Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014"

Transkript

1 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne /92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané /92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90. RM z a 91. RM z /92 - Rada města: a) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou K. M., nar.,, Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude nájemní smlouva uzavřena s žadatelkou V. P., nar.,, Radhoštěm. Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců za dohodnutou cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou Bc. M. D., DiS., nar.,.., Nájemní poměr bude sjednán na dobu určitou 6 měsíců ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 50,10 Kč/1m 2 /měsíc; c) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 0+1, č., v domě zvláštního určení č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelkou E. G., nar.,. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc. V případě odmítnutí bytu bude nájemní smlouva uzavřena s žadatelkou E. T., nar.,. Termín uzavření nájemní smlouvy se stanoví k 1. nebo k 15. dni v měsíci, kdy dojde k převzetí oznámení o pronájmu předmětného bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc a bude uzavřena pod podmínkou splnění ustanovení darovací smlouvy ze dne ; d) schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1, č., v domě zvláštního určení č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm s žadatelem M. I., nar.,. Frenštát pod Radhoštěm. Nájemní poměr bude sjednán na dobu neurčitou ode dne za dohodnutou cenu nájmu ve výši 30,00 Kč/1m 2 /měsíc; e) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r.o., IČ , nám. Míru 20, Radhoštěm, uzavřít nájemní smlouvy v souladu s písm. a) až d) tohoto usnesení; f) bere na vědomí neuzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 4+1, č. 11 v domě č. p. 302 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nájemci bytů ve vlastnictví města Radhoštěm a občané splňující podmínky Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Radhoštěm budou podle určených pravidel podávat bytové komisi žádosti o pronájem předmětného bytu; g) bere na vědomí neuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 o výměře 126 m 2, v domě č. p. 497 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byt bude pronajat zájemci, který učiní nejvyšší nabídku ceny nájmu, a to formou výběrového řízení; h) ukládá odboru ISOM ve spolupráci s bytovou komisí připravit podmínky pro vyhlášení záměrů pronájmů bytů v souladu s písm. f) a g) tohoto usnesení. Z:OISOM T: na jednání BK dne /92 - Rada města: 92. URM

2 a) bere na vědomí zápis z 39. jednání bytové komise ze dne ; b) bere na vědomí návrhy bytové komise na přidělení bytů a další. 2174/92 - Rada města: a) schvaluje společný nájem bytu č. o velikosti 3+1 v domě č. p. na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od vstupuje do společného nájmu bytu syn stávajících nájemců, J. M., nar.,, Radhoštěm; b) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r.o., IČ , nám. Míru 20, Radhoštěm, provést změnu nájemní smlouvy v souladu s písm. a) tohoto usnesení. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstanou beze změn. 2175/92 - Rada města: a) souhlasí s provedením stavební úpravy bytu č. v domě č. p. o velikosti 2+1 na ulici ve Frenštátě pod Radhoštěm nájemkyně G. P., nar., a G. P. ml., nar.... Stavební úprava se týká vybourání současných dřevotřískových příček mezi kuchyní a koupelnou a koupelnou a WC a jejich nahrazení příčkami ze stavebních tvárnic, odstranění ostatních dřevotřískových obložení (koupelna stupačka) a zazdění stupačky se zachováním servisního přístupu v dostatečném rozsahu. Součástí stavební úpravy bude i provedení nových keramických obkladů, dlažeb a výměna sanitárních předmětů. Dále provedení omítek v celém bytě a výměna podlah za plovoucí. Souhlas se vydává na vlastní žádost nájemkyň a bude financována v plné výši na náklady nájemkyň; b) nepožaduje při skončení nájmu uvedení bytu do původního stavu a nezavazuje se při skončení nájmu k žádnému finančnímu plnění za úpravu bytu; c) vyzývá nájemkyně bytu k doložení revizní zprávy elektroinstalace a plynoinstalace a doložení statického posudku, a to správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s r. o., IČ , nám. Míru 20, Radhoštěm. V případě nedoložení těchto dokumentů se souhlas vydaný radou města ruší. 2176/92 - Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 2+1, č. v domě č. p., ve Frenštátě pod Radhoštěm nájemkyně M. G., nar.. Výpovědi z nájmu bude předcházet výzva pronajímatele, aby nájemkyně do jednoho měsíce od doručení výzvy odstranila obtíže nepřiměřené poměrům v domě, které jsou způsobovány pronajímateli chovem zvířat v bytě a ostatním obyvatelům domu. Výpověď bude uplatněna podle 2291, odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Z: OISOM T: /92 - Rada města: a) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci, garáže č. 13 v bytovém domě č.p. 302 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm, formou výběrového řízení ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu; b) stanovuje minimální cenu nájmu nemovité věci, garáže č. 13 v bytovém domě č. p. 302 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm ve výši 800,- Kč/měsíc, která bude každoročně upravována o roční míru inflace vyhlášenou ČSÚ; c) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci, garáže č. 13 v bytovém domě č.p. 302 na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm ve zkrácené formě v inzertní službě ARUNDO TRADING s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. 2178/92 - Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor k podnikání v budově dětského zdravotního střediska, Záhuní 1034 ve Frenštátě pod Radhoštěm o výměře 65 m URM

