MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno"

Transkript

1 MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne Přítomni: Ing. Koutníková, Mgr. Nováčková, p. Hložková, Ing. Hlavoňová, Mgr. Komárková, p. Hrušková, p. Budínský, p. Mutl, JUDr. Doležalová, Ing. Čáp, p. Dobešová. Program: 1. Zahájení 2. Úvodní slovo předsedkyně družstva 3. Informace z ekonomického úseku 4. Informace z úseku předsedkyně družstva - nová směrnice o vymáhání dluhů - změna stanov družstva - nové stanovy pro SVJ 5. Informace z provozního úseku: a) informace o pojištění u pojišťovny KOOPERATIVA - Pojistný certifikát - Potvrzení o pojištění plnění - Manuál jak nahlašovat pojistné události postup b) informace z oddělení energetiky - Teplárny Brno - RTN - Plynová zařízení - Boilerovny - PENB - vodoměry v bytech c) nabídky od firem podklady k novinkám - Beta Control s.r.o. Bezpečný dům, kompletní ochrana objektu (prezentace a ukázka sklepní kóje u vstupu) - Skala servis s.r.o. Revize a kontroly komínů, vložkování komínů (prezentace u vstupu) - Radek Pospíšil Přístupový systém nové generace - Stavoprojekta a.s. Diagnostika obvodového pláště řasy, plísně - Profiplast spol. s.r.o. Posouzení objektu s využití termokamerou 6) Různé, závěr 1) Zahájení Poradu zahájila v 16:05 hodin a řídila Ing. Polášková. Přivítala přítomné zástupce samospráv a společenství, předsedkyni družstva a zaměstnance, kteří se porady zúčastnili. Program jednání byl uveden na pozvánce, kterou obdrželi všichni přítomní. 2) Informace předsedkyně družstva Po ročním působení ve funkci předsedkyně družstva zhodnotila činnost správní složky: V uplynulém roce 2014 jsem se snažila o zlepšení fungování správní složky a poskytovaných služeb, zejména o zlepšení komunikace mezi jednotlivými domy a odděleními či referenty správní složky. Systém Domus byl nahrazen systémem Poschodech. Jedná se o online portál, ve kterém si předsedové samospráv mohou dohledat velké množství dat k domu. Cílem správní složky je skenovat nebo převádět do pdf. podoby co nejvíce podkladů domů. Největší organizační změny byly na provozním úseku, kde došlo ke zrušení tří pracovních míst, na funkci technika domu byli přijati noví zaměstnanci. Funkci vedoucího provozu domů a investic vykonává Ing. Jan Čáp. Provozní úsek usiluje o to být aktivním spolupracovníkem samospráv. Konkrétně jsou prováděny jedenkrát ročně technické prohlídky domů a při všech Vašich problémech

2 jako je zatékání střechy, výskyt plísně a jiné, se na domech provádí kontrola na místě samém za přítomnosti předsedy. Výsledkem výše uvedených kroků (zrušení 3 pracovních míst), úspory vzniklé ze mzdových úspor za několik dlouhodobých prac. neschopností a s tím souvisejících odvodů zdravotního a sociálního pojištění a úspor v položce běžné náklady (oproti plánu jsou nižší asi o 400 tis. Kč) jsou úspory, zisk ve výši cca 900 tis. Kč. Mimo běžné úkoly správy domů byly průběžně plněny i úkoly, které vyplynuly z legislativy, a to zpracování průkazů energetické náročnosti budov, instalace RTN, zakládání právnických osob atd. Představenstvo družstva na svém jednání v březnu 