!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8"

Transkript

1 !"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* #9!:!-+!%#-++ ;#,<8+ 3 %!# "#$%# 7'!&+ >>2*A>2>+#B $!#+!%#,!!C+#D E1>2A 0)3**2A40)356**2A + 0 7;# +-F!&,!+ + 3 %!# G,! (A1*1B(*C,0(=+BD>4;E &-,!' 1!'' '++3 F&'()*&,G -,#D '+,!! #+ #!+#,!- -! D=!! #+ #! '+D1!+D! #!D# $! H!! I &#+ ' +D1 # )! J $- $ #+ - #-!!#+ #-!'

2 F G F G FG FH1,012*&>='0G F=<?&G F*(I8B(*3&2&G F*A)7B(G F7=*&67)('*C*&G F)('0G F3(*2+*/?CDG FG 4# #- #!D +D ) #-$ +# #$ +- =+-#$I!-+III +$$ -+ +' I$! + I #$+I ',$ F $ $ + - D+F$ #$+I )G K - +'!' >* ' D DF$-I +# -$, #+ LI )G #+ -$+! +# #- # '# J#! +# -$$ &#++#, +#+##D BD MD ;-+- #+,+- #I!D#!+ +++#! +$ 7-- # ;-+- #+ #+!# $ 1I &D+ $ - + MD1 $ - + -,$! D+# + $ -!+-$,$ $ +# #+!!+-+ #+ &#+! ++#!A$!#I!D#I#!+' &N "# +#! + "#!! "#!D+4##='!' +-$,!+' - O' $ -$+ # BL.MPQ50 $ R 'F ),! ++-+-$,!=!# O '$!D +-+,$ $ #, +-!+!+!+-$',#I++-+,$$ $!!D$- 'F!D D ),! ++-+-$,! =! K #D #+,!##!!+#-! $ - > D+ #-K ALB #'+,! ##!!+#-! > # # -#, D+ '+' +D1D +#! - DF! $-D+F#I!D# 1A$!I# $+!- +!,! '+!! +-*$!! %# #7 - + LI)G

3 FG F('*1B,5.1**'01G FG F G?,7)107G?,7)107 G FG FG FJG F7?&,7G F?.7*',+6/,*&,G F263&2&G F 73(6G F C'0(?*&.1**'01G # S 1'&D+ $- +MD1 $- +, $ + 'FF < =# -$ + # +# '#$ L"&,!' + T 2 6 $ + $ =#' I # L"5 L"& +#! $D! $ #- #!$- $ - '$6 $!+! +U $ #+I + D1,!! #! # '# N-+ '- $+D #+F!1 +-!+ +D1' 1 #+!K!!+ &#+ #D ' MD1 - +-! $ D+!- $ D +1! -$ L-+ & +1-+?- #1+#7 - +LI)G 7+ +K 1+#7 - +LI)G D B ',!- 1-++!-!' + T(6,$ $ +# $! B $! #+ #, #!- #+' -+' C8 $ $+$,$! -$$ D#+- O-! - # '&#! ' J- B0&'M<&#! ' #D +D1 $- +! ++#!,!- D', '+! +#! +# I+!- $! +7#- 1 L -$,$ - +,$,$ $# $ #+I ',$!'! D # $+1'!+#-$!-$,$ >

4 F C'0(?*&>=4(,0G F G F =4(,0G F 61;*&67)('*C*&G F ='0G F 0CK(?*&L>=728G F =E;C=*/D;0*70'0G F<'03(M2/*&3&2&G #I +- $+ F!+#- '+ #D &D+ $ - +N &D $-J- ' B+ >!'! + +#, # # 1,$ &D+ $ - + +# ' LI )G $-J-$-! #D &D+ $ - + V9 #- # # - +#++ # + + # # - +#++ &D+ #+ MD1 #+ +#,! L' )G K # 1', L -$,$ - + #+- # 1I!,!!$N + #!$ D # F, # - +#++ &#+!I1,+ D +K +- +? +?! D &#+!I1,+ D +' #+ +' #+ +?&#+,! K #D #+,!##!!+#-! $- '#,!-+#+' * -+ # #'+,! ##!!+#-!# $*-+ # + #+# #D - +-J-+ +# # -$!D &# =' ++!'! #! = '! #+ +' #+# #D +D #+# J- B &' M W &#! ' #D +D1 $ - + &+D1 =#'! #+ # - #D+ +MD1 $- + J- + D I -$ 00 +> &' M W &#! ' #D +D1 $- +#!"#'+D1 +,$ I -! )!+!+-$' #, D +-!+ J '!+ $ -+&!+ -+ C8 &#! ' +U J- B &' M < &#! '#D +D1 $- + 2

5 F<?7270()G FNG F<;/3G + -!$!' C +!' 6,$$! =! + + =! D!1! #+ # D! + +-!' - #D+ L -$ - +- V9 1 $-J- B+!' + #! D+ $ - +!!+#-! +D1 $ - +! # # -+D & +# #, #!$, # 1,$ 1 L -$,$ - + -$$ #!$, #!D+ # V9 +#!' +! #,+ $ '#=' $ $! 4 # D+# $-J-$! #D L -$,$- + F<=2+,;(*G + # ='!' D+, '#, ' #$,! #, #- #,# #+-! +I + D "# D1D +# F + '! ' - - D+,-! D+ - +,$- "#+#'D '! #$!' "# $ D+' 1 + #! -1' #I++ I FCK(?*&.1**'01G FCK(?*&>=4(,0G FCK(?*&6?80,8G +7#- 1 L -$,$ - + $ D+! - $ ',$!'!DNMD $-J- ' B + *!' & M W &#! ' #D +D1 $ D1 $ &+D1 =#'! + +#, # # 1,$ MD1 $ - + $-J-$-! #D MD1 $- + V9#-# # - +#++ #!,$ #$-F+- $ +#!I -$ D+ # # +D+ #F' +#!I +' +#! K!+ ## '1-+ #,# #+-! +I # #,I F$ - + +#!' $ -! "# + 8- MD1 '+' # +'&' *

6 F(3(4*/67,/6,7G F*&6/,*G FJ7/27B&,<;(*07B(G FJ7/27B&)1'0G FJ/,*)('&BDG FJ/,*;8')12'01G -!-+ 1'! &#D -$,$ - + #!?- WA*X *2$!D D D+#,$ I D DF$-I $! +$B $ J#!' LI)G# L -$,$ - + +#, #!! #+ #- O-+ D 6$ -+ D+ $ - + 6$ -+ +D1 $ - + ' $I#$ *$!D D D D+#,$ I D DF$ -I 22!'-+- D DF$-I FJ/,*?BD< '=(>=<,.*&; ;70(=1/)(;)('*&BD3(21*G 2> D D ##!+#- $ - -$',!,$ #I!D,$ 1 $I # D K!D D D+#,$ -$$ I $ ##!!+#-! $- D DF$-I FJ/,*='0)1*)5,73',5 >5.1G FJ/,*2(3(4*+BD 67,/6,/BDG FJ/,*'0/0*&; >*1,<G FJ/,*BD=7*C>3&=8 7,=741*8G FJ/,*&,>=/B(G FJ/,*;74(0,25; 28=2*/*&'7G >(2 #+- -!D D D+#,$ -$$ I D DF$-I >A(,$$ D DF$-I AAA ++! - D DF$-I 2 $# D #' #- ' D DF$-I (( #$ D DF$-I 2!+! '# $#!- 1,!- +!-!D D (

