STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR"

Transkript

1 STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn , IČ: , DIČ: CZ , tel.: , Znalecký psudek č Ve věci : O ceně nemvitstí včetně příslušenství, zapsaných na listu vlastnictví č. 103 u Katastrálníh úřadu pr Středčeský kraj, Katastrální pracviště Mělník, pr bec Všetaty, k.ú. Přívry. Objednatel: Účel psudku : Datum cenění: Mgr. Jan Krejsta sudní exekutr, Exekutrský úřad Brn-měst Hrní 729/32, Brn IČ: Zjištění bvyklé ceny nemvitstí zapsaných na LV 103, pr ptřebu exekučníh řízení na základě usnesení Č.j.: 159 EX 00011/15-021; prvedené exekuce prdejem nemvitých věcí pvinné Jitka Nhejlvá, nar , Pd Strání čp.73, Všetaty. Zhtvitel psudku: STATIKUM s.r.., znalecký ústav Odpvědní zpracvatelé: Ing. Lukáš Pejchal, Ing. Pavel Pejchal, CSc. Pčet stran psudku: stran přílh Pčet vyhtvení : 3, z th 2x bjednatel, 1x archiv znaleckéh ústavu

2 Obsah 1. NÁLEZ Identifikace předmětu cenění Charakteristika bce a plha nemvitsti Ppis nemvitsti Věcná břemena a nájemní práva Mvité a nemvité příslušenství Vlastnické a evidenční údaje Prhlídka a zaměření nemvitsti Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku OCENĚNÍ Metda nákladvá Metda výnsvá Metda kmparativní Vlba metdy cenění Administrativní cenění Ocenění prvnávací metdu Srvnávací nabídka rdinné dmy Vyjádření k DPH REKAPITULACE ZNALECKÁ DOLOŽKA PŘÍLOHY Seznam přílh Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření... 2 listy Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Náhled katastrální mapy... 3 listy Str. 2

3 1. NÁLEZ 1.1 Identifikace předmětu cenění Nemvitsti pvinné Jitka Nhejlvá, nar , Pd Strání čp.73, Všetaty, a t: 1.2 Charakteristika bce a plha nemvitsti Všetaty jsu městysem v krese Mělník, kraj Středčeský. Rzkládá se asi třináct kilmetrů jihvýchdně d Mělníka a sedm kilmetrů výchdně d města Neratvice. Ke dni zde žil 2045 byvatel. Obcí prchází silnice II/244 Líbeznice - Kstelec nad Labem - Všetaty - Byšice. Městys Všetaty je železniční křižvatku tratí 070 Praha - Turnv a 072 Lysá nad Labem - Ústí nad Labem. Tratě se stýkají v dbčné železniční stanici Všetaty. Ve městě se nachází úplná bčanská vybavenst (tj. Škla, šklka, pšta, zdravtnické zařízení). Oceňvaná nemvitst se nachází v severní části bce v části Přívry. 1.3 Ppis nemvitsti Jedná se nepdsklepený, samstatně stjící rdinný dům nepravidelnéh tvaru. Stavba dmu s hřebenem ve směru Z-V s dstupem d uliční hranice pd svažitu částí st.p.č.15. Se shdnu výšku zastřešení přiléhá k RD bývalý chlév, d L ke chlévu přiléhá prádelna se skladem a dále d U susedí pltevřená a částečně pdsklepená stavba dřevníku, sklep je přístupný ze zahrady. U dřevníku se nachází přístřešek venkvníh sezení s krbem a udírnu. Mezi venkvním sezením a chlívky jsu vyrvnávací schdy pr sestup d zahrady, která je mírně svažitá na jih. Vstup d dmu je cca. uprstřed dvrní stěny přím d prstru bývalé chdby upravené na kuchyň, z kuchyně vprav se nachází lžnice, na druhé straně pak bývací pkj. Z kuchyně je vstup d kupelny s wc a d kmry. Půdní prstr splečnéh s chlévem je přístupný p žebříku ze dvra sedlvým vikýřem. Dle sdělení p. Křížkvé z Úřadu městyse Všetaty klaudační pvlení nebyl v archivu dhledán. Dle prvedené prhlídky byl znalce stáří dmu dhadnut na 80 až 100 let. Dům je v dbrém stavebnětechnickém stavu a prchází běžnu údržbu. Obvdvé zdi dmu jsu tvřeny smíšeným zdivem tl. cca. 65cm, základy jsu kamenné bez izlace. Omítka je ze stříkanéh březlitu. Strpy jsu dřevěné trámvé s pdhledem. Krv je sedlvý, krytina je z pálené tašky. Nemvitst je připjena k veškerým inženýrským sítím mim plynu (dle sdělení zástupce pvinné). Str. 3

