ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ), a t pdle ustanvení 21 dst. 1 písm. a) / 21 dst. 1 písm. f) ZVZ, s názvem Pskytvání cludvých služeb (dále jen veřejná zakázka ) Tat vzrvá zadávací dkumentace byla vypracvána advkátní kanceláří PIERSTONE ve splupráci se splečnstí MICROSOFT, která sestavila seznam zde bsažených technických dpručení. Vzrvá zadávací dkumentace bsahuje příklady parametrů, které však musejí být ze strany zadavatelů upraveny dle jejich skutečných ptřeb a přiměřeně ke knkrétní veřejné zakázce. Dkument byl vytvřen jak vzr pr hyptetický příklad nákupu cludvých služeb a třetí sby na něj nemhu spléhat jak na právní pradenství pskytnuté v jejich prspěch. V případě dtazů prsím kntaktujte: Mgr. Jana Pattynvá, LL.M., Mgr. Lenka Suchánkvá, LL.M., 1

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PODMÍNKY A VARIANTY NABÍDEK POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY JISTOTA POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZADÁVACÍ LHŮTA KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK OSTATNÍ INFORMACE

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Sídl: [ ] IČO: [ ] [ ] Osba právněná jednat jménem zadavatele: Jmén, příjmení, funkce jednající sby Kntaktní sba zadavatele: Jmén, příjmení, funkce kntaktní sby, tel.: [ ], [ ] 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smluvy mezi zadavatelem a jedním vybraným uchazečem, na základě které budu zadavateli pskytvány škálvatelné služby clud cmputingu, tj. pskytnutí škálvatelnéh výpčetníh výknu, diskvé kapacity a dalších aplikací jak služby způsbem umžňujícím vzdálený přístup prstřednictvím sítě Internet, dále jen služby. Služby budu ddávány v suladu s minimální technicku specifikací, která tvří Přílhu č. [ ] tét zadávací dkumentace (dále jen technická specifikace ), a dalšími pžadavky stanvenými v tét zadávací dkumentaci. Na základě pdepsané smluvy budu služby zadavatelem bjednávány a hrazeny pdle skutečné sptřeby. Sučástí předmětu plnění jsu licence pravňující uživatele (zaměstnance zadavatele) k přístupu k licencvaným prduktům pskytvaným jak služba. Sučástí předmětu plnění je také bezplatné zajištění dstupnsti dat pr zadavatele p dbu aspň 3 měsíců p uplynutí dby trvání smluvy a mžnst jejich stažení v tét dbě. Jsu-li v zadávací dkumentaci neb jejich přílhách uvedeny knkrétní bchdní názvy, jedná se puze vymezení pžadvanéh standardu a zadavatel umžňuje i jiné technicky a kvalitativně srvnatelné řešení. 2.2 Rzsah předmětu veřejné zakázky a) Předpkládaný rzsah Zadavatel předpkládá plnění pskytvání služeb uvedených v technické specifikaci (Tabulka 1 a Tabulka 2) v následujícím maximálním rzsahu: A B C Služba Měrná jedntka Pčet jedntek Windws Server 2012 R2 Užívání p dbu 1 hdiny 630 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 Užívání p dbu 1 hdiny 50 3

4 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek RAM Oracle Linux 7, 2 jádra, 3,5 GB RAM, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2008 R2 SP1, 1 jádr, 1,75 GB RAM Micrsft SQL Server 2014 Enterprise, 8 jader, 14 GB, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Užívání p dbu 1 hdiny 200 Užívání p dbu 1 hdiny 150 Užívání p dbu 1 hdiny 100 Diskvý prstr s Využívání 1 TB p dbu geredundancí měsíce Služba jedntné identity (Active 1 uživatel za 1 měsíc 800 Directry) Nerelační databáze Využívání 1 TB p dbu s definvaným výknem (DcumentDB) měsíce Virtuální síť mezi cludem a Využívání 1 ks/hd 100 vlastním IT Šklení administrátrů člvěkden 2 Knzultace dle pžadavku člvěkden 2 zadavatele Migrace dat z virtuálníh serveru Jednrázvě v plném nemezeném rzsahu ulžených dat b) Opční práv zadavatele Pskytvatel si vyhrazuje pční práv ve smyslu ustanvení 99 ZVZ na pskytnutí služeb uvedených v technické specifikaci (Tabulka 1), které nejsu zárveň uvedeny v článku 2.2 a) zadávací dkumentace. Zadavatel bude právněn využít tyt služby v maximálním mžném záknném rzsahu v suladu s ustanvením 99 dst. 3 ZVZ. Zadavatel není pvinen vyčerpat výše stanvený předpkládaný předmětu plnění veřejné zakázky. Úhrada za plnění bude prvedena puze v rzsahu skutečně pskytnutých služeb. 2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Cmmn Prcurement Vcabulary (CPV) je: Infrmační technlgie Datvé služby Ukládání dat Odpvědnst uchazeče za plnění Uchazeč je pvinen se před pdáním nabídky seznámit se všemi becně závaznými právními předpisy a platnými nrmami vztahujícími se k předmětu plnění veřejné zakázky a zajistit, že plnění veřejné zakázky bude s nimi v suladu. Uchazeč zajistí, že plnění veřejné zakázky bude v suladu s pžadavky na zajištění důvěrnsti, integrity a dstupnsti zpracvávaných infrmací, jak jsu tyt stanveny v zákně infrmačních systémech veřejné správy, zákně č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, a suvisející 4

