ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ), a t pdle ustanvení 21 dst. 1 písm. a) / 21 dst. 1 písm. f) ZVZ, s názvem Pskytvání cludvých služeb (dále jen veřejná zakázka ) Tat vzrvá zadávací dkumentace byla vypracvána advkátní kanceláří PIERSTONE ve splupráci se splečnstí MICROSOFT, která sestavila seznam zde bsažených technických dpručení. Vzrvá zadávací dkumentace bsahuje příklady parametrů, které však musejí být ze strany zadavatelů upraveny dle jejich skutečných ptřeb a přiměřeně ke knkrétní veřejné zakázce. Dkument byl vytvřen jak vzr pr hyptetický příklad nákupu cludvých služeb a třetí sby na něj nemhu spléhat jak na právní pradenství pskytnuté v jejich prspěch. V případě dtazů prsím kntaktujte: Mgr. Jana Pattynvá, LL.M., Mgr. Lenka Suchánkvá, LL.M., 1

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKACE DODAVATELŮ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PODMÍNKY A VARIANTY NABÍDEK POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY JISTOTA POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZADÁVACÍ LHŮTA KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK OSTATNÍ INFORMACE

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Sídl: [ ] IČO: [ ] [ ] Osba právněná jednat jménem zadavatele: Jmén, příjmení, funkce jednající sby Kntaktní sba zadavatele: Jmén, příjmení, funkce kntaktní sby, tel.: [ ], [ ] 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smluvy mezi zadavatelem a jedním vybraným uchazečem, na základě které budu zadavateli pskytvány škálvatelné služby clud cmputingu, tj. pskytnutí škálvatelnéh výpčetníh výknu, diskvé kapacity a dalších aplikací jak služby způsbem umžňujícím vzdálený přístup prstřednictvím sítě Internet, dále jen služby. Služby budu ddávány v suladu s minimální technicku specifikací, která tvří Přílhu č. [ ] tét zadávací dkumentace (dále jen technická specifikace ), a dalšími pžadavky stanvenými v tét zadávací dkumentaci. Na základě pdepsané smluvy budu služby zadavatelem bjednávány a hrazeny pdle skutečné sptřeby. Sučástí předmětu plnění jsu licence pravňující uživatele (zaměstnance zadavatele) k přístupu k licencvaným prduktům pskytvaným jak služba. Sučástí předmětu plnění je také bezplatné zajištění dstupnsti dat pr zadavatele p dbu aspň 3 měsíců p uplynutí dby trvání smluvy a mžnst jejich stažení v tét dbě. Jsu-li v zadávací dkumentaci neb jejich přílhách uvedeny knkrétní bchdní názvy, jedná se puze vymezení pžadvanéh standardu a zadavatel umžňuje i jiné technicky a kvalitativně srvnatelné řešení. 2.2 Rzsah předmětu veřejné zakázky a) Předpkládaný rzsah Zadavatel předpkládá plnění pskytvání služeb uvedených v technické specifikaci (Tabulka 1 a Tabulka 2) v následujícím maximálním rzsahu: A B C Služba Měrná jedntka Pčet jedntek Windws Server 2012 R2 Užívání p dbu 1 hdiny 630 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 Užívání p dbu 1 hdiny 50 3

4 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek RAM Oracle Linux 7, 2 jádra, 3,5 GB RAM, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2008 R2 SP1, 1 jádr, 1,75 GB RAM Micrsft SQL Server 2014 Enterprise, 8 jader, 14 GB, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Užívání p dbu 1 hdiny 200 Užívání p dbu 1 hdiny 150 Užívání p dbu 1 hdiny 100 Diskvý prstr s Využívání 1 TB p dbu geredundancí měsíce Služba jedntné identity (Active 1 uživatel za 1 měsíc 800 Directry) Nerelační databáze Využívání 1 TB p dbu s definvaným výknem (DcumentDB) měsíce Virtuální síť mezi cludem a Využívání 1 ks/hd 100 vlastním IT Šklení administrátrů člvěkden 2 Knzultace dle pžadavku člvěkden 2 zadavatele Migrace dat z virtuálníh serveru Jednrázvě v plném nemezeném rzsahu ulžených dat b) Opční práv zadavatele Pskytvatel si vyhrazuje pční práv ve smyslu ustanvení 99 ZVZ na pskytnutí služeb uvedených v technické specifikaci (Tabulka 1), které nejsu zárveň uvedeny v článku 2.2 a) zadávací dkumentace. Zadavatel bude právněn využít tyt služby v maximálním mžném záknném rzsahu v suladu s ustanvením 99 dst. 3 ZVZ. Zadavatel není pvinen vyčerpat výše stanvený předpkládaný předmětu plnění veřejné zakázky. Úhrada za plnění bude prvedena puze v rzsahu skutečně pskytnutých služeb. 2.3 Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Cmmn Prcurement Vcabulary (CPV) je: Infrmační technlgie Datvé služby Ukládání dat Odpvědnst uchazeče za plnění Uchazeč je pvinen se před pdáním nabídky seznámit se všemi becně závaznými právními předpisy a platnými nrmami vztahujícími se k předmětu plnění veřejné zakázky a zajistit, že plnění veřejné zakázky bude s nimi v suladu. Uchazeč zajistí, že plnění veřejné zakázky bude v suladu s pžadavky na zajištění důvěrnsti, integrity a dstupnsti zpracvávaných infrmací, jak jsu tyt stanveny v zákně infrmačních systémech veřejné správy, zákně č. 365/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, a suvisející 4