4 1.4 Věcná břemena a nájemní práva STATIKUM s. r Dle zjištění znalce nebyla zjištěna žádné věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtvní či předkupní práva váznucí na nemvité věci. 1.5 Mvité a nemvité příslušenství Při místním šetření nebyly zjištěny mvité věci, které by tvřily s nemvitstí příslušenství. Při místním šetření byla zjištěna vedlejší zděná stavba chlívku, prádelny a skladu a dřevníku na p.č.st.15, která tvří příslušenství nemvitsti. Dále jak nemvité příslušenství byla zjištěna zpevněná plcha dvra, plcení a plechvá vrata, venkvní psezení s krbem a udírnu. 1.6 Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemvitstí ze dne je na listu vlastnictví č. 103 pr k.ú. Přívry, bec Všetaty, Katastrálním úřadě pr Středčeský kraj jak vlastník zapsán: 1.7 Prhlídka a zaměření nemvitsti Prhlídka a zaměření nemvitsti byla prvedena dne za přítmnsti zástupce znaleckéh ústavu STATIKUM s.r.., Ing. Lukáše Pejchala a zástupce pvinné pana Pavla Říhy. 1.8 Pdklady pr vypracvání znaleckéh psudku Výpis z katastru nemvitstí pr ceňvané nemvitsti; Kpie katastrální mapy k ceňvaným nemvitstem; Dplňující infrmace k předmětu cenění pskytnuté bjednatelem; Infrmace z realitníh serveru; Vlastní databáze znalce; Databáze realizvaných prdejů nemvitstí MOISES; Skutečnsti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a ftdkumentace z místníh šetření; Zákn č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku); Zákn č. 36/1967 Sb., znalcích a tlumčnících, ve znění zákna č. 322/2006 Sb., zákna č. 227/2009 Sb. a zákna č. 444/2011 s účinnstí d ; Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. ceňvání majetku a změně některých záknů (zákn ceňvání majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb., Str. 4

5 STATIKUM s. r vyhlášky č. 450/2012 Sb a vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č.199/2014 Sb. s účinnstí d ; BRADÁČ a kl. Terie ceňvání nemvitstí, VIII. přepracvané a dplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Odhad hdnty pzemků, VŠE v Praze, nakladatelství Oecnmica, Institut ceňvání majetku, 2007; DUŠEK DAVID Základy ceňvání nemvitstí, II. upravené vydání, Vyská škla eknmická v Praze, Institut ceňvání majetku, 2006; ZAZVONIL ZBYNĚK Prvnávací hdnta nemvitstí, I.vydání, nakladatelství EKOPRESS, s.r.., 2006; BRADÁČ a kl. Sudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství CERM, 2010; HÁLEK VÍTĚZSLAV Oceňvání majetku v praxi, I.vydání, DnauMedia s.r.., 2009; ZAZVONIL ZBYNĚK Oceňvání nemvitstí výnsvý přístup, I.vydání, nakladatelství Oecnmica 2010; IOM VŠE Praha: Návrh standardu pr ceňvání nemvitstí tržní hdntu, Praha, září Str. 5

6 2. OCENĚNÍ Obvyklu (tržní) cenu nemvitsti lze becně vyjádřit následvně: Obvyklá cena je takvá, kteru by byl mžn za knkrétní věc jak předmět prdeje a kupě v rzhdné dbě a místě dsáhnut. V zákně č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, je definvána takt: Obvyklu cenu se pr účely zákna č. 151/1997 Sb. se rzumí cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění. Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním. Cena určená jinak než bvyklá cena neb mimřádná cena je cena zjištěná. Jiným způsbem ceňvání jsu: Metda nákladvá Metda nákladvá je zalžena na principu, že hdnta nemvitstí nebude větší, než činí sučasné náklady na jejich přízení s dpčtem přiměřených dpisů. Jedná se tedy výpčet reprdukční hdnty snížené přiměřené ptřebení. Reprdukční hdnta se vypčte pmcí bestavěnéh prstru, zastavěné plchy, pdlahvé plchy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle prvedení a vybavení zjistí dpvídající cena za zvlenu měrnu jedntku, chybějící prvky knstrukcí se nezapčítávají, vyšší vybavení se připčítává. Vynásbením zjištěné zastavěné plchy neb bestavěnéh prstru a jedntkvé ceny se zjišťuje tzv. výchzí hdnta. Od takt zjištěné výchzí hdnty se dečte ptřebení, které dpvídá stavbě danéh stáří a způsbu údržby bjektu, výsledkem je věcná hdnta. Ve znaleckých a dbrných psudcích se ke zjištění věcné hdnty pužívá též mdifikvaná metdika definvaná vyhlášku Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., prvedení některých ustanvení zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku a změně některých záknu, v aktuálním znění Metda výnsvá Principem výnsvéh způsbu cenění je princip anticipace, jehž pdstata spčívá v tvrzení, že hdnta je závislá na buducím čekávání. Jestliže buducí prspěch lze finančně vyjádřit jak řadu čekávaných výnsů, pak výnsvu hdntu lze definvat jak sučet všech těcht čekávaných výnsů, transfrmvaných na sučasnu hdntu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z nájemních smluv, nejsu-li v dchylce d situace na běžném realitním trhu. Rční výns z prnájmu nemvitsti je třeba snížit náklady spjené s užíváním nemvitsti (zejména se jedná náklady na průměrnu rční údržbu, správu nemvitsti, daň z nemvitsti a pjištění nemvitsti).transfrmace na sučasnu Str. 6

