Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová"

Transkript

1 Obchodní akademie Liberec, Šamánkova 8 Sbírka testů z ekonomiky samostatná příprava k maturitní zkoušce září 2005 Vypracovaly: Ing. Hana Bystřická Ing. Milena Rokošová

2 Obsah 1. Podnik 2. Podnikání 3. Právní formy podnikání 4. Obchodní společnosti osobní 5. Obchodní společnosti kapitálové 6. Zásobování 7. Investiční činnost 8. Investiční výstavba 9. Personální činnost 10. Motivace a odměňování pracovníků 11. Odbyt a marketing 12. Marketingový mix 13. Management 14. Financování podniku 15. Vztah podniku a státu 16. Finanční analýza 17. Platební styk 18. Krátkodobé cenné papíry a finanční trh 19. Dlouhodobé cenné papíry a finanční trh 20. Bankovní obchody aktivní 21. Bankovní obchody pasívní 22. Tržní ekonomika 23. Důsledky tržního mechanizmu 24. Národní hospodářství 25. Hospodářská politika státu Řešení testů Použitá literatura

3 1. Podnik 1) Definujte podnik. 2) Je možno definici podniku najít v nějakém oficiálním dokumentu? Pokud ano v jakém? 3) Jak dojde ke vzniku a zániku podniku? 4) Jakými dvěma základními způsoby může být podnik zrušen? Každý způsob charakterizujte. 5) Jak mohou být přeměněny obchodní společnosti v České republice? 6) Co je to konkurzní řízení při úpadku podniku: a) soutěž mezi odběrateli b) soudní řízení c) pouze vyplacení dlužných mezd zaměstnancům 7) Uveďte čtyři základní podoby organizační struktury podniku a jednu z nich popište. 8) Co je dělba práce? 9) Uveďte dva základní rozdíly mezi výrobním podnikem a podnikem služeb. 10) Ve kterém účetním výkazu najdeme přehled o majetku podniku a jeho zdrojích? Jaké jsou názvy stran tohoto výkazu? 11) Ze kterého účetního výkazu zjistíme hospodářský výsledek podniku? Jak tento výsledek zjistíme?

4 2. Podnikání 1) Označte charakteristiky podnikání: a) činnost na vlastní odpovědnost b) nahodilá činnost c) činnost pod vlastním i cizím jménem d) činnost za účelem dosažení zisku 2) Přirozený nositel práv a povinností je. osoba. 3) Uměle vytvořený subjekt, který má práva a povinnosti je. osoba. 4) Charakteristiku, která popisuje hospodářskou samostatnost označte H a charakteristiku právní samostatnosti označte P: a) vystupuje na trhu jako samostatný subjekt b) jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost c) samostatně rozhoduje o použití svých zdrojů d) ze svých výnosů hradí své náklady a dosahuje zisku e) je způsobilý k právům a povinnostem 5) Může jménem podniku jednat podnik sám? Pokud ano, jak? 6) Může jménem podniku jednat zaměstnanec? Pokud ano, jak? 7) Dokončete definici: Prokura je... 8) Co popisuje tato definice: Forma přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí z ekonomického subjektu na specializovanou instituci. 9) Jaké činnosti souvisejí s pojišťovací nebo zajišťovací funkcí? 10) Z jaké právní normy vychází členění pojištění na pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škodu?

5 3. Právní formy podnikání 1) Který právní předpis upravuje činnost družstva? 2) Lze družstvo založit i pro jinou činnost než podnikání? Pokud ano, uveďte příklad. 3) K jednotlivým orgánům družstva připište, který je nejvyšší, statutární a kontrolní: a) kontrolní komise b) členská schůze c) představenstvo 4) Vyjmenujte obecné podmínky pro provozování živnosti. 5) Který právní předpis rozděluje živnosti na řemeslné, vázané a volné? Kterého okruhu živností se toto členění týká? 6) Označte údaje, které musí obsahovat živnostenský list: a) jméno a příjmení fyzické osoby b) datum narození fyzické osoby c) obchodní firmu d) rozsah podnikání 7) Co je koncesní listina? 8) Může živnost provozovat i právnická osoba? 9) Který právní předpis upravuje činnost státního podniku? 10) Odkud má majetek k podnikání státní podnik? 11) Ručí stát za závazky státního podniku? 12) Je většina podniků v České republice státních?

