Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D."

Transkript

1 Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 50 m a skloněného o 7 0 (12%) proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností daných smykovým třením z počáteční rychlosti 36 km/h? Součinitel smykového tření je 0,1 (silné náledí). (tíhové zrychlení použijte g 10 m.s -2 ) v 11,1 m.s -1 ; v 39,9 km/hod 2. Z jaké výšky h o volně padalo těleso hmotnosti 3 kg (g 10 m.s -2 ), jestliže v posledních dvou sekundách svého pohybu urazilo dráhu 30 m? Odpor vzduchu neuvažujte. Určete hybnost tělesa těsně před dopadem. h o = 31,25 m; p = 75 kg.m.s Kolo průměru 0,6 m, které bylo původně v klidu, se začalo v okamžiku t = 0 s otáčet s konstantním úhlovým rychlením ε = 0,2π s -2. Určete, kolikrát se otočilo během prvních 20 s a jaká byla v tom okamžiku jeho obvodová rychlost a normálové zrychlení? n = 20; v ob = 1,2π m.s -1 ; a n = 4,8π 2 m.s Dva automobily pohybující se proti sobě mají při vzájemné vzdálenosti l = 747,5 m počáteční rychlosti v 01 = 10 m.s -1 a v 02 = 15 m.s -1. Od tohoto okamžiku se pohybují se zrychleními a 1 = 3 m.s -2, a 2 = 2 m.s -2. Určete, za jak dlouho se potkají, jak daleko od výchozích bodů (zanedbáte-li jejich délky) a jaká bude jejich vstřícná rychlost (v km/hod). t = 13 s; s 1 = 383,5 m; s 2 = 364 m; v 1 = 49 m.s -1 ; v 2 = 41 m.s -1 ; v 12 = 90 m.s -1 ; (v 12 = 324 km/hod) 5. Těleso hmotnosti m = 5 kg se pohybuje svisle dolů se zrychlením a = 12 m.s -2. Jak velká síla kromě tíhy na těleso ještě působí? Určete hybnost tělesa v okamžiku dopadu, byla-li jeho počáteční rychlost ve výšce 2 m nad dopadovou plochou 6 m.s -1. (g 10 m.s -2 ) F = 10 N; p 45,8 kg.m.s Jaká je hmotnost automobilu, jestliže se při výkonu motoru P = 14 kw a celkovém součiniteli tření 0,07 pohybuje konstantní rychlostí 72 km/h. Určete, jaké teplo (přeměněná práce resp. energie) je nutno odvést z brzd během zastavení uvedeného automobilu z dané rychlosti.(g 10 m.s -2 ) m = 1000 kg; Q = J 7. Kotouč o poloměru R = 0,5 m je uveden do rotačního pohybu stanoveného rovnicí ϕ = π.t 2 (rad,s). Určete úhlovou rychlost, úhlové zrychlení, tečné, normálové a celkové zrychlení na okraji kotouče a frekvenci po prvních 4 s pohybu. ω = 8π (rad.)s -1 ; ε = 2π (rad.)s -2 ; a t = π m.s -1 ; a n = 32π 2 m.s -2 ; a c = 32,02π 2 m.s -2 ; f = 4Hz 8. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 m.s -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva v závislosti na hloubce průniku ve funkční závislosti R = x N? h = 0,4 m

