Vzdělávací publikace k projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací publikace k projektu"

Transkript

1

2

3 Vzdělávací publikace k projektu reg.č.: CZ.1.07/1.2.07/ Nositel projektu: Empirikus, s.r.o. Zpracovatel publikace: Spartakus, o.s.

4

5 Obsah 1. INFORMACE O PROJEKTU Partneři projektu Zdůvodnění potřebnosti Popis cílové skupiny Aktivity projektu VZDĚLÁVACÍ MODUL ZÁCHYTNÁ SÍŤ Použité formy a metody vzdělávání Obsah a struktura vzdělávacího programu MOJE PLÁNY A OSUDY JAK TO FUNGUJE V NAŠEM STÁTĚ: Vztah mezi pracujícími a nezaměstnanými CO BY SE DALO DĚLAT V MÉM OKOLÍ: Přehled konkrétních možností studia a uplatnění na trhu práce v okolí bydliště PŘÍPRAVY NA VLASTNÍ VOLBU POVOLÁNÍ PRVNÍ KROKY: Zpracování dílčích kroků, nutných pro úspěšnost při hledání práce OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM: Zhodnocení své současné situace a podněty pro další seberozvoj HOLLANDOVA TEORIE A TESTOVÁNÍ RIASEC Teoretická východiska Hollandovy teorie základních tezí J. L. Hollanda NemaCode Vertikální dimenze Horizontální dimenze Popis testování RIASEC METODIKA PŮVODNÍ PILOTNÍ VERZE TP ZÁCHYTNÁ SÍŤ Teoretická východiska programu Tři předpoklady pro aktivní zapojení žáků při výběru povolání Test na preferované možnosti uplatnění žáků podle teorie RIASEC Koncept programu a struktura jednotlivých setkání setkání setkání: setkání: setkání: setkání:

6 setkání: Příloha č. 1 Pracovní list Příloha č. 2 Série otázek pro jednotlivá setkání Příloha č. 3 Seznam pro lektora na společné vyplňování testu Příloha č. 4 - Archy pro anketu Příloha č. 5 Modelové situace Příloha č. 6 Otázky HODNOCENÍ CS Vyhodnocení dotazníkového šetření ŽÁCI OPONENTURA K PILOTNÍ VERZI TRÉNINKOVÉHO PROGRAMU ZÁCHYTNÁ SÍŤ Dramatickou linku programu tvoří Připomínky k jednotlivým činnostem v rámci šesti setkání z hlediska speciální pedagogiky setkání setkání setkání setkání setkání setkání Závěr Použitá literatura PŘIPOMÍNKY LEKTORŮ Připomínky č setkání setkání setkání setkání setkání setkání Připomínky č. 1 - Hodnocení Připomínky č setkání setkání setkání

7 setkání setkání setkání PŘIPOMÍNKY SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL Hodnocení jednotlivých setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání Závěrečné hodnocení projektu Záchytná síť FINÁLNÍ METODIKA Teoretická východiska programu Tři předpoklady pro aktivní zapojení žáků při výběru povolání Test na preferované možnosti uplatnění žáků podle teorie RIASEC Koncept programu a struktura jednotlivých setkání setkání setkání setkání setkání setkání setkání PŘÍBĚH JANA B SEZNAM LITERATURY Metodická podpora přílohy setkání Skládání lodičky setkání Modelové situace na úřadech setkání Otázky MULTISOCIO Poznámky

8 1. INFORMACE O PROJEKTU Projekt Záchytná síť, financovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa: Počáteční vzdělávání, oblast podpory: Rovné příleţitosti dětí a ţáků, včetně dětí a ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami), byl zahájen a trval do Projekt byl zaměřen na ţáky základních a středních odborných škol se speciálními vzdělávacími potřebami a především pak na ţáky, jeţ jsou ohroţeni předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu. Cílem projektu byla prevence předčasného ukončení školní docházky a vybudování proaktivního přístupu ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami k dalšímu studiu nebo pracovní kariéře. V rámci projektu prošli ţáci pilotáţí vzdělávacího programu Záchytná síť, kladoucího důraz na záţivnou formu studia a netradiční formy vzdělávání (záţitková pedagogika). Pilotování tohoto programu mělo v rámci projektu verifikovat jeho platnost, přínos a zohlednění specifik ţáků ze speciálního školství při řešení problematiky předčasného odchodu ze vzdělávání a při volbě budoucího povolání. Při vzdělávání bylo snahou uplatňovat co nejindividuálnější přístup k jednotlivým ţákům, kteří se do projektu zapojili, a jejich motivace probíhala skrze interaktivní přístup s vyuţitím netradičních forem vzdělávání, jako jsou workshopy, tvůrčí dílny a řízené diskuze. Důleţitou roli hrála také praktická ukázka zaměstnání, tzv. Pracovní ochutnávka, kde měli ţáci moţnost v průběhu krátkých několikahodinových stáţí v místních firmách a podnicích nahlédnout do tajů jednotlivých profesí a díky tomu si uvědomit svou pracovní orientaci a reálné moţnosti zaměstnání či cestu svého dalšího vzdělávání. Projekt umoţnil zástupcům cílových skupin seznámit se s netradičními formami výuky, se záţitkovou pedagogikou, coţ mělo u ţáků vést k motivaci pro další studium a u školských pracovníků k většímu pracovnímu nasazení. 8

9 1.1 Partneři projektu Partner projektu Laptus s.r.o. byl do projektu zapojen na základě rozsáhlých zkušeností v oblasti projektového řízení a realizací mnoha projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů, popřípadě vzdělávání, a to jak dětí, tak dospělých. Jeho pracovníci spolupracují se širokým spektrem subjektů: ať uţ se soukromými firmami, obcemi a městy, nestátními neziskovými organizacemi či v neposlední řadě se školami a vzdělávacími institucemi. Například jsou úspěšně zapojeni do projektu Multikulturní svět škol Ústeckého kraje realizovaného Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední odbornou školou EKONOM, o.p.s., Litoměřice., jehoţ hlavním cílem je potlačit xenofobní chování na školách a ve vzdělávacích institucích v daném regionu. Spolupracují na projektu Průvodce světem multimédií, jehoţ cílem je zvýšení kompetencí pracovníků vzdělávacích institucí v oblasti vyuţití nejmodernějších prezentačních technik a technologií. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice vznikla sloučením Zvláštní školy v Litoměřicích se samostatnou Pomocnou školou, která byla v Litoměřicích znovu obnovena v roce 1992 a jejíţ součástí bylo Speciálně pedagogické centrum. Vznikla tak příspěvková organizace Speciální školy Litoměřice, která byla v roce 2006 současným zřizovatelem, Krajským úřadem Ústí nad Labem, přejmenována na: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Hlavním účelem, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena, je poskytování základního vzdělání. Vede ţáky k tomu, aby si osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k dalšímu vzdělávání, coţ je velmi blízké samotným cílům projektu. Daný subjekt je do projektu zapojen právě z těchto důvodů a především na základě velmi hlubokých zkušeností s prací s cílovou skupinou. 9

10 1.2 Zdůvodnění potřebnosti 1. Problematice skupin ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v regionu Ústeckého kraje věnuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji pro období 2008/2010. Ten vyzdvihuje nutnost vytvořit optimální školní vzdělávací programy pro základní praktické a speciální školy, které připraví své ţáky na vstup do praktického ţivota. Především kvalitní příprava odpovídající tomuto typu ţáků a studentů můţe pomoci zabránit jejich sociální exkluzi. 2. Projekt vychází ze skutečnosti, ţe ve školách a školských zařízeních nejsou v dostatečné míře zastoupeny prvky netradiční výuky, která je svou zábavnou a zároveň vyučující formou mnohem více motivujícím faktorem nejen pro vzdělávání ţáků, ale také pro samotnou práci pedagogů. 3. Cílovou skupinu ţáků z praktických a speciálních škol, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, jsme zvolili právě pro nutnost jejich vyšší motivace ke studiu k tomu, aby byli schopni si nalézt svou cestu cíl. Díky tréninkovému programu Záchytná síť, jehoţ součástí jsou také Pracovní ochutnávky, si právě tito ţáci budou mít moţnost ujasnit své plány v rámci dalšího vzdělávání, popřípadě pracovní orientace, najít si svou cestu. 4. Projekt je inovativní, neboť nutí cílové skupiny opustit tradiční přístupy a více vyuţívat nové způsoby, netradiční způsoby vzdělávání (interaktivní workshopy, řízené diskuze atd.). 5. Hlavním cílem projektu je zapojením netradičních forem výuky zvýšit motivaci cílové skupiny ke vzdělávání, k uvědomění si své pracovní orientace a svých moţností v rámci následného vzdělávání. 10

11 1.3 Popis cílové skupiny Projekt byl zaměřen na ţáky základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou zároveň ohroţeni předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílovou skupinu tvořili ţáci ze speciálních a praktických škol a to převáţně z řad ţáků partnera projektu Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice. Dále se do projektu zapojily další speciální a praktické školy (Lovosice, Ústí n. Labem Studentská, Děčín a Šluknov). Výstupem projektu bylo 135 ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří absolvovali tréninkový program Záchytná síť. Dále pak 40 účastníků Pracovních ochutnávek. Další cílovou skupinu projektu tvořili pracovníci škol a školských zařízení (především zaměstnanci partnera projektu Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice), jiţ byli v samotném počátku realizace projektu osloveni, jakoţto zástupci ţáků, k zapojení se do projektu a k součinnosti při tvorbě specifikace samotného tréninkového programu Záchytná síť. Program tak mohl být koncipován s ohledem na školní vzdělávací programy. Jejich role byla také velmi důleţitá při spolupráci s realizátorem projektu během výuky a díky snaze o pozitivní motivaci ţáků v rámci zapojení se do projektových aktivit, např. Pracovních ochutnávek. Projekt umoţnil zástupcům cílové skupiny ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím tréninkového programu Záchytná síť získat řadu nových kompetencí, dovedností a motivaci pro plánování své ţivotní a pracovní kariéry. Na závěr vzdělávacího cyklu, jenţ se skládal ze šesti na sebe navazujících a ucelených kurzů, měl kaţdý účastník moţnost zapojit se do Pracovních ochutnávek. Zde se mohl prostřednictvím několikahodinové stáţe v místních podnicích a firmách obeznámit s danými profesemi, pracovním prostředím, a ujasnit si tak svou profesní orientaci, další studijní plány. Na závěr vzdělávacího cyklu získal kaţdý účastník Osvědčení o účasti. Dále realizace projektu poskytla moţnost pracovníkům škol a školských zařízení seznámit se s dalšími netradičními formami výuky, se záţitkovou pedagogikou a jejím vyuţitím ve specifických oblastech (oblast volních vlastností, vyjádření očekávání a obav, motivace a sebereflexe při volbě budoucího povolání apod.). 11

12 1.4 Aktivity projektu Projekt měl několik stěţejních aktivit. První z nich bylo zpracování Srovnávací analýzy vstupní jako základního materiálu pro monitoring cílové skupiny v oblasti motivace, očekávání a potřeb dalšího vzdělávání. Výsledky byly zohledněny při další aktivitě tvorbě vlastního vzdělávacího programu Záchytná síť. V rámci Ústeckého kraje byl TP Záchytná síť nabízen speciálním a praktickým školám daného regionu písemnou formou a osobní návštěvou škol, kde byl prezentován projekt a TP (aktivita s názvem Nabídka tréninkového programu Záchytná síť ). Po realizaci TP, pracovních ochutnávek a následné zpětné vazby (zodpovězení evaluačních dotazníků cílovou skupinou) byla zpracována Srovnávací analýza výstupní. Její výstupy vytvořily podklad pro změny ve výsledné verzi Tréninkového programu (poslední stěţejní aktivita projektu). Finální produkt tréninkový program Záchytná síť také zohledňuje a zapracovává metodické připomínky a vyjádření nezávislého odborníka k pilotní verzi TP. 12

13 2. VZDĚLÁVACÍ MODUL ZÁCHYTNÁ SÍŤ Tréninkový program Záchytná síť byl určen ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých hrozí předčasné ukončení školní docházky a obtíţné zařazení se do společnosti z hlediska profesního a sociálního. Cílovou skupinou byli ţáci 8. a 9. tříd speciálních a praktických škol v Ústeckém kraji. Jejich zatíţení je většinou kombinované, jde o děti ze sociálně slabého rodinného prostředí, ohroţené sociálně patologickými jevy, jsou to ţáci s různým stupněm zdravotního znevýhodnění, které vede k poruchám učení a chování, či se zdravotním postiţením nebo s vývojovými poruchami učení či chování. Tréninkový program vypracovala společnost Forad Consult s.r.o. dle Srovnávací analýzy vstupní, zpracované pro zjištění potřeb, obav a postojů cílové skupiny. Šetření pro sběr dat probíhalo dotazníkovou formou, vyhodnocení dat bylo podkladem pro zpracování pilotní verze tréninkového programu. Hlavním cílem vzdělávání je vyvolat v ţácích pro aktivní přístup nejen k dalšímu vzdělávání, ale také v běţných ţivotních situacích a při volbě budoucího povolání. Hlavní linii vzdělávání tvoří vyváţená kombinace tří hlavních faktorů ovlivňujících pro aktivní zapojení ţáků do jednotlivých činností. Těmito faktory jsou: MOTIVACE ORIENTACE SCHOPNOSTI Současným a vyváţeným rozvíjením těchto tří aspektů je moţné posílit připravenost a schopnost odpovědnosti za svou budoucnost u jednotlivých účastníků pilotního vzdělávání. Tréninkový program Záchytná síť v průběhu kaţdého setkání pouţívá celou řadu netradičních forem a metod vzdělávání pro dosaţení specifických vzdělávacích cílů. Přestoţe hlavním cílem vzdělávání pomocí vzdělávacího programu Záchytná síť je zabránit předčasnému odchodu ze vzdělávací soustavy a vytvořit reálné předpoklady pro volbu budoucího povolání, je velice důleţité charakterizovat i dílčí cíle z jednotlivých setkání. Alespoň částečné naplnění dílčích kroků vedoucích k hlavnímu cíli programu je úspěchem u jednotlivce absolvujícího TP. Dle výsledku Srovnávací analýzy vstupní nemají ţáci speciálních škol, i přes významnou pomoc výchovných 13

14 poradců a poradců pro volbu povolání, konkrétní a jasné představy o procesu vedoucímu k výkonu povolání tj. nutnost dalšího odborného vzdělávání, aktivního přístupu k hledání práce, spolupráce s úřady a podpory počáteční motivace ze strany nejbliţších, a to z rodiny. Tudíţ i splnění dílčích cílů znamená pro mnohé ţáky z cílové skupiny prolomení stereotypů z jejich nejbliţšího okolí. Hlavními dílčími cíli jsou: být motivován a vědět, proč chtít pracovat umět reálně posoudit vlastní schopnosti stanovit si svůj cíl profesi, kterou jsem schopen/schopna s mými moţnostmi v mém regionu vykonávat orientovat se a být samostatný při jednání na úřadech překonávat zaţité stereotypní vzory chování, změnit počáteční tzv. vnější motivaci na motivaci dlouhodobou vnitřní, vycházející z vlastních potřeb jedince 2.1 Použité formy a metody vzdělávání Hlavní zvolenou formou vzdělávání je přímý kontakt lektora a účastníků cílové skupiny tzv. face to face výuka. Metodika vzdělávání v tréninkovém programu Záchytná síť musí být přizpůsobena speciálním poţadavkům a potřebám ţáků zařazených do speciálního vzdělávání. Nutností jsou relaxační metody, kdy dochází k uvolnění mysli ţáků mezi jednotlivými aktivitami, znovunabytí schopnosti soustředění se na další činnost. Ačkoliv pouţité didaktické metody můţeme charakterizovat dle nejrůznějších klasifikací, v tréninkovém programu jsou nejčastěji uţívané metody z pohledu participace účastníka vzdělávání vyţadování pro aktivního přístupu. Metody zohledňují také aspekt procesuální (motivační, expoziční, fixační, diagnostický a aplikační). Aplikované metody podporují zejména interakci mezi účastníkem a lektorem a i v rámci celé pracovní skupiny jsou to řízené diskuze, navození modelových situací, situační a inscenační metody, hry, skupinové tvořivé myšlení, brainstorming, řešení fiktivních problémů, pouţity jsou však i metody empirické pozorování, aktivní naslouchání, diskuze, experiment. Významně je také vyuţita široká škála didaktických pomůcek (technické, spontánní a podkladové), např. pracovní listy vytvořené pro jednotlivé aktivity, fotopříběhy, videoukázky s vyuţitím multimédií, počítače pro testování a hru se sociální tématikou, flipchart, nástěnná tabule nebo multimediální projektory. 14

