Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji"

Transkript

1 Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací se účastnilo za celou ČR celkem organizací. Za Olomoucký kraj se účastnilo organizací. Z důvodu nízké účasti jsme jednotlivé interpretace propojovali a vzájemně porovnávali s celorepublikovým vyhodnocením výsledků. Jak číst letošní výsledky průzkumu Protože organizace neziskového sektoru jsou z hlediska profesionality značně nejednotné, vložili jsme do letošního dotazníkového šetření otázku, na jejímž základě se organizace rozdělují na: skupinu A organizace, které uplatňují systémy řízení, aktivně pracují s PR, fundraisingem a lidskými zdroji (9 respondujících organizací za celou ČR; organizací v Olomouckém kraji) skupinu B malé/začínající organizace, které jsou založené na dobrovolnické bázi nebo mají minimum placených zaměstnanců a neuplatňují manažerské systémy řízení ( respondujících organizací za celou ČR; organizací v Olomouckém kraji) SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace.

2 IDENTIFIKACE Jaká je právní forma vaší organizace? spolek obecně prospěšná společnost pobočný spolek ústav církevní organizace nadace sociální družstvo nadační fond Průzkumu se v Olomouckém kraji v letošním roce zúčastnilo subjektů. Největší zastoupení v právních formách měly spolky s celkovým zastoupením subjektů, dále obecně prospěšné společnosti ( organizací) a pobočné spolky. V letošním roce je, více než kdy jindy, důležité hned první otázku týkající se právní formy respondujících organizací srovnávat a hodnotit v čase, a to zejména díky platnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 9/ Sb. s účinností od.. ), který vybízí k transformaci a změně právní formy. V Olomouckém kraji je vzorek respondentů zastoupen co do právní formy odlišně od celorepublikového šetření. Všechna občanská sdružení se současně se změnou občanského zákona automaticky transformovala po.. na spolek, čímž si můžeme vysvětlit převážný počet respondentů této právní formy. Jaká oblast působení převažuje ve vaší organizaci? ochrana lidských práv komunitní rozvoj rovné příležitosti výzkum a vzdělávání kultura, ochrana památek, umění ochrana životního prostředí, ekologická výchova ostatní (např. podpora neziskového sektoru, PR neziskového sektoru, informační služby, podpora dárcovství a dobrovolnictví) práce s dětmi a mládeží, rekreace, sport, tělovýchova zdravotní péče a sociální služby

3 Otázka Jaká oblast působení převažuje ve vaší organizaci? mapuje, jaké hlavní služby poskytují respondenti, kteří se zúčastnili průzkumu. Převažuje počet subjektů v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb ( organizací), práce s dětmi a mládeží, rekreace, sport, tělovýchova ( organizací), nejmenší zastoupení mají organizace zabývající se rovnými příležitostmi ( organizací), výzkumem a vzděláváním a komunitním rozvojem (právě po jedné účasti). OBLAST STRATEGIE Jaké jsou priority vaší organizace pro následující rok?,. priorita. priorita. priorita,,,, strategie naše běžné fungování rozvoj služeb fundraising přežití organizace PR Public Relations vedení a řízení organizace hodnocení lidí a jejich motivace vzdělávání a rozvoj lidí interní komunikace Jako priority uvedly organizace skupiny A na prvním místě nejvíce kladných odpovědí u strategie () a u běžného fungování (). Druhá priorita byla nejvíce vybírána v oblasti fundraisingu (). Třetí priorita se týká public relations (). Budeme-li se chtít podrobněji zaměřit na vyhodnocení priorit neziskových organizací v letošním roce, je nevyhnutelné připomenout si vývoj priorit NNO v čase. V roce převládala u organizací v celé ČR priorita přežití, tzn. maximální úsilí vyvinuté s cílem zajistit udržitelnost působení organizace na trhu. V roce již nejčastěji jmenovanou odpovědí bylo běžné fungování organizace a v letošním roce se poprvé do popředí dostávají odpovědi, které jsou jednoznačně tou správnou cestou k zajištění úspěchu organizace a udržitelnosti jejích aktivit na trhu. Těmito odpověďmi jsou strategie, rozvoj služeb, fundraising a s tím souvisí samozřejmě i běžné fungování organizací. Mezi první priority respondujících NNO v Olomouckém kraji se kromě běžného fungování zařadila i strategie, což vyjadřuje již výše zmíněný posun v profesionalizaci neziskových organizací. Nejvíce uváděné druhé priority se týkají fundraisingu a vzdělávání a rozvoje lidí. Fundraising kopíruje celorepublikový trend, nicméně důraz na vzdělávání a rozvoj lidí zůstává v ČR spíš v pozadí.