2015 ustanovilo pracovní skupiny klepšímu plnění svých úkolů. Práce pracovních skupin je zaměřena na řešení úkolů spadajících do jednotlivých úseků činnosti představenstva. Tajemníky pracovních skupin jsou zaměstnanci družstva. Konkrétně se jedná o pracovní skupinu pro modernizaci výtahů, pro domovní předávací stanice, pro energetiku a úspory tepla, organizačně právní, pro rozvoj moderních komunikačních technologií a pro zajišťování správy pro právnické osoby. Cílem práce pracovních skupin je získání co nejvíce informací, požadavků a námětů přímo od Vás bydlících na domech a vykonávajících funkci předsedy samosprávy tak, aby se představenstvo družstva mohlo zabývat právě těmi problémy, které Vás nejvíce trápí. Ing. David, předseda SVJ Elplova 2 mě požádal, abych Vás seznámila s dotazem, který vznesl na odd. VT: Jak je smluvně ošetřena skutečnost, že portál Poschodech.cz je provozován společností cizího státu tj. společností ANASOFT APR, s.r.o se sídlem v Bratislavě. Reálně provozuje portál GTS Slovakia, takže veškerá data se nacházení někde v cloudu v cizím státě a o jich zabezpečení lze jen spekulovat. Jak jsou tedy data chráněna ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Odpověď oddělení VT při přechodu na portál Poschodech za dříve používanou aplikaci WebDomus byla otázka umístění dat na jednom z prvních míst.data jsou umístěna zde v Brně na správní složce. Během aplikace (internetová část) je zajišťována dodavatelem. Od dodavatele jde k nám požadavek na načtení dat formuláře a vlastní výsledek se následně zobrazuje na obrazovce uživatele. Vlastní komunikace mezi uživatelem a internetovou aplikací probíhá přes zabezpečený protokol (https), naše data jsou poskytována pomocí VPN. Řešení dluhů na bytových domech před rokem jsem Vás informovala o zřízení pracovního místa na vymáhání dluhů. Tuto pozici zastává JUDr. Helena Doležalová PhD., která zpracovala podrobnou směrnici, jež postihuje celou oblast dluhů.to je zaslání první upomínky, druhé upomínky, platební rozkaz, žaloba. Našim cílem je nenechat dluhy narůst do velké výše, ale okamžitě a důsledně dlužníky na vzniklý dluh upozorňovat. Proto jsme jednali i s firmou Anasoft o možnosti zasílání upozornění o vzniku dluhu formou SMS, a to 1x měsíčně. Řídící schůze poděkovala paní předsedkyni za příspěvek, přivítala předsedkyni kontrolní komise Ing. Koppovou a předala slovo p. Marii Hložkové ekonomické náměstkyni. 3) Informace z ekonomického oddělení Na podzimním SD byl předložen materiál - kalkulace správního poplatku pro nebydlící. Tento návrh nebyl schválen, a bylo přijato usnesení: SD neschvaluje stanovení poplatku ukládá představenstvu zpracování nové kalkulace poplatku ukládá představenstvu předložit novou kalkulaci samosprávám k připomínkování U prezence všichni obdrželi nový návrh poplatku. Připomínky k návrhu zasílejte na ekonomické oddělení tak, aby byl časový prostor na zapracování. Výsledek hospodaření za rok 2014 Hospodaření správní složky skončilo s kladným hospod. výsledkem, cca 900 tis. Kč. Ekonomická komise navrhuje představenstvu, aby se zisk převedl do rezervního fondu.