15 2.2 Obsah a struktura vzdělávacího programu Vzdělávání je rozděleno do 6 kurzů s časovou dotací 120 minut. V jednotlivých kurzech se promítají hlavní faktory vzdělávacího programu: MOTIVACE ORIENTACE SCHOPNOSTI Následuje stručný popis jednotlivých setkání vzdělávacího programu: MOJE PLÁNY A OSUDY Na prvním setkání je cílová skupina seznámena s obsahem a cíli tréninkového programu. Aktivity jsou volené tak, aby vzbudily v ţácích motivaci k získání zaměstnání. Nejprve se zjišťují postoje a činnosti, které by jednotlivce bavily, tématem je také význam práce pro jednotlivce Jaké mám důvody pracovat či nepracovat"? Přestoţe si cílová skupina v této části programu vytvoří nejspíše jen nereálnou či vysněnou představu o budoucím povolání, bude dosaţeno cíle začlenění práce do představy o budoucím ţivotě ţáků. Cílová skupina také formuluje během tohoto setkání své obavy a očekávání, vrací se k nim během posledního setkání a bilancuje, zda se skutečně naplnily a potvrdily JAK TO FUNGUJE V NAŠEM STÁTĚ: Vztah mezi pracujícími a nezaměstnanými Toto setkání je zaměřeno zejména na uvědomění si vlastních moţností, ţáci pomocí testování RIASEC zjišťují, co vlastně umí či neumí, testovány jsou SCHOPNOSTI. Stěţejní aktivitou druhého kurzu je však seznámení se se sociálním systémem státu, jak fungují vztahy ve společnosti, co odvádějí do sociálního systému pracující a jakým způsobem systém poskytuje podporu nezaměstnaným. Pomocí modelové situace si jednotlivci vyzkouší roli pracujících či nezaměstnaných a přerozdělení tzv. odměn za vykonanou práci, či bez práce CO BY SE DALO DĚLAT V MÉM OKOLÍ: Přehled konkrétních možností studia a uplatnění na trhu práce v okolí bydliště Stěţejní aktivitou třetího setkání cílové skupiny s lektorkou je zjišťování moţností studia a pracovního uplatnění v nejbliţším okolí bydliště. Ţáci si ujasňují a třídí, kde 15

16 vlastně kdo pracuje, jaké profese se nachází v jemu známém okolí, např. kdo všechno můţe pracovat v hotelu na náměstí, které pozice nabízí místní firma, co vůbec vyrábí a jakou práci tam zaměstnanci dělají apod. Cílem je vytvoření konkrétní představy o konkrétních povoláních, které profese jsou uplatnitelné v nejbliţším okolí bydliště cílové skupiny PŘÍPRAVY NA VLASTNÍ VOLBU POVOLÁNÍ Při čtvrtém setkání by měli být členové cílové skupiny pod vedením lektora schopní odhadnout či lépe vyhodnotit své reálné schopnosti a předpoklady ke konkrétním profesím. Spolu s výstupem po ukončení testování RIASEC je ţák připraven posoudit své moţnosti z hlediska zájmů, schopností a dosaţených zkušeností a vybere si alespoň směr, kterým se chce profesně vydat. Součástí setkání je i tvoření vlastního ţivotopisu ve strukturované formě PRVNÍ KROKY: Zpracování dílčích kroků, nutných pro úspěšnost při hledání práce Toto setkání je zaměřeno na uvědomění si v rámci jednotlivce, jaké dílčí kroky je třeba udělat vzhledem ke stanovenému cíli. Tím je myšleno budoucí povolání. Pod vedením lektora ţák vyhodnocuje reálné moţnosti studia a uplatnění na místním trhu práce na základě svojí profesní volby. Připravuje si tzv. plán a přípravu dílčích etap, vedoucích k naplnění cíle, zejména pro uvědomění si nutnosti vyuţití i jednoduchých dovedností, vedoucích k cíli (např. vyhledávání informací na internetu, vyplňování různých formulářů, apod.) Skupina zkouší i modelové situace, při kterých si testují vlastní míru samostatnosti a schopnosti se o sebe postarat OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM: Zhodnocení své současné situace a podněty pro další seberozvoj V posledním setkání cílové skupiny s lektorkou je klíčovým tématem vyhodnocení vlastního tréninkového programu, ţák by měl popsat přínos vzdělávání pro jeho vlastní rozvoj a posun při rozhodování při volbě povolání. Jde tedy o sebeuvědomění kritických oblastí, na nichţ je potřeba zapracovat a tím si pomoci na cestě za určenou profesí. Důleţité je vytvoření zpětné vazby jak v rámci sebereflexe, tak ze strany lektora a celé pracovní skupiny. Ţák vyhodnotí naplnění svých očekávání, ale i obav v dramaturgické ose celého vzdělávacího programu tzn. v oblastech MOTIVACE ORIENTACE SCHOPNOSTI, pro porovnání je pouţit pracovní list z prvního setkání, kdy ţák svá očekávání a obavy formuloval na začátku vzdělávání. 16

17 Významnou roli tvoří téţ vyhodnocení aktivity pracovních ochutnávek, které probíhají mezi 5. a 6. setkáním v rámci programu vzdělávání. Pracovní ochutnávky jsou aktivitou, která vyuţívá netradiční formu vzdělávání ZÁŢITKOVOU PEDAGOGIKU pro vytváření jasné a konkrétní představy jednotlivých profesí a pracovních procesů v různých firmách se specifickým zaměřením. Díky několikahodinové ochutnávce zaţije ţák konkrétní část pracovního procesu, vedoucí k alespoň dílčímu výsledku v pracovním úkonu. Touto aktivitou je maximálně podpořena teorie z psychologie učení, ţe nejvíce si pamatujeme z toho, co slyšíme, vidíme, říkáme a děláme. Zpětnou vazbou pro validitu vzdělávacího programu Záchytná síť je srovnávací analýza výstupní, která zpracuje reálný výsledek vzdělávání a navrhne oblasti, které je třeba lépe propracovat z hlediska konkrétně zjištěných aspektů na základě dotazníkového šetření mezi účastníky vzdělávání a zúčastněných pedagogů. Tyto návrhy a změny budou zohledněny ve výsledné verzi vzdělávacího programu, tak aby byly minimalizovány nedostatky a uplatněny pokud moţno nejnovější metody a postupy z oblasti netradičního vzdělávání a záţitkové pedagogiky. 17

18 3. HOLLANDOVA TEORIE A TESTOVÁNÍ RIASEC Ve zpracování tréninkového programu Záchytná síť sehrály významnou úlohu výstupy z kariérového (profesního) poradenství, zejména vlastní teorie typologie osobnosti pro profesní oblast dle J. L. Hollanda a jím vytvořený systém RIASEC. Dle psychologických výzkumů autora této teorie a také dalších významných osobností činných v oblasti pracovní psychologie a psychologie osobnosti je psychologie profesního vývoje pevně spjata s psychologií zájmů. Tato teorie v oblasti kariérového poradenství rozlišuje typy pracujících podle druhů pracovního prostředí a vykonávaných činností. Základních podmínek pro úspěšnost při výkonu povolání je několik: jsou to rozvinuté schopnosti a dovednosti jednotlivce ty tvoří základní kámen předprofesní výbavy moţného uplatnění na určitých pracovních pozicích. Pro uspokojivou volbu a výkon povolání je však u ţáků rozhodující nejen úroveň osvojených vědomostí a znalostí, ale podle současných závěrů psychologie kariérního poradenství zejména motivace, aspirace a zájmové zaměření ţáka. Tyto faktory významně ovlivňují míru spokojenosti jedince s volbou povolání a profesní stabilitu. 3.1 Teoretická východiska Hollandovy teorie Které motivy vedou jedince k tomu, ţe mění své povolání? Jaké aspekty z oblasti sociální a osobnostní mají vliv na profesní vývoj jedince? Holland ve své teorii popisuje proces volby povolání jako proces postupného upřednostňování jedné ze skupiny povolání z jím vytvořených šesti profesních oblastí. Tento výběr je ovlivněn osobnostní charakteristikou jedince, která je - jak je v oblasti psychologie všeobecně známo nejvýznamněji formována dvěma faktory: dědičností a prostředím. U jedince se na základě dědičnosti a vlivu prostředí, ve kterém vyrůstá a ţije, vyvíjí specifické osobnostní vlastnosti, ty poté ovlivňují způsoby sociálního chování, osobní návyky a způsoby řešení sociálních situací. Jejich působením pak jedinec favorizuje určité profese a to proto, ţe jejich výkon můţe uspokojit individuální potřeby jedince. Dle Hollanda existuje mezi typologií osobnosti a typologií pracovních prostředí jasný, předem podmíněný vztah. Zájmy ovlivňují profesní vývoj člověka výraznějším způsobem neţ například inteligence. 18

19 základních tezí J. L. Hollanda 1 1. Jedince je moţné charakterizovat podle jeho podobnosti s jedním nebo několika typy osobnosti. Čím větší je shoda s jedním osobnostním typem, tím spíše jedinec vykazuje rysy osobnosti příslušného typu. 2. Osobnostní typologie má svůj protipól v typologii modelů pracovních prostředí. Kaţdý z osobnostních typů stejně jako modelů prostředí je konceptuálně a empiricky definovatelný podle charakteru výkonnosti, pozadí a vývoje osobnosti, cílů, hodnot, rolí, sociálních preferencí a averzí, selfkonceptu, vzdělávacích a profesionálních cílů. 3. Prostředí, ve kterém jedinec ţije, je moţné popsat charakteristikou jednoho či více modelů prostředí. 4. Mezi typologií osobnosti a typologií prostředí existuje určitý vzájemný vztah, který umoţňuje jistou míru predikce. 5. Volbu povolání lze chápat jako výraz osobnosti jedince. 6. Platnost většiny zájmových testů je zaloţena především na pracovních stereotypech, které převládají v různých povoláních. 7. Tyto pracovní stereotypy mají velmi důleţitý psychologický a sociologický význam. 8. Osoby vykonávající povolání v určité profesní skupině, vykazují podobné osobnostní charakteristiky stejně jako i podobný profesionální vývoj. 9. Proto tyto osoby reagují ve stejných situacích podobným způsobem a řeší většinu problémů právě díky podobné osobnostní připravenosti. 10. Spokojenost, stabilita a výkonnost v povolání závisí především na souladu mezi profilem osobnosti a podmínkami pracovního prostředí. 1 Mezera, A.: Hollandova teorie profesního vývoje. Příručka. Praha,

20 Podnikavý E Sociální S Umělecký A Investigativní I Realistický R Dle těchto tezí zformuloval Holland typologii osobnosti (šest základních typů dle životního stylu): 2 Osobnostní typ Osobnostní charakteristiky Oblíbené činnosti Obvyklé schopnosti Ţivotní hodnoty Méně společenský, trochu málomluvný, muţný, přizpůsobivý, upřímný, nefalšovaný, materialistický, přirozený, vytrvalý, neangaţovaný typ Konkrétní, jasně stanovené a uspořádané činnosti, manipulace s různými materiály, surovinami, objekty, nástroji, stroji a zvířaty manuální, mechanické, elektrotechnické technické peníze moc postavení Analytický, opatrný, kritický, nezávislý, intelektuální, do sebe zahleděný, sociálně uzavřený, přísně metodicky zaměřený, racionální, nenáročný a skromný typ Objevování fyzikálních, biologických a kulturních jevů a procesů, snaha po jejich pochopení a kontrole vědecké, matematické věda výzkum Komplikovaný, nepořádný, nevázaný, emocionální, idealistický, tvořivý, nepraktický, impulsivní, nezávislý, do sebe zahleděný, nekonformní a originální typ Volné, umělecky zaměřené činnosti, které vyţadují cit pro tvar, hudbu, pohyb jako prostředek k tvorbě uměleckých forem a výtvorů jazykové, výtvarné, dramatické, literární, pohybové estetické kvality Společenský, druţný, ochotný ke spolupráci, přátelský, ušlechtilý, prospěšný, prozíravý, laskavý, přesvědčivý, odpovědný, taktní a ohleduplný typ Sociální kontakty s lidmi různého věku s cílem je informovat, cvičit, rozvíjet, léčit nebo vzdělávat lidské vztahy, výchovné, pedagogické, interpersonální sociální, etické, morální problémy Dobrodruţný, zištný, ukvapený, ambiciózní, argumentující, nezávislý, dominantní, optimistický, sdílný, spoléhající se na sebe, energický typ Vedení ostatních lidí s cílem dosáhnout očekávaných organizačních cílů, úkolů a ekonomického zisku vůdcovství, interpersonální, verbální politická, ekonomická úspěšnost 2 Mezera, A.: Hollandova teorie profesního vývoje. Příručka. Praha, 2005, s

21 Investigativní I Realistické R Konformní C Přizpůsobivý, zásadový, svědomitý, defenzivní, efektivní, méně společenský, vytrvalý, praktický typ Archivování zpráv, úprava písemností, zařizování, organizace, obsluha, obchodní a administrativní činnosti manuální obchodní administrativní obchodní, ekonomická úspěšnost Hollandova typologie pracovních prostředí a povolání, jejich nároků a požadavků Pracovní prostředí Obvyklá povolání Poţadavky a nároky pracovního prostředí Dominující populace Odměny a výhody Odborná řemesla, technické obory, profese ve veřejných sluţbách, práce venku, zpracovatelské a důlní obory (např. automechanik, strojník, technik, čalouník, lesník, poţárník, elektromechanik aj.) Jasně stanovené, určité a systematické pracovní činnosti s nástroji, stroji, technickým zařízením, materiály, surovinami a zvířaty, výroba, oprava a servis Manuální a technické schopnosti a dovednosti, technické myšlení, zručnost realistické osobnostní typy pracovníků konvenční hodnoty uţitek, peníze, moc postavení, majetek Vědecká, intelektuální a některá technická povolání, vědecké obory a veřejné sluţby (např. chemik, zvukař, učitel matematiky, pilot, zubař, programátor, aj.) Systematické studium, výzkum fyzikálních, biologických, společenských nebo kulturních jevů a procesů (pozorování, symbolické, systematické, tvůrčí objevování), jazykové schopnosti, tvůrčí myšlení) intelektuální osobnostní typy pracovníků vědecké a duchovní hodnoty a úspěchy 21

22 Podnikavé E Sociální S Umělecké A Umělecké, literární a hudební obory a řemesla, výtvarné a polygrafické obory a povolání (např. učitel hudby, fotograf, spisovatel, novinář, hudebník, architekt, malíř, aranţér aj.) Tvorba uměleckých forem a výtvorů Umělecké schopnosti, tvořivé myšlení a fantazie, hudební, výtvarný nebo literární talent, cit pro hudbu, pohyb, jazyk, tvar a barvy umělecké osobnostní typy pracovníků umělecké hodnoty a úspěchy Výchovná, pedagogická a sociálně interaktivní povolání spojená s péčí o ostatní ve veřejných sluţbách (např. číšník, učitel, pedikér, zdravotní sestra, sociální pracovnice, státní zástupce, psychiatr, personalista aj.) Výchova vzdělávání, informatika, léčba, poradenství, sociální péče a veřejné sluţby Schopnost pracovat s lidmi a porozumět jim, sociální cítění a schopnost pomáhat ostatním, organizovat a řídit práci dětí a dospělých sociální osobnostní typy pracovníků sociální a etické hodnoty Manaţerské, organizační a obchodní obory, prodejní a odbytové sluţby, veřejné sluţby (např. prodavač, nákupčí, manaţer, mistr, burzovní makléř, obchodní zástupce aj.) Řízení a organizace obchodních či hospodářských činností a pracovních kolektivů, dosahování ekonomického zisku a hospodářských výsledků. Schopnost vést, organizovat a řídit činnosti dospělých, podnikavost, schopnost přesvědčování ostatních podnikatelské osobnostní typy pracovníků peníze, moc postavení 22