5 vyhlášky č. 529/2006 Sb., vydané Ministerstvem infrmatiky. Uchazeč zejména zajistí sulad plnění veřejné zakázky s principy a pstupy ppsanými v infrmační kncepci zadavatele zveřejněné na [ ]. Uchazeč dále zajistí, že pskytnuté plnění umžní zadavateli naplnit veškeré pžadavky stanvené záknem kybernetické bezpečnsti, zákn č. 181/2014 Sb., a suvisející vyhlášku č. 316/2014 Sb., vydanu Nárdním bezpečnstním úřadem. Uchazeč bere na vědmí, že v rámci plnění veřejné zakázky budu zpracvávány sbní údaje. Vzhledem k tmu se uchazeč zavazuje pdepsat se zadavatelem při pdpisu smluvy také smluvy zpracvání sbních údajů. Uchazeč zajistí, že pskytnuté plnění bude naplňvat veškeré pžadavky stanvené záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Pžadavky zadavatele na předmět plnění jsu blíže specifikvány v technické specifikaci. 2.5 Přílhy zadávací dkumentace Zadavatel stanví, že nedílnu sučástí tét zadávací dkumentace jsu následující přílhy: - Přílha [ ]: Vzr čestnéh prhlášení pžadvanéh zadavatelem - Přílha [ ]: Technická specifikace - Přílha [ ]: Pžadavky na závazný návrh smluvy - Přílha [ ]: Pžadavky na závazný návrh smluvy zpracvání sbních údajů - Přílha [ ]: Krycí list nabídky - Přílha [ ]: Frmulář žádsti pskytnutí ddatečných infrmací 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta veřejné zakázky činí [ ],- Kč bez DPH. Předpkládaná hdnta veřejné zakázky byla stanvena v suladu s ustanveními 14 dst. 1 písm. a) a 15 ZVZ, jak předpkládaná výše celkvéh peněžitéh závazku zadavatele vůči ddavateli p dbu trvání smluvy vyplývající z plnění veřejné zakázky s přihlédnutím k předpkládanému rzsahu služeb stanveném v článku 2.2 tét zadávací dkumentace. Předpkládaná hdnta plnění na základě pčníh práva dle čl. 2.2 b) zadávací dkumentace činí [ ],- Kč bez DPH. 4 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 4.1 Předpkládaná dba plnění Smluva bude uzavřena na dbu 4 let d data jejíh pdpisu, aneb na dbu d vyčerpání předpkládané hdnty veřejné zakázky pdle čl. 3 zadávací dkumentace. Plnění bude zahájen nejpzději d 5 dnů d pdpisu smluvy. Zadavatel pžaduje pskytvání jedntlivých plnění nejpzději ve lhůtách uvedených v tabulce 1 technické dkumentace. 4.2 Míst plnění veřejné zakázky Místem plnění je Česká republika. 5

6 5 KVALIFIKACE DODAVATELŮ 5.1 Kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který splní základní kvalifikační předpklady pdle dst. 6.2 tét zadávací dkumentace, splní prfesní kvalifikační předpklady pdle dst. 6.3 tét zadávací dkumentace, splní technické kvalifikační předpklady pdle dst. 6.4 tét zadávací dkumentace, a předlží čestné prhlášení své eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku. 5.2 Základní kvalifikační předpklady pdle 53 dst. 3 ZVZ Základní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který předlží: a) Výpis z evidence Rejstříku trestů neb jiný dpvídající dklad ne starší než 90 dnů, prkazující, že ddavatel nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží, jdeli právnicku sbu, ve vztahu ke všem statutárním rgánům (např. s.r..) neb všem členům statutárníh rgánu (např. a.s.); je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb ke každému členu statutárníh rgánu tét právnické sby. Pdává-li nabídku zahraniční právnická sba prstřednictvím rganizační slžky, dlží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k veducímu rganizační slžky, jakž i ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb všem členům statutárníh rgánu zahraniční sby. b) Výpis z evidence Rejstříku trestů neb jiný dpvídající dklad ne starší než 90 dnů, prkazující, že ddavatel nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání uchazeče pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží, jde-li právnicku sbu, ve vztahu ke všem statutárním rgánům (např. s.r..) neb všem členům statutárníh rgánu (např. a.s.); je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, výpis z evidence Rejstříku trestů uchazeč dlží ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb ke každému členu statutárníh rgánu tét právnické sby. Pdává-li nabídku zahraniční právnická sba prstřednictvím rganizační slžky, dlží uchazeč výpisy z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k veducímu rganizační slžky, jakž i ve vztahu ke statutárnímu rgánu neb všem členům statutárníh rgánu zahraniční sby. c) Ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu prkazující, že ddavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. d) Ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu prkazující, že ddavatel nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele. 6

