POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD ČESKÉ BUDĚJOVICE JUDR. MILAN BRONEC ŠUMAVSKÁ UL ČESKÉ BUDĚJOVICE OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ PRO POTŘEBY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ DATUM OCENĚNÍ: 30. KVĚTNA 2014 OCENĚNÍ VYPRACOVAL: ING. JAN NEUBAUER K LIPÁM PÍSEK POSUDEK OBSAHUJE 17 STRAN TEXTU A 23 STRAN PŘÍLOH. OBJEDNATELI JE PŘEDÁN V JEDNOM VYHOTOVENÍ. V PÍSKU V ČERVNU 2014 VYHOTOVENÍ Č. 1

2 OBSAH 1. ZNALECKÝ ÚKOL NÁLEZ PŘEDMĚT OCENĚNÍ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ PŘEDPOKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ PRÁVNÍ STAV METODY OCEŇOVÁNÍ OBECNÉ METODY OCENĚNÍ Nákladvá metda Výnsvý metda Prvnávací metda OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ POPIS PŘEDMĚTU OCENĚNÍ Plha Stručný ppis POPIS OBJEKTU Rdinný dům č.p. 42 na pzemku p.č. st Stdla na pzemku p.č. st Venkvní úpravy a inženýrské sítě Ppis pzemků PRÁVA A ZÁVADY SPOJENÉ S NEMOVITÝMI VĚCMI Práva Ppis závad Vliv závad na hdntu nemvitých věcí POSTUPY OCENĚNÍ Metda věcné hdnty Metda výnsvá Metda prvnávací Hdncení trhu Závěrečná analýza pr stanvení ceny bvyklé předmětu cenění ZÁVĚR UPOZORNĚNÍ PŘÍLOHY ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 2 Svrčvec

3 1. ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úklem je dhadnut bvyklu cenu ve smyslu zákna 151/1997 Sb. nemvitých věcí uvedených v kapitle 2.1 Předmět cenění v k.ú. Svrčvec, bec Dlany s příslušenstvím a cenit jedntlivá práva a závady s nemvitými věcmi spjené, pr ptřeby exekučníh řízení. Jmenvání Znalec Ing. Jan Neubauer, bytem K Lipám 90, Písek byl usnesením č.j. EX 660/09119 určení znalce vyhtveném sudním exekutrem JUDr. Milanem Brncem, Exekutrský úřad České Budějvice, ze dne ustanven znalcem za účelem cenění dále uvedených nemvitých věcí v majetku pvinných Vlastimila Ďuriše, bytem Krumlvská 95, Římv, RČ: a Jarslavy Ďurišvé, bytem Krumlvská 95, Římv, RČ: / NÁLEZ 2.1 PŘEDMĚT OCENĚNÍ Předmětem cenění jsu dále uvedené nemvité věci ve Svrčvci, zapsané v katastru nemvitstí na LV č. 198, k.ú. Svrčvec, bec Dlany, kres Klatvy: pzemek p.č. st. 16 výměře 156 m 2 jehž sučástí je stavba č.p. 42, pzemek p.č. 378/2 výměře 5198 m 2 a další dále ppsané stavby nezapsané v katastru nemvitstí, které jsu příslušenstvím neb sučástí uvedených nemvitých věcí jak věci hlavní. 2.2 PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ Pr vypracvání tht znaleckéh psudku byly znalcem patřeny neb bjednatelem pskytnuty tyt pdklady: Pdklady výpis z katastru nemvitstí vyhtvený dálkvým přístupem, dne , LV č. 198, k.ú. Svrčvec, bec Dlany, kres Klatvy kpie katastrální mapy, k.ú. Svrčvec, vyhtvená z nahlížení d katastru nemvitstí, ze dne usnesení určení znalce č.j. EX 660/09119 vyhtvené sudním exekutrem JUDr. Milanem Brncem, Exekutrský úřad České Budějvice, ze dne infrmace a sdělení pskytnutá bjednatelem kpie znaleckéh psudku č. 2953/2010 vypracvanéh Ing. Václavem Vlčkem ze dne územně plánvací pdklady Pr vypracvání cenění byly znalcem získány tyt další pdklady a infrmace z internetvé sítě: katastr nemvitstí Český statistický úřad jih.ceskereality.cz/ a další realitní servery Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 3 Svrčvec

4 Prhlídka předmětu cenění Prhlídka předmětu cenění byla prvedena dne bez přítmnsti pvinných vně bjektu z veřejně přístupných plch. V tmt znaleckém psudku je uvažván stav interiéru nemvitsti shdný se stavem exteriéru, zjištěním nahlédnutím knem, infrmacím získaných d byvatele susední stavby a znaleckéh psudku č. 2953/2010 vypracvanéh Ing. Václavem Vlčkem v rce Znalec písemně prstřednictvím dpručenéh dpisu infrmval pvinné prbíhajícím zpracvání znaleckéh psudku a vyzval pvinné ke zpětnému kntaktvání znalce z důvdu pskytnutí sučinnsti při prvedení bhlídky nemvitsti. Dle ddejky byl adresát (pvinný Vlastimil Ďuriš) zastižen a dpis mu byl předán, nicméně pvinný znalce nekntaktval a neumžnil prhlídku interiéru. Ocenění je prveden pdle stavu předmětu cenění ke dni místníh šetření. 2.3 PŘEDPOKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ OCENĚNÍ Prhlášení Znalec prhlašuje, že nemá žádný majetkvý prspěch, majetkvu účast neb jiný zájem suvisející s Předmětem cenění ani není majetkvě neb persnálně prpjen s bjednatelem. Neexistují žádné důvdy, které by mhly zpchybnit nezávislst neb bjektivitu znalce. Předpklady Běžně nedstupné infrmace Předmětu cenění byly převzaty d zástupců bjednatele, pvinnéh a z veřejně dstupných zdrjů. Znalec neprváděl žádná další šetření směřující k věření pravsti, správnsti a úplnsti předlžených pdkladů. Za přesnst údajů a infrmací, ze kterých znalec při cenění vycházel, nepřebírá dpvědnst a předpkládá jejich pravdivst a úplnst. Věcná mezení S výslednu hdntu uvedenu v tmt znaleckém psudku je kalkulván pr účely uvedené v kap. 1. Znalecký úkl. V případě pužití výsledné hdnty pr jiné než uvedené účely nedpvídá znalec za jakékliv následky neb škdy tímt pužitím vzniklé. 2.4 PRÁVNÍ STAV Vlastnictví pzemků a budv Ze zápisu v katastru nemvitstí vyplývá, že ceňvané nemvité věci zapsané na LV č. 198 v k.ú. Svrčvec jsu ve spluvlastnictví Vlastimila Ďuriše (spluvlastnický pdíl ½), bytem Krumlvská 95, Římv, RČ: a Jarslavy Ďurišvé (spluvlastnický pdíl ½), bytem Krumlvská 95, Římv, RČ: /1385. Stavebněprávní stav Ke stavebněprávnímu stavu ceňvaných nemvitých věcí nebyla předlžena žádná stavebněprávní dkumentace. Z výpisu z katastru nemvitstí a z délky a způsbu užívání vyplývá, že stavebněprávní stav ceňvaných nemvitých věcí je bez závažnějších závad. Zástavní a jiná věcná práva Pdle výpisu z katastru nemvitstí LV č. 198 k.ú. Svrčvec ze dne části C jsu vlastnická práva k předmětu cenění mezena: exekučním příkazem k prdeji nemvitsti zástavním právem exekutrským ve prspěch CETELEM ČR, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch PROFI CREDIT Czech, a.s. dražební vyhlášku zástavním právem exekutrským ve prspěch ČEZ Prdej, s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Česká pdnikatelská pjišťvna, a.s. nařízením exekuce Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 4 Svrčvec

