!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8"

Transkript

1 !"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* #9!:!-+!%#-++ ;#,<8+ 3 %!# "#$%# 7'!&+ >>2*A>2>+#B $!#+!%#,!!C+#D E1>2A 0)3**2A40)356**2A + 0 7;# +-F!&,!+ + 3 %!# G,! (A1*1B(*C,0(=+BD>4;E &-,!' 1!'' '++3 F&'()*&,G -,#D '+,!! #+ #!+#,!- -! D=!! #+ #! '+D1!+D! #!D# $! H!! I &#+ ' +D1 # )! J $- $ #+ - #-!!#+ #-!'

2 F G F G FG FH1,012*&>='0G F=<?&G F*(I8B(*3&2&G F*A)7B(G F7=*&67)('*C*&G F)('0G F3(*2+*/?CDG FG 4# #- #!D +D ) #-$ +# #$ +- =+-#$I!-+III +$$ -+ +' I$! + I #$+I ',$ F $ $ + - D+F$ #$+I )G K - +'!' >* ' D DF$-I +# -$, #+ LI )G #+ -$+! +# #- # '# J#! +# -$$ &#++#, +#+##D BD MD ;-+- #+,+- #I!D#!+ +++#! +$ 7-- # ;-+- #+ #+!# $ 1I &D+ $ - + MD1 $ - + -,$! D+# + $ -!+-$,$ $ +# #+!!+-+ #+ &#+! ++#!A$!#I!D#I#!+' &N "# +#! + "#!! "#!D+4##='!' +-$,!+' - O' $ -$+ # BL.MPQ50 $ R 'F ),! ++-+-$,!=!# O '$!D +-+,$ $ #, +-!+!+!+-$',#I++-+,$$ $!!D$- 'F!D D ),! ++-+-$,! =! K #D #+,!##!!+#-! $ - > D+ #-K ALB #'+,! ##!!+#-! > # # -#, D+ '+' +D1D +#! - DF! $-D+F#I!D# 1A$!I# $+!- +!,! '+!! +-*$!! %# #7 - + LI)G

3 FG F('*1B,5.1**'01G FG F G?,7)107G?,7)107 G FG FG FJG F7?&,7G F?.7*',+6/,*&,G F263&2&G F 73(6G F C'0(?*&.1**'01G # S 1'&D+ $- +MD1 $- +, $ + 'FF < =# -$ + # +# '#$ L"&,!' + T 2 6 $ + $ =#' I # L"5 L"& +#! $D! $ #- #!$- $ - '$6 $!+! +U $ #+I + D1,!! #! # '# N-+ '- $+D #+F!1 +-!+ +D1' 1 #+!K!!+ &#+ #D ' MD1 - +-! $ D+!- $ D +1! -$ L-+ & +1-+?- #1+#7 - +LI)G 7+ +K 1+#7 - +LI)G D B ',!- 1-++!-!' + T(6,$ $ +# $! B $! #+ #, #!- #+' -+' C8 $ $+$,$! -$$ D#+- O-! - # '&#! ' J- B0&'M<&#! ' #D +D1 $- +! ++#!,!- D', '+! +#! +# I+!- $! +7#- 1 L -$,$ - +,$,$ $# $ #+I ',$!'! D # $+1'!+#-$!-$,$ >

4 F C'0(?*&>=4(,0G F G F =4(,0G F 61;*&67)('*C*&G F ='0G F 0CK(?*&L>=728G F =E;C=*/D;0*70'0G F<'03(M2/*&3&2&G #I +- $+ F!+#- '+ #D &D+ $ - +N &D $-J- ' B+ >!'! + +#, # # 1,$ &D+ $ - + +# ' LI )G $-J-$-! #D &D+ $ - + V9 #- # # - +#++ # + + # # - +#++ &D+ #+ MD1 #+ +#,! L' )G K # 1', L -$,$ - + #+- # 1I!,!!$N + #!$ D # F, # - +#++ &#+!I1,+ D +K +- +? +?! D &#+!I1,+ D +' #+ +' #+ +?&#+,! K #D #+,!##!!+#-! $- '#,!-+#+' * -+ # #'+,! ##!!+#-!# $*-+ # + #+# #D - +-J-+ +# # -$!D &# =' ++!'! #! = '! #+ +' #+# #D +D #+# J- B &' M W &#! ' #D +D1 $ - + &+D1 =#'! #+ # - #D+ +MD1 $- + J- + D I -$ 00 +> &' M W &#! ' #D +D1 $- +#!"#'+D1 +,$ I -! )!+!+-$' #, D +-!+ J '!+ $ -+&!+ -+ C8 &#! ' +U J- B &' M < &#! '#D +D1 $- + 2

5 F<?7270()G FNG F<;/3G + -!$!' C +!' 6,$$! =! + + =! D!1! #+ # D! + +-!' - #D+ L -$ - +- V9 1 $-J- B+!' + #! D+ $ - +!!+#-! +D1 $ - +! # # -+D & +# #, #!$, # 1,$ 1 L -$,$ - + -$$ #!$, #!D+ # V9 +#!' +! #,+ $ '#=' $ $! 4 # D+# $-J-$! #D L -$,$- + F<=2+,;(*G + # ='!' D+, '#, ' #$,! #, #- #,# #+-! +I + D "# D1D +# F + '! ' - - D+,-! D+ - +,$- "#+#'D '! #$!' "# $ D+' 1 + #! -1' #I++ I FCK(?*&.1**'01G FCK(?*&>=4(,0G FCK(?*&6?80,8G +7#- 1 L -$,$ - + $ D+! - $ ',$!'!DNMD $-J- ' B + *!' & M W &#! ' #D +D1 $ D1 $ &+D1 =#'! + +#, # # 1,$ MD1 $ - + $-J-$-! #D MD1 $- + V9#-# # - +#++ #!,$ #$-F+- $ +#!I -$ D+ # # +D+ #F' +#!I +' +#! K!+ ## '1-+ #,# #+-! +I # #,I F$ - + +#!' $ -! "# + 8- MD1 '+' # +'&' *

6 F(3(4*/67,/6,7G F*&6/,*G FJ7/27B&,<;(*07B(G FJ7/27B&)1'0G FJ/,*)('&BDG FJ/,*;8')12'01G -!-+ 1'! &#D -$,$ - + #!?- WA*X *2$!D D D+#,$ I D DF$-I $! +$B $ J#!' LI)G# L -$,$ - + +#, #!! #+ #- O-+ D 6$ -+ D+ $ - + 6$ -+ +D1 $ - + ' $I#$ *$!D D D D+#,$ I D DF$ -I 22!'-+- D DF$-I FJ/,*?BD< '=(>=<,.*&; ;70(=1/)(;)('*&BD3(21*G 2> D D ##!+#- $ - -$',!,$ #I!D,$ 1 $I # D K!D D D+#,$ -$$ I $ ##!!+#-! $- D DF$-I FJ/,*='0)1*)5,73',5 >5.1G FJ/,*2(3(4*+BD 67,/6,/BDG FJ/,*'0/0*&; >*1,<G FJ/,*BD=7*C>3&=8 7,=741*8G FJ/,*&,>=/B(G FJ/,*;74(0,25; 28=2*/*&'7G >(2 #+- -!D D D+#,$ -$$ I D DF$-I >A(,$$ D DF$-I AAA ++! - D DF$-I 2 $# D #' #- ' D DF$-I (( #$ D DF$-I 2!+! '# $#!- 1,!- +!-!D D (

