USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016"

Transkript

1 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne /6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce /6/RM/2016 Záměr prodeje jednotky č. 448/101 v domě na ul. Obránců míru č. p. 447, 448 v Třebíči o záměru prodeje jednotky č. 448/101 o výměře 32 m 2 v domě na ul. Obránců míru č. p. 447, 448 v Třebíči, stojícím na pozemku p. č. st zast. plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Třebíč, a podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 64/2875, za kupní cenu ve výši Kč zveřejnit záměr prodeje na úřední desce. 3/6/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou tady nic není ukončit nájemní smlouvu č , sjednanou s tady nic není, IČ , dohodou k zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. 4/6/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy dohodou tady nic není ukončit nájemní smlouvu č , sjednanou s tady nic není, IČ , dohodou k zajistit uzavření dohody o ukončení nájemního vztahu. 5/6/RM/2016 1

2 Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání o záměru nájmu prostor sloužících podnikání - místnosti č ve 2. NP budovy na ul. Nad Zámkem 1072 v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st. 1/4 - zast. plocha a nádvoří v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč zajistit zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce. Termín: /6/RM/2016 Nájem prostor sloužících podnikání tady nic není pronajmout od na dobu neurčitou tady nic není, za účelem zřízení a provozování kadeřnictví místnost č. 103 v levé části přízemí budovy č. p. 965 na ul. Sedlákova v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč, za nájemné ve výši 322 Kč/m 2 /rok s tím, že toto nájemné bude od r každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem zajistit uzavření nájemní smlouvy. Termín: /6/RM/2016 Nájem prostor sloužících podnikání - Digital Action s. r. o. rozšířit předmět nájmu sjednaný v nájemní smlouvě č. 685/2001, uzavřené s Digital Action s. r. o., Manž. Curieových 657, Třebíč, IČ , o místnost č. 15 ve 3. NP budovy č. p. 657 na ul. Manž. Curieových v Třebíči, jež je součástí pozemku p. č. st zast. plocha a nádvoří v k. ú. a obci Třebíč, za nájemné ve výši 322 Kč/m 2 /rok s tím, že toto nájemné bude od r každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě. Termín: /6/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu ev. č "Oprava soc. zařízení k tělocvičnám v objektu ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova č. p. 700/20 v Třebíči" I. Rada města schvaluje zadávací podmínky výzvy zájemcům k podání nabídky na akci "Oprava soc. zařízení k tělocvičnám v objektu ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova č. p. 700/20 v Třebíči", ev. č

3 II. Rada města schvaluje seznam firem pro podání nabídky: - VESAS, s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, Třebíč, IČ , - Stavební firma Hádlík s. r. o., Ant. Dvořáka 38, Třebíč, IČ , - TOMIreko s. r. o., Karlovo nám. 48, Třebíč, IČ , - Jiří Vrba, Luční 874/52, Třebíč, IČ , - RENO - stavební firma s. r. o., Ke spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ III. Rada města schvaluje členy komise pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky na realizaci akce: Mgr. Pavel Pacal, Milan Zeibert, Mgr. Pavel Franěk, Ing. Zuzana Kratochvílová, Mgr. Pavel Kraus a Radka Bártová. Náhradníci: Vladimír Malý a Ing. Pavel Janata. IV. Rada města ukládá 1.1. zajistit realizaci výběrového řízení. Termín: /6/RM/2016 Veřejná zakázka malého rozsahu ev. č "Oprava soc. zařízení ve sportovní hale L. Pokorného na ul. Fügnerova č. p v Třebíči - 3. etapa" I. Rada města schvaluje zadávací podmínky výzvy zájemcům k podání nabídky na akci "Oprava soc. zařízení ve sportovní hale L. Pokorného na ul. Fügnerova č. p. 1226/10 v Třebíči - 3. etapa", ev. č II. Rada města schvaluje seznam firem pro podání nabídky: - VESAS, s. r. o., Cyrilometodějská 43/20, Třebíč, IČ , - Stavební firma Hádlík s. r. o., Ant. Dvořáka 38, Třebíč, IČ , - TOMIreko s. r. o., Karlovo nám. 48, Třebíč, IČ , - Jiří Vrba, Luční 874/52, Třebíč, IČ , - RENO - stavební firma s. r. o., Ke spravedlnosti 667, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ III. Rada města schvaluje - členy komise pro vyhodnocení nejvhodnější nabídky na realizaci akce: Mgr. Pavel Pacal, Milan Zeibert, Mgr. Pavel Franěk, Ing. Zuzana Kratochvílová, Mgr. Pavel Kraus a Radka Bártová. Náhradníci: Vladimír Malý a Ing. Pavel Janata. IV. Rada města ukládá 1.1. zajistit realizaci výběrového řízení. Termín: /6/RM/2016 Záměr prodeje spoluvlastnického podílu pozemků - Zemědělské družstvo Kožichovice o záměru prodat spoluvlastnický podíl id. 1/4 pozemku p. č. 349/5 - trvalý travní porost o výměře 457 m 2, pozemku p. č. 349/18 - orná půda o výměře m 2, pozemku p. č