5 zástavním právem exekutrským ve prspěch T&C DOMOV s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Pjišťvna České spřitelny, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch Česká kancelář pjistitelů zástavním právem exekutrským ve prspěch Kperativa pjišťvna, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch Citibank Eurpe plcčez Prdej, s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Slavia pjišťvna a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch ČESKÁ TELEVIZE zástavním právem exekutrským ve prspěch Prim Inva GmbH zástavním právem exekutrským ve prspěch OSPEN s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch CP Inkas s.r.. zahájení exekuce V části D jiné zápisy výpisu z katastru nemvitstí LV č. 198 k.ú. Svrčvec ze dne je uveden: nepravmcný exekuční příkaz zřízení zástavníh práva pr Telefónica Czech Republic, a.s. nepravmcný exekuční příkaz zřízení zástavníh práva pr Česká kancelář pjistitelů Nájemní vztahy Nebyly zjištěny. Upzrnění Případná mezení vlastnických práv nezapsaná na výpise z katastru nemvitstí nebyla zhledněna. 3. METODY OCEŇOVÁNÍ Obvyklá cena Cena bvyklá je záknem č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku definvána jak cena, která by byla dsažena při prdejích stejnéh, ppřípadě bdbnéh majetku neb při pskytvání stejné neb bdbné služby v bvyklém bchdním styku v tuzemsku ke dni cenění Přitm se zvažují všechny klnsti, které mají na cenu vliv, avšak d její výše se neprmítají vlivy mimřádných klnstí trhu, sbních pměrů prdávajícíh neb kupujícíh ani vliv zvláštní bliby. Mimřádnými klnstmi trhu se rzumějí například stav tísně prdávajícíh neb kupujícíh, důsledky přírdních či jiných kalamit. Osbními pměry se rzumějí zejména vztahy majetkvé, rdinné neb jiné sbní vztahy mezi prdávajícím a kupujícím. Zvláštní blibu se rzumí zvláštní hdnta přikládaná majetku neb službě vyplývající z sbníh vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hdntu věci a určí se prvnáním. 3.1 OBECNÉ METODY OCENĚNÍ Pr cenění majetku jsu pužívány tři základní becně uznávané přístupy: nákladvý, výnsvý, prvnávací NÁKLADOVÁ METODA Nákladvá metda Tat metda představuje náklady spjené s přímu reprdukcí majetku neb náklady spjené s nahrazením ceňvanéh majetku, zhledňuje funkční nedstatek a eknmicku respektive mrální zastaralst. Náklady na přízení nvéh majetku jsu náklady spjené s přízením majetku se stejnu využitelnstí při sučasných cenách. Věcná hdnta nemvité věci V případě nemvitých věcí se zjišťují náklady nutné na výstavbu nemvité věci stejné veliksti, stejnéh typu a se stejnými technickými a užitnými parametry jak ceňvaná nemvitá věc v cenvé úrvni ke dni cenění snížené ptřebení způsbené vlivem stáří a technickéh stavu nemvité věci. K takt zjištěné věcné hdntě staveb se připčítává hdnta pzemků, zjištěná na základě prvnatelných prdejů. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 5 Svrčvec

6 3.1.2 VÝNOSOVÝ METODA Výnsvý metda Výnsvá metda je zalžena na stanvení buducích výnsů, které vlastnictví ceňvanéh majetku svému majiteli přináší. Nezbytnu sučástí tht přístupu cenění je analýza výnsů, nákladů, investic a diskntní míry POROVNÁVACÍ METODA Prvnávací metda Při cenění za pužití prvnávací metdy se dhaduje cena bvyklá majetku na základě v sučasnsti realizvaných cen při prdeji majetků prvnatelných s ceňvaným majetkem mezi nezávislými partnery. Prvnávací metda je zalžena na sustředění infrmací prvnatelných majetcích a na znalsti a analýze trhu s prvnatelnými majetky. Následně je prvedena analýza těcht infrmací se zhledněním rzdílů mezi abslutní velikstí vybraných ukazatelů ceňvaných a prvnávaných majetků, se zjistí výsledná hdnta. 4. OCENĚNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 4.1 POPIS PŘEDMĚTU OCENĚNÍ POLOHA Předmět cenění se nachází ve Svrčvci a skládá ze dvu samstatných funkčních celků, tj. z pzemku p.č. st. 16 s rdinným dmem č.p. 42 a zemědělskéh pzemku p.č. 378/2. Rdinný dům č.p.42 se nachází v centru Svrčvce naprti místnímu kstelíku. Přístup d bjektu je přím z veřejné zpevněné kmunikace. Pzemek p.č. 378/2 se nachází západně d Svrčvce, přibližně 300m za hranicí zastavěnéh území. Svrčvec je částí bce Dlany, v místě není žádná bčanská vybavenst. Jedná se lkalitu užívanu pr rdinné a rekreační bydlení, klní zástavba je tvřena bdbnými rdinnými dmy, v severzápadní části Svrčvce se nachází areál zemědělskéh družstva. Ve Svrčvci je 174 trvale žijících byvatel, v místě je mezené mnžství pracvních příležitstí (zmíněné zemědělské družstv, živnstenské pdnikání, atd.). Spádvým městem jsu 5 km vzdálené Klatvy s úplnu bčansku vybavenstí. Dpravní dstupnst Svrčvce je mžná pravidelnu autbusvu dpravu STRUČNÝ POPIS Předmět cenění se skládá ze dvu samstatných funkčních celků, tj. z pzemku p.č. st. 16 s rdinným dmem č.p. 42 a zemědělskéh pzemku p.č. 378/2. Rdinný dům č.p.42 je půvdní samstatně stjící rdinný dům s jedním nadzemním pdlažím a nezbytněným pdkrvím v sedlvém krvu. Půdrysný tvar bjetu je bdélníkvý. Rdinný dům se skládá z bytné části a na ní navazující stdly. Přístup d rdinnéh dmu je průchdem přes verandu v zadní části bjektu, kde je menší zahrada. Stdla je průchzí. Garáž není vybudvána, parkvání pr sbní autmbil v těsném susedství rdinnéh dmu není mžné, resp. je mžné jen na veřejných plchách, případně by byl mžné k parkvání využít stdlu. Rdinný dům je napjen puze na veřejnu síť elektr. Příslušenství tvří venkvní úpravy tj. plcení a dále suchý záchd nacházející se na zahradě. Pzemek p.č.378/2 je využíván k zemědělskhspdářským účelům pr rstlinu výrbu. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 6 Svrčvec

