IIII I II IIU H III I 025EX č.j. 025 EX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110"

Transkript

1 Znalecký posudek Č IIII I II IIU H III I 025EX č.j. 025 EX o obvyklé cen ě Id. 1/2 nemovitostí objektu rodinného domu č p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na St. 130 o ploše 255 rn 2, zastavěná plocha a nádvo ří a na p.p. č. 234/3 o ploše 77 rn 2, zahrada, vše zapsáno na LV v katastrálním území Bílá T řemešná, v obci Bílá T řemešná, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Karla He řmanská, Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná, R Č : / Povinná nebyla p ři prohlídce p řítomna, podklady a informace pro ocen ění znalci neposkytla, doporu čený dopis s výzvou k ú časti na prohlídce se znalci vrátil s poznámkou pošty nevyzvednuto". Objednatel posudku: Ú čel posudku: JUDr. Jan Grosam Exekutorský ú řad Praha 6 Bělohorská Praha 6 Stanovení ceny nemovitostí a jejich p říslušenství vymezených v exeku čním p říkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Rozrnarýnová Trutnov tel: Ocen ění obsahuje 12 stran a 11 stran p říloh. Objednateli se p ředává ve 4 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce..1. un Vyhotovení Č ĺ

2 Znalecký posudek č A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit id. 112 nemovitostí objektu rodinného domu č.p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na St. 130 o ploše 255 rn 2, zastavěná plocha a nádvo ří a na p.p. č o ploše 77 rn 2, zahrada, vše zapsáno na LV v katastrálním území Bílá T řemešná, v obci Bílá T řemešná, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Karla He řmanská, Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná, R Č : Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a míst ě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spo čítat podle žádných matematických vztah ů. Je možné ji stanovit pouze na základ ě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oce ň ovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nej častěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocen ění byla stanovena na základ ě vyhlášky ministerstva financí č Sb. v platném znění ke dni ocen ě ní. Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskute čněných prodej ů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak p řístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový zp ůsob ocen ění vychází z výnosu z p ředm ětu ocen ění skute čně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z p ředm ětu ocen ění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocen ění se provádí u nemovitostí pronajatých. 2. Informace o nemovitosti název: Objekt bydlení č.p. 119 s pozemky a p říslušenstvím adresa: Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná kraj: Královéhradecký okres: Trutnov obec: Bílá T řemešná katastrální území: Bílá T řemešná počet obyvatel obce: I Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zam ěření nemovitosti bylo provedeno dne bez p řítomnosti povinné. Povinná se na výzvu doporu čeným dopisem nedostavila, doporu čený dopis se znalci vrátil s poznámkou pošty nevyzvednuto". Znalci nebyl umožn ěn p řístup do nemovitosti. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjiš ťoval v míst ě. Byla provedena fotodokumentace a zam ěření. Získané podklady prohlídkou považuji dostatečné pro stanoveni ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č j. 025 EX Výpis z katastru nemovitostí LV 198 ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN" Situace Skute čnosti zjištěné p ři prohlídce dne Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , Poodok b4 vytvofen v pogr,n Delta-NEM r,,,y Oíoth,,o, s, ,.dio0n

