ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá Ředitel školy: Mgr. Stanislava Kudrmannová Tel.: IZO: IČO: Zřizovatel Obec Tisá Tisá tel.:

2 , příspěvková organizace II. Platnost dokumentu Od pro 1.a 6. ročník ZŠ, v dalších letech postupně první a druhý, šestý a sedmý atd. Změny a doplňky budou číslované, s uvedením data platnosti a dány k nahlédnutí veřejnosti a rodičům na stránkách školy Platnost úpravy č. 2: od Koordinátor: Mgr.Stanislava Kudrmannová Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 1 Škola v přírodě... 1 zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV-LMP... 1 I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace... 1 Úprava č II. Platnost dokumentu... 2 III. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika učitelského sboru Charakteristika žáků Dlouhodobé projekty a spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 6 IV. Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie... 8 Strategie směřující ke kompetenci k učení... 8 Strategie směřující ke kompetenci k řešení problému... 8 Strategie směřující ke kompetenci komunikativní... 9 Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální... 9 Strategie směřující ke kompetenci občanské... 9 Strategie směřující ke kompetenci pracovní Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se zdravotním postižením Žáci se zdravotním znevýhodněním Žáci se sociálním znevýhodněním Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Průřezová témata V. Učební plány pro 1. a 2.stupeň Učební plány školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání Škola v přírodě pro I.stupeň Učební plány školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Škola v přírodě pro 2.stupeň Učební plány školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Škola v přírodě pro 2.stupeň VI. Učební plány Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 2 z 80

3 , příspěvková organizace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Vzdělávací oblast: Informační a telekomunikační technologie Předmět : Informatika Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Prvouka Předmět: Vlastivěda Předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Dějepis Vzdělávací obor: Výchova k občanství Předmět: Výchova k občanství Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Předmět: Fyzika Předmět: Chemie Předmět: Přírodopis Předmět : Zeměpis Předmět : Člověk a příroda Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Předmět: Hudební výchova Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Předmět:Výchova ke zdraví Vzdělávací obor : Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Předmět: Sportovní hry Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Předmět: Volba povolání Volitelné předměty Předmět Domácnost Předmět : Informatika Předmět: Sportovní hry Předmět: Mediální výchova VII. Hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Cíl hodnocení: ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 3 z 80

4 , příspěvková organizace Formy hodnocení žáků: Stupně hodnocení prospěchu v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření Zásady pro používání slovního hodnocení včetně předem stanovených kritérií VIII. Autoevaluace školy ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 4 z 80

5 , příspěvková organizace III. Charakteristika školy 1. Úplnost a velikost školy Naše škola je úplná základní škola s postupným ročníkem. Jsme školou venkovskou s malým počtem žáků ve třídách. Na prvním stupni probíhá výuka ve spojených třídách. Pro druhý stupeň je škola spádová pro obce Petrovice a Krásný Les. Ve škole plní povinnou školní docházku děti z Dětského domova v Tisé. Do školy docházejí také děti, které mají zdravotní postižení mentální, škola podle jejich počtu žádá krajský úřad o povolení zřízení speciální třídy. 2. Vybavení školy Budova školy se nachází ve středu obce v CHKO Labské pískovce. Autobusová zastávka je v těsné blízkosti. Na vzhledu budovy se podílejí kromě provozních zaměstnanců i učitelé a žáci. Materiální vybavení školy: Materiální vybavení školy a družiny je vyhovující, je doplňováno podle aktuálních potřeb a finančních možností. Učební pomůcky v jednotlivých předmětech jsou průběžně modernizovány. Na zahradě jsou umístěny lavičky, které umožňují výuku v přírodě a relaxaci. Prostorové vybavení školy: Prostory pro výuku jsou dostatečné, ve třídách na prvním stupni jsou relaxační koutky. Škola má k dispozici 8 učeben a učebnu výpočetní techniky. Žákovská knihovna pro druhý stupeň je umístěna v učebně. Knihovna pro 1. stupeň je umístěna na chodbě v prosklených vitrínách. Žáci využívají k pohybovým aktivitám tělocvičnu. K dispozici je rovněž školní hřiště se 120 m dlouhým běžeckým okruhem, doskočištěm a asfaltovou plochou určenou k herním aktivitám. Součástí školy je školní družina s jedním oddělením a školní jídelna. Škola má k dispozici keramickou dílnu, která je umístěna v prostorách pronajatých od obce. V areálu školy se nachází zahrada využívaná převážně pro odpočinkovou činnost. Škola vlastní skleník. Technické vybavení školy: Učebna výpočetní techniky je vybavena počítači s připojením na internet a dataprojektor, ve třídách jsou umístěny televizory, video, DVD přehrávače a v některých učebnách samostatný PC. Ve dvou učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. Ve výuce je využíván výukový software, který je dle finančních možností školy průběžně aktualizován. Dále je k dispozici digitální fotoaparát a odpovídající software pro zpracování fotografií.vyučující mají ve sborovně počítač s připojením na internet, výuková CD, DVD, kopírku. Hygienické vybavení školy: Na každém patře budovy jsou dívčí a chlapecké toalety, u tělocvičny se nacházejí šatny a umývárny se sprchami. V přízemí je vybudován hygienický koutek. Samostatnou místností je šatna pro žáky vybavená skříňkami. Jídelna byla přebudována tak, aby splňovala současné hygienické normy. Škola dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Je dbáno na vhodný školní režim s ohledem na hygienu učení a věk žáků (několik velikostí lavic, výškově nastavitelné židle, uspořádání nábytku ve třídě, odpočinkové koutky, ). Škola zajišťuje pitný režim žáků. Využíváme prostory školní zahrady (relaxace o přestávkách, výuka, školní akce, zájmová činnost), kterou bychom chtěli přebudovat na odpočinkový areál.chodby školy jsou prostorné, vybavené prostředky k odpočinku žáků během vyučování o přestávkách, květinami a vyzdobeny pracemi žáků. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 5 z 80