7 D+#,$ I!+! '# $#!- 1,!- +!- D DF$-I J +BD1',7;)<28 L' )G ++! -! 1 + #!D#' # '! 6! ++! - L' )G $!' + T! 6 $+#+ -$++++#'' LI!)G++! D ' B!' $ +$ L' )G -FS F! #D - + $$ +-! D J $ I + #+ -$+! -,$ -+,$+I +!!! + D + > L')G!! #D!O $L -$,$- +#+ -$+! 1! #+ # =! 1'! V9#! +,$! #! 1 $-J-,$ &#+$ 6$$ -+$ + - #+ $ D1 #-$ $ #I +D1 $ #I +$$ +#!I '+!! - +? J#! +D1 DF!O-!! #$$Y! V9# +D1D!! #$&!D+!#D!O $L -$,$- +#+ -$+!1! #+ # # D1+D1 - $! #-D +$ 'F!++ ' 2! #+ # - F,!- + +!- # D!- $-+!- $ +!- - +! +#!D+! D!' +D!-+ + +!- # D!- $-+!- $ +!- - + $ +#! +L')G1! *! # D,I $ 6,$$#+ -$+!+# B (! +# '# D D!1#1+, $$! $ B $ 1-!D!,+ D! +#! +1!$ D!I1,+ # +! + + F$ +- $ -I D 'F B '!' + D -$ 6!+! '# G5 P #-$ +! $$ - + LI )GN + 1' L -$,$ ' -!- -$!! #+ #! '+ ' 1' -+- K 1I +# ' LI)G +! -+'&#+' 6$ -+'!D /0!' A L')G#F16$! +$-1-!D D ' #- $-'+#',$+ L"& A

8 &-,!' # D1 $!!! B '! +!6$! +$P$! +# '-,++!'#++#- $-#$- -+' B, +-,$ +!'!,+ =! +#, D! +# ' D!' +!+ +! '! #+#!#! N.();)<28 V!!'-+ +- # '+ 1$$ $ -!1!L')G #-+1- D J $ I#+##1-+ $! + #!$ #$!-!!- +#!- +#, K I!1$-J-,!! 3(;C0;)<28! #+ #!,$!D+# ++!'#L')G D# #D+L -$- +-# $ '+ &D+ $- +MD1 $- + V9E-- >(L E# + L' )G!! #+ #- D '+ + 1' L -$,$- +#-+ 1 $ L' )G!,$!D +!! #+ #- '+D1!! #+ #! #!$- MD1 $ - +,-! #-!+'W /B+2!' #+-! +#,! D! ' + "#!! #+ #! '+D1 D+ + -$ # +!+! #+ #! #+ # # #+ -!++ -$++-+ DLI!)G$!'! #+ #!,$!D #D+ +D ++ '+D1 L-+' & L-+ C8 '+D1!I #,$ D J $ &# %+ &I +# - #!$-L -$,$- +!D+!!' > &D+!- - +!- # ='!' #! - +-,$ $# $ #+I + D F,$ #I!+#-I +!+#- F$!+#-I '+,$ #D &D+ $- + N! $- +-3 =-+#K %+MD1 $'+I- -FS $+D1D N #I'#-#!D $#+IN $, $ - K -$ #ID1!+#- N $# $+##+-D-N $# $+##+- -N J, 1$$- N 7 $# $+##+-!'!++!FI$I!N

9 2 F!$ -$ $!-$ F+ $ +# 1 - +$ #$+-' +D#'# +'#+- N - $ $+#N #',$ ' N + D &#+IN 'D+ &#+IN! ++ $# N F, ', ' +# '! ' & &( W Z-, I D+ $- + G $-J-$! #D &D+ $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! &D+ $ #+I 6$$ -+I D+ $ - + M'+! +' #! #+ # + D +- +!+ 3 6$ -+N &D+ #+ & & W 6' ##!+#- $ - N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!N *& &* W %+7 # $ ' 1 -!$ -$ $# D!,$ $ #+IN ( & &> W &#! '#D D+ $- + * MD1!- - +!- # ='!' #! F# +D #D L-+D & -$1,! #,! N! $- +-3 $ N D+ N $!- $+ -FS!!+'N +$N '+ ) &#+IN!$+$) I&#+I+# 'LI)GN &+D1 =#'+U C ( G $-J-$! #D MD1 $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! MD1 $ #+I 6$$ -+I +D1 $ - + M'+! +' #! #+ # + D +-+!+36$-+NMD1 #+N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!&MW&#! '#D +D1 $- + A! #+ ## D D-+#D!$L -$,$- +- B+! D! #+ # D + ' L -$ - +- #D! BD 1! #+ # D #D! #-+,$ L -$,$ J#!$ - ' ' '+ + +# 'LI)G+D- J#!$!--' ''+ +,!-+# ' LI)G!!!#+ #- 6'# L -$,$- + -D+ +-!' - FI' +' +#'!

10 =D)/O(*&76/=<,8';)<2*&BD'0=7* L')G+!+#F#1 D!' ++! -! D 1,! + D O-+$!# )#-'N F,!- #!- -' # D ' D # +! -+' ',$N!'L' )G D $ + '!+ # - +-LI)G#!--'N $! -F+D ' ++ # J- $ =# $ ' L -$,$ - +#-,$!!#+ #!,$!DN!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=! #+ #+!+#F#1 + D O-+$ # ) #-' D - #!1 N F,!- #!- -' # D D #, +! -+ ' ',$ # N! '!! #+ #! D $ + '!+ # - +-! #+ # #!--'N $!!' - D!I ',$$ #F 1 +! +! #+ # - -! - -! #+ # -+ - '+- #- #!$ # # + +# #! #+ # +!+! #+ # # - +$! #+ #N!-F+D '++!+#- # D-J- # # #-$- - +,$!D K # 1! P$ D - # 1! - ' !!' - F!- F,!- ',!- P$ D - #! - ' !!'N! -F+D D +-FI ++D-!-+! J -+ D K,F-!-%# F +N!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=N 7! #!'+ T C -FS$ D I! #+ # ',$$!'-I!-$$- - $$ >! #+ # ' $-+' B0 +!' O $ +#! + L')G 1!! #+ # # D ' $-+' +# 1- - # =! D -J-$ $! # B '! ' D$ # I-+ $#+-J-+' # D +$ -$,$ -J- $ I + O $ +#! + L')G 1! +! D # +#! ' # -J-$! #+ #! #+ # K+ $ +#! +L')G1!! '+

