Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu."

Transkript

1 A P P R A I S A L S Posudek / č /2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a dílna nebo provozovna v budově č.p. 4639, č.p. 4640, Chomutov 1 vše zapsané na LV č k.ú. Chomutov 1 ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1 Objednatel: Exekutorský úřad Brno - venkov Brno, Veveří 125, PSČ IČ: Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Účel posudku: Zjištění ceny pro exekuční řízení Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. V Praze dne Vyhotovení č.: 3

2 Znalecký posudek / č /2011 Obsah 1 Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Metody stanovení ceny obvyklé Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum znaleckého posudku Základní informace o nemovitosti Ocenění nemovitosti Cena dle předpisu Porovnávací metoda Rekapitulace hodnot Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1 Rekapitulace Identifikace předmětu znaleckého posudku: Znalecký posudek o ceně budovy pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc. č. st. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav, RČ: /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ: /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a o ceně dílny nebo provozovny (jednotka č. 4640/301 zapsaná na LV č umístněná v bytovém domě č.p. 4639, č.p na pozemcích parc. č. 411/5 a 411/6 vše zapsané na LV č. 7060, k.ú. Chomutov 1) ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, RČ: /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno venkov, se sídlem Veveří 125, , Brno. Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Zjištěná obvyklá cena nemovitostí zapsaným na LV č. 581 k.ú. Otvice je stanovena: ,00 Kč (slovy: Jednostopadesátčtyři tisíce korun českých) Zjištěná obvyklá cena nemovitostí zapsaným na LV č k.ú. Chomutov 1 je stanovena: ,00 Kč (slovy: Jednostopadesátosm tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2 Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem zaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu zpracování; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3 Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost, zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny, informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné, další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné, ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných, hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených, datum zpracování, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku, odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování, obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele, tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů, zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními, zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související, znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem, posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k Strana 5

6 datu zpracování, znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. 3.2 Definice základních pojmů Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti spíše než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. Definice tržní hodnoty: Tržní hodnota je finanční částka, kterou lze obdržet při prodeji nebo uhradit při koupi majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, a to ať ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Všechny informace o předmětném majetku jsou dostupné a shodné pro obě strany, všechny informace jsou relevantní a pravdivé. 3.3 Metody stanovení ceny obvyklé Administrativní cena cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška ministerstva financí České republiky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Trh Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu. Strana 6

7 Tržní hodnota odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku (schválená definice dle Evropských oceňovacích standardů 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci), je reprodukční cena věci, snížená o přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Čistý roční stabilizovaný výnos jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. Zkratky: IPC indexovaná průměrná cena CU cena upravená na 1 m 2 podlahové plochy bytu ÚR územní rozhodnutí ÚP územní plán LV list vlastnictví Metody oceňování nemovitého majetku. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému stavu. Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace (takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání nemovitosti. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Strana 7

8 3.4 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Usnesení č.j. 137Ex 4031/09-64 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov Podklady získané zhotovitelem: výpis z KN LV č. 581 k.ú. Otvice výpis z KN LV č k.ú. Chomutov 1 informace a údaje sdělené zástupcem objednatele posudku skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém infomapa nabídky realitních kanceláří na síti internet fotodokumentace Strana 8

9 4 Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Znalecký posudek o ceně budovy pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. st. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil Vladislav, RČ /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov 1 a o ceně dílny nebo provozovny (jednotka č. 4640/301 zapsaná na LV č umístněná v bytovém domě č.p. 4639, č.p na pozemcích parc. č. 411/5 a 411/6 vše zapsané na LV č. 7060, k.ú. Chomutov 1) ve vlastnictví Roztočilová Jiřina, RČ /0371, adresa Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení. Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Datum znaleckého posudku Zpracování znaleckého posudku je prováděno na základě Usnesení č.j. 137Ex 4031/09-64 JUDr. Petr Kocián, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno venkov, se sídlem Veveří 125, , Brno. ze dne Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne Základní informace o nemovitosti nformace o nemovitosti: Název nemovitosti: Budova pro rodinnou rekreaci s pozemkem Adresa nemovitosti: Otvice, bez čp/če Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Otvice Katastrální území: Otvice Počet obyvatel: 638 Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV 581 k.ú. Otvice pro: Roztočil Vladislav, RČ /1374 a Roztočilová Jiřina, RČ /0371, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1. Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-7334/ (soudní exekutor: JUDr. PetrKocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-10405/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 44 Nc 7334/ Stavba: bez čp/če na parc. 44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 037Ex-4031/ ze dne Právní moc ke dni (Z-12018/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, Strana 9