7 hdntu peněz se prvádí pmcí tzv. výnsvé kapitalizace. Očekávaný výns se u předmětné nemvitsti zjistí z rčníh nájemnéh Metda kmparativní Kmparativní metda, též srvnávací metda je statistická metda. Vychází z th, že z většíh pčtu známých entit lze dvdit střední hdntu, kteru lze pužít jak základ pr hdncení určité nemvitsti (pr zjištění její bvyklé ceny). Srvnatelné hdnty nemvitstí jsu stanvvány dle již realizvaných prdejů (kupních smluv) neb se pírají šetření splupracujících dhadců, realitních kanceláří v daném reginu, vlastní databázi a zkušensti zhtvitele psudku či realitní inzerci. Mezi základní vlivy půsbící na hdntu nemvitéh majetku patří: Plha nemvitstí vzdálenst d center měst či bcí vzdálenst d hlavních kmunikačních tahů přístup k silničním či železničním trasám Využitelnst nemvitstí stavebně-technické vlastnsti nemvitstí, jejich mezenst či napak předimenzvanst účel staveb a mžnst adaptace na jiné využití kapacita inženýrských sítí a mžnst jejich úpravy mžnsti přístaveb a rzšíření nemvitstí mezené mžnsti další výstavby (stavební uzávěry, chranná pásma) Vlastnické vztahy a zátěžvá břemena stavby na cizím pzemku, nájemní smluvy a jejich vypvěditelnst předkupní práva, věcná břemena zástavní práva sudní spry (např. restituční spry) Situace na realitním trhu celkvé trendy v prdeji nemvitstí prdejnst bdbných nemvitstí v dané lkalitě 2.1 Vlba metdy cenění Vzhledem k výše ppsané metdlgii ceňvání nemvitstí pr bvyklu cenu a vzhledem k účelu psudku se jak nejlépe pužitelná metda pr daný účel jeví metda kmparativní. Tat metda dkáže za předpkladu existence kvalitní databáze cen srvnatelných bjektů nejlépe zhdntit bchdvatelnst a tedy i tržní hdntu srvnávaných nemvitstí. Hlavní metdu cenění byla tedy zvlena metda kmparativní, metdu pdpůrnu pak bude administrativní cenění. Str. 7

8 2.2 Administrativní cenění Ocenění je prveden pdle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku ve znění záknů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. Základní infrmace Název předmětu cenění: Rdinný dům Adresa předmětu cenění: Přívry Přívry Kraj: Středčeský Okres: Mělník Obec: Všetaty Katastrální území: Přívry Pčet byvatel: Základní cena stavebníh pzemku bce kresu ZCv = 1 590,00 Kč/m 2 Keficienty bce Název keficientu č. Pi O1. Velikst bce byvatel II 0,85 O2. Hspdářsk-správní význam bce - Ostatní bce IV 0,60 O3. Plha bce - Obec vzdálená d hranice vyjmenvanéh IV 1,01 města neb blasti v tab. č. 1 (mim Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice d 10 km včetně O4. Technická infrastruktura v bci - V bci je elektřina, I 1,00 vdvd, kanalizace a plyn O5. Dpravní bslužnst bce - Železniční a autbusvá II 0,95 zastávka O6. Občanská vybavenst v bci - Rzšířená vybavenst (bchd, služby, zdravtní středisk, škla a pšta, neb bankvní (peněžní) služby, neb sprtvní neb kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebníh pzemku ZC = ZCv * O1 * O2 * O3 * O4 * O5 * O6 = 762,50 Kč/m 2 Index trhu s nemvitými věcmi Název znaku č. Pi 1. Situace na dílčím trhu s nemvitými věcmi - Nabídka II 0,00 dpvídá pptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pzemek neb pzemek, V 0,00 jehž sučástí je stavba (stejný vlastník) neb jedntka neb jedntka se spluvl. pdílem na pzemku 3. Změny v klí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prdejnst - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Pvdňvé rizik - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Str. 8

9 5 Index trhu IT = P6 * (1 + Pi) = 1,000 Index plhy i = 1 Typ staveb na pzemku pr stanvení indexu plhy: Rezidenční stavby v statních bcích nad 2000 Název znaku č. Pi 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jedntném I 1,00 funkčním celku 2. Převažující zástavba v klí pzemku a živtní prstředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Plha pzemku v bci - Navazující na střed (centrum) bce II 0,02 4. Mžnst napjení pzemku na inženýrské sítě, které má bec I 0,00 - Pzemek lze napjit na všechny sítě v bci neb bec bez sítí 5. Občanská vybavenst v klí pzemku - V klí nemvité II -0,01 věci je částečně dstupná bčanská vybavenst bce 6. Dpravní dstupnst k pzemku - Příjezd p zpevněné VII 0,01 kmunikaci, s mžnstí parkvání na pzemku 7. Osbní hrmadná dprava - Zastávka d 200 m včetně, MHD III 0,00 dbrá dstupnst centra bce 8. Plha pzemku z hlediska kmerční využitelnsti - Bez II 0,00 mžnsti kmerčníh využití 9. Obyvatelstv - Bezprblémvé klí II 0, Nezaměstnanst - Vyšší než je průměr v kraji I -0, Vlivy statní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index plhy IP = P1 * (1 + Pi) = 1,050 Keficient pp = IT * IP = 1,050 Ocenění staveb Rdinný dům i = 2 Zatřídění pr ptřeby cenění Typ bjektu: Rdinný dům 35 prvnávací metda Plha bjektu: Středčeský kraj, bec byvatel Stáří stavby: 90 let Základní cena ZC (přílha č. 24): 2 926,- Kč/m 3 Zastavěné plchy a výšky pdlaží : 15,1*5,5 = 83,05 m 2 : 15,1*5,5 = 83,05 m 2 Str. 9

