Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodský zpravodaj 1. L i s t o p a d"

Transkript

1 Náchodský zpravodaj 1 Náchodský zpravodaj L i s t o p a d podzimní mìsíc to poslední, mìsíc prvního snìhu o svátku svatomartinském, zvaný též mìsíc svatého Huberta, nejvyššího patrona myslivcù. Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Náchodské mše na CCD... str. 3 Kronika... str. 4 Informace z nemocnice... str. 4 Speciální škola... str. 5 Kaden Cup Náchod str. 5 Knihy prof. Èerného... str. 6 Listopadová výroèí... str. 6 Náchodský ulièník... str let Sboreèku... str. 8 Inzerce... str. 9 Primátor, Hopsáèek... str. 10 Ekoutek, TS Náchod... str. 11 Centrální registr firem... str. 11 Kuželky, fotbal, hokej... str. 12 Volejbal, atletika... str. 12 Centrum vzdìlávání... str. 13 Mažoretky, sportovní zaøízení... str. 13 Zubní pohotovost, Déèko... str. 14 Muzeum... str. 14 Galerie, Církve... str. 15 Seniorklub, ICC... str. 15 Knihovna, Advent... str. 16 Ve vzdálených horských hvozdech doznìlo øíjné troubení jelenù lesních, v oborách na lesnatém vrchu Montace nad Náchodem pomalu konèí lásky èas daòkù, provázený daleko slyšitelnými údery mohutného paroží statných lopatáèù, jejichž èervenohnìdé boky, bíle grošované, se pøebarvují na smutnou zimní šeï. V tomto èase listopadovém vycházejí tlupy muflonù z houštin v hlubokých roklích Draèí díry pod Malinovými bøezinami a v Bavorovì údolí za Bìlovsí u polských hranic. Brodíce se spadaným bukovým listím vytahují na pastviny pod Dobrošovem, kde nejsilnìjší mufloní berani svádìjí tuhé souboje o zdánlivì lhostejnì pøihlížející muflonky. Ano, nastává listopad, který je též mìsícem øíje muflonù, této vzácné a majestátní zvìøe, jež se k nám dostala až ze vzdálené Korsiky a Sardinie. Lesnaté prudké a èlenité stránì nad Náchodem skýtají pro muflona ideální podmínky, kde vychází na svažité louky za š avnatou pastvou a na balvanech místy vystupujících skal si dokonale obrušuje neustále dorùstající spárky svých silných bìhù. Však nejeden z lovcù již zatoužil ozdobit stìnu svého bytu trofejí mohutných mufloních toulcù a vážil proto cestu do Náchoda až ze vzdálené ciziny. Muflon jest tak jistì chloubou náchodských revírù. Do zadumaného, rùznobarevným listím ovìnèeného listopadového dne se nese mìkký hlahol lesního rohu. To náchodští myslivci se scházejí na prvních honech na drobnou zvìø, vìrni tradici naší èeské myslivosti. Ale s ohledem na nízké stavy drobné zvìøe symbolicky uloví pouze jednoho zajíce, aby byl do tomboly na poslední leè, snažíce se zachovat družnost kdysi tak slavných podzimních honù. Ale již s prvním snìhovým popraškem, který èasto na svatého Martina bývá, odkládají pušky a lovecké náèiní. Navzdory protivnì chladnému a vlezlému poèasí míøí do lesù, aby bohatì založili seno do jeslí krmelcù, nasypali jádro do korýtek, pod zásypy a tak ulevili zvìøi strádající s pøibývajícím snìhem a nastupující zimou. Zvìø srnèí, mufloní, èerná i drobná se toulá, hledajíc ochranné kryty, krmné boudy, zásypy a jesle, aby si tam odpoèala a své hladové žaludky alespoò zèásti nasytila. Každá, i sebemenší péèe, kterou myslivec nebo dobrý èlovìk pøispìje ke zmírnìní nouze strádající zvìøe, je chvályhodným úkonem pro hladovìjící nìmou tváø a je tak èásteènì splaceným dluhem pøírodì za její štìdrost. Pøírodì, která se zdánlivì ukládá k zimnímu spánku. Ing. Josef Hašek

2 2 Zprávy z radnice Zastupitelstvo mìsta Majetkoprávní úkony l ZM schválilo provedení výkupu ideální poloviny domu èp. 577 v Komenského ulici spolu se stavební parcelou è. 825 vše v k. ú. Náchod. l ZM schválilo nabytí èásti pozemkové parcely è. 894/6 v ulici V Tøešinkách v k.ú. Náchod do vlastnictví mìsta Náchoda s tím, že mìsto Náchod uhradí veškeré náklady spojené s pøevodem vèetnì danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek, kterého se dotkne pøedpokládaná rekonstrukce komunikace V Tøešinkách. l ZM schválilo prodej èásti pozemku stavební parcely è. 456, která bezprostøednì navazuje na objekt èp. 333 v ulici Parkány. V místì zùstane prostor pro chodník šíøky 2,6 m. Náklady spojené s pøevodem vèetnì danì z pøevodu nemovitostí uhradí kupující. l ZM schválilo bezúplatné nabytí pozemkových parcel 337/7, 337/10, 337/11 v k.ú. Náchod od Královéhradeckého kraje formou darovací smlouvy s tím, že mìsto Náchod uhradí veškeré náklady s pøevodem spojené a dále prodej pozemkových parcel è. 338/4 a 2155/2 do vlastnictví ÈR Øeditelství silnic a dálnic za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemky dotèené rekonstrukcí silnice è. I/14 v úseku Plhov Dolní Radechová a tìmito úkony dojde k majetkoprávnímu narovnání pozemkù. l ZM schválila provedení výkupu pozemku è. 1399/2 (souèást místní komunikace Máchova nad Déèkem) od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví mìsta Náchoda za cenu dle znaleckého posudku. l ZM zamítlo prodej pozemkových parcel, které tvoøí bezprostøední okolí fotbalového høištì na dolním Babí v ulici Broumovská s tím, že uvedené pozemky budou dány SK Babí do výpùjèky. l ZM schválilo provedení výkupu pozemkové parcely è. 540/7 v k. ú. Lipí u Náchoda. Jedná se o pozemek, který vznikl ustoupením plotu zahrady vlastníkù podél rekonstruované cesty ulice Pod Lipím v r v místech, kde se napojuje na státní silnici. l ZM zamítlo prodej dvou obytných domù èp. 617 a èp. 618 se stav. parcelami è. 834 a è. 835 v ulici Borská v Náchodì. l ZM schválilo provedení výkupu pozemku pozemkové parcely è. 240/7 v Bìlovsi od Pozemkového fondu ÈR do vlastnictví mìsta Náchoda za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemek v prostoru louky u lázní Bìloves u jezu pøes øeku Metuji. l ZM zrušilo pùvodní rozhodnutí z a zamítlo nabytí èásti pozemkové parcely è. 632/2 v Bìlovsi (u celnice) vèetnì stavby silnice na tomto pozemku z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví mìsta Náchoda. l ZM schválilo prodej pozemkové parcely è. 702/2 k. ú. Náchod za cenu dle znaleckého posudku s úhradou veškerých nákladù spojených s prodejem vè. danì z pøevodu nemovitostí. Jedná se o pozemek svahu nad garážemi v ulici Vodárenská. l ZM schválilo zámìr prodeje pozemkù v Bìlovsi (u Kauflandu) pro výstavbu nákupního støediska. Dále zastupitelstvo souhlasilo s uzavøením Smlouvy o budoucí kupní smlouvì s budoucím kupujícím MAGNUM CZ, s. r. o., Prùhonice za podmínky, že se na základì zveøejnìní zámìru nepøihlásí další zájemce. l ZM schválilo prodej celého balíku akcií akciové spoleènosti BARTOÒ textilní závody z majetku mìsta Náchoda. Žádost o grant l ZM schválilo podání žádosti o grant do Fondu mikroprojektù Zastavte se u nás v rámci projektu INTERREG IIIA v roce l ZM prohlásilo, že mìsto Náchod zajistí financování 100 % nákladù tohoto projektu z vlastních zdrojù do doby, než bude vyplacena dotace z Interregu IIIA Fondu mikroprojektù. Pøedpokládaný projekt konkrétnì realizuje spolupráci mezi Náchodem a Kudowa Zdrój a mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím na základì partnerských smluv. Jeho základem je nabídka výletù, které zaèínají a konèí v Náchodì. Snahou je udržet turisty co nejdéle v našem mìstì. Strategický plán rozvoje Náchodska l ZM schválilo Strategický plán rozvoje Náchodska. Partnerská smlouva s obcí Kramolna o realizaci cyklostezky l ZM schválilo Smlouvu o partnerství s obcí Kramolna na realizaci projektu Stezka pro cyklisty v úseku Krkonošská ulice Vojenský høbitov Kramolna na úsek místní komunikace Vojenský høbitov Kramolna. Dotace pro TJ Sokol Staré Mìsto l ZM schválilo poskytnutí investièní dotace TJ Sokol Staré Mìsto-Náchod ve výši Kè na rekonstrukci støechy sokolovny èp. 263 Na Skalce v Náchodì a smlouvu o poskytnutí této dotace. Láznì Bìloves l ZM povìøilo vedení mìsta Náchoda jednáním s realitní kanceláøí, která zastupuje souèasného majitele lázní Bìloves. TELEGRAFICKY: l ZM schválilo rozbor hospodaøení mìsta Náchoda za I. pololetí roku Rada mìsta Náchodské mateøské školy l RM schválila výjimku z poètu dìtí na školní rok 2005/2006 v MŠ Havlíèkova (Plhov), MŠ Komenského, MŠ Myslbekova, MŠ Vanèurova a MŠ Vítkova dle návrhu. Dle školského zákona mùže mìsto jako zøizovatel mateøských škol povolit výjimku do 4 dìtí ve tøídì ze stanoveného poètu 24 až na 28 dìtí. l RM schválila využití úplaty za vzdìlávání v náchodských mateøských školách v letošním roce mimoøádnì na zkvalitnìní jejich vybavení. Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s ukonèením nájemní smlouvy uzavøené se spoleèností BOHE- MIA SOLAR, s. r. o., na pronájem objektu NON-STOPu v ulici Kpt. Jaroše výpovìdí s roèní výpovìdní lhùtou. Výpovìï by mìla být pøedána nájemci do Zároveò rada souhlasila se zahájením jednání s jednatelem této spoleènosti o ukonèení nájemní smlouvy dohodou. l RM uzavøela dohodu o ukonèení nájemní smlouvy na nebytový prostor kanceláøe è. 3 v Náchodì, Masarykovo nám. èp. 1 (stará radnice) s Regional Development Agency Rychnov nad Knìžnou k Žádosti o dotace l RM schválila pøedloženou žádost o dotaci pro Spoleènost pro pomoc pøi Huntingtonovì chorobì (na poøádání rekondiènì-edukaèního pobytu ve dnech ) a žádost o dotaci pro Svaz tìlesnì postižených v ÈR (na zajištìní otevøeného semináøe Život se zdravotním postižením ). Spoleènosti s ruèením omezeným, jejichž jediným spoleèníkem je mìsto Náchod Návrh na úpravu kompetencí jednatelù obchodních spoleèností, jejichž jediným spoleèníkem je mìsto Náchod, vznikl na základì doporuèení èlenù dozorèích rad tìchto spoleèností. l RM v pùsobnosti valné hromady Lesù mìsta Náchoda, spol. s r. o., Technických služeb Náchod, s. r. o., a Správy budov Náchod, s. r. o., si vyhradila právo rozhodovat o nákupech investièních prostøedkù v tìchto obchodních spoleènostech s poøizovací cenou 200 tis. Kè bez DPH a vyšší. Norské fondy V souèasné dobì pøipravuje Královéhradecký kraj program, který by mohl využívat finanèní prostøedky z Norských fondù (více informací o Norských fondech naleznete na Mìsto Náchod by mohlo do tohoto programu zaøadit nìkteré akce, které v dohledné dobì pøipravuje rekonstrukce základních a mateøských škol, rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy pro potøeby ZUŠ a dìtská høištì.

