MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne Přítomni: Ing. Koutníková, Mgr. Nováčková, p. Hložková, Ing. Hlavoňová, Mgr. Komárková, p. Hrušková, p. Budínský, p. Mutl, JUDr. Doležalová, Ing. Čáp, p. Dobešová. Program: 1. Zahájení 2. Úvodní slovo předsedkyně družstva 3. Informace z ekonomického úseku 4. Informace z úseku předsedkyně družstva - nová směrnice o vymáhání dluhů - změna stanov družstva - nové stanovy pro SVJ 5. Informace z provozního úseku: a) informace o pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA - Pojistný certifikát - Potvrzení o pojištění plnění - Manuál jak nahlašovat pojistné události postup b) informace z oddělení energetiky - Teplárny Brno - RTN - Plynová zařízení - Boilerovny - PENB - vodoměry v bytech c) nabídky od firem podklady k novinkám - Beta Control s.r.o. Bezpečný dům, kompletní ochrana objektu (prezentace a ukázka sklepní kóje u vstupu) - Skala servis s.r.o. Revize a kontroly komínů, vložkování komínů (prezentace u vstupu) - Radek Pospíšil Přístupový systém nové generace - Stavoprojekta a.s. Diagnostika obvodového pláště řasy, plísně - Profiplast spol. s.r.o. Posouzení objektu s využití termokamerou 6) Různé, závěr 1) Zahájení Poradu zahájila v 16:05 hodin a řídila Ing. Polášková. Přivítala přítomné zástupce samospráv a společenství, předsedkyni družstva a zaměstnance, kteří se porady zúčastnili. Program jednání byl uveden na pozvánce, kterou obdrželi všichni přítomní. 2) Informace předsedkyně družstva Po ročním působení ve funkci předsedkyně družstva zhodnotila činnost správní složky: V uplynulém roce 2014 jsem se snažila o zlepšení fungování správní složky a poskytovaných služeb, zejména o zlepšení komunikace mezi jednotlivými domy a odděleními či referenty správní složky. Systém Domus byl nahrazen systémem Poschodech. Jedná se o online portál, ve kterém si předsedové samospráv mohou dohledat velké množství dat k domu. Cílem správní složky je skenovat nebo převádět do pdf. podoby co nejvíce podkladů domů. Největší organizační změny byly na provozním úseku, kde došlo ke zrušení tří pracovních míst, na funkci technika domu byli přijati noví zaměstnanci. Funkci vedoucího provozu domů a investic vykonává Ing. Jan Čáp. Provozní úsek usiluje o to být aktivním spolupracovníkem samospráv. Konkrétně jsou prováděny jedenkrát ročně technické prohlídky domů a při všech Vašich problémech

