Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu."

Transkript

1 A P P R A I S A L S Posudek / č /2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a dílna nebo provozovna v budově č.p. 4639, č.p. 4640, Chomutov 1 vše zapsané na LV č k.ú. Chomutov 1 ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1 Objednatel: Exekutorský úřad Brno - venkov Brno, Veveří 125, PSČ IČ: Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Účel posudku: Zjištění ceny pro exekuční řízení Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. V Praze dne Vyhotovení č.: 3

2 Znalecký posudek / č /2011 Obsah 1 Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Metody stanovení ceny obvyklé Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum znaleckého posudku Základní informace o nemovitosti Ocenění nemovitosti Cena dle předpisu Porovnávací metoda Rekapitulace hodnot Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1 Rekapitulace Identifikace předmětu znaleckého posudku: Znalecký posudek o ceně budovy pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc. č. st. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav, RČ: /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ: /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a o ceně dílny nebo provozovny (jednotka č. 4640/301 zapsaná na LV č umístněná v bytovém domě č.p. 4639, č.p na pozemcích parc. č. 411/5 a 411/6 vše zapsané na LV č. 7060, k.ú. Chomutov 1) ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, RČ: /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno venkov, se sídlem Veveří 125, , Brno. Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Zjištěná obvyklá cena nemovitostí zapsaným na LV č. 581 k.ú. Otvice je stanovena: ,00 Kč (slovy: Jednostopadesátčtyři tisíce korun českých) Zjištěná obvyklá cena nemovitostí zapsaným na LV č k.ú. Chomutov 1 je stanovena: ,00 Kč (slovy: Jednostopadesátosm tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2 Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem zaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu zpracování; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3 Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost, zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny, informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné, další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné, ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných, hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených, datum zpracování, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku, odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování, obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele, tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů, zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními, zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související, znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem, posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k Strana 5

6 datu zpracování, znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. 3.2 Definice základních pojmů Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti spíše než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. Definice tržní hodnoty: Tržní hodnota je finanční částka, kterou lze obdržet při prodeji nebo uhradit při koupi majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, a to ať ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Všechny informace o předmětném majetku jsou dostupné a shodné pro obě strany, všechny informace jsou relevantní a pravdivé. 3.3 Metody stanovení ceny obvyklé Administrativní cena cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška ministerstva financí České republiky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Trh Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu. Strana 6

7 Tržní hodnota odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku (schválená definice dle Evropských oceňovacích standardů 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci), je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Čistý roční stabilizovaný výnos jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. Zkratky: IPC indexovaná průměrná cena CU cena upravená na 1 m 2 podlahové plochy bytu ÚR územní rozhodnutí ÚP územní plán LV list vlastnictví Metody oceňování nemovitého majetku. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému stavu. Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace (takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání nemovitosti. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Strana 7

8 3.4 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Usnesení č.j. 137Ex 4031/09-64 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov Podklady získané zhotovitelem: výpis z KN LV č. 581 k.ú. Otvice výpis z KN LV č k.ú. Chomutov 1 informace a údaje sdělené zástupcem objednatele posudku skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém infomapa nabídky realitních kanceláří na síti internet fotodokumentace Strana 8

9 4 Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Znalecký posudek o ceně budovy pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. st. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav, RČ /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a o ceně dílny nebo provozovny (jednotka č. 4640/301 zapsaná na LV č umístněná v bytovém domě č.p. 4639, č.p na pozemcích parc. č. 411/5 a 411/6 vše zapsané na LV č. 7060, k.ú. Chomutov 1) ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, RČ /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení. Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Datum znaleckého posudku Zpracování znaleckého posudku je prováděno na základě Usnesení č.j. 137Ex 4031/09-64 JUDr. Petr Kocián, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno venkov, se sídlem Veveří 125, , Brno. ze dne Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Základní informace o nemovitosti nformace o nemovitosti: Název nemovitosti: Budova pro rodinnou rekreaci s pozemkem Adresa nemovitosti: Otvice, bez čp/če Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Otvice Katastrální území: Otvice Počet obyvatel: 638 Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV 581 k.ú. Otvice pro: Roztočil Vladislav, RČ /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ /0371, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-7334/ (soudní exekutor: JUDr. PetrKocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-10405/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 44 Nc 7334/ Stavba: bez čp/če na parc. 44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 037Ex-4031/ ze dne Právní moc ke dni (Z-12018/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, Strana 9