3 Náchodský zpravodaj 3 Výzva k podávání žádostí je pøipravována na podzim roku 2006 a vzhledem k tomu, že k jejich podání bude nutné doložit kromì jiného èasovì nároèné dokumenty (studie proveditelnosti, rozpoèet, projektová dokumentace, logický rámec), je nutné zapoèít jejich pøípravu již nyní. Mìsto by mohlo žádat o dotaci na tyto pøipravované akce ZUŠ Náchod (rekonstrukce budovy bývalé vojenské správy, MŠ Komenského (pøipravované zateplení) a ZŠ Plhov (pøipravovaná rekonstrukce). l RM souhlasila s pøípravou potøebných podkladù na tyto akce. Obec Vysokov kanalizace prùmyslová zóna Vysokov Obec Vysokov pøipravuje výstavbu prùmyslové zóny na svých pozemcích pøi státní mezinárodní silnici I-33. V souèasné dobì zpracovává projektovou dokumentaci na kanalizaci prùmyslové zóny. Na tento projekt obec získala dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 70 % oèekávaných nákladù. V této souvislosti se obec Vysokov obrátila na mìsto Náchod s žádostí o poskytnutí finanèního pøíspìvku. l RM schválila poskytnutí 50 tis. Kè obci Vysokov na dotaci na projektovou dokumentaci kanalizace prùmyslové zóny Vysokov. V pøípadì, že investici od obce Vysokov bude odkoupena a. s. VaK Náchod, bude tato dotace mìstu Náchod vrácena. Trojèátka Ve støedu 19. øíjna v dopoledních hodinách se v obøadní síni náchodské radnice uskuteènilo malé slavnostní pøijetí manželù Cvrkalových s dìtmi. Maminku, která je zamìstnankyní Mìstského úøadu v Náchodì, a její devítimìsíèní trojèata, pøivítal starosta ing. Oldøich Ètvrteèka, místostarostka ing. Pavla Maršíková, tajemník MìÚ Náchod Pavel Nývlt, vedoucí Odboru školství kultury a sportu Eva Foøtová, vedoucí Odboru kanceláøe tajemníka Mgr. Hana Mílová a také zástupci odborù. Rodinì byly pøedány dárky, které užijí pøedevším trojèátka Rozárka, Jonatán a Mikuláš, a dostalo se i na o nìco staršího bratøíèka Františka. Na CD budou dvì náchodské mše Pøi natáèení mše na zaèátku øíjna v profesionálním studiu v Praze Ve Smeèkách vznikla dohoda s panem Celbou o poskytnutí nahrávky, kterou také vytvoøil pro Náchod Mše pro sv. Vavøince. Nahrávku poøídil a financoval sám autor ve stejném studiu. Obì díla provedl dirigent Mario Klemens. První v roce 2003 se Smíšeným sborem Pavla Kühna, druhou s Pražským filharmonickým sborem letos v øíjnu, obì s Filharmoniky mìsta Prahy v hudební režii Jiøího Zobaèe. Profesionalita nahrávky slibuje hodnotné dílo vážné hudby urèené pro vánoèní èas a vhodné jako vánoèní dárek. Výmìna obèanských prùkazù doplnìní informace z øíjnového èísla Vážení obèané, v øíjnovém Náchodském zpravodaji jsme zveøejnili informaci o povinné výmìnì obèanských prùkazù do konce roku Výmìna se týká všech obèanských prùkazù vydaných do 31. prosince 1994 (jak OP typu knížka, tak typu karta s dobou platnosti bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení ). Dne vyšla ve sbírce zákonù è. 395/2005 zmìna zákona o obèanských prùkazech è. 328/1999 Sb. v platném znìní, kterou již nebylo možné z technických dùvodù zaøadit do pøedešlé informace. Výše uvedená výmìna OP se netýká obèanských prùkazù vydaných obèanùm narozeným pøed 1. lednem 1936, pokud není v tìchto obèanských prùkazech doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním datem. Upozoròujeme však na povinnost obèanù požádat o nový obèanský Natáèení mše v Praze mìlo velký úspìch i u pražských muzikantù, pan Celba byl vyzván, aby napsal úpravu mše pro varhany a komorní sbor, aby muzikanti mohli uvést mši v tomto obsazení o letošních Vánocích v Praze. Zaèátkem prosince letošního roku bychom chtìli CD pøedstavit veøejnosti, snažíme se proto vytvoøit i vhodný a dùstojný obal, jehož souèástí bude i èeský text mše od náchodského básníka Libora Volného. CD by mìlo být v prodeji zaèátkem prosince v náchodských prodejnách Informaèního centra a Knihkupectví na Kamenici. Eva Foøtová vedoucí Odboru školství, kultury a sportu prùkaz v pøípadì, že došlo ke zmìnì údajù v nìm uvedených, tj. napø. ovdovìní, rozvod, zmìna trvalého pobytu, atp. Takový OP, by s platností bez omezení, je nutné vymìnit. Zmìnu údaje je tøeba øádnì doložit listinou (úmrtní list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o zmìnì TP, ). Rovnìž upozoròujeme na skuteènost, že od bude možné vycestovat do zemí EU (tedy i Polska) pouze na obèanský prùkaz se strojovì èitelnou zónou (nikoliv na CP typu knížka nebo OP typu karta vydaného od do ) nebo na platný cestovní pas. V pøípadì jakýchkoliv nejasností se mùžete dotázat pøímo na telefonních èíslech MìÚ Náchod, oddìlení OP nebo Hana Horáková, vedoucí Odboru správního MìÚ Náchod

4 4 Kronika Narodili se v záøí Andrea Marešová Anna Vokùrková Evelína Marie Kuzinska Martin Samko Jiøí Petránek Šárka Tomková Adam Šulc Bára Sodomková Daniel Strnad David Balšánek Michaela Fettersová Byli oddáni v záøí Michal Doležal, Náchod Eva Nadhajská, Tøebechovice p. Orebem Miroslav Horák, Náchod Hana Rothová, Náchod Miroslav Holeèek, Studnice Rita Jánská, Studnice Pavel Forman, Dolní Radechová Monika Valášková, Horní Radechová Jan Dobeš, Slatina Lenka Maršíková, Slatina ON Náchod Bezdrátová naslouchací souprava V srpnu letošního roku probìhla instalace bezdrátové naslouchací soupravy INTERHELP v èekárnì chirurgické ambulance v ambulantním pavilonu. Toto zaøízení slouží ke zlepšení komunikace mezi ménì slyšícími pacienty a zdravotní sestrou. Pacienti, kteøí používají naslouchadla, musí pro zajištìní této komunikace pøepnout svá sluchadla do modulu T. Bezdrátový systém je koncipován jako vysílaè pøijímaè, kde vysílaèem je mikrofon spojený s vlastním vysílaèem. Pøijímaèem je pak zesilovaè, který hlas zesiluje pomocí indukèní køivky do naslouchadel pacientù. V dohledné dobì bude celá tato souprava instalována i do dalších vybraných èekáren. Jsem pøesvìdèen, že instalace této techniky je velkou pomocí pro všechny pacienty s vadami sluchu. Nová evidence pacientù v ambulantním pavilonu S úèinností od došlo k pøechodu na nový systém evidence pacientù v ambulantním pavilonu Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Zmìna se týká Rogel Suissa, Izrael Dagmar Švorcová, Náchod Milan Dohnal, Jasenná Eva Kratìnová, Jasenná Jan Havlásek, Police nad Metují Iveta Zábranská, Náchod Miroslav Franc, Náchod Simona Lehocká, Náchod Jiøí Vávra, Náchod Dita Kaufmanová, Náchod Karel Köhler, Hronov Kateøina Køes anová, Hronov Jaroslav Müller, Náchod Miroslava Bubeníèková, Náchod Lukáš Hudec, Jablonec nad Nisou Alice Hlavatá, Liberec Michal Èernák, Rtynì v Podkrkonoší Lenka Kadaníková, Rtynì v Podkrk. Jiøí Trejtnar, Praha Petra Tomešová, Náchod Jiøí Souèek, Náchod Lucie Kubínková, Náchod Petr Vašíèek, Náchod Martina Sauèuková, Náchod Richard Zaydlar, Náchod Woraluk Rodsawat, Thajské království všech odborných ambulancí v pavilonu. Netýká se radiologického oddìlení. Všichni pøíchozí pacienti jsou povinni se pøed vstupem do ambulance zaevidovat v recepci Infocentra v pøízemí nebo v suterénu ambulantního pavilonu. Upozoròuji na povinnost, že všichni pacienti, kteøí jdou na ošetøení do všech ambulancí, musí mít s sebou kartièku zdravotní pojiš ovny. V pøípadì jakýchkoliv dotazù volejte prosím informaèní linku Oblastní nemocnice Náchod, a. s Ing. Josef Šimurda, øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s. D o t e k y výstava v prostorách Regionálního muzea v Náchodì, Masarykovo námìstí vernisáž v pondìlí od 17 hodin jste srdeènì zváni Výstava je poøádána ve spolupráci: Stacionáøe Cesta v Náchodì pro dìti a mládež Pomocné školy pøi ZvŠ v Náchodì Kytice aranžérského kroužku pøi ZŠ Komenského Náchod program: slavnostní zahájení výstavy uvítání hostù vystoupení žákù ZUŠ v Náchodì Dìkujeme za návštìvu POZVÁNKA Den veteránù Znovu se pøipojujeme k demokraciím, které v tento den, kdy skonèila 1. svìtová válka, uctívají padlé všech válek. V Náchodì probìhne Den veteránù v pátek 11. listopadu 2005 v 11 hodin u památníku na Dobrošovì za úèasti Mìstského úøadu v Náchodì, zástupcù ÈSBS a dalších organizací Odjezd autobusu na Dobrošov od hotelu Beránek (Masarykovo námìstí, Náchod) je v hodin. Pøedpokládaný návrat ve hodin. Josef Hrubý, pøedseda OV ÈSBS Náchod Ing. Oldøich Ètvrteèka, starosta mìsta Náchoda MŠ v Náchodì v Bìlovsi oslavila v pátek14. øíjna 45 let od svého založení. Pøejeme hodnì úspìchù do dalších let.