5 vyhlášky č. 529/2006 Sb., vydané Ministerstvem infrmatiky. Uchazeč zejména zajistí sulad plnění veřejné zakázky s principy a pstupy ppsanými v infrmační kncepci zadavatele zveřejněné na [ ]. Uchazeč dále zajistí, že pskytnuté plnění umžní zadavateli naplnit veškeré pžadavky stanvené záknem kybernetické bezpečnsti, zákn č. 181/2014 Sb., a suvisející vyhlášku č. 316/2014 Sb., vydanu Nárdním bezpečnstním úřadem. Uchazeč bere na vědmí, že v rámci plnění veřejné zakázky budu zpracvávány sbní údaje. Vzhledem k tmu se uchazeč zavazuje pdepsat se zadavatelem při pdpisu smluvy také smluvy zpracvání sbních údajů. Uchazeč zajistí, že pskytnuté plnění bude naplňvat veškeré pžadavky stanvené záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Pžadavky zadavatele na předmět plnění jsu blíže specifikvány v technické specifikaci. 2.5 Přílhy zadávací dkumentace Zadavatel stanví, že nedílnu sučástí tét zadávací dkumentace jsu následující přílhy: - Přílha [ ]: Vzr čestnéh prhlášení pžadvanéh zadavatelem - Přílha [ ]: Technická specifikace - Přílha [ ]: Pžadavky na závazný návrh smluvy - Přílha [ ]: Pžadavky na závazný návrh smluvy zpracvání sbních údajů - Přílha [ ]: Krycí list nabídky - Přílha [ ]: Frmulář žádsti pskytnutí ddatečných infrmací 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta veřejné zakázky činí [ ],- Kč bez DPH. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky byla stanvena v suladu s ustanveními 14 dst. 1 písm. a) a 15 ZVZ, jak předpkládaná výše celkvéh peněžitéh závazku zadavatele vůči ddavateli p dbu trvání smluvy vyplývající z plnění veřejné zakázky s přihlédnutím k předpkládanému rzsahu služeb stanveném v článku 2.2 tét zadávací dkumentace. Předpkládaná hdnta plnění na základě pčníh práva dle čl. 2.2 b) zadávací dkumentace činí [ ],- Kč bez DPH. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpkládaná dba plnění Smluva bude uzavřena na dbu 4 let d data jejíh pdpisu, aneb na dbu d vyčerpání předpkládané hdnty veřejné zakázky pdle čl. 3 zadávací dkumentace. Plnění bude zahájen nejpzději d 5 dnů d pdpisu smluvy. Zadavatel pžaduje pskytvání jedntlivých plnění nejpzději ve lhůtách uvedených v tabulce 1 technické dkumentace. 4.2 Míst plnění veřejné zakázky Místem plnění je Česká republika. 5

6 5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 Kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle dst. 6.2 tét zadávací dkumentace, splní prfesní kvalifikační předpklady pdle dst. 6.3 tét zadávací dkumentace, splní technické kvalifikační předpklady pdle dst. 6.4 tét zadávací dkumentace, a předlží čestné prhlášení své eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku. 5.2 Základní kvalifikační předpklady pdle 53 dst. 3 ZVZ Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který předlží: a) Výpis z evidence Rejstříku trestů neb jiný dpvídající dklad ne starší než 90 dnů, prkazující, že ddavatel nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží, jdeli právnicku sbu, ve vztahu ke všem statutárním rgánům (např. s.r..) neb všem členům statutárníh rgánu (např. a.s.); je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb ke každému členu statutárníh rgánu tét právnické sby. Pdává-li nabídku zahraniční právnická sba prstřednictvím rganizační slžky, dlží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k veducímu rganizační slžky, jakž i ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb všem členům statutárníh rgánu zahraniční sby. b) Výpis z evidence Rejstříku trestů neb jiný dpvídající dklad ne starší než 90 dnů, prkazující, že ddavatel nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání uchazeče pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží, jde-li právnicku sbu, ve vztahu ke všem statutárním rgánům (např. s.r..) neb všem členům statutárníh rgánu (např. a.s.); je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb ke každému členu statutárníh rgánu tét právnické sby. Pdává-li nabídku zahraniční právnická sba prstřednictvím rganizační slžky, dlží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k veducímu rganizační slžky, jakž i ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb všem členům statutárníh rgánu zahraniční sby. c) Ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu prkazující, že ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. d) Ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu prkazující, že ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. 6