23 Konformní C Úřednické, kancelářské a administrativní obory, veřejné sluţby, obchodní obory, administrativa (např. písařka, sekretářka, operátor výpočetní techniky, účetní, obchodní referentka aj.) Manipulace s údaji, čísly, organizace informací, zpráv a činností, obsluha kancelářské a výpočetní techniky, archivace, dokumentace aj. konvenční osobnostní typy pracovníků materiální hodnoty, peníze, ekonomické, obchodní úspěchy závislost, konformita Jako u jiných typologií se ani u Hollandovy nejedná o vyhraněné typy jak z aspektu osobnosti, tak z prostředí. Jedinec nemusí patřit výlučně do některého z daných typů, většinou je určitým mezitypem, vyjádřeným dvojicí či trojicí typových písmen (RIA, ESC aj.). V jedné profesi se tudíţ můţe uspokojivě uplatnit více osobnostních typů. Zde je třeba zmínit i další způsob výkladu Hollandovy teorie, který všeobecně podporuje autorovu typologii osobnosti. 3.3 NemaCode NemaCode je výsledkem interpretace Hollandova hexagonu islandské personální poradkyně Asty Kristrún Ragnarsdottirové. Ta spočívá v rozdělení hexagonu horizontálním a vertikálním způsobem. To umoţňuje testovaným jedincům snadnější výklad výsledků zájmových dotazníků a předkládá pruţnější způsob interpretace původního Hollandova hexagonu Vertikální dimenze Vertikální, či pravo (IAS) levá (RCE) dimenze dělí činnosti jedince na tzv. hard a soft aktivity: pravá strana představuje konkrétní, fyzické, konativní činnosti, levou stranu tvoří abstraktní, duchovní a kognitivní aktivity. Pravá strana reprezentuje konkrétní, fyzické, konativní, hard aktivity, zatímco levá strana představuje abstraktní, duchovní, kognitivní soft činnosti jedince v oblasti sledovaného faktoru. 23

24 Levá strana (ECR) Představuje ryze subjektivní, střízlivé, realistické, praktické, viditelné, pevně stanovené a jasně strukturované kvality vykonávaných činností, které jsou v ţákem preferovaném pracovním prostředí ověřeny dlouholetou praxí. Pravá strana (IAS) Akcentuje u ţáka jeho důraz, který klade na mentální náročnost vykonávaných činností, objektivitu, expresivitu, abstraktní myšlení v méně strukturovaných pracovních podmínkách a sociálních situacích. Tím jsou jedinci rozdělení na dva základní typy: Smyslové typy, ţijící současností, reálnými skutečnostmi, stojí pevně nohama na zemi. Mají rádi praktičnost, jasné pokyny a instrukce, pouţívají ověřené postupy, neimprovizují. Budoucnost vnímají spíše s nejistotou. Intuitivní typy naopak ţijí tím, co můţe být. Upřednostňují nové problémy a moţnosti, nezabývají se detaily, mají hlavu v oblacích. Při řešení problémů mají rády prostor pro improvizaci a vlastní nápady. Často předjímají závěr, bez toho aby reálně přistoupily ke zpracování zadání. Toto pravolevé rozdělení Hollandova hexagonu tvoří paralelu mezi pravou a levou hemisférou lidského mozku a jejich funkcemi, které jsou ověřeny současnými poznatky z oboru neurochirurgie. Pravá hemisféra (umístěna v levé části těla) řídí především kreativitu, intuici, umělecké vlohy, vizuální, prostorové a hudební vnímání. Levá hemisféra (umístěna v pravé části těla) je centrem logického myšlení, verbálních schopností, motorických a praktických dovedností, obsahuje centrum mechanické paměti pro učení textů a fakt. 24

25 3.3.2 Horizontální dimenze Vedle vertikálního dělení lze Hollandův hexagon ještě rozdělit horizontální linií, přičemţ horní a dolní segment indikuje introvertní a extrovertní povahu jedince. Obě teorie výkladu (Holland, Ragnarsdottirová) se shodnou na typu (R) a (I) jako introvertního, u typu uměleckého (A) se ovšem rozcházejí, Ragnarsdottirová podporuje své závěry empirickým výzkumem z praxe a řadí jej k extrovertům. Extroverze: Vysoká společenskost, dobré komunikační schopnosti, vyhledává sociální kontakty. Temperament je charakterizován optimismem, asertivitou, aţ bezstarostností, občas neovládá své city a projevy chování. Introverze: Zdrţenlivost, klid, upřednostňování individuálních činností, váţnost, zodpovědnost, plánování. Temperament je charakterizován pesimismem, uzavřeností, zdrţenlivostí, někdy aţ pasivitou, mlčenlivostí. Vystačí si sám. Teorie J. L. Hollanda je v posledních letech vyuţívána nejen ve fázi rozhodování ţáků o výběru dalšího vzdělávání po ukončení povinné školní docházky, ale lze ji cíleně uplatnit v dlouhodobé koncepci profesní orientace ţáků při výchově k povolání, kdy jedinec volí specifické profesní skupiny a rozhoduje se o úrovni profesní volby určující délku a stupeň předprofesní přípravy studia. Zde se opět objevuje faktor dosaţené úrovně získaných schopností a dovedností, významný vliv však má i sebereflexe v oblasti vlastních předpokladů či slabých míst jedince. Tyto postoje jsou ovšem úzce spjaty s prostředím, kde ţák vyrůstá (rodina, přátelé, vliv širšího prostředí média, společnost). 25

26 Pro úspěšnost a vhodnou volbu povolání je třeba najít optimální shodu vlastních zájmových a profesních preferencí. Rizika při volbě profese spočívají zejména v oblastech: nestabilní volba spektra preferovaných povolání, ţák nedokáţe posoudit a vyhodnotit své oblasti zájmů a schopností ţák volí ze dvou či více spekter, která nejsou dle teorie soudrţná ţák zvolí správný model pracovního prostředí vzhledem ke své osobnostní typologii, ovšem zvolená úroveň profese neodpovídá jeho schopnostem a předpokladům 3.4 Popis testování RIASEC Testování RIASEC lze provádět různými způsoby vyplněním tištěných předloh, či dle vzdělávacího programu pouţitím barevných korálků, víček od PET lahví 2 barvy, kaštánků apod. Pro vzdělávání v rámci programu byla vytvořena i elektronická verze testování. Klient se testuje ve čtyřech spektrech činnosti, schopnosti, povolání, vlastní odhad a to vţdy pro všechny typy dle Hollanda (R, I, A, S, E, C). Na dílčí otázky v jednotlivých fázích testování odpovídá ANO / NE, takto si vytváří skóre. Dle součtu kladných odpovědí v jednotlivých spektrech u daných typů získává hodnotu 1 7 (1 odpovídá nízké hodnotě, 7 hodnotě nejvyšší). Při závěrečném hodnocení se určí první nejvyšší hodnota, druhá nejvyšší hodnota a třetí nejvyšší hodnota (např. R 40, I 35, A 20, S 25, E 30, C 20), celkový kód klienta je RIE. Při výskytu dvou stejných hodnot získává klient dva kódy. Dle seznamu povolání, která jsou rozdělená dle typologie Hollanda a označená úrovní potřebného dosaţeného vzdělání pak lze klientovi vyhledat a doporučit vhodné pracovní zaměření a povolání. 26

27 4. METODIKA PŮVODNÍ PILOTNÍ VERZE TP ZÁCHYTNÁ SÍŤ 4.1 Teoretická východiska programu Tři předpoklady pro aktivní zapojení 3 žáků při výběru povolání Tréninkový program Záchytná síť je výchovně vzdělávací program, jehoţ cílem je záţivnou formou práce pomoci ţákům se připravit na výběr budoucího povolání. Program by měl v účastnících vyvolat pro-aktivní přístup jak ve výuce, tak v běţných ţivotních situacích. K tomu je zapotřebí věnovat se v programu vyváţeně třem sloţkám, které tvoří základní předpoklady pro aktivní zapojení ţáků ve svém ţivotě: motivaci, orientaci a schopnostem. Paralelním prohlubováním těchto tří aspektů by se ţáci měli stát kompetentnějšími a připravenějšími k přebrání vlastní zodpovědnosti za svůj ţivot. Tyto tři předpoklady tvoří zároveň dramaturgickou linku programu: Test na preferované možnosti uplatnění žáků podle teorie RIASEC 4 V rámci jednotlivých bloků si budou ţáci pod vedením učitele postupně vyhodnocovat test, který jim pomůţe zorientovat se v jejich preferencích, schopnostech a moţnostech uplatnění na trhu práce. Společné vyplňování jednotlivých fází testu bude probíhat také zábavnou formou a bude přirozeně doplňovat záţitkový program jednotlivých setkání. 3 Zdroj: Jiří Plamínek, Synergický management 4 Zdroj: John L. Holland, volné aplikace na internetu 27

28 4.2 Koncept programu a struktura jednotlivých setkání Setkání Náplň Čas MOJE PLÁNY A OSUDY práce a její místo v našem ţivotě Zaměření: - co by mě bavilo / motivace k získání zaměstnání Část testu: - co bych rád/a dělal/a, ČINNOSTI JAK TO FUNGUJE V NAŠEM STÁTĚ vztah mezi pracujícími a nezaměstnanými Zaměření: - jaké mám možnosti / orientace v základním systému sociálního státu Část testu: - co umím/neumím, SCHOPNOSTI CO BY SE DALO DĚLAT V MÉM OKOLÍ přehled moţností studia a uplatnění na trhu práce v okolí bydliště Zaměření: - jaké mám možnosti / orientace v moţnostech studia a pracovních místech v nejbliţším okolí Část testu: - jaké povolání by mě zajímalo/nezajímalo, POVOLÁNÍ PŘÍPRAVY NA VLASTNÍ VOLBU přehled moţností vzhledem k vlastní volbě povolání Zaměření: - na co mám / schopnosti a předpoklady vyplývající ze zájmů a ţivotní zkušenosti Část testu: - odhad vlastních schopností a předpokladů, VLASTNÍ ODHAD PRVNÍ KROKY reálné plány a kroky, nutné pro úspěšné hledání práce Zaměření: - na co mám / schopnosti potřebné pro kaţdodenní realitu 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny Reálné pracovní ochutnávky by měly proběhnout nejpozději mezi 5. a 6. setkáním, z důvodu vyhodnocení aktivity Pracovní ochutnávky v rámci ohlédnutí za celým tréninkovým programem. 6 OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM zhodnocení své současné situace a podněty pro další seberozvoj Zaměření: průnik motivace, orientace a schopností 2 hodiny Pozn. V jednotlivých setkáních nabízíme více aktivit a minimální čas na jejich realizaci pro případ, že by skupina byla příliš rychlá a nevydržela dlouho u jedné aktivity. V opačném případě je dobré klíčové aktivity pořádně vytěžit a z časových důvodů něco vypustit. Např. test, který si mohou žáci sami vyplnit v rámci pracovních sešitů nebo některé z aktivit dle vlastního výběru lektora. 28

29 setkání MOJE PLÁNY A OSUDY: Práce a její místo v mém životě Zaměření: co by mě bavilo / motivace k získání zaměstnání Část testu: co bych rád/a dělal/a Témata: zamyšlení nad významem práce pro jednotlivce proč pracovat/nepracovat Cíle: ţák je seznámen s rámcovým obsahem a cíli tréninkového programu ţák si vybaví, připomene a uvědomí širokou škálu činností a moţných povolání ţák si vyplní první část testu RIASEC ţák si vytvoří zatím pouze vysněnou představu o svém budoucím ţivotě a povolání ţák realisticky zhodnotí, jakou roli má práce v jeho představě Výstupy: vyplněná první část testu RIASEC Činnosti zpracovaná vlastní rámcová představa o budoucnosti ţáka ujasněná volba předpokládané role práce v ţivotě ţáka 29

30 Doporučené aktivity Materiál Čas 1. 3x3 povolání 1. - Hra na rozehřátí a naladění na téma tréninkového programu Záchytná síť - kaţdý z ţáků dostane pracovní list, který si podepíše a na kterém budou tyto tři otázky: Jaké by bylo povolání tvých snů? Jaké zajímavé povolání dělá někdo, koho osobně znáš? Jaké povolání bys opravdu nikdy dělat nechtěl/a? - Úkolem kaţdého z ţáků je získat na kaţdou z otázek odpověď od tří spoluţáků (celkem tedy devět odpovědí), pokaţdé však od někoho jiného (je tedy třeba postupně oslovit devět spoluţáků). - Postupuje se tak, ţe se vytvoří dvojice, která si nejprve zahraje kámen, nůţky, papír. Ten kdo vyhrál, pokládá otázku jako první. Odpověď si zaznamená do pracovního listu a nechá si ji podepsat. Poté se zeptá ten druhý a dvojice se rozchází. Kaţdý si jde hledat někoho, s kým ještě nebyl. Otázky lze pokládat v libovolném pořadí. Kdo má vyplněny všechny kolonky, jiţ otázky nepokládá, pouze je k dispozici ostatním tazatelům. - Kdyţ mají všichni vyplněno, sesednou se do kruhu. Na pokyn lektora všichni předají svůj pracovní list svému spoluţáku po pravé ruce a proběhne zkouška paměti: po kruhu má kaţdý za úkol vyjmenovat minimálně tři osoby, které oslovil, a sdělit ostatním jejich odpovědi. Správnost tvrzení kontroluje ten spoluţák, který má v ruce patřičný pracovní list. - Na závěr této aktivity si můţe kaţdý zaznamenat vlastní odpovědi do svého pracovního sešitu. Tuţky Pracovní list (viz Příloha č. 1) 15 min. Metodické poznámky: - Předpokládáme, ţe se ţáci vzájemně znají, jinak by bylo potřeba začít s aktivitami na vzájemné seznámení a vyčlenit na tento úvod více času. 2. Úvod, Obavy a očekávání - Účastníci jsou rámcově seznámeni s plánem následujících šesti setkání, je jim představena základní myšlenka programu a témata jednotlivých setkání (viz dramaturgie projektu). - Kaţdý sám za sebe písemně formuluje na jeden papírek, co od tohoto programu očekává a na druhý píše, čeho se v něm obává. - Postupně kaţdý přistupuje před ostatní, představuje své obavy a svá očekávání, lepí papírky na dva společné papíry (jeden určený pro obavy, druhý pro očekávání). Lepící papírky Tuţky Flipchart / tabule 15 min. 30

