IIII I II IIU H III I 025EX č.j. 025 EX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IIII I II IIU H III I 025EX000043085 č.j. 025 EX 18293110"

Transkript

1 Znalecký posudek Č IIII I II IIU H III I 025EX č.j. 025 EX o obvyklé cen ě Id. 1/2 nemovitostí objektu rodinného domu č p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na St. 130 o ploše 255 rn 2, zastavěná plocha a nádvo ří a na p.p. č. 234/3 o ploše 77 rn 2, zahrada, vše zapsáno na LV v katastrálním území Bílá T řemešná, v obci Bílá T řemešná, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Karla He řmanská, Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná, R Č : / Povinná nebyla p ři prohlídce p řítomna, podklady a informace pro ocen ění znalci neposkytla, doporu čený dopis s výzvou k ú časti na prohlídce se znalci vrátil s poznámkou pošty nevyzvednuto". Objednatel posudku: Ú čel posudku: JUDr. Jan Grosam Exekutorský ú řad Praha 6 Bělohorská Praha 6 Stanovení ceny nemovitostí a jejich p říslušenství vymezených v exeku čním p říkaze soudního exekutora. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Rozrnarýnová Trutnov tel: Ocen ění obsahuje 12 stran a 11 stran p říloh. Objednateli se p ředává ve 4 vyhotoveních. Jeden výtisk je uložen v archivu odhadce..1. un Vyhotovení Č ĺ

2 Znalecký posudek č A. Nález 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je ocenit id. 112 nemovitostí objektu rodinného domu č.p. 119 na St. 130 s p říslušenstvím a pozemky na St. 130 o ploše 255 rn 2, zastavěná plocha a nádvo ří a na p.p. č o ploše 77 rn 2, zahrada, vše zapsáno na LV v katastrálním území Bílá T řemešná, v obci Bílá T řemešná, okres Trutnov, kraj Královéhradecký ve vlastnictví: Karla He řmanská, Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná, R Č : Úkolem znalce je: - stanovit cenu obvyklou cenu nemovitosti v čase a míst ě - cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených Obvyklou cenu nemovitostí nelze spo čítat podle žádných matematických vztah ů. Je možné ji stanovit pouze na základ ě aplikace podrobné znalosti místního trhu s nemovitostmi na konkrétní oce ň ovanou nemovitost. Podkladem pro stanovení obvyklé ceny bývá nej častěji stanovení následujících hodnot: - věcné hodnoty nemovitostí - srovnávací hodnoty nemovitostí - výnosové hodnoty nemovitostí Administrativní - Věcná hodnota Cena pro toto ocen ění byla stanovena na základ ě vyhlášky ministerstva financí č Sb. v platném znění ke dni ocen ě ní. Srovnávací hodnota Srovnávací cena je výsledkem cen nedávno uskute čněných prodej ů nebo nabídek k prodeji nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak p řístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Výnosová hodnota Výnosový zp ůsob ocen ění vychází z výnosu z p ředm ětu ocen ění skute čně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z p ředm ětu ocen ění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu. Tento způsob ocen ění se provádí u nemovitostí pronajatých. 2. Informace o nemovitosti název: Objekt bydlení č.p. 119 s pozemky a p říslušenstvím adresa: Bílá T řemešná 119, , Bílá T řemešná kraj: Královéhradecký okres: Trutnov obec: Bílá T řemešná katastrální území: Bílá T řemešná počet obyvatel obce: I Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zam ěření nemovitosti bylo provedeno dne bez p řítomnosti povinné. Povinná se na výzvu doporu čeným dopisem nedostavila, doporu čený dopis se znalci vrátil s poznámkou pošty nevyzvednuto". Znalci nebyl umožn ěn p řístup do nemovitosti. Podklady a informace o vývoji nemovitosti znalec zjiš ťoval v míst ě. Byla provedena fotodokumentace a zam ěření. Získané podklady prohlídkou považuji dostatečné pro stanoveni ceny obvyklé. 4. Podklady pro vypracování posudku Usnesení z č j. 025 EX Výpis z katastru nemovitostí LV 198 ze dne Kopie katastrální mapy z webu nahlížení do KN" Situace Skute čnosti zjištěné p ři prohlídce dne Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , Poodok b4 vytvofen v pogr,n Delta-NEM r,,,y Oíoth,,o, s, ,.dio0n

