ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Dluhdbý prnájem sbníh autmbilu 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název subjektu Všebecná fakultní nemcnice v Praze Sídl:, IČ: Osba právněná jednat jménem či za zadavatele: Mgr. Dana Juráskvá, Ph.D., MBA 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dluhdbý prnájem 1 ks reprezentativníh sbníh autmbilu vyšší třídy bez bsluhy (dále jen vzidl ) s prběhem km/rk s uzavřenu kalkulací včetně dalších služeb. Uchazeč bude autrizvaným prdejcem vzidel (včetně autrizvanéh servisu). Bližší specifikace autmbilu je uvedena v přílze č. 1 tét zadávací dkumentace. Dba plnění: jedná se nájem na 48 měsíců, přičemž nájem vzidla vznikne dnem předání vzidla zadavateli, a t v návaznsti na datum uzavření smluvy. K předání autmbilu musí djít d 90 dnů de dne uzavření smluvy. Míst předání a plnění: místem předání vzidla je sídl zadavatele na adrese U Nemcnice 499/2, Praha 2. Místem plnění (prvzu) vzidla je ČR a země EU. 4. OBCHODNÍ PODMÍNKY Sučástí nabídky uchazeče je pdepsaný návrh smluvy na dluhdbý prnájem vzidla. Uchazeč je pvinen pdat puze jediný návrh smluvy. Veškeré pžadavky zadavatele uvedené v tét zadávací dkumentaci musí být bsaženy v návrhu smluvy. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem neb sbu prkazatelně právněnu jednat za uchazeče; v takvém případě dlží uchazeč tt právnění v riginálu či v úředně věřené kpii v nabídce. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy není předlžením řádnéh návrhu pžadvané smluvy. Pdává-li nabídku více uchazečů splečně (jak sdružení uchazečů), návrh smluvy musí být pdepsán statutárními 1

2 rgány neb sbami prkazatelně právněnými jednat za všechny uchazeče, kteří tvří sdružení neb uchazečem, který byl statními členy takvéh sdružení k tmut úknu výslvně zmcněn. Fakturace za prnájem vzidla bude prváděna měsíčně, a t vždy za předchzí měsíc (vztažen k datu převzetí vzidla zadavatelem). Platby budu prbíhat v CZK a rvněž všechny cenvé údaje budu v tét měně. Splatnst faktur je 60 dní d data jejich dručení na Eknmický úsek zadavatele, dbr účetnictví nacházející se na adrese jeh sídla. Faktura může být též zaslána elektrnicky na a t pkud mžn ve frmátu ISDOC či PDF. V případě prdlení zadavatele se zaplacením řádně fakturvané ceny je ddavatel právněn pžadvat zaplacení smluvníh úrku z prdlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prdlení. Ddavatel je právněn pžadvat zaplacení úrku z prdlení až p uplynutí 30 dnů d sjednané lhůty splatnsti. Zadavatel nebude pskytvat zálhy. V případech, kdy je v zadávací dkumentaci uveden materiál či výrbek s knkrétním názvem či knkrétníh výrbce, zadavatel umžňuje pr plnění veřejné zakázky pužití i jiných, kvalitativně a technicky shdných neb lepších řešení. Zadavatel pžaduje vzidl nvé (při přepravě d výrbce, resp. ddavatele k zadavateli p vlastní se může být ujet max. 100 km; rk výrby musí být shdný s rkem převzetí vzidla zadavatelem), nepužívané, nerenvvané, funkční, hmlgvané k prvzu na pzemních kmunikacích v ČR a zemích EU, dpvídající platným technickým, bezpečnstním a hygienickým nrmám a předpisům výrbce, s dklady nezbytnými k převzetí a užívání v českém jazyce. Zadavatel p ddavateli pžaduje, aby k nabízenému vzidlu měl zajištěnu servisní síť a asistenční služby v ČR a zemích EU. Zadavatel pžaduje d uchazeče zpracvat a v nabídce uvést cenu za nadlimitní a za pdlimitní km (viz čl. 5 tét zadávací dkumentace) vzhledem k plánvanému prběhu autmbilu. Cena za nadlimitní a pdlimitní km bude využita při kilmetrvém vyrvnání, tj. prvnání plánvanéh prběhu km a skutečnéh pčtu ujetých km za dbu 48 měsíců, prvedeném při vrácení vzidla p uknčení prnájmu. Následná finanční částka vzniklá vynásbením kilmetrvé ceny za nadlimitní km a rzdílu ve skutečných a plánvaných km bude fakturvaná zadavateli (nadlimitní km). Výsledná finanční částka vzniklá vynásbením kilmetrvé ceny za pdlimitní km a rzdílu ve skutečných a plánvaných km bude dbrpisvaná zadavateli (pdlimitní km). U nadlimitních km je tlerance smluvníh prběhu km při zániku smluvy km, u pdlimitních km je tlerance nulvá. Při předání vzidla bude ddavatelem prveden pršklení řidičů zadavatele v rzsahu min. 60 min. z bsluhy a údržby prnajímanéh vzidla včetně elektrnických a případných jiných zařízení, jimiž bude vzidl vybaven. S vzidlem bude prvedena zkušební jízda v délce minimálně 20 km. 2