5 Víte, kdo jsou? Jsou jiní jsou prostì speciální Snad témìø každý, kdo má dìti, se s nimi už setkal nebo o nich slyšel Víte, že v náchodské nemocnici a bìloveském stacionáøi se mùžete, kromì odborného zdravotního personálu, setkat také s pedagogy? Speciální škola Josefa Zemana v Náchodì, pod vedením øeditele pana Miloslava Šponera, má i zmínìná odlouèená pracovištì. Škola má devìt tøíd a jedno oddìlení školní družiny. V letošním školním roce ji navštìvuje pøes devadesát žákù s rùznými problémy (poruchy chování, dysfunkce aj.). Pedagogové na této škole se mohou vìnovat dìtem individuálnì, volí správné tempo, využívají nových trendù ve výuce. Jejich zámìrem je zpøíjemnit rùznými metodami vyuèovací hodiny, podat je dítìti takovou formou, která zaujme a upoutá. Odlouèeným pracovištìm jsou tøídy ve stacionáøi Cesta v Bìlovsi. V tomto školním roce se tu uèí žáci od 9 do 20 let a jsou rozdìleni do dvou tøíd. Všichni se uèí podle individuálních plánù, podle svých možností a potøeb, pod vedením dvou speciálních pedagogù Mgr.L. Renfusové, Mgr. I. Langové a asistentky pedagoga P. Doèkalové. Paní uèitelky se vìnují dìtem s tìžkým mentálním i tìlesným postižením. V náchodské nemocnici speciální škola zajiš uje provoz na všech dìtských oddìleních. Ètyøi uèitelky se tak snaží svým citlivým a vlídným pøístupem zpøíjemnit našim malým pacientùm nezbytný pobyt pro jejich uzdravení. Na oddìlení dìtské chirurgie a ORL pracuje s dìtmi v hernì paní uèitelka I. Ansorgová. Velmi ráda pøibližuje dìtem rùzné techniky kreseb, práci s textilním a papírovým materiálem, aranžování kvìtin apod. Na infekèním oddìlení je i malý pacient izolován, nejen od okolního svìta, ale vìtšinou také od ostatních hospitalizovaných kamarádù, kvùli rozdílnosti nemocí. Paní uèitelka L. Borùvková nepracuje v hernì, program vždy pøipravuje individuálnì. Dìti zaujme svou originalitou a aktuálností, použitím rùzných technik (vosková batika, malba na textil, koláže aj.) a jako materiál používá napø. vèelí plásty, keramické hmoty, balsu, korek, odøezky døeva, pedigové proutí apod. V horní nemocnici, na oddìlení dìtské interny, je zajištìn dvousmìnný Kurz do primy víceletého gymnázia Pro žáky pátých tøíd všech škol okresu Náchod pøipravila Základní škola T. G. Masaryka Náchod Kurz do primy víceletého gymnázia. Zájemci se v nìm od listopadu t. r. budou v odpoledních hodinách, v prùbìhu víkendových semináøù i formou internetových lekcí intenzivnì pøipravovat na zvládnutí úskalí pøijímacího øízení a trénovat vlastnosti potøebné k úspìšnému studiu. Ti z úèastníkù, kteøí nebudou pøijati pro velký zájem do primy, dostanou možnost pokraèovat ve studijní tøídì pro talentované žáky na Základní škole T. G. Masaryka v Náchodì. Již v letošním roce navštìvuje na naší škole 21 žákù šestého roèníku studijní tøídu. Bližší informace poskytne øeditel školy na telefonním èísle Pøihlášky na e mail: Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoòova 1005, Náchod Náchodský zpravodaj 5 Kaden cup Model Náchod 2005 Dne se v prostorách BS Servis centra (jídelna Rubena) uskuteènil již 5. roèník modeláøské soutìže a výstavy plastikových a kovových modelù KA- DEN CUP MODEL NÁCHOD Soutìže se zúèastnili modeláøi z celé ÈR, z Polska, Maïarska a Slovenska. V každé z 22 kategorií byla vyhlášena tøi první místa. Tradiènì došlo i k vyhlášení 19 prestižních cen. Výstavu si pøišlo prohlédnout témìø 600 návštìvníkù, kteøí mìli možnost zhlédnout 327 soutìžních modelù a doprovodný program pøipravený mažoretkami. Dalším zpestøením byla výstava dvou dobových nákladních automobilù zn. Garand a historické vojenské výstroje uspoøádané èleny spolku vojenské historie T-S 20 Pláò Stárkov. Zpestøením celé akce byl i pruský gardový husar v dobové uniformì z prusko-rakouské války r se svým živým konìm, kterého obdivovali pøedevším nejmenší návštìvníci. Tìm byla umožnìna projížïka pod dozorem p. Pet- provoz. Hernu nebudete hledat dlouho a budete mile pøekvapeni jejím zaøízením. Díky ochotì zdravotníkù, kteøí poskytli prostor pro její zbudování, mohlo vedení školy investovat prostøedky do moderního vybavení. Dìti tam èekají pìkné chvíle pøi tvùrèích aktivitách. Paní uèitelky I. Šotolová a P. Škodová se snaží svým pøístupem a nápady o to, aby bylo co nejménì slzavého údolí a více dobrých vzpomínek na èas strávený v nemocnici. Odmìnou je pak pro nì dìtský úsmìv. Úmyslem tohoto èlánku je pøiblížit práci pedagogù místní speciální školy a seznámit veøejnost s jejich èinností a existencí vùbec. A už asi znáte odpovìï na otázku Víte, kdo jsou? ra Bohuše. Svou pøítomností náchodské modeláøe podpoøil i starosta mìsta ing. Oldøich Ètvrteèka, který pøedal jednu z prestižních cen. Èlenové MK Náchod poøádající tuto soutìž chtìjí touto cestou podìkovat všem sponzorùm akce, kterou by nebylo možno bez jejich podpory uskuteènit. Zvláštní podìkování proto patøí Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchod. Martin Schuster pøedseda MK Náchod Vítìzný model v kategorii Figury do 90 mm s názvem Halt Polizei (Indiana Jones), autor Michal Køepelka

6 6 Že je jaromìøský rodák, univ prof. PhDr. František Èerný, DrSc., také pøítelem našeho mìsta, to vìdí mnozí. Naposledy jsme ho tu mohli vidìt na pohøbu Libora Volného, jeho vzpomínku na nìj si lze pøeèíst v Novinách Náchodska 6. øíjna. Nedávno vyšly brzy za sebou dvì knížky jeho vzpomínek. Jejich první èást vydalo Orlickoústecké nakladatelství Oftis s titulem Ve mìstì u tøí øek. Zaèíná nejútlejším dìtstvím a samozøejmì i rodièi a jejich slavným jaromìøským zahradnictvím. Maminka Marie, rozená Mojžíšová, pocházela ze známé plhovské zahradnické rodiny. A odtud vztah už i malého Františka k Náchodu. Zmínky o tomto slavném plhovském rodu najdeme na mnoha místech knihy, jsou v ní i fotografie, napø. babièky Mojžíšové, strýce Arnošta Mojžíše na už dávno neexistujícím zahradnictví ad. Na sokolském táboøe na Zlatém potoce pod Dobrým v Orlických horách v roce 1938 se sblížil s Liborem Volným z Náchoda. Vzniklo z toho krásné celoživotní pøátelství, èteme na s. 62. A tìch odkazù na Náchod, zdejší rodové koøeny a øádku známých najdeme v knize více. Kniha je dovedena do konce války, ale autor v ní Vzpomínkové knihy prof. Èerného Vzpomínka na Pavla Gryma Hostem literárnì hudebního veèera Vždycky chtìl víc vìnovaného 12. øíjna 2005 v Beránku náchodskému rodákovi, spisovateli Pavlu Grymovi, který v listopadu minulého roku zemøel, byl jeho syn Daniel. Ten s sebou pøivezl loutku Hurvínka, jemuž vìnoval spisovatel øadu pohádek a scének. Tradièní odborné setkání Tradice každoroèního setkávání muzejníkù a archiváøù èesko-polského pøíhranièí v rámci Èesko-polských dnù køes anské kultury vznikla v roce 1999 a od té doby se øeditelé muzeí a archivù z obou pøipomíná i další pravidelné kontakty s rodným krajem. Druhá kniha zahrnuje období od poèátku vysokoškolských studií. Ta mohl zaèít jako všichni jeho vrstevníci až na podzim 1945, kdy byly èeské vysoké školy znovu otevøeny po jejich násilném zavøení Nìmci v roce Knížka má titul Za divadlem starým i novým a vydalo ji nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum. Je dovedena do tìžkých dnù kolem smti Jana Palacha v lednu V té dobì totiž zastupoval dìkana filozofické fakulty a byl u všeho dìní kolem. A proè ten titul? František Èerný je náš pøední teatrolog, celý život se zabývá èeským divadlem, jak jeho minulostí, tak divadlem souèasným, profesionálním i ochotnickým. Najdeme tu spoustu pozoruhodných informací, které bychom jinde tìžko hledali. Tady se setkáváme ovšem spíše jen s letmými pøipomínami Náchoda, tøeba i se jménem Pavla Gryma. Plhovské pamìtníky zaujme zøejmì víc první díl, pøíznivce divadla díl druhý. Oba za pøeètení rozhodnì stojí. Aleš Fetters stran hranice scházejí støídavì v èeské nebo polské instituci, která souèasnì zajiš uje odborný program. Letošní setkání se uskuteènilo v Muzeu hraèek Bajka v polských lázních Kudowa Zdroj. Úèastnili se ho také starosta mìsta a øeditel Správy národního parku Stolové hory. Listopadová výroèí Zaèátkem listopadu vzpomínáme všech našich blízkých, tìch, co nás opustili ve dnech nedávných, i tìch, kdo zùstávají v našich vzpomínkách stále, i po dlouhé øadì let. Dne 8. listopadu si pak pøipomínáme tragickou bitvu na Bílé hoøe (1620), která osudovì ovlivnila chod èeských dìjin na celá staletí. Nebýt panického útìku zimního krále a jeho dvora z Prahy (pøes Náchod do Slezska), mohla být jen bitvou epizodní. Ale dìjiny už takové chvíle a zvraty pøinášejí. O padesát let pozdìji zemøel v emigraci ( ) jeden z nejvìtších Èechù, Moravan, teolog, uèitel národù, osobnost vskutku evropského významu Jan Amos Komenský. V listopadu se ovšem lidé i rodí, na svìt pøišla i øádka hercù: Václav Lohniský se narodil 5. listopadu 1920, Josef Vinkláø 14. listopadu 1930, o tøi dny starší je režisér Antonín Moskalyk, 29. listopadu 1860 se narodila Hana Kvapilová. Nevím, hrála-li nìkdy v Náchodì, ale ve stejný den roku 1945 se narodila Hana Maciuchová, kterou jsme u nás mohli vidìt už mnohokrát. Mohli jsme tu potkat i stejnì starého literárního historika a spisovatele, bohužel pøedèasnì zemøelého Vladimíra Macuru (narozen 7. listopad 1945) nebo básníka Jiøího Žáèka (narozen 6. listopad 1945). V Úpici se 20. listopadu 1920 narodil archeolog Antonín Hejna, který mj. vykopal nedaleký støedovìký hrad Vízmburk. Dne 2. listopadu 1930 se v Náchodì narodil spisovatel Václav Erben, u jehož hrobu s bustou mùžeme postát na našem høbitovì. Pìtasedmdesáté narozeniny oslaví 9. listopadu klavírista Ivan Moravec, který èasto spolupracuje s náchodským komorním orchestrem, 24. listopadu pak literární historièka profesorka Jaroslava Janáèková, autorka øady studií jiráskovských, v poslední dobì editorka korespondence i nìkterých spisù Boženy Nìmcové. Pøed sto lety bylo na 28. listopad svoláno zasedání vídeòské øíšské rady a na tento den i generální stávka za všeobecné, rovné, pøímé a tajné hlasovací právo. Všechen demonstrující lid shromáždí se 28. listopadu 1905 na pivovarské louce, kde bude tábor lidu, naèež následovati bude demonstraèní prùvod mìstem, psaly 24. listopadu 1905 Náchodské noviny v textu podepsaném dùvìrníky všech sdružených stran. Pøed patnácti lety, 24. listopadu 1990 jsme po desetiletích mohli opìt svobodnì (a tajnì) zvolit mìstské zastupitelstvo, vskutku volit, tedy vybírat z mnoha kandidátù ty osoby, které jsme vidìli jako nejlepší. /AF/