11 2 # ++!'6$! +$-!! A*! #+ #,LI)G- + $+- I#,'L' )G1-++! +' +!++$-! #+ # #F 1!!'!- F#,!- + +!- +#!! =- +!'! #+ ##F1!-! #!+!LI)G! 6 ++! -6,$$6 $ *! #+ # $ +#! + L' )G 1! -+-+ #1 F#,$ #$ D# $ -I -I!D+ +-! 2>*2!D+ +- D DF$-I6 #$ +L -$ - +-#D '!!#+ #!-+! (! #+ #- +#! +L')G1! + 1!D$ #- + #F D!1!,! F$,$!D+ $I 7 +# $!D+ $I 1- + I F$ +#,!- $ #$ B+!#F!,+ 1F$ ''! 'F,$#7-+#$! 1- +!#+#7-+#-F+D $I )6!F '+)G, #$ ''#F '#!+-'EC6&1' '!- $#,!- #$!- #+' '! #+ # # D!1++#F L')G# D ''+ +F,!#7 I! ++ #')GM L -$- +- #D '!!#+ #!-+!B#+ #F +&6(WB#+ #F L')G# D '#ID1 D +#+#1 +!++$-# - +-! #+ # +-!#$ I' $$L -$- +--!1! #+ # #!1 -+ '+ + F# '+ - + # ++ +#' P J/,)7*&6/'78>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0&! #+ #- #D+L -$- +- D# +!!! + D +! $+ -F$# -+# D!'LI)G+#,!-'#!D -+#!! # -J-$-! #+ # '+ + LI! )G + - +!1K$! +# -+' # #D L -$,$- + L' )G - '!! #+ #- ' ! D - +!' L')G - ' =! D!'!!1 -+!!#+ #-+!' -!1! L' )G # -+ + D + +$ - '+ #D L -$,$ - + '+ +!! #+ # J#!$ + -$+!I +# - +! #+ #!'

12 + ' D # D1 ++ = + I!I!<- L' )G --$- -+!$ # $ -I F+ 1 $ $+ -!1! # -+ +!+ --$- D #$ +! -$-!! #+ #! = ! #+ # + ' +,$!I -!1 L' )G! # -+ + &+!' -!1 L' )G! # -+ - ' + D +-+! #+ #BD1!! #+ # !' + +#, '+, D - +!'- +!- J#!+L')G &+-! +# ' F+6- ++!' D+' # # ++ +$ 1 '+ +- J#!$ + -$+!I -$1 $ $+'+# + -$+LI)G > L' )G - ' I!' F L +!! #+ #- '+ +!,I' + -+ D! +I -7-+ D +#!' #V9 +#!+! D 3 2 +DLI)G-J-$$+N $ - &#+I!,! #1-!! $# #' $# $ #I $# +# $!+ + N L')G +'+&#+' -$+- D' &#+$ 6$$-+$ BD,$-!D! +$,$!! #+ #- #+!'!L4-&#+I!,!#1-!! L')G+'+!D '!D '+ -$+ #+I #+-+ # +!D ' -$ &#+I II F! +-+ $# ' #' D!-+!! #+ #- L')G - ' +!! #+ #- +- # F,$! +I+, I!!D $D+' * G $-J-$! #D L -$,$ - + +,$!#ID1 D #+- '&#+$! #+ #- #D+ L -$ - +- # D1 6$!- -+' # 6$-+# ' $I#$+& 6 W B# 6$ -+ E-1F # +- ' -+ &#+' 6$ -+'!D /0!' & 6> W C# $# #+-I#$I! ( L')G +!! #+ #- L -$ ' '! D1! ' -$## D!1 = #D+ L')G- L -$,$- +# D1 J+- '1-+,# $ $-+! #+ # #$-! I,$,! L -$,$- + A! #+ # #F 1!D!!1 +!-+ -' -+,!--+--+!LI)G$#+-J-$!+, D - +! #+ #! #+ # # ',$+ D F,$-I! #+ # + T *2 + C -! D# -+L')G I#D L -$,$ - +,$L')G+ D +-&#+I 6$$-+I

13 !+# LI)G 1-! ' V9 #D L -$,$ - +,$ L' )G +-1! #+ #! ' 1 #! #+ ## D # +LI!)G! D,+9+-1 ' ' LI )G +,!+#- - -! ' V9 1! #D L -$,$ - +! #+ # - -$ #D '+! # #F-+ '!D ' ILI)G! D 1L')G+# #D - +,$ ' I &-+! + 1 L' )G > #$ $ I #! # D! #+ #!D!D+,! +1+# #D - +I D,$I! #+ # +! D # D!' +-+ P! ' V9 # # D1 I ++$ +I V9 + D ' $$ V9 - +-! L' )G!! #+ # - J#!! LI )G I ++$ +I V9 7+-!J+++I!-+ &- #D L -$,$ - +! #+ # ' $ I =!D! #!+ #D1-+! #+-!1++- +# $!! #+ #I-LI!)G + I-,!- ++!! +I! &# =' ++!' F 1!+ -!+ =! B#!$- # ! #+ ##K- '+ - J#!+L')G!-#$! -F'N+! + - +! #+ # #-+ #$ ++ F' BD 1-,$ #! D! +# ' - ' ' 1-+!O-! =-!- -!-$- F -,$I1-,$#! L' )G # D '!' - #+ -$+! ++ ' D +# ' LI)G #ID1 D +#+, L -$,$ $ - +! #+ # #D,$ -+- D! ++!' 1+!! #+ #- ' '+ LI!)G # +#', +D$+ - + C #+ $ 1,$ J#!$ - +- # D ' #+ L' )G 6 =! #-$ # #D +#'L')G# D '! 3 < < < < < # + = ) $$,+!! '+D1,$ +#!I!D!&I,! +! $! +#!I '1-+!+,$+N 1+ +# -$!D '+D1!+' + +#!I!D$!! #+#I $! + #ID1 D #!1-+ $ +# #$ L' )G $ + #ID1 D $ +# =1-F+D++##K!1 +-! -$+'!D D+ LI!)GN '1+' +!+#-$ #+#I-!1K$ +#-$'N -FS+'+D1 -+'+$,$!IN #D+ +#,$ # +!- +D1 - $ #+ -$+!-!-D,$ +##I 6 =! #-$ # #D +#'! #+ # -! 3 < '+ +LI!)GF#- + + #-$-#LI)G #D +#'+ D + #$N >

14 < ' LI!)G -$,F#=' - $ + # +#'N < # =' $+$,+I #+# # +! '+D1 +-+ #+#' $#+-J-,!!D$!! #!1U$! +! 1+ '+D1!1 -+ +D!+ +I! #-, 1 +! D,! L')G #!1-+$ +# -- #$ LI)G-!1-1F! ' # + ' D'! $+# N < +#D+ ' F#,$ #+#I - - +D1$ +$ -' +!+#-$,!!!1K$! +# -$ ' -+-+ J + # +!+#-$ $ +#!' !+#-$,!! - =I! +!+#-$,$,$ # !1-1F! ' # + ' D '! $+# N <!1 -+ +! D,! L' )G '+D1! +D1 +$ -$ &#+' +D!-+!- F! I! - J#!$! +,!# +#'+ D!1 D + #!1D,$!D$!-!-!+--!1K$' $,$+1ILI)GN < '+ + LI! )G - + +# +,$,+I +!+#-$ -!D$ #+#I #D #+ -$+! ## I -,$D,$L')GN < +#D+ +# #1 'FF #'$ ,$ + +7#- L4 'FF! $ - F+ $ - -$ #D # 'FF$,$#!D#I-N < +#D+ +#1 + D+ #' +# #1 1! #I!!D+ $ LI )G!$ D!LI)G 6-+<-L' )G1! #+ #-'-$1 - +! #+ # # L -$ - +- ##,!- - +!- L')G # D ' 1+ J#! - -F+D D ' # # + '! #+ # +# - ' -,! L -$,$ - + ##,!- - +!- 9+-1! #+ # # --!D I+D+ D!+!+=!'+ + L' )G # D ' # D ' - -!1 # I +# D I +!+,$ L' )G # D ' 1+!! #+ #- B+! D L')G # D ' =# ++ - '1+ # //0!' # D1+-+!' L' )G # D '! #D L -$,$ D!$+$) I&#+I +-1-$F, #1 ' -!#-+1-+ #+--!'# D!'LI)G D - + LI )G +,$ =-,$ # $ -I + D6!+!'# G5P # D LI)G1+ $#+-J-+' <-, +D$+ - + ## #!- -' #!$,! # +! - # #7 <-, +D$+ - +##!&#' $' +1# D,!!! LI )G # =' ++!' #! +! =#DLI)G!!#+ #!&' LI)G! - + L -$,$- +!,+- D! J#!D! #+ # 2