7 4.2 POPIS OBJEKTU RODINNÝ DŮM Č.P. 42 NA POZEMKU P.Č. ST.16 Využití a dispzice Jedná se nepdsklepený samstatně stjící rdinný dům s jedním nadzemním pdlažím a nevyužitým pdkrvím v sedlvém krvu. Prhlídka interiéru bjektu nebyla umžněna, ppis níže je převzat z infrmací pskytnutých byvatelem susedníh rdinnéh dmu, z ppisu ve znaleckém psudku č.2953/2010 a z nahlédnutí knem. V 1.NP se nachází vstupní veranda ze které je přístupná bytná část skládající se pravděpdbně ze dvu bytných místnstí. Dle zjištěných infrmací není v bjektu zřízen sciální zázemí (ani kupelna ani WC). S rdinným dmem je knstrukčně spjena stdla, nacházející se při phledu ze silnice vlev d rdinnéh dmu. Stavební ppis Nsná svislá knstrukce zděná. Nsná vdrvná knstrukce dřevěná trámvá. Střecha dřevěná trámvá s krytinu z keramických tašek. Klempířské prvky z Pz plechu bez nátěru jedná se puze zbytky v zadní části bjektu. Okna jsu dřevěná dvjitá, ve verandě dřevěná jednduchá. Dveře dřevěné. Pdlahy betnvé s PVC pvlaky. Omítky vnitřní a vnější jsu vápenné štukvé. Rzvdy elektr 220V a 380V ke dni knání místníh šetření byl přívd elektřiny d bjektu dpjen. Objekt je vytápěn lkálními tpidly na tuhá paliva. Dle dstupných infrmací není bjekt napjen na vdvd ani kanalizaci, v bjektu není prvedena kupelna ani záchd. Záchd je dřevěný suchý, zbrcený na dvře za bjektem. Technický stav Celkvý technický stav bjektu je špatný, dle pskytnutých infrmací není bjekt více jak 10 býván. Statické prušení bvdvých stěn ani krvu není významné. Na fasádě je patrné vzlínání zemní vlhksti, zbytky kapů jsu rzpadlé. Objekt je údajně bez vybavení zařizvacími předměty. Stáří stavby Dklad stáří předlžen nebyl. Na základě místníh šetření a dstupných pdkladů je stavba užívána d rku 1909 (viz letpčet na štítu) STODOLA NA POZEMKU P.Č. ST.16 Využití a dispzice Jedná se nepdsklepený bjekt s jedním nadzemním pdlažím a nevyužitým pdkrvím v sedlvém krvu. Objekt je knstrukčně spjen s bytným dmem č.p. 42. Při phledu z ulice vlev na stdlu navazuje stavba garáže, jedná se bjekt jinéh vlastníka. Vstup d stdly byl vlně přístupný dveřmi ze strany d dvra. Stavební ppis Nsná svislá knstrukce zděná. Strp není prveden. Střecha dřevěná trámvá s krytinu z keramických tašek. Klempířské prvky z Pz plechu bez nátěru jedná se puze zbytky v zadní části bjektu. Okna nejsu prvedena. Dveře a vrata dřevěná. Pdlaha je prvedena z udusané zeminy. Vnitřní mítky nejsu prvedeny, vnější jsu vápenné štukvé. Objekt není vytápěn ani napjen na žádné inženýrské sítě. Technický stav Celkvý technický stav bjektu je špatný, dle pskytnutých infrmací není bjekt více jak 10 užíván. Statické prušení bvdvých stěn ani krvu není významné. Na fasádě je patrné vzlínání zemní vlhksti, zbytky kapů jsu rzpadlé. Dveře d bjektu jsu plrzpadlé. Stáří stavby Dklad stáří předlžen nebyl. Na základě místníh šetření a dstupných pdkladů je stavba užívána d rku 1909 (viz letpčet na štítu na rdinném dmě). Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 7 Svrčvec

8 4.2.3 VENKOVNÍ ÚPRAVY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ suchý záchd zbytky plcení POPIS POZEMKŮ Jedná se cenění následujících pzemků k.ú. Svrčvec, bec Dlany, kres Klatvy zapsanéh na LV č. 198: pzemek p.č. st.16 výměře 156 m 2 zapsaný jak zastavená plcha a nádvří pzemek p.č. 378/2 výměře 5198 m 2 zapsaný jak trvalý travní prst Pzemek p.č. st. 16 je rvinný, je z větší části zastavěn ceňvaným rdinným dmem č.p. 42. Nezastavěná část je využívána jak zahrádka, která je prstlá trávu, je zde umístěn suchý záchd. Pzemek p.č. 378/2 je mírně svažitý d západu k výchdu, je nezastavěn a bez trvalých prstů, je využíván k zemědělskhspdářským účelům pr rstlinu výrbu a je sučástí většíh hnu využívanéh místním zemědělským družstvem. Nachází se za hranicí zastavěnéh území. Územním plánem je určen k zemědělskému využití. Přístupný je z nezpevněné plní cesty a následně přejezdem p susedních zemědělských pzemcích. Není napjen na žádné inženýrské sítě. 4.3 PRÁVA A ZÁVADY SPOJENÉ S NEMOVITÝMI VĚCMI PRÁVA Nájemní vztahy Žádné nájemní vztahy nebyly zjištěny. Věcná břemena Nebyla zjištěna POPIS ZÁVAD Věcná břemena Nebyla zjištěna. Zástavní práva Pdle výpisu z katastru nemvitstí LV č. 198 k.ú. Svrčvec ze dne části C jsu vlastnická práva k předmětu cenění mezena: zástavním právem exekutrským ve prspěch CETELEM ČR, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch PROFI CREDIT Czech, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch ČEZ Prdej, s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Česká pdnikatelská pjišťvna, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch T&C DOMOV s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Pjišťvna České spřitelny, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch Česká kancelář pjistitelů zástavním právem exekutrským ve prspěch Kperativa pjišťvna, a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch Citibank Eurpe plcčez Prdej, s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch Slavia pjišťvna a.s. zástavním právem exekutrským ve prspěch ČESKÁ TELEVIZE zástavním právem exekutrským ve prspěch Prim Inva GmbH zástavním právem exekutrským ve prspěch OSPEN s.r.. zástavním právem exekutrským ve prspěch CP Inkas s.r.. Předkupní práva Nebyla zjištěna Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 8 Svrčvec

9 Jiné závady Pdle výpisu z katastru nemvitstí LV č. 198 k.ú. Svrčvec ze dne části C jsu vlastnická práva k předmětu cenění mezena: exekučním příkazem k prdeji nemvitsti dražební vyhlášku nařízením exekuce zahájení exekuce V části D jiné zápisy výpisu z katastru nemvitstí LV č. 198 k.ú. Svrčvec ze dne je uveden: nepravmcný exekuční příkaz zřízení zástavníh práva pr Telefónica Czech Republic, a.s. nepravmcný exekuční příkaz zřízení zástavníh práva pr Česká kancelář pjistitelů VLIV ZÁVAD NA HODNOTU NEMOVITÝCH VĚCÍ Pr ptřeby tht znaleckéh psudku nemají výše ppsané závady vliv na hdntu nemvitých věcí. 4.4 POSTUPY OCENĚNÍ METODA VĚCNÉ HODNOTY Reprdukční cena byla stanvena za pmci vyhlášky č. 441/2013 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 151/1997 Sb. ceňvání majetku nákladvým způsbem. Reprdukční cena venkvních úprav byla stanvena prcentem z reprdukční ceny hlavních staveb. Výše pdílu venkvních úprav se na základě dluhdbéh sledvání phybuje v rzmezí 2 5%. Výpčet věcné hdnty staveb vychází z reprdukční ceny a zhledňuje přiměřené ptřebení, dpvídající průměrně ptřebené nemvité věci stejnéh stáří a přiměřené intenzity pužívání. Rdinný dům č.p. 42 Zastavěná plcha 98 m 2 Užitná (pdlahvá) plcha 74 m 2 Obytná plcha 74 m 2 Obestavěný prstr 530 m 3 Kód CZCC 111 SKP Jedntkvá cena Kč/m 3 keficient plhy 0,80 Keficient vybavení 0,65 Keficient změny cen 2,126 Reprdukční cena bjektu Kč Optřebení/nedknčení (dbrným dhadem) 85 % Věcná cena stavby Kč Stdla Zastavěná plcha 27 m 2 Užitná (pdlahvá) plcha 23 m 2 Obestavěný prstr 161 m 3 Kód CZCC 1274 SKP Jedntkvá cena Kč/m 3 keficient plhy 0,80 Keficient vybavení 0,75 Keficient změny cen 2,126 Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 9 Svrčvec