2 jako je zatékání střechy, výskyt plísně a jiné, se na domech provádí kontrola na místě samém za přítomnosti předsedy. Výsledkem výše uvedených kroků (zrušení 3 pracovních míst), úspory vzniklé ze mzdových úspor za několik dlouhodobých prac. neschopností a s tím souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění a úspor v položce běžné náklady (oproti plánu jsou nižší asi o 400 tis. Kč) jsou úspory, zisk ve výši cca 900 tis. Kč. Mimo běžné úkoly správy domů byly průběžně plněny i úkoly, které vyplynuly z legislativy, a to zpracování průkazů energetické náročnosti budov, instalace RTN, zakládání právnických osob atd. Představenstvo družstva na svém jednání v březnu 2015 ustanovilo pracovní skupiny klepšímu plnění svých úkolů. Práce pracovních skupin je zaměřena na řešení úkolů spadajících do jednotlivých úseků činnosti představenstva. Tajemníky pracovních skupin jsou zaměstnanci družstva. Konkrétně se jedná o pracovní skupinu pro modernizaci výtahů, pro domovní předávací stanice, pro energetiku a úspory tepla, organizačně právní, pro rozvoj moderních komunikačních technologií a pro zajišťování správy pro právnické osoby. Cílem práce pracovních skupin je získání co nejvíce informací, požadavků a námětů přímo od Vás bydlících na domech a vykonávajících funkci předsedy samosprávy tak, aby se představenstvo družstva mohlo zabývat právě těmi problémy, které Vás nejvíce trápí. Ing. David, předseda SVJ Elplova 2 mě požádal, abych Vás seznámila s dotazem, který vznesl na odd. VT: Jak je smluvně ošetřena skutečnost, že portál Poschodech.cz je provozován společností cizího státu tj. společností ANASOFT APR, s.r.o se sídlem v Bratislavě. Reálně provozuje portál GTS Slovakia, takže veškerá data se nacházení někde v cloudu v cizím státě a o jich zabezpečení lze jen spekulovat. Jak jsou tedy data chráněna ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Odpověď oddělení VT při přechodu na portál Poschodech za dříve používanou aplikaci WebDomus byla otázka umístění dat na jednom z prvních míst.data jsou umístěna zde v Brně na správní složce. Během aplikace (internetová část) je zajišťována dodavatelem. Od dodavatele jde k nám požadavek na načtení dat formuláře a vlastní výsledek se následně zobrazuje na obrazovce uživatele. Vlastní komunikace mezi uživatelem a internetovou aplikací probíhá přes zabezpečený protokol (https), naše data jsou poskytována pomocí VPN. Řešení dluhů na bytových domech před rokem jsem Vás informovala o zřízení pracovního místa na vymáhání dluhů. Tuto pozici zastává JUDr. Helena Doležalová PhD., která zpracovala podrobnou směrnici, jež postihuje celou oblast dluhů.to je zaslání první upomínky, druhé upomínky, platební rozkaz, žaloba. Našim cílem je nenechat dluhy narůst do velké výše, ale okamžitě a důsledně dlužníky na vzniklý dluh upozorňovat. Proto jsme jednali i s firmou Anasoft o možnosti zasílání upozornění o vzniku dluhu formou SMS, a to 1x měsíčně. Řídící schůze poděkovala paní předsedkyni za příspěvek, přivítala předsedkyni kontrolní komise Ing. Koppovou a předala slovo p. Marii Hložkové ekonomické náměstkyni. 3) Informace z ekonomického oddělení Na podzimním SD byl předložen materiál - kalkulace správního poplatku pro nebydlící. Tento návrh nebyl schválen, a bylo přijato usnesení: SD neschvaluje stanovení poplatku ukládá představenstvu zpracování nové kalkulace poplatku ukládá představenstvu předložit novou kalkulaci samosprávám k připomínkování U prezence všichni obdrželi nový návrh poplatku. Připomínky k návrhu zasílejte na ekonomické oddělení tak, aby byl časový prostor na zapracování. Výsledek hospodaření za rok 2014 Hospodaření správní složky skončilo s kladným hospod. výsledkem, cca 900 tis. Kč. Ekonomická komise navrhuje představenstvu, aby se zisk převedl do rezervního fondu.

3 Z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností zaměstnanců jsou nevyčerpané mzdy a s tím související odvody zdravotního a sociálního pojištění. Běžné náklady jsou oproti plánu nižší asi o 400 tis. Kč ( poštovné, telefony, pojištění). Celkové výnosy jsou oproti plánu nižší v položce poplatky z prodlení (došlo ke změně výše z 2,5 promile na 1 promile) a přijaté úroky, zde došlo ke snížení úrok. sazeb a u běžných účtů je úročení nulové. Vrácení 13. zálohy na služby Ve vyúčtování služeb v roce 2014 vyúčtováváme zálohy na teplo a ohřev za období 12/2013 a 11/2014. Záloha za 12/2014 přechází do vyúčtování služeb roku Protože toto období nám dělá problém : 1) v přihrávání záloh z předpisu do vyúčtování služeb 2) při vznikajících SVJ nám tato jedna záloha zůstává nevyúčtovaná a přechází do vypořádání v případě, že SVJ budeme spravovat 3) pokud dům přechází do jiné správy, zálohu vracíme jednotlivcům 4) odpadne vysvětlování novým uživatelům bytů proč máme náklady kalendářní rok a zálohy nikoliv Budeme navrhovat tzv. 13 zálohu všem uživatelům bytů pod Mírem vrátit ve vyúčtování služeb za rok V DISu bude informace ohledně úpravy předpisu záloh od z důvodu přeplatků z vyúčtování služeb. Je bezpředmětné chodit na družstvo již nyní, ale vyčkejte až obdržíte nový předpis záloh, neboť vzhledem ke způsobu výpočtu nemůže být na jednotlivé žádosti o snížení záloh brán zřetel. Další informace podá Ing. Hlavoňová ve svém příspěvku. Dotaz: p. Petlach pokud je velký nedoplatek, zvýšíte zálohy automaticky? Ne, je to individuální, družstvo pouze navrhuje, úpravy budou prováděny vždy se souhlasem předsedy. p. Kozubíková Dá se zabránit snižováním/zvyšováním individuálních záloh? Je možné pouze se schválením výboru. Bez souhlasu výboru ne, budou kontrolovány všechny položky. Paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní informovala o pojištění domů ve správě MÍR, stavební bytové družstvo. Pojištění v obytných domech družstva je zajištěno u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. Přílohou tohoto zápisu je Potvrzení o sjednaném pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy a Pojistný certifikát. 4) Informace z úseku předsedkyně družstva JUDr. Helena Doležalová z právního oddělení podala informaci, že od února roku 2015 je účinná nová směrnice o nakládání s pohledávkami souvisejícími s užíváním bytů. Důvodem přijetí této směrnice byla častá nemožnost vymáhat pohledávky družstva nebo společenství vlastníků, a to např. proto, že pohledávky nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, byly promlčeny, byla sjednána dohoda o splátkách, avšak nebyla dohodnuta sankce ztráty výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoli splátky, byly sjednány splátky v minimální výši na mnoho let atd. Směrnice tedy zejména reaguje na problémy, které se vyskytly v posledních měsících. Kromě toho směrnice upozorňuje na změny právní úpravy, např. na ztrátu práva požadovat úroky, které přesáhly jistinu, pokud nebyla pohledávka uplatněna u soudu (již se tedy nečeká, až poplatky dosáhnout takové výše, aby bylo možné dlužníka donutit k tomu, co požaduje smluvní mandatář - tomu byla smlouva vypovězena). V neposlední řadě bylo třeba zohlednit přibývání společenství vlastníků ve správě družstva a jejich právo rozhodovat o nakládání s jejich pohledávkami. Proto je dohoda o splátkách na dobu delší než tři měsíce či opakované uzavření této dohody podmíněno souhlasem statutárního orgánu společenství vlastníků. Společenství mohou (ale nemusí) následně využít pomoci družstva při soudním vymáhání svých pohledávek, a proto je třeba dbát na to, aby jim družstvo připravilo co nejvhodnější postavení, a doporučilo vhodné postupy. Rozhodnutí o způsobu vymáhání pohledávky je však již na společenství vlastníků.