31 Metodické poznámky: - Je dobré, aby byli účastníci předem dobře informováni o podstatě a smyslu celého projektu, jaké jim jeho absolvování můţe přinést výhody a čím jim můţe být uţitečný. - Písemné Obavy a očekávání je dobré schovat a vrátit se k nim v rámci posledního sekání otázkou, zdali se očekávání skutečně naplnila či naopak potvrdily obavy. 3. JEDEN DEN V ŢIVOTĚ I. - Fotopříběhy různých lidí - Na zem, na lavice nebo na provázek kolem místnosti rozmístíme fotopříběhy. Jedná se o soubory cca pěti fotek, které vţdy zachycují jeden den ze ţivota nějakého člověka. Ideálně by bylo dobé mít připraveno aţ 10 různých typů lidí (prodavač, učitelka, poštovní doručovatel, ekonom, ţena v domácnosti, bezdomovec, člověk zaregistrovaný na pracovním úřadě, student, grafik, herec, automechanik, barmanka ). - Ţáci mají chvíli na to, aby si prohlídli jednotlivé fotopříběhy. - Poté si všichni sesednou do kruhu a učitel pokládá tyto otázky: Který příběh na vás udělal největší dojem a proč? Kdybyste si měli vybrat a vstoupit do některého z příběhů, který z nich byste chtěli jednou žít a proč? Který naopak vůbec ne a proč? Metodické poznámky: - Připravit série fotek bude náročnější, ale tato část je důleţitá pro nastartování představivosti ţáků, kterou budou potřebovat v aktivitě č Čím více fotopříběhů, tím lépe. Fotografie Provázek Kolíčky 20 min. 4. První část testu RIACES - ČINNOSTI - Ţáci se sesednou do kruhu, ve kterém uprostřed leţí hromada víček od PET lahví nebo korálků či jiných předmětů dvou barev. Na tabuli nebo na jiném viditelném místě je označeno, která barva znamená ANO a která NE. - Vyplňuje se první část dotazníku Činnosti, tedy 6 sérií otázek. - Lektor vţdy přečte otázku z testu a kaţdý ţák si z hromady uprostřed k sobě vezme podle své odpovědi víčko nebo korálek příslušné barvy (např. pokud odpovídám ANO, vyberu si z hromádky červený korálek, pokud odpovídám NE, vyberu si modrý). Otázky z první části testu (viz Příloha č. 2) Korálky nebo víčka od PET lahví (cca 250 ks od kaţdé barvy) Pracovní list Seznam pro 20 min. 31

32 - Po sérii otázek si kaţdý spočítá počet víček nebo korálků s barvou, která znamená odpověď ANO a nahlásí ji lektorovi (tzn. lektor vyzve ţáky, aby si sečetli počet všech červených korálků). Lektor si zapisuje výsledky jednotlivých ţáků do připraveného seznamu, který bude mít u sebe při všech setkáních. Zaručí se tak, ţe ţáci svá skóre z jednotlivých setkání nezapomenou nebo neztratí. lektora (viz Příloha č. 3) - Po kaţdé sérii otázek ţáci opět vrací víčka nebo korálky doprostřed kruhu a začíná se znovu. (Počet víček nebo korálků je vypočten tak, aby jich bylo pro kaţdé kolo dostatek, tzn. počet ţáků x počet otázek z jedné série od kaţdé barvy). Proběhne tak šest kol otázek (pokaţdé k jednomu ze šesti příslušných písmenek z testu R-I-A-S-E-C). - Vyplňování testu je takto převedeno do interaktivní součásti společného programu. Výhodou je, ţe se ţáci mohou doptávat, pokud něčemu nerozumí. Zároveň díky barevným předmětům okamţitě vidí, jak jsou na tom nejen oni sami, ale také jejich spoluţáci. Mohou se tak u toho bavit, doptávat se a komentovat barevné odlišnosti jednotlivých hromádek svých spoluţáků. Metodické poznámky: - I tato část programu je svým způsobem příprava na následující cvičení, společně s fotopříběhy poskytuje ţákům dostatečné mnoţství námětů k vytváření vlastní představy o svém budoucím ţivotě. - Test lze vyplňovat také běţným způsobem do pracovních listů. - 4 části testu jsme však rozdělili do jednotlivých setkání, protoţe samotné vyplňování testu v jednom kuse by mohlo být pro ţáky náročné a zdlouhavé. Převedení testu do interaktivní společné činnosti a jeho postupné vyplňování v rámci jednotlivých setkání více oţivuje výuku a doplňuje program. 5. JEDEN DEN V ŢIVOTĚ II. - Představy o mé budoucnosti - Pokud je to moţné, lehnou si účastníci na zem nebo si sednou do pohodlné pozice. Zavřou si oči. Mohou si zavázat oči, aby se vzájemně nerušili. - Lektor pustí hudbu, nechá ţáky chvíli relaxovat. Poté provádí ţáky dle vlastní přípravy imaginací, která by měla obsahovat vše, co bude součástí pracovního listu Můj běţný pátek v roce 20xy. Příklad: Udělejte si pohodlí, budu vám teď chvíli něco vykládat a vy si dobře pamatujte vše, co vás bude napadat nebo co vám poběží před očima. Pokud se vám to nebude dařit, tak jen poslouchejte a odpočívejte. Vnímejte sami sebe. Jak se vám teď sedí... vybavte si, co máte na sobě, jaké máte vlasy, Příjemná hudba Šátky Tuţky Pracovní list 30 min. 32

33 šperky, ozdoby, boty... představte si, jak vás asi vidí ostatní. Představte si sami sebe, jak rostete, jak se pomalu měníte. Jak asi budete vypadat za deset let. To bude rok 20xy a vám bude o deset let více. Řekněte si v duchu, kolik vám bude let. Představte si, že je jaro. Běžný květnový pátek. Ráno. Venku je docela teplo, svítí slunce a mnoho stromů už krásně kvete. Podívejte se, kde bydlíte. Ve vlastním bytě, v podnájmu, u kamaráda, u rodičů, ve vlastním domě? Uvědomte si, s kým tam bydlíte, máte partnera? Máte už děti? Nebo jste ještě sami? Ležíte ve své posteli... jakou barvu má vaše povlečení. Vstáváte, nejprve jdete do koupelny vyčistit si zuby nebo si dát snídani. Co snídáte? Poté odcházíte z domu. Kam jdete? Do práce? Do jaké? Nebo ještě stále studujete? Nebo jste se ještě stále nerozhodli pro stálé zaměstnání a máte brigádu? Kde? Nebo jdete někam úplně jinam? Co děláte? Pomalu končí vaše každodenní náplň běžného pracovního dne. Je odpoledne a vracíte se domů. Po cestě si kupujete něco k jídlu. Uvaříte si doma? Nebo nejíte doma, ale někde v restauraci nebo v jídelně? Čeká vás páteční volné odpoledne. Co budete dělat? Kam půjdete a s kým? Máte dost peněz?... Představte si každou chvilku, kterou si užíváte... nakonec už je večer a jdete spát. Přikrýváte se vašim povlečením, ale možná nespíte doma a někam jste jeli. Co vás čeká o víkendu? Těšíte se? Máte za sebou celý pracovní týden, vybavte si, co jste většinu času dělali. Zasloužíte si volný víkend podle vašich představ... Pomalu se vracíte v myšlenkách zpět do této místnosti. Uvědomte si, jak sedíte. Co slyšíte, jaké zvuky k vám doléhají...pomalu, až se vám bude chtít, otevřete oči... - Lektor vyzve ţáky, aby si vše, co je napadalo, poznamenali do svých pracovních listů. Pokud by ţáci chtěli svoje představy poupravit, tak mohou. Pokud měl někdo potíţe s tím, ţe se mu během imaginace nic nevybavovalo, můţe se teď znovu pokusit zamyslet nad tím, jak by chtěl, aby vypadal jeho běţný pracovní den v roce 20xy. - Ţáci se sesednou do krouţku a pod vedením lektora společně sdílí svoje plány a představy. Lektor se především ptá na to, čím si ţáci myslí, ţe se budou ţivit. Kdo má chuť popsat i další aspekty ze svého dne, tak můţe. 6. Práce a její místo v mém ţivotě - Lektor nastíní ţákům, jaké jsou moţnosti začlenění práce v ţivotě člověka: a) člověk vykonává naplňující práci, která ho živí, je zároveň i jeho koníčkem, životní náplní a jedním z cílů jeho seberealizace b) člověk vykonává nutnou práci, která ho živí a je prostředkem k jeho seberealizaci c) člověk nevykonává žádnou práci a pobírá státní podporu pro nezaměstnané d) jiná možnost Tuţky Pracovní list 10 min. 33

34 - Lektor vyzve ţáky, aby se zamysleli nad svojí představou z předchozího cvičení a reálně zhodnotili, jakou roli by měla práce v jejich ţivotě z nabízených moţností. Dále se ţáků doptává, jestli existuje i nějaká další moţnost, jak by mohli být v budoucnu zabezpečeni. Pokud je práce, kterou si vysnili, pravděpodobně nereálná, je moţné se doptat, zdali by tato činnost mohla být aspoň koníčkem, na kterou by si člověk vydělával jinou prací. - Ţáci si dělají poznámky do svých pracovních listů. 7. Závěrečná reflexe - krátké společné ohlédnutí za aktivitami z dnešního setkání 10 min. - otázky, které se nabízí: Co vás dnes nejvíce bavilo? Co vás překvapilo? Co si odnášíte? Atp. POZNÁMKY: 34

35 setkání: JAK TO FUNGUJE V NAŠEM STÁTĚ: Vztah mezi pracujícími a nezaměstnanými Zaměření: jaké mám moţnosti / orientace v základním systému sociálního státu Část testu: co umím/neumím Témata: základní fungování společnosti pracující vs. nezaměstnaní Cíle: ţák porozumí principu sociálního státu ţák si utvoří vlastní názor na jednotlivé pozice pracujících a nezaměstnaných občanů ţák si vyplní druhou část testu RIASEC Výstupy: vyplněná druhá část testu RIASEC Schopnosti ujasněný názor na preferovanou variantu pracovat/nepracovat v systému sociálního státu 35

36 1. Rekapitulace minulého setkání Doporučené aktivity Materiál Čas - Účastníci sedí v kruhu, lektor připomene aktivity, které minule zaţili a společně si je pokouší oţivit otázkami: 10 min. O čem podle vás bylo minulé setkání? Co vám nejvíce utkvělo z minulého setkání v paměti? Napadla vás nějaká otázka v souvislosti s tím, o čem jsme minule mluvili? 2. Druhá část testu RIACES - SCHOPNOSTI - Postupuje se stejně jako při minulém setkání (popis viz první setkání), ale vyplňuje se druhá část dotazníku Schopnosti, tedy opět 6 sérií otázek pro příslušná písmenka R-I-A-S-E-C. - Lektor si zapisuje výsledky jednotlivých ţáků do připraveného seznamu, který bude mít u sebe při všech setkáních. Zaručí se tak, ţe ţáci svá skóre z jednotlivých setkání nezapomenou nebo neztratí. 3. SOCIÁLNÍ STÁT - Motivace Lektor můţe udělat most od vyplňování testu k následující činnosti tak, ţe ubezpečí ţáky, ţe k následující aktivitě nebudou potřebovat ţádné speciální schopnosti a dovednosti, a přesto si vyzkouší, jaké to je pracovat v našem státě. - Rozdělení do tří skupin a zadání Ţáci si vylosují z klobouku papírky či jiné losy, které je rozdělí na skupiny podle barev na červené, modré a zelené. Poměr počtu ţáků v jednotlivých skupinách můţe být rozdělen cca na třetiny. Kaţdá skupina dostane k prostudování jiné zadání, které nesmí ukazovat ostatním: Zadání pro červené: V následujících 30 minutách je vaším úkolem se jakkoliv zabavit, můžete si číst noviny a časopisy, hrát hry, které dostanete k dispozici, můžete se ve vaší skupině navzájem bavit, nesmíte však opustit místnost a nesmíte nijak vyrušovat nebo kontaktovat členy druhé skupiny, kteří budou mít jiný úkol než vy. Zadání pro modré: V následujících 30 minutách bude mít každý z vás za úkol z novin, které dostanete k dispozici, poskládat co nejvíce papírových lodiček. Každý z vás bude pracovat samostatně sám za sebe, pokud budete potřebovat poradit, jak se lodička Otázky z druhé části testu (viz Příloha č. 2), Korálky nebo víčka od PET lahví (cca 250 ks od kaţdé barvy), Pracovní list, Seznam pro lektora (viz Příloha č. 3) Losovátka na rozdělení do tří skupin, Staré noviny, časopisy, Společenské hry, odměny, papíry, fixy, vytištěná zadání pro jednotlivé skupiny 20 min. 10 min. 36

37 skládá, můžete se obrátit na učitele. Po třiceti minutách nahlásíte a ukážete, kolik jste jich složili. Za každých 5 kusů dostanete odměnu ve formě (1 čokoládová tyčinky, či x bonbónů či cokoliv atraktivního). Nekontaktujte členy druhé skupiny a nenechte se jimi vyrušovat, mají jiný úkol než vy. Zadání pro zelené: Přečtěte si zadání pro skupinu červených i modrých a každý sám za sebe se rozhodněte, do které ze skupin se budete chtít na následujících 30 minut přidat. Každý z této skupiny se rozhoduje podle sebe, nezávisle na ostatních, každý může jít jinam. Rozhodněte se nejpozději do 2 minut po přečtení jednotlivých zadání, začleňte se mezi ostatní a začněte plnit zadání vámi vybrané skupiny. Neprozrazujte ostatním, prosím, jaký úkol má druhá skupina. Všichni se to dozví, až bude správný čas. 30 min. Pozn.: U zadání pro skupinu zelených jsou také přiloţena zadání pro červené a modré. Kaţdá skupina má čas na prostudování zadání, seznámení se s dostupným materiálem a na poloţení doplňujících otázek učiteli, ten odpovídá kaţdé skupině zvlášť. Poté odstartuje společných 30 minut času. 10 min. - Vlastní aktivita, 30 min. Učitel vyhlásí začátek hry, stopuje 30 minut a kontroluje průběh, během aktivity můţe podle vlastního uváţení zasáhnout tak, aby nenarušil základní pravidla a zároveň udrţel pořádek ve třídě a bezproblémový průběh aktivity. - Vyplacení odměny a odvedení daní, 10 min. Po 30 minutách hru učitel ukončuje, svolává všechny do kruhu, ptá se nejprve červených, jak se bavili, co zaţívali, poté i modrých, co zaţívali a kolik kdo udělal lodiček. Zapisuje před všemi ostatními jména a počty poskládaných lodiček na tabuli, potom k jednotlivcům dopisuje velikost odměny (např. 15 lodiček = 15 bonbónů nebo 3 čokoládové tyčinky, podle zvoleného platidla a průměrné doby na poskládání jedné lodičky je třeba nastavit kurz.) Pozn. Zelení se v tuto chvíli identifikují se skupinou, kterou si vybrali. Ještě neţ učitel vyplatí odměny, představí základní princip fungování státu a povinnost pracujících odvádět daně, ze kterých se pak také mj. vyplácí podpora pro nezaměstnané. Stačí stručně např.: Víte, že každý, kdo v tomto státě pracuje, musí třetinu svého výdělku odevzdat do státní kasy? Pro reálnější představu pak kaţdému z modrých odpočítává z výdělku třetinu odměny, kterou rozdává ţákům ze skupiny červených. 37