3 Znalecký posudek Č S. Vlastnické a eviden ční údaje Nemovitosti jsou ve vlastnictví dle zápisu v LV: Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov Obec: Bílá T řemešná Katastrální území: Bílá T řemešná (604003) List vlastnictví číslo: 198 Vlastníci: 1. Doubravová Ji řina Podíl: , Bílá T řemešná, Hermanska Karla Podii 1/2 Bila Tremešna 119 Bila Tremesria Nemovitosti nemají práva k jiným nemovitostem. Nemovitosti nemají omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena. Nemovitosti mají omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - na řízení exekuce 2x, povinná He řmanská Karla - exeku ční p říkaz k prodeji Id. 112 nemovitosti 3x - částka jednotlivých závad není ve výpise z katastru uvedena, povinná He řmanská Karla - zástavní právo exekutorské k uspokojení pohledávky ve výši ,- K č s p říslušenstvím pro ESSOX s.r.o., povinná p říslušenství, povinná He řmanská Karla - nepravomocné exeku ční p říkazy k spoluvlastnickému podílu 112 nemovitostí 4x povinná He řmanská Karla 6. Dokumentace a skute čnost Jiná dokumentace nebyla p ředložena, p ředaná dokumentace souhlasí se skute čností. 7. Celkový popis nemovitosti Vesnice Bílá T řemešná je sou částí okresu Trutnov a náleží pod Královéhradecký kraj. P říslušnou obcí s rozší řenou p ůsobností je m ěsto Dv ů r Králové nad Labem. Obec Bílá T řemešná se rozkládá asi devatenáct kilometrů jihozápadn ě od Trutnova a p ět kilometrů západn ě od m ěsta Dvůr Králové nad Labem. Turisticky spadá do oblasti Podzvi čínska. Po čet trvale žijících osob této st ředn ě velké vesnice se pohybuje kolem čísla 1330 obyvatel. Bílá T řemešná se dále d ělí na dvě části, konkrétn ě to jsou: Bílá T řemešná a Nové Lesy. Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu vyššího stupn ě a p ředškoláci mohou navšt ěvovat i školu mate řskou. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní h řiště, stadion a další sportovišt ě. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a h řbitov. V obci Bílá T řemešná má ordinaci jeden praktický léka ř a jeden zuba ř. Z další ob čanské vybavenosti je zde rovn ěž poštovní ú řad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i ve řejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde i železni ční zastávka. Vesnice Bílá T řemešná leží v pr ů m ěrné výšce 358 metr ů nad mo řem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce Celková katastrální plocha obce je 992 ha, z toho orná p ůda zabírá čtyřicett ři procent. Kolem jedné t řetiny vým ěry obce je zalesn ěná. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V katastru obce jsou ovocné sady. Pošta: Ano Skola: Ano Zdravotnické za řízení: Ano Policie: Ne Kanalizace (COV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano Poloha nemovitosti v obci: Nemovitost se nachází ve st řední části obce, severn ě v blízkosti komunikace procházející obcí v rozptýlené st ředn ě husté zástavbě v zastavěném území v ětšinou voln ě stojících rodinných domk ů. Pozemek je rovinatý s velmi mírným sklonem k východu, v míst ě stavby je terén z části upravený. Samostatn ě stojící rodinný domek je p řístupný ze zpevn ěné komunikace po ve řejném pozemku p řes potok s propustkem. Objekt domu Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , D. cz

4 Znalecký posudek č je vedle požární zbrojnice, která je na západ od domu ve vzdálenosti cca 5 m. Pozemek je oplocen, u domu je velmi malý pozemek zahrady. Objekt je zd ěný, se sedlovou st řechou s velkými zd ě nými vikýři. D ů m má vstup na jihovýchodní stran ě po schodech. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a podkroví, dispozici nebylo možno prohlédnout, znalec p ředpokládá, že v 1. PP jsou technické místnosti, v 1. NP jsou chodba, kuchyň, obytné místnosti, koupelna, WC, v podkroví p ředpokládám dva pokoje a dále p ů du. Vodovod je v dosahu do 30 m vede po zahradách severn ě od domu, kanalizace je jižn ě od domu cca 10 rn, plyn vede cca 5 m od hranice pozemku na jižní stran ě. Elekt řina je p řipojena vzduchem. Stá ří domu odhaduji na 60 let. Technický stav je zhoršený, údržba není provád ěna, d ů m není obýván. V nabídce realitní kancelá ře jsou uvedeny tyto informace: prodej dvougenera čního domu v centru obce Bílá Třemešná. D ům má vlastní studnu, z větší části je podsklepený, což je využito jako garáž, dílna, kotelna a sklad paliva. V dom ě jsou dva byty o velikosti 3+1, v pivním pat ře lze upravit na 4+1 s balkonem.dům je v dobrém stavu, má novou střechu, vhodný i jako investice. Plynová přípojka je na pozemku, lze p řipojit obecní vodovod. Nemovitost je cca v centru obce, dle územního plánu v zón ě bydlení. V míst ě je ve řejný vodovod, ve řejná kanalizace a elekt řina. Plyn je na hranici pozemku. V obci je pouze minimální ob čanská vybavenost - obchod s potravinami a smíšeným zbožím a dále restaurace, další ob čanská vybavenost je ve Dvo ře Králové 6 km. V obci je omezená nabídka pracovních p říležitostí, je zde výrobce d řevěných oken a dve ří, kovovýroba, skladovací areál a další možnosti. Dopravní spojení je po silnici, autobus zajíždí do obce více lox denn ě, zastávka je 200 rn, vlak má zastávku cca 1 km. 8. Obsah posudku a) Objekty 1) Objekt bydlení b) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 198 c) Ocen ění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob ,