2 9. Hmotnost parašutisty s padákem je m = 100 kg. Otevřený padák je bržděn odporem vzduchu přímo úměrným v 2 a ploše S průmětu padáku do vodorovné roviny (tj. F R = ksv 2 ). Při rychlosti 3 m.s -1 je brzdící síla rovna 100 N na jednotku plochy průmětu padáku do vodorovné roviny. Jak velký musí být průmět padáku do vodorovné roviny, aby rychlost dopadu parašutisty byla bezpečná (v m 1,2 m.s -1 )? S 62,5 m Střela hmotnosti 2 g opouští ústí pušky rychlostí 300 m.s -1. Vypočtěte délku hlavně, jestliže průměrná síla působící na střelu v hlavni je F = 200 N. l = 0,45 m 11. Vlak jedoucí rychlostí v = 60 km/h dokážeme použitím brzd zastavit na dráze s 1 = 400 m. Jakou nejvyšší rychlost může mít vlak, abychom ho stejným bržděním dokázali zastavit na dráze 100 m. v = 30 km/hod 12. Motor automobilu o hmotnosti m = 1 t má tažnou sílu 1600 N. Za kolik sekund může auto dosáhnout rychlost v = 54 km/h a jakou při tom urazí dráhu? Určete hybnost automobilu při této rychlosti. t = 9,375 s; s 70,5 m; p = kg.m.s Jaká je počáteční rychlost, kterou vrháme těleso hmotnosti 0,25 kg v horizontálním směru, jestliže po 2 s pohybu má těleso rychlost rovnající se dvojnásobku počáteční rychlosti? Určete hybnost tělesa při dopadu na zemský povrch, je-li vrženo z věže vysoké 80 m (g 10 m.s -2 ). v o 11,55 m.s -1 ; p 10,41 kg.m.s Jak daleko od mola může být bližší okraj pramice, aby na ni doletěl automobil o rozvoru 2,5 m a hmotnosti 1250 kg, který opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 81 km/hod při svislé vzdálenosti mezi povrchem mola a povrchem pramice 5 m (g 10 m.s -2 )? Určete hybnost automobilu v okamžiku opuštění mola. s = 20 m; p = kg.m.s Kaskadér s automobilem o rozvoru 2,5 m opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 108 km/hod. Automobil dopadá na bližší konec pramice dlouhé 43,5 m tak, že zadní kola sedají na okraj. Kaskadér okamžitě brzdí na hranici určené součinitelem smykového tření 0,8. Jakou rychlostí narazí do bariéry připevněné na vzdálenějším okraji pramice, je-li vzdálenost od čela vozu po přední osu 1 m? (g 10 m.s -2 ) v 16,1 m.s -1 ; v 58 km/hod 16. Nájezdová rampa v autorodeu svírá se zemským povrchem úhel Určete, jakou vzdálenost přeskočí automobil, který na rampu najíždí rychlostí 72 km/hod. (g 10 m.s -2 ) s = 20 m 17. Kaskadér s automobilem o hmotnosti 1250 kg a rozvorem 2,5 m opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 108 km/hod. Automobil dopadá na bližší konec pramice dlouhé 43 m tak, že zadní kola sedají na okraj. Kaskadér okamžitě brzdí na hranici určené součinitelem