4 orná půda o výměře 97 m 2 a pozemku p. č trvalý travní porost o výměře 787 m 2 obec a k. ú. Kožichovice zajistit zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků na úřední desce. Termín: /6/RM/2016 Záměr prodeje pozemků tady nic není o záměru prodeje pozemku p. č. 746/1 - zahrada o výměře 285 m 2 a pozemku p. č. 746/2 - zahrada o výměře 282 m 2, obec Třebíč a k. ú. Třebíč zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemků na úřední desce. Termín: /6/RM/2016 Záměr prodeje části pozemku tady nic není - nesouhlas I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o záměru neprodat část pozemku p. č. 235/11 - trvalý travní porost o výměře do 290 m 2, obec Třebíč a k. ú. Podklášteří, pro zřízení zahrady a pro rekreaci zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /6/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy tady nic není ukončit nájemní smlouvu č , uzavřenou mezi tady nic není a městem Třebíčí, dohodou k /6/RM/2016 Výpůjčka pozemků - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny prodloužit smlouvu o výpůjčce č , uzavřenou mezi městem Třebíčí a Krajskou 4

5 správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvková organizace, se sídlem Kosovská 16, Jihlava, IČ , na výpůjčku částí pozemků parc. č. 428/4 o výměře 128 m 2, 433 o výměře 14,3 m 2 a 428/3 o výměře 26,2 m 2, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, za účelem realizace akce s názvem "II/410 Třebíč-Borovina, opěrná zeď v km 0,184-0,385", na dobu o 1 rok, tj. do Termín: /6/RM/2016 Záměr pronájmu pozemku tady nic není o záměru pronajmout část pozemku parc. č. 625/2 o výměře 80 m 2, v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, za účelem příjezdu k pozemku parc. č. st. 69 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč a pro přepravu stavebního materiálu zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku na úřední desce. 16/6/RM/2016 Pronájem pozemku - outdoor akzent s. r. o. pronajmout společnosti outdoor akzent s. r. o., Štětkova 1638/18, Nusle, Praha 4, IČ , části pozemků parc. č. 977/23 o výměře 1 m 2 a parc. č. 990/1 o výměře 1 m 2, oba v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, na kterých je umístěno reklamní zařízení, na dobu neurčitou, za nájemné Kč/rok. Toto nájemné bude každoročně navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. 17/6/RM/2016 BVB - E.ON Distribuce, a. s. zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemku parc. č. 1540, v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, spočívající v umístění kabelu VN v délce trasy do 5 m, v rámci akce s názvem "Připojení LDS + OM Nádražní Třebíč SŽDC", provozování a udržování a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněné osoby či jejich dodavatelů po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu na část služebného pozemku v souladu s ust. 25 energetického zákona a za účelem údržby a oprav a také zřízení a udržování potřebného obslužného zařízení, jakož i v právu provádět na distribuční soustavě 5