7 zpravodaj Náchodský ulièník 7 Èást 10 Ulice politikù Ulic èi veøejných prostranství pojmenovaných po politicích dnes v Náchodì mnoho nemáme. Je to vlastnì jen hlavní Masarykovo námìstí a o promìnách jeho jména byla øeè hned v první èásti seriálu. Dále Drtinovo námìstí na Starém Mìstì, pojmenované po Františku Drtinovi ( ), filozofovi, pedagogovi a politikovi, který byl nejprve žákem a pozdìji pøítelem TGM. Byl poslancem øíšské rady, vysokoškolským profesorem a pøedevším proslul jako tvùrce školské soustavy v Èeskoslovensku po roce Obecnì není pøíliš znám a ulic po nìm pojmenovaných není v Èechách mnoho. Známìjší je jeho syn Prokop Drtina, pováleèný ministr spravedlnosti. Podnìtem k pojmenování zde byla nepochybnì existence školy, která díky Bartoòùm byla ve Starém Mìstì otevøena v roce Název námìstí je však až z roku 1946, do té doby bylo prostranství pøed školou beze jména. A koneènì Riegrova ulice pojmenovaná po významném èeském politikovi 19. století, vùdèí osobnosti Staroèechù, Františku Ladislavu Riegrovi ( ). Toto byl její pùvodní název, v roce 1952 byla v souladu s dobovým trendem pøejmenována na ulici 25. února a od zaèátku roku 1991 opìt v souladu s dobovým trendem se jí znovu vrátil název Riegrova. Faktem je, že Náchoïané to do urèité doby s pojmenováním ulic podle vládních velièin nepøehánìli. Dokládá to napøíklad zápis v mìstské kronice z roku Po tøikráte byla mìstská rada (Dr. Èížek) za války vyzvána od místodržitelství k odpovìdi, proè zastupitelstvo nenazvalo nìkterou ulici po vùdcích aneb èlenech panovnické rodiny. Odpovìzeno koneènì, až bude nová ulice a nestalo se nic. Situace se však zmìnila se zásadními zmìnami politických pomìrù ve 20. století. V Náchodì, stejnì jako jinde v Èechách, jsme svìdky ponìkud hektických promìn ulièního názvosloví, které jsou jednak svìdectvím té které vládnoucí ideologie a souèasnì i potvrzením platnosti pøísloví Všecka sláva, polní tráva. Meziváleèné období tzv. první republiky pøineslo zcela zaslouženì tøi nová jména. V øíjnu 1927 pøednesl v zasedání obecního zastupitelstva Vincenc Fikr návrh kulturního odboru na pojmenování nových ulic a jednou z nich byla ulice Štefánikova. Všestrannou osobnost Milana Rastislava Štefánika ( ) snad netøeba pøedstavovat. Snad jen ve zkratce: slovenský astronom, cestovatel, politik, diplomat, generál francouzské armády, blízký spolupracovník TGM, organizátor legií, ministr vojenství v první vládì ÈSR. V roce 1952 byla táž ulice pøejmenována na ulici Julia Fuèíka, dnes se jmenuje Bartoòova. Jménem Aloise Rašína ( ), zakladatele Èeské státoprávní demokracie a hlavního organizátora vyhlášení samostatného èeskoslovenského státu, tedy Rašínova, byla nazvána jedna z nejstarších, již od roku 1881 pojmenovaných, náchodských ulic Pražská (vedoucí z námìstí smìrem na západ). V roce 1946 však musel Rašín ustoupit Tyršovi a jako Tyršovu známe ulici i dnes. Posledním prvorepublikovým politikem, který se objevil v náchodském názvosloví, je Karel Kramáø ( ), v roce 1918 pøedseda Národního výboru a první pøedseda vlády Èeskoslovenské republiky. Až pomìrnì pozdì, v roce 1937, byla dosavadní Bìloveská ulice pøejmenována na Kramáøovu tøídu. Po II. svìtové válce však znovu radikálnì pøejmenována na tøídu Generalissima Stalina, aby se pak již ménì radikálnì a pomìrnì v tichosti vrátil prvotní neutrální název Bìloveská. Zcela pochopitelnì se øada nových názvù vyrojila v roce Byly to jednak ulice Franklina Roosewelta (døíve Ostrovní, pojmenovaná po americkém prezidentovi z roku 1945) a ulice Woodrowa Wilsona (døíve Výstavní, nesoucí rovnìž jméno amerického prezidenta tentokrát z roku 1918) obì zcela zanikly výstavbou prùtahu silnice E 67. Po tehdejším èeském prezidentovi Edvardu Benešovi byla pojmenována pùvodní ulice Na lukách. Jménem národnì socialistického poslance Josefa Stejskala, který se stal jednou z obìtí stanného práva za heydrichiády, byla naèas nazvána ulice Mlýnská. A koneènì ulice mezi radnicí a poštou, dosud logicky zvaná Poštovní, byla v roce 1946 pøejmenována na Habrmanovu. Podle Gustava Habrmana ( ), známého sociálního demokrata, redaktora, ministra školství z let a poté v letech ministra sociální péèe. Název však nevydržel dlouho, v padesátých letech byla ulice pøejmenována na ulici Karla Marxe. Na manifestaci k výroèí 17. listopadu v roce 1990 byl z rozhodnutí pléna MìNV, které pøihlíželo k výsledkùm ankety Obèanského fóra, ulici znovu (stejnì jako nìkolika dalším) slavnostnì vrácen bývalý název, v tomto pøípadì Poštovní. Mgr. Lydia Baštecká Na zaèátku Riegrovy ulice stála do 30. let nízká dlouhá roubená Hofmanova chalupa. Pohled na stejné místo dnes

8 8 Dvacet let pìveckého sboru studentù Jiráskova gymnázia Hudba nezná hranic Zaèalo to v roce 1991, kdy se v Náchodì objevili jako turisté zpìváci z Hessenska. Pochopitelnì, jak praví pøísloví o vranách, tak i oni hledali spøíznìné duše a našli je v Hronu, pìveckém sboru, který v Náchodì zpívá nepøetržitì od roku Vzájemné sympatie zvítìzily nad jazykovou bariérou a za krátký èas se Hron vydal do LOHRY-WEIPOLTSHAUSENU. Vzájemná setkání se vždy po dvou letech opakovala. Poslední návštìva nìmeckého sboru z Lohry-Weipoltshausenu probìhla ve dnech 30. záøí až 3. øíjna Nabídla se i možnost spoleèného koncertu v Chudobì 30. záøí 2005 v mìstském divadle. Pøedstavení se zúèastnil i starosta Náchoda ing. Oldøich Ètvrteèka s manželkou a zástupci sponzorù celého setkání sborù. Za nás zpìváky mohu øíci, že se nám dostalo je spoleèným dílem více než 200 studentù všech generací od školního roku 1984/85 až do souèasnosti, kteøí vìnovali svoji práci, nadšení a lásku spoleènému zpívání. Kdo jednou poznal, co vzácného a krásného se dá prožít s pìveckým sborem, ten si obvykle zamiluje zpìv na celý život. Za dvacet let své èinnosti má tento sbor za sebou pøes 300 veøejných vystoupení uskuteènìných doma i v celé øadì zemí dnešní EU. Jméno naší školy i mìsta se tak objevilo na plakátech psaných jak èesky, tak v jazycích všech tìchto zemí, kde naši studenti vystupovali. Sbor zaèal pracovat ve školním roce 1984/85. Své první vystoupení uskuteènil u pøíležitosti slavnostního otevøení tìlocvièny v nové pøístavbì školní budovy. Brzy pak navázal spolupráci s Náchodským kulturním støediskem. V roce 1987 mìli studenti v zámecké galerii svùj první samostatný celoveèerní koncert. O rok pozdìji uskuteènili další na zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou a v záøí 1989 vystoupili ve spoleèném koncertì se sborem Vokální harmonie v budovì muzea na Žižkovì námìstí v Hradci Králové. Sbor studentù spolupracoval také s náchodským pìveckým sborem Hron, s nímž založil tradici spoleèných vánoèních koncertù, které se od roku 1987 konají dodnes. Školní rok 1989/90, výjimeèný a bohatý na události a zmìny v životì mnoha lidí, byl stejnì výjimeèný i pro sbor studentù. Uskuteènilo se tehdy na 20 vystoupení. Byly to vánoèní koncerty, festivalové koncerty náchodské Cameraty a nejrùznìjší další, èasto pøíležitostná vystoupení spojená s atmosférou doby, kterou jsme prožívali, mimo jiné také vystoupení pøi udìlení èestného obèanství našeho mìsta spisovateli Josefu Škvoreckému dne 14. kvìtna V poèáteèním období své existence byl sbor gymnázia uvádìn jako komorní. Studenti si sami pro nìj vytvoøili jméno Sboreèek. Už na konci osmdesátých let mìl však tento Sboreèek 25 zpìvákù a posledních 10 let jich úèinkuje na koncertech èasto i pøes ètyøicet. Vžité pojmenování Sboreèek už mu však zùstalo. V roce 1990 získal Sboreèek zajímavý kontakt na soubor amerických studentù žijících na americké vojenské základnì v nìmeckém Ramsteinu. Nechybìly ani návštìvy Warringtonu v Anglii, Rakouska, Nìmecka a další vystoupení v Polsku. Také v Náchodì období devadesátých let pøineslo Sboreèku mnoho pøíležitostí k vystupování. Jednou z tìch nejvýznamnìjších bylo znovuotevøení mìstského divadla (Beránku) po mnohaleté rekonstrukci dne V bøeznu 1995 pak vystoupil Sboreèek v koncertì pro úèastníky celostátní konference o životì a díle prof. Václava Èerného, v roce 1997 ve velkém sále Beránku pøi oslavách 100. výroèí Jiráskova gymnázia i v literárnì hudebním poøadu vìnovanému tomuto výroèí. Od vzniku studentského festivalu Prima sezona v roce 1998 se sbor studentù podílel ve všech jeho roènících svým vystoupením. Sboreèek se vždy tìšil pøízni a pomoci školy i všech jejích kantorù. Jedinì díky této pomoci dokázal pøekonat své zaèátky. Jsme dnes vdìèni všem, kteøí pomohli Sboreèku bìhem jeho zaèátkù i dalšího vývoje a rádi bychom jim za jejich pøízeò upøímnì podìkovali. Podìkování a obdiv si zaslouží i všichni studenti náchodského gymnázia, kteøí ve Sboreèku zpívali. Bylo jich už více než 200, kteøí bohatou historii svého Sboreèku naplnili. Ing. Vlastimil Èejp, sbormistr V sobotu si Sboreèek náchodského gymnázia pøipomnìl 20 let svého trvání koncertem v Husovì sboru. Z 220 studentù, kteøí jím v uplynulém období prošli, sladilo na pódiu hlasy 127 z nich. Zaplnìný sál aplaudoval po každé skupinì chorálù, aby nakonec sami studenti a øeditel gymnázia podìkovali spolu s potleskem publika tomu, kdo se o vznik a rùst, co do kvality, ale i do poètu èlenù pùvodnì osmièlenného Sboreèku, zasloužil upøímná slova byla adresována všemi oblíbenému, skromnému a slušnému sbormistru ing. Vlastimilu Èejpovi. Aèkoliv naposledy vyslovené hodnocení v milé atmosféøe nastolené sympatickým prùvodcem koncertu Petrem Haškem vyvolalo pøátelský úsmìv na tváøích pøítomných, bylo souèasnì i impulsem k zamyšlení Myslím si, že mìsto Náchod mùže být hrdé na to, že má stovky Svých VyVolených, se svými nesmazatelnými vzpomínkami na studentská léta a z nich plynoucími vzorci chování a životních projevù a postojù, které se do jejich myslí zapsaly èlovìkem s pøirozenou autoritou. Èlovìkem, jenž témìø všechen svùj volný èas vìnoval a stále vìnuje s láskou a nadšením mladým lidem. J. Rohulán, fotografie Petr Šulc skvìlé odmìny v podobì zpìvu publika se sborem pøi poslední písni veèera. Setkání mìlo další nabitý program, ve kterém pøátelé z Hessenska poznali ještì nepoznané v našem kraji, absolvovali dva spoleèenské veèery a zúèastnili se bohoslužby v Èeskobratrské církvi evangelické zakonèené krátkým koncertem. Takže shrnuto a podtrženo, jedním z obrázkù Evropské unie byl èesko-nìmecký koncert pøed zpívajícím polským publikem a spousta nových dobrých vztahù, které pøi tomto setkání vznikly. Nakonec bychom rádi podìkovali sponzorùm tohoto setkání, pøedevším Èesko-nìmeckému fondu budoucnosti a Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda. Dále pak Petr Soukup Železáøství elektro, Vìra Pavelková Drogerie, KT Laštovic Michal Laštovic, SVAP Náchod, K.B.N. nástroje a náøadí, KMK sváøecí technika, Pavel Pidaný, Zahradnictví Kašpar. Za pìvecký sbor Hron Petr Duba