10 RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 10 Nc-9682/ (soudní exekutor: JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17, Praha 6 - Břevnov) ze dne (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-9777/ (soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany) ze dne Právní moc ke dni (Z-16080/ ). Exekuční příkaz k prodejinemovitosti k č.j. 10 Nc 9682/ Stavba: bez čp/če na parc. 44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha Ex-9744/ ze dne Listina - Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu opravné 025 Ex- 9744/ ze dne (Z-18578/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 26 Nc 9364/ Stavba: bez čp/če na parc. Z-44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno - venkov 137Ex23463/ ze dne (Z-3536/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 26 Nc-9364/ (soudní exekutor:judr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-3540/ ). Jiné zápisy: bez zápisu Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Listina - Kolaudační rozhodnutí VÚP-741/1989 ONV Chomutov - odbor výstavby ze dne , právnímoci nabylo dne a vyjádření SÚ MěÚ v Jirkově ze dne zahr. chata stavba dočasná do (Z-2448/ ). Pro: Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, RČ/IČO: /1374 a /0371, Chomutov, Chomutov /0371. Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-817/ ). Listina Pro: Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, RČ/IČO: /1374 a /0371, Chomutov, Chomutov 1. Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám: bez zápisu Věcné břemeno nezjištěno. Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Oceněná budova pro rodinnou rekreaci se nachází v obci Otvice, která leží poblíž města Chomutov. Dostupnost z Otvic po silnici E 442. Obec Otvice má dle serveru MVCR 638 obyvatel. Objekt se nachází v zahrádkářské kolonii a těsně sousedí s obdobnými stavbami. Jsou obklopeny pozemkem parcelní číslo 44/3, který je ve vlastnictví obce Otvice. Jedná se o oplocený rovinný pozemek, okolí stavby je zatravněné se vzrostlými porosty. Samotná budova bez čísla evidenčního či popisného se nachází na pozemku o výměře 17 m 2, parcelní číslo 44/7, zastavěná plocha a nádvoří. Konstrukce chaty je zděná. Podkroví je polepeno z jedné strany asfaltovou lepenkou a z druhé eternitovými šablonami. Objekt nebyl zpřístupněn, ale dle venkovní obhlídky není pravděpodobně obýván celoročně a je značně zanedbaný. Fasáda je opadaná, okna jsou původní dřevěná. Přízemí je ve výšce cca 2,5m, podroví je zkosené a má balkon. Podlahová plocha vzhledem neumožnění samotné prohlídky budovy je odhadem pro přízemí 17 m 2, podkroví 13 m 2, výška 1. NP je 2,2 m a zkosený půdní prostor 2,3 m, celkem odhad obestavěného prostoru 70 m 3, odhad užitné plochy 30 m 2. Střecha je starší z eternitových dlaždic, dva menší přístřešky jsou pokryty asfaltovou lepenkou. V okolí chatky je značný nepořádek, dále je vedle objektu zděný venkovní krb s komínem. Na pozemku je elektřina, voda, topení v nemovitosti je lokální na tuhá paliva. Parkování na pozemku není možné, pouze na příjezdové cestě či sousedícím pozemku obce. Cel- Strana 10

11 kově chata nepůsobí pravidelně udržována a byla postavena odhadem cca před 35ti lety. Základní informace o nemovitosti Informace o nemovitosti: Název nemovitosti: Dílna nebo provozovna Adresa nemovitosti: Chomutov č.p. 4639, č.p Chomutov Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Chomutov Katastrální území: Chomutov 1 Počet obyvatel: Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV 9954 k.ú. Chomutov 1 pro: Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ: /0371. Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) strpět trvalé umístění zařízení pro rozvod tepla a TUV charakteru sekundárního rozvodu v rozsahu dle projektové dokumentace a strpět vstup za účelem provozování zařízení pro rozvod tepla a TUV, jeho kontroly, měření, oprav a údržby. Teplo Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/113, Chomutov, , Chomutov 1, RČ/IČO: Jednotka: 4640/301 (Z-7721/ ). Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 2645/2000 ze dne , právní účinky vkladu vznikly dnem POLVZ: 1146/2000 (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-7334/ (soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-10405/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 44 Nc 7334/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 037Ex-4031/ ze dne Právní moc ke dni (Z-12018/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 10 Nc-9682/ (soudní exekutor: JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17, Praha 6 - Břevnov) ze dne (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-9777/ (soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany) ze dne Právní moc ke dni (Z-16080/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 10 Nc 9682/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha Ex-9744/ ze dne Listina - Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu opravné 025 Ex-9744/ ze dne (Z-18578/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 26 Nc 9364/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno - venkov 137Ex23463/ ze dne (Z-3536/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 26 Nc-9364/ (soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-3540/ ). Strana 11

