI-XX XXXX UPOZORNÌNÍ Výrobce nemùže být èinìn odpovìdným za poruchy nebo špatnou funkci alarmu nebo elektrického systému vozidla vinou špatné instalace nebo pøekroèení limitù urèených jako technická data. Alarm slouží jako odstrašující prostøedek proti pøípadným krádežím. FIRMA LASERLINE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PROVEDENÍ ZMÌN, KTERÉ BUDOU POVAŽOVÁNY ZA NEZBYTNÉ BEZ PØEDCHOZÍHO UPOZORNÌNÍ. TRON spol. S r.o. Sokolská OLOMOUC tel: fax:

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS

CBA 100 NÁVOD NA POUŽITÍ. Systém zabezpeèení vozu pro CAN BUS Přidání nového servisního klíče Můžete mít uložené až 4 servisní klíče. Přidání 5-tého klíče způsobí odstranění prvního ŠEDÝ ŠEDÝ 3X 4 sek 2X 3X NÁVOD NA POUŽITÍ CBA 100 1...4 max 1X 2X 3X Systém zabezpeèení

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14

AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 AUTOALARM s imobilizérem, nárazovým čidlem a dálkovým ovládáním LEGENDFORD LF-14 NÁVOD PRO INSTALACI A ÚDRŽBU INSTRUKCE PRO INSTALACI A ÚDRŽBU AUTOALARMU LEGENDFORD F-14 Řídící jednotka alarmu by měla

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním

NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818. alarm s centrálním zamykáním NÁVOD NA POUŽITÍ TS 818 alarm s centrálním zamykáním Obsah balení 1x anglický návod 1x český návod 1x řídící jednotka 2x kabelový svazek 1x led s káblem 2x dvouvodičový servomotor 2x pětivodičový servomotor

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Ovládací panel PC 100

Ovládací panel PC 100 Str.1 Uživatelská příručka PC100, PC200, DS300K, PC320-K Hlavní části elektrické výbavy KONTROLNÍ PANEL PC100, PC200, Ovládání spotřebičů, test baterií, test hladin vody pitné i odpadní 12V ROZVADĚČOVÝ

Více

GT CASA ALARM SILVER LINE

GT CASA ALARM SILVER LINE GT CASA ALARM SILVER LINE Děkujeme Vám, že jste si koupili náš výrobek GT CASA ALARM. GT CASA ALARM ochrání Vaše domy, obchody, kanceláře, karavany i lodě. Před instalací zařízení si prosím pečlivě přečtěte

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ

MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM s tranzistorovým výstupem pro CZ MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz PROGRAMOVÁNÍ Pozn.: I po výpadku napájení alarmu, zůstanou veškerá nastavení zachována. PROGRAMOVÁNÍ dálkových ovladačů

Více

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : Rozsah napájecího napětí : Spotřeba proudu při 12 V stejn. : TECHNICKÁ DATA Nominální napájecí napětí : 12 V stejn. Rozsah napájecího napětí : 9 15 V stejn. Spotřeba proudu při 12 V stejn. :

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze

2025 RTH 2025. www.lars.cz OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. Obsługi. Návod k obsluze www.lars.cz 2025 RTH 2025 Návod k obsluze Obsługi OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH 2 Blahopřejeme Vám k nákupu moderního termostatu AURATON 2025 / AURATON 2025 RTH vyvinutého na základě vyspělého

Více

Uivatelský manuál PC-2585

Uivatelský manuál PC-2585 Uivatelský manuál PC-2585 OBSAH OBSAH...... Strana 1 INFORMACE O SYSTÉMU.... Strana 3 POZNÁMKY... Strana 4 ÚVOD... Strana 5 Pravidelně Váš systém kontrolujte.......................... Strana 5 Důležitá

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Art.KRA76/KRA78 (B/W)

Art.KRA76/KRA78 (B/W) Art.KRA76/KRA78 (B/W) Audiotelefon pro digitální systém Videx VX2200 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz

Více

BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI

BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI BEZDRÁTOVÝ OPAKOVAČ POKYNY PRO INSTALACI RP296EWR000A: Použití v kterékoli zemi Evropského společenství není nijak omezeno 12/05 Rokonet Electronics Ltd. 5IN128EWR B Úvod Zesilovač zvětšuje dosah při spojení

Více

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09

programu 1.00 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Ústředna GDAŃSK versa_u_cz 03/09 programu 1.00 Ústředna VERSA Verze UŽIVATELSKÝ MANUÁL GDAŃSK versa_u_cz 03/09 VAROVÁNÍ Abyste předešli problémům s ovládáním systému, prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím ovládání

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače

NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY. autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače NÁVOD NA POUŽITÍ TS KEY autoalarm s použitím originálního dálkového ovládače OBSAH BALENí řídící jednotka dvouzónový otřesový snímač siréna 3x kábelový svazek signalizační LED programovací tlačítko dveřní

Více

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití.