7 5.3 Prfesní kvalifikační předpklady pdle 54 písm. a) a d) ZVZ Prfesní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který předlží výpis z bchdníh rejstříku neb jiné evidence, pkud je v ní ddavatel zapsán. 5.4 Technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 ZVZ K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pžaduje zadavatel předlžit tyt dklady: Technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 ZVZ splňuje ddavatel, který předlží: a) seznam významných služeb v blasti implementace a prvzu virtuálníh serveru prvedených ddavatelem za pslední 3 rky, při níže uvedených pdmínkách: Rzsah pžadvaných infrmací a dkladů: Seznam významných služeb musí zahrnvat údaj bjednateli, specifikaci rzsahu, dbu a míst pskytnutí. Způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů: Seznam významných služeb předlží ddavatel v rámci své nabídky ve frmě čestnéh prhlášení. Přílhu tht čestnéh prhlášení musí být: 1. svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů: Ddavatel k prkázání tht kvalifikačníh předpkladu dlží seznam významných služeb, přičemž minimální úrveň naplní ddavatel, který: 1. pskytl alespň 5 významných služeb v blasti implementace a prvzu služeb clud cmputingu, ze kterých každá měla hdntu alespň ve výši [ ] Kč, a 2. alespň ve třech případech dlží svědčení bjednatele řádném plnění služeb. b) seznam sb dpvědných za pskytvání služeb (techniků) a svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci uchazeče a sb dpvědných za pskytvání služeb za níže uvedených pdmínek: Rzsah pžadvaných infrmací a dkladů: Seznam musí zahrnvat uvedení jména, infrmaci nejvyšším dsaženém vzdělaní a kvalifikaci pracvníků, včetně prkazatelných relevantních znalstí a zkušenstí. Způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů: Ve vztahu ke každému dbrnému pracvníkvi předlží uchazeč prfesní živtpis; dsažené vzdělání a prkazatelnu znalst či zkušenst určité blasti musí uchazeč dlžit prstřednictvím: A) vyskšklskéh diplmu neb maturitníh vysvědčení, B) relevantníh mezinárdně uznávanéh certifikátu pr danu blast, C) relevantníh certifikátu neb dkladu abslvvání šklení příslušnéh výrbce HW/SW. V případě, že z bjektivních důvdů (např. zrušení neb změna certifikačníh schématu, vzdělávacích kurzů, a pdbně) nebude uchazeč schpen pžadvaným způsbem dlžit prkazatelnu relevantní znalst či zkušensti, je právněn dlžit jiný, mezinárdně 7

8 uznávaný certifikát, který se váže k předmětné technlgii neb prduktu neb jejich vyšší řadě (nvá verze, nástupce mdelu, a pdbně). Zadavatel však musí být schpen věřit (např. na stránkách certifikačníh rgánu, který certifikát vystavil), že získání certifikátu pdléhal věření bdbnéh rzsahu znalstí ze strany danéh pracvníka, jaký byl vyžadván pr získání půvdníh certifikátu, tedy že nedšl k významnému snížení testvaných znalstí. Minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů: Realizační tým se musí skládat alespň z [ ] dbrných pracvníků, bsazených d dále uvedených rlí. Přitm platí, že žádný dbrný pracvník, kterým je prkazvána kvalifikace dle tht článku, nesmí být bsazen d více rlí sučasně. Zadavatel stanví tyt rle: 1) Veducí prjektu (Prject manager); uknčené vyskšklské vzdělání magisterskéh stupně; praxe v blasti ICT minimálně 5 let, z th 3 rky na pzici veducíh prjektů; prkazatelná účast minimálně na 1 významné ddávce (v minimální úrvni bdbné dle článku tét zadávací dkumentace v rli veducíh prjektu dpvědnéh za celu významnu ddávku); prkazatelná znalst prcesů [ ],[ ] neb jiné mezinárdně uznávané metdiky prjektvéh řízení 2) Systémvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 rky; prkazatelná znalst cludvé platfrmy ttžné s platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací a knfigurací cludvé platfrmy ttžné s platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 3) Databázvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 rky; prkazatelná znalst databázvé platfrmy ttžné s cludvu platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací a knfigurací databázvé platfrmy pr systémy ttžné s infrastrukturu/platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 4) Síťvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 let; prkazatelná znalst síťvých řešení s vysku dstupnstí, praktické zkušensti s implementací a prvzem sítí a jejich integrace se síťvu infrastrukturu ttžnu s cludvu platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 5) Aplikační specialista, prgramátr; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 let; prkazatelná znalst platfrmy ttžné s cludvu platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací, knfigurací a vývjem na platfrmě ttžné s platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 5.5 Prkázání kvalifikace prstřednictvím subddavatele Zadavatel stanví, že není-li ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané v kapitle 6.3 a 6.4 tét Zadávací dkumentace v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen předlžit v rámci své nabídky centrálnímu zadavateli: a) dklady prkazující, že subddavatel není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek ve smyslu ustanvení 53 dst. 1 písm. j) ZVZ; b) výpis subddavatele z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence ve smyslu ustanvení 54 písm. a) ZVZ; c) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t 8