6 4. Obchodní společnosti osobní 1) Označte, zda je uvedený znak charakteristický pro obchodní společnost osobní nebo kapitálovou: a) vedení profesionálními manažery b) povinné vytváření rezervního fondu c) osobní účast společníků na podnikání d) neomezené ručení alespoň jednoho ze společníků e) povinná výše základního kapitálu 2) Riskuje společník veřejné obchodní společnosti ztrátu svého osobního majetku? 3) Riskuje ztrátu osobního majetku komanditista? 4) Stačí k založení veřejné obchodní společnosti základní kapitál Kč ,-? Odpověď vysvětlete. 5) Kolik společníků je třeba k založení veřejné obchodní společnosti? 6) Kolik společníků je třeba k založení komanditní společnosti? Je tento počet nějak omezen zákonem? 7) Kdo je oprávněn jednat jménem veřejné obchodní společnosti? Je toto oprávnění nějak upraveno zákonem? 8) Kdo je oprávněn jednat jménem komanditní společnosti? 9) Může každý společník veřejné obchodní společnosti kontrolovat její hospodaření? 10) Má komanditista možnost získat informace o hospodaření své společnosti? 11) Uveďte důvod pro přijetí tichého společníka. 12) Zapisuje se smlouva o tichém společenství do obchodního rejstříku?

7 5. Obchodní společnosti kapitálové 1) Který předpis upravuje činnost společnosti s ručením omezeným? 2) Vidíte nějakou výhodu společníků s.r.o.? Odpověď vysvětlete. 3) Kdo může být jednatelem s.r.o.? Musí to vždy být společník? 4) Může s.r.o. nakládat libovolně se ziskem po zdanění? 5) Je nějak omezena horní i dolní výše vkladu společníka s.r.o.? 6) Mohou s.r.o. založit dvě právnické osoby? 7) Existuje zákon o akciových společnostech? 8) Kolik osob je minimálně třeba k založení a.s.? 9) Je možno založit a.s. bez veřejné nabídky akcií? Pokud ano, vysvětlete na příkladu. 10) Je akcionář povinen splácet závazky a.s.? 11) Jaká jsou práva akcionáře? Vyjmenujte je. Vyplývají tato práva z nějakého zákona? Pokud ano, z kterého? 12) Může být na a.s. vyhlášen konkurz?

8 6. Zásobování 1) Označte položky, které patří do materiálových zásob: a) náhradní díly k automobilu b) tkalcovský stav v továrně na látky c) kmín a sůl v pekárně 2) V jakých jednotkách evidujeme materiálové zásoby: a) jen v peněžních b) jen v naturálních c) v peněžních i naturálních 3) Napište rovnici nebo vytvořte bilanci, která vyjadřuje plán zásob (počáteční zásoba, konečná zásoba, nákup, spotřeba). 4) Jaká zásoba je optimální? 5) Proč počítáme normy zásob? 6) Musí každý podnik povinně vytvářet pojistnou zásobu? 7) Zařaďte následující materiály do skupin (při použití metody řízení zásob ABC): a) mouka v pekárně - b) tvaroh a droždí v pekárně - c) fixy a propisovačky v továrně na oděvy - 8) Ke každé situaci napište název příslušného dokladu (písemnosti): a) přejímání materiálu na sklad - b) placení dodavateli - c) vyřizování závad v dodávce materiálu - d) evidence materiálu na skladě - e) kontrola dodané zásilky materiálu - 9) Uveďte podstatné náležitosti kupní smlouvy. 10) Napište způsoby, kterými lze uzavřít kupní smlouvu. 11) Je možné uzavřít kupní smlouvu na dobu určitou?

9 7. Investiční činnost 1) Označte případ, při kterém se jedná o investování: a) nákup nového šicího stroje pro módní salón b) nákup nového šicího stroje pro domácnost c) nákup budovy pro zřízení skladu zboží 2) Kdy se v podniku investice stane investičním majetkem? 3) Označte správné výroky: a) Dlouhodobý hmotný majetek nakupujeme pro hlavní činnost podniku. b) Dlouhodobý hmotný majetek používáme v podniku méně než jeden rok. c) Šicí stroj, jehož pořizovací cena je Kč ,--, nepatří do dlouhodobého hmotného majetku. d) Zakoupená licence na výrobu parfému patří do dlouhodobého nehmotného majetku. 4) Označte případy, ve kterých se jedná o dlouhodobý finanční majetek: a) podnik půjčil jinému podniku Kč ,-- a budou vráceny za 2 roky b) podnik zakoupil budovu a chce ji pronajmout na 5 let c) babička uložila vnoučatům peníze do spořitelny na obyčejnou vkladní knížku 5) Jakými cenami je možno ocenit dlouhodobý majetek: a) hmotný b) nehmotný c) finanční 6) Jaká bude cena pořízení stroje, za jehož nákup jsme zaplatili celkem Kč ,-- a z toho Kč ,-- činily ostatní náklady spojené s pořízením? 7) Uveďte 3 možnosti pořízení dlouhodobého majetku. 8) Označte případ, při kterém se jedná o rekonstrukci: a) přestavění budovy školy na hotel b) zřízení sprch v suterénu školy c) výměna okapů na střeše výrobní haly 9) Jaké způsoby odepisování (druhy odpisů) uvádí zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů? 10) Proč podnik odepisuje dlouhodobý majetek (funkce odpisů)? 11) Vysvětlete pojmy odpisy a oprávky.

