!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8"

Transkript

1 !"#$!!"% &'()*+,-./'012(3(4*567,/6,89"$$% /6(2./'012(3(4*567,/6,89:31)1.*/ ;)<2*&'0=7*8 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* #9!:!-+!%#-++ ;#,<8+ 3 %!# "#$%# 7'!&+ >>2*A>2>+#B $!#+!%#,!!C+#D E1>2A 0)3**2A40)356**2A + 0 7;# +-F!&,!+ + 3 %!# G,! (A1*1B(*C,0(=+BD>4;E &-,!' 1!'' '++3 F&'()*&,G -,#D '+,!! #+ #!+#,!- -! D=!! #+ #! '+D1!+D! #!D# $! H!! I &#+ ' +D1 # )! J $- $ #+ - #-!!#+ #-!'

2 F G F G FG FH1,012*&>='0G F=<?&G F*(I8B(*3&2&G F*A)7B(G F7=*&67)('*C*&G F)('0G F3(*2+*/?CDG FG 4# #- #!D +D ) #-$ +# #$ +- =+-#$I!-+III +$$ -+ +' I$! + I #$+I ',$ F $ $ + - D+F$ #$+I )G K - +'!' >* ' D DF$-I +# -$, #+ LI )G #+ -$+! +# #- # '# J#! +# -$$ &#++#, +#+##D BD MD ;-+- #+,+- #I!D#!+ +++#! +$ 7-- # ;-+- #+ #+!# $ 1I &D+ $ - + MD1 $ - + -,$! D+# + $ -!+-$,$ $ +# #+!!+-+ #+ &#+! ++#!A$!#I!D#I#!+' &N "# +#! + "#!! "#!D+4##='!' +-$,!+' - O' $ -$+ # BL.MPQ50 $ R 'F ),! ++-+-$,!=!# O '$!D +-+,$ $ #, +-!+!+!+-$',#I++-+,$$ $!!D$- 'F!D D ),! ++-+-$,! =! K #D #+,!##!!+#-! $ - > D+ #-K ALB #'+,! ##!!+#-! > # # -#, D+ '+' +D1D +#! - DF! $-D+F#I!D# 1A$!I# $+!- +!,! '+!! +-*$!! %# #7 - + LI)G

3 FG F('*1B,5.1**'01G FG F G?,7)107G?,7)107 G FG FG FJG F7?&,7G F?.7*',+6/,*&,G F263&2&G F 73(6G F C'0(?*&.1**'01G # S 1'&D+ $- +MD1 $- +, $ + 'FF < =# -$ + # +# '#$ L"&,!' + T 2 6 $ + $ =#' I # L"5 L"& +#! $D! $ #- #!$- $ - '$6 $!+! +U $ #+I + D1,!! #! # '# N-+ '- $+D #+F!1 +-!+ +D1' 1 #+!K!!+ &#+ #D ' MD1 - +-! $ D+!- $ D +1! -$ L-+ & +1-+?- #1+#7 - +LI)G 7+ +K 1+#7 - +LI)G D B ',!- 1-++!-!' + T(6,$ $ +# $! B $! #+ #, #!- #+' -+' C8 $ $+$,$! -$$ D#+- O-! - # '&#! ' J- B0&'M<&#! ' #D +D1 $- +! ++#!,!- D', '+! +#! +# I+!- $! +7#- 1 L -$,$ - +,$,$ $# $ #+I ',$!'! D # $+1'!+#-$!-$,$ >

4 F C'0(?*&>=4(,0G F G F =4(,0G F 61;*&67)('*C*&G F ='0G F 0CK(?*&L>=728G F =E;C=*/D;0*70'0G F<'03(M2/*&3&2&G #I +- $+ F!+#- '+ #D &D+ $ - +N &D $-J- ' B+ >!'! + +#, # # 1,$ &D+ $ - + +# ' LI )G $-J-$-! #D &D+ $ - + V9 #- # # - +#++ # + + # # - +#++ &D+ #+ MD1 #+ +#,! L' )G K # 1', L -$,$ - + #+- # 1I!,!!$N + #!$ D # F, # - +#++ &#+!I1,+ D +K +- +? +?! D &#+!I1,+ D +' #+ +' #+ +?&#+,! K #D #+,!##!!+#-! $- '#,!-+#+' * -+ # #'+,! ##!!+#-!# $*-+ # + #+# #D - +-J-+ +# # -$!D &# =' ++!'! #! = '! #+ +' #+# #D +D #+# J- B &' M W &#! ' #D +D1 $ - + &+D1 =#'! #+ # - #D+ +MD1 $- + J- + D I -$ 00 +> &' M W &#! ' #D +D1 $- +#!"#'+D1 +,$ I -! )!+!+-$' #, D +-!+ J '!+ $ -+&!+ -+ C8 &#! ' +U J- B &' M < &#! '#D +D1 $- + 2

5 F<?7270()G FNG F<;/3G + -!$!' C +!' 6,$$! =! + + =! D!1! #+ # D! + +-!' - #D+ L -$ - +- V9 1 $-J- B+!' + #! D+ $ - +!!+#-! +D1 $ - +! # # -+D & +# #, #!$, # 1,$ 1 L -$,$ - + -$$ #!$, #!D+ # V9 +#!' +! #,+ $ '#=' $ $! 4 # D+# $-J-$! #D L -$,$- + F<=2+,;(*G + # ='!' D+, '#, ' #$,! #, #- #,# #+-! +I + D "# D1D +# F + '! ' - - D+,-! D+ - +,$- "#+#'D '! #$!' "# $ D+' 1 + #! -1' #I++ I FCK(?*&.1**'01G FCK(?*&>=4(,0G FCK(?*&6?80,8G +7#- 1 L -$,$ - + $ D+! - $ ',$!'!DNMD $-J- ' B + *!' & M W &#! ' #D +D1 $ D1 $ &+D1 =#'! + +#, # # 1,$ MD1 $ - + $-J-$-! #D MD1 $- + V9#-# # - +#++ #!,$ #$-F+- $ +#!I -$ D+ # # +D+ #F' +#!I +' +#! K!+ ## '1-+ #,# #+-! +I # #,I F$ - + +#!' $ -! "# + 8- MD1 '+' # +'&' *

6 F(3(4*/67,/6,7G F*&6/,*G FJ7/27B&,<;(*07B(G FJ7/27B&)1'0G FJ/,*)('&BDG FJ/,*;8')12'01G -!-+ 1'! &#D -$,$ - + #!?- WA*X *2$!D D D+#,$ I D DF$-I $! +$B $ J#!' LI)G# L -$,$ - + +#, #!! #+ #- O-+ D 6$ -+ D+ $ - + 6$ -+ +D1 $ - + ' $I#$ *$!D D D D+#,$ I D DF$ -I 22!'-+- D DF$-I FJ/,*?BD< '=(>=<,.*&; ;70(=1/)(;)('*&BD3(21*G 2> D D ##!+#- $ - -$',!,$ #I!D,$ 1 $I # D K!D D D+#,$ -$$ I $ ##!!+#-! $- D DF$-I FJ/,*='0)1*)5,73',5 >5.1G FJ/,*2(3(4*+BD 67,/6,/BDG FJ/,*'0/0*&; >*1,<G FJ/,*BD=7*C>3&=8 7,=741*8G FJ/,*&,>=/B(G FJ/,*;74(0,25; 28=2*/*&'7G >(2 #+- -!D D D+#,$ -$$ I D DF$-I >A(,$$ D DF$-I AAA ++! - D DF$-I 2 $# D #' #- ' D DF$-I (( #$ D DF$-I 2!+! '# $#!- 1,!- +!-!D D (