4 Máte ve vaší organizaci vypracovaný dlouhodobý plán (strategii organizace)? ano, avšak v podobě dílčích dokumentů ano, ve formě celistvého dokumentu ano, nicméně pouze v hlavách některých pracovníků nepokládáme za nutné nemáme, ale stáli bychom o to Na otázku dlouhodobého plánování odpověděly organizace skupiny A v případech, že dlouhodobý plán vypracovaný mají, a to v podobě dílčích dokumentů (x) nebo ve formě celistvého dokumentu (x). Dlouhodobý plán nemají vypracovaný organizace, z toho ve třech případech je plán obsažen v hlavách některých pracovníků. Odpovědi získané u této otázky jsou v souladu s otázkou týkající se aktuálních priorit NNO. organizací ve skupině A má v nějaké podobě (komplexně nebo v dílčích částech) zpracován strategický plán. Strategický plán v hlavách některých pracovníků sice může ovlivnit nějakým způsobem chod organizace, nicméně pro úspěšné uskutečnění vytyčených cílů je potřebné jej přenést do písemné podoby, a sdílet tak myšlenky s ostatními pracovníky organizace. Takto nastavený strategický plán mají pouze respondenti. Plánujete ve vaší organizaci dlouhodobě? ano, nicméně pouze v hlavách některých pracovníků ano, máme roční strategický plán ne, nepokládáme za nutné ano, máme projektovou dokumentaci zatím neplánujeme, ale rádi bychom začali Organizace skupiny B v případech dlouhodobý plán má, a to v podobě ročního strategického plánu (x) či jako projektovou dokumentaci (x). V šesti případech organizace dlouhodobě plánují v hlavách některých pracovníků. Jen organizace dlouhodobý plán nepovažují za nutný.

5 Minulý graf u organizací skupiny A ilustroval vyšší přítomnost strategického plánu v různých podobách. Organizace skupiny B strategický plán v polovině případů nemají. To může být například způsobené tím, že organizace fungují na komunitní úrovni a realizují společná setkání nebo se nacházejí stále v počátečním období své existence. Organizace také vybíraly odpověď ano, máme roční strategický plán. Roční horizont je možné interpretovat jako adekvátní horizont pro plánování a revizi činností organizací skupiny B či jako návaznost na projektové financování, které se vztahuje do jednoletého časového rámce. Které pasáže jsou v dlouhodobém plánu zastoupeny? pravidla PR a marketingu zásady fundraisingu (plán, komunikace s dárci, ) zásady práce s dobrovolníky kultura organizace zásady managementu (vedení a řízení lidí) konkrétní strategické úkoly s termíny a odpovědnostmi základní hodnoty provozní náležitosti (prostory, vybavení, IT, materiál,..) struktura financování organizace, zásady finančního řízení (účetnictví, cash-flow, ) charakteristika klientů a popis služeb organizační struktura vize, poslání skupina B skupina A V dlouhodobém plánu jsou u rozdělení organizací do skupin nejvíce zastoupeny pasáže vize, poslání. Dále už se odpovědi na základě rozdělení skupin rozcházejí. Organizace skupiny A uvádí jako druhou nejvíce označovanou možnost organizační strukturu (x), charakteristiku klientů a popis služeb (x), strukturu financování organizace (x) či provozní náležitosti (x). Organizace skupiny B jako druhou nejvíce vybíranou možnost označily provozní náležitosti (x) a konkrétní strategické termínované úkoly s odpovědnostmi (x). Odpovědi týkající se pasáží dlouhodobého plánu plynně navazují na předchozí interpretaci. Organizace skupiny B spíše pracují na již zmíněné komunitní bázi a dávají důraz hlavně na konkrétní strategické úkoly s vymezenými termíny i odpovědnostmi. Pro jejich úspěšnou realizaci pak kladou důraz na provozní náležitosti. Organizace skupiny B také upozaďují oblast zásad managementu, jež je charakteristická pro organizace skupiny A. Ty pracují více s vnějším prostředím (směrem ven) a potřebují mít jasně vymezenou organizační strukturu, mít vytyčeny jasné kompetence a odpovědnosti pro jednotlivé pracovníky či mít přehled o poskytování financí na jednotlivé poskytované služby.