6 , příspěvková organizace 3. Charakteristika učitelského sboru Učitelský sbor má 13 členů. Učitelé navzájem úzce spolupracují, nad rámec svých povinností. Aby byla zajištěna odbornost, jsou tři pedagogové zaměstnáni na kratší pracovní úvazek. 80% učitelů je plně aprobovaných, dva si doplňují vzdělání. Ve škole pracuje výchovný poradce, speciální pedagog, metodik prevence patologických jevů. Všichni učitelé jsou proškoleni a mají základní kurz první pomoci. Někteří učitelé si rozšiřují vzdělání studiem cizího jazyka, speciální pedagogiky. Na škole pracuje asistentka pedagoga. 4. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují místní žáci a žáci z Petrovic. Někteří žáci dojíždějí z dalších okolních obcí.. Výhodou naší školy je nízký počet žáků ve třídách. Žákům je možné se individuálně více věnovat. V posledních letech si plní povinnou školní docházku na škole žáci se zdravotním postižením (lehké mentální postižení, specifické poruchy učení ). Výuka těchto žáků probíhá formou integrace. 5. Dlouhodobé projekty a spolupráce Škola spolupracuje již několik let s česko-saským spolkem Kontakt 97, žáci vyjíždějí do Německa na jazykové i sportovně rekreační vícedenní akce. Jsme členy Klubu ekologické výchovy, spolupracujeme s Policií ČR v rámci projektu AJAX. Pedagogové spolupracují na školních projektech. Pořádáme kulturní akce vánoční zpívání, akademie, ozdravné pobyty v zahraničí, lyžařský kurz, kulturně-historické exkurze do Prahy. Třídy mohou vyjíždět na historické a zeměpisné exkurze, sportovní turistické kurzy. Využíváme místní okolí k cykloturistice. Škola vyhledává spolupráci se zahraničními školami, spolupracuje s agenturou NAEP. 6. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Snažíme se stále rozvíjet spolupráci s rodiči. Rodiče mohou navštívit školu kdykoli po vzájemné domluvě, pořádáme dny otevřených dveří, zveme rodiče na akce školy. Žáci mohou být přítomni jednání s rodiči. Škola spolupracuje se Školskou radou, Spartakem Tisá, Správou CHKO Labské pískovce, která nám umožňuje pořádat výstavy v galeriích CHKO. Dále s Magistrátem Ústí nad Labem oddělení péče o dítě, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Labem a Speciálním pedagogickým centrem v Teplicích. Na velmi dobré úrovní je spolupráce s Policií ČR. Ve škole pořádáme podle možností pro děti besedy. Spolupracujeme s Městskou policií Ústí nad Labem, která organizuje dopravní výuku. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 6 z 80

7 , příspěvková organizace IV. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Škola se nachází v prostředí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, proto je školní vzdělávací program koncipován tak, aby žáci v průběhu školní docházky využívali při výuce i při volnočasových aktivitách kromě budovy školy také její okolí. Blízkost hranic se SRN nám dává možnost zapojení do jazykových projektů. Již několik let se žáci sami podílejí na ekologických aktivitách, pečují ve škole o zvířata, třídí školní odpad, organizují sběr starého papíru, podílejí se např. vysazováním stromů na vylepšování životního prostředí obce. Část výuky probíhá v okolí školy,využíváme školní hřiště, zahradu, také cyklostezky a běžecké tratě. Chceme žáky jejich vlastními nápady, návrhy a pracovním přičiněním zapojit do zásadní proměny školní zahrady, aby její prostory byly více využívány. Chceme vytvořit program, který bude žáky vzdělávat v mnoha oblastech lidského vědění, vychovat člověka schopného samostatného myšlení a rozhodování. Důraz klademe na zvyšování osobní aktivity jedince, využití dovedností a poznatků získaných ve škole v praktickém životě. Důležité je, aby žáci přistupovali k výuce tvořivě, dokázali spolupracovat, komunikovat, vymýšlet vlastní programy, podílet se na nich a umět svou činnost prezentovat. Obsah vzdělání chápeme jako prostředek všestranné osobnosti žáka, jeho duševní i fyzické stránky. Vlastní myšlenky a názory mohou žáci prezentovat především v rámci projektových dnů, které jsou do výuky pravidelně zařazovány. Témata projektů jsou volena citlivě k problémům školy nebo doplňují a rozšiřují učivo jednotlivých předmětů. Tyto projekty rozvíjí všechny klíčové kompetence a vzdělávací oblasti školního vzdělávacího programu. Jsou v nich zastoupena průřezová témata - osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova a mediální výchova. V rámci výuky, zájmových kroužků a sportovních akcí učíme žáky zdravému životnímu stylu, chceme, aby dbali o fyzickou kondici, pečovali o své zdraví a bezpečí. Na 1. stupni k těmto tématům zařazujeme do výuky besedy, projektové dny, spolupracujeme s lékařem a s Policií ČR ( Ajax, dopravní výchova, Den zdraví, plavecký výcvik, ). Na 2. stupni chceme dle možností školy pořádat různé kurzy cyklistický, lyžařský, turistický, popř. vodácký. Školu navštěvují děti z dětského domova. Prostředí školního kolektivu, navazování přátelského vztahu s ostatními dětmi a poznávání jejich rodinného života jim mohou pomoci vytvářet v budoucím samostatném životě kvalitní vztahy. Školní vzdělávací program počítá s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou specifické poruchy učení, ADHD, lehké mentální postižení. Spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Vytváříme prostor i pro talentované žáky. Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměřujeme se především na rozvoj práce s žáky v rámci bezplatných zájmových kroužků.naší snahou je zapojit co nejvíce žáků. Estetické cítění rozvíjíme kromě zájmových kroužků v předmětech hudební a výtvarná výchova.pořádáme kulturní představení pro rodiče, návštěvy kin, divadel, galerií a výstav.v rámci výtvarné výchovy a kroužku keramiky se děti věnují i vlastní tvorbě v keramické dílně.svá díla mohou pak za podpory Správy CHKO Labské pískovce vystavovat nejen pro sebe, rodiče a příbuzné, ale také pro ostatní návštěvníky v galerii při CHKO v Děčíně. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 7 z 80

