Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová"

Transkript

1 Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

2 Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní formy podnikání 4. Obchodní společnosti osobní 5. Obchodní společnosti kapitálové 6. Zásobování 7. Investiční činnost 8. Investiční výstavba 9. Personální činnost 10. Motivace a odměňování pracovníků 11. Odbyt a marketing 12. Marketingový mix 13. Management 14. Financování podniku 15. Vztah podniku a státu 16. Finanční analýza 17. Platební styk 18. Krátkodobé cenné papíry a finanční trh 19. Dlouhodobé cenné papíry a finanční trh 20. Bankovní obchody aktivní 21. Bankovní obchody pasívní 22. Tržní ekonomika 23. Důsledky tržního mechanizmu 24. Národní hospodářství 25. Hospodářská politika státu Řešení testů Použitá literatura

3 1. Podnik 1) Definujte podnik. 2) Je možno definici podniku najít v nějakém oficiálním dokumentu? Pokud ano v jakém? 3) Jak dojde ke vzniku a zániku podniku? 4) Jakými dvěma základními způsoby může být podnik zrušen? Každý způsob charakterizujte. 5) Jak mohou být přeměněny obchodní společnosti v České republice? 6) Co je to konkurzní řízení při úpadku podniku: a) soutěž mezi odběrateli b) soudní řízení c) pouze vyplacení dlužných mezd zaměstnancům 7) Uveďte čtyři základní podoby organizační struktury podniku a jednu z nich popište. 8) Co je dělba práce? 9) Uveďte dva základní rozdíly mezi výrobním podnikem a podnikem služeb. 10) Ve kterém účetním výkazu najdeme přehled o majetku podniku a jeho zdrojích? Jaké jsou názvy stran tohoto výkazu? 11) Ze kterého účetního výkazu zjistíme hospodářský výsledek podniku? Jak tento výsledek zjistíme?

4 2. Podnikání 1) Označte charakteristiky podnikání: a) činnost na vlastní odpovědnost b) nahodilá činnost c) činnost pod vlastním i cizím jménem d) činnost za účelem dosažení zisku 2) Přirozený nositel práv a povinností je. osoba. 3) Uměle vytvořený subjekt, který má práva a povinnosti je. osoba. 4) Charakteristiku, která popisuje hospodářskou samostatnost označte H a charakteristiku právní samostatnosti označte P: a) vystupuje na trhu jako samostatný subjekt b) jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost c) samostatně rozhoduje o použití svých zdrojů d) ze svých výnosů hradí své náklady a dosahuje zisku e) je způsobilý k právům a povinnostem 5) Může jménem podniku jednat podnik sám? Pokud ano, jak? 6) Může jménem podniku jednat zaměstnanec? Pokud ano, jak? 7) Dokončete definici: Prokura je... 8) Co popisuje tato definice: Forma přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí z ekonomického subjektu na specializovanou instituci. 9) Jaké činnosti souvisejí s pojišťovací nebo zajišťovací funkcí? 10) Z jaké právní normy vychází členění pojištění na pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu?

5 3. Právní formy podnikání 1) Který právní předpis upravuje činnost družstva? 2) Lze družstvo založit i pro jinou činnost než podnikání? Pokud ano, uveďte příklad. 3) K jednotlivým orgánům družstva připište, který je nejvyšší, statutární a kontrolní: a) kontrolní komise b) členská schůze c) představenstvo 4) Vyjmenujte obecné podmínky pro provozování živnosti. 5) Který právní předpis rozděluje živnosti na řemeslné, vázané a volné? Kterého okruhu živností se toto členění týká? 6) Označte údaje, které musí obsahovat živnostenský list: a) jméno a příjmení fyzické osoby b) datum narození fyzické osoby c) obchodní firmu d) rozsah podnikání 7) Co je koncesní listina? 8) Může živnost provozovat i právnická osoba? 9) Který právní předpis upravuje činnost státního podniku? 10) Odkud má majetek k podnikání státní podnik? 11) Ručí stát za závazky státního podniku? 12) Je většina podniků v České republice státních?

6 4. Obchodní společnosti osobní 1) Označte, zda je uvedený znak charakteristický pro obchodní společnost osobní nebo kapitálovou: a) vedení profesionálními manažery b) povinné vytváření rezervního fondu c) osobní účast společníků na podnikání d) neomezené ručení alespoň jednoho ze společníků e) povinná výše základního kapitálu 2) Riskuje společník veřejné obchodní společnosti ztrátu svého osobního majetku? 3) Riskuje ztrátu osobního majetku komanditista? 4) Stačí k založení veřejné obchodní společnosti základní kapitál Kč ,-? Odpověď vysvětlete. 5) Kolik společníků je třeba k založení veřejné obchodní společnosti? 6) Kolik společníků je třeba k založení komanditní společnosti? Je tento počet nějak omezen zákonem? 7) Kdo je oprávněn jednat jménem veřejné obchodní společnosti? Je toto oprávnění nějak upraveno zákonem? 8) Kdo je oprávněn jednat jménem komanditní společnosti? 9) Může každý společník veřejné obchodní společnosti kontrolovat její hospodaření? 10) Má komanditista možnost získat informace o hospodaření své společnosti? 11) Uveďte důvod pro přijetí tichého společníka. 12) Zapisuje se smlouva o tichém společenství do obchodního rejstříku?