5 Znalecký posudek č B. Odhad Popis a umístě ní objekt ů, vým ěra, hodnocení a ocen ě ni Popisy objekt ů a) Objekty 1) Objekt bydleni Objekt je samostatn ě stojící ve st ředn ě husté rozptýlené zástavbě ve st řední části obce cca 20 m od komunikace. Užitná plocha v objektu byla odhadnuta znalcem na 160 m 2. Základy domu jsou kamenné pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo p ředpokládám z piných cihel o ti. 45 cm bez zateplení, bez deformací a trhlin. Stíty jsou zd ěné do h řebene. Stropy nad 1.PP p ředpokládám klenbové, jinak trámové s rovným podhledem. St řešní konstrukce je d řevěný vázaný krov, bez deformací, st řešní krytina je z pozinkovaného plechu. Klempí řské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, svody jsou plastové. Vnit řní omítky p ředpokládám vápenné štukové. Fasáda je b řízotitová poškozená vlhkostí. Vn ější obklad soklu není proveden, je kamenný bez omítky. Vnit řní obklady p ředpokládám standardní pórovinové. Schody v objektu p ředpokládám betonové s povrchem z teraca. Dve ře p ředpokládám na d řevěné nápl ňové piné a prosklené. Okna jsou d řevěná dvojitá špaletová. Podlahy p ředpokládám prkenné se standardními krytinami. V ostatních místnostech p ředpokládám betonovou mazaninu s keramickou dlažbou. Vytáp ění domu p ředpokládám ústřední s kotlem na tuhá paliva. Elektroinstalaci p ředpokládám 220/380 V, provedenou v rozvodech Z hliníkových vodi čů s automatickými jisti či. Bleskosvod je proveden, vnit řní vodovod p ředpokládám v rozvodu studená a teplá, oh řev vody p ředpokládám el. bojlerem. Plynový rozvod není, plyn je na hranici pozemku. Kanalizace je vyvedená do ve řejné kanalizace. Kuchy ň p ředpokládám vybavenou starší kuchyňskou linkou, sporákem bez digesto ře. Koupelnu p ředpokládám obezd ěnou smaltovanou vanou, umyvadlem a WC. Technický stav objektu je zhoršený, stá ří objektu je 60 let, d ům pochází z roku je p ředpoklad větších investic do modernizace, která m ůže probíhat za provozu a postupn ě. údržba byla provád ě na minimálně. Objekt ve z pohledu stá ří stavby zhoršeném technickém stavu. b) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 198 Pozemky jsou rovinaté s velmi mírným sklonem k jihovýchodu. Je možnost napojení na ve řejný vodovod, kanalizaci, elekt řinu a plyn. Oceně ní a) Objekty a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky Sb. a.1.1) Objekt bydlení 26a Podlaží Název Výška Zastavěná plocha 1 NP 2,40 m 12,0X8,7 podkroví 2,30m 12,0X8,7/2 1. PP 2,20m 12,0X8,7 Sou čet: 6,90 m = 104,4Cm2 = 52,2Cm2 = 104,40m2 261,00 m2 Podlažnost: 261,00/ 104,40 = 2,50 Obestavěný prostor (OP): spodní a vrchní 12,0X8,7X5,5 stavba zastřešení I 2,0 X 8,7 x 3,6/2+2 X 6,4 X 1 5X2 Obestavěný prostor - celkem: = 574,20 m3 = 226,32 m3 = 800,52m Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , D.Jakwer

