!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8"

Transkript

1 !"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* #9!:!-+!%#-++ ;#,<8+ 3 %!# "#$%# 7'!&+ >>2*A>2>+#B $!#+!%#,!!C+#D E1>2A 0)3**2A40)356**2A + 0 7;# +-F!&,!+ + 3 %!# G,! (A1*1B(*C,0(=+BD>4;E &-,!' 1!'' '++3 F&'()*&,G -,#D '+,!! #+ #!+#,!- -! D=!! #+ #! '+D1!+D! #!D# $! H!! I &#+ ' +D1 # )! J $- $ #+ - #-!!#+ #-!'

2 F G F G FG FH1,012*&>='0G F=<?&G F*(I8B(*3&2&G F*A)7B(G F7=*&67)('*C*&G F)('0G F3(*2+*/?CDG FG 4# #- #!D +D ) #-$ +# #$ +- =+-#$I!-+III +$$ -+ +' I$! + I #$+I ',$ F $ $ + - D+F$ #$+I )G K - +'!' >* ' D DF$-I +# -$, #+ LI )G #+ -$+! +# #- # '# J#! +# -$$ &#++#, +#+##D BD MD ;-+- #+,+- #I!D#!+ +++#! +$ 7-- # ;-+- #+ #+!# $ 1I &D+ $ - + MD1 $ - + -,$! D+# + $ -!+-$,$ $ +# #+!!+-+ #+ &#+! ++#!A$!#I!D#I#!+' &N "# +#! + "#!! "#!D+4##='!' +-$,!+' - O' $ -$+ # BL.MPQ50 $ R 'F ),! ++-+-$,!=!# O '$!D +-+,$ $ #, +-!+!+!+-$',#I++-+,$$ $!!D$- 'F!D D ),! ++-+-$,! =! K #D #+,!##!!+#-! $ - > D+ #-K ALB #'+,! ##!!+#-! > # # -#, D+ '+' +D1D +#! - DF! $-D+F#I!D# 1A$!I# $+!- +!,! '+!! +-*$!! %# #7 - + LI)G

3 FG F('*1B,5.1**'01G FG F G?,7)107G?,7)107 G FG FG FJG F7?&,7G F?.7*',+6/,*&,G F263&2&G F 73(6G F C'0(?*&.1**'01G # S 1'&D+ $- +MD1 $- +, $ + 'FF < =# -$ + # +# '#$ L"&,!' + T 2 6 $ + $ =#' I # L"5 L"& +#! $D! $ #- #!$- $ - '$6 $!+! +U $ #+I + D1,!! #! # '# N-+ '- $+D #+F!1 +-!+ +D1' 1 #+!K!!+ &#+ #D ' MD1 - +-! $ D+!- $ D +1! -$ L-+ & +1-+?- #1+#7 - +LI)G 7+ +K 1+#7 - +LI)G D B ',!- 1-++!-!' + T(6,$ $ +# $! B $! #+ #, #!- #+' -+' C8 $ $+$,$! -$$ D#+- O-! - # '&#! ' J- B0&'M<&#! ' #D +D1 $- +! ++#!,!- D', '+! +#! +# I+!- $! +7#- 1 L -$,$ - +,$,$ $# $ #+I ',$!'! D # $+1'!+#-$!-$,$ >

4 F C'0(?*&>=4(,0G F G F =4(,0G F 61;*&67)('*C*&G F ='0G F 0CK(?*&L>=728G F =E;C=*/D;0*70'0G F<'03(M2/*&3&2&G #I +- $+ F!+#- '+ #D &D+ $ - +N &D $-J- ' B+ >!'! + +#, # # 1,$ &D+ $ - + +# ' LI )G $-J-$-! #D &D+ $ - + V9 #- # # - +#++ # + + # # - +#++ &D+ #+ MD1 #+ +#,! L' )G K # 1', L -$,$ - + #+- # 1I!,!!$N + #!$ D # F, # - +#++ &#+!I1,+ D +K +- +? +?! D &#+!I1,+ D +' #+ +' #+ +?&#+,! K #D #+,!##!!+#-! $- '#,!-+#+' * -+ # #'+,! ##!!+#-!# $*-+ # + #+# #D - +-J-+ +# # -$!D &# =' ++!'! #! = '! #+ +' #+# #D +D #+# J- B &' M W &#! ' #D +D1 $ - + &+D1 =#'! #+ # - #D+ +MD1 $- + J- + D I -$ 00 +> &' M W &#! ' #D +D1 $- +#!"#'+D1 +,$ I -! )!+!+-$' #, D +-!+ J '!+ $ -+&!+ -+ C8 &#! ' +U J- B &' M < &#! '#D +D1 $- + 2

5 F<?7270()G FNG F<;/3G + -!$!' C +!' 6,$$! =! + + =! D!1! #+ # D! + +-!' - #D+ L -$ - +- V9 1 $-J- B+!' + #! D+ $ - +!!+#-! +D1 $ - +! # # -+D & +# #, #!$, # 1,$ 1 L -$,$ - + -$$ #!$, #!D+ # V9 +#!' +! #,+ $ '#=' $ $! 4 # D+# $-J-$! #D L -$,$- + F<=2+,;(*G + # ='!' D+, '#, ' #$,! #, #- #,# #+-! +I + D "# D1D +# F + '! ' - - D+,-! D+ - +,$- "#+#'D '! #$!' "# $ D+' 1 + #! -1' #I++ I FCK(?*&.1**'01G FCK(?*&>=4(,0G FCK(?*&6?80,8G +7#- 1 L -$,$ - + $ D+! - $ ',$!'!DNMD $-J- ' B + *!' & M W &#! ' #D +D1 $ D1 $ &+D1 =#'! + +#, # # 1,$ MD1 $ - + $-J-$-! #D MD1 $- + V9#-# # - +#++ #!,$ #$-F+- $ +#!I -$ D+ # # +D+ #F' +#!I +' +#! K!+ ## '1-+ #,# #+-! +I # #,I F$ - + +#!' $ -! "# + 8- MD1 '+' # +'&' *

6 F(3(4*/67,/6,7G F*&6/,*G FJ7/27B&,<;(*07B(G FJ7/27B&)1'0G FJ/,*)('&BDG FJ/,*;8')12'01G -!-+ 1'! &#D -$,$ - + #!?- WA*X *2$!D D D+#,$ I D DF$-I $! +$B $ J#!' LI)G# L -$,$ - + +#, #!! #+ #- O-+ D 6$ -+ D+ $ - + 6$ -+ +D1 $ - + ' $I#$ *$!D D D D+#,$ I D DF$ -I 22!'-+- D DF$-I FJ/,*?BD< '=(>=<,.*&; ;70(=1/)(;)('*&BD3(21*G 2> D D ##!+#- $ - -$',!,$ #I!D,$ 1 $I # D K!D D D+#,$ -$$ I $ ##!!+#-! $- D DF$-I FJ/,*='0)1*)5,73',5 >5.1G FJ/,*2(3(4*+BD 67,/6,/BDG FJ/,*'0/0*&; >*1,<G FJ/,*BD=7*C>3&=8 7,=741*8G FJ/,*&,>=/B(G FJ/,*;74(0,25; 28=2*/*&'7G >(2 #+- -!D D D+#,$ -$$ I D DF$-I >A(,$$ D DF$-I AAA ++! - D DF$-I 2 $# D #' #- ' D DF$-I (( #$ D DF$-I 2!+! '# $#!- 1,!- +!-!D D (

