Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř Praha Hodonín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Českomoravská konfederace odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř. 101 113 59 Praha 3 695 01 Hodonín"

Transkript

1 Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř Praha Hodonín Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Obsah veřejné zakázky: 1. Zpracování dotazníků pro diagnostické šetření 2. Zajištění diagnostického šetření u 1500 respondentů 3. Zpracování a statistické vyhodnocení a předloţení výsledků šetření, vč. interpretace zjištěných skutečností 4. Stanovení poţadavků na další úrovně statistické analýzy, zpracování závěrečné zprávy 5. Promítnutí a zpracování závěrů diagnostického šetření do vzdělávacích textů 4 modulů 6. Příprava a předloţení 4 textů vzdělávacích modulů k akreditaci na MZ ČR a MPSV

2 Závěrečná zpráva k veřejné zakázce: Ad.1. Zpracování dotazníků pro diagnostické šetření Dotazníky byly zpracovány podle následujících dokumentů: - Framework Guidelines for Addressing Workplace Violenc in the Health Sector, ILO/ICN/WHO/PSI, Point Programme on Workplace Violence in the Health Sector, Ţeneva Point Progrmma on Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies Research Instruments, Research Protocol, ILO/ICN/WHO/PSI, Geneva Point Programme on Workplace Violence in the Health Sector: Country Case Studies Research Instruments, Survey Questionnaire, ILO/ICN/WHO/PSI, Geneva 2003 Při přípravě dotazníků bylo vyuţito metodiky odvozené z výše uvedených dokumentů a dalších doporučení Světové zdravotnické organizace a závěrů Programu analýzy násilí na pracovištích ve zdravotnickém sektoru, vypracovaných v rámci programu při Mezinárodní organizaci práce v Ţenevě v roce Dotazníky byly upraveny na specifické prostředí České republiky a doplněny o připomínky zadavatele. Dotazník pro diagnostické šetření je přílohou č. 1. Ad. 2. Zajištění diagnostického šetření u 1500 respondentů Dotazníkové šetření bylo provedeno ve spolupráci se zadavatelem zakázky v podobě rozeslání tzv. balíčku. Kaţdý balíček obsahoval průvodní dopis, vzor dotazníku a technickou specifikaci. Průvodní dopis byl zpracován zadavatelem zakázky, resp. organizacemi spadajícími pod zadavatele - Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Průvodní dopisy za jednotlivé svazy jsou přílohou č. 2 a 3. V průvodních dopisech byl přesně uveden počet osob, kteří mají dotazník vyplnit, při stanovování počtu cílových osob bylo přihlédnuto k velikosti jednotlivých zařízení/k počtu zaměstnanců a k poţadavkům zadavatele. Počet oslovených osob za jednotlivá zařízení je uveden v příloze č. 4. Technická specifikace slouţila jako návod pro on line vyplňování dotazníku na internetových stránkách dodavatele pod záloţkou Dotazník zakázka ČMKOS. V dokumentu bylo uvedeno identifikační číslo přidělené kaţdé organizaci, adresa www stránky, postup pro práci s aplikací a kontaktní mail a telefon v případě problémů. Vzor je v příloze číslo 5. Technická specifikace. V příloze číslo 6. je několik první otázek z on line aplikace. Tyto balíčky byly rozeslány dodavatelem zakázky v písemné podobě poštou a v elektronické podobě ve spolupráci se zadavatelem na kontaktní adresy/osoby jednotlivých zdravotnických nebo sociálních zařízení.

