Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D."

Transkript

1 Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 50 m a skloněného o 7 0 (12%) proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností daných smykovým třením z počáteční rychlosti 36 km/h? Součinitel smykového tření je 0,1 (silné náledí). (tíhové zrychlení použijte g 10 m.s -2 ) v 11,1 m.s -1 ; v 39,9 km/hod 2. Z jaké výšky h o volně padalo těleso hmotnosti 3 kg (g 10 m.s -2 ), jestliže v posledních dvou sekundách svého pohybu urazilo dráhu 30 m? Odpor vzduchu neuvažujte. Určete hybnost tělesa těsně před dopadem. h o = 31,25 m; p = 75 kg.m.s Kolo průměru 0,6 m, které bylo původně v klidu, se začalo v okamžiku t = 0 s otáčet s konstantním úhlovým rychlením ε = 0,2π s -2. Určete, kolikrát se otočilo během prvních 20 s a jaká byla v tom okamžiku jeho obvodová rychlost a normálové zrychlení? n = 20; v ob = 1,2π m.s -1 ; a n = 4,8π 2 m.s Dva automobily pohybující se proti sobě mají při vzájemné vzdálenosti l = 747,5 m počáteční rychlosti v 01 = 10 m.s -1 a v 02 = 15 m.s -1. Od tohoto okamžiku se pohybují se zrychleními a 1 = 3 m.s -2, a 2 = 2 m.s -2. Určete, za jak dlouho se potkají, jak daleko od výchozích bodů (zanedbáte-li jejich délky) a jaká bude jejich vstřícná rychlost (v km/hod). t = 13 s; s 1 = 383,5 m; s 2 = 364 m; v 1 = 49 m.s -1 ; v 2 = 41 m.s -1 ; v 12 = 90 m.s -1 ; (v 12 = 324 km/hod) 5. Těleso hmotnosti m = 5 kg se pohybuje svisle dolů se zrychlením a = 12 m.s -2. Jak velká síla kromě tíhy na těleso ještě působí? Určete hybnost tělesa v okamžiku dopadu, byla-li jeho počáteční rychlost ve výšce 2 m nad dopadovou plochou 6 m.s -1. (g 10 m.s -2 ) F = 10 N; p 45,8 kg.m.s Jaká je hmotnost automobilu, jestliže se při výkonu motoru P = 14 kw a celkovém součiniteli tření 0,07 pohybuje konstantní rychlostí 72 km/h. Určete, jaké teplo (přeměněná práce resp. energie) je nutno odvést z brzd během zastavení uvedeného automobilu z dané rychlosti.(g 10 m.s -2 ) m = 1000 kg; Q = J 7. Kotouč o poloměru R = 0,5 m je uveden do rotačního pohybu stanoveného rovnicí ϕ = π.t 2 (rad,s). Určete úhlovou rychlost, úhlové zrychlení, tečné, normálové a celkové zrychlení na okraji kotouče a frekvenci po prvních 4 s pohybu. ω = 8π (rad.)s -1 ; ε = 2π (rad.)s -2 ; a t = π m.s -1 ; a n = 32π 2 m.s -2 ; a c = 32,02π 2 m.s -2 ; f = 4Hz 8. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 m.s -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva v závislosti na hloubce průniku ve funkční závislosti R = x N? h = 0,4 m