6 úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Termín: /6/RM/2016 BVB - E.ON Distribuce, a. s. zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemcích parc. č. 1086/124, 1086/61, 1085 a 1086/38, vše v k. ú. Střítež u Třebíče a obci Střítež, spočívající v umístění zemního kabelu VN v délce trasy do 94 m a chráničky o průměru 160 mm pro VN kabel o délce cca 135 m, v rámci akce s názvem "Třebíč-prům. zóna: VN sm. JOPP Automotive", provozování a udržování a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněné osoby či jejich dodavatelů po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu na část služebného pozemku v souladu s ust. 25 energetického zákona a za účelem údržby a oprav a také zřízení a udržování potřebného obslužného zařízení, jakož i v právu provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Po dobu výstavby bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Termín: /6/RM/2016 VB - E.ON Distribuce, a. s. - zřízení věcného břemene zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemcích parc. č. 627/3, 2404 a 2459, vše v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, za účelem zřízení, údržby a provozování zařízení distribuční soustavy a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněnou osobou či dodavatelů oprávněné osoby, spočívající v umístění zemního kabelu NN v délce trasy 182,56 m a přípojkové skříně SS100, v rámci akce s názvem "Třebíč - TTS: NN příp. VN+TS+NN areál BOPO", dle geometrického plánu č /2016, ze dne , vyhotoveného firmou GEODING, spol. s r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Termín:

7 20/6/RM/2016 VB - E.ON Distribuce, a. s. - zřízení věcného břemene zřídit úplatné věcné břemeno - služebnost ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , a ve prospěch jejího právního nástupce, na pozemku parc. č. 1543/1, v k. ú. Třebíč a obci Třebíč, za účelem zřízení, údržby a provozování zařízení distribuční soustavy a s tím souvisejícího práva vstupu a vjezdu oprávněnou osobou či dodavatelů oprávněné osoby, spočívající v umístění zemního kabelového vedení VN a NN v délce trasy 75,91 m, v rámci akce s názvem "Třebíč, rozšíření VN a TS FOKUS-H s. r. o.", dle geometrického plánu č /2016, ze dne , vyhotoveného firmou GEODING, spol. s r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu uložení energetického zařízení, za jednorázovou úhradu 300 Kč/bm + DPH. Termín: /6/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1" zadat veřejnou zakázku na stavební práce ev. č "Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1" formou podlimitního otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. II. Rada města schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky ev. č "Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1". III. Rada města jmenuje - komisi pro otevírání obálek ve složení: člen/náhradník Ing. Jana Goláňová/Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová/Ing. Petr Klíma, Milan Zeibert/MVDr. Pavel Heřman. - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jana Goláňová/Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová/Ing. Petr Klíma, Milan Zeibert/MVDr. Pavel Heřman, Vladimír Malý/Mgr. Pavel Pacal, RSDr. Milan Ustohal/Mgr. Julie Dolejší, Ing. Zuzana Kratochvílová/Mgr. Pavel Franěk. IV. Rada města ukládá 1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č "Regenerace sídliště - Třebíč, ul. Čeloudova, et. B1" odesláním oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek. 7