38 4. Reflexe Sociálního státu - Chvilka na vyvětrání emocí jednotlivců: lektor se po přerozdělení odměn ţáků zeptá, jaké v nich teď převládají pocity (naštvanost, spokojenost, překvapení, nespravedlnost ), a proč: Popište pocity, které se ve vás nyní odehrávají, jaké myšlenky vás teď napadají? Učitel pošle po kruhu mluvící předmět (to můţe být cokoliv, např. fixa nebo tenisák), který umoţňuje mluvit pouze tomu, kdo jej drţí v ruce. Poté co domluví, posílá předmět i slovo dál. Vyjádří se tak kaţdý z ţáků. Učitel zapisuje stěţejní dojmy na tabuli do modrého a červeného sloupečku podle toho, z jaké skupiny právě ţák mluví. (cca 5 min.) - Chvilka pro zelené: Poté upozorní ţáky, ţe na začátku aktivity byla třída rozdělena na tři skupiny: na červené a modré, kteří měli zadání od začátku jasně dané, a zadání přečte. Pak tu ale byli ještě i zelení, kteří si mohli sami vybrat, do které skupinky se přidají. Učitel dá postupně slovo všem zeleným a poprosí je, aby ostatním sdělili, proč se rozhodli pro skupinku, ve které pak byli. Důvody opět zapisuje učitel na tabuli k jednotlivým barvám zvolených skupin. (cca 5 min.) - Argumentace ve skupinách: Dále učitel rozdělí třídu do tří původních skupin na červené, modré a zelené. Učitel stručně a jednoduše seznámí ţáky se základními kritérii dobrého argumentu: Mluvící předmět papíry tuţky 30 min. obsahuje věcné informace a fakta není zaloţen pouze na pocitech a vlastním názoru je doloţen dokumenty nebo příklady Kaţdá skupina dostane 10 minut k vypracování odpovědi na následující otázku, pro kterou mají do bodů sepsat co největší mnoţství argumentů na flipový papír: Otázka pro červené: Kteří lidé by měli v tomto státě pracovat a proč? Co si může myslet skupina pracujících o skupině nezaměstnaných a proč? Otázka pro modré: Kteří lidé by neměli v tomto státě pracovat a proč? Co si může myslet skupina nezaměstnaných o skupině pracujících a proč? Otázka pro zelené: Kteří lidé by měli mít v tomto státě možnost si vybrat, jestli budou nebo nebudou pracovat a proč? A co si může myslet skupina nezaměstnaných o skupině pracujících a skupina pracujících o skupině nezaměstnaných a proč? (10 minut) 38

39 Po uplynutí časového limitu si jednotlivé skupinky představují výsledky své práce, zástupce kaţdé skupinky vyvěsí čitelně sepsané body na flipovém papíru a krátce okomentuje. Součástí tohoto bodu můţe být i hodnocení argumentace hodnotit se mohou skupiny vzájemně podle předem stanovených kritérií dobrého argumentu. Ţáci se tak sami učí rozpoznávat dobrý argument. Tabulka pro hodnocení je uvedena na konci popisu lekce. (cca dalších minut). - Individuální shrnutí: Na závěr učitel poloţí kaţdému z ţáků poslední tři otázky a naposledy pošle po kruhu mluvící předmět tak, aby měl kaţdý moţnost shrnout svůj postoj na základě zkušeností z této hodiny. (cca dalších 10 minut) Myslíte si, že je tento systém fungování státu, který je u nás nastaven, správný? Ano/Ne a Proč? Do které skupiny byste chtěli patřit ve vašem životě vy a na základě jakých argumentů jste se pro danou skupinu rozhodli? Napadá vás v souvislosti s tím, čemu jsme se dnes věnovali, nějaká otázka? Jaká? - Ţáci si mohou udělat poznámky do svých pracovních listů. Metodická poznámka: - Délka teoretického vstupu učitele před nebo po vyplacení odměn, ve kterém seznamuje ţáky se základním principem sociálního státu, můţe být variabilní. Podle vyspělosti a míry pozornosti ţáků můţeme zvolit různou míru informací a zaměřit se v reflexi s ţáky na další oblasti, které se přerozdělování peněz dotýkají. Kdo peníze přerozděluje? Kdo určuje komu a kolik se bude vyplácet? Na co dalšího by se měly společné peníze vyuţívat? Děje se to? Existují i jiné modely? Atd. 5. Reflexe setkání - bude-li čas a energie, pak můţeme setkání uzavřít otázkami, které se nabízí: 10 min. Co vás nejvíce překvapilo? Co si odnášíte? Co vás bavilo? Co byste chtěli příště jinak? POZNÁMKY: 39

40 setkání: CO BY SE DALO DĚLAT V MÉM OKOLÍ: Přehled konkrétních možností studia a uplatnění na trhu práce v okolí bydliště Zaměření: jaké mám moţnosti / orientace v moţnostech studia a pracovních místech v nejbliţším okolí Část testu: jaké povolání by mě zajímalo/nezajímalo Témata: vyhledávání pracovních moţností v nejbliţším okolí Cíle: ţák si vyplní třetí část testu RIASEC ţák si projde vybranou část obce a zmapuje v ní moţné pracovní příleţitosti ţák osloví v rámci ankety co největší počet občanů, aby zjistil, čím se ţiví ţák zhodnotí, která z moţností pracovního uplatnění by ho zajímala Výstupy: vyplněná třetí část testu RIASEC Povolání zmapovaní nejbliţšího okolí a pracovních příleţitostí v něm rozhodnutí, zdali ţáka některá moţnost skutečně zajímá 40

41 1. Rekapitulace minulého setkání Doporučené aktivity Materiál Čas - Účastníci sedí v kruhu, lektor připomene aktivity, které minule zaţili a společně si je pokouší oţivit otázkami: O čem podle vás bylo minulé setkání? Co vám nejvíce utkvělo z minulého setkání v paměti? Napadla vás nějaká otázka v souvislosti s tím, o čem jsme minule mluvili? 10 min. 2. Třetí část testu RIACES - POVOLÁNÍ - Postupuje se stejně jako při minulém setkání (popis viz první setkání), ale vyplňuje se třetí část dotazníku Povolání, tedy opět 6 sérií otázek pro příslušná písmenka R-I-A-S-E-C. - Lektor si zapisuje výsledky jednotlivých ţáků do připraveného seznamu, který bude mít u sebe při všech setkáních. Zaručí se tak, ţe ţáci svá skóre z jednotlivých setkání nezapomenou nebo neztratí. 3. Příprava na průzkum v terénu - Ţáci se rozdělí do dvojic tak, aby vţdy aspoň jeden z nich měl u sebe hodinky. - Kaţdá dvojice si vylosuje jednu delší ulici či část obce, ve které se právě nachází a dostane následující zadání: Prvním vaším úkolem bude projít místy, která možná už dobře znáte s novým pohledem. Na papír, který budete mít s sebou, si namalujte plánek místa, které budete zkoumat. Do tohoto plánku pak vyznačte všechny reálné možnosti, které se nějakým způsobem týkají jakéhokoliv možného budoucího povolání či profesního uplatnění. Zaznamenejte si a barevně odlište vše, co uvidíte, i vše, co vás jen napadne na základě inspirace v daném místě: červeně: všechny profese, které se na tomto místě vyskytují (např. prodavač, řidič autobusu, policista ) oranžově: profese, které by se mohly na tomto místě uplatnit (např. uvidíte špínu na ulici: metař, uvidíte kapající kohoutek: instalatér ) zeleně: všechny úřady, agentury a místa, která nějakým způsobem mohou souviset s výběrem budoucí profese (např. pracovní úřad, obecní úřad, agentura na zprostředkování brigád, veřejná vývěska s inzeráty, veřejný internet ) Otázky z třetí části testu (viz Příloha č. 2), Korálky nebo víčka od PET lahví (cca 250 ks od kaţdé barvy), Pracovní list, Seznam pro lektora (viz Příloha č. 3) Papíry tuţky barevné fixy Archy pro anketu (viz Příloha č. 4) 20 min. 10 min. 41

42 modře: všechna místa, která nějakým způsobem mohou souviset s přípravou na budoucí profesi (např. školy, školící centra, knihovny, místa, kam by se dalo jít na brigádu ) Druhým vaším úkolem pak bude oslovit v těchto místech co největší počet lidí a požádat je, aby vám sdělili, čím se živí. Jejich odpovědi si zaznamenejte do vašich archů, a pokud budou lidé ochotni, mohou se vám do archu podepsat. Není to však nutné. - Následuje krátký nácvik oslovování kolemjdoucích pod vedením lektora. Lektor motivuje ţáky, ţe pokud se jim podaří spoluobčany slušně a srozumitelně oslovit, zvýší se jim počet těch, kteří jim budou ochotni odpovědět. Kaţdá dvojice se pokouší písemně formulovat pracovní verzi toho, jak by mělo znít jejich oslovení a vysvětlení, proč a v rámci jakého programu se na danou otázku ptají. Metodická poznámka: - Výběr lokalit, do kterých se ţáci rozejdou, by měl poskytovat mnoţství podnětů k probíranému tématu. Lektor by měl vybírat taková místa a ulice, na kterých se nachází kanceláře, úřady, agentury, obchody, školy apod. 4. PRŮZKUM TERÉNU A ANKETA - Ţáci se rozejdou do terénu mapovat přiřazené území podle pokynů a oslovovat kolemjdoucí spoluobčany s anketní otázkou Metodická poznámka: - Ţákům je potřeba zadat kratší čas, neţ který máme reálně v programu na tuto aktivitu vyčleněn. Zabráníme tak zdrţení způsobené tím, ţe se budou dvojice postupně scházet v rozmezí cca 10 minut podle vzdálenosti a náročnosti zadaných lokalit. Papíry tuţky Archy pro anketu (viz Příloha č. 4) 50 min. 5. Sdílení výsledků průzkumu terénu - Lektor má na velkém balicím papíře připravenu slepou mapku s lokalitami, ve kterých se ţáci pohybovali. Kaţdá dvojice má k dispozici barevné lepící papírky v barvách, které měli ţáci v zadání úkolu. Postupně přepisují výsledky průzkumu na papírky a lepí je na patřičné místo na plánku. Touto formou si sdělují, co objevili. Můţe se postupovat po dvojicích, nebo po barvách (nejprve jednotlivé profese, pak úřady atd.). - Na samostatný seznam pak lektor sepíše povolání a profese, které ţáci sesbírali v rámci ankety. - Lektor poloţí ţákům závěrečnou otázku tohoto setkání Velký papír s načrtnutým plánkem města fixy malé lepící papírky POST-IT tuţky pracovní list 30 min. 42

43 Zaujala vás některá z objevených profesí nebo profesí uvedených v dotazníku, který jsme společně vyplňovali natolik, že o ní uvažujete? 6. Reflexe - bude-li čas a energie, pak můţeme setkání uzavřít otázkami, které se nabízí: 10 min. Co vás nejvíce překvapilo? Co si odnášíte? Co vás bavilo? Co byste chtěli příště jinak? POZNÁMKY: 43

44 setkání: PŘÍPRAVY NA VLASTNÍ VOLBU: Přehled konkrétních možností vzhledem k vlastní volbě Zaměření: na co mám / schopnosti vyplývající ze zájmů a ţivotní zkušenosti Část testu: odhad vlastních schopností a předpokladů a vyhodnocení Témata: výběr povolání jaké uţ mám v této oblasti zkušenosti Cíle: ţák si vyplní poslední část testu RIASEC a je seznámen s vyhodnocením na základě výsledků testu a výstupů z předchozích setkání si vybere profesi nebo aspoň směr, který by ho do budoucna zajímal ţák si zmapuje, co uţ pro daný výběr můţe vyuţít ze svých dosavadních ţivotních zkušeností ţák si pod vedením lektora vytvoří svůj pracovní ţivotopis Výstupy: vyplněný test RIASEC s vyhodnocením ujasněný směr výběru povolání časová osa do minulosti ţivotopis 44

45 1. Rekapitulace minulého setkání Doporučené aktivity Materiál Čas - Účastníci sedí v kruhu, lektor připomene aktivity, které minule zaţili a společně si je pokouší oţivit otázkami: 10 min. O čem podle vás bylo minulé setkání? Co vám nejvíce utkvělo z minulého setkání v paměti? Napadla vás nějaká otázka v souvislosti s tím, o čem jsme minule mluvili? 2. Dokončení testu RIACES VLASTNÍ ODHAD A VÝSLEDKY - Lektor vyzve ţáky, aby si vzpomněli na všechny moţnosti povolání a vlastního zapojení do pracovního procesu, které zvaţovali v předchozích setkáních: představa obyčejného pátku z roku 20xy způsob vlastního zapojení v systému sociálního státu povolání nebo profese, která je oslovila při průzkumu okolí Jsou vaše představy nebo zájmy pokaždé jiné? Nebo má už vaše představa konkrétní podobu? K ověření vaší volby nebo ujasnění představ nám pomůže dokončit si test... - Lektor poloţí na zem lano jako osu, na které (například pomocí papírů s čísly) označí číselnou řadu 1-7 (jednička je na začátku lana, sedmička na jeho konci). Poté sdělí ţákům, ţe vţdy zmíní nějakou oblast vlastností a předpokladů a kaţdý sám za sebe si stoupne k tomu číslu, které bude vyjadřovat míru jeho schopností v dané oblasti ve srovnání s dalšími osobami jejich věku (viz test). Ţáci mají vţdy chvilku na rozmyšlenou a pak si stoupnou na místo, které si vybrali. Svoji polohu mohou korigovat i ve vztahu k ostatním, ţáci mohou svoje rozestavění vzájemně komentovat. - Lektor si zapisuje výsledky jednotlivých ţáků do připraveného seznamu, který měl u sebe při předchozích setkáních. - Lektor ţákům rozdá jejich záznamy se všemi čísly i z minulých setkání. Ţáci si sečtou skóre a s vysvětlením lektora si určí svoje typy a preferované profesní oblasti. Lektor si zaznamenává výsledky. - Lektor představuje rámcové výsledky testu (významy jednotlivých písmen a základní preference jednotlivých typů podle přiloţeného souboru), ţáci komentují výsledky a porovnávají je s vlastními představami. - Lektor porovnává původní představy ţáků s novými poznatky: Jak byste nyní poupravili vaše představy o běžném pátku z roku 20xy tak, aby byla tato představa co nejreálnější a odpovídala vašemu stávajícímu nasměrování? Zadání čtvrté části testu (viz Příloha č. 2) Pracovní list, Seznam pro lektora (viz Příloha č. 3) Vyhodnocení (samostatný soubor) 30 min. 45

46 3. ČASOVÁ OSA DO MINULOSTI - Kaţdý z účastníků dostane úzký pruh papíru, dlouhého aspoň 2 metry, na který si namaluje úsečku ohraničenou dvěma body - na začátku a na konci papíru, které označují na jedné straně den narození a na straně druhé současnou chvíli; úkolem kaţdého pak bude barevně vyznačit a popsat či namalovat na tuto osu významné události svého ţivota (kdy, kde a co dělal, studoval, něco významného zaţil, byl nemocný, věnoval se svým koníčkům, něco vytvořil, někoho potkal, někde byl, atd.). - Barevně vyznačují především takové události a situace, které se nějak vztahují k preferované volbě povolání (co uţ jsem v tomto směru udělal, čeho dosáhl, co zkusil, s čím se seznámil ). - Všichni mají moţnost prohlédnout si výtvory ostatních, ptát se a srovnávat. Tuţky, pastelky Balicí papír Přehrávač CD s příjemnou hudbou 30 min. 4. ŢIVOTOPIS - Kaţdý se vrací ke své časové ose ţivota a lektor v krátkosti teoreticky představuje, co všechno je nezbytnou součástí ţivotopisu; poté si všichni zkouší sepsat svůj ţivotopis, vychází z podkladů, které jsou na jejich ose, zvaţují, co by se hodilo pouţít a co ne, co je třeba ještě doplnit atp. - Čtou se ukázky ţivotopisů. Metodické poznámky: - Lektor prochází při tvorbě časových os mezi studenty a podněcuje jejich fantazii příklady, snaţí se, aby měl kaţdý na své ose dostatečné mnoţství materiálu, které pak bude moci vyuţít při psaní svého ţivotopisu. - Lektor můţe studentům poskytnout předtištěný formulář, ve kterém bude předepsáno, co vše je nutné v ţivotopisu uvést (jméno, datum a rok narození, ukončené studium ). - Lektor se můţe zeptat, jestli někdo ví, co znamená zkratka C. V., popřípadě vysvětlit, co latinsky znamená. - Lektor vybere a do příštího setkání uschová všechny časové osy i sepsané ţivotopisy. 5. Reflexe - bude-li čas a energie, pak můţeme setkání uzavřít otázkami, které se nabízí: Co vás nejvíce překvapilo? Co si odnášíte? Co vás bavilo? Co byste chtěli příště jinak? POZNÁMKY: Bílé papíry Tuţky Předtištěné formuláře na ţivotopisy 30 min. 10 min. 46