7 5.3 Prfesní kvalifikační předpklady pdle 54 písm. a) a d) ZVZ Prfesní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který předlží výpis z bchdníh rejstříku neb jiné evidence, pkud je v ní ddavatel zapsán. 5.4 Technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 ZVZ K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů pžaduje zadavatel předlžit tyt dklady: Technické kvalifikační předpklady pdle 56 dst. 2 ZVZ splňuje ddavatel, který předlží: a) seznam významných služeb v blasti implementace a prvzu virtuálníh serveru prvedených ddavatelem za pslední 3 rky, při níže uvedených pdmínkách: Rzsah pžadvaných infrmací a dkladů: Seznam významných služeb musí zahrnvat údaj bjednateli, specifikaci rzsahu, dbu a míst pskytnutí. Způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů: Seznam významných služeb předlží ddavatel v rámci své nabídky ve frmě čestnéh prhlášení. Přílhu tht čestnéh prhlášení musí být: 1. svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů: Ddavatel k prkázání tht kvalifikačníh předpkladu dlží seznam významných služeb, přičemž minimální úrveň naplní ddavatel, který: 1. pskytl alespň 5 významných služeb v blasti implementace a prvzu služeb clud cmputingu, ze kterých každá měla hdntu alespň ve výši [ ] Kč, a 2. alespň ve třech případech dlží svědčení bjednatele řádném plnění služeb. b) seznam sb dpvědných za pskytvání služeb (techniků) a svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci uchazeče a sb dpvědných za pskytvání služeb za níže uvedených pdmínek: Rzsah pžadvaných infrmací a dkladů: Seznam musí zahrnvat uvedení jména, infrmaci nejvyšším dsaženém vzdělaní a kvalifikaci pracvníků, včetně prkazatelných relevantních znalstí a zkušenstí. Způsb prkázání splnění těcht kvalifikačních předpkladů: Ve vztahu ke každému dbrnému pracvníkvi předlží uchazeč prfesní živtpis; dsažené vzdělání a prkazatelnu znalst či zkušenst určité blasti musí uchazeč dlžit prstřednictvím: A) vyskšklskéh diplmu neb maturitníh vysvědčení, B) relevantníh mezinárdně uznávanéh certifikátu pr danu blast, C) relevantníh certifikátu neb dkladu abslvvání šklení příslušnéh výrbce HW/SW. V případě, že z bjektivních důvdů (např. zrušení neb změna certifikačníh schématu, vzdělávacích kurzů, a pdbně) nebude uchazeč schpen pžadvaným způsbem dlžit prkazatelnu relevantní znalst či zkušensti, je právněn dlžit jiný, mezinárdně 7

8 uznávaný certifikát, který se váže k předmětné technlgii neb prduktu neb jejich vyšší řadě (nvá verze, nástupce mdelu, a pdbně). Zadavatel však musí být schpen věřit (např. na stránkách certifikačníh rgánu, který certifikát vystavil), že získání certifikátu pdléhal věření bdbnéh rzsahu znalstí ze strany danéh pracvníka, jaký byl vyžadván pr získání půvdníh certifikátu, tedy že nedšl k významnému snížení testvaných znalstí. Minimální úrveň těcht kvalifikačních předpkladů: Realizační tým se musí skládat alespň z [ ] dbrných pracvníků, bsazených d dále uvedených rlí. Přitm platí, že žádný dbrný pracvník, kterým je prkazvána kvalifikace dle tht článku, nesmí být bsazen d více rlí sučasně. Zadavatel stanví tyt rle: 1) Veducí prjektu (Prject manager); uknčené vyskšklské vzdělání magisterskéh stupně; praxe v blasti ICT minimálně 5 let, z th 3 rky na pzici veducíh prjektů; prkazatelná účast minimálně na 1 významné ddávce (v minimální úrvni bdbné dle článku tét zadávací dkumentace v rli veducíh prjektu dpvědnéh za celu významnu ddávku); prkazatelná znalst prcesů [ ],[ ] neb jiné mezinárdně uznávané metdiky prjektvéh řízení 2) Systémvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 rky; prkazatelná znalst cludvé platfrmy ttžné s platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací a knfigurací cludvé platfrmy ttžné s platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 3) Databázvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 rky; prkazatelná znalst databázvé platfrmy ttžné s cludvu platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací a knfigurací databázvé platfrmy pr systémy ttžné s infrastrukturu/platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 4) Síťvý specialista; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 let; prkazatelná znalst síťvých řešení s vysku dstupnstí, praktické zkušensti s implementací a prvzem sítí a jejich integrace se síťvu infrastrukturu ttžnu s cludvu platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 5) Aplikační specialista, prgramátr; uknčené vyskšklské vzdělání neb středšklské vzdělání; praxe v ICT minimálně 3 let; prkazatelná znalst platfrmy ttžné s cludvu platfrmu nabízenu Uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení; praktické zkušensti s implementací, knfigurací a vývjem na platfrmě ttžné s platfrmu nabízenu uchazečem v rámci tht zadávacíh řízení 5.5 Prkázání kvalifikace prstřednictvím subddavatele Zadavatel stanví, že není-li ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané v kapitle 6.3 a 6.4 tét Zadávací dkumentace v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen předlžit v rámci své nabídky centrálnímu zadavateli: a) dklady prkazující, že subddavatel není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek ve smyslu ustanvení 53 dst. 1 písm. j) ZVZ; b) výpis subddavatele z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence ve smyslu ustanvení 54 písm. a) ZVZ; c) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t 8