7 D+#,$ I!+! '# $#!- 1,!- +!- D DF$-I J +BD1',7;)<28 L' )G ++! -! 1 + #!D#' # '! 6! ++! - L' )G $!' + T! 6 $+#+ -$++++#'' LI!)G++! D ' B!' $ +$ L' )G -FS F! #D - + $$ +-! D J $ I + #+ -$+! -,$ -+,$+I +!!! + D + > L')G!! #D!O $L -$,$- +#+ -$+! 1! #+ # =! 1'! V9#! +,$! #! 1 $-J-,$ &#+$ 6$$ -+$ + - #+ $ D1 #-$ $ #I +D1 $ #I +$$ +#!I '+!! - +? J#! +D1 DF!O-!! #$$Y! V9# +D1D!! #$&!D+!#D!O $L -$,$- +#+ -$+!1! #+ # # D1+D1 - $! #-D +$ 'F!++ ' 2! #+ # - F,!- + +!- # D!- $-+!- $ +!- - +! +#!D+! D!' +D!-+ + +!- # D!- $-+!- $ +!- - + $ +#! +L')G1! *! # D,I $ 6,$$#+ -$+!+# B (! +# '# D D!1#1+, $$! $ B $ 1-!D!,+ D! +#! +1!$ D!I1,+ # +! + + F$ +- $ -I D 'F B '!' + D -$ 6!+! '# G5 P #-$ +! $$ - + LI )GN + 1' L -$,$ ' -!- -$!! #+ #! '+ ' 1' -+- K 1I +# ' LI)G +! -+'&#+' 6$ -+'!D /0!' A L')G#F16$! +$-1-!D D ' #- $-'+#',$+ L"& A

8 &-,!' # D1 $!!! B '! +!6$! +$P$! +# '-,++!'#++#- $-#$- -+' B, +-,$ +!'!,+ =! +#, D! +# ' D!' +!+ +! '! #+#!#! N.();)<28 V!!'-+ +- # '+ 1$$ $ -!1!L')G #-+1- D J $ I#+##1-+ $! + #!$ #$!-!!- +#!- +#, K I!1$-J-,!! 3(;C0;)<28! #+ #!,$!D+# ++!'#L')G D# #D+L -$- +-# $ '+ &D+ $- +MD1 $- + V9E-- >(L E# + L' )G!! #+ #- D '+ + 1' L -$,$- +#-+ 1 $ L' )G!,$!D +!! #+ #- '+D1!! #+ #! #!$- MD1 $ - +,-! #-!+'W /B+2!' #+-! +#,! D! ' + "#!! #+ #! '+D1 D+ + -$ # +!+! #+ #! #+ # # #+ -!++ -$++-+ DLI!)G$!'! #+ #!,$!D #D+ +D ++ '+D1 L-+' & L-+ C8 '+D1!I #,$ D J $ &# %+ &I +# - #!$-L -$,$- +!D+!!' > &D+!- - +!- # ='!' #! - +-,$ $# $ #+I + D F,$ #I!+#-I +!+#- F$!+#-I '+,$ #D &D+ $- + N! $- +-3 =-+#K %+MD1 $'+I- -FS $+D1D N #I'#-#!D $#+IN $, $ - K -$ #ID1!+#- N $# $+##+-D-N $# $+##+- -N J, 1$$- N 7 $# $+##+-!'!++!FI$I!N

9 2 F!$ -$ $!-$ F+ $ +# 1 - +$ #$+-' +D#'# +'#+- N - $ $+#N #',$ ' N + D &#+IN 'D+ &#+IN! ++ $# N F, ', ' +# '! ' & &( W Z-, I D+ $- + G $-J-$! #D &D+ $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! &D+ $ #+I 6$$ -+I D+ $ - + M'+! +' #! #+ # + D +- +!+ 3 6$ -+N &D+ #+ & & W 6' ##!+#- $ - N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!N *& &* W %+7 # $ ' 1 -!$ -$ $# D!,$ $ #+IN ( & &> W &#! '#D D+ $- + * MD1!- - +!- # ='!' #! F# +D #D L-+D & -$1,! #,! N! $- +-3 $ N D+ N $!- $+ -FS!!+'N +$N '+ ) &#+IN!$+$) I&#+I+# 'LI)GN &+D1 =#'+U C ( G $-J-$! #D MD1 $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! MD1 $ #+I 6$$ -+I +D1 $ - + M'+! +' #! #+ # + D +-+!+36$-+NMD1 #+N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!&MW&#! '#D +D1 $- + A! #+ ## D D-+#D!$L -$,$- +- B+! D! #+ # D + ' L -$ - +- #D! BD 1! #+ # D #D! #-+,$ L -$,$ J#!$ - ' ' '+ + +# 'LI)G+D- J#!$!--' ''+ +,!-+# ' LI)G!!!#+ #- 6'# L -$,$- + -D+ +-!' - FI' +' +#'!

10 =D)/O(*&76/=<,8';)<2*&BD'0=7* L')G+!+#F#1 D!' ++! -! D 1,! + D O-+$!# )#-'N F,!- #!- -' # D ' D # +! -+' ',$N!'L' )G D $ + '!+ # - +-LI)G#!--'N $! -F+D ' ++ # J- $ =# $ ' L -$,$ - +#-,$!!#+ #!,$!DN!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=! #+ #+!+#F#1 + D O-+$ # ) #-' D - #!1 N F,!- #!- -' # D D #, +! -+ ' ',$ # N! '!! #+ #! D $ + '!+ # - +-! #+ # #!--'N $!!' - D!I ',$$ #F 1 +! +! #+ # - -! - -! #+ # -+ - '+- #- #!$ # # + +# #! #+ # +!+! #+ # # - +$! #+ #N!-F+D '++!+#- # D-J- # # #-$- - +,$!D K # 1! P$ D - # 1! - ' !!' - F!- F,!- ',!- P$ D - #! - ' !!'N! -F+D D +-FI ++D-!-+! J -+ D K,F-!-%# F +N!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=N 7! #!'+ T C -FS$ D I! #+ # ',$$!'-I!-$$- - $$ >! #+ # ' $-+' B0 +!' O $ +#! + L')G 1!! #+ # # D ' $-+' +# 1- - # =! D -J-$ $! # B '! ' D$ # I-+ $#+-J-+' # D +$ -$,$ -J- $ I + O $ +#! + L')G 1! +! D # +#! ' # -J-$! #+ #! #+ # K+ $ +#! +L')G1!! '+