3 smykového tření 0,8. Při nárazu na bariéru připevněnou na vzdálenějším okraji pramice (vzdálenost od čela vozu po přední osu je 0,5 m) se hybnost vozu z 20% spotřebuje na deformaci vozidla a ze 80% na impuls síly předaný bariéře. Celý děj nárazu trvá 0,12 s. Kolik hřebíků spotřebují kaskadéři na připevnění bariéry, když průměrná síla potřebná na vytažení hřebíku je 1680 N? (g 10 m.s -2 ) n 80 ks 18. Jakou rychlostí by se vzdalovala původně stojící pramice o hmotnosti 6250 kg od mola, kdyby na ni dosedl a zabrzdil automobil o hmotnosti 1250 kg, který přiletěl z mola rychlostí 81 km/hod rovnoběžnou se zemským povrchem, nebudeme-li uvažovat tření pramice ve vodě? Uveďte v km/hod. v = 13,5 km/hod 19. Při výpočtu deformace vozidla předpokládáme, že průměrná konstantní síla, která působí deformaci vyplývá ze skutečnosti, že 90% hybnosti vozidla se přemění na impuls této síly. Dále předpokládáme, že deformací je třeba pohltit pouze 60% původní pohybové energie a zbytek se spotřebuje jiným způsobem. Určete, o kolik se zkrátí přední část automobilu o hmotnosti 1500 kg deformací při nárazu do pevné překážky (zdi) z původní rychlosti 90 km/hod., trvala-li deformační část děje nárazu 0,175 s. l 1,458 m 20. Po výjezdu z obce udržuje nákladní automobil rychlost 54 km/hod, ale 20 m za ním jedoucí osobní auto začne z této rychlosti zrychlovat (a = 2 m.s -2 ) a předjíždět, přičemž 20 m před ním manévr dokončí; délka nákladního automobilu je 15,5 m a délka osobního automobilu je 4,5 m. Určete, jak dlouhou volnou dráhu potřebuje za uvedených okolností řidič osobního automobilu k bezpečnému předjetí (zaokrouhlete na celé desítky metrů nahoru). s 180 m 21. Automobil o hmotnosti 1280 kg při předjíždění na rovném přímém úseku vozovky zvýšil svoji rychlost rovnoměrně zrychleným pohybem ze 72 km/hod. na 108 km/hod. a ujel přitom vzdálenost 100 m. Jakou práci vykonal motor automobilu? Jaké byly původní a výsledné otáčky motoru při tomtéž převodovém stupni, je-li celkový převodový poměr mezi otáčkami motoru a otáčkami kola 6,75:1 a průměr kola je 0,65 m (výsledek zaokrouhlete na celé desítky otáček)? A = 320 kj; n 1 = 3970 (ot.)min -1 ; n 2 = 5960 (ot.)min Automobil hmotnosti 1240 kg jede po zledovatělé vozovce s kopce o klesání 5 0 rychlostí 54 km/hod. Ve vzdálenosti 60 m před automobilem vstoupí kolmo do vozovky chodec. Reakční doba řidiče je 0,4 s. Určete minimální rychlost automobilu v místě možného střetu, je-li maximální rovnoměrné zpomalení pohybu automobilu určeno třecí silou na styku pneumatiky s vozovkou; součinitel tření je 0,15. (použijte hodnotu tíhového zrychlení 9,81 m.s -2 a výslednou hodnotu uveďte v km/hod. zaokrouhleně na jedno desetinné místo) v 12,6 m.s -1 ; v 45,4 km/hod

4 23. Určete maximální konstantní rychlost, kterou může automobil o hmotnosti 980 kg projíždět neklopenou zatáčku poloměru 30 m bez nebezpečí smyku, je-li vozovka tak mokrá, že součinitel smykového tření mezi pneumatikou a vozovkou může lokálně klesat až na 0,3. v 9,48 m.s -1 ; v 34 km/hod 24. Jaký minimální počet otáček za minutu musí mít hmotný bod upevněný na lanku délky 2,5 m, aby mohl ve vertikální rovině (nákresna) obíhat po kružnici? (zaokrouhlete na celé otáčky, g 10 m.s -2 ) n 20 (ot.)min Samopal střílí s kadencí 600 výstřelů za minutu. Kulky o hmotnosti 4 g vyletují rychlostí 500 m.s -1. Určete průměrnou sílu, kterou působí pažba samopalu na rameno střelce. F pr = 20 N 26. Dělová koule hmotnosti 10 kg opouští hlaveň rychlostí 600 m.s -1. Pohyb náboje v hlavni trval 0,01 s. Jak velká průměrná síla působila v hlavni na náboj? F pr = N 27. Homogenní tyč délky L volně otočná ve svém dolním konci začíná padat z kolmé polohy. Jakou rychlost bude mít těžiště tyče v okamžiku průchodu vodorovnou rovinou? 3gL vt = S nakloněné roviny s výškou h a úhlem α se kutálí bez tření plný kotouč o hmotnosti m a poloměru R. Porovnejte jeho rychlost na konci nakloněné roviny s rychlostí, kterou by dosáhl volným pádem z výšky h. (J T = 1 / 2 mr 2 ) vvp = 2gh ; vrp = 4 gh Koule valící se po vodorovné rovině rychlostí v 0 = 5 m.s -1 dospěje k nakloněné rovině, po níž se začne valit vzhůru (bez klouzání). Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel Jak dlouho bude koule na nakloněné rovině? (J T = 2 / 5 mr 2 ) t 2,33 s 30. Těleso hmotnosti 40 kg a poloměru setrvačnosti 0,6 m se otáčí rovnoměrně zpožděně tak, že počáteční frekvence 15 Hz klesne na nulu za 480 s. Určete velikost momentu síly, který způsobil zastavení. M 2,83 Nm 31. Určete periodu kmitů tyče délky 2 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné na konci tyče. T 2,3 s 32. Tíhové zrychlení bylo měřeno reverzním kyvadlem o redukované délce 1 m. Čas, za který se dostane kyvadlo z jednoho bodu vratu do druhého byl 1 s. Určete hodnotu tíhového zrychlení. g = π 2 m.s -2