8 , příspěvková organizace 2. Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie jsou soubor postupů, metod, pravidel a aktivit, které uplatňuje každý učitel ve výuce svého předmětu i škola jako celek, týkají se celoškolních aktivit. Jsou formulovány z pozice učitele, školy. Naše škola zvolila následující strategie, které by vedly ke vzniku a rozvoji klíčových kompetencí u žáka. Jsme si vědomi, že ne všichni žáci jsou schopni dosáhnout klíčových kompetencí v plné míře. Jádrem vzdělávacího programu jsou metody a formy práce, postupy a aktivity žáků i učitelů, které vedou k utváření klíčových kompetencí žáků. Ty tvoří základ pro další vzdělávání. Strategie směřující ke kompetenci k učení vedeme žáky k tomu,aby byli schopni získané poznatky a dovednosti aplikovat v praktickém životě. učíme je jasně a srozumitelně se vyjadřovat, zdůrazňujeme čtení textu s porozuměním,aby ho reprodukovali a formulovali vlastní myšlenky- různorodými formami práce je vedeme k vyhledávání informací, jejich třídění vedeme k využívání informací formou referátů zařazujeme do výuky problémové a skupinové vyučování umožňujeme ve zvláštních případech žákům realizovat vlastní nápady a myšlenky úroveň kompetence k učení zjišťujeme srovnávacími testy a soutěžemi škol ( Kalibro, Scio, Klokan, Pythagoriáda, žákům umožňujeme objektivní hodnocení a sebehodnocení, protože se seznamují s kritérii hodnocení učitelů vedeme žáky k samostatnému uvažování, hledání různých možností řešení, realizaci vlastních nápadů podněcujeme jejich vlastní aktivitu, podíl na projektech, schopnost efektivně spolupracovat v týmu, zájem účastnit se soutěží a olympiád především na 1. stupni využíváme metod, které hravou formou upevňují dovednosti a znalosti (pohyb, hudební činnost, ), klademe důraz na šanci prožít úspěch, ale i prohru vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce vyžadujeme vypracování a prezentaci domácích úkolů využíváme sebehodnocení Strategie směřující ke kompetenci k řešení problému při výuce žáky motivujeme k tvořivému myšlení a řešení různých problémů z praktického života, nemají se bát problémy řešit. hledáme s nimi různá řešení problémů a neobvyklých situací, vedeme je k diskusi seznamujeme žáky s různými myšlenkovými operacemi (srovnávání, analýza, ), aby je mohli sami používat umožňujeme žákům formulovat vlastní nápady řešení, snažíme se, aby je dokázali vysvětlit ostatním a také obhájit mladší žáky vedeme k řešení problémů dramatickými prvky ve výuce, mají výchovné chvilky žákům nebráníme volit vlastní pořadí při vypracování úkolů ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 8 z 80

9 , příspěvková organizace Strategie směřující ke kompetenci komunikativní žáci jsou vedeni ke správné komunikaci s učiteli, ostatními dospělými a spolužáky, aby byli schopni v praktickém životě využívat základní pravidla komunikace umožňujeme žákům aby v hodinách využívali různé zdroje informací (časopisy, encyklopedie, média, internet, video a PC programy, ), aby se žáci s nimi naučili pracovat a využívali je při komunikaci vedeme žáky k zapojování do diskuse, zájmu vyjadřovat se k tématům, obhajování názoru a k utváření vlastních postojů umožňujeme žákům aby společně s ostatními ročníky mezi sebou komunikovali a spolupracovali při projektových dnech, vedeme je k tomu, aby svou práci vyhodnocovali a byli schopni se domluvit na společném řešení v německém a anglickém jazyce se zaměřujeme na konverzační témata u mladších žáků rozvíjíme hravou formou neverbální komunikaci snažíme se o dobré začlenění žáků 6. ročníku z Petrovic do kolektivu žákům 9.ročníku ukládáme ročníkové práce, které na určité téma sami zpracovávají a obhajují Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální při realizaci této kompetence vycházíme především z praktických cvičení a osobních zkušeností žáků. žáci mají možnost se sami podílet na stanovení pravidel práce ve skupině, stanoví si základní pravidla komunikace, která pak respektují učíme žáky, aby si uvědomovali své role v různých situacích a skupinách vyžadujeme od žáků rozdělení rolí ve skupině ( zpočátku pod vedením učitele, později samostatně) již od počátku využíváme skupinovou práci rozdělení úloh ve skupině posilujeme na sportovních akcích, výletech snažíme se žáky vést k rozpoznání, kritice a odmítnutí všeho, co narušuje dobré vztahy integrací žáků se speciálními učebními potřebami se učí žáci přijmout jedince s poruchou nebo postižením (SPU, sluchové postižení, ADHD, ) Strategie směřující ke kompetenci občanské práva a povinnosti žáků vycházejí ze školního řádu, ke kterému se mohou průběžně vyjadřovat oni sami, jejich rodiče, učitelé i členové Školské rady během celé školní docházky si žáci utvářejí vlastní názory a postoje v mnoha předmětech seznamujeme žáky s poznáním dějiny, hodnot, kultury a tradic našeho národa, vedeme je k tomu, aby si jich vážili a dále je rozvíjeli vedeme je k toleranci a respektování ostatních národů a minorit organizujeme zájezdy, pobyty a exkurze do zahraničí i v ČR aby se žáci s jinými kulturami setkali přímo vedeme žáky k ekologickému chování, ve škole třídíme odpad, žáci si sami organizují sběr starého papíru, starají se o okolí školy, podílejí se na utváření školního prostředí ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 9 z 80

10 , příspěvková organizace seznamujeme žáky především v předmětech prvouka, výchova ke komunikace.a prac. výchova s obecnými morálními a právními normami ve společnosti především starší žáky vedeme k zodpovědnému chování ve škole i mimo školu usilujeme o to, aby žáci respektovali rozdíly mezi sebou, aby respektovali přesvědčení a jiný názor ostatních podporujeme, aby si žáci vytvářeli vlastní kvalitní hodnotový systém vedeme žáky v mnoha předmětech a aktivitách k ochraně přírody (kroužky, třídění odpadu, Den v Zoo, Den Země, ) Strategie směřující ke kompetenci pracovní podněcujeme aby zkušenosti, vědomosti a schopnosti získané ve škole žáci využili a dále rozvíjet při profesní orientaci vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k manuální činnosti seznamujeme se s bezpečným a účinným používáním materiálů, nástrojů a vybavení seznamujeme je s pravidly bezpečnosti práce, které sami při výuce uplatňují zapojujeme žáky do přípravy tvorby projektů různými besedami a exkurzemi umožňuje žákům seznámit se s dalšími profesemi v předmětu Volba povolání a Občanská a rodinná výchova pomáháme žákům při profesní orientaci žákům vyšších ročníků umožňujeme získaní základních informací z oblasti pracovního práva, seznamujeme je s podstatou podnikání nabídkou volitelných předmětů a zájmových útvarů podněcujeme zájem o další orientaci 3.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se zdravotním postižením Za žáka se zdravotním postižením se rozumí osoba s tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním postižením, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování (zákon č.561/2004 Sb.). Žákům, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického nebo psychologického vyšetření, je věnováno speciální vzdělávání. Toto vzdělávání na naší základní škole je zajišťováno formou individuální integrace nebo kombinací skupinové a individuální integrace. Pro každého žáka je vypracován na počátku školního roku individuální vzdělávací plán. Jeho tvorba je konzultována se speciálním pedagogickým centrem v Teplicích nebo Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Labem. Individuální vzdělávací plán je vypracován podle ŠVP ZV pro LMP, který vychází z typu zařazení žáka, jeho individuálních vzdělávacích potřeb, možností a schopností. Tito žáci mají své vlastní učebnice, pracovní sešity a v hodinách využíváme speciální a kompenzační pomůcky. Při vyučování se řídíme doporučením speciálního pedagogického centra (přístup, metody, kontrola, motivace, pomůcky). Integrace probíhá pod vedením pedagoga nebo vyškolené asistentky pedagoga. Rozvrh těchto žáků je individuálně přizpůsobený s možností individuální práce pod vedením asistentky pedagoga. Vzhledem k různorodosti vzdělávaných žáků je nutné sestavit do konce září tématické plány, do nichž se začlení projekty a průřezová témata. Pro tyto integrované žáky se do předchozího školního roku dohodne způsob zařazení a evidence. Jsou zpravidla zařazováni do tříd o jeden ročník níže. Dohodne se i způsob zaznamenání výuky (třídní kniha). ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 10 z 80