9 alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) a d) ZVZ. Zadavatel stanví, že ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů a prfesníh kvalifikačníh předpkladu uvedenéh v kapitle 5.12 písm. a) tét Zadávací dkumentace 5.6 Prkázání kvalifikace v případě splečné nabídky něklika ddavatelů Má-li být předmět tét zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle kapitly 6.2 tét zadávací dkumentace a prfesních kvalifikačních předpkladů pdle kapitly 6.3 tét zadávací dkumentace v plném rzsahu. Splnění statních kvalifikačních předpkladů stanvených v tét zadávací dkumentaci musí prkázat všichni ddavatelé splečně. V případě, že má být předmět tét zakázky plněn splečně něklika ddavateli, jsu pvinni předlžit zadavateli v rámci své nabídky sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s tut veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění tét veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z tét veřejné zakázky. 5.7 Prkázání kvalifikace zahraničním ddavatelem Zahraniční ddavatel prkazuje splnění kvalifikace způsbem pdle právníh řádu platnéh v zemi jeh sídla, místa pdnikání neb bydliště, a t v rzsahu pžadvaném zadavatelem v tét zadávací dkumentaci. Pkud se pdle právníh řádu platnéh v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele určitý dklad nevydává, je zahraniční ddavatel pvinen prkázat splnění takvé části kvalifikace čestným prhlášením. Není-li pvinnst, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prkázán, v zemi sídla, místa pdnikání neb bydliště zahraničníh ddavatele stanvena, učiní tét skutečnsti čestné prhlášení. Dklady prkazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční ddavatel v půvdním jazyce s připjením jejich úředně věřenéh překladu d českéh jazyka, pkud mezinárdní smluva, kteru je Česká republika vázána, nestanví jinak; t platí i v případě, prkazuje-li splnění kvalifikace dklady v jiném než českém jazyce ddavatel se sídlem, místem pdnikání neb místem trvaléh pbytu na území České republiky. Pvinnst připjit k dkladům úředně věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 5.8 Pravst a stáří dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Ddavatel k prkázání kvalifikace dlží riginály, resp. kpie příslušných dkladů tak, jak je uveden v tét zadávací dkumentaci. Dklady, kterými bude ddavatel prkazvat kvalifikaci, nesmějí být ke dni pdání nabídky starší 90 dnů. 5.9 Prkázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů, výpisem ze seznamu certifikvaných ddavatelů neb výpisem ze seznamu zahraničních ddavatelů Ddavatelé mhu k prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle 53 ZVZ a prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 ZVZ předlžit výpis ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů pdle 127 ZVZ Ddavatelé mhu k prkázání kvalifikačních předpkladů předlžit certifikát vydaný v rámci systému certifikvaných ddavatelů pdle 134 ZVZ Zahraniční ddavatelé mhu k prkázání kvalifikačních předpkladů předlžit výpis ze zahraničníh seznamu kvalifikvaných ddavatelů či příslušný zahraniční certifikát pdle 143 ZVZ. 9

10 6 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Obchdní pdmínky budu závazným způsbem stanveny v návrhu smluvy v suladu s tímt čl Uchazeč je pvinen v rámci své nabídky předlžit zadavateli pdepsaný návrh smluvy. Pžadavky zadavatele na smluvu jsu uvedeny v tét zadávací dkumentaci a dále pdrbněji v přílze č. [ ] zadávací dkumentace. Zadavatel bude předlžený návrh uchazeče pvažvat za závazný. 6.3 V případě, že smluva bude dkazvat na všebecné bchdní pdmínky uchazeče či jeh subddavatele, musí být tyt sučástí návrhu smluvy v nabídce uchazeče, přičemž ustanvení smluvy bude mít přednst před ustanveními bsaženými ve všebecných bchdních pdmínkách. 6.4 Platební pdmínky budu závazným způsbem stanveny v návrhu smluvy v suladu s tímt čl. 7 a čl. 9 zadávací dkumentace. Vyúčtvání bude prváděn nejméně jedenkrát měsíčně s pdrbným rzpisem nákladvsti dle jedntlivých plžek, jak vyplývají z rzpisu pdle čl zadávací dkumentace. Zadavatel připuští pskytvání služeb na bázi předplatnéh, přičemž ujednání úhradě puze za skutečně sptřebvané služby dle tét zadávací dkumentace není v takvém případě dtčen. 6.5 Cena za plnění dle smluvy bude zadavatelem uchazeči hrazena v české měně na základě faktur (daňvých dkladů) vystavených uchazečem. Daňvé dklady budu vystavvány dle prkazatelně sptřebvaných služeb (včetně pčátečních nákladů) zpětně za každé fakturační bdbí, které je stanven jak kalendářní měsíc. Sptřebvané služby musejí být na vystaveném daňvém dkladu specifikvány dle jedntlivých druhů. Budu-li služby hrazeny na bázi předplatnéh, vystavený daňvý dklad musí bsahvat infrmaci sptřebvaném kreditu. 6.6 Daňvý dklad vystavený uchazečem bude splňvat náležitsti dle platných právních předpisů. V pačném případě bude zadavatel právněn daňvý dklad uchazeči d dby splatnsti vrátit bez prplacení, lhůta pr splatnst se v takvém případě začíná pčítat d chvíle kdy je vystaven nvý, pravený daňvý dklad. 6.7 Sučástí návrhu smluvy bude smluva zpracvání sbních údajů bsahující závazek ddavatele (resp. subddavatele, je-li jeh prstřednictvím prkazvána kvalifikace) k chraně sbních údajů v suladu se záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Uchazeč je pvinen v rámci své nabídky předlžit zadavateli návrh smluvy zpracvání sbních údajů. Pžadavky zadavatele na smluvu jsu uvedeny v přílze č. [ ] zadávací dkumentace. Zadavatel bude předlžený návrh uchazeče pvažvat za závazný. 6.8 Sučástí návrhu smluvy bude smluva dstupnsti služeb, která bude zadavateli garantvat minimální úrveň dstupnsti služeb pdle limitů uvedených v technické specifikaci. V případě, že dstupnst služeb v kalendářním měsíci klesne pd tut úrveň, ddavatel bude pvinen pskytnut zadavateli slevu na služby v následujícím kalendářním měsíci; budu-li prváděcí smluvy na základě smluvy sjednány na bázi předplatnéh, je ddavatel míst slevy právněn pskytnut zadavateli kredit na služby v dpvídající hdntě. 6.9 Pdepsaný návrh smluvy nesmí být v rzpru s pžadavky zadavatele dle tét zadávací dkumentace, a zejména musí respektvat pžadavky zadavatele stanvené v článku 7.5 až 7.7 výše. Prušení tét pvinnsti bude pvažván za prušení zadávacích pdmínek a takvá nabídka bude vyřazena (tj. uchazeč bude vylučen ze zadávacíh řízení). 10