10 Název pdlaží Zastavěná plcha Knstrukční výška : 83,05 m 2 2,60 m : 83,05 m 2 2,80 m Obestavěný prstr : (15,1*5,5)*(2,60) = 215,93 m 3 : (15,1*5,5)*(2,20) = 182,71 m 3 Obestavěný prstr - celkem: = 398,64 m 3 Pdlažnst: Zastavěná plcha prvníh nadzemníh pdlaží: ZP1 = 83,05 m 2 Zastavěná plcha všech pdlaží: ZP = 166,10 m 2 Pdlažnst: ZP / ZP1 = 2,00 Výpčet indexu cenvéh prvnání Index vybavení Název znaku č. Vi 0. Typ stavby - nepdsklepený neb pdsklepený d plviny I typ A zastavěné plchy 1.NP - se šikmu neb strmu střechu 1. Druh stavby - samstatný rdinný dům III 0,00 2. Prvedení bvdvých stěn - cihelné neb tvárnicvé zdiv III 0,00 3. Tlušťka bvd. stěn - více jak 45 cm III 0,03 4. Pdlažnst - hdnta více jak 1 d 2 včetně II 0,01 5. Napjení na sítě (přípjky) - přípjka elektr, vda, napj. na IV 0,04 veřej. kanal. neb dmvní čistírna 6. Způsb vytápění stavby - lkální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní prvedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšíh vybavení I 0,00 9. Venkvní úpravy - standardníh rzsahu a prvedení III 0, Vedlejší stavby tvřící příslušenství k RD - bez vedlejších II 0,00 staveb neb jejich celkvé zastavěné plše nad 25 m2 11. Pzemky ve funkčním celku se stavbu - d 300 m2 d 800 II 0,00 m2 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - stavba se zanedbanu údržbu III 0,85 (předpklad prvedení menších stavebních úprav) Keficient pr stáří 90 let: s = 1-0,005 * 90 = 0,550 Keficient stáří s nemůže být nižší než 0,6. Index vybavení IV = (1 + Vi) * V13 * 0,600 = 0, i = 1 Index trhu s nemvitými věcmi IT = 1,000 Index plhy pzemku IP = 1,050 Ocenění Str. 10

11 Základní cena upravená ZCU = ZC * IV = 2 926,- Kč/m 3 * 0,510 = 1 492,26 Kč/m 3 CSP = OP * ZCU * IT * IP = 398,64 m 3 * 1 492,26 Kč/m 3 * 1,000 * 1,050= ,25 Kč Cena stanvená prvnávacím způsbem = ,25 Kč Příslušenství Chlév Zatřídění pr ptřeby cenění Vedlejší stavba 16: typ A Svislá nsná knstrukce: zděná tl. nad 15 cm Pdsklepení: nepdsklepená neb pdsklepená d plviny 1.nadz. pdlaží Pdkrví: nemá pdkrví Krv: umžňující zřízení pdkrví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpčet jedntlivých plch Název Plcha [m 2 ] 3,6*5,5 = 19,80 3,6*5,5 = 19,80 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Zastavěná. plcha Knstr. výška 19,80 m 2 2,60 m 19,80 m 2 2,80 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] (3,6*5,5)*(2,60) = 51,48 m 3 (3,6*5,5)*(2,20) = 43,56 m 3 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prstr NP 51,48 m 3 Z 43,56 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 95,04 m 3 Ppis a hdncení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Výpčet keficientu K4 Str. 11

12 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvdvé stěny S 30, ,00 30,40 3. Strpy S 19, ,00 19,30 4. Krv S 10, ,00 10,80 5. Krytina S 6, ,00 6,90 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,90 7. Úprava pvrchů S 4, ,00 4,90 8. Schdiště C 3, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna C 1, ,00 0, Pdlahy C 6, ,00 0, Elektrinstalace C 4, ,00 0,00 Sučet upravených bjemvých pdílů 83,50 Keficient vybavení K4: 0,8350 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 0,8350 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,9000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 941,69 Plná cena: 95,04 m 3 * 1 941,69 Kč/m 3 = ,22 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu Stáří (S): 90 rků Předpkládaná další živtnst (PDŽ): 0 rků Předpkládaná celkvá živtnst (PCŽ): 90 rků Optřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 90 / 90 = 100,0 % Maximální ptřebení může dle přílhy č. 21 činit 85 % Keficient ptřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Nákladvá cena stavby CSN = ,73 Kč Keficient pp * 1,050 Cena stavby CS = ,77 Kč Chlév - zjištěná cena = ,77 Kč Prádelna se skladem Zatřídění pr ptřeby cenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nsná knstrukce: zděná tl. nad 15 cm Pdsklepení: nepdsklepená neb pdsklepená d plviny 1.nadz. pdlaží Pdkrví: nemá pdkrví Krv: neumžňující zřízení pdkrví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Str. 12