10 8. Investiční výstavba 1) Co se v podniku děje při investiční výstavbě (definice inv. výst.)? 2) Vyjmenujte účastníky investiční výstavby a náplň činnosti každého z nich. 3) Označte dokumenty, které se zpravidla pořizují při investiční výstavbě: a) investiční záměr b) paragonová vstupenka c) přípravný projekt d) živnostenská listina e) prováděcí projekt 4) Vysvětlete pojmy ekonomická efektivnost a společenská efektivnost. Uveďte příklad investiční výstavby, při které dáte přednost efektivnosti společenské. 5) Uveďte dvě možnosti hodnocení, které použijete při výběru investičních variant. (Vyjádřete slovně nebo vzorcem.) 6) Je správná uvedená definice výrobní kapacity? Pokud ne, opravte ji. Výrobní kapacita je maximální množství produkce, které je podnik (díla, provoz ) schopen vyrobit za určitou dobu (zpravidla za 1 rok) při průměrných výrobních podmínkách. 7) Je pro podnik nutné zabývat se výrobní kapacitou? Pokud ano, uveďte konkrétní příklad využití znalosti výrobní kapacity. 8) Jaký je český výraz pro slovo leasing? 9) Jaké dvě základní možnosti leasingu (z hlediska času ) znáte? Bývá při některém z těchto způsobů předmět leasingu převáděn do majetku nájemce? Pokud ano, popište tuto situaci. 10) Jakému způsobu leasingu dáte přednost, jestliže potřebujete osobní automobil pro ředitele firmy a jakému, jestliže potřebujete jeřáb pro montáž budovy skladu?

11 9. Personální činnost 1) Které činnosti zahrnuje personalistika: a) vedení osobní agendy zaměstnanců b) nákup strojů a zařízení c) přijímání a propouštění zaměstnanců 2) Které podstatné náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva? Vyjmenujte je. 3) Uveďte příklad podmínek, které mohou být v pracovní smlouvě sjednány. 4) Kdo uzavírá kolektivní smlouvu? 5) Kdo uzavírá pracovní smlouvu? 6) Jak maximálně dlouhá může být zkušební doba: a) 1 měsíc b) 2 měsíce c) 3 měsíce 7) Které skupiny pracovníků v podniku rozlišujeme? Vyjmenujte je. 8) Kterého zaměstnance budete hledat prostřednictvím pracovního úřadu? Ředitele závodu nebo prodavačku do závodní kantýny? 9) Označte kriteria, která bereme v úvahu při posuzování kvalifikace pracovníka: a) teoretické znalosti b) osobní vlastnosti c) praktické zkušenosti 10) Vyjmenujte způsoby vzniku pracovního poměru, které uvádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 11) Vyjmenujte způsoby ukončení pracovního poměru, které uvádí zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 12) K čemu slouží a jak je dlouhá výpovědní lhůta? 13) Jaký je rozdíl v rozsahu práce mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti?

12 10. Motivace a odměňování pracovníků 1) Vysvětlete pojem motivace. 2) Uveďte konkrétní příklad motivace prodavačky, kterou zaměstnáváte ve svém obchodu s textilem. 3) Je možné jako motivaci k práci využít pochvalu ve veřejných sdělovacích prostředcích? 4) Z teorií motivace si vyberte libovolnou a tu vysvětlete. 5) Definujte pojem technika vedení. 6) Technika vedení, při které vedoucí pracovník přenese většinu běžných prací na své podřízené a sám rozhoduje jen ve výjimečných případech, se nazývá: a) vedení prostřednictvím sjednoceného cíle b) vedení prostřednictvím přenosu úkolů c) výběrový princip 7) Definujte pojem styl vedení. 8) O jaký styl vedení se jedná v případě, kdy veškerá rozhodnutí vydává pouze vedoucí a podřízení jen plní zadané úkoly? 9) Pracovní podmínky zahrnují tři okruhy. Ke každému okruhu přiřaďte konkrétní příklad: a) pracovní místo b) pracovní prostředí c) pracovní obohacení 10) Co jsou ergonomická pravidla? 11) Co je podstatou podnikového mzdového systému? 12) Je pro pracovníky více motivující mzda jednosložková či vícesložková? 13) Co jsou prémie a jak jsou v podniku stanoveny? 14) Může pracovník dostat mimořádnou odměnu za splnění běžných pracovních povinností?