10 RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 10 Nc-9682/ (soudní exekutor: JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17, Praha 6 - Břevnov) ze dne (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-9777/ (soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany) ze dne Právní moc ke dni (Z-16080/ ). Exekuční příkaz k prodejinemovitosti k č.j. 10 Nc 9682/ Stavba: bez čp/če na parc. 44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha Ex-9744/ ze dne Listina - Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu opravné 025 Ex- 9744/ ze dne (Z-18578/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 26 Nc 9364/ Stavba: bez čp/če na parc. Z-44/7. Parcela: 44/7. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno - venkov 137Ex23463/ ze dne (Z-3536/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 26 Nc-9364/ (soudní exekutor:judr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-3540/ ). Jiné zápisy: bez zápisu Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Listina - Kolaudační rozhodnutí VÚP-741/1989 ONV Chomutov - odbor výstavby ze dne , právnímoci nabylo dne a vyjádření SÚ MěÚ v Jirkově ze dne zahr. chata stavba dočasná do (Z-2448/ ). Pro: Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, RČ/IČO: /1374 a /0371, Chomutov, Chomutov /0371. Smlouva kupní ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-817/ ). Listina Pro: Roztočil Vladislav a Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, RČ/IČO: /1374 a /0371, Chomutov, Chomutov 1. Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám: bez zápisu Věcné břemeno nezjištěno. Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Oceněná budova pro rodinnou rekreaci se nachází v obci Otvice, která leží poblíž města Chomutov. Dostupnost z Otvic po silnici E 442. Obec Otvice má dle serveru MVCR 638 obyvatel. Objekt se nachází v zahrádkářské kolonii a těsně sousedí s obdobnými stavbami. Jsou obklopeny pozemkem parcelní číslo 44/3, který je ve vlastnictví obce Otvice. Jedná se o oplocený rovinný pozemek, okolí stavby je zatravněné se vzrostlými porosty. Samotná budova bez čísla evidenčního či popisného se nachází na pozemku o výměře 17 m 2, parcelní číslo 44/7, zastavěná plocha a nádvoří. Konstrukce chaty je zděná. Podkroví je polepeno z jedné strany asfaltovou lepenkou a z druhé eternitovými šablonami. Objekt nebyl zpřístupněn, ale dle venkovní obhlídky není pravděpodobně obýván celoročně a je značně zanedbaný. Fasáda je opadaná, okna jsou původní dřevěná. Přízemí je ve výšce cca 2,5m, podroví je zkosené a má balkon. Podlahová plocha vzhledem neumožnění samotné prohlídky budovy je odhadem pro přízemí 17 m 2, podkroví 13 m 2, výška 1. NP je 2,2 m a zkosený půdní prostor 2,3 m, celkem odhad obestavěného prostoru 70 m 3, odhad užitné plochy 30 m 2. Střecha je starší z eternitových dlaždic, dva menší přístřešky jsou pokryty asfaltovou lepenkou. V okolí chatky je značný nepořádek, dále je vedle objektu zděný venkovní krb s komínem. Na pozemku je elektřina, voda, topení v nemovitosti je lokální na tuhá paliva. Parkování na pozemku není možné, pouze na příjezdové cestě či sousedícím pozemku obce. Cel- Strana 10