12 Jiné zápisy -Bez zápisu Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Listina - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky ( 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-2471/ ). Pro: Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, RČ/IČO: /0371 Chomutov 1. Jiné zápisy: bez zápisu Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám: bez zápisu Věcné břemeno nezjištěno. Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Oceněná jednotka, dílna nebo provozovna, se nachází v bytovém domě v centru města Chomutov. Dle serveru MVCR zde trvale žije a město je napojeno na komunikaci E 442. Jednotka č. 4640/301 se nachází v přízemí domu č.p na parcelách číslo 411/5 o výměře 204 m 2 a 411/6 o výměře 206 m 2. Jedná se o zastavěnou plocha a nádvoří. Majitel nebyl zastižen v místě, ale přes kontakt získaný na infolince 1180 bylo zjištěno, že se jedná o jednu místnost, dříve využívanou jako obchod. Dle informace v jednotce nyní není provozována žádná činnost. Jednotka je přístupná z ulice i z domu a to v prostorech, kde se spolu s jednotkou nacházejí také sklepní prostory k bytům v dané nemovitosti. Místnost dle informace nemá vlastní sociální zařízení a dle obhlídky má menší podélná okna umístěná cca ve výšce 150 cm nad zemí. Okna jsou nová, plastová. Vstupní dvěře do jednotky jsou dřevěné v kombinaci se sklem. Dle internetového serveru pro Registr živnostenského podnikání měl vlastník v místě vedenou činnost podnikání v oboru velkoobchod a maloobchod, zastavárenskou činnost a maloobchod s použitým zbožím. Datum zahájení činnosti je a ukončení , což odpovídá také poskytnutým údajům. Konstrukce domu je panelová, fasáda je opravená, pravděpodobně zateplená a okna jsou nová, plastová. Výška stropu bude cca 2,5 m a těsně nad vstupem do jednotky se nachází balkon bytu umístěného v prvním patře budovy. Celkem odhad obestavěného prostoru 80 m 3, odhad užitné plochy 30 m 2. Budova i jednotka z exteriéru působí udržovaně, původní stavba byla postavena odhadem před 40ti lety. Vzhledem k dispozici v přízemí panelového domu s atypickými okny a dle účelu jednotky je omezená možnost jejího využití. Přístup k jednotce z ulice je po nezpevněném pozemku Strana 12

13 5 Ocenění nemovitostí 5.1 Cena dle předpisu Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění. Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obsah posudku: Budova pro rodinnou rekreaci s pozemky a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez čp/če b) Pozemky b 1 ) Pozemek k.ú. Otvice c) Dílna nebo provozovna c 1 ) Jednotka č. 4640/301 d) Pozemky d 1 ) Pozemky k.ú. Chomutov 1 a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata oceněná dle 26 odst. 1-6: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rekreační chata Poloha objektu: Otvice Stáří stavby: 35 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20 tabulka č. 1): 3 160,00 Kč/m 3 Základní cena dle přílohy č. 20 tabulky č. 1 se násobí indexem cenového porovnání dle vzorce: CU = IPC x I Kde: CU - cena upravená na 1 m 3 obestavěného prostoru, IPC - indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č.1 I - index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: I = I T x I P x I V kde I T ; I P a I V jsou stanoveny jako Index trhu I T Index polohy I P 1 3 n 1 1 T n 11 P n n 1 Index vybavení I V 1 Vn xv10 9 n 1 Výpočet indexu cenového porovnání: Strana 13