7 D+#,$ I!+! '# $#!- 1,!- +!- D DF$-I J +BD1',7;)<28 L' )G ++! -! 1 + #!D#' # '! 6! ++! - L' )G $!' + T! 6 $+#+ -$++++#'' LI!)G++! D ' B!' $ +$ L' )G -FS F! #D - + $$ +-! D J $ I + #+ -$+! -,$ -+,$+I +!!! + D + > L')G!! #D!O $L -$,$- +#+ -$+! 1! #+ # =! 1'! V9#! +,$! #! 1 $-J-,$ &#+$ 6$$ -+$ + - #+ $ D1 #-$ $ #I +D1 $ #I +$$ +#!I '+!! - +? J#! +D1 DF!O-!! #$$Y! V9# +D1D!! #$&!D+!#D!O $L -$,$- +#+ -$+!1! #+ # # D1+D1 - $! #-D +$ 'F!++ ' 2! #+ # - F,!- + +!- # D!- $-+!- $ +!- - +! +#!D+! D!' +D!-+ + +!- # D!- $-+!- $ +!- - + $ +#! +L')G1! *! # D,I $ 6,$$#+ -$+!+# B (! +# '# D D!1#1+, $$! $ B $ 1-!D!,+ D! +#! +1!$ D!I1,+ # +! + + F$ +- $ -I D 'F B '!' + D -$ 6!+! '# G5 P #-$ +! $$ - + LI )GN + 1' L -$,$ ' -!- -$!! #+ #! '+ ' 1' -+- K 1I +# ' LI)G +! -+'&#+' 6$ -+'!D /0!' A L')G#F16$! +$-1-!D D ' #- $-'+#',$+ L"& A

8 &-,!' # D1 $!!! B '! +!6$! +$P$! +# '-,++!'#++#- $-#$- -+' B, +-,$ +!'!,+ =! +#, D! +# ' D!' +!+ +! '! #+#!#! N.();)<28 V!!'-+ +- # '+ 1$$ $ -!1!L')G #-+1- D J $ I#+##1-+ $! + #!$ #$!-!!- +#!- +#, K I!1$-J-,!! 3(;C0;)<28! #+ #!,$!D+# ++!'#L')G D# #D+L -$- +-# $ '+ &D+ $- +MD1 $- + V9E-- >(L E# + L' )G!! #+ #- D '+ + 1' L -$,$- +#-+ 1 $ L' )G!,$!D +!! #+ #- '+D1!! #+ #! #!$- MD1 $ - +,-! #-!+'W /B+2!' #+-! +#,! D! ' + "#!! #+ #! '+D1 D+ + -$ # +!+! #+ #! #+ # # #+ -!++ -$++-+ DLI!)G$!'! #+ #!,$!D #D+ +D ++ '+D1 L-+' & L-+ C8 '+D1!I #,$ D J $ &# %+ &I +# - #!$-L -$,$- +!D+!!' > &D+!- - +!- # ='!' #! - +-,$ $# $ #+I + D F,$ #I!+#-I +!+#- F$!+#-I '+,$ #D &D+ $- + N! $- +-3 =-+#K %+MD1 $'+I- -FS $+D1D N #I'#-#!D $#+IN $, $ - K -$ #ID1!+#- N $# $+##+-D-N $# $+##+- -N J, 1$$- N 7 $# $+##+-!'!++!FI$I!N

9 2 F!$ -$ $!-$ F+ $ +# 1 - +$ #$+-' +D#'# +'#+- N - $ $+#N #',$ ' N + D &#+IN 'D+ &#+IN! ++ $# N F, ', ' +# '! ' & &( W Z-, I D+ $- + G $-J-$! #D &D+ $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! &D+ $ #+I 6$$ -+I D+ $ - + M'+! +' #! #+ # + D +- +!+ 3 6$ -+N &D+ #+ & & W 6' ##!+#- $ - N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!N *& &* W %+7 # $ ' 1 -!$ -$ $# D!,$ $ #+IN ( & &> W &#! '#D D+ $- + * MD1!- - +!- # ='!' #! F# +D #D L-+D & -$1,! #,! N! $- +-3 $ N D+ N $!- $+ -FS!!+'N +$N '+ ) &#+IN!$+$) I&#+I+# 'LI)GN &+D1 =#'+U C ( G $-J-$! #D MD1 $ - + '!D $ $ #ID +#! + 1! 1' K ' #+ -$+! MD1 $ #+I 6$$ -+I +D1 $ - + M'+! +' #! #+ # + D +-+!+36$-+NMD1 #+N > & 6 W C++ - J#!$N 2 & 6> W C# $# #+- I#$I!&MW&#! '#D +D1 $- + A! #+ ## D D-+#D!$L -$,$- +- B+! D! #+ # D + ' L -$ - +- #D! BD 1! #+ # D #D! #-+,$ L -$,$ J#!$ - ' ' '+ + +# 'LI)G+D- J#!$!--' ''+ +,!-+# ' LI)G!!!#+ #- 6'# L -$,$- + -D+ +-!' - FI' +' +#'!

10 =D)/O(*&76/=<,8';)<2*&BD'0=7* L')G+!+#F#1 D!' ++! -! D 1,! + D O-+$!# )#-'N F,!- #!- -' # D ' D # +! -+' ',$N!'L' )G D $ + '!+ # - +-LI)G#!--'N $! -F+D ' ++ # J- $ =# $ ' L -$,$ - +#-,$!!#+ #!,$!DN!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=! #+ #+!+#F#1 + D O-+$ # ) #-' D - #!1 N F,!- #!- -' # D D #, +! -+ ' ',$ # N! '!! #+ #! D $ + '!+ # - +-! #+ # #!--'N $!!' - D!I ',$$ #F 1 +! +! #+ # - -! - -! #+ # -+ - '+- #- #!$ # # + +# #! #+ # +!+! #+ # # - +$! #+ #N!-F+D '++!+#- # D-J- # # #-$- - +,$!D K # 1! P$ D - # 1! - ' !!' - F!- F,!- ',!- P$ D - #! - ' !!'N! -F+D D +-FI ++D-!-+! J -+ D K,F-!-%# F +N!,!!+,!!D#I! $= -+ #$=N 7! #!'+ T C -FS$ D I! #+ # ',$$!'-I!-$$- - $$ >! #+ # ' $-+' B0 +!' O $ +#! + L')G 1!! #+ # # D ' $-+' +# 1- - # =! D -J-$ $! # B '! ' D$ # I-+ $#+-J-+' # D +$ -$,$ -J- $ I + O $ +#! + L')G 1! +! D # +#! ' # -J-$! #+ #! #+ # K+ $ +#! +L')G1!! '+

11 2 # ++!'6$! +$-!! A*! #+ #,LI)G- + $+- I#,'L' )G1-++! +' +!++$-! #+ # #F 1!!'!- F#,!- + +!- +#!! =- +!'! #+ ##F1!-! #!+!LI)G! 6 ++! -6,$$6 $ *! #+ # $ +#! + L' )G 1! -+-+ #1 F#,$ #$ D# $ -I -I!D+ +-! 2>*2!D+ +- D DF$-I6 #$ +L -$ - +-#D '!!#+ #!-+! (! #+ #- +#! +L')G1! + 1!D$ #- + #F D!1!,! F$,$!D+ $I 7 +# $!D+ $I 1- + I F$ +#,!- $ #$ B+!#F!,+ 1F$ ''! 'F,$#7-+#$! 1- +!#+#7-+#-F+D $I )6!F '+)G, #$ ''#F '#!+-'EC6&1' '!- $#,!- #$!- #+' '! #+ # # D!1++#F L')G# D ''+ +F,!#7 I! ++ #')GM L -$- +- #D '!!#+ #!-+!B#+ #F +&6(WB#+ #F L')G# D '#ID1 D +#+#1 +!++$-# - +-! #+ # +-!#$ I' $$L -$- +--!1! #+ # #!1 -+ '+ + F# '+ - + # ++ +#' P J/,)7*&6/'78>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0&! #+ #- #D+L -$- +- D# +!!! + D +! $+ -F$# -+# D!'LI)G+#,!-'#!D -+#!! # -J-$-! #+ # '+ + LI! )G + - +!1K$! +# -+' # #D L -$,$- + L' )G - '!! #+ #- ' ! D - +!' L')G - ' =! D!'!!1 -+!!#+ #-+!' -!1! L' )G # -+ + D + +$ - '+ #D L -$,$ - + '+ +!! #+ # J#!$ + -$+!I +# - +! #+ #!'