13 11. Odbyt a marketing 1) Připište typy podnikatelských filosofií, které popisují následující charakteristiky: a) cíle podniku lze dosáhnout jen tehdy, jsou-li mu známy přání a potřeby zákazníka - b) podnik nevyrábí výrobky, které jsou v rozporu se zájmy jednotlivců i celé společnosti - c) perfektní technické zvládnutí výroby, které umožňuje vysokou produktivitu práce a prodej výrobků za nízké ceny 2) Zahrnuje v podniku pojem marketing také některé činnosti spojené s nákupem materiálu? Pokud ano, uveďte příklad. Pokud ne, vysvětlete proč. 3) Znázorněte bilanci odbytu. 4) V jakých jednotkách lze bilanci sestavit? 5) Označte doklady, které se v podniku používají při skladování hotových výrobků: a) příjemka b) mzdový list sekretářky ředitele c) výdejka d) expediční příkaz 6) Musí být na dodacím listu nutně uvedena cena výrobku? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Musí být na faktuře nutně uvedena cena výrobků? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Napište vzorec pro výpočet normy zásob hotových výrobků (pokud neznáte zkratky, použijte celá slova). 9) Uveďte dvě hlediska, podle kterých lze zhodnotit odbyt podniku. 10) Uveďte okruhy obchodně technických služeb a ke každému připište konkrétní příklad. 11) Některé obchodní firmy ve svých reklamách uvádějí poskytování určité obchodně technické služby zdarma. Je tomu skutečně tak? Stručně napište svůj názor.

14 12. Marketingový mix 1) Jak je nazývána kombinace základních nástrojů marketingu (tzv. 4 P): a) marketingová kolekce b) marketingový mix c) marketingová vazba 2) Co znamená tzv. koncepce totálního výrobku: a) výrobek není chápán jen jako užitná hodnota, ale jako způsob řešení problému spotřebitele, jeho přání i potřeb b) výrobek je chápán pouze jako souhrn estetických charakteristik (posouzení vzhledu) c) výrobek je charakterizován (označován) výhradně porovnáním s jinými výrobky i normami a předpisy 3) Nakreslete graf životního cyklu výrobku: 4) Vysvětlete větu: Cena určuje náklady, nikoli náklady cenu. 5) Co znamená politika diferencovaných cen: a) různé ceny v různých místech prodeje b) různé ceny v různém čase c) různé ceny ve vztahu k různým spotřebitelům 6) Jak se nazývá cenová politika při prodeji určitých výrobků se ztrátou a jiných se ziskem (jako kompenzace): a) politika doplňovacích cen b) politika vyrovnávacích cen c) politika různorodých cen 7) Má pro výrobce nějaké výhody prodej ve vlastních podnikových prodejnách? Pokud ano, uveďte je. 8) Uveďte konkrétní příklady jednotlivých způsobů stimulování prodeje: reklama - podpora prodeje publicita 9) Jak posoudíte efektivnost reklamy? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 10) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi obchodním cestujícím a obchodním zástupcem z hlediska jejich vztahu k podniku a způsobu odměňování: obch. cestující obch. zástupce

15 13. Management 1) Označte možnosti, které vystihují obsah pojmu management (event. manažer): a) skupina lidí, která řídí určitý podnik b) skupina výrobních dělníků c) generální ředitel společnosti d) funkce podniku (podniková činnost) 2) Označte úkoly, které jsou charakteristické pro manažera: a) řídí práci jiných lidí b) pečlivě vyplňuje podnikové výkazy c) přebírá odpovědnost za výsledky práce jiných lidí d) obstarává veškerou reklamu firmě 3) Manažer má mít určité vlastnosti. Uveďte je i s konkrétními příklady: 4) O jaké dovednosti manažera se jedná (technické, osobní, koncepční): a) pochopení zaměstnanců a umění motivovat je k práci - b) znalost technické stránky určité profese - c) chápání vztahu jednotlivostí a celku i důsledků rozhodnutí do budoucnosti - 5) Charakterizujte manažerské funkce: a) plánování - b) organizování - c) personální zajištění - d) vedení lidí - e) kontrola - 6) Do jakého časového období zařadíte vznik vědeckého řízení? 7) Uveďte charakteristiku jednotlivých představitelů managementu: a) F. W. Taylor - b) D. McGregor - c) A. H. Maslow - 8) Co znamená v managementu pojem krátké a dlouhé vodítko? 9) Charakterizujte pragmaticko-empirické přístupy manažerů.