2 9. Hmotnost parašutisty s padákem je m = 100 kg. Otevřený padák je bržděn odporem vzduchu přímo úměrným v 2 a ploše S průmětu padáku do vodorovné roviny (tj. F R = ksv 2 ). Při rychlosti 3 m.s -1 je brzdící síla rovna 100 N na jednotku plochy průmětu padáku do vodorovné roviny. Jak velký musí být průmět padáku do vodorovné roviny, aby rychlost dopadu parašutisty byla bezpečná (v m 1,2 m.s -1 )? S 62,5 m Střela hmotnosti 2 g opouští ústí pušky rychlostí 300 m.s -1. Vypočtěte délku hlavně, jestliže průměrná síla působící na střelu v hlavni je F = 200 N. l = 0,45 m 11. Vlak jedoucí rychlostí v = 60 km/h dokážeme použitím brzd zastavit na dráze s 1 = 400 m. Jakou nejvyšší rychlost může mít vlak, abychom ho stejným bržděním dokázali zastavit na dráze 100 m. v = 30 km/hod 12. Motor automobilu o hmotnosti m = 1 t má tažnou sílu 1600 N. Za kolik sekund může auto dosáhnout rychlost v = 54 km/h a jakou při tom urazí dráhu? Určete hybnost automobilu při této rychlosti. t = 9,375 s; s 70,5 m; p = kg.m.s Jaká je počáteční rychlost, kterou vrháme těleso hmotnosti 0,25 kg v horizontálním směru, jestliže po 2 s pohybu má těleso rychlost rovnající se dvojnásobku počáteční rychlosti? Určete hybnost tělesa při dopadu na zemský povrch, je-li vrženo z věže vysoké 80 m (g 10 m.s -2 ). v o 11,55 m.s -1 ; p 10,41 kg.m.s Jak daleko od mola může být bližší okraj pramice, aby na ni doletěl automobil o rozvoru 2,5 m a hmotnosti 1250 kg, který opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 81 km/hod při svislé vzdálenosti mezi povrchem mola a povrchem pramice 5 m (g 10 m.s -2 )? Určete hybnost automobilu v okamžiku opuštění mola. s = 20 m; p = kg.m.s Kaskadér s automobilem o rozvoru 2,5 m opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 108 km/hod. Automobil dopadá na bližší konec pramice dlouhé 43,5 m tak, že zadní kola sedají na okraj. Kaskadér okamžitě brzdí na hranici určené součinitelem smykového tření 0,8. Jakou rychlostí narazí do bariéry připevněné na vzdálenějším okraji pramice, je-li vzdálenost od čela vozu po přední osu 1 m? (g 10 m.s -2 ) v 16,1 m.s -1 ; v 58 km/hod 16. Nájezdová rampa v autorodeu svírá se zemským povrchem úhel Určete, jakou vzdálenost přeskočí automobil, který na rampu najíždí rychlostí 72 km/hod. (g 10 m.s -2 ) s = 20 m 17. Kaskadér s automobilem o hmotnosti 1250 kg a rozvorem 2,5 m opouští molo rovnoběžné se zemským povrchem rychlostí 108 km/hod. Automobil dopadá na bližší konec pramice dlouhé 43 m tak, že zadní kola sedají na okraj. Kaskadér okamžitě brzdí na hranici určené součinitelem

3 smykového tření 0,8. Při nárazu na bariéru připevněnou na vzdálenějším okraji pramice (vzdálenost od čela vozu po přední osu je 0,5 m) se hybnost vozu z 20% spotřebuje na deformaci vozidla a ze 80% na impuls síly předaný bariéře. Celý děj nárazu trvá 0,12 s. Kolik hřebíků spotřebují kaskadéři na připevnění bariéry, když průměrná síla potřebná na vytažení hřebíku je 1680 N? (g 10 m.s -2 ) n 80 ks 18. Jakou rychlostí by se vzdalovala původně stojící pramice o hmotnosti 6250 kg od mola, kdyby na ni dosedl a zabrzdil automobil o hmotnosti 1250 kg, který přiletěl z mola rychlostí 81 km/hod rovnoběžnou se zemským povrchem, nebudeme-li uvažovat tření pramice ve vodě? Uveďte v km/hod. v = 13,5 km/hod 19. Při výpočtu deformace vozidla předpokládáme, že průměrná konstantní síla, která působí deformaci vyplývá ze skutečnosti, že 90% hybnosti vozidla se přemění na impuls této síly. Dále předpokládáme, že deformací je třeba pohltit pouze 60% původní pohybové energie a zbytek se spotřebuje jiným způsobem. Určete, o kolik se zkrátí přední část automobilu o hmotnosti 1500 kg deformací při nárazu do pevné překážky (zdi) z původní rychlosti 90 km/hod., trvala-li deformační část děje nárazu 0,175 s. l 1,458 m 20. Po výjezdu z obce udržuje nákladní automobil rychlost 54 km/hod, ale 20 m za ním jedoucí osobní auto začne z této rychlosti zrychlovat (a = 2 m.s -2 ) a předjíždět, přičemž 20 m před ním manévr dokončí; délka nákladního automobilu je 15,5 m a délka osobního automobilu je 4,5 m. Určete, jak dlouhou volnou dráhu potřebuje za uvedených okolností řidič osobního automobilu k bezpečnému předjetí (zaokrouhlete na celé desítky metrů nahoru). s 180 m 21. Automobil o hmotnosti 1280 kg při předjíždění na rovném přímém úseku vozovky zvýšil svoji rychlost rovnoměrně zrychleným pohybem ze 72 km/hod. na 108 km/hod. a ujel přitom vzdálenost 100 m. Jakou práci vykonal motor automobilu? Jaké byly původní a výsledné otáčky motoru při tomtéž převodovém stupni, je-li celkový převodový poměr mezi otáčkami motoru a otáčkami kola 6,75:1 a průměr kola je 0,65 m (výsledek zaokrouhlete na celé desítky otáček)? A = 320 kj; n 1 = 3970 (ot.)min -1 ; n 2 = 5960 (ot.)min Automobil hmotnosti 1240 kg jede po zledovatělé vozovce s kopce o klesání 5 0 rychlostí 54 km/hod. Ve vzdálenosti 60 m před automobilem vstoupí kolmo do vozovky chodec. Reakční doba řidiče je 0,4 s. Určete minimální rychlost automobilu v místě možného střetu, je-li maximální rovnoměrné zpomalení pohybu automobilu určeno třecí silou na styku pneumatiky s vozovkou; součinitel tření je 0,15. (použijte hodnotu tíhového zrychlení 9,81 m.s -2 a výslednou hodnotu uveďte v km/hod. zaokrouhleně na jedno desetinné místo) v 12,6 m.s -1 ; v 45,4 km/hod