14 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III. 0,00 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku II. 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) - bez vlivu II. 0,00 Index trhu I T 1 3 n 1 T = 0,00 n Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Životní prostředí a atraktivita oblasti - vhodná k rekreaci III. 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha do 2000 m II. -0,05 3. Poloha v zástavbě - nevýhodná poloha I. -0,02 4. Dopravní dostupnost - bezprobémový příjezd k hranici pozemku III. 0,00 5. Hromadná doprava - špatná dostupnost I. -0,02 6. Parkovací možnosti špatné I. -0,02 7. Obchod a služby v okolí žádné I. -0,05 8. Sportoviště žádné I. 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II. 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III. 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II. 0,00 Index polohy I P 1 11 n 1 P n = 0,84 Index konstrukce a vybavení: Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepodsklepený se šikmou střechou I. B. 1. Druh stavby - rekreační chata II. 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III. 0,00 3. Střešní konstrukce podkroví III. 0,03 4. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda II. 0,00 5. Vybavení WC III. 0,00 6. Způsob vytápění lokální vytápění II. 0,00 7. Příslušenství stavby - bez příslušenství II. -0,04 8. Výměra pozemků pod stavbou I. -0,05 9. Kriterium jinde neuvedené poloha snižující cenu I. -0, Stavebně technický stav stavba ve špatném stavu IV. 0,65 Koeficient pro stavby stáří nad 30 let do 50 let včetně: 0,8 Index vybavení I V 1 Vn xv10 = 0, n 1 Celkový index I = I T * I P * I V = 1,00 * 0,84 * 0,4576 = 0,3844 Strana 14

15 Ocenění: Indexovaná průměrná cena (dle příl. č. 20 tabulka č. 1): = 3 160,00 Kč/m 3 Index trhu I T (dle příl. č. 18a tabulka č. 1): * 1,0000 Index polohy I P (dle příl. č. 18a tabulka č. 3): * 0,8400 Index konstrukce a vybavení I V (dle příl. č. 20 tabulka č. 2): * 0,4576 Základní cena upravená = 1 214,65 Kč/m 3 Plná cena: 70,00 m 3 * 1 214,65 Kč/m 3 = ,50 Kč Budova bez čp/če - zjištěná cena = ,50 Kč b) Pozemek b 1 ) Pozemek k.ú. Otvice Stavební pozemky takto zařazené platným územním plánem neuvedené v cenové mapě stavebních pozemků. Výměra pozemku celkem 17 m 2. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Cena pozemku se dle odst. 1 h) se ZC = C p x 2,50 C p = 35+(a-1000)x0, Kde a je počet obyvatel, pro a vždy platí a 1000, je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a=1000. Počet obyvatel obce Otvice dle serveru MVCR je 638. a=1000 C p = 35+( )x0,007414= 35 Kč/m 2 ZC = 35 x 2,50 = 87,50 Kč/m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m2] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří 44/7 17,00 87, ,50 Součet 1 487,50 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1 významnost obce 100% Úprava ceny celkem 100% 1 487, ,00 Mezisoučet 2 975, ,00 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,169 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,083 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem 6 988,35 Pozemek Otvice - zjištěná cena 6 988,35 Cena nemovitostí celkem ,85 Cena nemovitostí po zaokrouhlení dle 46 činí ,00 Kč Strana 15

16 c) Dílna nebo provozovna c 1 ) Jednotka č. 4640/301 oceněná dle 13 odst. 1-3: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Nebytový prostor Chomutov 40 let Základní cena dle přílohy č. 2 se násobí koeficienty: ZCU = ZC x K 1 x K 4 x K 5 x K j x K p Kde: ZCU - základní cena upravená ZC - základní cena podle přílohy č. 2 K 1 - koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4 K 4 - koeficient vybavení nebytového prostoru podle K 5 - koeficient polohový podle přílohy č. 14 K j - koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38 K p - koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 ZC = 1 950,00 Kč x koef. 3,4 pro budovy vícebytové typové, položka J ZC = 6 630,00 Kč/m 2 Hodnocení Obj.podíl Část Koeficient Upravený Konstrukce, vybavení standardu (%) (%) obj.podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 0, ,00 1,00 0, Svislé konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Stropy: S 0, ,00 1,00 0, Krov, střecha: S 0, ,00 1,00 0, Krytiny střech: S 0, ,00 1,00 0, Klempířské konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnějších povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní obklady keramické: S 0, ,00 1,00 0, Schody: S 0, ,00 1,00 0, Dveře: S 0, ,00 1,00 0, Vrata: X 0, ,00 0,00 0, Okna: S 0, ,00 1,00 0, Povrchy podlah: S 0, ,00 1,00 0, Vytápění: S 0, ,00 1,00 0, Elektroinstalace: S 0, ,00 1,00 0, Bleskosvod: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní kanalizace: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní plynovod: S 0, ,00 1,00 0, Ohřev vody: S 0, ,00 1,00 0, Vytápění kuchyní: X 0, ,00 0,00 0, Vytápění hyg. zařízení vč. WC: X 0, ,00 0,00 0, Výtahy: S 0, ,00 1,00 0, Ostatní: X 0, ,00 0,00 0, Instalační prefabrikovaná jádra: S 0, ,00 1,00 0,037 Součet upravených objemových podílů 0,885 Strana 16