3 v předloženém znění. Smlouva o pronájmu prostor k podnikání bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců za nájemné ve výši 996,- Kč/m 2 /rok bez DPH. 2179/92 - Rada města odročuje projednání pronájmu prostor pro podnikání o výměře 88,2 m 2 v budově přístavby radnice, Havlíčkova 32, Radhoštěm žadatelů Twist CZ s. r. o., Žižkova 306, Bohumín- Nový Bohumín, IČ a Monika Bjačková, Školská čtvrť 1379, Radhoštěm, IČ /92 - Rada města: a) neschvaluje žádost společnosti Sága s. r. o., Martinská čtvrť 1159, Radhoštěm, IČ ze dne o kompenzaci nákladů oprav a technických úprav pronajatých prostor k podnikání v Martinské čtvrti 1159; b) projednala žádost o prominutí smluvní pokuty nájemce SÁGA s. r. o., IČ , se sídlem Martinská čtvrť 1159, Radhoštěm; c) schvaluje vzdání se práva a promíjí smluvní pokutu ve výši.,- Kč nájemci SÁGA s. r. o., IČ , se sídlem Martinská čtvrť 1159, Radhoštěm; d) schvaluje provedení odpisu pohledávky (smluvní pokuty) ve výši,- Kč za nájemcem SÁGA s. r. o., IČ , se sídlem Martinská čtvrť 1159, Radhoštěm. 2181/92 - Rada města schvaluje uzavření třístranných smluv o zřízení věcného břemene v souladu s usnesením RM č. 907/39 ze dne a v souladu s důvodovou zprávou mezi: - vlastníky dotčených pozemků, jako povinnými, poř. č.sml. č. sml Katastrální území Parcela KN podíl/ SJM Vlastník ulice Město PSČ Firma MAREK- Radhoštěm 3226/4 1 HOLUB, s.r.o. Kopaná 1624 Radhoštěm Radhoštěm 1659/5 SJM D. V. a D. J. Radhoštěm 2916/26 1 ZD Javorník a.s. čp. 71 Tichá Radhoštěm 4501/12 1 ZD Javorník a.s. čp. 71 Tichá Radhoštěm 1925/6 1 K. P., Ing. - RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , jako oprávněným, - městem Radhoštěm, nám. Míru 1, Radhoštěm, IČ , jako investorem. 2182/92 - Rada města schvaluje limity provozních výdajů rozpočtu na rok 2015 v následujícím členění: kapitola název limity /tis. Kč 10 Vodní hospodářství 342,0 11 Životní prostředí 541,0 12 Doprava 1 130,0 13 Provoz školských zařízení ,0 92. URM

4 14 Kultura ,0 15 Veřejná správa ,0 16 Obrana a bezpečnost ,0 17 Sociální věci 735,0 18 Technické služby města ,0 19 Péče o nemovitosti v majetku města 4 839,0 20 Tepelné hospodářství 20,0 21 Bytové hospodářství 210,0 22 Veřejné osvětlení 4 164,0 23 Martinská čtvrť 0,0 24 Územní rozvoj 600,0 25 Cestovní ruch a propagace 1 837,0 26 Provoz sportovních zařízení města 8 743,0 27 Zájmová činnost a rekreace 5 791,0 - z toho Astra, CVČ 2 833,0 28 Ostatní finanční náklady 1 835,0 29 Prevence kriminality 0,0 31 Granty + dotace 0,0 32 Sport a tělovýchova x 33 Středisko sociálních služeb 6 709,0 34 Sdělovací a informační služby 474,0 35 Služby a vnitřní obchod 630,0 36 Péče o vzhled města 8 100,0 37 Majetkoprávní a právní náklady 304,0 38 Ost. finanční operace (odvod DPH) 1 700,0 Účelová rezerva na opravy a údržbu nemovitostí 2 400,0 Provozní (běžné) výdaje celkem ,0 2183/92 - Rada města: a) schvaluje vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 35 mil. Kč na realizaci investičních akcí města Frenštátu pod Radhoštěm a pořadí uchazečů: 1. Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha, IČ , 2. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha, IČ Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ b) schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s firmou Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha, IČ: za cenu ,67,- Kč, c) schvaluje v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č. p. 969, Praha, IČ: , bude k uzavření smlouvy vyzvána Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, Praha, IČ: za cenu ,88 Kč d) schvaluje v případě, že nedojde k uzavření smlouvy s Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, Praha, IČ: , bude k uzavření smlouvy vyzvána 92. URM