16 14. Financování podniku 1) Z uvedených činností označte ty, které lze zařadit do financování podniku. a) přijímání nových zaměstnanců b) přijetí úvěru od banky c) vyplácení mezd zaměstnancům d) prodej dluhopisů, které podnik vydává 2) Charakterizujte financování pravé a nepravé (rozdíl mezi nimi). 3) Která aktiva podniku mají nejvyšší likviditu? 4) Uveďte dva konkrétní příklady zdrojů cizích a dva konkrétní příklady zdrojů vlastních: a) zdroje cizí b) zdroje vlastní 5) Podle jakých kriterií posuzujete vhodnost použití zdrojů cizích? Uveďte dvě. 6) Jsou nějaké rozdíly v poskytování úvěrů bankami a finančními společnostmi? Pokud ano, uveďte je. 7) Která zásadní hlediska je nutno posuzovat při investování (tzv. investiční trojúhelník)? 8) Cash-flow podniku vyjadřuje: a) způsob přeměny nelikvidních aktiv v likvidní b) tok hotovosti c) částku peněz, kterou je třeba mít v hotovosti v pokladně d) tok majetku, který je vyjádřen v rozvaze 9) Charakterizuje tzv. druhotnou platební neschopnost a uveďte způsob, jak se jí bránit. 10) Který způsob investování peněz je podle vašeho názoru nejvhodnější a proč: a) nákup státních dluhopisů b) nákup akcií mezinárodní společnosti c) nákup starožitností

17 15. Vztah podniku a státu 1) Vyjmenujte tři konkrétní případy, kdy je podnik povinen odvést státu určitou částku. 2) Označte důvody, pro které stát vybírá daně: a) k úhradě nákladů na fungování státního aparátu (vláda, ministerstva ) b) k financování pomoci zaostávajícím studentům před maturitou c) k financování společných potřeb všech obyvatel (soudy, armáda ) 3) Definujte daň. 4) Čím se liší poplatek od daně? 5) Znázorněte daňovou soustavu České republiky. 6) Kdo je plátcem a kdo poplatníkem daně z příjmu fyzické osoby, je-li tento příjem ze závislé činnosti? plátce poplatník - 7) Jaká je sazba daně z příjmu právnických osob pro letošní rok? 8) Je třeba upravovat náklady podniku pro výpočet daně z příjmu? Pokud ano, podle jakého předpisu? 9) Kdo je poplatníkem daně z přidané hodnoty? 10) Jak je stanoven základ daně spotřební? 11) Co je účelem spotřební daně? Spotřebu daného zboží omezit nebo podpořit?

18 16. Finanční analýza 1) Definujte pojem finanční analýza. 2) Uveďte dva zdroje údajů pro finanční analýzu. 3) Napište dva konkrétní příklady vstupů a dva konkrétní příklady výstupů, které používáme při výpočtech finanční analýzy. vstupy výstupy 4) Který ukazatel vznikne porovnáním výstup/vstup? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá (např. co nejvyšší, vyšší než 1, nižší než 1, asi 2 )? 5) Který ukazatel vznikne porovnáním vstup/výstup? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 6) Který ukazatel vznikne porovnáním výstup/vložená práce? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 7) Který ukazatel vznikne porovnáním (oběžný majetek zásoby)/krátkodobé dluhy? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 8) Který ukazatel vznikne porovnáním dlouhodobé dluhy/základní kapitál? Kdy je hodnota tohoto ukazatele příznivá? 9) Z položek aktiva a tržby sestavte ukazatele doby obratu a počtu obrátek majetku. Které hodnoty jsou u těchto ukazatelů příznivé? doba obratu počet obrátek - 10) Který podnikatel hospodařil lépe? Ten, který vytvořil roční zisk Kč ,- nebo ten, který měl roční zisk ,--? Odpověď stručně zdůvodněte.