13 Výpčet jedntlivých plch Název Plcha [m 2 ] 3,28*5,35 = 17,55 3,28*5,35 = 17,55 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Zastavěná. plcha Knstr. výška 17,55 m 2 2,40 m 17,55 m 2 0,60 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] (3,28*5,35)*(2,40) = 42,12 m 3 (3,28*5,35)*(0,30) = 5,26 m 3 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prstr NP 42,12 m 3 Z 5,26 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 47,38 m 3 Ppis a hdncení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Výpčet keficientu K4 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvdvé stěny S 31, ,00 31,80 3. Strpy S 19, ,00 19,80 4. Krv S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava pvrchů S 6, ,00 6,10 8. Schdiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Pdlahy S 8, ,00 8, Elektrinstalace S 5, ,00 5,80 Sučet upravených bjemvých pdílů 100,00 Keficient vybavení K4: 1,0000 Ocenění Str. 13

14 Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 1,0000 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,9000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 325,38 Plná cena: 47,38 m 3 * 2 325,38 Kč/m 3 = ,50 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu Stáří (S): 90 rků Předpkládaná další živtnst (PDŽ): 0 rků Předpkládaná celkvá živtnst (PCŽ): 90 rků Optřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 90 / 90 = 100,0 % Maximální ptřebení může dle přílhy č. 21 činit 85 % Keficient ptřebení: (1-85 %/ 100) * 0,150 Nákladvá cena stavby CSN = ,47 Kč Keficient pp * 1,050 Cena stavby CS = ,79 Kč Prádelna se skladem - zjištěná cena = ,79 Kč Dřevník Zatřídění pr ptřeby cenění Vedlejší stavba 16: typ D Svislá nsná knstrukce: dřevěná bustranně bitá, zdiv tl. d 15 cm Pdsklepení: nepdsklepená neb pdsklepená d plviny 1.nadz. pdlaží Pdkrví: nemá pdkrví Krv: neumžňující zřízení pdkrví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpčet jedntlivých plch Název Plcha [m 2 ] 1.PP 4,40*4,75 = 20,90 1.NP 4,40*9,6 = 42,24 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Zastavěná. Knstr. plcha výška 1.PP 20,90 m 2 2,40 m 1.NP 42,24 m 2 3,00 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] 1.PP (4,40*4,75)*(2,40) = 50,16 m 3 1.NP (4,40*9,6)*(2,15) = 90,82 m 3 Str. 14

15 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prstr 1.PP PP 50,16 m 3 1.NP NP 90,82 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 140,98 m 3 Ppis a hdncení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Výpčet keficientu K4 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 8, ,00 8,00 2. Obvdvé stěny S 31, ,00 31,30 3. Strpy C 21, ,00 0,00 4. Krv X 0, ,00 0,00 5. Krytina S 11, ,00 11,20 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,60 7. Úprava pvrchů P 6, ,46 2,90 8. Schdiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0, Pdlahy C 9, ,00 0, Elektrinstalace C 5, ,00 0,00 Sučet upravených bjemvých pdílů 55,00 Keficient vybavení K4: 0,5500 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 055,- Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 0,5500 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,9000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 079,44 Plná cena: 140,98 m 3 * 1 079,44 Kč/m 3 = ,45 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu Stáří (S): 40 rků Předpkládaná další živtnst (PDŽ): 20 rků Předpkládaná celkvá živtnst (PCŽ): 60 rků Optřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 60 = 66,7 % Keficient ptřebení: (1-66,7 % / 100) * 0,333 Nákladvá cena stavby CSN = ,76 Kč Keficient pp * 1,050 Cena stavby CS = ,55 Kč Dřevník - zjištěná cena = ,55 Kč Str. 15

16 Chlév Zatřídění pr ptřeby cenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nsná knstrukce: zděná tl. nad 15 cm Pdsklepení: nepdsklepená neb pdsklepená d plviny 1.nadz. pdlaží Pdkrví: nemá pdkrví Krv: neumžňující zřízení pdkrví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Výpčet jedntlivých plch Název Plcha [m 2 ] 5,3*2,5 = 13,25 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Zastavěná. Knstr. plcha výška 13,25 m 2 4,70 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] (5,3*2,5)*(2,35) = 31,14 m 3 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prstr NP 31,14 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 31,14 m 3 Ppis a hdncení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Výpčet keficientu K4 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvdvé stěny S 31, ,00 31,80 3. Strpy S 19, ,00 19,80 4. Krv S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce C 1, ,00 0,00 7. Úprava pvrchů C 6, ,00 0,00 8. Schdiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3,00 Str. 16