9 Náchodský zpravodaj 9 A VOŠ, SOŠ a SOU Kostelci n. Orl., Komenského 873 tel.: Den otevøených dveøí sobota ( hod.) pátek ( hod.) Pro školní rok 2006/2007 nabízíme studium: v Zemìdìlské škole ul. Komenského 873 v Centru chladicí a klimatizaèní techniky ètyøleté maturitní obory B ul. Havlíèkova 156 tel.: ) AGROPODNIKÁNÍ (41-41-M001) nutné je lékaøské potvrzení Po 2 letech spoleèné výuky si studenti volí od 3. roèníku specializaci a) nebo b) a) ZEMÌDÌLSKÝ A LESNÍ PROVOZ maturitní b) CHOVATELSTVÍ A KYNOLOGIE maturitní 2) EKOLOGIE A OCHRANA KRAJINY (16-01-M004) maturitní 3) PØÍRODOVÌDNÉ LYCEUM (78-42-M006) maturitní 1) MECHANIK ELEKTROTECHNICKÝCH ZAØÍZENÍ (26-52-H004) kvalifikace dle vyhlášky 50/78 Sb. tøíletý uèební obor se zamìøením na a) nebo b) a) MONTÁŽE A SERVIS CHLADICÍ A KLIMATIZAÈNÍ TECHNIKY b) MONTÁŽE A SERVIS DOMÁCÍCH ELEKTRICKÝCH SPOTØEBIÈÙ 2) PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH POVOLÁNÍCH (64-41-L515) dvouletá maturitní nástavba pro absolventy uèebních oborù Souèástí areálù obou škol jsou moderní internáty, tìlocvièny a vlastní stravovací zaøízení s celodenní stravou. žákùm z 9. tøíd základní školy nabízíme tyto obory: STUDIJNÍ OBORY: Technické obory: Obory služeb: Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì Školní 1377, Nové Mìsto nad Metují vás zve na DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ pátek sobota Mechanik elektronik Mechanik seøizovaè Mechanik strojù a zaøízení Èíšník servírka Kuchaø kuchaøka Obchodník, obchodnice Pracovištì: Nové Mìsto nad Metují, Školní 1377; tel.: Dobruška, Pulická 695; tel.: URL: UÈEBNÍ OBORY: Technické obory: Obory služeb: Zámeèník Elektrikáø silnoproud Obrábìè kovù Nástrojaø Truhláø výroba nábytku Klempíø strojírenská výroba (autoklempíø) Mechanik, mechanièka elektronických zaøízení Cukráø, cukráøka výroba Kuchaø, kuchaøka èíšník, servírka pro pohostinství Prodavaè, prodavaèka smíšené zboží Prodavaè a výrobce lahùdek Kadeøník, kadeønice

10 10 Tmavý ležák Primátor zvítìzil ve Švédsku Náchodský tmavý ležák zvítìzil ve své kategorii na soutìži, která byla souèástí 8. roèníku akce The Stockholm Beer & Whisky Festival, uskuteènìné ve dnech a Pro tento ležák je to další úspìch z této soutìže, když v letech 1999 a 2000 shodnì obsadil vždy druhé místo. Zisk uznání je již jubilejním 75. ocenìním (19. zahranièním) od ledna 1993, kdy je pivovar akciovou spoleèností vlastnìnou mìstem Náchod, a PRIMÁTOR tak patøí k nejlépe hodnoceným znaèkám piv u nás. Vítìzství by mìlo pøispìt k posílení vyjednávací pozice pivovaru pøi jednáních s potencionálními zahranièními obchodními partnery a samozøejmì i k posílení exportu jako celku. Vlastní export si letos vede velmi dobøe, od ledna do záøí bylo vyvezeno 9367 hl piva (podíl exportu na celkovém výstavu, který v tomto období je hl, èiní 9,2 %). Oproti stejnému období loòského roku zaznamenal export navýšení o 44 % a pivovar vyváží v souèasnosti do zemí jako je Velká Británie, Slovensko, Rusko (tøi nejvìtší odbìratelé), Polsko, Francie, Nìmecko, Španìlsko, Švédsko a Dánsko. Rozhodující èást po stránce sortimentu pak tvoøí svìtlý ležák Premium. /FM/ Náchodský hokej s novým stadionem Dìtský klub Hopsáèek si Vás dovoluje pozvat na Èeské vánoèní trhy prodej od hod prodej od hod Mužstvo mužù HC Náchod se po pìtiletém pùstu v loòské sezónì vrátilo do I. krajské ligy. Pøed zaèátkem sezóny stálo vedení oddílu pøed tøemi nelehkými úkoly. Museli jsme finanènì zajistit nastávající sezónu, pøivést k týmu kvalitní trenéry a doplnit hráèský kádr. První z úkolù se nám podaøilo splnit již pøed zaèátkem hlavní soutìže a mohli jsme z velké èásti obnovit dosluhující hráèskou výzbroj a zajistit hladký prùbìh sezóny, øekl manažer mužstva Aleš Hynek. Ke sponzorùm, kteøí na tom mají podíl, patøí i èervenokostelecký gumárenský výrobce Saar Gummi Czech. Podporujeme sport na Náchodsku, v Hronovì a v Èerveném Kostelci, protože firma s témìø miliardovým obratem má odpovìdnost za život v regionu, uvedl finanèní øeditel SGC Jiøí Fišer. Pro letošní sezónu má náchodský hokej k dispozici rekonstruovaný stadion a jeho tým je jako jediný v kraji posílen držitelem extraligového titulu, Janem Czerlinskim z Pardubic. Trenérský tandem vytvoøila zkušená dvojice Josef Konyarik a Petr Sodomka. Cílem pro letošní sezónu je vytvoøení co nejlepší pozice v základní èásti pro následné play-off, ve kterém už záleží pøedevším na momentální formì každého týmu, øekl Aleš Hynek. /PL/ 25. a BURZU dìtského obleèení prodej od hod prodej od hod V prostorách našeho klubu sídlištì u nemocnice v Náchodì, ulice Zelená výmìník tepla Srdeènì zveme všechny na 2. roèník pøedvánoèní prodejní výstavy Tìšit se mùžete pøedevším na: ruènì malované koulièky pøímo na místì dle Vašeho pøání ruènì zdobené perníèky na místì dle Vašeho pøání, vèelí produkty od soukromého vèelaøe, teplá medovina døevìné a plastové hraèky, obleèky na panenky, výrobky text. fa VEBA, dìtské náhrdelníèky ruènì malované hedvábné šátky, obuv dìtská i pro dospìlé, ponožky, drobná keramika, dekoraèní pøedmìty kaktusy, adventní vìnce, svíèky, výrobky z proutí a mnohé další V prostorách našeho klubu sídlištì u nemocnice v Náchodì, ulice Zelená výmìník tepla Pro Vás, co mají zájem nám nabídnout obleèení k prodeji: Pøíjem zboží: ètvrtek od do hod Výdej zboží: sobota od do hod Nabízené obleèení musí být èisté, neroztrhané, bez skvrn, zachovalé. Vyhrazujeme si právo na výbìr Vámi dodaného zboží. Pøednostnì bude pøijímáno zimní obleèení. Možno nabídnout k prodeji lyže + pøíslušenství, zimní brusle, apod. K dispozici je nástìnka, kde za poplatek 10 Kè bude po dobu 14 dnù vyvìšen Váš inzerát. Pokud neprodané obleèení nebude vyzvednuto v den výdeje, propadá toto obleèení vèetnì hotovosti z prodaného zboží Klubu SUN Náchod. Za zprostøedkování prodeje Vašeho zboží si úètujeme 10 % z ceny prodaného zboží. Peníze za prodané zboží vyplácíme v den výdeje obleèení. Tìšíme se na Vás.