4 23. Určete maximální konstantní rychlost, kterou může automobil o hmotnosti 980 kg projíždět neklopenou zatáčku poloměru 30 m bez nebezpečí smyku, je-li vozovka tak mokrá, že součinitel smykového tření mezi pneumatikou a vozovkou může lokálně klesat až na 0,3. v 9,48 m.s -1 ; v 34 km/hod 24. Jaký minimální počet otáček za minutu musí mít hmotný bod upevněný na lanku délky 2,5 m, aby mohl ve vertikální rovině (nákresna) obíhat po kružnici? (zaokrouhlete na celé otáčky, g 10 m.s -2 ) n 20 (ot.)min Samopal střílí s kadencí 600 výstřelů za minutu. Kulky o hmotnosti 4 g vyletují rychlostí 500 m.s -1. Určete průměrnou sílu, kterou působí pažba samopalu na rameno střelce. F pr = 20 N 26. Dělová koule hmotnosti 10 kg opouští hlaveň rychlostí 600 m.s -1. Pohyb náboje v hlavni trval 0,01 s. Jak velká průměrná síla působila v hlavni na náboj? F pr = N 27. Homogenní tyč délky L volně otočná ve svém dolním konci začíná padat z kolmé polohy. Jakou rychlost bude mít těžiště tyče v okamžiku průchodu vodorovnou rovinou? 3gL vt = S nakloněné roviny s výškou h a úhlem α se kutálí bez tření plný kotouč o hmotnosti m a poloměru R. Porovnejte jeho rychlost na konci nakloněné roviny s rychlostí, kterou by dosáhl volným pádem z výšky h. (J T = 1 / 2 mr 2 ) vvp = 2gh ; vrp = 4 gh Koule valící se po vodorovné rovině rychlostí v 0 = 5 m.s -1 dospěje k nakloněné rovině, po níž se začne valit vzhůru (bez klouzání). Nakloněná rovina svírá s vodorovnou rovinou úhel Jak dlouho bude koule na nakloněné rovině? (J T = 2 / 5 mr 2 ) t 2,33 s 30. Těleso hmotnosti 40 kg a poloměru setrvačnosti 0,6 m se otáčí rovnoměrně zpožděně tak, že počáteční frekvence 15 Hz klesne na nulu za 480 s. Určete velikost momentu síly, který způsobil zastavení. M 2,83 Nm 31. Určete periodu kmitů tyče délky 2 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné na konci tyče. T 2,3 s 32. Tíhové zrychlení bylo měřeno reverzním kyvadlem o redukované délce 1 m. Čas, za který se dostane kyvadlo z jednoho bodu vratu do druhého byl 1 s. Určete hodnotu tíhového zrychlení. g = π 2 m.s -2

5 33. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete amplitudu po uplynutí tří period. A(3T) 0,249 m 34. Jaká je hloubka moře v místě, kde mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 2,5 s? Fázová rychlost podélné vlny v kapalině je určena stlačitelností kapaliny a hustotou v = (γ.ρ) -0,5. (použijte tyto konstanty γ = 4, Pa -1, ρ = 1012 kg.m -3 ) H 1832 m 35. Jaká je tloušťka materiálu v místě, kde mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 0,01 s? Fázová rychlost vlny v materiálu je určena modulem pružnosti a hustotou materiálu v = (E/ρ) 0,5. (použijte tyto parametry E = 105 GPa, ρ = 8600 kg.m -3 ) D 17,47 m 36. Určete frekvenci kmitů válce průměru 0,5 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné tečně k povrchu rovnoběžně s osou rotační symetrie. f 0,82 Hz 37. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete výchylku v době, kdy amplituda klesla na 1/4 původní hodnoty. y 0,82 m 38. Tíhové zrychlení bylo měřeno reverzním kyvadlem o redukované délce 1 m. Frekvence kyvů v obou závěsech byla 1 s -1. Určete hodnotu tíhového zrychlení. g = π 2 m.s Frekvence kyvů reverzního kyvadla, kterým bylo změřeno tíhové zrychlení π 2 m.s -2, byla 0,5 s -1. Určete redukovanou délku tohoto kyvadla. l = 4 m 40. Okamžitá výchylka kmitavého pohybu tělesa je dána rovnicí y = 5 e -0,25t sin (0,5πt) (m,s). Určete výchylku v době, kdy amplituda klesla na 1/5 původní hodnoty. y - 0,635 m 41. Jaká je délka ocelové tyče, jestliže mezi vysláním a příjmem zvukového signálu uplyne čas 0,025 s? Fázová rychlost vlny v pevných látkách je určena příslušným modulem pružnosti a hustotou v = (E/ρ) 0,5. (použijte tyto konstanty E = 220 GPa, ρ = 7800 kg.m -3 ) l 66,4 m 42. Určete frekvenci kmitů koule poloměru 0,2 m a hmotnosti 5 kg kývající kolem osy umístěné tečně k povrchu. f 0,94 Hz