8 22/6/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Technická infrastruktura obytné lokality "Na Kopcích" Třebíč, sektor B3, B6, R6" uveřejnit formou předběžného oznámení dle 86 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ev. č "Technická infrastruktura obytné lokality "Na Kopcích" Třebíč, sektor B3, B6, R6" ve Věstníku veřejných zakázek zajistit uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky "Technická infrastruktura obytné lokality "Na Kopcích" Třebíč, sektor B3, B6, R6" ve Věstníku veřejných zakázek. 23/6/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč" zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č "Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč" v souladu s vnitřní směrnicí č. QS /1. II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku ev. č "Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč". II vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku ev. č "Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč" následující firmy: 1. TOMIreko, s. r. o., Karlovo nám. 48, Třebíč, IČ , 2. KALAHA a. s., Maříkova 1899/1, Brno Řečkovice, IČ , 3. POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o., Hrotovická 191, Třebíč, IČ , 4. OKNOLAND s. r. o., Smila Osovského 220/31, Třebíč, IČ , 5. Window Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, IČ , 6. DAFE - PLAST Jihlava, s. r. o., Resslova 1046, Polná, IČ IV. Rada města jmenuje - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: členové: Ing. Jana Goláňová, Mgr. Pavel Kraus, Vladimír Malý, Mgr. Pavel Pacal, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, náhradníci: Ing. Marie Černá, RSDr. Milan Ustohal. V. Rada města ukládá 1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č "Výměna oken a dveří na ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč" odesláním výzvy k podání nabídek. 24/6/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Zateplení DPS Myslbekova, Třebíč" zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č "Zateplení DPS Myslbekova, Třebíč" v souladu s vnitřní směrnicí č. QS /1. 8

9 II. Rada města schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku ev. č "Zateplení DPS Myslbekova, Třebíč". II vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku ev. č "Zateplení DPS Myslbekova, Třebíč" následující firmy: 1. TOMIreko, s. r. o., Karlovo nám. 48, Třebíč, IČ , 2. KALAHA a. s., Maříkova 1899/1, Brno Řečkovice, IČ , 3. POZEMSTAV TŘEBÍČ, spol. s r. o., Hrotovická 191, Třebíč, IČ , 4. Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, Hrotovice, IČ IV. Rada města jmenuje - komisi pro hodnocení nabídek ve složení: členové: Ing. Jana Goláňová, Mgr. Pavel Kraus, Vladimír Malý, Mgr. Pavel Pacal, Mgr. Julie Dolejší, Ing. Alexandra Svobodová, náhradníci: Ing. Marie Černá, RSDr. Milan Ustohal. V. Rada města ukládá 1.1. zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku ev. č "Zateplení DPS Myslbekova, Třebíč" odesláním výzvy k podání nabídek. 25/6/RM/2016 Žádost o finanční dotaci - Českobratrská církev evangelická poskytnout dotaci ve výši Kč Českobratrské církvi evangelické, Jungmannova 9/22, Praha, IČ , na pronájem kulturního domu a školních zařízení a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 25/6/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí dotace. Termín: /6/RM/2016 Staženo z programu. 27/6/RM/2016 Žádost o finanční dotaci - Domov sv. Anežky poskytnout dotaci ve výši Kč Domovu sv. Anežky, Kojatice, Velký Újezd 7, Třebelovice, IČ , na provozní náklady domova a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 27/6/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí dotace. Termín:

10 28/6/RM/2016 Žádost o finanční dar - Regio 2020 poskytnout finanční dar ve výši Kč společnosti Regio 2020, z. s., Nad Splavem 1037, Náměšť nad Oslavou, IČ , a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 28/6/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí daru. Termín: /6/RM/2016 Žádost o finanční dar - Kotěrovo centrum architektury poskytnout finanční dar ve výši Kč Kotěrovu centru architektury o. p. s., K Vápence 425, Velká Chuchle, Praha 5, IČ , a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 podkladového materiálu k 29/6/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a poskytnutí daru. Termín: /6/RM/2016 Souhlas s přijetím daru - ZŠ Týnská I. Rada města souhlasí v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením rady města č. RM , s přijetím peněžitého daru ve výši Kč od právnické osoby příspěvkovou organizací Základní škola Třebíč, Týnská 8, se sídlem Týnská 8, Třebíč, IČ Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání usnesení rady města ve věci přijetí darů řediteli příspěvkové organizace. Termín: /6/RM/2016 Souhlas s vyřazením majetku příspěvkové organizace - MŠ Čtyřlístek I. Rada města souhlasí s vyřazením a fyzickou likvidací nepoužitelného a neopravitelného majetku Mateřské školy "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul., příspěvková organizace, se sídlem Kubišova 1291, Třebíč, IČ , v pořizovací hodnotě Kč, do