47 setkání: PRVNÍ KROKY: Zpracování dílčích kroků, nutných pro úspěšnost při hledání práce Zaměření: na co mám / schopnosti potřebné pro kaţdodenní realitu Témata: zhodnocení reálných moţností studia v okolí bydliště a uplatnění na trhu práce vzhledem k vlastní volbě vytváření reálného plánu a přípravy Cíle: ţák zhodnotí reálné moţnosti studia v okolí bydliště a uplatnění na trhu práce vzhledem k vlastní volbě vytvoří si reálný plán a přípravu dílčích kroků k jeho naplnění vyzkouší si nanečisto některé z kroků nutných pro získání zaměstnání Výstupy: časová osa do budoucnosti seznam konkrétních nejbliţších kroků vyplněné archy s modelovými situacemi z kaţdodenního ţivota 47

48 Doporučené aktivity Materiál Čas 1. Rekapitulace minulého setkání - Účastníci sedí v kruhu, lektor připomene aktivity, které minule zaţili a společně si je pokouší oţivit otázkami: O čem podle vás bylo minulé setkání? Co vám nejvíce utkvělo z minulého setkání v paměti? Napadla vás nějaká otázka v souvislosti s tím, o čem jsme minule mluvili? 2. ČASOVÁ OSA DO BUDOUCNOSTI 10 min. - Kaţdý ţák si najde místo, kde bude mít dostatečné mnoţství prostoru kolem sebe, dostává zpět svoji časovou osu ţivota, kterou vytvářel na minulém setkání. Dále dostává další čistý pruh papíru, který napojí na místo, kde ten předchozí končil a domaluje osu dál do bodu, který bude symbolizovat vysněný den v roce 20xy (který byl na minulém setkání částečně podroben rozumové analýze a v některých případech pravděpodobně poupraven k realističtější verzi). - Ţák má za úkol dopsat na časovou osu body, které by bylo nutné naplnit, udělat či jich dosáhnout, aby se představa z roku 20xy mohla stát realitou. Vychází přitom z reálných moţností studia a uplatnění na trhu práce v okolí bydliště vzhledem k vlastní volbě. - Ţáci si společně v krátkosti představují svoje plány. Časové osy z minulého setkání Tuţky, pastelky Balicí papír Přehrávač CD s příjemnou hudbou 20 min. 3. S ČÍM JE POTŘEBA ZAČÍT - seznam klíčových úkonů - Lektor můţe plány komentovat. Nabízet realistické moţnosti. Snaţí se nabídnout ţákům naději, ţe lze v ţivotě dosáhnout svých snů, ty však musí být jasné, musí jim člověk věřit a opravdu si za nimi stát. Cesta k nim však můţe být dlouhá, vyţaduje trpělivost a postupné kroky, které se mohou zpočátku zdát zbytečné. Základním předpokladem ke svobodnému naplnění svých plánů je z velké míry samostatnost a schopnost se o sebe postarat i v jednoduchých kaţdodenních úkonech jako např.: dokázat si vyhledat informace na internetu umět spolupracovat s úřadem práce umět komunikovat s agenturami zajištujícími brigády podat si přihlášku na další studium umět vyplňovat formuláře (např. zajistit si OP, popřípadě si umět vyřídit jeho ztrátu, neboť tento doklad je nezbytný pro veškerou komunikaci s úřady) dokázat se prezentovat na schůzkách s potencionálními zaměstnavateli a úspěšně 10 min. 48

49 absolvovat pohovory upravovat si aktuálně svůj ţivotopis - Lektor společně s ţáky doplňuje seznam, pokud někoho ještě něco napadá. Ţáci si jednotlivé aktuální body mohou doplňovat na svoji časovou osu. 4. ORIENTAČNÍ BĚH PO ÚŘADECH - Ţáci se rozdělí do dvojic a do kaţdé dvojice dostanou seznam modelových situací, které budou muset v následujícím vymezeném čase řešit. Hra je koncipována jako soutěţ. Která dvojice zvládne nejvíc úkolů, vyhrává. - Lektor představí ţákům připravený plánek budovy či okolí s vyznačenými místy, kde se nachází jednotlivé herní úřady, agentury, firmy a školy. Tato místa jsou v prostoru reálně označena cedulkou s nápisem (pracovní úřad, pošta, učiliště podle reálných míst ze třetího setkání a zadání z přílohy č. 5, individuální příprava nutná). Na plánku jsou u jednotlivých míst také označeny herní otevírací doby (např. úřad práce je otevřen pouze v pondělí a ve středu, agentura v úterý, škola vydává přihlášky zájemcům od středy do pátku, na VZP je tento týden otevřeno pouze v pondělí atd.) U plánku je stůl, který je plný reálných formulářů z příslušných úřadů, škol či agentur, prázdných papírů a obálek (zadání modelových situací z přílohy lze obměňovat podle vlastních potřeb). - Kaţdá dvojice má čas 10 minut na přípravu, aby se rozhodla, kdy a jaké úkoly bude chtít v následujících 50 minutách splnit. - Zadání (je dobré mít základní pravidla také sepsána viditelně na papíře): Vaším úkolem je pokusit se během následujících 50 minut stihnout modelově vyřešit co nejvíce situací, které se vám mohou v životě skutečně přihodit. Přečtěte si vždy popis situace a úkolu a rozhodněte se, na které stanoviště byste šli daný problém řešit. Zamyslete se, jaký formulář by bylo třeba pro danou situaci vyplnit a co ještě jiného byste si asi měli vzít s sebou. Vždy než vyrazíte na dané stanoviště, tak - vyplníte patřičný formulář, který si zde vyberete - napíšete na papír, co ještě byste si s sebou vzali - vše dáte do obálky, kterou nezalepujte - obálku nadepište jménem úkolu, který řešíte (viz Seznam úkolů) - obálku také podepište, abychom pak při hodnocení věděli, čí je a kdo tento úkol plnil Takto připravené řešení situace zaneste v patřičný čas na stanoviště podle vašeho výběru. Důležité je, abyste se pokusili vybrat to správné místo, na kterém by bylo možné daný problém v reálném životě skutečně řešit. Seznam úkolů (viz Příloha č. 5) Formuláře Plánek Papíry Tuţky Obálky Cedulky na označení stanoviště (ÚP, magistrát, Sociálka, škola XY, firma XY, pošta ) Cena pro vítěze Gong nebo něco jiného na odměřování 10 minutových intervalů 60 minut 10 min. zadání + 50 min Hra (kaţdých deset minut je jeden pracovní den od pondělí do pátku) 49

50 Shrnutí zadání a pravidel: cílem je vyřešit během 50 min. co nejvíce situací u kaţdé situace se rozhodněte, kde ji budete z nabízených stanovišť řešit u kaţdé situace vyberte, který z nabízených formulářů je třeba na dané stanoviště vyplnit a přinést zamyslete se nad tím, co dalšího je potřeba k formuláři s sebou přinést a napište to na prázdný papír (např. OP, peníze, ţivotopis, fotografie ) a společně s vyplněným formulářem vloţte tento sepsaný seznam do jedné obálky obálku nadepište názvem úkolu a podepište vašimi jmény, odneste ji na patřičné stanoviště v patřičnou dobu a nechte ji tam leţet čas je rozdělen po 10 minutách na 5 pracovních dní (Po-Pá) Na jednotlivá stanoviště můţete chodit pouze v těch dnech, kdy je tam otevřeno (tzn. V pondělí v prvních deseti minutách, nebo ve středu tedy mezi třicátou a čtyřicátou minutou, atp.) na kaţdých 10 minut lektor upozorní zvukovým signálem po uplynutí 50 minut se všichni sejdeme zde - Během hry lektor obchází stanoviště a kontroluje, zdali tam ţáci odevzdávají obálky ve správný čas. Pokud přistihne nějakou dvojici, která je na stanovišti v čase, kdy je uzavřeno připravenou obálku dvojici zabavuje. Na tento způsob penalizace lze také upozornit v rámci zadávání pravidel. (- Pokud je k dispozici více lektorů, mohou hrát na jednotlivých stanovištích úředníky na přepáţkách či zástupce firem, kteří vedou pohovory se zájemci o práci, atp.) - Po uplynutí časového limitu hra končí a ţáci se scházejí na smluveném místě. Lektor určí vybrané dvojice a přidělí jim vţdy jedno ze stanovišť, na které ještě naposledy zajdou. Kaţdá z dvojic pak přinese z přiděleného stanoviště cedulku, která místo označovala a také všechny obálky, které se tam během hry nashromáţdily. - Následuje společná kontrola. Lektor vţdy vezme hromádku obálek z jednoho stanoviště a společně s ţáky ji kontroluje podle vyplněného seznamu úkolů i se správnými odpověďmi. Porovnává se: zdali byl úkol řešen na správném místě - 1 bod zdali tam byl přinesen ve správný čas (pouze fair- 50

51 play) - 1 bod zdali obálka obsahuje správný formulář - 1 bod zdali seznam obsahuje další potřebné náleţitosti 1 správná poloţka/1 bod - Body jsou připočítávány jednotlivým dvojicím, kterým obálka podle podpisu patřila. - V rámci této kontroly lektor seznamuje ţáky s informacemi, o kterých neví, nebo na které se doptávají. - Je vyhlášen vítěz/vítězové. 5. Reflexe 10 min. - bude-li čas a energie, pak můţeme setkání uzavřít otázkami, které se nabízí: Co vás nejvíce překvapilo? Co si odnášíte? Co vás bavilo? Co byste chtěli příště jinak? POZNÁMKY: 51

52 setkání: OHLÉDNUTÍ ZA PROGRAMEM: Zhodnocení své současné situace a podněty pro další seberozvoj Zaměření - motivace, orientace, schopnosti: ohlédnutí a zhodnocení programu vyhodnocení Pracovních ochutnávek sebehodnocení zpětná vazba Cíle: ţák informuje ostatní o svých zkušenostech z Pracovních ochutnávek ţák zhodnotí přínosy programu pro jeho vlastní seberozvoj a rozhodování při volbě povolání ţák si uvědomí a popíše, v jaké oblasti by ještě potřeboval pomoci ţák získá zpětnou vazbu od lektora i od svých spoluţáků Výstupy: konkrétní podněty pro další seberozvoj a kroky při volbě povolání 52

53 1. MULTISOCIO Doporučené aktivity Materiál Čas - Poslední setkání nebude začínat ohlédnutím za tím předchozím, ale diskuzní hrou: - Ţáci sedí v kruhu, kaţdý má před sebou dvě kartičky - červenou s nápisem ANO a modrou s nápisem NE. - Lektor vţdy poloţí otázku a kaţdý má čas cca 5 sec. na rozmyšlenou, po zvukovém znamení všichni zaráz zvednou kartičku se svou odpovědí; nelze zvednout obě kartičky najednou nebo nezvednout ani jednu. - Poté co si všichni prohlédnou odpovědi ostatních, mají moţnost poloţit max. 3 doplňující otázky za celou skupinu; tzn., ţe se pouze tři ţáci mohou zeptat někoho dalšího na to, proč odpověděl právě tak, jak odpověděl; zároveň však je moţné na jednoho člověka směřovat max. jednu otázku. - Nejde o rozpoutání diskuze, ale o stručné vysvětlení svého stanoviska k dané otázce; po max. třech doplňujících odpovědích pokládá lektor další společnou otázku (seznam příkladů otázek viz příloha č. 6) 2. Hlášení z Pracovních ochutnávek - Kaţdý z ţáků je vyzván, aby ostatním sdělil, kde se byl podívat a postupně také odpověděl na tyto otázky: Co Tě nejvíce překvapilo? Co bys na základě této zkušenosti doporučil ostatním? Co už bys nechtěl znovu zažít? V čem spatřuješ největší přínos? Kartičky s nápisem ANO Kartičky s nápisem NE Seznam otázek (viz Příloha č. 6) Zvoneček Hodinky Tuţky Papíry 30 min. 20 min. - Je moţné nechat ţáky si udělat písemnou přípravu. 3. Sebehodnocení - Lektor udělá na zemi tři velké překrývající se kruhy z lan podle modelu MOTIVACE-ORIENTACE-SCHOPNOSTI. Postupně si kaţdý z ţáků stoupne do toho kruhu, se kterým má v dané situaci největší potíţe a se kterým by ještě potřeboval pomoci. Svoji pozici okomentuje a vysvětlí, proč si stoupnul právě tam, kde je: Motivace: Neví ještě, co by ho/ji bavilo? Orientace: Ví, co by chtěl/a, ale ještě neví jak toho dosáhnout? Schopnosti: Ví, co by ho/ji bavilo i jak by se toho dalo dosáhnout, ale obává se, že to nezvládne? Lana 10 min. 4. Zpětná vazba - Ţáci se sesednou v kruhu. Můţe se přihlásit ten, kdo by stál o radu či podporu od ostatních. Ten, kdo se přihlásí, nic neříká a jen poslouchá ostatní. Ostatní mají za úkol vyjádřit 20 min. 53

54 se směrem k přihlášenému v těchto bodech: Na jakou profesní oblast bych se podle vás nejvíce hodil? V čem jsem dobrý, co mi jde, a co z toho bych měl podle vás nejvíce využít pro nastartování své pracovní kariéry? V čem bych se měl zlepšit a na čem bych měl podle vás ještě zapracovat, abych mohl úspěšně nastartovat svoji pracovní kariéru? - Mluví jen ten, kdo chce a kdo má co říci. Lektor zpětnou vazbu koriguje a také se zapojuje. Hlídá, aby se ţáci drţeli předepsaných otázek a neodbíhali od nich. Na kaţdého přihlášeného můţe být omezený čas (podle celkového času a počtu zájemců). 5. Ohlédnutí za programem - Ţáci mají za úkol si společně vzpomenout na co nejvíce úkolů, cvičení a her, které během celého programu zaţili. Kaţdý jednotlivý bod programu napíšou na jeden arch papíru. Poté seřadí papíry podle pořadí tak, jak byly aktivity po sobě zařazeny v čase od začátku projektu do konce. - Lektor podle svých záznamů reálného scénáře jednotlivých setkávání doplní chybějící body programu. - Kaţdý ţák si vezme šest samolepek od kaţdé barvy dvě. Kaţdou nálepku nalepí na jeden z papírů podle následujících významů barev: červená: program, který mě nejvíc bavil modrá: program, při kterém jsem se dozvěděl/a nejvíce nového zelená: program, který byl pro mě nejvíce přínosný - Ţáci lepí svoje samolepky postupně a svůj výběr komentují. 6. Obavy, očekávání - Lektor skupině znovu ukáţe papír z prvního setkání, na kterém budou zaznamenány výroky jednotlivých účastníků. Kaţdý postupně předstoupí před ostatní, přečte a připomene tak sobě i ostatním, co tehdy napsal a okomentuje, zdali se jeho očekávání naplnila či se potvrdily jeho obavy. Tuţky Papíry Barevné samolepky Sepsané Obavy a očekávání z prvního setkání 20 min. 10 min. 7. Rozloučení (Podle situace a vlastní invence lektora) 10 min. POZNÁMKY: 54

55 Příloha č. 1 Pracovní list 3x3 POVOLÁNÍ Jméno tazatele: Jaké by bylo povolání tvých snů? Jméno dotazovaného Povolání Podpis dotazovaného 1.) 2.) 3.) Jaké zajímavé povolání dělá někdo, koho osobně znáš? Jméno dotazovaného Povolání Podpis dotazovaného 1.) 2.) 3.) Jaké povolání bys opravdu nikdy dělat nechtěl/a? Jméno dotazovaného Povolání Podpis dotazovaného 1.) 2.) 3.) 55