15 +, ' LI)G + #1+! #+ # FI #1!' LI)G+++$! #+ # - - #D L -$,$ #1 +- #$ $# ' # - #$- &' 62 W 6' +- $# ' # - #$- +1 F,$ # $ -I! #+ # !D + -!- $- - F' # '$$ =!!D+ V9 1- # $- =#I+D$+! #+ #!1!+ -$1#=#- O-+ - F' #! + +D1' +U! -$ +,+#1,!-!-?P,!+ >! #+ # # D =! D - +!' + D 1+ #D L4 1! L' )G # -+ +I!#!&MW&#! '#D +D1 $ - + BD 1! #+ # 1 - +! #+ # +! #+ # I L4F #!$D1 + ++F D +# L')G# D '1+!!#+ #- #++ -F' M + D 1 F - I LI )G #D L -$,$ - +,$ -!+-$,$! $ -! # D! #+ # + +D$+! 6-! +K L4 ## ' -! #+ # -FS # +'! ' # L -$,$ - + ' D +!!-+#!- +- 2! #+ # !'#1+' 'LI )G# -'! 6 $6 #+- -6 $ ##!!+#-! $ - 6 $# D #' #- '6!'-+-B 6 #$C, *! #+ # - $ +#! + L' )G 1! -+-+!, ++ #! -$- L')G -! ' ILI)G#+ -$+!D,$!!#+ #!+ #-,$ +,$ - +#$ + - '- 1 LI )G! #+ # # + + = #V9!- -! + +$ -$<,$#$ I1,6<C++ - J#!$ -!-1 #+- D!1 F-+ # ,$ +-,$ ##I V9 9 +$ -$<, #$!,+ $ LI )G D D # $! $ =! $ + M$ -$<,! #$! # =' ++!' #!!D+ $! #+ #! +# ' + 1!I1 +!D+ $ + +#, K K $$! 3 K = +F D -$!D# K= +FD #K!- -! D*<+ # #O -$,$- + (! #+ # LI! )G!,! +$ -$<,$ #$ I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!-=-+ +!,!#ID1 D+-+ D! #+ #- #1!!!1-+ *

16 A ' D K! $+$<- 1!- -! D= +FD -$!D# -- 1!- -! D = +F D D # #O- -$,$ - + J#! + #F # #O-!-#O++ +# BD!D ',!D#' V9 +# ' + =#D 1 + +$ -$<,$ #$ I + + #F # D1+#!D+ $!+ +-,$+$ -$W,$ #$ I!! #+ #- D +-! #+ #! +# ' ' 1!I1 +!D+ $+ L' )G # D1 - ' $ +#! + 1! -+-+!, ++ #! -$-!! #+ #! #+ -$+! +! L' )G D,$ L' )G # + + = - '-+-+#V9+,+## I+#,-! F!, +!+$ -$<,$#$ I! #+ #G# $-!D+ $- LI )G 6 +!+ =! L' )G 1-+!! #+ #-!,! ## I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!- =- + + #ID1 D #F # D1+#!D+ $!+ +-,$ ## ILI!)G! +# ' - ' -+-+ ' ' # #! -$- # D,!-!- #! +# ' '' $ ' '! -+!! '$ ' + # =# - ' # -$,#'! #+ #- #+ 1# + T ( >>* 1# $# D D DF$ -I ,$ +I,F,! 1#!! ',! 1#!! '!,$ + T 2 + > +! J#!D LI! )G! #+ # - '#$+1+#7 - +$ -$+ -F+D 1# $# ' #,$ - + -$1 # - 1#! #+ ## D1- #1+$ D + 1# -' D +,$-1,$# $,# $'+$$ +#!+ ) #-' #D LI )G $!$$+#,$+, D!'! #+ # -!1 -+ #$ I! LI )G +# 1 7-$,$ I '#-$,$!$ -$ 1 - D!'! #+ ##1+- +-',$ [# #! + G' [\ * +#,! ,$+ID$$ +#,#'! #+ # - + T 2A + * 6,$ $ + LI!)G! +I + # J#!D I+$,$6 D,$$1-F,$#D$$ -$! #+ # ! -$ J-#!D# -$'!! D J'-$ ' - +-J- + 8<- + (

17 J#! $- +-! -! + I $- -$1 #! -+ + Y -+ '+, I+D I!1!+IBD1! #+ #LI!)GI+DT2A+*6,$$#,! +I + D -$$ I!+ L')G+1- D ++!'! #+ # '1-+ K$! ' T 2A + 2 6,$ $ M! F! #+ # D +- D ',$,$$! #+ #-,LI)G D-+ LI! )G =! +-,$ L -$,$ - + #D,$ +!! #+ #$-J- L')G >! #+ #- # D!-+LI!)G+ +- D$ #+-! &#++#,'!!#+ #- =!#D L -$,$- + J/,)7*&6/'78>=2/C*& C'0(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ &D+ - +-! &D+! #+! 6$!- -+' D+ $ - +& &D+! #+ 6$! -+ D+ $ #+ +#! # # &D+ $ - +! #+ # - +'+ &D #+ +#! +! &D+! #+ - 6$! -+ D+ $ - + %+,I &D+ $ - + L' )G $ #+ -$+!!,$ -I D #,$ &D+ $ D +-,$&#+I -$ $+$ +# ' LI)G P <- + -! #+ # +!+ =! - 1' +, D + LI! )G #,!, - D #,$ &D+ $ - +F, +, -!1- D#,$&D+ $ - + +,!D$-!,+ 1 LI! )G # #$!D$ $!!D$- D!1 ''&D+ - +-# ' > L' )G - ' #! -' D #,$ &D+ $ - + $ +$! #+ # #+ & + +, $!,$ -I D #,$ &D+ $ - + L' )G # -$ +# + 1' D- + #$ $ I + F -BD1-' ''L')G#+1 I+D - $+$-,I &D+ $ I+ + -'!! #+ #! ' LI!)G #ID1 D I+D + ++.$+$,I &D+ $ - + $ F' #! D - -,$,$$ &D+ $ - +! #+ # L')G 2 &! -'&D+ $- +! #+ #- +#! D #$ LI)G+#,# D -1--$+1! +-! - &D+ $ - + +!-+'!-+ #! BD D '+ + D! ##&D+!#+!6$!-+!D+ $- +& &> W &#! ' #D D+ $ - + D #! I &D+ $ - + L' )G A