11 2 # ++!'6$! +$-!! A*! #+ #,LI)G- + $+- I#,'L' )G1-++! +' +!++$-! #+ # #F 1!!'!- F#,!- + +!- +#!! =- +!'! #+ ##F1!-! #!+!LI)G! 6 ++! -6,$$6 $ *! #+ # $ +#! + L' )G 1! -+-+ #1 F#,$ #$ D# $ -I -I!D+ +-! 2>*2!D+ +- D DF$-I6 #$ +L -$ - +-#D '!!#+ #!-+! (! #+ #- +#! +L')G1! + 1!D$ #- + #F D!1!,! F$,$!D+ $I 7 +# $!D+ $I 1- + I F$ +#,!- $ #$ B+!#F!,+ 1F$ ''! 'F,$#7-+#$! 1- +!#+#7-+#-F+D $I )6!F '+)G, #$ ''#F '#!+-'EC6&1' '!- $#,!- #$!- #+' '! #+ # # D!1++#F L')G# D ''+ +F,!#7 I! ++ #')GM L -$- +- #D '!!#+ #!-+!B#+ #F +&6(WB#+ #F L')G# D '#ID1 D +#+#1 +!++$-# - +-! #+ # +-!#$ I' $$L -$- +--!1! #+ # #!1 -+ '+ + F# '+ - + # ++ +#' P J/,)7*&6/'78>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0&! #+ #- #D+L -$- +- D# +!!! + D +! $+ -F$# -+# D!'LI)G+#,!-'#!D -+#!! # -J-$-! #+ # '+ + LI! )G + - +!1K$! +# -+' # #D L -$,$- + L' )G - '!! #+ #- ' ! D - +!' L')G - ' =! D!'!!1 -+!!#+ #-+!' -!1! L' )G # -+ + D + +$ - '+ #D L -$,$ - + '+ +!! #+ # J#!$ + -$+!I +# - +! #+ #!'

12 + ' D # D1 ++ = + I!I!<- L' )G --$- -+!$ # $ -I F+ 1 $ $+ -!1! # -+ +!+ --$- D #$ +! -$-!! #+ #! = ! #+ # + ' +,$!I -!1 L' )G! # -+ + &+!' -!1 L' )G! # -+ - ' + D +-+! #+ #BD1!! #+ # !' + +#, '+, D - +!'- +!- J#!+L')G &+-! +# ' F+6- ++!' D+' # # ++ +$ 1 '+ +- J#!$ + -$+!I -$1 $ $+'+# + -$+LI)G > L' )G - ' I!' F L +!! #+ #- '+ +!,I' + -+ D! +I -7-+ D +#!' #V9 +#!+! D 3 2 +DLI)G-J-$$+N $ - &#+I!,! #1-!! $# #' $# $ #I $# +# $!+ + N L')G +'+&#+' -$+- D' &#+$ 6$$-+$ BD,$-!D! +$,$!! #+ #- #+!'!L4-&#+I!,!#1-!! L')G+'+!D '!D '+ -$+ #+I #+-+ # +!D ' -$ &#+I II F! +-+ $# ' #' D!-+!! #+ #- L')G - ' +!! #+ #- +- # F,$! +I+, I!!D $D+' * G $-J-$! #D L -$,$ - + +,$!#ID1 D #+- '&#+$! #+ #- #D+ L -$ - +- # D1 6$!- -+' # 6$-+# ' $I#$+& 6 W B# 6$ -+ E-1F # +- ' -+ &#+' 6$ -+'!D /0!' & 6> W C# $# #+-I#$I! ( L')G +!! #+ #- L -$ ' '! D1! ' -$## D!1 = #D+ L')G- L -$,$- +# D1 J+- '1-+,# $ $-+! #+ # #$-! I,$,! L -$,$- + A! #+ # #F 1!D!!1 +!-+ -' -+,!--+--+!LI)G$#+-J-$!+, D - +! #+ #! #+ # # ',$+ D F,$-I! #+ # + T *2 + C -! D# -+L')G I#D L -$,$ - +,$L')G+ D +-&#+I 6$$-+I

13 !+# LI)G 1-! ' V9 #D L -$,$ - +,$ L' )G +-1! #+ #! ' 1 #! #+ ## D # +LI!)G! D,+9+-1 ' ' LI )G +,!+#- - -! ' V9 1! #D L -$,$ - +! #+ # - -$ #D '+! # #F-+ '!D ' ILI)G! D 1L')G+# #D - +,$ ' I &-+! + 1 L' )G > #$ $ I #! # D! #+ #!D!D+,! +1+# #D - +I D,$I! #+ # +! D # D!' +-+ P! ' V9 # # D1 I ++$ +I V9 + D ' $$ V9 - +-! L' )G!! #+ # - J#!! LI )G I ++$ +I V9 7+-!J+++I!-+ &- #D L -$,$ - +! #+ # ' $ I =!D! #!+ #D1-+! #+-!1++- +# $!! #+ #I-LI!)G + I-,!- ++!! +I! &# =' ++!' F 1!+ -!+ =! B#!$- # ! #+ ##K- '+ - J#!+L')G!-#$! -F'N+! + - +! #+ # #-+ #$ ++ F' BD 1-,$ #! D! +# ' - ' ' 1-+!O-! =-!- -!-$- F -,$I1-,$#! L' )G # D '!' - #+ -$+! ++ ' D +# ' LI)G #ID1 D +#+, L -$,$ $ - +! #+ # #D,$ -+- D! ++!' 1+!! #+ #- ' '+ LI!)G # +#', +D$+ - + C #+ $ 1,$ J#!$ - +- # D ' #+ L' )G 6 =! #-$ # #D +#'L')G# D '! 3 < < < < < # + = ) $$,+!! '+D1,$ +#!I!D!&I,! +! $! +#!I '1-+!+,$+N 1+ +# -$!D '+D1!+' + +#!I!D$!! #+#I $! + #ID1 D #!1-+ $ +# #$ L' )G $ + #ID1 D $ +# =1-F+D++##K!1 +-! -$+'!D D+ LI!)GN '1+' +!+#-$ #+#I-!1K$ +#-$'N -FS+'+D1 -+'+$,$!IN #D+ +#,$ # +!- +D1 - $ #+ -$+!-!-D,$ +##I 6 =! #-$ # #D +#'! #+ # -! 3 < '+ +LI!)GF#- + + #-$-#LI)G #D +#'+ D + #$N >

14 < ' LI!)G -$,F#=' - $ + # +#'N < # =' $+$,+I #+# # +! '+D1 +-+ #+#' $#+-J-,!!D$!! #!1U$! +! 1+ '+D1!1 -+ +D!+ +I! #-, 1 +! D,! L')G #!1-+$ +# -- #$ LI)G-!1-1F! ' # + ' D'! $+# N < +#D+ ' F#,$ #+#I - - +D1$ +$ -' +!+#-$,!!!1K$! +# -$ ' -+-+ J + # +!+#-$ $ +#!' !+#-$,!! - =I! +!+#-$,$,$ # !1-1F! ' # + ' D '! $+# N <!1 -+ +! D,! L' )G '+D1! +D1 +$ -$ &#+' +D!-+!- F! I! - J#!$! +,!# +#'+ D!1 D + #!1D,$!D$!-!-!+--!1K$' $,$+1ILI)GN < '+ + LI! )G - + +# +,$,+I +!+#-$ -!D$ #+#I #D #+ -$+! ## I -,$D,$L')GN < +#D+ +# #1 'FF #'$ ,$ + +7#- L4 'FF! $ - F+ $ - -$ #D # 'FF$,$#!D#I-N < +#D+ +#1 + D+ #' +# #1 1! #I!!D+ $ LI )G!$ D!LI)G 6-+<-L' )G1! #+ #-'-$1 - +! #+ # # L -$ - +- ##,!- - +!- L')G # D ' 1+ J#! - -F+D D ' # # + '! #+ # +# - ' -,! L -$,$ - + ##,!- - +!- 9+-1! #+ # # --!D I+D+ D!+!+=!'+ + L' )G # D ' # D ' - -!1 # I +# D I +!+,$ L' )G # D ' 1+!! #+ #- B+! D L')G # D ' =# ++ - '1+ # //0!' # D1+-+!' L' )G # D '! #D L -$,$ D!$+$) I&#+I +-1-$F, #1 ' -!#-+1-+ #+--!'# D!'LI)G D - + LI )G +,$ =-,$ # $ -I + D6!+!'# G5P # D LI)G1+ $#+-J-+' <-, +D$+ - + ## #!- -' #!$,! # +! - # #7 <-, +D$+ - +##!&#' $' +1# D,!!! LI )G # =' ++!' #! +! =#DLI)G!!#+ #!&' LI)G! - + L -$,$- +!,+- D! J#!D! #+ # 2