11 6.10 Uchazeč je pvinen uvést v návrhu smluvy, že je právněn využít služeb puze těch subddavatelů a puze v rzsahu, který uvedl v jím předlžené nabídce k tét veřejné zakázce. Plnění pmcí jiných subddavatelů je pdmíněn předchzím písemném suhlasem zadavatele. 7 TECHNICKÉ PODMÍNKY A VARIANTY NABÍDEK 7.1 Technické pdmínky Technické pdmínky stanví technická specifikace, která tvří Přílhu č. [ ] tét zadávací dkumentace. Zadavatel ve smyslu ustanvení 22 dst. 1 vyřadí nabídky, které nebudu dpvídat technickým pdmínkám zadavatele stanvených v technické specifikaci. 7.2 Stanvení pžadavků na varianty nabídek Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 8 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1 Nabídkvá cena Celkvá nabídkvá cena je určena jak sučet nabídkvé ceny za šklení administrátrů a knzultace ( pčáteční náklady ), pskytvání služeb clud cmputingu v rámcvě stanveném rzsahu dle čl. 2.2 zadávací dkumentace a suvisející pdpry v rzsahu uvedeném v čl. 2.2 zadávací dkumentace, a migrace dat z virtuálníh serveru. Uchazeč je pvinen stanvit nabídkvu cenu abslutní částku v českých krunách bez DPH. Uchazeč zpracuje nabídkvu cenu frmu níže uvedených tabulek, které musejí být sučástí smluvy uzavřené se zadavatelem. Tabulka 1: Cena za služby pskytvané na základě smluvy: Služba A B C D E=C*D F=E*48 Měrná Cena za Pčet jedntka jedntku jedntek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2012 R2 Datacenter, 8 jader, 28 GB, 400 GB lcal SSD cache, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek RAM Oracle Linux 7, 2 jádra, 3,5 GB RAM, Lad Balancing, Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny měsíčně Cena za službu měsíčně 11

12 Autmatická reakce na výknvý pžadavek Windws Server 2008 R2 SP1, 1 jádr, 1,75 GB RAM Micrsft SQL Server 2014 Enterprise, 8 jader, 14 GB, Lad Balancing, Autmatická reakce na výknvý pžadavek Užívání p dbu 1 hdiny Užívání p dbu 1 hdiny Diskvý prstr s geredundancí Služba jedntné identity (Active Directry) Nerelační databáze s definvaným výknem (DcumentDB) Virtuální síť mezi cludem a vlastním IT Nabídkvá cena cludvé služby rčně Nabídkvá cena cludvé služby za 4 rky Využívání 1 TB p dbu 1 měsíce 1 uživatel za 1 měsíc Využívání 1 TB p dbu 1 měsíce Cena za 1 VPN bránu za 1 hdinu X 4 Tabulka 2 Pčáteční náklady: A B C D E= C*D Plžka Měrná Cena za Pčet Cena jedntka jedntku pžadvaných jedntek Šklení člvěkden 2 administrátrů Knzultace dle pžadavku zadavatele člvěkden 2 Tabulka 3 Celkvá nabídkvá cena: Nabídkvá cena cludvých služeb za 4 rky (Tabulka 1) Nabídkvá cena - pčáteční náklady (Tabulka 2) Celkvá nabídkvá cena Cena bez DPH Cena včetně DPH 12

13 Veškeré dílčí i celkvé ceny uvedené v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3 jsu stanveny jak nejvýše přípustné, které není mžné překrčit (s výjimku změn v DPH), a musí bsahvat veškeré náklady ddavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky pdle rzsahu vymezenéh v tét zadávací dkumentaci Veškeré dílčí i celkvé ceny uvedené v tabulce 1, tabulce 2 a tabulce 3 za veškeré služby nabídnuté ddavatelem musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy Pr účely využití služeb v rámci pčníh práva ppsanéh v článku 2.2 b) tét zadávací dkumentace se uplatní ceny stanvené ddavatelem v jeh ceníku, který je sučástí nabídky. Ceny uvedené v ceníku za veškeré služby nabídnuté ddavatelem musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy. 9 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY 9.1 Ddavatel může pdat puze jednu nabídku. 9.2 Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. 9.3 Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí. Ddavatele, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče včetně důvdu zadavatel bezdkladně písemně známí uchazeči. 9.4 Nabídka: - bude předlžena ve dvu riginálech v listinné pdbě a v českém jazyce, a t v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena kntaktní adresa uchazeče / bude předlžena elektrnicky prstřednictvím datvé schránky zadavatele, - musí bsahvat přesnu identifikaci uchazeče, - nesmí bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl, - bude bsahvat návrh smluvy vč. všech přílh pdepsaný sbu právněnu jednat za uchazeče, - bude bsahvat dklady, jimiž ddavatel prkazuje splnění kvalifikace, - bude bsahvat pdrbný ppis navrhvanéh technickéh řešení, včetně všech přílh a dkladů prkazujících naplnění pžadavků stanvených technicku specifikací; - bude bsahvat závazný ceník ddavatele bsahující úplné infrmace veškerých službách, které zadavatel pžaduje na základě technické specifikace a které mhu být na základě smluvy dle tét zadávací dkumentace zadavatelem využívány, a úplné infrmace dílčích cenách za veškeré tyt služby, které musí být platné a garantvané p celu dbu trvání smluvy; - bude bsahvat dklad slžení jistty, 13