7 5. Obchodní společnosti kapitálové 1) Který předpis upravuje činnost společnosti s ručením omezeným? 2) Vidíte nějakou výhodu společníků s.r.o.? Odpověď vysvětlete. 3) Kdo může být jednatelem s.r.o.? Musí to vždy být společník? 4) Může s.r.o. nakládat libovolně se ziskem po zdanění? 5) Je nějak omezena horní i dolní výše vkladu společníka s.r.o.? 6) Mohou s.r.o. založit dvě právnické osoby? 7) Existuje zákon o akciových společnostech? 8) Kolik osob je minimálně třeba k založení a.s.? 9) Je možno založit a.s. bez veřejné nabídky akcií? Pokud ano, vysvětlete na příkladu. 10) Je akcionář povinen splácet závazky a.s.? 11) Jaká jsou práva akcionáře? Vyjmenujte je. Vyplývají tato práva z nějakého zákona? Pokud ano, z kterého? 12) Může být na a.s. vyhlášen konkurz?

8 6. Zásobování 1) Označte položky, které patří do materiálových zásob: a) náhradní díly k automobilu b) tkalcovský stav v továrně na látky c) kmín a sůl v pekárně 2) V jakých jednotkách evidujeme materiálové zásoby: a) jen v peněžních b) jen v naturálních c) v peněžních i naturálních 3) Napište rovnici nebo vytvořte bilanci, která vyjadřuje plán zásob (počáteční zásoba, konečná zásoba, nákup, spotřeba). 4) Jaká zásoba je optimální? 5) Proč počítáme normy zásob? 6) Musí každý podnik povinně vytvářet pojistnou zásobu? 7) Zařaďte následující materiály do skupin (při použití metody řízení zásob ABC): a) mouka v pekárně - b) tvaroh a droždí v pekárně - c) fixy a propisovačky v továrně na oděvy - 8) Ke každé situaci napište název příslušného dokladu (písemnosti): a) přejímání materiálu na sklad - b) placení dodavateli - c) vyřizování závad v dodávce materiálu - d) evidence materiálu na skladě - e) kontrola dodané zásilky materiálu - 9) Uveďte podstatné náležitosti kupní smlouvy. 10) Napište způsoby, kterými lze uzavřít kupní smlouvu. 11) Je možné uzavřít kupní smlouvu na dobu určitou?

9 7. Investiční činnost 1) Označte případ, při kterém se jedná o investování: a) nákup nového šicího stroje pro módní salón b) nákup nového šicího stroje pro domácnost c) nákup budovy pro zřízení skladu zboží 2) Kdy se v podniku investice stane investičním majetkem? 3) Označte správné výroky: a) Dlouhodobý hmotný majetek nakupujeme pro hlavní činnost podniku. b) Dlouhodobý hmotný majetek používáme v podniku méně než jeden rok. c) Šicí stroj, jehož pořizovací cena je Kč ,--, nepatří do dlouhodobého hmotného majetku. d) Zakoupená licence na výrobu parfému patří do dlouhodobého nehmotného majetku. 4) Označte případy, ve kterých se jedná o dlouhodobý finanční majetek: a) podnik půjčil jinému podniku Kč ,-- a budou vráceny za 2 roky b) podnik zakoupil budovu a chce ji pronajmout na 5 let c) babička uložila vnoučatům peníze do spořitelny na obyčejnou vkladní knížku 5) Jakými cenami je možno ocenit dlouhodobý majetek: a) hmotný b) nehmotný c) finanční 6) Jaká bude cena pořízení stroje, za jehož nákup jsme zaplatili celkem Kč ,-- a z toho Kč ,-- činily ostatní náklady spojené s pořízením? 7) Uveďte 3 možnosti pořízení dlouhodobého majetku. 8) Označte případ, při kterém se jedná o rekonstrukci: a) přestavění budovy školy na hotel b) zřízení sprch v suterénu školy c) výměna okapů na střeše výrobní haly 9) Jaké způsoby odepisování (druhy odpisů) uvádí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů? 10) Proč podnik odepisuje dlouhodobý majetek (funkce odpisů)? 11) Vysvětlete pojmy odpisy a oprávky.