6 Znalecký posudek č Určení základní ceny za m 3 dle p řílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Královéhradecký Obec: Bílá T řemešná Po čet obyvatel: I 339 Indexovaná pr ů m. cena (IPC): 3 759,- Kč/m3 Trh s nemovitostmi: p říloha Č. 18a, tabulka Č. I Popis znaku Hodnocení znaku T 1 Situace na díl čím (segmentu) trhu II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztah ů na prodejnost II. Bez vlivu 0,00 (nap ř. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu ( lt = 1 + Ti): 0,950 Poloha nemovitosti: p říloha Č. 18a, tabulka Č. 4 Umístění vedle hasi čské zbrojnice snižuje cenu nemovitosti Popis znaku Hodnocení znaku P 1 Význam obce I. Bez v ětšího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti III. Uvnit ř souvisle zastavěného území obce Okolní zástavba a životní prost ředí II. Objekty pro bydlení 0,00 4 Obchod, služby, kultura v obci II. Pouze obchod se základním sortimentem 0,00 5 Skolství a sport II. Základní škola 0,00 6 Zdravotní za řízení II. Pouze ordinace praktického léka ře 0,00 7 Ve řejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,00 8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 9 Nezam ěstnanost v obci a okolí II. Prů m ěrná nezam ěstnanost 0,00 10 Zm ěny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 Nemovitosti 11 Vlivy neuvedené I. Vlivy snižující cenu -0,02 Index polohy (Ip = 1 + y Pi): 0,990 Konstrukce a vybavení nemovitosti: p říloha Č. 20a, tabulka Č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V1 O Typ stavby lil. Podsklepený - se šikmou nebo strmou D st řechou I Druh stavby lil. Samostatný rodinný d ů m 0,00 2 Provedení obvodových st ě n III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod, stě n II. 45 cm 0,00 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na ve řejné sítě (p řípojky) III. P řípojka elektro, voda a odkanalizování RD 0,00 do žumpy nebo septiku 6 Zp ů sob vytápění stavby lil. úst řední, etážové, dálkové 0,00 7 Zákl. p říslušenství v RD III. úpiné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvo řící lil. Standardní p říslušenství - vedlejší stavby 0,05 p říslušenství k RD celkem do 25 m2 11 Pozemky ve funk čním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebn ě-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (p ředpoklad 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , D.JakwerIhseznam.cz 6

7 Znalecký posudek č * Kategorie stavby: D - stáří od 50 do 80 let v četn ě Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 0,7 Index konstrukce a vybavení ( Iv = (i + Y V) x V 13): 0,478 Index cenového porovnání (I = ' T x l, X IV): 0,950 x 0,990 x 0,478 = 0,450 Cena upravená (CU = IPC x 1): 3759, x 0,450 = 1 691,55 K č1m3 Určení porovnávací hodnoty (OP x CU): 800,52 x 1 691,55 = I ,61 K č Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: X 1/ 2 Cena po úpravě : = ,81 K č Objekt bydlení - zjišt ě ná cena: ,81 Kč. b) Pozemky b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky Sb. b.1.1) Pozemky na LV číslo Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. I činí 37,51 K č. Cena je určena podle písm. k): ZC C x 1,00, kde C 35 + (1 339 I 000) X 0, (zaokrouhleno na dv ě desetinná místa), kde I 339 je po čet obyvatel v obci. 28 odst. 2 - Zastav ěné plochy a nádvo ř í Určení koeficient ů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska ú čelu užití stavby + 50% x 1,500 Úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 5% x 1,050 Koeficient zm ěny cen staveb K,: x 2,169 Jednotková cena [K č/m2]. Název Parc. č. Vým ěra [mi] základní upravená Cena [Kč ] zastavěná plocha a st ,51 128, ,88 nádvo ř í 28 odst. 5 - Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficient ů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska ú čelu užití stavby + 50% x 1,500 Úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 5% x 1,050 Koeficient zm ěny cen staveb K: x 2,169 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: x 0,400 Jednotková cena [Kč1rn2] Název Parc. č. Vým ěra [m 2] základní upravená Cena [Kč ] zahrada ,51 51, ,74 Sou čet cen všech typ ů pozemk ů : = ,62 K č Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob ,

8 Znalecký posudek č Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: Cena po úprav ě : Pozemky na LV číslo zjišt ě ná cena: 1/2 = 18311,31Kč ,31 K č o O Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , 8