7 D+#,$ I!+! '# $#!- 1,!- +!- D DF$-I J +BD1',7;)<28 L' )G ++! -! 1 + #!D#' # '! 6! ++! - L' )G $!' + T! 6 $+#+ -$++++#'' LI!)G++! D ' B!' $ +$ L' )G -FS F! #D - + $$ +-! D J $ I + #+ -$+! -,$ -+,$+I +!!! + D + > L')G!! #D!O $L -$,$- +#+ -$+! 1! #+ # =! 1'! V9#! +,$! #! 1 $-J-,$ &#+$ 6$$ -+$ + - #+ $ D1 #-$ $ #I +D1 $ #I +$$ +#!I '+!! - +? J#! +D1 DF!O-!! #$$Y! V9# +D1D!! #$&!D+!#D!O $L -$,$- +#+ -$+!1! #+ # # D1+D1 - $! #-D +$ 'F!++ ' 2! #+ # - F,!- + +!- # D!- $-+!- $ +!- - +! +#!D+! D!' +D!-+ + +!- # D!- $-+!- $ +!- - + $ +#! +L')G1! *! # D,I $ 6,$$#+ -$+!+# B (! +# '# D D!1#1+, $$! $ B $ 1-!D!,+ D! +#! +1!$ D!I1,+ # +! + + F$ +- $ -I D 'F B '!' + D -$ 6!+! '# G5 P #-$ +! $$ - + LI )GN + 1' L -$,$ ' -!- -$!! #+ #! '+ ' 1' -+- K 1I +# ' LI)G +! -+'&#+' 6$ -+'!D /0!' A L')G#F16$! +$-1-!D D ' #- $-'+#',$+ L"& A

8 &-,!' # D1 $!!! B '! +!6$! +$P$! +# '-,++!'#++#- $-#$- -+' B, +-,$ +!'!,+ =! +#, D! +# ' D!' +!+ +! '! #+#!#! N.();)<28 V!!'-+ +- # '+ 1$$ $ -!1!L')G #-+1- D J $ I#+##1-+ $! + #!$ #$!-!!- +#!- +#, K I!1$-J-,!! 3(;C0;)<28! #+ #!,$!D+# ++!'#L')G D# #D+L -$- +-# $ '+ &D+ $- +MD1 $- + V9E-- >(L E# + L' )G!! #+ #- D '+ + 1' L -$,$- +#-+ 1 $ L' )G!,$!D +!! #+ #- '+D1!! #+ #! #!$- MD1 $ - +,-! #-!+'W /B+2!' #+-! +#,! D! ' + "#!! #+ #! '+D1 D+ + -$ # +!+! #+ #! #+ # # #+ -!++ -$++-+ DLI!)G$!'! #+ #!,$!D #D+ +D ++ '+D1 L-+' & L-+ C8 '+D1!I #,$ D J $ &# %+ &I +# - #!$-L -$,$- +!D+!!' > &D+!- - +!- # ='!' #! - +-,$ $# $ #+I + D F,$ #I!+#-I +!+#- F$!+#-I '+,$ #D &D+ $- + N! $- +-3 =-+#K %+MD1 $'+I- -FS $+D1D N #I'#-#!D $#+IN $, $ - K -$ #ID1!+#- N $# $+##+-D-N $# $+##+- -N J, 1$$- N 7 $# $+##+-!'!++!FI$I!N

9 2 F!$ -$ $!-$ F+ $ +# 1 - +$ #$+-' +D#'# +'#+- N - $ $+#N #',$ ' N + D &#+IN 'D+ &#+IN! ++ $# N F, ', ' +# '! ' & &( W Z-, I D+ $- + G $-J-$! #D &D+ $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! &D+ $ #+I 6$$ -+I D+ $ - + M'+! +' #! #+ # + D +- +!+ 3 6$ -+N &D+ #+ & & W 6' ##!+#- $ - N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!N *& &* W %+7 # $ ' 1 -!$ -$ $# D!,$ $ #+IN ( & &> W &#! '#D D+ $- + * MD1!- - +!- # ='!' #! F# +D #D L-+D & -$1,! #,! N! $- +-3 $ N D+ N $!- $+ -FS!!+'N +$N '+ ) &#+IN!$+$) I&#+I+# 'LI)GN &+D1 =#'+U C ( G $-J-$! #D MD1 $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! MD1 $ #+I 6$$ -+I +D1 $ - + M'+! +' #! #+ # + D +-+!+36$-+NMD1 #+N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!&MW&#! '#D +D1 $- + A! #+ ## D D-+#D!$L -$,$- +- B+! D! #+ # D + ' L -$ - +- #D! BD 1! #+ # D #D! #-+,$ L -$,$ J#!$ - ' ' '+ + +# 'LI)G+D- J#!$!--' ''+ +,!-+# ' LI)G!!!#+ #- 6'# L -$,$- + -D+ +-!' - FI' +' +#'!

10 =D)/O(*&76/=<,8';)<2*&BD'0=7* L')G+!+#F#1 D!' ++! -! D 1,! + D O-+$!# )#-'N F,!- #!- -' # D ' D # +! -+' ',$N!'L' )G D $ + '!+ # - +-LI)G#!--'N $! -F+D ' ++ # J- $ =# $ ' L -$,$ - +#-,$!!#+ #!,$!DN!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=! #+ #+!+#F#1 + D O-+$ # ) #-' D - #!1 N F,!- #!- -' # D D #, +! -+ ' ',$ # N! '!! #+ #! D $ + '!+ # - +-! #+ # #!--'N $!!' - D!I ',$$ #F 1 +! +! #+ # - -! - -! #+ # -+ - '+- #- #!$ # # + +# #! #+ # +!+! #+ # # - +$! #+ #N!-F+D '++!+#- # D-J- # # #-$- - +,$!D K # 1! P$ D - # 1! - ' !!' - F!- F,!- ',!- P$ D - #! - ' !!'N! -F+D D +-FI ++D-!-+! J -+ D K,F-!-%# F +N!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=N 7! #!'+ T C -FS$ D I! #+ # ',$$!'-I!-$$- - $$ >! #+ # ' $-+' B0 +!' O $ +#! + L')G 1!! #+ # # D ' $-+' +# 1- - # =! D -J-$ $! # B '! ' D$ # I-+ $#+-J-+' # D +$ -$,$ -J- $ I + O $ +#! + L')G 1! +! D # +#! ' # -J-$! #+ #! #+ # K+ $ +#! +L')G1!! '+