6 43. Homogenní obruč hmotnosti m a poloměru R rotuje kolem osy procházející středem křivosti kolmo na rovinu obruče a má frekvenci f 1. Jakou frekvenci bude mít obruč při jinak stejných podmínkách, zmenšíme-li její poloměr na polovinu? f 2 = 4.f Určete množství tepla, které projde za hodinu cihlovou stěnou o délce 12 m, výšce 4,5 m a tloušťce 20 cm, je-li na vnitřním povrchu stěny teplota 21 0 C a na vnějším -5 0 C. Tepelné ztráty do okolí zanedbejte. Určete, jaké množství sněhu by se tímto teplem rozpustilo. (pro λ = 0,8 W.m -1.K -1, l sníh = l led ) Q 20,22 MJ, m sníh 61,3 kg 45. Jeden konec ocelové tyče délky 20 cm a průřezu 3 cm 2 udržujeme na konstantní teplotě C, druhý konec je uložen do tajícího ledu. Určete, kolik ledu rozpustí tyč za 10 minut, je-li možno zanedbat tepelné ztráty do okolí. (pro λ ocel = 50 W.m -1.K -1, l led = 330 kj.kg -1 ) m 41 g 46. Měděná tyč délky 15 cm je připojena k ocelové tyči stejného průřezu a délky 8 cm. Volný konec měděné tyče udržujeme na konstantní teplotě C, volný konec ocelové tyče na teplotě 20 0 C. Určete hustotu tepelného toku v tyčích, je-li možno zanedbat ztráty do okolí. (pro λ měď = 395 W.m -1.K -1, λ ocel = 50 W.m -1.K -1 ) q W.m Určete, do jaké výše vystoupí kapalina s povrchovým napětím 23,3 mn.m -1 v kapiláře průměru 0,8 mm proti hladině v nádobě, kde můžeme díky rozloze hladiny zanedbat zakřivení při okrajích. (podle tabulek pro kapalinu se zadaným σ je ρ = 790 kg.m -3 ) h 15 mm 48. Určete povrchové napětí kapaliny, která v kapiláře průměru 1,12 mm vystoupí do výše 26,6 mm, je-li měrná hmotnost kapaliny 998 kg.m -3. Krajový úhel možno považovat za blížící se nule. Tíhové zrychlení je 9,806 m.s -2. σ 72,89 mn.m Stanovte, jaký náklad můžeme naložit na loď, která má plochu dna 2200 m 2, můžeme-li její půdorys chápat jako obdélník, který se při ponořování nemění, je-li ponor prázdné lodi 5 m a lze jej zvýšit až na 12 m. Hustota vody je 1020 kg.m -3. m = t 50. Určete rychlost proudu vody vytékajícího z trysky průměru 20 mm, je-li tlak čerpadla 60 MPa a průtok 3000 l.min -1. Stanovte teoretický maximální možný průtok. v 159 m.s -1 ; Q max 6,54 m 3.min Určete sílu zpětného působení proudu vody, která při průtoku 3600 l.min -1 a tlaku 0,5 MPa dopadá na plochu, na které mění směr o úhel 150 vůči původnímu směru toku. F d 3662 N 52. Kapacita vzduchového deskového kondenzátoru je 500 pf. Jaký náboj je na deskách, je-li napětí na deskách 50 V a vzdálenost desek 1 mm? Jak se změní intenzita elektrického pole mezi deskami, napětí mezi deskami a kapacita kondenzátoru, jestliže desky při konstantním náboji přiblížíme na 0,5 mm? Q = 25 nc; E =σ.ε -1 ; U 2 = 25 V; C 2 = 1 nf