3 Znalecký posudek Č S. Vlastnické a eviden ční údaje Nemovitosti jsou ve vlastnictví dle zápisu v LV: Kraj: Královéhradecký Okres: Trutnov Obec: Bílá T řemešná Katastrální území: Bílá T řemešná (604003) List vlastnictví číslo: 198 Vlastníci: 1. Doubravová Ji řina Podíl: , Bílá T řemešná, Hermanska Karla Podii 1/2 Bila Tremešna 119 Bila Tremesria Nemovitosti nemají práva k jiným nemovitostem. Nemovitosti nemají omezená vlastnická práva, která nebudou prodejem nemovitostí zrušena. Nemovitosti mají omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitostí zrušena: - na řízení exekuce 2x, povinná He řmanská Karla - exeku ční p říkaz k prodeji Id. 112 nemovitosti 3x - částka jednotlivých závad není ve výpise z katastru uvedena, povinná He řmanská Karla - zástavní právo exekutorské k uspokojení pohledávky ve výši ,- K č s p říslušenstvím pro ESSOX s.r.o., povinná p říslušenství, povinná He řmanská Karla - nepravomocné exeku ční p říkazy k spoluvlastnickému podílu 112 nemovitostí 4x povinná He řmanská Karla 6. Dokumentace a skute čnost Jiná dokumentace nebyla p ředložena, p ředaná dokumentace souhlasí se skute čností. 7. Celkový popis nemovitosti Vesnice Bílá T řemešná je sou částí okresu Trutnov a náleží pod Královéhradecký kraj. P říslušnou obcí s rozší řenou p ůsobností je m ěsto Dv ů r Králové nad Labem. Obec Bílá T řemešná se rozkládá asi devatenáct kilometrů jihozápadn ě od Trutnova a p ět kilometrů západn ě od m ěsta Dvůr Králové nad Labem. Turisticky spadá do oblasti Podzvi čínska. Po čet trvale žijících osob této st ředn ě velké vesnice se pohybuje kolem čísla 1330 obyvatel. Bílá T řemešná se dále d ělí na dvě části, konkrétn ě to jsou: Bílá T řemešná a Nové Lesy. Děti školou povinné mají v obci k dispozici základní školu vyššího stupn ě a p ředškoláci mohou navšt ěvovat i školu mate řskou. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní h řiště, stadion a další sportovišt ě. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a h řbitov. V obci Bílá T řemešná má ordinaci jeden praktický léka ř a jeden zuba ř. Z další ob čanské vybavenosti je zde rovn ěž poštovní ú řad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i ve řejný vodovod. Vesnicí prochází železnice a je zde i železni ční zastávka. Vesnice Bílá T řemešná leží v pr ů m ěrné výšce 358 metr ů nad mo řem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce Celková katastrální plocha obce je 992 ha, z toho orná p ůda zabírá čtyřicett ři procent. Kolem jedné t řetiny vým ěry obce je zalesn ěná. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. V katastru obce jsou ovocné sady. Pošta: Ano Skola: Ano Zdravotnické za řízení: Ano Policie: Ne Kanalizace (COV): Ano Vodovod: Ano Plynofikace: Ano Poloha nemovitosti v obci: Nemovitost se nachází ve st řední části obce, severn ě v blízkosti komunikace procházející obcí v rozptýlené st ředn ě husté zástavbě v zastavěném území v ětšinou voln ě stojících rodinných domk ů. Pozemek je rovinatý s velmi mírným sklonem k východu, v míst ě stavby je terén z části upravený. Samostatn ě stojící rodinný domek je p řístupný ze zpevn ěné komunikace po ve řejném pozemku p řes potok s propustkem. Objekt domu Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , D. cz

4 Znalecký posudek č je vedle požární zbrojnice, která je na západ od domu ve vzdálenosti cca 5 m. Pozemek je oplocen, u domu je velmi malý pozemek zahrady. Objekt je zd ěný, se sedlovou st řechou s velkými zd ě nými vikýři. D ů m má vstup na jihovýchodní stran ě po schodech. Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a podkroví, dispozici nebylo možno prohlédnout, znalec p ředpokládá, že v 1. PP jsou technické místnosti, v 1. NP jsou chodba, kuchyň, obytné místnosti, koupelna, WC, v podkroví p ředpokládám dva pokoje a dále p ů du. Vodovod je v dosahu do 30 m vede po zahradách severn ě od domu, kanalizace je jižn ě od domu cca 10 rn, plyn vede cca 5 m od hranice pozemku na jižní stran ě. Elekt řina je p řipojena vzduchem. Stá ří domu odhaduji na 60 let. Technický stav je zhoršený, údržba není provád ěna, d ů m není obýván. V nabídce realitní kancelá ře jsou uvedeny tyto informace: prodej dvougenera čního domu v centru obce Bílá Třemešná. D ům má vlastní studnu, z větší části je podsklepený, což je využito jako garáž, dílna, kotelna a sklad paliva. V dom ě jsou dva byty o velikosti 3+1, v pivním pat ře lze upravit na 4+1 s balkonem.dům je v dobrém stavu, má novou střechu, vhodný i jako investice. Plynová přípojka je na pozemku, lze p řipojit obecní vodovod. Nemovitost je cca v centru obce, dle územního plánu v zón ě bydlení. V míst ě je ve řejný vodovod, ve řejná kanalizace a elekt řina. Plyn je na hranici pozemku. V obci je pouze minimální ob čanská vybavenost - obchod s potravinami a smíšeným zbožím a dále restaurace, další ob čanská vybavenost je ve Dvo ře Králové 6 km. V obci je omezená nabídka pracovních p říležitostí, je zde výrobce d řevěných oken a dve ří, kovovýroba, skladovací areál a další možnosti. Dopravní spojení je po silnici, autobus zajíždí do obce více lox denn ě, zastávka je 200 rn, vlak má zastávku cca 1 km. 8. Obsah posudku a) Objekty 1) Objekt bydlení b) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 198 c) Ocen ění porovnávací metodou Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob ,