17 Konstrukce, vybavení Provedení standardu (%) 1. Základy včetně zemních prací: betonové, proložené kamenem S 100,00 2. Svislé konstrukce: montované, betonové S 100,00 3. Stropy: nespalné s rovným podhledem S 100,00 4. Krov, střecha: plochá jednovrstvá S 100,00 5. Krytiny střech: pozinkovaný plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: úplné z pozinkového plechu S 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: vápenné omítky S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky S 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: keramické S 100, Schody: cementový potěr S 100, Dveře: dřevěné, rámové S 100, Vrata: X 100, Okna: zdvojená, plastová S 100, Povrchy podlah: cementový potěr, keram.dlažba S 100, Vytápění: ústřední, centrální S 100, Elektroinstalace: samostatné okruhy 220/380 V S 100, Bleskosvod: S 100, Vnitřní vodovod: teplá i studená voda S 100, Vnitřní kanalizace: odpady ze všech hyg. zařízení S 100, Vnitřní plynovod: rozvod zemního plynu S 100, Ohřev vody: centrální S 100, Vytápění kuchyní: X 100, Vytápění hyg. zařízení vč. WC: X 100, Výtahy: běžné osobní S 100, Ostatní: X 100, Instalační prefabrikovaná jádra: S 100,00 Základní cena upravená ,12 Kč/m 2 Plná cena 30 m 2 *14 095,72 Kč/m ,72 Kč Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8850 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): =6 630,- Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): *1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): *0,8850 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): *1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): *2,1540 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): *0,6440 Základní cena upravená =8 862,50 Kč/m 3 Plná cena: 30,00 m 3 * 8 862,50 Kč/m 3 = ,00 Kč Výpočet nedokončené stavby: Úprava ceny za nedokončené konstrukce *1,000 Nedokončená stavba = ,00 Kč Strana 17

18 Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 40 roků Opotřebení: 40,00 % Nebytový prostor - zjištěná cena ,00 Kč = ,00 Kč d) Pozemky d 1 ) Pozemky k.ú. Chomutov 1 Stavební pozemky takto zařazené platným územním plánem neuvedené v cenové mapě stavebních pozemků. Výměra pozemku celkem 410 m 2. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Cena pozemku je dle odst. 1 g) 500 Kč m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří 411/5 204,00 500, ,00 Zastavěná plocha a nádvoří 411/6 206,00 500, ,00 Součet ,00 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1 významnost obce 50% Úprava ceny celkem 50% , , možnost napojení na plyn 10% Úprava ceny celkem 10% , ,00 Mezisoučet ,00 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,154 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): *0,644 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem ,62 Podíl 200/17744 jednotka č. 4640/ ,90 Celkem podíl 4 807,90 Pozemek Chomutov - zjištěná cena 4 807,90 Cena nemovitostí po zaokrouhlení dle 46 činí 4 810,00 Kč Rekapitulace cen nemovitostí: Výsledné ceny: a) Budova bez čp/če Otvice = ,50 Kč b) Pozemek Otvice = 6 988,35 Kč Celková cena Otvovice ,85 Kč c) Dílna nebo provozovna = ,00 Kč d) Pozemek Chomutov = 4 810,00 Kč Celková cena Chomutov = ,00 Kč Cena zjištěná nákladovým způsobem celkem činí ,00 Kč pro nemovitosti Otvovice a ,00 Kč pro nemovitosti Chomutov. Strana 18