3 Z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností zaměstnanců jsou nevyčerpané mzdy a s tím související odvody zdravotního a sociálního pojištění. Běžné náklady jsou oproti plánu nižší asi o 400 tis. Kč ( poštovné, telefony, pojištění). Celkové výnosy jsou oproti plánu nižší v položce poplatky z prodlení (došlo ke změně výše z 2,5 promile na 1 promile) a přijaté úroky, zde došlo ke snížení úrok. sazeb a u běžných účtů je úročení nulové. Vrácení 13. zálohy na služby Ve vyúčtování služeb v roce 2014 vyúčtováváme zálohy na teplo a ohřev za období 12/2013 a 11/2014. Záloha za 12/2014 přechází do vyúčtování služeb roku Protože toto období nám dělá problém : 1) v přihrávání záloh z předpisu do vyúčtování služeb 2) při vznikajících SVJ nám tato jedna záloha zůstává nevyúčtovaná a přechází do vypořádání v případě, že SVJ budeme spravovat 3) pokud dům přechází do jiné správy, zálohu vracíme jednotlivcům 4) odpadne vysvětlování novým uživatelům bytů proč máme náklady kalendářní rok a zálohy nikoliv Budeme navrhovat tzv. 13 zálohu všem uživatelům bytů pod Mírem vrátit ve vyúčtování služeb za rok V DISu bude informace ohledně úpravy předpisu záloh od z důvodu přeplatků z vyúčtování služeb. Je bezpředmětné chodit na družstvo již nyní, ale vyčkejte až obdržíte nový předpis záloh, neboť vzhledem ke způsobu výpočtu nemůže být na jednotlivé žádosti o snížení záloh brán zřetel. Další informace podá Ing. Hlavoňová ve svém příspěvku. Dotaz: p. Petlach pokud je velký nedoplatek, zvýšíte zálohy automaticky? Ne, je to individuální, družstvo pouze navrhuje, úpravy budou prováděny vždy se souhlasem předsedy. p. Kozubíková Dá se zabránit snižováním/zvyšováním individuálních záloh? Je možné pouze se schválením výboru. Bez souhlasu výboru ne, budou kontrolovány všechny položky. Paní Ludmila Hrušková, hlavní účetní informovala o pojištění domů ve správě MÍR, stavební bytové družstvo. Pojištění v obytných domech družstva je zajištěno u pojišťovny KOOPERATIVA a.s. Přílohou tohoto zápisu je Potvrzení o sjednaném pojištění dle Rámcové pojistné smlouvy a Pojistný certifikát. 4) Informace z úseku předsedkyně družstva JUDr. Helena Doležalová z právního oddělení podala informaci, že od února roku 2015 je účinná nová směrnice o nakládání s pohledávkami souvisejícími s užíváním bytů. Důvodem přijetí této směrnice byla častá nemožnost vymáhat pohledávky družstva nebo společenství vlastníků, a to např. proto, že pohledávky nebyly přihlášeny do insolvenčního řízení, byly promlčeny, byla sjednána dohoda o splátkách, avšak nebyla dohodnuta sankce ztráty výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoli splátky, byly sjednány splátky v minimální výši na mnoho let atd. Směrnice tedy zejména reaguje na problémy, které se vyskytly v posledních měsících. Kromě toho směrnice upozorňuje na změny právní úpravy, např. na ztrátu práva požadovat úroky, které přesáhly jistinu, pokud nebyla pohledávka uplatněna u soudu (již se tedy nečeká, až poplatky dosáhnout takové výše, aby bylo možné dlužníka donutit k tomu, co požaduje smluvní mandatář - tomu byla smlouva vypovězena). V neposlední řadě bylo třeba zohlednit přibývání společenství vlastníků ve správě družstva a jejich právo rozhodovat o nakládání s jejich pohledávkami. Proto je dohoda o splátkách na dobu delší než tři měsíce či opakované uzavření této dohody podmíněno souhlasem statutárního orgánu společenství vlastníků. Společenství mohou (ale nemusí) následně využít pomoci družstva při soudním vymáhání svých pohledávek, a proto je třeba dbát na to, aby jim družstvo připravilo co nejvhodnější postavení, a doporučilo vhodné postupy. Rozhodnutí o způsobu vymáhání pohledávky je však již na společenství vlastníků.