5 Znalecký posudek č B. Odhad Popis a umístě ní objekt ů, vým ěra, hodnocení a ocen ě ni Popisy objekt ů a) Objekty 1) Objekt bydleni Objekt je samostatn ě stojící ve st ředn ě husté rozptýlené zástavbě ve st řední části obce cca 20 m od komunikace. Užitná plocha v objektu byla odhadnuta znalcem na 160 m 2. Základy domu jsou kamenné pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Zdivo p ředpokládám z piných cihel o ti. 45 cm bez zateplení, bez deformací a trhlin. Stíty jsou zd ěné do h řebene. Stropy nad 1.PP p ředpokládám klenbové, jinak trámové s rovným podhledem. St řešní konstrukce je d řevěný vázaný krov, bez deformací, st řešní krytina je z pozinkovaného plechu. Klempí řské konstrukce jsou kompletní z pozinkovaného plechu, svody jsou plastové. Vnit řní omítky p ředpokládám vápenné štukové. Fasáda je b řízotitová poškozená vlhkostí. Vn ější obklad soklu není proveden, je kamenný bez omítky. Vnit řní obklady p ředpokládám standardní pórovinové. Schody v objektu p ředpokládám betonové s povrchem z teraca. Dve ře p ředpokládám na d řevěné nápl ňové piné a prosklené. Okna jsou d řevěná dvojitá špaletová. Podlahy p ředpokládám prkenné se standardními krytinami. V ostatních místnostech p ředpokládám betonovou mazaninu s keramickou dlažbou. Vytáp ění domu p ředpokládám ústřední s kotlem na tuhá paliva. Elektroinstalaci p ředpokládám 220/380 V, provedenou v rozvodech Z hliníkových vodi čů s automatickými jisti či. Bleskosvod je proveden, vnit řní vodovod p ředpokládám v rozvodu studená a teplá, oh řev vody p ředpokládám el. bojlerem. Plynový rozvod není, plyn je na hranici pozemku. Kanalizace je vyvedená do ve řejné kanalizace. Kuchy ň p ředpokládám vybavenou starší kuchyňskou linkou, sporákem bez digesto ře. Koupelnu p ředpokládám obezd ěnou smaltovanou vanou, umyvadlem a WC. Technický stav objektu je zhoršený, stá ří objektu je 60 let, d ům pochází z roku je p ředpoklad větších investic do modernizace, která m ůže probíhat za provozu a postupn ě. údržba byla provád ě na minimálně. Objekt ve z pohledu stá ří stavby zhoršeném technickém stavu. b) Pozemky 1) Pozemky na LV číslo 198 Pozemky jsou rovinaté s velmi mírným sklonem k jihovýchodu. Je možnost napojení na ve řejný vodovod, kanalizaci, elekt řinu a plyn. Oceně ní a) Objekty a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky Sb. a.1.1) Objekt bydlení 26a Podlaží Název Výška Zastavěná plocha 1 NP 2,40 m 12,0X8,7 podkroví 2,30m 12,0X8,7/2 1. PP 2,20m 12,0X8,7 Sou čet: 6,90 m = 104,4Cm2 = 52,2Cm2 = 104,40m2 261,00 m2 Podlažnost: 261,00/ 104,40 = 2,50 Obestavěný prostor (OP): spodní a vrchní 12,0X8,7X5,5 stavba zastřešení I 2,0 X 8,7 x 3,6/2+2 X 6,4 X 1 5X2 Obestavěný prostor - celkem: = 574,20 m3 = 226,32 m3 = 800,52m Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob , D.Jakwer

6 Znalecký posudek č Určení základní ceny za m 3 dle p řílohy č. 20a, tabulky č. 1: Kraj: Královéhradecký Obec: Bílá T řemešná Po čet obyvatel: I 339 Indexovaná pr ů m. cena (IPC): 3 759,- Kč/m3 Trh s nemovitostmi: p říloha Č. 18a, tabulka Č. I Popis znaku Hodnocení znaku T 1 Situace na díl čím (segmentu) trhu II. Poptávka nižší než nabídka -0,05 s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztah ů na prodejnost II. Bez vlivu 0,00 (nap ř. prodej podílu, pronájem) 3 Index trhu ( lt = 1 + Ti): 0,950 Poloha nemovitosti: p říloha Č. 18a, tabulka Č. 4 Umístění vedle hasi čské zbrojnice snižuje cenu nemovitosti Popis znaku Hodnocení znaku P 1 Význam obce I. Bez v ětšího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti III. Uvnit ř souvisle zastavěného území obce Okolní zástavba a životní prost ředí II. Objekty pro bydlení 0,00 4 Obchod, služby, kultura v obci II. Pouze obchod se základním sortimentem 0,00 5 Skolství a sport II. Základní škola 0,00 6 Zdravotní za řízení II. Pouze ordinace praktického léka ře 0,00 7 Ve řejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,00 8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 9 Nezam ěstnanost v obci a okolí II. Prů m ěrná nezam ěstnanost 0,00 10 Zm ěny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 Nemovitosti 11 Vlivy neuvedené I. Vlivy snižující cenu -0,02 Index polohy (Ip = 1 + y Pi): 0,990 Konstrukce a vybavení nemovitosti: p říloha Č. 20a, tabulka Č. 2 Popis znaku Hodnocení znaku V1 O Typ stavby lil. Podsklepený - se šikmou nebo strmou D st řechou I Druh stavby lil. Samostatný rodinný d ů m 0,00 2 Provedení obvodových st ě n III. Zdivo cihelné nebo tvárnicové 0,00 3 Tloušťka obvod, stě n II. 45 cm 0,00 4 Podlažnost I. Hodnota větší než 2 0,00 5 Napojení na ve řejné sítě (p řípojky) III. P řípojka elektro, voda a odkanalizování RD 0,00 do žumpy nebo septiku 6 Zp ů sob vytápění stavby lil. úst řední, etážové, dálkové 0,00 7 Zákl. p říslušenství v RD III. úpiné - standardní provedení 0,00 8 Ostatní vybavení v RD I. Bez dalšího vybavení Venkovní úpravy III. Standardního rozsahu a provedení 0,00 10 Vedlejší stavby tvo řící lil. Standardní p říslušenství - vedlejší stavby 0,05 p říslušenství k RD celkem do 25 m2 11 Pozemky ve funk čním celku se II. Od 300 m 2 do 800 m 2 celkem 0,00 stavbou 12 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 13 Stavebn ě-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (p ředpoklad 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , D.JakwerIhseznam.cz 6