9 Znalecký posudek Č c) Ocen ění porovnávací metodou 1. RD Bílá T řemešná, RK bydlíte.cz, s.r.o.,horská 634, Trutnov Cihlový rodinný d ům o velikosti 5+1 se nachází v klidné vilové čtvrti obce Bílá T řemešná. Nemovitost je v osobním vlastnictví, proto zájemci nabízíme profinancování v četn ě zajištění odhadce. D ům prošel v nedávném období částe čnou rekonstrukcí. V p řízemí domu se nachází kuchyň 's jídelním koutem, obytný pokoj, velká společenská místnost se vstupem na balkon, chodba, koupelna a samostatná toaleta s rohovou vanou. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři obytné místnosti z toho z jedné je možné vstoupit na balkon, chodba a úložné prostory. Ve sklepních prostorách je technické zázemí. Obytné místnosti jsou orientovány na jih. V dom ě jsou nová plastová okna, nové vstupní dve ře. Topení úst řední s novým elektrokotlem, vytáp ět je možné i tuhými palivy p řípadn ě zřídit krbová kamna. Nové rozvody elekt řiny v m ědi, nové rozvody vody v plastu, nové rozvody odpadní vody v plastu svedené do kanalizace. V obytných místnostech jsou na podlahách položeny d řevěné parkety, v kuchyni a na chodb ě je položeno lino. Na st řeše je položena nová st řešní krytina - šindel. K domu pat ří oplocená zahrada, samostatná garáž, pergola s op ěrnou kamennou zdí. P říjezdová cesta obecní asfaltová. Nemovitost svým uspo řádáním zabezpečuje p říjemné bydlení uprost řed obce s dostatkem klidu a pohody. 2. RD Bílá T řemešná, RK TANA realitní kancelá ř, spol. s ra., Palackého 741, Dv ůr Králové nad Labem patr. zd ěný RD (z 112 podsklep., disp. 5+1) se zahradou (p m2). Užit. p m2. Inž. sít ě : el V, vod., kanal., plyn, top. plyn. CIT. Disp. p říz.: veranda, chodba, kuchyn ě + jídelna,, spíž, ob. pokoj, ložnice, koupelna, WC. 1. p.: chodba, d ět. pokoj, d ět. pokoj, p. pro hosty, umývárna, WC, komora. P ů dní prostor p řístup výlezem v 1. p., sklep: kotelna 2 místnosti. Na zahrad ě n ěkolik ovoc. strom ů. Celý pozemek veden jako stav, parcela, komplet. oploceno. Tichá a klidná lokalita, obé. vybavenost v p římé dostupnosti. Zahrada 855 m 2. plynové UT. 3.RD Bílá T řemešná, RK NETT REALIT, s.r.o.,krkonošská 157, Vrchlabí Jedná se o dvougenera ční rodinný d ům postavený v roce 1945, umístěný v centru obce, ve vilové zástavb ě, celoročn ě p řístupný po asfaltové komunikaci. D ům je v p ůvodním stavu, v minulosti provedena izolace proti zemní vlhkosti, 1996 částe čná rekonstrukce rozvod ů vody; 2006 plovoucí podlahy v obývacím pokoji a kuchyni; krbová kamna. St řecha celkově v dobrém technickém stavu. Dispozice domu je: I NP NP podkroví - prádelna + 2X p ůda(vhodné k vestavb ě dalšího bytu). D ů m je částe č n ě podsklepen - klenutý sklípek, na pozemku se nachází d řevěná kolna na ná řadí, st řecha kryta eternitem. Ihned k nast ěhování. Voda - obecní + vlastní studna na pozemku, ei.energie 230/380, kanalizace, vytáp ě ní lokáln ě na TP krbem nebo el.p římotopy, plyn na hranici pozemku. Ob čanská vybavenost: autobus, vlak, škola, školka, pošta, prodejna potravin. P ěkné místo nedaleko autobusové zastávky, výborná dostupnost do Dvora Králové nad Labem. Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stá ří a vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kancelá ří. Byly vybrány porovnatelné nemovitosti v lokalitě. P ři porovnávání nemovitostí je pot řeba dále vzít v úvahu vedlejší objekty a velikost pozemk ů. Nemovitosti byly vybrány z okolí podle podobného technického stavu a velikosti. Za množství je uvažována zastavěná plocha budovy. Vlastní d ů m je realitní kancelá ří nabízen za ,- K č. Tato cena je dle názoru znalce nadhodnocena. Podíl nemovitosti je vždy velmi t ěžko prodejný s ohledem na p ředem nevyjasn ěné vztahy se stávajícím spoluvlastníkem, tato skute čnost je zohledn ěna koeficientem podílu nemovitosti. Seznam porovnávaných objekt ů : I RO Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 230,00 m' Km ista: 1,00 0,90 Kwbav 0,90 Knabidka RK: 0,85 Kvedl objekty. pozemky: 1,00 Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob ,