3 Sběr dotazníkového šetření byl v týdenních intervalech sledován a dodavatel informoval o stavu zadavatele. Dotazníky, které byly zaslány na adresu dodavatele poštou, byly ihned zpracovávány a zadávány do on-line aplikace. Konečný počet vyplněných nebo vrácených dotazníků na adresu dodavatele je 1112, počty vyplněných dotazníků za jednotlivé organizace jsou uvedeny také v příloze č. 4. Ad. 3 Zpracování a statistické vyhodnocení a předložení výsledků šetření, vč. interpretace zjištěných skutečností Výstupy z diagnostického šetření výskytu násilí na pracovištích ve zdravotnictví a sociálních sluţbách byly zpracovány deskriptivně, tj. s pouţitím popisných statistických metod. Statistické vyhodnocení dotazníkové šetření je přílohou č. 7. Interpretace zjištění skutečností vyplývá ze statistického vyhodnocení šetření a nebude v závěrečné zprávě znovu diskutována. Ad. 4 Stanovení požadavků na další úrovně statistické analýzy, zpracování závěrečné zprávy Na základě výsledků uvedených v příloze číslo 7 a v souladu se závěry a doporučeními dosavadních šetření v rámci EU, USA a Austrálie (Guidelines on Workplace Violence in the Health Sector - Comparison of major known national guidelines and strategies: United Kingdom, Australia, Sweden, USA (OSHA and California), Geneva 2003) je vhodné se při dalším, podrobnějším šetření zaměřit na: - Příčiny rozdílného výskytu násilí na pracovištích v jednotlivých oblastech (krajích) - s moţným přihlédnutím k dostupným demografickým údajům podle krajů (toto jde však za rámec provedeného šetření) - Subjektivní (slovní) vymezení 3 nejčetnějších faktorů a opatření přispívajících ke vzniku násilí lze dodatečně analyzovat pouze z písemné verze dotazníků (pokud jsou zde tyto faktory uvedeny) - Srovnání s předchozími šetřeními a sledování případného poklesu/nárůstu násilí na pracovišti (podle druhu násilí) - Zjišťování moţné vazby stresových faktorů na druh násilí (fyzické, psychické) - V rámci stávajícího šetření lze pro detekci moţných příčinných souvislostí vyuţít pokročilejší statistické metody včetně logistické regrese popřípadě vícerozměrných metod (shlukové a diskriminační analýzy) - Vyuţití mezinárodních klasifikačních standardů, vymezujících typy pracovního poškození (fyzické nebo psychické, druh onemocnění) Ad. 5 Promítnutí a zpracování závěrů diagnostického šetření do vzdělávacích textů 4 modulů Vzdělávací texty byly zpracovány v dostatečné rozsahu a poţadované kvalitě, texty byly připomínkovány ze strany zadavatele a dále doplněny. V obsahu textu bylo přihlédnuto

4 k potřebám cílové skupiny a k závěrům dotazníkového šetření. Texty jsou určeny pro vzdělávací program kurz A (potencionální lektoři) v plánovaném rozsahu 100 hodin a pro vzdělávací program kurz B (akreditovaný) v rozsahu 80 hodin. Texty zpracovaly: - Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti JUDr. Miroslav Pindeš, Ph.D., (text je přílohou č. 8) - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace PhDr. David Michalík, Ph.D. (příloha č. 9) - Základy sebeobrany Marian Komrska (příloha č.10) - Management prevence násilí na pracovišti - PhDr. David Michalík, Ph.D. (příloha č. 11) Ad. 6 Příprava a předložení 4 textů vzdělávacích modulů k akreditaci na MZ ČR a MPSV Dodavatel zpracoval Ţádost o akreditaci pro vzdělávací program kurz B v rozsahu 80 hodin. Ţádost byla zpracována do dohodě se zadavatelem v rozsahu dle dostupných informací. V ţádosti byly zpracovány 4 vzdělávací moduly v poţadovaných hodinových dotacích: - Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti 10 hodin - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace 30 hodin - Základy sebeobrany 30 hodin - Management prevence násilí na pracovišti 10 hodin Zpracovaná Ţádost o akreditaci dle poţadavků MZ ČR je přílohou č. 12. V Brně, dne Ing. Bc. Tomáš Cimbálník EURO EDUCA Projektový manager