10 8. Investiční výstavba 1) Co se v podniku děje při investiční výstavbě (definice inv. výst.)? 2) Vyjmenujte účastníky investiční výstavby a náplň činnosti každého z nich. 3) Označte dokumenty, které se zpravidla pořizují při investiční výstavbě: a) investiční záměr b) paragonová vstupenka c) přípravný projekt d) živnostenská listina e) prováděcí projekt 4) Vysvětlete pojmy ekonomická efektivnost a společenská efektivnost. Uveďte příklad investiční výstavby, při které dáte přednost efektivnosti společenské. 5) Uveďte dvě možnosti hodnocení, které použijete při výběru investičních variant. (Vyjádřete slovně nebo vzorcem.) 6) Je správná uvedená definice výrobní kapacity? Pokud ne, opravte ji. Výrobní kapacita je maximální množství produkce, které je podnik (díla, provoz ) schopen vyrobit za určitou dobu (zpravidla za 1 rok) při průměrných výrobních podmínkách. 7) Je pro podnik nutné zabývat se výrobní kapacitou? Pokud ano, uveďte konkrétní příklad využití znalosti výrobní kapacity. 8) Jaký je český výraz pro slovo leasing? 9) Jaké dvě základní možnosti leasingu (z hlediska času ) znáte? Bývá při některém z těchto způsobů předmět leasingu převáděn do majetku nájemce? Pokud ano, popište tuto situaci. 10) Jakému způsobu leasingu dáte přednost, jestliže potřebujete osobní automobil pro ředitele firmy a jakému, jestliže potřebujete jeřáb pro montáž budovy skladu?

11 9. Personální činnost 1) Které činnosti zahrnuje personalistika: a) vedení osobní agendy zaměstnanců b) nákup strojů a zařízení c) přijímání a propouštění zaměstnanců 2) Které podstatné náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva? Vyjmenujte je. 3) Uveďte příklad podmínek, které mohou být v pracovní smlouvě sjednány. 4) Kdo uzavírá kolektivní smlouvu? 5) Kdo uzavírá pracovní smlouvu? 6) Jak maximálně dlouhá může být zkušební doba: a) 1 měsíc b) 2 měsíce c) 3 měsíce 7) Které skupiny pracovníků v podniku rozlišujeme? Vyjmenujte je. 8) Kterého zaměstnance budete hledat prostřednictvím pracovního úřadu? Ředitele závodu nebo prodavačku do závodní kantýny? 9) Označte kriteria, která bereme v úvahu při posuzování kvalifikace pracovníka: a) teoretické znalosti b) osobní vlastnosti c) praktické zkušenosti 10) Vyjmenujte způsoby vzniku pracovního poměru, které uvádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 11) Vyjmenujte způsoby ukončení pracovního poměru, které uvádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 12) K čemu slouží a jak je dlouhá výpovědní lhůta? 13) Jaký je rozdíl v rozsahu práce mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti?

12 10. Motivace a odměňování pracovníků 1) Vysvětlete pojem motivace. 2) Uveďte konkrétní příklad motivace prodavačky, kterou zaměstnáváte ve svém obchodu s textilem. 3) Je možné jako motivaci k práci využít pochvalu ve veřejných sdělovacích prostředcích? 4) Z teorií motivace si vyberte libovolnou a tu vysvětlete. 5) Definujte pojem technika vedení. 6) Technika vedení, při které vedoucí pracovník přenese většinu běžných prací na své podřízené a sám rozhoduje jen ve výjimečných případech, se nazývá: a) vedení prostřednictvím sjednoceného cíle b) vedení prostřednictvím přenosu úkolů c) výběrový princip 7) Definujte pojem styl vedení. 8) O jaký styl vedení se jedná v případě, kdy veškerá rozhodnutí vydává pouze vedoucí a podřízení jen plní zadané úkoly? 9) Pracovní podmínky zahrnují tři okruhy. Ke každému okruhu přiřaďte konkrétní příklad: a) pracovní místo b) pracovní prostředí c) pracovní obohacení 10) Co jsou ergonomická pravidla? 11) Co je podstatou podnikového mzdového systému? 12) Je pro pracovníky více motivující mzda jednosložková či vícesložková? 13) Co jsou prémie a jak jsou v podniku stanoveny? 14) Může pracovník dostat mimořádnou odměnu za splnění běžných pracovních povinností?