4 Cílem směrnice tedy bylo vytvořit postup, který by byl efektivní a hospodárný. Nicméně i přes veškerou snahu se mohou vyskytnout další problémy, avšak je naprosto zbytečné komplikovat si situaci na samém začátku. Směrnice je interním normativním aktem, a zavazuje tedy pouze zaměstnance družstva. V dalším bodě JUDr. Doležalová informovala o přípravě nových stanov družstva Od konce loňského roku pracuje komise pro přípravu nových stanov družstva na zpracování jednotlivých částí stanov družstva, které by již měly v plném rozsahu reagovat na změny právní úpravy, zejména na zákon o obchodních korporacích. Nejvýznamnější změnou by mělo být podřízení se tomuto zákonu. Současné stanovy tuto možnost odmítají, avšak postupem času se ukázalo, že to může vést ke značné právní nejistotě ohledně vnitřních poměrů. V určitých situacích je totiž poměrně komplikované určit, jakými pravidly se řídit, zvláště když po kogentních ustanoveních zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, a ujednání ve stanovách, jsou navíc aplikovatelná ustanovení dřívějšího obchodního zákoníku (což u podřízení se zákonu o obchodních korporacích odpadá). Větší právní jistota koresponduje s tím, že jedním z hlavních cílů nových stanov je jejich nezneužitelnost. Návrh změn stanov již není dílem jednotlivce, ale kolektivu, který o jednotlivých ustanoveních diskutuje a zvažuje jednotlivé možnosti. Informace o termínech schůzek bývají zveřejňovány na webových stránkách družstva, a kterýkoli člen se jich může zúčastnit (ponechávat změny navržených ustanovení až na jednání shromáždění delegátů může mít mnohé negativní následky). Ing. Polášková poděkovala za příspěvek a dotazy a předala slovo Mgr. Tereze Komárkové z oddělení samospráv a SVJ. Pro samosprávy oddělení SO a SVJ průběžně kontrolujeme procento odkoupení bytů a informuje výbor, pokud je nutné založit společenství vlastníků a poskytne součinnost při zakládání společenství vlastníků. Pro společenství vlastníků, která vznikla před je hlavním bodem změna stanov. Do konce roku 2016 musí společenství vlastníků upravit stanovy tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku musí obsahovat název obsahující slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě, členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení, pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. SBD MÍR obdrželo vzor stanov od Svazu českých a moravských bytových družstev je to kryto autorskými právy, neposkytujte tento vzor dál, hrozí žaloba! Společenství buď může pouze své stanovy doplnit o body, které ve stanovách chybí (typicky tvorba rozpočtu) nebo přijmout změnu stanov v plném znění a použít stanovy vypracované Svazem českých a moravských bytových družstev. Při schválení změny stanov je nutná účast notáře JUDr. Motáčková už se problematice společenství vlastníků nevěnuje, obracejte se tedy na jiné notáře. Oddělení samospráv a SVJ v současné době spolupracuje se 3 notářskými kancelářemi. Nové stanovy je nutné založit do sbírky listin Krajského soudu, podání do sbírky listin je bez správního poplatku Do nových stanov je možné zapracovat: smluvní pokuty, členem výboru může být i osoba, která není vlastníkem, hlasování pomocí listiny k tomu určené, lze zmírnit/zpřísnit hlasovací kvóra. Vzhledem k tomu, že v současné době se úprava stanov týká cca 150 právnických osob, nejsou pracovnice oddělení samospráv a SVJ z časových důvodů schopny zúčastnit se všech schůzek ohledně nových stanov. Proto předběžně plánujeme ( ) tématické školení pro zájemce, kde probereme jednotlivé body stanov.