11 2 # ++!'6$! +$-!! A*! #+ #,LI)G- + $+- I#,'L' )G1-++! +' +!++$-! #+ # #F 1!!'!- F#,!- + +!- +#!! =- +!'! #+ ##F1!-! #!+!LI)G! 6 ++! -6,$$6 $ *! #+ # $ +#! + L' )G 1! -+-+ #1 F#,$ #$ D# $ -I -I!D+ +-! 2>*2!D+ +- D DF$-I6 #$ +L -$ - +-#D '!!#+ #!-+! (! #+ #- +#! +L')G1! + 1!D$ #- + #F D!1!,! F$,$!D+ $I 7 +# $!D+ $I 1- + I F$ +#,!- $ #$ B+!#F!,+ 1F$ ''! 'F,$#7-+#$! 1- +!#+#7-+#-F+D $I )6!F '+)G, #$ ''#F '#!+-'EC6&1' '!- $#,!- #$!- #+' '! #+ # # D!1++#F L')G# D ''+ +F,!#7 I! ++ #')GM L -$- +- #D '!!#+ #!-+!B#+ #F +&6(WB#+ #F L')G# D '#ID1 D +#+#1 +!++$-# - +-! #+ # +-!#$ I' $$L -$- +--!1! #+ # #!1 -+ '+ + F# '+ - + # ++ +#' P J/,)7*&6/'78>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0&! #+ #- #D+L -$- +- D# +!!! + D +! $+ -F$# -+# D!'LI)G+#,!-'#!D -+#!! # -J-$-! #+ # '+ + LI! )G + - +!1K$! +# -+' # #D L -$,$- + L' )G - '!! #+ #- ' ! D - +!' L')G - ' =! D!'!!1 -+!!#+ #-+!' -!1! L' )G # -+ + D + +$ - '+ #D L -$,$ - + '+ +!! #+ # J#!$ + -$+!I +# - +! #+ #!'

12 + ' D # D1 ++ = + I!I!<- L' )G --$- -+!$ # $ -I F+ 1 $ $+ -!1! # -+ +!+ --$- D #$ +! -$-!! #+ #! = ! #+ # + ' +,$!I -!1 L' )G! # -+ + &+!' -!1 L' )G! # -+ - ' + D +-+! #+ #BD1!! #+ # !' + +#, '+, D - +!'- +!- J#!+L')G &+-! +# ' F+6- ++!' D+' # # ++ +$ 1 '+ +- J#!$ + -$+!I -$1 $ $+'+# + -$+LI)G > L' )G - ' I!' F L +!! #+ #- '+ +!,I' + -+ D! +I -7-+ D +#!' #V9 +#!+! D 3 2 +DLI)G-J-$$+N $ - &#+I!,! #1-!! $# #' $# $ #I $# +# $!+ + N L')G +'+&#+' -$+- D' &#+$ 6$$-+$ BD,$-!D! +$,$!! #+ #- #+!'!L4-&#+I!,!#1-!! L')G+'+!D '!D '+ -$+ #+I #+-+ # +!D ' -$ &#+I II F! +-+ $# ' #' D!-+!! #+ #- L')G - ' +!! #+ #- +- # F,$! +I+, I!!D $D+' * G $-J-$! #D L -$,$ - + +,$!#ID1 D #+- '&#+$! #+ #- #D+ L -$ - +- # D1 6$!- -+' # 6$-+# ' $I#$+& 6 W B# 6$ -+ E-1F # +- ' -+ &#+' 6$ -+'!D /0!' & 6> W C# $# #+-I#$I! ( L')G +!! #+ #- L -$ ' '! D1! ' -$## D!1 = #D+ L')G- L -$,$- +# D1 J+- '1-+,# $ $-+! #+ # #$-! I,$,! L -$,$- + A! #+ # #F 1!D!!1 +!-+ -' -+,!--+--+!LI)G$#+-J-$!+, D - +! #+ #! #+ # # ',$+ D F,$-I! #+ # + T *2 + C -! D# -+L')G I#D L -$,$ - +,$L')G+ D +-&#+I 6$$-+I

13 !+# LI)G 1-! ' V9 #D L -$,$ - +,$ L' )G +-1! #+ #! ' 1 #! #+ ## D # +LI!)G! D,+9+-1 ' ' LI )G +,!+#- - -! ' V9 1! #D L -$,$ - +! #+ # - -$ #D '+! # #F-+ '!D ' ILI)G! D 1L')G+# #D - +,$ ' I &-+! + 1 L' )G > #$ $ I #! # D! #+ #!D!D+,! +1+# #D - +I D,$I! #+ # +! D # D!' +-+ P! ' V9 # # D1 I ++$ +I V9 + D ' $$ V9 - +-! L' )G!! #+ # - J#!! LI )G I ++$ +I V9 7+-!J+++I!-+ &- #D L -$,$ - +! #+ # ' $ I =!D! #!+ #D1-+! #+-!1++- +# $!! #+ #I-LI!)G + I-,!- ++!! +I! &# =' ++!' F 1!+ -!+ =! B#!$- # ! #+ ##K- '+ - J#!+L')G!-#$! -F'N+! + - +! #+ # #-+ #$ ++ F' BD 1-,$ #! D! +# ' - ' ' 1-+!O-! =-!- -!-$- F -,$I1-,$#! L' )G # D '!' - #+ -$+! ++ ' D +# ' LI)G #ID1 D +#+, L -$,$ $ - +! #+ # #D,$ -+- D! ++!' 1+!! #+ #- ' '+ LI!)G # +#', +D$+ - + C #+ $ 1,$ J#!$ - +- # D ' #+ L' )G 6 =! #-$ # #D +#'L')G# D '! 3 < < < < < # + = ) $$,+!! '+D1,$ +#!I!D!&I,! +! $! +#!I '1-+!+,$+N 1+ +# -$!D '+D1!+' + +#!I!D$!! #+#I $! + #ID1 D #!1-+ $ +# #$ L' )G $ + #ID1 D $ +# =1-F+D++##K!1 +-! -$+'!D D+ LI!)GN '1+' +!+#-$ #+#I-!1K$ +#-$'N -FS+'+D1 -+'+$,$!IN #D+ +#,$ # +!- +D1 - $ #+ -$+!-!-D,$ +##I 6 =! #-$ # #D +#'! #+ # -! 3 < '+ +LI!)GF#- + + #-$-#LI)G #D +#'+ D + #$N >

14 < ' LI!)G -$,F#=' - $ + # +#'N < # =' $+$,+I #+# # +! '+D1 +-+ #+#' $#+-J-,!!D$!! #!1U$! +! 1+ '+D1!1 -+ +D!+ +I! #-, 1 +! D,! L')G #!1-+$ +# -- #$ LI)G-!1-1F! ' # + ' D'! $+# N < +#D+ ' F#,$ #+#I - - +D1$ +$ -' +!+#-$,!!!1K$! +# -$ ' -+-+ J + # +!+#-$ $ +#!' !+#-$,!! - =I! +!+#-$,$,$ # !1-1F! ' # + ' D '! $+# N <!1 -+ +! D,! L' )G '+D1! +D1 +$ -$ &#+' +D!-+!- F! I! - J#!$! +,!# +#'+ D!1 D + #!1D,$!D$!-!-!+--!1K$' $,$+1ILI)GN < '+ + LI! )G - + +# +,$,+I +!+#-$ -!D$ #+#I #D #+ -$+! ## I -,$D,$L')GN < +#D+ +# #1 'FF #'$ ,$ + +7#- L4 'FF! $ - F+ $ - -$ #D # 'FF$,$#!D#I-N < +#D+ +#1 + D+ #' +# #1 1! #I!!D+ $ LI )G!$ D!LI)G 6-+<-L' )G1! #+ #-'-$1 - +! #+ # # L -$ - +- ##,!- - +!- L')G # D ' 1+ J#! - -F+D D ' # # + '! #+ # +# - ' -,! L -$,$ - + ##,!- - +!- 9+-1! #+ # # --!D I+D+ D!+!+=!'+ + L' )G # D ' # D ' - -!1 # I +# D I +!+,$ L' )G # D ' 1+!! #+ #- B+! D L')G # D ' =# ++ - '1+ # //0!' # D1+-+!' L' )G # D '! #D L -$,$ D!$+$) I&#+I +-1-$F, #1 ' -!#-+1-+ #+--!'# D!'LI)G D - + LI )G +,$ =-,$ # $ -I + D6!+!'# G5P # D LI)G1+ $#+-J-+' <-, +D$+ - + ## #!- -' #!$,! # +! - # #7 <-, +D$+ - +##!&#' $' +1# D,!!! LI )G # =' ++!' #! +! =#DLI)G!!#+ #!&' LI)G! - + L -$,$- +!,+- D! J#!D! #+ # 2