11 EKOutek Nejdøív byl pupen, pak jsem se objevil já, byl jsem krásnì zelený. Proè jsem najednou barevný a proè se teï mám pustit vìtve takového úctyhodného velikána, kterému jsem od jara rád pomáhal s dýcháním a pro nìhož jsem vyrábìl pro život dùležité látky? Listy mají pomìrnì krátký život. U našich listnatých stromù a keøù vytrvávají asi pùl roku, v nepøíznivých podmínkách ještì kratší dobu. Období jejich stárnutí lze poznat podle rùzných chemických zmìn, které jsou u vìtšiny našich listnatých døevin okem viditelné v pozdním létì. Bìhem vegetaèního období se v listu postupnì snižuje obsah nìkterých prvkù (dusíku, fosforu, draslíku), které se èásteènì ukládají v kùøe vìtví, kmenù a èásteènì jsou z bunìk listí vymývány. Naopak nìkteré prvky (hoøèík a pøedevším vápník) se bìhem stárnutí listu ukládají v listových pletivech, což je také možné považovat za dùvod, proè i vždy zelené druhy rostlin musí obèas listy obmìòovat. V pletivech tìchto podivuhodnì zaøízených a bezporuchovì fungujících laboratoøích jsou uloženy tzv. plastidy, které obsahují barvivo (chlorofyly a karotenoidy). Chlorofyl (listová zeleò) je jedineèná látka, pomocí níž mohou živé buòky rostlin pohlcovat paprsky sluneèního záøení a využívat jich k tzv. fotosyntéze, což je v podstatì pøemìna oxidu uhlièitého a vody v jednoduché cukry a kyslík. Karotenoidy (žlutá, oranžová až èervená barviva v buòkách) jsou v nìkterých rostlinách pøítomny neustále, ale jejich barva je pøekryta zelenou barvou chlorofylu. Na konci léta tvorba chlorofylu slábne, což se projeví postupnì pøevládáním barev karotenoidù, které vytváøejí typické barvy podzimu èervenou, žlutou, oranžovou, fialovou, hnìdou aj. Opad zpravidla rùznì zbarvených listù našich domácích listnatých døevin závisí mimo jiné na tom, kdy se dostavují první mrazíky. Jakmile noèní teploty klesnou na -5 o C, opadává hromadnì listí všech opadavých døevin (tedy i modøínu). Nejdøíve zaèíná opadávat listí u jírovce a jilmu. Pak následuje jasan, javory, planì rostoucí ovocné stromy, buk, líska, bøíza, modøín a další. Nejpozdìji opadává listí dubu, na jehož vìtvích zùstává uschlé listí mnohdy až do pøíštího jara. Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor ŽP (Zdroj: Naše stromy a keøe, Mezera & Hísek) Náchodský zpravodaj 11 Podpora podnikatelù CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTÙ A FIREM V NAŠEM REGIONU Vážení podnikatelé, obèané mìsta Náchoda, dovolte, abychom Vás seznámili se spoleènou iniciativou Hospodáøské komory ÈR, asociace krajù, mìst a obcí. Jedná se o projekt Centrálního registru produktù a firem Axis4info jehož cílem je sjednotit informaèní zdroje podnikatelské a regionální samosprávy a umožnit úèast co nejvìtšímu poètu podnikatelských subjektù a institucí ÈR. Centrální internetový registr slouží k rychlému a cílenému pøedávání podrobných údajù a informací o ekonomických subjektech ze všech oborù prùmyslu, obchodu a služeb. Propojením systému Axis4info na webové stránky mìsta Náchoda (www. mestonachod.cz), lze veškeré podniky a instituce v našem mìstì a jeho okolí èlenit podle sortimentu produktù, služeb a èinností a jejich sídla a provozovny zobrazit v podrobných mapách až do úrovnì Skupina dìtí z ekologického kroužku pøi ZŠ TGM Náchod se na sklonku èervna vypravila na prùzkum èistoty vody v potùèku, který tvoøí levý pøítok øeky Metuje v Bražci. Využili jsme k tomu metody biomonitoringu tj. sledování výskytu organizmù v prostøedí. Podle toho, jací živoèichové obývají dané prostøedí, dokážeme urèit i jeho èistotu. Vybaveni batohem s potøebami pro biomonitoring sí kami, miskami, pinzetou, lupou atd. jsme vyrazili do terénu. Rozdìlili jsme se do dvou skupin a každá dostala na starost zmapovat urèitou èást potoka a nalovit co nejvíce živoèichù, kteøí tam žijí. Nìkteré z dìtí tak poprvé v živo- ulic. Každý podnikatel a živnostník se tak stává souèástí pøehledu o celkové infrastruktuøe, hustotì a rozmanitosti služeb, tedy podnikatelském potenciálu našeho mìsta. Aktivní úèastí v Centrálním registru Axis4info uživatel zároveò získává plnohodnotnou webovou stránku, jejíž obsah mùže sám kdykoli upravit èi doplnit podle okamžitých potøeb. Celé uživatelské rozhraní i všechny informace jsou kromì èeštiny k dispozici také v angliètinì. Podrobné údaje o firmách a jejich sortimentu produktù, služeb a èinností z centrální evidence Axis4info prezentuje a propaguje Hospodáøská komora ÈR spolu s regionální samosprávou v tuzemsku i v zahranièí. Více informací o centrálním registru najdete na adrese Biomonitoring Bražeckého potoka Èinnost Technických služeb Náchod Vážení obèané, vážíme si veškerých Vašich pøipomínek a podnìtù k èinnosti pracovníkù Technických služeb Náchod, s. r. o. Dovolujeme si Vás proto tímto požádat, abyste v pøípadì jakýchkoliv dotazù, podnìtù èi pøipomínek, kontaktovali pro rychlejší vyøízení pøímo pracovníky TS Náchod: v pøípadì poruch veøejného osvìtlení mùžete volat ve všední dny 24 hodin dennì tel. è , o víkendech pohotovost na tel. è v pøípadì pøipomínek ke svozu domovního odpadu tel. è Èinnost Technických služeb Náchod tì vidìly, jak vypadá blešivec, pošvatka nebo larvy chrostíkù ve schránkách. Všechny vylovené živoèichy jsme po urèení podle klíèe zase pustili do vody. A pak už jsme jen poèítali za ploštìnku 4 body, za plochou nymfu jepice 10 bodù, za larvy pakomárù 2 body, atd. Výpoèet biotického indexu byl hraèkou a výsledek? Zjistili jsme, že voda v potùèku dosahuje indexu 7,8. To je z desetistupòové škály (index 10 má úplnì èistá voda, ve které žijí i ty nejchoulostivìjší druhy organizmù v hojném poètu) docela dobrý výsledek. Pøíští rok svá mìøení zopakujeme a porovnáme. Vìøíme, že voda v potùèku bude ještì o kousek èistší. I. Šárová Prodejna potravin na SUN V druhé polovinì øíjna jsme získali od pražské firmy Ahold, která vykupuje prodejny potravin rakouského obchodního øetìzce Julius Meinl v ÈR, informaci, že mezi tìmi, které Ahold koupí, není bohužel náchodská na sídlišti SUN. Její majitel (firma Manhatan) momentálnì vede øadu obchodních jednání za úèelem pronájmu nejen této, ale i dalších prodejen, o které Ahold neprojevil zájem. Mìsto nemùže v dané situaci probíhající jednání ovlivnit. Zachování prodejny potravin na sídlišti SUN mìsto majiteli objektu nìkolikrát zdùraznilo. Je však pouze na firmì Manhatan, jak se rozhodne. (JR)

12 12 Program v kuželkáøské hale SKK Primátor Náchod SO Náchod C Trutnov III. liga muži sk. C SO Náchod B Šumperk III. liga muži sk. C NE Náchod Rychnov I. liga dorostenci NE Náchod eská Tøebová I. liga dorostenky PÁ Náchod D Pardubice B VP muži sk. B PÁ Náchod E Trutnov C VP muži sk. A SO Náchod C Svitavy VP dorostencù sk. B SO Náchod D Vysoké Mýto VP dorostencù sk. B SO Náchod Blansko I. liga ženy SO Náchod Tábor I. liga muži NE Náchod Horní Benešov I. liga dorostenci NE Náchod Èeské Velenice I. liga dorostenky SO Náchod Smiøice VP dorostencù sk. B SO Náchod Ústí n. Orl. B VP dorostencù sk. B SO Náchod C Zábøeh B III. liga muži sk. C SO Náchod B Trutnov III. liga muži sk. C SO I. kolo Champions League (liga mistrù) muži SKK Primátor Náchod Jsou možné zmìny v programu. Listopad ve volných termínech 33. roèník turnaje neregistrovaných. Zaèátky ve všední den v 16 hodin soboty a nedìle v 9 hodin. František Majer st. Rozpis utkání FK Náchod Deštné So FK Náchod-Deštné Èeské Budìjovice B So Liberec B FK Náchod-Deštné So FK Náchod-Deštné FC Hradec Králové B HOKEJ I. krajská liga Muži Královéhradecký kraj I. èást 2005/ støeda HC Hronov HC Náchod nedìle HC Náchod HC Jièín støeda HC Dvùr Králové n. L. HC Náchod nedìle HC Náchod SK Tøebechovice nedìle HC Jaromìø HC Náchod støeda HC Opoèno HC Náchod nedìle HC Náchod TJ Sp. Nové Mìsto n. M støeda HC Trutnov HC Náchod Pozvánka na volejbal na zápasy doma ve sportovní hale Na Hamrech: Náchod, Pražská 696 NE od hod. dva zápasy juniorky KP soupeø SPARTAK VRCHLABÍ SO od hod. druhý zápas po dohrání mužù ženy II. liga soupeø HRADEC KRÁLOVÉ SO od hod. druhý zápas po dohrání zápasu žen muži KP 1. tøídy soupeø SOKOL MALŠOVICE NE od 9.00 hod. turnaj KP ml. žákynì NE od hod. dva zápasy juniorky KP soupeø SK ZÁMÌL-BANÍK VAMBERK Atletika hodnocení letní sezóny 2005 Cíle, které jsem si pøed sezónou dával, jsme splnili nad oèekávání. Hlavnì stmelení kolektivu od nejmladších po nejstarší se podaøilo. Náchodský okres jsme dùstojnì reprezentovali na mistrovstvích ÈR rùzných vìkových kategorií, celkem jsme získali 2 zlaté a 1 støíbro a øadu dalších finálových umístìní. V nadcházející sezónì chceme se stoupající tendencí pokraèovat. Navíc Marcela Vondøejcová je v širším výbìru na mistrovství svìta juniorské kategorie, s velkou šancí splnìní limitu (a tedy úèasti). Rádi bychom touto cestou podìkovali našim sponzorùm firma NIKA pana Pultara, SPORT HOTÁREK, OA Náchod, pan Kaválek a samozøejmì mìsto Náchod. Vìøíme, že nám sponzoøi zùstanou naklonìni, a tìšíme se také na nové. Náchodská sportovní nedìle prozáøená sluníèkem Dne se uskuteènil II. roèník Náchodské sportovní nedìle a poèasí oproti I. roèníku se opravdu vydaøilo. Od do hodin zhlédlo na stadionu Hamra více než 2000 divákù vystoupení 571 úèinkujících, zejména dìtí ze sportovních klubù a základních škol. Podìkování patøí všem, kteøí se zúèastnili. Nejvìtšími lákadly doprovodného programu jistì byla jízda automobilových a motocyklových veteránù Náchodem, vystoupení mažoretek a roztleskávaèek, seskok parašutistù na plochu stadionu a pøedvedení leteckých modelù. O hudební doprovod se postarala dìtská dechovka a country kapela Splav. Z exhibièních sportovních vystoupení nejvìtší ohlas zaznamenala efektní skladba Pod vodou, kterou pøevedli žáci SK Plhov v duhových kostýmech a se stracháèi, divákùm se líbilo vystoupení èlenù Sokola s akrobatickým rokenrolem a break dance. Nikdo ovšem nezùstal pozadu. Na všech dìtech byla vidìt radost z pohybu a nadšení. A o to organizátorùm akce šlo zejména. Dík za finanèní podporu akce patøí Kulturní a sportovní nadaci mìsta Náchoda, Nadaènímu fondu Zdeòky Horníkové a Královéhradeckému kraji. Nemenší dík patøí i dalším sponzorùm akce. Obèerstvení pro úèinkující vìnoval Primátor Náchod, a. s., Pekárny a cukrárny Náchod, a. s., Delvita, Delta pekárny, ZD Dolany. Mediálními partnery byl Èeský rozhlas Hradec Králové a Noviny Náchodska. Za Obèanské sdružení Náchodský sport pro všechny Ing. Jaroslava Justová a Hana Kopecká