7 53. Určete hmotnost mědi, kterou potřebujeme ke zhotovení elektrického vedení se dvěma vodiči délky 10 km, jestliže odpor vedení nemá překročit hodnotu 10 Ω. Měrná hmotnost mědi je 8,9 g.cm -3, měrný odpor mědi je 1, Ω.m. m = kg 54. Dává-li baterie proud 2 A, je její svorkové napětí 24 V. Při proudu 4 A klesne svorkové napětí na 22 V. Určete vnější odpor v obou případech, vnitřní odpor baterie a elektromotorické napětí. R 1 = 12 Ω; R 2 = 5,5 Ω; R i = 1 Ω; E = 26 V 55. Určete rychlost pohybu elektronů ve vodiči délky 5 m a průřezu 1 mm 2 zhotoveném z materiálu o měrném odporu 1, Ω.m, je-li na jeho koncích napětí 1 V a obsahuje-li 1m 3 vodiče 8, volných elektronů. v d 8, m.s Intenzita elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 10 cm od bodového náboje je V.m -1. Určete velikost náboje. Jak velký by musel být náboj ve vodě s relativní permitivitou 81,6, aby ve stejné vzdálenosti od něho bylo pole téže intenzity? Q 1 2, C; Q 2 1, C 57. Dva stejné bodové náboje umístěné ve vzdálenosti 18 cm působí na sebe ve vzduchu silou F. V jaké vzdálenosti by musely být v petroleji o relativní permitivitě ε r = 2, aby se velikost síly nezměnila? r 2 12,73 cm 58. Uvažujme dva nekonečně dlouhé přímé vodiče, které leží v osách x, y a protékají jimi proudy orientované ve směru souřadných os: I x = 2 A, I y = 3 A. Vypočtěte indukci magnetického pole v bodě A o souřadnicích (-2; -3) m víte-li, že relativní permeabilita prostředí obklopujícího vodiče je 2,2. B 3, T 59. Elektron urychlený potenciálovým rozdílem 16 kv vlétne do homogenního magnetického pole indukce 5 mt. Směr rychlosti je určen jednotkovým vektorem v 0 = 0,5.3 0,5.i + 0,5.k a jednotkový vektor indukce magnetického pole B 0 = k. Určete druh dráhy elektronu, sílu působící na elektron a parametry jeho pohybu (i číselně). šroubovice; F 5, N; r 7,4 cm; p 26,8 cm 60. Paprsek elektronů vstupuje mezi dvě nabité desky rovnoběžné s rovinou yz vzdálené 4 cm od sebe rychlostí v = (0, ;0;0) m.s -1. Určete plošnou hustotu náboje na deskách, když výstupní rychlost paprsku z prostoru mezi deskami je v = (10 8 ;0;0) m.s -1. Stanovte náboj na deskách, mají-li desky rozměr 16 x 24 cm. σ C.m -2 ; Q 155 nc 61. Mezi dvě opačně nabité desky rovnoběžné s rovinou xz vstupuje elektronový paprsek s vektorem rychlosti v = (0;0, ;0) m.s -1. Jak velká je plošná hustota náboje na deskách, když elektrické pole mezi deskami zastaví paprsek na vzdálenosti 10 mm. Určete napětí pro vzdálenost desek 25 mm. σ 9, C.m -2 ; U V 62. Do elektrostatického pole mezi dvěma opačně nabitými deskami s plošnou hustotou náboje C.m -2 vstupuje otvorem v kladně nabité desce elektronový paprsek pod úhlem 30 0 od kolmice

8 v bodě vniku. Jeho počáteční rychlost je 1, m.s -1. Určete, v jaké vzdálenosti od místa vniku paprsku mezi desky bude vektor rychlosti elektronového paprsku rovnoběžný s rovinou desek. s 6, m 63. Určete úhel, pod kterým vletěl elektron urychlený potenciálovým rozdílem 9 kv do magnetického pole víte-li, že ve směru stoupání šroubovice se posunul za s o 0,8 m. Určete poloměr šroubovice, je-li stoupání 0,8 mm. α 44,72 ; r 0,126 mm 64. RLC obvod obsahuje proměnný kondenzátor kapacity 20 pf až 200 pf a cívku proměnné indukčnosti 30 mh až 300 mh. Určete rozsah laditelnosti jeho rezonanční frekvence. f rmax 205,5 khz; f rmin 20,5 khz 65. Rezonanční frekvence RLC obvodu je 5,7 khz. Určete indukčnost cívky v tomto obvodu, je-li kapacita kondenzátoru 100 µf. L 7,8 µh 66. Určete vlnovou délku světla z ohybu na štěrbině šířky 0,5 mm, jestliže difrakční obrazec pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3 m od štěrbiny a prvá minima dané barvy jsou od sebe vzdálena 4,9 mm. Z tabulek určete o jakou barvu světla se jedná. λ 408 nm; fialová 67. Na štěrbinu šířky 0,5 mm dopadá kolmo rovnoběžný svazek monochromatického světla. Ohybový jev pozorujeme na stínítku ve vzdálenosti 3,5 m od roviny štěrbiny. Určete vlnovou délku použitého světla, je-li střed třetího minima vzdálen od středu nultého maxima 12,6 mm. λ 600 nm; oranžová 68. Určete nejvyšší řád spektra, ve kterém je ještě možno pozorovat červenou čáru vlnové délky 700 nm pomocí optické mřížky, která má 300 vrypů na milimetr. k max = Na difrakční mřížku dopadá kolmo svazek světla z výbojky. Mřížková konstanta je m. Ve spektru 5. řádu pozorujeme pod úhlem 41 0 spektrální čáru, podle níž určete z tabulek, jaký plyn je ve výbojce. λ 656 nm; červená - vodík 70. Jaký úhel ohybu přísluší druhému maximu záření X vybuzenému napětím 16,2 kv, vztah mezi napětím a vlnovou délkou je U.λ min = 1,234 (kv,nm), při dopadu na krystal NaCl, jehož mřížková konstanta je 2, m? α 15, Jakou minimální vlnovou délku musí mít světlo, aby došlo k fotoemisi na hliníku, jehož výstupní práce je 4,2 ev? Jakou rychlost budou mít fotoelektrony, použijeme-li k osvětlení záření vlnové délky 250 nm, a jaké je potřebné brzdné napětí? λ min 295 nm; v 5, m.s -1 ; U b 0,763 V