15 +, ' LI)G + #1+! #+ # FI #1!' LI)G+++$! #+ # - - #D L -$,$ #1 +- #$ $# ' # - #$- &' 62 W 6' +- $# ' # - #$- +1 F,$ # $ -I! #+ # !D + -!- $- - F' # '$$ =!!D+ V9 1- # $- =#I+D$+! #+ #!1!+ -$1#=#- O-+ - F' #! + +D1' +U! -$ +,+#1,!-!-?P,!+ >! #+ # # D =! D - +!' + D 1+ #D L4 1! L' )G # -+ +I!#!&MW&#! '#D +D1 $ - + BD 1! #+ # 1 - +! #+ # +! #+ # I L4F #!$D1 + ++F D +# L')G# D '1+!!#+ #- #++ -F' M + D 1 F - I LI )G #D L -$,$ - +,$ -!+-$,$! $ -! # D! #+ # + +D$+! 6-! +K L4 ## ' -! #+ # -FS # +'! ' # L -$,$ - + ' D +!!-+#!- +- 2! #+ # !'#1+' 'LI )G# -'! 6 $6 #+- -6 $ ##!!+#-! $ - 6 $# D #' #- '6!'-+-B 6 #$C, *! #+ # - $ +#! + L' )G 1! -+-+!, ++ #! -$- L')G -! ' ILI)G#+ -$+!D,$!!#+ #!+ #-,$ +,$ - +#$ + - '- 1 LI )G! #+ # # + + = #V9!- -! + +$ -$<,$#$ I1,6<C++ - J#!$ -!-1 #+- D!1 F-+ # ,$ +-,$ ##I V9 9 +$ -$<, #$!,+ $ LI )G D D # $! $ =! $ + M$ -$<,! #$! # =' ++!' #!!D+ $! #+ #! +# ' + 1!I1 +!D+ $ + +#, K K $$! 3 K = +F D -$!D# K= +FD #K!- -! D*<+ # #O -$,$- + (! #+ # LI! )G!,! +$ -$<,$ #$ I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!-=-+ +!,!#ID1 D+-+ D! #+ #- #1!!!1-+ *

16 A ' D K! $+$<- 1!- -! D= +FD -$!D# -- 1!- -! D = +F D D # #O- -$,$ - + J#! + #F # #O-!-#O++ +# BD!D ',!D#' V9 +# ' + =#D 1 + +$ -$<,$ #$ I + + #F # D1+#!D+ $!+ +-,$+$ -$W,$ #$ I!! #+ #- D +-! #+ #! +# ' ' 1!I1 +!D+ $+ L' )G # D1 - ' $ +#! + 1! -+-+!, ++ #! -$-!! #+ #! #+ -$+! +! L' )G D,$ L' )G # + + = - '-+-+#V9+,+## I+#,-! F!, +!+$ -$<,$#$ I! #+ #G# $-!D+ $- LI )G 6 +!+ =! L' )G 1-+!! #+ #-!,! ## I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!- =- + + #ID1 D #F # D1+#!D+ $!+ +-,$ ## ILI!)G! +# ' - ' -+-+ ' ' # #! -$- # D,!-!- #! +# ' '' $ ' '! -+!! '$ ' + # =# - ' # -$,#'! #+ #- #+ 1# + T ( >>* 1# $# D D DF$ -I ,$ +I,F,! 1#!! ',! 1#!! '!,$ + T 2 + > +! J#!D LI! )G! #+ # - '#$+1+#7 - +$ -$+ -F+D 1# $# ' #,$ - + -$1 # - 1#! #+ ## D1- #1+$ D + 1# -' D +,$-1,$# $,# $'+$$ +#!+ ) #-' #D LI )G $!$$+#,$+, D!'! #+ # -!1 -+ #$ I! LI )G +# 1 7-$,$ I '#-$,$!$ -$ 1 - D!'! #+ ##1+- +-',$ [# #! + G' [\ * +#,! ,$+ID$$ +#,#'! #+ # - + T 2A + * 6,$ $ + LI!)G! +I + # J#!D I+$,$6 D,$$1-F,$#D$$ -$! #+ # ! -$ J-#!D# -$'!! D J'-$ ' - +-J- + 8<- + (

17 J#! $- +-! -! + I $- -$1 #! -+ + Y -+ '+, I+D I!1!+IBD1! #+ #LI!)GI+DT2A+*6,$$#,! +I + D -$$ I!+ L')G+1- D ++!'! #+ # '1-+ K$! ' T 2A + 2 6,$ $ M! F! #+ # D +- D ',$,$$! #+ #-,LI)G D-+ LI! )G =! +-,$ L -$,$ - + #D,$ +!! #+ #$-J- L')G >! #+ #- # D!-+LI!)G+ +- D$ #+-! &#++#,'!!#+ #- =!#D L -$,$- + J/,)7*&6/'78>=2/C*& C'0(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ &D+ - +-! &D+! #+! 6$!- -+' D+ $ - +& &D+! #+ 6$! -+ D+ $ #+ +#! # # &D+ $ - +! #+ # - +'+ &D #+ +#! +! &D+! #+ - 6$! -+ D+ $ - + %+,I &D+ $ - + L' )G $ #+ -$+!!,$ -I D #,$ &D+ $ D +-,$&#+I -$ $+$ +# ' LI)G P <- + -! #+ # +!+ =! - 1' +, D + LI! )G #,!, - D #,$ &D+ $ - +F, +, -!1- D#,$&D+ $ - + +,!D$-!,+ 1 LI! )G # #$!D$ $!!D$- D!1 ''&D+ - +-# ' > L' )G - ' #! -' D #,$ &D+ $ - + $ +$! #+ # #+ & + +, $!,$ -I D #,$ &D+ $ - + L' )G # -$ +# + 1' D- + #$ $ I + F -BD1-' ''L')G#+1 I+D - $+$-,I &D+ $ I+ + -'!! #+ #! ' LI!)G #ID1 D I+D + ++.$+$,I &D+ $ - + $ F' #! D - -,$,$$ &D+ $ - +! #+ # L')G 2 &! -'&D+ $- +! #+ #- +#! D #$ LI)G+#,# D -1--$+1! +-! - &D+ $ - + +!-+'!-+ #! BD D '+ + D! ##&D+!#+!6$!-+!D+ $- +& &> W &#! ' #D D+ $ - + D #! I &D+ $ - + L' )G A