10 Znalecký posudek č S KpodII nemovitosti : 0,60 Jednotková cena (JC): 3 574,21 Kč Váha (V): 1,0 2 RD Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): ,- Kč Množství (M): 130,00 m' Kmista : 0,90 0,80 Kvybav: 0,90 Knabidka fk 0,85 Kvedl. objekty, pozemky: 0,80 Kqod Í I nemovitosti : 0,60 Jednotková cena (JC): 4 067,45 Kč Váha (V): 1,0 3 RD Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): ,- Kč Množství (M): 170,00 ml Kmista : 0,90 K50: 0,90 KWbOV: 0,80 Knabidka RK: 0,85 Kvedl obiekty. pozemk y : 0,90 K0Odil nemovitosti: 0,60 Jednotková cena (JC): 3 761,64 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC I M) x (Kmista x K č asový x Kvybav. x KflabIdks RK X Kvedl objekty, pozemky x Kpociii nemovitosti) Minimální jednotková cena za m 2 : 3 574,21 Kč Prům ěrná jednotková cena za m 2 ( (JC XV) / V): 3801,10 Kč Maximální jednotková cena za m L : 4 067,45 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : Množství: Porovnávací hodnota: 3 800,- Kč x 160,00 ml ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: x 112 Cena po úpravě : = ,- K č Výsledná porovnávací hodnota: ,- K č Ing. Daniel Jakwerth, Rozma,ýnová 446, Trutnov, , mob , 10

11 Znalecký posudek č C. Rekapitulace Věcná hodnota objektů podle vyhlášky , Kč Věcná hodnota pozemk ů podle vyhlášky , Kč Stanovená v ěcná hodnota celkem , Kč Cena zjištěná porovnávacím zp ůsobem , Kč a)obvyklá cena podílu id. % nemovitosti podle odborného odhadu znalce č iní: , Kč Cena slovy: t řistatisíc Kč S b)omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitosti zrušena: - na řízení exekuce 2x, povinná He řmanská Karla - exeku ční p říkaz k prodeji id. 1/2 nemovitosti 3x - částka jednotlivých závad není ve výpise z katastru uvedena, povinná He řmanská Karla - zástavní právo exekutorské k uspokojeni pohledávky ve výši ,- Kč s p říslušenstvím pro ESSOX s.r.o., povinná p říslušenství, povinná He řmanská Karla - nepravomocné exeku ční p říkazy k spoluvlastnickému podílu 112 nemovitostí 4x, povinná He řmanská Karla c) Jiná práva: nezjištěna: 0,- Kč d)jiná rizika a věcná b řemena, ostatní: Závě r: nezjištěna: 0,- Kč Cena celkem oce ňované nemovitosti činí , K č slovy třistatisíc Kč Vyjád ření k cen ě obvyklé Obvyklou cenou pro ú čely zákona Sb. v platném zn ění se rozumí cena, která byla dosažena p ř i prodejích stejného pop řípad ě obdobného majetku nebo p ři poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ění. P řitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo řádných okolností trhu, osobních pom ě rů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimo řádnými okolnostmi trhu se rozum ějí nap říklad stav tísně prodávajícího nebo kupní d ůsledky p řírodních či jiných kalamit. Osobními pom ěry se rozum ějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p řikládaná majetku nebo služb ě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Rozmarýnová Trutnov '. ĺ L s;v t d J ř 7 es Ing. Daniel Jakwerth, Rozma,ýnová 446, Trutnov, , mob , 11