6 Jak často aktualizujete dlouhodobý (strategický) plán? každoročně pravidelně nepravidelně, příležitostně cca jednou za tři roky neaktualizujeme Organizace skupiny A v případech dlouhodobý plán aktualizují každoročně, pravidelně, organizace jednou za tři roky, možnost nepravidelně, příležitostně byla označena celkem třikrát. Zažití strategického přístupu v řízení organizace je spojeno i s časovým rozměrem v rámci dlouhodobého plánování. Strategický plán organizací skupiny A prochází roční aktualizací, která je v současné neustále se měnící době vhodná. Odpověď jednou za tři roky je pro NNO doporučována jako maximální. Odpověď nepravidelně, příležitostně prozrazuje, že strategický plán není pro organizaci živým dokumentem a je zřídka užíván. OBLAST PUBLIC RELATIONS (PR) Řídíte PR vaší organizace? ano, děláme to intuitivně ano, máme plán / koncept / pravidla ne, nepokládáme za nutné neřídíme, ale stáli bychom o to Na otázku, zda respondenti v organizacích skupiny A řídí PR ve své organizaci, v případech zazněla odpověď ano, z toho organizací má pro PR řízení nějaký plán/koncept/pravidla a organizací jej řídí intuitivně. Zbylá část respondentů () PR neřídí.

7 Téměř polovina profesionálních organizací řídí PR intuitivně, což dokazují priority zmíněné na začátku studie, kdy PR je více upozaděno (na třetí prioritu), ve strategickém plánu se pasáž PR a marketingu objevila až na posledním místě. Nicméně NNO jsou si síly PR vědomy, hned na druhém místě jsou zastoupeny organizace, které plán, koncept či pravidla mají. Jaké jsou vaše cílové skupiny pro PR aktivity? zakladatel/ka, statutární orgány odborná veřejnost dobrovolníci státní správa zákazníci (vedlejší hospodářská činnost, sociální podnikání) novináři, redaktoři klienti, uživatelé individuální dárci jiné organizace (partneři, stakeholders) krajská a místní samospráva firemní dárci potenciální dárci široká veřejnost Od respondentů skupiny A, kteří řídí PR, byla nejčastější odpověď na danou otázku široká veřejnost (x) a naopak nejméně se u respondentů vyskytla odpověď státní správa, dobrovolníci a odborná veřejnost (právě po jedné odpovědi). Na koho svou komunikaci zaměřujete? dobrovolníci firmy (firemní podporovatelé) jiné organizace (partneři, spřátelené organizace) státní správa, krajská a místní samospráva individuální dárci (příznivci, přátelé, soukromé osoby, ) klienti, uživatelé, účastníci akcí široká veřejnost Organizace skupiny B svou komunikaci zaměřují také nejčastěji na širokou veřejnost (x), dále na klienty, uživatele a účastníky akcí (x). Nejméně označenou odpovědí byli dobrovolníci (x).

8 Stejně jako předchozí průzkumy ukazuje i ten letošní, že na první místo v komunikaci obou typů skupin organizací patří široká veřejnost. Na tu je vhodné cílit, chceme-li udělat našim aktivitám osvětu a veřejnost vzdělat. Rozdíly mezi dvěma skupinami organizací jsou viditelné až na dalších místech. Olomoucký kraj kopíruje celorepublikový trend, ve kterém jsou pro organizace ze skupiny B důležití klienti, uživatelé a účastníci akcí, což je možné vztáhnout opět na jejich působení na komunitní bázi. Organizace spadající do skupiny A cílí hned po široké veřejnosti na potenciální dárce, to znamená takové cílové skupiny, které se vztahují k činnosti organizace. Na předních pozicích se také objevuje krajská a místní samospráva, které jsou stále důležité jako významný zdroj finanční podpory. Jaké používáte PR nástroje pro komunikaci s veřejností? tiskové konference veletrhy audiovizuální záznamy (spoty, ) odborné články, publikace a konference newslettery, zpravodaje, bulletiny veřejné akce tiskové zprávy články v tiskových médiích,,,,, Na otázku Jaké používáte PR prostředky pro komunikaci s veřejností? se u respondentů skupiny A nejčastěji objevily odpovědi: články v tiskových médiích (x) a tiskové zprávy (x). Po jedné odpovědi byly zastoupeny oblasti audiovizuální záznamy, veletrhy a tiskové konference. Na rozdíl od výsledků celorepublikového šetření, ve kterém se na prvním místě objevily veřejné akce, dávají organizace v Olomouckém kraji přednost článkům v médiích a tiskovým zprávám. Ač se veřejné akce umístily až na prostředních pozicích, je vhodné si uvědomit jejich výhody, a to možnost živého zprostředkování emocí, společného zážitku a osobního kontaktu organizace s veřejností. Jaký je váš postoj ke značce vaší organizace (značka jako název, logo, symbol, design, výraz či jejich částečná kombinace)? díky silné značce získáme výhodu oproti konkurenci značku řídíme, plánujeme a její vnímání mimo organizaci vyhodnocujeme značka není klíčová (podstatná) pro zajištění zdrojů financování a další chod organizace značku chápu pouze jako označení naší organizace