5 33. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete amplitudu po uplynutí tří period. A(3T) 0,249 m 34. Jaká je hloubka moře v místě, kde mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 2,5 s? Fázová rychlost podélné vlny v kapalině je určena stlačitelností kapaliny a hustotou v = (γ.ρ) -0,5. (použijte tyto konstanty γ = 4, Pa -1, ρ = 1012 kg.m -3 ) H 1832 m 35. Jaká je tloušťka materiálu v místě, kde mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 0,01 s? Fázová rychlost vlny v materiálu je určena modulem pružnosti a hustotou materiálu v = (E/ρ) 0,5. (použijte tyto parametry E = 105 GPa, ρ = 8600 kg.m -3 ) D 17,47 m 36. Určete frekvenci kmitů válce průměru 0,5 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné tečně k povrchu rovnoběžně s osou rotační symetrie. f 0,82 Hz 37. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete výchylku v době, kdy amplituda klesla na 1/4 původní hodnoty. y 0,82 m 38. Tíhové zrychlení bylo měřeno reverzním kyvadlem o redukované délce 1 m. Frekvence kyvů v obou závěsech byla 1 s -1. Určete hodnotu tíhového zrychlení. g = π 2 m.s Frekvence kyvů reverzního kyvadla, kterým bylo změřeno tíhové zrychlení π 2 m.s -2, byla 0,5 s -1. Určete redukovanou délku tohoto kyvadla. l = 4 m 40. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete výchylku v době, kdy amplituda klesla na 1/5 původní hodnoty. y - 0,635 m 41. Jaká je délka ocelové tyče, jestliže mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 0,025 s? Fázová rychlost vlny v pevných látkách je určena příslušným modulem pružnosti a hustotou v = (E/ρ) 0,5. (použijte tyto konstanty E = 220 GPa, ρ = 7800 kg.m -3 ) l 66,4 m 42. Určete frekvenci kmitů koule poloměru 0,2 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné tečně k povrchu. f 0,94 Hz