9 72. Mezní vlnová délka pro daný kov je 275 nm. Vypočítejte maximální velikost rychlosti fotoelektronů po emisi, je-li kov ozářen vlnovou délkou 180 nm, a potřebné brzdné napětí. v max 9, m.s -1 ; U b 2,38 V 73. Kov má výstupní práci 2,4 ev. Určete mezní vlnovou délku a brzdné napětí, jímž potlačíte fotoproud, ozařujete-li kov monochromatickým světlem vlnové délky 400 nm. λ mez 517 nm; U b 0,702 V 74. Vypočítejte Plankovu konstantu víte-li, že fotoelektrony jsou zabrzděny brzdným napětím 4,6 V při ozáření katody zářením vlnové délky 135 nm a při použití záření vlnové délky 65 nm je brzdné napětí 14,5 V. Určete také mezní vlnovou délku a mezní kmitočet fotoefektu. h 6, J.s; λ mez 270 nm; f mez 1,11 PHz 75. Určete energii fotonu IR záření o vlnové délce 850 nm. Určete teplo dodané do interakčního prostoru za tři minuty, dopadá-li na plochu velikosti 1 cm 2 5, fotonů za 10 ms a součinitel absorpce pro danou vlnovou délku je 0,32. Stačí dodané teplo na vznícení listu klasického kancelářského papíru tloušťky 0,1 mm a (plošné měrné) hmotnosti 80 g.m -2? (c p = 1,34 kj.kg -1.K -1 ) Zápalná teplota pro papír je 451 F (C = 5/9F - 18); E f 2, J; ( t C) papír se vznítí 76. Určete energii fotonu IR záření o vlnové délce 1050 nm. Může toto záření zapálit do dvou minut látku se zápalnou teplotou 227 C, dopadá-li každou sekundu na 1 mm 2 povrchu 7, fotonů a součinitel absorpce je 0,23? Látka má měrnou hmotnost 800 kg.m -3, tloušťku 0,12 mm a měrné teplo c p = 1,34 kj.kg -1.K -1. E f 1, J; ( t 292, C) látka se vznítí, je-li její výchozí teplota vyšší než asi 65 C 77. Určete poločas rozpadu radioaktivní látky, byla-li při měření radioaktivity stanovena střední hodnota 560 impulzů za minutu a při opakovaném měření po šesti hodinách už pouze 400 impulzů za minutu. T r 12,36 hod; (T r 12 hodin 21 minut 36 sekund) 78. Jakou střední hodnotu impulzů za minutu naměříme po šesti dnech, je-li aktuální naměřená hodnota 500 impulzů za minutu a poločas rozpadu látky je 46 dnů? N (impuls.)min Určete polovrstvu (polotloušťku) materiálu, jestliže při měření s deskou tloušťky 20 mm vytvořené z uvažovaného materiálu byly stanoveny tyto střední hodnoty: na straně přivrácené k zářiči 5000 impulzů za minutu, na odvrácené straně od zářiče 2000 impulzů za minutu. D 15,13 mm 80. Kolik impulzů za minutu naměříme za stínícím materiálem o tloušťce 10 mm, je-li jeho polovrstva 20 mm a na straně zářiče je naměřeno 500 impulzů za minutu? N (impuls.)min -1

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 OBSAH MECHANIKA...4 Jednotky, převody a základní vztahy...4 Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený...7 Pády, vrhy... 1 Pohyb otáčivý... 16 Hybnost... 18 Energie, práce výkon...

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

4. Žádná odpověď není správná -0

4. Žádná odpověď není správná -0 1. Auto rychlé zdravotnické pomoci jelo první polovinu dráhy rychlostí v1 = 90 km.h -1, druhou polovinu dráhy rychlostí v2 = 72 km.h -1. Určete průměrnou rychlost. 1. 81,5 km.h -1-0 2. 80 km.h -1 +0 3.

Více

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Sazba: Honsoft, 2006 2007.