11 1. Jindřišce Pánkové 1.1. administrativně zajistit předání rozhodnutí rady města ředitelce příspěvkové organizace. Termín: /6/RM/2016 Partnerské parkovací karty vydat po zaplacení ceny podle ceníku k nařízení města Třebíče č. 2/2013 parkovací karty pracovním partnerům města Třebíče, jak je uvedeno v příloze č. 1 podkladového materiálu k 32/6/RM// Aleši Kratinovi 1.1. zajistit vydání parkovacích karet dle přílohy "Partnerské parkovací karty - seznam". Termín: /6/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 2, 3, 4, za účelem konání akce "O Zlomenou poloosu" (setkání a soutěž historických terénních vozidel s vyjížďkou po regionu), v termínu od 09:00 h do 13:00 h, pro Veteran Car Club Třebíč, Polanka 1058, Třebíč. 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /6/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, 2, 4, za účelem uskutečnění akce: sportovní den k oslavě Mezinárodního dne dětí, v termínu od 08:00 h do 19:00 h, pro HORÁCKÝ TENISOVÝ KLUB o. s. (tady nic není), Janáčkovo stromořadí 156, Třebíč. 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /6/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí 11

12 se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 3, za účelem umístění totemu (reklamní stojan s upoutávkou na akci Zámostí 2016), v termínu , v rozsahu 5 m 2, pro Relative design s. r. o., Komenského nám. 141, Třebíč. 1. Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /6/RM/2016 Zvláštní užívání veřejného prostranství na Karlově náměstí I. Rada města souhlasí se zvláštním užíváním veřejného prostranství na Karlově náměstí - sektor 1, za účelem uspořádání akce "PEFC - Les v kostce", v termínu od 10:00 h do 19:00 h, pro PEFC Česká republika, Bělohorská 274/9, Praha Aleši Kratinovi 1.1. administrativně vyřídit povolení zvláštního užívání veřejného prostranství. Termín: /6/RM/2016 Ev. č II/351 Třebíč - Úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po kř. s křiž. I/23 - RWE GasNet s. r. o. uzavřít Smlouvu o přeložce č. 17/22/2080/16 a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 17/22/2081/16 s firmou RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ Aleši Kratinovi 1.1. zajistit uzavření výše jmenovaných smluv. Termín: /6/RM/2016 Ev. č II/351 Třebíč - Úprava křižovatky s ul. Jihlavská brána po kř. s křiž. I/23 - Kraj Vysočina uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu č. 17/22/2085/16 ve prospěch města Třebíče a Smlouvu o právu provést stavbu č. 17/22/2086/16 ve prospěch Kraje Vysočina, s Krajem Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ Aleši Kratinovi 1.1. zajistit uzavření výše jmenovaných smluv. Termín:

13 39/6/RM/2016 Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2016 I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2016 dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 39/6/RM/ Dagmaře Pacalové 1.1. zajistit podpis Smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole /6/RM/2016 Noc kostelů - žádost Římskokatolické farnosti Třebíč-město I. Rada města souhlasí s umístěním upoutávky-banneru na akci "Noc kostelů" na zábradlí ochozu věže kostela sv. Martina v termínu od do Markétě Kabátkové 1.1. informovat žadatele o rozhodnutí rady města. Termín: /6/RM/2016 Změny členství v kulturní komisi I. Rada města odvolává v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena kulturní komise Ing. Milana Hanzlíčka, bytem tady nic není, na vlastní žádost. II. Rada města jmenuje v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena kulturní komise Ing. Zdeňka Kenovského, tady nic není I 1. Markétě Kabátkové 1.1. administrativně zajistit přijaté usnesení. Termín: /6/RM/2016 Veřejná zakázka ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" zadat veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č "Dodávka eticky vyrobených triček" v souladu s vnitřní směrnicí č. QS /1 uchazeči OWN s. r. o., organizační složka, Moravská 902/8, Praha 2, IČ