56 Příloha č. 2 Série otázek pro jednotlivá setkání TEST RIASEC Tento dotazník vám poskytne cenné informace a pomoc při volbě povolání či plánování budoucí kariéry. Pokud jste se jiţ rozhodli pro nějaké povolání, pak si můţete ověřit, zda je tato volba správná, případně si můţete rozšířit přehled o dalších moţnostech, které se vám nabízejí. Pokud si při volbě povolání nejste jistí, umoţní vám vyhledat skupinu povolání, ve které se pak můţete důkladněji zorientovat. Dotazník byl vytvořen tak, aby jej bylo moţné vyplňovat, vyhodnocovat a interpretovat samostatně bez pomoci odborníka. Profesionální poradci mohou provést dodatečné vyhodnocení. Předpokladem pro samostatnou práci s dotazníkem je samostatnost a dobrá znalost češtiny. Dotazník je vhodný pro mládeţ od 15 let a pro dospělé. Pro provedení dotazníku budete potřebovat tento dotazník a rejstřík profesí. Rejstřík profesí je podloţen průzkumy profesních skupin a odborným posouzením. Je součástí samostatného souboru společně s návodem pro vyhodnocení dotazníku. Práce s dotazníkem je uţitečná a zábavná. Pokud si projdete postupně všechny instrukce, můţete příjemným způsobem přijít na mnoho zajímavých věcí. Nespěchejte pokud dotazníku věnujete dostatek času, zjistíte toho více. Stojíte před volbou povolání? Přemýšlíte, jaké byste měli absolvovat vzdělání nebo studium? Dotazník vám dává moţnost zjistit něco o sobě a o souvislostech mezi osobními zájmy a schopnostmi na jedné straně a profesními perspektivami a šancemi na straně druhé. Je to vědecky podloţená dotazníková metoda, která vám nabídne cenné informace a pomoc při rozhodování, jaké povolání nebo profesní dráhu zvolit. Jako výstup po zpracování dotazníku získáte mimo jiné seznam povolání, která se hodí k vašim zájmům a schopnostem. 56

57 ČINNOSTI Následující seznam obsahuje činnosti, které lidé dělají v povolání či ve volném čase. Označte (kříţkem) činnosti, které byste dělali rádi. Nehraje přitom roli, jak dobře by byla tato činnost provedená, ale kolik potěšení by vám přinesla. Označte (kříţkem) také ty činnosti, které byste dělali neradi, a které vás příliš nezajímají. V kaţdém řádku však označte pouze jednu z moţností! Série otázek pro R Instalace elektrických zařízení (připojování, zabudování) Spolupracovat s dobrým mechanikem/mechaničkou nebo technikem/techničkou Vyrobit knihovnu ze dřeva Absolvovat praxi v nějaké dílně Spolupracovat na rekonstrukci bytu Navštěvovat kurz pro automechaniky Opravit jízdní kolo Připravit zesilovací soupravu pro nějaký koncert Obsluhovat stroje nebo nářadí s motorem Pracovat na zahradě nebo v zemědělství Zpracovávat kov nebo vyrábět něco z kovu Celkový počet ANO NE Série otázek pro I Číst vědecké knihy nebo časopisy Pracovat ve výzkumném ústavu nebo v laboratoři Navštěvovat kurz biologie Provádět experimenty s chemikáliemi Zabývat se nějakou vědeckou teorií Navštěvovat kurz fyziky nebo chemie Naučit se nový programovací jazyk Analyzovat zdroje a dokumenty o nějaké historické epoše Pracovat na projektu v oblasti humanitních nebo přírodních věd Geologicky zkoumat vrstvy hornin Pracovat dlouhodobě na řešení nějakého problému Celkový počet ANO NE 57

58 Série otázek pro A Kreslit, skicovat nebo malovat Navrhovat nábytek, oděvy nebo plakáty Hrát na hudební nástroj Fotit portréty nebo jiné motivy Napsat povídku, román nebo divadelní hru Aranţovat nebo sloţit hudbu jakéhokoliv druhu Spolupracovat s nějakým nadějným umělcem/umělkyní Vystupovat před ostatními (tančit, zpívat, hrát divadlo apod.) Graficky zpracovat prospekt nebo propagační leták Restaurovat staré umělecké předměty nebo staroţitný nábytek Pracovat jako maskér/maskérka v divadle Celkový počet ANO NE Série otázek pro S Setkávat se se zkušenými vychovateli/vychovatelkami nebo terapeuty/terapeutkami Navštěvovat kurz na téma práce ve skupině Navštěvovat někoho v nemocnici nebo domově důchodců Pracovat jako dobrovolník u nějaké dobročinné organizace Vést rozhovor na téma kriminalita mládeţe Číst psychologické články a knihy Mluvit o vztahových problémech Pomáhat dětem s domácími úkoly Vést aktivity pro duševně nemocné lidi Pracovat v poradně pro drogově závislé Poskytovat druhým lékařskou péči Celkový počet ANO NE Série otázek pro E Seznámit se se strategiemi vedoucími ke společenskému úspěchu Vést a organizovat práci druhých lidí Účastnit se konference Navštívit krátký kurz o technikách správy a vedení lidí Převzít zodpovědnost za pracovní skupinu Vést vlastní obchod Diskutovat s osobnostmi z hospodářství, ekonomiky a politiky ANO NE 58

59 Pracovat jako poradce pro podnikovou sféru Plánovat financování nějaké akce Nakupovat a prodávat akcie na burze Pracovat v reklamním oddělení nějakého podniku Celkový počet Série otázek pro C Vést účetnictví v malém podniku Zadávat data do počítače Obsluhovat kopírku nebo jiné kancelářské stroje Navrhovat systémy vedení dokladů a knih Provádět v nějaké firmě výpočet a výplatu mezd Ověřovat správnost tiskovin nebo účtů Vytvořit seznam výrobků nebo nákupu Vést seznamy a databáze Registrovat a spravovat osobní údaje Provádět písařské práce na počítači Vyplňovat formuláře (např. daňové přiznání) Celkový počet ANO NE SCHOPNOSTI Zakříţkujte ANO u činností, které dobře a kompetentně zvládáte, kříţkem označte NE u činností, které jste ještě nedělali, nebo které dobře neumíte. V kaţdém řádku označte pouze jednu z moţností! Série otázek pro R Dokáţu pracovat s pilou, svěrákem nebo bruskou U auta umím vyměnit olej nebo pneumatiku Umím dobře zacházet s šicím strojem nebo vrtačkou Dokáţu podle plánku sestavit nebo opravit nábytek Dokáţu provést jednoduché elektrikářské opravy Dokáţu vyměnit duši u jízdního kola Dokáţu sekerou sekat dřevo Umím vyčistit ucpaný odpad Umím vyrobit jednoduché předměty ze dřeva Umím vytapetovat pokoj Umím řídit traktor, autobus nebo nákladní auto Celkový počet ANO NE 59

60 Série otázek pro I Umím pouţít algebru k řešení matematických problémů Umím provést experiment nebo projekt Rozumím pojmu poločas rozpadu u radioaktivního prvku Dokáţu graficky znázornit matematickou funkci Dokáţu interpretovat jednoduché chemické vzorce Rozumím tomu, proč se satelity nezřítí na zem Dokáţu napsat vědeckou zprávu Znám teorii Velkého třesku o vzniku vesmíru Dokáţu vysvětlit roli DNA v genetice Znám teorie vzniku různých hornin Dokáţu popsat stav věcí pomocí vědeckých pojmů Celkový počet ANO NE Série otázek pro A Hraji na hudební nástroj Dokáţu hrát v divadelní hře Dokáţu přednést báseň Dokáţu namalovat obraz Dokáţu něco vymodelovat z hlíny Dokáţu u písně zazpívat druhý hlas Dokáţu navrhnout oděv, plakát nebo nábytek Dokáţu napsat dobrou povídku nebo báseň Dokáţu udělat uměleckou fotografii Dokáţu upravit výkladní skříň Dokáţu výrazově tančit Celkový počet ANO NE Série otázek pro S Je pro mne snadné vycházet s druhými lidmi Dokáţu vzdělávat a učit druhé lidi s výraznou trpělivostí Můţu pracovat v charitě nebo jiné dobročinné organizaci Ostatní za mnou často chodí, aby se mnou hovořili o svých problémech Dokáţu dobře výchovně působit na děti Dokáţu pomoci lidem, kteří jsou smutní nebo zmatení Mám porozumění pro mezilidské vztahy ANO NE 60

61 Dokáţu se vcítit do proţívání druhých lidí Dokáţu snadno navodit důvěrnou a vřelou atmosféru Raději pracuji s lidmi neţ s předměty a idejemi Dokáţu doma pečovat o nemocné nebo staré lidi Celkový počet Série otázek pro E Dokáţu ostatní motivovat k maximálním výkonům Dokáţu dobře hovořit před lidmi Umím vést reklamní kampaň Dokáţu vést a organizovat práci druhých lidí Dokáţu navést lidi k tomu, aby věci dělali tak, jak si přeji Dokáţu uvaţovat podnikatelsky Dokáţu být velmi přesvědčivý/á Dokáţu dobře plánovat a organizovat Mám vůdčí schopnosti Dokázal/a bych vést vlastní obchod Dokáţu úspěšně vyjednávat Celkový počet ANO NE Série otázek pro C Bez potíţí dokáţu systematicky uspořádat velké mnoţství dokumentů Dokáţu na počítači vytisknout etikety s adresami nebo hromadnou korespondencí Dokáţu vyřídit v krátkém čase velký objem písařské či kancelářské práce Dokáţu pouţívat programy pro zpracování textů či dat Dokáţu správně zaúčtovat příjmy a výdaje Dokáţu v účetnictví spočítat má dáti a dal Dokáţu napsat správně úřední dopis Dokáţu vytrvale a pečlivě pracovat Dokáţu vyplnit daňové přiznání či objednávku Dokáţu zacházet s různými kancelářskými stroji (např. kopírkou) Bez námahy se dokáţu řídit přesnými popisy Celkový počet ANO NE 61

62 POVOLÁNÍ Následuje seznam, ve kterém můţete vyjádřit sympatie či antipatie k různým povoláním nebo funkcím. Označte povolání, která by vás zajímala nebo oslovila kříţkem u moţnosti ANO. U povolání, která spíše odmítáte, nebo pro vás nejsou zajímavá, označte kříţkem NE. V kaţdém řádku označte pouze jednu z moţností! Série otázek pro R Letecký mechanik/mechanička Automechanik/automechanička Tesař/ka Řidič/ka nákladního auta Instalatér/ka, topenář/ka Opravář/ka elektroniky Zedník/zednice nebo malíř/ka Práce v zemědělství Zahradník/zahradnice Elektrikář/ka Pilot/ka vrtulníku Truhlář/ka Kovář/ka Lesník/lesnice Celkový počet ANO NE Série otázek pro I Meteorolog/meteoroloţka (nauka o počasí a podnebí) Biolog/bioloţka nebo laborant/ka v tomto oboru Astronom/ka (hvězdář/ka) Programátor/ka Antropolog/ antropoloţka Chemik/chemička nebo laborant/ka v tomto oboru Samostatně pracující vědec/vědkyně Vědecký/á novinář/ka Farmaceut/ka (lékárník/lékárnice) Vědec/vědkyně nebo vědecký/á asistent/ka Experimentální psycholog/psycholoţka Výzkum ţivotního prostředí Historik/historička Lékařský/á laborant/ka Celkový počet ANO NE 62

63 Série otázek pro A Keramik/keramička, zlatník/zlatnice nebo umělecký/á sklář/ka Hudebník/hudebnice Fotograf/ka nebo filmař/ka Herec/herečka Spisovatel/ka nebo básník/básnířka Architekt/ka Kulturní kritik/kritička nebo novinář/ka Artista/artistka nebo tanečník/tanečnice Zpěvák/zpěvačka Výtvarný/á umělec/umělkyně Autor/ka scénářů Autor/ka karikatur nebo komiksů Grafik/grafička Módní návrhář/ka Celkový počet ANO NE Série otázek pro S Poradce/poradkyně pro volbu povolání Speciální pedagog/pedagoţka Učitel/ka v mateřské škole Poradce/poradkyně pro drogově závislé Mistr/mistrová pro učně Psychoterapeut/ka Manţelský poradce/poradkyně Logoped/ka Vedoucí na dětském táboře Sociální pracovník/pracovnice Rehabilitační sestra/pracovník dětský/á vychovatel/ka Zdravotní sestra/sanitář Poradce/poradkyně pro rozvoj Celkový počet ANO NE 63

64 Série otázek pro E Odborník/odbornice na turistiku Podnikový/á ekonom/ka Jednatel/ka Prezident/ka organizačního výboru Poradce/poradkyně pro podnikatele Burzovní makléř/ka Vedoucí prodeje (marketing) Práce v oddělení pro styk s veřejností Vedoucí televizní stanice Poradce/poradkyně pro zákazníky Politik/politička Ředitel/ka letiště Manaţer/ka Organizátor/ka Celkový počet ANO NE Série otázek pro C Účetní nebo zaměstnanec/zaměstnankyně v účtárně Správce/správkyně sítě Kontrolor/ka či revizor/ka v hospodářské sféře Zaměstnanec /zaměstnankyně obchodního oddělení (úředník/úřednice) Pokladník/pokladnice v bance Správce/správkyně realit Pojišťovací expert/ka Dopravní revizor/ka sekretář/ka Archivář/ka nebo knihovník/knihovnice Pracovník/pracovnice u přepáţky Ověřování kvality materiálu Referent/ka Zaměstnanec /zaměstnankyně u soudu Celkový počet ANO NE 64

65 VLASTNÍ ODHAD U kaţdé následující vlastnosti odhadněte, jak jste na tom ve srovnání s dalšími osobami vašeho věku. Váš odhad proveďte tak přesně, jak to jen bude moţné. Označte kříţkem odpovídající číslo a pokud moţno se vyhněte stejnému hodnocení všech schopností. R I A S E C Řemeslná zdatnost Vědecké schopnosti Umělecké schopnosti Výchovné schopnosti Obchodní zdatnost Předpoklady pro kancelářskou práci Vysoké Střední Nízké R I A S E C Porozumění technice Všeobecné znalosti Hudební schopnosti Schopnost vcítění Organizační talent Smysl pro povinnost a pořádek Vysoké Střední Nízké

66 VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ Vraťte se ke všem otázkám, které jste vyplnili. Spočítejte, kolikrát jste kříţkem označili variantu ANO. Do tabulky v kaţdé skupině činností, schopností a povolání zapište počet odpovědí ANO k příslušnému typu - písmenu. Činnosti Schopnosti Povolání Vlastní odhad R I A S E C Součet Sečtěte pět hodnot pro dané písmeno Srovnejte šest výsledných součtů: která hodnota je nejvyšší, která je druhá nejvyšší a která třetí nejvyšší? Písmena, u kterých máte tři nejvyšší hodnoty, tvoří váš celkový kód. Do rámečků dole zaneste svůj kód. Příklad: pokud byste měli hodnoty R-40, I-35, A-20, S-25, E-30, C-20, tak bude váš celkový kód RIE. Pokud jsou dvě hodnoty stejně vysoké, pak získáváte dva kódy. V takovém případě zaznamenejte oba kódy nad sebe. Příklad: Pokud byste měli hodnoty R-15, I-35, A-30, S-30, E-20, C-15, budou vaše kódy IAS a ISA. Příklad: Pokud byste měli hodnoty R-15, I-30, A-30, S-35, E-40, C-15, budou vaše kódy ESI a ESA. Celkový kód (kód ze tří písmen podle Hollanda) Nejvyšší hodnota: Druhá nejvyšší hodnota: Třetí nejvyšší hodnota: 66

67 Příloha č. 3 Seznam pro lektora na společné vyplňování testu ARCH NA ZAZNAMENÁVÁNÍ SKÓRE ŢÁKŮ Z TESTU RIASEC Jméno ţáka Část testu Počet odpovědí pro jednotlivé série otázek R I A S E C činnosti schopnosti povolání odhad odhad součet činnosti schopnosti povolání odhad odhad součet činnosti schopnosti povolání odhad odhad součet činnosti schopnosti povolání odhad odhad součet R I A S E C R I A S E C R I A S E C 67

