KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV"

Transkript

1 KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011) 1. míst v pčtu realizvaných fúzí a akvizic v České republice a výchdní Evrpě (2010) 1. míst mezi dmácími právnickými firmami (2010)

2 1. Důvdy a způsb přijetí nvely ZVZ snaha mezení krupčníh prstředí, zvýšení transparentnsti a zamezení diskriminace zvýšení efektivnsti vynakládání veřejných finančních prstředků Průběh legislativníh prcesu: celý prces přijetí tisku č. 370 zde: zde dstupná důvdvá zpráva k půvdní vládní předlze nvely zákn vyhlášen ve Sbírce záknů v únru 2012 pd č. 55/2012 Sb. cca 190 změn ZVZ účinnst d 1. dubna 2012 přechdná ustanvení 2

3 2. Snížení finančních limitů Nvé finanční limity VZ maléh rzsahu ( 12 ZVZ): snížení limitů pr pvinný pstup dle ZVZ Pzn.: u zjedndušenéh pdlimitníh řízení na stavební práce snížení z 20 mil. Kč na 10 mil. Kč 3

4 3. Zavedení významné veřejné zakázky - 16a dtýká se puze veřejných zadavatelů zvláštní zpřísněný režim zadávání těcht VZ kritériem významnsti je předpkládaná hdnta: Nvé pvinnsti: 50 mil. Kč, je-li zadavatelem územní samsprávný celek neb příspěvkvá rganizace, u níž funkci zřizvatele vyknává územní samsprávný celek ( 2/2 c) ZVZ), neb jiná právnická sba s vazbu na územní samsprávné celky 300 mil. Kč, je-li zadavatelem Česká republika ( 2/2 a) ZVZ), státní příspěvkvá rganizace ( 2/2 b) ZVZ) neb jiná právnická sba s vazbu na ČR (navíc d : hdntící kmise min. 9 členů, z th 1 člen a 1 náhradník budu lsváni z nvě zavedenéh tzv. seznamu hdntitelů - 74a netýká se jiných právnických sb) prdlužení lhůty pr pdání nabídek neb žádstí účast min. plvinu důvdnění zakázky (nvý 156 ZVZ) musí být předem schválen vládu/zastupitelstvem/rgánem rzhdujícím tázkách hspdaření schválení pdmínku pr zahájení ZŘ!!! 4

5 4. Osba se zvláštní způsbilstí - 17 písm. v) účinné až d ! platí pr veřejné zadavatele a nadlimitní VZ Osba se zvláštní způsbilstí: sba, která je v pracvněprávním vztahu k veřejnému zadavateli a abslvvala vzdělávací prgram (nvý 151a) Osba s dbrnu způsbilstí u nadlimitních VZ na stavební práce - dbrná způsbilst pdle zákna výknu pvlání autrizvaných architektů a výknu pvlání autrizvaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (zákn č. 360/1992 Sb.) před zahájením ZŘ se vyjadřují k zadávacím pdmínkám jsu pvinně členy hdntící kmise 5

6 5. Předběžné známení zakázky - 86 u veřejných zadavatelů pvinné předběžné známení každé pdlimitní a nadlimitní zakázky ve Věstníku VZ zadávací řízení lze zahájit nejdříve 1 měsíc d deslání předběžnéh známení sučástí důvdnění účelnsti VZ (prváděcí předpis) výjimky: VZ zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení VZ zadávané v JŘSU dle 22/1,2 (v předchzím tevřeném řízení, užším řízení, zjedndušeném pdlimitním řízení neb sutěžním dialgu byly pdány puze neúplné neb nepřijatelné nabídky) VZ zadávané v JŘBU ve vybraných případech (nebyly pdány žádné nabídky neb žádsti účast neb puze nevhdné, krajně naléhavý případ, vícepráce apd.) v případě, kdy zadavatel předchzí ZŘ s bdbným předmětem zrušil, prtže bdržel puze 1 nabídku neb p psuzení zbyla k hdncení puze 1 nabídka 6