11 kově chata nepůsobí pravidelně udržována a byla postavena odhadem cca před 35ti lety. Základní informace o nemovitosti Informace o nemovitosti: Název nemovitosti: Dílna nebo provozovna Adresa nemovitosti: Chomutov č.p. 4639, č.p Chomutov Kraj: Ústecký Okres: Chomutov Obec: Chomutov Katastrální území: Chomutov 1 Počet obyvatel: Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem je zapsáno dle výpisu z KN LV 9954 k.ú. Chomutov 1 pro: Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ: /0371. Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) strpět trvalé umístění zařízení pro rozvod tepla a TUV charakteru sekundárního rozvodu v rozsahu dle projektové dokumentace a strpět vstup za účelem provozování zařízení pro rozvod tepla a TUV, jeho kontroly, měření, oprav a údržby. Teplo Chomutov s.r.o., Jakoubka ze Stříbra 112/113, Chomutov, , Chomutov 1, RČ/IČO: Jednotka: 4640/301 (Z-7721/ ). Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 2645/2000 ze dne , právní účinky vkladu vznikly dnem POLVZ: 1146/2000 (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-7334/ (soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-10405/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 44 Nc 7334/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, č.j. 037Ex-4031/ ze dne Právní moc ke dni (Z-12018/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 10 Nc-9682/ (soudní exekutor: JUDr. Jan Grosam, Bělohorská 270/17, Praha 6 - Břevnov) ze dne (Z / ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 44 Nc-9777/ (soudní exekutor: JUDr. Vendula Flajšhansová, Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany) ze dne Právní moc ke dni (Z-16080/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 10 Nc 9682/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha Ex-9744/ ze dne Listina - Usnesení soudního exekutora o změně exekučního příkazu opravné 025 Ex-9744/ ze dne (Z-18578/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k č.j. 26 Nc 9364/ Jednotka: 4640/301. Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno - venkov 137Ex23463/ ze dne (Z-3536/ ). Nařízení exekuce pro Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, Chomutov 1, RČ/IČO: /0371. Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce 26 Nc-9364/ (soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Příkop 838/6, Brno) ze dne (Z-3540/ ). Strana 11

12 Jiné zápisy -Bez zápisu Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Listina - Smlouva o převodu vlastnictví jednotky ( 24 zák.č.72/1994 Sb.) ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-2471/ ). Pro: Roztočilová Jiřina, Karla Buriana 4640, Chomutov, RČ/IČO: /0371 Chomutov 1. Jiné zápisy: bez zápisu Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám: bez zápisu Věcné břemeno nezjištěno. Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Oceněná jednotka, dílna nebo provozovna, se nachází v bytovém domě v centru města Chomutov. Dle serveru MVCR zde trvale žije a město je napojeno na komunikaci E 442. Jednotka č. 4640/301 se nachází v přízemí domu č.p na parcelách číslo 411/5 o výměře 204 m 2 a 411/6 o výměře 206 m 2. Jedná se o zastavěnou plocha a nádvoří. Majitel nebyl zastižen v místě, ale přes kontakt získaný na infolince 1180 bylo zjištěno, že se jedná o jednu místnost, dříve využívanou jako obchod. Dle informace v jednotce nyní není provozována žádná činnost. Jednotka je přístupná z ulice i z domu a to v prostorech, kde se spolu s jednotkou nacházejí také sklepní prostory k bytům v dané nemovitosti. Místnost dle informace nemá vlastní sociální zařízení a dle obhlídky má menší podélná okna umístěná cca ve výšce 150 cm nad zemí. Okna jsou nová, plastová. Vstupní dvěře do jednotky jsou dřevěné v kombinaci se sklem. Dle internetového serveru pro Registr živnostenského podnikání měl vlastník v místě vedenou činnost podnikání v oboru velkoobchod a maloobchod, zastavárenskou činnost a maloobchod s použitým zbožím. Datum zahájení činnosti je a ukončení , což odpovídá také poskytnutým údajům. Konstrukce domu je panelová, fasáda je opravená, pravděpodobně zateplená a okna jsou nová, plastová. Výška stropu bude cca 2,5 m a těsně nad vstupem do jednotky se nachází balkon bytu umístěného v prvním patře budovy. Celkem odhad obestavěného prostoru 80 m 3, odhad užitné plochy 30 m 2. Budova i jednotka z exteriéru působí udržovaně, původní stavba byla postavena odhadem před 40ti lety. Vzhledem k dispozici v přízemí panelového domu s atypickými okny a dle účelu jednotky je omezená možnost jejího využití. Přístup k jednotce z ulice je po nezpevněném pozemku Strana 12