18 # D ' +! !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F' BD!-+' +# ' LI )G! #+ # ' +# -+ -$ +# D LI! )G D 1-+ F, - #,$&D+ $- + * &! -' &D+ $ - + D $+ ' -$ -+,! -! D #$ LI )G! + $+$.$+$-I&D+ $- ++# 'LI)G + #LI )G ' $ D +-! #+ # #'+ '&D+ $ - + &# ' $' + 1 $+$- -I&D+ $ $-D,!#$!LI)G+#$+ +D$+-I ( P#1<-! #+ #! 9# D D,! #-+ +!1! #$ D!1!D,+ 9# D # + <- L')G - B+! D L')G! + -+,! +'!!+#- ++ # D #!D #'+,!+#- -!1 #!! #+ #- $ + D 1-+!+#- 5 D+ $ - ++#,&&2++++!'# +! /!' A B-+- #-$ &D+ #+ L' )G - ' '+ +!! #+ #- - J#!$-! 1+ +!+#- D+! DD D+-+ L6 - N &LCN $ LBN +1' D!&D+ #+ L' )G! # #!$- #-$ &D+ $ - +!' #-+!! #+ #- ' 1- # #-+ K $'!+#- 'D+,!' $ +$! #+ # +!+ D - D,' LI )G + I+D + =+- ' D +! L')G!+#- F$ D D+-+ L6 P <-!+#-D+ =!V9! #+ ## D = D ' 1 '! #+ # +!! $ D+' 1+ L$ )G &# '=+ J+#$-,$ I+ D /B00!'BD1!+#-' '! #+ #- L')G ++' # D# -+-!+1!+#-!D'L')G- ' # D-+-+,!D # D D #!!+#-!+#-, #F-+1 D $!!+#-!LI)G! #+ #- +#K,!+#- &D+! #+! 1! LI )G D!!+#-!LI)G# - BD 1!D# $!' ' D+# #+ ' $!-$,$ #I 1,$ - &D+ $ - +$! #+ #-#D &D+ $- +# D 1+$!!! LI)G#'- F +'+'+#' '

19 ![##! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G' AA[" 22[" - -,! #! -! +#, + + # - # - #! #+ # F - -+!- -! D + -+ =- ' $!-$F+ L' )G # D ' + ' #+ ++ $!-$ #! #+ # - '+ + LI! )G! '+ - +! #+ #++-+-! - 3 +!'#$$ $# #+- (A [# #! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G'AA["22[" --!I #$$ $# #+- #- D!D D +LI!)GD1+-LI)G##$ '1 N # #I,$ F+D,$ # - ' #7 -!I + T * 6 #+- - 'F >A $# D D $ #7 -!I F$ $,$ #7 -!I #I $# #+- D DF$ -I N D 1 1-+' #' '! + T * + 6 # J#!+ -$! 1-+ L' )G! D >! -$! D! -$$'L')G!! #+ #- &D J#! 6$ -+ # &#+ D!1! #+ #!D+ #' T*6 #+- -N $ $- #I!- +#!- -! D #1-+- D 0 + D# #' J/,)7*&6/'78>=2/C*&CK(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ MD1 - +-! MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - +! #+ # # D +#D!MD1 $- + #+!&#+1'+# +$ D#+# D!&#+LI)G6! &#+ + +-,$ 6$$ -+I +D1 $ - + +! $ + &#+!-!,$ -+$ &#+ D,#'! #+ # + #!!! &#+ -K$$ 7+- D#D L -$,$- +&MD1!#+ 6$! -+ +D1 $ #+ +#! # # MD1 $ - +! #+ # - +!+ +#! MD #+ #+# D +&#+ LI!)G + ++!'8 -$!!1 -#1,$ /0B!'! #+ # - MD1 $ - + &#+ +! # F$ MD1 $ D &+D1 $ =# - D #+# D + &#+ LI! )G + J#!! 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +! LI! )G #$&#++! &#+! D,$ I! #+ # #D L -$,$ D,$I+ D +D$+I+# '! #+ #

20 >! #+ # - + LI! )G ) ' '+ & M2 W 4J- -$ $,$ HI +D1 + + D,!! +# #!$- ###+ +1'+#$ $ I MD1 $- +&#+,-! &+D1 $ =# &#+ ) '!,+ ' D- # #$ $!D$ D!1 '' MD # 'P <-6$!-++D1 $- ++ -! #+ #- =!!1 D +#'+LI!)G +# ) '1'+D1 F##!$-$&#+# +D1D 6$!-++D1 $- + 2 %J- -+-! +,I MD1 $ D &+D1 $ =# &#+L')G$#+ -$+! 6$$-+I+D1 $ - +'! #,$MD1 $- +-$ $+$ +# 'LI)G! #+ #+!+=!- 1' D-+ #$ $ I F$MD1 $- +&#++LI! )G6$-+'+D1 $- +#!D+,&#+ * L' )G - ' ) ' 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$MD1 $- +$+$! #+ # #+ + I+D > #$ $ I!1- ' L')G!! #+ #! ' ' + +D$+! +I&+! - -!) I -6$$-+IMD1 $- +'!#,$MD1 $- + +# 'LI)G+#$!-$+ $+# 'LI)G 1+D1'# D#!+D1'+'+ +# '! &#+ -6$! -+ &# ' $' + 1 D + MD1 $ - + B00 +!' - LI!)G- +D+'# +++* ( ) ' - 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +!,+ #!-+ -+ D ' D ) ' 6$ -+' +D1 $- +'!#,$MD1 $- +! #+ # - +#!D #$ LI)G+#,# D -1- -$ + 1! +-! ) - 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +!-+'!-+ #! P 1+! #+ # L')G! D +# + ) I &+ ) I 6$$ -+I +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + # L')G +#+,$! +I#,$MD1 $- ++I+D> #$ $ I -$ + BD D+# +,$! +I- D'+ + D! ##MD1!#+! 6$! -+! +D1 $ - + & M W &#! ' #D +D1 $ - + L' )G # D ' +!-+ #K !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F'BD!-+' +# 'LI)G! #+ #'+# -+-$+# D LI! )G D 1-+ F, 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ ) & L' )G # +# I'!-+- +#$ $ I # +#' $+$- +,$! +I + -$ -+,! -!! + $+$.$+$ 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +# L' )G 1 F +D1'# D#!+D1'+'+ + #'! &#+-6$!-+

21 A 8 1+ '+D1 +-,$&#+$ + +!D! - ) '+! &' M W &#! ' #D +D1 $ - +! +# ' -! I!D - $! #+ #-! 3 #$+ + D ++!- +D1!- - +D1'! I#$ I#$! #1 I+$ +,$ L' )G +!-T>+! T>>+D+'# 6 $ #D$!- #!- -' 6 $ & 6> W C# $# #+- I#$I!N! #+ # # D! 1 I + +- # -,$ +D1!I1 $+ -1!=!' +D1'N +#+F#'+D1!+ -$+#D+ ' - $-+' F,- F! 1 F-,$ #7 -!IN $ #D+ +D1' MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - ++,$+#! $N #D+ ' F+ F %,$ DI! I +$$ +#!I #+-,!! +# - +D1 +U! + D- $ #$!D ' D! 1 F FIF $F %,$ DI! I +$$ +#!I <- 6$! #$-F+D - N!+LI!)G - + F!&#+I+D + > ++ #+ +#! &' M W &#! ' #D +D1 $ ' D ' =# --1$$ - 1 -$ $$++#-+-$,$++ $,$$+++ D I $ +I + ' -$ + D1! + N J #D+ '&+D1 =#'I+$&M W&#! '#D +D1 $- +N ' #$!D '+# D MD1 $'+I + ' ' -F+D #I$ +,$ +#-+-$,$ ++ $,$$++#I + $$+ L' )G - ' #! #+ # D ' -+!+D D =!' ' --1$ - '!+ # '! -$- 1' $ +#++! 4 - ' ' -+ + D I#$ +D1D- -+D1 +#++ T>>+6 $N! + T>>+D+'#6 $# L')G6#$ I#$I#$!#1 I &6>WC# $# #+-I#$I! (*867>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0& 5 ' #D +-,$ &D+ $ - + ' 1! $ +#, + & &2 W 5 D+ $ W $ &)N +E W $ 8 5 ' #D +-,$ MD1 $ - + '1! $ +#,+&M>W5 +D1 $- +