12 + ' D # D1 ++ = + I!I!<- L' )G --$- -+!$ # $ -I F+ 1 $ $+ -!1! # -+ +!+ --$- D #$ +! -$-!! #+ #! = ! #+ # + ' +,$!I -!1 L' )G! # -+ + &+!' -!1 L' )G! # -+ - ' + D +-+! #+ #BD1!! #+ # !' + +#, '+, D - +!'- +!- J#!+L')G &+-! +# ' F+6- ++!' D+' # # ++ +$ 1 '+ +- J#!$ + -$+!I -$1 $ $+'+# + -$+LI)G > L' )G - ' I!' F L +!! #+ #- '+ +!,I' + -+ D! +I -7-+ D +#!' #V9 +#!+! D 3 2 +DLI)G-J-$$+N $ - &#+I!,! #1-!! $# #' $# $ #I $# +# $!+ + N L')G +'+&#+' -$+- D' &#+$ 6$$-+$ BD,$-!D! +$,$!! #+ #- #+!'!L4-&#+I!,!#1-!! L')G+'+!D '!D '+ -$+ #+I #+-+ # +!D ' -$ &#+I II F! +-+ $# ' #' D!-+!! #+ #- L')G - ' +!! #+ #- +- # F,$! +I+, I!!D $D+' * G $-J-$! #D L -$,$ - + +,$!#ID1 D #+- '&#+$! #+ #- #D+ L -$ - +- # D1 6$!- -+' # 6$-+# ' $I#$+& 6 W B# 6$ -+ E-1F # +- ' -+ &#+' 6$ -+'!D /0!' & 6> W C# $# #+-I#$I! ( L')G +!! #+ #- L -$ ' '! D1! ' -$## D!1 = #D+ L')G- L -$,$- +# D1 J+- '1-+,# $ $-+! #+ # #$-! I,$,! L -$,$- + A! #+ # #F 1!D!!1 +!-+ -' -+,!--+--+!LI)G$#+-J-$!+, D - +! #+ #! #+ # # ',$+ D F,$-I! #+ # + T *2 + C -! D# -+L')G I#D L -$,$ - +,$L')G+ D +-&#+I 6$$-+I

13 !+# LI)G 1-! ' V9 #D L -$,$ - +,$ L' )G +-1! #+ #! ' 1 #! #+ ## D # +LI!)G! D,+9+-1 ' ' LI )G +,!+#- - -! ' V9 1! #D L -$,$ - +! #+ # - -$ #D '+! # #F-+ '!D ' ILI)G! D 1L')G+# #D - +,$ ' I &-+! + 1 L' )G > #$ $ I #! # D! #+ #!D!D+,! +1+# #D - +I D,$I! #+ # +! D # D!' +-+ P! ' V9 # # D1 I ++$ +I V9 + D ' $$ V9 - +-! L' )G!! #+ # - J#!! LI )G I ++$ +I V9 7+-!J+++I!-+ &- #D L -$,$ - +! #+ # ' $ I =!D! #!+ #D1-+! #+-!1++- +# $!! #+ #I-LI!)G + I-,!- ++!! +I! &# =' ++!' F 1!+ -!+ =! B#!$- # ! #+ ##K- '+ - J#!+L')G!-#$! -F'N+! + - +! #+ # #-+ #$ ++ F' BD 1-,$ #! D! +# ' - ' ' 1-+!O-! =-!- -!-$- F -,$I1-,$#! L' )G # D '!' - #+ -$+! ++ ' D +# ' LI)G #ID1 D +#+, L -$,$ $ - +! #+ # #D,$ -+- D! ++!' 1+!! #+ #- ' '+ LI!)G # +#', +D$+ - + C #+ $ 1,$ J#!$ - +- # D ' #+ L' )G 6 =! #-$ # #D +#'L')G# D '! 3 < < < < < # + = ) $$,+!! '+D1,$ +#!I!D!&I,! +! $! +#!I '1-+!+,$+N 1+ +# -$!D '+D1!+' + +#!I!D$!! #+#I $! + #ID1 D #!1-+ $ +# #$ L' )G $ + #ID1 D $ +# =1-F+D++##K!1 +-! -$+'!D D+ LI!)GN '1+' +!+#-$ #+#I-!1K$ +#-$'N -FS+'+D1 -+'+$,$!IN #D+ +#,$ # +!- +D1 - $ #+ -$+!-!-D,$ +##I 6 =! #-$ # #D +#'! #+ # -! 3 < '+ +LI!)GF#- + + #-$-#LI)G #D +#'+ D + #$N >

14 < ' LI!)G -$,F#=' - $ + # +#'N < # =' $+$,+I #+# # +! '+D1 +-+ #+#' $#+-J-,!!D$!! #!1U$! +! 1+ '+D1!1 -+ +D!+ +I! #-, 1 +! D,! L')G #!1-+$ +# -- #$ LI)G-!1-1F! ' # + ' D'! $+# N < +#D+ ' F#,$ #+#I - - +D1$ +$ -' +!+#-$,!!!1K$! +# -$ ' -+-+ J + # +!+#-$ $ +#!' !+#-$,!! - =I! +!+#-$,$,$ # !1-1F! ' # + ' D '! $+# N <!1 -+ +! D,! L' )G '+D1! +D1 +$ -$ &#+' +D!-+!- F! I! - J#!$! +,!# +#'+ D!1 D + #!1D,$!D$!-!-!+--!1K$' $,$+1ILI)GN < '+ + LI! )G - + +# +,$,+I +!+#-$ -!D$ #+#I #D #+ -$+! ## I -,$D,$L')GN < +#D+ +# #1 'FF #'$ ,$ + +7#- L4 'FF! $ - F+ $ - -$ #D # 'FF$,$#!D#I-N < +#D+ +#1 + D+ #' +# #1 1! #I!!D+ $ LI )G!$ D!LI)G 6-+<-L' )G1! #+ #-'-$1 - +! #+ # # L -$ - +- ##,!- - +!- L')G # D ' 1+ J#! - -F+D D ' # # + '! #+ # +# - ' -,! L -$,$ - + ##,!- - +!- 9+-1! #+ # # --!D I+D+ D!+!+=!'+ + L' )G # D ' # D ' - -!1 # I +# D I +!+,$ L' )G # D ' 1+!! #+ #- B+! D L')G # D ' =# ++ - '1+ # //0!' # D1+-+!' L' )G # D '! #D L -$,$ D!$+$) I&#+I +-1-$F, #1 ' -!#-+1-+ #+--!'# D!'LI)G D - + LI )G +,$ =-,$ # $ -I + D6!+!'# G5P # D LI)G1+ $#+-J-+' <-, +D$+ - + ## #!- -' #!$,! # +! - # #7 <-, +D$+ - +##!&#' $' +1# D,!!! LI )G # =' ++!' #! +! =#DLI)G!!#+ #!&' LI)G! - + L -$,$- +!,+- D! J#!D! #+ # 2