15 +, ' LI)G + #1+! #+ # FI #1!' LI)G+++$! #+ # - - #D L -$,$ #1 +- #$ $# ' # - #$- &' 62 W 6' +- $# ' # - #$- +1 F,$ # $ -I! #+ # !D + -!- $- - F' # '$$ =!!D+ V9 1- # $- =#I+D$+! #+ #!1!+ -$1#=#- O-+ - F' #! + +D1' +U! -$ +,+#1,!-!-?P,!+ >! #+ # # D =! D - +!' + D 1+ #D L4 1! L' )G # -+ +I!#!&MW&#! '#D +D1 $ - + BD 1! #+ # 1 - +! #+ # +! #+ # I L4F #!$D1 + ++F D +# L')G# D '1+!!#+ #- #++ -F' M + D 1 F - I LI )G #D L -$,$ - +,$ -!+-$,$! $ -! # D! #+ # + +D$+! 6-! +K L4 ## ' -! #+ # -FS # +'! ' # L -$,$ - + ' D +!!-+#!- +- 2! #+ # !'#1+' 'LI )G# -'! 6 $6 #+- -6 $ ##!!+#-! $ - 6 $# D #' #- '6!'-+-B 6 #$C, *! #+ # - $ +#! + L' )G 1! -+-+!, ++ #! -$- L')G -! ' ILI)G#+ -$+!D,$!!#+ #!+ #-,$ +,$ - +#$ + - '- 1 LI )G! #+ # # + + = #V9!- -! + +$ -$<,$#$ I1,6<C++ - J#!$ -!-1 #+- D!1 F-+ # ,$ +-,$ ##I V9 9 +$ -$<, #$!,+ $ LI )G D D # $! $ =! $ + M$ -$<,! #$! # =' ++!' #!!D+ $! #+ #! +# ' + 1!I1 +!D+ $ + +#, K K $$! 3 K = +F D -$!D# K= +FD #K!- -! D*<+ # #O -$,$- + (! #+ # LI! )G!,! +$ -$<,$ #$ I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!-=-+ +!,!#ID1 D+-+ D! #+ #- #1!!!1-+ *

16 A ' D K! $+$<- 1!- -! D= +FD -$!D# -- 1!- -! D = +F D D # #O- -$,$ - + J#! + #F # #O-!-#O++ +# BD!D ',!D#' V9 +# ' + =#D 1 + +$ -$<,$ #$ I + + #F # D1+#!D+ $!+ +-,$+$ -$W,$ #$ I!! #+ #- D +-! #+ #! +# ' ' 1!I1 +!D+ $+ L' )G # D1 - ' $ +#! + 1! -+-+!, ++ #! -$-!! #+ #! #+ -$+! +! L' )G D,$ L' )G # + + = - '-+-+#V9+,+## I+#,-! F!, +!+$ -$<,$#$ I! #+ #G# $-!D+ $- LI )G 6 +!+ =! L' )G 1-+!! #+ #-!,! ## I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!- =- + + #ID1 D #F # D1+#!D+ $!+ +-,$ ## ILI!)G! +# ' - ' -+-+ ' ' # #! -$- # D,!-!- #! +# ' '' $ ' '! -+!! '$ ' + # =# - ' # -$,#'! #+ #- #+ 1# + T ( >>* 1# $# D D DF$ -I ,$ +I,F,! 1#!! ',! 1#!! '!,$ + T 2 + > +! J#!D LI! )G! #+ # - '#$+1+#7 - +$ -$+ -F+D 1# $# ' #,$ - + -$1 # - 1#! #+ ## D1- #1+$ D + 1# -' D +,$-1,$# $,# $'+$$ +#!+ ) #-' #D LI )G $!$$+#,$+, D!'! #+ # -!1 -+ #$ I! LI )G +# 1 7-$,$ I '#-$,$!$ -$ 1 - D!'! #+ ##1+- +-',$ [# #! + G' [\ * +#,! ,$+ID$$ +#,#'! #+ # - + T 2A + * 6,$ $ + LI!)G! +I + # J#!D I+$,$6 D,$$1-F,$#D$$ -$! #+ # ! -$ J-#!D# -$'!! D J'-$ ' - +-J- + 8<- + (

17 J#! $- +-! -! + I $- -$1 #! -+ + Y -+ '+, I+D I!1!+IBD1! #+ #LI!)GI+DT2A+*6,$$#,! +I + D -$$ I!+ L')G+1- D ++!'! #+ # '1-+ K$! ' T 2A + 2 6,$ $ M! F! #+ # D +- D ',$,$$! #+ #-,LI)G D-+ LI! )G =! +-,$ L -$,$ - + #D,$ +!! #+ #$-J- L')G >! #+ #- # D!-+LI!)G+ +- D$ #+-! &#++#,'!!#+ #- =!#D L -$,$- + J/,)7*&6/'78>=2/C*& C'0(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ &D+ - +-! &D+! #+! 6$!- -+' D+ $ - +& &D+! #+ 6$! -+ D+ $ #+ +#! # # &D+ $ - +! #+ # - +'+ &D #+ +#! +! &D+! #+ - 6$! -+ D+ $ - + %+,I &D+ $ - + L' )G $ #+ -$+!!,$ -I D #,$ &D+ $ D +-,$&#+I -$ $+$ +# ' LI)G P <- + -! #+ # +!+ =! - 1' +, D + LI! )G #,!, - D #,$ &D+ $ - +F, +, -!1- D#,$&D+ $ - + +,!D$-!,+ 1 LI! )G # #$!D$ $!!D$- D!1 ''&D+ - +-# ' > L' )G - ' #! -' D #,$ &D+ $ - + $ +$! #+ # #+ & + +, $!,$ -I D #,$ &D+ $ - + L' )G # -$ +# + 1' D- + #$ $ I + F -BD1-' ''L')G#+1 I+D - $+$-,I &D+ $ I+ + -'!! #+ #! ' LI!)G #ID1 D I+D + ++.$+$,I &D+ $ - + $ F' #! D - -,$,$$ &D+ $ - +! #+ # L')G 2 &! -'&D+ $- +! #+ #- +#! D #$ LI)G+#,# D -1--$+1! +-! - &D+ $ - + +!-+'!-+ #! BD D '+ + D! ##&D+!#+!6$!-+!D+ $- +& &> W &#! ' #D D+ $ - + D #! I &D+ $ - + L' )G A