11 , příspěvková organizace Již v ročníku ZŠ se snažíme rozpoznat náznaky specifických poruch učení u žáků. Po dohodě s rodiči jsou žáci vyšetřeni pedagogicko-psychologickou poradnou. Na základě vyšetření a doporučení poradenského zařízení jsou žáci s poruchou učení integrováni do běžné třídy a po předložení žádosti rodičů vypracujeme pro každého individuální vzdělávací plán, se kterým musí souhlasit jak rodiče žáka, tak poradna. Podle možností školy respektujeme tato doporučení: individuální přístup, respektování osobního tempa žáka časté střídaní činností zkrácené diktáty, doplňovací cvičení upřednostňování ústního projevu odhlížení od specifických chyb, respektování zhoršené úpravy písma používání kompenzačních pomůcek ve výuce dostatek času, častější kontrola porozumění, motivace při tenzi umožnit odreagování ambulantní náprava SPU nevyvolávat žáka při čtení před třídou umožnit přípravné čtení zohlednění klasifikace dle pokynu MŠMT Žáci se zdravotním znevýhodněním Za žáka se zdravotním znevýhodněním se rozumí osoba se zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním, lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení a chování. Tito žáci jsou zařazeni do běžných tříd. Pokud jde o žáka s lehčí zdravotní poruchou nebo s dlouhodobým onemocněním, může být na základě doporučení příslušného lékaře a za podpory poradenského zařízení vypracován individuální vzdělávací plán. Protože se mohou jednotlivci ve svých individuálních potřebách lišit, je výuka vždy prováděna na základě principů individualizace a diferenciace vyučování. Žáci se sociálním znevýhodněním Za žáka se sociálním znevýhodněním se rozumí osoba z rodiny s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožená sociálně patologickými jevy a osoba s nařízenou ústavní výchovou nebo azylant a účastník řízení o udělení azylu. Tito žáci se mohou vzhledem k téměř rodinnému prostředí školy: bez problémů integrovat do běžné školy mohou mít však problémy díky své jazykové odlišnosti a nedostatečné znalosti vzdělávacího jazyka mohou mít také obtíže díky tomu, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, které se projevují v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Tito žáci budou individuálně integrováni jako žáci z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí s cílem ochránit jejich minoritní kultury a podporovat jejich úspěšnost v majoritní společnosti. Dle individuálních potřeb bude vypracován individuální vzdělávací plán s maximální možností pomoci a podpory jednotlivého žáka. Vytvoříme rovněž podmínky pro respektování národnosti, etnika i hodnotových orientací jiné kultury. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 11 z 80

12 , příspěvková organizace 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Naše škola je schopna vytvářet vhodné podmínky i pro žáky mimořádně nadané. Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces, který vyžaduje spolupráci pedagogů, psychologa a rodičů. Základem je dobrá spolupráce s rodiči. Výuka nadaných žáků probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu, který je v předmětech reprezentujících žákovo nadání náročnější. Všechny vypracované individuální plány žáků respektují jejich individuální potřeby vzdělávání, jejich schopnosti a možnosti, vždy však s přihlédnutím a akceptováním individuálních potřeb jednotlivých žáků. Tito žáci potřebují zvýšenou motivaci k rozšiřování základního učiva do hloubky. V matematice a technických předmětech jim zadáváme náročnější příklady, hlavolamy, kvizy, referáty a zajímavosti ze světa techniky, mají více prostoru pro zkoumání, jsou pověřováni řízením skupin. Jsou zapojováni do soutěží a olympiád. Jazykově nadaným žákům umožňujeme četbu náročnějších textů, zadáváme více úkolů, konverzace a psaní v cizím jazyce jsou náročnější. Umožňujeme jim vytvářet vlastní literární a slohové práce, zapojujeme je do jazykových soutěží a olympiád. Žáci nadaní umělecky se mohou realizovat přímo v hodinách hudební a výtvarné výchovy, mohou doprovázet na hudební nástroj, zpívat sólově, výtvarně nadaným žákům jsou zadávány náročnější práce, voleny náročnější techniky. Tito žáci jsou zapojováni do uměleckých kroužků. Pohybově nadaní žáci jsou zapojováni do různých sportovních soutěží, kroužků, reprezentují školu. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 12 z 80

13 , příspěvková organizace 4. Průřezová témata Průřezová témata pro 1.stupeň Výchova demokratického občana (VDO) Ročník Občanská společnost a škola Prv Vl,Čj Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování Vl Vl Vl Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Ročník Evropa a svět nás zajímá Vl,,Aj Vl, Aj Objevujeme Evropu a svět Vl,Čj Jsme Evropané Aj,Čj Vl,Vv Environmentální výchova (EV) Ročník Ekosystémy Prv Prv Prv Př,Vl Př Základní podmínky života Prv Př,Vl Př Lidské aktivity a problémy Př životního prostředí Vztah člověka k prostředí Vv, Vv, Hv,Vl Vv, Hv ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 13 z 80