GR-2000 návod k použití. Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. GR-2000 návod k použití Obecně Svítidla tohoto typu jsou určena jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Vlastnosti: 1. Možnost volby z trvale svítícího na pouze nouzové a naopak, dle požadavku 2.

Více

Barevný videotelefon CDV-35A

Barevný videotelefon CDV-35A Barevný videotelefon CDV-35A Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží

Dvoucestný autoalarm. Maxicar 486-3505. Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Dvoucestný autoalarm Maxicar 486-3505 Montážní a uživatelská příručka PROSÍM čtěte před montáží Úvod: Pozor: 1. LCD ovladač je potřeba chránit před pádem, vniknutím kapaliny a přímým slunečním zářením.

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M. www.9000.cz. Motocyklový alarm NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN M www.9000.cz Motocyklový alarm Obsah balení řídící jednotka kabelový svazek dálkový ovladač programovací tlačítko (součást kab. svazku) signalizační LED (součást kab. svazku)

Více

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz

PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz PC1 AWZ 516 Časové relé, osmifunkční. v.2.0 cz Vydání: 2. ze dne 05.01.2011 Nahrazuje vydání: 1 ze dne 01.02.2008 1. Obecný popis, určení. Časové relé PC1 umožňuje realizovat jeden z osmi časově logických

Více

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V

Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V Návod k řídící elektronice pro pohony posuvných bran 230V SC 230 TECHNICKÁ DATA Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo změny uvedených údajů bez předchozího varování, vzhledem k neustálému vývoji produktů.

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou

Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou Autonomní přístupové klávesnice se čtečkou DH16A-10DT DH16A-20DT DH16A-12DT Strana 1 Obsah DH16A-10DT...3 Specifikace...3 DH16A-20DT...4 Specifikace...4 Instalace DH16A-10DT, DH16A-20DT...5 Zapojení...6

Více

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi

E-Pro. Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi E-Pro Elektronická regulace Řídící jednotka pro časové řízení místností s termostatickými hlavicemi IMI HEIMEIER / Termostatické hlavice a ventily / E-Pro E-Pro Adaptér E-Pro společně s termostatickými

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí

Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748. s klávesnicí Uživatelský manuál ESPRIT 728 ESPRIT 738 ESPRIT 748 s klávesnicí 636 646 Uživatelský manuál ESPRIT OBSAH strana Úvod 2 Zobrazení, Akustika 2 Rozdělení systému 3 Přístupová práva kódů 3 Programování uživatelských

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ Přílohy: - elektrické schema kód 407.027 Strana z 0 QTD0/kW-A-AR-DS Třífázový rozvaděč s přímým rozběhem pro elektrické kalové čerpadlo s proudovou ochranou a se sondou pro kontrolu přítomnosti vody v

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ICB 1. CAN adaptér

NÁVOD NA POUŽITÍ ICB 1. CAN adaptér NÁVOD NA POUŽITÍ CAN adaptér 12 ÚVOD ICB1 provoz informace proudící mezi řídícími jednotkami přes CAN Zběrnici na logické signály vhodné k připojení autoalarmu. POZNÁMKY UŽIVATELE! Pozorně si pročtěte

Více

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY

CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY CLIFFORD BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM SVĚTOVÉ TŘÍDY Sabre II Uživatelský manuál www.clifford.cz 1 Obsah Standardní výbava Sabre II...3 Vítejte ve světě špičkových technologií abezpečovacích systémů a pohodlí ve

Více

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič

MEM-4105/4205 500W 12V/24V. MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič 1. Důležítá Opatření a Upozornění! MEM-4105/4205 500W 12V/24V Dvojitě Izolovaný Napěťový Měnič Nikdy nepřipojujte měnič do sítě střídavého napětí např. domácí zásuvky. Nepřipojujte měnič do jiných zdrojů

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG-8

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG-8 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Digitální telefon LG8 1. Provozní a instalační podmínky Dbejte instalačních pokynů systému domácích telefonů, ve kterém je audiotelefon použit. Před provozem se seznamte

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020

OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Návod k obsluze Systém řízení osvětlení DALI BASIC Typ: DALI RC BASIC SO OSRAM GmbH Hellabrunner Str. 1 D 81536 Munich Tel.: +49 89 6213 0 Fax: +49 89 6213 2020 Customer Service Center (KSC) Germany Albert-Schweitzer-Str.