22 &#='!'1$ '#D L -$,$- + P$ $ - D!D$ # * & >!+#++!#*1 $+ +-!'$ #D L -$,$- +# +>++ 5 '#D L -$,$- + '$ '4&"%+D!+ $!-+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 'L -$- +-+#! #+ # $! # 1 +# !' # ' #$ + # $!D D0 J$!D$D+ *+ D 1!D$ #+ D$$!!+#++6!D D $ '% $D+'# ' $%!+!+-$' 2! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'K #I++-+,$$ +# ' ) ++-+-$ = B D 1 #I+ +-+,$ $ #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ L -$,$ '$+ '#+-+! D '1#I++-+,$$ Y! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ = +! D +! D #I+ +-+,$$ + + #D-1 D,$ + # # I D #,$ $ L -$,$ # + =! '+ #,$ K,$ I >*2 -- +' D DF$-I * 1' L -$,$ - + '+ ' J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1!+#6 + D -+ D 1 D ( L' )G #-+!! #+ #- D,F ' #$!!-+ I#$,F- %! > #$!-+ I#$ D $$! 3 BD,'+#,$ 1-,$!-+ I +#!D '&#+ /000+(!',F!D! +D1' I D #+ #! #K! + D#$!-+ +!+!!D$- #+ #!&D'+ + 1,! >!-+ '+D1!!!D$-! 1+ #+ #! &! - #! #+ # D$+$ D #! 7#!#$!-+ +#, L')G #!! #+ #- #$ #! 7#!+ #-$=!',$+D1 +-1 V9+# 'LI)G BD1I7#$I#$I#$ I#$ 0 &' 6> W C# $# #+- I#$I! +-!!!D$-! $! #+ #! &D '+ + 1,! > I#$ #$!!!D$-! 1+

23 #+ #! M + <- & 6 < C++ - J#!$ ',$+D1'#F +#++ 'FF 1 >Y $#! +D1 B+!+ D # -$ # '+ + D!D$- + > #+ #! & 6 < C++ - J#!$# +#++ =4(,087J7/27B&)1'08 &#+ 1 $-J- D!' F!! #$ -F!! +#++ +#!1K D!!! +#!'+,# $!-$,$$ $ I#F,# &#+!'! #-$- +! #+ #!' &#+' #$ L' )G! #+ # - +#D &#+I # D LI! )G +! #' -! ' &#+I! +# D! +# ' # U -+ # J#! J#! $! $+# L')G!,# #J- + &#+ L' )G - +#D &#+I + ' &#+' 1!1! ' +! + V9 $ D- -'!D+ # L -$,$ - + +#!,+!' #D '!!#+ #!+#!'+ &#+I > &#+ # + # * '!! #+ #- --!'&#+##' $1'!'L')G!! #+ #- 1' I+D * -+ # $$!# D!1F,&#++ 2 &#+ # D! +# ', -!1! #+ # # D - D!D $ 7- &D+ $ - + #!$- - +$ 7-J-,$&&(WZ-, ID+ $- +!D $ 7- +D1' +U #!$- - ' +$ 7-J-,$&M*WZ-, I+D1 $- + & 6 W C++ - J#!$ + -! #+ # # D -#D +D1' +U $ 7- +D1' +U B&#+$!,!#1-!! B00 + >! $ ++!' L' )G # D ' #-+ +$ 7--,#' 6$! -+! &#+!!! #+ #- + +!' & D! #+ # &#+!I1,+ #+- -!D D 6$!--+'L')G# D '!D -+&#+#+ -$+! 6$$ -+I!,$ /000!'! #+ #- 6$-+'LI)G#+ -+! -!-&+6$$-+I-! #+ #! D+#-+ -! D #$ &! #+ # +# + 6$ -+ -! $ #$ 6$-+1 #,!J#'--$! #+ # //00!' >

24 * )+ #+!I ' #+ +?&#+,! +#, F! ' 1 -! -!+-$,$! $,-FI$IF-,$- -+I!#$ #1 $#!,$ $ #+I #+- -# $#!,$ $ #+I #+- D- ' +# + D #- D+#,$!ILI)G =-%+D #- #MD1 $'+I F # #7+-$ =' B D #-$ +D$+ - +6$!-+!+'+#$ '! #+ #L' )G- '1'> #!!#+ #-! D D-+ +#! D D,$ - + $-J-,$ &#+$ # L')G -+1+ K772,8*7?'7D =4(,0E &D+ #+!+K3 ##+$ 7--# &D+ $- +N +#! # &D+ $- +N $ &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+&D #D ' MD1 #+!+K3! 1++D1D- N #MD1 $- +N $ +#! # MD1 $- +N &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+MD #D ' J;C*2/3&6(*&76;C*8 =4(,0E L' )G -! #+ # # D - 1-+! #'!D &#+I -!1 +'+!D ' <-! +# ' - $ D!!!-+#!-=- #!D$ $!!D$- +#! '!D!!- +#!- $ P#'!!- +#!- # ' +!D,$ $ P#'! #+ #!D &#+I II #+ D O+#! $ -!+-$,$!!1K$$ #D L -$,$ !'! - D #, V9 +#$ $ V9!# V9' V9 L')G- '$++6!D! #+ -+ # J#! J#! $! $ +# +#,$ - '! -' 6!D &#+I-!D 6$$-+I- D =+ J#! +! +# ' - ' - #!$-!D '++! - +! D #7+ #' #! +# ' G$ 1 ' - D A I #1 # #! +# ' '! + - # F! +# ' P#'!D &#+I! +# ' # D ' 1-+ #! +# D D- *!D$ +#, $!!D$-+#! #1!D +-+ <-! +# '- P#'!,+1' '# D 2