14 1. Markétě Kabátkové 1.1. zajistit realizaci veřejné zakázky. Termín: /6/RM/2016 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městem Třebíčí označené č. 06/22/2016/16 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městem Třebíčí označené č. 06/22/2016/16 s Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Třebíč. 1. Miroslavu Cejpkovi 1.1. zajistit předložení materiálu k projednání na zasedání zastupitelstva města. Termín: /6/RM/2016 Opakovaná petice občanů - provedení rekonstrukce ul. Chelčického I. Rada města bere na vědomí petici občanů doručenou dne požadujících provedení rekonstrukce ulice Chelčického a přípojné vodovodní sítě. II. Rada města schvaluje text odpovědi na petici dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 44/6/RM/2016. I 1. Markétě Kabátkové 1.1. zajistit odeslání odpovědi na petici ve stanoveném termínu. Termín: /6/RM/2016 Žádost Bytového družstva "Na Kopcích" o schválení přidělení bytu o přidělení bytu č. 8 v domě č. p. 355 na ul. Na Kopcích v Třebíči tady nic není Termín: /6/RM/2016 Pronájem bytu ukončit s tady nic není, nájemní vztah k bytu č. 02 v domě č. p. 674 na ul. Bezručova v Třebíči dohodou ke dni a pronajmout tady nic není 674, Třebíč, byt č. 17 v domě č. p. 708 na ulici Fr. Hrubína v Třebíči. 14

15 1.1. zajistit vypracování nabídky na pronájem bytu. Termín: /6/RM/2016 Nepojmenovaná smlouva - Nemocnice Třebíč uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 podkladového materiálu k 47/6/RM/ Davidu Vojtanovi 1.1. zajistit uzavření smlouvy a převod finančních prostředků. Termín: Ing. Pavel Janata v. r. Vladimír Malý v. r. starosta místostarosta 15

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012

PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012 PŘEHLED USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče, konané dne 26.06.2012 2/18/RM/2012 - Záměry prodeje pozemků I. Rada města - rozhodla o záměru prodeje částí pozemku p. č. 887/2, v obci a k. ú. Třebíč, o

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané 20.09.2016 1/21/RM/2016 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013

PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013 PŘEHLED USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče, konané dne 19.02.2013 2/5/RM/2013 - Záměr pronájmu nebytových prostor I. Rada města - rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor (části bývalé hospodářské

Více

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne

USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne USNESENÍ 15. schůze Rady města Třebíče konající se dne 30. 06.2015 1/15/RM/2015 Zahájení a schválení programu 15. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 15. schůze Rady města Třebíče

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.04.2019 1/2/ZM/2019 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 2/2019 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 22. schůze Rady města Třebíče konané 04.10.2016 1/22/RM/2016 Zahájení a schválení programu 22. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 22. schůze Rady města Třebíče. 2/22/RM/2016

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané 09.03.2017 1/6/RM/2017 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2017. 2/6/RM/2017 Souhlas s podnájmem

Více

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ ze 7. schůze Rady města Třebíče konané dne 29.03.2016 1/7/RM/2016 Zahájení a schválení programu 7. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 7. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015

USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015 USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče konané dne 10.02.2015 1/3/RM/2015 Zahájení a schválení programu 3. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 3. schůze Rady města Třebíče v roce 2015.

Více

PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013

PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013 PŘEHLED USNESENÍ 3. schůze Rady města Třebíče, konané dne 22.01.2013 2/3/RM/2013 - Pronájem nebytových prostor - Karlovo nám. 46/35 v Třebíči I. Rada města - rozhodla rozšířit předmět nájmu, sjednaný v

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 23. schůze Rady města Třebíče konané dne 13.10.2015 1/23/RM/2015 Zahájení a schválení programu 23. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 23. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ z 9. schůze Rady města Třebíče konané dne 12.04.2016 1/9/RM/2016 Zahájení a schválení programu 9. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 9. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 27. Rady města Třebíče konané dne 30.10.2014 1/27/RM/2014 Zahájení a schválení programu 27. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 27. schůze Rady města Třebíče v roce 2014.