10 Reprdukční cena bjektu Kč Optřebení (dbrným dhadem) 85 % Věcná cena stavby Kč Venkvní úpravy a vedlejší stavby % z reprdukční ceny hlavních staveb 2,0 % Reprdukční cena venkvních úprav Kč Optřebení (dbrným dhadem) 85 % Věcná cena venkvních úprav Kč Pr ptřeby stanvení věcné hdnty nemvitých věcí, subru staveb a pzemků je tut metdu ceněn puze pzemek p.č. st.16. Hdnta tht pzemku byla dhadnuta jak by byl nezastavěný. Hdnta pzemku p.č. st.16 byla stanvena na základě prvnání dsažitelných cen stavebních pzemků v dané lkalitě s přihlédnutím k pzitivním i negativním faktrům vlivňujícím hdntu ceňvanéh pzemku: atraktivita lkality, rientace ke světvým stranám, tvar pzemku a jeh velikst dpravní dstupnst, využitelnst pzemku inženýrské sítě, mžnst a intenzita zastavění (dle územníh plánu), mezující vlivy věcná břemena, chranná pásma, stavební uzávěra, eklgické zátěže atd. Ceny stavebních pzemků v tét lkalitě se phybují d 150, Kč/m 2 d 500, Kč/m 2. Vzhledem k plze, celkvé výměře a využitelnsti byla výsledná hdnta pzemku dhadnuta na 400, Kč/m 2. Pzemky Výměra pzemků 156 m 2 Jedntkvá cena pzemků 400 Kč/m 2 Věcná hdnta pzemků Kč Metda věcné hdnty je v tmt případě pr stanvení ceny bvyklé puze pdpůrná, nebť nemá dstatečnu vypvídací schpnst vývji trhu a bchdvatelnsti s bdbnými nemvitými věcmi v dané lkalitě. Při rzhdvání ptenciálníh kupujícíh kupi předmětu cenění tat metda pdává infrmaci ptřebných nákladech na výstavbu bdbné nemvité věci v sučasné dbě a aktuálním stavu ptřebení staveb, jak je vysvětlen v kapitle Nákladvý přístup. Pzemek p.č. 378/2 není ve věcné hdntě předmětu cenění zhledněn, nebť není sučástí jednh subru staveb a pzemků, ale tvří samstatný funkční celek. Pzemek p.č. 378/2 je samstatně ceněn v kapitle metda prvnávací METODA VÝNOSOVÁ Předmět cenění nemá pvahu kmerčně využitelné nemvité věci. Na trhu se bdbné nemvité věci prnajímají jen výjimečně. Běžní investři tent typ nemvitých věcí kupují pr vlastní ptřebu, nikliv pr získání výnsů z prnájmu. Z těcht důvdů nebyla výnsvá metda pužita METODA POROVNÁVACÍ V prvnávací metdě byly pr stanvení výsledku pužity nabídkvé ceny bdbných nemvitých věcí v bdbných lkalitách, infrmace z realitní inzerce uveřejněné v uplynulých 6 kalendářních měsících a věřené v realitních kancelářích. Infrmace cenách byly čerpány z veřejně dstupných zdrjů (vlastní databáze, infrmace v realitních kancelářích a realitní inzerce). Vybrané nemvité věci jsu prvnávány s ceňvanými zejména z hlediska plhy, bjemvéh uspřádání, veliksti, funkční využitelnsti, technickéh stavu, atd. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 10 Svrčvec

11 a) cenění subru pzemek p.č. st.16 a rdinnéh dmu č.p. 42 Prvnávané nemvité věci byly upraveny následujícími centvrnými vlivy: vliv prdejnsti, který vyjadřuje vztah mezi nabídku a pptávku p nemvitých věcech danéh typu a zhledňuje vyjednávací prstr nabízejícíh, vliv plhy, který dráží rzdíl v atraktivitě umístění prvnávané a ceňvané nemvité věci, vliv dpravní dstupnsti, který vyjadřuje rzdíl v kvalitě dpravní dstupnsti prvnávané a ceňvané nemvité věci, vliv technickéh stavu, který zhledňuje technický stav prvnávané a ceňvané nemvité věci s hledem na prváděnu údržbu atd. V daném případě rvněž zhledňuje skutečnst, že prvedená reknstrukce nebyla zklaudvána a stav stavby evidvaný v katastru nemvitstí nedpvídá skutečnsti, vliv vybavensti, který vyjadřuje rzdíl v kvalitě a rzsahu vybavení prvnávané a ceňvané nemvité věci (inženýrské sítě, vytápění, atd.). vliv funkční využitelnsti, který zhledňuje stávající způsb užívání eventuelně mžnst dalšíh využití ceňvaných staveb k jiným účelům, dále zda má prvnávaný bjekt stejný pčet pdlaží s bdbným způsbem využití jak ceňvaný bjekt, zda má sklep, pdkrví, atd., vliv veliksti pzemku, který zhledňuje rzdíl ve veliksti výměry prvnávaných a ceňvaných pzemků s hledem na jejich využitelnst ve vztahu k stavbě, vliv veliksti bjektu, který zhledňuje rzdíl v abslutní veliksti prvnávaných bjektů s ceňvaným, s tím, že menší bjekty jsu bchdvány za vyšší jedntkvé ceny než větší bjekty, V tmt prvnání jsu uvedeny tři nemvité věci nabízené k prdeji v realitní inzerci. Jak srvnávací jedntka pr dhad prvnávací hdnty byl pužit 1 m 2 bytné plchy bjektu. Hdncení jedntlivých centvrných vlivů ve vztahu k předmětu cenění je uveden níže na stránce č. 12. U všech prvnávaných nemvitých věcí se jedná nabídkvé ceny realitních kanceláří k jednání, realizvané ceny prdeje bývají zpravidla nižší. Prvnávané nemvité věci jsu nabízeny za jedntkvé ceny Kč/m 2 bytné plchy. P zhlednění výše ppsaných vlivů je pr předmět cenění dpvídající prvnávací hdnta Kč. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 11 Svrčvec