14 - bude bsahvat seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, - bude bsahvat, má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek, - bude bsahvat prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zákna č. 143/2001 Sb., chraně hspdářské sutěže, ve znění pzdějších předpisů, v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku. 10 JISTOTA 10.1 Zadavatel pžaduje pskytnutí jistty v suladu pdle 67 ZVZ ve výši [max. ve výši 2% předpkládané nabídkvé ceny],- Kč Jisttu může uchazeč pskytnut frmu slžení peněžní částky na účet zadavatele vedený u [ ] pd číslem [ ]; variabilní symbl: IČO uchazeče neb datum narzení je-li uchazečem fyzická sba; specifický symbl: Evidenční čísl veřejné zakázky. Částka musí být slžena na účet zadavatele nejpzději v pslední den lhůty pr pdání nabídek Uchazeč může pskytnut jisttu také frmu bankvní záruky neb pjištění záruky ve prspěch zadavatele. Bankvní záruka neb pjištění záruky musí být v písemné frmě předlžené zadavateli nejpzději d knce lhůty k pdání nabídky. Při pskytnutí jistty frmu bankvní záruky neb pjištění záruky nesmí být platnst bankvní záruky či pjištění záruky kratší než je lhůta, p kteru je uchazeč svu nabídku vázán. Originál listiny bankvní záruky neb pjištění záruky bude sučástí riginálu nabídky. Pkud uchazeč pžaduje vrácení riginálu listiny bankvní záruky, musí nabídka bsahvat riginál listiny bankvní záruky ve vyjímatelném balu Má-li být jistta pskytnuta frmu pjištění záruky, pjistná smluva musí být uzavřena tak, že pjištěným je uchazeč a právněnu sbu, která má práv na pjistné plnění, je zadavatel. Pjistitel vydá pjištěnému písemné prhlášení bsahující závazek vyplatit zadavateli pjistné plnění Pkud uchazeč v rzpru se ZVZ neb zadávacími pdmínkami zrušil neb změnil nabídku, dmítl-li uzavřít smluvu neb nesplnil-li pvinnst pskytnut zadavateli řádnu sučinnst k uzavření smluvy, má zadavatel práv na plnění z bankvní záruky neb na pjistné plnění z pjištění záruky neb mu připadá pskytnutá peněžní jistta včetně úrků zúčtvaných peněžním ústavem. 11 POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ 11.1 Ddatečné infrmace Ddavatelé mhu pžadvat ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Žádst ddatečné infrmace musí být dručena zadavateli v suladu s 49 ZVZ. Kntaktní sba zadavatele: Jmén, příjmení, funkce kntaktní sby, tel.: [ ], [ ] Pžadvané infrmace k zadávacím pdmínkám zadavatel dešle d 4 pracvních dnů de dne dručení žádsti. 14

15 11.2 Prhlídka místa plnění Prhlídka místa plnění se s hledem na předmět veřejné zakázky nekná. 12 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 12.1 Způsb a míst pdání nabídek Nabídku lze pdat: - sbně v pracvních dnech v úředních hdinách (jak jsu zveřejněny na internetvých stránkách zadavatele) d sídla zadavatele, - zasláním na adresu zadavatele tak, aby byla dručena d sknčení lhůty pr pdání nabídek, neb - v elektrnické pdbě prstřednictvím elektrnickéh nástrje v suladu s pžadavky stanvenými v 149 ZVZ. Nabídku, která bude pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, kmise netevře. Zadavatel si takvu nabídku pnechá a uchazeče vyrzumí tm, že nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek Lhůta pr pdání nabídky Nabídku musí uchazeč dručit nejpzději d: [ ] d [ ] hd Další pdmínky k předlžení nabídky Nabídka musí být pdaná v řádně uzavřené bálce, značené nápisem Pskytvání cludvých služeb NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Obálky musí být viditelně značeny adresu, na kteru je mžné známit uchazeči nepřijetí nabídky z důvdu jejíh pdání p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Při sbním pdání nabídky se kamžikem dručení nabídky rzumí kamžik jejíh převzetí pdatelnu centrálníh zadavatele na uvedené kntaktní adrese. Při pdání nabídky pštu se za datum dručení pvažuje kamžik převzetí zásilky centrálním zadavatelem (den, případně hdina převzetí bálky s nabídku). Při zaslání nabídky pštu pžaduje centrální zadavatel ulžení nabídky ve dvu bálkách: vnitřní patřená náležitstmi pdle ustanvení 69 dst. 5 zákna a vnější patřené náležitstmi pr pštvní styk Otevírání bálek Otevírání bálek s nabídkami prběhne bezprstředně p uplynutí lhůty pr pdání nabídky pdle čl tét zadávací dkumentace, tj. dne [ ] d [ ] hd, v sídle zadavatele, v místnsti č. [ ]. Otevírání bálek s nabídkami se může účastnit jeden zástupce uchazeče, jehž nabídka byla pdána ve lhůtě pr pdání nabídek. Při tevírání bálek s nabídkami se tit uchazeči prkáží plnu mcí vystavenu sbu právněnu za uchazeče jednat. 13 ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeč je svu nabídku vázán p dbu 120 dnů. 15