7 6. Odůvdnění veřejné zakázky puze veřejný zadavatel u nadlimitní i pdlimitní VZ důvdnění: účelnsti VZ přiměřensti pžadavků na technické KP vymezení bchdních a technických pdmínek VZ ve vztahu k ptřebám zadavatele stanvení základních a dílčích hdntících kritérií a způsbu hdncení nabídek ve vztahu k ptřebám zadavatele uveřejnění na prfilu zadavatele d 3 pracvních dnů d uveřejnění známení zahájení ZŘ neb d deslání výzvy zahájení ZŘ (u ZPŘ) u významných VZ důvdnění musí schválit vláda, zastupitelstv neb rgán rzhdující tázkách hspdaření pdmínka pr zahájení zadávacíh řízení 7

8 7. Nejdůležitější změny v kvalifikaci zrušení eknmických a finančních kvalifikačních předpkladů nahrazen čestným prhlášením eknmické a finanční způsbilsti zrušení mžnsti pžadvat certifikát ISO/EMAS u technických kvalifikačních předpkladů v případě stavebních zakázek bude mžné žádat referenční zakázky puze s hdntu v jedntlivé plžce d 50% předpkládané hdnty VZ zákaz předpkladů, které pdstatně mezují hspdářsku sutěž a mhu být nahrazeny smluvními pdmínkami 8

9 8. Zrušení mezení pčtu zájemců zrušení mezení pčtu zájemců na základě lsvání kvalifikačních kritérií užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, sutěžní dialg připuštěn v zakázkách v blasti brany, u sektrvých zadavatelů (puze na základě kritérií kvalifikace) v sutěži návrh zrušen bez výjimky k pdání nabídky budu vyzváni všichni zájemci, kteří prkázali kvalifikaci důsledek netransparentníh lsvání mediální kauzy 9

10 9. Změny ve zjedndušeném pdlimitním řízení zjedndušené pdlimitní řízení u zakázek na stavební práce puze u hdnty zakázky d 10 mil. Kč (míst dsavadních 20 mil. Kč) výzva k pdání nabídky se bude uveřejňvat pvinně na prfilu zadavatele ( 38) Zrychlení a zjedndušení řízení: mžnst známení zveřejněním na prfilu, je-li předem vyhrazen v zadávacích pdmínkách (kamžik dručení = kamžik uveřejnění) rzhdnutí veřejnéh zadavatele vylučení uchazeče známení výběru nejvhdnější nabídky veškerá kvalifikace se prkazuje čestným prhlášením dklady předlží vybraný uchazeč před uzavřením smluvy ( 62/3) nepředlžení znamená nepskytnutí sučinnsti ve smyslu 82/4 (jistta!) námitky prti rzhdnutí vylučení a výběru nejvhdnější nabídky i námitky prti statním úknům zkrácení lhůty na 10 dnů (dsud: 15 dnů). 10

11 10. Otevírání bálek - 71 tevírání bálek musí být zahájen ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek půvdně - nejpzději d 30 dnů d uplynutí lhůty pr pdání nabídek ideálně by měl být tevírání bálek zahájen v tutéž hdinu, v níž knčí lhůta pr pdání nabídek při tevírání bálek kntrla puze jazyka a pdpisu návrhu smluvy kntrla úplnsti nabídek je přesunuta d fáze psuzení nabídek sdělvané infrmace - navíc údaje z nabídek dpvídající číselně vyjádřitelným dílčím hdntícím kritériím vedle nabídkvé ceny sdělí uchazečům také hdnty nabídnuté v rámci všech statních pčitatelných kritérií (termín plnění, záruka za jakst, pčet servisních míst atd.) 11

12 11. Pdání a hdncení jedné nabídky - 71/7, 84/1 e) Nvě nebude mžné hdntit puze jednu nabídku!!! pkud je pdána puze 1 nabídku, bálka se netevírá zadavatel si tut nabídku pnechá pr účely archivace, avšak netevírá ji zadavatel uchazeče bezdkladně infrmuje tm, že byla pdána jediná nabídka a že je pvinen v takvém případě ZŘ zrušit (může bsahvat i infrmaci tm, že zadavatel hdlá VZ vyhlásit znvu) pvinnst zrušit ZŘ je i v případě, kdy p psuzení nabídek zůstane k hdncení puze 1 nabídka (je pdán více nabídek, ale v rámci psuzení jsu vyřazeny) Pdání / hdncení 1 nabídky je umžněn puze: u sektrvéh zadavatele v JŘSU u veřejnéh zadavatele v JŘSU dle 22/3 důvdný předpklad, že nabídkvé ceny budu nesrvnatelné služby pjišťvací, auditrské, tlumčnické, právní apd. - pvaha neumžňuje dstatečně přesně určit předmět VZ předem tak, aby byl mžné zadat v tevřeném či užším řízení VZ na stavební práce prváděné výhradně za účelem výzkumu neb vývje v JŘBU ve vybraných případech (vícepráce, krajně naléhavý případ, pční práva...) při zadávání zakázky na základě rámcvé smluvy 12