15 +, ' LI)G + #1+! #+ # FI #1!' LI)G+++$! #+ # - - #D L -$,$ #1 +- #$ $# ' # - #$- &' 62 W 6' +- $# ' # - #$- +1 F,$ # $ -I! #+ # !D + -!- $- - F' # '$$ =!!D+ V9 1- # $- =#I+D$+! #+ #!1!+ -$1#=#- O-+ - F' #! + +D1' +U! -$ +,+#1,!-!-?P,!+ >! #+ # # D =! D - +!' + D 1+ #D L4 1! L' )G # -+ +I!#!&MW&#! '#D +D1 $ - + BD 1! #+ # 1 - +! #+ # +! #+ # I L4F #!$D1 + ++F D +# L')G# D '1+!!#+ #- #++ -F' M + D 1 F - I LI )G #D L -$,$ - +,$ -!+-$,$! $ -! # D! #+ # + +D$+! 6-! +K L4 ## ' -! #+ # -FS # +'! ' # L -$,$ - + ' D +!!-+#!- +- 2! #+ # !'#1+' 'LI )G# -'! 6 $6 #+- -6 $ ##!!+#-! $ - 6 $# D #' #- '6!'-+-B 6 #$C, *! #+ # - $ +#! + L' )G 1! -+-+!, ++ #! -$- L')G -! ' ILI)G#+ -$+!D,$!!#+ #!+ #-,$ +,$ - +#$ + - '- 1 LI )G! #+ # # + + = #V9!- -! + +$ -$<,$#$ I1,6<C++ - J#!$ -!-1 #+- D!1 F-+ # ,$ +-,$ ##I V9 9 +$ -$<, #$!,+ $ LI )G D D # $! $ =! $ + M$ -$<,! #$! # =' ++!' #!!D+ $! #+ #! +# ' + 1!I1 +!D+ $ + +#, K K $$! 3 K = +F D -$!D# K= +FD #K!- -! D*<+ # #O -$,$- + (! #+ # LI! )G!,! +$ -$<,$ #$ I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!-=-+ +!,!#ID1 D+-+ D! #+ #- #1!!!1-+ *

16 A ' D K! $+$<- 1!- -! D= +FD -$!D# -- 1!- -! D = +F D D # #O- -$,$ - + J#! + #F # #O-!-#O++ +# BD!D ',!D#' V9 +# ' + =#D 1 + +$ -$<,$ #$ I + + #F # D1+#!D+ $!+ +-,$+$ -$W,$ #$ I!! #+ #- D +-! #+ #! +# ' ' 1!I1 +!D+ $+ L' )G # D1 - ' $ +#! + 1! -+-+!, ++ #! -$-!! #+ #! #+ -$+! +! L' )G D,$ L' )G # + + = - '-+-+#V9+,+## I+#,-! F!, +!+$ -$<,$#$ I! #+ #G# $-!D+ $- LI )G 6 +!+ =! L' )G 1-+!! #+ #-!,! ## I +-,! ##I! J#! + #F -$ ++!- =- + + #ID1 D #F # D1+#!D+ $!+ +-,$ ## ILI!)G! +# ' - ' -+-+ ' ' # #! -$- # D,!-!- #! +# ' '' $ ' '! -+!! '$ ' + # =# - ' # -$,#'! #+ #- #+ 1# + T ( >>* 1# $# D D DF$ -I ,$ +I,F,! 1#!! ',! 1#!! '!,$ + T 2 + > +! J#!D LI! )G! #+ # - '#$+1+#7 - +$ -$+ -F+D 1# $# ' #,$ - + -$1 # - 1#! #+ ## D1- #1+$ D + 1# -' D +,$-1,$# $,# $'+$$ +#!+ ) #-' #D LI )G $!$$+#,$+, D!'! #+ # -!1 -+ #$ I! LI )G +# 1 7-$,$ I '#-$,$!$ -$ 1 - D!'! #+ ##1+- +-',$ [# #! + G' [\ * +#,! ,$+ID$$ +#,#'! #+ # - + T 2A + * 6,$ $ + LI!)G! +I + # J#!D I+$,$6 D,$$1-F,$#D$$ -$! #+ # ! -$ J-#!D# -$'!! D J'-$ ' - +-J- + 8<- + (

17 J#! $- +-! -! + I $- -$1 #! -+ + Y -+ '+, I+D I!1!+IBD1! #+ #LI!)GI+DT2A+*6,$$#,! +I + D -$$ I!+ L')G+1- D ++!'! #+ # '1-+ K$! ' T 2A + 2 6,$ $ M! F! #+ # D +- D ',$,$$! #+ #-,LI)G D-+ LI! )G =! +-,$ L -$,$ - + #D,$ +!! #+ #$-J- L')G >! #+ #- # D!-+LI!)G+ +- D$ #+-! &#++#,'!!#+ #- =!#D L -$,$- + J/,)7*&6/'78>=2/C*& C'0(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ &D+ - +-! &D+! #+! 6$!- -+' D+ $ - +& &D+! #+ 6$! -+ D+ $ #+ +#! # # &D+ $ - +! #+ # - +'+ &D #+ +#! +! &D+! #+ - 6$! -+ D+ $ - + %+,I &D+ $ - + L' )G $ #+ -$+!!,$ -I D #,$ &D+ $ D +-,$&#+I -$ $+$ +# ' LI)G P <- + -! #+ # +!+ =! - 1' +, D + LI! )G #,!, - D #,$ &D+ $ - +F, +, -!1- D#,$&D+ $ - + +,!D$-!,+ 1 LI! )G # #$!D$ $!!D$- D!1 ''&D+ - +-# ' > L' )G - ' #! -' D #,$ &D+ $ - + $ +$! #+ # #+ & + +, $!,$ -I D #,$ &D+ $ - + L' )G # -$ +# + 1' D- + #$ $ I + F -BD1-' ''L')G#+1 I+D - $+$-,I &D+ $ I+ + -'!! #+ #! ' LI!)G #ID1 D I+D + ++.$+$,I &D+ $ - + $ F' #! D - -,$,$$ &D+ $ - +! #+ # L')G 2 &! -'&D+ $- +! #+ #- +#! D #$ LI)G+#,# D -1--$+1! +-! - &D+ $ - + +!-+'!-+ #! BD D '+ + D! ##&D+!#+!6$!-+!D+ $- +& &> W &#! ' #D D+ $ - + D #! I &D+ $ - + L' )G A

18 # D ' +! !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F' BD!-+' +# ' LI )G! #+ # ' +# -+ -$ +# D LI! )G D 1-+ F, - #,$&D+ $- + * &! -' &D+ $ - + D $+ ' -$ -+,! -! D #$ LI )G! + $+$.$+$-I&D+ $- ++# 'LI)G + #LI )G ' $ D +-! #+ # #'+ '&D+ $ - + &# ' $' + 1 $+$- -I&D+ $ $-D,!#$!LI)G+#$+ +D$+-I ( P#1<-! #+ #! 9# D D,! #-+ +!1! #$ D!1!D,+ 9# D # + <- L')G - B+! D L')G! + -+,! +'!!+#- ++ # D #!D #'+,!+#- -!1 #!! #+ #- $ + D 1-+!+#- 5 D+ $ - ++#,&&2++++!'# +! /!' A B-+- #-$ &D+ #+ L' )G - ' '+ +!! #+ #- - J#!$-! 1+ +!+#- D+! DD D+-+ L6 - N &LCN $ LBN +1' D!&D+ #+ L' )G! # #!$- #-$ &D+ $ - +!' #-+!! #+ #- ' 1- # #-+ K $'!+#- 'D+,!' $ +$! #+ # +!+ D - D,' LI )G + I+D + =+- ' D +! L')G!+#- F$ D D+-+ L6 P <-!+#-D+ =!V9! #+ ## D = D ' 1 '! #+ # +!! $ D+' 1+ L$ )G &# '=+ J+#$-,$ I+ D /B00!'BD1!+#-' '! #+ #- L')G ++' # D# -+-!+1!+#-!D'L')G- ' # D-+-+,!D # D D #!!+#-!+#-, #F-+1 D $!!+#-!LI)G! #+ #- +#K,!+#- &D+! #+! 1! LI )G D!!+#-!LI)G# - BD 1!D# $!' ' D+# #+ ' $!-$,$ #I 1,$ - &D+ $ - +$! #+ #-#D &D+ $- +# D 1+$!!! LI)G#'- F +'+'+#' '