7 Znalecký posudek č * Kategorie stavby: D - stáří od 50 do 80 let v četn ě Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 14 : 0,7 Index konstrukce a vybavení ( Iv = (i + Y V) x V 13): 0,478 Index cenového porovnání (I = ' T x l, X IV): 0,950 x 0,990 x 0,478 = 0,450 Cena upravená (CU = IPC x 1): 3759, x 0,450 = 1 691,55 K č1m3 Určení porovnávací hodnoty (OP x CU): 800,52 x 1 691,55 = I ,61 K č Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: X 1/ 2 Cena po úpravě : = ,81 K č Objekt bydlení - zjišt ě ná cena: ,81 Kč. b) Pozemky b.1) Věcná hodnota podle vyhlášky Sb. b.1.1) Pozemky na LV číslo Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. I činí 37,51 K č. Cena je určena podle písm. k): ZC C x 1,00, kde C 35 + (1 339 I 000) X 0, (zaokrouhleno na dv ě desetinná místa), kde I 339 je po čet obyvatel v obci. 28 odst. 2 - Zastav ěné plochy a nádvo ř í Určení koeficient ů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska ú čelu užití stavby + 50% x 1,500 Úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 5% x 1,050 Koeficient zm ěny cen staveb K,: x 2,169 Jednotková cena [K č/m2]. Název Parc. č. Vým ěra [mi] základní upravená Cena [Kč ] zastavěná plocha a st ,51 128, ,88 nádvo ř í 28 odst. 5 - Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficient ů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska ú čelu užití stavby + 50% x 1,500 Úprava podle p řílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 5% x 1,050 Koeficient zm ěny cen staveb K: x 2,169 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: x 0,400 Jednotková cena [Kč1rn2] Název Parc. č. Vým ěra [m 2] základní upravená Cena [Kč ] zahrada ,51 51, ,74 Sou čet cen všech typ ů pozemk ů : = ,62 K č Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, , mob ,

8 Znalecký posudek č Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: Cena po úprav ě : Pozemky na LV číslo zjišt ě ná cena: 1/2 = 18311,31Kč ,31 K č o O Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , 8

9 Znalecký posudek Č c) Ocen ění porovnávací metodou 1. RD Bílá T řemešná, RK bydlíte.cz, s.r.o.,horská 634, Trutnov Cihlový rodinný d ům o velikosti 5+1 se nachází v klidné vilové čtvrti obce Bílá T řemešná. Nemovitost je v osobním vlastnictví, proto zájemci nabízíme profinancování v četn ě zajištění odhadce. D ům prošel v nedávném období částe čnou rekonstrukcí. V p řízemí domu se nachází kuchyň 's jídelním koutem, obytný pokoj, velká společenská místnost se vstupem na balkon, chodba, koupelna a samostatná toaleta s rohovou vanou. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři obytné místnosti z toho z jedné je možné vstoupit na balkon, chodba a úložné prostory. Ve sklepních prostorách je technické zázemí. Obytné místnosti jsou orientovány na jih. V dom ě jsou nová plastová okna, nové vstupní dve ře. Topení úst řední s novým elektrokotlem, vytáp ět je možné i tuhými palivy p řípadn ě zřídit krbová kamna. Nové rozvody elekt řiny v m ědi, nové rozvody vody v plastu, nové rozvody odpadní vody v plastu svedené do kanalizace. V obytných místnostech jsou na podlahách položeny d řevěné parkety, v kuchyni a na chodb ě je položeno lino. Na st řeše je položena nová st řešní krytina - šindel. K domu pat ří oplocená zahrada, samostatná garáž, pergola s op ěrnou kamennou zdí. P říjezdová cesta obecní asfaltová. Nemovitost svým uspo řádáním zabezpečuje p říjemné bydlení uprost řed obce s dostatkem klidu a pohody. 2. RD Bílá T řemešná, RK TANA realitní kancelá ř, spol. s ra., Palackého 741, Dv ůr Králové nad Labem patr. zd ěný RD (z 112 podsklep., disp. 5+1) se zahradou (p m2). Užit. p m2. Inž. sít ě : el V, vod., kanal., plyn, top. plyn. CIT. Disp. p říz.: veranda, chodba, kuchyn ě + jídelna,, spíž, ob. pokoj, ložnice, koupelna, WC. 1. p.: chodba, d ět. pokoj, d ět. pokoj, p. pro hosty, umývárna, WC, komora. P ů dní prostor p řístup výlezem v 1. p., sklep: kotelna 2 místnosti. Na zahrad ě n ěkolik ovoc. strom ů. Celý pozemek veden jako stav, parcela, komplet. oploceno. Tichá a klidná lokalita, obé. vybavenost v p římé dostupnosti. Zahrada 855 m 2. plynové UT. 3.RD Bílá T řemešná, RK NETT REALIT, s.r.o.,krkonošská 157, Vrchlabí Jedná se o dvougenera ční rodinný d ům postavený v roce 1945, umístěný v centru obce, ve vilové zástavb ě, celoročn ě p řístupný po asfaltové komunikaci. D ům je v p ůvodním stavu, v minulosti provedena izolace proti zemní vlhkosti, 1996 částe čná rekonstrukce rozvod ů vody; 2006 plovoucí podlahy v obývacím pokoji a kuchyni; krbová kamna. St řecha celkově v dobrém technickém stavu. Dispozice domu je: I NP NP podkroví - prádelna + 2X p ůda(vhodné k vestavb ě dalšího bytu). D ů m je částe č n ě podsklepen - klenutý sklípek, na pozemku se nachází d řevěná kolna na ná řadí, st řecha kryta eternitem. Ihned k nast ěhování. Voda - obecní + vlastní studna na pozemku, ei.energie 230/380, kanalizace, vytáp ě ní lokáln ě na TP krbem nebo el.p římotopy, plyn na hranici pozemku. Ob čanská vybavenost: autobus, vlak, škola, školka, pošta, prodejna potravin. P ěkné místo nedaleko autobusové zastávky, výborná dostupnost do Dvora Králové nad Labem. Ceny nemovitostí byly upraveny koeficientem podle polohy, stá ří a vybavení tak, aby se blížily co nejvíce oceňované nemovitosti. Dále byla provedena úprava nabídek realitních kancelá ří. Byly vybrány porovnatelné nemovitosti v lokalitě. P ři porovnávání nemovitostí je pot řeba dále vzít v úvahu vedlejší objekty a velikost pozemk ů. Nemovitosti byly vybrány z okolí podle podobného technického stavu a velikosti. Za množství je uvažována zastavěná plocha budovy. Vlastní d ů m je realitní kancelá ří nabízen za ,- K č. Tato cena je dle názoru znalce nadhodnocena. Podíl nemovitosti je vždy velmi t ěžko prodejný s ohledem na p ředem nevyjasn ěné vztahy se stávajícím spoluvlastníkem, tato skute čnost je zohledn ěna koeficientem podílu nemovitosti. Seznam porovnávaných objekt ů : I RO Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): , Kč Množství (M): 230,00 m' Km ista: 1,00 0,90 Kwbav 0,90 Knabidka RK: 0,85 Kvedl objekty. pozemky: 1,00 Ing. Daniel Jakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob ,