19 5.2 Porovnávací metoda Rekreační chaty Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 zastavěné plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 17,00 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Zahradní chatka se zahradou, Údlice - osada Doubí. Na prodej samostatni stojící zahradní chatka se zahradou. Objekt o výměře 18 m 2 se nachází v chatové osadě Doubí - Údlice. Příjezd po zpevněné cestiě, vjezd uzamčen. Chata je v horším stavu 2 x místnost (menší), pozemek (mírni svažitý). Na hraně pozemku je voda + el. energie. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. 2) Přenechání zahradního domku a zahrady na pronajatém pozemku v Jirkově ul. Telčské údolí. Jedná se o převážně okrasnou zahradu, cca 430m 2, v menší zahrádkářské kolonii (osada má 17 zahrad) u bývalého Benaru. Zahradní chatka výměře 20 m 2 je nově zrekonstruovaná, zateplená, nová střecha, omítky, štuky, stropní kazety. V kuchyni je kuchyňská linka, sporák, rohová sedací souprava. V obývacím pokoji jsou postele, sedací souprava, skříňky. U domu je veranda a na zahradě je skleník. Parkovat lze na silnici nebo na cestě v areálu. Elektrický proud by měl být na jaře-léto Pitná a užitková voda není. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. 3) Prodám chatu o výměře 20 m 2 v Chomutově, Staré Spořice. Chata je blízko koupaliště, vlastní pozemek který měří 4 ary. Včetně elektřiny, možnost připojení pitné vody, za užitkovou vodu se naplatí. V chatě se nachází WC, podkroví, sporák, varná konvice, kuchyňská linka, stůl a židle, koberec. Před chatkou se nachází ohniště na opékání. Možnost k bydlení a/nebo k užití parcely. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 4) Obec Želenice, na prodej pozemek, ke svažitý a přímo sousedí horní stranou s lesem a pod ním se rozkládá zahrádkářská kolonie, opticky oddělená vzrostlými stromy. Pozemek je osázen ovocnými stromy a keři a okrasnými dřevinami. Delší dobu již není obděláván za účelem pěstování zahradních plodin. Nachází se na kopci s krásným výhledem a při tom v soukromém prostředí. Starší chatka má rozměr 3,5 x 3,5 m plus veranda šíře cca 1 m (celkem 13,5 m 2 ) a vyžaduje opravy části podlahy a zadní stěny. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] Údlice ,00 1,00 1,00 0,97 0,99 0,85 0,90 18, ,42 Telčské údolí ,00 1,00 1,00 1,07 0,98 0,83 0,90 20, ,88 Staré spořice ,00 0,90 1,00 1,03 0,97 0,85 0,90 20, ,29 Želenice ,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 13, ,00 Součet: ,59 Kč/jedn. Strana 19

20 / 4 Průměrná jednotková cena: 9 037,65 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 7 754,42 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,00 Kč/jedn. Základní cena: 9 037,65 Kč/m 2 17 m 2 á 9 037,65 Kč/m ,05 Kč Cena zjištěná porovnávací metodou celkem činí ,05 Kč, to je ,00 Kč po zaokrouhlení. Nebytové prostory Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 užitné plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 30,00 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Prodejna v Chomutově ul. Lipská, přízemní objekt o výměře 100 m 2 s velkými výlohami u hl. silnice, vhodný pro podnikatelskou činnost, nachází se na ulici Lipská. Dobrá dostupnost. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 2) Prodej nebytového prostoru o velikosti 190m 2 v bytovém domě Residence Čechova v Chomutově. Nebytový prostor se nachází v suterénu a má samostatný vchod ze zadního traktu domu. Dispozičně řešen a navržen jako fitness a wellness centrum (slušná klientská základna z obyvatel domu), možné také využít jako show room či sklad, náleží k němu také dvě kanceláře se samostatným sociálním zázemím a s výhledem na dvorek domu. Cena prodeje: Kč. Tento prostor si můžete také pronajmout za částku Kč/měsíc + poplatky. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 3) Komerční prostory v Chomutově. Nabízíme Vám k prodeji prodejnu o celkové ploše 131m² + sklepní prostor 10m² (kompresovna). Prodejna je součástí obchodního celku situovaného do čtverce s nádvořím a rampami. Vlastním též podíl na ostatních pozemcích objektu 100m². Prodejna se skládá z: prodejny, skladu, přípravny, kuchyňky, WC, umývárny, kanceláře, chladírny a skladu materiálu. Součástí je rampa do dvora. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 4) Prodám nebo pronajmu prodejní prostory v Chomutově na Písečné č.p (u nákupního střediska Flora). Posledním nájemcem využívané jako prodejna počítačů (vytvořená klientela). Prodejna je na rozhraní měst Chomutov a Jirkov v dané lokalitě bez konkurence. Velikost nabízených prostor je cca. 72m 2. Vybavenost - obchod, příruční sklad s vlastním vchodem, sociální zařízení, měřené ústřední vytápění, parkoviště ve vzdálenosti cca. 20m od prodejny. Zásobování prostor je možné vlastním vchodem přístupným pro automobily z druhé strany prodejny. Prodejní cena k jednání je Kč. Výše nájmu je Kč/měsíc bez přidružených energií. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] Strana 20