4 Cílem směrnice tedy bylo vytvořit postup, který by byl efektivní a hospodárný. Nicméně i přes veškerou snahu se mohou vyskytnout další problémy, avšak je naprosto zbytečné komplikovat si situaci na samém začátku. Směrnice je interním normativním aktem, a zavazuje tedy pouze zaměstnance družstva. V dalším bodě JUDr. Doležalová informovala o přípravě nových stanov družstva Od konce loňského roku pracuje komise pro přípravu nových stanov družstva na zpracování jednotlivých částí stanov družstva, které by již měly v plném rozsahu reagovat na změny právní úpravy, zejména na zákon o obchodních korporacích. Nejvýznamnější změnou by mělo být podřízení se tomuto zákonu. Současné stanovy tuto možnost odmítají, avšak postupem času se ukázalo, že to může vést ke značné právní nejistotě ohledně vnitřních poměrů. V určitých situacích je totiž poměrně komplikované určit, jakými pravidly se řídit, zvláště když po kogentních ustanoveních zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, a ujednání ve stanovách, jsou navíc aplikovatelná ustanovení dřívějšího obchodního zákoníku (což u podřízení se zákonu o obchodních korporacích odpadá). Větší právní jistota koresponduje s tím, že jedním z hlavních cílů nových stanov je jejich nezneužitelnost. Návrh změn stanov již není dílem jednotlivce, ale kolektivu, který o jednotlivých ustanoveních diskutuje a zvažuje jednotlivé možnosti. Informace o termínech schůzek bývají zveřejňovány na webových stránkách družstva, a kterýkoli člen se jich může zúčastnit (ponechávat změny navržených ustanovení až na jednání shromáždění delegátů může mít mnohé negativní následky). Ing. Polášková poděkovala za příspěvek a dotazy a předala slovo Mgr. Tereze Komárkové z oddělení samospráv a SVJ. Pro samosprávy oddělení SO a SVJ průběžně kontrolujeme procento odkoupení bytů a informuje výbor, pokud je nutné založit společenství vlastníků a poskytne součinnost při zakládání společenství vlastníků. Pro společenství vlastníků, která vznikla před je hlavním bodem změna stanov. Do konce roku 2016 musí společenství vlastníků upravit stanovy tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku musí obsahovat název obsahující slovo společenství vlastníků a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo, sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na jiném vhodném místě, členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování, určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení, pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek. SBD MÍR obdrželo vzor stanov od Svazu českých a moravských bytových družstev je to kryto autorskými právy, neposkytujte tento vzor dál, hrozí žaloba! Společenství buď může pouze své stanovy doplnit o body, které ve stanovách chybí (typicky tvorba rozpočtu) nebo přijmout změnu stanov v plném znění a použít stanovy vypracované Svazem českých a moravských bytových družstev. Při schválení změny stanov je nutná účast notáře JUDr. Motáčková už se problematice společenství vlastníků nevěnuje, obracejte se tedy na jiné notáře. Oddělení samospráv a SVJ v současné době spolupracuje se 3 notářskými kancelářemi. Nové stanovy je nutné založit do sbírky listin Krajského soudu, podání do sbírky listin je bez správního poplatku Do nových stanov je možné zapracovat: smluvní pokuty, členem výboru může být i osoba, která není vlastníkem, hlasování pomocí listiny k tomu určené, lze zmírnit/zpřísnit hlasovací kvóra. Vzhledem k tomu, že v současné době se úprava stanov týká cca 150 právnických osob, nejsou pracovnice oddělení samospráv a SVJ z časových důvodů schopny zúčastnit se všech schůzek ohledně nových stanov. Proto předběžně plánujeme ( ) tématické školení pro zájemce, kde probereme jednotlivé body stanov.