17 10. Okna C 1, ,00 0, Pdlahy S 8, ,00 8, Elektrinstalace C 5, ,00 0,00 Sučet upravených bjemvých pdílů 85,30 Keficient vybavení K4: 0,8530 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 0,8530 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,9000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 983,54 Plná cena: 31,14 m 3 * 1 983,54 Kč/m 3 = ,44 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu Stáří (S): 60 rků Předpkládaná další živtnst (PDŽ): 20 rků Předpkládaná celkvá živtnst (PCŽ): 80 rků Optřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 80 = 75,0 % Keficient ptřebení: (1-75,0 % / 100) * 0,250 Nákladvá cena stavby CSN = ,86 Kč Keficient pp * 1,050 Cena stavby CS = ,95 Kč Chlév - zjištěná cena = ,95 Kč venkvní psezení Zatřídění pr ptřeby cenění Vedlejší stavba 16: typ G Svislá nsná knstrukce: přístřešky Pdsklepení: nepdsklepená neb pdsklepená d plviny 1.nadz. pdlaží Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 Zastavěné plchy a výšky pdlaží Název Zastavěná. Knstr. plcha výška 11,78 m 2 2,20 m Obestavěný prstr Výpčet jedntlivých výměr Název Obestavěný prstr [m 3 ] (11,78)*(2,20) = 25,92 m 3 (PP = pdzemní pdlaží, NP = nadzemní pdlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prstr Str. 17

18 NP 25,92 m 3 Obestavěný prstr - celkem: 25,92 m 3 Ppis a hdncení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = pdstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná knstrukce, X = nehdntí se) Výpčet keficientu K4 Knstrukce, vybavení Obj. pdíl [%] Část Upravený Kef. [%] bj. pdíl 1. Základy S 12, ,00 12,20 2. Obvdvé stěny S 31, ,00 31,00 3. Strpy X 0, ,00 0,00 4. Krv S 33, ,00 33,50 5. Krytina S 12, ,00 12,80 6. Klempířské práce C 4, ,00 0,00 7. Úprava pvrchů C 6, ,00 0,00 8. Schdiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře X 0, ,00 0, Okna X 0, ,00 0, Pdlahy X 0, ,00 0, Elektrinstalace X 0, ,00 0,00 Sučet upravených bjemvých pdílů 89,50 Keficient vybavení K4: 0,8950 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 750,- Keficient vybavení stavby K4 (dle výpčtu): * 0,8950 Plhvý keficient K5 (příl. č dle významu bce): * 0,9000 Keficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 248,73 Plná cena: 25,92 m 3 * 1 248,73 Kč/m 3 = ,08 Kč Výpčet ptřebení lineární metdu Stáří (S): 20 rků Předpkládaná další živtnst (PDŽ): 20 rků Předpkládaná celkvá živtnst (PCŽ): 40 rků Optřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 20 / 40 = 50,0 % Keficient ptřebení: (1-50,0 % / 100) * 0,500 Nákladvá cena stavby CSN = ,54 Kč Keficient pp * 1,050 Cena stavby CS = ,72 Kč Venkvní psezení - zjištěná cena = ,72 Kč Ocenění pzemků Pzemky Str. 18

19 Ocenění Výpčet indexu cenvéh prvnání Index mezujících vlivů pzemku Název znaku č. Pi 1. Gemetrický tvar a velikst pzemku - Tvar bez vlivu na II 0,00 využití 2. Svažitst pzemku a expzice - Svažitst terénu pzemku d IV 0,00 15% včetně; statní rientace 3. Ztížené základvé pdmínky - Neztížené základvé pdmínky III 0,00 4. Chráněná území a chranná pásma - Mim chráněné území I 0,00 a chranné pásm 5. Omezení užívání pzemku - Bez mezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6 Index mezujících vlivů IO = 1 + Pi = 1,000 Index trhu s nemvitstmi IT = 1,000 Index plhy pzemku IP = 1,050 Celkvý index I = IT * IO * IP = 1,000 * 1,000 * 1,050 = 1,050 i = 1 Stavební pzemky zastavěné plchy a nádvří ceněné dle 4 dst. 1 a pzemky d tét ceny dvzené Přehled pužitých jedntkvých cen stavebních pzemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Kef. ] [Kč/m 2 ] 4 dst. 1 - stavební pzemek - zastavěná plcha a nádvří 4 dst ,50 1, ,63 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena čísl [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 dst. 1 zastavěná plcha a st ,00 800, ,74 nádvří 4 dst. 1 zahrada ,00 800, ,63 Stavební pzemky - celkem 699,00 m ,37 Pzemky - zjištěná cena = ,37 Kč Ocenění trvalých prstů Ovcné dřeviny a statní vinná réva ceněné zjedndušeným způsbem: 47 Celkvá cena pzemku: Kč ,37 Celkvá výměra pzemku m 2 699,00 Celkvá pkryvná plcha trvalých prstů: m 2 699,00 Str. 19

20 Cena pkryvné plchy prstů Kč ,37 Cena prstu je ve výši 4,5 % z ceny pkryvné plchy * 0,045 prstů: Cena vcných dřevin a statní vinné révy: = ,82 - zjištěná cena ,82 Kč REKAPITULACE Rekapitulace cen bez dpčtu ptřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rdinný dům ,30 Kč 1.2. Příslušenství Chlév ,10 Kč Prádelna se skladem ,30 Kč Dřevník ,40 Kč Chlév ,80 Kč venkvní psezení ,40 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,30 Kč 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemky ,40 Kč 2. Ocenění pzemků celkem ,40 Kč 3. Ocenění trvalých prstů ,80 Kč 3. Ocenění trvalých prstů celkem ,80 Kč Celkem ,50 Kč Rekapitulace cen bez dpčtu ptřebení, celkem ,50 Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rdinný dům ,30 Kč 1.2. Příslušenství Chlév ,80 Kč Prádelna se skladem ,80 Kč Str. 20