5 Je třeba dbát na to, aby v rejstříku společenství byly aktuální údaje o výboru společenství, tzn. hlídat volební období výboru a každou změnu hlásit rejstříku. Kooptace členů výboru SVJ odst. 2) NOZ pokud neklesne počet členů pod polovinu, mohou zbývající členové určit nového člena až do konání dalšího shromáždění. Dotazy: Dr. Huňáček, Ševelova doporučuje nižší kvóty pro schvalování. Mohu na shromáždění použít plnou moc? Pokud máte zplnomocnění ve stanovách, tak ano. p. Dohnalová, Kotlanova žádá o sdělení podle čeho se bude zakládá u nich na domě právnická osoba odpověď zašleme em. p. Sokolová, Zikova komu lze na shromáždění dát plnou moc? Opět je nutné nahlédnout do stanov společenství. Mgr. Svěráková, Kotlanova doporučujete změnu stanov v plném rozsahu? Ano Komu můžu dát plnou moc? Zase co máte ve stanovách Ing. David, Elplova pokud nemám ve stanovách zplnomocnění, stačí odsouhlasení na shromáždění? Je to změna stanov a proto nelze doplnit do stanov bez notáře. Lohnická družstvo nás mylně informovalo o zastupování. Z družstva jsme dostali zpracovaná výklad, že plnou moc na zastupování na shromáždění nelze udělit. p. Kozubíková, Horníkova doporučuji, aby předsedové na schůzku ke stanovám SVJ přišli. 5) Informace z provozního úseku Ing. Polášková informovala, že podklady k dalšímu bodu programu informace o postupu při hlášení škodní události obdrželi při prezenci, které zpracovala p. Pokorná. Všechny domy ve správě nebo majetku MÍR, SBD jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa, a.s. a to v rámci Rámcové pojistné smlouvy č typu A uzavřenou mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa. Místo kopie pojistné smlouvy je možné získat Pojistný certifikát a Potvrzené o sjednaném rozsahu pojištění dle rámcové pojistné smlouvy viz přílohy. Pojištění je sjednáno: odpovědnost za škody (týká se bytů zatečení střechu, vyplavení při havárii topení nebo svislého vedení SV a TUV v instalační šachtě) zcizení stavebních součástí a příslušenství staveb (odcizení BRANA, Al lišt u dveří) vandalismus (poničení dveří, zámků apod. ve společných prostorách), sprejerství, pojištění skel (pouze společné prostory domu) živelné pojištění (škody způsobené požárem, vichřicí, povodní, záplavou, bleskem, krupobitím, sesuvem půdy a vodou z poškozeného vodovodního potrubí). Postup při hlášení pojistné události: v případ poškození neznámým pachatelem společných konstrukčních prvků bytového domu (vstupní dveře do domu, dveře ve společných prostorách převážně suterén, posprejování fasády, dveří) je potřeba zavolat POLICII ČR a žádat od nich Vyjádření poškozeného. Toto vyjádření je nutné přiložit k hlášení pojistné události na pojišťovnu. Je vhodné pořídit fotodokumentaci. Následný pracovní den informovat příslušného technika správní složky MÍR, SBD a případně pí Pokornou, která bude zařizovat likvidaci škodní události. Výši škody sdělit až po obdržení cenové nabídky od odborné firmy na POLICII ČR bude zasláno dodatečně.