10 Znalecký posudek č S KpodII nemovitosti : 0,60 Jednotková cena (JC): 3 574,21 Kč Váha (V): 1,0 2 RD Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): ,- Kč Množství (M): 130,00 m' Kmista : 0,90 0,80 Kvybav: 0,90 Knabidka fk 0,85 Kvedl. objekty, pozemky: 0,80 Kqod Í I nemovitosti : 0,60 Jednotková cena (JC): 4 067,45 Kč Váha (V): 1,0 3 RD Bílá T řemešná Výchozí cena (VC): ,- Kč Množství (M): 170,00 ml Kmista : 0,90 K50: 0,90 KWbOV: 0,80 Knabidka RK: 0,85 Kvedl obiekty. pozemk y : 0,90 K0Odil nemovitosti: 0,60 Jednotková cena (JC): 3 761,64 Kč Váha (V): 1,0 kde JC = (VC I M) x (Kmista x K č asový x Kvybav. x KflabIdks RK X Kvedl objekty, pozemky x Kpociii nemovitosti) Minimální jednotková cena za m 2 : 3 574,21 Kč Prům ěrná jednotková cena za m 2 ( (JC XV) / V): 3801,10 Kč Maximální jednotková cena za m L : 4 067,45 Kč Stanovení porovnávací hodnoty: Stanovená jednotková cena za m 2 : Množství: Porovnávací hodnota: 3 800,- Kč x 160,00 ml ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem Vlastnický podíl: x 112 Cena po úpravě : = ,- K č Výsledná porovnávací hodnota: ,- K č Ing. Daniel Jakwerth, Rozma,ýnová 446, Trutnov, , mob , 10

11 Znalecký posudek č C. Rekapitulace Věcná hodnota objektů podle vyhlášky , Kč Věcná hodnota pozemk ů podle vyhlášky , Kč Stanovená v ěcná hodnota celkem , Kč Cena zjištěná porovnávacím zp ůsobem , Kč a)obvyklá cena podílu id. % nemovitosti podle odborného odhadu znalce č iní: , Kč Cena slovy: t řistatisíc Kč S b)omezená vlastnická práva, která budou prodejem nemovitosti zrušena: - na řízení exekuce 2x, povinná He řmanská Karla - exeku ční p říkaz k prodeji id. 1/2 nemovitosti 3x - částka jednotlivých závad není ve výpise z katastru uvedena, povinná He řmanská Karla - zástavní právo exekutorské k uspokojeni pohledávky ve výši ,- Kč s p říslušenstvím pro ESSOX s.r.o., povinná p říslušenství, povinná He řmanská Karla - nepravomocné exeku ční p říkazy k spoluvlastnickému podílu 112 nemovitostí 4x, povinná He řmanská Karla c) Jiná práva: nezjištěna: 0,- Kč d)jiná rizika a věcná b řemena, ostatní: Závě r: nezjištěna: 0,- Kč Cena celkem oce ňované nemovitosti činí , K č slovy třistatisíc Kč Vyjád ření k cen ě obvyklé Obvyklou cenou pro ú čely zákona Sb. v platném zn ění se rozumí cena, která byla dosažena p ř i prodejích stejného pop řípad ě obdobného majetku nebo p ři poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocen ění. P řitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimo řádných okolností trhu, osobních pom ě rů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimo řádnými okolnostmi trhu se rozum ějí nap říklad stav tísně prodávajícího nebo kupní d ůsledky p řírodních či jiných kalamit. Osobními pom ěry se rozum ějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota p řikládaná majetku nebo služb ě vyplývající z osobního vztahu k nim. Trutnov, Ing. Daniel Jakwerth Rozmarýnová Trutnov '. ĺ L s;v t d J ř 7 es Ing. Daniel Jakwerth, Rozma,ýnová 446, Trutnov, , mob , 11

12 Znalecký posudek č, D. Živnostenské oprávn ě ní Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.spr. 4335/2005 pro obor ekonomika, odv ětví a ceny se specializací nemovitosti. Koncesní listina vydaná obecním živnostenským ú řadem vtrutnově pod č j Prohlašuji, že p ři provedení ocen ění jsem osobou nezávislou. Ili V Trutnově : Razítko: Ing. Daniel JAK WERTH Rozmarýnová Trutnov IČO Znalecký posudek byl zapsán pod po řadovým číslem znaleckého deníku. Podpis: f?f4 Znale čné a náhradu náklad ů ú čtuji dokladem č. 135/2011. E. Seznam p říloh Výpis z katastru nemovitostí LV 198 k.ú. Bílá T řemešná 5 listů Kopie katastrální mapy, ortomapa 1 list Mapa oblasti, plán části obce, poloha nemovitosti 1 list Fotodokumentace pohledy, detaily 4 listy bieijakwerth, Rozmarýnová 446, Trutnov, 54102, mob , . 12