5 Je třeba dbát na to, aby v rejstříku společenství byly aktuální údaje o výboru společenství, tzn. hlídat volební období výboru a každou změnu hlásit rejstříku. Kooptace členů výboru SVJ odst. 2) NOZ pokud neklesne počet členů pod polovinu, mohou zbývající členové určit nového člena až do konání dalšího shromáždění. Dotazy: Dr. Huňáček, Ševelova doporučuje nižší kvóty pro schvalování. Mohu na shromáždění použít plnou moc? Pokud máte zplnomocnění ve stanovách, tak ano. p. Dohnalová, Kotlanova žádá o sdělení podle čeho se bude zakládá u nich na domě právnická osoba odpověď zašleme em. p. Sokolová, Zikova komu lze na shromáždění dát plnou moc? Opět je nutné nahlédnout do stanov společenství. Mgr. Svěráková, Kotlanova doporučujete změnu stanov v plném rozsahu? Ano Komu můžu dát plnou moc? Zase co máte ve stanovách Ing. David, Elplova pokud nemám ve stanovách zplnomocnění, stačí odsouhlasení na shromáždění? Je to změna stanov a proto nelze doplnit do stanov bez notáře. Lohnická družstvo nás mylně informovalo o zastupování. Z družstva jsme dostali zpracovaná výklad, že plnou moc na zastupování na shromáždění nelze udělit. p. Kozubíková, Horníkova doporučuji, aby předsedové na schůzku ke stanovám SVJ přišli. 5) Informace z provozního úseku Ing. Polášková informovala, že podklady k dalšímu bodu programu informace o postupu při hlášení škodní události obdrželi při prezenci, které zpracovala p. Pokorná. Všechny domy ve správě nebo majetku MÍR, SBD jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa, a.s. a to v rámci Rámcové pojistné smlouvy č typu A uzavřenou mezi SČMBD a pojišťovnou Kooperativa. Místo kopie pojistné smlouvy je možné získat Pojistný certifikát a Potvrzené o sjednaném rozsahu pojištění dle rámcové pojistné smlouvy viz přílohy. Pojištění je sjednáno: odpovědnost za škody (týká se bytů zatečení střechu, vyplavení při havárii topení nebo svislého vedení SV a TUV v instalační šachtě) zcizení stavebních součástí a příslušenství staveb (odcizení BRANA, Al lišt u dveří) vandalismus (poničení dveří, zámků apod. ve společných prostorách), sprejerství, pojištění skel (pouze společné prostory domu) živelné pojištění (škody způsobené požárem, vichřicí, povodní, záplavou, bleskem, krupobitím, sesuvem půdy a vodou z poškozeného vodovodního potrubí). Postup při hlášení pojistné události: v případ poškození neznámým pachatelem společných konstrukčních prvků bytového domu (vstupní dveře do domu, dveře ve společných prostorách převážně suterén, posprejování fasády, dveří) je potřeba zavolat POLICII ČR a žádat od nich Vyjádření poškozeného. Toto vyjádření je nutné přiložit k hlášení pojistné události na pojišťovnu. Je vhodné pořídit fotodokumentaci. Následný pracovní den informovat příslušného technika správní složky MÍR, SBD a případně pí Pokornou, která bude zařizovat likvidaci škodní události. Výši škody sdělit až po obdržení cenové nabídky od odborné firmy na POLICII ČR bude zasláno dodatečně.