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE

MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce

Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Nice HSDIM Bezdrátový detektor pohybu se clonou (detektor s čočkou a svislou clonou) Optimálního výkonu

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Nice HSDID11. Bezdrátový magnetický detektor (detektor otevření dveří a oken)

Nice HSDID11. Bezdrátový magnetický detektor (detektor otevření dveří a oken) Stručný manuál ohledně podrobnějších informací odkazujeme na instruktážní manuál k řídicí jednotce Nice Bezdrátový magnetický detektor (detektor otevření dveří a oken) Optimálního výkonu lze dosáhnout

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 -

NiceWay. Návod k montáži a důležitá upozornění. Vysílač WM080G, WM240C - 1 - Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz NiceWay Návod k montáži a důležitá upozornění

Více

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Detektor mobilní komunikace DMC - 3 popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze S1.7 DMC-3 je vysoce citlivý selektivní detektor vf signálu pracující v rozsahu

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití

CLIFFORD. The Science of Security. Concept 100 Podrobný návod k použití CLIFFORD The Science of Security Concept 100 Podrobný návod k použití Údržba systému Váš systém Clifford nevyžaduje žádnou údržbu, kromě pravidelné výměny baterií dálkového ovladače. Základní podmínkou

Více

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi

Návod k obsluze. Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Návod k obsluze Bezdrátová infra závora, dva paprsky, dosah 10m, pro zabezpečovací systém secufi Vnitřní i venkovní více paprskový aktivní infračervený detektor je moderní výrobek splňující nejpřísnější

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro posuvné brány Robus 400/400P 600/600P 1000/1000P www.kovopolotovary.cz Robus OBSAH strana 400/400P 600/600P 1000/1000P 1 Upozornìní 3 2 Popis výrobku a jeho použití 4 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Typické

Více

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka

OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

Návod k obsluze. překlad originálního návodu. detektor úniku chladiva CENTER 382

Návod k obsluze. překlad originálního návodu. detektor úniku chladiva CENTER 382 Návod k obsluze překlad originálního návodu detektor úniku chladiva CENTER 382 OBSAH 1. všeobecné informace 2 2. charakteristiky 2 3. specifikace 3 4. používání 4 5. popis + ovládání 5 6. před prvním použitím

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele

Bezpečnostní centrála EMB 7200 Nastavení, přepínače, ukazatele Pokud je ústředna v pohotovostním stavu a okna jsou zavřená, svítí na desce tři zelené LED ukazatele (OK, zavřeno, síť 230 V). Poruchy jsou zobrazovány (podle priority) kombinacemi ukazatelů: Porucha:

Více

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod

CVK8K ECLIPSE. Instalacní ˇ a uživatelský návod CVK8K ECLIPSE Instalacní ˇ a uživatelský návod Verze 1.1-10/2012 Kelcom Int. spol s r.o. Tomkova 142A, 500 26 Hradec Králové tel.: +420 495 513 886 fax: +420 495 513 882 info@kelcom.cz www.kelcom.cz VID-9324-1

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Instalační příručka DSC PC510 v1.0

Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Instalační příručka DSC PC510 v1.0 Obsah Úvod: 2 Vlastnosti 2 Specifikace 2 Instalace 3 Montáž ústředny 3 Montáž klávesnice 3 Kabeláž 4 Zapojení bezpečnostních zón 4 Zapojení zdroje 4 Programovatelný výstup

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál

Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál Autoalarm Steelmate 988N2 s dálkovým startem motoru Uživatelský manuál 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod a funkce... 3 Důležité pokyny... 3 Technické parametry... 3 Vlastnosti dvoucestného LCD ovladače... 3 Dálkový

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití

Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití Parkovací systém s BT handsfree PWH-40 návod k použití Úvod Děkujeme za nákup parkovacího systému PWH-40 s integrovaným blutooth handsfree. Parkovací systém je technický produkt využívající (podobně jako

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

WES Čidlo. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Čidlo. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více