Více

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 12. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.05.2016 1/12/RM/2016 Zahájení a schválení programu 12. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 12. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/37/2016 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané 23.08.2016 1/18/RM/2016 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 18. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 21. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.09.2015 1/21/RM/2015 Zahájení a schválení programu 21. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 21. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014

Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 25. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 22. září 2014 přijaté usnesení č. 321/2014 - N 3542 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013

54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 PŘEHLED USNESENÍ 54. zasedání Rady města Bučovice ze dne 9.10.2013 245/54/RM/2013 OŽP 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.23 O nakládání s biol. rozložitelným odpadem Dodatek č. 2 o cenovém ujednání ke smlouvě

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 22 konané dne 5. 10. 2015 Usnesení č. 268/15 RM uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Brtnice a Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 13. schůze Rady města Třebíče konané dne 07.06.2016 1/13/RM/2016 Zahájení a schválení programu 13. schůze Rady města Třebíče v roce 2016 I. Rada města schvaluje program 13. schůze Rady města Třebíče

Více

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) Výpis z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 103. SCHŮZI RADY MĚSTA DOBRUŠKY KONANÉ DNE 3. 4. 2013 (upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) 1. Rada města Dobrušky schvaluje provedení rozpočtových

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015

USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 USNESENÍ 26. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 29.6.2015 Usnesení 352/2015 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Odpis pohledávky (Mgr. Čutková)

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2016 od 16:00 hodin

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 11.05.2017 1/3/ZM/2017 Zahájení, schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 3/2017 a volba ověřovatelů zápisu I. Zastupitelstvo

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané 20.06.2016 1/14/RM/2016 Zahájení a schválení programu 14. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 14. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 26. schůze Rady města Třebíče konané dne 24.11.2015 1/26/RM/2015 Zahájení a schválení programu 26. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 26. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 16. schůze Rady města Třebíče konané 12.07.2016 1/16/RM/2016 Zahájení a schválení programu 16. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 16. schůze Rady města Třebíče. 2/16/RM/2016

Více

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady:

Jan Sýkora, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 03/2016 konaného dne 18.01. 2016 od 15:30 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, místostarostka Radek Pelc, člen rady

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 5. schůze Rady města Třebíče konané dne 8.3.2018 1/5/RM/2018 Zahájení a schválení programu 5. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 5. schůze Rady města Třebíče v roce 2018.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20.

Více

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015

Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Přijatá usnesení z 19. Rady města Rousínova konané dne 16. září 2015 Usnesení 19/01/15R: RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi OSI, o.p.s. a Městskými službami Rousínov, p. o., ZŠ Rousínov,

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané 24.01.2019 1/2/RM/2019 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2019.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 26. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 8. 9. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 26. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 8. 9. 2011 09:00 (usn. č. 1159/26 - usn. č. 1197/26) Mgr. Karel Sibinský

Více

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3)

2. MěÚSS: A/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 0628/2011 (25/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 25. jednání Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané

USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané USNESENÍ 18. schůze Rady města Třebíče konané 19.07.2018 1/18/RM/2018 Zahájení a schválení programu 18. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 18. schůze Rady města Třebíče v roce 2018.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 14. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.06.2015 1/14/RM/2015 Zahájení a schválení programu 14. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 14. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne

USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne USNESENÍ 2. schůze Rady města Třebíče konané dne 19.01.2017 1/2/RM/2017 Zahájení a schválení programu 2. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 2. schůze Rady města Třebíče v roce 2017.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne

PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne PŘEHLED USNESENÍ 8. Zastupitelstva města Třebíče konajícího se dne 12.12.2013 1/8/ZM/2013 Zahájení 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče v roce 2013 program 8. zasedání Zastupitelstva města Třebíče

Více