19 ![##! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G' AA[" 22[" - -,! #! -! +#, + + # - # - #! #+ # F - -+!- -! D + -+ =- ' $!-$F+ L' )G # D ' + ' #+ ++ $!-$ #! #+ # - '+ + LI! )G! '+ - +! #+ #++-+-! - 3 +!'#$$ $# #+- (A [# #! +G'[ A D #I $# #+- +##F!D# -$G'AA["22[" --!I #$$ $# #+- #- D!D D +LI!)GD1+-LI)G##$ '1 N # #I,$ F+D,$ # - ' #7 -!I + T * 6 #+- - 'F >A $# D D $ #7 -!I F$ $,$ #7 -!I #I $# #+- D DF$ -I N D 1 1-+' #' '! + T * + 6 # J#!+ -$! 1-+ L' )G! D >! -$! D! -$$'L')G!! #+ #- &D J#! 6$ -+ # &#+ D!1! #+ #!D+ #' T*6 #+- -N $ $- #I!- +#!- -! D #1-+- D 0 + D# #' J/,)7*&6/'78>=2/C*&CK(?*&BD.1**'0&! #+ # - #D+ MD1 - +-! MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - +! #+ # # D +#D!MD1 $- + #+!&#+1'+# +$ D#+# D!&#+LI)G6! &#+ + +-,$ 6$$ -+I +D1 $ - + +! $ + &#+!-!,$ -+$ &#+ D,#'! #+ # + #!!! &#+ -K$$ 7+- D#D L -$,$- +&MD1!#+ 6$! -+ +D1 $ #+ +#! # # MD1 $ - +! #+ # - +!+ +#! MD #+ #+# D +&#+ LI!)G + ++!'8 -$!!1 -#1,$ /0B!'! #+ # - MD1 $ - + &#+ +! # F$ MD1 $ D &+D1 $ =# - D #+# D + &#+ LI! )G + J#!! 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +! LI! )G #$&#++! &#+! D,$ I! #+ # #D L -$,$ D,$I+ D +D$+I+# '! #+ #

20 >! #+ # - + LI! )G ) ' '+ & M2 W 4J- -$ $,$ HI +D1 + + D,!! +# #!$- ###+ +1'+#$ $ I MD1 $- +&#+,-! &+D1 $ =# &#+ ) '!,+ ' D- # #$ $!D$ D!1 '' MD # 'P <-6$!-++D1 $- ++ -! #+ #- =!!1 D +#'+LI!)G +# ) '1'+D1 F##!$-$&#+# +D1D 6$!-++D1 $- + 2 %J- -+-! +,I MD1 $ D &+D1 $ =# &#+L')G$#+ -$+! 6$$-+I+D1 $ - +'! #,$MD1 $- +-$ $+$ +# 'LI)G! #+ #+!+=!- 1' D-+ #$ $ I F$MD1 $- +&#++LI! )G6$-+'+D1 $- +#!D+,&#+ * L' )G - ' ) ' 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$MD1 $- +$+$! #+ # #+ + I+D > #$ $ I!1- ' L')G!! #+ #! ' ' + +D$+! +I&+! - -!) I -6$$-+IMD1 $- +'!#,$MD1 $- + +# 'LI)G+#$!-$+ $+# 'LI)G 1+D1'# D#!+D1'+'+ +# '! &#+ -6$! -+ &# ' $' + 1 D + MD1 $ - + B00 +!' - LI!)G- +D+'# +++* ( ) ' - 6$ -+' MD1 $ - + '! #,$ MD1 $ - +!,+ #!-+ -+ D ' D ) ' 6$ -+' +D1 $- +'!#,$MD1 $- +! #+ # - +#!D #$ LI)G+#,# D -1- -$ + 1! +-! ) - 6$! -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +!-+'!-+ #! P 1+! #+ # L')G! D +# + ) I &+ ) I 6$$ -+I +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + # L')G +#+,$! +I#,$MD1 $- ++I+D> #$ $ I -$ + BD D+# +,$! +I- D'+ + D! ##MD1!#+! 6$! -+! +D1 $ - + & M W &#! ' #D +D1 $ - + L' )G # D ' +!-+ #K !D I+#+# D +D$+C+# D! + #LI)G # -F'BD!-+' +# 'LI)G! #+ #'+# -+-$+# D LI! )G D 1-+ F, 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ ) & L' )G # +# I'!-+- +#$ $ I # +#' $+$- +,$! +I + -$ -+,! -!! + $+$.$+$ 6$ -+ +D1 $ - + '! #,$ MD1 $ - + +# L' )G 1 F +D1'# D#!+D1'+'+ + #'! &#+-6$!-+

21 A 8 1+ '+D1 +-,$&#+$ + +!D! - ) '+! &' M W &#! ' #D +D1 $ - +! +# ' -! I!D - $! #+ #-! 3 #$+ + D ++!- +D1!- - +D1'! I#$ I#$! #1 I+$ +,$ L' )G +!-T>+! T>>+D+'# 6 $ #D$!- #!- -' 6 $ & 6> W C# $# #+- I#$I!N! #+ # # D! 1 I + +- # -,$ +D1!I1 $+ -1!=!' +D1'N +#+F#'+D1!+ -$+#D+ ' - $-+' F,- F! 1 F-,$ #7 -!IN $ #D+ +D1' MD1! #+! 6$!- -+' +D1 $ - ++,$+#! $N #D+ ' F+ F %,$ DI! I +$$ +#!I #+-,!! +# - +D1 +U! + D- $ #$!D ' D! 1 F FIF $F %,$ DI! I +$$ +#!I <- 6$! #$-F+D - N!+LI!)G - + F!&#+I+D + > ++ #+ +#! &' M W &#! ' #D +D1 $ ' D ' =# --1$$ - 1 -$ $$++#-+-$,$++ $,$$+++ D I $ +I + ' -$ + D1! + N J #D+ '&+D1 =#'I+$&M W&#! '#D +D1 $- +N ' #$!D '+# D MD1 $'+I + ' ' -F+D #I$ +,$ +#-+-$,$ ++ $,$$++#I + $$+ L' )G - ' #! #+ # D ' -+!+D D =!' ' --1$ - '!+ # '! -$- 1' $ +#++! 4 - ' ' -+ + D I#$ +D1D- -+D1 +#++ T>>+6 $N! + T>>+D+'#6 $# L')G6#$ I#$I#$!#1 I &6>WC# $# #+-I#$I! (*867>=2/C*&('*1B,+BD.1**'0& 5 ' #D +-,$ &D+ $ - + ' 1! $ +#, + & &2 W 5 D+ $ W $ &)N +E W $ 8 5 ' #D +-,$ MD1 $ - + '1! $ +#,+&M>W5 +D1 $- +

22 &#='!'1$ '#D L -$,$- + P$ $ - D!D$ # * & >!+#++!#*1 $+ +-!'$ #D L -$,$- +# +>++ 5 '#D L -$,$- + '$ '4&"%+D!+ $!-+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 'L -$- +-+#! #+ # $! # 1 +# !' # ' #$ + # $!D D0 J$!D$D+ *+ D 1!D$ #+ D$$!!+#++6!D D $ '% $D+'# ' $%!+!+-$' 2! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'K #I++-+,$$ +# ' ) ++-+-$ = B D 1 #I+ +-+,$ $ #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ L -$,$ '$+ '#+-+! D '1#I++-+,$$ Y! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ = +! D +! D #I+ +-+,$$ + + #D-1 D,$ + # # I D #,$ $ L -$,$ # + =! '+ #,$ K,$ I >*2 -- +' D DF$-I * 1' L -$,$ - + '+ ' J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1!+#6 + D -+ D 1 D ( L' )G #-+!! #+ #- D,F ' #$!!-+ I#$,F- %! > #$!-+ I#$ D $$! 3 BD,'+#,$ 1-,$!-+ I +#!D '&#+ /000+(!',F!D! +D1' I D #+ #! #K! + D#$!-+ +!+!!D$- #+ #!&D'+ + 1,! >!-+ '+D1!!!D$-! 1+ #+ #! &! - #! #+ # D$+$ D #! 7#!#$!-+ +#, L')G #!! #+ #- #$ #! 7#!+ #-$=!',$+D1 +-1 V9+# 'LI)G BD1I7#$I#$I#$ I#$ 0 &' 6> W C# $# #+- I#$I! +-!!!D$-! $! #+ #! &D '+ + 1,! > I#$ #$!!!D$-! 1+