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. 0,00, A P P R A I S A L S Posudek / č. 60-103/2011 O ceně obvyklé nemovitostí Pozemek parcela č. 744/29 Skály zapsané na LV 448 k.ú. Skály u Protivína ve vlastnictví Cupan Zdenko, Skály 17, Protivín, PSČ

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 32 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 32 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 122-165/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 389, Aš zapsaném na LV č. 3233, k.ú. Aš ve vlastnictví SJM Milan Matejovič, Krátká 425, Hranice u Aše, PSČ

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 98-141/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 631 s příslušenstvím na parcele St. 91 a pozemek parc.č. 92/1 vše zapsané na LV č. 175 k.ú. Rymaně ve spoluvlastnictví

Více

Posudek / č /2015. Doplněk č. 1 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č /2015. Doplněk č. 1 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 402-2081/2015 Doplněk č. 1 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 556 k. ú. Habří u Lipí ve vlastnictví SJM Puffer Jiří a Chaloupková Jana, č. p. 54, Habří, PSČ 373 84, nar.

Více

Ocenění nemovitostí. pozemku druhu zahrada parc.č. 1007/3 s příslušenstvím, v katastrálním území Bohosudov ZNALECKÝ POSUDEK. č.

Ocenění nemovitostí. pozemku druhu zahrada parc.č. 1007/3 s příslušenstvím, v katastrálním území Bohosudov ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZNALECKÝ POSUDEK č. 29-86/2010 Ocenění nemovitostí pozemku druhu zahrada parc.č. 1007/3 s příslušenstvím, v katastrálním území Bohosudov povinného Stanislava Šimkoviče Objednatel: Exekutorský úřad Cheb

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh celkem 30 stran.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh celkem 30 stran. APPRAISALS Posudek / č. 14-352/2012 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 119 k.ú. Hradčany ve vlastnictví 1/1 PROZEMA s.r.o., Strahovské nádvoří 126/8, Praha 1, Hradčany, 118 00 Praha IČ: 27656233

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 127-170/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 158 a hala bez č.p. na parcele St. 52/2 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č.p. St. 52/3 zastavěná plocha

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 49 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 77-120/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova č.p. 29 na parcele St. 18/2 a 412 včetně příslušenství a pozemky parc.č. 101/1, 101/2, 104, 105, 108, 118/2, 119/1, 119/2,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 130-173/2011 O ceně obvyklé nemovitostí Pozemky parcela č. 368/3, 407/5, 449/5, 449/6, 449/7, 944/5, 944/22, 1067/18 zapsané na LV 185 k.ú. Krty ve spoluvlastnictví Vopat

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 87-130/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 271, Stráž zapsaném na LV č. 567 k.ú. Stráž u Tachova ve vlastnictví SJM Zavalaný Bartoloměj a Zavalaná Jiřina,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek / č. 266-309/2011

Posudek / č. 266-309/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 266-309/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě Jindřicha Plachty č.p. 192, Ústí nad Labem-Neštěmice- Mojžíř vše zapsané na LV č. 419 k.ú. Mojžíř ve vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 37 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 37 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 101-144/2011 O obvyklé ceně nemovitostí Pozemek parcela č.2874/2 Chomutov zapsaná na LV 6297 k.ú. Chomutov II ve spoluvlastnictví SJM Klíma Ondřej a Klímová Eva, Osvobození

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 65-108/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1349 Milevsko zapsaném na LV č. 3623 k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 35 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 35 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 109-152/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1139, 1140 a 1141 Ostrov zapsaném na LV č. 3855 k.ú. Ostrov nad Ohří ve vlastnictví Michálek Alois, Masarykova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 34 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 34 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 139-182/2011 O ceně obvyklé nemovitostí pozemky parc. č. 4170/64, 4172/189 a 4172/197 zapsané na LV 9475 k.ú. Příbram povinný Stanislav Čížek, Fibichova 281, Příbram II