5 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: , za cenu ,- Kč. 2184/92 - Rada města a) schvaluje vyřazení majetku města dle návrhu č. 23/ příl. č. 1, řad. č. 2-5 formou fyzické likvidace, a to odvozem na OSTS a následně do sběrných surovin nebo na skládku, pořizovací cena vyřazovaného majetku činí 3591,70 Kč b) schvaluje vyřazení majetku města dle návrhu č. 31/ příl. č. 1 prodejem majetku, zbývající komponenty kotelny odvozem na OSTS a následně do sběrných surovin nebo na skládku. Celková pořizovací cena vyřazovaného majetku činí ,00 Kč. 2185/92 - Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu termínu vyúčtování mimořádné dotace poskytnuté Pohorské jednotě Radhošť, Trojanovice 415, Frenštát pod Radhoštěm, IČ , na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 94/2014/ORDKP a uzavření Dodatku k této smlouvě. Nový termín vyúčtování mimořádné dotace je do /92 - Rada města: a) bere na vědomí informace o projektu Beskydské nebe život v korunách stromů, b) revokuje usnesení rady města č. 1969/83 ze dne , c) schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou CAD PRO spol. s. r. o., se sídlem Hranická 93, Valašské Meziříčí, IČ za cenu ,- Kč bez DPH s podmínkou, že celková cena dle položkového rozpočtu dokumentace pro provedení stavby nepřesáhne ,- vč. DPH. 2187/92 - Rada města: a) schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodávky s názvem Protipovodňová opatření města Radhoštěm, b) schvaluje komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Bc. Lucie Cábová, Ludmila Žárská, náhradníci Ing. Jarmila Knězková, Ing. Hana Švecová, Dagmar Sazovská a komisi pro vyhodnocení nabídek ve složení: Mgr. Pavel Mička, Marie Bolcková, DiS., JUDr. Petr Holášek, Bc. Lucie Cábová, RNDr. Eva Spurná, náhradníci Ing. Hana Švecová, Zdeněk Bartoš, Věra Dostálová, Ing. Jarmila Knězková, Ing. Petr Kubenka. 2188/92 - Rada města schvaluje změnu č. 1 odpisového plánu pro rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín v předloženém znění - celková výše odpisů pro rok 2014 činí ,30 Kč. 2189/92 - Rada města: a) schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací pro období 1-12/2015 v předloženém znění; b) schvaluje celkovou výši odpisů pro rok ,00 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, ,08 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, ,00 Kč příspěvkové organizaci ASTRA, centrum volného času, Radhoštěm, příspěvková organizace. 2190/92 - Rada města: 92. URM

6 a) souhlasí v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, s přerušením provozu školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín a školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín v době prázdnin ve školním roce 2014/2015: Podzimní prázdniny od do Vánoční prázdniny od do Pololetní prázdniny Jarní prázdniny od do Velikonoční prázdniny od do Hlavní prázdniny od do b) ukládá ředitelům příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín a Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín informovat rodičovskou veřejnost o přerušení provozu školní družiny způsobem v místě obvyklým. 2191/92 - Rada města souhlasí s místem poskytovaných služeb (postupným otevřením třídy 1. stupně ZŠ) Základní školy PRIGO, s. r. o., Mojmírovců 1002/42, Ostrava, IČ na území města Frenštátu pod Radhoštěm. 2192/92 - Rada města schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi ČR Hasičským záchranným sborem MSK a městem Radhoštěm DOH , v předloženém znění. 2193/92 - Rada města: a) schvaluje zrušení veřejné zakázky na "Provádění servisu, oprav a revizí bezpečnostních systémů města (EZS, EPS,CCTV, EKV) ve vybraných objektech města", a to z důvodu sjednocení činnosti spolu se zajištěním ochrany majetku města připojením na pult centralizované ochrany b) schvaluje uzavření smlouvy na "Provádění servisu, oprav a revizí bezpečnostních systémů města (EZS, EPS,CCTV, EKV) ve vybraných objektech města" s firmou FREN SECURITY s.r.o., Podříčí 215, Frenštát p. R., IČ: , za cenu vč. DPH: cena za údržbu a revize 62194,00 Kč/rok, cena za provádění oprav 338,80 Kč/hod, cena za dopravu 60,50 Kč/výjezd. 2194/92 - Rada města schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace městu Radhoštěm určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti (organizační, technická, odborná) jednotky SDH příjemce z rozpočtu Moravskoslezského kraje v celkové výši ,00 Kč. 2195/92 - Rada města schvaluje na základě souhlasného stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, nájem části pozemku p. č. 1587/1 o výměře 28,5m 2 firmě Lukáš Janda, Trojanovice 850, IČ pro zřízení mobilní kontejnerové kanceláře. Nájem plochy se sjednává od za cenu nájmu pozemku ve výši 20,- Kč/m 2 /rok bez DPH. Smlouva o nájmu části pozemku p. č. 1587/1 se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. 2196/92 - Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy přímým zadáním se společností ecentre, a. s., sídlo Jankovcova 1595/14, Praha 7, pobočka Nemocniční 987/12, Ostrava, IČ za účelem provedení komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na služby svozu odpadu realizované centralizovaným zadáváním 92. URM