13 5 Ocenění nemovitostí 5.1 Cena dle předpisu Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění. Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb. a č. 460/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obsah posudku: Budova pro rodinnou rekreaci s pozemky a) Hlavní stavby a 1 ) Budova bez čp/če b) Pozemky b 1 ) Pozemek k.ú. Otvice c) Dílna nebo provozovna c 1 ) Jednotka č. 4640/301 d) Pozemky d 1 ) Pozemky k.ú. Chomutov 1 a) Hlavní stavby a 1 ) Rekreační chata oceněná dle 26 odst. 1-6: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rekreační chata Poloha objektu: Otvice Stáří stavby: 35 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20 tabulka č. 1): 3 160,00 Kč/m 3 Základní cena dle přílohy č. 20 tabulky č. 1 se násobí indexem cenového porovnání dle vzorce: CU = IPC x I Kde: CU - cena upravená na 1 m 3 obestavěného prostoru, IPC - indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 20 tabulky č.1 I - index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: I = I T x I P x I V kde I T ; I P a I V jsou stanoveny jako Index trhu I T Index polohy I P 1 3 n 1 1 T n 11 P n n 1 Index vybavení I V 1 Vn xv10 9 n 1 Výpočet indexu cenového porovnání: Strana 13

14 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - nabídka odpovídá poptávce III. 0,00 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku II. 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) - bez vlivu II. 0,00 Index trhu I T 1 3 n 1 T = 0,00 n Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Životní prostředí a atraktivita oblasti - vhodná k rekreaci III. 0,00 2. Přírodní lokalita - les nebo vodní plocha do 2000 m II. -0,05 3. Poloha v zástavbě - nevýhodná poloha I. -0,02 4. Dopravní dostupnost - bezprobémový příjezd k hranici pozemku III. 0,00 5. Hromadná doprava - špatná dostupnost I. -0,02 6. Parkovací možnosti špatné I. -0,02 7. Obchod a služby v okolí žádné I. -0,05 8. Sportoviště žádné I. 0,00 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II. 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III. 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II. 0,00 Index polohy I P 1 11 n 1 P n = 0,84 Index konstrukce a vybavení: Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepodsklepený se šikmou střechou I. B. 1. Druh stavby - rekreační chata II. 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III. 0,00 3. Střešní konstrukce podkroví III. 0,03 4. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda II. 0,00 5. Vybavení WC III. 0,00 6. Způsob vytápění lokální vytápění II. 0,00 7. Příslušenství stavby - bez příslušenství II. -0,04 8. Výměra pozemků pod stavbou I. -0,05 9. Kriterium jinde neuvedené poloha snižující cenu I. -0, Stavebně technický stav stavba ve špatném stavu IV. 0,65 Koeficient pro stavby stáří nad 30 let do 50 let včetně: 0,8 Index vybavení I V 1 Vn xv10 = 0, n 1 Celkový index I = I T * I P * I V = 1,00 * 0,84 * 0,4576 = 0,3844 Strana 14