6 43. Homogenní obruč hmotnosti m a poloměru R rotuje kolem osy procházející středem křivosti kolmo na rovinu obruče a má frekvenci f 1. Jakou frekvenci bude mít obruč při jinak stejných podmínkách, zmenšíme-li její poloměr na polovinu? f 2 = 4.f Určete množství tepla, které projde za hodinu cihlovou stěnou o délce 12 m, výšce 4,5 m a tloušťce 20 cm, je-li na vnitřním povrchu stěny teplota 21 0 C a na vnějším -5 0 C. Tepelné ztráty do okolí zanedbejte. Určete, jaké množství sněhu by se tímto teplem rozpustilo. (pro λ = 0,8 W.m -1.K -1, l sníh = l led ) Q 20,22 MJ, m sníh 61,3 kg 45. Jeden konec ocelové tyče délky 20 cm a průřezu 3 cm 2 udržujeme na konstantní teplotě C, druhý konec je uložen do tajícího ledu. Určete, kolik ledu rozpustí tyč za 10 minut, je-li možno zanedbat tepelné ztráty do okolí. (pro λ ocel = 50 W.m -1.K -1, l led = 330 kj.kg -1 ) m 41 g 46. Měděná tyč délky 15 cm je připojena k ocelové tyči stejného průřezu a délky 8 cm. Volný konec měděné tyče udržujeme na konstantní teplotě C, volný konec ocelové tyče na teplotě 20 0 C. Určete hustotu tepelného toku v tyčích, je-li možno zanedbat ztráty do okolí. (pro λ měď = 395 W.m -1.K -1, λ ocel = 50 W.m -1.K -1 ) q W.m Určete, do jaké výše vystoupí kapalina s povrchovým napětím 23,3 mn.m -1 v kapiláře průměru 0,8 mm proti hladině v nádobě, kde můžeme díky rozloze hladiny zanedbat zakřivení při okrajích. (podle tabulek pro kapalinu se zadaným σ je ρ = 790 kg.m -3 ) h 15 mm 48. Určete povrchové napětí kapaliny, která v kapiláře průměru 1,12 mm vystoupí do výše 26,6 mm, je-li měrná hmotnost kapaliny 998 kg.m -3. Krajový úhel možno považovat za blížící se nule. Tíhové zrychlení je 9,806 m.s -2. σ 72,89 mn.m Stanovte, jaký náklad můžeme naložit na loď, která má plochu dna 2200 m 2, můžeme-li její půdorys chápat jako obdélník, který se při ponořování nemění, je-li ponor prázdné lodi 5 m a lze jej zvýšit až na 12 m. Hustota vody je 1020 kg.m -3. m = t 50. Určete rychlost proudu vody vytékajícího z trysky průměru 20 mm, je-li tlak čerpadla 60 MPa a průtok 3000 l.min -1. Stanovte teoretický maximální možný průtok. v 159 m.s -1 ; Q max 6,54 m 3.min Určete sílu zpětného působení proudu vody, která při průtoku 3600 l.min -1 a tlaku 0,5 MPa dopadá na plochu, na které mění směr o úhel 150 vůči původnímu směru toku. F d 3662 N 52. Kapacita vzduchového deskového kondenzátoru je 500 pf. Jaký náboj je na deskách, je-li napětí na deskách 50 V a vzdálenost desek 1 mm? Jak se změní intenzita elektrického pole mezi deskami, napětí mezi deskami a kapacita kondenzátoru, jestliže desky při konstantním náboji přiblížíme na 0,5 mm? Q = 25 nc; E =σ.ε -1 ; U 2 = 25 V; C 2 = 1 nf

7 53. Určete hmotnost mědi, kterou potřebujeme ke zhotovení elektrického vedení se dvěma vodiči délky 10 km, jestliže odpor vedení nemá překročit hodnotu 10 Ω. Měrná hmotnost mědi je 8,9 g.cm -3, měrný odpor mědi je 1, Ω.m. m = kg 54. Dává-li baterie proud 2 A, je její svorkové napětí 24 V. Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 22 V. Určete vnější odpor v obou případech, vnitřní odpor baterie a elektromotorické napětí. R 1 = 12 Ω; R 2 = 5,5 Ω; R i = 1 Ω; E = 26 V 55. Určete rychlost pohybu elektronů ve vodiči délky 5 m a průřezu 1 mm 2 zhotoveném z materiálu o měrném odporu 1, Ω.m, je-li na jeho koncích napětí 1 V a obsahuje-li 1m 3 vodiče 8, volných elektronů. v d 8, m.s Intenzita elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 10 cm od bodového náboje je V.m -1. Určete velikost náboje. Jak velký by musel být náboj ve vodě s relativní permitivitou 81,6, aby ve stejné vzdálenosti od něho bylo pole téže intenzity? Q 1 2, C; Q 2 1, C 57. Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 18 cm působí na sebe ve vzduchu silou F. V jaké vzdálenosti by musely být v petroleji o relativní permitivitě ε r = 2, aby se velikost síly nezměnila? r 2 12,73 cm 58. Uvažujme dva nekonečně dlouhé přímé vodiče, které leží v osách x, y a protékají jimi proudy orientované ve směru souřadných os: I x = 2 A, I y = 3 A. Vypočtěte indukci magnetického pole v bodě A o souřadnicích (-2; -3) m víte-li, že relativní permeabilita prostředí obklopujícího vodiče je 2,2. B 3, T 59. Elektron urychlený potenciálovým rozdílem 16 kv vlétne do homogenního magnetického pole indukce 5 mt. Směr rychlosti je určen jednotkovým vektorem v 0 = 0,5.3 0,5.i + 0,5.k a jednotkový vektor indukce magnetického pole B 0 = k. Určete druh dráhy elektronu, sílu působící na elektron a parametry jeho pohybu (i číselně). šroubovice; F 5, N; r 7,4 cm; p 26,8 cm 60. Paprsek elektronů vstupuje mezi dvě nabité desky rovnoběžné s rovinou yz vzdálené 4 cm od sebe rychlostí v = (0, ;0;0) m.s -1. Určete plošnou hustotu náboje na deskách, když výstupní rychlost paprsku z prostoru mezi deskami je v = (10 8 ;0;0) m.s -1. Stanovte náboj na deskách, mají-li desky rozměr 16 x 24 cm. σ C.m -2 ; Q 155 nc 61. Mezi dvě opačně nabité desky rovnoběžné s rovinou xz vstupuje elektronový paprsek s vektorem rychlosti v = (0;0, ;0) m.s -1. Jak velká je plošná hustota náboje na deskách, když elektrické pole mezi deskami zastaví paprsek na vzdálenosti 10 mm. Určete napětí pro vzdálenost desek 25 mm. σ 9, C.m -2 ; U V 62. Do elektrostatického pole mezi dvěma opačně nabitými deskami s plošnou hustotou náboje C.m -2 vstupuje otvorem v kladně nabité desce elektronový paprsek pod úhlem 30 0 od kolmice