6 pokud je rozbité sklo ve dveřích (opět pouze společné konstrukční prvky) nebo sklepních oknech, je nutno pořídit dokumentaci a následný pracovní den informovat příslušného technika a pí Pokornou. Pokud škodu nehlásí předseda nebo člen výboru SO/SVJ, je nutno tuto skutečnost jim nahlásit. Škodní událost v bytě informovat předsedu SO/SVJ a domluvit se s technikem příslušného domu nebo pí Pokornou na nahlášení škodní události. Pokud je možné, pořídit fotodokumentaci. Výše spoluúčasti/franšízy u jednotlivých škodních událostí: - odpovědnost - franšíza 1.000,-- Kč - povodeň - spoluúčast 5.000,-- Kč - odcizení - spoluúčast 5.000,-- Kč - vandalismus - franšíza 1.500,-- Kč - skla - spoluúčast 500,-- Kč - hasící přístroje - spoluúčast 300,-- Kč - sprejerství - spoluúčast 1.000,-- Kč - živel - spoluúčast 1.000,-- Kč Dalším bodem programu uvedené pod písm. b) informace z oddělení energetiky, kterou přednesla Ing. Ivana Hlavoňová, vedoucí energetického oddělení. Teplárny Brno, a.s Cena za GJ se pro rok 2015 nemění a zůstává na úrovni předchozích dvou let. Vzhledem k četným požadavkům ze strany jednotlivých uživatelů bytů na snížení záloh na teplo z důvodu přeplatku v uplynulých letech bylo ve spolupráci s Teplárnami Brno, a.s. provedeno posouzení nasmlouvaných množství tepla pro jednotlivé domy. Nově byl navržen průměr za poslední dva roky plus 10% rezerva. U domů bez právní subjektivity ve správě SBD MÍR bude na domech, kterých se to týká, provedeno snížení záloh vůči Teplárnám Brno,a.s. Domy budou o změně záloh vyrozuměny mailem, pokud budou chtít nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, musí toto projednat s p.černohlávkovou, jinak budou individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za dům. U SVJ, budou ta SVJ, kterých se navržené snížení (případně zvýšení) nasmlouvaného množství tepla týká, vyzvána mailem, aby do potvrdila svůj souhlas se změnou záloh. Pokud změnu nepotvrdí, zůstávají zálohy na Teplárnu Brno, a.s. ve stávající výši. Pokud budou chtít SVJ i po snížení záloh vůči Teplárně Brno, a.s. nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, musí toto projednat s p.černohlávkovou, jinak budou individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za SVJ. V souvislosti se vznikem SVJ na domech doporučujeme pro budoucnost, tam, kde to technické podmínky umožní, instalovat podružné kalorimetry tepla a podružné vodoměry pro jednotlivá odběrná místa z důvodu vzájemné větší nezávislosti odběrných míst na sobě a objektivnějšího rozdělení množství odebrané komodity. Při přehlášení odběru el. energie, tepla a vody po vzniku SVJ, přidělení IČ a zřízení účtu v bance žádáme nová SVJ o strpení, neboť administrace převodu smluv může trvat 2-3 měsíce. K podpisu nových smluv budou po obdržení MÍRem neprodleně vyzvána. RTN (poměrové měřiče tepla) Na přelomu r.2014 a r.2015 byly osazeny RTN dosud neosazené domy, celkem 109 domů. V současné době jsou již RTN osazeny byty ve všech domech. Při montáži měly jednoznačně přednost RTN s rádiovým odečtem. Zbývá osadit RTN do nebytů, což by mělo proběhnout v průběhu r Po osazení bude nutno v mnoha případech upravit dodatkem smlouvu o pronájmu nebytu nebo spol. prostor z důvodu změny způsobu účtování odebraného tepla. U domů, kde dosud není odsouhlasen rozúčtovací poměr pro RTN dle plochy a součtu náměrů, žádáme naléhavě o odsouhlasení na členské schůzi nebo listinou k tomu určenou nejpozději do konce roku, jinak nebude možno provést vyúčtování za r Vyhláška o pravidlech vytápění č.194/2007 Sb. byla v r novelizována vyhl. č. 237/2014 Sb.