15 Ocenění: Indexovaná průměrná cena (dle příl. č. 20 tabulka č. 1): = 3 160,00 Kč/m 3 Index trhu I T (dle příl. č. 18a tabulka č. 1): * 1,0000 Index polohy I P (dle příl. č. 18a tabulka č. 3): * 0,8400 Index konstrukce a vybavení I V (dle příl. č. 20 tabulka č. 2): * 0,4576 Základní cena upravená = 1 214,65 Kč/m 3 Plná cena: 70,00 m 3 * 1 214,65 Kč/m 3 = ,50 Kč Budova bez čp/če - zjištěná cena = ,50 Kč b) Pozemek b 1 ) Pozemek k.ú. Otvice Stavební pozemky takto zařazené platným územním plánem neuvedené v cenové mapě stavebních pozemků. Výměra pozemku celkem 17 m 2. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Cena pozemku se dle odst. 1 h) se ZC = C p x 2,50 C p = 35+(a-1000)x0, Kde a je počet obyvatel, pro a vždy platí a 1000, je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a=1000. Počet obyvatel obce Otvice dle serveru MVCR je 638. a=1000 C p = 35+( )x0,007414= 35 Kč/m 2 ZC = 35 x 2,50 = 87,50 Kč/m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m2] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří 44/7 17,00 87, ,50 Součet 1 487,50 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1 významnost obce 100% Úprava ceny celkem 100% 1 487, ,00 Mezisoučet 2 975, ,00 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,169 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,083 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem 6 988,35 Pozemek Otvice - zjištěná cena 6 988,35 Cena nemovitostí celkem ,85 Cena nemovitostí po zaokrouhlení dle 46 činí ,00 Kč Strana 15

16 c) Dílna nebo provozovna c 1 ) Jednotka č. 4640/301 oceněná dle 13 odst. 1-3: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Nebytový prostor Chomutov 40 let Základní cena dle přílohy č. 2 se násobí koeficienty: ZCU = ZC x K 1 x K 4 x K 5 x K j x K p Kde: ZCU - základní cena upravená ZC - základní cena podle přílohy č. 2 K 1 - koeficient přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce uvedený v příloze č. 4 K 4 - koeficient vybavení nebytového prostoru podle K 5 - koeficient polohový podle přílohy č. 14 K j - koeficient změny cen staveb podle přílohy č. 38 K p - koeficient prodejnosti uvedený v příloze č. 39 ZC = 1 950,00 Kč x koef. 3,4 pro budovy vícebytové typové, položka J ZC = 6 630,00 Kč/m 2 Hodnocení Obj.podíl Část Koeficient Upravený Konstrukce, vybavení standardu (%) (%) obj.podíl 1. Základy včetně zemních prací: S 0, ,00 1,00 0, Svislé konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Stropy: S 0, ,00 1,00 0, Krov, střecha: S 0, ,00 1,00 0, Krytiny střech: S 0, ,00 1,00 0, Klempířské konstrukce: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnitřních povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Úprava vnějších povrchů: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní obklady keramické: S 0, ,00 1,00 0, Schody: S 0, ,00 1,00 0, Dveře: S 0, ,00 1,00 0, Vrata: X 0, ,00 0,00 0, Okna: S 0, ,00 1,00 0, Povrchy podlah: S 0, ,00 1,00 0, Vytápění: S 0, ,00 1,00 0, Elektroinstalace: S 0, ,00 1,00 0, Bleskosvod: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní vodovod: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní kanalizace: S 0, ,00 1,00 0, Vnitřní plynovod: S 0, ,00 1,00 0, Ohřev vody: S 0, ,00 1,00 0, Vytápění kuchyní: X 0, ,00 0,00 0, Vytápění hyg. zařízení vč. WC: X 0, ,00 0,00 0, Výtahy: S 0, ,00 1,00 0, Ostatní: X 0, ,00 0,00 0, Instalační prefabrikovaná jádra: S 0, ,00 1,00 0,037 Součet upravených objemových podílů 0,885 Strana 16