25 > CD! +# '- #I!D &#+! D+#-+ -$ + N D!+ + D ++ 1 #!D '&#+#,! J#'--$ #! +# '! //00!' P'!D 1! +#! 2 6!D &D+ #+1!!D 3 #&D+ $- +N #&D+ $- +N $ &#+I+#,$!,+&D+ - +-# 'N -F! # 1-+ +$ 7-!!+D &#+$ #+-I!&D+!#+N #!+#I#!+#- * 6!D MD1 #+1!!D 3 #MD1 $- +N #MD1 $- +N $ &#+I+#,$!,+MD1 - +-#D 'N +#! #-$MD1 $- + ( L')G# D ' +# D!-!#1-!!D #D+!D ' &#+I '+ D +!# 1,$II+! D3 A 1- $ + -!+-$,$ -I $ F+D +,$'S- #$$F $+I,$-+-$,!- -+-$,! !'+ T> T>>+6 $ I D,$ +!-$,$ - 1I ' # # +'!D ' # - D!!D#'F $# D =! #'+#,!-- +LI)G!!1 D N <-!D DL"&N $ <-!D D + -$,$ 1$$ +I &#+! +,$ &#+$ -!1 ++!D + -$,$ 1$$ +I # # D1F, D$ - + -$#I+!+ '# $#!- 1,!- +!-!' 6!+!'# G5P <-!!+! #,!#7-+#,!-$#!- 1,!- +!--! 1 F!'6!+!'# G5P 9+-1! #+ # -+!D!-&#+I#,!- $ +$ +!D ' F!! #$ ++ #I+- 1 &D+ $- +$ 1Y$# J-! +D$+ - + D MD1 $ - + #I+ - 1 $ 1 Y $! # +D1'!+#$ #'$,$!! #$ F #+- I! &#+! #+ # # D!'DD++ D-I+D2 I!!D ' &#+!!#+ #-B,D +!D- >!D$ D1+#!D$ $!D$-''!,DU # LI!)G&! #+ #!++ '!+ 1!D &#+ '- 1 F D! B#ID >!D,D I+'! #+ # - +-! *

26 #!'! - +!+!' F#1 + #1!+ V9 6!D &#+ 1!D 3!+D &D+ $MD1 $- +;-+- #+ &#+N 6$! -+! &D ' J J/,)7*&6/'78 P<-!!- +#!- + - D<- F, #$! D -,! +!! #+ # - ' + $+ +#! + + -$+!' L-+D & &!!! #+ # +# 'LI)G#+ D L-+D&! #+ ## D #D+ +D L-+' & L-+ C8 1 '+ + -$ #!D+!!'4+D L-+DC8!! #+ # $ LI )G L-+C8!$$#DLI)GB1-++$ 7-+D L-+'& L-+C81,# D # +! #+ # L' )G + #+! &#+ D+# +$ 7-1 I! I $# ' - #'! J#!D 1! #! #+ #- +!'+D1 +#' + -$+!'!I#,$ D J $ -,$!I+ -$+-1 )#-' LI )G'+ D-F> I '! #+ # ' + -$ # '+D1!!' BI D,$ $ L' )G # D ' I+ $D+' 1+! #+ #- D!#1-+1'F $F$> I+- D L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& L-+DC8 <- +!! +# 'NL')GF! - '=!!1 D! -$# '+D1 L-+D & D L-+D C8!! #+ #- ' > B D +D1' #D!1!+# - L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& # # #+-! +I! $ - $ ) I!1 +- # +#'=I,$) 2 &#D +D1' #+#!!1! ' $ ' I!D #+#!&MW&#! ' #D +D1 $- +B+!+D! #+ ## D #D+! -$- # # #+-! +I! ' $ - $-++- +>++ (

27 * E # I+' L' )G # D ' D-+!! #+ #- '!1-+! +D ' '+D1!-+!- FI$- D - O-+ #-- ( P<- + -! #+ # # D #D+ &#+-L-+'C8#$ 'D* B-,$+#! $! #+ ## D #D+&#+- L-+' C8 + + I!D# +-,$ $ +-!LI!)G+ D-2$#$ 2F #$ <-D ++ #$ * $! #+ # F! #1 C8!++ D J/'78>=(4(3&2& L')G - ' +!! #+ #- F# "# +#! #+ # '+D1 D '! $ +# + "#!!#+ #! '+D1,-!!-',$!-!'D+! #+ #+ -$#+!+! #+ # # #+ -!+ + -$+ +-+ D$ /B0!'! #+ ## #+#ID1 D-+- #D - +!' &!D+!##+-! +#,! 1'$-J-$ ) --,!I!#,! D!'"# D1D+#F + '! - D+'+ "#+#'D '! #$!' # ='!' 1 + #! ++ +D1 +#! -1' #I++ I > &!D+!#!,+ D'! $+# +1-F #+' &! ' # +,$ F$ #+I!,+!-!!-+#!- +'- -- D!-!#1-!!' 2 &!D+! # 1-++ #- +# $ &#+ # -!D D ' ' F,# "# #!- +D1$ + -+' +# $ &#+! 1' #7 ++ #' $# ' #'!!' 6 $# D #' #- ' &,! $ D+D ++ +$ + &#+! #+ #'+ +LI!)G- + '+ +!'++!+!,+# + - $LI)G G-F- ' #-!+' -3 P#-!+ MD1 $ - +$ 1 -!, I MD1 $- + ##' -+D1'+ # +D1'+ #K - &D+ $- +!!#+ #-# $ MD1 $ - + F - '!+ ++- F - ' &' M> W 5 +D1 $ - + A

28 P#-!+ &D+ $ - +$ 1 # D -,$,$ $ #' #K +K # +#$+ - ++D1'++!+'# + I1 &D+ $ - + $ $ F,, &D+ $- +&'&2W 5 D+ $ - ++.< $ &)! #+ #!+!+D-1 # $ MD1 $ - + * PF' $! #+ #!1- +D1' :!'$D+'#!! +#+ - F $ +,$- -! F & $- D1 F F'! #+ # -1' DF+ -$#+!++! +# +# DD # - -+ $- -$!#7 I!#! +# D! +# ''+ + -F# '+ - + D ' ( B+ -$ # '+D1! -!! #+ #!1-!$+$- ) 0/+(!' 6$+$-) F 1+# + 0/+*!'-!-'+$- $L')G A L' )G - F! '#,! #+-! +I! # F-#F # D#+I + D #7- $ #$+I 6 +!+ =!! +# ''1! #+ #$#!'+D1!# F V9##+-! +$,I000+'+-! +! & 6 W C++ - J#!$ #+ -$+! [.4 &-,##- <-! $+# ,$ $ +#++$!D# +! & 6 < C++ - J#!$! #+ #- #-+LI!)G+#- $,F-%! > # &! #+ # I!!+#+++- $II -- +# D! #+ # #++ $ B D 1! #+ # $!!+#+++- $II -- +# D! #+ #- +!D+ +#++ -! #+ # - D- J#!+L')GO-+ $-+- $II# $$ D - +- D,LI)GO-+ $-+D$+II D1-+BD1+- I'# $ D # - +-! #+ # +#+ F '' I' F+ +!! +# '! D#+ +#-+ $#F-+E-1F! '# -,#+ '&4><&-,##+ -$+![.4 (*73&2& 5 ' D +-,$-! $ H '1! $ +#,+&4W5 ]+5 ## -+D?- - - ^ 5 '#!'$!-,!-!'+ T *($ $ D DF$-I&#='!' 1 $ ' # P$! #+ # $ - D +#++ # * & >