5 Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř Praha Hodonín Předávací protokol k zakázce Zajištění diagnostického průzkumu ve vybraných organizacích v rámci projektu plnění poloţky Zpracování dotazníků pro diagnostické šetření - Příloha č. 1 Vzor dotazníku 2. Zajištění diagnostického šetření u 1500 respondentů - Příloha závěrečné zprávy č. 2, 3 - Vzor průvodních dopisů UZS ČR a OSZSP ČR - Příloha závěrečné zprávy č. 4 - Seznam zařízení zapojených do dotazníkového šetření vč. počtu oslovených osob za jednotlivá zařízení - Příloha závěrečné zprávy č. 5 - Technická specifikace dotazníkového šetření pro on line aplikaci - Příloha závěrečné zprávy č. 6 - Ukázka dotazníkového šetření z on line aplikace - Kopie poštovních podacích lístků 3. Zpracování a statistické vyhodnocení a předloţení výsledků šetření, vč. interpretace zjištěných skutečností - Příloha závěrečné zprávy č. 7 Statistika násilí na pracovišti 4. Stanovení poţadavků na další úrovně statistické analýzy, zpracování závěrečné zprávy - Závěrečná zpráva zakázky vč. doporučení na další úrovně statistické analýzy - CD se závěrečnou zprávou, vč. příloh V Praze, dne Za zadavatele převzal: Za dodavatele převzal:..

6 Zadavatel: Dodavatel: Českomoravská konfederace EURO EDUCA odborových svazů Nám. W. Churchilla 2 Národní tř Praha Hodonín Předávací protokol k zakázce Zajištění diagnostického průzkumu ve vybraných organizacích v rámci projektu plnění poloţky Promítnutí a zpracování závěrů diagnostického šetření do vzdělávacích textů 4 modulů - Příloha závěrečné zprávy č. 8 - Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti - Příloha závěrečné zprávy č. 9 - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace - Příloha závěrečné zprávy č Základy sebeobrany - Příloha závěrečné zprávy č Management prevence násilí na pracovišti 6. Příprava a předloţení 4 textů vzdělávacích modulů k akreditaci na MPSV - Příloha závěrečné zprávy č Zpracovaná Ţádost o akreditaci dle poţadavků MPSV ČR vč. realizačního projektu vzdělávací aktivity V Praze, dne Za zadavatele převzal: Za dodavatele převzal:..

7 Příloha č.12

8 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHY: Příloha č.1 - Vzor dotazníku Příloha č. 2, 3 - Vzor průvodních dopisů UZS ČR a OSZSP ČR Příloha č. 4 - Seznam zařízení zapojených do dotazníkového šetření vč. počtu oslovených osob za jednotlivá zařízení Příloha č. 5 - Technická specifikace dotazníkového šetření pro on line aplikaci Příloha č. 6 - Ukázka dotazníkového šetření z on line aplikace Příloha č. 7 - Statistika násilí na pracovišti Příloha č Ţádost o akreditaci dle poţadavků MPSV ČR vč. realizačního projektu vzdělávací aktivity

9 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA: Příloha č. 7 Statistika násilí na pracovišti

10 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA Příloha č. 8 - Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti

11 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA Příloha č. 9 - Psychologické aspekty násilí na pracovišti a krizová komunikace

12 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA Příloha č Základy sebeobrany

13 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA Příloha č Management prevence násilí na pracovišti

14 Název projektu: POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA ZVLÁDÁNÍ SITUACE PŘI VZNIKU NÁSILÍ NA PRACOVIŠTÍCH, ZEJMÉNA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Název zakázky: PŘÍLOHA: Příloha č Ţádost o akreditaci dle poţadavků MPSV ČR

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE

STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE STRES NA PRACOVIŠTI MOŽNOSTI PREVENCE Doba řešení: 1. 10. 2008 31. 10. 2009 (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6043; číslo projektu MPSV:HR 173/08) Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková

Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice. Helena Zbranková Sociální služby a podmínky jejich poskytování v České republice Helena Zbranková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce popisuje sociální služby v České republice. Je rozdělena

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Citace: 222/2010 Sb. Částka: 76/2010 Sb. Na straně (od-do): 2642-2946

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Vstupní zpráva Zpráva zpracována k datu: 9. 7. 2013 Zpráva zpracována pro: Hlavní město Praha, Magistrát

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP

Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP verze ke dni 30. 7. 2010 Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond ţivotního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Vytvoření a správa webového portálu a technická podpora elektronického bulletinu zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více