19 17. Platební styk 1) Označte vhodnou obecnou charakteristiku platebního styku: a) peněžní vztahy podniku s odběrateli a dodavateli b) peněžní vztahy podniku s finančním úřadem c) peněžní vztahy podniku s jeho okolím 2) Označte způsob platebního styku (H = hotovostní, B = bezhotovostní), ke kterému se používají následující doklady: a) příkaz k inkasu b) pokladní složenka c) šek d) směnka 3) Jaký příkaz k úhradě použijete v následujících případech: a) pravidelná platba nájemného - b) úhrada z jednoho účtu několika dodavatelům současně - c) mimořádná platba dodavateli - 4) Kdo (plátce x příjemce) vystavuje: a) příkaz k úhradě vystavuje.. b) příkaz k inkasu vystavuje.. 5) Jaký symbol (konstantní, variabilní, specifický) vyjadřují následující charakteristiky: a) ekonomický obsah platby (za co platíme) - b) charakteristika plátce (např. číslo faktury) - c) určen bankou pro její potřeby - 6) Jak označujeme platební karty (kreditní x debetní): a) v případě, že čerpáme pouze z vlastních prostředků - b) v případě, že čerpáme z úvěru - 7) K čemu slouží podpisový vzor u bankovního účtu? 8) Jakému způsobu placení dáte přednost při obchodu s neznámým partnerem? Hotovostnímu nebo bezhotovostnímu? Odpověď stručně zdůvodněte. 9) Jaký způsob placení budete požadovat při obchodování se známým a spolehlivým partnerem? V hotovosti nebo poskytnete úvěr? Odpověď stručně zdůvodněte. 10) Uveďte některou z moderních možností, které zjednodušují platební styk. Využíváte některou?

20 18. Krátkodobé cenné papíry a finanční trh 1) Které dílčí trhy zahrnuje finanční trh (členění finančního trhu)? 2) Označte správnou definici listinného cenného papíru: a) listina, která představuje pohledávku vlastníka cenného papíru vůči emitentovi b) listina, která představuje pohledávku emitenta vůči vlastníkovi cenného papíru c) listina, která představuje závazek vlastníka cenného papíru vůči emitentovi 3) Uveďte konkrétní příklady CP, které patří do následujících skupin: a) CP dlužnické - b) CP majetkové - c) CP dispoziční - 4) Které formy CP uvádí zákon a jak je možné tyto jednotlivé formy převádět? 5) Definujte směnku. 6) Které osoby se účastní při použití příslušného druhu směnky: směnka vlastní zastřená směnka vlastní směnka cizí směnka cizí na vlastní řad 7) Co je tzv. akcept (přijetí) směnky a kdo ho provádí? 8) Definujte šek. 9) Co je tzv. eurošek? Jak je zajištěn? 10) Co jsou tzv. cestovní šeky? Jak jsou zajištěny? Který zákon je upravuje?

21 19. Dlouhodobé cenné papíry a finanční trh 1) Definujte akcii. 2) Vyjmenujte části listinné akcie. 3) Která práva má akcionář a jak tato práva realizuje? 4) Definujte dluhopis. 5) Jaké jsou výnosy z dluhopisu? 6) Proč podnik emituje dluhopisy? 7) Uveďte, zda je v dané situaci výhodnější akcie nebo dluhopis: a) jistota výplaty výnosu - b) možnost ovlivnit chod firmy - c) získání podílu na likvidačním zůstatku - 8) Které veřejné trhy s cennými papíry existují v České republice? 9) Označte účastníky burzovních obchodů: a) Česká národní banka b) jakákoliv fyzická osoba c) akcionáři burzy d) kterákoliv právnická osoba e) jen osoby, které mají oprávnění 10) Co vyjadřují burzovní indexy: a) pohyb cen CP, které emitovaly fyzické osoby b) stav na trhu CP v celé republice c) celkový pohyb cen na daném trhu

22 20. Bankovní obchody aktivní 1) Označte případ, při kterém se jedná o nepřímé investice: a) nákup akcií určitého podniku b) nákup dluhopisů určitého podniku c) vkládání peněz do banky d) investování prostřednictvím investičních fondů 2) Jak se nazývá rozdíl mezi úroky z úvěrů a úroky z vkladů? 3) Doplňte větu: Vzájemné započtení pohledávek a závazků bank provádí.. 4) Uveďte způsoby, kterými jsou zajištěny následující úvěry: a) kontokorentní - b) lombardní - c) sanační - 5) Jaké znáte druhy směnečných úvěrů? Stručně je charakterizujte. 6) Co je to tzv. hypotéka: a) úvěr na pořízení zásob (zaručený majetkem podniku) b) úvěr na běžnou činnost podniku (zaručený cennými papíry) c) úvěr na pořízení nemovitosti (zaručený nemovitostí) 7) Uveďte příklad movité zástavy, kterou by komerční banka mohla podle vašeho názoru přijmout. 8) Uveďte krátkodobý úvěr, který je vhodný pro následující případy: a) podnikatel potřebuje občas částku peněz, většinou má na účtu dostatek vlastních prostředků - b) podnikatel nabízí jako zástavu vzácný obraz - c) podnikatel nabídne bance k odkoupení směnku - d) podnikatel žádá úvěr, který bude obnovován - 8) Jaký úvěr (z časového hlediska) je vhodný pro financování: a) oběžného majetku - b) dlouhodobého majetku -