13 11. Odbyt a marketing 1) Připište typy podnikatelských filosofií, které popisují následující charakteristiky: a) cíle podniku lze dosáhnout jen tehdy, jsou-li mu známy přání a potřeby zákazníka - b) podnik nevyrábí výrobky, které jsou v rozporu se zájmy jednotlivců i celé společnosti - c) perfektní technické zvládnutí výroby, které umožňuje vysokou produktivitu práce a prodej výrobků za nízké ceny 2) Zahrnuje v podniku pojem marketing také některé činnosti spojené s nákupem materiálu? Pokud ano, uveďte příklad. Pokud ne, vysvětlete proč. 3) Znázorněte bilanci odbytu. 4) V jakých jednotkách lze bilanci sestavit? 5) Označte doklady, které se v podniku používají při skladování hotových výrobků: a) příjemka b) mzdový list sekretářky ředitele c) výdejka d) expediční příkaz 6) Musí být na dodacím listu nutně uvedena cena výrobku? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Musí být na faktuře nutně uvedena cena výrobků? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Napište vzorec pro výpočet normy zásob hotových výrobků (pokud neznáte zkratky, použijte celá slova). 9) Uveďte dvě hlediska, podle kterých lze zhodnotit odbyt podniku. 10) Uveďte okruhy obchodně technických služeb a ke každému připište konkrétní příklad. 11) Některé obchodní firmy ve svých reklamách uvádějí poskytování určité obchodně technické služby zdarma. Je tomu skutečně tak? Stručně napište svůj názor.

14 12. Marketingový mix 1) Jak je nazývána kombinace základních nástrojů marketingu (tzv. 4 P): a) marketingová kolekce b) marketingový mix c) marketingová vazba 2) Co znamená tzv. koncepce totálního výrobku: a) výrobek není chápán jen jako užitná hodnota, ale jako způsob řešení problému spotřebitele, jeho přání i potřeb b) výrobek je chápán pouze jako souhrn estetických charakteristik (posouzení vzhledu) c) výrobek je charakterizován (označován) výhradně porovnáním s jinými výrobky i normami a předpisy 3) Nakreslete graf životního cyklu výrobku: 4) Vysvětlete větu: Cena určuje náklady, nikoli náklady cenu. 5) Co znamená politika diferencovaných cen: a) různé ceny v různých místech prodeje b) různé ceny v různém čase c) různé ceny ve vztahu k různým spotřebitelům 6) Jak se nazývá cenová politika při prodeji určitých výrobků se ztrátou a jiných se ziskem (jako kompenzace): a) politika doplňovacích cen b) politika vyrovnávacích cen c) politika různorodých cen 7) Má pro výrobce nějaké výhody prodej ve vlastních podnikových prodejnách? Pokud ano, uveďte je. 8) Uveďte konkrétní příklady jednotlivých způsobů stimulování prodeje: reklama - podpora prodeje publicita 9) Jak posoudíte efektivnost reklamy? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 10) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi obchodním cestujícím a obchodním zástupcem z hlediska jejich vztahu k podniku a způsobu odměňování: obch. cestující obch. zástupce

15 13. Management 1) Označte možnosti, které vystihují obsah pojmu management (event. manažer): a) skupina lidí, která řídí určitý podnik b) skupina výrobních dělníků c) generální ředitel společnosti d) funkce podniku (podniková činnost) 2) Označte úkoly, které jsou charakteristické pro manažera: a) řídí práci jiných lidí b) pečlivě vyplňuje podnikové výkazy c) přebírá odpovědnost za výsledky práce jiných lidí d) obstarává veškerou reklamu firmě 3) Manažer má mít určité vlastnosti. Uveďte je i s konkrétními příklady: 4) O jaké dovednosti manažera se jedná (technické, osobní, koncepční): a) pochopení zaměstnanců a umění motivovat je k práci - b) znalost technické stránky určité profese - c) chápání vztahu jednotlivostí a celku i důsledků rozhodnutí do budoucnosti - 5) Charakterizujte manažerské funkce: a) plánování - b) organizování - c) personální zajištění - d) vedení lidí - e) kontrola - 6) Do jakého časového období zařadíte vznik vědeckého řízení? 7) Uveďte charakteristiku jednotlivých představitelů managementu: a) F. W. Taylor - b) D. McGregor - c) A. H. Maslow - 8) Co znamená v managementu pojem krátké a dlouhé vodítko? 9) Charakterizujte pragmaticko-empirické přístupy manažerů.

16 14. Financování podniku 1) Z uvedených činností označte ty, které lze zařadit do financování podniku. a) přijímání nových zaměstnanců b) přijetí úvěru od banky c) vyplácení mezd zaměstnancům d) prodej dluhopisů, které podnik vydává 2) Charakterizujte financování pravé a nepravé (rozdíl mezi nimi). 3) Která aktiva podniku mají nejvyšší likviditu? 4) Uveďte dva konkrétní příklady zdrojů cizích a dva konkrétní příklady zdrojů vlastních: a) zdroje cizí b) zdroje vlastní 5) Podle jakých kriterií posuzujete vhodnost použití zdrojů cizích? Uveďte dvě. 6) Jsou nějaké rozdíly v poskytování úvěrů bankami a finančními společnostmi? Pokud ano, uveďte je. 7) Která zásadní hlediska je nutno posuzovat při investování (tzv. investiční trojúhelník)? 8) Cash-flow podniku vyjadřuje: a) způsob přeměny nelikvidních aktiv v likvidní b) tok hotovosti c) částku peněz, kterou je třeba mít v hotovosti v pokladně d) tok majetku, který je vyjádřen v rozvaze 9) Charakterizuje tzv. druhotnou platební neschopnost a uveďte způsob, jak se jí bránit. 10) Který způsob investování peněz je podle vašeho názoru nejvhodnější a proč: a) nákup státních dluhopisů b) nákup akcií mezinárodní společnosti c) nákup starožitností