14 , příspěvková organizace Osobnostní a sociální výchova (OSV) Ročník Rozvoj schopností a Prv, ČJ, M,Prv ČJ,M,Prv Čj,M Hv,Čj,M, poznávání Tv,ČJ,M,Aj Sebepoznání a sebepojetí Prv,Vkz Čj,Prv Čj Seberegulace a Tv Tv,Pč Tv,Pč Aj Hv,I sebeorganizace Psychohygiena Čj Čj,Vv,Vkz Čj,Vv Tv Tv Kreativita Vv,Hv,Prv,Pč Vv,Hv,Pč Vv,Hv,Pč Vv,Pč Vv,Hv,Pč Poznávání lidí Aj Čj,Prv, Vkz Čj,Prv Hv Vl,Hv Mezilidské vztahy Vv,Hv,Tv Vv,Prv,Hv Pč, Prv Vv,Hv,Čj Vv,Čj,Aj Komunikace VvPrv,Hv,Aj,Čj Čj,Prv,Aj,Tv,Vv Čj,Prv, Čj,Př Čj,Př, Kooperace a kompetice Prv Prv,Pč Pč,Prv Tv Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Pč, Vkz,Tv Tv,M M M Prv Prv Mediální výchova (MEV) Ročník Kritické čtení a vnímání Čj,I mediálního myšlení Interpretace vztahu Čj Čj,I mediálních sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Čj Čj Vnímání autora mediálního Čj sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Čj,I Čj Čj Čj Tvorba mediálního sdělení Práce v realizačním týmu Čj Čj ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 14 z 80

15 , příspěvková organizace Multikulturní výchova (MUV) Ročník Kulturní diference Prv Prv Prv Vl,Hv Vl,Hv Lidské vztahy Pč,Vv Pč,Vv,Tv Pč,Vv,Tv Pč,Vv,Tv Pč,Vv,Tv Etnický původ Př Multikulturalita Př,Aj Aj Aj Princip sociálního smíru a solidarity Vl,Čj Průřezová témata pro 2.stupeň Výchova demokratického občana (VDO) Ročník Občanská společnost a škola Vko Vko,Čap Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsoby rozhodování Vko Vko Z D,Čap Vko Vko D Vko,Z Z Vko,D,Čap ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 15 z 80

16 , příspěvková organizace Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Ročník Evropa a svět nás zajímá F, Nj, Aj z, F, Nj, Z, Př, Z,F, Nj,D F, Nj, Ov, Př Aj,D Čj, Čap Objevujeme Evropu a svět Nj, Aj, Z Nj, Z, Př, Aj Nj,Z Nj, Čj, Čap Jsme Evropané Vv, Př Vv, Z Vv, Ov, Čap,Vko Environmentální výchova (EV) Ročník Ekosystémy Př, Z Př, Z Čap Lidské aktivity a problémy F,Př,Př, F,Př F,Ch,Př F,Ch,Čap,Vko životního prostředí Vztah člověka k prostředí D,Z,Vko,Př,F F,Př,Vko F,Z,Př F,Vko,Čap, Osobnostní a sociální výchova (OSV) Ročník Rozvoj schopností a Čj,Vko Vp poznávání Sebepoznání a sebepojetí Vko Čj,Vp Seberegulace a Čj Vko,Čj,Pč Vp,Vko,Pč sebeorganizace Psychohygiena Vko Vko,Vp Kreativita Vv,Čj,Pč,Hv Hv,Vv,Pč Vv,Pč,Hv Vv,Pč,Hv Poznávání lidí Z,Vko Vko,Hv Vko Mezilidské vztahy Vv,Př Z,Vv,Hv Vv Vv,Vko Komunikace F,Čj,Nj,Hv,Aj F,Čj,Nj,Aj Čj,Nj,Aj Ch,Čj,Nj,Aj Kooperace a kompilace Tv,I,F Tv,F Tv, Vko,F Vko,Vp,Tv Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika M,Tv,I M,Tv M,Tv M,Tv,Vp,Tv I Vko,Čj Vko,Vp,Čj ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 16 z 80

17 , příspěvková organizace Mediální výchova (MEV) Ročník Kritické čtení a vnímání I F Čj Čj,Čap mediálního sdělení Interpretace vztahu F F,Čj F,Čj mediálních sdělení a reality Stavba mediálního sdělení Čj Čj Vnímání autora mediálního I Nj,Aj Nj,Aj Nj,Aj,Vko sdělení Fungování a vliv médií ve Čj Vko,Z,Aj společnosti Tvorba mediálního sdělení Čj Čj Práce v realizačním týmu F,Čj,D Multikulturní výchova (MUV) Ročník Kulturní diference D, Aj, Z D,Z D,Čap Lidské vztahy Nj, Vko, Aj Nj,Aj Nj,Aj,Vko Nj,Aj,D Etnický původ D D,Z Vko,Př Vko,Čap Multikulturalita Nj,Aj,Vv,Z Nj,Aj,Vko,Z N,Aj,Z,Čj,Hv Nj,Aj,Vv,Vko,Čap,Hv Princip sociálního smíru a solidarity Vko Vko,Čap Průřezová témata jsou na naší škole realizována v jednotlivých předmětech. V tabulkách je oddělen první a druhý stupeň. Jsou zde zaznamenány ročníky a předměty, ve kterých je průřezové téma realizováno. Pokud ve školním roce probíhá projekt, některá průřezová témata jsou v souladu s tabulkou realizována v tomto projektu. Termín a předmět, kdy je průřezové téma probíráno, bude zapsán v třídních knihách nebo v příloze, která bude součástí třídní knihy. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 17 z 80