3 Ddavatel umžní prvést zadavateli firemní plepy na vzidle, plepy ddavatele nejsu přípustné. Zadavatel je prvzvatel vzidel s právem přednsti v jízdě a pžaduje, aby byl vzidl vybaven zvláštním zvukvým hmlgvaným výstražným zařízením dplněným zvláštním výstražným světlem mdré barvy (dále jen zařízení ), včetně jeh zapsání d svědčení registraci vzidla, část II (velký technický průkaz). Mntáž zařízení prvede splečnst mající právnění na základě rzhdnutí Ministerstva dpravy k mntážím a zápisům zvláštníh světelnéh zařízení na vzidla s právem přednsti v jízdě. Specifikace zařízení je uvedena v Přílze č. 2 tét zadávací dkumentace. Uchazeč zahrne veškeré náklady na ddávku a mntáž zařízení d své nabídkvé ceny. Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednmu či více subddavatelům a uvede identifikační údaje každéh subddavatele. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat knečném znění smluvy a práv zrušit zadávací řízení i bez udání důvdu, a t kdykliv d dby, než djde k uzavření smluvy s vítězným uchazečem. Sučasně bude d nabídkvé ceny zahrnut a v návrhu smluvy výslvně uveden: pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu při prvzu vzidla na pzemních kmunikacích (pvinné ručení) s výší pjistnéh plnění min. 70 mil./70 mil. Kč; pjištění všech sedadel limit min ,- Kč na smrt úrazem a ,- Kč na trvalé následky; dále je výše havarijníh pjištění a dalších pjištění záležitstí uchazeče; při vzniku pjistné událsti zaviněné zadavatelem, uhradí zadavatel spluúčast ve výši min. 5000,- Kč neb max. 5 %, a t částku, která je vyšší; české dálniční známky, úhrada radikmunikačních a dalších pplatků, silniční daň p celu dbu prnájmu suvisející služby zahrnuté v ceně prnájmu - prvedení všech záručních i pzáručních prhlídek, servisních kntrl a záknných prhlídek pdle platných právních nrem (STK, ME, hasicí přístrj a další), prvedení veškerých prav a údržby vč. ddání nvých náhradních dílů, výměny všech prvzních náplní, ddání letních a zimních pneumatik vč. jejich sezónních výměn v záknných termínech a včetně jejich skladvání a bměny, dplňvání a bměny pvinné výbavy, kmplexní čištění interiéru min. 1x rčně, zabezpečení dtahu nepjízdnéh neb havarvanéh vzidla a v tét suvislsti náhradní zabezpečení přepravy cestujících, v případě pruchy pskytnutí náhradníh vzidla dpvídající kategrie d 24 hd. d nahlášení pruchy; ddávka, mntáž zvláštníh výstražnéh systému dle čl. 4 tét ZD a jeh zapsání d dkladů k vzidlu. 5. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabízená cena bez DPH bude stanvena jak maximální a knečná. Nabídkvá cena za prnájem vzidla bude zpracvána ve členění: 3