13 Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje w hod.; Vizážistika III. Úèes a odìvní doplòky, Mgr. V. Drtinová, CV Náchod w hod.; Problémový žák a jeho uvolnìní, Mgr. R. Jisl, ZŠ Náchod- -Plhov w hod.; Konstrukce a využití didaktických testù z biologie, RNDr. Z. Martinec, CSc., ZŠ Náchod-Plhov w2. 11., , hod.; Didaktické situace ve vyuèování matematky II, III, IV; doc. RNDr. J. Novotná, CSc.; ZŠ Náchod-Plhov w hod.; Barva, linie, tvar, kompozice III, Mgr. J. Kuèík, CV Náchod w hod.; Elektronická pošta pokr. (2 setkání), Mgr. L. Èepa, CV Náchod w5. 11., , , hod.; Kurz palièkování pro zaèáteèníky pokr. (cyklus), E. Horáèková, CV Náchod Náchodské mažoretky jsou mistrynìmi Evropy Ve dnech se v polském Opole konalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu. Tohoto mistrovství Evropy se s velkým úspìchem zúèastnily i náchodské mažoretky pod vedením Moniky Bergerové. S náèiním pom-pom (tøásnì) juniorky (11 13 let) zvítìzily a tím získaly titul MISTR EVROPY, Kadetky (8 10 let) obsadily 2. místo (titul VÍCE- MISTR EVROPY) a seniorky (14 a více let) skonèily na krásném 4. místì. S náèiním baton (hùlka) soutìžily pouze dvì kategorie, a to kadetky 4. místo a Juniorky 8. místo. Souèástí tohoto mistrovství byla i soutìž v sóloformacích, do které se dìvèata z Náchoda také probojovala. Zde mìla nejvìtší úspìch Anièka Bergerová, která vybojovala 3. místo. Další dìvèata získala tøi 4. místa, jedno 8. místo a jedno 10. místo. Tato akce byla vrcholným zakonèením sezóny, ve které dìvèata získala mimo jiné i tituly: Mistr ÈR, Vicemistr ÈR, II. vicemistr ÈR a 16x stála na nejvyšším stupni vítìzù. V kategorii juniorek s náèiním pom-pom (tøásnì) nenašla dìvèata pøemožitele. Monika Bergerová Náchodský zpravodaj 13 w8. 11., hod.; Kurz drhání macramé pokr. (cyklus), Mgr. V. Drtinová, CV Náchod w hod.; Strategie vyšetøování šikany, Mgr. J. Maléø, CV Náchod w hod.; Cesty minulosti X. Sousedé, Mgr. I. Bauer, CV Náchod w hod.; Nové trendy ve fyzické geografii, prof. RNDr. J. Demek, DrSc., ZŠ Náchod-Plhov w , hod.; Aktivní uèení v matematice VII, VIII; Mgr. V. Èuhajová, ZŠ Náchod-Plhov w hod.; Alkohol a dnešní mládež, tabák mezi ostatními drogami, PhDr. L. Csémy, ZŠ Náchod-Plhov w hod.; Národní divadlo (metodologický zamìøený semináø), Mgr. R. Marušák, CV Náchod w hod.; Mandala III, Kolektivní mandala, Mgr. D. Nývltová, CV Náchod w hod.; Výtvarné a floristické dílny II. (Bílé Vánoce/A), Mgr. J. Matoušová, CV Náchod w hod.; Výtvarné a floristické dílny II. (Bílé Vánoce/B), Mgr. J. Matoušová, CV Náchod w hod.; Laboratorní cvièení z pøírodopisu Petrologie, Mgr. M. Pacholíèek, ZŠ Náchod-Plhov Novinky Krytý plavecký bazén a ménì pohybliví obèané V prùbìhu letní odstávky došlo k realizaci požadavku starších a ménì pohyblivých obèanù a do bazénu byl instalován nový nerezový žebøík. Výmìna trubkových schùdkù za ploché umožní ménì pohyblivým obèanùm snadnìjší výstup z bazénové vany. Akce byla financována mìstem Náchodem. Doufáme, že tyto schody budou sloužit ke spokojenosti starších obèanù. Zimní stadion po nároèné rekonstrukci Dne zahájil Zimní stadion v Náchodì provoz sezóny 2005/2006. Od tohoto data návštìvníkùm slouží nové šatny a sociální zázemí pod jižními tribunami a nové podlahy ve stávajících šatnách. Na první pohled je vidìt ta nejzásadnìjší zmìna nové opláštìní stadio- w hod.; Malba na hedvábí v duchu gestické malby, Mgr. L. Prokešová, CV Náchod w hod.; Kroky k vytváøení ŠVP základního vzdìlávání, Mgr. J. Dvoøák, ZŠ Náchod-Plhov w hod.; Èlovìk mìní planetu Zemi, prof. RNDr. J. Demek, DrSc.; ZŠ Náchod-Plhov wlistopad (bude upøesnìno) Výtvarná øada, výtvarný projekt I, V. Roeselová, akad. Sochaøka, CV Náchod Již se mùžete hlásit na: w hod.; ZÁJEZD: Vánoèní výstava ve skanzenu na Veselém kopci Pardubice Veselý kopec (skanzen, vánoèní výstava), Hlinsko (vánoèní betlém), Hradec Králové. 250 Kè/doprava, Leoš Polášek Písemné pøihlášky: Školské zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù KHK, Smiøických 1237, Náchod Prostøednictvím webových stránek: Elektronickou poštou: Více informací na tel: , ze Sportovních zaøízení mìsta Náchoda nu. Od byly uvedeny do provozu další nové šatny a rozcvièovna v nástavbì nad hotelovou èástí. Nápadité oranžovo modré ladìní interiéru dává stadionu nezamìnitelný ráz. Veøejnost si mùže zabruslit pøi veøejném bruslení v sobotu a v nedìli od 14 do 16 hodin a pøi diskobruslení v sobotu od 17 do 19 hodin. Provozovatel si vyhrazuje možnost zmìny v pøípadì konání zápasù èi závodù. Veškeré informace o provozu zimního stadionu, krytého plaveckého bazénu a stadionu Hamra naleznete na internetových stránkách Sportovních zaøízení mìsta Náchoda, p.o. s novou adresou (pùvodní stránky jsou pøesmìrovány). Tìšíme se na Vaši návštìvu za Sportovní zaøízení mìsta Náchoda, p.o. Ing. Jaroslava Justová

14 14 Zubní pohotovost v listopadu a MUDr. Eliška Pištorová Komenského 48 Nové Mìsto nad Metují tel.: a MUDr. Alena Prouzová Jugoslávská 33 Náchod tel.: MUDr. Alois Vejmola Palackého 20 Náchod tel.: MUDr. Jarmila Vokùrková Vìtrník 720 Èervený Kostelec tel.: MUDr. Božena Rysnarová ul. Manž. Burdychových 325 Èervený Kostelec tel.: a MUDr. Jiøí Sedláèek Kostelecká 1204 Náchod tel.: PROGRAM w Kurz STOB kurz hubnutí støeda hodin, zaèínáme od Více informací Mgr. Boháèová w Náchodská Minimiss aerobik 2005 pro dívky od 6 do 16 let Datum konání: , místo konání: Jiráskovo gymnázium v Náchodì, cena: 300 Kè. Více informací vám poskytne Mgr. Andrea Strapková , vèetnì pøihlášky na w Milé maminky oblíbený kroužek pro maminky s dìtmi Matýsek pravidelné schùzky ve støedu od hodin ve velkém sále DDM Déèko Náchod; cena: 25 Kè nebo permanentka 200 Kè/10 vstupù. Více informací Vám poskytne Mgr. Andrea Strapková w Poèítaèe pro veøejnost klub mùžete: brouzdat po internetu, zahrát si nìjakou hru nejen po síti, zpracovávat dokumenty, uèit se pracovat s poèítaèem. Otevøeno každé každou støedu od 17 do 19 hodin a ètvrtek od 14 do 16 hodin. Cena: 25 Kè za hodinu, 200 Kè za 10 hodin. Více informací podá: David Líbal, , Fit centrum Rozvrh hodin Po Komunitní centrum Út pouze pro ženy St pouze pro ženy Èt pouze pro ženy Ne Vstupné 30 Kè, permanentka 200 Kè/ 10 vstupù, volné dopolední hodiny pro školy. Více informací naleznete na Pøehled kulturních akcí Náchodský objektiv První roèník mezinárodní pøehlídky studentské fotografie Ve dnech 1. až si mùžete v pøednáškovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (budova na Masarykovì nám., èp. 18) prohlédnout výstavu fotografií poøádanou ve spolupráci s Fotoklubem Náchod. Otevøeno je dennì mimo ponpoøádaných v listopadu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì 14. èlenská výstava Sdružení výtvarníkù Náchodska Ve dnech 4. až mùžete ve výstavní síni muzea (roh Tyršovy a Zámecké ulice) zhlédnout výstavu prací amatérských výtvarných umìlcù. Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12, hod., v sobotu 8 12 hod. dìlí 9 12, hod. Výstavu si mùžete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì. Doteky Od 21. do bude pøednáškový salonek a chodba budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì (Masarykovo nám., èp. 18) patøit výstavì s názvem Doteky. Tuto výstavu muzeum poøádá ve spolupráci s náchodským Stacionáøem CESTA, aranžérským kroužkem ZŠ Komenského a ZUŠ Náchod. Otevøeno dennì 9 12; hod., vernisáž probìhne v pondìlí v 17 hod. Výstavu si mùžete prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì. Informace o lékaøských pohotovostních službách v Náchodì (údaje platné k ) POHOTOVOSTNÍ AMBULANCE Všední dny hodin SO, NE, svátky hodin POHOTOVOSTNÍ AMBULANCE PRO DÌTI je poskytována na dìtském oddìlení Oblastní nemocnice Náchod STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST informace na tel. è nebo v Hradci Králové v budovì Zdravotnické záchranné služby KHK Všední dny hodin SO, NE, svátky hodin LÉKÁRENSKÁ POHOTOVOST v budovì Zdravotnické záchranné služby KHK v Hradci Králové 24 hodin dennì 24 hodin dennì telefonické informace a konzultace se zdravotnickým pracovníkem na è. tel po 22. hodinì pøi závažných obtížích budete ošetøeni v odborných ambulancích nemocnice Náchod pøi ohrožení života volejte linku 155 (24 hodin dennì) Loutkové divadlo Dìtem pro radost v náchodské sokolovnì uvádí v sobotu 5. listopadu 2005 pohádku Kašpárek a královna a v sobotu , a maòáskovou pohádku Komedie s Kašpárkem Zaèátek je vždy v sobotu v 15 hodin, navíc ještì v 17 hodin. Srdeènì zvou loutkáøi.