9 Organizace skupiny A v případech uvedly, že používají svou značku jako výhodu oproti konkurenci. V případech je značka řízena a vyhodnocována. Pouze pro organizace není značka klíčová pro zajištění např. finančních zdrojů. Branding (řízení značky) může být jednou z hlavních konkurenčních výhod na trhu. Tuto skutečnost si uvědomují nejen NNO v ČR, ale i organizace v Olomouckém kraji, které přesně kopírují celorepublikový trend. Nejenže organizace vnímají sílu značky jako výhodu oproti konkurenci, ale toto vnímání také aplikují v praxi a značku řídí, plánují a vyhodnocují. FINANCOVÁNÍ Máte vytvořen dlouhodobý plán financování vaší organizace? skupina A skupina B ano, jako součást dlouhodobého (strategického) plánu ano, pouze pro jednotlivé projekty nemáme, ale stáli bychom o to ano, jako samostatný dokument ne, nepokládáme za nutné Dlouhodobý plán financování má nejvíce organizací skupiny A jako součást dlouhodobého plánu (x) a pro jednotlivé projekty (x). Organizace skupiny B mají dlouhodobý plán financování navázaný na jednotlivé projekty (x). Druhá nejvíce vybíraná odpověď organizací skupiny B byla nemáme, ale stáli bychom o to (x). Opět s odkazem na uvedené hlavní priority neziskových organizací v současnosti není překvapující zjištění, že i v oblasti dlouhodobého plánování financování došlo k nárůstu zpracování finančního plánu do určité podoby. Pro organizace skupiny B je typické zpracování finančního plánu pro jednotlivé projekty. To může mít souvislost s příležitostmi čerpání financí, které jsou poskytovány veřejnou správou na základě jednotlivých výzev. Určitý pozitivní posun z hlediska uvědomění si nutnosti plánu je u těch organizací, které plán financování nemají, ale stály by o něj. Organizace skupiny A mají finanční plán ve více než v polovině případů, přičemž převažuje možnost v rámci dlouhodobého (strategického) plánu. To může indikovat potřebu k systematičtějšímu finančnímu plánování vzhledem k jejich charakteru práce. 9

10 Jaké je přibližné procentuální zastoupení jednotlivých zdrojů financování ve vaší organizaci? % % % % % % % skupina A % skupina B % % % % % % % % % % 9 % 9 % % veřejná správa (ministerstva, kraje, města, obce) platby od klientů strukturální fondy EU firemní dárci individuální dárci příjmy ze sociálního podnikání příspěvek zřizovatele nadace a nadační fondy příjmy z vedlejší hospodářské činnosti platby zdravotních pojišťoven mezinárodní dárci % veřejná správa (ministerstva, kraje, města, obce) platby od klientů strukturální fondy EU firemní dárci individuální dárci příjmy ze sociálního podnikání příspěvek zřizovatele nadace a nadační fondy příjmy z vedlejší hospodářské činnosti platby zdravotních pojišťoven mezinárodní dárci Do všech organizací zúčastněných průzkumu plyne nejvíce finančních prostředků od veřejné správy. Organizace skupiny A jako další podstatné zdroje příjmů uvádí klienty (9 %) a strukturální fondy EU ( %). Organizace skupiny B uvádí firemní (9 %) a individuální dárce ( %). Co se týká struktury financování, byly odpovědi z minulých let v letošním ročníku dotazníkového šetření doplněny dle aktuálních trendů, a to zejména o financování ze strukturálních fondů, možnost mezinárodního dárcovství a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti. Ve zdrojích financování je znatelný rozdíl v obou skupinách organizací, zvláště u čerpání fondů EU. V porovnání s předchozími roky je zjevný procentní růst příjmu financí od individuálních a firemních dárců (zejména u organizací skupiny B!), což je možné vnímat jako úspěšnou snahu o posílení fundraisingu. Důležitou složkou financování jsou také platby od klientů a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (zvláště u organizací skupiny B), kterou je možné vysvětlit jako další krok k rozšiřování diferenciace finančních zdrojů.