18 # D ' +! !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F' BD!-+' +# ' LI )G! #+ # ' +# -+ -$ +# D LI! )G D 1-+ F, - #,$&D+ $- + * &! -' &D+ $ - + D $+ ' -$ -+,! -! D #$ LI )G! + $+$.$+$-I&D+ $- ++# 'LI)G + #LI )G ' $ D +-! #+ # #'+ '&D+ $ - + &# ' $' + 1 $+$- -I&D+ $ $-D,!#$!LI)G+#$+ +D$+-I ( P#1<-! #+ #! 9# D D,! #-+ +!1! #$ D!1!D,+ 9# D # + <- L')G - B+! D L')G! + -+,! +'!!+#- ++ # D #!D #'+,!+#- -!1 #!! #+ #- $ + D 1-+!+#- 5 D+ $ - ++#,&&2++++!'# +! /!' A B-+- #-$ &D+ #+ L' )G - ' '+ +!! #+ #- - J#!$-! 1+ +!+#- D+! DD D+-+ L6 - N &LCN $ LBN +1' D!&D+ #+ L' )G! # #!$- #-$ &D+ $ - +!' #-+!! #+ #- ' 1- # #-+ K $'!+#- 'D+,!' $ +$! #+ # +!+ D - D,' LI )G + I+D + =+- ' D +! L')G!+#- F$ D D+-+ L6 P <-!+#-D+ =!V9! #+ ## D = D ' 1 '! #+ # +!! $ D+' 1+ L$ )G &# '=+ J+#$-,$ I+ D /B00!'BD1!+#-' '! #+ #- L')G ++' # D# -+-!+1!+#-!D'L')G- ' # D-+-+,!D # D D #!!+#-!+#-, #F-+1 D $!!+#-!LI)G! #+ #- +#K,!+#- &D+! #+! 1! LI )G D!!+#-!LI)G# - BD 1!D# $!' ' D+# #+ ' $!-$,$ #I 1,$ - &D+ $ - +$! #+ #-#D &D+ $- +# D 1+$!!! LI)G#'- F +'+'+#' '

19 ![##! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G' AA[" 22[" - -,! #! -! +#, + + # - # - #! #+ # F - -+!- -! D + -+ =- ' $!-$F+ L' )G # D ' + ' #+ ++ $!-$ #! #+ # - '+ + LI! )G! '+ - +! #+ #++-+-! - 3 +!'#$$ $# #+- (A [# #! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G'AA["22[" --!I #$$ $# #+- #- D!D D +LI!)GD1+-LI)G##$ '1 N # #I,$ F+D,$ # - ' #7 -!I + T * 6 #+- - 'F >A $# D D $ #7 -!I F$ $,$ #7 -!I #I $# #+- D DF$ -I N D 1 1-+' #' '! + T * + 6 # J#!+ -$! 1-+ L' )G! D >! -$! D! -$$'L')G!! #+ #- &D J#! 6$ -+ # &#+ D!1! #+ #!D+ #' T*6 #+- -N $ $- #I!- +#!- -! D #1-+- D 0 + D# #' J/,)7*&6/'78>=2/C*&CK(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ MD1 - +-! MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - +! #+ # # D +#D!MD1 $- + #+!&#+1'+# +$ D#+# D!&#+LI)G6! &#+ + +-,$ 6$$ -+I +D1 $ - + +! $ + &#+!-!,$ -+$ &#+ D,#'! #+ # + #!!! &#+ -K$$ 7+- D#D L -$,$- +&MD1!#+ 6$! -+ +D1 $ #+ +#! # # MD1 $ - +! #+ # - +!+ +#! MD #+ #+# D +&#+ LI!)G + ++!'8 -$!!1 -#1,$ /0B!'! #+ # - MD1 $ - + &#+ +! # F$ MD1 $ D &+D1 $ =# - D #+# D + &#+ LI! )G + J#!! 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +! LI! )G #$&#++! &#+! D,$ I! #+ # #D L -$,$ D,$I+ D +D$+I+# '! #+ #

20 >! #+ # - + LI! )G ) ' '+ & M2 W 4J- -$ $,$ HI +D1 + + D,!! +# #!$- ###+ +1'+#$ $ I MD1 $- +&#+,-! &+D1 $ =# &#+ ) '!,+ ' D- # #$ $!D$ D!1 '' MD # 'P <-6$!-++D1 $- ++ -! #+ #- =!!1 D +#'+LI!)G +# ) '1'+D1 F##!$-$&#+# +D1D 6$!-++D1 $- + 2 %J- -+-! +,I MD1 $ D &+D1 $ =# &#+L')G$#+ -$+! 6$$-+I+D1 $ - +'! #,$MD1 $- +-$ $+$ +# 'LI)G! #+ #+!+=!- 1' D-+ #$ $ I F$MD1 $- +&#++LI! )G6$-+'+D1 $- +#!D+,&#+ * L' )G - ' ) ' 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$MD1 $- +$+$! #+ # #+ + I+D > #$ $ I!1- ' L')G!! #+ #! ' ' + +D$+! +I&+! - -!) I -6$$-+IMD1 $- +'!#,$MD1 $- + +# 'LI)G+#$!-$+ $+# 'LI)G 1+D1'# D#!+D1'+'+ +# '! &#+ -6$! -+ &# ' $' + 1 D + MD1 $ - + B00 +!' - LI!)G- +D+'# +++* ( ) ' - 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +!,+ #!-+ -+ D ' D ) ' 6$ -+' +D1 $- +'!#,$MD1 $- +! #+ # - +#!D #$ LI)G+#,# D -1- -$ + 1! +-! ) - 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +!-+'!-+ #! P 1+! #+ # L')G! D +# + ) I &+ ) I 6$$ -+I +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + # L')G +#+,$! +I#,$MD1 $- ++I+D> #$ $ I -$ + BD D+# +,$! +I- D'+ + D! ##MD1!#+! 6$! -+! +D1 $ - + & M W &#! ' #D +D1 $ - + L' )G # D ' +!-+ #K !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F'BD!-+' +# 'LI)G! #+ #'+# -+-$+# D LI! )G D 1-+ F, 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ ) & L' )G # +# I'!-+- +#$ $ I # +#' $+$- +,$! +I + -$ -+,! -!! + $+$.$+$ 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +# L' )G 1 F +D1'# D#!+D1'+'+ + #'! &#+-6$!-+

21 A 8 1+ '+D1 +-,$&#+$ + +!D! - ) '+! &' M W &#! ' #D +D1 $ - +! +# ' -! I!D - $! #+ #-! 3 #$+ + D ++!- +D1!- - +D1'! I#$ I#$! #1 I+$ +,$ L' )G +!-T>+! T>>+D+'# 6 $ #D$!- #!- -' 6 $ & 6> W C# $# #+- I#$I!N! #+ # # D! 1 I + +- # -,$ +D1!I1 $+ -1!=!' +D1'N +#+F#'+D1!+ -$+#D+ ' - $-+' F,- F! 1 F-,$ #7 -!IN $ #D+ +D1' MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - ++,$+#! $N #D+ ' F+ F %,$ DI! I +$$ +#!I #+-,!! +# - +D1 +U! + D- $ #$!D ' D! 1 F FIF $F %,$ DI! I +$$ +#!I <- 6$! #$-F+D - N!+LI!)G - + F!&#+I+D + > ++ #+ +#! &' M W &#! ' #D +D1 $ ' D ' =# --1$$ - 1 -$ $$++#-+-$,$++ $,$$+++ D I $ +I + ' -$ + D1! + N J #D+ '&+D1 =#'I+$&M W&#! '#D +D1 $- +N ' #$!D '+# D MD1 $'+I + ' ' -F+D #I$ +,$ +#-+-$,$ ++ $,$$++#I + $$+ L' )G - ' #! #+ # D ' -+!+D D =!' ' --1$ - '!+ # '! -$- 1' $ +#++! 4 - ' ' -+ + D I#$ +D1D- -+D1 +#++ T>>+6 $N! + T>>+D+'#6 $# L')G6#$ I#$I#$!#1 I &6>WC# $# #+-I#$I! (*867>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0& 5 ' #D +-,$ &D+ $ - + ' 1! $ +#, + & &2 W 5 D+ $ W $ &)N +E W $ 8 5 ' #D +-,$ MD1 $ - + '1! $ +#,+&M>W5 +D1 $- +