23 #+ #! M + <- & 6 < C++ - J#!$ ',$+D1'#F +#++ 'FF 1 >Y $#! +D1 B+!+ D # -$ # '+ + D!D$- + > #+ #! & 6 < C++ - J#!$# +#++ =4(,087J7/27B&)1'08 &#+ 1 $-J- D!' F!! #$ -F!! +#++ +#!1K D!!! +#!'+,# $!-$,$$ $ I#F,# &#+!'! #-$- +! #+ #!' &#+' #$ L' )G! #+ # - +#D &#+I # D LI! )G +! #' -! ' &#+I! +# D! +# ' # U -+ # J#! J#! $! $+# L')G!,# #J- + &#+ L' )G - +#D &#+I + ' &#+' 1!1! ' +! + V9 $ D- -'!D+ # L -$,$ - + +#!,+!' #D '!!#+ #!+#!'+ &#+I > &#+ # + # * '!! #+ #- --!'&#+##' $1'!'L')G!! #+ #- 1' I+D * -+ # $$!# D!1F,&#++ 2 &#+ # D! +# ', -!1! #+ # # D - D!D $ 7- &D+ $ - + #!$- - +$ 7-J-,$&&(WZ-, ID+ $- +!D $ 7- +D1' +U #!$- - ' +$ 7-J-,$&M*WZ-, I+D1 $- + & 6 W C++ - J#!$ + -! #+ # # D -#D +D1' +U $ 7- +D1' +U B&#+$!,!#1-!! B00 + >! $ ++!' L' )G # D ' #-+ +$ 7--,#' 6$! -+! &#+!!! #+ #- + +!' & D! #+ # &#+!I1,+ #+- -!D D 6$!--+'L')G# D '!D -+&#+#+ -$+! 6$$ -+I!,$ /000!'! #+ #- 6$-+'LI)G#+ -+! -!-&+6$$-+I-! #+ #! D+#-+ -! D #$ &! #+ # +# + 6$ -+ -! $ #$ 6$-+1 #,!J#'--$! #+ # //00!' >

24 * )+ #+!I ' #+ +?&#+,! +#, F! ' 1 -! -!+-$,$! $,-FI$IF-,$- -+I!#$ #1 $#!,$ $ #+I #+- -# $#!,$ $ #+I #+- D- ' +# + D #- D+#,$!ILI)G =-%+D #- #MD1 $'+I F # #7+-$ =' B D #-$ +D$+ - +6$!-+!+'+#$ '! #+ #L' )G- '1'> #!!#+ #-! D D-+ +#! D D,$ - + $-J-,$ &#+$ # L')G -+1+ K772,8*7?'7D =4(,0E &D+ #+!+K3 ##+$ 7--# &D+ $- +N +#! # &D+ $- +N $ &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+&D #D ' MD1 #+!+K3! 1++D1D- N #MD1 $- +N $ +#! # MD1 $- +N &#+I ;-+- $#+I+#,$!,+MD #D ' J;C*2/3&6(*&76;C*8 =4(,0E L' )G -! #+ # # D - 1-+! #'!D &#+I -!1 +'+!D ' <-! +# ' - $ D!!!-+#!-=- #!D$ $!!D$- +#! '!D!!- +#!- $ P#'!!- +#!- # ' +!D,$ $ P#'! #+ #!D &#+I II #+ D O+#! $ -!+-$,$!!1K$$ #D L -$,$ !'! - D #, V9 +#$ $ V9!# V9' V9 L')G- '$++6!D! #+ -+ # J#! J#! $! $ +# +#,$ - '! -' 6!D &#+I-!D 6$$-+I- D =+ J#! +! +# ' - ' - #!$-!D '++! - +! D #7+ #' #! +# ' G$ 1 ' - D A I #1 # #! +# ' '! + - # F! +# ' P#'!D &#+I! +# ' # D ' 1-+ #! +# D D- *!D$ +#, $!!D$-+#! #1!D +-+ <-! +# '- P#'!,+1' '# D 2

25 > CD! +# '- #I!D &#+! D+#-+ -$ + N D!+ + D ++ 1 #!D '&#+#,! J#'--$ #! +# '! //00!' P'!D 1! +#! 2 6!D &D+ #+1!!D 3 #&D+ $- +N #&D+ $- +N $ &#+I+#,$!,+&D+ - +-# 'N -F! # 1-+ +$ 7-!!+D &#+$ #+-I!&D+!#+N #!+#I#!+#- * 6!D MD1 #+1!!D 3 #MD1 $- +N #MD1 $- +N $ &#+I+#,$!,+MD1 - +-#D 'N +#! #-$MD1 $- + ( L')G# D ' +# D!-!#1-!!D #D+!D ' &#+I '+ D +!# 1,$II+! D3 A 1- $ + -!+-$,$ -I $ F+D +,$'S- #$$F $+I,$-+-$,!- -+-$,! !'+ T> T>>+6 $ I D,$ +!-$,$ - 1I ' # # +'!D ' # - D!!D#'F $# D =! #'+#,!-- +LI)G!!1 D N <-!D DL"&N $ <-!D D + -$,$ 1$$ +I &#+! +,$ &#+$ -!1 ++!D + -$,$ 1$$ +I # # D1F, D$ - + -$#I+!+ '# $#!- 1,!- +!-!' 6!+!'# G5P <-!!+! #,!#7-+#,!-$#!- 1,!- +!--! 1 F!'6!+!'# G5P 9+-1! #+ # -+!D!-&#+I#,!- $ +$ +!D ' F!! #$ ++ #I+- 1 &D+ $- +$ 1Y$# J-! +D$+ - + D MD1 $ - + #I+ - 1 $ 1 Y $! # +D1'!+#$ #'$,$!! #$ F #+- I! &#+! #+ # # D!'DD++ D-I+D2 I!!D ' &#+!!#+ #-B,D +!D- >!D$ D1+#!D$ $!D$-''!,DU # LI!)G&! #+ #!++ '!+ 1!D &#+ '- 1 F D! B#ID >!D,D I+'! #+ # - +-! *

26 #!'! - +!+!' F#1 + #1!+ V9 6!D &#+ 1!D 3!+D &D+ $MD1 $- +;-+- #+ &#+N 6$! -+! &D ' J J/,)7*&6/'78 P<-!!- +#!- + - D<- F, #$! D -,! +!! #+ # - ' + $+ +#! + + -$+!' L-+D & &!!! #+ # +# 'LI)G#+ D L-+D&! #+ ## D #D+ +D L-+' & L-+ C8 1 '+ + -$ #!D+!!'4+D L-+DC8!! #+ # $ LI )G L-+C8!$$#DLI)GB1-++$ 7-+D L-+'& L-+C81,# D # +! #+ # L' )G + #+! &#+ D+# +$ 7-1 I! I $# ' - #'! J#!D 1! #! #+ #- +!'+D1 +#' + -$+!'!I#,$ D J $ -,$!I+ -$+-1 )#-' LI )G'+ D-F> I '! #+ # ' + -$ # '+D1!!' BI D,$ $ L' )G # D ' I+ $D+' 1+! #+ #- D!#1-+1'F $F$> I+- D L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& L-+DC8 <- +!! +# 'NL')GF! - '=!!1 D! -$# '+D1 L-+D & D L-+D C8!! #+ #- ' > B D +D1' #D!1!+# - L' )G!1 -+!! #+ #-! -$- # '+D1 L-+D& # # #+-! +I! $ - $ ) I!1 +- # +#'=I,$) 2 &#D +D1' #+#!!1! ' $ ' I!D #+#!&MW&#! ' #D +D1 $- +B+!+D! #+ ## D #D+! -$- # # #+-! +I! ' $ - $-++- +>++ (