8 v bodě vniku. Jeho počáteční rychlost je 1, m.s -1. Určete, v jaké vzdálenosti od místa vniku paprsku mezi desky bude vektor rychlosti elektronového paprsku rovnoběžný s rovinou desek. s 6, m 63. Určete úhel, pod kterým vletěl elektron urychlený potenciálovým rozdílem 9 kv do magnetického pole víte-li, že ve směru stoupání šroubovice se posunul za s o 0,8 m. Určete poloměr šroubovice, je-li stoupání 0,8 mm. α 44,72 ; r 0,126 mm 64. RLC obvod obsahuje proměnný kondenzátor kapacity 20 pf až 200 pf a cívku proměnné indukčnosti 30 mh až 300 mh. Určete rozsah laditelnosti jeho rezonanční frekvence. f rmax 205,5 khz; f rmin 20,5 khz 65. Rezonanční frekvence RLC obvodu je 5,7 khz. Určete indukčnost cívky v tomto obvodu, je-li kapacita kondenzátoru 100 µf. L 7,8 µh 66. Určete vlnovou délku světla z ohybu na štěrbině šířky 0,5 mm, jestliže difrakční obrazec pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3 m od štěrbiny a prvá minima dané barvy jsou od sebe vzdálena 4,9 mm. Z tabulek určete o jakou barvu světla se jedná. λ 408 nm; fialová 67. Na štěrbinu šířky 0,5 mm dopadá kolmo rovnoběžný svazek monochromatického světla. Ohybový jev pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3,5 m od roviny štěrbiny. Určete vlnovou délku použitého světla, je-li střed třetího minima vzdálen od středu nultého maxima 12,6 mm. λ 600 nm; oranžová 68. Určete nejvyšší řád spektra, ve kterém je ještě možno pozorovat červenou čáru vlnové délky 700 nm pomocí optické mřížky, která má 300 vrypů na milimetr. k max = Na difrakční mřížku dopadá kolmo svazek světla z výbojky. Mřížková konstanta je m. Ve spektru 5. řádu pozorujeme pod úhlem 41 0 spektrální čáru, podle níž určete z tabulek, jaký plyn je ve výbojce. λ 656 nm; červená - vodík 70. Jaký úhel ohybu přísluší druhému maximu záření X vybuzenému napětím 16,2 kv, vztah mezi napětím a vlnovou délkou je U.λ min = 1,234 (kv,nm), při dopadu na krystal NaCl, jehož mřížková konstanta je 2, m? α 15, Jakou minimální vlnovou délku musí mít světlo, aby došlo k fotoemisi na hliníku, jehož výstupní práce je 4,2 ev? Jakou rychlost budou mít fotoelektrony, použijeme-li k osvětlení záření vlnové délky 250 nm, a jaké je potřebné brzdné napětí? λ min 295 nm; v 5, m.s -1 ; U b 0,763 V