22 &#='!'1$ '#D L -$,$- + P$ $ - D!D$ # * & >!+#++!#*1 $+ +-!'$ #D L -$,$- +# +>++ 5 '#D L -$,$- + '$ '4&"%+D!+ $!-+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 'L -$- +-+#! #+ # $! # 1 +# !' # ' #$ + # $!D D0 J$!D$D+ *+ D 1!D$ #+ D$$!!+#++6!D D $ '% $D+'# ' $%!+!+-$' 2! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'K #I++-+,$$ +# ' ) ++-+-$ = B D 1 #I+ +-+,$ $ #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ L -$,$ '$+ '#+-+! D '1#I++-+,$$ Y! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ = +! D +! D #I+ +-+,$$ + + #D-1 D,$ + # # I D #,$ $ L -$,$ # + =! '+ #,$ K,$ I >*2 -- +' D DF$-I * 1' L -$,$ - + '+ ' J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1!+#6 + D -+ D 1 D ( L' )G #-+!! #+ #- D,F ' #$!!-+ I#$,F- %! > #$!-+ I#$ D $$! 3 BD,'+#,$ 1-,$!-+ I +#!D '&#+ /000+(!',F!D! +D1' I D #+ #! #K! + D#$!-+ +!+!!D$- #+ #!&D'+ + 1,! >!-+ '+D1!!!D$-! 1+ #+ #! &! - #! #+ # D$+$ D #! 7#!#$!-+ +#, L')G #!! #+ #- #$ #! 7#!+ #-$=!',$+D1 +-1 V9+# 'LI)G BD1I7#$I#$I#$ I#$ 0 &' 6> W C# $# #+- I#$I! +-!!!D$-! $! #+ #! &D '+ + 1,! > I#$ #$!!!D$-! 1+

23 #+ #! M + <- & 6 < C++ - J#!$ ',$+D1'#F +#++ 'FF 1 >Y $#! +D1 B+!+ D # -$ # '+ + D!D$- + > #+ #! & 6 < C++ - J#!$# +#++ =4(,087J7/27B&)1'08 &#+ 1 $-J- D!' F!! #$ -F!! +#++ +#!1K D!!! +#!'+,# $!-$,$$ $ I#F,# &#+!'! #-$- +! #+ #!' &#+' #$ L' )G! #+ # - +#D &#+I # D LI! )G +! #' -! ' &#+I! +# D! +# ' # U -+ # J#! J#! $! $+# L')G!,# #J- + &#+ L' )G - +#D &#+I + ' &#+' 1!1! ' +! + V9 $ D- -'!D+ # L -$,$ - + +#!,+!' #D '!!#+ #!+#!'+ &#+I > &#+ # + # * '!! #+ #- --!'&#+##' $1'!'L')G!! #+ #- 1' I+D * -+ # $$!# D!1F,&#++ 2 &#+ # D! +# ', -!1! #+ # # D - D!D $ 7- &D+ $ - + #!$- - +$ 7-J-,$&&(WZ-, ID+ $- +!D $ 7- +D1' +U #!$- - ' +$ 7-J-,$&M*WZ-, I+D1 $- + & 6 W C++ - J#!$ + -! #+ # # D -#D +D1' +U $ 7- +D1' +U B&#+$!,!#1-!! B00 + >! $ ++!' L' )G # D ' #-+ +$ 7--,#' 6$! -+! &#+!!! #+ #- + +!' & D! #+ # &#+!I1,+ #+- -!D D 6$!--+'L')G# D '!D -+&#+#+ -$+! 6$$ -+I!,$ /000!'! #+ #- 6$-+'LI)G#+ -+! -!-&+6$$-+I-! #+ #! D+#-+ -! D #$ &! #+ # +# + 6$ -+ -! $ #$ 6$-+1 #,!J#'--$! #+ # //00!' >

24 * )+ #+!I ' #+ +?&#+,! +#, F! ' 1 -! -!+-$,$! $,-FI$IF-,$- -+I!#$ #1 $#!,$ $ #+I #+- -# $#!,$ $ #+I #+- D- ' +# + D #- D+#,$!ILI)G =-%+D #- #MD1 $'+I F # #7+-$ =' B D #-$ +D$+ - +6$!-+!+'+#$ '! #+ #L' )G- '1'> #!!#+ #-! D D-+ +#! D D,$ - + $-J-,$ &#+$ # L')G -+1+ K772,8*7?'7D =4(,0E &D+ #+!+K3 ##+$ 7--# &D+ $- +N +#! # &D+ $- +N $ &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+&D #D ' MD1 #+!+K3! 1++D1D- N #MD1 $- +N $ +#! # MD1 $- +N &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+MD #D ' J;C*2/3&6(*&76;C*8 =4(,0E L' )G -! #+ # # D - 1-+! #'!D &#+I -!1 +'+!D ' <-! +# ' - $ D!!!-+#!-=- #!D$ $!!D$- +#! '!D!!- +#!- $ P#'!!- +#!- # ' +!D,$ $ P#'! #+ #!D &#+I II #+ D O+#! $ -!+-$,$!!1K$$ #D L -$,$ !'! - D #, V9 +#$ $ V9!# V9' V9 L')G- '$++6!D! #+ -+ # J#! J#! $! $ +# +#,$ - '! -' 6!D &#+I-!D 6$$-+I- D =+ J#! +! +# ' - ' - #!$-!D '++! - +! D #7+ #' #! +# ' G$ 1 ' - D A I #1 # #! +# ' '! + - # F! +# ' P#'!D &#+I! +# ' # D ' 1-+ #! +# D D- *!D$ +#, $!!D$-+#! #1!D +-+ <-! +# '- P#'!,+1' '# D 2