7 společně s obcemi Trojanovice a Tichá. Město Radhoštěm bude v postavení centrálního zadavatele. Celková cena za realizaci služby administrace centralizovaného zadávání činí Kč bez DPH. 2197/92 - Rada města uděluje písemný souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, IČ k přijetí věcného daru tří projekčních sestav (datový projektor, stolní PC, projekční plátno, ozvučení učebny) v celkové hodnotě ,- Kč od Klubu rodičů při ZŠ Radhoštěm, Tyršova 913, IČ /92 - Rada města uděluje souhlas se zápisem sídla nadačního fondu Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond na adrese Radhoštěm, Tyršova 913, vlastník objektu je město Radhoštěm. Souhlas je vydán pro potřeby zápisu nadačního fondu Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond do obchodního rejstříku. 2199/92 - Rada města odročuje vyhodnocení veřejné zakázky Pronájem světelné vánoční výzdoby včetně montáže a demontáže pro město Radhoštěm na 4 následující vánoční období. Z: OISOM T: příští schůze RM Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 92. URM

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015.

Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015. 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. Usnesení 6. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 15. 1. 2015 131/6 - Rada města schvaluje program 6. schůze RM, konané 15. 1. 2015. 132/6 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013

Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 Usnesení 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21. 2. 2013 1179/52 - Rada města schvaluje program 52. schůze rady města, konané 21. 2. 2013. 1180/52 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 19.12.2013 od 8:00:00 do 11:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.10.2015 597/29/RM/2015 kontrolu plnění usnesení 28. RM z 23.9.2015 598/29/RM/2015

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení 90. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 90. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 90. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 11. 9. 2014 2139/90 - Rada města a) schvaluje program 90. schůze RM, konané 11. 9. 2014, b) vyřazuje z programu bod č. 24f) Vyhlášení veřejné zakázky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 26. zasedání dne 16. září 2015 Usnesení RM 1/26/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 26. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 28. RM Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 28. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 23.09.2015 571/28/RM/2015 kontrolu plnění usnesení 25. RM z 2. 9. 2015,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.08.2011. U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. září 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 8. 62/2015-8.70/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 5180/2013 spisová značka 5178/2013/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 89. zasedání dne 20. listopadu 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně RM 1/89/13 program

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 12. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. května 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 74. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 27. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 28.01.2015 1095 ONI 31.01.2015 Splněné usnesení č.: 1025 Usnesení z 28. schůze v roce 2014, konané 17. prosince 2014 R A D A M Ě S T

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007

Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 29. března 2007 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení 85. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 85. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 19. 6. 2014 1996/85 - Rada města: a) schvaluje program 85. schůze rady města, konané 19. 6. 2014, b) bere na vědomí plnění usnesení 83. RM z 29. 5.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Zápis. z 8. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. března 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 8. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. března 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 8. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. března 2015 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané

Usnesení 19. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne /19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané Usnesení 19. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 10. 6. 2015 419/19 Rada města schvaluje program 19. schůze RM, konané 10. 6. 2015. 420/19 Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 18. RM

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 012/07/Za U S N E S E N Í 12. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 17. dubna 2007 ve 13.00 h v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 289/12 331/12 Rozdělovník - členové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 15. jednání rady města Velká Bystřice ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 15. jednání rady města ze dne 31.08.2011 ve 14,00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/15/1/2011 program 15. jednání rady města 1. s c h v a l u j e program 15. jednání rady města

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více