29 !+#++!#*1 $+ +-!'$ ## +>++ 5 #!' $ 4&"%++$ D -+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 ' # P$! #+ # +# #K '&4W5 ]+5 ## -+D?- + Z - - ^ # 1 +# !' # ' -+-!D D 0 OI $ # - ' - +-)V&'4<8+-$#,+$ J$--! +'+U L-+D C8 ',$ &' M> W 5 +D1 $ F $+O+% +-,!$! #,!& 4 -+ ' $! +' +U L-+ C8F - '- F - '!+ ++ M>W5 +D1 $- + &$!+!,F $ ' # '#$ + #$!D D0 OI$ #F $ 1 > +#++ # * + D 1 +#++#+ D$$!!+#++-!1,F ++ #$ + # # +-!+ # +# D F$ $' + +! 1 > +#++ # * 1 - F$ +#++$ + +-!' $ ' # +#! #+ # $! # ' - 0 O' $ # F $ 1 > +#++ # * +' -!- '!D I-!+#++* &$!+!# $ % # $%!+!+-$' P D + ' $! +'+U L-+DC8F - '- F - '!+ ++ +# +! # '!D 0 J$ DI!+,!#L -$- +- /!' 0 O'$ #,+1 '!,$++,! # +-$ 1'- O!+-$-+ 4 <8+-$#,+$ &# +-- '- 1-+'0 O' $ - ' )V+- - O - ' &4W5 ]+Z - - ^&#D+F#!-+ + & 4 W 8+-$ #,+ $ #$ +#!1 #+=#$ #F +#+++ +-!' + D,$,+I 2 BD!D ' +#+#' + K,$ )V ' - O $ -$+ D DF I #-$ $! +# '# D '! D!D -+ I=#'$ + ''$ =+#,!$ D# DF$'$ #,$ - ' +##,!! * & ' + 1 +# !' $ ' # # # ' +#+++$>++ F+D+ D# '-+-!D D0 OI$ 'F,$#++ ' +#++ ), ++-+-$, = 'F - O' 1' 1 ' + +#++ + $!I!E'+ #!- +-,!- $!- # #,!- # ' +#+++$>++ $!-##,!- #++ +#++ D!=#'$ '!D 0 OI$ 'F,$ # ++ ' +#++ + #,+

30 ,$ $ #, +$ > ++ B - #' $ % $ D+' # ' $ %!+!+-$' ;+#$ $,$ #I # J#! # KT2 >*2 -- +' D DF$ -I +! + D -+ D D 0 OI $ +#++ +# ' ) ++-+-$=&#D+F#!-+ +&4W8+-$#,+ $ #$+#!1 #++ =#$ # F +# !' + D,$,+I (! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'-$0 O$ +# ') ++-+-$=BD1 D+#,0 OI$ #F #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ ++ '$+ '#+-+! D '1,F D 0 O$ F #I+ - $ ' ) ++-+-$ =! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ =+! D +! D 0 O$ + + #D + -1 D+# D 0 O $ # #I D#,$$ ++ #+ =!'+ #,$K,$I >*2 -- +' D DF$-I A &# +K J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1! +# 6 + D -+ D 1 D : QP J N.02/*&7>)70(?*&>;&*,8 5 #D L -$,$ - + # L' )G!! #+ #- D,$ K,$ I W J+# + ;+#' '+!! #+ #!! + + 2* + D -+ D NJ+#!,+# +#$ $ I '+ + J+#' - ' #! #+ # D /+(!' 5 #! #+ # LI! )G D J+# ;+#' '+ L')G!+ +2* ++ D -+ D N J+#!,+# +#$ $ I '+ > BF# $=#'F D!'- --+-!! +! 1,!! + 1' > + '+ F,$J+#NJ+#!,+# D+-#$ $ I '+! +# ' ' 1 F# =#' =# I # +# ' ++!' ,$ + ' + D -+- >

31 2 ;+# +# '=+ $ #D L -$,$ - + D '+ 3 - &D+ $ - + #,$,!D$ +#,''+!!#+ #!LI!)G+#,'L' )G $+!' B000!' ) I! +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $ -+#,$! +I$$+ D N!F !!-+#!- * ;+#+#'=+ $ D'+ 3!! ) $$ +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- ( ;+# +# '=+! + =# # D '+ 3 A! + ' '+ F,$ + ++!' D=## '+ +'+ F,$# $-IN!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- BD 1 J+# '+ D! +# +# J+# # # D J+# #+-+ I+D * #$ $ I #!$',$ - $'D$$ 1-++&J+# I+D # D D #$! +# +# ' J+# #$ - D '+-+ #-+ # - D J+# + I+D *#$ $ I #$ P I D1+ '+ +# - D J+#' BD 1 +! + +- J+ -F ! #$ +! ! B+! D + + $ +$ + J+# 1 D'+ - ++' 5 L -$- +-# 1'!D D+#+ D '+ + #K $ L' )G + D! #+ ## D 1'!D D'=++$ L -$- +-!'# $$!!!D$-+!++ J+# &D+ - +-!++ J+# MD1 - +-! #+ # - D '+-+ #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! '' # ' L -$ - +--$1$ J+#'=+! #+ #F # D '=++ L -$ #!D+! #!$!-+ +# ' LI)G+1= ' #!$!-+ BD1=! ' #!$!-+ ' + '=++ =++ $ L -$- +-+#''!D+!#!$!-+ D$ +'+ L -$ - +- '=+ J+# +# '=+ ' L -$ >

32 - +- #!!D$- +#! F =! ' #!$!-+ 5 # 1'!D D + # + D L')G# D '1'!D D'=++J+#$!' $$!!!D$- L')G 1' - ' '+-+ D #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! ' 1 $ J+#'=+ ;+# D '+!! #+ #! D # <- # #L B+!'L')G +! D - ;+# D '+ L' )G D # <- #!' #! #+ #!D! #+ #!! D!LI!)G- ### BF#$ =+,$ D!'D# $,$ G D1 F$ ' +'!' #+,$ # $ +++!! #D$ =+! +# ' +# #+! D + D-+!D ##D$- =+1- +-J-$-++! +#!! D D#! +# D-!1 +- =+ J+ 1 +$! +# ' - +$ 1+ F #-- '!' ' J+ P' +' 1! +#! > B D,'+ +,$ # $ I#$!-+!! +# ' + #1 I+'+ +- J+# '+,$ L')G &! ' #1 I+'+ +-#K '-!D!,F #' //0!' K$!, #I+ J-! +,$I! #+ ##K'!#1 I+'+ +-J+#'+,$!!#+ #! L -$- +- I+!,$ C,0(=51'>61B('>D)(/2,7;1! +# ' # D ' #+- + $#! +# '+-+ D! +# ' # D ' +# D 'J+# # 'J+# $ #! +# '+-+ D+1 =- +!D$ + ' ' =- +-!D$ + F! ,$ D!' #+- - $ #! +# ' + - D!' &# ++# '! #+ #$+$! L' )G! J+#' + I D,$ $! '+$+ B$'L')G++# '! #+ # $ +$!+! #+ # # D +$+$#+ >

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages

EXCEL THERM mineral 12.10.2006 11.10.2011. 922 31 Sokolovce Slovak Republic. 18 stran. 18 pages TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DEVNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES HORSKÝ HOTEL V JESENÍKÁCH

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0280

Evropské technické schválení ETA-05/0280 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Authorised and notified according to Article 10 of the

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ

ZDNÉ KONSTRUKCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. ROSTISLAV JENEŠ, ING. BOŽENA PODROUŽKOVÁ ZDNÉ KONSTRUKCE M01 ZÁKLADY NAVRHOVÁNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Zdné

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více