6 pokud je rozbité sklo ve dveřích (opět pouze společné konstrukční prvky) nebo sklepních oknech, je nutno pořídit dokumentaci a následný pracovní den informovat příslušného technika a pí Pokornou. Pokud škodu nehlásí předseda nebo člen výboru SO/SVJ, je nutno tuto skutečnost jim nahlásit. Škodní událost v bytě informovat předsedu SO/SVJ a domluvit se s technikem příslušného domu nebo pí Pokornou na nahlášení škodní události. Pokud je možné, pořídit fotodokumentaci. Výše spoluúčasti/franšízy u jednotlivých škodních událostí: - odpovědnost - franšíza 1.000,-- Kč - povodeň - spoluúčast 5.000,-- Kč - odcizení - spoluúčast 5.000,-- Kč - vandalismus - franšíza 1.500,-- Kč - skla - spoluúčast 500,-- Kč - hasící přístroje - spoluúčast 300,-- Kč - sprejerství - spoluúčast 1.000,-- Kč - živel - spoluúčast 1.000,-- Kč Dalším bodem programu uvedené pod písm. b) informace z oddělení energetiky, kterou přednesla Ing. Ivana Hlavoňová, vedoucí energetického oddělení. Teplárny Brno, a.s Cena za GJ se pro rok 2015 nemění a zůstává na úrovni předchozích dvou let. Vzhledem k četným požadavkům ze strany jednotlivých uživatelů bytů na snížení záloh na teplo z důvodu přeplatku v uplynulých letech bylo ve spolupráci s Teplárnami Brno, a.s. provedeno posouzení nasmlouvaných množství tepla pro jednotlivé domy. Nově byl navržen průměr za poslední dva roky plus 10% rezerva. U domů bez právní subjektivity ve správě SBD MÍR bude na domech, kterých se to týká, provedeno snížení záloh vůči Teplárnám Brno,a.s. Domy budou o změně záloh vyrozuměny mailem, pokud budou chtít nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, musí toto projednat s p.černohlávkovou, jinak budou individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za dům. U SVJ, budou ta SVJ, kterých se navržené snížení (případně zvýšení) nasmlouvaného množství tepla týká, vyzvána mailem, aby do potvrdila svůj souhlas se změnou záloh. Pokud změnu nepotvrdí, zůstávají zálohy na Teplárnu Brno, a.s. ve stávající výši. Pokud budou chtít SVJ i po snížení záloh vůči Teplárně Brno, a.s. nadále zachovat výši stávajících individuálních předpisů záloh, musí toto projednat s p.černohlávkovou, jinak budou individuální zálohy automaticky upraveny v návaznosti na ponížení záloh za SVJ. V souvislosti se vznikem SVJ na domech doporučujeme pro budoucnost, tam, kde to technické podmínky umožní, instalovat podružné kalorimetry tepla a podružné vodoměry pro jednotlivá odběrná místa z důvodu vzájemné větší nezávislosti odběrných míst na sobě a objektivnějšího rozdělení množství odebrané komodity. Při přehlášení odběru el. energie, tepla a vody po vzniku SVJ, přidělení IČ a zřízení účtu v bance žádáme nová SVJ o strpení, neboť administrace převodu smluv může trvat 2-3 měsíce. K podpisu nových smluv budou po obdržení MÍRem neprodleně vyzvána. RTN (poměrové měřiče tepla) Na přelomu r.2014 a r.2015 byly osazeny RTN dosud neosazené domy, celkem 109 domů. V současné době jsou již RTN osazeny byty ve všech domech. Při montáži měly jednoznačně přednost RTN s rádiovým odečtem. Zbývá osadit RTN do nebytů, což by mělo proběhnout v průběhu r Po osazení bude nutno v mnoha případech upravit dodatkem smlouvu o pronájmu nebytu nebo spol. prostor z důvodu změny způsobu účtování odebraného tepla. U domů, kde dosud není odsouhlasen rozúčtovací poměr pro RTN dle plochy a součtu náměrů, žádáme naléhavě o odsouhlasení na členské schůzi nebo listinou k tomu určenou nejpozději do konce roku, jinak nebude možno provést vyúčtování za r Vyhláška o pravidlech vytápění č.194/2007 Sb. byla v r novelizována vyhl. č. 237/2014 Sb.