21 Dřevník ,60 Kč Chlév ,- Kč venkvní psezení ,70 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč 2. Ocenění pzemků 2.1. Pzemky ,40 Kč 2. Ocenění pzemků celkem ,40 Kč 3. Ocenění trvalých prstů ,80 Kč 3. Ocenění trvalých prstů celkem ,80 Kč Celkem ,40 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,40 Kč Výsledná cena p zakruhlení dle 50: ,- Kč slvy: Jedenmilintřistačtyřicetdvatisícdvěstěsmdesát Kč 2.3 Ocenění prvnávací metdu V našem knkrétním případě je pužit realitní inzerce na internetu, databáze realizvaných bchdů MOISES a databáze znaleckéh ústavu. Srvnávací nabídka rdinné dmy 1) Rdinný dům Přívry, užitná pl. 80 m2, plcha pzemku: 123 m2 Samstatně stjící dům je určený ke kmpletní reknstrukci. Dispzice dmu: přízemí bytvá jedntka 2+1, kupelna s vanu, taleta. V pdkrví dmu další bytvá jedntka 1+1 s kupelnu. Dům je pstaven na pzemku 123m2, kde se dále nacházejí vedlejší stavby - klna, chlév. Odpad sveden d jímky. NABÍDKOVÁ CENA: Kč Str. 21

22 2) Rdinný dům Všetaty, užitná pl.: 100 m2, plcha pzemku 424 m2 Rdinný dům 3+1 s pzemkem 424 m2. Dům se nachází v tiché ulici v bci Všetaty na pěkném rvinatém pzemku výměře 424 m2. Dům je cihlvý a suchý. V rce 2014 prvedena částečná reknstrukce dmu - nvá střecha, nvá tpná tělesa a rzvdy tpení v plastu, krbvá kamna s výměníkem včetně rzvdů a tpných těles, elektřina, dpady, vda becní, kanalizace septik, kupelna, plastvá kna, vstupní dveře, kuchyňská linka s plynvým sprákem. Veškerá bčanská vybavenst v Obci škla, šklka, zubař, praktický lékař atd. Dstupnst vlak a autbus t vše v bci. Výbrná dpravní dstupnst d Prahy 20 km. Metr C zastávka Letňany 18 minut. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 3) Rdinný dům Všetaty - ul. Čečelická, užitná pl.: 100 m2, pzemek 350 m2 Rdinný dům rdinný dům v bci Všetaty. Dům má nvu střechu, jinak je určen k celkvé reknstrukci. V dmě není zaveden vdvd. Vytápění je řešen tuhými palivy. V bci je veškerá bčanská vybavenst. NABÍDKOVÁ CENA: Kč 4) Rdinný dům Všetaty Na Chalupkách, užitná pl.: 130 m2, plcha pzemku 500 m2 Rdinný dům na krásném místě ve Všetatech - Přívrech, 6 bytných místnstí, malá zahrádka, krásný výhled, dbré spjení d Prahy, Mělníka i Staré Bleslavi. Nabízíme starší rdinný dům na krásném místě se skvělu vyhlídku ve Všetatech - Přívrech. Dům stjí na jižním svahu nad bcí, má malu rvnu zahrádku, velku garáž a dílnu. Dům je vytápěn kmbinvaným ktlem Dakn na uhlí a elektřinu, má vlastní studnu a je připjen i na veřejný vdvd a kanalizaci. K dmu je přivedena i plynvá přípjka, dsud nevyužitá. V přízemí jsu 4 a v patře 2 bytné místnsti, výška místnstí je 260 cm. Je nutná prava mítek a pdlah, reknstrukce kupelny a WC, a příp. výměna ken. Krásné klidné míst s dbrým přístupem i příjezdem p místní kmunikaci. NABÍDKOVÁ CENA: Kč Str. 22

23 Přívry č. Přívry 2+kk 66, , Chlívek, sklad, krb, udírna klna, sklad dbrý Nabídkvá cena Cena ceňvané nemvitsti dbrý , ,00 1,05 1,00 0,90 0,95 0,85 0, Všetaty Velmi dbrý , ,02 1,20 1,20 1,05 1,05 0,95 1, Všetaty dbrý , ,00 1,20 0,90 0,90 0,95 0,95 0, Všetaty Velmi dbrý , ,02 1,30 1,05 1,05 1,05 0,95 1, Celkem cena nemvitsti - průměr Kč Minimum Kč Maximum Kč Celkem cena nemvitsti - průměr Kč K1 K2 K3 K4 K5 K6 Disp. Užit. plcha dmu [m 2 ] keficient plhy nemvitsti keficient veliksti nemvitsti keficient technickéh stavu nemvisti keficient vybavení, vedlejších staveb a venkvních úprav keficent standardníh/nadstandardníh prvedení keficent veliksti pzemku Keficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K CR = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší IO = K1 K2 K3 K4 K5 K6 Plcha pzem ku [m 2 ] Vedlejší stavby a úpravy Technický stav Cena p Redukce redukci na (K rpc ) IO pramen ceny (K rpc) [Kč] [Kč/m 2 ] [Kč] Prvnávací hdntu jsme dspěli k tržní hdntě předmětných nemvitstí v k.ú. Přívry k částce p zakruhlení Kč. Tat cena je tvřena cenu pzemků p.č. St.15 a p.č.35 ve výši ,- Kč a cenu stavby rdinnéh dmu včetně příslušenství ve výši Kč. K1 (plha) K2 (velikst) K3 (techn.stav) K4 (vybavení) K5 (prvedení) K6 (pzemek) 2.4 Vyjádření k DPH Dle sdělení MU Městysu Všetaty pd který nemvitst spadá byl sdělen, že se klaudační rzhdnutí nedchval, technický stav zjištěný při místním šetření dpvídá stáří 80 až 100 let. Nemvitst tedy splňuje pdmínky pr svbzení d DPH. V případě pzemků p.č. st. 15 a pzemků p.č. 35 v k.ú. Přívry se nejedná stavební parcelu dle 56 dst. 2 zák. DPH a je tedy svbzen d DPH. Str. 23