17 Konstrukce, vybavení Provedení standardu (%) 1. Základy včetně zemních prací: betonové, proložené kamenem S 100,00 2. Svislé konstrukce: montované, betonové S 100,00 3. Stropy: nespalné s rovným podhledem S 100,00 4. Krov, střecha: plochá jednovrstvá S 100,00 5. Krytiny střech: pozinkovaný plech S 100,00 6. Klempířské konstrukce: úplné z pozinkového plechu S 100,00 7. Úprava vnitřních povrchů: vápenné omítky S 100,00 8. Úprava vnějších povrchů: vápenné dvouvrstvé omítky S 100,00 9. Vnitřní obklady keramické: keramické S 100, Schody: cementový potěr S 100, Dveře: dřevěné, rámové S 100, Vrata: X 100, Okna: zdvojená, plastová S 100, Povrchy podlah: cementový potěr, keram.dlažba S 100, Vytápění: ústřední, centrální S 100, Elektroinstalace: samostatné okruhy 220/380 V S 100, Bleskosvod: S 100, Vnitřní vodovod: teplá i studená voda S 100, Vnitřní kanalizace: odpady ze všech hyg. zařízení S 100, Vnitřní plynovod: rozvod zemního plynu S 100, Ohřev vody: centrální S 100, Vytápění kuchyní: X 100, Vytápění hyg. zařízení vč. WC: X 100, Výtahy: běžné osobní S 100, Ostatní: X 100, Instalační prefabrikovaná jádra: S 100,00 Základní cena upravená ,12 Kč/m 2 Plná cena 30 m 2 *14 095,72 Kč/m ,72 Kč Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8850 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 2): =6 630,- Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 4): *1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): *0,8850 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): *1,0500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): *2,1540 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): *0,6440 Základní cena upravená =8 862,50 Kč/m 3 Plná cena: 30,00 m 3 * 8 862,50 Kč/m 3 = ,00 Kč Výpočet nedokončené stavby: Úprava ceny za nedokončené konstrukce *1,000 Nedokončená stavba = ,00 Kč Strana 17

18 Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 40 roků Opotřebení: 40,00 % Nebytový prostor - zjištěná cena ,00 Kč = ,00 Kč d) Pozemky d 1 ) Pozemky k.ú. Chomutov 1 Stavební pozemky takto zařazené platným územním plánem neuvedené v cenové mapě stavebních pozemků. Výměra pozemku celkem 410 m 2. Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2: Cena pozemku je dle odst. 1 g) 500 Kč m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří 411/5 204,00 500, ,00 Zastavěná plocha a nádvoří 411/6 206,00 500, ,00 Součet ,00 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1 významnost obce 50% Úprava ceny celkem 50% , , možnost napojení na plyn 10% Úprava ceny celkem 10% , ,00 Mezisoučet ,00 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,154 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): *0,644 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem ,62 Podíl 200/17744 jednotka č. 4640/ ,90 Celkem podíl 4 807,90 Pozemek Chomutov - zjištěná cena 4 807,90 Cena nemovitostí po zaokrouhlení dle 46 činí 4 810,00 Kč Rekapitulace cen nemovitostí: Výsledné ceny: a) Budova bez čp/če Otvice = ,50 Kč b) Pozemek Otvice = 6 988,35 Kč Celková cena Otvovice ,85 Kč c) Dílna nebo provozovna = ,00 Kč d) Pozemek Chomutov = 4 810,00 Kč Celková cena Chomutov = ,00 Kč Cena zjištěná nákladovým způsobem celkem činí ,00 Kč pro nemovitosti Otvovice a ,00 Kč pro nemovitosti Chomutov. Strana 18