7 Plynová zařízení (PZ) Revize a kontrolní prohlídky PZ jsou od počátku r.2015 nově zajišťovány firmami Rekostav- ZTI,s.r.o., Jan Beneš a Forpar, s r.o. Revize PZ je prováděna 1x3 roky. Již při domluvě s revizním technikem na termínu provedení revize doporučujeme domluvit se i na způsobu odstranění porevizních závad a jeho úhradě. Kontrolní prohlídky budou nově rovněž zajišťovány revizním technikem. Kontrolní prohlídku musí provádět dle vyhl. 85/1978 Sb. osoba oprávněná, k tomuto účelu proškolená. Pokud máte na domě již zakoupen detektor plynu z minulých let a máte zájem, jsme schopni zajistit vybrané osobě na domě proškolení (platnost proškolení 3 roky, cena cca Kč/osoba dle počtu přihlášených účastníků). Osoba oprávněná nese zodpovědnost za provedení kontrolní prohlídky! Cena za provedení revize PZ činí 134 Kč/byt bez DPH (21%). Cena za provedení kontrolní prohlídky činí 120 Kč/byt bez DPH (21%). Při provedení kontrolní činnosti bude nadále dodržován stanovený termín dle vyhl. 85/1978 Sb., a to k měsíci provedení předchozí revize, popř. kontrolní prohlídky. Dosavadní způsob provádění kontrolních prohlídek PZ s vyplňováním protokolů u odečtů vodoměrů již nelze nadále akceptovat! Plynové kotelny dodávka plynu V prvním pololetí r.2015 využilo SBD MÍR ve spolupráci s firmou Optimal-Energy.cz,a.s. situace na burze týkající se obchodování s komoditou zemního plynu a v kooperaci s dalšími brněnskými bytovými družstvy podepsalo smlouvu pro r.2016 a r.2017 na odběr plynu pro celkem 31 plynových kotelen ve správě SBD MÍR za cenu dodávky 725 Kč/MWh bez DPH (21%). Tuto cenu lze považovat za výhodnou, neboť současná cena dodávky činí 790 Kč/MWh bez DPH (21%). Boilerovny U zdrojů, kde je teplá voda připravována lokálně v akumulačních nádobách ve spol. prostorách domu, upozorňujeme, že je nutno včas počítat s výměnou akumulační nádoby, je-li nádoba na konci své životnosti. V současné době je dosavadní způsob ohřevu vody při rekonstrukci nahrazován rychloohřevem s podstatně menším objemem ohřívané vody, např. systémem ACV. PENB (PENB) Pro domy bez právní subjektivity ve správě SBD MÍR bylo počátkem r.2015 dokončeno zpracování PENB. Celkem bylo zpracováno 122 PENB pro SBD MÍR a 92 PENB pro SVJ (s dílčí spoluprací odd. energetiky). Na zhotovené PENB bylo podáno 6 reklamací, které byly k datu konání porady vyřešeny se zhotovitelem díla. PENB platí po dobu 10 let, pokud nedojde v této době ke stavebním úpravám na více než 25% obálky budovy. Při dispozici s bytem (od r.2016 i při pronájmu bytu) v budově, pro kterou byl PENB zpracován, se dokládá buďto originál nebo vícetisk PENB, popř. notářsky ověřená kopie. Dodávka el. energie Majoritním dodavatelem el. energie pro domy ve správě SBD MÍR je Pražská plynárenská, a.s.. SBD MÍR využívá výhod programu Družstevník, kdy cena 1 MWh činí 999 Kč/MWh bez DPH (21%). Tato cena platí do konce r Při změně právnické osoby na SVJ, pokud toto SVJ zůstává v naší správě, může nadále využívat výhod programu Družstevník vč. příznivé ceny za MWh. Smlouva na odběr el. energie podepisuje na 2 roky. Vodné a stočné, vodoměry, přípojky studené vody Cena za vodné a stočné v r.2015 činí 74,46 Kč/m3 vč. 15%DPH. Pro vodoměry instalované po platí přezkušovací lhůta 5 let pro vodoměry SV i TUV (vč. rádiových). Cena za instalaci bytového vodoměru vč. dodávky, montáže a 15% DPH: nový - cca 400 Kč/ks repasovaný cca 320 Kč/ks rádiový cca Kč/ks (životnost modulu 10 let)