23 21. Bankovní obchody pasívní 1) Jak banka nakládá s penězi svých klientů: a) zůstávají v trezoru b) banka je půjčuje jiným klientům c) management bank si vyplácí tzv. zlaté padáky 2) Co jsou tzv. vklady na viděnou? 3) Jaký produkt vám nabízí banka pod názvem termínovaný vklad: a) vklad, jehož výši určuje banka b) vklad, který po určitou dobu nemůžete vybrat c) částku, kterou banka vloží do vašeho podniku 4) Kdy očekáváte vyšší úrok? Při vkladu na viděnou nebo při termínovaném vkladu? Odpověď stručně zdůvodněte. 5) Definujte pojmy: a) valuty b) devizy 6) Kdo vyhlašuje cenu peněz cizích států a jak se tato cena nazývá? 7) Může podnik do zahraničí zaplatit v cizí měně i když nemá v této měně založený účet? Pokud ano, jak? 8) Je možné požadovat v bance i konzultace k určitému finančnímu problému? 9) Nabízejí některé banky úschovu cenností? Pokud ano, jakou? 10) Může podnik využít služeb banky, pokud chce obchodovat na Burze cenných papírů Praha? Pokud ano, jak?

24 22. Tržní ekonomika 1) Čím se zabývá ekonomie: a) hospodářským a politickým systémem státu b) tím, jak společnost provádí výběr vzácných zdrojů pro uspokojení svých potřeb c) pouze výrobou a spotřebou pro jednotlivé občany d) jen výrobou, protože spotřeba je záležitostí každého jednotlivce 2) Co představují produkční možnosti: a) maximum toho, co lze z daných zdrojů vyprodukovat b) souhrn výrobků a služeb, které společnost vyprodukovala za jeden rok c) souhrn toho, co jsou podnikatelé ochotni vyprodukovat d) maximum toho, co lze vyprodukovat z průměrných zásob 3) Které ekonomické problémy musí řešit každá společnost: a) co vyrábět, za kolik prodat a v jaké měně stanovit cenu b) z čeho vyrábět a za kolik c) co vyrábět, jak vyrábět, pro koho vyrábět d) výrobou zajistit všem lidem práci 4) Označte ekonomické systémy, které patří mezi základní: a) ekonomika tržní,plánovaná, smíšená, event. zvyková b) ekonomika tržní, příkazová, smíšená, event. zvyková c) ekonomika socialistická, kapitalistická, zvyková d) ekonomika tržní, válečná, zvyková 5) Napište, které typy konkurence se vyskytují na trhu (mezi kterými stranami). 6) Který výrok popisuje monopol: a) trh ovládá jediný výrobce a diktuje si ceny b) trh ovládá skupina výrobců, kteří si cenu domlouvají c) trh ovládá jediný výrobce, který ceny přizpůsobuje svým malým konkurentům d) trh ovládá skupina výrobců, kteří mezi sebou soutěží 7) Uveďte oblast, ve které trh selhává. 8) K čemu povede na trhu snížení nabídky, jestliže ostatní podmínky zůstanou stejné: a) k rozšíření výroby b) k tomu, že ceny zůstanou stejné c) ke snížení tržní ceny d) ke zvýšení tržní ceny 9) Jak nazýváme souvislost mezi změnou ceny a poptávkou po určitém statku: a) submisivita b) substituce c) komplementarita d) elasticita 10) Kdy je na trhu rovnováha: a) pokud se ceny pohybují nad průsečíkem křivky nabídky a křivky poptávky b) jestliže se množství, které chtějí výrobci prodat, rovná množství, které chtějí kupující koupit c) klesá-li křivka poptávky a stoupá-li křivka nabídky d) neexistuje-li přebytek výrobků