9 alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Zadavatel stanví, že ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů a prfesníh kvalifikačníh předpkladu uvedenéh v kapitle 5.12 písm. a) tét Zadávací dkumentace 5.6 Prkázání kvalifikace v případě splečné nabídky něklika ddavatelů Má-li být předmět tét zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle kapitly 6.2 tét zadávací dkumentace a prfesních kvalifikačních předpkladů pdle kapitly 6.3 tét zadávací dkumentace v plném rzsahu. Splnění statních kvalifikačních předpkladů stanvených v tét zadávací dkumentaci musí prkázat všichni ddavatelé splečně. V případě, že má být předmět tét zakázky plněn splečně něklika ddavateli, jsu pvinni předlžit zadavateli v rámci své nabídky sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s tut veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění tét veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z tét veřejné zakázky. 5.7 Prkázání kvalifikace zahraničním ddavatelem Zahraniční ddavatel prkazuje splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném zadavatelem v tét zadávací dkumentaci. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční ddavatel v půvdním jazyce s připjením jejich úředně věřenéh překladu d českéh jazyka, pkud mezinárdní smluva, kteru je Česká republika vázána, nestanví jinak; t platí i v případě, prkazuje-li splnění kvalifikace dklady v jiném než českém jazyce ddavatel se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu na území České republiky. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 5.8 Pravst a stáří dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Ddavatel k prkázání kvalifikace dlží riginály, resp. kpie příslušných dkladů tak, jak je uveden v tét zadávací dkumentaci. Dklady, kterými bude ddavatel prkazvat kvalifikaci, nesmějí být ke dni pdání nabídky starší 90 dnů. 5.9 Prkázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, výpisem ze seznamu certifikvaných ddavatelů neb výpisem ze seznamu zahraničních ddavatelů Ddavatelé mhu k prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 ZVZ a prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 ZVZ předlžit výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů pdle 127 ZVZ Ddavatelé mhu k prkázání kvalifikačních předpkladů předlžit certifikát vydaný v rámci systému certifikvaných ddavatelů pdle 134 ZVZ Zahraniční ddavatelé mhu k prkázání kvalifikačních předpkladů předlžit výpis ze zahraničníh seznamu kvalifikvaných ddavatelů či příslušný zahraniční certifikát pdle 143 ZVZ. 9

10 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Obchdní pdmínky budu závazným způsbem stanveny v návrhu smluvy v suladu s tímt čl Uchazeč je pvinen v rámci své nabídky předlžit zadavateli pdepsaný návrh smluvy. Pžadavky zadavatele na smluvu jsu uvedeny v tét zadávací dkumentaci a dále pdrbněji v přílze č. [ ] zadávací dkumentace. Zadavatel bude předlžený návrh uchazeče pvažvat za závazný. 6.3 V případě, že smluva bude dkazvat na všebecné bchdní pdmínky uchazeče či jeh subddavatele, musí být tyt sučástí návrhu smluvy v nabídce uchazeče, přičemž ustanvení smluvy bude mít přednst před ustanveními bsaženými ve všebecných bchdních pdmínkách. 6.4 Platební pdmínky budu závazným způsbem stanveny v návrhu smluvy v suladu s tímt čl. 7 a čl. 9 zadávací dkumentace. Vyúčtvání bude prváděn nejméně jedenkrát měsíčně s pdrbným rzpisem nákladvsti dle jedntlivých plžek, jak vyplývají z rzpisu pdle čl zadávací dkumentace. Zadavatel připuští pskytvání služeb na bázi předplatnéh, přičemž ujednání úhradě puze za skutečně sptřebvané služby dle tét zadávací dkumentace není v takvém případě dtčen. 6.5 Cena za plnění dle smluvy bude zadavatelem uchazeči hrazena v české měně na základě faktur (daňvých dkladů) vystavených uchazečem. Daňvé dklady budu vystavvány dle prkazatelně sptřebvaných služeb (včetně pčátečních nákladů) zpětně za každé fakturační bdbí, které je stanven jak kalendářní měsíc. Sptřebvané služby musejí být na vystaveném daňvém dkladu specifikvány dle jedntlivých druhů. Budu-li služby hrazeny na bázi předplatnéh, vystavený daňvý dklad musí bsahvat infrmaci sptřebvaném kreditu. 6.6 Daňvý dklad vystavený uchazečem bude splňvat náležitsti dle platných právních předpisů. V pačném případě bude zadavatel právněn daňvý dklad uchazeči d dby splatnsti vrátit bez prplacení, lhůta pr splatnst se v takvém případě začíná pčítat d chvíle kdy je vystaven nvý, pravený daňvý dklad. 6.7 Sučástí návrhu smluvy bude smluva zpracvání sbních údajů bsahující závazek ddavatele (resp. subddavatele, je-li jeh prstřednictvím prkazvána kvalifikace) k chraně sbních údajů v suladu se záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Uchazeč je pvinen v rámci své nabídky předlžit zadavateli návrh smluvy zpracvání sbních údajů. Pžadavky zadavatele na smluvu jsu uvedeny v přílze č. [ ] zadávací dkumentace. Zadavatel bude předlžený návrh uchazeče pvažvat za závazný. 6.8 Sučástí návrhu smluvy bude smluva dstupnsti služeb, která bude zadavateli garantvat minimální úrveň dstupnsti služeb pdle limitů uvedených v technické specifikaci. V případě, že dstupnst služeb v kalendářním měsíci klesne pd tut úrveň, ddavatel bude pvinen pskytnut zadavateli slevu na služby v následujícím kalendářním měsíci; budu-li prváděcí smluvy na základě smluvy sjednány na bázi předplatnéh, je ddavatel míst slevy právněn pskytnut zadavateli kredit na služby v dpvídající hdntě. 6.9 Pdepsaný návrh smluvy nesmí být v rzpru s pžadavky zadavatele dle tét zadávací dkumentace, a zejména musí respektvat pžadavky zadavatele stanvené v článku 7.5 až 7.7 výše. Prušení tét pvinnsti bude pvažván za prušení zadávacích pdmínek a takvá nabídka bude vyřazena (tj. uchazeč bude vylučen ze zadávacíh řízení). 10