17 15. Vztah podniku a státu 1) Vyjmenujte tři konkrétní případy, kdy je podnik povinen odvést státu určitou částku. 2) Označte důvody, pro které stát vybírá daně: a) k úhradě nákladů na fungování státního aparátu (vláda, ministerstva ) b) k financování pomoci zaostávajícím studentům před maturitou c) k financování společných potřeb všech obyvatel (soudy, armáda ) 3) Definujte daň. 4) Čím se liší poplatek od daně? 5) Znázorněte daňovou soustavu České republiky. 6) Kdo je plátcem a kdo poplatníkem daně z příjmu fyzické osoby, je-li tento příjem ze závislé činnosti? plátce poplatník - 7) Jaká je sazba daně z příjmu právnických osob pro letošní rok? 8) Je třeba upravovat náklady podniku pro výpočet daně z příjmu? Pokud ano, podle jakého předpisu? 9) Kdo je poplatníkem daně z přidané hodnoty? 10) Jak je stanoven základ daně spotřební? 11) Co je účelem spotřební daně? Spotřebu daného zboží omezit nebo podpořit?

18 16. Finanční analýza 1) Definujte pojem finanční analýza. 2) Uveďte dva zdroje údajů pro finanční analýzu. 3) Napište dva konkrétní příklady vstupů a dva konkrétní příklady výstupů, které používáme při výpočtech finanční analýzy. vstupy výstupy 4) Který ukazatel vznikne porovnáním výstup/vstup? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá (např. co nejvyšší, vyšší než 1, nižší než 1, asi 2 )? 5) Který ukazatel vznikne porovnáním vstup/výstup? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 6) Který ukazatel vznikne porovnáním výstup/vložená práce? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 7) Který ukazatel vznikne porovnáním (oběžný majetek zásoby)/krátkodobé dluhy? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 8) Který ukazatel vznikne porovnáním dlouhodobé dluhy/základní kapitál? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 9) Z položek aktiva a tržby sestavte ukazatele doby obratu a počtu obrátek majetku. Které hodnoty jsou u těchto ukazatelů příznivé? doba obratu počet obrátek - 10) Který podnikatel hospodařil lépe? Ten, který vytvořil roční zisk Kč ,- nebo ten, který měl roční zisk ,--? Odpověď stručně zdůvodněte.

19 17. Platební styk 1) Označte vhodnou obecnou charakteristiku platebního styku: a) peněžní vztahy podniku s odběrateli a dodavateli b) peněžní vztahy podniku s finančním úřadem c) peněžní vztahy podniku s jeho okolím 2) Označte způsob platebního styku (H = hotovostní, B = bezhotovostní), ke kterému se používají následující doklady: a) příkaz k inkasu b) pokladní složenka c) šek d) směnka 3) Jaký příkaz k úhradě použijete v následujících případech: a) pravidelná platba nájemného - b) úhrada z jednoho účtu několika dodavatelům současně - c) mimořádná platba dodavateli - 4) Kdo (plátce x příjemce) vystavuje: a) příkaz k úhradě vystavuje.. b) příkaz k inkasu vystavuje.. 5) Jaký symbol (konstantní, variabilní, specifický) vyjadřují následující charakteristiky: a) ekonomický obsah platby (za co platíme) - b) charakteristika plátce (např. číslo faktury) - c) určen bankou pro její potřeby - 6) Jak označujeme platební karty (kreditní x debetní): a) v případě, že čerpáme pouze z vlastních prostředků - b) v případě, že čerpáme z úvěru - 7) K čemu slouží podpisový vzor u bankovního účtu? 8) Jakému způsobu placení dáte přednost při obchodu s neznámým partnerem? Hotovostnímu nebo bezhotovostnímu? Odpověď stručně zdůvodněte. 9) Jaký způsob placení budete požadovat při obchodování se známým a spolehlivým partnerem? V hotovosti nebo poskytnete úvěr? Odpověď stručně zdůvodněte. 10) Uveďte některou z moderních možností, které zjednodušují platební styk. Využíváte některou?