11 LIDSKÉ ZDROJE Máte zpracován dlouhodobý plán práce s lidmi? ne, nepokládáme za nutné ano, máme zpracovaný samostatný dokument nemáme, ale stáli bychom o to ano, máme zpracovanou samostatnou pasáž v dlouhodobém (strategickém) plánu Na otázku Máte zpracován dlouhodobý plán práce s lidmi? respondentů organizací skupiny A uvedlo, že jej zpracovaný nemají. Sedm respondentů plán zpracovaný má, a to buď jako samostatný dokument (x), nebo jako pasáž dlouhodobého plánu (x). Stejně jako dlouhodobý plán financování, tak i plán práce s lidskými zdroji je součástí strategického přístupu. Jak v ČR, tak i v Olomouckém kraji, odpovědi na tuto otázku rozdělily respondenty na dva tábory. Organizace, které mají zpracovaný dlouhodobý plán práce s lidmi v určité podobě, si uvědomují důležitost systematické práce s vlastními lidmi uvnitř organizace, na jejichž základě mohou stavět své aktivity vně. Druhá polovina respondentů, která zpracovaný dlouhodobý plán práce s lidmi nemá, si na základě odpovědi stáli bychom o to pomalu začíná uvědomovat potřebu jeho zpracování. Ostatní organizace jej ke své činnosti zatím nepokládají za nutný. Pracovní náplně máme pro všechny pracovníky máme jen pro vybrané pozice jsou pouze jako součást rámců projektů ne, nepokládáme za nutné nemáme, ale stáli bychom o to Na otázku týkající se pracovních náplní organizací skupiny A, byla nejčastější odpověď máme pro všechny pracovníky (x). Ostatní odpovědi se týkaly pouze vybraných pozic (x), součástí projektů (x) a jedna organizace pracovní náplně nepovažuje za nutné.

12 V celorepublikovém porovnání tvorby pracovních náplní je od minulého roku možné vidět jejich skokový nárůst. V letošním roce v celé ČR tvořily vypracované pracovní náplně jen pro vybrané pozice % odpovědí. V Olomouckém kraji se respondující organizace posouvají ještě o krok dále a pracovní náplně tvoří pro všechny pracovníky. To může souviset se zvýšenou snahou řídit práci svých pracovníků systematičtěji, nebo pomocí pracovních náplní splnit podmínky pro získání určitých standardů kvality služeb, či úspěšného dosáhnutí čerpání grantů EU. Máte v organizaci zavedeno hodnocení pracovníků? 9 ano ano, částečně, pro jednotlivé skupiny pracovníků nemáme, ale stáli bychom o to skupina A ne, nepokládáme za nutné skupina B Hodnocení pracovníků se velmi liší na základě rozdělení organizací do skupiny A nebo B. Organizace skupiny A hodnocení pracovníků v případech zavedeno mají, oproti tomu organizace skupiny B ho ve stejném počtu případů nemají. Odpovědi na tuto otázku potvrzují správnost úsudku týkajícího se rozlišení organizací na skupinu A a B. U skupiny A kopíruje Olomoucký kraj celorepublikový trend, tzn. hodnocení pracovníků zavedené má. Organizace používají hodnocení jako možnost poskytovat zpětnou vazbu, odměnit a ocenit úsilí a snahu pracovníků v organizaci. Dále provazují hodnocení s plánem dalšího rozvoje, jenž má přímý dopad na profesionalitu celé organizace. Odpovědi organizací skupiny B se v Olomouckém kraji od výsledků v ČR liší. Zatímco NNO v celé ČR hodnocení nepokládají za nutné, organizace v Olomouckém kraji by již o něj stály. Jak je odměňování v organizaci propojeno s hodnocením? hodnocením je přímo ovlivněna prémiová složka hodnocení se promítá do nefinančních benefitů hodnocením je přímo ovlivněna základní mzda

13 Hodnocení u organizací skupiny A nejčastěji přímo ovlivňuje prémiovou složku ( případů), v jednom případě se hodnocení promítá do nefinančních benefitů. Intepretace Tak jako propojují organizace v ČR hodnocení s prémiovou složkou a základní mzdu nechávají fixně danou, si počínají i respondenti Olomouckého kraje. Velmi okrajově zmíněnou odpovědí bylo i promítání hodnocení do nefinančních benefitů, které jsou typické zejména pro organizace skupiny B. Jaké formy odměňování využíváte ve vaší organizaci? nefinanční odměna finanční odměna průběžná finanční odměna mimořádná finanční odměna jednou za rok Organizace skupiny B nejčastěji jako formu odměňování používají nefinanční benefity ( případů), méně pak finanční odměnu průběžnou (x) a mimořádnou finanční odměnou ( případy). Intepretace Organizace ze skupiny B ve většině případů jak v ČR, tak i v Olomouckém kraji nemají finanční prostředky na odměny svých zaměstnanců, nicméně se o své zaměstnance starají a používají nefinanční podobu odměn. Bylo by zajímavé zjistit, o jakou formu nefinanční odměny se jedná a zda se pracovníci cítí být touto formou odměny dostatečně stimulováni k práci. Jak zjišťujete potřeby vzdělávání? 9 dle aktuální potřeby organizace dle požadavků pracovníka analýzou vzdělávacích potřeb pro pracovníky analýzou vzdělávacích potřeb pro celou organizaci nahodile