18 , příspěvková organizace Poznámky k učebnímu plánu: V. Učební plány pro 1. a 2.stupeň U předmětu Český jazyk je minimální časová dotace posílena z disponibilní dotace o čtyři hodiny na prvním a o jednu na druhém stupni. Anglický jazyk je vyučován od prvního ročníku základní školy jako první cizí jazyk. Týdenní dotace je v prvních dvou ročnících jedna hodina. Od třetího ročníku 3 hodiny. U starších žáků, kteří začali nejprve s výukou německého jazyka a ve školním roce 2007/08 byli v šestém ročníku a pro žáky, kteří byli ve školním roce 2007/2008 v pátém ročníku, je vyučován od šestého ročníku jako druhý cizí jazyk s dotací 2 hodiny, všechny z disponibilní dotace. Předmět Německý jazyk je vyučován jako první cizí jazyk u žáků, kteří ve školním roce nebo začali ve třetím ročníku s německým jazykem jako s prvním cizím jazykem. Pro žáky, kteří začínali později, je německý jazyk určen jako druhý cizí jazyk a je vyučován od šestého ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Tyto hodiny jsou využity z disponibilní dotace. Předmět Informatika se vyučuje na prvním stupni v pátém ročníku a na druhém stupni v šestém ročníku s časovou dotací 1 hodina. Výstupy za druhé období budou realizovány na konci druhého stupně. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pouze na prvním stupni a na naší škole realizována v předmětech Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda. Výstupy jsou realizovány na konci prvního stupně v předmětech Vlastivěda a Přírodověda. Přírodopis a Zeměpis jsou realizovány na druhém stupni od šestého do osmého ročníku.výstupy z těchto předmětů jsou realizovány na konci 2. stupně v předmětu Člověk a příroda, který vznikl integrací těchto předmětů. Sportovní hry jsou zařazeny jako volitelný předmět v šestém nebo sedmém ročníku a dále jako povinný předmět v devátém ročníku. Je společný pro chlapce i dívky. Výstupy z tohoto předmětu jsou částečně převzaty z předmětu Tělesná výchova a realizovány na konci devátého ročníku. Vzdělávací obor Člověk a svět práce je realizován na naší škole ve dvou předmětech : Pracovní činnosti, které jsou vyučovány vyjma devátého ve všech ročnících s časovou dotací 1 hodina a dalším předmětem, kde jsou realizovány výstupy 2.stupně z této vzdělávací oblasti, je předmět Volba povolání. Tento předmět je vyučován v devátém ročníku. Volitelné předměty jsou plně dotovány z disponibilní dotace. Protože žáků je ve třídách málo, podle většiny přihlášených je v šestém ročníku vyučován jeden předmět, v sedmém dva předměty po jedné hodině vždy pro celou třídu. Vyučujeme tyto předměty: Informatika, Mediální výchova, Domácnost a Sportovní hry. ŠVP ZV Škola v přírodě Stránka 18 z 80

19 aplikace Učební plány školního vzdělávacího programu Základního vzdělávání Škola v přírodě pro I.stupeň ročníky Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Cizí jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a telekomunikační Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda 2 1 Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a příroda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová témata Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Dotace ZŠ Tisá Minimální časová dotace Dotace ZŠ Tisá disponibilní hodiny

20 Učební plány školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Škola v přírodě pro 2.stupeň Platí pro žáky, kteří byli ve školním roce 2009/10 v šestém ročníku a pro mladší ročníky Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Cizí jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a telekomunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a příroda 2 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Sportovní hry 2 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba povolání Informatika Sportovní hry Volitelný předmět Domácnost Mediální výchova Minimální časová dotace Dotace ZŠ Tisá Průřezová témata Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Dotace ZŠ Tisá disponibilní hodiny Stránka 20 z 80

21 Učební plány školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Škola v přírodě pro 2.stupeň Platí pro žáky, kteří byli ve školním roce 2007/2008 v pátém ročníku Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předmět ročníky Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a telekomunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis Dějepis Výchova k občanství Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie 2 2 Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Člověk a příroda 2 Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví 1 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Sportovní hry 2 Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba povolání Informatika Sportovní hry Volitelný předmět Domácnost Mediální výchova Minimální časová dotace Dotace ZŠ Tisá Průřezová témata Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Dotace ZŠ Tisá disponibilní hodiny Stránka 21 z 80

22 VI. Učební plány Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Předmět: Český jazyk Charakteristika předmětu Předmět Český jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován ve všech ročnících základní školy. Zahrnuje jazykovou výchovu, sloh a komunikaci a literární výchovu. V 1. ročníku je předmět vyučován v týdenní dotaci 9 hodin (5 hodin čtení a 4 hodiny psaní), ročník v dotaci 8 hodin, 4. a 5. ročník 7 hodin, ročník v dotaci 4 hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, někdy v učebně informatiky, neboť využíváme výukové programy a využíváme zdroje z internetu. Základní charakteristika předmětu: - rozvoj správného čtení a psaní přiměřeně náročného textu - čtení textu s porozuměním, jeho reprodukce a tvořivá interpretace - rozšiřování slovní zásoby žáka, její využití při komunikaci - rozvoj srozumitelného, jasného a přehledného vyjadřování v ústní i písemné formě - využívání znalostí a dovedností z gramatiky ve slohu a komunikaci - posilování estetického a uměleckého cítění literárním textem - vytváření čtenářských dovedností a návyků Český jazyk ročník Minimální časová dotace je posílena z disponibilní dotace o čtyři hodiny na prvním stupni. Do vyučovacího předmětu český jazyk jsou zařazena na 1.stupni následující průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Multikulturní výchova (MUV) Mediální výchova (MEV) Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí ke vzniku kompetencí Kompetence k učení učíme žáky jasně a srozumitelně se vyjadřovat, zdůrazňujeme čtení textu s porozuměním, aby ho reprodukovali a formulovali vlastní myšlenky- různorodými formami práce je vedeme k vyhledávání informací, jejich třídění vedeme k využívání informací formou referátů Stránka 22 z 80

23 úroveň kompetence k učení zjišťujeme srovnávacími testy a soutěžemi škol ( Kalibro, Scio, olympiády, ) vyžadujeme od žáků vhodné rozvržení vlastní práce vyžadujeme vypracování a prezentaci domácích úkolů vytváříme u žáků pozitivní vztah k učení a sebehodnocení Kompetence k řešení problémů nabízíme žákům takové úkoly, kde rozpoznávají a chápou problém poskytujeme prostor pro řešení a nápravu problému umožňujeme žákům hodnotit a odůvodňovat své postoje žákům nebráníme volit vlastní pořadí při vypracování úkolů Kompetence komunikativní umožňujeme ústní a písemnou formulaci myšlenek a názorů klademe důraz na výstižný a kultivovaný projev učíme naslouchat druhým lidem, žáci se snaží o porozumění a diskuzi nabízíme takové texty, kterým žáci rozumí a pracují s nimi vedeme žáky k využívání komunikativních dovedností vedeme žáky k zapojování do diskuse, zájmu vyjadřovat se k tématům, obhajování názoru a k utváření vlastních postojů Kompetence sociální a personální vedeme žáky k upevňování dobrých mezilidských vztahů posilujeme u žáků přijímaní názorů a zkušeností druhých lidí posilujeme u žáků sebedůvěru a vlastní hodnocení Kompetence občanské vedeme žáky k respektování druhých lidí posilujeme uplatňování práv a povinností žáků podporujeme respektování, oceňování a ochranu našich tradic, kulturního a historického dědictví Kompetence pracovní posilujeme dodržování bezpečnosti při práci, ochranu svého zdraví i zdraví ostatních Český jazyk ročník Minimální časová dotace je ve vyučovacím předmětu Český jazyk na druhém stupni posílena o jednu hodinu z disponibilní dotace. Do vyučovacího předmětu Český jazyk jsou zařazena na 2.stupni následující průřezová témata: Výchova demokratického občana (VDO) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) Osobnostní a sociální výchova (OSV) Mediální výchova (MEV) Multikulturní výchova (MUV) Stránka 23 z 80