19 5.2 Porovnávací metoda Rekreační chaty Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 zastavěné plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 17,00 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Zahradní chatka se zahradou, Údlice - osada Doubí. Na prodej samostatni stojící zahradní chatka se zahradou. Objekt o výměře 18 m 2 se nachází v chatové osadě Doubí - Údlice. Příjezd po zpevněné cestiě, vjezd uzamčen. Chata je v horším stavu 2 x místnost (menší), pozemek (mírni svažitý). Na hraně pozemku je voda + el. energie. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. 2) Přenechání zahradního domku a zahrady na pronajatém pozemku v Jirkově ul. Telčské údolí. Jedná se o převážně okrasnou zahradu, cca 430m 2, v menší zahrádkářské kolonii (osada má 17 zahrad) u bývalého Benaru. Zahradní chatka výměře 20 m 2 je nově zrekonstruovaná, zateplená, nová střecha, omítky, štuky, stropní kazety. V kuchyni je kuchyňská linka, sporák, rohová sedací souprava. V obývacím pokoji jsou postele, sedací souprava, skříňky. U domu je veranda a na zahradě je skleník. Parkovat lze na silnici nebo na cestě v areálu. Elektrický proud by měl být na jaře-léto Pitná a užitková voda není. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. 3) Prodám chatu o výměře 20 m 2 v Chomutově, Staré Spořice. Chata je blízko koupaliště, vlastní pozemek který měří 4 ary. Včetně elektřiny, možnost připojení pitné vody, za užitkovou vodu se naplatí. V chatě se nachází WC, podkroví, sporák, varná konvice, kuchyňská linka, stůl a židle, koberec. Před chatkou se nachází ohniště na opékání. Možnost k bydlení a/nebo k užití parcely. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 4) Obec Želenice, na prodej pozemek, ke svažitý a přímo sousedí horní stranou s lesem a pod ním se rozkládá zahrádkářská kolonie, opticky oddělená vzrostlými stromy. Pozemek je osázen ovocnými stromy a keři a okrasnými dřevinami. Delší dobu již není obděláván za účelem pěstování zahradních plodin. Nachází se na kopci s krásným výhledem a při tom v soukromém prostředí. Starší chatka má rozměr 3,5 x 3,5 m plus veranda šíře cca 1 m (celkem 13,5 m 2 ) a vyžaduje opravy části podlahy a zadní stěny. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/ m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] Údlice ,00 1,00 1,00 0,97 0,99 0,85 0,90 18, ,42 Telčské údolí ,00 1,00 1,00 1,07 0,98 0,83 0,90 20, ,88 Staré spořice ,00 0,90 1,00 1,03 0,97 0,85 0,90 20, ,29 Želenice ,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 13, ,00 Součet: ,59 Kč/jedn. Strana 19

20 / 4 Průměrná jednotková cena: 9 037,65 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 7 754,42 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,00 Kč/jedn. Základní cena: 9 037,65 Kč/m 2 17 m 2 á 9 037,65 Kč/m ,05 Kč Cena zjištěná porovnávací metodou celkem činí ,05 Kč, to je ,00 Kč po zaokrouhlení. Nebytové prostory Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 užitné plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 30,00 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Prodejna v Chomutově ul. Lipská, přízemní objekt o výměře 100 m 2 s velkými výlohami u hl. silnice, vhodný pro podnikatelskou činnost, nachází se na ulici Lipská. Dobrá dostupnost. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 2) Prodej nebytového prostoru o velikosti 190m 2 v bytovém domě Residence Čechova v Chomutově. Nebytový prostor se nachází v suterénu a má samostatný vchod ze zadního traktu domu. Dispozičně řešen a navržen jako fitness a wellness centrum (slušná klientská základna z obyvatel domu), možné také využít jako show room či sklad, náleží k němu také dvě kanceláře se samostatným sociálním zázemím a s výhledem na dvorek domu. Cena prodeje: Kč. Tento prostor si můžete také pronajmout za částku Kč/měsíc + poplatky. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 3) Komerční prostory v Chomutově. Nabízíme Vám k prodeji prodejnu o celkové ploše 131m² + sklepní prostor 10m² (kompresovna). Prodejna je součástí obchodního celku situovaného do čtverce s nádvořím a rampami. Vlastním též podíl na ostatních pozemcích objektu 100m². Prodejna se skládá z: prodejny, skladu, přípravny, kuchyňky, WC, umývárny, kanceláře, chladírny a skladu materiálu. Součástí je rampa do dvora. Cena Kč. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. 4) Prodám nebo pronajmu prodejní prostory v Chomutově na Písečné č.p (u nákupního střediska Flora). Posledním nájemcem využívané jako prodejna počítačů (vytvořená klientela). Prodejna je na rozhraní měst Chomutov a Jirkov v dané lokalitě bez konkurence. Velikost nabízených prostor je cca. 72m 2. Vybavenost - obchod, příruční sklad s vlastním vchodem, sociální zařízení, měřené ústřední vytápění, parkoviště ve vzdálenosti cca. 20m od prodejny. Zásobování prostor je možné vlastním vchodem přístupným pro automobily z druhé strany prodejny. Prodejní cena k jednání je Kč. Výše nájmu je Kč/měsíc bez přidružených energií. Jednotková nabídková cena Kč/m 2. Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] Strana 20