12 Znalecký posudek č, D. Živnostenské oprávn ě ní Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odv ětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským ú řadem vtrutnově pod č j Prohlašuji, že p ři provedení ocen ění jsem osobou nezávislou. Ili V Trutnově : Razítko: Ing. Daniel JAK WERTH Rozmarýnová Trutnov IČO Znalecký posudek byl zapsán pod po řadovým číslem znaleckého deníku. Podpis: f?f4 Znale čné a náhradu náklad ů ú čtuji dokladem č. 135/2011. E. Seznam p říloh Výpis z katastru nemovitostí LV 198 k.ú. Bílá T řemešná 5 listů Kopie katastrální mapy, ortomapa 1 list Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti 1 list Fotodokumentace pohledy, detaily 4 listy bieijakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , . 12

13 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým p řístupem pro ú čel: Provedení exekuce, č j.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 Obec: Bílá T řemešná V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou č íselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník, jiný oprávn ě ný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Doubravová Ji řina, Bílá T řemešná 119, Bílá /023 1/2 Třemešná Heřmanská Karla, Bílá T řemešná 119, Bílá T řemešná /3575 1/2 B Nemovitosti Pozemky Parcela Vým ě ra ím2j Druh _pozemku Zp ů sob využiti Zp ů sob ochrany St zastavěná plocha a rozsáhlé chrán ě né nádvo ř í území 234/3 77 zahrada rozsáhlé chrán ěné Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Zp ů sob využití Zp ů sob ochrany Na parcele Bílá T řemešná, č.p. 119 rod.dům rozsáhlé chrán ěné území St. 130 Bi Jiná práva - Bez zápisu D Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávn ění pro Povinnost k o Nařízení exekuce Exekutorský ú řad Praha 7 soudní exekutor Mgr. Daniel Vl ček He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6464/ RČ /I ČO: /3575 stina Usnesení soudu o na řízení exekuce Okresní soud v Trutnov ě č.j.: 18EXE-364/ ze dne ; uloženo na prac. Trutnov Z-6464/ o Exeku ční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6659/ RČ /I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-6659/ RČ /I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6659/ , Bílá T ř emešná, RČ /I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Listina Exekuční př íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Praha 6 č.j.: 025 Ex / ze dne Z-6659/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí OR Katastrální útad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 1

14 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým p řístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 V kat. území Jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St Typ vztahu Oprávn ě ní pro Povinnost k Obec: Bílá T řemešná = stavební parcela) o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši ,00 K č s př íslušenstvím ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-7215/ České Budě jovice 6, , RČ/I ČO: RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-7215/ Rč/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-7215/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční př íkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Praha 6 č.j.: 025 Ex-18293/ ze dne Právní moc ke dni Z-7215/ O Nařízení exekuce Exekutorský ú řad Praha-východ soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10546/ , Bílá T ř emešná, RČ/I Čo: /3575 Listina Usnesení soudu o na ř ízení exekuce Okresní soud v Trutnov ě č.j.: 26EXE-1615/ ze dne ; uloženo na prac. Trutnov Z-10546/ říkaz k prodeji exeku emovitosti ční p ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10127/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10127/ RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-10127/ , Bílá T ř emešná, RČ/I čo: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční p ř íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Liberec č. j.: 131 EX- 1990/ ze dne Z-10127/ o Exeku ční př íkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR Katastrální ú ř ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 2

Znalecký posudek č. 998-108/2014

Znalecký posudek č. 998-108/2014 Znalecký posudek č. 998-108/2014 č.j. 146 EX 1875/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 3210/53 s příslušenstvím, zapsané na LV 853, k.ú. Dobětice, v obci Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 179/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 179/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinný d m.p. 398 s p íslušenstvím a pozemk, zapsaných na LV íslo 1685 katastrální území : Horní Be va obec : Horní Be va_ okres : Vsetín a ocen ní

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

Odhad tržní hodnoty č. 4087

Odhad tržní hodnoty č. 4087 Odhad tržní hodnoty č. 4087 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 02995/13-138

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4400-070 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4400-070 - 2015 o ceně obvyklé bytu 2746/2 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2452 a cena obvyklá podílu 423/28932 souboru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více