12 VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY Ppis nemvitých věcí Oceňvaná nemvitá věc Rdinný dům Vlyně, Hradčanská zdrj infrmací: Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Rdinný dům Rdinný dům Rdinný dům Libkv Chudenice Tčník internet, internet, internet, realitní inzerce realitní inzerce realitní inzerce Samstatně stjící rdinný dům 3+1. P vstupu d dmu se nacházíme v zádveří, na které navazuje chdba, z tét vedu vstupy d jedntlivých místnstí přízemní byvatelné části dmu veliksti 3+1. Dispziční řešení: kuchyně, tři bytné místnsti, kupelna, taleta. Vytápění dmu je kamny na tuhá paliva. Dům je napjen na becní vdvd. K dmu náleží udržvaná zahrada vcnými strmy. V dmě byla v rce 2011 prvedena reknstrukce kmínu. Další: stdla, sklep. Rdinný dům v bci Lučice nedalek Chudenic, kres Klatvy. Jedná se stavení z rku 1939 dispzičně řešené jak 1+1 s předsíní, kmru a mžnstí byvatelnéh pdkrví. Dům je vhdný k trvalému bydlení i k rekreaci. Je mžné připjení plynu (přípjka před dmem). Rdinný dům s dispzicemi 2+1, částečně pdsklepený, stdlu pd bytvu jedntku, se svažitu zahradu. Dům je v půvdním stavu, ke kmpletní reknstrukci a vlastní realizaci. Vlastní studna, septik, elektrika v dmě. Před dmem je přilehlé nádvří. Základní údaje Oceňvaná nemvitá věc Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Výměra pzemku (m 2 ) Výměra pzemku (m 2 ) Prdejní/nabídkvá cena (Kč) Základní jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Prvnání Plžka Plžka Oceňvaná nemvitá věc Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Prdejnst mírně nadhdncen nadhdncen mírně nadhdncen Plha bdbná bdbná bdbná Dpravní dstupnst bdbná bdbná bdbná Technický stav bjektu mírně lepší lepší mírně lepší Vybavenst budv mírně lepší lepší mírně lepší Funkční využitelnst větší větší mírně větší Velikst pzemku bdbná větší bdbná Velikst bjektu bdbná menší bdbná Výsledná prvnávací hdnta Plžka Oceňvaná nemvitá věc Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Základní jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Upravená jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Výsledná jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Výměra pzemku (m 2 ) 74 Prvnávací hdnta (Kč) Prvnávací hdnta (Kč) Výsledná prvnávací hdnta Kč Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 12 Svrčvec

13 b) cenění pzemku p.č. 378/2 Prvnávané nemvité věci byly upraveny následujícími centvrnými vlivy: vliv prdejnsti, který vyjadřuje vztah mezi nabídku a pptávku p nemvitstech danéh typu a zhledňuje vyjednávací prstr nabízejícíh, vliv plhy, který dráží rzdíl v atraktivitě umístění prvnávané a ceňvané nemvitsti, vliv dpravní dstupnsti, který vyjadřuje rzdíl v kvalitě dpravní dstupnsti prvnávané a ceňvané nemvitsti, vliv mžnsti zastavění, který je určván s hledem na statut prvnávanéh a ceňvanéh pzemku a na vhdnst k další zástavbě ceňvanéh pzemku (tj. vliv územně plánvací dkumentace, územníh rzhdnutí a stavebníh pvlení, zainvestvání pzemku infrastrukturu, překážek pr zastavění pzemku, již realizvané zástavby na pzemku), vliv intenzity využití, který zhledňuje stávající způsb využití eventuelně mžnst dalšíh využití ceňvanéh pzemku např. k bydlení, ke kmerčním účelům a z th plynucí funkční mezení a čekávanu výnsnst staveb na nich realizvaných eventuelně realizvatelných, vliv veliksti pzemku, který zhledňuje rzdíl ve veliksti výměry prvnávaných a ceňvaných pzemků s hledem na jejich využitelnst a dále zhledňuje skutečnst, že jedntkvá cena menších pzemků je vyšší než jedntkvá cena větších pzemků. V tmt prvnání jsu uvedeny tři nemvité věci nabízené k prdeji v realitní inzerci. Jak srvnávací jedntka pr dhad prvnávací hdnty byl pužit 1 m 2 plchy pzemku. Hdncení jedntlivých centvrných vlivů ve vztahu k předmětu cenění je uveden níže na stránce č. 14. U všech prvnávaných nemvitých věcí se jedná nabídkvé ceny realitních kanceláří k jednání, realizvané ceny prdeje bývají zpravidla nižší. Prvnávané nemvité věci jsu nabízeny za jedntkvé ceny Kč/m 2 plchy pzemku. P zhlednění výše ppsaných vlivů je pr tut část předmětu cenění dpvídající prvnávací hdnta Kč. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 13 Svrčvec

14 VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY Ppis nemvitých věcí Oceňvaná nemvitá věc Zemědělský pzemek Svrčvec zdrj infrmací: Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Zemědělský pzemek Zemědělský pzemek Zemědělský pzemek Klatvy Dehtín Dlany u Klatv Dlany u Klatv internet, internet, internet, realitní inzerce realitní inzerce realitní inzerce není k dispzici není k dispzici Základní údaje Oceňvaná nemvitá věc Zemědělské pzemky v Dehtíně. Dehtín je malá vesnice, část kresníh města Klatvy. Nachází se asi 6 km na sever d Klatv. Nabízené pzemky jsu převážně zahrnuty v LPIS. Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Subr zemědělských pzemků, rná půda. Jedná se celý LV s jediným vlastníkem ( 7 pzemků) Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Subr zemědělských pzemků, převážně rná půda. Jedná se celý LV s jediným vlastníkem. Většina z nabízené výměry tvří velké celky. Zajímavá lkalita se slušnu BPEJ Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Výměra pzemku (m 2 ) Výměra pzemku (m 2 ) Prdejní/nabídkvá cena (Kč) Základní jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Prvnání Plžka Plžka Oceňvaná nemvitá věc Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Prdejnst nadhdncen mírně nadhdncen mírně nadhdncen Plha bdbná bdbná bdbná Dpravní dstupnst bdbná bdbná bdbná Vliv mžnsti zastavění bdbný bdbný bdbný Intenzita využití bdbná bdbná bdbná Velikst pzemku větší výrazně větší výrazně větší Výsledná prvnávací hdnta Plžka Oceňvaná nemvitá věc Prvnávaná nemvitá věc č. 1 Prvnávaná nemvitá věc č. 2 Prvnávaná nemvitá věc č. 3 Základní jedntkvá cena (Kč/m 2 ) Upravená jedntkvá cena (Kč/m 2 ) 14,00 13,00 13,00 Výsledná jedntkvá cena (Kč/m 2 ) 13 Výměra pzemku (m 2 ) Prvnávací hdnta (Kč) Prvnávací hdnta (Kč) Výsledná prvnávací hdnta Kč Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 14 Svrčvec