4 a) nabídkvá cena za 1 měsíc prnájmu vzidla s prběhem km/rk v Kč bez DPH, daňvá sazba a cena s DPH; b) nabídkvá cena za 1 nadlimitní km vzidla bez DPH, daňvu sazbu a cenu s DPH; c) nabídkvá cena za 1 pdlimitní km vzidla bez DPH, daňvu sazbu a cenu s DPH. 6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Uchazeč určí kntaktní sbu dpvědnu za realizaci zakázky, včetně telefnickéh a véh kntaktu. Zadavatel upzrňuje, že pkud bude p pdání nabídek, v rámci jejich psuzvání a hdncení, nutné slvit uchazeče s žádstí vysvětlení jejich nabídky, budu veškeré tyt žádsti zasílány puze elektrnicku frmu na kntaktní uvedený v nabídkách uchazečů. Písemné vysvětlení uchazečů takvé žádsti bude pžadván d 3 pracvních dnů de dne deslání žádsti zadavatelem. Jestliže uchazeč v dané lhůtě své vysvětlení nedručí, bude tt důvdem pr vylučení z jeh další účasti v zadávacím řízení, aniž by se zadavatel zabýval tím, c vedl k nedručení dpvědi na jeh žádst. 7. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI, KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadavatel pžaduje prkázání splnění kvalifikačních předpkladů vymezených níže: Uchazeč předlží v kpiích výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, ppř. živnstenské či jiné právnění vztahující se k předmětu plnění. Uchazeč prkáže splnění kvalifikace ve lhůtě pr pdání nabídek. 8. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním kritériem hdncení je nejnižší nabídkvá cena pčítaná následujícím způsbem: Dílčí kritérium Váha kritéria A. Cena bez DPH za 1 měsíc prnájmu vzidla s prběhem km/rk 85 % B. Cena bez DPH za 1 nadlimitní km vzidla 10 % C. Cena bez DPH za 1 pdlimitní km vzidla 5 % Pčet bdů = (nejnižší hdncená nabídkvá cena/ cena nabídnutá) x 100 Jedntlivá bdvá hdncení dílčích kritérií se vynásbí vahu dílčíh kritéria. Na základě sučtu výsledných hdnt jedntlivých nabídek stanví hdntící kmise přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že nejvhdnější nabídka je ta, která dsáhne nejvyšší hdnty. 9. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předlžena v listinné frmě a dále rvněž v elektrnické frmě na CD. Návrh smluvy bude na CD ulžen ve frmátu dc, dcx a veškeré přílhy budu ulženy v editvatelných pdbách např. Excel, nikliv ve frmě pdf. 4

5 Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Všechny listy nabídky včetně přílh budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu a nabídka bude zajištěna prti neprávněné manipulaci. Bude-li nalezen v rámci psuzení rzpr v nabídce, a t v údajích, které jsu předmětem hdncení, bude pr ptřeby hdncení relevantní údaj ze závaznéh návrhu smluvy předlženéh v listinné pdbě. Pkud jsu sučástí listinnéh návrhu smluvy také přílhy, nesmí si jakkliv vzájemně dprvat, v pačném případě je t důvdem k vylučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení. Uchazeč pužije přadí dkumentů specifikvané v následujících bdech těcht pkynů pr zpracvání nabídky: Obsah nabídky. Nabídka bude patřena bsahem s uvedením čísel stránek u jedntlivých ddílů (kapitl). Pdepsaný návrh smluvy. Smluva musí p bsahvé stránce dpvídat zadávací dkumentaci a bsahu nabídky uchazeče. Pkud smluva nebude dpvídat zadávací dkumentaci a statním částem nabídky uchazeče, bude tat skutečnst důvdem pr vyřazení nabídky a vylučení uchazeče. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán statutárním rgánem neb sbu prkazatelně právněnu jednat za uchazeče. Pkud jedná jménem či za uchazeče jiná sba dlišná d sby právněné jednat, musí být sučástí návrhu smluvy plná mc pravňující tut sbu k jednání. Tat plná mc musí být předlžena v riginále neb v úředně věřené kpii. Vyplněná Přílha č. 1 tét zadávací dkumentace. Nevyplnění jakékli plžky bude pvažván jak nesplnění pžadavků zadavatele, a takvát nabídka bude vylučena. Dklady a dkumenty k prkázání splnění kvalifikace. Ostatní dklady a dkumenty pžadvané zadavatelem. 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Žádst ddatečné infrmace k zadávací dkumentaci je mžn dručit písemně ( , pšta) v průběhu lhůty pr pdání nabídek, kntaktní sba: Mgr. Jana Drblvá, tel: , Ddavatel je právněn p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 3 pracvní dny před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Zadavatel na takvu žádst dpví frmu ddatečných infrmací, které zveřejní na svých internetvých stránkách prt je vhdné, aby uchazeči tyt stránky sledvali d knce lhůty pr pdání nabídek. 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pr pdání nabídek: Datum: Hdina: d , 12:00 hd. Adresa pr pdání nabídek: dpručeně pštu neb sbně: Pdatelna (budva Ředitelství A5, 4. patr, dv. č. 407), U Nemcnice 499/2, Praha 2, , Obálka s nabídku bude značena názvem 5

6 zakázky: Dluhdbý prnájem sbníh autmbilu NEOTVÍRAT Kntaktní sba pr příjem nabídek: Mgr. Jana Drblvá, tel.: , DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY Přílha č. 1 Specifikace vzidla Přílha č. 2 Specifikace zvláštníh zvukvéh výstražnéh zařízení Mgr. Dana Juráskvá, Ph.D., MBA ředitelka Všebecné fakultní nemcnice v Praze 6

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce infrmatiky Odbr infrmačních systémů Vykazvání dat prstřednictvím SDNS Web Services Příručka uživatele (prgramátra) verze 1.8 Autr: Zdeněk Teska (NESS Czech s.r..) Jiří Smlík (ČNB) prsinec 2012 Vykazvání

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více