25 23. Důsledky tržního mechanizmu 1) Definujte inflaci. 2) Co je příčinou inflace? 3) Doplňte název formy inflace: a) desítky a stovky % ročně, příznak nezdravého vývoje ekonomiky b) několik % ročně, bez negativního vlivu na ekonomiku - c) tisíce a miliony % ročně, rozpad ekonomiky - 4) Označte vliv, kterým může být vyvolána tzv. inflační spirála: a) zvýšením rentability výroby b) zvýšením mezd c) zvýšením likvidity 5) Jakým způsobem lze inflaci měřit? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 6) Označte důsledky inflace: a) pokles kupní síly měnové jednotky b) zhoršení podmínek pro přijetí na VŠ c) znehodnocení úspor d) vede k chování, které dává přednost spotřebě e) pokles nominálních mezd f) zhoršení kvality informací, které poskytují ceny 7) Komu inflace prospívá? Dlužníkům nebo věřitelům? Proč? 8) Definujte nezaměstnanost. 9) Charakterizujte typy nezaměstnanosti. Vyjádřete také, zda příslušný typ ohrožuje národní hospodářství: a) frikční - b) strukturální - c) cyklická - 10) Jak se nezaměstnanost měří? (Vyjádřete vzorcem nebo slovně.) 11) Co patří mezi důsledky nezaměstnanosti: a) snižování minimálních mezd b) růst populace c) ztráta statků, které mohli nezaměstnaní vyrobit d) ekonomická ztráta, která vzniká vyplácením podpor v nezaměstnanosti e) zvyšování kvalifikace všech nezaměstnaných f) sociální důsledky

26 24. Národní hospodářství 1) Vysvětlete členění národního hospodářství na sektory. 2) Znázorněte schematicky koloběh v národním hospodářství. 3) Znázorněte schematicky průběh hospodářského cyklu. 4) Definujte hrubý domácí produkt. 5) Vysvětlete pojmy nominální a reálný produkt, v jakých cenách jsou počítány a proč: nominální reálný 6) Vyjádřete vzorcem nebo slovně způsob výpočtu HDP produktovou metodou. 7) Jak souvisí výše HDP, počet obyvatel, produktivita práce a životní úroveň? Stručně vysvětlete. 8) Znáte nějaký ukazatel životní úrovně, který nevychází jen z výše spotřeby? Pokud ano, uveďte jej.

27 25. Hospodářská politika státu 1) Definujte stručně hospodářskou politiku státu. 2) Stručně charakterizujte dva základní typy hosp. politiky z hlediska zásahů státu. 3) Vyjmenujte cíle hospodářské politiky a uveďte jejich přijatelný výsledek. 4) Charakterizujte podstatu rozpočtové politiky. 5) Označte, které položky jsou příjmy a které výdaji státního rozpočtu (PxV): a) obrana státu b) daně c) cla d) státní správa e) školství, zdravotnictví f) poplatky obyvatelstva 6) Je deficitní státní rozpočet vždy na závadu? Odpověď stručně zdůvodněte. 7) Co je měnová politika a kdo ji v ČR provádí? 8) Uveďte nástroje měnové politiky, které znáte. 9) Charakterizujte důchodovou politiku. 10) Uveďte příklady zásahů státu v oblasti důchodové politiky. 11) Charakterizujte zahraničně obchodní politiku a zahraničně měnovou politiku. 12) Co je sociální politika?

28 ŘEŠENÍ TESTŮ

29 1. Podnik 1) Definujte podnik. Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit. 2) Je možno definici podniku najít v nějakém oficiálním dokumentu? Pokud ano v jakém? Ano - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 5, odst. 1. 3) Jak dojde ke vzniku a zániku podniku? Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku a zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 4) Jakými dvěma základními způsoby může být podnik zrušen? Každý způsob charakterizujte. Bez likvidace jmění přechází na právního nástupce, s likvidací společnost vstoupí do likvidace podle zákona. 5) Jak mohou být přeměněny obchodní společnosti v České republice? Fúzí, převodem jmění na společníka, rozdělením, změnou právní formy. 6) Co je to konkurzní řízení při úpadku podniku: a) soutěž mezi odběrateli b) soudní řízení x c) pouze vyplacení dlužných mezd zaměstnancům 7) Uveďte čtyři základní podoby organizační struktury podniku a jednu z nich popište. Liniová vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, liniově štábní liniová + poradní skupina vedoucího (štáb), pružná vytváření týmů pro jednotlivé úkoly, divizionální každá divize hospodaří samostatně, ale zisk odvádí vedení podniku. 8) Co je dělba práce? Rozdělení činností mezi jednotlivé pracovníky. 9) Uveďte dva základní rozdíly mezi výrobním podnikem a podnikem služeb. Podnik služeb skladuje velmi málo materiálu (nebo žádný), podnik služeb nevyrábí na sklad. 10) Ve kterém účetním výkazu najdeme přehled o majetku podniku a jeho zdrojích? Jaké jsou názvy stran tohoto výkazu? Rozvaha. Aktiva = majetek, pasíva = zdroje majetku. 11) Ze kterého účetního výkazu zjistíme hospodářský výsledek podniku? Jak tento výsledek zjistíme? Z výkazu zisků a ztrát. Výsledek zjistíme porovnáním nákladů a výnosů.

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2016/2017 Ekonomika maturitní okruhy pro MZ JARO 2017 Pro třídy 4.A + D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO180

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více