11 6.10 Uchazeč je pvinen uvést v návrhu smluvy, že je právněn využít služeb puze těch subddavatelů a puze v rzsahu, který uvedl v jím předlžené nabídce k tét veřejné zakázce. Plnění pmcí jiných subddavatelů je pdmíněn předchzím písemném suhlasem zadavatele. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY A VARIANTY NABÍDEK 7.1 Technické pdmínky Technické pdmínky stanví technická specifikace, která tvří Přílhu č. [ ] tét zadávací dkumentace. Zadavatel ve smyslu ustanvení 22 dst. 1 vyřadí nabídky, které nebudu dpvídat technickým pdmínkám zadavatele stanvených v technické specifikaci. 7.2 Stanvení pžadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1 Nabídkvá cena Celkvá nabídkvá cena je určena jak sučet nabídkvé ceny za šklení administrátrů a knzultace ( pčáteční náklady ), pskytvání služeb clud cmputingu v rámcvě stanveném rzsahu dle čl. 2.2 zadávací dkumentace a suvisející pdpry v rzsahu uvedeném v čl. 2.2 zadávací dkumentace, a migrace dat z virtuálníh serveru. Uchazeč je pvinen stanvit nabídkvu cenu abslutní částku v českých krunách bez DPH. Uchazeč zpracuje nabídkvu cenu frmu níže uvedených tabulek, které musejí být sučástí smluvy uzavřené se zadavatelem. Tabulka 1: Cena za služby pskytvané na základě smluvy: Služba A B C D E=C*D F=E*48 Měrná Cena za Pčet jedntka jedntku jedntek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek RAM Oracle Linux 7, 2 jádra, 3,5 GB RAM, Lad Balancing, Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny měsíčně Cena za službu měsíčně 11

12 Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2008 R2 SP1, 1 jádr, 1,75 GB RAM Micrsft SQL Server 2014 Enterprise, 8 jader, 14 GB, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny Diskvý prstr s geredundancí Služba jedntné identity (Active Directry) Nerelační databáze s definvaným výknem (DcumentDB) Virtuální síť mezi cludem a vlastním IT Nabídkvá cena cludvé služby rčně Nabídkvá cena cludvé služby za 4 rky Využívání 1 TB p dbu 1 měsíce 1 uživatel za 1 měsíc Využívání 1 TB p dbu 1 měsíce Cena za 1 VPN bránu za 1 hdinu X 4 Tabulka 2 Pčáteční náklady: A B C D E= C*D Plžka Měrná Cena za Pčet Cena jedntka jedntku pžadvaných jedntek Šklení člvěkden 2 administrátrů Knzultace dle pžadavku zadavatele člvěkden 2 Tabulka 3 Celkvá nabídkvá cena: Nabídkvá cena cludvých služeb za 4 rky (Tabulka 1) Nabídkvá cena - pčáteční náklady (Tabulka 2) Celkvá nabídkvá cena Cena bez DPH Cena včetně DPH 12

13 Veškeré dílčí i celkvé ceny uvedené v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3 jsu stanveny jak nejvýše přípustné, které není mžné překrčit (s výjimku změn v DPH), a musí bsahvat veškeré náklady ddavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky pdle rzsahu vymezenéh v tét zadávací dkumentaci Veškeré dílčí i celkvé ceny uvedené v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3 za veškeré služby nabídnuté ddavatelem musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy Pr účely využití služeb v rámci pčníh práva ppsanéh v článku 2.2 b) tét zadávací dkumentace se uplatní ceny stanvené ddavatelem v jeh ceníku, který je sučástí nabídky. Ceny uvedené v ceníku za veškeré služby nabídnuté ddavatelem musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy. 9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 9.1 Ddavatel může pdat puze jednu nabídku. 9.2 Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. 9.3 Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí. Ddavatele, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdu zadavatel bezdkladně písemně známí uchazeči. 9.4 Nabídka: - bude předlžena ve dvu riginálech v listinné pdbě a v českém jazyce, a t v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena kntaktní adresa uchazeče / bude předlžena elektrnicky prstřednictvím datvé schránky zadavatele, - musí bsahvat přesnu identifikaci uchazeče, - nesmí bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl, - bude bsahvat návrh smluvy vč. všech přílh pdepsaný sbu právněnu jednat za uchazeče, - bude bsahvat dklady, jimiž ddavatel prkazuje splnění kvalifikace, - bude bsahvat pdrbný ppis navrhvanéh technickéh řešení, včetně všech přílh a dkladů prkazujících naplnění pžadavků stanvených technicku specifikací; - bude bsahvat závazný ceník ddavatele bsahující úplné infrmace veškerých službách, které zadavatel pžaduje na základě technické specifikace a které mhu být na základě smluvy dle tét zadávací dkumentace zadavatelem využívány, a úplné infrmace dílčích cenách za veškeré tyt služby, které musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy; - bude bsahvat dklad slžení jistty, 13