14 Třináct respondentů z respondujících organizací skupiny A zjišťuje potřeby vzdělávání. Nejčastěji jsou zjišťovány na základě aktuální potřeby organizace (x) a dle požadavků pracovníků (x). Nejméně označovanou odpovědí bylo nahodile (pouze případ). Rovněž zastoupení jednotlivých odpovědí na tuto otázku koresponduje se skutečností, že se neziskové organizace postupně učí pracovat s nástroji strategického řízení a že v rámci plánování práce s lidskými zdroji řeší rovněž otázku vzdělávání pracovníků. Výsledky Olomouckého kraje se neliší od celé ČR, prioritně jsou potřeby vzdělávání odvíjeny od potřeb příslušné organizace, ale je vidět, že organizace dbají i na potřeby a přání samotného pracovníka. K přesnějšímu zacílení respondenti volí vhodný nástroj, kterým je analýza vzdělávacích potřeb, jež může propojit zájmy organizace se zájmy pracovníků. Tyto analýzy jsou však využívány v menším počtu případů. Jaké metody vzdělávání používáte pro rozvoj pracovníků? prezenční a kombinované studium e-learning stínování videotrénink intervize koučování, mentoring konference, kulaté stoly supervize samostudium školení, semináře, workshopy Mezi metody vzdělávání vybírané organizacemi skupiny A pro rozvoj svých pracovníků jsou nejčastěji využívány školení, semináře a workshopy (x), následuje samostudium (x) a supervize (x). Pouze jedenkrát byla vybrána odpověď videotrénink. Nejvíce využívanou formou vzdělávání mezi organizacemi jsou již tradičně školení, semináře a workshopy. Je ovšem důležité si uvědomit rozdíl mezi vyjmenovanými formami vzdělávání co do hloubky jejich možného dopadu. Zatímco školení a semináře seznamují účastníky s danou problematikou v obecné rovině, workshopy umožňují propracování do větší hloubky poznání. Otázkou je, do jaké míry si organizace tento rozdíl uvědomují před absolvováním vzdělávacích aktivit. Druhou nejvyužívanější formou je supervize využívaná v rovině odborné podpory směrem ke klientům. Nejčastěji je využívaná v sociálních službách. Zde může být zřejmé propojení s pasáží v dlouhodobém plánu, ve které se charakteristika klientů a popis služeb nacházejí na předních pozicích. Poslední pozici obsadila metoda videotréninku. Tato forma práce založená na výukové a zpětnovazebné technice má potenciál nejen u manažerských pozic. I přesto, že je vhodným doplňkem workshopů, je v současné době zatím nedoceněna.

15 Jaký je přibližný procentuální podíl vzdělávání v jednotlivých oblastech? 9 % % odborné dovednosti (dle konkrétního odborného pracovního výkonu) % % manažerské dovednosti měkké (komunikace, vyjednávání, prezentace, ) manažerské dovednosti tvrdé (strategické plánování, projektový management, ) PC, jazyky, osobní rozvoj, legislativa Z grafu je patrné, že u organizací skupiny A převládá odpověď odborné dovednosti (dle konkrétní odborné pozice), což tvoří % z celkového podílu vzdělávání. Naopak podle respondentů jen % podíl tvoří oblasti vzdělávání PC, jazyky, osobní rozvoj, legislativa. I celorepublikové výsledky hodnocení odpovědí na tuto otázku nedoznaly zásadních změn oproti roku, stejně jako předchozí rok věnují pracovníci nejvíce pozornosti odbornému vzdělávání. Méně prioritní (9 %) je pro organizace oblast manažerských tvrdých dovedností, což je do jisté míry ovlivněno i počtem manažerských pozic, které tvrdé dovednosti využijí. Organizace nemusí dávat důraz na tyto dovednosti i proto, že namísto vlastního vzdělávání raději volí dodavatelskou cestu, např. externí moderace strategického plánování. SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Jaký je váš přístup k sociálnímu podnikání? Sociální podnikání: neprovozujeme aktivně provozujeme zvažujeme připravujeme vyzkoušeli jsme, ale neuspěli jsme organizací reprezentujících skupiny A i B odpovědělo, že sociální podnikání neprovozuje. Zbylá část ho aktivně provozuje (x) či zvažuje (x). Dvě organizace jej připravují.