18 # D ' +! !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F' BD!-+' +# ' LI )G! #+ # ' +# -+ -$ +# D LI! )G D 1-+ F, - #,$&D+ $- + * &! -' &D+ $ - + D $+ ' -$ -+,! -! D #$ LI )G! + $+$.$+$-I&D+ $- ++# 'LI)G + #LI )G ' $ D +-! #+ # #'+ '&D+ $ - + &# ' $' + 1 $+$- -I&D+ $ $-D,!#$!LI)G+#$+ +D$+-I ( P#1<-! #+ #! 9# D D,! #-+ +!1! #$ D!1!D,+ 9# D # + <- L')G - B+! D L')G! + -+,! +'!!+#- ++ # D #!D #'+,!+#- -!1 #!! #+ #- $ + D 1-+!+#- 5 D+ $ - ++#,&&2++++!'# +! /!' A B-+- #-$ &D+ #+ L' )G - ' '+ +!! #+ #- - J#!$-! 1+ +!+#- D+! DD D+-+ L6 - N &LCN $ LBN +1' D!&D+ #+ L' )G! # #!$- #-$ &D+ $ - +!' #-+!! #+ #- ' 1- # #-+ K $'!+#- 'D+,!' $ +$! #+ # +!+ D - D,' LI )G + I+D + =+- ' D +! L')G!+#- F$ D D+-+ L6 P <-!+#-D+ =!V9! #+ ## D = D ' 1 '! #+ # +!! $ D+' 1+ L$ )G &# '=+ J+#$-,$ I+ D /B00!'BD1!+#-' '! #+ #- L')G ++' # D# -+-!+1!+#-!D'L')G- ' # D-+-+,!D # D D #!!+#-!+#-, #F-+1 D $!!+#-!LI)G! #+ #- +#K,!+#- &D+! #+! 1! LI )G D!!+#-!LI)G# - BD 1!D# $!' ' D+# #+ ' $!-$,$ #I 1,$ - &D+ $ - +$! #+ #-#D &D+ $- +# D 1+$!!! LI)G#'- F +'+'+#' '

19 ![##! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G' AA[" 22[" - -,! #! -! +#, + + # - # - #! #+ # F - -+!- -! D + -+ =- ' $!-$F+ L' )G # D ' + ' #+ ++ $!-$ #! #+ # - '+ + LI! )G! '+ - +! #+ #++-+-! - 3 +!'#$$ $# #+- (A [# #! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G'AA["22[" --!I #$$ $# #+- #- D!D D +LI!)GD1+-LI)G##$ '1 N # #I,$ F+D,$ # - ' #7 -!I + T * 6 #+- - 'F >A $# D D $ #7 -!I F$ $,$ #7 -!I #I $# #+- D DF$ -I N D 1 1-+' #' '! + T * + 6 # J#!+ -$! 1-+ L' )G! D >! -$! D! -$$'L')G!! #+ #- &D J#! 6$ -+ # &#+ D!1! #+ #!D+ #' T*6 #+- -N $ $- #I!- +#!- -! D #1-+- D 0 + D# #' J/,)7*&6/'78>=2/C*&CK(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ MD1 - +-! MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - +! #+ # # D +#D!MD1 $- + #+!&#+1'+# +$ D#+# D!&#+LI)G6! &#+ + +-,$ 6$$ -+I +D1 $ - + +! $ + &#+!-!,$ -+$ &#+ D,#'! #+ # + #!!! &#+ -K$$ 7+- D#D L -$,$- +&MD1!#+ 6$! -+ +D1 $ #+ +#! # # MD1 $ - +! #+ # - +!+ +#! MD #+ #+# D +&#+ LI!)G + ++!'8 -$!!1 -#1,$ /0B!'! #+ # - MD1 $ - + &#+ +! # F$ MD1 $ D &+D1 $ =# - D #+# D + &#+ LI! )G + J#!! 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +! LI! )G #$&#++! &#+! D,$ I! #+ # #D L -$,$ D,$I+ D +D$+I+# '! #+ #

20 >! #+ # - + LI! )G ) ' '+ & M2 W 4J- -$ $,$ HI +D1 + + D,!! +# #!$- ###+ +1'+#$ $ I MD1 $- +&#+,-! &+D1 $ =# &#+ ) '!,+ ' D- # #$ $!D$ D!1 '' MD # 'P <-6$!-++D1 $- ++ -! #+ #- =!!1 D +#'+LI!)G +# ) '1'+D1 F##!$-$&#+# +D1D 6$!-++D1 $- + 2 %J- -+-! +,I MD1 $ D &+D1 $ =# &#+L')G$#+ -$+! 6$$-+I+D1 $ - +'! #,$MD1 $- +-$ $+$ +# 'LI)G! #+ #+!+=!- 1' D-+ #$ $ I F$MD1 $- +&#++LI! )G6$-+'+D1 $- +#!D+,&#+ * L' )G - ' ) ' 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$MD1 $- +$+$! #+ # #+ + I+D > #$ $ I!1- ' L')G!! #+ #! ' ' + +D$+! +I&+! - -!) I -6$$-+IMD1 $- +'!#,$MD1 $- + +# 'LI)G+#$!-$+ $+# 'LI)G 1+D1'# D#!+D1'+'+ +# '! &#+ -6$! -+ &# ' $' + 1 D + MD1 $ - + B00 +!' - LI!)G- +D+'# +++* ( ) ' - 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +!,+ #!-+ -+ D ' D ) ' 6$ -+' +D1 $- +'!#,$MD1 $- +! #+ # - +#!D #$ LI)G+#,# D -1- -$ + 1! +-! ) - 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +!-+'!-+ #! P 1+! #+ # L')G! D +# + ) I &+ ) I 6$$ -+I +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + # L')G +#+,$! +I#,$MD1 $- ++I+D> #$ $ I -$ + BD D+# +,$! +I- D'+ + D! ##MD1!#+! 6$! -+! +D1 $ - + & M W &#! ' #D +D1 $ - + L' )G # D ' +!-+ #K !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F'BD!-+' +# 'LI)G! #+ #'+# -+-$+# D LI! )G D 1-+ F, 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ ) & L' )G # +# I'!-+- +#$ $ I # +#' $+$- +,$! +I + -$ -+,! -!! + $+$.$+$ 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +# L' )G 1 F +D1'# D#!+D1'+'+ + #'! &#+-6$!-+