13 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým p řístupem pro ú čel: Provedení exekuce, č j.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 Obec: Bílá T řemešná V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou č íselných řadách (St. = stavební parcela) A Vlastník, jiný oprávn ě ný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Doubravová Ji řina, Bílá T řemešná 119, Bílá /023 1/2 Třemešná Heřmanská Karla, Bílá T řemešná 119, Bílá T řemešná /3575 1/2 B Nemovitosti Pozemky Parcela Vým ě ra ím2j Druh _pozemku Zp ů sob využiti Zp ů sob ochrany St zastavěná plocha a rozsáhlé chrán ě né nádvo ř í území 234/3 77 zahrada rozsáhlé chrán ěné Stavby Typ stavby Část obce, č. budovy Zp ů sob využití Zp ů sob ochrany Na parcele Bílá T řemešná, č.p. 119 rod.dům rozsáhlé chrán ěné území St. 130 Bi Jiná práva - Bez zápisu D Omezení vlastnického práva Typ vztahu Oprávn ění pro Povinnost k o Nařízení exekuce Exekutorský ú řad Praha 7 soudní exekutor Mgr. Daniel Vl ček He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6464/ RČ /I ČO: /3575 stina Usnesení soudu o na řízení exekuce Okresní soud v Trutnov ě č.j.: 18EXE-364/ ze dne ; uloženo na prac. Trutnov Z-6464/ o Exeku ční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6659/ RČ /I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-6659/ RČ /I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6659/ , Bílá T ř emešná, RČ /I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Listina Exekuční př íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Praha 6 č.j.: 025 Ex / ze dne Z-6659/ Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí OR Katastrální útad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 1

14 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým p řístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 V kat. území Jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St Typ vztahu Oprávn ě ní pro Povinnost k Obec: Bílá T řemešná = stavební parcela) o Zástavní právo exekutorské pohledávka ve výši ,00 K č s př íslušenstvím ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 ESSOX s.r.o., Senovážné nám. 231/7, He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-7215/ České Budě jovice 6, , RČ/I ČO: RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-7215/ Rč/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-7215/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční př íkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Praha 6 č.j.: 025 Ex-18293/ ze dne Právní moc ke dni Z-7215/ O Nařízení exekuce Exekutorský ú řad Praha-východ soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10546/ , Bílá T ř emešná, RČ/I Čo: /3575 Listina Usnesení soudu o na ř ízení exekuce Okresní soud v Trutnov ě č.j.: 26EXE-1615/ ze dne ; uloženo na prac. Trutnov Z-10546/ říkaz k prodeji exeku emovitosti ční p ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10127/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10127/ RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná Z-10127/ , Bílá T ř emešná, RČ/I čo: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční p ř íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Liberec č. j.: 131 EX- 1990/ ze dne Z-10127/ o Exeku ční př íkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti CR Katastrální ú ř ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 2

15 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ - prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatn ě dálkovým p řístupem pro účel: Provedení exekuce, č j.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 Obec: Bílá T řemešná V kat, území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela) Typ vztahu Oprávn ě ní IDEO Povinnost k He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-13722/ , Bílá T ř emešná, RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-13722/ RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá Třemešná, č.p. 119 He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-13722/ RČ /I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Listina Exeku ční př íkaz k prodeji nemovitých v ěcí Exekutorský ú řad Praha-východ č.j.: 081 EX-13225/ Jta ze dne Z-13722/ D Jiné zápisy Typ vztahu - Vztah pro Vztah k o Nepravomocný exekuční příkaz o z ř ízení zástav, práva doru č en dne ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 He řmanská Karla, Bílá Třemešná Z-6463/2011-'610 Rč /I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-6463/ Rč/I ČO: /3575, Stavba: Bílá Třemešná, č.p. 119 He řmanská Karla, Bílá Třemešná Z-6463/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční př íkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Praha 7 č.j.: 101 EX-02425/ ze dne Z-6463/ o Nepravomocný exekuční př íkaz o z řízení zástav, práva doru č en dne ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10128/ RČ/I čo: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10128/ , Bílá T ř emešná, Rč/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 vitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR Katastrální ú ř ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 3

16 výpis z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým p řístupem pro účel: Provedení exekuce, čj.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 Obec: Bílá T řemešná V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou č íselných řadách (St. = stavební parcela) Typ vztahu Vztah pro Vztah k He řmanská Karla, Bílá T řemešná Z-10128/ RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční příkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Liberec č.j.: 131 EX-1990/ ze dne o Nepravomocný exeku ční př íkaz o z ř ízení zástav, práva doru čen dne ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá Třemešná, č.p. 119 He řmanská Karla, Bílá T řemešná 119, Bílá T ř emešná, RČ/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Listina Exeku ční příkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Liberec č.j.: 131 EX-2379/ ze dne o Nepravomocný exeku ční př íkaz o z řízení zástav, práva doru č en dne ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/2 Heřmanská Karla, Bílá Třemešná RČ/I ČO: /3575, Stavba: Bílá T řemešná, č.p. 119 Heřmanská Karla, Bílá T řemešná Rč/I ČO: /3575, Parcela: St. 130 He řmanská Karla, Bílá Třemešná RČ/I ČO: /3575, Parcela: 234/3 Z-10128/ Z-10126/ Z-10126/ Z-10126/ Z-10126/ Z-10587/ Z-10587/ Z-10587/ Listina Exeku ční příkaz o z řízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský ú řad Praha-východ č.j.: 081 EX-13225/ Jta ze dne /-016 Z-10587/ E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu Listina Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ČR Katastrální ú ě ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. strana 4