20 18. Krátkodobé cenné papíry a finanční trh 1) Které dílčí trhy zahrnuje finanční trh (členění finančního trhu)? 2) Označte správnou definici listinného cenného papíru: a) listina, která představuje pohledávku vlastníka cenného papíru vůči emitentovi b) listina, která představuje pohledávku emitenta vůči vlastníkovi cenného papíru c) listina, která představuje závazek vlastníka cenného papíru vůči emitentovi 3) Uveďte konkrétní příklady CP, které patří do následujících skupin: a) CP dlužnické - b) CP majetkové - c) CP dispoziční - 4) Které formy CP uvádí zákon a jak je možné tyto jednotlivé formy převádět? 5) Definujte směnku. 6) Které osoby se účastní při použití příslušného druhu směnky: směnka vlastní zastřená směnka vlastní směnka cizí směnka cizí na vlastní řad 7) Co je tzv. akcept (přijetí) směnky a kdo ho provádí? 8) Definujte šek. 9) Co je tzv. eurošek? Jak je zajištěn? 10) Co jsou tzv. cestovní šeky? Jak jsou zajištěny? Který zákon je upravuje?

21 19. Dlouhodobé cenné papíry a finanční trh 1) Definujte akcii. 2) Vyjmenujte části listinné akcie. 3) Která práva má akcionář a jak tato práva realizuje? 4) Definujte dluhopis. 5) Jaké jsou výnosy z dluhopisu? 6) Proč podnik emituje dluhopisy? 7) Uveďte, zda je v dané situaci výhodnější akcie nebo dluhopis: a) jistota výplaty výnosu - b) možnost ovlivnit chod firmy - c) získání podílu na likvidačním zůstatku - 8) Které veřejné trhy s cennými papíry existují v České republice? 9) Označte účastníky burzovních obchodů: a) Česká národní banka b) jakákoliv fyzická osoba c) akcionáři burzy d) kterákoliv právnická osoba e) jen osoby, které mají oprávnění 10) Co vyjadřují burzovní indexy: a) pohyb cen CP, které emitovaly fyzické osoby b) stav na trhu CP v celé republice c) celkový pohyb cen na daném trhu

22 20. Bankovní obchody aktivní 1) Označte případ, při kterém se jedná o nepřímé investice: a) nákup akcií určitého podniku b) nákup dluhopisů určitého podniku c) vkládání peněz do banky d) investování prostřednictvím investičních fondů 2) Jak se nazývá rozdíl mezi úroky z úvěrů a úroky z vkladů? 3) Doplňte větu: Vzájemné započtení pohledávek a závazků bank provádí.. 4) Uveďte způsoby, kterými jsou zajištěny následující úvěry: a) kontokorentní - b) lombardní - c) sanační - 5) Jaké znáte druhy směnečných úvěrů? Stručně je charakterizujte. 6) Co je to tzv. hypotéka: a) úvěr na pořízení zásob (zaručený majetkem podniku) b) úvěr na běžnou činnost podniku (zaručený cennými papíry) c) úvěr na pořízení nemovitosti (zaručený nemovitostí) 7) Uveďte příklad movité zástavy, kterou by komerční banka mohla podle vašeho názoru přijmout. 8) Uveďte krátkodobý úvěr, který je vhodný pro následující případy: a) podnikatel potřebuje občas částku peněz, většinou má na účtu dostatek vlastních prostředků - b) podnikatel nabízí jako zástavu vzácný obraz - c) podnikatel nabídne bance k odkoupení směnku - d) podnikatel žádá úvěr, který bude obnovován - 8) Jaký úvěr (z časového hlediska) je vhodný pro financování: a) oběžného majetku - b) dlouhodobého majetku -

23 21. Bankovní obchody pasívní 1) Jak banka nakládá s penězi svých klientů: a) zůstávají v trezoru b) banka je půjčuje jiným klientům c) management bank si vyplácí tzv. zlaté padáky 2) Co jsou tzv. vklady na viděnou? 3) Jaký produkt vám nabízí banka pod názvem termínovaný vklad: a) vklad, jehož výši určuje banka b) vklad, který po určitou dobu nemůžete vybrat c) částku, kterou banka vloží do vašeho podniku 4) Kdy očekáváte vyšší úrok? Při vkladu na viděnou nebo při termínovaném vkladu? Odpověď stručně zdůvodněte. 5) Definujte pojmy: a) valuty b) devizy 6) Kdo vyhlašuje cenu peněz cizích států a jak se tato cena nazývá? 7) Může podnik do zahraničí zaplatit v cizí měně i když nemá v této měně založený účet? Pokud ano, jak? 8) Je možné požadovat v bance i konzultace k určitému finančnímu problému? 9) Nabízejí některé banky úschovu cenností? Pokud ano, jakou? 10) Může podnik využít služeb banky, pokud chce obchodovat na Burze cenných papírů Praha? Pokud ano, jak?