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 65-108/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 1349 Milevsko zapsaném na LV č. 3623 k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 28 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 75-118/2011 O obvyklé ceně nemovitostí objekt technického vybavení bez čp/eč Slapy zapsaný na LV č. 558 k.ú. Slapy u Tábora ve vlastnictví SF-PETROL PRAHA a.s., Leština

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Posudek / č. 17-60/2011

Posudek / č. 17-60/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 17-60/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 3 na parcele St. 76 Vlčí, včetně příslušenství zapsané na LV č. 13 k.ú. Vlčí ve vlastnictví Kozáková Jaroslava, Vlčí

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Posudek / č. 21-64/2011

Posudek / č. 21-64/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 21-64/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 291 Příbram zapsaném na LV č. 11256 k.ú. Březové Hory ve vlastnictví Katarína Drábková, Slunná 291, Příbram

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 3629/2012

Znalecký posudek č. 3629/2012 Znalecký posudek č. 3629/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 263/19 v domě č.p. 262 a 263 umístěném na pozemku parc. č. 892/4 a parc. č. 892/5 v kat. úz. Františkov u Liberce, obec Liberec, okres

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 941-81/2010. Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jana Grosama, č.j.: 025 Ex 5527/09 Bělohorská 270/17 162 00 Praha 6 ZNALECKÝ POSUDEK č. 941-81/2010 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 787/2 a spoluvlastnického podílu o velikosti 620/30296 na budovách č.p. 786 a 787 a pozemkách p.č. 834/21 a 834/22 v k.ú. Doubravka, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9247-29/2013. Husitská 692/3 415 01 Teplice ZNALECKÝ POSUDEK č. 9247-29/2013 o ceně nemovitosti - bytu č. 5095/3 v bytovém domě Chomutov č.p. 5094, 5095 v ulici Školní Pěšina včetně podílu 759/24480 na příslušenství a společných částech domu Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 4293/2015

Znalecký posudek č. 4293/2015 Znalecký posudek č. 4293/2015 O ceně nemovitosti - byt č. 4 v čp.80, Český Dub stanovení obvyklé ceny (Říhová Ilona) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk ml. - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Znalecký posudek č. 3667/2012

Znalecký posudek č. 3667/2012 Znalecký posudek č. 3667/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 24/13 v domě č.p. 24 a 25 umístěném na pozemku parc. č. St. 707 v kat. úz. Předmostí, obec Přerov, okres Přerov včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 3533/2012

Znalecký posudek č. 3533/2012 Znalecký posudek č. 3533/2012 o ceně obvyklé - bytové jednotky č. 1119/14 v domě č.p. 1119 umístěném na pozemku parc. č. 2360/1 v kat. úz. Střekov, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 3547/2012

Znalecký posudek č. 3547/2012 Znalecký posudek č. 3547/2012 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 323/16 v domě č.p. 323 v kat. úz. Butovice, obec Studénka, okres Nový Jičín, ve vlastnictví Žofie Bugyiové. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více