16 Sociální podnikání začíná být v České republice stále skloňovanějším pojmem, postupně vzrůstá míra propagace a přípravy pro zapojení společností do tohoto segmentu. Ti respondenti, kteří již aktivně sociální podnikání provozují, pokrývají nejvíce své náklady z výnosů vlastní činnosti sociálního podnikání ( odpovědi) a ze státních zdrojů, dotací a grantů EU ( odpovědi) a následně fundraisingových aktivit ( odpověď). Zvýšená poptávka po dotacích a grantech od EU a státu je dána tím, že nové období poskytuje příležitosti pro sociální podnikání, a podněcuje tak aktivitu organizací. Je správné, že NNO využívají také oblast fundraisingu a nenechávají vše na EU a státní podpoře, jelikož tento druh financí je určený pouze na rozjezd sociálního podnikání, na pozdější podporu se již nevztahuje. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ výzkumných dat rozdělená ve většině případů do dvou skupin pojmenovaných v průzkumu jako skupina A (spíše veřejně prospěšná) a skupina B (spíše vzájemně prospěšná) nám v roce umožnila ještě lépe zhodnotit situaci a poskytnout klíčová doporučení. V řízení neziskových organizací skupiny B se významně méně vyskytují standardní manažerské postupy a nástroje (strategický plán, plán FR a PR, standardizované hodnocení pracovního výkonu, rozvoj zaměstnanců apod.). Tyto organizace vycházejí při svém řízení často z charismat lídrů a entuziasmu členů a dobrovolníků. Přesto se i tento typ organizací vyvíjí a dříve nebo později může jeho aktivita přerůst v systematickou a dlouhodobou práci pro veřejné blaho. Potom se bez formalizovaných procesů obejde jen stěží. Naše doporučení se orientují především na organizace ze skupiny A, přesto mohou být pro členy druhé skupiny organizací inspirativním čtením. Nyní již k doporučením pro organizace označované A. Pro přehlednost je rozdělíme do oblastí: ) Strategie Ač se na první pohled otázkám strategie věnuje první část průzkumu, na strategické řízení ukazují téměř všechny otázky výzkumu. Jinými slovy dobře postavená a praktikovaná strategie se promítá do každodenního řízení organizace. Znalost vlastních hodnot cílů a priorit nám pomáhá jak při složitých, tak i relativně méně závažných manažerských rozhodnutích. Strategický plán je více než teoretickým dokumentem především manažerským nástrojem, a podle toho by se s ním mělo zacházet. Strategie, která je v hlavách lídrů nebo nejužšího vedení, je pouze prvním krokem k úspěchu organizace. Dalším krokem je infikování celého týmu i dalších stakeholderů hodnotami, cíli a posláním. Proto doporučujeme: strategické plánování a realizace strategického plánu nemají být pouze aktivitou, která se udělá, až bude čas a peníze, ale měly by se stát hlavní prioritou každé organizace. ) Public relations Doporučení v této oblasti se zaměří na stále populární výsledek posledních průzkumů, a to zaměření PR na širokou veřejnost. Často se setkáváme s jistou nekoordinovaností a neefektivitou v oblasti PR a koneckonců i fundraisingu. Jejich příčinnou bývá intuitivní pojetí těchto oblastí podle hesla prezentujeme, jak se dá. Bez dobrého zacílení a jasně nastavených očekávání a dopadů je velmi obtížné zvolit vhodné cílové skupiny a nástroje PR i fundraisingu. Potom dochází k tomu, že na PR pracují všichni trochu a celkový efekt vyplyne jaksi do ztracena. Proto doporučujeme: určete osobu odpovědnou za PR a fundraising, vytvořte si plány PR a FR, ve kterých si specifikujte cíle a cílové skupiny, obsah sdělení, nástroje a ukazatele úspěchu. Potom systematicky naplňujte svá předsevzetí. Pracujte se změnami a momentálními vlivy, nenechte se jimi ale strhnout k neuváženým akcím. Mnohé organizace již zakusily, že taková nekoncentrace a nesystematičnost stojí spoustu sil a dopady tomu neodpovídají.

17 ) Financování Snad jediná oblast, ve které daly organizace skupiny B lekci skupině A. Konkrétně jde o rozložení zdrojů a relativně vyšší podíl příjmů z individuálního a firemního fundraisingu. Již několik let se objevuje v oblasti fundraisingu volání po posílení zisků od firemních nebo individuálních dárců. Protože struktura organizací skupiny A a B je trochu odlišná, můžeme se pokusit interpretovat, v čem tento úspěch vězí. Snad je to tím, že členové organizací ze skupiny B jsou lépe srostlí s kulturou své organizace, ke slovu přicházejí emoce a vztahy, které mohou být nositelem potenciálních darů. Proto doporučujeme: stavte fundraising na vztazích a emocích, prezentujte to, čemu věříte a za co jste schopni a ochotni se postavit. A to může být stejně důležité nebo důležitější než precizní argumenty. Jak stojí v jednom z loňských doporučení k fundraisingu: při práci s dárci vyváženě pracujte s emocemi a fakty. ) Vedení lidí Poslední, klíčová oblast se věnuje nejcennějším zdrojům organizace jejím lidem. Doporučení v této oblasti se tentokrát zaměří především na dvě zajímavá zjištění: a) Poměrně vysoká míra zastoupení samostudia ve vzdělávacích nástrojích Problematikou tohoto způsobu vzdělávání je měření jeho dopadu. Jinak je samostudium velmi vhodným doplňkovým způsobem vzdělávání, profesního a často i osobnostního růstu. Pokud samostudium zařazujete do portfolia nástrojů, je potřeba vyjednat rozsah a obsah samostudia a také očekávané dopady pro praxi, které se dají měřit a vyhodnotit. b) Vysoká míra nefinančních benefitů Vzhledem k doporučením z loňského výzkumu lze ocenit, že se výrazně projevuje oceňování hodnotami, nikoliv pouze penězi. Samozřejmě jde i o pragmatické důvody, kdy na odměňování penězi mohou chybět zdroje. Přesto nefinanční benefity mohou být pro zaměstnance v neziskové organizaci uspokojivou hodnotou. SANEK Ponte, o.s., Slezská 99/, Praha, SANEK Ponte. Dostupný management pro neziskové organizace.