21 A 8 1+ '+D1 +-,$&#+$ + +!D! - ) '+! &' M W &#! ' #D +D1 $ - +! +# ' -! I!D - $! #+ #-! 3 #$+ + D ++!- +D1!- - +D1'! I#$ I#$! #1 I+$ +,$ L' )G +!-T>+! T>>+D+'# 6 $ #D$!- #!- -' 6 $ & 6> W C# $# #+- I#$I!N! #+ # # D! 1 I + +- # -,$ +D1!I1 $+ -1!=!' +D1'N +#+F#'+D1!+ -$+#D+ ' - $-+' F,- F! 1 F-,$ #7 -!IN $ #D+ +D1' MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - ++,$+#! $N #D+ ' F+ F %,$ DI! I +$$ +#!I #+-,!! +# - +D1 +U! + D- $ #$!D ' D! 1 F FIF $F %,$ DI! I +$$ +#!I <- 6$! #$-F+D - N!+LI!)G - + F!&#+I+D + > ++ #+ +#! &' M W &#! ' #D +D1 $ ' D ' =# --1$$ - 1 -$ $$++#-+-$,$++ $,$$+++ D I $ +I + ' -$ + D1! + N J #D+ '&+D1 =#'I+$&M W&#! '#D +D1 $- +N ' #$!D '+# D MD1 $'+I + ' ' -F+D #I$ +,$ +#-+-$,$ ++ $,$$++#I + $$+ L' )G - ' #! #+ # D ' -+!+D D =!' ' --1$ - '!+ # '! -$- 1' $ +#++! 4 - ' ' -+ + D I#$ +D1D- -+D1 +#++ T>>+6 $N! + T>>+D+'#6 $# L')G6#$ I#$I#$!#1 I &6>WC# $# #+-I#$I! (*867>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0& 5 ' #D +-,$ &D+ $ - + ' 1! $ +#, + & &2 W 5 D+ $ W $ &)N +E W $ 8 5 ' #D +-,$ MD1 $ - + '1! $ +#,+&M>W5 +D1 $- +

22 &#='!'1$ '#D L -$,$- + P$ $ - D!D$ # * & >!+#++!#*1 $+ +-!'$ #D L -$,$- +# +>++ 5 '#D L -$,$- + '$ '4&"%+D!+ $!-+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 'L -$- +-+#! #+ # $! # 1 +# !' # ' #$ + # $!D D0 J$!D$D+ *+ D 1!D$ #+ D$$!!+#++6!D D $ '% $D+'# ' $%!+!+-$' 2! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'K #I++-+,$$ +# ' ) ++-+-$ = B D 1 #I+ +-+,$ $ #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ L -$,$ '$+ '#+-+! D '1#I++-+,$$ Y! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ = +! D +! D #I+ +-+,$$ + + #D-1 D,$ + # # I D #,$ $ L -$,$ # + =! '+ #,$ K,$ I >*2 -- +' D DF$-I * 1' L -$,$ - + '+ ' J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1!+#6 + D -+ D 1 D ( L' )G #-+!! #+ #- D,F ' #$!!-+ I#$,F- %! > #$!-+ I#$ D $$! 3 BD,'+#,$ 1-,$!-+ I +#!D '&#+ /000+(!',F!D! +D1' I D #+ #! #K! + D#$!-+ +!+!!D$- #+ #!&D'+ + 1,! >!-+ '+D1!!!D$-! 1+ #+ #! &! - #! #+ # D$+$ D #! 7#!#$!-+ +#, L')G #!! #+ #- #$ #! 7#!+ #-$=!',$+D1 +-1 V9+# 'LI)G BD1I7#$I#$I#$ I#$ 0 &' 6> W C# $# #+- I#$I! +-!!!D$-! $! #+ #! &D '+ + 1,! > I#$ #$!!!D$-! 1+

23 #+ #! M + <- & 6 < C++ - J#!$ ',$+D1'#F +#++ 'FF 1 >Y $#! +D1 B+!+ D # -$ # '+ + D!D$- + > #+ #! & 6 < C++ - J#!$# +#++ =4(,087J7/27B&)1'08 &#+ 1 $-J- D!' F!! #$ -F!! +#++ +#!1K D!!! +#!'+,# $!-$,$$ $ I#F,# &#+!'! #-$- +! #+ #!' &#+' #$ L' )G! #+ # - +#D &#+I # D LI! )G +! #' -! ' &#+I! +# D! +# ' # U -+ # J#! J#! $! $+# L')G!,# #J- + &#+ L' )G - +#D &#+I + ' &#+' 1!1! ' +! + V9 $ D- -'!D+ # L -$,$ - + +#!,+!' #D '!!#+ #!+#!'+ &#+I > &#+ # + # * '!! #+ #- --!'&#+##' $1'!'L')G!! #+ #- 1' I+D * -+ # $$!# D!1F,&#++ 2 &#+ # D! +# ', -!1! #+ # # D - D!D $ 7- &D+ $ - + #!$- - +$ 7-J-,$&&(WZ-, ID+ $- +!D $ 7- +D1' +U #!$- - ' +$ 7-J-,$&M*WZ-, I+D1 $- + & 6 W C++ - J#!$ + -! #+ # # D -#D +D1' +U $ 7- +D1' +U B&#+$!,!#1-!! B00 + >! $ ++!' L' )G # D ' #-+ +$ 7--,#' 6$! -+! &#+!!! #+ #- + +!' & D! #+ # &#+!I1,+ #+- -!D D 6$!--+'L')G# D '!D -+&#+#+ -$+! 6$$ -+I!,$ /000!'! #+ #- 6$-+'LI)G#+ -+! -!-&+6$$-+I-! #+ #! D+#-+ -! D #$ &! #+ # +# + 6$ -+ -! $ #$ 6$-+1 #,!J#'--$! #+ # //00!' >

24 * )+ #+!I ' #+ +?&#+,! +#, F! ' 1 -! -!+-$,$! $,-FI$IF-,$- -+I!#$ #1 $#!,$ $ #+I #+- -# $#!,$ $ #+I #+- D- ' +# + D #- D+#,$!ILI)G =-%+D #- #MD1 $'+I F # #7+-$ =' B D #-$ +D$+ - +6$!-+!+'+#$ '! #+ #L' )G- '1'> #!!#+ #-! D D-+ +#! D D,$ - + $-J-,$ &#+$ # L')G -+1+ K772,8*7?'7D =4(,0E &D+ #+!+K3 ##+$ 7--# &D+ $- +N +#! # &D+ $- +N $ &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+&D #D ' MD1 #+!+K3! 1++D1D- N #MD1 $- +N $ +#! # MD1 $- +N &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+MD #D ' J;C*2/3&6(*&76;C*8 =4(,0E L' )G -! #+ # # D - 1-+! #'!D &#+I -!1 +'+!D ' <-! +# ' - $ D!!!-+#!-=- #!D$ $!!D$- +#! '!D!!- +#!- $ P#'!!- +#!- # ' +!D,$ $ P#'! #+ #!D &#+I II #+ D O+#! $ -!+-$,$!!1K$$ #D L -$,$ !'! - D #, V9 +#$ $ V9!# V9' V9 L')G- '$++6!D! #+ -+ # J#! J#! $! $ +# +#,$ - '! -' 6!D &#+I-!D 6$$-+I- D =+ J#! +! +# ' - ' - #!$-!D '++! - +! D #7+ #' #! +# ' G$ 1 ' - D A I #1 # #! +# ' '! + - # F! +# ' P#'!D &#+I! +# ' # D ' 1-+ #! +# D D- *!D$ +#, $!!D$-+#! #1!D +-+ <-! +# '- P#'!,+1' '# D 2