25 > CD! +# '- #I!D &#+! D+#-+ -$ + N D!+ + D ++ 1 #!D '&#+#,! J#'--$ #! +# '! //00!' P'!D 1! +#! 2 6!D &D+ #+1!!D 3 #&D+ $- +N #&D+ $- +N $ &#+I+#,$!,+&D+ - +-# 'N -F! # 1-+ +$ 7-!!+D &#+$ #+-I!&D+!#+N #!+#I#!+#- * 6!D MD1 #+1!!D 3 #MD1 $- +N #MD1 $- +N $ &#+I+#,$!,+MD1 - +-#D 'N +#! #-$MD1 $- + ( L')G# D ' +# D!-!#1-!!D #D+!D ' &#+I '+ D +!# 1,$II+! D3 A 1- $ + -!+-$,$ -I $ F+D +,$'S- #$$F $+I,$-+-$,!- -+-$,! !'+ T> T>>+6 $ I D,$ +!-$,$ - 1I ' # # +'!D ' # - D!!D#'F $# D =! #'+#,!-- +LI)G!!1 D N <-!D DL"&N $ <-!D D + -$,$ 1$$ +I &#+! +,$ &#+$ -!1 ++!D + -$,$ 1$$ +I # # D1F, D$ - + -$#I+!+ '# $#!- 1,!- +!-!' 6!+!'# G5P <-!!+! #,!#7-+#,!-$#!- 1,!- +!--! 1 F!'6!+!'# G5P 9+-1! #+ # -+!D!-&#+I#,!- $ +$ +!D ' F!! #$ ++ #I+- 1 &D+ $- +$ 1Y$# J-! +D$+ - + D MD1 $ - + #I+ - 1 $ 1 Y $! # +D1'!+#$ #'$,$!! #$ F #+- I! &#+! #+ # # D!'DD++ D-I+D2 I!!D ' &#+!!#+ #-B,D +!D- >!D$ D1+#!D$ $!D$-''!,DU # LI!)G&! #+ #!++ '!+ 1!D &#+ '- 1 F D! B#ID >!D,D I+'! #+ # - +-! *

26 #!'! - +!+!' F#1 + #1!+ V9 6!D &#+ 1!D 3!+D &D+ $MD1 $- +;-+- #+ &#+N 6$! -+! &D ' J J/,)7*&6/'78 P<-!!- +#!- + - D<- F, #$! D -,! +!! #+ # - ' + $+ +#! + + -$+!' L-+D & &!!! #+ # +# 'LI)G#+ D L-+D&! #+ ## D #D+ +D L-+' & L-+ C8 1 '+ + -$ #!D+!!'4+D L-+DC8!! #+ # $ LI )G L-+C8!$$#DLI)GB1-++$ 7-+D L-+'& L-+C81,# D # +! #+ # L' )G + #+! &#+ D+# +$ 7-1 I! I $# ' - #'! J#!D 1! #! #+ #- +!'+D1 +#' + -$+!'!I#,$ D J $ -,$!I+ -$+-1 )#-' LI )G'+ D-F> I '! #+ # ' + -$ # '+D1!!' BI D,$ $ L' )G # D ' I+ $D+' 1+! #+ #- D!#1-+1'F $F$> I+- D L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& L-+DC8 <- +!! +# 'NL')GF! - '=!!1 D! -$# '+D1 L-+D & D L-+D C8!! #+ #- ' > B D +D1' #D!1!+# - L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& # # #+-! +I! $ - $ ) I!1 +- # +#'=I,$) 2 &#D +D1' #+#!!1! ' $ ' I!D #+#!&MW&#! ' #D +D1 $- +B+!+D! #+ ## D #D+! -$- # # #+-! +I! ' $ - $-++- +>++ (

27 * E # I+' L' )G # D ' D-+!! #+ #- '!1-+! +D ' '+D1!-+!- FI$- D - O-+ #-- ( P<- + -! #+ # # D #D+ &#+-L-+'C8#$ 'D* B-,$+#! $! #+ ## D #D+&#+- L-+' C8 + + I!D# +-,$ $ +-!LI!)G+ D-2$#$ 2F #$ <-D ++ #$ * $! #+ # F! #1 C8!++ D J/'78>=(4(3&2& L')G - ' +!! #+ #- F# "# +#! #+ # '+D1 D '! $ +# + "#!!#+ #! '+D1,-!!-',$!-!'D+! #+ #+ -$#+!+! #+ # # #+ -!+ + -$+ +-+ D$ /B0!'! #+ ## #+#ID1 D-+- #D - +!' &!D+!##+-! +#,! 1'$-J-$ ) --,!I!#,! D!'"# D1D+#F + '! - D+'+ "#+#'D '! #$!' # ='!' 1 + #! ++ +D1 +#! -1' #I++ I > &!D+!#!,+ D'! $+# +1-F #+' &! ' # +,$ F$ #+I!,+!-!!-+#!- +'- -- D!-!#1-!!' 2 &!D+! # 1-++ #- +# $ &#+ # -!D D ' ' F,# "# #!- +D1$ + -+' +# $ &#+! 1' #7 ++ #' $# ' #'!!' 6 $# D #' #- ' &,! $ D+D ++ +$ + &#+! #+ #'+ +LI!)G- + '+ +!'++!+!,+# + - $LI)G G-F- ' #-!+' -3 P#-!+ MD1 $ - +$ 1 -!, I MD1 $- + ##' -+D1'+ # +D1'+ #K - &D+ $- +!!#+ #-# $ MD1 $ - + F - '!+ ++- F - ' &' M> W 5 +D1 $ - + A

28 P#-!+ &D+ $ - +$ 1 # D -,$,$ $ #' #K +K # +#$+ - ++D1'++!+'# + I1 &D+ $ - + $ $ F,, &D+ $- +&'&2W 5 D+ $ - ++.< $ &)! #+ #!+!+D-1 # $ MD1 $ - + * PF' $! #+ #!1- +D1' :!'$D+'#!! +#+ - F $ +,$- -! F & $- D1 F F'! #+ # -1' DF+ -$#+!++! +# +# DD # - -+ $- -$!#7 I!#! +# D! +# ''+ + -F# '+ - + D ' ( B+ -$ # '+D1! -!! #+ #!1-!$+$- ) 0/+(!' 6$+$-) F 1+# + 0/+*!'-!-'+$- $L')G A L' )G - F! '#,! #+-! +I! # F-#F # D#+I + D #7- $ #$+I 6 +!+ =!! +# ''1! #+ #$#!'+D1!# F V9##+-! +$,I000+'+-! +! & 6 W C++ - J#!$ #+ -$+! [.4 &-,##- <-! $+# ,$ $ +#++$!D# +! & 6 < C++ - J#!$! #+ #- #-+LI!)G+#- $,F-%! > # &! #+ # I!!+#+++- $II -- +# D! #+ # #++ $ B D 1! #+ # $!!+#+++- $II -- +# D! #+ #- +!D+ +#++ -! #+ # - D- J#!+L')GO-+ $-+- $II# $$ D - +- D,LI)GO-+ $-+D$+II D1-+BD1+- I'# $ D # - +-! #+ # +#+ F '' I' F+ +!! +# '! D#+ +#-+ $#F-+E-1F! '# -,#+ '&4><&-,##+ -$+![.4 (*73&2& 5 ' D +-,$-! $ H '1! $ +#,+&4W5 ]+5 ## -+D?- - - ^ 5 '#!'$!-,!-!'+ T *($ $ D DF$-I&#='!' 1 $ ' # P$! #+ # $ - D +#++ # * & >