7 Plynová zařízení (PZ) Revize a kontrolní prohlídky PZ jsou od počátku r.2015 nově zajišťovány firmami Rekostav- ZTI,s.r.o., Jan Beneš a Forpar, s r.o. Revize PZ je prováděna 1x3 roky. Již při domluvě s revizním technikem na termínu provedení revize doporučujeme domluvit se i na způsobu odstranění porevizních závad a jeho úhradě. Kontrolní prohlídky budou nově rovněž zajišťovány revizním technikem. Kontrolní prohlídku musí provádět dle vyhl. 85/1978 Sb. osoba oprávněná, k tomuto účelu proškolená. Pokud máte na domě již zakoupen detektor plynu z minulých let a máte zájem, jsme schopni zajistit vybrané osobě na domě proškolení (platnost proškolení 3 roky, cena cca Kč/osoba dle počtu přihlášených účastníků). Osoba oprávněná nese zodpovědnost za provedení kontrolní prohlídky! Cena za provedení revize PZ činí 134 Kč/byt bez DPH (21%). Cena za provedení kontrolní prohlídky činí 120 Kč/byt bez DPH (21%). Při provedení kontrolní činnosti bude nadále dodržován stanovený termín dle vyhl. 85/1978 Sb., a to k měsíci provedení předchozí revize, popř. kontrolní prohlídky. Dosavadní způsob provádění kontrolních prohlídek PZ s vyplňováním protokolů u odečtů vodoměrů již nelze nadále akceptovat! Plynové kotelny dodávka plynu V prvním pololetí r.2015 využilo SBD MÍR ve spolupráci s firmou Optimal-Energy.cz,a.s. situace na burze týkající se obchodování s komoditou zemního plynu a v kooperaci s dalšími brněnskými bytovými družstvy podepsalo smlouvu pro r.2016 a r.2017 na odběr plynu pro celkem 31 plynových kotelen ve správě SBD MÍR za cenu dodávky 725 Kč/MWh bez DPH (21%). Tuto cenu lze považovat za výhodnou, neboť současná cena dodávky činí 790 Kč/MWh bez DPH (21%). Boilerovny U zdrojů, kde je teplá voda připravována lokálně v akumulačních nádobách ve spol. prostorách domu, upozorňujeme, že je nutno včas počítat s výměnou akumulační nádoby, je-li nádoba na konci své životnosti. V současné době je dosavadní způsob ohřevu vody při rekonstrukci nahrazován rychloohřevem s podstatně menším objemem ohřívané vody, např. systémem ACV. PENB (PENB) Pro domy bez právní subjektivity ve správě SBD MÍR bylo počátkem r.2015 dokončeno zpracování PENB. Celkem bylo zpracováno 122 PENB pro SBD MÍR a 92 PENB pro SVJ (s dílčí spoluprací odd. energetiky). Na zhotovené PENB bylo podáno 6 reklamací, které byly k datu konání porady vyřešeny se zhotovitelem díla. PENB platí po dobu 10 let, pokud nedojde v této době ke stavebním úpravám na více než 25% obálky budovy. Při dispozici s bytem (od r.2016 i při pronájmu bytu) v budově, pro kterou byl PENB zpracován, se dokládá buďto originál nebo vícetisk PENB, popř. notářsky ověřená kopie. Dodávka el. energie Majoritním dodavatelem el. energie pro domy ve správě SBD MÍR je Pražská plynárenská, a.s.. SBD MÍR využívá výhod programu Družstevník, kdy cena 1 MWh činí 999 Kč/MWh bez DPH (21%). Tato cena platí do konce r Při změně právnické osoby na SVJ, pokud toto SVJ zůstává v naší správě, může nadále využívat výhod programu Družstevník vč. příznivé ceny za MWh. Smlouva na odběr el. energie podepisuje na 2 roky. Vodné a stočné, vodoměry, přípojky studené vody Cena za vodné a stočné v r.2015 činí 74,46 Kč/m3 vč. 15%DPH. Pro vodoměry instalované po platí přezkušovací lhůta 5 let pro vodoměry SV i TUV (vč. rádiových). Cena za instalaci bytového vodoměru vč. dodávky, montáže a 15% DPH: nový - cca 400 Kč/ks repasovaný cca 320 Kč/ks rádiový cca Kč/ks (životnost modulu 10 let)