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

Předmět: Seminář z fyziky

Předmět: Seminář z fyziky Pracovní list č. 1: Kinematika hmotného bodu a) Definujte základní kinematické veličiny, charakterizujte tečné a normálové zrychlení. b) Proveďte rozbor charakteristik jednotlivých konkrétních neperiodických

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Kinematika hmotného bodu pohyb přímočarý, pohyb po kružnici Sada 1 - Kinematika 26/79 Rychlík jedoucí rychlostí 120 km.h -1 brzdí se záporným zrychlením a = -0,3 m.s -2. V jaké vzdálenosti před stanicí

Více

fyzika v příkladech 1 a 2

fyzika v příkladech 1 a 2 Sbírka pro předmět Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2 Mechanika: kapaliny a plyny zadání 1. Ve dně nádoby je otvor, kterým vytéká voda. Hladina vody v nádobě je 30 cm nade dnem. Jakou rychlostí vytéká

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m 1. Vypočítejte šířku jezera, když zvuk šířící se ve vodě se dostane k druhému břehu o 1 s dříve než ve vzduchu. Rychlost zvuku ve vodě je 1 400 m s -1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. 1) 449 m

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu

Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu Úloha 1 Pohyb elektronu ve zkříženém elektrickém a magnetickém poli a stanovení měrného náboje elektronu 1.1 Úkol měření 1.Změřtezávislostanodovéhoproudu I a naindukcimagnetickéhopoleprodvěhodnotyanodovéhonapětí

Více

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu Mechanika příklady pro samostudium Dynamika hmotného bodu Příklad 1: Určete konstantní sílu F, nutnou pro zrychlení automobilu o hmotnosti 1000 kg z klidu na rychlost 20 m/s během 10s. Dáno: m = 1000 kg,

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

Dynamika I - příklady do cvičení

Dynamika I - příklady do cvičení Dynaika I - příklady do cvičení Poocí jednotek ověřte, zda platí vztah: ( sinβ + tgα cosβ) 2 2 2 v cos α L = L [] v [ s -1 ] g [ s -2 ] 2 g cos β π t = 4k v t [s] v [ s -1 ] [kg] k [kg -1 ] ln 2 L = 2k

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu? . LKTCKÝ POD.. lektický odpo, páce a výkon el. poudu.. Jaké množství el. náboje Q pojde vodičem za t = 0 s, jestliže a) poud = 5 A je stálý, b) poud ovnoměně oste od nuly do A?.. Jaký náboj pojde poudovodičem,

Více

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek Fyzikální veličiny Vlastnosti těles, které můžeme měřit nebo porovnávat nazýváme fyzikální veličiny. Značka fyzikální veličiny je písmeno, kterým se název fyzikální veličiny nahradí pro zjednodušení zápisu.

Více

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015 Řešení testu b Fyzika I (Mechanika a olekulová fyzika) NOFY0 9. listopadu 05 Příklad Zadání: Kulička byla vystřelena vodorovně rychlostí 0 /s do válcové roury o průěru a koná pohyb naznačený na obrázku.

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační

Více

Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007

Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007 Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007 1. Počáteční poloha míčku je dána polohovým vektorem r 1 = ( 3, 2, 5), koncová poloha je určena vektorem r 2 = (9, 2, 8). Určete vektor posunutí míčku. Určete velikost

Více

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru 3 Vlny 3.1 Úvod Vlnění můžeme pozorovat například na vodní hladině, hodíme-li do vody kámen. Mechanické vlnění je děj, při kterém se kmitání šíří látkovým prostředím. To znamená, že například zvuk, který

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)

FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ) Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =

Více

POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ

POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ POHYBY TĚLESA V ODPORUJÍCÍM PROSTŘEDÍ Studijní text pro řešitele FO, kat. B Ivo Volf, Přemysl Šedivý Úvod Základní zákon klasické mechaniky, zákon síly, který obvykle zapisujeme vetvaru F= m a, (1) umožňuje

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

1. Člun o hmotnosti m = 50 kg startuje kolmo ke břehu a pohybuje se dále v tomto směru konstantní rychlostí v 0 = 2 m.s -1 vůči vodě. Současně je unášen podél břehu proudem vody, který na něj působí silou

Více

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH LKTROSTATIKÉ POL V LÁTKÁH A) LKTROSTATIKÉ POL V VODIČÍH VODIČ látka obsahující volné elektrické náboje náboje se po vložení látky do pole budou pohybovat až do vytvoření ustáleného stavu, kdy je uvnitř

Více

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1 Mechanika hmotného bodu Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1 1. Těleso padá volným pádem. V bodě A své trajektorie má rychlost v 4 m s -1, v bodě B má rychlost 16 m s -1. Určete: a) vzdálenost bodů A,