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

strana 1 Popis č. 3924/2013

strana 1 Popis č. 3924/2013 strana 1 Popis č. 3924/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 119 na pozemku parc.č. st. 208 a pozemky parc.č. st. 208, 124/18 a 134/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.8.2013

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 27 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 27 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 135-178/2011 O ceně obvyklé nemovitostí Pozemek parcela č. 1689/6 a 1689/52 zapsané na LV 440 k.ú. Zborov ve spoluvlastnictví Kadlec Miroslav, Školní 72, Milotice u Kyjova

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 110-153/2011 O ceně obvyklé nemovitostí Pozemek parcela č. 1445 zapsané na LV 935 k.ú. Hradištko u Sadské ve spoluvlastnictví SJM Vlodarczyk Karel, Ludvíkovská 34, 463

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 75-118/2011 O obvyklé ceně nemovitostí objekt technického vybavení bez čp/eč Slapy zapsaný na LV č. 558 k.ú. Slapy u Tábora ve vlastnictví SF-PETROL PRAHA a.s., Leština

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012

ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-8/2012 o ceně bytové jednotky č. 551/9 v domě č.p. 550 a č.p. 551 v Klatovech III, Pod Hůrkou, katastrální území Klatovy, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 30 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 81-124/2011 O obvyklé ceně nemovitostí Budovy bez čp/eč Na pozemku parc.č. St. 186 zapsané na LV č. 10050 k.ú. Rohozec u Žehušic ve vlastnictví Miroslav Staněk, Nádražní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737/2012 O ceně obvyklé na rekreační chatě č.e. 115 na pozemku č.par. 423/78 lesní pozemek jiného vlastníka (Česká republika) v obci Hradištko, okres Praha - západ a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/2015 O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Eurodražby.CZ a.s., Čimická 780/61,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3 860-26/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3 860-26/2013 O ceně rekreační chaty č.e. 149 s pozemky stp.č. 131 a zahradou p.č. 78/35 včetně příslušenství zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-2012 o ceně rodinného domu č.p. 677/3, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 15-58/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova č.p. 108 s pozemky parc. č. 107, 173 a 190/3 Studená vše zapsané na LV č. 471 k.ú. Studená ve vlastnictví Straka Roman, Vrší

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

Posudek / č. 17-60/2011

Posudek / č. 17-60/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 17-60/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 3 na parcele St. 76 Vlčí, včetně příslušenství zapsané na LV č. 13 k.ú. Vlčí ve vlastnictví Kozáková Jaroslava, Vlčí

Více

Posudek / č. 25-68/2011

Posudek / č. 25-68/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 25-68/2011 O obvyklé ceně nemovitostí Rodinná rekreace č.e. 8 na parcele St. 48 Zdebořice, včetně příslušenství zapsané na LV č. 306 k.ú. Zdebořice ve vlastnictví Bayer

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1049/144/2009. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 59/09.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1049/144/2009. Účel posudku: podklad pro exekuční řízení č.j. 099 EX 59/09. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1049/144/2009 o ceně rekreační chaty č.p. 423 se všemi součástmi a příslušenstvím na zastavěné ploše číslo parcelní 1170 a lesním pozemku číslo parcelní 1171, v katastrálním území obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Posudek / č. 21-64/2011

Posudek / č. 21-64/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 21-64/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 291 Příbram zapsaném na LV č. 11256 k.ú. Březové Hory ve vlastnictví Katarína Drábková, Slunná 291, Příbram

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 O obvyklé ceně podílu 1/4 na nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 327 na pozemku parc.č. 305 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 305, 306, 2685 vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 624-19/2015. O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 624-19/2015 O obvyklé ceně rekreační chaty Dolní Dvořiště, Všeměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1638/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1638/2011 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 3 v Štědré č.p. 102 s podílem na společných prostorech a s pozemcích č.par. 106 a 107 zastavěná plocha a nádvoří v obci Štědrá,

Více

Znalecký posudek č. 5956/134/2013

Znalecký posudek č. 5956/134/2013 Znalecký posudek č. 5956/134/2013 O ceně - bytové jednotky č. 672/5, včetně podílů na společných částech domu (č.p.671+672) a pozemku (č.638) v k.ú. a obci Podbořany, okres Louny, kraj Ústecký. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

Znalecký posudek číslo 3545 215/07

Znalecký posudek číslo 3545 215/07 Znalecký posudek číslo 3545 215/07 O ceně nemovitosti: Pozemek 2755/17 O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ Poděbradova 41

Více