24 Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí ke vniku kompetencí Kompetence k učení nabízíme žákům podněty k využívání různých učebních strategií podporujeme správné operování se slovy, větami, propojování do širších celků učíme žáky plánovat, organizovat a řídit vlastní učení, projevuje ochotu k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací v referenčních zdrojích učíme vyhledávat informace vhodné k řešení problémů Kompetence komunikativní podporujeme u žáků formulaci a vyjadřování vlastních myšlenek podporujeme výstižné, souvislé a kultivované ústní i písemné projevy vedeme k naslouchání promluv druhých, aby na ně vhodně reagovali nabízíme zapojování do diskuse, vedeme ke vhodné reakci předkládáme různé typy textů a záznamů, kterým rozumějí a reagují na ně, tvořivě je využívají ke svému rozvoji poskytujeme práci s autentickými materiály a zohledňujeme také neverbální projevy komunikace Kompetence sociální a personální žáky vedeme ke spolupráci ve skupině, reakci na rozdílné názory, prosazování vlastního řešení posilujeme aktivní naslouchání druhým vedeme žáky k postupnému cíli, podporujeme soustředění se na důležité věci, aktivní spolupráci s různorodými skupinami Kompetence občanské vedeme k porovnávání rozdílnosti s kulturami jiných zemí posilujeme toleranci a pochopení různorodosti světa rozvíjíme představy o fungování společnosti, vytváření správných postojů žáky průběžně vedeme k respektování, ochraně a oceňování našich kulturních tradic umožňujeme projevovat pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost Kompetence pracovní pomáháme získané znalosti a zkušenosti žáků využívat k vlastnímu rozvoji a jejich přípravě na budoucnost - kontrolujeme práce žáků Stránka 24 z 80

25 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován od prvního ročníku základní školy jako první cizí jazyk. Týdenní dotace je v prvních dvou ročnících jedna hodina. Od třetího ročníku 3 hodiny. U starších žáků, kteří začali nejprve s výukou německého jazyka a ve školním roce 2007/08 byli v šestém ročníku a pátém ročníku, je vyučován jako druhý cizí jazyk od šestého ročníku s dotací 2 hodiny, všechny z disponibilní dotace. Základní charakteristika předmětu: - základ výuky tvoří kvalitní poslechové texty, učebnice, pracovní sešity - ústní projevy převažují nad písemnými - u žáků 1. stupně převažuje hravá forma výuky - rozvoj správného čtení a psaní přiměřeně náročného textu - čtení textu s porozuměním, jeho reprodukce a tvořivá interpretace - rozšiřování slovní zásoby žáka, její využití při komunikaci - rozvoj srozumitelného, jasného a přehledného vyjadřování v ústní i písemné formě - využívání znalostí a dovedností z gramatiky ve vlastních projevech - vede žáky Anglický jazyk 1.stupeň Do vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou zařazena na 1.stupni následující průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí ke vzniku kompetencí Kompetence komunikativní vedeme žáky, aby komunikovali na odpovídající úrovni podporujeme přátelské vztahy v tříd. kolektivu prostřednictvím metody kooperativního učení vedeme žáky ke spolupráci během vyučovací hodiny Kompetence sociální a personální Stránka 25 z 80

26 žáci se pod vedením učitele učí spolupracovat při skupinové práci učitel během vyuč. zařazuje činnosti, při nichž žáci střídají role a pozice ve skupině učíme žáky respektovat pravidla, na jejichž stanovení se sami spolupodílejí vedeme žáky ke spoluvytváření příjemné atmosféry ve skupině Kompetence občanské rozvíjíme u žáka schopnost kriticky hodnotit jeho práci a práci druhých Kompetence pracovní vedeme žáky k šetrnému zacházení s pomůckami, k výrobě pomůcek vlastních Anglický jazyk 2.stupeň Do vyučovacího předmětu Anglický jazyk jsou zařazena na 2.stupni následující průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Osobnostní a sociální výchova Mediální výchova Multikulturní výchova Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí ke vzniku kompetencí Kompetence k učení učíme žáky využívat různé učební strategie vedeme žáky k propojování slov, vět do širších celků učitel vede žáky k plánování, organizaci a řízení vlastního učení, vede ho k celoživotnímu učení Kompetence k řešení problémů vedeme žáky k vyhledávání a třídění informací v referenčních zdrojích, učíme je s nimi pracovat při práci s textem vedeme k odhadování neznámých slov dle kontextu Kompetence komunikativní učíme žáky: formulovat a vyjadřovat své myšlenky, vedeme žáka, aby se vyjadřoval výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním i písemném projevu učitel naslouchá a vhodně reaguje pomáháme žákům zapojovat se do diskuse, vhodně reagovat, pomáháme rozumět různým typům textů a záznamů, reagovat na ně, tvořivě je využívat ke svému rozvoji Kompetence sociální a personální vedeme žáka ke spolupráci ve skupině, reakci na rozdílné názory, prosazování vlastního řešení učíme žáky aktivnímu naslouchání druhým ukazujeme žákům, jak postupně dojít k cíli, soustředit se na důležité, spolupracovat aktivně s různorodými skupinami Stránka 26 z 80

27 Kompetence občanské učíme žáka porovnávat rozdílnosti s kulturou anglicky mluvících zemí svým příkladem vedeme žáka, aby byl tolerantní a chápal různorodosti světa Kompetence pracovní učitel vede žáky, aby získané znalosti a zkušenosti využívali k vlastnímu rozvoji a své přípravě na budoucnost učitel dbá na to, aby žáci byli připraveni Stránka 27 z 80