24 22. Tržní ekonomika 1) Čím se zabývá ekonomie: a) hospodářským a politickým systémem státu b) tím, jak společnost provádí výběr vzácných zdrojů pro uspokojení svých potřeb c) pouze výrobou a spotřebou pro jednotlivé občany d) jen výrobou, protože spotřeba je záležitostí každého jednotlivce 2) Co představují produkční možnosti: a) maximum toho, co lze z daných zdrojů vyprodukovat b) souhrn výrobků a služeb, které společnost vyprodukovala za jeden rok c) souhrn toho, co jsou podnikatelé ochotni vyprodukovat d) maximum toho, co lze vyprodukovat z průměrných zásob 3) Které ekonomické problémy musí řešit každá společnost: a) co vyrábět, za kolik prodat a v jaké měně stanovit cenu b) z čeho vyrábět a za kolik c) co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět d) výrobou zajistit všem lidem práci 4) Označte ekonomické systémy, které patří mezi základní: a) ekonomika tržní,plánovaná, smíšená, event. zvyková b) ekonomika tržní, příkazová, smíšená, event. zvyková c) ekonomika socialistická, kapitalistická, zvyková d) ekonomika tržní, válečná, zvyková 5) Napište, které typy konkurence se vyskytují na trhu (mezi kterými stranami). 6) Který výrok popisuje monopol: a) trh ovládá jediný výrobce a diktuje si ceny b) trh ovládá skupina výrobců, kteří si cenu domlouvají c) trh ovládá jediný výrobce, který ceny přizpůsobuje svým malým konkurentům d) trh ovládá skupina výrobců, kteří mezi sebou soutěží 7) Uveďte oblast, ve které trh selhává. 8) K čemu povede na trhu snížení nabídky, jestliže ostatní podmínky zůstanou stejné: a) k rozšíření výroby b) k tomu, že ceny zůstanou stejné c) ke snížení tržní ceny d) ke zvýšení tržní ceny 9) Jak nazýváme souvislost mezi změnou ceny a poptávkou po určitém statku: a) submisivita b) substituce c) komplementarita d) elasticita 10) Kdy je na trhu rovnováha: a) pokud se ceny pohybují nad průsečíkem křivky nabídky a křivky poptávky b) jestliže se množství, které chtějí výrobci prodat, rovná množství, které chtějí kupující koupit c) klesá-li křivka poptávky a stoupá-li křivka nabídky d) neexistuje-li přebytek výrobků

25 23. Důsledky tržního mechanizmu 1) Definujte inflaci. 2) Co je příčinou inflace? 3) Doplňte název formy inflace: a) desítky a stovky % ročně, příznak nezdravého vývoje ekonomiky b) několik % ročně, bez negativního vlivu na ekonomiku - c) tisíce a miliony % ročně, rozpad ekonomiky - 4) Označte vliv, kterým může být vyvolána tzv. inflační spirála: a) zvýšením rentability výroby b) zvýšením mezd c) zvýšením likvidity 5) Jakým způsobem lze inflaci měřit? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 6) Označte důsledky inflace: a) pokles kupní síly měnové jednotky b) zhoršení podmínek pro přijetí na VŠ c) znehodnocení úspor d) vede k chování, které dává přednost spotřebě e) pokles nominálních mezd f) zhoršení kvality informací, které poskytují ceny 7) Komu inflace prospívá? Dlužníkům nebo věřitelům? Proč? 8) Definujte nezaměstnanost. 9) Charakterizujte typy nezaměstnanosti. Vyjádřete také, zda příslušný typ ohrožuje národní hospodářství: a) frikční - b) strukturální - c) cyklická - 10) Jak se nezaměstnanost měří? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 11) Co patří mezi důsledky nezaměstnanosti: a) snižování minimálních mezd b) růst populace c) ztráta statků, které mohli nezaměstnaní vyrobit d) ekonomická ztráta, která vzniká vyplácením podpor v nezaměstnanosti e) zvyšování kvalifikace všech nezaměstnaných f) sociální důsledky

26 24. Národní hospodářství 1) Vysvětlete členění národního hospodářství na sektory. 2) Znázorněte schematicky koloběh v národním hospodářství. 3) Znázorněte schematicky průběh hospodářského cyklu. 4) Definujte hrubý domácí produkt. 5) Vysvětlete pojmy nominální a reálný produkt, v jakých cenách jsou počítány a proč: nominální reálný 6) Vyjádřete vzorcem nebo slovně způsob výpočtu HDP produktovou metodou. 7) Jak souvisí výše HDP, počet obyvatel, produktivita práce a životní úroveň? Stručně vysvětlete. 8) Znáte nějaký ukazatel životní úrovně, který nevychází jen z výše spotřeby? Pokud ano, uveďte jej.