14 - bude bsahvat seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, - bude bsahvat, má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek, - bude bsahvat prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zákna č. 143/2001 Sb., chraně hspdářské sutěže, ve znění pzdějších předpisů, v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku. 10 JISTOTA 10.1 Zadavatel pžaduje pskytnutí jistty v suladu pdle 67 ZVZ ve výši [max. ve výši 2% předpkládané nabídkvé ceny],- Kč Jisttu může uchazeč pskytnut frmu slžení peněžní částky na účet zadavatele vedený u [ ] pd číslem [ ]; variabilní symbl: IČO uchazeče neb datum narzení je-li uchazečem fyzická sba; specifický symbl: Evidenční čísl veřejné zakázky. Částka musí být slžena na účet zadavatele nejpzději v pslední den lhůty pr pdání nabídek Uchazeč může pskytnut jisttu také frmu bankvní záruky neb pjištění záruky ve prspěch zadavatele. Bankvní záruka neb pjištění záruky musí být v písemné frmě předlžené zadavateli nejpzději d knce lhůty k pdání nabídky. Při pskytnutí jistty frmu bankvní záruky neb pjištění záruky nesmí být platnst bankvní záruky či pjištění záruky kratší než je lhůta, p kteru je uchazeč svu nabídku vázán. Originál listiny bankvní záruky neb pjištění záruky bude sučástí riginálu nabídky. Pkud uchazeč pžaduje vrácení riginálu listiny bankvní záruky, musí nabídka bsahvat riginál listiny bankvní záruky ve vyjímatelném balu Má-li být jistta pskytnuta frmu pjištění záruky, pjistná smluva musí být uzavřena tak, že pjištěným je uchazeč a právněnu sbu, která má práv na pjistné plnění, je zadavatel. Pjistitel vydá pjištěnému písemné prhlášení bsahující závazek vyplatit zadavateli pjistné plnění Pkud uchazeč v rzpru se ZVZ neb zadávacími pdmínkami zrušil neb změnil nabídku, dmítl-li uzavřít smluvu neb nesplnil-li pvinnst pskytnut zadavateli řádnu sučinnst k uzavření smluvy, má zadavatel práv na plnění z bankvní záruky neb na pjistné plnění z pjištění záruky neb mu připadá pskytnutá peněžní jistta včetně úrků zúčtvaných peněžním ústavem. 11 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 11.1 Ddatečné infrmace Ddavatelé mhu pžadvat ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Žádst ddatečné infrmace musí být dručena zadavateli v suladu s 49 ZVZ. Kntaktní sba zadavatele: Jmén, příjmení, funkce kntaktní sby, tel.: [ ], [ ] Pžadvané infrmace k zadávacím pdmínkám zadavatel dešle d 4 pracvních dnů de dne dručení žádsti. 14

15 11.2 Prhlídka místa plnění Prhlídka místa plnění se s hledem na předmět veřejné zakázky nekná. 12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 12.1 Způsb a míst pdání nabídek Nabídku lze pdat: - sbně v pracvních dnech v úředních hdinách (jak jsu zveřejněny na internetvých stránkách zadavatele) d sídla zadavatele, - zasláním na adresu zadavatele tak, aby byla dručena d sknčení lhůty pr pdání nabídek, neb - v elektrnické pdbě prstřednictvím elektrnickéh nástrje v suladu s pžadavky stanvenými v 149 ZVZ. Nabídku, která bude pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, kmise netevře. Zadavatel si takvu nabídku pnechá a uchazeče vyrzumí tm, že nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek Lhůta pr pdání nabídky Nabídku musí uchazeč dručit nejpzději d: [ ] d [ ] hd Další pdmínky k předlžení nabídky Nabídka musí být pdaná v řádně uzavřené bálce, značené nápisem Pskytvání cludvých služeb NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálky musí být viditelně značeny adresu, na kteru je mžné známit uchazeči nepřijetí nabídky z důvdu jejíh pdání p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Při sbním pdání nabídky se kamžikem dručení nabídky rzumí kamžik jejíh převzetí pdatelnu centrálníh zadavatele na uvedené kntaktní adrese. Při pdání nabídky pštu se za datum dručení pvažuje kamžik převzetí zásilky centrálním zadavatelem (den, případně hdina převzetí bálky s nabídku). Při zaslání nabídky pštu pžaduje centrální zadavatel ulžení nabídky ve dvu bálkách: vnitřní patřená náležitstmi pdle ustanvení 69 dst. 5 zákna a vnější patřené náležitstmi pr pštvní styk Otevírání bálek Otevírání bálek s nabídkami prběhne bezprstředně p uplynutí lhůty pr pdání nabídky pdle čl tét zadávací dkumentace, tj. dne [ ] d [ ] hd, v sídle zadavatele, v místnsti č. [ ]. Otevírání bálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehž nabídka byla pdána ve lhůtě pr pdání nabídek. Při tevírání bálek s nabídkami se tit uchazeči prkáží plnu mcí vystavenu sbu právněnu za uchazeče jednat. 13 ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeč je svu nabídku vázán p dbu 120 dnů. 15