13 12. Bude mžné sutěžit smluvní a platební pdmínky? Nvinka v hdncení nabídek - 78 dst. 4: sučástí hdncení nesmí být d buducna smluvní pdmínky, jejich účelem je zajištění pvinnstí ddavatele (smluvní pkuty, bankvní záruky), neb platební pdmínky (splatnst faktur) zadavatel nastaví sám jak pevnu pdmínku zadání 13

14 13. Elektrnické aukce - 96 dst. 5 pvinné elektrnické aukce u vybranéh druhu zbží druh ddávek stanví prváděcí předpis platí pr veřejné zadavatele mžnst využít prvzvatele e-tržišť (MMR) kncesvaná tržiště: Název tržiště Prvzvatel Adresa Centrum veřejných zakázek Česká pšta, s.p. Český trh Český trh, a.s. e-trziste.ceskytrh.cz Gemin Syntaxit, s.r.. TENDERMARKET Knsrcium etenders vrtalgov VORTAL CONNECTING BUSINESS CZ s.r.. 14

15 14. Zveřejnění infrmací VZ - 83 dst. 1, 85, 147a Pvinnst zveřejnit ve Věstníku: známení výsledku d 15 dnů d uzavření smluvy Dále na prfilu pzr na účinnst d : písemná zpráva každé VZ - d 15 dnů d uknčení zadávacíh řízení uzavřené smluvy, včetně všech změn a ddatků d 15 dnů d uzavření již d hdnty 500 tis. Kč dpad na zakázky maléh rzsahu! skutečně uhrazená cena za realizaci zakázky (d 90 dnů d splnění/d u smluv přesahujících 1 rk) seznam subddavatelů ddavatele veřejné zakázky - nad 10 % bjemu subddávek, u významné VZ nad 5 % (d 90 dnů/31.3.) pvinnst ddavatelů pskytnut infrmace zadavateli (d 60 dnů/28.2.) Nezveřejnění = správní delikt - pkuta pr zadavatele až d výše 20 mil. Kč 15

16 15. Shrnutí - pvinnst uveřejnění na PROFILU zadavatele důvdnění veřejné zakázky (veřejný zadavatel) (d 3 pracvních dnů d uveřejnění známení neb d deslání výzvy) textvá část ZD - 48/1 (de dne uveřejnění známení či výzvy) ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám - 49 ve zjedndušeném pdlimitním řízení (veřejný zadavatel): písemná výzva - p celu dbu trvání lhůty pr pdání nabídek - 38 ptřebné infrmace umžnění prhlídky místa plnění - 49/5 rzhdnutí vylučení uchazeče - 60/2 (pkud si zadavatel vyhradí) známení výběru nejvhdnější nabídky - 81/3 (pkud si zadavatel vyhradí) uveřejnění ex pst: písemná zpráva zadavatele - 85 smluva uzavřená na VZ včetně všech jejích změn a ddatků výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ seznam subddavatelů ddavatele (veřejný zadavatel) smluva, výše skutečně uhrazené ceny a seznam subddavatelů puze veřejný zadavatel - 147a 16

17 16. Nvinky v pdávání námitek a návrhů C nvéh v námitkách? námitky musí bsahvat i pučení pvinnsti dručit stejnpis návrhu zadavateli chybějící náležitst lze napadat námitkami, rizik pr zadavatele: pkuta za nesprávné vyřízení námitek pzr na správní delikt nesprávné vyřízení námitek Pzr na pkuty! sazby se zvyšují na dvjnásbek 17

18 Adávací Zde můžete vlžit brázek vaši PG, který najdete ve slžce na G: u musteru DĚKUJEME ZA POZORNOST Mgr. Adéla Havlvá, LL.M., advkát Mgr. Rmana Derkvá, senirní právník Autrská práva vyhrazena

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více