16 14 KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 14.1 Kritéria hdncení Základním hdntícím kritériem je eknmická výhdnst nabídky Zadavatel stanví následující dílčí hdnticí kritéria: a. Nejnižší celkvá nabídkvá cena v Kč s váhu 60%; b. Funkcinalita nad minimální rámec pžadvaný dle technické specifikace s váhu 20% c. Úrveň technickéh zabezpečení datvých center uchazeče, ve kterých jsu prvzvány služby s váhu 10%; d. Geredundance datvých center s váhu 10% 14.2 Způsb hdncení nabídek Hdncení nabídek bude v suladu s 79 ZVZ prveden následujícím způsbem: Dílčí hdnticí kritérium nejnižší nabídkvé ceny bude hdncen tak, že nabídce s nejnižší cenu bude přirazen 60 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 60 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Dílčí hdnticí kritérium funkcinality nad rámec minimálníh rzsahu cludvých služeb představuje kvalitativní kritérium. Jak výhdnější bude v rámci tht hdnticíh kritéria hdncen plnění, které bude zadavateli pskytvat širší mžnsti využití předmětu plnění tím, že pskytuje či pdpruje níže ppsané služby a funkce. Zadavatel udělí, plnění, které pskytuje či pdpruje níže specifikvanu službu či funkci příslušný pčet bdů: služby pr pdpru Machine t Machine kmunikace - 3 bdy; virtuální servery pr vysce výknné výpčetní perace a rychlé síťvé přensy dat, využívající princip InfiniBand, Remte Direct Memry Access (RDMA) a Message Passing Interface (MPI) - 3 bdy; prstředí pr týmvé řízení a správu vývje aplikací, které je v suladu se standardními metdikami pr vývj aplikací - 3 bdy; služby pr pdpru mbilních platfrem (min. ios, Andrid a Windws Phne) tj.: funkci pr vývj backcend aplikací nezávislých na platfrmě mbilníh klienta alespň v uvedeném rzsahu mbilních platfrem - 1 bd, prstředí pr zasílání ntifikací nezávislých na platfrmě mbilníh klienta alespň v uvedeném rzsahu mbilních platfrem - 1 bd, prstředí pr pdpru synchrnizace bsahu mbilních zařízení - 1 bd, multimediální služby - řešení pr média s funkcí ulžení multimediální bsahu, kódvání, převdu frmátů, chrany bsahu a streamvání na vyžádání v reálném čase - 3 bdy; vzdálený prvz desktpvých aplikací s mžnstí vzdáleně prvzvat aplikace a přistupvat k nim bez hledu na pužívané zařízení Windws, Mac OS X, ios neb Andrid - 3 bdy; lkální úlžiště integrvané s cludvým úlžištěm, s funkcí rzšíření kapacity, zálhvání dat, deduplikace dat ukládaných d cludu, jejich šifrvání a řízení způsbu jejich ukládání dle četnsti využívání - 2 bdy. Dílčí hdnticí kritérium úrvně technickéh zabezpečení datvých center uchazeče, ve kterých jsu prvzvány služby, představuje kvalitativní kritérium. Tt dílčí hdnticí kritérium bude hdncen tak, že nabídce dsahující nejvyšší úrveň technickéh zabezpečení datvých center uchazeče bude přirazen 10 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 10 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Jak nejvýhdnější bude 16

17 v rámci tht hdntícíh kritéria hdncen plnění, které pskytne garantvaný a důvěryhdný audit prstředí uchazeče z phledu bezpečnsti; jak výhdnější bude dále hdncen plnění, které zadavateli pskytne splehlivější záruky fyzickém a jiném technickém zabezpečení datvých center uchazeče, a t v rzsahu dpvídajícím standardu garantvanéh a důvěryhdnéh auditu. Dílčí hdnticí kritérium geredundance datvých center uchazeče bude hdncen tak, že nabídce s nejvyšší geredundancí datvých center bude přirazen 10 bdů. Ostatní hdncené nabídky získají bdvu hdntu, která vznikne násbkem 10 a pměru hdnty nejvýhdnější nabídky k hdntě hdncené nabídky. Za nejvýhdnější bude pvažvána nabídka uchazeče, a jehž datvá centra pr pskytvání clud cmputingu budu d sebe nejvíce vzdálena. Zadavatel seřadí nabídky pdle dsaženéh pčtu bdů, d nabídky, která dsáhne nejvyšší pčet bdů v sučtu za výše uvedena dílčí hdnticí kritéria, p nabídku, která dsáhne nejnižší pčet bdů. Zadavatel vybere uchazeče, který dsáhne nejvyšší pčet bdů na základě výše uvedenéh hdncení. 15 OSTATNÍ INFORMACE Zadávací dkumentace k tét veřejné zakázce je uveřejněna na prfilu zadavatele. V [ ] dne [ ] Zadavatel Jmén, funkce a pdpis jednající sby 17

18 Přílha [ ] Vzr čestnéh prhlášení pžadvanéh zadavatelem pr účely prkázání splnění kvalifikačních předpkladů pdle 51 zákna veřejných zakázkách, zákn č. 137/2006 Sb., ve znění pzdějších předpisů Prhlašuji tímt čestně, že jsem ddavatel, který splňuje základní kvalifikační předpklady dle 53 dst. 1 písm. c) až písm. e), písm. g) a písm. i) až písm. k), t.j.: - který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, - vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, - který není v likvidaci, - který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, - který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 písm. d) pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, - který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek a - kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu. Dále prhlašuji, že: - jsem ddavatel, který je eknmicky a finančně způsbilý splnit tut veřejnu zakázku dle 50 dst. 1 písm. c) zákna. - jsem ddavatel, který dispnuje níže uvedenými dklady k prkázání splnění kvalifikace dle 54 zákna: výpisem z bchdníh rejstříku, pkud jsem v něm zapsán, či výpisem z jiné bdbné evidence, pkud jsem v ní zapsán, dkladem právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dkladem prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. V dne. Uchazeč Jmén, funkce a pdpis jednající sby 18