9 72. Mezní vlnová délka pro daný kov je 275 nm. Vypočítejte maximální velikost rychlosti fotoelektronů po emisi, je-li kov ozářen vlnovou délkou 180 nm, a potřebné brzdné napětí. v max 9, m.s -1 ; U b 2,38 V 73. Kov má výstupní práci 2,4 ev. Určete mezní vlnovou délku a brzdné napětí, jímž potlačíte fotoproud, ozařujete-li kov monochromatickým světlem vlnové délky 400 nm. λ mez 517 nm; U b 0,702 V 74. Vypočítejte Plankovu konstantu víte-li, že fotoelektrony jsou zabrzděny brzdným napětím 4,6 V při ozáření katody zářením vlnové délky 135 nm a při použití záření vlnové délky 65 nm je brzdné napětí 14,5 V. Určete také mezní vlnovou délku a mezní kmitočet fotoefektu. h 6, J.s; λ mez 270 nm; f mez 1,11 PHz 75. Určete energii fotonu IR záření o vlnové délce 850 nm. Určete teplo dodané do interakčního prostoru za tři minuty, dopadá-li na plochu velikosti 1 cm 2 5, fotonů za 10 ms a součinitel absorpce pro danou vlnovou délku je 0,32. Stačí dodané teplo na vznícení listu klasického kancelářského papíru tloušťky 0,1 mm a (plošné měrné) hmotnosti 80 g.m -2? (c p = 1,34 kj.kg -1.K -1 ) Zápalná teplota pro papír je 451 F (C = 5/9F - 18); E f 2, J; ( t C) papír se vznítí 76. Určete energii fotonu IR záření o vlnové délce 1050 nm. Může toto záření zapálit do dvou minut látku se zápalnou teplotou 227 C, dopadá-li každou sekundu na 1 mm 2 povrchu 7, fotonů a součinitel absorpce je 0,23? Látka má měrnou hmotnost 800 kg.m -3, tloušťku 0,12 mm a měrné teplo c p = 1,34 kj.kg -1.K -1. E f 1, J; ( t 292, C) látka se vznítí, je-li její výchozí teplota vyšší než asi 65 C 77. Určete poločas rozpadu radioaktivní látky, byla-li při měření radioaktivity stanovena střední hodnota 560 impulzů za minutu a při opakovaném měření po šesti hodinách už pouze 400 impulzů za minutu. T r 12,36 hod; (T r 12 hodin 21 minut 36 sekund) 78. Jakou střední hodnotu impulzů za minutu naměříme po šesti dnech, je-li aktuální naměřená hodnota 500 impulzů za minutu a poločas rozpadu látky je 46 dnů? N (impuls.)min Určete polovrstvu (polotloušťku) materiálu, jestliže při měření s deskou tloušťky 20 mm vytvořené z uvažovaného materiálu byly stanoveny tyto střední hodnoty: na straně přivrácené k zářiči 5000 impulzů za minutu, na odvrácené straně od zářiče 2000 impulzů za minutu. D 15,13 mm 80. Kolik impulzů za minutu naměříme za stínícím materiálem o tloušťce 10 mm, je-li jeho polovrstva 20 mm a na straně zářiče je naměřeno 500 impulzů za minutu? N (impuls.)min -1

Ideální plyny (opakování)

Ideální plyny (opakování) Ideální plyny (opakování) 1. Plyn, jehož molární tepelná kapacita při stálém objemu je C V, zahřejeme z 0 ºC na 100 ºC. Vypočítejte změnu vnitřní energie jednoho kilomolu tohoto plynu. Řešte pro He, N