15 4.4.4 HODNOCENÍ TRHU V daném případě se předmět cenění skládá ze dvu samstatných funkčních celků: a) pzemek s menším rdinným dmkem s minimální nezastavěnu plchu. Zásadní nevýhdu tét části předmětu cenění je špatný technický stav, chybějící sciální zázemí a pdstandardní vybavení rdinnéh dmu č.p.42. Trh s rdinnými dmy je stále aktivní, pptávka s nabídku je v dané lkalitě v rvnváze. V daném případě je tak pravděpdbným kupujícím tét části předmětu cenění sba hledající příležitst pr své rdinné bydlení, případně pr rekreaci, bez ptřeby kamžitéh nastěhvání a s chtu celu nemvitst zreknstruvat. b) samstatný zemědělský pzemek. Trh se zemědělskými pzemky je v dané lkalitě spíše v rvnváze. Nejzásadnějším kritériem pr výběr kupujícíh je plha nemvitstí, dstupnst a využitelnst. V případě prdeje ceňvanéh pzemků jak celku bude, zejména vzhledem k jeh veliksti a plze zajímavý zejména pr vlastníky susedních pzemků ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA PRO STANOVENÍ CENY OBVYKLÉ PŘEDMĚTU OCENĚNÍ Rekapitulace výsledků: Věcná hdnta budvy č.p Kč Věcná hdnta venkvních úprav na pzemku p.č. st Kč Věcná hdnta pzemku p.č. st Kč Výsledná věcná hdnta pzemku p.č. st.16 s budvu č.p. 42 celkem Kč Prvnávací hdnta pzemku p.č. st.16 s budvu č.p Kč Prvnávací hdnta pzemku p.č. 378/ Kč Celkvá hdnta práv Kč Celkvá hdnta závad Kč P psuzení všech získaných infrmací předmětné nemvité věci, na základě prvedených cenění a zhdncení trhu s nemvitými věcmi, má z výše uvedených důvdů pr daný typ nemvité věci (pr ba samstatné funkční celky) nejvěrhdnější vypvídací schpnst ceně bvyklé ve smyslu směnitelnsti na trhu prvnávací metda, v suladu s kteru dhaduji výslednu cenu bvyklu jak sučet výsledné prvnávací hdnty pzemku p.č. st.16 s budvu č.p. 42, tj Kč a výsledku prvnávací hdnty pzemku p.č. 378/2, tj Kč, tedy celkem Kč. Cena vydraženéh majetku se může d výsledné ceny bvyklé lišit pdle knkrétních pdmínek bchdníh případu. Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 15 Svrčvec

16 5. Závěr Znaleckým úklem je dhadnut cenu bvyklu nemvitých věcí ppsaných v kapitle 2.1 Předmět cenění, v k.ú. Svrčvec, bec Dlany s příslušenstvím, a cenit jedntlivá práva a závady s nemvitu věcí spjené pr ptřeby exekučníh řízení. Na základě prvedené analýzy, s pužitím uvedených metd cenění pr návrh ceny bvyklé k uvedenému datu, dhaduji cenu bvyklu předmětné nemvité věci jak celku bez zhlednění práv a závad: Kč Slvy: čtyřistadvacettisíc krun českých hdnta závad váznucích na předmětu cenění je dhadnuta na: 0 Kč Slvy: nula krun českých hdnta práv váznucích na předmětu cenění je dhadnuta na: 0 Kč Slvy: nula krun českých 6. Upzrnění Omezení vlastnických práv zapsaná v katastru nemvitstí na LV č. 198 pr k.ú. Svrčvec, bec Dlany ke dni jsu pr ptřeby tht znaleckéh psudku bez vlivu na hdntu nemvitých věcí a v dhadvané ceně bvyklé nejsu zhledněna. Znalci nebyl předlžen nabývací titul k předmětné nemvité věci. Omezení vlastnických práv nezapsaná v katastru nemvitstí na výše uvedeném LV nebyla zhledněna. Znalci nebyla umžněna prhlídka interiéru, bytná plcha byla určena dbrným dhadem. Technický stav interiéru je psuzván ve vazbě na stav exteriéru, infrmace převzaté z realitní inzerce, kde je předmětný bjekt nabízen k prdeji a zjištěním nahlédnutím knem. 7. Přílhy PŘÍLOHA Č. 1: FOTOKOPIE VÝPISU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ PŘÍLOHA Č. 2: FOTOKOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ PŘÍLOHA Č. 4: FOTOGRAFIE Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 16 Svrčvec

17 8. Znalecká dlžka Tent znalecký psudek jsem pdal jak znalec jmenvaný rzhdnutím Krajskéh sudu v Českých Budějvicích zn. Spr 278/2010 ze dne , pr br eknmika, dvětví ceny a dhady nemvitstí. Znalecký psudek byl zapsán pd př. č. 19/107/2014 znaleckéh deníku. Obsahuje sedmnáct stran textu a dvacettři stran přílh. Psudek vyhtvil: Ing. Jan Neubauer K Lipám Písek tel.: V Písku dne 17.června 2014 Ing. Jan Neubauer Znalecký psudek č. 19/107/2014 Pzemek s bjektem bydlení č.p. 42, 17 Svrčvec

18 A Okres: VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 CZ0322 Klatvy Vlastník, jiný právněný Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: Svrčvec, č.p. 42, bydlení Stavba stjí na pzemku p.č.: St / trvalý travní prst zemědělský půdní fnd B1 C V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Vlastnické práv Ďuriš Vlastimil, Krumlvská 95, Římv Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Oprávnění pr Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec Bez zápisu Pvinnst k /1385 Pdíl 1/2 1/2 Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 Z8706/ Z8706/ Listina Exekuční příkaz : Sudní exekutr JUDr. Stanislav Pazderka : 117 EX1471/ (č.1) ze dne Z8706/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z273/ Z273/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ ze dne Právní mc ke dni Z273/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 Z273/ Z273/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 1

19 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) EX660/ ze dne Právní mc ke dni Z273/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti spluvlastnickéh pdílu ve výši 1/2 Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z5033/ Z5033/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát : 35 EX850/ ze dne Z5033/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti váže se k 1/2 spluvlastnickéh pdílu Z5620/ Z5620/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát : 35 EX1066/ ze dne Z5620/ Zástavní práv exekutrské k vymžení phledávky ve výši , Kč s příslušenstvím ke spluvlastnickému pdílu 1/2 CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, 3208/5, Smíchv, Praha 5, RČ/IČO: /1385 RČ/IČO: Z5635/ Z5635/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr Mgr.Radek Karafiát : 35 EX850/ ze dne Právní mc ke dni Z5635/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti ke spluvlastnickému pdílu 1/2 Z5788/ Z5788/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika, LL.M. : 120 EX27427/ ze dne Z5788/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 2

20 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Zástavní práv exekutrské k uspkjení phledávky ve výši , Kč s příslušenstvím ke spluvlastnickému pdílu 1/2 PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 941/24, Nvé Měst, Praha 1, RČ/IČO: Z6079/ Z6079/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika, LL.M. : 120 EX27427/ ze dne Právní mc ke dni Vyknatelné ke dni Z6079/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Dražební vyhláška Z6211/ Z6211/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Stanislav Pazderka : 117 EX1471/ ze dne Z6211/ Dražební vyhláška Z6668/ Z6668/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ , 32 ze dne Z6668/ Dražební vyhláška Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z6668/ Z6668/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ , 32 ze dne Z6668/ Zástavní práv exekutrské k vymžení phledávky ve výši , Kč s příslušenstvím CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše 3208/5, Smíchv, Praha 5, Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 3

21 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát : 35 EX1066/ ze dne Právní mc ke dni Z5621/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Z5621/ Z5621/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z6861/ Z6861/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát : 35 EX1217/ ze dne Z6861/ Zástavní práv exekutrské k vymžení phledávky ve výši , Kč s příslušenstvím CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, 3208/5, Smíchv, Praha 5, RČ/IČO: /1385 RČ/IČO: Z399/ Z399/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát : 35 EX1217/ ze dne Právní mc ke dni Z399/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Dražební vyhláška Z2003/ Z2003/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ (s Usnesením EX 660/0943 ze dne ) ze dne Z2003/ Dražební vyhláška Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z2003/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 4