25 > CD! +# '- #I!D &#+! D+#-+ -$ + N D!+ + D ++ 1 #!D '&#+#,! J#'--$ #! +# '! //00!' P'!D 1! +#! 2 6!D &D+ #+1!!D 3 #&D+ $- +N #&D+ $- +N $ &#+I+#,$!,+&D+ - +-# 'N -F! # 1-+ +$ 7-!!+D &#+$ #+-I!&D+!#+N #!+#I#!+#- * 6!D MD1 #+1!!D 3 #MD1 $- +N #MD1 $- +N $ &#+I+#,$!,+MD1 - +-#D 'N +#! #-$MD1 $- + ( L')G# D ' +# D!-!#1-!!D #D+!D ' &#+I '+ D +!# 1,$II+! D3 A 1- $ + -!+-$,$ -I $ F+D +,$'S- #$$F $+I,$-+-$,!- -+-$,! !'+ T> T>>+6 $ I D,$ +!-$,$ - 1I ' # # +'!D ' # - D!!D#'F $# D =! #'+#,!-- +LI)G!!1 D N <-!D DL"&N $ <-!D D + -$,$ 1$$ +I &#+! +,$ &#+$ -!1 ++!D + -$,$ 1$$ +I # # D1F, D$ - + -$#I+!+ '# $#!- 1,!- +!-!' 6!+!'# G5P <-!!+! #,!#7-+#,!-$#!- 1,!- +!--! 1 F!'6!+!'# G5P 9+-1! #+ # -+!D!-&#+I#,!- $ +$ +!D ' F!! #$ ++ #I+- 1 &D+ $- +$ 1Y$# J-! +D$+ - + D MD1 $ - + #I+ - 1 $ 1 Y $! # +D1'!+#$ #'$,$!! #$ F #+- I! &#+! #+ # # D!'DD++ D-I+D2 I!!D ' &#+!!#+ #-B,D +!D- >!D$ D1+#!D$ $!D$-''!,DU # LI!)G&! #+ #!++ '!+ 1!D &#+ '- 1 F D! B#ID >!D,D I+'! #+ # - +-! *

26 #!'! - +!+!' F#1 + #1!+ V9 6!D &#+ 1!D 3!+D &D+ $MD1 $- +;-+- #+ &#+N 6$! -+! &D ' J J/,)7*&6/'78 P<-!!- +#!- + - D<- F, #$! D -,! +!! #+ # - ' + $+ +#! + + -$+!' L-+D & &!!! #+ # +# 'LI)G#+ D L-+D&! #+ ## D #D+ +D L-+' & L-+ C8 1 '+ + -$ #!D+!!'4+D L-+DC8!! #+ # $ LI )G L-+C8!$$#DLI)GB1-++$ 7-+D L-+'& L-+C81,# D # +! #+ # L' )G + #+! &#+ D+# +$ 7-1 I! I $# ' - #'! J#!D 1! #! #+ #- +!'+D1 +#' + -$+!'!I#,$ D J $ -,$!I+ -$+-1 )#-' LI )G'+ D-F> I '! #+ # ' + -$ # '+D1!!' BI D,$ $ L' )G # D ' I+ $D+' 1+! #+ #- D!#1-+1'F $F$> I+- D L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& L-+DC8 <- +!! +# 'NL')GF! - '=!!1 D! -$# '+D1 L-+D & D L-+D C8!! #+ #- ' > B D +D1' #D!1!+# - L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& # # #+-! +I! $ - $ ) I!1 +- # +#'=I,$) 2 &#D +D1' #+#!!1! ' $ ' I!D #+#!&MW&#! ' #D +D1 $- +B+!+D! #+ ## D #D+! -$- # # #+-! +I! ' $ - $-++- +>++ (

27 * E # I+' L' )G # D ' D-+!! #+ #- '!1-+! +D ' '+D1!-+!- FI$- D - O-+ #-- ( P<- + -! #+ # # D #D+ &#+-L-+'C8#$ 'D* B-,$+#! $! #+ ## D #D+&#+- L-+' C8 + + I!D# +-,$ $ +-!LI!)G+ D-2$#$ 2F #$ <-D ++ #$ * $! #+ # F! #1 C8!++ D J/'78>=(4(3&2& L')G - ' +!! #+ #- F# "# +#! #+ # '+D1 D '! $ +# + "#!!#+ #! '+D1,-!!-',$!-!'D+! #+ #+ -$#+!+! #+ # # #+ -!+ + -$+ +-+ D$ /B0!'! #+ ## #+#ID1 D-+- #D - +!' &!D+!##+-! +#,! 1'$-J-$ ) --,!I!#,! D!'"# D1D+#F + '! - D+'+ "#+#'D '! #$!' # ='!' 1 + #! ++ +D1 +#! -1' #I++ I > &!D+!#!,+ D'! $+# +1-F #+' &! ' # +,$ F$ #+I!,+!-!!-+#!- +'- -- D!-!#1-!!' 2 &!D+! # 1-++ #- +# $ &#+ # -!D D ' ' F,# "# #!- +D1$ + -+' +# $ &#+! 1' #7 ++ #' $# ' #'!!' 6 $# D #' #- ' &,! $ D+D ++ +$ + &#+! #+ #'+ +LI!)G- + '+ +!'++!+!,+# + - $LI)G G-F- ' #-!+' -3 P#-!+ MD1 $ - +$ 1 -!, I MD1 $- + ##' -+D1'+ # +D1'+ #K - &D+ $- +!!#+ #-# $ MD1 $ - + F - '!+ ++- F - ' &' M> W 5 +D1 $ - + A

28 P#-!+ &D+ $ - +$ 1 # D -,$,$ $ #' #K +K # +#$+ - ++D1'++!+'# + I1 &D+ $ - + $ $ F,, &D+ $- +&'&2W 5 D+ $ - ++.< $ &)! #+ #!+!+D-1 # $ MD1 $ - + * PF' $! #+ #!1- +D1' :!'$D+'#!! +#+ - F $ +,$- -! F & $- D1 F F'! #+ # -1' DF+ -$#+!++! +# +# DD # - -+ $- -$!#7 I!#! +# D! +# ''+ + -F# '+ - + D ' ( B+ -$ # '+D1! -!! #+ #!1-!$+$- ) 0/+(!' 6$+$-) F 1+# + 0/+*!'-!-'+$- $L')G A L' )G - F! '#,! #+-! +I! # F-#F # D#+I + D #7- $ #$+I 6 +!+ =!! +# ''1! #+ #$#!'+D1!# F V9##+-! +$,I000+'+-! +! & 6 W C++ - J#!$ #+ -$+! [.4 &-,##- <-! $+# ,$ $ +#++$!D# +! & 6 < C++ - J#!$! #+ #- #-+LI!)G+#- $,F-%! > # &! #+ # I!!+#+++- $II -- +# D! #+ # #++ $ B D 1! #+ # $!!+#+++- $II -- +# D! #+ #- +!D+ +#++ -! #+ # - D- J#!+L')GO-+ $-+- $II# $$ D - +- D,LI)GO-+ $-+D$+II D1-+BD1+- I'# $ D # - +-! #+ # +#+ F '' I' F+ +!! +# '! D#+ +#-+ $#F-+E-1F! '# -,#+ '&4><&-,##+ -$+![.4 (*73&2& 5 ' D +-,$-! $ H '1! $ +#,+&4W5 ]+5 ## -+D?- - - ^ 5 '#!'$!-,!-!'+ T *($ $ D DF$-I&#='!' 1 $ ' # P$! #+ # $ - D +#++ # * & >