19 Přílha [ ] Závazný návrh smluvy Smluva by měla bsahvat alespň tyt bdy a ujednání: Označení smluvních stran, veřejné zakázky předmětu smluvy, a místa a času plnění a maximálníh rzsahu plnění dle znění tét zadávací dkumentace; Výslvné ujednání tm, že smluva je uzavíraná na dbu určitu, a t na bdbí 4 let de dne pdpisu, aneb na dbu d vyčerpání předpkládané hdnty veřejné zakázky pdle čl. 3 zadávací dkumentace.; Maximální celkvá cena za plnění, kteru není mžné překrčit ze žádných důvdů, a její členění dle pžadavků tét zadávací dkumentace; Výslvné ujednání, že zadavatel prvede úhradu puze za skutečně ddané služby a výkny; Pstup pr uzavírání prváděcích smluv, resp. pr jedntlivé bjednávky ze strany zadavatele dle znění tét zadávací dkumentace; Náležitsti daňvých dkladů, které budu pdkladem pr platby ze strany zadavatele, včetně údajů splatnsti; Daňvé dklady za pskytvání služeb a suvisející pdpry budu vystavvány a hrazeny měsíčně na základě skutečně ddaných služeb; úhrada za všechny služby bude prvedena přím uchazeči, a t včetně úhrady za případně využité prdukty subddavatelů či třetích stran, které uchazeč prvzuje ve svém cludvém prstředí jak službu; Na žádst zadavatele ddavatel ddá zadavateli měsíčné vyúčtvání pdle jedntek uživatelů definvaných zadavatelem; Splatnst veškerých phledávek ddavatele vůči zadavateli bude nejméně 30 dnů d vystavení příslušnéh daňvéh dkladu, přičemž za den úhrady vystavenéh daňvéh dkladu bude pvažván den depsání částky z účtu zadavatele; Smluva bude zahrnvat výslvné ujednání tm, že zadavatel nepskytuje zálhvé platby; Úrk z prdlení bude pr bě strany sjednán ve výši 0,05% z dlužné částky; Závazek bu stran k chraně důvěrných infrmací (včetně bchdníh tajemství), ke kterých výměně může mezi stranami djít; 19

20 Přílha [ ] Pžadavky na návrh smluvy chraně sbních údajů Sučástí návrhu smluvy bude smluva zpracvání sbních údajů. Ddavatel (aneb subddavatel, je-li jeh prstřednictvím prkazvána kvalifikace, dále pr účely tét přílhy [ ] jen ddavatel ) se zaváže k naplnění všech pžadavků na záknnst zpracvání sbních údajů v suladu se záknem chraně sbních údajů, zákn č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů. Smluva zpracvání sbních údajů musí bsahvat alespň: - Vymezení účelu, rzsahu a způsbu zpracvání sbních údajů a závazek ddavatele řídit se při zpracvání plně pkyny zadavatele; - Vymezení dby, p kteru budu sbní údaje zpracvávány, a t vzhledem k dbě trvání smluvy a dalších pvinnstí ddavatele pdle zadávací dkumentace; ddavatel je pvinen veškerá data zadavatele dstranit nejpzději d 6 měsíců p uplynutí dby účinnsti smluvy; - Prhlášení, že zadavatel zůstává v plném rzsahu vlastníkem svěřených dat; - Ppis technických a rganizačních patření k zajištění bezpečnsti chrany sbních údajů ve smyslu 13 zákna chraně sbních údajů, č. 101/2000 Sb., ve znění pzdějších předpisů, tj. takvá patření, aby nemhl djít k neprávněnému neb nahdilému přístupu k sbním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neprávněným přensům, k jejich jinému neprávněnému zpracvání, jakž i k jinému zneužití sbních údaj; ddavatel zejména ppíše: patření k zajištění plnění pkynů pr zpracvání sbních údajů sbami, které mají bezprstřední přístup k sbním údajům; zabránění neprávněným sbám přistupvat k sbním údajům a k prstředkům pr jejich zpracvání; zabránění neprávněnému čtení, vytváření, kpírvání, přensu, úpravě či vymazání záznamů bsahujících sbní údaje; patření, která umžní určit a věřit, kmu byly sbní údaje předány; patření bránící nahdilému přístupu k sbním údajům; Ppis těcht patření může být pskytnut ve frmě Prhlášení aplikvatelnsti certifikace ISO/IEC neb bdbnéh standardu jak je uveden dále. Ddavatel se výslvně smluvně zaváže k naplnění alespň těcht dalších pžadavků zadavatele: Pžadavek, aby ddavatel nevyužíval svěřené sbní údaje pr jiné účely, než účely stanvené zadavatelem, a zejména je nesmí využít pr účely marketingu a reklamy (tzv. data mining); Pžadavek, že systémy pr autmatizvané zpracvání sbních údajů budu pužívány puze právněnými sbami; Pžadavek, aby fyzické sby právněné k pužívání systémů pr autmatizvaná zpracvání sbních údajů měly přístup puze k sbním údajům dpvídajícím právnění těcht sb, a t na základě zvláštních uživatelských právnění zřízených výlučně pr tyt sby; Pžadavek, aby ddavatel přizval elektrnické záznamy, které umžní určit a věřit, kdy, kým a z jakéh důvdu byly sbní údaje zaznamenány neb jinak zpracvány, Pžadavek, aby každá fyzická sba mající přístup ke zpracvávaným sbním údajům měla přidělen jedinečné ID umžňující zjištění, která fyzická sba k údajům přistupila; 20

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kntaktní sba: Martin Adámek Telefn: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Datum: 7. 1. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanvení 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více