8 Přípojky studené vody vedené v kolektoru pod sídlištěm Vinohrady jsou již po době životnosti materiálu, ze kterého byly zhotoveny, tj. ocelového pozinkovaného potrubí. Mnohé již byly vyměněny, u ostatních doporučujeme výměnu, aby se předešlo možnému skrytému úniku vody na trase přívodu studené vody do domu. Fakturační vodoměr studené vody je umístěn v kolektoru, takže případné ztráty jdou na vrub odběrného místa. U výškových domů na Vinohradech, kde je fakturační vodoměr studené vody společný pro tři nákladová střediska, doporučujeme instalaci podružných vodoměrů studené vody pro jednotlivá nákladová střediska na základě trojstranné písemné dohody dotčených nákladových středisek. Dotaz: p. Bílková, Mikulčická kdo dělá odečty při rádiovém odečtu? Lze domluvit s firmou za poplatek nebo si předseda do PC nechá stáhnout program a odečty provede sám. Ing. Koppová, Mutěnická jak družstvo ošetřuje smlouvy domů při jednom fakturační měřidle (1 vodoměr na více vchodů) mezi domy mírovými a SVJ? Stanovisko zpracovala Mgr. Holá. Dle judikátu nejvyššího soudu je povinnost dále poslat vodu či teplo (platit zálohy a obdržet vyúčtování). Mezi MÍR a SVJ nejsou smlouvy, budeme s tím zabývat. p. Zedníček, Strnadova PENB špatné adresy a počty bytů, apod. Ing. Hlavoňová není pravda, na celkový počet zadaných prací bylo asi 6 reklamací a všechny již byly vyřízeny, reklamace se týkaly především osazení čidel osvětlení domu, které nebyly v průkaz uvedeny a přitom na domech instalovány. Mgr. Svěráková, Kotlanova máte vyhodnocení jak vypadají domy ve správě družstva? Průměr C-D, stará zástavba i horší. Kozubíková, Horníkova domy, které si nechaly zpracovat PENB sami, mají předat jeden výtisk na družstvo? Je to možné. Zástupce domu J.Faimovové 20 kolik stojí zařízení na odečty vody? Kontaktujte paní Šikulovou. K dalšímu bodu programu uvedeného pod písm. c) vystoupil Ing. Čáp. Představil zástupce firem, které mají svoje prezentace ve vstupní hale. Informoval o význačných investičních akcí v tomto roce, např. regenerace domů. V lokalitě Líšeň jsou to nové sedlové střechy (Hochmanova 7,9 SVJ, Hochmanova 11,13, Hájkova 1 a 3,5, SVJ J.Faimonové 14). V lokalitě Vinohrady a Líšeň jsou to převážně přístavby a opravy balkónů, rozšíření lodžií a zateplení domů (balkóny - Konradova 1, 3, 5, 7, 9 - již provedeno, Horníkova 30. Vinohrady Bořetická 1 balkóny, Valtická balkóny). Dalšími většími investicemi jsou modernizace výtahů a opravy elektroinstalací. Dále informoval o faktorech, které ovlivňující kvalitu a budoucí životnost provedené modernizace objektu a je vhodné se na ně zaměřit hned v prvopočátku kvalitní projekt zpracovaný autorizovaným projektantem (jednotné zadání pro výběr zhotovitele) realizace provedena odbornou a ověřenou firmou; výběr firmy provádět vždy na základě referencí a obhlídky již realizovaných a užívaných staveb pravidelná kontrola prováděného díla nezávislým technickým dozorem investora pro zachování dlouhé životnosti konstrukce je vždy nutná pravidelná údržba odbornou firmou (interval údržby se liší dle typu konstrukce) V rámci debaty o úklidu výtahových kabin (z nerezu) nabízí provozní úsek na zkoušku čistící prostředek LENEKO. Tento je vyzkoušen a používán na některých domech úklidovými pracovníky. Družstvo zakoupilo cca 10ks tohoto čističe a je možné jej obdržet u technika domu (cena cca 130,- Kč). Řídící porady poděkovala přítomným za účast, pozvala delegáty na shromáždění delegátů, které se bude konat v ZŠ Horníkova a poradu ukončila v 17:35 hodin.

9 Zapsala: Simona Dobešová Příloha: Potvrzení o jednaném pojištění Pojistný certifikát Stanovy SVJ Podklady - kalkulace správního poplatku pro nebydlící

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Kamenný vrch, Komárov, Vinohrady,

Více

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015

ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno ZPRÁVA Z ČINNOSTI SPRÁVNÍ SLOŽKY DRUŽSTVA za období 06/2014 05/2015 Činnost oddělení bytových a členských vztahů v období Přehled o stavu členské

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014

Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 Členská schůze SVJ Nevanova 5,3,1 Praha 6 konaná 11.12.2014 1 Program členské schůze SVJ Prezentace Volba skrutátora a součet hlasovacích podílů Zpráva o hospodaření SVJ za roky 2012, 2013 a k 31. 10.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE INFORMACE SPRÁVCE O HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1-12/2014 a stavu ke dni 30.4.2015 SUBJEKT : SVJ Ladova 5/2043 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Správce : Green Lions a.s., Vocelova 1, Praha 2, tel. 224 217 069 Facility Manager

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná.