24 3. REKAPITULACE Dle 2 zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku bvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním, prt za bvyklu cenu nemvitsti pvažujeme cenu určenu prvnávacím způsbem. Cena nemvitstí zjištěná pdle cenvéh předpisu Cena nemvitstí určená prvnávacím způsbem Kč Kč Obvyklá cena (tržní hdnta) nemvitstí uvedených na LV 103 v k.ú. Přívry je dle dbrnéh dhadu Kč Cena slvy: milinšedesáttisíc Kč Str. 24

25 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek pdal ústav zapsaný rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne (rzšířeným rzhdnutím Ministerstva spravedlnsti ČR ze dne ) v suladu s ustanvením 21 dst. 3 zákna č. 36/1967 Sb. a ustanvení 6 dst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pzdějších předpisů, d prvníh ddílu seznamu ústavů kvalifikvaných pr znalecku činnst v brech: stavebnictví, s rzsahem znaleckéh právnění pr technický stav knstrukcí pzemníh stavitelství staveb bytných, průmyslvých, bčanské vybavensti a zemědělských, staveb inženýrských, mstů, betnvých, celvých a dřevěných knstrukcí. eknmika, s rzsahem znaleckéh právnění pr ceny a dhady: nemvitstí, pdniků, mvitstí strjů a zařízení, nehmtnéh majetku, nepeněžitých vkladů, sprtvních ptřeb, sprtvníh materiálu; rzpčtvání a fakturace ve stavebnictví. Znalecký psudek je veden pd číslem V Brně dne Pdpis jednatele znaleckéh ústavu. Ing. Lukáš Pejchal Str. 25

26 PŘÍLOHY Přílha č. 1: Ftdkumentace z místníh šetření... 2 listy Přílha č. 2: Výpisy z katastru nemvitstí + Náhled katastrální mapy... 3 listy Str. 26

27 Ftdkumentace z místníh šetření Phled na dům z ulice P.č. 35 služící jak zahrada

28 Lžnice Obývací pkj Kuchyně Kupelna s wc

29 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Okres: CZ0206 Mělník Obec: Všetaty Kat.území: Přívry List vlastnictví: 103 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv B Nemvitsti St. 15 B1 C Omezení vlastnickéh práva Typ vztahu Oprávnění pr Listina Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nařízení výknu rzhdnutí prdejem zástavy Listina D Jiné zápisy Plmby a upzrnění - Bez zápisu E Listina

30 Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :55:02 CZ0206 Mělník Obec: Kat.území: Přívry List vlastnictví: 103 Listina Všetaty V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Pr: Nhejlvá Jitka, Pd Strání 73, Všetaty F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Výměra[m2] Pkud je výměra bnitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bnitván Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR: Katastrální úřad pr Středčeský kraj, Katastrální pracviště Mělník, kód: 206. Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven: :09:37 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Středčeský kraj, Katastrální pracviště Mělník, kód: 206. strana 2

31

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2375-909/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního podsklepeného rekreačního objektu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 2631-152/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účely dražby. Dle

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2231-765/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1972-506/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny třípodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4150-100-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4150-100-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 236 s domem č.p. 116 na pozemku parc.č.236 a pozemkem parc.č. 237, obec Ostrožská Nová ves, k.ú. Chylice, okres Uherské Hradiště,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.211 stavba stojí na pozemku st.452 vč.pozemků st.452, p.č. 551 a příslušenství v obci Cvikov, k.ú.cvikov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

Znalecký posudek. č. 2538-59/2016

Znalecký posudek. č. 2538-59/2016 Znalecký posudek č. 2538-59/2016 Objednatel Jakub Hafner Mayet Consulting,s.r.o. Legerova 1830/44 120 00 Praha 2 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účel zjištění

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2227-761/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2227-761/2015 Objednatel: Ing. Monika Fabrinská Budovcova 10 796 01 Prostějov Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny vlastnického podílu ve výši 1/2 rodinného domu č. p. 652

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03402-0034 / 2015 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 329/5 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a podílu 1/12 na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.329

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 523-65/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 523-65/2015 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 305/4 ve 3. nadzemním podlaží bytového domu číslo popisné 305, v ulici Koldova, garáže číslo jednotky 305/8 v 1. nadzemním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1273-256-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5090/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/2 domu č.p. 54 na pozemku p.č. 674 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 674 a 675 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více