68 Příloha č. 4 - Archy pro anketu ČÍM SE ŢIVÍ LIDÉ KOLEM MNE Příprava oslovení: Pořadí osloveného PROFESE Podpis 68

69 Příloha č. 5 Modelové situace ORIENTAČNÍ BĚH PO ÚŘADECH (varianta na doplnění) ÚKOL: evidence SITUACE: Potřebuji se zaevidovat na úřadu práce. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: odeslání doporučeného dopisu s ţivotopisem SITUACE: Na základě informací z inzerátu potřebuji poslat doporučený dopis se svým ţivotopisem na adresu firmy, která hledá nové pracovníky. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: ţádost o dávku jednorázové peněţité pomoci SITUACE: Potřebuji naléhavě peníze na zakoupení pracovního oděvu a pomůcek, nutných k vykonávání svého nového zaměstnání. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: nahlášení ztráty občanského průkazu SITUACE: Ztratil/a jsem občanský průkaz. Za měsíc však potřebuji podepsat smlouvu s novým zaměstnavatelem a občanský průkaz budu potřebovat. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: nahlášení ztráty průkazu pojištěnce SITUACE: Ztratil/a jsem průkaz pojištěnce. Potřebuji však jít na zdravotní prohlídku, abych mohl/a nastoupit do zaměstnání. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: přihláška na školu SITUACE: Potřebuji si podat přihlášku na vybraný studijní obor. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: Registrace v agentuře na zprostředkování brigád pro studenty SITUACE: Byl/a jsem přijat/a na školu, nemohu tedy nikde pracovat na plný úvazek, ale občas si budu potřebovat přivydělávat na brigádách. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: ÚKOL: Pohovor s moţným zaměstnavatelem SITUACE: Z firmy, kam jsem poslal/a svůj ţivotopis, se mi ozvali, abych přišel/přišla na vstupní pohovor. KDE JI MÁM ŘEŠIT: CO K TOMU POTŘEBUJI: 69

70 Modelové situace ORIENTAČNÍ BĚH PO ÚŘADECH (vyplněná varianta) ÚKOL: evidence SITUACE: Potřebuji se zaevidovat na úřadu práce. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Úřad práce CO K TOMU POTŘEBUJI: ţádost evidence ÚP, OP ÚKOL: odeslání doporučeného dopisu s ţivotopisem SITUACE: Na základě informací z inzerátu potřebuji poslat doporučený dopis se svým ţivotopisem na adresu firmy, která hledá nové pracovníky. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Pošta CO K TOMU POTŘEBUJI: správně vyplněnou doručenku, znát potřebnou adresu, hotovost ÚKOL: ţádost o dávku jednorázové peněţité pomoci SITUACE: Potřebuji naléhavě peníze na zakoupení pracovního oděvu a pomůcek, nutných k vykonávání svého nového zaměstnání. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Sociální odbor CO K TOMU POTŘEBUJI: správně vyplněnou ţádost o dávku jednorázové pomoci, OP ÚKOL: nahlášení ztráty občanského průkazu SITUACE: Ztratil/a jsem občanský průkaz. Za měsíc však potřebuji podepsat smlouvu s novým zaměstnavatelem a občanský průkaz budu potřebovat. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Magistrát / Obecní úřad v místě trvalého bydliště CO K TOMU POTŘEBUJI: ţádost o OP, 1x fotka 35x45 mm, rodný list, hotovost na poplatek ÚKOL: nahlášení ztráty průkazu pojištěnce SITUACE: Ztratil/a jsem průkaz pojištěnce. Potřebuji však jít na zdravotní prohlídku, abych mohl/a nastoupit do zaměstnání. KDE JI MÁM ŘEŠIT: VZP CO K TOMU POTŘEBUJI: správně vyplněný formulář, OP ÚKOL: přihláška na školu SITUACE: Potřebuji si podat přihlášku na vybraný studijní obor. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Studijní oddělení školy CO K TOMU POTŘEBUJI: správně vyplněný formulář ÚKOL: Registrace v agentuře na zprostředkování brigád pro studenty SITUACE: Byl/a jsem přijat/a na školu, nemohu tedy nikde pracovat na plný úvazek, ale občas si budu potřebovat přivydělávat na brigádách. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Agentura pro studenty CO K TOMU POTŘEBUJI: správně vyplněný formulář, OP, potvrzení o studiu, potvrzení z ÚP, ţe tam nejsem evidován/a a nepobírám peněţitou pomoc pro nezaměstnané ÚKOL: Pohovor s moţným zaměstnavatelem SITUACE: Z firmy, kam jsem poslal/a svůj ţivotopis, se mi ozvali, abych přišel/přišla na vstupní pohovor. KDE JI MÁM ŘEŠIT: Na adrese personálního oddělení firmy CO K TOMU POTŘEBUJI: ţivotopis, příprava na pohovor, doklady o dokončeném studiu, certifikáty a osvědčení z absolvovaných vzdělávacích kurzů 70

71 Příloha č. 6 Otázky MULTISOCIO 1. Je něco, čeho by ses nechtěl/a vzdát? 2. Myslíš, ţe je důleţité, aby člověk dělal to, co ho baví? 3. Myslíš si, ţe by se za studium mělo platit? 4. Mohl bys o někom říci, ţe je Tvým vzorem? 5. Jsi rád sám? 6. Máš uţ nějakou vysněnou práci? 7. Myslíš si, ţe by měl být povolen sex před 15 rokem ţivota? 8. Znáš někoho, kdo nikdy nepracoval? 9. Myslíš si, ţe je pro ţivot člověka důleţitá lenost? 10. Myslíš si, ţe je moţné, aby mohl člověk dělat jenom to, co ho baví? 11. Znáš někoho, kdo ve své práci trpí? 12. Touţíš po penězích? 13. Je pro Tebe důleţité, co si o Tobě myslí ostatní? 14. Chtěl/a by ses podívat do nějaké cizí země? 15. Chtěl/a by ses řídit zákony? 16. Kdybys měl hodně peněz, obdarovával bys bezdomovce? 17. Je moţné, aby byla pro někoho práce také jeho koníčkem? 18. Je něco, co o Tobě nikdo neví? 19. Myslíš si, ţe to, co ses doposud ve škole naučil, Ti k něčemu bude? 20. Bojíš se smrti? 21. Myslíš si, ţe je moţné mít peníze bez práce? 22. Existuje někdo, komu by ses mohl svěřit s čímkoliv? 23. Je něco, co bys chtěl znát, vědět nebo umět, ale ještě Tě to nikdo neučil? 24. Chceš pracovat? 25. Je něco, co Tě opravdu baví? 26. Dokáţeš si představit svůj ţivot bez elektřiny? 27. Věnuješ se nějakému sportu? 28. Myslíš si, ţe je výhodné sázet nebo hrát na výherních automatech? 29. Jsi rád/a, ţe ţiješ? 30. Miluješ někoho? 71

72 5. HODNOCENÍ CS 5.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření ŽÁCI Pro hodnocení byla zvolena školní stupnice 1 5, přičemţ 1 = výborný, 2 = chvalitebný, 3 = dobrý, 4 = dostatečný, 5 = nedostatečný). Měl/a jsi před zahájením tohoto programu konkrétní představu o své budoucí práci? 1% 19% 15% 18% 47% Zdroj: Dotazníkové šetření Jak ukazuje graf, téměř polovina ţáků jiţ měla konkrétní představu o svém budoucím povolání ještě před zahájením tréninkového programu. Byli jednoznačně rozhodnuti, kterou profesi si pro svou budoucí práci zvolí. Téměř pětina, tedy 19 %, neměla o své budoucí profesi zatím ani tušení, stále byla ve fázi vybírání, rozhodování a zvaţování. Celkově lze konstatovat, ţe většina ţáků měla o své budoucnosti alespoň nějakou představu. 72

73 Získal/a jsi konkrétní či jasnější představu o budoucím povolání díky účasti na našem projektu? 4% 21% 12% 19% 44% Zdroj: Dotazníkové šetření Z grafu vyplývá, ţe účast na projektu ţákům rozhodně pomohla z hlediska ujasnění či ucelení představy o budoucím povolání. Z těch, kteří jiţ konkrétní představu měli, se více neţ polovina (53 %) shodla na tom, ţe program jim pomohl si představu ucelit. 1/5 ţáků, kteří neměli ţádnou představu, pomohl projekt ujasnit si svou budoucnost. Z 12 % ţáků, kteří udávají, ţe jim v tomto směru projekt rozhodně nepomohl, se jedná z více neţ poloviny případů (58 %) o ţáky, kteří měli jasno jiţ předtím, 8 % mělo alespoň nějakou představu a přibliţně třetina (34 %) neměla ani tušení, čemu by se chtěla věnovat. 73

74 Jak bys hodnotil/a aktivitu testování s kaštánky? 4% 3% 26% 10% 57% Zdroj: Dotazníkové šetření Hodnocení kaštánky je interaktivní metoda, která byla vyuţita při zajištění výsledků testu, jenţ se prolínal celým tréninkovým programem. Pro ţáky byl test náročný z hlediska jejich pozornosti a soustředění, test byl tímto způsobem odlehčen a měl zaručit dosaţení výsledků. Podstata spočívala v tom, ţe za kaţdou kladnou odpověď si ţák vzal kaštan. Na konci kaštany sečetl a nahlásil počet lektorovi, který si jej zapsal. Tento způsob poskytuje záruku, ţe ţák výsledky nezapomene a můţe zároveň sledovat odpovědi svých spoluţáků. Jak ukazuje výše uvedený graf, většině ţáků se aktivita testování s kaštánky velmi líbila, více jak polovina (57 %) ji dokonce hodnotila výborně, 26 % potom chvalitebně. Pouze nízké procento (7 %) zvolenou metodu nepřijalo. 74

75 Ohodnoť známkou aktivitu pracovní ochutnávky - návštěvy firmy 6% 19% 11% 20% 44% Zdroj: Dotazníkové šetření Pracovní ochutnávka je praktická aktivita, která byla v rámci programu zařazena mezi pátým a šestým setkáním. Jednotlivé ochutnávky spočívaly v návštěvách konkrétních firem, kde se ţáci seznámili s reálným prostředím provozu firmy a také pracovní náplní konkrétních profesí. Mohli vstupovat do činnosti zaměstnanců svými dotazy, které je zajímaly, a pracovníci firmy se jim plně věnovali. Tyto praktické ukázky byly z pohledu pedagogů pro ţáky velmi přínosné. Seznámili se s různými profesemi, které například předtím ani neznali, čímţ se jim více otevřely obzory z hlediska hledání svého budoucího uplatnění. Daný fakt jen potvrzuje hodnocení samotných ţáků, kterým se ochutnávky většinou líbily. Našli se však i tací, kterým daná aktivita nevyhovovala, těchto ţáků byla slabá pětina. 75

76 Jak bys hodnotil/a relaxační aktivity? 1% 1% 18% 15% 65% Zdroj: Dotazníkové šetření Ohodnoť známkou venkovní aktivitu - procházka ve městě 10% 15% 5% 3% 67% Zdroj: Dotazníkové šetření Aktivita procházka ve městě byla ţáky přijata velmi pozitivně uţ jen z hlediska změny prostředí. Běţná výuka totiţ probíhá za zdmi školy, proto uvítali moţnost výuky v terénu. Procházka po městě spočívala v tom, ţe se ţáci společně s lektorem procházeli po okolí školy a sledovali a zapisovali si jednotlivé profese, které po cestě zaznamenali. Zároveň soutěţili, kdo najde nejvíce profesí, coţ dokázalo ţáky motivovat k práci. O tom vypovídá i samotný graf, který ukazuje, ţe 67 % ţáků hodnotilo danou aktivitu na výbornou, naopak pouze 8 % se v ní nenašlo. 76

77 Jakou známkou bys hodnotil/a lektorku a její vyučovací metody? 6% 1% 1% 15% 77% Zdroj: Dotazníkové šetření Celým programem provázel ţáky lektor, coţ pro ně bylo něco nového. Pedagog na výuku pouze dohlíţel a podle jeho názoru byla práce ţáků aktivnější, protoţe se chtěli předvést, co vše znají. Jak vidíme z daného grafu, pouhá 2 % ţáků nebyla s lektorem spokojena. Jedná se pouze o dva ţáky ze sta, coţ je opravdu zanedbatelné. Ţáci ocenili metody, které lektor pouţíval, činnosti byly zajímavé a zábavné, výuka byla různorodá a lepší oproti běţné stereotypní výuce. Myslíš, že využiješ získané vědomosti o své osobnosti v praxi a při volbě povolání? 1% 11% 10% 26% 52% Zdroj: Dotazníkové šetření V rámci celého programu probíhalo průřezově vyhodnocení testu RIASEC, který byl zvolen jako metoda pro zjištění nejvhodnějšího povolání pro jednotlivé osobnosti. Přestoţe test nebyl pro ţáky jednoduchý, byla s jeho výsledky spokojena většina ţáků (89 %). Některé ţáky výsledky jen utvrdily v jejich rozhodnutí, dalším ukázaly i jiné moţnosti. Výsledky testu však neznamenají, ţe ţák bude v dané profesi úspěšný. 77

78 Získal/a jsi účastí na programu chuť jít na střední školu nebo učiliště? 8% 25% 3% 6% 58% Zdroj: Dotazníkové šetření Jak ukazují výsledky grafu, absolvování programu Záchytná síť rozhodně ţáky motivovalo v dalším studiu střední školy či učiliště, aby si tak zlepšili moţnost budoucího uplatnění na trhu práce. Ţáci totiţ během účasti na programu pochopili základní principy fungování sociálního státu, coţ bylo také pedagogy shledáno jako nejpřínosnější aktivita celého programu. U ţáků se tato aktivita také setkala s velkým ohlasem a nadšením. Jsou Tvé obavy z volby povolání a Tvé budoucí práce po absolvování programu menší? 4% 5% 21% 28% 42% Zdroj: Dotazníkové šetření Odpověď na danou otázku úzce souvisí s předchozí odpovědí. Vzhledem k tomu, ţe program ţáky motivoval k dalšímu studiu, lze usuzovat, ţe věří, ţe pokud se budou snaţit, mohou najít uplatnění na trhu práce. Jejich obavy jsou tudíţ menší neţ předtím. Program jim pomohl posílit jejich sebedůvěru a motivovat je z toho ohledu, ţe pokud budou chtít, mohou svou budoucnost do jisté míry ovlivnit. 78

79 Jak bys hodnotil/a prostory, kde se konalo vzdělávání? 1% 5% 18% 10% 66% Zdroj: Dotazníkové šetření 84 % ţáků si velmi pochvalovalo prostory, kde se tréninkový program odehrával. Jak jiţ bylo řečeno, ţáci ocenili zejména střídání prostředí. Jednou se výuka konala uvnitř budovy, jindy venku, jindy zase prostřednictvím nejrůznějších zajímavých her. To vše ji dělalo zajímavou a různorodou, ţáci se nenudili. 10 % ţáků bylo spokojeno jen s něčím, zatímco 6 % nebylo spokojeno vůbec. 79

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009

Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Předběţné výsledky z výzkumu PISA 2009 Školní zpráva pro: Základní škola, Kuncova 1580, Praha 5 - Stodůlky Kód vaší školy: ZS 5 Praha prosinec 2009 Úvod Tato zpráva obsahuje předběţné výsledky vaší školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice. v rámci projektu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy technické, Dělnická 21, Most - Velebudice v rámci

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení

Třinecké vzdělávání, s.r.o. Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ. Obsah školení Realizátor projektu: Třinecké vzdělávání, s.r.o. Název projektu: Příprava RT, BT a mistrů pro kvalitnější přípravu obsluh VTZ Obsah školení V rámci projektu proběhnou 4 vzdělávací programy: Plyn Tlakové

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY PROGRAM KONFERENCE RŮZNÉ ROLE ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY 1) Slavnostní zahájení 2) Václav Trojan Vrána s pozlacenýma nohama Zástupce ředitele je dosud teoreticky neuchopená funkce v české škole. Na jedné

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více