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 15 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Plzeňském kraji 2013 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení Výsledky spolu s doporučeními pro management organizací Letošní 7. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR probíhal v rámci partnerství s Odborem kanceláře hejtmana

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014 Letošní 8. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR. Zjištění a komentáře

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb

III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH OBSAH OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB. Seznam vzdělávacích potřeb CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 1.1 SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB OBSAH A B OSNOVA SEZNAMU VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB 23 A. Osnova seznamu vzdělávacích Osnova umožňuje

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Marketing, fundraising

Marketing, fundraising Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řízení neziskových organizací Marketing, fundraising Ing. Jana Havlenová, 1.11.2011 Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011

Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 Konference Jak správně finančně vzdělávat dospělé 2011 V současnosti existuje množství projektů, o kterých není mezi občany dostatečné povědomí. Jejich dopad je v řadě případů relativně malý v porovnání

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010

Průzkum řízení lidských zdrojů v NNO 2010 www.sanek.cz Průzkum řízení lidských zdrojů Úvod Letos již počtvrté realizovala expertní skupina SANEK nezávislý průzkum řízení lidských zdrojů v nestátních neziskových organizacích, působících v České

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014

HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 HR Strategie Českého rozhlasu 2012-2014 Prezentující: Mgr. Marian Ferenčík, ředitel Odboru lidské zdroje Datum: 12.04.2012 Strategický záměr ČRo v oblasti lidských zdrojů K zajištění rozhodujících činností

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací PROVÁDĚCÍ METODIKA HLAVNÍ HODNOCENÍ 1. Poslání, cíle a hodnoty organizace Ověřit, zda poslání a hodnoty organizace naplňují základní znaky veřejné

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Prostějov 22.7.2010 ŠETŘENÍ V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ ČINNÝCH V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Občanské sdružení LIPKA 1.5.2010 zahájilo realizaci dvouletého projektu OP LZZ "Celoživotním vzděláváním

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea

WIDA Standard. Česká republika. 1. Září 2011. Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea Analýza mezd na jedné pracovní pozici WIDA Standard Knihovník(-ice) Oblast povolání Cizí jazyky, knihovny, archívy, muzea 1. Září 2011 Česká republika Koupí tohoto produktu podporujete transparentnost

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, 24. 11. 2007 VEŘEJNÁ KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM ANEB PROČ SE JIM TO VYPLATÍ Tereza Matýsová hrosne@centrum.cz Abstrakt: Příspěvek vznikl na základě bakalářské diplomové práce Veřejné knihovny jako komunitní centra

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK

Spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v MSK Úvodní slovo V tomto roce se Slezská diakonie (SD) rozhodla zřídit Diakonický vzdělávací institut (DI) jako samostatný subjekt, který bude v daleko větším rozsahu plnit úlohu dosavadního Centra vzdělávání

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

METODIKA K ANALÝZE ŠVP

METODIKA K ANALÝZE ŠVP METODIKA K ANALÝZE ŠVP I ÚVOD Pro hodnocení ŠVP z hlediska podpory rozvoje čtenářské gramotnosti byl pracovní skupinou PedF UK 1 vytvořen základní nástroj hodnocení, který vychází z definice pojmu čtenářská

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ. TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti. PROGRAMOVÁNÍ = stanovení cílů PROJEKTOVÝ CYKLUS TVORBA A ŘÍZENÍ TZV. MĚKKÝCH PROJEKTŮ praktické zkušenosti Michal Medek Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 michal.medek@lipka.cz ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TVORBY PROJEKTŮ projekt

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice Sdružení pracovníků domů dětí (SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je podporovat rozvoj středisek volného času (SVČ), respektive domů dětí a mládeže (DDM). SP DDM je nezávislá

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více