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA IV DYNAMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů

1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů 1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů Mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů: D1) Pohyb hmotného bodu je dán rovnicí s

Více

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: KATEGORIE D Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru: Jméno a příjmení: Kategorie: D Třída: Školní rok: Škola: I. kolo: Vyučující fyziky: Posudek: Okres: Posuzovali: Úloha

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Úvod. 1 Převody jednotek

Úvod. 1 Převody jednotek Úvod 1 Převody jednotek Násobky a díly jednotek: piko p 10-12 nano n 10-9 mikro μ 10-6 mili m 10-3 centi c 10-2 deci d 10-1 deka da 10 1 hekto h 10 2 kilo k 10 3 mega M 10 6 giga G 10 9 tera T 10 12 Ve

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t +

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7

Obsah 1. 1 Měření... 3 1.1 Fyzikální veličina... 4 1.2 Jednotky... 7 Obsah Obsah Měření... 3. Fyzikální veličina... 4. Jednotky... 7 Kinematika... 9. Klid a pohyb těles... 0. Rovnoměrný pohyb... 3.3 Zrychlený pohyb... 8.4 Volný pád....5 Pohyb po kružnici... 3 3 Dynamika...

Více

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail:

Přednáší Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph. Ph.D. Experimentáln. michal.weisz. weisz@vsb.cz. E-mail: AKUSTICKÁ MĚŘENÍ Přednáší a cvičí: Kontakt: Ing. Michal WEISZ,Ph Ph.D. CPiT pracoviště 9332 Experimentáln lní hluková a klimatizační laboratoř. Druhé poschodí na nové menze kl.: 597 324 303 E-mail: michal.weisz

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 000 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a k přijímacím zkouškám na vysoké

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční Užitné zatížení Činnost lidí Je nahrazeno plošným a bodovým zatížením. Referenční hodnota 1 rok s pravděpodobností překročení 0,98 Zatížení stropů Velikost zatížení je dána v závislosti na druhu stavby

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny. 1. Auto zrychlí rovnoměrně zrychleným pohybem z 0 km h -1 na 72 km h -1 za 10 sekund. 2. Auto zastaví z rychlosti 64,8 km h -1 rovnoměrně zrychleným (zpomaleným) pohybem za 9 sekund. V obou případech nakreslete

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =?

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =? ÚLOHA 1 Ladička má rekvenci 100 Hz. Kmitá ve vzduchu, kde je rychlost zvuku přibližně c 340 m/s. Úkoly: a) Jak lze u zvuku charakterizovat vlnovou délku λ? b) Jak lze u zvuku charakterizovat periodu T?

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně.

Problematika předjíždění, Modul je navrhnut tak, aby se mohl pohybovat po obou na sobě rovnoběžných kolejích příčně. Lukas Lehovec kruh 9. Pro svůj projekt jsem se rozhod řešit problematiku dopravy Projekt se zaobírá problematikou řešení nastavajíci hustoty provozu, která se bude postupem času ještě více zhušťovat, a

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Téma Pohyb grafické znázornění

Téma Pohyb grafické znázornění Téma Pohyb grafické znázornění Příklad č. 1 Na obrázku je graf závislosti dráhy na čase. a) Jak se bude těleso pohybovat? b) Urči velikost rychlosti pohybu v jednotlivých časových úsecích dráhy. c) Jak

Více

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958

Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 Jawa 50 typ 550. rok výroby 1955-1958 1 Motor ležatý dvoudobý jednoválec Chlazení vzduchem Ø 38 mm 44 mm ový objem 49,8 cm 3 Kompresní poměr 6,6 : 1 Největší výkon 1,5k (1,1 kw)/5000 ot/min. Rozvod pístem

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: 2405. Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ .4.6 Hookův zákon Předpoklady: 405 Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 500 P 50 0,0015 0,00 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ U je normálové napětí přímo úměrné relativnímu

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing., Mgr. Tomáš Papírník Téma: Testy z fyziky Anotace: Materiál

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více