27 * E # I+' L' )G # D ' D-+!! #+ #- '!1-+! +D ' '+D1!-+!- FI$- D - O-+ #-- ( P<- + -! #+ # # D #D+ &#+-L-+'C8#$ 'D* B-,$+#! $! #+ ## D #D+&#+- L-+' C8 + + I!D# +-,$ $ +-!LI!)G+ D-2$#$ 2F #$ <-D ++ #$ * $! #+ # F! #1 C8!++ D J/'78>=(4(3&2& L')G - ' +!! #+ #- F# "# +#! #+ # '+D1 D '! $ +# + "#!!#+ #! '+D1,-!!-',$!-!'D+! #+ #+ -$#+!+! #+ # # #+ -!+ + -$+ +-+ D$ /B0!'! #+ ## #+#ID1 D-+- #D - +!' &!D+!##+-! +#,! 1'$-J-$ ) --,!I!#,! D!'"# D1D+#F + '! - D+'+ "#+#'D '! #$!' # ='!' 1 + #! ++ +D1 +#! -1' #I++ I > &!D+!#!,+ D'! $+# +1-F #+' &! ' # +,$ F$ #+I!,+!-!!-+#!- +'- -- D!-!#1-!!' 2 &!D+! # 1-++ #- +# $ &#+ # -!D D ' ' F,# "# #!- +D1$ + -+' +# $ &#+! 1' #7 ++ #' $# ' #'!!' 6 $# D #' #- ' &,! $ D+D ++ +$ + &#+! #+ #'+ +LI!)G- + '+ +!'++!+!,+# + - $LI)G G-F- ' #-!+' -3 P#-!+ MD1 $ - +$ 1 -!, I MD1 $- + ##' -+D1'+ # +D1'+ #K - &D+ $- +!!#+ #-# $ MD1 $ - + F - '!+ ++- F - ' &' M> W 5 +D1 $ - + A

28 P#-!+ &D+ $ - +$ 1 # D -,$,$ $ #' #K +K # +#$+ - ++D1'++!+'# + I1 &D+ $ - + $ $ F,, &D+ $- +&'&2W 5 D+ $ - ++.< $ &)! #+ #!+!+D-1 # $ MD1 $ - + * PF' $! #+ #!1- +D1' :!'$D+'#!! +#+ - F $ +,$- -! F & $- D1 F F'! #+ # -1' DF+ -$#+!++! +# +# DD # - -+ $- -$!#7 I!#! +# D! +# ''+ + -F# '+ - + D ' ( B+ -$ # '+D1! -!! #+ #!1-!$+$- ) 0/+(!' 6$+$-) F 1+# + 0/+*!'-!-'+$- $L')G A L' )G - F! '#,! #+-! +I! # F-#F # D#+I + D #7- $ #$+I 6 +!+ =!! +# ''1! #+ #$#!'+D1!# F V9##+-! +$,I000+'+-! +! & 6 W C++ - J#!$ #+ -$+! [.4 &-,##- <-! $+# ,$ $ +#++$!D# +! & 6 < C++ - J#!$! #+ #- #-+LI!)G+#- $,F-%! > # &! #+ # I!!+#+++- $II -- +# D! #+ # #++ $ B D 1! #+ # $!!+#+++- $II -- +# D! #+ #- +!D+ +#++ -! #+ # - D- J#!+L')GO-+ $-+- $II# $$ D - +- D,LI)GO-+ $-+D$+II D1-+BD1+- I'# $ D # - +-! #+ # +#+ F '' I' F+ +!! +# '! D#+ +#-+ $#F-+E-1F! '# -,#+ '&4><&-,##+ -$+![.4 (*73&2& 5 ' D +-,$-! $ H '1! $ +#,+&4W5 ]+5 ## -+D?- - - ^ 5 '#!'$!-,!-!'+ T *($ $ D DF$-I&#='!' 1 $ ' # P$! #+ # $ - D +#++ # * & >

29 !+#++!#*1 $+ +-!'$ ## +>++ 5 #!' $ 4&"%++$ D -+ 4&",F-+ -+ D -+ D > 5 ' # P$! #+ # +# #K '&4W5 ]+5 ## -+D?- + Z - - ^ # 1 +# !' # ' -+-!D D 0 OI $ # - ' - +-)V&'4<8+-$#,+$ J$--! +'+U L-+D C8 ',$ &' M> W 5 +D1 $ F $+O+% +-,!$! #,!& 4 -+ ' $! +' +U L-+ C8F - '- F - '!+ ++ M>W5 +D1 $- + &$!+!,F $ ' # '#$ + #$!D D0 OI$ #F $ 1 > +#++ # * + D 1 +#++#+ D$$!!+#++-!1,F ++ #$ + # # +-!+ # +# D F$ $' + +! 1 > +#++ # * 1 - F$ +#++$ + +-!' $ ' # +#! #+ # $! # ' - 0 O' $ # F $ 1 > +#++ # * +' -!- '!D I-!+#++* &$!+!# $ % # $%!+!+-$' P D + ' $! +'+U L-+DC8F - '- F - '!+ ++ +# +! # '!D 0 J$ DI!+,!#L -$- +- /!' 0 O'$ #,+1 '!,$++,! # +-$ 1'- O!+-$-+ 4 <8+-$#,+$ &# +-- '- 1-+'0 O' $ - ' )V+- - O - ' &4W5 ]+Z - - ^&#D+F#!-+ + & 4 W 8+-$ #,+ $ #$ +#!1 #+=#$ #F +#+++ +-!' + D,$,+I 2 BD!D ' +#+#' + K,$ )V ' - O $ -$+ D DF I #-$ $! +# '# D '! D!D -+ I=#'$ + ''$ =+#,!$ D# DF$'$ #,$ - ' +##,!! * & ' + 1 +# !' $ ' # # # ' +#+++$>++ F+D+ D# '-+-!D D0 OI$ 'F,$#++ ' +#++ ), ++-+-$, = 'F - O' 1' 1 ' + +#++ + $!I!E'+ #!- +-,!- $!- # #,!- # ' +#+++$>++ $!-##,!- #++ +#++ D!=#'$ '!D 0 OI$ 'F,$ # ++ ' +#++ + #,+

30 ,$ $ #, +$ > ++ B - #' $ % $ D+' # ' $ %!+!+-$' ;+#$ $,$ #I # J#! # KT2 >*2 -- +' D DF$ -I +! + D -+ D D 0 OI $ +#++ +# ' ) ++-+-$=&#D+F#!-+ +&4W8+-$#,+ $ #$+#!1 #++ =#$ # F +# !' + D,$,+I (! +# '#='!'#++!D '!+-' -!D '#--$-+'-$0 O$ +# ') ++-+-$=BD1 D+#,0 OI$ #F #-+ +# ' ) ++-+-$ = D # =' =#' $ ++ '$+ '#+-+! D '1,F D 0 O$ F #I+ - $ ' ) ++-+-$ =! +# ' F 1 +# ' ) ++-+-$ =+! D +! D 0 O$ + + #D + -1 D+# D 0 O $ # #I D#,$$ ++ #+ =!'+ #,$K,$I >*2 -- +' D DF$-I A &# +K J#!D $!D $ D &! +# +!D$!! + +!D$ 1! +# 6 + D -+ D 1 D : QP J N.02/*&7>)70(?*&>;&*,8 5 #D L -$,$ - + # L' )G!! #+ #- D,$ K,$ I W J+# + ;+#' '+!! #+ #!! + + 2* + D -+ D NJ+#!,+# +#$ $ I '+ + J+#' - ' #! #+ # D /+(!' 5 #! #+ # LI! )G D J+# ;+#' '+ L')G!+ +2* ++ D -+ D N J+#!,+# +#$ $ I '+ > BF# $=#'F D!'- --+-!! +! 1,!! + 1' > + '+ F,$J+#NJ+#!,+# D+-#$ $ I '+! +# ' ' 1 F# =#' =# I # +# ' ++!' ,$ + ' + D -+- >