17 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOST± prokazující stav evidovaný k datu :35:00 Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, čj.: 025 Ex pro Soudní exekutor Grosam Jan, JUDr. Okres: CZ0525 Trutnov Obec: Bílá T řemešná Kat.území: Bílá T řemešná List vlastnictví: 198 V kat, území jsou pozemky vedeny ve dvou č íselných řadách (St. = stavební parcela) Listina o Smlouva o p řevodu nemovitosti RI 142/1975 Kupní smlouva ze dne POLVZ:64/1975 Z / Pro: Doubravová Ji řina, Bílá T řemešná 119, Bílá T řemešná R Č/IČO: /023 o Usnesení soudu o schválení d ědické dohody Okresní soud v Trutnově č.j.: 18 D-931/ ze dne Právní moc ke dni Z-6582/ Pro: He řmanská Karla, Bílá T řemešná 119, Bílá T řemešná RČ/IČO: /3575 F Vztah bonitovaných p ů dn ě ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Vým ě ra [m21 234/ Pokud je vým ě ra bonitních díl ů parcel menší než vým ě ra parcely, zbytek parcely není bonitován Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úžad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. Vyhotovil: Vyhotoveno: :53:36 Ceský ú řad zem ěm ěř ický a katastrální - SCD Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitosti ca Katastrální ú ě ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt ě Trutnov, kód: 610. Strana 5

18 S ľ Kopie katastrální mapy o Ortomapa GPS: 50 26'39.44"N, 15044'33.50"E

19 4. erm _\lťw slice S: V91k4 if B ' Chat ' - pce «Paka flfl ji 1 Pck Bo flusk4 Hn Ubato Kostelec II 1«t H -Nemoov v - -- VItzná // t \ b / p. dim ocbefť Tř KohmtovBmg. L ilâ' Ali \ Ho řlč y DvurKáIovén Lab J zamo UbIce? 8ělohrad.í. lunlcv an - březl- Chv4lkÓIí 1Mtázoces4,00 Lhot ' 5MilBtIn.7fl 7 4. j. I! TrotIn J - - \4Čkvlcp.. kauce \oneccflijn4 vpodkr7\ ) 7V, S 4 Bflě 4ľ" -Tľobešov,\ o PonW LUk1 / R4hvn Hl1bJe 9 ' 9 Tffa L.Vi - ľ'jemojov Lnžov -.. ' Hor.rc) 4 lany lâ Mapa oblasti Bílá Třemešná NovéLesy 11^ '. Plán části obce s vyzna čenou p řibližnou polohou nemovitostí B ĺlá Třem - S - fl fl Satelitní snímek nemovitosti s označenou polohou

20 Ili Pohled na RD z jihozápadu Pohled ze západu Pohled z jihovýchodu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 581/055/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 581/055/2011 o cen obvyklé pozemku PK. 423/5, k.ú. P estavlky u Sedlce, obec Sedlec-Pr ice, zapsáno na LV. 304 u Katastrálního ú adu pro St edo eský kraj, KP Benešov Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Znalecký posudek č. 174-29/2009

Znalecký posudek č. 174-29/2009 Znalecký posudek č. 174-29/2009 O obvyklé ceně nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných LV 400 v majetku Rajnyšová Eva, bytem Ţantov 1, Nový Bydţov, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, budova bydlení Ţantov

Více

Znalecký posudek č. 964-74/2014

Znalecký posudek č. 964-74/2014 Znalecký posudek č. 964-74/2014 č.j. 180 EX 8131/13 O obvyklé ceně id. 1/2 nemovitostí pozemků na St. 455 o ploše 271 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na St. 893 o ploše 21 m 2, zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 776/246/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 776/246/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 27 na pozemku. parc. St. 9. p íslušenství a pozemk. parc. St. 9,. parc. 16/3,. parc. 278, k.ú. Lh ta u Vysokého Mýta, obec Vysoké Mýto, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. 489-121/2011

Znalecký posudek č. 489-121/2011 Znalecký posudek č. 489-121/2011 č.j. 025 EX 5823/08 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 956/15 v budově č.p. 954, 955 a 956 na St. 1445, St. 1446 a St. 1447 s příslušenstvím a podílem na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek č. 2676/132/2012

Znalecký posudek č. 2676/132/2012 Znalecký posudek č. 2676/132/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.714/9 s podílem na společných částech domu č.p.714 a pozemku parc.č. st.846 v k.ú.chrastava I, obec Chrastava, okres Liberec. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek č. 980-90/2014

Znalecký posudek č. 980-90/2014 Znalecký posudek č. 980-90/2014 č.j. 180 EX 10446/09 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 238/8, o ploše 467 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č. 238/9 o ploše 153 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A

Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A Znalecký posudek č. 2735/19/2013-A O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1704/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1704/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 4 v ul. Nádražní č.p. 354/7 s podílem na společných prostorech a pozemku č.par. 385 zastavěná plocha a nádvoří v obci Stará Role, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr. František Čuboň, znalec z oboru ekonomika ceny a odhady nemovitosti, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.07.1976, č.j.:3334/76 bytem :792 01 Bruntál, Lomená ul. 199/15, tel 554714027,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 576/050/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 576/050/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 259, na pozemku. parc. St. 367. p íslušenství a pozemk. parc. St. 367,. parc. 295/25,. parc. 332/31, k.ú. Halže, obec Halže, zapsáno na LV.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11