16 14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 14.1 Kritéria hdncení Základním hdntícím kritériem je eknmická výhdnst nabídky Zadavatel stanví následující dílčí hdnticí kritéria: a. Nejnižší celkvá nabídkvá cena v Kč s váhu 60%; b. Funkcinalita nad minimální rámec pžadvaný dle technické specifikace s váhu 20% c. Úrveň technickéh zabezpečení datvých center uchazeče, ve kterých jsu prvzvány služby s váhu 10%; d. Geredundance datvých center s váhu 10% 14.2 Způsb hdncení nabídek Hdncení nabídek bude v suladu s 79 ZVZ prveden následujícím způsbem: Dílčí hdnticí kritérium nejnižší nabídkvé ceny bude hdncen tak, že nabídce s nejnižší cenu bude přirazen 60 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 60 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Dílčí hdnticí kritérium funkcinality nad rámec minimálníh rzsahu cludvých služeb představuje kvalitativní kritérium. Jak výhdnější bude v rámci tht hdnticíh kritéria hdncen plnění, které bude zadavateli pskytvat širší mžnsti využití předmětu plnění tím, že pskytuje či pdpruje níže ppsané služby a funkce. Zadavatel udělí, plnění, které pskytuje či pdpruje níže specifikvanu službu či funkci příslušný pčet bdů: služby pr pdpru Machine t Machine kmunikace - 3 bdy; virtuální servery pr vysce výknné výpčetní perace a rychlé síťvé přensy dat, využívající princip InfiniBand, Remte Direct Memry Access (RDMA) a Message Passing Interface (MPI) - 3 bdy; prstředí pr týmvé řízení a správu vývje aplikací, které je v suladu se standardními metdikami pr vývj aplikací - 3 bdy; služby pr pdpru mbilních platfrem (min. ios, Andrid a Windws Phne) tj.: funkci pr vývj backcend aplikací nezávislých na platfrmě mbilníh klienta alespň v uvedeném rzsahu mbilních platfrem - 1 bd, prstředí pr zasílání ntifikací nezávislých na platfrmě mbilníh klienta alespň v uvedeném rzsahu mbilních platfrem - 1 bd, prstředí pr pdpru synchrnizace bsahu mbilních zařízení - 1 bd, multimediální služby - řešení pr média s funkcí ulžení multimediální bsahu, kódvání, převdu frmátů, chrany bsahu a streamvání na vyžádání v reálném čase - 3 bdy; vzdálený prvz desktpvých aplikací s mžnstí vzdáleně prvzvat aplikace a přistupvat k nim bez hledu na pužívané zařízení Windws, Mac OS X, ios neb Andrid - 3 bdy; lkální úlžiště integrvané s cludvým úlžištěm, s funkcí rzšíření kapacity, zálhvání dat, deduplikace dat ukládaných d cludu, jejich šifrvání a řízení způsbu jejich ukládání dle četnsti využívání - 2 bdy. Dílčí hdnticí kritérium úrvně technickéh zabezpečení datvých center uchazeče, ve kterých jsu prvzvány služby, představuje kvalitativní kritérium. Tt dílčí hdnticí kritérium bude hdncen tak, že nabídce dsahující nejvyšší úrveň technickéh zabezpečení datvých center uchazeče bude přirazen 10 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 10 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Jak nejvýhdnější bude 16

17 v rámci tht hdntícíh kritéria hdncen plnění, které pskytne garantvaný a důvěryhdný audit prstředí uchazeče z phledu bezpečnsti; jak výhdnější bude dále hdncen plnění, které zadavateli pskytne splehlivější záruky fyzickém a jiném technickém zabezpečení datvých center uchazeče, a t v rzsahu dpvídajícím standardu garantvanéh a důvěryhdnéh auditu. Dílčí hdnticí kritérium geredundance datvých center uchazeče bude hdncen tak, že nabídce s nejvyšší geredundancí datvých center bude přirazen 10 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 10 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Za nejvýhdnější bude pvažvána nabídka uchazeče, a jehž datvá centra pr pskytvání clud cmputingu budu d sebe nejvíce vzdálena. Zadavatel seřadí nabídky pdle dsaženéh pčtu bdů, d nabídky, která dsáhne nejvyšší pčet bdů v sučtu za výše uvedena dílčí hdnticí kritéria, p nabídku, která dsáhne nejnižší pčet bdů. Zadavatel vybere uchazeče, který dsáhne nejvyšší pčet bdů na základě výše uvedenéh hdncení. 15 OSTATNÍ INFORMACE Zadávací dkumentace k tét veřejné zakázce je uveřejněna na prfilu zadavatele. V [ ] dne [ ] Zadavatel Jmén, funkce a pdpis jednající sby 17

18 Přílha [ ] Vzr čestnéh prhlášení pžadvanéh zadavatelem pr účely prkázání splnění kvalifikačních předpkladů pdle 51 zákna veřejných zakázkách, zákn č. 137/2006 Sb., ve znění pzdějších předpisů Prhlašuji tímt čestně, že jsem ddavatel, který splňuje základní kvalifikační předpklady dle 53 dst. 1 písm. c) až písm. e), písm. g) a písm. i) až písm. k), t.j.: - který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, - vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, - který není v likvidaci, - který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, - který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 písm. d) pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, - který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek a - kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu. Dále prhlašuji, že: - jsem ddavatel, který je eknmicky a finančně způsbilý splnit tut veřejnu zakázku dle 50 dst. 1 písm. c) zákna. - jsem ddavatel, který dispnuje níže uvedenými dklady k prkázání splnění kvalifikace dle 54 zákna: výpisem z bchdníh rejstříku, pkud jsem v něm zapsán, či výpisem z jiné bdbné evidence, pkud jsem v ní zapsán, dkladem právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dkladem prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. V dne. Uchazeč Jmén, funkce a pdpis jednající sby 18