15 Náchodský zpravodaj 15 Senior klub Ètvrtek od hod. Egypt II pan Slávek Hlaváè pokraèuje u videa ve vyprávìní o svých cestách Ètvrtek od hod. Kanadské støepinky country snídanì èínský obìd Dollaráma knihovna atd. Josef Zavøel u videa vypráví o svém pobytu v Kanadì Ètvrtek od hod. Beseda s pracovnicí náchodského muzea paní Nešetøilovou na téma Vánoèní zvyky a tradice SENIOR KLUB je otevøen dennì od pondìlí do pátku od do hodin a je k dispozici všem seniorùm a jejich pøátelùm. K využití je denní tisk, knihovnièka, televize, spoleèenské hry, obèerstvení. Programové zprávy sledujte na vývìskách v podloubí radnice, na Husovì námìstí, v pøízemním oknì Klubu a regionálním tisku (Noviny Náchodska, Echo). ICC informuje Pokud se chystáte kolem Vánoc za svými blízkými do zahranièí, zajistìte si vèas autobusovou jízdenku èi letenku, pozdìji by to mohl být už problém. V listopadu a v prosinci bude hodnì atraktivních poøadù v Beránku vstupenky si lze u nás zarezervovat i telefonicky (ode dne prodeje). Vstupenky pøes systém TICKETPORTAL (muzikály, divadla, opery aj.) koupíte u nás hotovì, rezervaci musíte provést pøes internet. Máme v prodeji drobnou publikaci Krajem devatera pohádek od Aleše Fetterse s ilustracemi J. Vika. Knížka je místopisem dìjù Èapkových pohádek. Hezkým vánoèním dárkem, který se u nás v prodeji objeví v prosinci, bude CD Náchodské vánoèní mše od Jaroslava Celby s textem Libora Volného. Více v èlánku p. Evy Foøtové na str. 3. Blíží se advent a my máme nabídku krásných dvoudenních adventních zájezdù do Rakouska èi Nìmecka. Prožijte nezapomenutelný víkend s vánoèní atmosférou s betlémy, vánoèním punèem a nádhernou výzdobou i tìch nejmenších mìsteèek. Odjezdy jsou z Náchoda! A ještì pro náchodské ubytovatale pokud chcete být v Katalogu ubytování, které vydává Svaz cestovního ruchu BRANKA, urychlenì se stavte u nás, za 100 Kè budete uvedeni v katalogu, který je k dispozici na veletrzích cestovního ruchu a v informaèních centrech a na a M. Talafantová, ICC Náchod. GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v listopadu 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu: Ruské malíøství 19. století Výstava ze sbírek èeských galerií. (do ) na ochozu jízdárny výstavu: Pavel Sukdolák výbìr z grafické tvorby z Nového Mìsta nad Metují. (do ) ve všech prostorách zámecké jízdárny Náchodský výtvarný podzim 22. roèník pøehlídky umìní regionu Obrazy, kresby, grafika, fotografie, textil, typografie, plastika, keramika. ( ) Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Bohoslužby nedìle 9 hodin, biblická hodina pondìlí 16.30, úøední hodiny pondìlí a støeda 9 12 a hod. Tel , mobil Kolumbárium otevøeno dennì od 8 17 hod. Sbírky pro Diakonii Broumov se dávají do chodby v pytlích a krabicích od pondìlí do soboty od 8 17 hod. Hlaste jména Vašich zesnulých do obìtinkového vìnce, vzpomínkové bohoslužby v Husovì sboru jsou 1. a v 16 hod varhanní koncert Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Telefony: kanceláø , dìkan P. ThLic. Boguslaw Partyka , kaplan P. Mgr. Jindøich Tluka, bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 18.00, so 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v v kostele sv. Michaela. (P. Mgr. Jaroslav Jirásek jmenován faráøem v Hronovì). Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053), kde se støídají kazatelé z køes anských církví v Náchodì. V týdnu je pravidelná biblická hodina v úterý v hodin. Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá Soukromá støední podnikatelská škola), kazatel Vít Vurst, tel.: , mobil: , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod, tel./fax ; mobil: Kazatel bratr Hofman, Vikáø: Mgr. Radovan Kotalík, kazatel senior: RNDr. Pavel Javornický, CSc., Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin vzdìlávací setkání na téma rodina a manželství Tøídy 4.B a 8.V Vás srdeènì zvou na MATURITNÍ PLES JIRÁSKOVA GYMNÁZIA NÁCHOD kerý se koná 26. listopadu 2005 v divadla Dr. J. Èižka od hodin K tanci a poslechu Vás zve skupina RelaxBand. Cena vstupenek: 100 Kè (místenka 20 Kè na sál, 10 Kè na balkón) Pøedprodej od v èase 14:00 15:30 v sekretariátu Jiráskova gymnázia. (Zajištìn i odvoz autobusem ve smìrech Èervený Kostelec, Hronov, Èeská Skalice, Nové Mìsto)

16 16 Mìstská knihovna Náchod informuje Oddìlení pro dìti vyhlašuje soutìž S èerty nejsou žerty a co s andìly? Namalujte nebo vyrobte èerta, andìla nebo oba dva, napište o nich pohádku, básnièku vše pøineste do oddìlení pro dìti mìstské knihovny do pátku 2. prosince Vyhodnocení soutìže probìhne v úterý 6. prosince v hodin. Pøijïte v èertovských nebo andìlských kostýmech, budou zde vystaveni všichni èerti a andìlé, andìlské i èertovské pohádky, podávat se bude andìlské obèerstvení a rozdìleny budou pekelné ceny. Týden poezie v Mìstské knihovnì pátek v hodin, sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny Paní slov nosí èervený baret Autorské ètení poezie Marie Iljašenkové doprovází flétnistka Gabriela Beranová. pátek v hod, sálek ve 2. poschodí mìstské knihovny Alena Kordíková Lenka Jiránková Podveèer poezie, autorské ètení. Kytarový doprovod Petr Turièík. pátek v hodin, sálek ve 2.poschodí mìstské knihovny Oldøich Hlavsa ( ) Vernisáž výstavy, vìnované náchodskému rodáku a významné osobnosti èeské knižní kultury. Oldøich Hlavsa se vyuèil a pracoval v náchodských tiskárnách a od konce tøicátých let pùsobil v Praze jako výtvarník, grafik a typograf. Postupnì se centrem jeho tvorby stala knižní kultura. Prosazoval koncepèní pøístup ke grafické úpravì knihy s cílem zdùrazòovat myšlenky textu také kvalitou písma a výtvarnou hodnotou knihy. Jeho podoba knihy jako umìleckého díla pøekraèovala zažité konvence a pøinášela nová, èasto i provokující øešení. Známá je jeho dlouholetá spolupráce s nakladatelstvím Èeskoslovenský spisovatel. Je autorem výtvarné podoby nezamìnitelných nakladatelských edicí Klub pøátel poezie, Slunovrat, Prstýnek, Bohemia. Svou tvorbou získal postupnì uznání nejen u nás, ale i v Evropì a také v zámoøí. Byl èlenem typografických asociací v Paøíži, New Yorku, Torontu a Frankfurtu n. M. Obdržel èetná ocenìní v soutìžích o nejkrásnìjší knihu roku a pøi udìlování nakladatelských cen. Je hlavním autorem obsáhlého tøísvazkového díla Typographia, které mùžeme považovat za uèebnici oboru. Nezapomínal ani na rodné mìsto a pravidelnì se vracel na svoji plhovskou chatu. Na vernisáži bude pøedstaven vzpomínkový sborník Oldøich Hlavsa, vydaný Mìstskou knihovnou v Náchodì k pøipomenutí památky Oldøicha Hlavsy, umìlce z Náchoda. /So/ Mìsto Náchod a Ekumenická rada církví Vás zvou na tradièní ADVENTNÍ SETKÁNÍ u vánoèního stromu na Masarykovì námìstí 1. Adventní setkání nedìle 27. listopadu 2005 v 17 hodin 2. Adventní setkání nedìle 4. prosince 2005 v 17 hodin 3. Adventní setkání nedìle 11. prosince 2005 v 17 hodin 4. Adventní setkání nedìle 18. prosince 2005 v 19 hodin Mìstské divadlo Dr. Josefa Èížka Beránek Program adventních setkání pøipravují náchodské církve. Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler a Martin Hurdálek. Fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Titulní foto Martin Hurdálek. Grafická úprava a tisk Garmond, tel.: , , Èíslo 11/2005 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka prosincového èísla bude !

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava

Seznam dokladù - platby - zakázková sestava Lic. : MURA G O R D I C s o f t w a r e - P O U Strana: 1 PVY 201101508 00244309 Sociální dávky OSVaZ 29 335,00 CZK 0,00-29 335,00 05.12.2011 PVY 201101509 00244309 Sociální dávky OSVaZ 19 893,00 CZK 0,00-19

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami -

pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - 2016 pro všechny vìkové kategorie 30. dubna 1. kvìtna 2016, Hradec Králové - world karate cup - 17 let tradice - prize money - 8 tatami - www.karatecup.com Pozvání Kamil Guzek øeditel Grand Prix Hradec

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5.

Integrované projekty - význam spolupráce. Konstantinovy Láznì I 5. Integrované projekty - význam spolupráce Konstantinovy Láznì I 5. 11. 2009 Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí 9 obcí (z toho 2 mìsta)

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošùvka-ÈOV a kanalizace A.1. Informace

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více