28 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika předmětu Německý jazyk je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností žáka. Žák by se měl domluvit v základních životních situacích. Seznamuje se s reáliemi německy mluvících zemí. Německý jazyk je vyučován jako povinný předmět a žáci by měli získat cílovou úroveň A1 podle společného evropského referenčního rámce - CEF. Žáci využívají výukové počítačové programy, internet a pod. Předmět je vyučován jako první cizí jazyk u žáků, kteří ve školním roce nebo začali ve třetím ročníku s německým jazykem jako s prvním cizím jazykem. Pro žáky, kteří začínali později, je německý jazyk určen jako druhý cizí jazyk a je vyučován od šestého ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Tyto hodiny jsou využity z disponibilní dotace. Německý jazyk 2. stupeň Na druhém stupni jsou ve výuce zařazena následující průřezová témata: Multikulturní výchova Mediální výchova Osobnostní a sociální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí ke vzniku kompetencí Kompetence k učení vedeme žáky k osvojování efektivní strategie vedoucí k zvládnutí CJ - vedeme je prostřednictvím zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení, z velké části pamětně naučit texty písniček, říkanek, pochopit základní gramatické struktury prezentované komunikativní formou Žáky systematicky vedeme ke správné orientaci v učebnicích a dalších materiálech - slovníky, čítanky, doplňkové texty, časopisy - osvojují si pokyny a termíny související s jednotlivými typy cvičení a textů, učí se ovládat abecedu a hledání v abecedním seznamu (není možné, aby žáci v rámci výuky CJ pracovali pouze s jednou učebnicí a pracovním sešitem). Stránka 28 z 80

29 Žáky vedeme ke schopnosti využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle známých a dříve osvojených, orientovat se v novém neznámém textu poslechovém či čteném - nezbytné pro komunikaci. Žákům dáváme příležitost v praxi pochopit přínos osvojení CJ - při práci s časopisy, na internetu si musí vyzkoušet možnost rozšířit si znalosti z různých oborů (kultura, sport, příroda a pod.). Kompetence k řešení problémů Žáky vedeme zpočátku alespoň pasivně k zvládnutí i cizojazyčných pokynů v materiálech, se kterými pracují. Projektové vyučování žáky vedeme, aby se učili vyhledávat informace z různých zdrojů, vyhodnocovali je a zpracovávali. Kompetence komunikativní Žáci si osvojují efektivní strategie vedoucí k zvládnutí CJ - vedeme je prostřednictvím zajímavých a různorodých metod k aktivnímu učení během hodiny - žáci by si na I. stupni měli ve škole osvojit správnou výslovnost, z velké části zapamatovat novou slovní zásobu, z velké části pamětně naučit texty písniček, říkanek, pochopit základní gramatické struktury prezentované komunikativní formou Žáky systematicky vedeme ke správné orientaci v učebnicích a dalších materiálech - slovníky, čítanky, doplňkové texty, časopisy - osvojují si pokyny a termíny související s jednotlivými typy cvičení a textů, učí se ovládat abecedu a hledání v abecedním seznamu (není možné, aby žáci v rámci výuky CJ pracovali pouze s jednou učebnicí a pracovním sešitem). Žáci jsou vedeni ke schopnosti využívat analogie, odhadovat význam neznámých výrazů podle známých a dříve osvojených, orientovat se v novém neznámém textu poslechovém či čteném - nezbytné pro komunikaci. Žákům je dána příležitost v praxi pochopit přínos osvojení CJ - při práci s časopisy, při výletech a exkurzích v SRN, na internetu si vyzkouší možnost rozšířit si znalosti z různých oborů (kultura, sport, příroda apod.) Žáci na I. stupni hrají jednoduché dialogy, didaktické hry, vyprávějí či dramatizují pohádky či jednoduché příběhy, zpívají a pohybem doprovázejí písničky. Nezastupitelná je role písniček (didakticky rozpracované) - žáci si jejich prostřednictvím osvojují obraty, lexikalizované gramatické jevy, které si velmi snadno a dlouho uchovávají v paměti. Velkou pozornost věnujeme nácviku poslechu s porozuměním - volíme pestré, zajímavé a pro žáky zábavné prvky motivační i úkoly k porozumění, které žáci dále mohou rozvíjet - na základě poslechu se žáci učí nejen reprodukovat vyslechnuté, ale také je využít k dalšímu ústnímu či písemnému projevu. Zaměřujeme se na aktuální a autentické typy textů a záznamů - učíme žáky pracovat s texty plakátů, oznámení, zpráv, mailů, vzkazů, zákazů a příkazů, pokynů k užívání, receptů, SMS zpráv. Na II. stupni ZŠ - dospívající žáci se prostřednictvím jazyka dotýkají témat jim blízkých, např.: láska, přátelství, parta, rodinné vztahy, media, ochrana životního prostředí, drogy. Podle možností využíváme s žáky online cvičení - žáci se učí reagovat v reálné situaci, musí současně řešit myšlenkový i jazykový problém. Stránka 29 z 80

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my jsme sebou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY

3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 1 Informační a komunikační technologie Časová dotace 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 2 hodiny. 6. ročník 1 hodina

Více

Vzdělání cesta k úspěchu

Vzdělání cesta k úspěchu 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání cesta k úspěchu 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP pro základní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLEŠOVICE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKOLÁŠE ALŠE zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, PRAHA-SUCHDOL, SUCHDOLSKÁ 360 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060. nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola, Česká Třebová, nám. 17. listopadu 2060 nám. 17. listopadu 2060, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 024 717 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů)

4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů) 4. Průřezová témata (integrace do vzdělávacích oborů) Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech okruhu VMEGS 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 093 50/99-5073 Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové Signatura: bi3cs104 Okresní pracoviště Náchod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Náchod, Komenského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice. Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice. Identifikátor školy: 600 063 674 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Vodňany, Bavorovská 1046, okres Strakonice Bavorovská 1046, 389 01 Strakonice Identifikátor školy: 600 063 674 Termín konání

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK

DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Dr. Hrubého 2, Šternberk ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. HRUBÉHO 2, ŠTERNBERK Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika ŠVP

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program - Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor. Identifikátor školy: 600 001 288 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Adresa: Budějovická 825, 390 02 Tábor Identifikátor školy: 600 001 288 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-245/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Olomouc Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1085/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1085/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více