19 Přílha [ ] Závazný návrh smluvy Smluva by měla bsahvat alespň tyt bdy a ujednání: Označení smluvních stran, veřejné zakázky předmětu smluvy, a místa a času plnění a maximálníh rzsahu plnění dle znění tét zadávací dkumentace; Výslvné ujednání tm, že smluva je uzavíraná na dbu určitu, a t na bdbí 4 let de dne pdpisu, aneb na dbu d vyčerpání předpkládané hdnty veřejné zakázky pdle čl. 3 zadávací dkumentace.; Maximální celkvá cena za plnění, kteru není mžné překrčit ze žádných důvdů, a její členění dle pžadavků tét zadávací dkumentace; Výslvné ujednání, že zadavatel prvede úhradu puze za skutečně ddané služby a výkny; Pstup pr uzavírání prváděcích smluv, resp. pr jedntlivé bjednávky ze strany zadavatele dle znění tét zadávací dkumentace; Náležitsti daňvých dkladů, které budu pdkladem pr platby ze strany zadavatele, včetně údajů splatnsti; Daňvé dklady za pskytvání služeb a suvisející pdpry budu vystavvány a hrazeny měsíčně na základě skutečně ddaných služeb; úhrada za všechny služby bude prvedena přím uchazeči, a t včetně úhrady za případně využité prdukty subddavatelů či třetích stran, které uchazeč prvzuje ve svém cludvém prstředí jak službu; Na žádst zadavatele ddavatel ddá zadavateli měsíčné vyúčtvání pdle jedntek uživatelů definvaných zadavatelem; Splatnst veškerých phledávek ddavatele vůči zadavateli bude nejméně 30 dnů d vystavení příslušnéh daňvéh dkladu, přičemž za den úhrady vystavenéh daňvéh dkladu bude pvažván den depsání částky z účtu zadavatele; Smluva bude zahrnvat výslvné ujednání tm, že zadavatel nepskytuje zálhvé platby; Úrk z prdlení bude pr bě strany sjednán ve výši 0,05% z dlužné částky; Závazek bu stran k chraně důvěrných infrmací (včetně bchdníh tajemství), ke kterých výměně může mezi stranami djít; 19

20 Přílha [ ] Pžadavky na návrh smluvy chraně sbních údajů Sučástí návrhu smluvy bude smluva zpracvání sbních údajů. Ddavatel (aneb subddavatel, je-li jeh prstřednictvím prkazvána kvalifikace, dále pr účely tét přílhy [ ] jen ddavatel ) se zaváže k naplnění všech pžadavků na záknnst zpracvání sbních údajů v suladu se záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Smluva zpracvání sbních údajů musí bsahvat alespň: - Vymezení účelu, rzsahu a způsbu zpracvání sbních údajů a závazek ddavatele řídit se při zpracvání plně pkyny zadavatele; - Vymezení dby, p kteru budu sbní údaje zpracvávány, a t vzhledem k dbě trvání smluvy a dalších pvinnstí ddavatele pdle zadávací dkumentace; ddavatel je pvinen veškerá data zadavatele dstranit nejpzději d 6 měsíců p uplynutí dby účinnsti smluvy; - Prhlášení, že zadavatel zůstává v plném rzsahu vlastníkem svěřených dat; - Ppis technických a rganizačních patření k zajištění bezpečnsti chrany sbních údajů ve smyslu 13 zákna chraně sbních údajů, č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, tj. takvá patření, aby nemhl djít k neprávněnému neb nahdilému přístupu k sbním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neprávněným přensům, k jejich jinému neprávněnému zpracvání, jakž i k jinému zneužití sbních údaj; ddavatel zejména ppíše: patření k zajištění plnění pkynů pr zpracvání sbních údajů sbami, které mají bezprstřední přístup k sbním údajům; zabránění neprávněným sbám přistupvat k sbním údajům a k prstředkům pr jejich zpracvání; zabránění neprávněnému čtení, vytváření, kpírvání, přensu, úpravě či vymazání záznamů bsahujících sbní údaje; patření, která umžní určit a věřit, kmu byly sbní údaje předány; patření bránící nahdilému přístupu k sbním údajům; Ppis těcht patření může být pskytnut ve frmě Prhlášení aplikvatelnsti certifikace ISO/IEC neb bdbnéh standardu jak je uveden dále. Ddavatel se výslvně smluvně zaváže k naplnění alespň těcht dalších pžadavků zadavatele: Pžadavek, aby ddavatel nevyužíval svěřené sbní údaje pr jiné účely, než účely stanvené zadavatelem, a zejména je nesmí využít pr účely marketingu a reklamy (tzv. data mining); Pžadavek, že systémy pr autmatizvané zpracvání sbních údajů budu pužívány puze právněnými sbami; Pžadavek, aby fyzické sby právněné k pužívání systémů pr autmatizvaná zpracvání sbních údajů měly přístup puze k sbním údajům dpvídajícím právnění těcht sb, a t na základě zvláštních uživatelských právnění zřízených výlučně pr tyt sby; Pžadavek, aby ddavatel přizval elektrnické záznamy, které umžní určit a věřit, kdy, kým a z jakéh důvdu byly sbní údaje zaznamenány neb jinak zpracvány, Pžadavek, aby každá fyzická sba mající přístup ke zpracvávaným sbním údajům měla přidělen jedinečné ID umžňující zjištění, která fyzická sba k údajům přistupila; 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14

Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytových prostor z majetku MČ Praha 14 Jak se zúčastnit dražby bytů a nebytvých prstr z majetku MČ Praha 14 Pstup je jednduchý a velmi intuitivní. Zúčastněte se prhlídek bytů a nebytvých prstr, které chcete kupit, zaregistrujte se na prtál

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Tyt licenční pdmínky představují smluvu ( smluva ) mezi splečnstí Micrsft Crpratin (neb některu z jejích afilací v závislsti

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více