Z á p i s. Pozváno: 87 členů družstva. Přítomno: Členská schůze je usnášeníschopná. Z á p i s z členské schůze družstevníků Bytového družstva Mělník, Bezručova 2898-2903, která se konala dne 26.6.2014 od 19.00 hod. v prostorách školní jídelny SOU Cukrovar, Mělník Pozváno: Přítomno: 106

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce

ZÁPIS. 4. Informace představenstva o výsledcích kontroly Státní energetické inspekce ZÁPIS Z členské schůze Bytového družstva Stojanova 6, družstvo, se sídlem Brno, Stojanova 370/6, PSČ 602 00, IČO: 27737284, konané dne 16. 5. 2011 v prostorách domu Stojanova 6 1. Zahájení Schůzi zahájil

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 www.svj-bellusova.cz svj.bellusova@seznam.cz Zápis ze shromáždění společenství vlastníků SVJ Bellušova 1803-1804 se sídlem Bellušova 1803/5, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00 Identifikační

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Č.P. 497, 498, 499, 500, 501 ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ZÁPIS ZE IV. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK domu č.p. 497, 498, 499, 500, 501, ul. J.A.Komenského v Mostě konané dne 26.11. 2007 od 17. 00 hod. Program shromáždění: 1. Zahájení 2. Kontrola usnášení

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 které se konalo dne 24. června 2014 od 18 hodin v kinosále ZŠ Bronzová č.p. 2027, 155 00 Praha 5. Bod 1) programu Prezence členů a kontrola

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Pozvánka. na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642 Společenství vlastníků Žárovická 1642 Žárovická 1642, 190 16 Praha Újezd nad Lesy IČ 28 97 66 22, mailto:svjarovicka1642@volny.cz Pozvánka na 8. schůzi shromáždění Společenství vlastníků Žárovická 1642

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace

VÝZVA. k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1 VÝZVA k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace 1. Zadavatel : Společenství vlastníků jednotek Olbramovická 704-707, Praha 4 Olbramovická 705 14200 Praha 4 Kamýk IČ: 284 82 239 Zapsáno v

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje

Z Á P I S. Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Z Á P I S Ze shromáždění vlastníků jednotek SVJ 237 Plickova 571 a 572 konané dne 1.listopadu 2007 v Základní škole Mendelova, Praha 4 - Háje Schůzi zahájil a řídil předseda výboru SVJ M.Vilímovský v 18,00

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015

Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Společenství vlastníků bytů Vila Elza, Rakouská 543, Milovice Rakouská 543 289 24 Milovice IČO: 247 10 733 Zápis ze schůze Společenství konané dne 19.5.2015 Schůzi zahájil v 19:10 hodin pan Jan Vaněk,

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu

Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu Z Á P I S z jednání se statutárními zástupci SVJ, u nichž SBD vykonává správu Jednání proběhlo dne 12.5.2016 od 16.30 hod v restauraci Kulturního domu DRUŽBA v Klatovech dle programu uvedeného na pozvánce.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Zpráva o hospodaření za rok 2012 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Vypracovala: 12.3.2013 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 12.12.2006 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek

Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Podklady pro jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Vážení vlastníci, omlouváme se, ale po konzultaci s externími právníky z řad advokátů a soudců jsme přizpůsobili návrh programu shromáždění

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222:

Oznámený program shromáždění a členské schůze samosprávy č.222: ZÁPIS ze shromáždění vlastníků jednotek E. Beneše 1531-1534 a členské schůze samosprávy č.222 konaném dne 21. května 2015 od 18:00 hodin v jídelně Harmonie I, Tř. E. Beneše 1747, HK 12. Oznámený program

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2014 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2014, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331

SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 Petržílkova 2490, 158 00 Praha 5 IČO: 26759331 DIČ: CZ26759331 ZÁPIS Z VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PETRŽÍLKOVA 2486-2491 14. KVĚTNA 2015 Program výroční schůze - shromáždění členů Společenství Petržílkova 2486-2491 je následující: 1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.8 /2013/Město Oprava volného bytu č. 21 v domě č.p. 300 v ulici Sluneční v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Statutární město Pardubice

Více

O b s a h Informátoru č. 2/13

O b s a h Informátoru č. 2/13 O b s a h Informátoru č. 2/13 - Usnesení ze schůze Shromáždění delegátů - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Upozornění předsedů samospráv (formulář

Více

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012

Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Zápis z členské schůze ze dne 23. 5. 2012 Členská schůze Bytového družstva Ostružinová Medlánky se sídlem Brno, Ostružinová 497/5, 621 00 Brno, IČ 293 00 070, konaná dne 23. 5. 2012 v 18:30 hodin ve Společenském

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více