8 Přípojky studené vody vedené v kolektoru pod sídlištěm Vinohrady jsou již po době životnosti materiálu, ze kterého byly zhotoveny, tj. ocelového pozinkovaného potrubí. Mnohé již byly vyměněny, u ostatních doporučujeme výměnu, aby se předešlo možnému skrytému úniku vody na trase přívodu studené vody do domu. Fakturační vodoměr studené vody je umístěn v kolektoru, takže případné ztráty jdou na vrub odběrného místa. U výškových domů na Vinohradech, kde je fakturační vodoměr studené vody společný pro tři nákladová střediska, doporučujeme instalaci podružných vodoměrů studené vody pro jednotlivá nákladová střediska na základě trojstranné písemné dohody dotčených nákladových středisek. Dotaz: p. Bílková, Mikulčická kdo dělá odečty při rádiovém odečtu? Lze domluvit s firmou za poplatek nebo si předseda do PC nechá stáhnout program a odečty provede sám. Ing. Koppová, Mutěnická jak družstvo ošetřuje smlouvy domů při jednom fakturační měřidle (1 vodoměr na více vchodů) mezi domy mírovými a SVJ? Stanovisko zpracovala Mgr. Holá. Dle judikátu nejvyššího soudu je povinnost dále poslat vodu či teplo (platit zálohy a obdržet vyúčtování). Mezi MÍR a SVJ nejsou smlouvy, budeme s tím zabývat. p. Zedníček, Strnadova PENB špatné adresy a počty bytů, apod. Ing. Hlavoňová není pravda, na celkový počet zadaných prací bylo asi 6 reklamací a všechny již byly vyřízeny, reklamace se týkaly především osazení čidel osvětlení domu, které nebyly v průkaz uvedeny a přitom na domech instalovány. Mgr. Svěráková, Kotlanova máte vyhodnocení jak vypadají domy ve správě družstva? Průměr C-D, stará zástavba i horší. Kozubíková, Horníkova domy, které si nechaly zpracovat PENB sami, mají předat jeden výtisk na družstvo? Je to možné. Zástupce domu J.Faimovové 20 kolik stojí zařízení na odečty vody? Kontaktujte paní Šikulovou. K dalšímu bodu programu uvedeného pod písm. c) vystoupil Ing. Čáp. Představil zástupce firem, které mají svoje prezentace ve vstupní hale. Informoval o význačných investičních akcí v tomto roce, např. regenerace domů. V lokalitě Líšeň jsou to nové sedlové střechy (Hochmanova 7,9 SVJ, Hochmanova 11,13, Hájkova 1 a 3,5, SVJ J.Faimonové 14). V lokalitě Vinohrady a Líšeň jsou to převážně přístavby a opravy balkónů, rozšíření lodžií a zateplení domů (balkóny - Konradova 1, 3, 5, 7, 9 - již provedeno, Horníkova 30. Vinohrady Bořetická 1 balkóny, Valtická balkóny). Dalšími většími investicemi jsou modernizace výtahů a opravy elektroinstalací. Dále informoval o faktorech, které ovlivňující kvalitu a budoucí životnost provedené modernizace objektu a je vhodné se na ně zaměřit hned v prvopočátku kvalitní projekt zpracovaný autorizovaným projektantem (jednotné zadání pro výběr zhotovitele) realizace provedena odbornou a ověřenou firmou; výběr firmy provádět vždy na základě referencí a obhlídky již realizovaných a užívaných staveb pravidelná kontrola prováděného díla nezávislým technickým dozorem investora pro zachování dlouhé životnosti konstrukce je vždy nutná pravidelná údržba odbornou firmou (interval údržby se liší dle typu konstrukce) V rámci debaty o úklidu výtahových kabin (z nerezu) nabízí provozní úsek na zkoušku čistící prostředek LENEKO. Tento je vyzkoušen a používán na některých domech úklidovými pracovníky. Družstvo zakoupilo cca 10ks tohoto čističe a je možné jej obdržet u technika domu (cena cca 130,- Kč). Řídící porady poděkovala přítomným za účast, pozvala delegáty na shromáždění delegátů, které se bude konat v ZŠ Horníkova a poradu ukončila v 17:35 hodin.

9 Zapsala: Simona Dobešová Příloha: Potvrzení o jednaném pojištění Pojistný certifikát Stanovy SVJ Podklady - kalkulace správního poplatku pro nebydlící

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 59/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 3 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Luboš Kylar Petr Prokop I. A) Příkaz představenstva

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň Společenství vlastníků čp. 1079 v Libni Ing. Arch. Jan Kabelka předseda výboru Andrštova 1079/5 180 00 Praha 8 - Libeň V Praze dne 9. 4. 2015 Nabídka na správu domu Andrštova č.p. 1079, Praha 8 - Libeň

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více