31 2 ;+# +# '=+ $ #D L -$,$ - + D '+ 3 - &D+ $ - + #,$,!D$ +#,''+!!#+ #!LI!)G+#,'L' )G $+!' B000!' ) I! +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $ -+#,$! +I$$+ D N!F !!-+#!- * ;+#+#'=+ $ D'+ 3!! ) $$ +# '' $+ ' ' L')G 0/+(!'N!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- ( ;+# +# '=+! + =# # D '+ 3 A! + ' '+ F,$ + ++!' D=## '+ +'+ F,$# $-IN!F# 1-++-K=+ F,$# $ -IN $!F !!-+#!- BD 1 J+# '+ D! +# +# J+# # # D J+# #+-+ I+D * #$ $ I #!$',$ - $'D$$ 1-++&J+# I+D # D D #$! +# +# ' J+# #$ - D '+-+ #-+ # - D J+# + I+D *#$ $ I #$ P I D1+ '+ +# - D J+#' BD 1 +! + +- J+ -F ! #$ +! ! B+! D + + $ +$ + J+# 1 D'+ - ++' 5 L -$- +-# 1'!D D+#+ D '+ + #K $ L' )G + D! #+ ## D 1'!D D'=++$ L -$- +-!'# $$!!!D$-+!++ J+# &D+ - +-!++ J+# MD1 - +-! #+ # - D '+-+ #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! '' # ' L -$ - +--$1$ J+#'=+! #+ #F # D '=++ L -$ #!D+! #!$!-+ +# ' LI)G+1= ' #!$!-+ BD1=! ' #!$!-+ ' + '=++ =++ $ L -$- +-+#''!D+!#!$!-+ D$ +'+ L -$ - +- '=+ J+# +# '=+ ' L -$ >

32 - +- #!!D$- +#! F =! ' #!$!-+ 5 # 1'!D D + # + D L')G# D '1'!D D'=++J+#$!' $$!!!D$- L')G 1' - ' '+-+ D #-+ J+# 1' D- *!D$ +#,!!D$- +#! ' 1 $ J+#'=+ ;+# D '+!! #+ #! D # <- # #L B+!'L')G +! D - ;+# D '+ L' )G D # <- #!' #! #+ #!D! #+ #!! D!LI!)G- ### BF#$ =+,$ D!'D# $,$ G D1 F$ ' +'!' #+,$ # $ +++!! #D$ =+! +# ' +# #+! D + D-+!D ##D$- =+1- +-J-$-++! +#!! D D#! +# D-!1 +- =+ J+ 1 +$! +# ' - +$ 1+ F #-- '!' ' J+ P' +' 1! +#! > B D,'+ +,$ # $ I#$!-+!! +# ' + #1 I+'+ +- J+# '+,$ L')G &! ' #1 I+'+ +-#K '-!D!,F #' //0!' K$!, #I+ J-! +,$I! #+ ##K'!#1 I+'+ +-J+#'+,$!!#+ #! L -$- +- I+!,$ C,0(=51'>61B('>D)(/2,7;1! +# ' # D ' #+- + $#! +# '+-+ D! +# ' # D ' +# D 'J+# # 'J+# $ #! +# '+-+ D+1 =- +!D$ + ' ' =- +-!D$ + F! ,$ D!' #+- - $ #! +# ' + - D!' &# ++# '! #+ #$+$! L' )G! J+#' + I D,$ $! '+$+ B$'L')G++# '! #+ # $ +$!+! #+ # # D +$+$#+ >

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví

Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví Příloha P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ A. Základní ustanovení I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění

Více

9 :%;/&"#-74&5 $! #+! %#,!! "#$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!"#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# "#$%#

9 :%;/&#-74&5 $! #+! %#,!! #$- %#./001*2 0)32(2*40)3562(2* $0 74-8#&47 # -+9:); +,!<=4#6>!#!?@.-+!%#-++ A#,B?+ 3 %!# #$%# ! "#$%&'()*+,#-./$0$1&234(,3(56,3$/+,#-./$0$1&234(,3(56#-74/.8$ 9 :%;/&"#-74&5 $#5$#(27$#9

Více

KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ Příloha P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ Pro všechny typy oplocenek: V Příloze č.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 TĚŽBA CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036 průměrná hmotnatost v m³ 0,09 0,14 0,19 0,29 0,49 0,69 0,99 1+ 1. Těžba dříví JMP hmota jehličnatá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK

LHC SVO ALBRECHTICE, COTKYTLE, SÁZAVA A ŽICHLÍNEK Podklad pro výběr firmy na hospodaření v lesích SVO Předmětem hospodaření v lesích v majetku SVO je provádění pěstebních a těžebních činností, včetně prodeje dřevní hmoty. Rozsah poskytované služby odpovídá

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN.

Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Kižíkova 1690 370 01 eské Budjovice Ocelové provozní žebíky na betonové a devné sloupy venkovního vedení VN. Typový podklad. 7 / 2012 Zpracoval: František Kadlec Datum: 12/2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy.

Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. Ocelová konzola typ PAÁT II 40-ST na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 2/2014 Nahrazuje TP.4/2011. Zpracoval:Kadlec František Maurer Ondej Bezen 2014 OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového podkladu 1.2

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA Akce: Stavebík: Místo stavby: Vypracoval : Kontroloval : MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA MÚ LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NÁMSTÍ 23/1, LYSÁ NAD LABEM.kat.: st.1772 k.ú.: LYSÁ

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN. Roundup Klasik PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN Roundup Klasik Postikový pípravek ve form kapalného koncentrátu pro ední vodou k hubení vytrvalých a jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech, vinohradech, v okrasných

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: 1 ze 10 0 ŠUMPERK tel.: 2, fax: UŽIVATELSKÝ NÁVOD Strana: ze N000 -. vydání VŠEOBECN Tento uživatelský návod je vypracován v souladu se : Zákonem o technických požadavcích na výrobky. 22/9 Sb., v platném znní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb.

Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. Zásady prodeje mstských byt a nebytových prostor dle zákona. 72/1994 Sb. I. Úvod 1. Zásadami pevodu byt a nebytových prostor z majetku Msta Hodonína (dále vlastník) se stanovují pravidla pevodu byt, nebytových

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ

TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ TEXTOVÁ ÁST ÚDAJE O ÚZEMÍ Vybrané lánky ze Zákona. 458/2000 o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvtvích a o zmn nkterých zákon (Energetický zákon) Odkazy na Energetický zákon

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice

Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice Zlepšení druhové skladby v lesích obce Boršice u Blatnice k.ú. Boršice u Blatnice Vypracoval: Obsah: Ing. Petr Kvapil Textová část Položkový rozpočet s krycím listem Výkaz výměr Zákres do map Fotodokumentace

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC

PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC PÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN CLINIC Postikový postemergentní herbicidní pípravek ve form rozpustného koncentrátu pro ední vodou, urený k hubení vytrvalých i jednoletých plevel na orné pd, v ovocných sadech,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Náležitosti projektu založení lesního porostu

Náležitosti projektu založení lesního porostu Příloha č. 2 k NV č. 185/2015 Sb. Náležitosti projektu založení lesního porostu A. Povinné údaje uváděné v projektu založení lesního porostu I. Identifikace žadatele: a) je-li fyzickou osobou 1. jméno,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R

DOMOV MAXOV Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS , R Horní Maxov 181, Luany nad Nisou, PS 468 71, R Adresát: 12.duben 2016 ZADAVATEL DOMOV MAXOV, HORNÍ MAXOV 181,46871 LUANY NAD NISOU IO :70872651 Ve smyslu zákona.137/2006 Sb. o veejných zakázkách v platném

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT SO 101 PECHOD PRO CHODCE A AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA DPS, PDPS, ZDS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Název stavby Pechod pro chodce na ul. Tišnovské u kostela v Kuimi a autobusová zastávka Kuim,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace)

Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) Investice do stávající výstavby-stavební úpravy (technické zhodnocení-rekonstrukce-modernizace) po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup Zadání investice - pedložení evidenního listu stavební

Více