29 !+#++!#*1 $+ +-!'$ ## +>++ 5 #!' $ 4&"%++$ D -+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 ' # P$! #+ # +# #K '&4W5 ]+5 ## -+D?- + Z - - ^ # 1 +# !' # ' -+-!D D 0 OI $ # - ' - +-)V&'4<8+-$#,+$ J$--! +'+U L-+D C8 ',$ &' M> W 5 +D1 $ F $+O+% +-,!$! #,!& 4 -+ ' $! +' +U L-+ C8F - '- F - '!+ ++ M>W5 +D1 $- + &$!+!,F $ ' # '#$ + #$!D D0 OI$ #F $ 1 > +#++ # * + D 1 +#++#+ D$$!!+#++-!1,F ++ #$ + # # +-!+ # +# D F$ $' + +! 1 > +#++ # * 1 - F$ +#++$ + +-!' $ ' # +#! #+ # $! # ' - 0 O' $ # F $ 1 > +#++ # * +' -!- '!D I-!+#++* &$!+!# $ % # $%!+!+-$' P D + ' $! +'+U L-+DC8F - '- F - '!+ ++ +# +! # '!D 0 J$ DI!+,!#L -$- +- /!' 0 O'$ #,+1 '!,$++,! # +-$ 1'- O!+-$-+ 4 <8+-$#,+$ &# +-- '- 1-+'0 O' $ - ' )V+- - O - ' &4W5 ]+Z - - ^&#D+F#!-+ + & 4 W 8+-$ #,+ $ #$ +#!1 #+=#$ #F +#+++ +-!' + D,$,+I 2 BD!D ' +#+#' + K,$ )V ' - O $ -$+ D DF I #-$ $! +# '# D '! D!D -+ I=#'$ + ''$ =+#,!$ D# DF$'$ #,$ - ' +##,!! * & ' + 1 +# !' $ ' # # # ' +#+++$>++ F+D+ D# '-+-!D D0 OI$ 'F,$#++ ' +#++ ), ++-+-$, = 'F - O' 1' 1 ' + +#++ + $!I!E'+ #!- +-,!- $!- # #,!- # ' +#+++$>++ $!-##,!- #++ +#++ D!=#'$ '!D 0 OI$ 'F,$ # ++ ' +#++ + #,+

30 ,$ $ #, +$ > ++ B - #' $ % $ D+' # ' $ %!+!+-$' ;+#$ $,$ #I # J#! # KT2 >*2 -- +' D DF$ -I +! + D -+ D D 0 OI $ +#++ +# ' ) ++-+-$=&#D+F#!-+ +&4W8+-$#,+ $ #$+#!1 #++ =#$ # F +# !' + D,$,+I (! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'-$0 O$ +# ') ++-+-$=BD1 D+#,0 OI$ #F #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ ++ '$+ '#+-+! D '1,F D 0 O$ F #I+ - $ ' ) ++-+-$ =! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ =+! D +! D 0 O$ + + #D + -1 D+# D 0 O $ # #I D#,$$ ++ #+ =!'+ #,$K,$I >*2 -- +' D DF$-I A &# +K J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1! +# 6 + D -+ D 1 D : QP J N.02/*&7>)70(?*&>;&*,8 5 #D L -$,$ - + # L' )G!! #+ #- D,$ K,$ I W J+# + ;+#' '+!! #+ #!! + + 2* + D -+ D NJ+#!,+# +#$ $ I '+ + J+#' - ' #! #+ # D /+(!' 5 #! #+ # LI! )G D J+# ;+#' '+ L')G!+ +2* ++ D -+ D N J+#!,+# +#$ $ I '+ > BF# $=#'F D!'- --+-!! +! 1,!! + 1' > + '+ F,$J+#NJ+#!,+# D+-#$ $ I '+! +# ' ' 1 F# =#' =# I # +# ' ++!' ,$ + ' + D -+- >

31 2 ;+# +# '=+ $ #D L -$,$ - + D '+ 3 - &D+ $ - + #,$,!D$ +#,''+!!#+ #!LI!)G+#,'L' )G $+!' B000!' ) I! +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $ -+#,$! +I$$+ D N!F !!-+#!- * ;+#+#'=+ $ D'+ 3!! ) $$ +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- ( ;+# +# '=+! + =# # D '+ 3 A! + ' '+ F,$ + ++!' D=## '+ +'+ F,$# $-IN!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- BD 1 J+# '+ D! +# +# J+# # # D J+# #+-+ I+D * #$ $ I #!$',$ - $'D$$ 1-++&J+# I+D # D D #$! +# +# ' J+# #$ - D '+-+ #-+ # - D J+# + I+D *#$ $ I #$ P I D1+ '+ +# - D J+#' BD 1 +! + +- J+ -F ! #$ +! ! B+! D + + $ +$ + J+# 1 D'+ - ++' 5 L -$- +-# 1'!D D+#+ D '+ + #K $ L' )G + D! #+ ## D 1'!D D'=++$ L -$- +-!'# $$!!!D$-+!++ J+# &D+ - +-!++ J+# MD1 - +-! #+ # - D '+-+ #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! '' # ' L -$ - +--$1$ J+#'=+! #+ #F # D '=++ L -$ #!D+! #!$!-+ +# ' LI)G+1= ' #!$!-+ BD1=! ' #!$!-+ ' + '=++ =++ $ L -$- +-+#''!D+!#!$!-+ D$ +'+ L -$ - +- '=+ J+# +# '=+ ' L -$ >

32 - +- #!!D$- +#! F =! ' #!$!-+ 5 # 1'!D D + # + D L')G# D '1'!D D'=++J+#$!' $$!!!D$- L')G 1' - ' '+-+ D #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! ' 1 $ J+#'=+ ;+# D '+!! #+ #! D # <- # #L B+!'L')G +! D - ;+# D '+ L' )G D # <- #!' #! #+ #!D! #+ #!! D!LI!)G- ### BF#$ =+,$ D!'D# $,$ G D1 F$ ' +'!' #+,$ # $ +++!! #D$ =+! +# ' +# #+! D + D-+!D ##D$- =+1- +-J-$-++! +#!! D D#! +# D-!1 +- =+ J+ 1 +$! +# ' - +$ 1+ F #-- '!' ' J+ P' +' 1! +#! > B D,'+ +,$ # $ I#$!-+!! +# ' + #1 I+'+ +- J+# '+,$ L')G &! ' #1 I+'+ +-#K '-!D!,F #' //0!' K$!, #I+ J-! +,$I! #+ ##K'!#1 I+'+ +-J+#'+,$!!#+ #! L -$- +- I+!,$ C,0(=51'>61B('>D)(/2,7;1! +# ' # D ' #+- + $#! +# '+-+ D! +# ' # D ' +# D 'J+# # 'J+# $ #! +# '+-+ D+1 =- +!D$ + ' ' =- +-!D$ + F! ,$ D!' #+- - $ #! +# ' + - D!' &# ++# '! #+ #$+$! L' )G! J+#' + I D,$ $! '+$+ B$'L')G++# '! #+ # $ +$!+! #+ # # D +$+$#+ >

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

9 :%;/&"#-74&5 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!"#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# "#$%#

9 :%;/&#-74&5 $! #+! %#,!! #$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# #$%# ! "#$%&'()*+,#-./$0$1&234(,3(56,3$/+,#-./$0$1&234(,3(56#-74/.8$ 9 :%;/&"#-74&5 $#5$#(27$#9

Více

KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ Příloha P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ Pro všechny typy oplocenek: V Příloze č.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK Podklad pro výběr firmy na hospodaření v lesích SVO Předmětem hospodaření v lesích v majetku SVO je provádění pěstebních a těžebních činností, včetně prodeje dřevní hmoty. Rozsah poskytované služby odpovídá

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH

Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Téma 4-7 Ekonomická efektivnost technologických postupů ( variant lesnických činností) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Předmět : Ekonomická efektivnost LH Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25

Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Konzola transformátoru DOS pro ÚO 25 na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 6/2012 Zpracoval: Kadlec František prosinec 2012 Maurer Ondej OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více