ZNALECKÝ POSUDEK . 158/11 ZNALECKÝ POSUDEK. 158/11 o obvyklé cen nemovitostí - rodinného domu.p. 381 s p íslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV íslo 374 katastrální území : Ivanovice na Hané obec : Ivanovice na Hané_ okres : Vyškov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 533/027/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 533/027/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 89, na pozemku. parc. St. 133 v. p íslušenství a pozemk. parc. St. 133, PK 208, PK 209, PK 458, PK 873/1, PK 1299/1, PK 1299/2 k.ú. Labuty,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1823/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1823/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 266/4 v ul. Bratří Čapků s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 1176, 1177 a 1178 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

Znalecký posudek č. 793-98/2013

Znalecký posudek č. 793-98/2013 Znalecký posudek č. 793-98/2013 č.j. 025 EX 6096/12 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků s příslušenstvím, zapsaných na LV 596 v katastrálním území Panenský Týnec, v obci Panenský Týnec, okres Louny, kraj

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 956-66/2014

Znalecký posudek č. 956-66/2014 Znalecký posudek č. 956-66/2014 č.j. 180 EX 7601/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 698/38 s příslušenstvím, zapsané na LV 1609, k.ú. Krásné Březno, v obci, okres, kraj Ústecký ve vlastnictví:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1266-350/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1266-350/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1467/20 situované v bytovém domě č.p. 1467 na pozemku parc.č. st. 2396, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

PIIIIIIIIÜiIIiIIIIIIII/Iiiiiiiiiiii,i 025EX000087817 č.j. 025 EX 11223110

PIIIIIIIIÜiIIiIIIIIIII/Iiiiiiiiiiii,i 025EX000087817 č.j. 025 EX 11223110 Znalecký posudek Č. 485-11712011 PIIIIIIIIÜiIIiIIIIIIII/Iiiiiiiiiiii,i 025EX000087817 č.j. 025 EX 11223110 O obvyklé cen ě nemovitostí pozemku na p.p. č. 102316 s p říslušenstvím o ploše 91 rn 2, orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3319-142/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3319-142/2013 O ceně bytové jednotky č.1670/4 v Ostravě-Zábřeh nad Odrou, Glazkovova č.p.1670/6, včetně příslušenství a podílu o velikosti 4873/29424 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

Znalecký posudek č. 520-15/2012

Znalecký posudek č. 520-15/2012 č. 025 Ex 4252/10 Znalecký posudek č. 520-15/2012 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitostí: stavby - budovy čp. 136 na St. 64/2, pozemků na St. 64/2 o ploše 624 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3208/035/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č.1283, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 644, POZEMKOVÉ PARCELY Č. 3044/10, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město

Znalecký posudek. č. 747-19/2014. Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Znalecký posudek č. 747-19/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 55, obec Radenín, kat. území Radenín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3947/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3947/12 O ceně nemovitosti: Bytu č. 347/6, spolu s podílem na společných částech budovy a na pozemku, v katastrálním území Říčany-Radošovice, obec Říčany, okres Praha-východ. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 1027-17/2015

Znalecký posudek č. 1027-17/2015 Znalecký posudek č. 1027-17/2015 O obvyklé ceně nemovitostí - pozemku na p.p.č. 3679/2 o ploše 179 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 1431 v katastrálním území, v obci, kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 73/9 v ul. Riegerova s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 710/6 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram, okres

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK . 614/085/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. 614/085/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 751, na pozemku. parc. 4341. p íslušenství a pozemk. parc. 4341,. parc. 4342, k.ú. Jirkov, obec Jirkov, zapsáno na LV. 298 u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4053/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4053/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 514/7, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Lobeček, obec Kralupy nad Vltavou, okres Mělník. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1989-06/12. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Beroun, exekutor Mgr. Pavel Dolanský Palackého čp. 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1989-06/12 o ceně bytu č. 105/3 v ulici Kunětické, v části obce Cihelna v budově označené čp. 101, čp. 102, čp. 103, čp. 104, čp. 105, čp. 106 a čp. 107 se stp.č. 8482, stp.č. 8483,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1737/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1737/2012 O ceně obvyklé na rekreační chatě č.e. 115 na pozemku č.par. 423/78 lesní pozemek jiného vlastníka (Česká republika) v obci Hradištko, okres Praha - západ a kat. území

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 950-60/2014 - dodatek

Znalecký posudek č. 950-60/2014 - dodatek Znalecký posudek č. 950-60/2014 - dodatek č.j. 180 EX 21960/11 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na St. 42/1 o ploše 1164 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, na St. 42/2 o ploše 33 m 2, zastavěná plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6593-245/2011 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 na rodinném domě č.p.4 včetně příslušenství a pozemku parc.č.st.5/1, v kat.území a obci Máslovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2459-149/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2459-149/13 o ceně bytové jednotky č.786/8 včetně spoluvlastnického podílu na budově čp.784-786 a pozemcích st.2640-st.2642 v katastrálním území a obci Mladá Boleslav dle LV č. 6491

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 864-39/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 864-39/2014 o ceně nemovitých věcí: pozemku parc.č. St. 88 jehož součástí je rodinný dům č.p. 273 včetně příslušenství v obci Stříbrnice, k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 38/2014. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) Číslo orientační: ZNALECKÝ POSUDEK číslo 38/2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 96 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 493/175/2010

ZNALECKÝ POSUDEK . 493/175/2010 ZNALECKÝ POSUDEK. 493/175/2010 o cen obvyklé budovy.p. 14, na pozemku. parc. St. 106/2. p íslušenství a pozemku. parc. St. 106/2, k.ú. Jírovice, obec Byst ice, zapsáno na LV. 1753 u Katastrálního ú adu

Více