22 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z2003/ Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ (s Usnesením EX 660/0943 ze dne ) ze dne Z2003/ Dražební vyhláška Z2240/ Z2240/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Stanislav Pazderka : 117 EX1471/ ze dne Z2240/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Stanislav Pazderka : 117 EX1471/ ze dne Z2240/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Stanislav Pazderka : 117 EX1471/ ze dne Z7302/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Z4521/ Z4521/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika, LL.M. : 120 EX40357/ ze dne Z4521/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Z5042/ Z5042/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr Mgr. Tmáš Pspíchal : 070 Ex754/ ze dne Z5042/ Zástavní práv exekutrské k uspkjení phledávky ve výši 2.034, Kč s příslušenstvím Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 5

23 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) ČEZ Prdej, s.r.., Duhvá 425/1, Michle, Praha 4, RČ/IČO: Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika, LL.M. : 120 EX40357/ ze dne Právní mc ke dni Z5427/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Z5427/ Z5427/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z5501/ Z5501/ Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí : Sudní exekutr JUDr. Milslav Zwiefelhfer : 144 EX4233/ ze dne Z5501/ Zástavní práv exekutrské k uspkjení phledávky ve výši , Kč s příslušenstvím PROFI CREDIT Czech, a.s., Jindřišská 941/24, Nvé Měst, Praha 1, RČ/IČO: Z6116/ Z6116/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr Mgr. Martin Tunkl : 094 EX00846/2011 ze dne Právní mc ke dni Z6116/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv exekutrské k vymžení pvinnsti zaplatit phledávku ve výši 1.609, Kč a její příslušenství Česká pdnikatelská pjišťvna, Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, a.s., Vienna Insurance Grup, RČ/IČO: /1385 Pbřežní 665/23, Karlín, Z6208/ Praha 8, RČ/IČO: Z6208/ Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti : Sudní exekutr JUDr. Milslav Zwiefelhfer : 144 EX4233/ ze dne Právní mc ke dni Z6208/ Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Nařízení exekuce Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 6

24 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z27650/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice čj. 51 Nc 5804/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z27650/ Nařízení exekuce sudní exekutr Mgr. Martin Tunkl Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z382/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud v Českých Budějvicích č.j. 43 Nc 6482/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z382/ Nařízení exekuce JUDr.Marcel Smékal,Exekutrský úřad Prahavýchd. Z6281/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 49EXE 5198/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z6281/ Nařízení exekuce Exekutrský úřad Jihlava ; Mgr. Radek Karafiát Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z13919/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 48EXE 6354/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z13919/ Nařízení exekuce sudní exekutr JUDr. Antnín Dhnal Z15121/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 48EXE 6204/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z15121/ Nařízení exekuce sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 7

25 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Z15871/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 43EXE 6498/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z15871/ Nařízení exekuce sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika Z17648/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 43EXE 6314/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z17648/ Nařízení exekuce sudní exekutr Mgr. Radek Karafiát Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z19820/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j. 48EXE 6691/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z19820/ Nařízení exekuce Exekutrský úřad Praha výchd ; JUDr. Marcel Smékal Z8625/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j.43exe 1634/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z8625/ Nařízení exekuce pvěřený sudní exekutr: Sudní exekutr JUDr. Dalimil Mika Za Beránkem 836/132, Klatvy II, Klatvy 1 Z10588/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce OS České Budějvice, 43 EXE 2167/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z10588/ Nařízení exekuce Exekutrský úřad Praha 3, sudní exekutr JUDr. Milslav Zwiefelhfer Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 8

26 Okres: Oprávnění pr VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prkazující stav evidvaný k datu :35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 660/09 pr JUDr. Milan Brnec CZ0322 Klatvy Pvinnst k Obec: Kat.území: Svrčvec List vlastnictví: Dlany V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Listina Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z10784/ Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j.43exe 2165/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z10784/ Nařízení exekuce Exekutrský úřad Plzeň měst, sudní exekutr Mgr, Martin Tunkl Z11073/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j.49exe 1918/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z11073/ Nařízení exekuce Exekutrský úřad Nymburk,Mgr.Tmáš Pspíchal Z10899/ Listina Usnesení sudu nařízení exekuce Okresní sud České Budějvice č.j.48exe 1594/ ze dne ; ulžen na prac. České Budějvice Z10899/ Dražební vyhláška Z7164/ Z7164/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ (s Usnesením EX 660/0963 ze dne ) ze dne Z7164/ Dražební vyhláška Ďurišvá Jarslava, Krumlvská 95, Římv, RČ/IČO: /1385 Z7164/ Z7164/ Listina Usnesení sudníh exekutra nařízení dražebníh jednání : Sudní exekutr JUDr. Milan Brnec : 8 EX660/ (s Usnesením EX 660/0963 ze dne ) ze dne Z7164/ Nemvitsti jsu v územním bvdu, ve kterém vyknává státní správu katastru nemvitstí ČR Katastrální úřad pr Plzeňský kraj, Katastrální pracviště Klatvy, kód: 404. strana 9

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/6618/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/6618/2014 bvyklé ceně pzemků čís. parcel St. 125 a 323/12, rdinnéh dmu č.p. 104 a dalších staveb tvřících sučásti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1256 648 / 2011. dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1256 648 / 2011 dle Usnesení č.j. 067 EX 1331/10-60 Objednavatel: Exekutrský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Pdknický, Ph.D., sudní exekutr Sídl: Evrpská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 49720821

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 20.06.2014 12:35:51 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 20.06.2014 12:35:51 CZ0323 -měst Vlastník, jiný právněný Kat.území: 722294 Bžkv List vlastnictví: 824 554791 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682233 Františkv u Liberce List vlastnictví: 240 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.03.2015 10:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 26.03.2015 10:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSLB 54 INS 36531/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0513 Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.07.2014 10:40:43 prkazující stav evidvaný k datu 11.07.2014 10:40:43 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 521 A Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 14.10.2015 09:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 14.10.2015 09:35:02 CZ0645 Hdnín Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.území: 684368 Lipv List vlastnictví:

Více

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. St. 691, LV 2008 zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 14.09.2015 08:16:52 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 8146/11 pr Mgr. Richard

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2016 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 07.01.2016 13:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 77 INS 4471/2015 pr Ivana Rychnvská, Mgr. Vlastník, jiný právněný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 30.10.2015 07:55:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 253/1 556 zastavěná plcha a rzsáhlé chráněné nádvří území Sučástí je stavba:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2015 17:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2015 17:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSOL 16 INS 14978/2015 pr Jiří Hanák, Ing. Vlastník, jiný právněný Kat.území:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2014 08:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2014 08:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 1954/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2016 10:35:02 A B B1 C Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.01.2016 10:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Jiná práva Omezení vlastnickéh práva Kat.: 699306 Mřina List vlastnictví: 391 531545 Mřina V kat.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1390-373-2014

Více

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014

ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Znalecký posudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 Znalecký psudek č. 022/6009/2014 bvyklé ceně pzemku parc.č. 97/2 druhu rná půda výměře 4 841 m², pzemku parc.č. 436/6 druhu rná půda výměře 4 966 m² a pzemku parc.č. 436/7

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.09.2014 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.09.2014 11:55:02 Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny v jedné číselné řadě Identifikátr Vlastnické práv Phludka Tmáš, Břízvá 225, Lyžbice,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.01.2011 13:56:03 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv HOTEL GURMÁN s.r.., Trjanvice 571, 744 01 Frenštát pd Radhštěm B Nemvitsti Pzemky Parcela St. 1564 1548/1 1548/2 1549/11 1549/16 1549/19 1549/45 1549/46 1549/53