27 25. Hospodářská politika státu 1) Definujte stručně hospodářskou politiku státu. 2) Stručně charakterizujte dva základní typy hosp. politiky z hlediska zásahů státu. 3) Vyjmenujte cíle hospodářské politiky a uveďte jejich přijatelný výsledek. 4) Charakterizujte podstatu rozpočtové politiky. 5) Označte, které položky jsou příjmy a které výdaji státního rozpočtu (PxV): a) obrana státu b) daně c) cla d) státní správa e) školství, zdravotnictví f) poplatky obyvatelstva 6) Je deficitní státní rozpočet vždy na závadu? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Co je měnová politika a kdo ji v ČR provádí? 8) Uveďte nástroje měnové politiky, které znáte. 9) Charakterizujte důchodovou politiku. 10) Uveďte příklady zásahů státu v oblasti důchodové politiky. 11) Charakterizujte zahraničně obchodní politiku a zahraničně měnovou politiku. 12) Co je sociální politika?

28 ŘEŠENÍ TESTŮ

29 1. Podnik 1) Definujte podnik. Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. 2) Je možno definici podniku najít v nějakém oficiálním dokumentu? Pokud ano v jakém? Ano - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 5, odst. 1. 3) Jak dojde ke vzniku a zániku podniku? Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku a zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 4) Jakými dvěma základními způsoby může být podnik zrušen? Každý způsob charakterizujte. Bez likvidace jmění přechází na právního nástupce, s likvidací společnost vstoupí do likvidace podle zákona. 5) Jak mohou být přeměněny obchodní společnosti v České republice? Fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, změnou právní formy. 6) Co je to konkurzní řízení při úpadku podniku: a) soutěž mezi odběrateli b) soudní řízení x c) pouze vyplacení dlužných mezd zaměstnancům 7) Uveďte čtyři základní podoby organizační struktury podniku a jednu z nich popište. Liniová vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, liniově štábní liniová + poradní skupina vedoucího (štáb), pružná vytváření týmů pro jednotlivé úkoly, divizionální každá divize hospodaří samostatně, ale zisk odvádí vedení podniku. 8) Co je dělba práce? Rozdělení činností mezi jednotlivé pracovníky. 9) Uveďte dva základní rozdíly mezi výrobním podnikem a podnikem služeb. Podnik služeb skladuje velmi málo materiálu (nebo žádný), podnik služeb nevyrábí na sklad. 10) Ve kterém účetním výkazu najdeme přehled o majetku podniku a jeho zdrojích? Jaké jsou názvy stran tohoto výkazu? Rozvaha. Aktiva = majetek, pasíva = zdroje majetku. 11) Ze kterého účetního výkazu zjistíme hospodářský výsledek podniku? Jak tento výsledek zjistíme? Z výkazu zisků a ztrát. Výsledek zjistíme porovnáním nákladů a výnosů.

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb

Výkladový slovník ekonomických pojmů. je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb Agregátní nabídka Agregátní poptávka Akcept Akcie Akcionář Akciová společnost Aktiva Audit Auditor Banka centrální Banky obchodní Bezhotovostní platba Bonita je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Ing. Pavel Mikan 2011/2012

Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Podniková ekonomika I Ing. Pavel Mikan 2011/2012 Požadavky na ukončení Zásadně dle anotace předmětu Seminární práce pokud si vyberete PE Rozsah dle anotace odborný text Nutno definovat cíl Nutný osobní

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. I.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro I.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 1. Základní ekonomické pojmy 1 1.1 Předmět ekonomika 1 1.1.1 Původ ekonomie 1 1.1.2 Vznik

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013

EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA. Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 EKONOMIKA ING. ROMAN BLINKA Průvodce maturitními otázkami 2012/2013 [01] Základní ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, životní úroveň, užitek) 01 Charakterizujte pojem potřeba. 02 Podle kritéria

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Ekonomika. Ing. Anna Luxová

Ekonomika. Ing. Anna Luxová Ekonomika Ing. Anna Luxová AUTOR Ing. Anna Luxová NÁZEV DÍLA Ekonomika ZPRACOVAL(A) Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky KONTAKTNÍ ADRESA Novovysočanská 48/280 190 00 Praha 9

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 708

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Podnik, podnikání, podnikatel, cíle podniku. Organizačně právní formy podnikání, podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstva. 1. Pojem podnik, důvody pro existenci podniků, cíle podniku Podnik Plánovitě

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát

Rozpočtové a příspěvkové organizace. Stát Kapitola 1 Vymezení obchodní činnosti rovnovážná obchodní soustava reguluje výrobu a spotřebu na základě nabídky a poptávky je tvořená z: potřeb neomezené statků omezené svými možnostmi a výrobními kapacitami

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více