Více

Obecné základy. a) farad b) ohm.m c) ohm. m d) henry

Obecné základy. a) farad b) ohm.m c) ohm. m d) henry Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská Fyzika Vzory přijímacích testů z fyziky vycházejí z otázek použitých v letech 1997-000. Z jejich tematického zaměření a pojetí vyplývá, že kladou důraz více

Více

FAST, LS 2011/12, FYZIKA ÚLOHY DO CVIČENÍ. I. Úvod matematický aparát

FAST, LS 2011/12, FYZIKA ÚLOHY DO CVIČENÍ. I. Úvod matematický aparát FAST, LS 011/1, FYZIKA ÚLOHY DO CVIČENÍ I. Úvod matematický aparát I/1. Loď vyplula z domovského přístavu v Porto Alegre (ostrov Svatý Tomáš, u afrického pobřeží v blízkosti rovníku). Plula 50 km jižně,

Více

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R

Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Výfukové svody 4 do 1 pro Kawasaki GPZ 600R Kawasaki GPZ 600R (ZX 600A): "GPZ600R.jpg" Jedná se o sportovní typ motocyklu druhé poloviny 80.let vybaveného řadovým zážehovým čtyřválcem o objemu 598 ccm,

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 21. 4. 2013 Název zpracovaného celku: STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK Pevné látky dělíme na látky: a) krystalické b) amorfní

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNCKÉ V PRAE FAKULTA ELEKTROTECHNCKÁ magisterský studijní program nteligentní budovy ELEKTRCKÉ SVĚTLO Řešené příklady Prof. ng. Jiří Habel DrSc. a kolektiv Praha Předmluva Předkládaná

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY FYZIKA I cvičení, FMT 2.1 Kinematika hmotných částic 2. POHYB LÁTKY 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Těleso při volném pádu urazí v poslední sekundě dvě třetiny své dráhy. Určete celkovou dráhu volného

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I Mechanika hmotného bodu Autor: Kateřina Kárová Text vznikl v rámci bakalářské práce roku 2006. Návod na práci s

Více

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz

Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra fyziky A6M02FPT Fyzika pro terapii Fyzikální principy, využití v medicíně a terapii Daniel Tokar tokardan@fel.cvut.cz Obsah O čem bude

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Semestrální práce z Matematického Modelování Dynamika pohybu rakety v 1D Vypracoval: Pavel Roud Obor: Technologie obrábění e mail:stu85@seznam.cz 1 1.Úvod...

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25. 3. 2013 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.7/1.5./34.82 Zkvalitnění výuky prostřednitvím ICT III/2 Inovae a zkvalitnění výuky prostřednitvím ICT

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

Více

FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2014 Strana 1 (celkem 6) 1 Těleso po pádu z výšky se zabořilo do písku. Změna vnitřní energie tělesa a písku byla 600 J. Hmotnost tělesa činila 1.5 kg. (Tíhové zrychlení uvažujeme 10 ms -2 ). Těleso

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

Světlo v multimódových optických vláknech

Světlo v multimódových optických vláknech Světlo v multimódových optických vláknech Tomáš Tyc Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno Úvod Optické vlákno je pozoruhodný fyzikální systém: téměř dokonalý

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( Cvičení 11 1. Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( σxx τ xy τ xy σ yy ) (a) Najděte vyjádření tenzoru napětí v soustavě souřadnic pootočené v rovině xy o

Více

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence)

Pružnost. Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence) Pružnost Pružné deformace (pružiny, podložky) Tuhost systému (nežádoucí průhyb) Kmitání systému (vlastní frekvence) R. Hook: ut tensio, sic vis (1676) 1 2 3 Pružnost 1) Modul pružnosti 2) Vazby mezi atomy

Více

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu

3 Elektromagnetické vlny ve vakuu 3 Elektromagnetické vlny ve vakuu Od mechanických vln s pružinkami a závažími se nyní přesuneme k vlnám elektromagnetickým. Setkáváme se s nimi na každém kroku radiové vlny, mikrovlny, světlo nebo třeba

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Zkoušky základních mechanických charakteristik konstrukčních materiálů (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti Skutečný

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Snímače průtoku kapalin - objemové

Snímače průtoku kapalin - objemové Snímače průtoku kapalin - objemové Objemové snímače průtoku rotační plynoměry Dávkovací průtokoměry pracuje na principu plnění a vyprazdňování komor definovaného objemu tak, aby průtok tekutiny snímačem

Více

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického

Více

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Vedení tepla v MKP Stacionární úlohy (viz dále) Konstantní tepelné toky Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua Nestacionární úlohy (analogické dynamice stavebních konstrukcí) 1 Základní rovnice

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

Základy fyzikálněchemických

Základy fyzikálněchemických Základy fyzikálněchemických metod Fyzikálně-chemické metody optické metody elektrochemické metody separační metody kalorimetrické metody radiochemické metody ostatní metody Optické metody Oko je citlivé

Více