29 !+#++!#*1 $+ +-!'$ ## +>++ 5 #!' $ 4&"%++$ D -+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 ' # P$! #+ # +# #K '&4W5 ]+5 ## -+D?- + Z - - ^ # 1 +# !' # ' -+-!D D 0 OI $ # - ' - +-)V&'4<8+-$#,+$ J$--! +'+U L-+D C8 ',$ &' M> W 5 +D1 $ F $+O+% +-,!$! #,!& 4 -+ ' $! +' +U L-+ C8F - '- F - '!+ ++ M>W5 +D1 $- + &$!+!,F $ ' # '#$ + #$!D D0 OI$ #F $ 1 > +#++ # * + D 1 +#++#+ D$$!!+#++-!1,F ++ #$ + # # +-!+ # +# D F$ $' + +! 1 > +#++ # * 1 - F$ +#++$ + +-!' $ ' # +#! #+ # $! # ' - 0 O' $ # F $ 1 > +#++ # * +' -!- '!D I-!+#++* &$!+!# $ % # $%!+!+-$' P D + ' $! +'+U L-+DC8F - '- F - '!+ ++ +# +! # '!D 0 J$ DI!+,!#L -$- +- /!' 0 O'$ #,+1 '!,$++,! # +-$ 1'- O!+-$-+ 4 <8+-$#,+$ &# +-- '- 1-+'0 O' $ - ' )V+- - O - ' &4W5 ]+Z - - ^&#D+F#!-+ + & 4 W 8+-$ #,+ $ #$ +#!1 #+=#$ #F +#+++ +-!' + D,$,+I 2 BD!D ' +#+#' + K,$ )V ' - O $ -$+ D DF I #-$ $! +# '# D '! D!D -+ I=#'$ + ''$ =+#,!$ D# DF$'$ #,$ - ' +##,!! * & ' + 1 +# !' $ ' # # # ' +#+++$>++ F+D+ D# '-+-!D D0 OI$ 'F,$#++ ' +#++ ), ++-+-$, = 'F - O' 1' 1 ' + +#++ + $!I!E'+ #!- +-,!- $!- # #,!- # ' +#+++$>++ $!-##,!- #++ +#++ D!=#'$ '!D 0 OI$ 'F,$ # ++ ' +#++ + #,+

30 ,$ $ #, +$ > ++ B - #' $ % $ D+' # ' $ %!+!+-$' ;+#$ $,$ #I # J#! # KT2 >*2 -- +' D DF$ -I +! + D -+ D D 0 OI $ +#++ +# ' ) ++-+-$=&#D+F#!-+ +&4W8+-$#,+ $ #$+#!1 #++ =#$ # F +# !' + D,$,+I (! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'-$0 O$ +# ') ++-+-$=BD1 D+#,0 OI$ #F #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ ++ '$+ '#+-+! D '1,F D 0 O$ F #I+ - $ ' ) ++-+-$ =! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ =+! D +! D 0 O$ + + #D + -1 D+# D 0 O $ # #I D#,$$ ++ #+ =!'+ #,$K,$I >*2 -- +' D DF$-I A &# +K J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1! +# 6 + D -+ D 1 D : QP J N.02/*&7>)70(?*&>;&*,8 5 #D L -$,$ - + # L' )G!! #+ #- D,$ K,$ I W J+# + ;+#' '+!! #+ #!! + + 2* + D -+ D NJ+#!,+# +#$ $ I '+ + J+#' - ' #! #+ # D /+(!' 5 #! #+ # LI! )G D J+# ;+#' '+ L')G!+ +2* ++ D -+ D N J+#!,+# +#$ $ I '+ > BF# $=#'F D!'- --+-!! +! 1,!! + 1' > + '+ F,$J+#NJ+#!,+# D+-#$ $ I '+! +# ' ' 1 F# =#' =# I # +# ' ++!' ,$ + ' + D -+- >

31 2 ;+# +# '=+ $ #D L -$,$ - + D '+ 3 - &D+ $ - + #,$,!D$ +#,''+!!#+ #!LI!)G+#,'L' )G $+!' B000!' ) I! +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $ -+#,$! +I$$+ D N!F !!-+#!- * ;+#+#'=+ $ D'+ 3!! ) $$ +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- ( ;+# +# '=+! + =# # D '+ 3 A! + ' '+ F,$ + ++!' D=## '+ +'+ F,$# $-IN!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- BD 1 J+# '+ D! +# +# J+# # # D J+# #+-+ I+D * #$ $ I #!$',$ - $'D$$ 1-++&J+# I+D # D D #$! +# +# ' J+# #$ - D '+-+ #-+ # - D J+# + I+D *#$ $ I #$ P I D1+ '+ +# - D J+#' BD 1 +! + +- J+ -F ! #$ +! ! B+! D + + $ +$ + J+# 1 D'+ - ++' 5 L -$- +-# 1'!D D+#+ D '+ + #K $ L' )G + D! #+ ## D 1'!D D'=++$ L -$- +-!'# $$!!!D$-+!++ J+# &D+ - +-!++ J+# MD1 - +-! #+ # - D '+-+ #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! '' # ' L -$ - +--$1$ J+#'=+! #+ #F # D '=++ L -$ #!D+! #!$!-+ +# ' LI)G+1= ' #!$!-+ BD1=! ' #!$!-+ ' + '=++ =++ $ L -$- +-+#''!D+!#!$!-+ D$ +'+ L -$ - +- '=+ J+# +# '=+ ' L -$ >

32 - +- #!!D$- +#! F =! ' #!$!-+ 5 # 1'!D D + # + D L')G# D '1'!D D'=++J+#$!' $$!!!D$- L')G 1' - ' '+-+ D #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! ' 1 $ J+#'=+ ;+# D '+!! #+ #! D # <- # #L B+!'L')G +! D - ;+# D '+ L' )G D # <- #!' #! #+ #!D! #+ #!! D!LI!)G- ### BF#$ =+,$ D!'D# $,$ G D1 F$ ' +'!' #+,$ # $ +++!! #D$ =+! +# ' +# #+! D + D-+!D ##D$- =+1- +-J-$-++! +#!! D D#! +# D-!1 +- =+ J+ 1 +$! +# ' - +$ 1+ F #-- '!' ' J+ P' +' 1! +#! > B D,'+ +,$ # $ I#$!-+!! +# ' + #1 I+'+ +- J+# '+,$ L')G &! ' #1 I+'+ +-#K '-!D!,F #' //0!' K$!, #I+ J-! +,$I! #+ ##K'!#1 I+'+ +-J+#'+,$!!#+ #! L -$- +- I+!,$ C,0(=51'>61B('>D)(/2,7;1! +# ' # D ' #+- + $#! +# '+-+ D! +# ' # D ' +# D 'J+# # 'J+# $ #! +# '+-+ D+1 =- +!D$ + ' ' =- +-!D$ + F! ,$ D!' #+- - $ #! +# ' + - D!' &# ++# '! #+ #$+$! L' )G! J+#' + I D,$ $! '+$+ B$'L')G++# '! #+ # $ +$!+! #+ # # D +$+$#+ >

9 :%;/&"#-74&5 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!"#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# "#$%#

9 :%;/&#-74&5 $! #+! %#,!! #$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# #$%# ! "#$%&'()*+,#-./$0$1&234(,3(56,3$/+,#-./$0$1&234(,3(56#-74/.8$ 9 :%;/&"#-74&5 $#5$#(27$#9

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více