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.06.2012 21:15:03 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 18.06.2012 21:15:03 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Jiná práva Výměra[m2] Omezení vlastnickéh práva Vlastnické práv Belušíkvá

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.07.2015 14:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 22.07.2015 14:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 770469 Třebvice List vlastnictví: 239 581071 Třebvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.11.2014 12:35:02 CZ0202 Berun Vlastník, jiný právněný Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany St. 49 354 zastavěná

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 28.08.2014 15:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 28.08.2014 15:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 2164/07 pr Mgr. Richard Bednář Exekutrský úřad Praha 10 Vlastník,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2015 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2015 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: MSPH 96 INS 20137/20 pr Administrace inslvencí CITY TOWER, v..s. Vlastník,

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2013 12:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2013 12:15:02 CZ0532 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jedntné zemědělské družstv českslvensk-světskéh přátelství Svítkv

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 18.08.2015 13:35:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný prkazující stav evidvaný k datu 18.08.2015 13:35:02 Vlastnické práv Essler Antnín, Říční kruh 2340/28, Pd Bezručvým vrchem, 79401 Krnv Kat.území: 686018 Litultvice List

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 280/6850/2014 ENI CONSULT spl. s r.. znalecký ústav br eknmika ceňvání majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 280/6850/2014 bvyklé ceně spluvlastnickéh pdílu veliksti 1/2 na pzemcích čís. parcel St. 39 a 15, rdinném dmě č.p. 7

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.11.2014 12:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 21.11.2014 12:35:02 CZ0412 Karlvy Vary Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv EIAG LOFIDA - ORCELÁN CZ s.r.., Hlavní 30/20, 36263 Dalvice Kat.území: 624586 Dalvice

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 17.03.2015 16:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 17.03.2015 16:55:02 CZ0207 Mladá Bleslav Vlastník, jiný právněný Kat.území: 661317 Mukařv u Jiviny List vlastnictví: 921 571865 Mukařv Identifikátr B Nemvitsti

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.12.2015 14:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.12.2015 14:35:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 682471 Ostašv u Liberce List vlastnictví: 327 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 11.02.2014 16:15:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vlastnické práv Havlvá Věra, Chmelná 1, 39301 Nvá Cerekev Jiříčkvá Milslava, Vlkvská 200, 37363 Ševětín

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2016 09:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.01.2016 09:55:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Krygier Jiří a Krygiervá Marcela, č.p. 364, 46362 Hejnice SJM = splečné jmění manželů Identifikátr

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3599-1479/2011

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3599-1479/2011 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Znalecký posudek č. 15/04/79

Znalecký posudek č. 15/04/79 Znalecký psudek č. 15/04/79 O ceně: A) nemvité věci - pzemku p.č. 3873/2 - rná půda, zapsanéh na listu vlastnictví č. 6274, pr k.ú. Krnv-Hrní Předměstí, bec Krnv, kres Bruntál. B) nemvitých věcí - pzemků

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb. prkazující stav evidvaný k datu 10.04.2014 09:15:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Klepsch Luděk a Klepschvá Iveta,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 25.04.2015 14:15:02 A B Okres: Nemvitsti zemky arcela prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2015 14:15:02 CZ0633 elhřimv Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Hlaváček Jiří, Čajkvskéh 1301, 39301 elhřimv Hlaváček Jsef,

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4164-310/2012 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.11.2013 15:15:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 13.11.2013 15:15:02 Vyhtven dálkvým přístupem d katastru nemvitstí pr účel věření výstupu z infrmačníh systému veřejné správy CZ0327

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2011 06:54:20 A Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Kriš Ignac a Krišvá Marta, Chalupnická 1183/1a, 735 35 Hrní Suchá Kriš Marek, Chalupnická 1351/1b, 735 35 Hrní Suchá 735 35 Hrní Suchá B B1 C Nemvitsti Pzemky

Více

Cenový index nemovitostí

Cenový index nemovitostí Cllateral management Cenvý index nemvitstí Srpen 2015 Úvd Česká spřitelna, a.s. jak 1. banka v České republice zahájila v psledním čtvrtletí rku 2007 měření vývje cen rezidenčních nemvitstí. Metdlgicky

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 13:35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 13:35:02 Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv BraFil a.s., Zahradní 360, 25261 Jeneč 26213991 Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 22.06.2015 23:15:02 prkazující stav evidvaný k datu 22.06.2015 23:15:02 CZ0205 Kutná Hra Kat.území: 618349 List vlastnictví: 10297 534005 V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor Škroupova 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3152 526 / 2014 dle Usnesení č.j. 129 EX 4064/09-68: část 2 LV č. 38 Objednavatel: Exekutrský úřad Chrudim Mgr. Petr Jarš, sudní exekutr Sídl: Škrupva 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 13.06.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 13.06.2014 17:15:02 Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv SJM Neterda Jan a Neterdvá Alena, Nvdvrská 1069/9, Nvé Dvry, 67401 Třebíč SJM = splečné jmění manželů

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 04.01.2016 13:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 04.01.2016 13:55:02 CZ0312 Český Krumlv Vlastník, jiný právněný Duplicitní zápis vlastnictví SJM Ktlar Arnšt a Ktlarvá Libuše, Zvnkvá 400, Plešivec, 38101 Český

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7258-930/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7258-930/2013 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 10.02.2014 12:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.02.2014 12:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 656569 Martínkv List vlastnictví: 600 550388 Martínkv V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268 211 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268 211 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 268 211 / 2010 dle Usnesení č.j. 129 EX 4853/09-18 Objednavatel: Exekutrský úřad Chrudim Mgr. Petr Jarš, sudní exekutr Sídl: Škrupva 150, 537 01 Chrudim IČ: 75066874 Zhtvitel: Odhadci

Více

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k

Způsob ochrany. zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří. Povinnost k prkazující stav evidvaný k datu 24.01.2017 14:35:02 Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Prvedení exekuce, č.j.: 003EX 17877/11 pr Mgr. Richard

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 10.03.2016 09:35:02 CZ0423 Litměřice Vlastník, jiný právněný V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr Vlastnické

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.05.2015 13:55:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl Vlastnické práv SJM Pancner Milslav a Pancnervá Milena, Vrapická 24, Vrapice, 27203 Kladn SJM = splečné jmění manželů B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.08.2016 21:15:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 655091 Županvice u Dešné List vlastnictví: 30 562424 Županvice Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2]

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Dědické řízení, č.j.: 36 D 644/2017 pr Ntář Matějkvá Vernika,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 prkazující stav evidvaný k datu 25.04.2016 12:55:02 Okres: CZ0647 Znjm Obec: 594156 Hrušvany nad Jevišvku Kat.území: 648809 Hrušvany nad Jevišvku List vlastnictví: 1801 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 07.08.2015 10:35:02 A B B1 C Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 07.08.2015 10:35:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB26INS22899/2014 pr Administrace inslvencí

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1273-256-2014

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2015 11:55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 08.07.2015 11:55:02 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 686751 Lmnice nad Ppelku List vlastnictví: 2125 Vlastnické práv Jatky Lmnice a.s., Jsefa Kábrta 575, 51251

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 05.04.2016 11:55:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSCB 25 INS 31414/2013 pr Pavel Vlček, Ing. CZ0311 České Budějvice Vlastník,

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více